Értékpapír mőveletek díjtételei 1. Zárolás (1 db igazolással) 1.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel *** díjmentes 1.2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értékpapír mőveletek díjtételei 1. Zárolás (1 db igazolással) 1.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel *** díjmentes 1.2."

Átírás

1 KONDÍCIÓS LISTA XVI. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK Érvényes: március 1-jétıl Közzétéve: február 14. I. Összevont értékpapírszámla vezetés díja Számítás alapja 1 Standard Mérték/összeg 1. Számlanyitás díja díjmentes 2. Éves állományi díj Minimum díj számla 3 /hó 300 Ft 2.2. Magyarországon kibocsátott értékpapírok Tagsági jogokat megtestesítı értékpapírok, certifikátok, warrantok piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján évi 0,14% Kollektív befektetési értékpapírok piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján évi 0,14% MKB Csoport által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján évi 0,08% Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok névérték évi 0,14% Magyar állampapír névérték évi 0,15% MKB Csoport által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok névérték évi 0,08% 2.3. Külföldön kibocsátott értékpapírok Tagsági jogokat megtestesítı értékpapírok, certifikátok, warrantok piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján Kollektív befektetési értékpapírok piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján évi 0,3% évi 0,3% Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok névérték évi 0,25% 3. Számlakivonat, igazolások 3.1 Tulajdonosi igazolás, letéti igazolás, eseti számlakivonat 3.2 Egyéb igazolás ahol M= a díjszámítási periódus átlagállománya névértéken n= a díjszámítási periódus naptári napjainak száma Á= az értékpapír árfolyama; névérték esetén az 100% d= éves díj mértéke 2 Az éves állományi díj magyar forintban kerül megállapításra és tartalmazza az ırzés, a nyilvántartás díját, valamint a havi egyszeri számlakivonat Üzletszabályzat szerinti rendelkezésre bocsátásának díját. Az MKB Bank Zrt. az értékpapírok besorolását (hitelviszonyt, tagsági viszonyt megtestesítı illetve kollektív befektetési) a CXX. törvény (Tpt.) 5. szerint végzi: - hitelviszonyt megtestesítı értékpapír pl.: államkötvény, diszkontkincstárjegy, vállalati kötvény - tagsági viszonyt megtestesítı értékpapír pl.: részvény - kollektív befektetési értékpapír pl.: befektetési jegy 3 Egy számlának tekintendı az Ügyfél részére az MKB Bank Zrt. által a befektetési szolgáltatások és kiegészítı szolgáltatások keretében egy szerzıdés alapján vezetett számlák összessége (pl.: összevont értékpapírszámla, zárolt alszámla, fedezeti számla, stb.) 1/11 db db Ft egyedi megállapodás alapján, min Ft 3.3 Természetes személy Ügyfél számára elektronikus csatornán történı kivonatküldés mellett bankfiókban elıállított és átadott papír havonta 1 darab ingyenes alapú havi számlakivonat 3.4 Természetes személy Ügyfél számára elektronikus csatornán történı kivonatküldés mellett rendszeresen, postai úton megküldött db 600 Ft papír alapú havi számlakivonat 1 A díjszámítási periódus árfolyamadatának meghatározása: Belföldi kibocsátású értékpapírok esetén - a BÉT-re bevezetett értékpapírok a kollektív befektetési értékpapírok kivételével - esetében a díjszámítási periódusban keletkezett utolsó záróárfolyam, - kollektív befektetési értékpapírok esetén a díjszámítási periódusban közzétett utolsó, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, - az OTC piacon szereplı értékpapírok esetében professzionális adatszolgáltató (különösen REUTERS, BLOOMBERG) által közölt utolsó, rendelkezésre álló árfolyam, ennek hiányában átlagárfolyam - azon értékpapírok esetében, melyekre a fenti forrásokból árfolyam információ nem szerezhetı be, a névérték. Külföldi kibocsátású értékpapírok esetén a nemzetközi piacokon rendelkezésre álló adatoknak megfelelıen, professzionális adatszolgáltató (különösen REUTERS, BLOOMBERG) ennek hiányában az MKB Bank Zrt. alletéteményese által a díjszámítási periódus utolsó banki munkanapjára vonatkozóan közölt árfolyam, ezek hiányában professzionális adatszolgáltató ( különösen REUTERS, BLOOMBERG), illetve ennek hiányában az MKB Bank Zrt. alletéteményese által közölt utolsó, rendelkezésre álló árfolyam. Az állományi díj számításának módja: M*Á*n*d 365

2 II. Értékpapír mőveletek díjtételei 1. Zárolás (1 db igazolással) Számítás alapja Standard Mérték/összeg 1.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel *** díjmentes 1.2. Egyébként Egyszerő 4 és Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén közgyőlési zárolás mővelet értékpapíronként Ft Speciális zárolás 5 mővelet értékpapíronként egyedi díjmegállapodás alapján 2. Zárolás feloldása 2.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel zárolt tételek feloldása *** díjmentes 2.2. Egyébként Egyszerő zárolás manuális felbontása mővelet értékpapíronként Ft Egyszerő és közgyőlési zárolás automatikus feloldása mővelet értékpapíronként Ft Speciális zárolás feloldása mővelet értékpapíronként egyedi díjmegállapodás alapján 3. Hozadékbeszedés Magyarországon kibocsátott értékpapírok Magyar állampapír díjmentes MKB Csoport által kibocsátott értékpapírok díjmentes Egyéb értékpapírok esetén 3.2. Külföldön kibocsátott értékpapírok esetén 4. Fizikai mozgással nem járó mőveletek értékpapíronként és beszedésenként a hozadék összege értékpapíronként és beszedésenként a hozadék összege 0,2% min. 500 Ft 7 max Ft 0,2% min.1000 Ft 7 max Ft 4.1. Jóváírás MKB Bank Zrt-n belüli transzfer az Ügyfél saját számlái mővelet értékpapír sorozatonként között és alkalmanként díjmentes MKB Bank Zrt-n belüli egyéb transzfer mővelet értékpapíronként 600 Ft KELER Zrt-n belüli transzfer mővelet értékpapíronként 700 Ft Egyéb alletéteményes rendszerén belül fogadott transzfer, illetve KELER Zrt-n keresztül külföldrıl befogadott mővelet értékpapíronként Ft értékpapír Alletéteményesek között, illetve az alletéteményesek rendszerein kívülrıl érkezı transzfer mővelet értékpapíronként egyedi díjmegállapodás szerint 4.2. Terhelés/Transzfer MKB Bank Zrt-én belüli transzfer az Ügyfél saját számlái között mővelet értékpapíronként 600 Ft MKB Bank Zrt-én belüli egyéb transzfer mővelet értékpapíronként Ft KELER Zrt.-én belüli transzfer mővelet értékpapíronként Ft Alletéteményes rendszerén belül teljesített transzfer, illetve KELER Zrt-bıl külföldre indított transzfer 9 mővelet értékpapíronként Ft Alletéteményesek között, illetve alletéteményesek rendszerein kívül teljesített transzfer 5. Fizikai mozgással járó mőveletek mővelet értékpapíronként 5.1. Fizikai értékpapírok átvétele/kiadása értékpapíronként egyedi díjmegállapodás szerint 60 Ft/db min Ft 4 Olyan zárolás, amelyhez háttér ügylet (pl. hitel, opció, stb.) és/vagy a zárolás lejáratán kívül egyéb feltétel nem kapcsolódik. 5 Minden olyan zárolás, amely valamilyen háttér ügyleten és/vagy egyéb feltételen alapul (pl. óvadéki, kedvezményezetti, együttes, stb. zárolás). Árazása egyedileg, a zárolási konstrukció és az esetleges közremőködık (pl. KELER Zrt.) által felszámítandó díjak ismeretében történik. 6 Ideértve a hozadék jogcímével az Ügyfélnek juttatott egyéb eszközök esetét is. 7 A minimum díj mértéke nem haladhatja meg az ügyfél részére jóváírandó hozadék mértékét. 8 Ideértve az alletéteményesek rendszereiben teljesített DVP, RVP transzfermegbízásokat is 9 Ideértve az alletéteményesek rendszereiben teljesített DVP, RVP transzfermegbízásokat is 2/11

3 5.2. KELER Zrt-t érintı ki- és beszállítás Beszállítás Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén Kiszállítás Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén Be- és kiszállítás külföldön kibocsátott értékpapírok esetén Instrukció törlése a Számlatulajdonos kérésére, illetve hiányos, nem értelmezhetı megbízás esetén mővelet értékpapíronként névérték mővelet értékpapíronként díjmentes 0,35% min Ft egyedi díjmegállapodás szerint 6.1. Magyarországon kibocsátott értékpapírok mővelet értékpapíronként Ft 6.2. Külföldön kibocsátott értékpapírok mővelet értékpapíronként Ft 7. Adózással és társasági eseményekkel kapcsolatos tevékenységek díjai Adóilletıség igazolásának, ill. adóilletıségre vonatkozó nyilatkozat bekérése nem MKB felhasználásra, MKB-n belüli feldolgozása, továbbítása alletéteményes/kifizetı/kibocsátó felé Választható társasági eseményben való részvételi szándék befogadása és továbbítása alletéteményes vagy egyéb rendeltetési hely felé Adóval és társasági eseményekkel kapcsolatos eljárás során harmadik személyek által az MKB-ra terhelt, az értékpapír tulajdonosát terhelı költségek alkalom alkalom alkalom Ft Ft az MKB-ra terhelt összeggel megegyezı III. Megbízási díjak 1. Tızsdei részvény, ETF, certifikát Számítás alapja 1.1. Belföldi értékpapírok esetén 1.2. Külföldi értékpapírok esetén A XIII. Általános rendelkezések 2. pontjában meghatározott értékpapírokra vonatkozó, Xetra - Deutsche Börse vagy a London Stock Exchange, vagy a párizsi Euronext rendszereiben teljesülı megbízások A XIII. Általános rendelkezések 2. pontjában meghatározott értékpapírokra vonatkozó, New York Stock Exchange rendszerében teljesülı megbízások (minimum : USD ) 1.3. Egyéb külföldi értékpapírok (egyedi megállapodás keretében) 2. Egyéb részvényre, szóló megbízás 3. Magyar állampapírok évnél rövidebb lejáratú Magyar állampapír aukció esetén Standard Mérték/összeg min Ft min Ft min Ft egyedi díjmegállapodás alapján egyedi díjmegállapodás alapján min Ft évnél hosszabb lejáratú Magyar állampapír aukció esetén min Ft 3.3 Magyar állampapírok másodpiaci forgalmazása min Ft 4. Az MKB Csoport által kibocsátott értékpapírok, valamint a BayernInvest Luxemburgi Befektetési Alapok befektetési jegyeinek forgalmazása díjmentes 5. Vállalati kötvény 5.1. Belföldi értékpapírok esetén min Ft 5.2. Külföldi értékpapírok esetén min Ft 6. Kollektív befektetési értékpapírok 6.1. Belföldi értékpapírok esetén min Ft 6.2. Külföldi értékpapírok esetén 3,0% min Ft 3/11

4 7. Szabványosított tızsdei ügyletek 7.1. Deviza 0,065% 7.2. BUX kontraktus 200 Ft 7.3. Részvény 0,25% A pontokban 7.4. Daytrade kedvezmény meghatározott díjak 50 %-a 8. Egyedi megbízás egyedi díjmegállapodás alapján 9. Megbízás módosítása, visszavonása megbízásonként Ft IV. Befektetési jegyek forgalmazási/kibocsátási jutalékai Az MKB által forgalmazott befektetési alapok Számítás alapja Értékesítéskor Visszaváltáskor tájékoztatójában foglaltak szerint 1. MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. kezelésében lévı befektetési alapok MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap 0,5%, max. 500 Ft 0 Ft 1.2. MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 3 %, max. 500 Ft 0 Ft 1.3. MKB Állampapír Befektetési Alap 1%, max. 500 Ft, 0 Ft 1.4. MKB Európai Részvény Befektetési Alap 3%, max. 500 Ft 0 Ft 1.5. MKB Ingatlan Alapok Alapja mővelet 500 Ft 500 Ft 1.6. MKB Forint Tıkevédett Likviditási Alap - díjmentes díjmentes 1.7. MKB EURO Tıkevédett Likviditási Alap - díjmentes díjmentes 1.8. MKB Nyersanyag Alapok Alapja 1,5%, max. 500 Ft 0 Ft 1.9. MKB PAGODA Tıkevédett Likviditási Alap (Folyamatos forgalmazás október 3-ától.) - díjmentes díjmentes MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási Alap - díjmentes díjmentes MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap 3%, max. 500 Ft 0 Ft 1.12 MKB Bázis Nyíltvégő Befektetési Alap díjmentes a befektetési jegyek megvásárlását követı 1 éven belüli visszaváltás esetén 0,5%, 1 éven túl díjmentes 1.13 MKB Egyensúly Nyíltvégő Befektetési Alap díjmentes a befektetési jegyek megvásárlását követı 1 éven belüli visszaváltás esetén 0,5%, 1 éven túl díjmentes 1.14 MKB Ambíció Nyíltvégő Befektetési Alap díjmentes a befektetési jegyek megvásárlását követı 1 éven belüli visszaváltás esetén 0,5%, 1 éven túl díjmentes 1.15 MKB Pagoda 5. Tıkevédett Likviditási Befektetési Alap - díjmentes díjmentes 2. BayernInvest Alapok 2.1 Tıkepiaci alapok (Funds Capital Markets) Short Term Fonds 3% Total Return Corporate Fonds 3% Convertible Fonds 3% 3. DKB Alapok 3.1. Asien Fonds 3% 3.2. TeleTech Fonds 3% 3.3. Pharma Fonds 3% 4. Hazai, nem MKB Befektetési alapkezelı kezelésében levı alapok 4.1 Equilor PRIMUS Alapok Alapja 2% 2%, max Ft 4.2. OTP Alapkezelı Zrt. kezelésében levı alapok OTP EMDA Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy 2% 2%, max Ft OTP Supra Származtatott Befektetési Alap A sorozatú 2% befektetési jegy 2%, max Ft OTP G 10 Euró Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy 2% 2%, max Ft OTP G 10 Euró Származtatott Alap B sorozatú befektetési jegy 2% 2%, max. 5 Euró 10 A rendszeres megtakarítási szolgáltatásban elérhetı, MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. kezelésében lévı befektetési alapok befektetési jegyeire vonatkozó rendszeres vételi megbízás minimum összege (külön szerzıdés alapján): Ft/mővelet. 4/11

5 V. Értékpapírok letéti ırzésének díj tételei 1. Értékpapírok letéti ırzésre történı átvétele és kiadása Számítás alapja Standard mérték/összeg 1.1. Alapdíj mővelet értékpapíronként Ft 1.2. Átvétel/kiadás díja (az alapdíjon felül) db 100 Ft 2. Éves ırzési díj díjfizetési periódus átlagállománya névértéken/ megkezdett naptári év 3. Zárolás (1 db igazolással), zárolás feloldása, letéti igazolás mővelet értékpapíronként kiadása VI. Ügyfélszámla vezetés díj és kamat kondíciói 0,185% min Ft Ft 1. Számlanyitás díja díjmentes 2. Számlavezetés díja díjmentes Az ügyfélszámla vezetésére vonatkozó további kondíciók megegyeznek az MKB Bank Zrt. mindenkori hatályos Kondíciós lista 3. magánszemélyek részére - I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások (L2), illetve a Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére - I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások (V2) kondíciós listában szereplı díjtételekkel* 4. Számla kamatozása a számla napi záró egyenlege után a Bank kamatot nem fizet. *Az ügyfélszámla tekintetében a tranzakciós illetéknek megfelelı összegő díj mindaddig nem kerül felszámításra, amíg a vonatkozó törvény értelmében az ügyfélszámlán lebonyolított fizetési mővelet mentes a tranzakciós illeték alól. Az ügyfélszámla vezetés tekintetében az alábbi típusú tranzakciók hajthatók végre: 1. Pénztári be- és kifizetés 2. Papír alapú forintátutalás MKB-nál vezetett saját, illetve nem saját számlára 3. Papír alapú forintátutalás nem MKB-nál vezetett számlára 4. Papír alapú forintátutalás külföldre 5. VIBER átutalás (jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek esetében) 6. Átutalások törlése A devizában kibocsátott értékpapírokkal bonyolított mőveleteket az MKB devizában számolja el az Ügyféllel. Ehhez szükséges, hogy a Befektetı az ügylet devizájában megnyitott bankszámlával rendelkezzen az MKB-nál. Vétel esetén a devizaszámlán kell biztosítani a fedezetet, illetve e számlán kerül jóváírásra az eladási ügylet, valamint az értékpapírokból származó bevétel elszámolását követıen az Ügyfél javára kifizetendı devizaösszeg. VII. MKB TREZOR Tartós befektetési számlavezetés díj és kamat kondíciói 1. Számlavezetési díj Megegyezik a Bank jelen kondíciós listájának I. fejezetében (I.2. pont, Összevont értékpapírszámla vezetés) feltüntetetett mértékekkel azzal, hogy a minimumdíj alkalmazására kizárólag az Ügyfél mindenkori legrégebben nyitott, élı tartós befektetési számlája esetén kerül sor. A további tartós befektetési számlák állományi díjának kalkulációja során minimumdíj nem kerül figyelembe vételre. 2. Értékpapír mőveleti, megbízási, tranzakciós díjak Az adott megbízáshoz tartozó díj a Bank jelen kondíciós listájának II., III. és IV. fejezete szerint fizetendı. 3. Egyéb feltételek Ügyfélszámla-vezetés díja és kamat kondíciói A Bank jelen kondíciós listájának VI. fejezetében feltüntetetett Ügyfélszámla vezetés díja és kamat kondíciói. 5. Számlanyitáskor befizetendı minimumösszeg Ft vagy a tárgynapi MNB árfolyamon átszámítva annak megfelelı devizaösszeg 6. Devizában kibocsátott értékpapírokkal bonyolított mőveletek Ezen mőveleteket az MKB TREZOR tartós befektetési számlák vonatkozásában az MKB devizában számolja el az Ügyféllel. A devizában denominált pénzügyi eszközök számlán történı nyilvántartásának feltétele, hogy a Befektetı (Ügyfél) rendelkezzen az MKB-nál az ügylet devizájában vezetett bankszámlával. Vétel esetén, a TREZOR tartós befektetési számla megnyitásának naptári évében a devizaszámlán kell biztosítani a fedezetet. Az értékpapír eladási ügyletek, valamint az értékpapírokból származó bevétel elszámolása az MKB TREZOR Tartós befektetési számlán történik. Az ily módon jóváírt devizaösszegek újrabefektetése az MKB TREZOR Tartós befektetési számlán keresztül lehetséges. 5/11

6 VIII. MKB Nyugdíj-elıtakarékossági összevont értékpapírszámla és MKB Nyugdíj-elıtakarékossági ügyfélszámla (a továbbiakban MKB NYESZ-R Nyugdíj-elıtakarékossági számla) kondíciói 1. NYESZ-R Értékpapír számla számlavezetési díj A Bank jelen kondíciós listájának I. fejezetében (I.2. pont, Összevont értékpapírszámla vezetés) feltüntetetett éves állományi díj százalékos mértéke azzal az eltéréssel, hogy a minimum díj 150 forint/hó. 2. Értékpapír mőveleti, megbízási, tranzakciós díjak Az elıtakarékoskodó által adott megbízáshoz tartozó díj a Bank jelen kondíciós listájának II., III. és IV. fejezete szerint Az elıtakarékoskodó által a NYESZ-R ügyfélszámlára teljesített befizetést követı elsı befektetési mővelet Az elıtakarékoskodó által a NYESZ-R ügyfélszámlára befizetett összeg erejéig ingyenes tranzakciós díja 3. Egyéb feltételek A végezhetı mőveletek egyéb feltételeit és a megvásárolható értékpapírok körét a nyugdíj-elıtakarékossági számlákra vonatkozó jogszabályok határozzák meg. A számlán kizárólag forintban kibocsátott értékpapírokat lehet forgalmazni! 4. NYESZ-R Ügyfélszámla vezetés díj és kamat kondíciói A Bank jelen kondíciós listájának VI. fejezetében feltüntetetett Ügyfélszámla vezetés díj és kamat kondíciói. 5. Számlanyitáskor befizetendı minimumösszeg Ft IX. Befektetési szolgáltatások NetBankáron 1. Szolgáltatási díjak 1.1. Szolgáltatás igénylése Díjmentes 1.2. Szolgáltatás havi díja Díjmentes 1.3. Számlakivonat letöltése Díjmentes 2. Megbízási díjak 2.1. MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. kezelésében lévı befektetési alapok adásvételére vonatkozó megbízások és jegyzési nyilatkozat tétele Jelen kondíciós lista IV. fejezetében feltüntetetett díj 2.2. MKB Bank Zrt. által kibocsátott változó, indexált, fix és diszkont kötvények adásvételére vonatkozó megbízások és jegyzési nyilatkozat tétele Jelen kondíciós lista III. fejezetében feltüntetetett díj 2.3. Magyar állampapírok Jelen kondíciós lista III. fejezetében feltüntetetett díj 2.4 BÉT-re és a BÉTa piacra bevezetett értékpapírok adásvételére vonatkozó megbízások Jelen kondíciós lista III. fejezetében feltüntetetett díj X. MKB Online Trader Internet alapú szolgáltatás Vállalati ügyfeleink egyedi árfolyamos konverziós deviza vételi vagy eladási megbízásainak, és határidıs devizaárfolyamra vonatkozó egyedi kötéseinek kezelésére 1. Szolgáltatási díjak 1.1. Szolgáltatás igénylése Díjmentes 1.2. Szolgáltatás havi díja Díjmentes 1.3. Szolgáltatás összeghatára Egyedi árfolyamos konverziós megbízás és határidıs devizaárfolyamra vonatkozó egyedi kötés: MKB Online Trader elektronikus csatornán minimum ,- és maximum euróval egyenértékő deviza értékre kezdeményezhetı euró feletti devizaösszegekre egyedi árfolyamjegyzés és határidıs üzletkötés telefonon lehetséges euró alatti összegre a Bank egyedi árfolyamot nem jegyez, határidıs konverziós ügyletet nem köt Elérhetı lejárati értéknapok 1.5. Elérhetı devizapárok Egyedi árfolyamos konverziós megbízás ügyfelünk MKB banknál vezetett saját számláik között T, T+1, vagy T+2 teljesítési értéknappal lehetséges. Határidıs devizaárfolyamra vonatkozó egyedi kötés T+3 értéknaptól 1 éves lejáratig bármilyen lejárati értéknapra kezdeményezhető. Deviza párok Azonnali konverzió esetén Határidıs konverzió esetén Forint ellenében: EUR/HUF, USD/HUF, CHF/HUF, GBP/HUF, PLN/HUF EUR/HUF, USD/HUF, CHF/HUF, GBP/HUF Euro ellenében: EUR/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/USD, EUR/CHF XI. Üzletkötési órák, megbízások befogadása 1. Befektetési szolgáltatások körébe tartozó tızsdén vagy más szabályozott piacon kívüli kamat- és árfolyam termékek üzletkötési órái Befektetési szolgáltatások körébe tartozó tızsdén vagy más szabályozott piacon kívüli kamat- és árfolyam termékek forgalmazását, ilyen jellegő tranzakciók kötését az MKB Bank Zrt. a következı idıpontokon belül vállalja azzal, hogy a Bank fenntartja azt a jogát, hogy a Magyar Nemzeti Banki munkanapokon: 1.1. Bank vagy a KELER által bevezetendı esetleges késıbbi korlátozások Hétfı Csütörtök h életbe lépésétıl kezdve hasonló korlátozást léptessen életbe. Péntek h MKB Online Trader Internet alapú szolgáltatás igénybe vételével egyedi Banki munkanapokon: 1.2. árfolyamos konverziós deviza vételi vagy eladási megbízás adása az Ügyfél Hétfı Csütörtök h Banknál vezetett eltérı devizanemő saját bankszámlái közötti átvezetésre. Péntek h 6/11

7 XI. Üzletkötési órák, megbízások befogadása 2. Befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapír termékekre és mőveletekre szóló megbízások befogadása Befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapír termékekre és mőveletekre szóló megbízásokat az MKB Bank Zrt. fiókhálózata az alábbi idıszakokban fogadja be teljesítésre azzal, hogy a Bank ennél hosszabb idıszakot is meghatározhat, melyet a honlapján közzétesz: A fiókhálózatban BÉT-re és BÉTa piacra vonatkozóan csak limit áras ajánlat nyújtható be, amelynek idıbeli érvényessége lehet: az adott kereskedési nap végéig Banki munkanapokon: érvényes napi ajánlat, adott dátumig de legfeljebb 360 naptári napig érvényes Hétfı Csütörtök h 2.1 ajánlat, visszavonásig de legfeljebb 360 naptári napig érvényes ajánlat. Péntek h Befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapír termékekre és mőveletekre Banki munkanapokon: 2.2 szóló megbízásokat az MKB Bank Zrt. Pénz- és Tıkepiaci területének Befektetési Hétfı Csütörtök h Szolgáltatások szakterülete az alábbi idıszakokban fogadja be teljesítésre: Péntek h 2.3 T naptól eltérı elszámolású MKB befektetési alapok jegyeinek adásvételére vonatkozóan az MKB Bank Zrt. fiókhálózat részére a fiókonkénti nyitva tartás figyelembe vételével, valamint a TeleBankáron keresztül adott megbízások: Banki munkanapokon: h 2.4 T naptól eltérı elszámolású MKB befektetési alapok jegyeinek adásvételére vonatkozóan a Bank elektronikus csatornáin keresztül adott adás-vételi megbízások: Banki munkanapokon: h 2.5 Jegyzési nyilatkozat tétele MKB Bank Zrt. által kibocsátandó kötvényekre és MKB Befektetési Alapkezelı kezelésében levı befektetési alapok befektetési jegyeire a fiókhálózatban a fióki nyitva tartást figyelembe véve: Banki munkanapon: h Jegyzési nyilatkozat tétele MKB Bank Zrt. által kibocsátandó kötvényekre és MKB Befektetési Alapkezelı kezelésében levı befektetési alapok befektetési jegyeire NetBankáron: Banki munkanapokon: h A Banki munkanapokon: T napon óráig megadott megbízások teljesítése/elszámolása T+1 munkanapon, a T nap órát követıen adott Prémium Euró Magyar Államkötvény vételére vonatkozó nyilatkozattétel megbízásoké pedig T+2 munkanapon (elsıdleges forgalmazás/adagolt kibocsátás keretében): történik. Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására a meghirdetett elszámolási napokat kivéve minden banki munkanapon személyesen, a fióki nyitva tartás ideje alatt adható adásvételi megbízás. Az MKB Bank kizárólag azon strukturált kötvényeket vásárolja meg, amelyekre bruttó vételi árfolyam kerül közzétételre. Az elszámolási napot megelızı banki munkanapon az adásvételi megbízás befogadásának határideje a fióki nyitva tartás függvényében legkésıbb: h Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények visszavásárlására alkalmazandó elszámolási napokat és az árfolyamokat a Bank a fiókhálózatban kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé. A Bank nem köteles a saját kibocsátású kötvények visszavásárlására! 2.8 BÉT-re és a BÉTa piacra bevezetett NetBankáron keresztül elérhetı értékpapírokra 2.9. vonatkozó megbízások:befogadása aznapi teljesítésre: Banki munkanapokon: h Befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapír termékekre és mőveletekre szóló megbízások befogadása 3. tárgynapi teljesítésre Értékpapír transzfer megbízás (amennyiben a küldés/fogadás helyének 3.1 megbízás befogadási feltételei lehetıvé teszik a tárgynapi teljesítést): Banki munkanapokon: h 3.2 Zárolási megbízás: Banki munkanapokon: h, illetve a bankfiókok zárásáig MKB Bank Zrt.-én belüli zárolás: MKB Bank Zrt.-én kívüli, egyoldalú zárolás az ügyfél kérésére: Banki munkanapokon: h 3.3 Befektetési eszközök adás-vételére szóló megbízások: A III. részben feltüntetett befektetési eszközök adásvételére vonatkozóan fiókhálózatban adott megbízások: Banki munkanapokon: h BayernInvest Luxemburgi Alapok befektetési jegyeinek adásvételére vonatkozó megbízások: Banki munkanapokon: h Equilor Primus Alapok Alapja befektetési jegyeinek adásvételére vonatkozó megbízások: Banki munkanapokon: 15:00 h OTP Alapkezelı Zrt. kezelésében levı alapok befektetési jegyeinek adásvételére vonatkozó megbízások: Banki munkanapokon: 14:30 h Egyéb T napos teljesítéső befektetési eszköz adásvételére vonatkozóan a Bank elektronikus csatornáin keresztül adott megbízások: Banki munkanapokon: h T napos elszámolású befektetési alapok jegyeinek adásvételére vonatkozóan az MKB Bank Zrt. Pénz- és Tıkepiaci területének Befektetési Szolgáltatások szakterülete részére, a fiókhálózat részére a fiókonkénti nyitva tartás figyelembe vételével, valamint a TeleBankáron keresztül adott megbízások : Banki munkanapokon: h T napos elszámolású befektetési alapok jegyeinek adásvételére vonatkozóan a Bank elektronikus csatornáin keresztül adott megbízások: Banki munkanapokon: h MKB Bank Zrt. Saját kibocsátású kötvényeinek és magyar állampapírok adásvételére vonatkozó megbízások Banki munkanapokon: h A fenti határidıkön túl beérkezı, tárgynapi teljesítésre beadott megbízásokat az MKB Bank Zrt. - azok jellegétıl és benyújtási módjától függıen - tárgynapon is teljesítheti, de nem köteles vállalni azt. A és pontban felsorolt mőveletek esetében az ott megadott határidın túl beérkezı megbízások következı napi megbízásként kezelendık. 7/11

8 A XI. pontban felsoroltak esetében az MKB Bank Zrt. által üzemeltetett elektronikus csatornák alatt a következık értendık: NetBankár PC Bankár NetBankár Business Az MKB TeleBankár rendszerén keresztül adható befektetési szolgáltatási megbízások: MKB Bank Zrt. által kibocsátott kötvények adásvételére irányuló megbízások MKB Befektetési Alapok befektetési jegyeinek vételére és visszaváltására irányuló megbízások Magyar Államkötvények és Diszkont Kincstárjegyek adásvételére irányuló megbízások Vételi/eladási megbízások a Budapesti Értéktızsdére bevezetett részvényekre A kondíciós lista IV.4. pontjában felsorolt befektetési eszközöket az MKB Bank Zrt. ügyfelei részére az alább feltüntetett forgalmazási helyeken és módon forgalmazza: Központi értékesítés: Település Cím Forgalmazás módja Telefonszám Budapest 1056 Budapest, Váci utca 38. telefonon/ privát banki ügyfél esetén személyesen is ; privát banki ügyfél esetén a privát bankár telefonszáma Hálózati egységek: Település Település Település Település Budapest 1024 Széna tér 4. Telefonon/személyesen Budapest 1051 Hercegprímás utca 10. Telefonon/személyesen Budapest 1052 Türr István utca 9. Telefonon/személyesen Budapest 1056 Váci utca 38. Telefonon/személyesen Tatabánya 2800 Fı tér 6. Telefonon/személyesen Miskolc 3530 Széchenyi utca 18. Telefonon/személyesen Nyíregyháza 4400 Szarvas utca 11 Telefonon/személyesen Kecskemét 6000 Katona József tér 1. Telefonon/személyesen Szeged 6720 Kölcsey utca 8. Telefonon/személyesen Székesfehérvár 8000 Zichy liget 12. Telefonon/személyesen Gyır 9021 Bécsi kapu tér 12. Telefonon/személyesen Szombathely 9700 Szent Márton utca 4. Telefonon/személyesen XII. A NetBankár rendszeren keresztül a BÉT-re és a BÉTa piacra szóló bizományosi ügyletek speciális feltételei: A NetBankár rendszeren keresztül csak limit áras ajánlat nyújtható be amelynek idıbeli érvényessége lehet: az adott kereskedési nap végéig érvényes napi ajánlat, adott dátumig de legfeljebb 360 naptári napig érvényes ajánlat,, visszavonásig de legfeljebb 360 naptári napig érvényes ajánlat. A megbízások NetBankár rendszeren keresztüli benyújtására 0-24 óráig lehetıség van, de az kizárólag a kereskedési órák ideje alatt kerül teljesítésre. A NetBankár csatornán keresztül benyújtott megbízások visszavonása a TeleBankár szolgáltatáson keresztül vagy a fiókhálózatban kezdeményezhetı. A NetBankár csatornán keresztül aktuálisan elérhetı értékpapírok listája a NetBankár csatorna Betétek, értékpapírok, Befektetési lehetıségek menüpontból érhetı el. A NetBankár rendszeren keresztül beérkezett megbízásokat a Bank az Üzletszabályzatnak való megfelelés szempontjából minden esetben megvizsgálja, majd továbbítja a BÉT és BÉTa piac kereskedési rendszereibe. A Bank jogosult rendszeres karbantartás vagy meghibásodás helyrehozatala esetén a NetBankár szolgáltatást a szükséges mértékben, de akár egészében is szüneteltetni, amelyrıl rendszerüzenet formájában értesítést küld. A Bank biztosítja ügyfelei számára, hogy a szolgáltatás kimaradása esetén tızsdei kereskedési idıben a megbízásokat telefonon, faxon vagy személyesen megtehessék.. XIII. OTC és tızsdén kötött derivatív ügyletek jelentési kötelezettséghez kapcsolódó díjak* Számítás alapja Standard mérték / összeg 1.1. Jelentésszolgáltatási díj OTC ügyletek jelentésszolgáltatási díja ügylet db 0 Ft Tızsdei ügyletek jelentésszolgáltatási díja ügylet db 0 Ft 1.2. Nyilvántartási díj nyitott ügylet / hó 0 Ft *A Bank jelenleg nem számít fel a szolgáltatásért díjat, azonban fenntartja magának a jogot a kondíciók megváltoztatására. XIV. Tájékoztatás az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek és értékpapírok állományáról Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy bankfiókunkba befáradva, február 1-jétıl kérheti az Ön, illetve Vállalkozása által Bankunknál elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek és értékpapírok állományára vonatkozó aktuális összefoglaló tájékoztatót. XV. Általános rendelkezések: 1. Az MKB Bank Zrt. standard letétkezelési tevékenysége keretében az alábbi alletéteményeseket veszi igénybe: 1. Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER Zrt.) 2. Bank of New York Mellon SA/NV, Brüsszel 3. Clearstream Banking Luxembourg 4. Bayern LB, München 8/11

9 2. Az MKB Bank Zrt. által letétkezelés céljából befogadható, illetve bizományosi vagy adásvételi szerzıdés útján forgalmazott értékpapírok köre 1. Magyar állam által kibocsátott értékpapírok 2. MKB Csoport által kibocsátott értékpapírok 3. Bayern LB Csoport által kibocsátott értékpapírok 4. Minden olyan értékpapír, amely esetében az MKB Bank Zrt. - a kibocsátóval kötött szerzıdés alapján - az értékpapír nyilvános vagy zártkörő forgalomba hozatala során forgalmazóként eljár 5. A fentiekben felsoroltak mellett minden egyéb, a Budapesti Értéktızsdén forgalmazott értékpapír 6. Az Amerikai Egyesült Államokban vagy Németországban vagy Nagy-Britanniában vagy Franciaországban amerikai dollárban (USD) vagy euróban (EUR) vagy angol fontban (GBP) kibocsátott értékpapírok közül azok, amelyek szerepelnek a XETRA-Deutsche Börse 11 vagy a New York Stock Exchange (NYSE), vagy a London Stock Exchange vagy a párizsi Euronext kereskedési rendszerében Az MKB Bank Zrt. az 5. és a 6. pontban hivatkozott értékpapírok közül is csak azokat fogadja be, illetve azokra vesz fel forgalmazásra irányuló megbízást, amelyekrıl professzionális adatszolgáltató rendszerekben (pl. BLOOMBERG, REUTERS) nyilvános adat, információ elérhetı, valamint amelyek a hivatkozott kereskedési rendszerekben likviditással bírnak. Az MKB Bank Zrt. Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésérıl és kiegészítı szolgáltatások nyújtásáról szóló üzletszabályzata értelmében a Bank nem köteles az Ügyfél szerzıdési ajánlatát elfogadni. 3. Egységesített értékpapír hozam mutató számítása A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérıl szóló 41/1997. (III.5.) Kormányrendelet alapján a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében az Egységesített értékpapír hozam mutató számításának képlete amennyiben a lejáratig hátralevı futamidı 365 napnál kevesebb: amennyiben a lejáratig hátralevı futamidı legalább 365 nap: 4. Fizikai értékpapír kiadása bankfiókban: MKB Bank Zrt. saját értéktárában tárolt értékpapírok esetében az igénybejelentést követı banki munkanapon, vidéki fiókokban az igénybejelentést követı második banki munkanapon, alletéteményesnél (pl. KELER Rt.-nél) tárolt értékpapírok esetében az alletéteményes teljesítését követı banki munkanapon. 5. Letétkezelési díjak: Letétkezelési szerzıdéseknél (ha a szerzıdésre külön díj nem vonatkozik), az összevont értékpapírszámlánál alkalmazott díjakat számítjuk fel. 6. A kondíciós listában foglalt díjak A kondíciós listában foglalt díjak, amennyiben a kondíciós lista eltérı rendelkezést nem tartalmaz, a szolgáltatások végsı és teljes árai attól függetlenül, hogy az MKB Bank Zrt. a teljesítés során igénybe vesz közremőködıt vagy sem. Ha az Ügyfél MKB szolgáltatáscsomagot, MKB Kivételes Folyószámla szolgáltatást, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, akkor az e nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes kondíciós listá(k)ban meghatározott feltételekkel és az ott meghatározott díjak, költségek felszámításával nyújtja a Bank az egyidejőleg igénybe vett bankszámlavezetési szolgáltatást, betétgyőjtési szolgáltatást, bankkártya-szolgáltatásokat, telefonos szolgáltatásokat vagy elektronikus szolgáltatásokat. Ha e kondíciós listák bármelyike valamely szolgáltatás esetében a Bank standard lakossági/vállalati feltételeire, kondícióira hivatkozást tartalmaz, akkor az adott szolgáltatásra vonatkozó kondíciós listában meghatározott feltételeket, díjakat, költségeket érvényesíti a Bank. A kondíciós listában felsoroltaktól eltérı egyedi, illetve eseti szolgáltatások díjára a Bank egyedi árajánlatot ad. 7. A díjak esedékessége: az állományi díj havonta (díjszámítási periódus), illetve a számla/szerzıdés megszőnésekor. letéti ırzési szerzıdés esetén az ırzési díj a naptári év utolsó banki munkanapján, illetve a szerzıdés megszőnésekor, az egyéb díjak és jutalékok az adott tranzakció felmerülésekor. Az MKB javára fizetendı díj-, jutalék- és költségelszámolások késedelmes teljesítése, illetve a Bankkal szemben keletkezı egyéb - szerzıdésekben nem szabályozott tartozások esetén a késedelmi kamat mértéke - amennyiben valamely szerzıdésben eltérıen nem került megállapításra - megegyezik a mindenkor hatályos Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamat mértékével. A Bank fenntartja magának az egyedi jutalék és díjtételek, kamatlábak megállapításának, a kondíciós lista változtatásának jogát, valamint azt a jogot, hogy a kondíciók változásáról ügyfeleit az üzletszabályzatban meghatározott módon (az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben) értesítse. MKB BANK ZRT. 11 A frankfurti székhelyő XETRA Európa egyik legnagyobb forgalmú kereskedési platformja. Rendszerében jelenleg az összes fontosabb európai, illetve jelentısebb amerikai társaság részvényeivel folyik kereskedés. 9/11

10 1. számú melléklet Teljesítési helyszínek és magyarázó megjegyzések az ügyfelekkel szembeni legkedvezıbb teljesítés politikájához I. A legkedvezıbb teljesítés helyszínének meghatározásakor figyelembe vételre kerülı tényezık A legkedvezıbb teljesítés helyszínének itt leírásra kerülı meghatározásához a standard eljárás alapja az, hogy mit tekintünk jellemzı nagyságrendnek egy lakossági megbízás esetében. A lakossági ügyfelek által adott megbízások teljesítési helyszínének meghatározása szempontjából a legfontosabb, hogy a megítélés átfogó felmérés alapján történjen, amiben szerepel a pénzügyi eszköz (nettó) ára és a teljesítéssel összefüggı összes költség, ami a teljesítés helyszínén történı teljesítés során felmerül, továbbá a megbízás természete, a pénzügyi eszköz, illetve a végrehajtási helyszín tulajdonságai. Amennyiben ezek a kritériumok nem hoznak egyértelmő eredményt, további lépésekben más tényezıket is be kell vonni a vizsgálatba. Ezek lehetnek a gyorsaság és a teljesítés valószínősége, illetve az elszámolás bizonyossága. 1. Ár A legjobb ár elérése egyebek mellett a kereskedési helyszíneken érvényesülı szabályokban és elıírásokban megfogalmazott ármegállapítási, árközzétételi mechanizmusoktól függ. Ezek a szabályok és elıírások határozzák meg például, hogy az árat aukciós folyamat segítségével alakítják-e ki, teszik- e közzé (megbízások által mozgatott piac), vagy egy semleges piaci résztvevı (vezetı bróker vagy piacvezetı szereplı, market maker) mőködik közre, mint közvetítı (jegyzés által mozgatott piac) az ár kialakításában. A teljesítés helyszínének likviditásán kívül a referenciapiacok bekapcsolása, a jegyzési kötelezettség és a maximális eladási vételi marzsok kialakítása azok a további tényezık, amelyek befolyásolják az elérhetı árat. 2. Költségek A költségek két részre oszlanak: harmadik fél költségeire és saját díjakra. A Bank a harmadik fél költségeit veszi figyelembe az ügyfél megbízások legkedvezıbb teljesítésének meghatározásakor. A harmadik fél költségei tranzakciós költségekbıl (pl. jutalékok, tranzakciós díjak) és az elszámolás költségeibıl (pl. klíring díj, szállítási díj) állnak. Ezek a költségek változhatnak piaci szegmensek és a teljesítés helyszíne szerint. A részben történı teljesítés érinti a harmadik fél költségeit, ezért ezeket be kell vonni a vizsgálatba. Abban az esetben, ha több kereskedési helyszín tőnik azonos minıségőnek, a költségekbe be kell számítani a Bank saját díjait és jutalékait is. 3. A teljesítés gyorsasága A teljesítés gyorsasága alatt a megbízásnak az érintett teljesítés helyszínén történı átvétele és a megbízás allokációja között eltelt idıt értjük. Az érintett szabályozott piacok nyitvatartási ideje mellett az érintett teljesítési helyszínek szabályzataiban és elıírásaiban meghatározott maximális teljesítési idık azok a kulcstényezık, amelyek elısegítik az ügyfél-megbízások lehetı leggyorsabb teljesítését. 4. A teljesítés valószínősége A megbízás teljesítésének valószínősége jellemzıen az érintett teljesítési helyszín likviditásától függ. Ebben az összefüggésben nincs annak jelentısége, hogy természetes likviditásról van-e szó, vagy - kérésre - egy vezetı bróker vagy piacvezetı szereplı (market maker) biztosítja a likviditást. A referencia-piacok bekapcsolása és az érintett kereskedési helyszínek szabályaiban és elıírásaiban megfogalmazott teljesítési kötelezettségek nagy valószínőséggel biztosítják, hogy a megbízás teljesül. 5. Az elszámolás valószínősége Az elszámolás valószínősége azokat a tényezıket foglalja össze, amelyek biztosítják a befektetı maximális védelmét. A tényezık közül a lényegesebbek: A szabályozott piacok és MTF-ek jogszabályok szerinti mőködése, valamint a szabályozott piacok és MTF-ek folyamatos hatósági felügyelete. Pénzügyi felügyeleti hatóságok mőködése, amelyek felügyelik elsısorban: o az árképzést o o o a teljesítési garanciák betartását (pl. a legjobb ár elvét) a tızsdei szabályzatok és elıírások betartását a tızsdére és MTF-re vonatkozó jogszabályok és elıírások betartását Az érintett teljesítési helyszín által nyújtott tájékoztatási szolgáltatások. Az érintett teljesítési helyszínen érvényesülı, a hibás ügyletekre (Mistrade) vonatkozó szabályozások. Teljesítési garanciák az érintett tızsdei szabályzatokban és elıírásokban. A befektetık védelmét szolgáló mechanizmusok a tızsdéket érintı jogszabályokban és elıírásokban A leszállítással kapcsolatos mőködési kockázatok 10/11

11 II. A legkedvezıbb teljesítést befolyásoló tényezık súlyozása A legkedvezıbb teljesítés az átfogó felmérésén alapul. Az átfogó felmérés két szakaszban történik. A kalkuláció alapjául elıször az elérhetı ár és a harmadik fél költségei, továbbá a megbízás természete, a pénzügyi eszköz, valamint a végrehajtási helyszín tulajdonságai szolgálnak. Amennyiben ez több kereskedési helyszínt illetıen azonos eredményre vezet, a Bank saját díjai és jutalékai is beszámításra kerülnek a kalkuláció költségeket illetı részébe. Amennyiben az átfogó felmérés fentiek szerinti elvégzése után még mindig több kereskedési helyszín egyformán alkalmas arra, hogy a Bank a legkedvezıbb teljesítés elvének megfelelıen teljesítse az ügyfél megbízását, egy harmadik szakaszban a következı, további kritériumok kerülnek figyelembe vételre a kalkuláció során: a teljesítés gyorsasága a teljesítés valószínősége az elszámolás bizonyossága Ezek a tényezık azonos súlyozást kapnak. III. Az értékelési folyamat eredménye és a legkedvezıbb teljesítés helyszínei az egyes pénzügyi eszköz-csoportok szempontjából Az átfogó felmérés elvégzéséhez megállapításra kerül a lakossági ügyfelek megbízásainak jellemzı nagyságrendje. Ezt használja a Bank a megbízási, a piaci és tızsdei adatok elemzése és értékelése során. Ez a folyamat egy-egy pénzügyi eszköz-csoport vonatkozásában általában egyértelmően kijelöl egy teljesítési helyszínt. Relatív értelemben ez a helyszín egyúttal folyamatosan a legkedvezıbb teljesítését biztosítja a pénzügyi eszköz-csoportba tartozó pénzügyi eszközre vonatkozó ügyfél megbízásoknak. A mellékelt táblázatban a teljesítési helyszínek és a jellemzı megbízási nagyságrendek, értékek szerepelnek pénzügyi eszközcsoportonként. IV. A teljesítési helyszínek áttekintése A táblázatban foglalt belföldi teljesítési helyszínek jelentik azokat a helyszíneket, amelyek a Bank szempontjából a legkedvezıbb teljesítés potenciális helyszíneként vehetık számításba annak érdekében, hogy folyamatosan a legjobb eredményt lehessen érni az ügyfél megbízások teljesítése terén. Pénzügyi eszköz osztályok Részvények A megbízás jellemzı nagyságrendje A végrehajtás helyszíne Kötvények, diszkont papírok és befektetési jegyek A megbízás jellemzı nagyságrendje A végrehajtás helyszíne Más, nem értékpapír típusú pénzügyi eszközök A megbízás jellemzı nagyságrendje A végrehajtás helyszíne Hazai kibocsátók BÉT-re bevezetett részvényei BUX-ot alkotó részvények HUF BÉT Magyar állampapírok Hazai kibocsátók BÉT-re bevezetett részvényei BUX-on kívüli részvények HUF BÉT MKB által kibocsátott kötvények, diszkont papírok Külföldi kibocsátók külföldi szabályozott piacokra bevezetett részvényei Megbízást a Bank csak határozott utasítás esetén fogad el. Más hazai kibocsátók kötvényei, diszkont papírjai Külföldi kibocsátók kötvényei, diszkont papírjai Hazai befektetési jegyek MKB Bank Zrt. MKB Bank Zrt. MKB Bank Zrt. MKB Bank Zrt. Standard derivatív tızsdei ügyletek Megbízást a Bank csak határozott utasítás esetén fogad el. Egyéb derivatív ügyletek Megbízást a Bank csak határozott utasításesetén fogad el. BÉT-re bevezetett zártvégő alapok esetében BÉT, MKB által forgalmazott nyíltvégő alapok esetében MKB Bank Zrt, Külföldi befektetési jegyek MKB által forgalmazott nyíltvégő alapok esetében MKB Bank Zrt, MKB által nem forgalmazott nyíltvégő alapok és zártvégő alapok esetén - csak az ügyfél határozott utasítása alapján 11/11

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

Érvényes: 2012. december 10-tl

Érvényes: 2012. december 10-tl Érvényes: 2012. december 10-tl A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerzdés megkötése szükséges. Az ügyfélszámlán

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2015. június 26-tól 1 A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. I. Számlanyitási- és vezetési díjak* Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek 1.a.

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 8-TÓL

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 8-TÓL FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 8-TÓL Tartalomjegyzék I. Általános feltételek... 3 II. Bankszámlavezetés, kamatok, átutalás... 5 Bankszámlavezetés

Részletesebben

A Társaság által teljesített megbízások végrehajtási helyszínei, a megbízás továbbítására vonatkozó szabályok:

A Társaság által teljesített megbízások végrehajtási helyszínei, a megbízás továbbítására vonatkozó szabályok: A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Az ügyletek végrehajtásával kapcsolatos szabályokat elsısorban a Társaság Üzletszabályzata

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes: 2010.09.01. PSZ/1. sz. melléklet: TAKARÉKPONT Lakossági forint

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. június 19. napjától. Közzététel napja: 2015. június 17.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. június 19. napjától. Közzététel napja: 2015. június 17. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2015. június 19. napjától Közzététel napja: 2015. június 17. 1/12

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2015.04.01.

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2015.04.01. A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2015.04.01. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően

Részletesebben

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K R É S Z É R E BNP PARIBAS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 1. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KAMATOZÁSA Díj / jutalék Ft számla kamatozása (pozitív

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Érvényes: 2013. január 01-jétıl Közzétéve: 2012. november 01. Változás: Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

2. Befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatások lakossági ügyfelek részére

2. Befektetı védelemmel kapcsolatos szolgáltatások lakossági ügyfelek részére Tájékoztató ügyfél kategóriák, befektetı védelmi szolgáltatások A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Az MKB Bank Zrt. az MNB H-FH-I-B-55/2014. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, tehát korábban meghirdetett kondícióival ellentétben

Részletesebben

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítı értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: UniCredit Bank

Részletesebben

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3.

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3. SOPRON BANK Zrt. Sopron BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. július 3. napjától TARTALOM I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 II. A LEKÖTÖTT BETÉT...

Részletesebben

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen üzletszabályzat hatályba lépésének napja: 2014.04.17.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. augusztus 01. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 19. napján jelen Hirdetményben

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2009. 12. 15. Hatálybalépés: 2010. 01. 04. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének napjától a 2009. november

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Az ügyletek végrehajtásával kapcsolatos szabályokat elsısorban a Társaság Üzletszabályzata

Részletesebben