Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt."

Átírás

1 I. Számlanyitási- és vezetési díjak* Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek 1.a ,- Ft vásárlása esetén Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 1.00,- Ft / év Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és ,-Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplı számlanyitási díjak a számlák megnyitásakor, a számlavezetési díj idıarányosan havonta esedékes.amennyiben az ügyfél rendelkezik értékpapírszámla készlettel a számlavezetési díj az átlagos éves értékpapír-állomány után kerül meghatározásra a díjszabályzat VII. pontja értelmében és letéti díjként kerül terhelésre. Tızsdei és tızsdén kívüli másodlagos forgalom megbízásainak II. árfolyamértékre vetített díjai* 1 Budapesti Értékpapír Tızsdére bevezetett értékpapírok esetén 1% min ,- Ft** Tızsdén kívül kereskedett hazai részvények, illetve nem hitelviszonyt megtestesítı hazai értékpapírok esetén 1% min ,- Ft Tızsdén kívül kereskedett hitelviszonyt megtestesítı hazai értékpapírok 3 esetén 1% min ,- Ft Deutsche Börsére bevezetett részvények esetén a Xetra rendszeren történı 4 teljesítésnél a bizományosi díj 0,5% min. 40,- EUR 5 6 Deutsche Börsére bevezetett részvények esetén a Xetra rendszeren történı teljesítésnél elszámolási díj teljesített vagy részteljesített megbízásra Külföldi tızsdén jegyzett értékpapírok, tıkeáttételes certifikátok /warrantok, tıkeáttétel nélküli certifikátok, vagy tızsdén kívüli külföldi egyéb értékpapír esetén 3,- EUR 1%, min. 40,- EUR vagy 50,- USD vagy 60,- CHF (az ügylet devizanemétıl függıen) + a külföldi közvetítı költsége *** Függı ügynök Takarékszövetkezeten keresztül igénybe vett szolgáltatás esetén a minimum ** díj 3.000,- Ft *** HVB München-en keresztül elérhetı német piacok esetén árfolyamérték 0,1 %, de minimum 10 EUR, Instinet Uk Limited -en keresztül kötött ügyletek esetében 1. számú melléklet szerint Takarék Direct rendszeren keresztül kötött tızsdén kívüli határidıs deviza spot, forward, opciós és nemesfém ügyletek Takarék Direct rendszeren keresztül kötött tızsdén kívüli határidıs deviza spot, forward opciós és nemsfém ügyletek minimumösszeg alatti összegre vonatkozó megbízás esetén felszámítandó díj Takarék Direct rendszeren keresztül kötött tızsdei határidıs (futures) ügyletek Takarék Direct rendszeren keresztül kötött CFD (Contract for Difference) ügyletek Takarék Direct rendszeren keresztül kötött részvény ügyletek (Takarék Direct rendszeren keresztül kötött részvény ügyletek esetén a 11 internetes holnapon közétetteknek megfelelıen) keresztdeviza árfolyamértékre vetített 1 % (mely Ft-ban kerül levonásra a honlapon megtalálható konverziós árfolyamon átszámolva. sz. melléklet szerint kontraktusonként ,- Ft + a külföldi közvetítı költsége**** + tranzakciós díj**** az árfolyamérték 1%-a forintban a Bank MTB Kedvezményes Deviza eladási árfolyamán átszámolva az árfolyamérték 1%, min. 40,- EUR vagy 50,- USD vagy 60,- CHF (az ügylet devizanemétıl függıen) + a külföldi közvetítı költsége 1. oldal

2 **** a Takarék Direct rendszeren keresztül történı üzletkötés során határidıs (futures) termékekre vonatkozó ügyletkötéshez kapcsolódó olyan tranzakciós és közvetítıi díjakat számolhat fel a Bank, mely díjtételek a Takarék Direct rendszerhez kapcsolódó számlán kerülnek terhelésre. A tranzakciós és közvetítıi díjak a oldalán tekinthetık meg. Tızsdén kívüli határidıs devizaügylet pozícióátadásának díja (az átadót 1 terheli) 13 ***** Nyilvános kibocsátás során forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok forgalomba hozatali díja (a névértékre vetítve)***** A Takarék Invest kötvények értékesítésének ösztönzése céljából a Takarékbank Zrt. a függı ügynökök ügyintézıi részére értékesítési versenyt hirdethet meg, melynek feltételeirıl a Bank az Ügyfelét külön kérésre tájékoztatja 14 Egzotikus deviza opciók adásvétele * A megbízási díjak az Üzletszabályzat szerint, teljesítéskor esedékesek. Külföldi értékpapírra és/vagy származékos termékre szóló megbízás teljesítése során a Bank, mint bizományos jogosult a külföldi közremőködı, illetve közvetítı díját felszámítani ügyfeleinek. A Takarék Direct rendszeren kötött ügyletek elszámolásának szabályai speciálisak, melyeket a vonatkozó keretszerzıdés tartalmaz. A devizában denominált értékpapírok elszámolása az értékpapír devizanemében vagy szabályozott piacra bevezetett termék esetén a piac elszámolási devizájában történik. Az ügyfél eltérı rendelkezésének hiányában a Bank az ügyletek elszámolását az ügyfél- és értékpapírszámlán történı jóváírással illetve terheléssel teljesíti. III. Aukciós megbízások az ÁKK Zrt. aukcióira 50 millió forint alatti megbízásokra az 1 évnél nem hosszabb futamidejő 1 állampapírok esetén 50 millió forint alatti megbízásokra az 1 évnél hosszabb futamidejő állampapírok esetén Ft/tranzakció a Nyilvános Ajánlattételben meghatározott mérték, de maximum 5 % egyedi megállapodás szerint, az opciós prémium részeként elszámolva 0,% min..000,- Ft 0,4% min..000,- Ft A Takarékbank, mint Pirmary Dealer az ÁKK Zrt.-vel kötött megállapodás alapján az elsıdleges forgalmazói tevékenysége után árjegyzıi illetve forgalmazói jutalékban részesülhet. A függı ügynök a Takarékbankkal kötött megállapodás alapján a Kamatozó Kincstárjegyek jegyzése után kapott jutalékból részesedhet. A jutalék mértékérıl külön kérésre a Bank tájékoztatja Ügyfelét. Szabványosított származékos tızsdei ügyletek megbízási díja IV. kontraktusonként* 1 Határidıs index ügylet nyitásánál, zárásánál, kifuttatásánál 500,- Ft Határidıs egyedi részvény ügylet nyitásánál, zárásánál árfolyamértékre vetítve 0,45 % ,- Ft 3 Határidıs egyedi részvény ügylet kifuttatásánál 500,- Ft 4 Határidıs deviza és devizaopciós ügylet nyitásánál, zárásánál, kifuttatásánál 50,- Ft, de min..500,- Ft megbízásonként Részvény és részvényindex opciós ügylet nyitási díja, lehívási díja (mind 5 kötelezettnél, mind jogosultnál) 1.000,- Ft 6 Részvény és részvényindex opciós ügylet zárási díja jutalékmentes 7 Fizikai szállítás díja 00,- Ft 8 Határidıs pozíció átadása (az átadót terheli) 500,- Ft * Külföldi értékpapírra és/vagy származékos termékre szóló megbízás teljesítése során a Bank, mint bizományos jogosult a külföldi közremőködı, illetve közvetítı díját felszámítani ügyfeleinek.. oldal

3 V. Nyíltvégő Befektetési Alapok jegyeinek forgalmazási jutaléka * 1.a 1.b 1. c 1 Forgalomba hozatal esetén (ügyfél általi vásárlás) Takarék Alapkezelı Zrt. által kezelt Alapok (kivéve a Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap és TakarékInvest Származtatott Árupiaci Alap) befektetési jegyeinek vásárlása esetén Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap befektetési jegyeinek vásárlása esetén TakarékInvest Származtatott Árupiaci Alap befektetési jegyeinek vásárlása esetén Takarék Alapkezelı Zrt. által kezelt Alapok befektetési jegyeinek ún. 1.d takarékszövetkezeti vagy Kinizsi Banki-i vagy Mohácsi Takarék Banki-i kombinált betét konstrukcióban történı vásárlása esetén Visszaváltás (ügyfél általi eladás) valamennyi befektetési jegy és kapcsolódó konstrukció esetén A forgalmazott befektetési jegyek visszaváltásakor (eladása) az Alapok tájékoztatójában közétett feltételek bekövetkezése esetén (meghatározott 3 idıszakon belül történı visszaváltás) a tájékoztatóban meghatározott mértékő büntetı jutalék kerülhet felszámításra * A Takarékbank Zrt. az általa forgalmazott befektetési jegyek állománya után az Alapkezelı álta fizetett jutalékban részesül, melynek mértékérıl külön kérésre a Bank tájékoztatja Ügyfelét. A függı ügynök a Takarékbankkal kötött megállapodás alapján a befektetési jegyek utáni kapott állományi jutalékból részesülhet. A Takarék Alapkezelı Zrt. által kezelt Alapok befektetési jegyeinek értékesítésében a Takarékbank Zrt. függı ügynökének munkatársa érdekelt lehet, a függı ügynök döntése alapján az állományi jutalékból a függı ügynöktıl javadalmazásban részesülhet. A javadalmazás mértékérıl és feltételeirıl a függı ügynök értékpapír forgalmazásban résztvevı kirendeltsége ad további tájékoztatást. 5 %, de maximum az alap Alapkezelési Szabályzatában meghatározott mértékő díj 1%, min. 500,- Ft 500,- Ft 1%, de max. 1000,- Ft maximum az Alap Alapkezelési Szabályzatában meghatározott mértékő díj jutalékmentes Alap tájékoztatója szerint VI. Letéti ırzési és letétkezelési díjak* 1 Az átlagos éves értékpapírállomány alapján számítva, de minimum 1.00,-Ft / év Harmadik félnél elhelyezett, a Takarékbank Zrt.-nél ügyfélszámlán nyilvántartott értékpapírok esetén:.a Dematerializált értékpapír esetében ** 0,35 ezrelék.b Fizikai értékpapír esetében** 0,50 ezrelék A Takarékbank Zrt. értéktárában ırzött fizikai értékpapírok esetén a hó 3 0,50 ezrelék végi piaci záró árfolyamára vetített 4 Tıkeszámla vezetése naptári negyedévente 1.000,- Ft 5 Kiegészítı letétkezelıi szolgáltatások takarékszövetkezeteknek: Alapdíj a kimutatásokban felölelt idıszak végi értékpapír-állomány 0,001 %, min ,- Ft, max. 5.a névértékére vetített* ,- Ft 5.b Havi, heti, napi adatszolgáltatások esetén alapdíj 100, 150, 50 %-a * A letéti díj idıarányos része havonta, illetve a tıkeszámla-vezetési díj negyedévente vagy a számlaszerzıdés megszőnésekor, illetve akkor válik esedékessé, ha a Számlatulajdonos mind ügyfél- mind értékpapírszámlája nulla vagy negatív értéket mutat. Amennyiben a KELER Zrt. a fentieknél magasabb díjat számít fel, a KELER Zrt. díjtételeit kell irányadónak tekinteni. 3. oldal

4 ** Hitelviszonyt (államkötvény, diszkontkincstárjegy) megtestesítı értékpapírok esetében a névérték, tulajdonviszonyt (részvény) megtestesítı értékpapírok esetében a számítás alapja a hó végi piaci záróárfolyam. A hó végi záróárfolyam meghatározása a Budapesti Értéktızsdére bevezetett értékpapír esetében a tızsdei záróárfolyam, külföldi értékpapír esetén a fı elismert piac záró ára (a Bank által jegyzett hó végi külkereskedelmi deviza árfolyamon), az OTC piacon szereplı értékpapír esetében a Napi Gazdaságban közölt hó végi árfolyamok átlaga, befektetési jegyek esetében az Alap által közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték, azon értékpapír esetében, melyekre fenti transzparens árfolyamok nem elérhetıek, annak névértéke. VII. Transzferek díja* 1 Értékpapírtranszfer 1.a Értékpapírtranszfer harmadik félnél vezetett számla esetén.000,- Ft / értékpapír 1.b Belsı átvezetés esetén 300,- Ft / értékpapír Zárolás díja.a KELER Zrt.-nél vezetett számla esetén 1.000,- Ft.b Belsı zárolás Takarékbank Zrt.-nél 5.000,- Ft 3 Zárolás feloldásának díja 3.a KELER Zrt.-nél zárolt értékpapírok esetén 1.000,- Ft 3.b Belsı zárolás feloldás Takarékbank Zrt.-nél 500,- Ft 4 Letéti igazolás kiadásának díja Ft Értékpapír fizikai kiadásának, kiszállításának (KELER Zrt.-bıl) díja az 5 értékpapírok névértékére vetítve Kamat, osztalék, törlesztés, egyéb hozam egyedi eljárás keretében történı 6 beszedésének, illetve a részvénykönyvi bejegyzés, részvénycsere eljárásának díja * A VIII. pontban meghatározott díjak teljesítéskor esedékesek. Amennyiben a KELER Zrt. a fentieknél magasabb díjat számít fel, a KELER Zrt. díjtételeit kell irányadónak tekinteni. 0,5 % min ,- Ft max ,- Ft.000,- Ft / alkalom VIII. Utalási, készpénzfelvételi és konverziós díj* 1 Forint utalás esetén az összegre vetített 0,1% min. 00,- Ft max ,- Ft Forint VIBER üzemmódban történı utalása esetén további ,- Ft / alkalom 3 EUR illetve nem USD** deviza esetén az átutalt összegre vetített *** 0,3 ezrelék min. 0,- EUR max. 400,- EUR 4 USD esetén az átutalt összegre vetített *** 0,3 ezrelék min. 0,- USD max. 5 Készpénzfelvétel díja ( forint esetén) 400,- USD 0,5%, min. 50,- Ft, max ,- Ft 6 Deviza konverzió díjmentes * Az utalás és készpénzfelvétel díjai az átutalás teljesítésekor ill. a kifizetéskor esedékesek. A IX. pontban megjelölt készpénzfelvételi díj forint esetében értendı, valuta ki- és befizetéshez kapcsolódó díjak tekintetében a megbízásos devizaszámla-vezetési tevékenységet végzı takarékszövetkezeti kirendeltség által közzétett Devizában és valutában végzett mőveletek hirdetménye az irányadó. ** Nem USD deviza utalása esetén alkalmazott átváltási árfolyam: EUR/Ft és Ft/adott deviza Bank aznapi MTB Kedvezményes Deviza közép árfolyama *** A megbízásnak tartalmaznia kell az átutalás költségviselésére vonatkozó rendelkezést, melynek szabályait a Díjszabályzat 5. számú melléklete tartalmazza. IX. Számlakivonatok és igazolások kiadásának díja, eljárási díj* 1 A számlaszerzıdésben szereplı havi, negyedéves és év végi egyenlegközlı és számlakivonat díját a számlavezetési díj tartalmazza. Ezen felül külön kérésre kiadott: 1.a Számlakivonat 500,- Ft / alkalom 1.b Egyenlegértesítı 00,- Ft / alkalom 4. oldal

5 Közgyőlési részvételi igazolás, adóigazolás, vásárolt értékpapírokról kiállított igazolás kiadásáért 500,- Ft / igazolás 3 Eljárási díj.000,- Ft / alkalom * A X. pontban szereplı díjak szintén teljesítéskor esedékesek.amennyiben a KELER Zrt. a fentieknél magasabb díjat számít fel, a KELER Zrt. díjtételeit kell irányadónak tekinteni. X. Tartós megbízások 1 Államkötvény vételére vonatkozó tartós megbízás díja díjmentes Befektetési jegyek vételére vonatkozó tartós megbízás díja V. pontban foglaltak szerint* * A megbízás díja a havi, negyedéves, féléves, éves gyakoriságú egyedi vételi megbízásonként kerül levonásra az V. pontban foglaltak szerint a tartós megbízásban megadott összegbıl. Nyugdíj-elıtakarékossági ügyfél- és értékpapírszámlához kapcsolódó XI. díjak* 1 Számlanyitás díjmentes NYESZ ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 0,1 %, de min..000,-ft / év 3 BÉT-re bevezetett részvények vételi megbízásának díja díjmentes 4 Forintban denominált befektetési jegyek vételi megbízásának díja díjmentes 5 Magyarországon kibocsátott pénzpiaci eszközre vonatkozó vételi megbízás díjmentes * A XI. pontban szereplı számlavezetési díj az átlagos éves állomány alapján kerül kiszámításra, és havonta kerül levonásra. Azon szolgáltatások, amelyekre külön díjtétel a XI. pontban nem került meghatározásra és a NYESZ számlavezetés körébe tartozik, a Bank a jelen díjszabályzatban feltüntetett díjakat alkalmazza. Tartós Befektetési Számlához (Adófaragó Befektetési Számla) XII. kapcsolódó díjak* 1 Számlanyitás 0,- Ft Tartós Befektetési Számla vezetés 0,15%, de min ,- Ft/ év 3 Tartós Befektetési Számla megszüntetés 3.a a nyitást követıen, a győjtıéven belül 4.000,- Ft 3.b a nyitást követıen, a hároméves lekötési idıszakon belül.000,- Ft 3.c a hároméves lekötési idıszak utolsó napjától díjmentes * Jelen, XII. pontban szereplı számlavezetési díj az átlagos éves állomány alapján kerül kiszámításra, és havonta kerül levonásra. Továbbá jelen, XII. pontban nem meghatározott, Tartós Befektetési Számlához kapcsolódó tranzakciók esetében a Bank a jelen díjszabályzatban feltüntetett költségeket és díjakat alkalmazza. XIII. Adózási szabályok* 3. sz. melléklet szerint * Továbbá tájékoztatjuk, hogy a külföldi értékpapírok esetén a Takarébank Zrt. által igénybe vett letétkezelık a helyi adózási szabályoknak megfelelı mértékő adót vonhatnak le. XIV. A devizák megnevezése és az alkalmazott árfolyamok* * A devizák megnevezése és az alkalmazott árfolyamok 4. sz. melléklet szerint XV. Befektetési tanácsadás XVI. Hanganyagok másolatának kikérése Egy megbízás hanganyagának másolata Maximum öt megbízás hanganyagának másolata Ötnél több megbízás hanganyagának másolata XVII. Nyilvános részvény-kibocsátás keretében a jegyzési díj egyedi megállapodás szerint 5.000,- Ft ,- Ft 0.000,- Ft allokált részvények árfolyamértékének %-a 5. oldal

6 XVIII. A Takarékbank Zrt. a befektetési szolgáltatási és kiegészítı szolgáltatási tevékenységéhez függı ügynököt vehet igénybe. A függı ügynökök a meghirdetett jutalékból és díjakból részesülhetnek, melyek mértékérıl az Ügyfél a függı ügynöktıl kérhet további tájékoztatást. Magyar Takarékszövetkezei Bank Zrt. 6. oldal

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

TakarékPont számlacsomagok

TakarékPont számlacsomagok I. Kamat Látra szóló, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel 0,25 % EBKM: 0,25 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. II. Számlacsomagok

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K R É S Z É R E BNP PARIBAS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 1. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KAMATOZÁSA Díj / jutalék Ft számla kamatozása (pozitív

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról H I R D E T M É N Y Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015. március 16. napjától

Részletesebben

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014. év november hó 30. napáig nyílt végű és nyilvános, 2014. év december hó 01. napjától kezdődően nyílt végű és zártkörű QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI

Részletesebben

A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és elszámolási jellemzőire terjed ki:

A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és elszámolási jellemzőire terjed ki: TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KERESKEDELMÉRŐL ÉS ELSZÁMOLÁSÁRÓL A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és i jellemzőire terjed ki: szabályozott piacra bevezetett értékpapírok szabályozott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az Elektronikus Számla egyenlege után az OTP Bank Rt. az alábbi sávok alapján térít napi kamatot:

HIRDETMÉNY. Az Elektronikus Számla egyenlege után az OTP Bank Rt. az alábbi sávok alapján térít napi kamatot: HIRDETMÉNY AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLACSOMAG KAMATAIRÓL, DÍJAIRÓL ÉS KÖLTSÉGEIRŐL Hatályos: az I.1.2. pont tekintetében 2005.október 8-tól, a III.3.2 és a III.3.9 pontok tekintetében 2005. október 15-től I.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Copyright 2014 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Minden jog 1. v/20140325 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben