Az online pénztárgépekre történő átállás folyamatának áttekintése az ötlettől a véghatáridőig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az online pénztárgépekre történő átállás folyamatának áttekintése az ötlettől a véghatáridőig"

Átírás

1 Adóvilág szeptember XVIII. Évfolyam 10. szám Az online pénztárgépekre történő átállás folyamatának áttekintése az ötlettől a véghatáridőig Az ötlet felmerülését követő nem egészen két év elteltével (pontosan 22 hónapot követően), szep - tember 1-jével az online pénztárgépekre történő át - állás valódi mérföldkövéhez ér. A októberi 1457/2012. (X. 19.) Korm. határozat tartalmazta a döntést, hogy meg kell teremteni a pénztárgépek állami adóhatósággal történő összeköttetését, és a 24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet alapján augusztus 31-ét követően főszabály szerint hagyományos pénztár - gép már nem használható, úgy hogy augusztus közepén már több mint 155 ezer online pénztárgép működik az országban, vagyis lassan már minden üzlet ben azzal kell hogy találkozzunk. Jelen cikk célja, hogy rövid áttekintést adjon az el - múlt majd két év folyamatairól, az átállás eredményeiről és azzal kapcsolatos elvárásokról. Az ötlettől a megvalósulásig Érdemes röviden áttekinteni kivételesen nem a jog szabályi változások, hanem a történések mentén ennek a közel két évnek a történetét. A bevezetőben hivatkozott kormánydöntést köve - tő en mintegy az átállás nulladik stádiumaként meg kez dődött a szükséges jogszabályi környezet kialakítása, egyrészt a garanciális elemeket is tartal - mazó törvényi keret, másrészt a részletszabályokat il - le tően miniszteri rendelet szintjén. A kor mány ha tá - rozat csupán annyit tartalmazott, hogy meg kell vizs - gál ni és elő kell készíteni a pénztárgépek állami adóhatósággal történő összekötésének megvalósításához szükséges javaslatokat. Akkor már több európai or - szágban volt különböző működő, pontosabban be - vezetett megoldás, amelyek átvételével viszonylag gyor san megoldható lett volna a feladat, ugyanakkor eddigre ezeknek a megoldásoknak a gyenge pontjai is felszínre kerültek, így a máshol működő szabályo - 2 1) Forrás: zás és technikai megvalósítás egyszerű átvétele nem jelenthetett valós, felelősségteljesen vállalható alternatívát. Ehe - lyett egy újszerű, az Európában alkalmazott hasonló meg - oldásoktól eltérő de arra alapjaiban építő, azonban azok hibáit kiküszöbölni törekvő műszaki megoldás öltött testet a miniszteri rendeletben. Ez az a bizonyos adóügyi ellenőrző egység, amely nem csak az adatok adóhatósághoz történő továbbítását biztosítja, de valamennyi pénztár - gépen keletkezett adat megmásíthatatlan rögzítését és tárolását is. A műszaki paramétereket is tartalmazó szabá - lyozás február 15-én került kihirdetésre. Ahogy arra az előzőekben utaltam, a szabályozás egy új műszaki eszköz létrehozását igényelte a piac oldalán, és ennek hasznosítását lehetővé tevő fejlesztéseket az adóhatóság oldalán. A szabályozás első tervezete év végén vált megismerhetővé, ekkor kezdődhetett meg a gondolkodás a megvalósítást illetően, de természetesen a februári szabályozás volt az, amely mentén a fejlesztés valóban megindulhatott. Az első engedélyeket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal július 11-én adta ki, és azóta az újabbnál újabb típusok megjelenése, az engedély módosítások/kiterjesztések kiadása folyamatos augusztus 15-ig 136 pénztárgéptípus engedélyezésére került sor, az első 18 engedély szeptember végéig került kiadásra, mind ún. kiskasszára (nem számítógép alapú pénztárgép), majd az év végéig újabb 48 típus, amely ből 36 engedély decemberi volt, köztük számos kis - ke reskedelmi lánc részére fejlesztett modell első negyedévében 33, a második negyedévben pedig újabb 22 típus engedélyezésére került sor. 1 Az első engedélyek kiadását követően szeptembe - rében került sor az első online pénztárgép üzembe helyezésére, és az év végéig hónapról hónapra egyre nőtt a be - kötött pénztárgépek száma október végéig 92, november végéig 1158, míg az év végével már több mint 15 ezer online pénztárgép működött az országban.

2 Az online pénztárgépek tömeges gyártása és üzembe állítása 2014 év elejétől volt megfigyelhető (a decemberében indult folyamat kiteljesedéseként). Az alábbi grafikonokon jól látszik, hogy az év elejétől milyen ütembe nőtt hetente az adóhatósággal online összeköttetésben álló pénztárgépek száma. A fenti ábra az év elejétől üzembe helyezett összes online pénztárgépet mutatja, látható, hogy míg az ún. kiskasszák száma már az év elejétől (pontosabban decemberétől) folyamatosan nőtt, addig a számítógép alapú pénz - tárgépek száma április-május környékén kezdett ugrás - szerűen nőni, árpilis végétől a heti üzembe helyezések szá - ma megduplázódott az év első negyedéhez képest. A fenti ábrán a hetente üzembe helyezett pénztárgépek száma a piac teljesítőképességén túl jól mutatja a különböző határidők jelentőségét. A pénztárgépek beszerzéséhez nyújtott 50 ezer forintos állami támogatás igénybevételének feltétele ugyanis a pénztárgép meghatározott időpontig (január 31., február 28., illetve április 30.) tör - ténő üzembe helyezése volt, így nem meglepő, hogy a február vége, de különösen az április vége kiugró teljesít - ményt hozott, a határidőhöz közeledve napi többezres üzembe helyezéssel. A fenti folyamat zárásaként érkezünk el augusztus 31-hez, amely főszabály szerint a hagyományos pénztárgé - pek használatának végét jelenti. Kérdésként merülhet fel, hogy miben lesz más ez a véghatáridő, mint az online pénztárgépekre történő átállás kapcsán megjelent korábbi határidők. Elmondható, hogy több körülmény szól amellett, hogy valóban nem lesz szükség további haladékra. Már a véghatáridőt meghatározó jogszabály kihirdetésé - nek napján több mint 147 ezer online pénztárgép mű - ködött. Nincs ugyan arra vonatkozó hiteles adat, hogy hány pénztárgép lecserélése szükséges 2, az ugyanakkor elmondható, hogy a rendelkezésre álló adatok (forgalmazói adatszolgáltatás, megrendelési információk) alapján megközelítők szerint ezerre becsülhető a szüksé - ges kiskasszák száma, és figyelemmel a kötelező adatszolgáltatással érintett elektronikus naplós pénztárgépek számára 20 ezer körülire a számítógép alapú pénztár - gépek száma, így összesen ezer online pénztárgép bekötése volt várható. Figyelemmel arra, hogy két héttel a határidő leteltét megelőzően már több mint 155 ezer online pénztárgépet helyeztek üzembe, továbbá arra, hogy július közepétől augusztus közepéig megközelítőleg átlagosan napi közel 500 pénztárgépet helyeztek üzembe, és ismerve azt, hogy április 30-i héten több mint 11 ezer üzembe helyezésre került sor, várhatóan nem okoz nehézséget, fennakadást a jogszabályi határidő. Amellett, hogy az online pénztárgépekre történő átállás - hoz természetesen elsődleges feltétel volt a jogszabályi követelményeknek megfelelő eszközök kifejlesztése és legyártása, nem lehet figyelmen kívül hagyni a NAV-nak az átállást alapjaiban támogató, azt elősegítő, és az átállás minden fázisában megjelenő tevékenységét sem. Már az online pénztárgépek fejlesztésében is jelentős sze rep hárult a NAV-ra, hiszen a kifejlesztett és működ - tetett tesztkörnyezet, és az azon keresztül megvalósuló 2) Igaz ugyan, hogy a pénztárgépek üzembe helyezéséről és használatból való kivonásukról (selejtezésről) korábban is kellett volna adatot szolgáltatnia az üzemeltetőnek vagy a szerviznek, de ezeket a kötelezettségüket az érintettek nagyon sokszor elmulasztották, így a rendelkezésre álló adatok nem mutatnak hiteles képet. Ez a helyzet az új rendszer bevezetésével alapjaiban változik meg, hiszen az online pénztárgép üzembe helyezése a NAV szervere segítségével valósul meg, ezzel és az online adatkapcsolattal az eszközök nyomon követése teljeskörűen biztosított. 3

3 Adóvilág szeptember XVIII. Évfolyam 10. szám támogatás jelentős támogatást nyújtott a gyártók számára. A tájékoztató tevékenység minden érintetti kör szá - mára segítséget jelentett, úgy az üzemeltetőknek, mint a forgalmazóknak (gyártóknak), illetve a szer - vi zeknek. A honlapon több száz internetes tartal - mat jelentetett meg a NAV tájékoztatók, közle - mények, kér dés-válaszok formájában, és többezer egyedi írásbeli tájékoztatást nyújtott. Megfelelő kontrollmechanizmus nélkül nyilvánva - lóan minden átállás lassabb és nehézkesebb, így említést kell tenni az ellenőrzések átállást támogató hatásáról. A folyamat első felében év vé - géig min denképp, de a év első hónapjaiban is az ellenőrzések célja az volt, hogy az érintettek tisztában legyenek a jogszabályi kötelezettsé geik - kel és meg kap janak minden segítséget annak tel - jesítéséhez. Az ellenőrzések során így elsősorban a regisztrációs kód, majd a megrendelés meglétét, egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítését vizs - gálták a revizorok, és mulasztás esetén határidő tűzésével felhívták az érintettet a teljesítésre. A cél ebben a fázisban nem a szankcionálás volt, így jellemzően csak a tudatos, az átállást nyilvánvalóan szándékosan hátráltató adózói magatartások von - tak maguk után negatív követ kezményt. Termé - szetesen az idő előrehaladtával egyre kevésbé lehet vétlen mulasztásra hivatkozni, így az ellenőrzések hangsúlya is megváltozott, az on line pénztárgépek elterjedésével az elsődleges fela dat tá a rendelke - zésre álló adatok hasznosítása, és a hagyományos pénztárgépet használók tudatos mulasztásainak szigorú és következetes szankcioná lása lett. Érdemes említést tenni továbbá egy, az átállás folyamatába ékelődő feladatról februárjában szü - le tett döntés arról, hogy az átállás meggyorsítása érde kében az állam támogatás formájában segítsé - get nyújt azoknak, akik visszavont forgalmazási enge délyű pénztárgépet rendeltek, és arra előleget is fizettek, illetve azoknak, akik a megrendelt pénz - tár gépek vételárával eltűnő cégtől vásároltak pénz tárgépet. Ami miatt ki kell emelni ezt a körülményt az az, hogy az adóhatóságnak a támo - gatás kifizetése érdekében közel 70 ezer egyedi 4 ügy ben kellett eljárnia (a ké relmet elbírálni, szükség szerint a tényállást tisztázni és határozatot hozni) rend - kívül rövid idő alatt, mindezt ter mészetesen az egyéb jogszabály által előírt kötelezően ellátandó feladatok ellátása mellett. A 24/2014. NGM rendelet által hozott változások A hatályos jogszabályi előírások alapján szeptember 1-jétől hagyományos pénztárgépet már csak két jól körülhatárolható esetkörben lehet használni. 1. Amennyiben az adózó pénztárgéphasználatra nem kö - telezett, de saját döntése szerint pénztárgépet használ (eb- be a kategóriába sorolandó többek között a vásári, piaci érékesítés is), úgy év végéig még használhatja hagyományos pénztárgépét. 2. Abban az esetben, ha az adózó részére már üzembe helyeztek online pénztárgépet, de az meghibásodott és a szerviz cserepénztárgépet nem tudott biztosítani, úgy december 31-ig a javítás ideje alatt, illetve új online pénztárgép üzembe helyezéséig az adózó használhat hagyományos pénztárgépet. Fontos azonban kiemelni, hogy kizárólag több feltétel együttes teljesítése esetén te - kint hető ebben az esetben a hagyományos pénztárgép használata jogszerűnek: a) online pénztárgépet már üzembe helyeztek az adott pénzátvételi helyen (tehát önmagában az, hogy az adózónak valamely üzletébe már üzembe helyeztek pénztárgépet és az elromlott, nem jelent mentesü- lést más üzletei tekintetében), b) a fenti pénztárgép meghibásodik, c) a szerviz nem tud cserepénztárgépet biztosítani, d) a szerviz a cserepénztárgép hiányát rögzíti a pénz - tárgépnaplóban, e) nincs más olyan pénzátvételi hely, ahol a fizetések le - bonyolítása aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne, f) az üzemeltető a pénztárgép meghibásodását, illetve a szerviz megkeresését követően a bejelentés szerviz által adott egyedi sorszámát, illetve annak tényét, hogy a szerviztől javítást vagy új pénztárgép üzembe helyezését kérte, a pénztárgépnaplóba haladéktalanul bejegyezte, g) a műszerész a pénztárgép javítási célú elszállítását a pénztárgépnaplóba bejegyezte.

4 Bármelyik feltétel hiánya esetén az adózó a pénztárgép használatával kapcsolatos jogszabályi előírások megsértése esetére irányadó szankció kiszabását kockáztatja. A fentiek alapján és az ott meghatározott szűk kivételtől eltekintve szeptember 1-től a pénztárgéphasználatra kötelezett adózó már csak online pénztárgéppel tehet eleget nyugtaadási kötelezettségének (kivéve természetesen, ha az adózó úgy dönt, hogy minden esetben számlát állít ki és ezt a tényt az adóhatóság felé szabályszerűen bejelentette, továbbá amennyiben erre kötelezett a heti adatszolgáltatási kötelezettségét is teljesíti). Az adóhatóság egy ellenőrzés során már nem fogadja el a pénztárgépre leadott megrendelést, forgalmazói visszaigazolást, de azt sem, ha az adózónak van ugyan beüzemelt online pénz - tárgépe, de az a meghibásodás kivételével nincs a helyszínen, kizárólag a helyszínen beüzemelt és működtetett online pénztárgép fogadható el. Korábban, különösen a támogatás igénybevételének feltételéül szabott február 28- i, illetve április 30-i időponthoz kapcsolódóan, sok esetben fordult elő, hogy az adózó részére az üzembe helyezés ugyan megtörtént, de a pénztárgép nem került a működés helyszínére el-, illetve kiszállításra. Ez a körülmény a jövőben nem vehető az adózó javára figyelembe, vagyis ebben az esetben sem jogosult az adózó hagyományos pénztár - gépét augusztus 31-ét követően használni. Kiemelést érdemel, hogy a augusztus 1-jétől hatályos rendelkezés értelmében, amennyiben az adózó részére az online pénztárgép üzembe helyezésre került, úgy az eladótérből köteles eltávolítani a hagyományos pénztár - gépet, vagyis azt nem lehet se a pulton, se a pult alatt, se más helyen az eladótérben tárolni. Nem az a lényeges az előírás szempontjából, hogy a vásárlók láthatják-e a hagyományos pénztárgépet, hanem az, hogy annak használatának az esélye se álljon fenn. Természetesen amennyiben az online pénztárgép meghibásodása esetén a fent ismertetett feltételek fennállnak, a hagyományos pénztárgép átme - netileg ismételten visszakerülhet az eladótérbe, de csak a jogszabályi feltételek maradéktalan teljesítése esetén. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ennek az előírásnak a megsértése, vagyis a hagyományos pénztárgép eladótérben felejtése mint pénztárgép üzemeltetésével összefüggő, jogszabályban meghatározott kötelezettség megszegése már önmagában is megalapozza a szankció alkalmazását. A jogszabályi előírás alapja, hogy sokszor lehet azzal talál - kozni, hogy annak ellenére, hogy az adózónak van online pénztárgépe, esetleg az a helyszínen meg is található, az adózó nem vagy nem kizárólag azt használja a bizonylatolás teljesítése érdekében, ami nyilvánvalóan visszaélésre ad okot és figyelemmel a hagyományos pénztárgépek mani - pulálhatóságára felveti a bevétel eltitkolás gyanúját. A NAV 2013 november közepétől külön felületet biztosított az online pénztárgépre vonatkozó megrendelés lea - dásához és közvetlenül a forgalmazóhoz történő továb - bításához. Figyelemmel arra, hogy a piaci keresletet a kíná lat teljeskörűen képes lefedni, és így a jogszabály-mó dosítás megszüntette a felület kötelező alkalmazásának köte - lezettségét, továbbá arra, hogy az átállás végső szakaszában a felület fenntartása már nem indokolt, így a NAV a felületet két lépésben megszünteti. Mindez azt jelenti, hogy augusztus 15-től megrendelést nem lehet leadni így a megren - delés módosítását sem lehet kezdeményezni, és a felület augusztus 31-ét követően már nem lesz elérhető. Az online pénztárgép adóhatósági szemmel Az online pénztárgép bevezetésének, pontosabban a pénz - tárgépek adóhatósággal történő összeköttetése megterem - tésének nem titkolt célja volt a pénztárgépekkel elkövetett visszaélések visszaszorításán túl a költségvetési bevételek növe lése, az adórés csökkentése, a gazdaság fehérítése. Az adóelkerülő magatartások visszaszorítása, az ilyen maga - tartásokkal szembeni fellépés eszközrendszerének erősítése évről évre a jogszabályalkotás középpontjába kerül, de az értékesítésből származó bevételek regisztrálása körében elkövetett jogsértések tekintetében valóban hatékony, átütő eredményt elérő jogszabályi intézkedés bevezetésére koráb - ban nem került sor. Nem szólva itt az intézkedés költ ség - vetésre gyakorolt egyébként pozitív hatásáról, ki kell emelni, hogy már a gyakorlati tapasztalatok tükrében ki lehet jelenteni, hogy ez esetben nem csak papíron tűnik hatékonynak a bevezetett intézkedés. Fontos kiemelni, hogy nem önmagában a pénztárgépek adóhatósággal tör té nő összeköttetésének megvalósítása, hanem az online pénz tár - gép jogszabályban körülírt kialakítása, maga a mű szaki megoldás az, amely az eszköz hatékonyságát biztosítja. Nem tekinthető újdonságnak, hogy a modern tech no - lógiát, az informatikai lehetőségeket használja ki az adóhatóság a költségvetési bevételek védelme érdekében, hiszen az elektronikus bevallás bevezetése és elterjesztése, a 5

5 Adóvilág szeptember XVIII. Évfolyam 10. szám kockázatkezelési és kiválasztási rendszerek működte - tése és fejlesztése, a különböző elektronikus adatszolgáltatások is ebbe a körbe tartoznak. Ami az on - line pénztárgépek sajátosságát, és ezzel újszerű alkalmazási módjának alapját adja, az az, hogy közvetlen bepillantást enged az adózó gazdasági tevékenysé - gébe, nincs szűrő, közvetítő elem ami torzítja az adatokat, és ami talán a legfontosabb, nem utólagos infor mációról van szó, hanem folyamatában, valós - idejű rögzítéssel teszi lehetővé a kontrollt. Azzal, hogy az online pénztárgép minden, a pénztárgépen végzett műveletet azonnal rögzít (tehát nem csak a nyugta kiállítását, de a nyugta megszakítását, a tétel - törlést stb.), a gazdasági tevékenység nemcsak kör - vonalazódik, hanem szinte teljes valójában az adóhatóság elé tárul. Fontos, hogy nem csak az az információ, amit a pénztárgép adataiból látunk, hanem az is, amit az adózó nem enged láttatni (pl. nem rögzített értékesítés), de egyéb információk alapján egyértelműen azonosítható. Az adatok felhasználásának a lehetősége szinte határtalan. Egyrészt a pénztárgép adatai már önma guk - ban is közvetlenül hasznosulnak az ellenőrzések során, másrészt az adóhatóság rendelkezésére álló más adatokkal való összevetése révén is jelentős segít séget jelent. Ez utóbbi körben nyilvánvalóan a leg kézen - fekvőbb az online pénztárgépben rögzített be vételi adatok összevetése az adózó bevallásaival, vizs gálható, hogy az értékesítés volumene az adózó által bejelentett foglalkoztatottak létszámával arányban áll-e, a pénz - tárgép üzemeltetési helye telephelyként be je lentésre került-e stb. De ezeknél sokkal össze tettebb, több adózó adatainak egyidejű összeve tésé ből, kockázatke - zelésével, mintázatok keresésével és az azoktól való eltérések értékelésével feltárhatók azok a körülmények, amelyek az ellenőrzések szük ségességét mutatják. Ezzel a kockázatkezelési tevé keny ség pontosabbá válik, vagyis az adóhatóság ellenőrzési kapacitását oda tudja koncentrálni, ahol valóban jogsértést követnek el, de ezen túlmenően a pénztárgép révén pontos információk is rendelke zésre állnak az ellenőrzés megállapításainak a meg alapozásához. Ami a pénztárgép adatainak közvetlen hasznosítását illeti, vagyis az, hogy már nem csak a kiállított 6 nyugta adattartalma, illetve esetlegesen a pénztárgép kont - rollszalagja áll utólag rendelkezésre, hanem a pénztár - gépben rögzített adatok és a pénztárgép számos műszaki adata valósidőben rögzítetten és biztosítottan nem megváltoztathatóan, jelentősen kiszélesítették az adóhatóság lehetőségeit. A pénztárgépről érkező adatok felhasználását támogató rendszer akár az ellenőrzés helyszínén, akár az adóhivatal helyiségében az ellenőrzésre történő felkészülés keretében lehetővé teszi, hogy vizsgáljuk például az egy nap alatt vagy a nap valamely időszakában kibocsátott bizonylatok számát, és ha azt látjuk, hogy a nyár legme - legebb napján egy fagylaltozó forgalma alacsony, különö - sen ha más fagylaltozókétól jelentősen elmarad, az min - den képpen komoly gyanúra ad okot. De azt is nehezen tudja az adózó kimagyarázni, ha a nyilvánvalóan magas vásárlószám mellett a revizorok által kapott nyugta sorszáma alacsony. Vizsgálható az adózó bizonylattal kísért értékesítéséből kirajzolódó forgalmának a mintázata is, amiből látható, hogy mikor érdemes próbavásárlást folytatni. A forgalomszámlálás előtt is új lehetőségek nyílnak meg, hiszen komoly magyarázkodásra lesz szüksége az adózónak, ha egy forgalomszámlás során rögzítettek akár mértékében, akár mintázatában eltérnek más napok hasonló időszaki adataitól, de egy forgalomszámlás más, hasonló tevékenységű üzletek vizsgálatánál is kiinduló - pontként szolgálhat. Az a tény, hogy az adózónak rögzíte - nie kell a nyitó készpénzállományt, és ezt követően minden pénzmozgást bizonylatolnia kell (így többek között a váltópénz betételét is) és az értékesítés során a fizetés módja (készpénz, bankkártya, egyéb) is eltárolásra kerül, így egy rovancs alkalmával a készpénzállomány és a rögzített értékesítések eltérése azonnal láthatóvá válik. A példákat még hosszasan lehetne sorolni, és ami a legfontosabb, hogy ezek nem elméleti, csak papíron létező példák, hanem a gyakorlatban kipróbált, kifejlesztett, és nagy eredményességgel alkalmazott lehetőségek. Végezetül meg kell említeni, hogy az online pénztárgép nem csak az adóhatóság számára tökéletes eszköz az adózók gazdálkodásának ellenőrzéséhez, de az adózónak is segítséget nyújt vállalkozási tevékenységének nyomon köve téséhez, esetlegesen az alkalmazottak kontrollálá sá - hoz. Volt már, hogy az adóhatóság buktatta le a zsebre dolgozó alkalmazottakat, akik a főnök távollétében jellemzően nem adtak nyugtát és a bevételt is zsebre tették.

6 Ahogy erre az adóhatóság a pénztárgép adatai alapján felfigyelt, az adózó is felfigyelhetett volna, sőt pontosan ismerve az üzletmenetet szinte biztosan tudhatta volna hol és milyen mértékben károsították meg. A pénztárgépben rögzített adatok ugyanis az adózó számára is kinyerhetők, közvetlenül felhasználhatók a könyveléshez, és akár hasonló kontrolltevékenységhez is. DR. BATÉ ZSUZSANNA 7

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai dr. Rusznák Ildikó Az informatikai háttérrendszerek kihasználása Előzmények Magyarországon a pénztárgépek használata 1990-re nyúlik vissza

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1.

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1. ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot 2014.December 1. Helyszíni ellenőrzések során vizsgált adókötelezettségek. Telephely bejelentési, változás bejelentési kötelezettség

Részletesebben

Tájékoztató az online pénztárgéprendszerben használt csere pénztárgépekkel kapcsolatos egyes kérdésekről

Tájékoztató az online pénztárgéprendszerben használt csere pénztárgépekkel kapcsolatos egyes kérdésekről Tájékoztató az online pénztárgéprendszerben használt csere pénztárgépekkel kapcsolatos egyes kérdésekről Jogi háttér A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek

Részletesebben

Online pénztárgép használata

Online pénztárgép használata Online pénztárgépek Online pénztárgép használata A korábbi szabályokhoz képest nem írtak elő új eseteket, továbbra is abban a körben kell pénztárgépet használni, mint a korábbi rendelet szerint. Továbbra

Részletesebben

ONLINE PÉNZTÁRGÉP A VENDÉGLÁTÓHELYEKEN. Lengyel Tibor 2017.Június 01.

ONLINE PÉNZTÁRGÉP A VENDÉGLÁTÓHELYEKEN. Lengyel Tibor 2017.Június 01. ONLINE PÉNZTÁRGÉP A VENDÉGLÁTÓHELYEKEN Lengyel Tibor 2017.Június 01. Érintett témák HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK SORÁN VIZSGÁLT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK ONLINE PÉNZTÁRGÉPPEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK ELLENŐRZÉS,

Részletesebben

2013. május 1-től hatályba lépő változások:

2013. május 1-től hatályba lépő változások: Tisztelt Partnerük! A 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 71. (4) szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április

Részletesebben

Online pénztárgépek. (technikai információk)

Online pénztárgépek. (technikai információk) Online pénztárgépek (technikai információk) Az online adatkapcsolat bevezetésének indoka Zárt rendszer: AEE NAV SZERVER tranzakciók, állapot adatok megszemélyesítés, frissítés Az adómemória manipulálása

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Átállás ütemezése

Közlemény I. Bevezetés II. Átállás ütemezése Közlemény a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített

Részletesebben

Pénztárgépek. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága június 15.

Pénztárgépek. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága június 15. Pénztárgépek Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága 2016. június 15. Témakörök A számlázásról általában Pénztárgép használatára kötelezettek Pénztárgép beszerzése, üzembe

Részletesebben

Tájékoztató a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépekre kifizetett előleg (vételár) támogatás formájában történő kifizetéséről

Tájékoztató a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépekre kifizetett előleg (vételár) támogatás formájában történő kifizetéséről Tájékoztató a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépekre kifizetett előleg (vételár) támogatás formájában történő kifizetéséről A 3/2014. (I. 31.) NGM rendelet 2014. február 1-jei hatállyal a visszavont

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer dr. Lambertus József Miről lesz szó? Az EKAER bevezetésének célja Az EKAER főbb szabályai Gyakori kérdések, problémák Az ellenőrzés gyakorlata Kötelezettségek

Részletesebben

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról SZÁMLÁZÓ Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról Számlázó és felvásárlási jegy programok (számítógépes szoftver) használatának

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi ellenőrzési irányelve február 18.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi ellenőrzési irányelve február 18. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2010. évi ellenőrzési irányelve 2010. február 18. Ellenőrzési megállapítások alakulása 2005-2009. (milliárd Ft) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 468 443

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Online pénztárgépek. Készítette: Kádár Gábor főosztályvezető-helyettes Észak-budapesti Adóigazgatósága Operatív Ellenőrzési Főosztály

Online pénztárgépek. Készítette: Kádár Gábor főosztályvezető-helyettes Észak-budapesti Adóigazgatósága Operatív Ellenőrzési Főosztály Online pénztárgépek Készítette: 2014. november 26. Kádár Gábor főosztályvezető-helyettes Észak-budapesti Adóigazgatósága Operatív Ellenőrzési Főosztály Törvényi szintű jogszabályok Áfa tv. 178. (1a) Előírja

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

KKV-AKADÉMIA 2015. Előadó: Szeip Zsolt Innovációs, Projektmenedzsment és Fiskalizációs üzletágigazgató, Laurel Kft.

KKV-AKADÉMIA 2015. Előadó: Szeip Zsolt Innovációs, Projektmenedzsment és Fiskalizációs üzletágigazgató, Laurel Kft. KKV-AKADÉMIA 2015 Az online kassza előnyei, az adminisztráció könnyítésére használható tulajdonságai. A NAV-felé adminisztrációs kötelezettség, a cég számára hasznos információhalmaz és a nyilvántartási

Részletesebben

Pénztárgépnapló. Ez a pénztárgépnapló megfelel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. december 19-ei ajánlásának.

Pénztárgépnapló. Ez a pénztárgépnapló megfelel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. december 19-ei ajánlásának. Pénztárgépnapló Ez a pénztárgépnapló megfelel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. december 19-ei ajánlásának. 1 Ez a pénztárgépnapló 17 ozott oldalt tartalmaz. Ebbıl 1. oldal A pénztárgép fıbb adatai lap;

Részletesebben

Kitöltési útmutató pénztárgépnaplóhoz Online adatkapcsolatra képes pénztárgépek használata esetére

Kitöltési útmutató pénztárgépnaplóhoz Online adatkapcsolatra képes pénztárgépek használata esetére Kitöltési útmutató pénztárgépnaplóhoz Online adatkapcsolatra képes pénztárgépek használata esetére A pénztárgépek mőszaki követelményeirıl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai 2010. október 1. Ellenőrzési megállapítások alakulása 2005-2010.08. (milliárd Ft) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 468 443

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval rendelkezı, hagyományos pénztárgépet 2013. december 31-ig üzemeltethet.

2. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval rendelkezı, hagyományos pénztárgépet 2013. december 31-ig üzemeltethet. A Magyar Közlöny 2013/24. számában 2013. február 15-én megjelent a pénztárgépek és taxaméterek mőszaki követelményeirıl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Bevezetés Eger Megyei Jogú Város képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK BEVEZETÉSÉRŐL. 2013. augusztus

AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK BEVEZETÉSÉRŐL. 2013. augusztus AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK BEVEZETÉSÉRŐL 2013. augusztus Az online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezése 1. 2013. 08. 31-ig üzemeltethetőek az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

KEDVES ÜGYFELÜNK! REZON IRODA HÍRLEVÉL MÁRCIUS UTOLSÓ LEHETŐSÉG A MÓDOSÍTÁSRA. Márciusi híreink címszavakban:

KEDVES ÜGYFELÜNK! REZON IRODA HÍRLEVÉL MÁRCIUS UTOLSÓ LEHETŐSÉG A MÓDOSÍTÁSRA. Márciusi híreink címszavakban: REZON IRODA HÍRLEVÉL 2013. MÁRCIUS KEDVES ÜGYFELÜNK! Márciusi híreink címszavakban: A pénztárgépek bekötése a NAV-hoz mi a teendő? Éves kamarai tagdíjfizetés ahhoz képest, hogy csak regisztrációról volt

Részletesebben

Jótállási feltételek

Jótállási feltételek KSF0HU20 Jótállási feltételek 1. Jótállási igényt jelen gépnaplóval a forgalmazó által kijelölt szerviznél (a vásárlás helyén) lehet érvényesíteni. A forgalmazó NAV engedélyes szervizeinek listáját a

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ingóság, felesleg értékesítése

Ingóság, felesleg értékesítése Horváth János. Ingóság, felesleg értékesítése Nem minősül a kereskedelmi törvény szerint kereskedelmi tevékenységnek, ha a terméket nem üzletszerű gazdasági tevékenységként értékesíti valaki. Üzletszerű

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

A pénztárgépek és a NAV közötti online kapcsolat megteremtése. Dr. Baté Zsuzsanna

A pénztárgépek és a NAV közötti online kapcsolat megteremtése. Dr. Baté Zsuzsanna A pénztárgépek és a NAV közötti online kapcsolat megteremtése Dr. Baté Zsuzsanna 1 A szabályozás I. 1457/2012. (X. 19.) Korm. határozat (a 2013. évi költségvetés egyenlegét javító intézkedésekkel kapcsolatos

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Pénztárgépek és tartozékaik vásárlására vonatkozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

Pénztárgépek és tartozékaik vásárlására vonatkozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Pénztárgépek és tartozékaik vásárlására vonatkozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) név: MONTEL Informatika Kft. székhely: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 18. cégjegyzékszám: 01-09-161811

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Az áfacsalás elleni küzdelem jövője, avagy milyen következtetések vonhatóak le a külföldi tapasztalatokból 2015. november 10. Farkas Gábor menedzser I. Az áfacsalás számokban - bevezetés az államháztartás

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Online pénztárgépek. Vágujhelyi Ferenc informatikai elnökhelyettes

Online pénztárgépek. Vágujhelyi Ferenc informatikai elnökhelyettes Online pénztárgépek Vágujhelyi Ferenc informatikai elnökhelyettes Mi marad ki ebből az előadásból A múlt: hogyan csaltak a régi gépekkel? Kihívások a jelenlegi rendszerben Alternatív (és elvetett) megoldások

Részletesebben

Tájékoztató az online pénztárgép forgalmazását, szervizelését érintő változásokról

Tájékoztató az online pénztárgép forgalmazását, szervizelését érintő változásokról Tájékoztató az online pénztárgép forgalmazását, szervizelését érintő változásokról A 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet 2016. április 2-ai hatállyal módosította a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

Budapest, 2016. április 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 738 870 II. GAZDASÁG 871 890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 891 956

Budapest, 2016. április 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 738 870 II. GAZDASÁG 871 890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 891 956 Budapest, 2016. április 29. 4. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 738 870 II. GAZDASÁG 871 890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 891 956 738 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2016.

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról 1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról Egyek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Számla exportáló 2015 felhasználói kézikönyv. Dokumentum verzió 1.3. Kiadás dátuma: 2015. január 23.

Számla exportáló 2015 felhasználói kézikönyv. Dokumentum verzió 1.3. Kiadás dátuma: 2015. január 23. Számla exportáló 2015 felhasználói kézikönyv Dokumentum verzió 1.3 Kiadás dátuma: 2015. január 23. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. PTGSZLAH adatlap... 4 2.1. Előlap... 4 2.2. További lapok... 5 3.

Részletesebben

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Az ÁSZ feladata, hatásköre 2 Az ÁSZ jogállását, hatáskörét és feladatait

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat Szám: 20391/2015 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetési lehetőségeinek kibővítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Részletesebben

T/3118. számú törvényjavaslat

T/3118. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3118. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról. Varga Zoltán Officer Documentation & Customs

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról. Varga Zoltán Officer Documentation & Customs Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról Varga Zoltán Officer Documentation & Customs 2. Jogszabályok: A törvény: 2003. évi XCII. törvény (ide vonatkozó rendelkezései):

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

(E-)számlázni muszáj de nem mindegy hogyan!

(E-)számlázni muszáj de nem mindegy hogyan! (E-)számlázni muszáj de nem mindegy hogyan! Stygár László Számlázz.hu /o\ megőrülök Számlázás az e-kereskedelemben átlátszó szegmens könnyen ellenőrizhető online fizetés miatt nyomonkövethető nyugta nem

Részletesebben

A pénztárgép használatának szabályai

A pénztárgép használatának szabályai A pénztárgép használatának szabályai Előadó: dr. Alexy Miklós 2015. október 29. Adótanácsadók Egyesülete jegyzet 1 1. Jogszabályi alapok ( ÁFA tv. ) - A) Számla kibocsátási kötelezettség ( ÁFA tv. 159..

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az LA Pénztárgép Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Forgalmazó), és a Forgalmazó által a NAV elektronikus

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály Aktualitások az adózásban 2014. november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály A reklámadó szabályai Jogszabályi háttér A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény + a reklámadóról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Előadó: Siposné Bodon Viktória

Előadó: Siposné Bodon Viktória Előadó: Siposné Bodon Viktória Indulás 4 informatikus barát kölcsönkapott géppel, Tétényi úti kórház. Kiváló élelmezési szakemberekkel közös munka Két területtel foglakozunk: közétkeztetés, gyógyszer Gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

EKAER - aktuális kérdései -

EKAER - aktuális kérdései - EKAER - aktuális kérdései - Kenyeres Beáta KAIG Ügyfélkapcsolati Főosztály Témák: EKAER célja Jogszabályi háttér Változások Kockázati biztosíték, mentesség Fontosabb adatok EKAER bevezetésének célja: Áruk

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben