Az online pénztárgépekre történő átállás folyamatának áttekintése az ötlettől a véghatáridőig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az online pénztárgépekre történő átállás folyamatának áttekintése az ötlettől a véghatáridőig"

Átírás

1 Adóvilág szeptember XVIII. Évfolyam 10. szám Az online pénztárgépekre történő átállás folyamatának áttekintése az ötlettől a véghatáridőig Az ötlet felmerülését követő nem egészen két év elteltével (pontosan 22 hónapot követően), szep - tember 1-jével az online pénztárgépekre történő át - állás valódi mérföldkövéhez ér. A októberi 1457/2012. (X. 19.) Korm. határozat tartalmazta a döntést, hogy meg kell teremteni a pénztárgépek állami adóhatósággal történő összeköttetését, és a 24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet alapján augusztus 31-ét követően főszabály szerint hagyományos pénztár - gép már nem használható, úgy hogy augusztus közepén már több mint 155 ezer online pénztárgép működik az országban, vagyis lassan már minden üzlet ben azzal kell hogy találkozzunk. Jelen cikk célja, hogy rövid áttekintést adjon az el - múlt majd két év folyamatairól, az átállás eredményeiről és azzal kapcsolatos elvárásokról. Az ötlettől a megvalósulásig Érdemes röviden áttekinteni kivételesen nem a jog szabályi változások, hanem a történések mentén ennek a közel két évnek a történetét. A bevezetőben hivatkozott kormánydöntést köve - tő en mintegy az átállás nulladik stádiumaként meg kez dődött a szükséges jogszabályi környezet kialakítása, egyrészt a garanciális elemeket is tartal - mazó törvényi keret, másrészt a részletszabályokat il - le tően miniszteri rendelet szintjén. A kor mány ha tá - rozat csupán annyit tartalmazott, hogy meg kell vizs - gál ni és elő kell készíteni a pénztárgépek állami adóhatósággal történő összekötésének megvalósításához szükséges javaslatokat. Akkor már több európai or - szágban volt különböző működő, pontosabban be - vezetett megoldás, amelyek átvételével viszonylag gyor san megoldható lett volna a feladat, ugyanakkor eddigre ezeknek a megoldásoknak a gyenge pontjai is felszínre kerültek, így a máshol működő szabályo - 2 1) Forrás: zás és technikai megvalósítás egyszerű átvétele nem jelenthetett valós, felelősségteljesen vállalható alternatívát. Ehe - lyett egy újszerű, az Európában alkalmazott hasonló meg - oldásoktól eltérő de arra alapjaiban építő, azonban azok hibáit kiküszöbölni törekvő műszaki megoldás öltött testet a miniszteri rendeletben. Ez az a bizonyos adóügyi ellenőrző egység, amely nem csak az adatok adóhatósághoz történő továbbítását biztosítja, de valamennyi pénztár - gépen keletkezett adat megmásíthatatlan rögzítését és tárolását is. A műszaki paramétereket is tartalmazó szabá - lyozás február 15-én került kihirdetésre. Ahogy arra az előzőekben utaltam, a szabályozás egy új műszaki eszköz létrehozását igényelte a piac oldalán, és ennek hasznosítását lehetővé tevő fejlesztéseket az adóhatóság oldalán. A szabályozás első tervezete év végén vált megismerhetővé, ekkor kezdődhetett meg a gondolkodás a megvalósítást illetően, de természetesen a februári szabályozás volt az, amely mentén a fejlesztés valóban megindulhatott. Az első engedélyeket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal július 11-én adta ki, és azóta az újabbnál újabb típusok megjelenése, az engedély módosítások/kiterjesztések kiadása folyamatos augusztus 15-ig 136 pénztárgéptípus engedélyezésére került sor, az első 18 engedély szeptember végéig került kiadásra, mind ún. kiskasszára (nem számítógép alapú pénztárgép), majd az év végéig újabb 48 típus, amely ből 36 engedély decemberi volt, köztük számos kis - ke reskedelmi lánc részére fejlesztett modell első negyedévében 33, a második negyedévben pedig újabb 22 típus engedélyezésére került sor. 1 Az első engedélyek kiadását követően szeptembe - rében került sor az első online pénztárgép üzembe helyezésére, és az év végéig hónapról hónapra egyre nőtt a be - kötött pénztárgépek száma október végéig 92, november végéig 1158, míg az év végével már több mint 15 ezer online pénztárgép működött az országban.

2 Az online pénztárgépek tömeges gyártása és üzembe állítása 2014 év elejétől volt megfigyelhető (a decemberében indult folyamat kiteljesedéseként). Az alábbi grafikonokon jól látszik, hogy az év elejétől milyen ütembe nőtt hetente az adóhatósággal online összeköttetésben álló pénztárgépek száma. A fenti ábra az év elejétől üzembe helyezett összes online pénztárgépet mutatja, látható, hogy míg az ún. kiskasszák száma már az év elejétől (pontosabban decemberétől) folyamatosan nőtt, addig a számítógép alapú pénz - tárgépek száma április-május környékén kezdett ugrás - szerűen nőni, árpilis végétől a heti üzembe helyezések szá - ma megduplázódott az év első negyedéhez képest. A fenti ábrán a hetente üzembe helyezett pénztárgépek száma a piac teljesítőképességén túl jól mutatja a különböző határidők jelentőségét. A pénztárgépek beszerzéséhez nyújtott 50 ezer forintos állami támogatás igénybevételének feltétele ugyanis a pénztárgép meghatározott időpontig (január 31., február 28., illetve április 30.) tör - ténő üzembe helyezése volt, így nem meglepő, hogy a február vége, de különösen az április vége kiugró teljesít - ményt hozott, a határidőhöz közeledve napi többezres üzembe helyezéssel. A fenti folyamat zárásaként érkezünk el augusztus 31-hez, amely főszabály szerint a hagyományos pénztárgé - pek használatának végét jelenti. Kérdésként merülhet fel, hogy miben lesz más ez a véghatáridő, mint az online pénztárgépekre történő átállás kapcsán megjelent korábbi határidők. Elmondható, hogy több körülmény szól amellett, hogy valóban nem lesz szükség további haladékra. Már a véghatáridőt meghatározó jogszabály kihirdetésé - nek napján több mint 147 ezer online pénztárgép mű - ködött. Nincs ugyan arra vonatkozó hiteles adat, hogy hány pénztárgép lecserélése szükséges 2, az ugyanakkor elmondható, hogy a rendelkezésre álló adatok (forgalmazói adatszolgáltatás, megrendelési információk) alapján megközelítők szerint ezerre becsülhető a szüksé - ges kiskasszák száma, és figyelemmel a kötelező adatszolgáltatással érintett elektronikus naplós pénztárgépek számára 20 ezer körülire a számítógép alapú pénztár - gépek száma, így összesen ezer online pénztárgép bekötése volt várható. Figyelemmel arra, hogy két héttel a határidő leteltét megelőzően már több mint 155 ezer online pénztárgépet helyeztek üzembe, továbbá arra, hogy július közepétől augusztus közepéig megközelítőleg átlagosan napi közel 500 pénztárgépet helyeztek üzembe, és ismerve azt, hogy április 30-i héten több mint 11 ezer üzembe helyezésre került sor, várhatóan nem okoz nehézséget, fennakadást a jogszabályi határidő. Amellett, hogy az online pénztárgépekre történő átállás - hoz természetesen elsődleges feltétel volt a jogszabályi követelményeknek megfelelő eszközök kifejlesztése és legyártása, nem lehet figyelmen kívül hagyni a NAV-nak az átállást alapjaiban támogató, azt elősegítő, és az átállás minden fázisában megjelenő tevékenységét sem. Már az online pénztárgépek fejlesztésében is jelentős sze rep hárult a NAV-ra, hiszen a kifejlesztett és működ - tetett tesztkörnyezet, és az azon keresztül megvalósuló 2) Igaz ugyan, hogy a pénztárgépek üzembe helyezéséről és használatból való kivonásukról (selejtezésről) korábban is kellett volna adatot szolgáltatnia az üzemeltetőnek vagy a szerviznek, de ezeket a kötelezettségüket az érintettek nagyon sokszor elmulasztották, így a rendelkezésre álló adatok nem mutatnak hiteles képet. Ez a helyzet az új rendszer bevezetésével alapjaiban változik meg, hiszen az online pénztárgép üzembe helyezése a NAV szervere segítségével valósul meg, ezzel és az online adatkapcsolattal az eszközök nyomon követése teljeskörűen biztosított. 3

3 Adóvilág szeptember XVIII. Évfolyam 10. szám támogatás jelentős támogatást nyújtott a gyártók számára. A tájékoztató tevékenység minden érintetti kör szá - mára segítséget jelentett, úgy az üzemeltetőknek, mint a forgalmazóknak (gyártóknak), illetve a szer - vi zeknek. A honlapon több száz internetes tartal - mat jelentetett meg a NAV tájékoztatók, közle - mények, kér dés-válaszok formájában, és többezer egyedi írásbeli tájékoztatást nyújtott. Megfelelő kontrollmechanizmus nélkül nyilvánva - lóan minden átállás lassabb és nehézkesebb, így említést kell tenni az ellenőrzések átállást támogató hatásáról. A folyamat első felében év vé - géig min denképp, de a év első hónapjaiban is az ellenőrzések célja az volt, hogy az érintettek tisztában legyenek a jogszabályi kötelezettsé geik - kel és meg kap janak minden segítséget annak tel - jesítéséhez. Az ellenőrzések során így elsősorban a regisztrációs kód, majd a megrendelés meglétét, egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítését vizs - gálták a revizorok, és mulasztás esetén határidő tűzésével felhívták az érintettet a teljesítésre. A cél ebben a fázisban nem a szankcionálás volt, így jellemzően csak a tudatos, az átállást nyilvánvalóan szándékosan hátráltató adózói magatartások von - tak maguk után negatív követ kezményt. Termé - szetesen az idő előrehaladtával egyre kevésbé lehet vétlen mulasztásra hivatkozni, így az ellenőrzések hangsúlya is megváltozott, az on line pénztárgépek elterjedésével az elsődleges fela dat tá a rendelke - zésre álló adatok hasznosítása, és a hagyományos pénztárgépet használók tudatos mulasztásainak szigorú és következetes szankcioná lása lett. Érdemes említést tenni továbbá egy, az átállás folyamatába ékelődő feladatról februárjában szü - le tett döntés arról, hogy az átállás meggyorsítása érde kében az állam támogatás formájában segítsé - get nyújt azoknak, akik visszavont forgalmazási enge délyű pénztárgépet rendeltek, és arra előleget is fizettek, illetve azoknak, akik a megrendelt pénz - tár gépek vételárával eltűnő cégtől vásároltak pénz tárgépet. Ami miatt ki kell emelni ezt a körülményt az az, hogy az adóhatóságnak a támo - gatás kifizetése érdekében közel 70 ezer egyedi 4 ügy ben kellett eljárnia (a ké relmet elbírálni, szükség szerint a tényállást tisztázni és határozatot hozni) rend - kívül rövid idő alatt, mindezt ter mészetesen az egyéb jogszabály által előírt kötelezően ellátandó feladatok ellátása mellett. A 24/2014. NGM rendelet által hozott változások A hatályos jogszabályi előírások alapján szeptember 1-jétől hagyományos pénztárgépet már csak két jól körülhatárolható esetkörben lehet használni. 1. Amennyiben az adózó pénztárgéphasználatra nem kö - telezett, de saját döntése szerint pénztárgépet használ (eb- be a kategóriába sorolandó többek között a vásári, piaci érékesítés is), úgy év végéig még használhatja hagyományos pénztárgépét. 2. Abban az esetben, ha az adózó részére már üzembe helyeztek online pénztárgépet, de az meghibásodott és a szerviz cserepénztárgépet nem tudott biztosítani, úgy december 31-ig a javítás ideje alatt, illetve új online pénztárgép üzembe helyezéséig az adózó használhat hagyományos pénztárgépet. Fontos azonban kiemelni, hogy kizárólag több feltétel együttes teljesítése esetén te - kint hető ebben az esetben a hagyományos pénztárgép használata jogszerűnek: a) online pénztárgépet már üzembe helyeztek az adott pénzátvételi helyen (tehát önmagában az, hogy az adózónak valamely üzletébe már üzembe helyeztek pénztárgépet és az elromlott, nem jelent mentesü- lést más üzletei tekintetében), b) a fenti pénztárgép meghibásodik, c) a szerviz nem tud cserepénztárgépet biztosítani, d) a szerviz a cserepénztárgép hiányát rögzíti a pénz - tárgépnaplóban, e) nincs más olyan pénzátvételi hely, ahol a fizetések le - bonyolítása aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne, f) az üzemeltető a pénztárgép meghibásodását, illetve a szerviz megkeresését követően a bejelentés szerviz által adott egyedi sorszámát, illetve annak tényét, hogy a szerviztől javítást vagy új pénztárgép üzembe helyezését kérte, a pénztárgépnaplóba haladéktalanul bejegyezte, g) a műszerész a pénztárgép javítási célú elszállítását a pénztárgépnaplóba bejegyezte.

4 Bármelyik feltétel hiánya esetén az adózó a pénztárgép használatával kapcsolatos jogszabályi előírások megsértése esetére irányadó szankció kiszabását kockáztatja. A fentiek alapján és az ott meghatározott szűk kivételtől eltekintve szeptember 1-től a pénztárgéphasználatra kötelezett adózó már csak online pénztárgéppel tehet eleget nyugtaadási kötelezettségének (kivéve természetesen, ha az adózó úgy dönt, hogy minden esetben számlát állít ki és ezt a tényt az adóhatóság felé szabályszerűen bejelentette, továbbá amennyiben erre kötelezett a heti adatszolgáltatási kötelezettségét is teljesíti). Az adóhatóság egy ellenőrzés során már nem fogadja el a pénztárgépre leadott megrendelést, forgalmazói visszaigazolást, de azt sem, ha az adózónak van ugyan beüzemelt online pénz - tárgépe, de az a meghibásodás kivételével nincs a helyszínen, kizárólag a helyszínen beüzemelt és működtetett online pénztárgép fogadható el. Korábban, különösen a támogatás igénybevételének feltételéül szabott február 28- i, illetve április 30-i időponthoz kapcsolódóan, sok esetben fordult elő, hogy az adózó részére az üzembe helyezés ugyan megtörtént, de a pénztárgép nem került a működés helyszínére el-, illetve kiszállításra. Ez a körülmény a jövőben nem vehető az adózó javára figyelembe, vagyis ebben az esetben sem jogosult az adózó hagyományos pénztár - gépét augusztus 31-ét követően használni. Kiemelést érdemel, hogy a augusztus 1-jétől hatályos rendelkezés értelmében, amennyiben az adózó részére az online pénztárgép üzembe helyezésre került, úgy az eladótérből köteles eltávolítani a hagyományos pénztár - gépet, vagyis azt nem lehet se a pulton, se a pult alatt, se más helyen az eladótérben tárolni. Nem az a lényeges az előírás szempontjából, hogy a vásárlók láthatják-e a hagyományos pénztárgépet, hanem az, hogy annak használatának az esélye se álljon fenn. Természetesen amennyiben az online pénztárgép meghibásodása esetén a fent ismertetett feltételek fennállnak, a hagyományos pénztárgép átme - netileg ismételten visszakerülhet az eladótérbe, de csak a jogszabályi feltételek maradéktalan teljesítése esetén. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ennek az előírásnak a megsértése, vagyis a hagyományos pénztárgép eladótérben felejtése mint pénztárgép üzemeltetésével összefüggő, jogszabályban meghatározott kötelezettség megszegése már önmagában is megalapozza a szankció alkalmazását. A jogszabályi előírás alapja, hogy sokszor lehet azzal talál - kozni, hogy annak ellenére, hogy az adózónak van online pénztárgépe, esetleg az a helyszínen meg is található, az adózó nem vagy nem kizárólag azt használja a bizonylatolás teljesítése érdekében, ami nyilvánvalóan visszaélésre ad okot és figyelemmel a hagyományos pénztárgépek mani - pulálhatóságára felveti a bevétel eltitkolás gyanúját. A NAV 2013 november közepétől külön felületet biztosított az online pénztárgépre vonatkozó megrendelés lea - dásához és közvetlenül a forgalmazóhoz történő továb - bításához. Figyelemmel arra, hogy a piaci keresletet a kíná lat teljeskörűen képes lefedni, és így a jogszabály-mó dosítás megszüntette a felület kötelező alkalmazásának köte - lezettségét, továbbá arra, hogy az átállás végső szakaszában a felület fenntartása már nem indokolt, így a NAV a felületet két lépésben megszünteti. Mindez azt jelenti, hogy augusztus 15-től megrendelést nem lehet leadni így a megren - delés módosítását sem lehet kezdeményezni, és a felület augusztus 31-ét követően már nem lesz elérhető. Az online pénztárgép adóhatósági szemmel Az online pénztárgép bevezetésének, pontosabban a pénz - tárgépek adóhatósággal történő összeköttetése megterem - tésének nem titkolt célja volt a pénztárgépekkel elkövetett visszaélések visszaszorításán túl a költségvetési bevételek növe lése, az adórés csökkentése, a gazdaság fehérítése. Az adóelkerülő magatartások visszaszorítása, az ilyen maga - tartásokkal szembeni fellépés eszközrendszerének erősítése évről évre a jogszabályalkotás középpontjába kerül, de az értékesítésből származó bevételek regisztrálása körében elkövetett jogsértések tekintetében valóban hatékony, átütő eredményt elérő jogszabályi intézkedés bevezetésére koráb - ban nem került sor. Nem szólva itt az intézkedés költ ség - vetésre gyakorolt egyébként pozitív hatásáról, ki kell emelni, hogy már a gyakorlati tapasztalatok tükrében ki lehet jelenteni, hogy ez esetben nem csak papíron tűnik hatékonynak a bevezetett intézkedés. Fontos kiemelni, hogy nem önmagában a pénztárgépek adóhatósággal tör té nő összeköttetésének megvalósítása, hanem az online pénz tár - gép jogszabályban körülírt kialakítása, maga a mű szaki megoldás az, amely az eszköz hatékonyságát biztosítja. Nem tekinthető újdonságnak, hogy a modern tech no - lógiát, az informatikai lehetőségeket használja ki az adóhatóság a költségvetési bevételek védelme érdekében, hiszen az elektronikus bevallás bevezetése és elterjesztése, a 5

5 Adóvilág szeptember XVIII. Évfolyam 10. szám kockázatkezelési és kiválasztási rendszerek működte - tése és fejlesztése, a különböző elektronikus adatszolgáltatások is ebbe a körbe tartoznak. Ami az on - line pénztárgépek sajátosságát, és ezzel újszerű alkalmazási módjának alapját adja, az az, hogy közvetlen bepillantást enged az adózó gazdasági tevékenysé - gébe, nincs szűrő, közvetítő elem ami torzítja az adatokat, és ami talán a legfontosabb, nem utólagos infor mációról van szó, hanem folyamatában, valós - idejű rögzítéssel teszi lehetővé a kontrollt. Azzal, hogy az online pénztárgép minden, a pénztárgépen végzett műveletet azonnal rögzít (tehát nem csak a nyugta kiállítását, de a nyugta megszakítását, a tétel - törlést stb.), a gazdasági tevékenység nemcsak kör - vonalazódik, hanem szinte teljes valójában az adóhatóság elé tárul. Fontos, hogy nem csak az az információ, amit a pénztárgép adataiból látunk, hanem az is, amit az adózó nem enged láttatni (pl. nem rögzített értékesítés), de egyéb információk alapján egyértelműen azonosítható. Az adatok felhasználásának a lehetősége szinte határtalan. Egyrészt a pénztárgép adatai már önma guk - ban is közvetlenül hasznosulnak az ellenőrzések során, másrészt az adóhatóság rendelkezésére álló más adatokkal való összevetése révén is jelentős segít séget jelent. Ez utóbbi körben nyilvánvalóan a leg kézen - fekvőbb az online pénztárgépben rögzített be vételi adatok összevetése az adózó bevallásaival, vizs gálható, hogy az értékesítés volumene az adózó által bejelentett foglalkoztatottak létszámával arányban áll-e, a pénz - tárgép üzemeltetési helye telephelyként be je lentésre került-e stb. De ezeknél sokkal össze tettebb, több adózó adatainak egyidejű összeve tésé ből, kockázatke - zelésével, mintázatok keresésével és az azoktól való eltérések értékelésével feltárhatók azok a körülmények, amelyek az ellenőrzések szük ségességét mutatják. Ezzel a kockázatkezelési tevé keny ség pontosabbá válik, vagyis az adóhatóság ellenőrzési kapacitását oda tudja koncentrálni, ahol valóban jogsértést követnek el, de ezen túlmenően a pénztárgép révén pontos információk is rendelke zésre állnak az ellenőrzés megállapításainak a meg alapozásához. Ami a pénztárgép adatainak közvetlen hasznosítását illeti, vagyis az, hogy már nem csak a kiállított 6 nyugta adattartalma, illetve esetlegesen a pénztárgép kont - rollszalagja áll utólag rendelkezésre, hanem a pénztár - gépben rögzített adatok és a pénztárgép számos műszaki adata valósidőben rögzítetten és biztosítottan nem megváltoztathatóan, jelentősen kiszélesítették az adóhatóság lehetőségeit. A pénztárgépről érkező adatok felhasználását támogató rendszer akár az ellenőrzés helyszínén, akár az adóhivatal helyiségében az ellenőrzésre történő felkészülés keretében lehetővé teszi, hogy vizsgáljuk például az egy nap alatt vagy a nap valamely időszakában kibocsátott bizonylatok számát, és ha azt látjuk, hogy a nyár legme - legebb napján egy fagylaltozó forgalma alacsony, különö - sen ha más fagylaltozókétól jelentősen elmarad, az min - den képpen komoly gyanúra ad okot. De azt is nehezen tudja az adózó kimagyarázni, ha a nyilvánvalóan magas vásárlószám mellett a revizorok által kapott nyugta sorszáma alacsony. Vizsgálható az adózó bizonylattal kísért értékesítéséből kirajzolódó forgalmának a mintázata is, amiből látható, hogy mikor érdemes próbavásárlást folytatni. A forgalomszámlálás előtt is új lehetőségek nyílnak meg, hiszen komoly magyarázkodásra lesz szüksége az adózónak, ha egy forgalomszámlás során rögzítettek akár mértékében, akár mintázatában eltérnek más napok hasonló időszaki adataitól, de egy forgalomszámlás más, hasonló tevékenységű üzletek vizsgálatánál is kiinduló - pontként szolgálhat. Az a tény, hogy az adózónak rögzíte - nie kell a nyitó készpénzállományt, és ezt követően minden pénzmozgást bizonylatolnia kell (így többek között a váltópénz betételét is) és az értékesítés során a fizetés módja (készpénz, bankkártya, egyéb) is eltárolásra kerül, így egy rovancs alkalmával a készpénzállomány és a rögzített értékesítések eltérése azonnal láthatóvá válik. A példákat még hosszasan lehetne sorolni, és ami a legfontosabb, hogy ezek nem elméleti, csak papíron létező példák, hanem a gyakorlatban kipróbált, kifejlesztett, és nagy eredményességgel alkalmazott lehetőségek. Végezetül meg kell említeni, hogy az online pénztárgép nem csak az adóhatóság számára tökéletes eszköz az adózók gazdálkodásának ellenőrzéséhez, de az adózónak is segítséget nyújt vállalkozási tevékenységének nyomon köve téséhez, esetlegesen az alkalmazottak kontrollálá sá - hoz. Volt már, hogy az adóhatóság buktatta le a zsebre dolgozó alkalmazottakat, akik a főnök távollétében jellemzően nem adtak nyugtát és a bevételt is zsebre tették.

6 Ahogy erre az adóhatóság a pénztárgép adatai alapján felfigyelt, az adózó is felfigyelhetett volna, sőt pontosan ismerve az üzletmenetet szinte biztosan tudhatta volna hol és milyen mértékben károsították meg. A pénztárgépben rögzített adatok ugyanis az adózó számára is kinyerhetők, közvetlenül felhasználhatók a könyveléshez, és akár hasonló kontrolltevékenységhez is. DR. BATÉ ZSUZSANNA 7

Közlemény I. Bevezetés II. Átállás ütemezése

Közlemény I. Bevezetés II. Átállás ütemezése Közlemény a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített

Részletesebben

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az adókötelezettségek keletkezésének, szabályszerű teljesí - tésének új és hatékonyabb módszerekkel történő ellenőrzése az egyre nagyobb volumenben és értékben

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/111/2013. Iktatószám: Vj/111-59/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1.

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1. ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot 2014.December 1. Helyszíni ellenőrzések során vizsgált adókötelezettségek. Telephely bejelentési, változás bejelentési kötelezettség

Részletesebben

Társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2015.

Társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2015. Társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2015. Jelen cikk keretében a társasági adóról és az osztalék - adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] egyes rendelkezéseinek az Országgyűlés

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

A végelszámolás folyamata, számvitele

A végelszámolás folyamata, számvitele k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 7 8. szám, 2013. július augusztus T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A végelszámolás folyamata, 1 számvitele A végelszámolás elhatározása

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása

Tartalom 1 ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 3. szám 2015. március Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása

Részletesebben

Az áru vám elé állítását

Az áru vám elé állítását Ára: 120 forint 2012/10. Az EBEJ országos bevezetésének tapasztalatai A behozatali irányú helyi egyszerűsített vámeljárásokkal kapcsolatban még 2011-ben informatikai fejlesztés keretében került megvalósításra

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Változások a társasági adó rendszerében 2013.

Változások a társasági adó rendszerében 2013. Változások a társasági adó rendszerében 2013. Az Országgyûlés által a 2012.11.19-ei ülésen elfogadott, egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. március IX. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

SZINTÉZIS. A GVH munkatársai az intézmény által 2009 szeptemberében szervezett programon

SZINTÉZIS. A GVH munkatársai az intézmény által 2009 szeptemberében szervezett programon A GVH munkatársai az intézmény által 2009 szeptemberében szervezett programon SZINTÉZIS A modern piacgazdaság lényege, és sikerének titka, hogy döntôen piaci mechanizmusok közvetítenek a kereslet és a

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt

A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt ÁFA változások 2012-20132013 + tételes áfa ügyek A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt 1 ÁFA szint: 27% : őrültség? A kulcs az adóversennyel szembe megy A lemorzsolódás továbbra is 100 MdFt

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

A helyi vámkezelés a magyar importőrök szolgálatában

A helyi vámkezelés a magyar importőrök szolgálatában Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/06. A NAV első éve A napokban színes kiadvány jelent meg a NAV első évéről, melynek bevezetőjébe dr. Vida Ildikó a NAV elnöke a többi között

Részletesebben

j ú l i u s 7 mai fo lyó irat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Írta: Bonácz Zsolt segédleteket

j ú l i u s 7 mai fo lyó irat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Írta: Bonácz Zsolt segédleteket E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Bankszámláról felvett pénzösszeg

Részletesebben

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12.

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! A NAV vámellenőrzési tevékenysége A közösségi és a nemzeti jogszabályok széles körű ellenőrzési

Részletesebben

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről országgyűlési beszámoló 2013 országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről 2 0 1 3 2 országgyűlési BESZÁMOLÓ 3 4 országgyűlési BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A számla és a nyugta azonosításáról,

Részletesebben

Az adóztatási szerv ellenőrzési feladatai Kiemelt vizsgálati célok

Az adóztatási szerv ellenőrzési feladatai Kiemelt vizsgálati célok Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4002/2014. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre, Szila László, Vidáné Papp

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 2. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Tárnoki Péter Az európai egységes piac általános forgalmi adó szabályai.

EURÓPAI FÜZETEK 2. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Tárnoki Péter Az európai egységes piac általános forgalmi adó szabályai. EURÓPAI FÜZETEK 2. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Tárnoki Péter Az európai egységes piac általános forgalmi adó szabályai Adózás A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Fókuszban az online pénztárgépek. 700 milliárd forint kutatás-fejlesztésre. Szirénapróbák megyeszerte. heves megyei pénzvilág

Fókuszban az online pénztárgépek. 700 milliárd forint kutatás-fejlesztésre. Szirénapróbák megyeszerte. heves megyei pénzvilág heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. SZEPTEMBER 5. évfolyam 9. szám Vidékjáró Bemutatkozik Pétervására Fókuszban az online pénztárgépek 700 milliárd forint kutatás-fejlesztésre

Részletesebben

MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG 2013/1 [MÁRCIUS]

MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG 2013/1 [MÁRCIUS] MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG 2013/1 [MÁRCIUS] 2 MIÁSZ HÍRLEVÉL 2013/1 [MÁRCIUS] TArTALOM köszöntô TARTALOM: Köszöntõ 2. oldal EVA hirek 3. oldal Ezrópai Bizottság megcélozza az automatákat, Kapszulák

Részletesebben