Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző Bodáné Kókai Ilona könyvvizsgáló Szántai Pál könyvszakértő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző Bodáné Kókai Ilona könyvvizsgáló Szántai Pál könyvszakértő"

Átírás

1 321 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén december 11-én (szerda) du. 13 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község önkormányzatának tanácskozó terme. Jelen vannak: Bukta Imre képviselő Bukta Lajos képviselő Bukta Mária képviselő Gazsi László Tivadar képviselő Molnár Irén képviselő Igazoltan távol: Bíró Rita képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző Bodáné Kókai Ilona könyvvizsgáló Szántai Pál könyvszakértő Lakosság részéről: tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül öt fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Bíró Rita képviselő igazoltan van távol. Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását. 1.) Az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2012. (III.21.) számú önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző 2.) Az Önkormányzat fenntartásában működő személye gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló 3/2011. (III.29.) számú önkormányzati rendelt módosítása. 3.) Mezőszemere Község Önkormányzatnál 2009-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzési jelentés ismertetése. Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző 4.) évi önkormányzati ingatlanok bérleti díjának megállapítása. Előadó. Dr. Szűcs Szilárd aljegyző 5.) Hitelvételről tájékoztatás Előadó: dr Szűcs Szilárd aljegyző 6.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási pályázatok elbírálása Előadó: 7.) Arany János Tehetséggondozó programba történő jelentkezés elbírálása. Előadó: 8.) Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása Előadó:

2 322 9.) Bejelentések, indítványok Megkérdezem, hogy az elhangzott napirendi pontokkal a képviselő-testület egyetért-e. Aki egyetért a most elhangzott napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Gazsi László képviselő Javaslom, hogy a 8. napirendi pontot a Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása, halasszuk el egy másik napra, mivel 155 kérelem érkezett a Hivatalhoz, s azt érdemben nem tudjuk a mai napon tárgyalni. Támogatásként 34 erdei m3 fát kapott Mezőszemere Község Önkormányzat, ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy 0,5 m3 adunk akkor 68 fő kap támogatást, javaslom, hogy egyedül álló nyugdíjasok kapjanak szociális tűzifát. Gazsi László képviselő Javaslom, hogy péntekre vagy csütörtökre hívjunk össze testületi ülést, ahol csak egy napirendi pont lesz a tűzifa támogatás. Bukta Imre képviselő Szerintem a kérelmezők közül sokan ki fognak esni, a rendelet szerint. Aki egyetért azzal, hogy a Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása napirendi pontot december 12 csütörtök du. 15 óra 30 perckor tárgyaljuk s a többi napirendi pont tárgyalását a mai testületi ülésen tárgyaljuk. Javaslom még, hogy a testületi ülést zárt üléssel kezdjük, ahol a következő napirendi pontok tárgyalása legyen: 1.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási pályázatok elbírálása 2.) Arany János Tehetséggondozó program elbírálása 3.) Pásztor Hajnalka támogatási kérelme. Megállapítom, hogy 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta a napirendi pontokat. Jegyzőkönyvvezetőnek Bozsó Lászlónét, hitelesítőnek Bukta Lajos képviselőt javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon, Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

3 323 Zárt ülés 14 óra 30 perckor befejeződött, s javaslom 5 perc szünet után folytassuk a nyílt képviselő-testületi ülést. 1.) Az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2012. (III.21.) számú önkormányzati rendelet módosítása. Felkérem dr. Szűcs Szilárd aljegyző urat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban ismertesse a rendelet módosítást. A rendelet tervezete a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. Dr. Szűcs Szilárd aljegyző A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXV. Törvény 5. -a és 6. -a értelmében a települési önkormányzat legkésőbb december 31-ig rendeletben szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésnek szabályait. Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával létrehozandó önkormányzati segély január 1-jével hatályba lépő szabályai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kerültek kidolgozásra. Ennek megfelelően az önkormányzati rendeletet is módosítani kell. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 2/2012. évi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletet hatályon kívül helyezzük december 31-vel, és egy új rendeletet hozunk létre. A rendelet tervezetet mindenki megkapta. Kérem a képviselő-testületi tagok véleményét a rendelet tervezettel kapcsolatban. Amennyiben a rendelet tervezettel kapcsolatban nincs észrevétel, javaslom a képviselőtestületnek, hogy a rendeletet fogadjuk el. Kérem kézfelnyújtással szavazzon a képviselő-testület. A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi rendeltet alkotta. Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 15/2013. (XII. 11.) számú Önkormányzat rendelete. Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) 25. (3) bekezdés b) pontjának, 32. (3) bekezdésének, 33. (7) bekezdésének, 38. (9) bekezdésének 132. (4) bekezdésének g) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

4 324 ÁLTALÁNOS RENDLEKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a helyi viszonyoknak megfelelően meghatározza - az igények és Mezőszemere Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) anyagi lehetőségeinek függvényében azokat az ellátási formákat és az azokra való jogosultság feltételeit, amelyek az arra rászorulók megélhetési gondjait csökkenti. A rendelet hatálya 2. A rendelet területi hatálya Mezőszemere község közigazgatási területére terjed ki, az Szt. szerinti személyek tekintetében (személyi hatály), az Szt.-ben meghatározott eltérésekkel. A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. A szociális ellátások formái 3. E rendelet alapján nyújtható szociális ellátások: (1) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: a) önkormányzati segély; (2) Szociális rászorultságtól függő természetbeli ellátások: a) közgyógyellátás; b) köztemetés; c) önkormányzati segély vásárlási utalvány formájában. (3) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások: a) étkeztetés; b) házi segítségnyújtás; Hatásköri rendelkezések 4. (1) E rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket Mezőszemere Község Képviselőtestülete gyakorolja. (2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt: a) halasztást nem tűrő esetben a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett az önkormányzati segélyről. PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

5 325 Önkormányzati segély 5. (1) A települési önkormányzat képviselőtestülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére jelen rendeletében meghatározott feltételek mellett önkormányzati segélyt nyújt. (2) Önkormányzati segély iránti kérelmet a segélyre rászorult, illetve az terjeszthet elő, aki a rászoruló helyzetéről tudomást szerez. (3) Önkormányzati segély iránti kérelmet a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőszemerei Kirendeltségéhez kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatot a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól, a nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolásokkal együtt. (4) A szociálpolitikai ügyintéző a segélyt igénylő szociális helyzetéről tájékozódik, mely során környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a hivatal már más ügyben vizsgálta a kérelmező helyzetét és nem feltételezhető azokban lényeges változás. (5) Önkormányzati segély egy család részére a tárgyév folyamán legfeljebb egy alkalommal állapítható meg. (6) Az önkormányzati segély elbírálásánál az alábbi egy főre eső jövedelmi értékhatárokat kell figyelembe venni: a) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át, b) gyermekét egyedül nevelő, valamint 3 és többgyermekes család esetén a nyugdíjminimum 150 %-át, c) minden más esetben a nyugdíjminimum 100 %-át. (7) Külön méltánylást érdemlő esetben a kérelmező évente legalább egy esetben jövedelmére tekintet nélkül önkormányzati segélyben részesíthető. (8) Aki az önkormányzat által folyósított rendszeres pénzellátásban részesül, az csak különösen indokolt esetben részesülhet önkormányzati segélyben. (9) Nem részesíthető önkormányzati segélyben az a személy, aki kérelme okaként megjelölt tényálláshoz kapcsolódóan más rendszeres szociális jellegű ellátásban részesül, illetve a kérelem benyújtásának oka a más rendszeres szociális jellegű ellátás nem rendeltetésének megfelelő felhasználása (önhiba). (10) Az a személy, akinek bármilyen jogcím alapján fennálló lejárt tartozása van az önkormányzat felé önkormányzati segélyre nem jogosult. (11) Az egyszeri alkalommal adható segély minimális összege Ft, maximális összege Ft lehet. (12) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénz segélyt a jogosult nem a rendeltetésének megfelelően használja fel, úgy a segélyt e rendeletben megállapított természetbeni ellátással kell biztosítani. 6. (1) Önkormányzati segély nyújtható annak az 5. rendelkezéseire tekintet nélkül is, aki az elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott. (2) A segély összege a ,-forint. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 7.

6 326 (1) Az egyes pénzbeli szociális ellátások részben, vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában nyújthatók. (2) Természetbeni ellátás formái különösen: a) vásárlási utalvány élelmiszer, tüzelő vásárlásra, b) közüzemi díj kifizetése, c) intézményi étkezési térítési díjtámogatás, (3) A vásárlási utalvány élelmiszer, tisztálkodószer, tüzelő vásárlására jogosítja fel a segélyezetett. Az utalvány egyéb célra nem használható fel, arra élvezeti cikket, alkoholtartalmú italt vásárolni tilos. Az utalvány értéke sem egészben, sem részben készpénzre nem váltható át, másra át nem ruházható. Az utalvány minden olyan kereskedelmi egységben váltható, amelynek üzemeltetőjével Mezőszemere Községi Önkormányzat megállapodást köt. (4) E rendelet által meghatározott szociális célú vásárlási utalvány közokiratnak minősül, ellenértékének megtérítésére az önkormányzat felelősséget vállal. Az utalvány ötszáz és egyezer forintos címletekben készül, előre sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendő. Az utalványok felhasználásával kapcsolatos ügyviteli kérdések rendezéséről a jegyző gondoskodik. (5) Közüzemi díj természetbeni juttatásként történő kifizetése esetén a támogatási összeget a szolgáltató szervezetnek kell átutalni. (6) A rendszeres intézményi étkezési térítési díjtámogatást a kedvezményezettek minden esetben természetbeni juttatásként kapják. Közgyógyellátás 8. (1) A Képviselő-testület a Szt.-ben felsorolt jogosultakon kívül kérelemre közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg annak akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összege és annak másfélszerese, egyedülálló esetén annak másfélszerese és kétszerese között van és alapbetegségéből adódó havi gyógyszerköltsége meghaladja a mindenkori nyugdíjminimum 25 %-át. (2) Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletről szóló a háziorvosi igazolást. Köztemetés 9. (1) Az Sztv. feltételei szerint az önkormányzat költségére kell gondoskodni annak az elhunyt személynek az eltemetéséről akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója. (2) Ha az elhunytnak olyan vagyona maradt, amelyből a temetés költsége fedezhető lett volna, akkor a költségeket hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni. (3) A temetéssel kapcsolatos szervezési feladat a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőszemerei Kirendeltségnek feladatát képezi. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

7 327 Az ellátások formái 10.. Az Önkormányzat a szociális alapszolgáltatások körében a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: a) a szociálisan rászorulók napi egyszeri étkeztetése, b) házi segítségnyújtás, Étkeztetés 11.. (1) Napi egyszeri meleg étkezést biztosít az önkormányzat térítés ellenében azon személyeknek, akik egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt arra rászorulnak és étkeztetésüket más módon megoldani nem tudják. (2) Az étkeztetés az ételt fogyasztásra a kedvezményezettnek kell elszállítani. Házi segítségnyújtás 12.. (1) Házi gondozásban kell részesíteni azt a személyt, aki otthonában önmaga ellátására saját erőből nem képes, betegsége vagy életkora miatt a településen élő közeli hozzátartozói a gondozást ellátni nem tudják. (2) A házi segítségnyújtás keretében ellátandó feladatok elsősorban a napi cikkek bevásárlása, gyógyszerek beszerzése, ebéd házhozszállítása, kisebb házi munka elvégzése (takarítás, mosás, stb.). (3) A településen egy házi gondozási körzetet alakít ki. A körzet határai megegyeznek a választási körzetek határaival, illetve a körzet lakosság számával. (4) A házi segítségnyújtást a gondozók a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján végzik. Az ellátások igénybevételének módja 13.. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik. (2) A kérelmet a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőszemerei Kirendeltségéhez kell benyújtani. (3) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátásokért térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a Képviselő-testület évente állapítja meg. A térítési díj az étkeztetés személyi térítési díját, valamint a házi szociális gondozás óradíját foglalja magába. (4) A térítési díjat havonta előre kell fizetni, legkésőbb a tárgy hó 10. napjáig. (5) A Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőszemerei Kirendeltség köteles külön eljárás nélkül e rendeletben meghatározott ellátásokra szolgáltatást nyújtani, ha az érintett személy életét, testi épségét a késedelmes intézkedés veszélyeztetné.

8 328 VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Bérpótló juttatással és lakásfenntartási támogatással összefüggő rendelkezések 14. (1) Mezőszemere Községi Önkormányzat az Szt. 33. (7) bekezdésében és 38. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a bérpótló juttatásra való jogosultság és lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó jelen (2) bekezdésében megállapított feltételeket teljesítse. (2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása érdekében a kérelmező vagy jogosult kötelezettsége az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, higiénikus állapotának biztosítása. Ennek keretében különösen: a) köteles az ingatlant, valamint az előtte található közterületet köteles gaz- és gyommentesen tartani, köteles megakadályozni, hogy a nem fás szárú növényzet 20 cm-t meghaladó magasságúra növekedjen. Ezen kötelesség a kultúrnövényekre nem terjed ki. b) köteles az ingatlan előtti járdát, ennek hiányában az ingatlan előtti útnak vagy közterületnek egy méter széles sávját jég- és csúszásmentesíteni, azt minden évszakban gyalogos közlekedés számára alkalmas állapotban tartani, a belógó növényzetet irtani. c) köteles az ingatlanon a szemetet összegyűjteni, elszállíttatni; d) amennyiben ebet tart, köteles a kerítés olyan állapotában tartásáról gondoskodni, hogy az eb a közterületre ne juthasson ki, vagy azt megkötve tartani; e) köteles az ingatlant emberi tartózkodásra alkalmas állapotban tartani, beleértve annak belső területén a rend fenntartását, az épület belsejének elfogadható állapotú festését megoldani. (3) A megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat öt kivételes esetben legfeljebb tizenöt - napos határidő tűzésével a jegyzőnek az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítania. (4) A felszólításban kitűzött határidő leteltét követő munkanapon a jegyző helyszíni ellenőrzést folytat le a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakásnál vagy háznál, amelyről fotódokumentációval alátámasztott jegyzőkönyvet készít. (5) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a jelen (2) bekezdésében megállapított kötelezettségégének a felszólítást követően eleget tett, az eljárást megszűnteti. (6) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a jelen (2) bekezdésében megállapított kötelezettségégének a felszólítást követően nem tett eleget, az ellátást tekintetében az Szt. szabályai szerint jár el. Záró és vegyes rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások kifizetését folyószámlára utalással teljesíti.

9 329 (3) Jelen rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2012.(III.21.) rendelete. Bukta Mária korelnök Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző dr. Szűcs Szilárd aljegyző 2.). Az Önkormányzat fenntartásában működő személye gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló 3/2011. (III.29.) számú önkormányzati rendelt módosítása. Az élelmezés térítési díjakat a Gaszting Kft. mint szolgáltató állapítja meg évre az étkezési térítési díjat. Eddig még nem jelezte, hogy szeretni emelni. Az Idősek Otthonának vezetője Kriston Istvánné évre a térítési díj tervezetet elkészítette. A tervezet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. A tervezetben a szállásdíj január 01-től 2,5 %-al emelkedne. Ennek megfelelően az Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátásról szóló rendelet mellékletét módosítani kell. Kriston Istvánné javaslatára a év január 1-től az étkezés Ft, a szállásdíj Ft, így egy napi ellátás Ft, és ez 30 napra kiszámolva havi térítési díj Ft. Dr. Szűcs Szilárd aljegyző A javasolt emelést támogatom. Gazsi László képviselő Nem javaslom, hogy emeljük a szállásdíjat. Bukta Imre képviselő Én rábízom a szakemberekre az Idősek Otthonának térítési díj emelését. Felteszem szavazásra az Idősek Otthonának térítési díj emelését január 1-től, aki egyetért azzal, hogy január 1-től Ft étkezés, Ft szállásdíj, napi térítési díj: Ft, havi térítési díj pedig Ft/hó, az kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület 4 igen 1 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő rendeltet hozta.

10 330 Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 16/2013. (XII.11.). számú Önkormányzati Rendelete. Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XII. 11) számú önkormányzat rendelte az Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló 3/2011. (III.29.) rendelt módosításáról. A Mezőszemere Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. (továbbiakban:sztv.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II.17.) Kormány rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. Rendelt alapján a Gondozási Központról és annak keretein belül biztosított szolgáltatások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 2. számú melléklete a következőképpen változik. A Gondozási Központ térítési díjai: Idősek Otthonában január 1-től a intézményi térítési díj: Napi étkezési díj + szállásdíj: Ft FT = Ft/nap Havi térítési díj: Ft x 30 nap = Ft/hó 2.. (1) A rendelet január 01-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik a helyben szokásos módon Mezőszemere, december 11. Bukta Mária Korelnök dr. Szűcs Szilárd aljegyző

11 331 3./ Hitelfelvételről tájékoztatás. Dr. Szűcs Szilárd aljegyző Megkerestük a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet ügyvezetőjét Kaposvári Konrád urat, hitel felvétel céljából. A hitel felvételére azért lenne szüksége az Önkormányzatnak,hogy a 19,4 millió forintos ÖBHIKI után még fennmaradó 15 milliós régi tartozásokat ki tudjuk egyenlíteni. Továbbá az új szemléletű gazdálkodás, a működéshez elengedhetetlen beszerzések melyek, a település jövőjét megalapozzák millió forint-ra lenne szükségünk. A képviselő-testületnek a hitelfelvétel megerősítésére határozatot kell hozni. Felteszem szavazásra, aki egyetért azzal hitelt vegyünk fel az kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta. Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 130/2013. (XII. 11.) számú határozata Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a települési önkormányzat adósságának rendezése céljából összesen 15 millió forint hitelt igényeljen a hatályos jogszabályi keretek között a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézettől (Füzesabony, Rákóczi út 55), melyet az adósság konszolidációval kíván rendezni. A képviselő-testület a hitel felvétel lebonyolításával, szerződés aláírással megbízza öt és dr. Szűcs Szilárd aljegyzőt. Határidő: azonnal Felelős: Képviselőtestület Mielőbb rá térünk a 4. napirendi pontra, kérem a képviselő-testületet, hogy döntsünk abban, hogy november és december havi képviselő-testületi tisztelet díjról lemondunk október 2-án határozatban döntött a képviselő-testület, arról, hogy szerződést köt a Tubi-Hani Kft.-vel a Dobó Katalin és Széchenyi és Damjanich út felújítására. A munkálatok díját Ft plusz az Áfa összegben fogadtuk el. Szóban arról döntöttünk, hogy a tiszteletdíjunkról lemondunk, és abból fizetjük ki az Áfá-t., de erről nem hoztunk határozatot, és most kell dönteni róla. Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy határozatban is döntsenek, hogy két havi tiszteletdíjról lemondanak az út felújítás áfa kifizetésére. A képviselő-testület 5 igen 0 nem és0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.

12 332 Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 131/2013. (XII.11.) számú határozata. Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a november, december havi tiszteletdíjáról lemondanak, a Dobó Katalin és Széchenyi és Damjanich út felújítására kifizetett összeg ÁFA összegének kifizetésére. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület. 4.) Mezőszemere Község Önkormányzatnál 2009-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzési jelentés ismertetése. Tisztelettel köszöntöm a megjelent Bodáné Kókai Ilona könyvvizsgálót és Szántai Pál Könyvszakértőt. Megkérem őket, hogy az elkészített vizsgálati jelentést szóban is értékeljék. A Vizsgálati jelentés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. Szántai Pál könyvszakértő Megbízást kaptunk Mezőszemere Község Önkormányzatától, hogy szabályossági és gazdálkodási szempontok figyelembevételével az önkormányzat évi tevékenységét vizsgáljuk meg, a szabályos és gazdaságos működés tekintetében tegyünk javaslatot. A vizsgálati jelentést elkészítettük. A vizsgálat során több probléma merült fel amit le is írtunk a jelentésbe. Hiányosság történt a pénzkezelésnél Munkaköri leírások hiányosak, azokat pótolni kell. Távlatokról is esik szó a jelentésben, a hibákat ki lehet javítani, de milyen lehetősége van Mezőszemerének egy jobb pozíció elfogadására. Úgy kell gondolkodni mint egy családi kasszánál, ha nem muszáj kifelé adni akkor ne tegyük. Az ételt elő lehetne állítani, és nem kellene vásárolni, a start munkaprogramba előteremtsük a nyersanyagot. A víz jelentős kincse Mezőszemerének, a képviselő-testület külső hasznosítást nem kívánt létrehozni, de most elérkezett az idő, meg kell fontolni, hogy tőkét kellene behozni és úgy befektetni amivel újabb bevétel keletkezik. Bukta Imre képviselő A vizsgálati jelentés két részből áll, az ellenőrzésről megállapítás és javaslat a gazdálkodásra. Vizsgálati jelentés kiemelte azt a részét, hogy hanyag kezelés, hűtlen pénzkezelések lehettek az Önkormányzatnál. Nagyon nehéz helyzet volt eddig, az csak úgy lehetett, hogy olyan emberre lett bízva aki nem értett hozzá. A jelentés nagyon súlyos adatokat tartalmaz. Abban bízom, hogy változik a helyzet, Bukta Gábor polgármester a hűtlen kezelést nem viszi tovább. Örülök, hogy olyan kreatív gondolkodás van leírva, hogy Mezőszemere hogyan tud talpra állni, és hogy megmaradjon azon a szinten.

13 333 Én évek óta azon vagyok, hogy Mezőszemere szépüljön és megmaradjon. Ennek a mostani állapotnak meg kell szűnnie. Szántai Pál könyvszakértő A községben az út karbantartást kell elérni. Bukta Imre képviselő Van döngölő béka, lapvibrátor, és az utakat javítani tudjuk. Szántai Pál könyvszakértő A Művésztábor nagyon jó dolog, ezt fejleszteni kellene. Bukta Imre képviselő A közbiztonsági mutatók nagyon rosszak, a községben. Most morálisan súlyos helyzetben vagy a falu. Kritikus állapotban van a község, talán még megmenthető. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága 2012-ben ellenőriztük a hivatalnál a banki kifizetéseket és nem volt leutalványozva a banki utalványozás. A pénzügyi bizottság leírta ezt, a pénzügyi előadó nem teljesítette ezt. Bukta Lajos képviselő Nagyon sok korrupciós ügy volt, ami meghaladta a képességeinket. Szántai Pál Könyvszakértő A kiegészítő jelentést azért csináltuk, mert meg állhat a büntetőjogi felelősség. Az önkormányzatnál megszűnt, az, hogy a boltban felíratjuk a tisztítószereket és majd havonta fizetünk, most a vásárláskor azonnal kifizetjük a vásárolt termékeket. Bukta Lajos képviselő Ezek a hiányosságok és könyvelési ügyek kire nézve súlyosak a polgármesterre vagy a pénzügyi előadóra vagy mindkettőre? Szántai Pál könyvszakértő Érdekes kérdés, a kiegészítőben részleteztük, a Falunapi kiadásokat utalványozta a kiadási pénztárbizonylatot a polgármester és a felelősség az övé. A pénzügyi előadó felelőssége az, hogy utólagosa elszámolást készített, amiről nincs bizonylat, ez nem anyagi jellegű, hanem munkajogi felelősség.

14 334 Munkajogi felelősség az utólagos elszámolás nem vezetése, nem adminisztrálja le a pénzmozgást. Igazából pénztáros munkajogi felelőssége. Bukta Imre képviselő Az elhangzottakat összegezve, a pénztáros bűncselekményt követett el. Fel kell keresni a Szihalmon a jegyzőt, és a képviselő-testület kérnie-e kell, hogy Ficsórné Pécsi Judit munkaviszonyát a jelentésben rögzítettekre hivatkozva január 1.-vel szüntesse meg. Dr. Szűcs Szilárd aljegyző Van-e még kérdés az ellenőrzéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, megköszönöm Bodáné Kókai Ilona könyvvizsgáló és Szántai Pál könyvszakértő megjelenését. Bukta Imre képviselő 16 óra 30 perckor távozott a Képviselő-testületi ülésről. 4.) 2014.évi önkormányzati ingatlanok bérleti díjának megállapítása. Bukta Mária képviselő Prokajné Bukta Rita elkészített a bérleti díjak javaslatát évre, az alábbiak szerint. Bérleti díjak 2013 évben 2014.évre (+5%) Fodrász üzlet FT Ft Fodrász üzlet melletti helység FIDESZ terem Nem volt Gyógyszertár Nem volt Régi politechnikai műhely Ft Faluház nagyterme Ft/óra Sport öltöző Nem volt Jegyzői lakás Ft/hó Civil Egyesület Központi konyha Hirsch Ferenc használja a régi sportöltözőt, amiért nem fizet bérleti díjat, de eddig nem is volt megállapítva. Meg kell keresni és felhívni a figyelmét, hogy bérleti díjat kell fizetni a sport öltözőért. A gyógyszertár üzemeltetőjét megkerestem, és elmondták, hogy nem fizetnek bérleti díjat,mert a polgármesterrel olyan megállapodást kötöttek, hogy nem kell fizetni nekik bérleti díjat. Úgy gondolom, hogy a gyógyszertár fontos, hogy legyen a községben. FIDESZ eddig nem fizetett bérleti díjat, de most már mondhatjuk, hogy térítésmentesen nem tudjuk tovább biztosítani a helységet. A fodrász melletti helységet vállalkozónak kellene felajánlani, hogy ne legyen üresen. Javaslom, hogy adjunk fel hirdetést, hogy van kiadó helység. A fodrász üzlet helység bérleti díj emelését nem javaslom, szerintem az maradjon a 2013.évi.

15 335 Molnár Irén képviselő Én sem támogatom a Fodrász üzlet bérleti díj emelését, maradjon a 2013.évi bérleti díj. Gazsi László képviselő Javaslom, hogy a fodrász melletti helység bérleti díja évre Ft legyen, a fodrász helység bérleti díja ne változzon, a Fidesz által bérlet helység bérleti díja havi Ft, a gyógyszertár bérleti díja Ft,a régi politechnika terem bérleti díja FT/óra, A faluház nagyterme rendezvényekre FT/óra legyen. A sport öltöző bérleti díja Ft/alkalom. Civil Egyesület által használt ingatlanért kérjünk-e bérleti díjat? Konyha használatra legyen bérleti díj megállapítva. A faluház nem alkalmas rendezvények szervezésére, mert nincs konyha. A konyhánál eddig nem volt bérleti díj megállapítva, csak alkalmanként, külön megbeszélésre, egyedi elbírálás alapján volt megállapítva. Javaslom, az alábbi bérleti díjak megállapítását Bérleti díjak 2013 évben 2014.évre (+5%) Fodrász üzlet FT Ft/hó Fodrász üzlet melletti Ft/hó helység FIDESZ terem Nem volt Ft/hó Gyógyszertár Nem volt nincs Régi politechnikai műhely Ft/óra. Faluház nagyterme Ft/óra Ft/óra Sport öltöző Nem volt Ft/alkalom Jegyzői lakás Ft/hó FT/hó Civil Egyesület Nem állapítunk meg Központi konyha Esetenként külön megállapodás alapján. Aki egyetért a javaslattal az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta. Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 132/2013. (XII.11.) számú határozata. Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2014.évi bérleti díjakat az alábbi összegben állapítja meg. Fodrász üzlet: Ft/hó Fodrász üzlet melletti helység: Ft/hó Fidesz terem: Ft/hó Régi politechnikai műhely: Ft/óra Faluház nagyterme: Ft/óra

16 336 Sportöltöző: Ft/alkalom Jegyzői lakás: Ft/hó Központi konyha: esetenként, külön megállapodás alapján. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatot a pénzügyi előadónak adja át. Határidő: 2014.január 01-től folyamatos Felelős: Képviselő-testület Dr. Szűcs Szilárd aljegyző 5.) Bejelentések, indítványok Dr. Szűcs Szilárd aljegyző Senzor Kft. ügyvezetője Czerman Tibor megkeresett, hogy a Kft. hitelt adott a polgárőr egyesületnek ezen belül az önkormányzatnak és az önkormányzat ezt nem fizette vissza április 30.ig. A hitel összege 4 millió forint. Gazsi László képviselő Igen, erről én is tudok, arról volt szó, hogy a Senzor kft. visszautalja a 4 millió forintot, amit az önkormányzat kifizetett neki, s majd később ezt az összeget az önkormányzat vissza utalja. Dr. Szűcs Szilárd aljegyző Szeretném megkérdezni, hogy volt-e erről képviselő-testületi döntés? Gazsi László képviselő A pályázat elindításnál volt testületi döntés, mert a polgárőrségnek nem volt pénze és az önkormányzat finanszírozta meg a pályázati összeget. Dr. Szűcs Szilárd aljegyző Van egy aláírt szerződés és erre kifizettük az összeget a Senzor Kft részére, majd a Senzor Kft. visszautalta az önkormányzatnak az összeget, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat április 30-ig ezt a 4 millió forintot visszautalja. Az óvodavezető kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy az óvodába takarékossági szempontok miatt, az óvoda téli szünet idejére szeretne bezárni, s kérik, hogy engedélyezzük az óvodának, hogy december 23-tól január 4-ig az óvoda zárva tartson. Javaslom, hogy az óvodavezető kérelmét a képviselő-testület támogassa, és engedélyezze a téli szünet idejére a zárva tartást. Amennyiben a képviselő-testület egyetért az elhangzottakkal az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

17 337 A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta. Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 133/2014. (XII.11.). számú határozata Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodavezető kérelmét támogatja, s engedélyezi, hogy az Óvoda december 23. naptól január 04. napig zárva tartson. Az első óvoda nevelési nyitás napja január 06.napja. A képviselő-testület megbízza az aljegyzőt, hogy az óvodavezetőt tájékoztassa a nyitva tartásról. Határidő: azonnal Felelős: Képviselő-testület. Átadom a szót Ficsór Kálmánné óvodavezetőnek, hogy kérelmét szóban terjessze elő. Ficsór Kálmánné óvodavezető Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet, s köszönöm a lehetőséget, hogy kérelmemet szóban is elmondhatom. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Füzesabonyi Takarékszövetkezet Közjóért Alapítvány kuratóriuma decemberi ülésén az óvodánkat anyagi támogatásban részesítette. Az óvoda hűtőszekrényre adta be pályázatát, mivel nagyon elhasználódott a hűtőszekrény az óvodában. A kuratórium Ft támogatásban részesítette az óvodát, de egy új hűtőszekrény Ft-ba kerül. Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a hűtő beszerzéshez Ft-ot engedélyezzenek a költségvetésben tervezett kisjavítás terhére kifizetni. Eddig nem vettük igénybe ezt a kisjavításra betervezett összeget. A Kuratórium az összeg átutalásáról már intézkedett, s az összeggel december végéig el kell számolni. Kérem, hogy támogassák kérelmemet. Támogatom az óvodavezető kérelmét, s a képviselő-testület Ft-ot évi költségvetés terhére fizessen ki az óvoda részre hűtőszekrény vásárláshoz. Aki ezzel egyetért az kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.

18 338 Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 134/2013. számú határozata. Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Óvoda hűtőszekrény vásárlásához Ft támogatást biztosít a évi költségvetés terhére. A képviselő-testület megbízza a gazdálkodási főelőadót, hogy az összeget fizesse ki az óvodavezető részére. Határidő: azonnal Felellős: képviselő-testület. Dr. Szűcs Szilárd aljegyző A hulladékszállítással kapcsolatban megbeszélés volt Tiszafüreden. Jelen állapotban két féle Társulási megállapodási tervezet van a Tiszafüredi és a Mezőkövesdi. A Mezőkövesd által előterjesztett szerződés a megfelelő. A képviselő-testülettel ismertetem mind a két Társulási Megállapodást, s megkérem a testületi tagokat, hogy határozatban is döntsenek, hogy melyik Társulási megállapodást írja alá az önkormányzat. Az aljegyző úr által előterjesztett Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás tervezetet a képviselő-testület megismerte. Javaslom, hogy az aljegyző úr által is javasolt Mezőkövesdi Társulási Megállapodást fogadja el a képviselő-testület. Felteszem szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodást írjuk alá az kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta. Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 135/2013. (XII.11.). számú határozata. Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozatott, hogy a Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásban foglaltakat fogadja el. A képviselő-testület megbízza öt és dr. Szűcs Szilárd aljegyzőt, hogy a Társulási Megállapodást írja alá. Határidő: azonnal Felelős: Képviselő-testület

19 339 Gazsi László képviselő Javaslom a képviselő-testületi tagoknak, hogy írásban keressük meg a Szihalmi Hivatal jegyzőjét és kérjük meg benne, hogy Ficsórné Pécsi Judit a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőszemerei Kirendeltsége pénzügyi előadójának munkaviszonyát a október 21-én kelt, Bodáné Kókai Ilona könyvvizsgáló és Szántai Pál könyvszakértő által készített vizsgálati jelentés alapján december 31-vel szüntesse meg. Kérem, hogy ezt a képviselő-testület határozatban is erősítse meg. Szerintem erről nem kell határozatot hozni, hanem fogalmazzuk meg írásban és mind az öt képviselő aláírásával küldjük meg a Szihalmi Közös Önkormányzat Hivatal jegyzőjének Széll Gábornénak. Megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy december 12.-én csütörtökön du. 15 óra 30- perckor találkozzunk a szociális tűzifa kérelmek elbírálása ügyében. Mivel több bejelentés, indítvány nem volt megköszönte az aljegyző és a képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést 19 óra 30 perckor bezárta. k.m.f. Bukta Mária korelnök dr. Szűcs Szilárd aljegyző Bukta Lajos Jegyzőkönyv hitelesítő.

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Besenyőtelek Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete

Besenyőtelek Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Besenyőtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2011.

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekjóléti ellátásról. I. Fejezet

Tápiószele Város Önkormányzata. 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekjóléti ellátásról. I. Fejezet Tápiószele Város Önkormányzata 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásról Tápiószele Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben