EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1"

Átírás

1 KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT A [EV]

2 Varování, upozorněni a jiné Ostrzeżenia i inne informacje Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók UPOZORNĚNÍ Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.: 1. Neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň. 2. Systém chraňte před deštěm nebo vlhkostí. OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.: 1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy. 2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. ÓVINTÉZKEDÉS A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt. 2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. UPOZORNĚNÍ tlačítko F! Pro úplné vypnutí napájení odpojte od zařízení přívodní šňůru (pohotovostní kontrolka STANDBY zhasne). Přepnutím Tlačítka F do jakékoli polohy nedochází k odpojení přívodu elektrické energie. Nachází-li se systém v pohotovostním režimu, kontrolka STANDBY svítí červeně. Je-li systém vypnut, kontrolka STANDBY zhasne. Zapnutí a vypnutí lze dálkově ovládat. OSTRZEŻENIE przycisk F! Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania (gaśnie kontrolka STANDBY). Przycisk F nie odłącza całkowicie zasilania. Gdy urządzenie jest w stanie gotowości, kontrolka STANDBY świeci się na czerwono. Po włączeniu urządzenia gaśnie kontrolka STANDBY. Włączaniem/wyłączaniem zasilania można sterować zdalnie. UPOZORNĚNÍ Nezakrývejte větrací otvory. (Zakryjete-li větrací otvory novinami nebo látkou, dojde k přehřátí.) Nevystavujte zařízení působení otevřeného ohně, neumís ujte na něj např. hořící svíčky. Při vyřazení baterií je nutno dodržovat místní předpisy o ochraně životního prostředí. Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Neumís ujte na něj žádné předměty s kapalinami, např. vázy. OSTRZEŻENIE Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych. (Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła.) Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece. Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów określających warunki utylizacji takich baterii. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. ÓVINTÉZKEDÉS Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyílások, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből). Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat. Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csepegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát. FIGYELEM F üzemi kapcsoló! A hálózati csatlakozó kihúzásával teljesen kapcsolja ki az áramot (a STANDBY készenléti lámpa kialszik). A F semmilyen helyzetben nem kapcsolja ki a hálózati vezetéket. Amikor a rendszer készenléti állapotban van, a STANDBY készenléti lámpa vörösen világít. A rendszer bekapcsolásakor a STANDBY készenléti lámpa kialszik. Az áram ki/be kapcsolható a távvezérlõvel. G-1

3 UPOZORNĚNÍ - Správné větrání V zájmu prevence úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození zařízení umístěte přístroj takto: Nahoře/vpředu/vzadu/po stranách:v oblastech znázorněných níže uvedenými rozměry by se neměly nacházet žádné překážky. Dole: Položte na rovný povrch. Umístěním přístroje na podstavec o min. výšce 10 cm udržujte přiměřený vzduchový prostor. Dále také udržujte co nejlepší oběh vzduchu. Pohled zepředu Pohled zboku 15cm 1cm Hlavní jednotka 15cm 1cm 15cm Stěna nebo překážky 15cm Hlavní jednotka Přední strana 10cm UWAGA Odpowiednia wentylacja Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, pożaru i uchronienia urządzenia od zniszczenia, należy je umieść: Góra/Przód/Tył/Boki: Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległościach podanych poniżej. Dół: Umieść na płaskiej, poziomej powierzchni. Zapewnij odpowiednią wentylację, umieszczając na stojaku o wysokości 10 cm lub więcej. Dodatkowo zachowaj najlepszą możliwą cyrkulację powietrza. Widok z przodu Widok z boku 15cm 1cm Urządzenie 15cm 1cm 15cm Ściana lub przeszkoda 15cm Urządzenie Przód 10cm FIGYELEM Helyes Szellõzés Áramütés és tûz veszélyének elkerülése, továbbá a károsodástól való megóvás céljából a berendezést az alábbi módon helyezze el: Tetõ/Elõlap/Hátlap/Oldalak: Nem szabad akadályt helyezni az alább ábrázolt távolságokon belüli területre. Fenéklap: Helyezze vízszintes felületre. Egy legalább 10 cm magas emelvényre helyezve biztosítson megfelelõ légutat a szellõzéshez.. Ezenkívül biztosítsa a lehetõ legjobb légáramlást. Elölnézet Oldalnézet 15cm 1cm Fõegység 15cm 1cm 15cm Fal vagy akadályok 15cm Fõegység Előlap 10cm G-2

4 DŮLEŽITÉ U LASEROVÝCH VÝROBKŮ 1. LASEROVÝ PRODUKT 1. TŘÍDY 2. UPOZORNĚNÍ: Neotvírejte horní kryt. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné díly opravitelné uživatelem. Veškerý servis přenechejte kvalifikovaným servisním osobám. 3. UPOZORNĚNÍ: Při selhání či překonání blokací se uvnitř nachází viditelné i neviditelné záření. Zabraňte přímému vystavení paprsku. 4. REPRODUKCE ŠTÍTKU: VAROVNÝ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE. WAŻNE DLA PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie wolno otwierać górnej obudowy. Wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika, pozostaw czynności serwisowe wyszkolonemu personelowi. 3. UWAGA: Widoczne i niewidoczne promieniowane lasera przy otwarciu, uszkodzonej lub nie działającej blokadzie. Uwaga na bezpośrednie działanie promienia lasera 4. KOPIA NAKLEJKI: NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA UMIESZCZONA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA. LÉZER TERMÉKEK ESETÉN FONTOS OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS 2. FIGYELEM: Ne nyissa fel a felsõ burkolatot. Az egységben nincsenek a felhasználó által karbantartható részek, bízza az összes karbantartást képzett szakemberre. 3. FIGYELEM: Nyitott állapotban és hibás, vagy nem mûködõ zárószerkezet esetén látható és láthatatlan lézersugárzás. Kerülje el a sugárnyalábnak való közvetlen kitettséget. 4. CÍMKE REPRODUKCIÓJA: FIGYELMEZTETÕ CÍMKE, AZ EGYSÉG BELSEJÉBEN ELHELYEZVE. G-3

5 Obsah Úvod Výstrahy, varování a jiné...g-1 Zvláštní upozornění...2 Disky...3 Popis součástí...5 Začínáme Použití dálkového ovládání...6 Vložení baterií do dálkového ovládání... 6 Obsluha TV pomocí dálkového ovládání... 7 Zapojení...8 Základní obsluha Přehrávání disků...12 Přehrávání Přepínání displeje Volba přehrávané položky číselnými tlačítky Zastavení přehrávání Pozastavení přehrávání Posun obrazu po jednotlivých políčcích Rychlé vyhledávání vzad / vpřed Přehrávání z pozice před 10 sekundami (One Touch Replay) Zpomalené přehrávání Skok na začátek výběru Změna jasu displeje (DIMMER) Nastavení hlasitosti Nastavení kvality zvuku Dočasné vypnutí zvuku (MUTING) Použití navigačního řádku...28 Preference...29 Kódy zemí / oblastí...31 Poslech rádia Poslech rozhlasového vysílání...32 Ladění přednastavených stanic...33 Radio Data System (RDS)...34 Výhodné funkce Poslech zvuku z jiného audio zařízení...38 Automatická pohotovost...38 Načasované vypnutí (Sleep Timer)...39 Zámek diskové mechaniky...39 Odkazy Řešení problémů...40 Kódy jazyků...41 Technické údaje...42 Česky Pokročilá obsluha Přehrávání disků MP3 a JPEG...16 Obnovení přehrávání...18 Volba scény k přehrávání...19 Naprogramované přehrávání / náhodné přehrávání...20 Opakované přehrávání...22 Další výhodné funkce...24 Volba titulků Volba audio jazyka Volba úhlu pohledu Zvětšení obrazu (ZOOM) Úprava kvality obrazu (VFP) Tvorba realistického zvuku (VIRTUAL SURROUND) Úprava úrovně přehrávání (DVD LEVEL) Konkrétní funkce pro DVD AUDIO...27 Přehrávání bonusové skupiny Listování statickými snímky (B.S.P.) Jak číst tento manuál Je popsána především obsluha pomocí tlačítek dálkového ovládání. Jsou-li tlačítka na hlavní jednotce označena stejnými značkami, lze je rovněž použít. Následující značky vás informují o tom, které typy disků lze obsluhovat. Zde uvedené ilustrace a obrázky menu se mohou lišit od skutečného vyobrazení. "VCD" je zkratkou pro "Video CD". "SVCD" je zkratkou pro "Super Video CD". 1

6 Zvláštní upozornění Česky Poznámky k manipulaci 7 Důležitá upozornění Instalace systému Zvolte rovné a suché místo, na němž není příliš chladno ani zima - teplota mezi 5 C a 35 C. Mezi systémem a TV ponechte dostatečnou vzdálenost. Systém nepoužívejte na místě, na němž dochází k vibracím. Přívodní kabel S přívodním kabelem nemanipulujte mokrýma rukama Při zapojení přívodního kabelu do zásuvky dochází neustále ke spotřebě minimálního množství elektrické energie Kabel ze zásuvky vždy odpojujte tahem za zástrčku, ne za šňůru. Pro zabránění chybné funkce systému Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné uživatelem opravitelné díly. V případě problémů odpojte přívodní kabel ze zásuvky a poraďte se s prodejcem. Do systému nevkládejte žádné kovové předměty.. Nepoužívejte disky atypického tvaru (např. srdce, květiny či kreditní karty), které se na trhu objevují, jelikož tyto by mohly systém poškodit. Nepoužívejte disky, na kterých se nachází páska, nálepky či pasta, jelikož tyto by mohly systém poškodit Nálepka Poznámka o autorském právu Před nahráváním z DVD, Super Video CD (SVCD), Video CD (VCD) a audio CD si ověřte platné zákony týkající se autorského práva. Nahrávání materiálu chráněného autorským právem může představovat porušení zákonů o autorském právu Poznámka o ochraně proti kopírování "copyguard" DVD jsou zabezpečena ochranou proti kopírování "copyguard". Jestliže systém připojíte přímo k vašemu videorekordéru, ochranný systém se aktivuje a nemusí dojít ke správnému přehrání obrazu. 7 Bezpečnostní pokyny Pasta Nalepovací štítek Nevystavujte vlivu vlhkosti, vody a prachu Systém neumís ujte ve vlhkém či prašném prostředí. Nevystavujte vysokým teplotám Nevystavujte systém přímému slunečnímu záření a neumís ujte jej poblíž topidel. V době nepřítomnosti Jestliže jste z cestovních či jiných důvodů delší dobu nepřítomni, odpojte zástrčku přívodního kabelu ze sítě. Neblokujte větrací prvky Zablokováním větracích prvků zařízení může dojít k jeho poškození. Péče o skříň zařízení Při čištění systému používejte měkký hadřík řiďte se příslušnými pokyny pro použití hadříků napuštěných chemikáliemi. Nepoužívejte benzín, ředidla či jiná organická rozpouštědla včetně dezinfekčních prostředků. Jejich použitím může dojít k deformacím či změnám barvy zařízení. V případě vniknutí vody do systému Systém vypněte a odpojte ze sítě a zavolejte prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili. Použitím systému v tomto stavu může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem. 7 V případě ulpění kondenzace nebo vodních kapek na čočce Ve kterémkoli z následujících případů může dojít k ulpění kondenzace nebo vodních kapek na čočce a k nesprávné funkci systému: Ihned po spuštění topení v místnosti. Je-li systém umístěn v páře nebo ve vlhku. Při přesunu systému z chladna do tepla. Ve kterémkoli z těchto případů ponechte systém před použitím 1 až 2 hodiny zapnutý. Dodávané příslušenství Zkontrolujte, zda jste dostali veškeré příslušenství. Číslo v závorce označuje počet dodávaných kusů. Jestliže cokoli chybí, kontaktujte ihned svého prodejce. Dálkové ovládání (1) Baterie (2) Anténa FM (1) Rámová anténa AM (1) Přívodní kabel (1) Kabely k reproduktorům(2) Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. "Dolby", "MLP Lossless" a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami spoleènosti Dolby Laboratories. "DTS" a DTS DIGITAL OUT" jsou registrovanými ochrannými známkami spoleènosti Digital Theater Systems, Inc. Tento výrobek obsahuje autorskou technologii chránìnou patentovými nároky v rámci amerických patentù a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví, jejímž majitelem je Microvision Corporation a další majitelé práv. Použití této autorskými právy chránìné technologie musí být povoleno Microvision Corporation a slouží výhradnì k domácímu nebo jinému omezenému sledování, není-li ze strany Microvision Corporation povoleno jinak. Reverzní inženýrství èi demontáž jsou zakázány. 2

7 Disky Úvod Přehrávané typy disků Tento systém je určen k přehrávání těchto disků: DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD, SVCD, CD Tento systém může rovněž přehrávat následující disky: Finalizované disky DVD-R/RW nahrané ve formátu DVD VIDEO. Disky CD-R/CD-RW nahrané v následujících formátech - Music CD (finalizované disky) - VCD - SVCD - Disky MP3/JPEG nahrané v ISO 9660 (pro podrobnosti viz "Disky MP3/JPEG") Některé disky však nebude možno přehrávat díky jejich vlastnostem, způsobu nahrání nebo kvůli poškození či skvrnám na těchto discích. Z následujících disků lze přehrát pouze zvuky: MIX-MODE CD CD-G CD-EXTRA CD TEXT Disky, které můžete přehrávat: Typ disku DVD VIDEO DVD AUDIO Značka (Logo) Video formát PAL Číselný regionální kód* 2/ALL VCD PAL SVCD PAL CD CD-R CD-RW * Poznámka k regionálnímu kódu DVD přehrávače i DVD VIDEO disky mají vlastní číselný regionální kód. Tento systém je schopen přehrávat pouze DVD nahraná s výše uvedeným číselným regionálním kódem a formátem.. Příklady: AUDIO Disky, které nelze přehrávat Přehrávat nelze následující disky: DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW (nahráno ve formátu VR), CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD atd. Přehráváním těchto disků vzniká hluk a dojde k poškození reproduktorů. Přehrávat nelze rovněž poškozené disky a disky zvláštního tvaru (jiné než disky s průměrem 12 cm a 8 cm). Disky MP3/JPEG Přehrávané soubory a disky MP3/JPEG: Přehrávány jsou disky zaznamenané ve formátu ISO 9660 (mimo disky zaznamenané ve formátu "paketového zápisu" (formát UDF)). Přehrávány jsou rovněž disky zaznamenané jako multi-session (s přidanými stopami) Přehrávány jsou soubory s příponou ".mp3", ".jpg" nebo ".jpeg" (přijatelné jsou rovněž tyto přípony složené z velkých i malých písmen. Poznámky k diskům a souborům MP3/JPEG Podle vlastností disku a způsobu záznamu nemusí být disk přehrán, nebo může jeho načtení trvat delší dobu. Doba potřebná k načtení se liší podle počtu skupin nebo stop (souborů) na disku. Je-li v názvu MP3/JPEG souboru použit jiný znak než běžný anglický, nebude název správně zobrazen. Pořadí stop/skupin zobrazených na kontrolním menu MP3 a pořadí souborů/skupin v kontrolním menu JPEG se může lišit od pořadí souborů/složek na monitoru PC. Jelikož se u MP3 disků skupiny/stopy přehrávají v abecedním pořádku, může dojít u běžně prodávaných MP3 disků k přehrání v jiném pořadí než je uvedeno na disku. Přehrávání MP3 disků se statickým obrázkem může trvat delší dobu. Uplynulá doba se nezobrazí až do začátku přehrávání. Po jeho začátku nemusí být uplynulá doba zobrazena správně. Tento systém nepracuje s ID3 tagy souborů MP3. U souborů MP3 se doporučuje disk s přenosovou rychlostí 128 kbps a vzorkovací frekvencí 44,1 khz. Tento systém přehrává základní JPEG soubory kromě monochromatických JPEG. Tento systém dokáže přehrávat data zaznamenaná pomocí digitálního fotoaparátu a odpovídající normě DCF (Design Rule for Camera File System) (pokud je použita funkce fotoaparátu jako např. automatická rotace, přesahují data normu DCF, a tedy se obrázek nemusí zobrazit správně). Po zpracování, úpravě a opětovném uložení dat na PC se obrázek nemusí zobrazit správně. Tento systém nedokáže přehrávat animace jako např. MOTION JPEG nebo jiné statické obrázky než JPEG (např. TIFF) a obrazová data se zvukem. Pro soubory JPEG se doporučuje rozlišení 640 x 480. Pokud byl soubor zaznamenán s vyšším rozlišením než 640 x 480, může zobrazení trvat delší dobu. Obrázek s horizontálním rozlišením nad pixelů nelze zobrazit. Česky Při založení DVD s nesprávným číselným regionálním kódem se na TV obrazovce objeví hlášení "REGION CODE ERROR" a nelze zahájit přehrávání. Funkce některých DVD, Video CD či SVCD disků se může lišit od informací v tomto manuálu. Je to způsobeno naprogramováním disku a jeho strukturou a nejde o nesprávnou funkci systému. 3

8 Disky (pokračování) Česky Přehrávané typy disků DVD VIDEO DVD VIDEO sestává z "titulů", z nichž každý může být rozčleněn do "kapitol".. Titul 1 Titul 2 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 1 Kapitola 2 DVD AUDIO DVD AUDIO sestává ze "skupin", z nichž každá může být rozčleněna do "stop". Některé desky obsahují "bonusovou skupinu", k jejímuž přehrání se vyžaduje heslo (A str. 27). Skupina 1 Skupina 2 Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 1 Stopa 2 VCD/SVCD/CD Jedno Video CD, SVCD a Audio CD sestává ze "stop". Obecně má každá stopa vlastní číslo. (U některých disků může být každá stopa dále rozdělena podle indexů.) Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 4 Stopa 5 Disky MP3 (JPEG) Na disku MP3 (JPEG) je každý snímek (materiál) zaznamenán jako stopa (soubor). Stopy (soubory) jsou obvykle sdruženy do složky. Složky mohou obsahovat další složky a tvořit hierarchicky uspořádané vrstvy složek Toto zařízení zjednodušuje hierarchické uspořádání disku a spravuje složky podle "skupin". Až 99 skupin skupina 1 skupina 2 stopa 1 [soubor 1] stopa 2 [soubor 2] skupina 3 skupina 4 skupina 5 Až 150 souborů Tento systém je schopen rozeznat až 150 stop (souborů) na jednu skupinu a až 99 skupin na jednom disku (celkem až souborů). Jelikož zařízení ignoruje stopy, jejichž číslo je vyšší než 150, a skupiny s číslem nad 99, nelze tyto přehrávat. Pokud se ve složce nachází soubory jiného typu než MP3 nebo JPEG, počítají se tyto rovněž do celkového počtu souborů. 4

9 Popis součástí Úvod Přední panel Čísla označují čísla stránek. Česky Play/Pause:12, Viz "Okénko displeje" níže. 11,12 STANDBY/ON : 12 Otevřít/zavřít : 12 Konektor sluchátek* PHONES Čidlo dálkového ovládání: 6 Regulace hlasitosti: 16 * Pomocí stereo mini zástrčky připojte sluchátka. Po připojení sluchátek nevychází z reproduktorů ani ze subwooferu žádný zvuk. Okénko displeje Disková mechanika: 12 17, Horní část displeje: 13 17, Spodní část displeje: Zadní panel Pro budoucí použití Číselný regionální kód: 3 Chladící ventilátor (uvnitř) Ventilátor se automaticky otáčí a zastavuje. Uvolňuje se tak teplo vyprodukované uvnitř přístroje. Tyto otvory nezakrývejte. 5

10 Použití dálkového ovládání Česky Čísla označují čísla stránek. Vložení baterií do dálkového ovládání , , , , , Opakování jedním dotykem 15 Přepínač dálkového ovládání: 7 14, 32 Číselná tlačítka: 7, 15 Baterie (2) Pokud se účinný dosah dálkového ovládání sníží, baterie vyměňte. Použijte dvě tužkové baterie typu R6P (SUM-3)/AA(15F). UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte zároveò starou a novou baterii. Nepoužívejte zároveň různé typy baterií. Pokud se dálkové ovládání delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Jinak může dojít k jejich vytečení Obsluha dálkového ovládání Při obsluze namiřte dálkové ovládání na přední panel přístroje. K přenosu signálu nemusí dojít, pokud se dálkové ovládání používá z extrémního úhlu nebo stojí-li signálu v cestě překážka. Je-li čidlo dálkového ovládání vystaveno silnému světlu jako např. přímé sluneční světlo, jeho funkce nemusí být správná. 6

11 Introduction Začínáme Tato stránka je věnována obsluze vaší TV pomocí dálkového ovladače tohoto systému. Obsluha TV pomocí dálkového ovládání Je-li uvedeno více kódů výrobce než jeden, zkuste je postupně a zvolte ten, s nímž zařízení funguje správně. Výrobce Kód Výrobce Kód JVC 01 Nordmende 13, 14, 18, Akai 02, 05 Okano 09 Blaupunkt 03 Orion 15 Daewoo 10, 31, 32 Panasonic 16, 17 Fenner 04, 31, 32 Philips 10 Fisher 05 Saba 13, 14, 18, Grundig 06 Samsung 10, 19, 32 Hitachi 07, 08 Sanyo 05 Inno-Hit 09 Schneider 02, 05 Irradio 02, 05 Sharp 20 Magnavox 10 Sony Mitsubishi 11, 33 Telefunken 13, 14, 18, Miver 03 Thomson 13, 14, 18, 26-28, 30 Nokia 12, 34 Toshiba 29 Česky 5 Pust te tlačítko F TV. Číselná tlačítka Pro obsluhu TV Obsluhu provádějte namířením dálkového ovládání na TV. Zapnutí a vypnutí TV. Nastavení kódu výrobce 1 Posuňte přepínač na dálkovém ovládání na stranu TV. Změna kanálu (programu). Nastavení hlasitosti. 9 Volba kanálu. 2 Stále držte F TV. POZNÁMKA F TV držte až do dokončení kroku č Stiskněte a uvolněte ENTER. 4 Stiskněte tlačítka (1-9, 0). Příklady: Pro TV Hitachi: Stisknìte 0, pak 7. Pro TV Toshiba: Stisknìte 2, pak Přepínání mezi posledním a aktuálně zvoleným kanálem. Přepnutí TV a video vstupu. *1 Předem zkontrolujte, zda je přepínače režimu na dálkovém ovládání přepnut na TV. POZNÁMKA Po výmìnì baterií proveïte opìtovné nastavení kódu výrobce. *1 7

12 Zapojení Nezapínejte zařízení před dokončením zapojení Connection Česky Připojení antén Připojení rámové antény AM (součástí dodávky) Připojení antény FM (součástí dodávky) 1 Položte rámovou anténu AM. Hlavní jednotka (zadní panel) FM anténa 2 Připojte anténní kabely. Hlavní jednotka (zadní panel) Založení anténních kabelů Anténu natáhněte rovně ve směru nejkvalitnějšího příjmu rozhlasového signálu a připevněte ji páskou. Dva anténní kabely připojte výše popsaným způsobem Černý Bílý Je-li anténní kabel na konci chráně vinylem, odstraňte jej kroucením a stažením.. 7 Nelze-li kvalitního příjmu rozhlasu dosáhnout pomocí dodané antény nebo při použití společné antény 3 Rámovou anténu AM natočte ve směru nejlepšího příjmu. Rámovou anténu AM umístěte co nejdále od hlavní jednotky. Rámovou anténu AM nepokládejte na kovový stolek nebo poblíž TV, počítače apod. V opačném případě může dojít ke špatnému příjmu rozhlasového signálu. 7 Nelze-li kvalitního příjmu rozhlasu dosáhnout pomocí dodané rámové antény AM Elektrický vodič: 3-5 m (není součástí dodávky) Elektrický vodič Zkroutit anténa AM Elektrický vodič natáhněte horizontálně, nejlépe vysoko jako např. nad okny nebo vně obydlí. Hlavní jednotka (zadní panel) Anténní kabel (není souč. dodávky) nebo Konvertor (prodáván samostatně: kompatibilní s 300C/ 75C) Výstup společné antény Venkovní FM anténa (není součástí dodávky) Koaxiální kabel (není součástí dodávky) Podle podmínek příjmu rozhlasového signálu lze použít anténní svod (prodáván samostatně: kompatibilní s 300C). V tomto případě se vyžaduje konvertor. Pro podrobnosti o zapojení samostatně prodávané antény viz návod k použití této antény nebo konvertoru. Hlavní jednotka (zadní panel) Spojte kabely rámové antény AM dohromady. 8 Při nastavení polohy antény poslouchejte rozhlasový program (viz "Poslech rozhlasového vysílání" na str. 32).

13 Začínáme Connection Zapojení Zapojení reproduktorů Mezi levým a pravým reproduktorem není rozdíl Česky Reproduktorová svorka Kabel k reproduktoru Kabel k reproduktoru (souč. dodávky) Bez černého proužku S černým proužkem Kabel k reproduktoru (souč. dodávky) Bez černého proužku S černým proužkem Reproduktorová svorka Kabel k reproduktoru Hlavní jednotka (zadní panel Pravý reproduktor (zadní panel) Levý reproduktor (zadní panel) UPOZORNĚNÍ K jedné svorce NEZAPOJUJTE více než jeden reproduktor. Reproduktory tohoto výrobku jsou magneticky stíněny, avšak na TV se mohou v závislosti na instalaci reproduktorů mohou vyskytnout barevné nepravidelnosti. Dbejte na následující: 1. Před instalací vypněte hlavní vypínač TV. Před dalším zapnutím TV vyčkejte cca 30 minut. 2. Pokud v obrazu dochází k barevným nepravidelnostem, udržujte mezi TV a reproduktory vzdálenost nad 10 cm. Pro věrnou reprodukci zvuku je u reproduktorů na membránu a tělo použito přírodní dřevo. U každého zařízení bude tedy vzhled jiný. Kryt reproduktorů lze sejmout. Kryt reproduk toru POZNÁMKA Impedance reproduktoru, jenž lze připojit k hlavní jednotce je v rozmezí od 4C do 16C. Pro dostatečný chladící účinek ponechte mezi hlavní jednotkou a reproduktory nebo jinými předměty odstup nad 1 cm. 9

14 Zapojení (pokračování) Nezapínejte zařízení před dokončením zapojení Connection Zapojení Česky Zapojení jiných zařízení Tato stránka je věnována propojení hlavní jednotky s dalšími zařízeními. Zapojení subwooferu Při použití subwooferu se zabudovaným zesilovačem (prodáván samostatně) si můžete vychutnat dynamičtější zvuk basů. Pro podrobnosti viz návod k subwooferu. Subwoofer se zabudovaným zesilovačem(prodávání samostatně) Audio kabel(prodáván samostatně) (Pokud je audio kabel součástí dodávky subwooferu, lze tento použít) Hlavní jednotka Chcete-li slyšet zvuk ze subwooferu, stiskněte na dálkovém ovládání S.WFR.OUT a na hlavním jednotce se na displeji zobrazí "SUB WFR ON" (Subwoofer zapnut). Každým stiskem tohoto tlačítka se na displeji střídavě objevuje "ON" (zapnuto) a "OFF" vypnuto. POZNÁMKA Je-li zvoleno "SUB WFR ON", basový zvuk z levého i pravého reproduktoru se automaticky sníží a bude vycházet především ze subwooferu. Propojení s digitálním zařízením Vstup Digitální zařízení (MD rekordér apod.) Propojení s jiným audio zařízením Ke svorce digitálního vstupu Výstup Jiné audio zařízení Optický digitální kabel (prodáván samostatně) Audio kabel(prodáván samostatně) Vstup Hlavní jednotka 10 Vstup Hlavní jednotka UPOZORNĚNÍ Pro podrobnosti o výstupním signálu viz str. 30. Při propojení hlavní jednotky se zařízením s funkcí dekodéru Dolby Digital nebude pro zvuk z digitálního audio výstupu hlavní jednotky u "AUDIO" platit nastavení "D.RANGE COMPRESSION".

15 Začínáme Connection Zapojení Propojení s TV TV Připojení napájecí šňůry Zásuvka AC Česky Hlavní jednotka Dodaná napájecí šňůra Hlavní jednotka Ke konektoru SCART Kabel SCART (prodáván samostatně) V pohotovostním režimu nastavte přepínač RGB-Y/C podle své TV. Pokud TV používá video signál RGB, nastavte pro kvalitnější obraz přepínač RGB-Y/C na RGB. Pokud TV používá S-video signál, nastavte přepínač RGB-Y/C na Y/C. Pokud TV používá pouze kompozitní video signál, nastavte přepínač RGB-Y/C na RGB. Napájecí šňůru připojte až po provedení kompletního zapojení. Rozsvítí se kontrolka STANDBY (na předním panelu). UPOZORNĚNÍ Hlavní jednotku propojte přímo s TV (nebo monitorem), aniž byste přitom propojení vedli přes videorekordér. V opačném případě může dojít při přehrávání ke zkreslení obrazu. Hlavní jednotka TV (nebo monitor) Přímé propojení Rovněž při propojení hlavní jednotky s TV se zabudovaným videorekordérem může docházet ke zkreslení obrazu. 11

16 Přehrávání disků Česky Přehrávání (Pro přehrávání MP3 a JPEG disků viz strana 16) str. 5 Založte disk potištěnou stranou nahoru. 8cm disk vložte do prohloubené části uprostřed. 1 Stiskněte F AUDIO. Zařízení se zapne a kontrolka STANDBY zhasne. Dalším stiskem F AUDIO zařízení znovu vypnete. 2 3 Pro otevření diskové mechaniky a založení disku stiskněte 0 OPEN/CLOSE Stiskněte 3 (přehrávání). Disková mechanika se zavře a začne přehrávání.. Zařízení se rovněž zapne stiskem kteréhokoli z tlačítek,, na hlavní jednotce a,, na dálkovém ovládání. Při stisku kteréhokoli z těchto tlačítek kromě se rovněž změní zdroj (je-li založen disk, začne přehrávání). POZNÁMKA Po zahájení přehrávání DVD se může objevit menu. V tomto případě zvolte položku, jejíž přehrávání požadujete, následujícími tlačítky na dálk. ovlád.. Pomocí tlačítek zvolte požadovanou položku a stiskněte. Požadovanou položku zvolte číselnými tlačítky. Podle konkrétního disku může být ovládání odlišné od uvedeného popisu. Informace na TV obrazovce po zapnutí systému Podle stavu systému se mohou zobrazit následující hlášení. (Tato hlášení se neobjeví, je-li jako zdroj zvoleno FM/AM nebo AUX.) NOW READING REGION CODE ERROR! NO DISC OPEN CLOSE Objeví se, načítá-li systém informace z disku. Chvíli čekejte. Objeví se, pokud regionální kód na disku neodpovídá kódu odporovanému systémem (A str. 3) Objeví se, není-li založen disk. Objeví se při otvírání diskové mechaniky. Objeví se při zavírání diskové mechaniky. 12

17 Základní obsluha Příklad: Při přehrávání disku MP3 Uplynulá doba přehrávání Česky Číslo stopy Příklad: Při přehrávání disku JPEG Číslo skupiny Číslo souboru Displej během přehrávání disku Příklad: Při přehrávání DVD VIDEO nebo DVD AUDIO Uplynulá doba přehrávání Číslo kapitoly / stopy Je-li během přehrávání DVD AUDIO zobrazeno "BONUS" nebo "B.S.P.", viz str Příklad: Při přehrávání SVCD nebo VCD. Číslo stopy Přepínání displeje Stiskněte UPPER (horní) nebo LOWER (spodní). Každým stiskem zobrazení na displeji střídá. ( ( PBC (Play Back Control): Signál zaznamenaný na VCD (verze 2.0) pro kontrolu přehrávání. Na VCD kompatibilním s PBC je možno využít interaktivní software nebo software s funkcí vyhledávání prostřednictvím menu. Pro přehrání disku s vypnutou funkcí PBC proveďte následující kroky: Při zastaveném disku zadejte číselnými tlačítky číslo stopy. Při zastaveném disku zadejte stopu pomocí tlačítek 4 nebo a stiskněte 3 (přehrávat). Při přehrávání VCD nebo SVCD s PBC stiskněte pro návrat do vyšší úrovně RETURN. Příklad: Při přehrávání CD ( ( Uplynulá doba přehrávání Číslo stopy POZNÁMKA Zkratky G: Skupina T: Titul (DVD VIDEO) Stopa (DVD AUDIO a MP3) C: Kapitola F: Soubor 13

18 Přehrávání disků (pokračování) Česky Během přehrávání zadejte číslo kapitoly nebo stopy, která má být přehrána. Viz "Použití číselných tlačítek" na str. 16. Zastavení přehrávání Během přehrávání stiskněte 7. Pozastavení přehrávání 3 (tlačítko přehrávání) Šipky (5 // ) Během přehrávání stiskněte 8. Pro opětovné obnovení přehrávání stiskněte 3 (přehrávat). Stiskněte 8 pro pozastavení prezentace JPEG disku. Stiskem 3 zahajte přehrávání od následujícího souboru. Pozastavení prezentace JPEG disku není možné stiskem tlačítka 3 /8 na hlavní jednotce. Posun obrazu po jednotlivých políčcích Číselná tlačítka Během pozastavení stiskněte 8. Každým stiskem tohoto tlačítka se obraz posune o jedno políčko. Rychlé vyhledávání vzad/ vpřed 14 Volba přehrávané položky číselnými tlačítky POZNÁMKA Před použitím číselných tlačítek nastavte přepínač režimu na dálkovém ovládání na AUDIO. U VCD nebo SVCD lze tento úkon provést při zastaveném disku, nebo při přehrávání bez funkce PBC. U DVD AUDIO, CD, MP3 a JPEG lze tento úkon provést při zastaveném disku. U některých disků nemusí být tento úkon možný. Existují dva způsoby. Během přehrávání stiskněte 1 nebo. Každým stiskem tlačítka se rychlost zvyšuje (x2, x5, x10, x20, x60). Pro obnovení normální rychlosti stiskněte 3. Podržte 4 nebo. Rychlé vyhledávání vzad / vpřed lze provést pouze podržením tohoto tlačítka ( 2 5). POZNÁMKA Rychlé vyhledávání vpřed či vzad nelze provést u disků MP3 nebo JPEG U DVD VIDEO, SVCD a VCD nevychází během rychlého vyhledávání žádný zvuk. U CD a DVD AUDIO vychází během rychlého vyhledávání přerušovaný zvuk.

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1)

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1) LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS320 EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Bezpečnostní

Részletesebben

Návod k použití Kezelési útmutató

Návod k použití Kezelési útmutató Návod k použití Kezelési útmutató SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást.

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SUPERBT CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Při prvním použití 11 Denní používání 11 Užitečné rady a tipy 14 Čištění a údržba 15 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

aurocompact/2 VSC S CZ, HU

aurocompact/2 VSC S CZ, HU aurocompact/ VSC S CZ, HU Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...4.

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129)

Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129) Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129) User guide (129-159) WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG VP-MM11S. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG VP-MM11S a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 PL Instrukcja obsługi 28 SK Návod na používanie 43 TR Kullanma Kılavuzu 55 Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın ZOB440 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Před prvním

Részletesebben

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Infinity s podporou 3D Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Full HD multimedia player with 3D playback and

Részletesebben

Appareil photo numérique Digital Camera

Appareil photo numérique Digital Camera Appareil photo numérique Digital Camera MODE D EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL Français / English / Español / Português / Italiano / Deutsch / Nederlands DJ018SP 8 5 POWER MODE 7 6 9 1 2 10 3 4 ENGLISH 1.

Részletesebben

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i)

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) AF Autofókusz AF Automatické ostfiení CCD Töltéscsatolt eszköz

Részletesebben

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności

Részletesebben

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI HEART RATE MONITOR PL HU CZ PC 25 ČESKÝ magyar POLSKI OBSAH 1. Předmluva A obsah balení 3 2. Zâkladní funkční princip 4 2.1 Přehled funkcí 4 2.2 Obsazení tlačítek a princip navigace 6 2.3 Přiložení hrudního

Részletesebben

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Temel Çalışma Kılavuzu Základní příručka Krátka príručka Útmutató

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Temel Çalışma Kılavuzu Základní příručka Krátka príručka Útmutató HP Deskjet F4200 All-in-One series Temel Çalışma Kılavuzu Základní příručka Krátka príručka Útmutató Hewlett-Packard Company bildirimleri Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-91 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií

Részletesebben

OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA

OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA KOMPAKTOWA INSTALACJA SOLARNA KOMPAKTNÍ SOLÁRNÍ INSTALACE SZOLÁR

Részletesebben