EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1"

Átírás

1 KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT A [EV]

2 Varování, upozorněni a jiné Ostrzeżenia i inne informacje Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók UPOZORNĚNÍ Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.: 1. Neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň. 2. Systém chraňte před deštěm nebo vlhkostí. OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.: 1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy. 2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. ÓVINTÉZKEDÉS A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt. 2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. UPOZORNĚNÍ tlačítko F! Pro úplné vypnutí napájení odpojte od zařízení přívodní šňůru (pohotovostní kontrolka STANDBY zhasne). Přepnutím Tlačítka F do jakékoli polohy nedochází k odpojení přívodu elektrické energie. Nachází-li se systém v pohotovostním režimu, kontrolka STANDBY svítí červeně. Je-li systém vypnut, kontrolka STANDBY zhasne. Zapnutí a vypnutí lze dálkově ovládat. OSTRZEŻENIE przycisk F! Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania (gaśnie kontrolka STANDBY). Przycisk F nie odłącza całkowicie zasilania. Gdy urządzenie jest w stanie gotowości, kontrolka STANDBY świeci się na czerwono. Po włączeniu urządzenia gaśnie kontrolka STANDBY. Włączaniem/wyłączaniem zasilania można sterować zdalnie. UPOZORNĚNÍ Nezakrývejte větrací otvory. (Zakryjete-li větrací otvory novinami nebo látkou, dojde k přehřátí.) Nevystavujte zařízení působení otevřeného ohně, neumís ujte na něj např. hořící svíčky. Při vyřazení baterií je nutno dodržovat místní předpisy o ochraně životního prostředí. Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Neumís ujte na něj žádné předměty s kapalinami, např. vázy. OSTRZEŻENIE Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych. (Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła.) Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece. Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów określających warunki utylizacji takich baterii. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. ÓVINTÉZKEDÉS Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyílások, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből). Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat. Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csepegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát. FIGYELEM F üzemi kapcsoló! A hálózati csatlakozó kihúzásával teljesen kapcsolja ki az áramot (a STANDBY készenléti lámpa kialszik). A F semmilyen helyzetben nem kapcsolja ki a hálózati vezetéket. Amikor a rendszer készenléti állapotban van, a STANDBY készenléti lámpa vörösen világít. A rendszer bekapcsolásakor a STANDBY készenléti lámpa kialszik. Az áram ki/be kapcsolható a távvezérlõvel. G-1

3 UPOZORNĚNÍ - Správné větrání V zájmu prevence úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození zařízení umístěte přístroj takto: Nahoře/vpředu/vzadu/po stranách:v oblastech znázorněných níže uvedenými rozměry by se neměly nacházet žádné překážky. Dole: Položte na rovný povrch. Umístěním přístroje na podstavec o min. výšce 10 cm udržujte přiměřený vzduchový prostor. Dále také udržujte co nejlepší oběh vzduchu. Pohled zepředu Pohled zboku 15cm 1cm Hlavní jednotka 15cm 1cm 15cm Stěna nebo překážky 15cm Hlavní jednotka Přední strana 10cm UWAGA Odpowiednia wentylacja Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, pożaru i uchronienia urządzenia od zniszczenia, należy je umieść: Góra/Przód/Tył/Boki: Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległościach podanych poniżej. Dół: Umieść na płaskiej, poziomej powierzchni. Zapewnij odpowiednią wentylację, umieszczając na stojaku o wysokości 10 cm lub więcej. Dodatkowo zachowaj najlepszą możliwą cyrkulację powietrza. Widok z przodu Widok z boku 15cm 1cm Urządzenie 15cm 1cm 15cm Ściana lub przeszkoda 15cm Urządzenie Przód 10cm FIGYELEM Helyes Szellõzés Áramütés és tûz veszélyének elkerülése, továbbá a károsodástól való megóvás céljából a berendezést az alábbi módon helyezze el: Tetõ/Elõlap/Hátlap/Oldalak: Nem szabad akadályt helyezni az alább ábrázolt távolságokon belüli területre. Fenéklap: Helyezze vízszintes felületre. Egy legalább 10 cm magas emelvényre helyezve biztosítson megfelelõ légutat a szellõzéshez.. Ezenkívül biztosítsa a lehetõ legjobb légáramlást. Elölnézet Oldalnézet 15cm 1cm Fõegység 15cm 1cm 15cm Fal vagy akadályok 15cm Fõegység Előlap 10cm G-2

4 DŮLEŽITÉ U LASEROVÝCH VÝROBKŮ 1. LASEROVÝ PRODUKT 1. TŘÍDY 2. UPOZORNĚNÍ: Neotvírejte horní kryt. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné díly opravitelné uživatelem. Veškerý servis přenechejte kvalifikovaným servisním osobám. 3. UPOZORNĚNÍ: Při selhání či překonání blokací se uvnitř nachází viditelné i neviditelné záření. Zabraňte přímému vystavení paprsku. 4. REPRODUKCE ŠTÍTKU: VAROVNÝ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE. WAŻNE DLA PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie wolno otwierać górnej obudowy. Wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika, pozostaw czynności serwisowe wyszkolonemu personelowi. 3. UWAGA: Widoczne i niewidoczne promieniowane lasera przy otwarciu, uszkodzonej lub nie działającej blokadzie. Uwaga na bezpośrednie działanie promienia lasera 4. KOPIA NAKLEJKI: NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA UMIESZCZONA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA. LÉZER TERMÉKEK ESETÉN FONTOS OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS 2. FIGYELEM: Ne nyissa fel a felsõ burkolatot. Az egységben nincsenek a felhasználó által karbantartható részek, bízza az összes karbantartást képzett szakemberre. 3. FIGYELEM: Nyitott állapotban és hibás, vagy nem mûködõ zárószerkezet esetén látható és láthatatlan lézersugárzás. Kerülje el a sugárnyalábnak való közvetlen kitettséget. 4. CÍMKE REPRODUKCIÓJA: FIGYELMEZTETÕ CÍMKE, AZ EGYSÉG BELSEJÉBEN ELHELYEZVE. G-3

5 Obsah Úvod Výstrahy, varování a jiné...g-1 Zvláštní upozornění...2 Disky...3 Popis součástí...5 Začínáme Použití dálkového ovládání...6 Vložení baterií do dálkového ovládání... 6 Obsluha TV pomocí dálkového ovládání... 7 Zapojení...8 Základní obsluha Přehrávání disků...12 Přehrávání Přepínání displeje Volba přehrávané položky číselnými tlačítky Zastavení přehrávání Pozastavení přehrávání Posun obrazu po jednotlivých políčcích Rychlé vyhledávání vzad / vpřed Přehrávání z pozice před 10 sekundami (One Touch Replay) Zpomalené přehrávání Skok na začátek výběru Změna jasu displeje (DIMMER) Nastavení hlasitosti Nastavení kvality zvuku Dočasné vypnutí zvuku (MUTING) Použití navigačního řádku...28 Preference...29 Kódy zemí / oblastí...31 Poslech rádia Poslech rozhlasového vysílání...32 Ladění přednastavených stanic...33 Radio Data System (RDS)...34 Výhodné funkce Poslech zvuku z jiného audio zařízení...38 Automatická pohotovost...38 Načasované vypnutí (Sleep Timer)...39 Zámek diskové mechaniky...39 Odkazy Řešení problémů...40 Kódy jazyků...41 Technické údaje...42 Česky Pokročilá obsluha Přehrávání disků MP3 a JPEG...16 Obnovení přehrávání...18 Volba scény k přehrávání...19 Naprogramované přehrávání / náhodné přehrávání...20 Opakované přehrávání...22 Další výhodné funkce...24 Volba titulků Volba audio jazyka Volba úhlu pohledu Zvětšení obrazu (ZOOM) Úprava kvality obrazu (VFP) Tvorba realistického zvuku (VIRTUAL SURROUND) Úprava úrovně přehrávání (DVD LEVEL) Konkrétní funkce pro DVD AUDIO...27 Přehrávání bonusové skupiny Listování statickými snímky (B.S.P.) Jak číst tento manuál Je popsána především obsluha pomocí tlačítek dálkového ovládání. Jsou-li tlačítka na hlavní jednotce označena stejnými značkami, lze je rovněž použít. Následující značky vás informují o tom, které typy disků lze obsluhovat. Zde uvedené ilustrace a obrázky menu se mohou lišit od skutečného vyobrazení. "VCD" je zkratkou pro "Video CD". "SVCD" je zkratkou pro "Super Video CD". 1

6 Zvláštní upozornění Česky Poznámky k manipulaci 7 Důležitá upozornění Instalace systému Zvolte rovné a suché místo, na němž není příliš chladno ani zima - teplota mezi 5 C a 35 C. Mezi systémem a TV ponechte dostatečnou vzdálenost. Systém nepoužívejte na místě, na němž dochází k vibracím. Přívodní kabel S přívodním kabelem nemanipulujte mokrýma rukama Při zapojení přívodního kabelu do zásuvky dochází neustále ke spotřebě minimálního množství elektrické energie Kabel ze zásuvky vždy odpojujte tahem za zástrčku, ne za šňůru. Pro zabránění chybné funkce systému Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné uživatelem opravitelné díly. V případě problémů odpojte přívodní kabel ze zásuvky a poraďte se s prodejcem. Do systému nevkládejte žádné kovové předměty.. Nepoužívejte disky atypického tvaru (např. srdce, květiny či kreditní karty), které se na trhu objevují, jelikož tyto by mohly systém poškodit. Nepoužívejte disky, na kterých se nachází páska, nálepky či pasta, jelikož tyto by mohly systém poškodit Nálepka Poznámka o autorském právu Před nahráváním z DVD, Super Video CD (SVCD), Video CD (VCD) a audio CD si ověřte platné zákony týkající se autorského práva. Nahrávání materiálu chráněného autorským právem může představovat porušení zákonů o autorském právu Poznámka o ochraně proti kopírování "copyguard" DVD jsou zabezpečena ochranou proti kopírování "copyguard". Jestliže systém připojíte přímo k vašemu videorekordéru, ochranný systém se aktivuje a nemusí dojít ke správnému přehrání obrazu. 7 Bezpečnostní pokyny Pasta Nalepovací štítek Nevystavujte vlivu vlhkosti, vody a prachu Systém neumís ujte ve vlhkém či prašném prostředí. Nevystavujte vysokým teplotám Nevystavujte systém přímému slunečnímu záření a neumís ujte jej poblíž topidel. V době nepřítomnosti Jestliže jste z cestovních či jiných důvodů delší dobu nepřítomni, odpojte zástrčku přívodního kabelu ze sítě. Neblokujte větrací prvky Zablokováním větracích prvků zařízení může dojít k jeho poškození. Péče o skříň zařízení Při čištění systému používejte měkký hadřík řiďte se příslušnými pokyny pro použití hadříků napuštěných chemikáliemi. Nepoužívejte benzín, ředidla či jiná organická rozpouštědla včetně dezinfekčních prostředků. Jejich použitím může dojít k deformacím či změnám barvy zařízení. V případě vniknutí vody do systému Systém vypněte a odpojte ze sítě a zavolejte prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili. Použitím systému v tomto stavu může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem. 7 V případě ulpění kondenzace nebo vodních kapek na čočce Ve kterémkoli z následujících případů může dojít k ulpění kondenzace nebo vodních kapek na čočce a k nesprávné funkci systému: Ihned po spuštění topení v místnosti. Je-li systém umístěn v páře nebo ve vlhku. Při přesunu systému z chladna do tepla. Ve kterémkoli z těchto případů ponechte systém před použitím 1 až 2 hodiny zapnutý. Dodávané příslušenství Zkontrolujte, zda jste dostali veškeré příslušenství. Číslo v závorce označuje počet dodávaných kusů. Jestliže cokoli chybí, kontaktujte ihned svého prodejce. Dálkové ovládání (1) Baterie (2) Anténa FM (1) Rámová anténa AM (1) Přívodní kabel (1) Kabely k reproduktorům(2) Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. "Dolby", "MLP Lossless" a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami spoleènosti Dolby Laboratories. "DTS" a DTS DIGITAL OUT" jsou registrovanými ochrannými známkami spoleènosti Digital Theater Systems, Inc. Tento výrobek obsahuje autorskou technologii chránìnou patentovými nároky v rámci amerických patentù a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví, jejímž majitelem je Microvision Corporation a další majitelé práv. Použití této autorskými právy chránìné technologie musí být povoleno Microvision Corporation a slouží výhradnì k domácímu nebo jinému omezenému sledování, není-li ze strany Microvision Corporation povoleno jinak. Reverzní inženýrství èi demontáž jsou zakázány. 2

7 Disky Úvod Přehrávané typy disků Tento systém je určen k přehrávání těchto disků: DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD, SVCD, CD Tento systém může rovněž přehrávat následující disky: Finalizované disky DVD-R/RW nahrané ve formátu DVD VIDEO. Disky CD-R/CD-RW nahrané v následujících formátech - Music CD (finalizované disky) - VCD - SVCD - Disky MP3/JPEG nahrané v ISO 9660 (pro podrobnosti viz "Disky MP3/JPEG") Některé disky však nebude možno přehrávat díky jejich vlastnostem, způsobu nahrání nebo kvůli poškození či skvrnám na těchto discích. Z následujících disků lze přehrát pouze zvuky: MIX-MODE CD CD-G CD-EXTRA CD TEXT Disky, které můžete přehrávat: Typ disku DVD VIDEO DVD AUDIO Značka (Logo) Video formát PAL Číselný regionální kód* 2/ALL VCD PAL SVCD PAL CD CD-R CD-RW * Poznámka k regionálnímu kódu DVD přehrávače i DVD VIDEO disky mají vlastní číselný regionální kód. Tento systém je schopen přehrávat pouze DVD nahraná s výše uvedeným číselným regionálním kódem a formátem.. Příklady: AUDIO Disky, které nelze přehrávat Přehrávat nelze následující disky: DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW (nahráno ve formátu VR), CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD atd. Přehráváním těchto disků vzniká hluk a dojde k poškození reproduktorů. Přehrávat nelze rovněž poškozené disky a disky zvláštního tvaru (jiné než disky s průměrem 12 cm a 8 cm). Disky MP3/JPEG Přehrávané soubory a disky MP3/JPEG: Přehrávány jsou disky zaznamenané ve formátu ISO 9660 (mimo disky zaznamenané ve formátu "paketového zápisu" (formát UDF)). Přehrávány jsou rovněž disky zaznamenané jako multi-session (s přidanými stopami) Přehrávány jsou soubory s příponou ".mp3", ".jpg" nebo ".jpeg" (přijatelné jsou rovněž tyto přípony složené z velkých i malých písmen. Poznámky k diskům a souborům MP3/JPEG Podle vlastností disku a způsobu záznamu nemusí být disk přehrán, nebo může jeho načtení trvat delší dobu. Doba potřebná k načtení se liší podle počtu skupin nebo stop (souborů) na disku. Je-li v názvu MP3/JPEG souboru použit jiný znak než běžný anglický, nebude název správně zobrazen. Pořadí stop/skupin zobrazených na kontrolním menu MP3 a pořadí souborů/skupin v kontrolním menu JPEG se může lišit od pořadí souborů/složek na monitoru PC. Jelikož se u MP3 disků skupiny/stopy přehrávají v abecedním pořádku, může dojít u běžně prodávaných MP3 disků k přehrání v jiném pořadí než je uvedeno na disku. Přehrávání MP3 disků se statickým obrázkem může trvat delší dobu. Uplynulá doba se nezobrazí až do začátku přehrávání. Po jeho začátku nemusí být uplynulá doba zobrazena správně. Tento systém nepracuje s ID3 tagy souborů MP3. U souborů MP3 se doporučuje disk s přenosovou rychlostí 128 kbps a vzorkovací frekvencí 44,1 khz. Tento systém přehrává základní JPEG soubory kromě monochromatických JPEG. Tento systém dokáže přehrávat data zaznamenaná pomocí digitálního fotoaparátu a odpovídající normě DCF (Design Rule for Camera File System) (pokud je použita funkce fotoaparátu jako např. automatická rotace, přesahují data normu DCF, a tedy se obrázek nemusí zobrazit správně). Po zpracování, úpravě a opětovném uložení dat na PC se obrázek nemusí zobrazit správně. Tento systém nedokáže přehrávat animace jako např. MOTION JPEG nebo jiné statické obrázky než JPEG (např. TIFF) a obrazová data se zvukem. Pro soubory JPEG se doporučuje rozlišení 640 x 480. Pokud byl soubor zaznamenán s vyšším rozlišením než 640 x 480, může zobrazení trvat delší dobu. Obrázek s horizontálním rozlišením nad pixelů nelze zobrazit. Česky Při založení DVD s nesprávným číselným regionálním kódem se na TV obrazovce objeví hlášení "REGION CODE ERROR" a nelze zahájit přehrávání. Funkce některých DVD, Video CD či SVCD disků se může lišit od informací v tomto manuálu. Je to způsobeno naprogramováním disku a jeho strukturou a nejde o nesprávnou funkci systému. 3

8 Disky (pokračování) Česky Přehrávané typy disků DVD VIDEO DVD VIDEO sestává z "titulů", z nichž každý může být rozčleněn do "kapitol".. Titul 1 Titul 2 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 1 Kapitola 2 DVD AUDIO DVD AUDIO sestává ze "skupin", z nichž každá může být rozčleněna do "stop". Některé desky obsahují "bonusovou skupinu", k jejímuž přehrání se vyžaduje heslo (A str. 27). Skupina 1 Skupina 2 Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 1 Stopa 2 VCD/SVCD/CD Jedno Video CD, SVCD a Audio CD sestává ze "stop". Obecně má každá stopa vlastní číslo. (U některých disků může být každá stopa dále rozdělena podle indexů.) Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 4 Stopa 5 Disky MP3 (JPEG) Na disku MP3 (JPEG) je každý snímek (materiál) zaznamenán jako stopa (soubor). Stopy (soubory) jsou obvykle sdruženy do složky. Složky mohou obsahovat další složky a tvořit hierarchicky uspořádané vrstvy složek Toto zařízení zjednodušuje hierarchické uspořádání disku a spravuje složky podle "skupin". Až 99 skupin skupina 1 skupina 2 stopa 1 [soubor 1] stopa 2 [soubor 2] skupina 3 skupina 4 skupina 5 Až 150 souborů Tento systém je schopen rozeznat až 150 stop (souborů) na jednu skupinu a až 99 skupin na jednom disku (celkem až souborů). Jelikož zařízení ignoruje stopy, jejichž číslo je vyšší než 150, a skupiny s číslem nad 99, nelze tyto přehrávat. Pokud se ve složce nachází soubory jiného typu než MP3 nebo JPEG, počítají se tyto rovněž do celkového počtu souborů. 4

9 Popis součástí Úvod Přední panel Čísla označují čísla stránek. Česky Play/Pause:12, Viz "Okénko displeje" níže. 11,12 STANDBY/ON : 12 Otevřít/zavřít : 12 Konektor sluchátek* PHONES Čidlo dálkového ovládání: 6 Regulace hlasitosti: 16 * Pomocí stereo mini zástrčky připojte sluchátka. Po připojení sluchátek nevychází z reproduktorů ani ze subwooferu žádný zvuk. Okénko displeje Disková mechanika: 12 17, Horní část displeje: 13 17, Spodní část displeje: Zadní panel Pro budoucí použití Číselný regionální kód: 3 Chladící ventilátor (uvnitř) Ventilátor se automaticky otáčí a zastavuje. Uvolňuje se tak teplo vyprodukované uvnitř přístroje. Tyto otvory nezakrývejte. 5

10 Použití dálkového ovládání Česky Čísla označují čísla stránek. Vložení baterií do dálkového ovládání , , , , , Opakování jedním dotykem 15 Přepínač dálkového ovládání: 7 14, 32 Číselná tlačítka: 7, 15 Baterie (2) Pokud se účinný dosah dálkového ovládání sníží, baterie vyměňte. Použijte dvě tužkové baterie typu R6P (SUM-3)/AA(15F). UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte zároveò starou a novou baterii. Nepoužívejte zároveň různé typy baterií. Pokud se dálkové ovládání delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Jinak může dojít k jejich vytečení Obsluha dálkového ovládání Při obsluze namiřte dálkové ovládání na přední panel přístroje. K přenosu signálu nemusí dojít, pokud se dálkové ovládání používá z extrémního úhlu nebo stojí-li signálu v cestě překážka. Je-li čidlo dálkového ovládání vystaveno silnému světlu jako např. přímé sluneční světlo, jeho funkce nemusí být správná. 6

11 Introduction Začínáme Tato stránka je věnována obsluze vaší TV pomocí dálkového ovladače tohoto systému. Obsluha TV pomocí dálkového ovládání Je-li uvedeno více kódů výrobce než jeden, zkuste je postupně a zvolte ten, s nímž zařízení funguje správně. Výrobce Kód Výrobce Kód JVC 01 Nordmende 13, 14, 18, Akai 02, 05 Okano 09 Blaupunkt 03 Orion 15 Daewoo 10, 31, 32 Panasonic 16, 17 Fenner 04, 31, 32 Philips 10 Fisher 05 Saba 13, 14, 18, Grundig 06 Samsung 10, 19, 32 Hitachi 07, 08 Sanyo 05 Inno-Hit 09 Schneider 02, 05 Irradio 02, 05 Sharp 20 Magnavox 10 Sony Mitsubishi 11, 33 Telefunken 13, 14, 18, Miver 03 Thomson 13, 14, 18, 26-28, 30 Nokia 12, 34 Toshiba 29 Česky 5 Pust te tlačítko F TV. Číselná tlačítka Pro obsluhu TV Obsluhu provádějte namířením dálkového ovládání na TV. Zapnutí a vypnutí TV. Nastavení kódu výrobce 1 Posuňte přepínač na dálkovém ovládání na stranu TV. Změna kanálu (programu). Nastavení hlasitosti. 9 Volba kanálu. 2 Stále držte F TV. POZNÁMKA F TV držte až do dokončení kroku č Stiskněte a uvolněte ENTER. 4 Stiskněte tlačítka (1-9, 0). Příklady: Pro TV Hitachi: Stisknìte 0, pak 7. Pro TV Toshiba: Stisknìte 2, pak Přepínání mezi posledním a aktuálně zvoleným kanálem. Přepnutí TV a video vstupu. *1 Předem zkontrolujte, zda je přepínače režimu na dálkovém ovládání přepnut na TV. POZNÁMKA Po výmìnì baterií proveïte opìtovné nastavení kódu výrobce. *1 7

12 Zapojení Nezapínejte zařízení před dokončením zapojení Connection Česky Připojení antén Připojení rámové antény AM (součástí dodávky) Připojení antény FM (součástí dodávky) 1 Položte rámovou anténu AM. Hlavní jednotka (zadní panel) FM anténa 2 Připojte anténní kabely. Hlavní jednotka (zadní panel) Založení anténních kabelů Anténu natáhněte rovně ve směru nejkvalitnějšího příjmu rozhlasového signálu a připevněte ji páskou. Dva anténní kabely připojte výše popsaným způsobem Černý Bílý Je-li anténní kabel na konci chráně vinylem, odstraňte jej kroucením a stažením.. 7 Nelze-li kvalitního příjmu rozhlasu dosáhnout pomocí dodané antény nebo při použití společné antény 3 Rámovou anténu AM natočte ve směru nejlepšího příjmu. Rámovou anténu AM umístěte co nejdále od hlavní jednotky. Rámovou anténu AM nepokládejte na kovový stolek nebo poblíž TV, počítače apod. V opačném případě může dojít ke špatnému příjmu rozhlasového signálu. 7 Nelze-li kvalitního příjmu rozhlasu dosáhnout pomocí dodané rámové antény AM Elektrický vodič: 3-5 m (není součástí dodávky) Elektrický vodič Zkroutit anténa AM Elektrický vodič natáhněte horizontálně, nejlépe vysoko jako např. nad okny nebo vně obydlí. Hlavní jednotka (zadní panel) Anténní kabel (není souč. dodávky) nebo Konvertor (prodáván samostatně: kompatibilní s 300C/ 75C) Výstup společné antény Venkovní FM anténa (není součástí dodávky) Koaxiální kabel (není součástí dodávky) Podle podmínek příjmu rozhlasového signálu lze použít anténní svod (prodáván samostatně: kompatibilní s 300C). V tomto případě se vyžaduje konvertor. Pro podrobnosti o zapojení samostatně prodávané antény viz návod k použití této antény nebo konvertoru. Hlavní jednotka (zadní panel) Spojte kabely rámové antény AM dohromady. 8 Při nastavení polohy antény poslouchejte rozhlasový program (viz "Poslech rozhlasového vysílání" na str. 32).

13 Začínáme Connection Zapojení Zapojení reproduktorů Mezi levým a pravým reproduktorem není rozdíl Česky Reproduktorová svorka Kabel k reproduktoru Kabel k reproduktoru (souč. dodávky) Bez černého proužku S černým proužkem Kabel k reproduktoru (souč. dodávky) Bez černého proužku S černým proužkem Reproduktorová svorka Kabel k reproduktoru Hlavní jednotka (zadní panel Pravý reproduktor (zadní panel) Levý reproduktor (zadní panel) UPOZORNĚNÍ K jedné svorce NEZAPOJUJTE více než jeden reproduktor. Reproduktory tohoto výrobku jsou magneticky stíněny, avšak na TV se mohou v závislosti na instalaci reproduktorů mohou vyskytnout barevné nepravidelnosti. Dbejte na následující: 1. Před instalací vypněte hlavní vypínač TV. Před dalším zapnutím TV vyčkejte cca 30 minut. 2. Pokud v obrazu dochází k barevným nepravidelnostem, udržujte mezi TV a reproduktory vzdálenost nad 10 cm. Pro věrnou reprodukci zvuku je u reproduktorů na membránu a tělo použito přírodní dřevo. U každého zařízení bude tedy vzhled jiný. Kryt reproduktorů lze sejmout. Kryt reproduk toru POZNÁMKA Impedance reproduktoru, jenž lze připojit k hlavní jednotce je v rozmezí od 4C do 16C. Pro dostatečný chladící účinek ponechte mezi hlavní jednotkou a reproduktory nebo jinými předměty odstup nad 1 cm. 9

14 Zapojení (pokračování) Nezapínejte zařízení před dokončením zapojení Connection Zapojení Česky Zapojení jiných zařízení Tato stránka je věnována propojení hlavní jednotky s dalšími zařízeními. Zapojení subwooferu Při použití subwooferu se zabudovaným zesilovačem (prodáván samostatně) si můžete vychutnat dynamičtější zvuk basů. Pro podrobnosti viz návod k subwooferu. Subwoofer se zabudovaným zesilovačem(prodávání samostatně) Audio kabel(prodáván samostatně) (Pokud je audio kabel součástí dodávky subwooferu, lze tento použít) Hlavní jednotka Chcete-li slyšet zvuk ze subwooferu, stiskněte na dálkovém ovládání S.WFR.OUT a na hlavním jednotce se na displeji zobrazí "SUB WFR ON" (Subwoofer zapnut). Každým stiskem tohoto tlačítka se na displeji střídavě objevuje "ON" (zapnuto) a "OFF" vypnuto. POZNÁMKA Je-li zvoleno "SUB WFR ON", basový zvuk z levého i pravého reproduktoru se automaticky sníží a bude vycházet především ze subwooferu. Propojení s digitálním zařízením Vstup Digitální zařízení (MD rekordér apod.) Propojení s jiným audio zařízením Ke svorce digitálního vstupu Výstup Jiné audio zařízení Optický digitální kabel (prodáván samostatně) Audio kabel(prodáván samostatně) Vstup Hlavní jednotka 10 Vstup Hlavní jednotka UPOZORNĚNÍ Pro podrobnosti o výstupním signálu viz str. 30. Při propojení hlavní jednotky se zařízením s funkcí dekodéru Dolby Digital nebude pro zvuk z digitálního audio výstupu hlavní jednotky u "AUDIO" platit nastavení "D.RANGE COMPRESSION".

15 Začínáme Connection Zapojení Propojení s TV TV Připojení napájecí šňůry Zásuvka AC Česky Hlavní jednotka Dodaná napájecí šňůra Hlavní jednotka Ke konektoru SCART Kabel SCART (prodáván samostatně) V pohotovostním režimu nastavte přepínač RGB-Y/C podle své TV. Pokud TV používá video signál RGB, nastavte pro kvalitnější obraz přepínač RGB-Y/C na RGB. Pokud TV používá S-video signál, nastavte přepínač RGB-Y/C na Y/C. Pokud TV používá pouze kompozitní video signál, nastavte přepínač RGB-Y/C na RGB. Napájecí šňůru připojte až po provedení kompletního zapojení. Rozsvítí se kontrolka STANDBY (na předním panelu). UPOZORNĚNÍ Hlavní jednotku propojte přímo s TV (nebo monitorem), aniž byste přitom propojení vedli přes videorekordér. V opačném případě může dojít při přehrávání ke zkreslení obrazu. Hlavní jednotka TV (nebo monitor) Přímé propojení Rovněž při propojení hlavní jednotky s TV se zabudovaným videorekordérem může docházet ke zkreslení obrazu. 11

16 Přehrávání disků Česky Přehrávání (Pro přehrávání MP3 a JPEG disků viz strana 16) str. 5 Založte disk potištěnou stranou nahoru. 8cm disk vložte do prohloubené části uprostřed. 1 Stiskněte F AUDIO. Zařízení se zapne a kontrolka STANDBY zhasne. Dalším stiskem F AUDIO zařízení znovu vypnete. 2 3 Pro otevření diskové mechaniky a založení disku stiskněte 0 OPEN/CLOSE Stiskněte 3 (přehrávání). Disková mechanika se zavře a začne přehrávání.. Zařízení se rovněž zapne stiskem kteréhokoli z tlačítek,, na hlavní jednotce a,, na dálkovém ovládání. Při stisku kteréhokoli z těchto tlačítek kromě se rovněž změní zdroj (je-li založen disk, začne přehrávání). POZNÁMKA Po zahájení přehrávání DVD se může objevit menu. V tomto případě zvolte položku, jejíž přehrávání požadujete, následujícími tlačítky na dálk. ovlád.. Pomocí tlačítek zvolte požadovanou položku a stiskněte. Požadovanou položku zvolte číselnými tlačítky. Podle konkrétního disku může být ovládání odlišné od uvedeného popisu. Informace na TV obrazovce po zapnutí systému Podle stavu systému se mohou zobrazit následující hlášení. (Tato hlášení se neobjeví, je-li jako zdroj zvoleno FM/AM nebo AUX.) NOW READING REGION CODE ERROR! NO DISC OPEN CLOSE Objeví se, načítá-li systém informace z disku. Chvíli čekejte. Objeví se, pokud regionální kód na disku neodpovídá kódu odporovanému systémem (A str. 3) Objeví se, není-li založen disk. Objeví se při otvírání diskové mechaniky. Objeví se při zavírání diskové mechaniky. 12

17 Základní obsluha Příklad: Při přehrávání disku MP3 Uplynulá doba přehrávání Česky Číslo stopy Příklad: Při přehrávání disku JPEG Číslo skupiny Číslo souboru Displej během přehrávání disku Příklad: Při přehrávání DVD VIDEO nebo DVD AUDIO Uplynulá doba přehrávání Číslo kapitoly / stopy Je-li během přehrávání DVD AUDIO zobrazeno "BONUS" nebo "B.S.P.", viz str Příklad: Při přehrávání SVCD nebo VCD. Číslo stopy Přepínání displeje Stiskněte UPPER (horní) nebo LOWER (spodní). Každým stiskem zobrazení na displeji střídá. ( ( PBC (Play Back Control): Signál zaznamenaný na VCD (verze 2.0) pro kontrolu přehrávání. Na VCD kompatibilním s PBC je možno využít interaktivní software nebo software s funkcí vyhledávání prostřednictvím menu. Pro přehrání disku s vypnutou funkcí PBC proveďte následující kroky: Při zastaveném disku zadejte číselnými tlačítky číslo stopy. Při zastaveném disku zadejte stopu pomocí tlačítek 4 nebo a stiskněte 3 (přehrávat). Při přehrávání VCD nebo SVCD s PBC stiskněte pro návrat do vyšší úrovně RETURN. Příklad: Při přehrávání CD ( ( Uplynulá doba přehrávání Číslo stopy POZNÁMKA Zkratky G: Skupina T: Titul (DVD VIDEO) Stopa (DVD AUDIO a MP3) C: Kapitola F: Soubor 13

18 Přehrávání disků (pokračování) Česky Během přehrávání zadejte číslo kapitoly nebo stopy, která má být přehrána. Viz "Použití číselných tlačítek" na str. 16. Zastavení přehrávání Během přehrávání stiskněte 7. Pozastavení přehrávání 3 (tlačítko přehrávání) Šipky (5 // ) Během přehrávání stiskněte 8. Pro opětovné obnovení přehrávání stiskněte 3 (přehrávat). Stiskněte 8 pro pozastavení prezentace JPEG disku. Stiskem 3 zahajte přehrávání od následujícího souboru. Pozastavení prezentace JPEG disku není možné stiskem tlačítka 3 /8 na hlavní jednotce. Posun obrazu po jednotlivých políčcích Číselná tlačítka Během pozastavení stiskněte 8. Každým stiskem tohoto tlačítka se obraz posune o jedno políčko. Rychlé vyhledávání vzad/ vpřed 14 Volba přehrávané položky číselnými tlačítky POZNÁMKA Před použitím číselných tlačítek nastavte přepínač režimu na dálkovém ovládání na AUDIO. U VCD nebo SVCD lze tento úkon provést při zastaveném disku, nebo při přehrávání bez funkce PBC. U DVD AUDIO, CD, MP3 a JPEG lze tento úkon provést při zastaveném disku. U některých disků nemusí být tento úkon možný. Existují dva způsoby. Během přehrávání stiskněte 1 nebo. Každým stiskem tlačítka se rychlost zvyšuje (x2, x5, x10, x20, x60). Pro obnovení normální rychlosti stiskněte 3. Podržte 4 nebo. Rychlé vyhledávání vzad / vpřed lze provést pouze podržením tohoto tlačítka ( 2 5). POZNÁMKA Rychlé vyhledávání vpřed či vzad nelze provést u disků MP3 nebo JPEG U DVD VIDEO, SVCD a VCD nevychází během rychlého vyhledávání žádný zvuk. U CD a DVD AUDIO vychází během rychlého vyhledávání přerušovaný zvuk.

19 Základní obsluha Přehrávání z pozice před 10 sekundami (One Touch Replay) Během přehrávání stiskněte. POZNÁMKA U některých disků nemusí být tento úkon možný. Nelze provést návrat ne bezprostředně předcházející titul. Zpomalené přehrávání Během pozastavení stiskněte SLOW nebo SLOW. Každým stiskem tlačítka se rychlost zvýší. Pro pozastavení přehrávání stiskněte 8 a pro obnovení normálního přehrávání stiskněte 3. POZNÁMKA Není produkován zvuk Pohyb obrázku zpět nemusí být hladký. U VCD a SVCD je možno provádět zpomalené přehrávání pouze směrem vpřed. Skok na začátek výběru Během přehrávání stiskněte 4 nebo *. Každým stiskem tohoto tlačítka se přeskočí na začátek kapitoly/ stopy / souboru bezprostředně předchozí nebo následující oproti aktuální pozici. Jedním stiskem tlačítka 4 se přeskočí na začátek aktuálně přehrávané kapitoly nebo stopy (kromě přehrávání JPEG). Pro volbu titulu nebo skupiny stiskněte GROUP/ TITLE nebo Při přehrávání disku JPEG se následující soubor přehraje stiskem nebo šipky /, nebo se stiskem 4 nebo šipky5 přehraje soubor předchozí. POZNÁMKA * U VCD a SVCD lze tento úkon provést při přehrávání bez PCB. S výjimkou DVD VIDEO lze tento úkon provést rovněž při zastaveném disku. Tento úkon nemusí být u některých disků možný. Česky Použití číselných tlačítek Příklady: 5: 20: 15: 25: Návodné ikony na TV obrazovce (průvodní ikony) : Přehrávání : Pozastavení : Rychlé vyhledávání vzad / vpřed :Zpomalené přehrávání (směrem vzad / vpřed) :Obsahuje více úhlů pohledu kamery (A str. 24) : Obsahuje více audio jazyků (A str. 24) :Obsahuje vícejazyčné titulky (A str. 24) Disk nepřijímá operaci, o niž jste se pokusili. 15

20 Přehrávání disků (pokračování) Přehrávání disků MP3 a JPEG Česky Změna jasu displeje (DIMMER) Opakovaně stiskněte tlačítko DIMMER. Upravený jas se uloží a použije i po vypnutí zařízení. Dále uvedené úkony lze použít u všech zdrojů. Nastavení hlasitosti Stiskněte AUDIO VOL +/. POZNÁMKA Hlasitost lze upravit také otočením ovladače hlasitosti VOLUME na hlavní jednotce. Nastavení kvality zvuku Basy: Stiskněte BASS +/- Výšky: Stiskněte TREBLE +/-. 3 (tlačítko přehrávání) Šipky (5 // /2 /3 ) /ENTER Dočasné vypnutí zvuku (MUTING) Stiskněte MUTING. Z reproduktorů, subwooferu a sluchátek nebude vycházet žádný zvuk. Zvuk zapněte dalším stiskem tlačítka MUTING Také po vypnutí přístroje a jeho opětovném zapnutí bude zvuk zapnut. Číselná tlačítka POZNÁMKA Před použitím číselných tlačítek nastavte přepínač režimu na dálkovém ovládání na AUDIO. 16

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

DVD Systém domácího kina

DVD Systém domácího kina 2-109-349-01 DVD Systém domácího kina Uživatelská příručka Návod na obsluhu Használati utasítás CZ SK HU DAV-SB100 2004 Sony Corporation Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO

Részletesebben

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-D360K DVD-D530 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-635-673-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-NEZ7DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, abyste snížili riziko vzniku nebezpečí

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA.

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA. OBSAH Obsah balení... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 3 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Větrání... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání...

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

20" LCD TV DVD Combo NÁVOD K POUŽITÍ

20 LCD TV DVD Combo NÁVOD K POUŽITÍ 20" LCD TV DVD Combo NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní informace Pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte instrukce v tomto návodu k použití, zejména bezpečnostní

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 3-284-948-41(2) Integrated Remote Commander RM-VL1400T Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie Instrukcja obsługi CZ HU SK PL RM-VL1400T 2007 Sony Corporation

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S48 DVD-S68 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S68 (kizárólag DVD-S68)

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-61(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

Sklada se z CA-UXL5V a SP-UXL5V Zawiera elementy CA-UXL5V i SP-UXL5V Elemei: CA-UXL5V és SP-UXL5V

Sklada se z CA-UXL5V a SP-UXL5V Zawiera elementy CA-UXL5V i SP-UXL5V Elemei: CA-UXL5V és SP-UXL5V MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVY SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MIKRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-L5V Sklada se z CA-UXL5V a SP-UXL5V Zawiera elementy CA-UXL5V i SP-UXL5V Elemei: CA-UXL5V és SP-UXL5V Magyar

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVB-T VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVB-T RECEIVER INSTRUCTION MANUAL CZ SK PL HU GB

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Sklada se z CA-UXG950V a SP-UXG950V Zawiera elementy CA-UXG950V i SP-UXG950V Elemei: CA-UXG950V és SP-UXG950V

Sklada se z CA-UXG950V a SP-UXG950V Zawiera elementy CA-UXG950V i SP-UXG950V Elemei: CA-UXG950V és SP-UXG950V MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G950V Sklada se z CA-UXG950V a SP-UXG950V Zawiera elementy CA-UXG950V i SP-UXG950V Elemei: CA-UXG950V és

Részletesebben

TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK PL HU BAREVNÝ TELEVIZNÍ PØÍJÍMAÈ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAÈ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

Részletesebben

FL48272. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL48272. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL48272 Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Rychlá nabídka...2 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

KD-R711 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-R711 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK PROBLÉMY s ovládáním? Resetujte vá pfiehrávaã Viz stránka, Jak resetovat vá pfiehrávaã Üzemeltetési NEHÉZSÉGEI vannak? Kérjük, állítsa alaphelyzetbe (nullázza) a vevœkészüléket. Lásd az A vevœkészülék

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE CZ HU Vážený zákazníku, děkujeme Vám za to, že jste si zakoupil tuto videokameru. V zájmu bezpečné obsluhy výrobku si před jeho použitím

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Tlačítka dálkového ovládání... 5 LCD TV a Ovládací tlačítka... 6 Přehled zapojení - zadní konektory... 6 Přehled

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

TVF40N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Részletesebben

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF32N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

TVF48N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF48N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF48N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Připojení napájení...4

Részletesebben

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1)

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1) LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

FLE4802FE. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Instruction Manual Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLE4802FE. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Instruction Manual Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLE4802FE Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Instruction Manual Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307

KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307 KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2489-00 / 00 (E2WN) Obsah Česky Bezpečnostní

Részletesebben

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...5

Részletesebben

HDR-SR10E. Návod k použití. A kamera használati útmutatója. Návod na používanie. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-51(1)

HDR-SR10E. Návod k použití. A kamera használati útmutatója. Návod na používanie. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-51(1) 3-286-594-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie CZ HU SK HDR-SR10E Informace týkající se rozšířených funkcí naleznete v dokumentu Příručka

Részletesebben

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

HLN32T439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN32T439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN32T439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2

Részletesebben

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea LLF22197MP4CR Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah P ed zahájením instalace a používání si prosím pe liv p e t te návod

Részletesebben

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní tlačítka a Obsluha...4

Részletesebben

HLN24T439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN24T439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN24T439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Vzhled TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače... 5 Použití

Részletesebben

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL40211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

TVH24N366STC NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N366STC NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N366STC NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2008 Sony Corporation 4-115-568-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali

Részletesebben

KD-R811 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-R811 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK PROBLÉMY s ovládáním? Resetujte vá pfiehrávaã Viz stránka, Jak resetovat vá pfiehrávaã Üzemeltetési NEHÉZSÉGEI vannak? Kérjük, állítsa alaphelyzetbe (nullázza) a vevœkészüléket. Lásd az A vevœkészülék

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Rychlá nabídka...2 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HT850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634761

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HT850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634761 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

GR-DA20E DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO LYT1780-007A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI

GR-DA20E DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO LYT1780-007A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ LYT1780-007A HU PO DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO GR-DA20E Vážený zákazníku, Děkujeme Vámza zakoupení této digitální

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

&203$&7&20321(176<67(0.203$.71Ë=98.29È62835$9$ 6<67(008=<&=1<.20%,1È/7.203$.75(1'6=(5

&203$&7&20321(176<67(0.203$.71Ë=98.29È62835$9$ 6<67(008=<&=1<.20%,1È/7.203$.75(1'6=(5 STANDBY/ON 1 2 3 PLAY MODE 4 5 6 REPEAT 7 8 9 FM MODE 10 + 10 BASS TREBLE MD/AUX PTY SEARCH FM/AM AHB PRO COLOR DISPLAY MODE CLOCK /TIMER SET PTY SELECT DIMMER DISPLAY OPEN/ CLOSE CANCEL TA/NEWS /INFO

Részletesebben

GR-D815E DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO LYT1811-006A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI

GR-D815E DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO LYT1811-006A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI LYT1811-006A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ HU PO DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO GR-D815E Vážený zákazníku, Děkujeme Vámza zakoupení této digitální

Részletesebben

TVH20A115 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH20A115 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH20A115 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

TVH24A231 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24A231 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24A231 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben