EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER"

Átírás

1 Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma: CA-EXAK1 és SP-EXAK1 Polski Magyar INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT A [EV]

2 Varování, upozornění a jiné/ostrzeżenia i inne informacje/ Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók UPOZORNĚNÍ Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.: 1. Neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň. 2. Systém chraňte před deštěm nebo vlhkostí. OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.: 1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy. 2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. ÓVINTÉZKEDÉS A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt. 2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. UPOZORNĚNÍ tlačítko F! Pokud chcete napájení vypnout úplně, odpojte sít ovou zástrčku (dojde k vypnutí všech kontrolek a ukazatelů). Při instalaci přistroje se ujistěte, že je snadno přistupná zástrčka sít ového kabelu. Přepnutím Tlačítka F do jakékoli polohy nedochází k odpojení přívodu elektrické energie. Nachází-li se systém v pohotovostním režimu, kontrolka STANDBY svítí červeně. Je-li systém vypnut, kontrolka STANDBY zhasne. Zapnutí a vypnutí lze dálkově ovládat. OSTRZEŻENIE przycisk F! Odłącz wtyczkę sieciową, aby całkowicie odciąć zasilanie (gasną wszytkie lampy i kontrolki). Instalując urządzenie upewnij się by wtyczka była łatwo dostępna. Przycisk F nie odłącza całkowicie zasilania. Gdy urządzenie jest w stanie gotowości, kontrolka STANDBY świeci się na czerwono. Po włączeniu urządzenia gaśnie kontrolka STANDBY. Włączaniem/wyłączaniem zasilania można sterować zdalnie. ÓVINTÉZKEDÉS F űzemi kapcsoló! A hálózati feszültség teljes lekapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozódugót (minden lámpa kialszik). A készülék telepítésénél gondoskodjon arról, hogy a hálózati dugó könnyen hozzáférhető legyen. A F semmilyen helyzetben nem kapcsolja ki a hálózati vezetéket. Amikor a rendszer készenléti állapotban van, a STANDBY készenléti lámpa vörösen világít. A rendszer bekapcsolásakor a STANDBY készenléti lámpa kialszik. Az áram ki/be kapcsolható a távvezérlővel. UPOZORNĚNÍ Nezakrývejte větrací otvory. (Zakryjete-li větrací otvory novinami nebo látkou, dojde k přehřátí.) Nevystavujte zařízení působení otevřeného ohně, neumist ujte na něj např. hořící svíčky. Při vyřazení baterií je nutno dodržovat místní předpisy o ochraně životního prostředí. Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Neumist ujte na něj žádné předměty s kapalinami, např. vázy. OSTRZEŻENIE Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych. (Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła.) Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece. Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów określających warunki utylizacji takich baterii. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. ÓVINTÉZKEDÉS Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyílások, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből). Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat. Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csepegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát. UPOZORNĚNÍ Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. UWAGA Zbyt duży poziom głośności w słuchawkach lub zestawach słuchawkowych może być przyczyną utraty słuchu. FIGYELMEZTETÉS A fül- vagy fejhallgatóból érkező túl magas hangnyomás halláskárosodást okozhat. G-1

3 1. LASEROVÝ PRODUKT 1. TŘÍDY DŮLEŽITÉ U LASEROVÝCH VÝROBKŮ/ WAŻNE DLA PRODUKTÓW LASEROWYCH/ LÉZER TERMÉKEK ESETÉN FONTOS 2. UPOZORNĚNÍ: Neodkrývejte vrchní kryt ani krycí skříň. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné díly opravitelné uživatelem. Veškerý servis přenechejte kvalifikovaným servisním osobám. 3. UPOZORNĚNÍ: Při otevření vydává viditelné popř. neviditelné laserové záření třídy 1M. Nedívejte se do otvoru přímo s optickými nástroji. 4. REPRODUKCE ŠTÍTKU: VAROVNÝ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE. 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie należy otwierać pokrywy lub drzwiczek. Wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika, pozostaw czynności serwisowe wyszkolonemu personelowi. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć bezprośrednio w przyządy optyczne. 4. KOPIA NAKLEJKI: NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA UMIESZCZONA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS 2. FIGYELEM: Ne nyissa fel a felső fedelet vagy a burkolatot. Az egységben nincsenek a felhasználó által karbantartható részek, bízza az összes karbantartást képzett szakemberre. 3. FIGYELEM: Láthátó és/vagy láthatatlan 1M osztályú sugárzás nyitott állapotban. Ne nézze közvetlenűl optikai műszerekkel. 4. CÍMKE REPRODUKCIÓJA: FIGYELMEZTETŐ CÍMKE, AZ EGYSÉG BELSEJÉBEN ELHELYEZVE. G-2

4 Varování, upozornění a jiné/ostrzeżenia i inne informacje/ Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók UPOZORNĚNÍ: Správné větrání V zájmu prevence úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození zařízení umístěte přístroj takto: Nahoře/vpředu/vzadu/po stranách:v oblastech znázorněných níže uvedenými rozměry by se neměly nacházet žádné překážky. Dole: Položte na rovný povrch. Umístěním přístroje na podstavec o min. výšce 10 cm udržujte přiměřený vzduchový prostor. Dále také udržujte co nejlepší oběh vzduchu. UWAGA: Odpowiednia wentylacja Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, pożaru i uchronienia urządzenia od zniszczenia, należy je umieść: Góra/Przód/Tył/Boki:Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległościach podanych poniżej. Dół: Umieść na płaskiej, poziomej powierzchni. Zapewnij odpowiednią wentylację, umieszczając na stojaku o wysokości 10 cm lub więcej. Dodatkowo zachowaj najlepszą możliwą cyrkulację powietrza. FIGYELEM: Helyes Szellőzés Áramütés és tűz veszélyének elkerülése, továbbá a károsodástól való megóvás céljából a berendezést az alábbi módon helyezze el: Tető/Előlap/Hátlap/Oldalak:Nem szabad akadályt helyezni az alább ábrázolt távolságokon belüli területre. Fenéklap: Ezenkívül biztosítsa a lehető legjobb légáramlást. Helyezze vízszintes felületre. Egy legalább 10 cm magas emelvényre helyezve biztosítson megfelelő légutat a szellőzéshez. Pohled zepředu Widok z przodu Előlnézet 15cm 1cm Hlavní jednotka Urządzenie Főegység 15cm 1cm 15cm Pohled zboku Widok z boku Oldalnézet Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy akadályok 15cm Hlavní jednotka Urządzenie Főegység Přední strana Przód Előlap 10cm Informace pro uživatele k likvidaci starého zařízení Upozornění: Tento symbol je platný jen v Evropské unii. [Evropská unie] Tento symbol udává, že elektrické a elektronické vybavení nesmí být po skončení životnosti likvidován jako běžný komunální odpad. Produkt musí být předán na příslušném sběrném místě k správnému zpracování, regeneraci a recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Musí být zlikvidován správně v souladu s národními předpisy vaší země. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace tohoto produktu. Podrobnější informace o sběrném místě a recyklaci tohoto produktu si vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů ve va.em místě nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili. Nesprávná likvidace tohoto odpadu může mít za následek postih podle národní legislativy. (Firemní uživatelé) Přejete-li si tento produkt zlikvidovat, navštivte prosím naši webovou stránku kde získáte informace o možnosti vrácení produktu. [Ostatní země mimo Evropskou unii] Přejete-li si zlikvidovat tento produkt, proveďte to prosím v souladu s příslušnými národními zákony nebo jinými předpisy platnými ve vaší zemi, které se vztahují k likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení. Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji niesprawnych urządzeń Uwaga: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. ČESKY POLSKI [Kraje Unii Europejskiej] Symbol przedstawiony obok oznacza, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Należy je natomiast przekazać do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i utylizacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zagrożone niewłaściwym traktowaniem odpadów elektronicznych. Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbiórki i powtórnego przerobu odpadów można uzyskać u władz lokalnych, w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów lub w sklepie z artykułami elektronicznymi. Zgodnie z krajowym ustawodawstwem w przypadku nieprawidłowego usuwania wspomnianych odpadów mogą być nakładane kary. (Użytkownicy biznesowi) Jeśli zaszła potrzeba pozbycia się niniejszego produktu, prosimy zajrzeć na strony aby uzyskać informacje o możliwości jego odbioru. [Kraje poza Unią Europejską] Jeżeli chciałbyś zlikwidować ten produkt, zrób to zgodnie z obowiązującym prawem lub innymi zasadami dotyczacymi obchodzenia się ze starym wyposażeniem elektrycznym i elektronicznym. G-3

5 Felhasználói tájékoztató az elhasznált berendezések ártalmatlanításáról Figyelem! Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. MAGYAR [Európai Unió] Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezést a hasznos élettartama végén nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett a terméket a megfelelő, elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre kell vinni, hogy a nemzeti törvényeknek megfelelően történjék kezelése, visszanyerése és újrahasznosítása. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni a természetes erőforrásokat és megelőzheti azokat a környezetre és az egészségre gyakorolt ártalmas hatásokat, amelyeket a termék hulladékának helytelen kezelése egyébként okozhat, továbbá csökkenti az elektromos berendezésekből származó hulladékok mennyiségét és segíti az újrahasznosítást és újrafeldolgozást. A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki. (Üzleti felhasználók) Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, látogasson el weboldalunkra: ahol tájékoztatást kaphat a termék visszavételével kapcsolatban. [Az Európai Unión kívüli országok] Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, a megfelelő nemzeti jogszabályok, illetve az Ön országának az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának kezelésére vonatkozó, egyéb szabályai szerint végezze. Vážený zákazníku, tento přístroj je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a normami ohledně elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti elektrických přístrojů. Evropský zástupce společnosti Victor Company of Japan, Limited je: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Německo Szanowny Kliencie, Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Tisztelt vásárló! Ez a termék megfelel az Európai Unió elektromágneses kompatibilitásról, az elektromos és elektronikus berendezések biztonságról szóló irányelveinek és szabványainak. A Victor Company of Japan, Limited (JVC) európai képviselője: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Németország G-4

6 Obsah 1Česky Úvod Varování, upozornění a jiné...g-1 Zvláštní upozornění...2 O discích/souborech...3 Začínáme Popis součástí...5 Použití dálkového ovládání...7 Vkládání baterií do dálkového ovladače... 7 Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače... 8 Zapojení...9 Základy ovládání Přehrávání disků/souborů...14 Přehrávání Přepínání displeje Vyberte, co chcete přehrávat, stiskem číslených tlačítek Pro zastavení přehrávání Pro pozastavení přehrávání Posun obrazu po jednotlivých snímcích Rychlé vyhledávání vzad/vpřed Přehrávání z pozice před 10 sekundami (Přehrávání jedním dotekem) Zpomalené přehrávání Skok na začátek výběru Přeskakování po přibližně pětiminutových intervalech Změna jasu displeje (DIMMER) Nastavení hlasitosti Úprava kvality zvuku Dočasné vypnutí zvuku (FADE MUTING) Vylepšení přehrávání zvuku (K2) Pokročilé ovládání Přehrávání souborů MP3/WMA/WAV/JPEG/ MPEG1/MPEG Přehrávání Opakované přehrávání Obnovení přehrávání...22 Volba scény k přehrávání...23 Vyberte z menu Zadání času (vyhledání podle času) Naprogramované přehrávání/náhodné přehrávání...25 Přehrávání disku/souboru v požadovaném pořadí (Program Playback) Přehrávání disku/souboru v náhodném pořadí (náhodné přehrávání) Opakované přehrávání...27 Opakované přehrávání titulu/kapitoly/skupiny/ stopy/všech stop (REPEAT) Opakované přehrávání zadané části (Opakované přehrávání A-B ) Další výhodné funkce...29 Volba titulků...29 Volba jazyka zvukové stopy...29 Volba úhlu pohledu...29 Zvětšení obrazu (ZOOM)...30 Úprava kvality obrazu (VFP)...30 Tvorba realistického zvuku (SURROUND MODE)...31 Výběr režimu prostorového zvuku pro sluchátka...31 Úprava úrovně přehrávání (DVD LEVEL)...31 Funkce specifické pro DVD AUDIO...32 Přehrávání bonusové skupiny...32 Listování statickými snímky (B.S.P.)...32 Použití stavového a nabídkového řádku...33 Nastavení...35 Základy ovládání...35 Poslech rozhlasu Poslouchání rozhlasového vysílání...37 Ladění přednastavené stanice...38 Radio Data System...39 Výhodné funkce Poslech zvuku z jiného audio zařízení...43 Automatický režim STANDBY...43 Načasované vypnutí...44 Zámek diskové mechaniky...44 Odkazy Řešení problémů...45 Jazykové kódy...47 Technické údaje...48 Jak číst tento manuál Je popsána především obsluha pomocí tlačítek dálkového ovládání. Jsou-li tlačítka na hlavní jednotce označena stejnými značkami, lze je rovněž použít. Následující značky vás informují o tom, které typy disků lze obsluhovat. Zde uvedené ilustrace a obrázky menu se mohou lišit od skutečného vyobrazení. VCD je zkratkou pro Video CD. SVCD je zkratkou pro Super Video CD.

7 Zvláštní upozornění Úvod Poznámky k manipulaci 7 Důležitá upozornění Instalace systému Zvolte místo rovné, suché a ne příliš chladné ani horké, s teplotou mezi 5 C a 35 C. Mezi systémem a televizí nechte dostatek místa. Nepoužívejte systém na místě vystaveném vibracím. Sít ová šňůra Nesahejte na sít ovou šňůru mokrýma rukama! Pokud je sít ová šňůra zapojena do zásuvky, odebírá systém neustále malé množství energie. Při odpojování sít ové šňůry ze zásuvky tahejte za koncovku, nikdy za šňůru. Abyste předešli poškození systému V přístroji nejsou žádné součásti, které by mohl opravovat uživatel. Pokud něco nefunguje správně, odpojte sít ový přívod a poraďte se s prodejcem. Nestrktejte do systému žádné kovové předměty. Nevkládejte do systému disky nestandardního tvaru (srdce, květina, kreditní karta apod.), které je možné koupit, mohlo by dojít k poškození systému. Nepoužívejte disk s nalepenou izolepou, samolepkami nebo polepené, mohlo by dojít k poškození systému. Nálepka Poznámka k autorským právům Před nahráváním z DVD, Super Video CD (SVCD), VCD a CD disků se seznamte se zákony ohledně autorských práv. Nahrávání chráněných materiálů může být porušením těchto zákonů. Poznámky k ochraně proti kopírování DVD jsou chráněna ochranou proti kopírování. Když připojíte systém přímo k videorekordéru, ochrana proti kopírování se aktivuje a obraz se nebude zobrazovat správně. 7 Bezpečnostní opatření Lepidlo Nálepka Chraňte přístroj před vlhkostí, vodou a prachem Nedávejte přístroj na vlhká nebo prašná místa. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu a nedávejte je blízko zdrojů tepla. Když jste pryč Když se chystáte odcestovat na delší dobu, odpojte přístroj od sítě. Neblokujte ventilační otvory Zablokování ventilačních otvorů může vést k poškození systému. Péče o skříň přístroje Pro čištění přístroje používejte měkký hadřík a řiďte se pokyny pro použití utěrek napuštěných čistícími prostředky. Nepoužívejte benzen, ředidla ani organická rozpouštědla, včetně dezinfekčních prostředků. Mohlo by dojít k deformaci nebo změně barvy. Pokud se do systému dostane voda Vypněte systém a odpojte sít ovou zástrčku ze zásuvky a spojte se s prodejcem. Použití přístroje by v této situaci mohlo vést k požáru nebo zásahu elektrickým proudem. 7 Když se na čočky dostane kondenzace nebo kapky V následujících situacích může na čočkách docházet ke kondenzaci nebo vzniku kapek a narušení funkce přístroje: Po spuštění topení Při instalaci systému ve vlhkém nebo zapařeném prostředí Při náhlém přemístění systému z chladného na teplé místo Ve všech těchto případech nechte systém 1 až 2 hodiny před použitím zapnutý. Dodávané příslušenství Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechno příslušenství. Číslo v závorkách je počet kusů daného příslušenství. Pokud cokoliv chybí, kontaktujte okamžitě prodejce. Dálkový ovladač (1) Baterie (2) FM anténa (1) AM anténa (1) Sít ová šňůra (1) Kabely k reproduktorům 3 m (2) Česky Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky Dolby Laboratories. DTS je registrovaná ochranná známka společnosti DTS, Inc. a DTS Digital Out je ochrannou známkou společnosti DTS, Inc. V tomto produktu je použita technologie pro ochranu copyrightu chráněná určitými USA patenty a dalšími zákony týkajícími se autorských práv vlastněných Macrovision Corporation a dalšími vlastníky. Použití této ochranné technologie musí být schváleno Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a další omezené použití, pokud není jinak ujednáno s Macrovision Corporation. Reverzní inženýrství a analýzy jsou zakázány. 2

8 O discích/souborech 3Česky Hratelné typy disků/souborů Hratelné disky *1 Hratelné soubory uložené na disku *1 Některé typy možná nebudete moci přehrát, přestože jsou uvedeny výše. *1Před zahájením přehrávání je nutno disky uzavřít. *2 DVD VR označuje disk DVD-R/DVD-RW zaznamenaný ve formátu Video Recording (VR). *3Přehrávat lze disky CD-R/CD-RW zaznamenané ve formátu s více relacemi (multi-session) (až 20 relací). *4Přehrávat lze disky DVD-R zaznamenané ve formátu multi-border (s výjimkou dvouvrstvých disků). *5 Pokud jsou soubory uloženy na disku DVD-R/ DVD-RW, je nutno disk definovat ve formátu UDF Bridge. Je možno přehrávat uzavřené disky +R/+RW (pouze formát DVD Video). Některé disky mohou být nehratelné z důvodu svých charakteristik, záznamových podmínek, poškození nebo znečištění. Z následujících disků lze přehrávat pouze zvuk: MIX-MODE CD CD-G CD-EXTRA CD TEXT Tento systém je určen pro použití se standardem PAL, ale je možné přehrávat i disky nahrané ve formátu NTSC. Při přehrávání disku nahraném ve formátu NTSC na hlavní jednotce připojené k televizoru pomocí komponentního video kabelu může být obraz zkreslený. Zkreslení obrazu zabráníte použitím kabelu SCART. (Postup připojení kabelu SCART viz strana 12.) Kód regionu u disků DVD VIDEO Přehrávače DVD VIDEO a disky DVD VIDEO mají svá vlastní čísla regionu. Tento systém přehrává disky DVD VIDEO, jejichž číslo regionu odpovídá číslu regionu systému uvedenému na zadním panelu. Příklady: Pokud je vložen disk DVD VIDEO s nesprávným číslem regionu, nelze disk přehrávat. U některých DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD nebo SVCD se jejich funkce může lišit od popisu uvedeného v této příručce. Je to způsobeno programováním disku/souboru a strukturou disku/ souboru a ne poruchou tohoto systému. Nehratelné disky Následující typy disků nelze přehrávat: DVD-ROM (kromě formátu MP3/WMA/JPEG/MPEG1/ MPEG2), DVD-RAM, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD, atd. DVD VIDEO, DVD AUDIO, DVD VR *2, VCD, SVCD, CD, CD-R *3, CD-RW *3, DVD-R *4, *5, DVD-RW *5, +R, +RW MP3, WMA, WAV, JPEG, MPEG1, MPEG2 Při přehrávání těchto disků je reprodukován šum, který může poškodit reproduktory. Přehrávat nelze poškozené disky a disky neobvyklého tvaru (disky o průměru jiném než 12 cm nebo 8 cm). Společnost JVC neručí za možnost přehrávání a kvalitu zvuku disků neautorizovaných podle CD-DA, což je specifikace CD. Před zahájením přehrávání ověřte, zda disk odpovídá této specifikaci. Zkontrolujte podle značek a poznámek vytištěných na obalu disku. Hratelné disky/soubory MP3/WMA/ WAV/JPEG/MPEG1/MPEG2 Přehrávat lze disky CD ve formátu ISO 9660 (kromě disků CD zaznamenaných ve formátu packet write (formát UDF)). Přehrávat lze soubory s příponou.mp3,.wma,.wav,.jpg,.jpeg,.mpg nebo.mpeg (povoleny jsou přípony obsahující malá i velká písmena). Poznámky k diskům/souborům MP3/WMA/WAV/JPEG Podle způsobu záznamu disku nebo jeho vlastností může být disk buď nehratelný nebo jeho načítání může trvat dlouhou dobu. Čas potřebný k načtení se mění podle počtu skupin nebo stop (souborů) zaznamenaných na disku. Jsou-li v názvu souboru MP3/WMA/WAV/JPEG použity jiné než jednobytové alfanumerické znaky, nemusí se název stopy/souboru zobrazovat správně. Pořadí stop/skupin zobrazených na obrazovce s nabídkami MP3/WMA/WAV a pořadí souborů/skupin zobrazených na obrazovce s nabídkami JPEG se může lišit od pořadí souborů/složek zobrazených na monitoru počítače. Načtení souboru MP3/WMA obsahujícího statický obrázek může trvat další dobu. Uplynulá doba se nezobrazuje, dokud není zahájeno přehrávání. Uplynulý čas nemusí být zobrazen správně. Při přehrávání souborů MP3/WMA se doporučuje použít disk se vzorkovací frekvencí 44,1 khz a přenosovou rychlostí 128 kbps. Tento systém není kompatibilní s formáty MP3i a MP3PRO. Tento systém přehrává soubory ve formátu JPEG-baseline kromě monochromatických souborů JPEG. Tento systém přehrává data JPEG zaznamenaná digitálním fotoaparátem odpovídajícím standardu DCF (Design Rule for Camera File System) (pokud je však na digitálním fotoaparátu použita funkce, jako je například automatické otáčení, jsou tato data mimo rámec standardu DCF a v důsledku toho se obrázek nemusí zobrazit).

9 Úvod Pokud byla data zpracována, upravena nebo rekonstruována pomocí počítačového softwaru, nemusí se data zobrazit. Tento systém nepřehrává animace, jako jsou soubory MOTION JPEG, statické snímky (TIFF, atd.) ve formátu jiném než JPEG ani snímky se zvukem. Pro soubory JPEG se doporučuje rozlišení 640 x 480 pixelů. Pokud byl soubor zaznamenán s rozlišením více než 640 x 480 pixelů, může zobrazení souboru trvat delší dobu. Snímek s rozlišením větším než x pixelů nelze zobrazit. U souboru WAV se doporučuje vzorkovací frekvence 44,1 khz a kvantizační přenosová rychlost 16 bitů. Poznámky k diskům/souborům MPEG1/MPEG2 Struktura toku disků a souborů MPEG1/MPEG2 musí odpovídat systémovému/programovému toku MPEG. Jako nejvyšší rozlišení se doporučuje 720 x 576 pixelů (25 fps)/720 x 480 pixelů (30 fps). Tento systém také podporuje rozlišení 352 x 576/480 x 576/352 x 288 pixelů (25 fps) a 352 x 480/480 x 480/ 352 x 240 pixelů (30 fps). Profil a úroveň je nutno nastavit na (Hlavní profil při hlavní (Jednoduchý profil při hlavní (Hlavní profil při nízké úrovni). Zvukové toky musí odpovídat standardům MPEG1 Audio Layer-2, MPEG2 Audio Layer-2 nebo Dolby Digital (pouze u souborů MPEG2). Upozornění pro přehrávaní disků typu DualDisc: Strana disku DualDisc, která není DVD stranou, neodpovídá standardu Compact Disc Digital Audio. Nedoporučujeme přehrávaní strany DVD, která není DVD stranou disku DualDisc, ve vašich JVC. Hierarchie dat DVD VIDEO/DVD VR Disk DVD VIDEO se skládá z titulů a každý titul může být dále rozdělen na kapitoly. Disk DVD VR se skládá z původních programů nebo seznamů přehrávaných skladeb. Každý původní program/seznam přehrávaných skladeb lze rozdělit na kapitoly. Titul 1/Původní program 1/ Seznam přehrávaných skladeb 1 Titul 2/Původní program 2/Seznam přehrávaných skladeb 2 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 1 Kapitola 2 DVD AUDIO Disk DVD AUDIO se skládá ze skupin a každá skupina může být dále rozdělena na stopy. Některé skupiny obsahují skupinu bonus, která k přehrání vyžaduje vložení hesla. (Viz strana 32.) Skupina 1 Skupina 2 Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 1 Stopa 2 VCD/SVCD/CD Disk VCD/SVCD/CD se skládá ze stop. Obecně je každé stopě přiřazeno vlastní číslo. (U některých disků může být každá stopa dále rozdělena podle indexů.) Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 4 Stopa 5 Česky Soubory MP3/WMA/WAV/JPEG/MPEG1/MPEG2 Zvukové záznamy, statické snímky a obrazové záznamy jsou na disku uloženy jako stopy/soubory. Stopy/soubory jsou obvykle seskupeny do složky. Složky mohou obsahovat podsložky a takto se vytváří hierarchická struktura složek. Tento systém zjednodušuje hierarchické uspořádávání souborů a spravuje složky podle skupin. Až 99 skupin Skupina 1 Skupina 2 Stopa 1 / Stopa 2 / Soubor 1 Soubor 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5. Až 150 souborů Tento systém rozpoznává až stop/souborů na disku. Je také schopen rozpoznat až 150 stop/souborů na skupinu a až 99 skupin na disku. Vzhledem k tomu, že systém ignoruje stopy/soubory s číslem větším než 150 a skupiny s číslem větším než 99, nelze tyto přehrávat. Pokud se na disku nacházejí jakékoliv soubory ve formátu jiném než MP3/WMA/WAV/JPEG/MPEG1/ MPEG2, započítávají se tyto soubory do celkového počtu souborů. 4

10 Popis součástí 5Česky Čísla označují čísla stránek. Čelní panel 19 12, 14 POHOTOVOSTNÍ REŽIM/ZAPNUTO : 14 Otevřít/Zavřít : 14, 44 Konektor pro sluchátka* Play/Pause: 14, 17 37, , Viz Okénko displeje níže. Disková mechanika: 14 Čidlo dálkového ovládání: 7 Ovládání HLASITOSTI: 19 * Připojte sluchátka (k dostání v obchodech) s malým jackem. Pokud jsou sluchátka připojena, z reproduktorů a subwooferu nebude vycházet žádný zvuk. Okénko displeje Horní část displeje: 16 21, Dolní část displeje: 15, 16 Zadní panel , Pro budoucí použití

11 Začínáme Úvod Vlastnosti hlavních nožek a kolíků Česky Tři hlavní nožky na spodní straně hlavní jednotky umožňují dosažení vyšší kvality zvuku při současném zajištění stability hlavní jednotky. Kolík (1) Hlavní nožky (3) Kolík (1) Navíc dva kolíky umístěné na spodní straně pomáhají hlavní jednotku stabilizovat a zabraňují jejímu viklání nebo překlopení při tlaku vedeném shora. Vzhledem k tomu, že kolíky jsou mírně kratší než hlavní nožky, nepřicházejí do styku s montážním povrchem a hlavní jednotka tak spočívá na hlavních nožkách. Hlavní jednotka (pohled zespodu) Kolík Hlavní nožky Výška kolíků je mírně menší ve srovnání s hlavními nožkami. Hlavní jednotka (pohled zezadu) 6

12 Použití dálkového ovládání Začínáme 7Česky Čísla označují čísla stránek , , , , Přepínač dálkového ovládání: , , 27 38, , 21 Číselná tlačítka: 8, 18 Vkládání baterií do dálkového ovladače Při vkládání baterií do dálkového ovladače, dbejte, prosím, na správné nastavení pólů baterie (+/-). Pokud se dosah dálkového ovladače snižuje, vyměňte obě baterie za nové. UPOZORNĚNÍ R6P(SUM-3)/ AA(15F) Baterie chraňte před vystavením vysokým teplotám způsobených slunečním zářením, ohněm atd. Použití dálkového ovladače. Dálkový ovladač při použití namiřte na čelní panel hlavní jednotky. Pokud dálkovým ovladačem míříte na hlavní jednotku ze strany, nebo pokud je mezi ovladačem a jednotkou překážka, signál se nemusí přenést. Pokud je čidlo dálkového ovládání vystaveno silnému světlu, například slunečnímu, nemusí dálkové ovládání fungovat správně.

13 Začínáme Úvod Na této stránce jsou informace pro ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače tohoto přístroje. Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače Pokud je uvedeno více kódů výrobce než jeden, zkuste je postupně všechny, a vyberte ten, s nímž televizor funguje správně. Výrobce Kód Výrobce Kód JVC 01 Nordmende 13, 14, 18, Akai 02, 05 Okano 09 Blaupunkt 03 Orion 15 Daewoo 10, 31, 32 Panasonic 16, 17 Fenner 04, 31, 32 Philips 10 Fisher 05 Saba 13, 14, 18, Grundig 06 Samsung 10, 19, 32 Hitachi 07, 08 Sanyo 05 Inno-Hit 09 Schneider 02, 05 Irradio 02, 05 Sharp 20 Magnavox 10 Sony Mitsubishi 11, 33 Telefunken 13, 14, 18, Miver 03 Thomson 13, 14, 18, 26-28, 30 Nokia 12, 34 Toshiba 29 Česky Číselná tlačítka POZNÁMKA Kódy výrobců se mohou změnit bez upozornění. Televozor vyrobený některým výše uvedeným výrobcem nemusí být možné ovládat. 5 Pust te tlačítko F TV. Pro ovládání TV Namiřte dálkový ovladač směrem k televizoru. Zapnutí/vypnutí. Nastavení kódu výrobce 1 Posuňte přepínač dálkového ovládání do polohy TV. Změna kanálu. Nastavení hlasitosti. 2 Podržte stisknuté F TV. POZNÁMKA F TV držte stisknuté až do dokončení kroku 4. 3 Stiskněte a uvolněte ENTER *1 Výběr kanálů. Přepínání mezi posledním vybraným kanálem a aktuálním kanálem. Přepínání TV a video vstupu. 4 Stiskněte číslovaná tlačítka (1-9, 0). Příklady: Pro televizor Hitachi: Stiskněte 0, potom 7. Pro televizor Toshiba: Stiskněte 2, potom 9. *1 Předem zkontrolujtem že je přepínač dálkového ovládání na straně TV. POZNÁMKA Po výměně baterií je potřeba kód výrobce nastavit znovu. 8

14 Zapojení Nezapínejte přístroj, dokud nedokončíte zapojení Propojení Česky Připojení antén Připojení rámové AM antény (součast dodávky) Připojení FM antény (součást dodávky) Nastavení smyčkové antény AM Hlavní jednotka (pohled zezadu) Anténa FM Umístěte anténu FM do polohy zajišt ující nejlepší příjem rozhlasového vysílání. Pokud jsou konce kabelu antény zakryty izolací, odkroucením izolaci odstraňte. Je-li příjem rozhlasového vysílání pomocí dodané antény nekvalitní nebo při použití společné antény Hlavní jednotka (pohled zezadu) Anténní kabel Zásuvka (není součástí dodávky) společné antény POZNÁMKA Kabel smyčkové antény AM zanechte stočen okolo rámu antény, jinak by mohlo dojít ke snížení efektivity a citlivosti smyčkové antény AM. Připojení smyčkové antény AM Hlavní jednotka (pohled zezadu) Otáčejte smyčkovou anténou AM, dokud nenajdete polohu zajišt ující nejlepší příjem rozhlasového vysílání. POZNÁMKA Dbejte, aby se vodiče antény nedotýkaly žádných jiných zásuvek. V opačném případě může dojít k nekvalitnímu příjmu. nebo Konvertor (není součástí dodávky: kompatibilní s 300 C/75 C) Venkovní anténa FM (není součástí dodávky) Koaxiální kabel (není součástí dodávky) Podle kvality příjmu rozhlasového vysílání lze použít anténu FM s přívodním vedením (není součástí dodávky: kompatibilní s 300 C). V tomto případě je nutno použít konvertor (není součástí dodávky). Použijete-li anténu jinou, než byla dodána s tímto systémem, naleznete podrobnosti zapojení v návodech k obsluze k anténě a konvertoru. Při umist ování antén vyhledejte polohu zajišt ující nejlepší příjem rozhlasového vysílání při poslechu skutečného rozhlasového programu (viz Poslouchání rozhlasového vysílání na straně 37). 9

15 Zapojení Začínáme Propojení Připojovéní reproduktorů Česky Mezi levým a pravým reproduktorem není žádný rozdíl. Konektor reproduktoru Kabel reproduktoru Kabel k reproduktoru (součást dodávky) Bez černého proužku S černým proužkem Kabel k reproduktoru (součást dodávky) Bez černého proužku S černým proužkem Pokud jsou konce kabelu reproduktoru chráněny izolací, otočením odtrhněte izolaci. Konektor reproduktoru Kabel reproduktoru Hlavní jednotka (zadní panel) Pravý reproduktor (zadní panel) Levý reproduktor (zadní panel) UPOZORNĚNÍ K jednomu konektoru pro reproduktor NEPŘIPOJUJTE více než jeden reproduktor. Reproduktory jsou magneticky stíněné, ale v závislosti na jejich umístění mohou způsobovat nepravidelnosti v barvách na obrazovce televizoru. Mějte na paměti následující. 1. Před připojením reproduktorů vypněte hlavní vypínač televizoru. Před zapnutím televizoru alespoň 30 minut počkejte. 2. Pokud se v obraze objeví nepravidelnosti, udržujte mezi televizorem a reproduktory vzdálenost alespoň 10 cm. Skříň a membrána reproduktorů jsou vyrobeny z přírodního dřeva, které zajišt uje věrnou reprodukci původního zvuku. Vzhled reproduktorů se proto u každého systému liší. Kryt reproduktorů je možné sejmout. Kryt reproduktoru POZNÁMKA Impedance reproduktorů, které je možné připojit k systému je v rozmezí 4C až 16C. Pro zajištění dostatečného chlazení nechejte mezi hlavní jednotkou a reproduktory mezeru minimálně 1cm. 10

16 Zapojení (pokračování) Nezapínejte přístroj, dokud nedokončíte zapojení Propojení Česky Připojení dalších zařízení Tato stránka je určena pro případ, kdy potřebujete připojit další zařízení. Připojení subwooferu Se subwooferem se zabudovaným zesilovačem (prodáván samostatně) si múžete užívat dynamických basů. Pro podrobnosti viz příručka k subwooferu. Subwoofer se zabudovaným zesilovačem (prodáván samostatně) Audio kabel (prodáván samostatně) (Pokud je k subwooferu přibalen audio kabel, můžete jej použít.) Hlavní jednotka Pokud chcete slyšet zvuk ze subwooferu, stiskněte S.WFR OUT na dálkovém ovladači, aby se na displeji hlavní jednotky objevilo SUB WFR ON (Subwoofer zapnut). Při každém stisku tohoto tlačítka se stav přepíná mezi ON a OFF. POZNÁMKA Pokud je zvoleno SUB WFR ON, basové tóny z pravého a levého reproduktoru se automaticky ztlumí a budou generovány hlavně subwooferem. Připojení jiných audio zařízení Připojení k digitálnímu zařízení Výstup Jiné audio zařízení Vstup Digitální zařízení (MD rekordér apod.) Ke konektoru digitálního vstupu Optický digitální kabel (prodáván samostatně) Audio kabel (prodáván samostatně) Výstup Vstup Hlavní jednotka Hlavní jednotka 11

17 Zapojení Začínáme Propojení UPOZORNĚNÍ Pro podrobnosti o výstupních signálech viz strana 36. Jestliže je zařízení připojeno k hlavní jednotce prostřednictvím dekodéru Dolby Digital, nebude pro zvuk z digitálního audio výstupu hlavní jednotky u AUDIO (A strana 36) platit nastavení D.RANGE COMPRESSION. Je-li jako zdroj zvolen vložený disk, je zvukový signál k dispozici na zásuvce DIGITAL OUT. Pokud zvukový signál vystupuje na zásuvce DIGITAL OUT, může stisknutí SURROUND MODE vést k přerušované reprodukci zvuku. Připojení k TV Připojení televizoru pomocí zásuvek COMPONENT VIDEO OUT TV Ke komponentním zásuvkám Hlavní jednotka (pohled zezadu) Česky Připojení TV k AV terminálu TV Hlavní jednotka Připojení sít ové šňůry Sít ová zásuvka Komponentní video kabel (není součástí dodávky) Ke konektoru SCART Přiložená sít ová šňůra Hlavní jednotka Kabel SCART (prodáván samostatně) POZNÁMKA Žádný zvukový signál nemá výstup přes AV (SCART) terminál. Sítovou šňůru připojte až po zapojení všech ostatních částí systému. Rozsvítí se kontrolka STANDBY (na čelním panelu). UPOZORNĚNÍ Hlavní jednotku propojte přímo s televizorem nebo monitorem, ne přes videopřehrávač. Jinak by mohlo při přehrávání dojít ke zkreslení obrazu. Hlavní jednotka Televize (nebo monitor) Příme propojení Rovněž při propojení hlavní jednotky s TV se zabudovaným videorekordérem může docházet ke zkreslení obrazu. 12

18 Zapojení (pokračování) Nezapínejte přístroj, dokud nedokončíte zapojení Propojení Česky Výběr typu obrazového signálu DVD/CD 3 Výběr správného typu obrazového signálu podle typu televizoru po připojení hlavní jednotky je nutný ke sledování obrazu na televizní obrazovce. 1 Zapněte hlavní jednotku. Viz Připojení sít ové šňůry na straně 12 a Přehrávání na straně Stiskněte DVD/CD 3. Pokud je vložen disk, přerušte přehrávání stisknutím 7. 3 Podržte stisknuté SCAN MODE. Začne blikat aktuální typ obrazového signálu. 2/3 /ENTER 4 Stisknutím 2 nebo 3 zvolte typ obrazového signálu vhodný pro televizor. K dispozici jsou možnosti RGB, Y/C nebo PROGRESS. Pokud je k zásuvce AV připojen televizor kompatibilní s kompozitními obrazovými signály, zvolte RGB. Pokud je k zásuvce AV připojen televizor kompatibilní se signály S-video, zvolte Y/C. Je-li k zásuvkám COMPONENT VIDEO OUT připojen televizor kompatibilní s metodou progresivního skenování, zvolte PROGRESS. 5 Stiskněte ENTER. POZNÁMKA Kompatibilitu televizoru vám pomůže ověřit místní zákaznické a servisní centrum JVC. S tímto systémem jsou plně kompatibilní všechny televizory s progresivním skenováním a televizory s vysokým rozlišením vyráběné společností JVC. Nastavení typu obrazového signálu zůstává uloženo i v případě, že je od elektrické sítě odpojen napájecí kabel hlavní jednotky nebo dojde k výpadku napájení. 13

19 Přehrávání disků/souborů Základy ovládání Přehrávání Česky (Pro přehrávání souborů MP3/WMA/WAV/JPEG/MPEG1/MPEG2 viz strana 20.) A strana 5 Vložte disk potištinou stranou nahoru. 8 cm disk vložte do prohloubené eásti ve středu. 1 StiskněteF AUDIO. Přístroj se zapne a kontrolka STANDBY zhasne. Pro vypnutí přístroje stiskněte znovu F AUDIO. Přístroj se zapne, pokud je vypnutý a je stisknuto kterékoliv z tlačítek, nebo na hlavní jednotce nebo, nebo na dálkovém ovladači. Po stisku kteréhokoliv z těchto tlačítek, kromě nebo se zároveň změní zdroj signálu (pokud je vložen disk, začne se přehrávat). 2 3 Pro otevření diskové mechaniky a vložení disku stiskěte 0. Stiskněte DVD/CD 3. Disková mechanika se zavře a spustí se přehrávání. POZNÁMKA Po spuštění přehrávání DVD se může zobrazit obrazovka s menu. V tom případě vyberte pomocí následujících tlačítek na dálkovém ovladači položku, kterou chcete přehrát. Požadovanou položku vyberte pomocí a stiskněte. Požadovanou položku vyberte pomocí eíslovaných tlačítek. V závislosti na disku/souboru se skutečné ovládání může lišit od popisu. NOW READING REGION CODE ERROR! NO DISC OPEN CLOSE CANNOT PLAY THIS DISC Informace na TV po zapnutí systému. V závislosti na stavu systému se zobrazí následující informace. (Tyto informace se zobrazí pouze v případě, když vložený disk je zadán jako zdroj informací.) Zobrazí se, když systém naeítá informace z disku/souboru. Chvíli počkejte. Zobrazí se, když regionální kód DVD neodpovídá kódu podporovanému systémem. (A Strana 3) Zobrazí se, když není vložen disk. Zobrazí se při otevírání diskové mechaniky. Zobrazí se při zavírání diskové mechaniky. Zobrazí se při pokusu o přehrátí disku, který nelze přehrát. 14

20 Přehrávání disků/souborů (pokračování) Česky Příklad: Při přehrávání CD Uplynulá doba přehrávání Číslo stopy Příklad: Při přehrávání MP3/WMA/WAV/MPEG1/ MPEG2 souboru Uplynulá doba přehrávání Číslo stopy Zobrazení během přehrávání disku/souboru Příklad: Při přehrávání DVD VIDEO nebo DVD AUDIO Příklad: Při přehrávání JPEG souboru Číslo skupiny Číslo souboru Uplynulá doba přehrávání Číslo kapitoly/ stopy Je-li během přehrávání DVD AUDIO zobrazeno BONUS nebo B.S.P., viz strana 32. Příklad: Při přehrávání DVD VR Uplynulá doba přehrávání Číslo kapitoly Příklad: Při přehrávání SVCD nebo VCD Číslo stopy PBC (Play Back Control): Signál zaznamenaný na VCD (verze 2.0) pro kontrolu přehrávání. Na VCD kompatibilním s PBC je možno využít interaktivní software nebo software s funkcí vyhledávání prostoednictvím menu. Pro přehrání disku s vypnutou funkcí PBC proveďte následující kroky. Při zastaveném disku zadejte číselnými tlačítky číslo stopy. Při zastaveném disku zadejte stopu pomocí tlačítek 4 nebo a stiskněte DVD/CD 3. Při přehrávání VCD nebo SVCD s PBC stiskněte pro návrat do vyšší úrovně RETURN. 15

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-D360K DVD-D530 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S48 DVD-S68 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S68 (kizárólag DVD-S68)

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-635-673-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-NEZ7DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, abyste snížili riziko vzniku nebezpečí

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

DVD Systém domácího kina

DVD Systém domácího kina 2-109-349-01 DVD Systém domácího kina Uživatelská příručka Návod na obsluhu Használati utasítás CZ SK HU DAV-SB100 2004 Sony Corporation Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO

Részletesebben

Sklada se z CA-UXL5V a SP-UXL5V Zawiera elementy CA-UXL5V i SP-UXL5V Elemei: CA-UXL5V és SP-UXL5V

Sklada se z CA-UXL5V a SP-UXL5V Zawiera elementy CA-UXL5V i SP-UXL5V Elemei: CA-UXL5V és SP-UXL5V MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVY SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MIKRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-L5V Sklada se z CA-UXL5V a SP-UXL5V Zawiera elementy CA-UXL5V i SP-UXL5V Elemei: CA-UXL5V és SP-UXL5V Magyar

Részletesebben

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 3-284-948-41(2) Integrated Remote Commander RM-VL1400T Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie Instrukcja obsługi CZ HU SK PL RM-VL1400T 2007 Sony Corporation

Részletesebben

Sklada se z CA-UXG950V a SP-UXG950V Zawiera elementy CA-UXG950V i SP-UXG950V Elemei: CA-UXG950V és SP-UXG950V

Sklada se z CA-UXG950V a SP-UXG950V Zawiera elementy CA-UXG950V i SP-UXG950V Elemei: CA-UXG950V és SP-UXG950V MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G950V Sklada se z CA-UXG950V a SP-UXG950V Zawiera elementy CA-UXG950V i SP-UXG950V Elemei: CA-UXG950V és

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-61(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

UX-G60 INSTRUCTIONS MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER

UX-G60 INSTRUCTIONS MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G60 Sklada se z CA-UXG60 a SP-UXG60 Składa sie z CA-UXG60 i SP-UXG60 A CA-UXG60-bol es az SP-UXG60-bol

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

20" LCD TV DVD Combo NÁVOD K POUŽITÍ

20 LCD TV DVD Combo NÁVOD K POUŽITÍ 20" LCD TV DVD Combo NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní informace Pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte instrukce v tomto návodu k použití, zejména bezpečnostní

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Rychlá nabídka...2 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení

Részletesebben

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA.

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA. OBSAH Obsah balení... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 3 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Větrání... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání...

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK PL HU BAREVNÝ TELEVIZNÍ PØÍJÍMAÈ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAÈ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

Részletesebben

FL48272. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL48272. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL48272 Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea LLF22197MP4CR Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah P ed zahájením instalace a používání si prosím pe liv p e t te návod

Részletesebben

TVF40N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Részletesebben

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF32N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

TVH24N366STC NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N366STC NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N366STC NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

TVF48N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF48N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF48N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL40211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Részletesebben

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1)

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1) LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...5

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní tlačítka a Obsluha...4

Részletesebben

FLE4802FE. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Instruction Manual Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLE4802FE. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Instruction Manual Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLE4802FE Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Instruction Manual Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Részletesebben

HLN24T439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN24T439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN24T439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Připojení napájení...4

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE CZ HU Vážený zákazníku, děkujeme Vám za to, že jste si zakoupil tuto videokameru. V zájmu bezpečné obsluhy výrobku si před jeho použitím

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

HLN32T439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN32T439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN32T439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Rychlá nabídka...2 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2008 Sony Corporation 4-115-568-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali

Részletesebben

KD-R711 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-R711 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK PROBLÉMY s ovládáním? Resetujte vá pfiehrávaã Viz stránka, Jak resetovat vá pfiehrávaã Üzemeltetési NEHÉZSÉGEI vannak? Kérjük, állítsa alaphelyzetbe (nullázza) a vevœkészüléket. Lásd az A vevœkészülék

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Vzhled TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače... 5 Použití

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Tlačítka dálkového ovládání... 5 LCD TV a Ovládací tlačítka... 6 Přehled zapojení - zadní konektory... 6 Přehled

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVB-T VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVB-T RECEIVER INSTRUCTION MANUAL CZ SK PL HU GB

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

KD-R811 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-R811 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK PROBLÉMY s ovládáním? Resetujte vá pfiehrávaã Viz stránka, Jak resetovat vá pfiehrávaã Üzemeltetési NEHÉZSÉGEI vannak? Kérjük, állítsa alaphelyzetbe (nullázza) a vevœkészüléket. Lásd az A vevœkészülék

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

HDR-SR10E. Návod k použití. A kamera használati útmutatója. Návod na používanie. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-51(1)

HDR-SR10E. Návod k použití. A kamera használati útmutatója. Návod na používanie. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-51(1) 3-286-594-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie CZ HU SK HDR-SR10E Informace týkající se rozšířených funkcí naleznete v dokumentu Příručka

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307

KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307 KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2489-00 / 00 (E2WN) Obsah Česky Bezpečnostní

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Rychlá nabídka...2 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na TV...3 Připojení napájení...4 Dálkové ovládání...5

Részletesebben

TVH24A231 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24A231 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24A231 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

TVH20A115 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH20A115 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH20A115 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben