EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER"

Átírás

1 Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma: CA-EXAK1 és SP-EXAK1 Polski Magyar INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT A [EV]

2 Varování, upozornění a jiné/ostrzeżenia i inne informacje/ Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók UPOZORNĚNÍ Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.: 1. Neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň. 2. Systém chraňte před deštěm nebo vlhkostí. OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.: 1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy. 2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. ÓVINTÉZKEDÉS A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt. 2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. UPOZORNĚNÍ tlačítko F! Pokud chcete napájení vypnout úplně, odpojte sít ovou zástrčku (dojde k vypnutí všech kontrolek a ukazatelů). Při instalaci přistroje se ujistěte, že je snadno přistupná zástrčka sít ového kabelu. Přepnutím Tlačítka F do jakékoli polohy nedochází k odpojení přívodu elektrické energie. Nachází-li se systém v pohotovostním režimu, kontrolka STANDBY svítí červeně. Je-li systém vypnut, kontrolka STANDBY zhasne. Zapnutí a vypnutí lze dálkově ovládat. OSTRZEŻENIE przycisk F! Odłącz wtyczkę sieciową, aby całkowicie odciąć zasilanie (gasną wszytkie lampy i kontrolki). Instalując urządzenie upewnij się by wtyczka była łatwo dostępna. Przycisk F nie odłącza całkowicie zasilania. Gdy urządzenie jest w stanie gotowości, kontrolka STANDBY świeci się na czerwono. Po włączeniu urządzenia gaśnie kontrolka STANDBY. Włączaniem/wyłączaniem zasilania można sterować zdalnie. ÓVINTÉZKEDÉS F űzemi kapcsoló! A hálózati feszültség teljes lekapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozódugót (minden lámpa kialszik). A készülék telepítésénél gondoskodjon arról, hogy a hálózati dugó könnyen hozzáférhető legyen. A F semmilyen helyzetben nem kapcsolja ki a hálózati vezetéket. Amikor a rendszer készenléti állapotban van, a STANDBY készenléti lámpa vörösen világít. A rendszer bekapcsolásakor a STANDBY készenléti lámpa kialszik. Az áram ki/be kapcsolható a távvezérlővel. UPOZORNĚNÍ Nezakrývejte větrací otvory. (Zakryjete-li větrací otvory novinami nebo látkou, dojde k přehřátí.) Nevystavujte zařízení působení otevřeného ohně, neumist ujte na něj např. hořící svíčky. Při vyřazení baterií je nutno dodržovat místní předpisy o ochraně životního prostředí. Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Neumist ujte na něj žádné předměty s kapalinami, např. vázy. OSTRZEŻENIE Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych. (Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła.) Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece. Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów określających warunki utylizacji takich baterii. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. ÓVINTÉZKEDÉS Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyílások, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből). Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat. Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csepegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát. UPOZORNĚNÍ Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. UWAGA Zbyt duży poziom głośności w słuchawkach lub zestawach słuchawkowych może być przyczyną utraty słuchu. FIGYELMEZTETÉS A fül- vagy fejhallgatóból érkező túl magas hangnyomás halláskárosodást okozhat. G-1

3 1. LASEROVÝ PRODUKT 1. TŘÍDY DŮLEŽITÉ U LASEROVÝCH VÝROBKŮ/ WAŻNE DLA PRODUKTÓW LASEROWYCH/ LÉZER TERMÉKEK ESETÉN FONTOS 2. UPOZORNĚNÍ: Neodkrývejte vrchní kryt ani krycí skříň. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné díly opravitelné uživatelem. Veškerý servis přenechejte kvalifikovaným servisním osobám. 3. UPOZORNĚNÍ: Při otevření vydává viditelné popř. neviditelné laserové záření třídy 1M. Nedívejte se do otvoru přímo s optickými nástroji. 4. REPRODUKCE ŠTÍTKU: VAROVNÝ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE. 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie należy otwierać pokrywy lub drzwiczek. Wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika, pozostaw czynności serwisowe wyszkolonemu personelowi. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć bezprośrednio w przyządy optyczne. 4. KOPIA NAKLEJKI: NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA UMIESZCZONA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS 2. FIGYELEM: Ne nyissa fel a felső fedelet vagy a burkolatot. Az egységben nincsenek a felhasználó által karbantartható részek, bízza az összes karbantartást képzett szakemberre. 3. FIGYELEM: Láthátó és/vagy láthatatlan 1M osztályú sugárzás nyitott állapotban. Ne nézze közvetlenűl optikai műszerekkel. 4. CÍMKE REPRODUKCIÓJA: FIGYELMEZTETŐ CÍMKE, AZ EGYSÉG BELSEJÉBEN ELHELYEZVE. G-2

4 Varování, upozornění a jiné/ostrzeżenia i inne informacje/ Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók UPOZORNĚNÍ: Správné větrání V zájmu prevence úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození zařízení umístěte přístroj takto: Nahoře/vpředu/vzadu/po stranách:v oblastech znázorněných níže uvedenými rozměry by se neměly nacházet žádné překážky. Dole: Položte na rovný povrch. Umístěním přístroje na podstavec o min. výšce 10 cm udržujte přiměřený vzduchový prostor. Dále také udržujte co nejlepší oběh vzduchu. UWAGA: Odpowiednia wentylacja Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, pożaru i uchronienia urządzenia od zniszczenia, należy je umieść: Góra/Przód/Tył/Boki:Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległościach podanych poniżej. Dół: Umieść na płaskiej, poziomej powierzchni. Zapewnij odpowiednią wentylację, umieszczając na stojaku o wysokości 10 cm lub więcej. Dodatkowo zachowaj najlepszą możliwą cyrkulację powietrza. FIGYELEM: Helyes Szellőzés Áramütés és tűz veszélyének elkerülése, továbbá a károsodástól való megóvás céljából a berendezést az alábbi módon helyezze el: Tető/Előlap/Hátlap/Oldalak:Nem szabad akadályt helyezni az alább ábrázolt távolságokon belüli területre. Fenéklap: Ezenkívül biztosítsa a lehető legjobb légáramlást. Helyezze vízszintes felületre. Egy legalább 10 cm magas emelvényre helyezve biztosítson megfelelő légutat a szellőzéshez. Pohled zepředu Widok z przodu Előlnézet 15cm 1cm Hlavní jednotka Urządzenie Főegység 15cm 1cm 15cm Pohled zboku Widok z boku Oldalnézet Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy akadályok 15cm Hlavní jednotka Urządzenie Főegység Přední strana Przód Előlap 10cm Informace pro uživatele k likvidaci starého zařízení Upozornění: Tento symbol je platný jen v Evropské unii. [Evropská unie] Tento symbol udává, že elektrické a elektronické vybavení nesmí být po skončení životnosti likvidován jako běžný komunální odpad. Produkt musí být předán na příslušném sběrném místě k správnému zpracování, regeneraci a recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Musí být zlikvidován správně v souladu s národními předpisy vaší země. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace tohoto produktu. Podrobnější informace o sběrném místě a recyklaci tohoto produktu si vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů ve va.em místě nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili. Nesprávná likvidace tohoto odpadu může mít za následek postih podle národní legislativy. (Firemní uživatelé) Přejete-li si tento produkt zlikvidovat, navštivte prosím naši webovou stránku kde získáte informace o možnosti vrácení produktu. [Ostatní země mimo Evropskou unii] Přejete-li si zlikvidovat tento produkt, proveďte to prosím v souladu s příslušnými národními zákony nebo jinými předpisy platnými ve vaší zemi, které se vztahují k likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení. Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji niesprawnych urządzeń Uwaga: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. ČESKY POLSKI [Kraje Unii Europejskiej] Symbol przedstawiony obok oznacza, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Należy je natomiast przekazać do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i utylizacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zagrożone niewłaściwym traktowaniem odpadów elektronicznych. Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbiórki i powtórnego przerobu odpadów można uzyskać u władz lokalnych, w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów lub w sklepie z artykułami elektronicznymi. Zgodnie z krajowym ustawodawstwem w przypadku nieprawidłowego usuwania wspomnianych odpadów mogą być nakładane kary. (Użytkownicy biznesowi) Jeśli zaszła potrzeba pozbycia się niniejszego produktu, prosimy zajrzeć na strony aby uzyskać informacje o możliwości jego odbioru. [Kraje poza Unią Europejską] Jeżeli chciałbyś zlikwidować ten produkt, zrób to zgodnie z obowiązującym prawem lub innymi zasadami dotyczacymi obchodzenia się ze starym wyposażeniem elektrycznym i elektronicznym. G-3

5 Felhasználói tájékoztató az elhasznált berendezések ártalmatlanításáról Figyelem! Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. MAGYAR [Európai Unió] Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezést a hasznos élettartama végén nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett a terméket a megfelelő, elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre kell vinni, hogy a nemzeti törvényeknek megfelelően történjék kezelése, visszanyerése és újrahasznosítása. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni a természetes erőforrásokat és megelőzheti azokat a környezetre és az egészségre gyakorolt ártalmas hatásokat, amelyeket a termék hulladékának helytelen kezelése egyébként okozhat, továbbá csökkenti az elektromos berendezésekből származó hulladékok mennyiségét és segíti az újrahasznosítást és újrafeldolgozást. A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki. (Üzleti felhasználók) Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, látogasson el weboldalunkra: ahol tájékoztatást kaphat a termék visszavételével kapcsolatban. [Az Európai Unión kívüli országok] Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, a megfelelő nemzeti jogszabályok, illetve az Ön országának az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának kezelésére vonatkozó, egyéb szabályai szerint végezze. Vážený zákazníku, tento přístroj je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a normami ohledně elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti elektrických přístrojů. Evropský zástupce společnosti Victor Company of Japan, Limited je: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Německo Szanowny Kliencie, Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Tisztelt vásárló! Ez a termék megfelel az Európai Unió elektromágneses kompatibilitásról, az elektromos és elektronikus berendezések biztonságról szóló irányelveinek és szabványainak. A Victor Company of Japan, Limited (JVC) európai képviselője: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Németország G-4

6 Obsah 1Česky Úvod Varování, upozornění a jiné...g-1 Zvláštní upozornění...2 O discích/souborech...3 Začínáme Popis součástí...5 Použití dálkového ovládání...7 Vkládání baterií do dálkového ovladače... 7 Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače... 8 Zapojení...9 Základy ovládání Přehrávání disků/souborů...14 Přehrávání Přepínání displeje Vyberte, co chcete přehrávat, stiskem číslených tlačítek Pro zastavení přehrávání Pro pozastavení přehrávání Posun obrazu po jednotlivých snímcích Rychlé vyhledávání vzad/vpřed Přehrávání z pozice před 10 sekundami (Přehrávání jedním dotekem) Zpomalené přehrávání Skok na začátek výběru Přeskakování po přibližně pětiminutových intervalech Změna jasu displeje (DIMMER) Nastavení hlasitosti Úprava kvality zvuku Dočasné vypnutí zvuku (FADE MUTING) Vylepšení přehrávání zvuku (K2) Pokročilé ovládání Přehrávání souborů MP3/WMA/WAV/JPEG/ MPEG1/MPEG Přehrávání Opakované přehrávání Obnovení přehrávání...22 Volba scény k přehrávání...23 Vyberte z menu Zadání času (vyhledání podle času) Naprogramované přehrávání/náhodné přehrávání...25 Přehrávání disku/souboru v požadovaném pořadí (Program Playback) Přehrávání disku/souboru v náhodném pořadí (náhodné přehrávání) Opakované přehrávání...27 Opakované přehrávání titulu/kapitoly/skupiny/ stopy/všech stop (REPEAT) Opakované přehrávání zadané části (Opakované přehrávání A-B ) Další výhodné funkce...29 Volba titulků...29 Volba jazyka zvukové stopy...29 Volba úhlu pohledu...29 Zvětšení obrazu (ZOOM)...30 Úprava kvality obrazu (VFP)...30 Tvorba realistického zvuku (SURROUND MODE)...31 Výběr režimu prostorového zvuku pro sluchátka...31 Úprava úrovně přehrávání (DVD LEVEL)...31 Funkce specifické pro DVD AUDIO...32 Přehrávání bonusové skupiny...32 Listování statickými snímky (B.S.P.)...32 Použití stavového a nabídkového řádku...33 Nastavení...35 Základy ovládání...35 Poslech rozhlasu Poslouchání rozhlasového vysílání...37 Ladění přednastavené stanice...38 Radio Data System...39 Výhodné funkce Poslech zvuku z jiného audio zařízení...43 Automatický režim STANDBY...43 Načasované vypnutí...44 Zámek diskové mechaniky...44 Odkazy Řešení problémů...45 Jazykové kódy...47 Technické údaje...48 Jak číst tento manuál Je popsána především obsluha pomocí tlačítek dálkového ovládání. Jsou-li tlačítka na hlavní jednotce označena stejnými značkami, lze je rovněž použít. Následující značky vás informují o tom, které typy disků lze obsluhovat. Zde uvedené ilustrace a obrázky menu se mohou lišit od skutečného vyobrazení. VCD je zkratkou pro Video CD. SVCD je zkratkou pro Super Video CD.

7 Zvláštní upozornění Úvod Poznámky k manipulaci 7 Důležitá upozornění Instalace systému Zvolte místo rovné, suché a ne příliš chladné ani horké, s teplotou mezi 5 C a 35 C. Mezi systémem a televizí nechte dostatek místa. Nepoužívejte systém na místě vystaveném vibracím. Sít ová šňůra Nesahejte na sít ovou šňůru mokrýma rukama! Pokud je sít ová šňůra zapojena do zásuvky, odebírá systém neustále malé množství energie. Při odpojování sít ové šňůry ze zásuvky tahejte za koncovku, nikdy za šňůru. Abyste předešli poškození systému V přístroji nejsou žádné součásti, které by mohl opravovat uživatel. Pokud něco nefunguje správně, odpojte sít ový přívod a poraďte se s prodejcem. Nestrktejte do systému žádné kovové předměty. Nevkládejte do systému disky nestandardního tvaru (srdce, květina, kreditní karta apod.), které je možné koupit, mohlo by dojít k poškození systému. Nepoužívejte disk s nalepenou izolepou, samolepkami nebo polepené, mohlo by dojít k poškození systému. Nálepka Poznámka k autorským právům Před nahráváním z DVD, Super Video CD (SVCD), VCD a CD disků se seznamte se zákony ohledně autorských práv. Nahrávání chráněných materiálů může být porušením těchto zákonů. Poznámky k ochraně proti kopírování DVD jsou chráněna ochranou proti kopírování. Když připojíte systém přímo k videorekordéru, ochrana proti kopírování se aktivuje a obraz se nebude zobrazovat správně. 7 Bezpečnostní opatření Lepidlo Nálepka Chraňte přístroj před vlhkostí, vodou a prachem Nedávejte přístroj na vlhká nebo prašná místa. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu a nedávejte je blízko zdrojů tepla. Když jste pryč Když se chystáte odcestovat na delší dobu, odpojte přístroj od sítě. Neblokujte ventilační otvory Zablokování ventilačních otvorů může vést k poškození systému. Péče o skříň přístroje Pro čištění přístroje používejte měkký hadřík a řiďte se pokyny pro použití utěrek napuštěných čistícími prostředky. Nepoužívejte benzen, ředidla ani organická rozpouštědla, včetně dezinfekčních prostředků. Mohlo by dojít k deformaci nebo změně barvy. Pokud se do systému dostane voda Vypněte systém a odpojte sít ovou zástrčku ze zásuvky a spojte se s prodejcem. Použití přístroje by v této situaci mohlo vést k požáru nebo zásahu elektrickým proudem. 7 Když se na čočky dostane kondenzace nebo kapky V následujících situacích může na čočkách docházet ke kondenzaci nebo vzniku kapek a narušení funkce přístroje: Po spuštění topení Při instalaci systému ve vlhkém nebo zapařeném prostředí Při náhlém přemístění systému z chladného na teplé místo Ve všech těchto případech nechte systém 1 až 2 hodiny před použitím zapnutý. Dodávané příslušenství Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechno příslušenství. Číslo v závorkách je počet kusů daného příslušenství. Pokud cokoliv chybí, kontaktujte okamžitě prodejce. Dálkový ovladač (1) Baterie (2) FM anténa (1) AM anténa (1) Sít ová šňůra (1) Kabely k reproduktorům 3 m (2) Česky Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky Dolby Laboratories. DTS je registrovaná ochranná známka společnosti DTS, Inc. a DTS Digital Out je ochrannou známkou společnosti DTS, Inc. V tomto produktu je použita technologie pro ochranu copyrightu chráněná určitými USA patenty a dalšími zákony týkajícími se autorských práv vlastněných Macrovision Corporation a dalšími vlastníky. Použití této ochranné technologie musí být schváleno Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a další omezené použití, pokud není jinak ujednáno s Macrovision Corporation. Reverzní inženýrství a analýzy jsou zakázány. 2

8 O discích/souborech 3Česky Hratelné typy disků/souborů Hratelné disky *1 Hratelné soubory uložené na disku *1 Některé typy možná nebudete moci přehrát, přestože jsou uvedeny výše. *1Před zahájením přehrávání je nutno disky uzavřít. *2 DVD VR označuje disk DVD-R/DVD-RW zaznamenaný ve formátu Video Recording (VR). *3Přehrávat lze disky CD-R/CD-RW zaznamenané ve formátu s více relacemi (multi-session) (až 20 relací). *4Přehrávat lze disky DVD-R zaznamenané ve formátu multi-border (s výjimkou dvouvrstvých disků). *5 Pokud jsou soubory uloženy na disku DVD-R/ DVD-RW, je nutno disk definovat ve formátu UDF Bridge. Je možno přehrávat uzavřené disky +R/+RW (pouze formát DVD Video). Některé disky mohou být nehratelné z důvodu svých charakteristik, záznamových podmínek, poškození nebo znečištění. Z následujících disků lze přehrávat pouze zvuk: MIX-MODE CD CD-G CD-EXTRA CD TEXT Tento systém je určen pro použití se standardem PAL, ale je možné přehrávat i disky nahrané ve formátu NTSC. Při přehrávání disku nahraném ve formátu NTSC na hlavní jednotce připojené k televizoru pomocí komponentního video kabelu může být obraz zkreslený. Zkreslení obrazu zabráníte použitím kabelu SCART. (Postup připojení kabelu SCART viz strana 12.) Kód regionu u disků DVD VIDEO Přehrávače DVD VIDEO a disky DVD VIDEO mají svá vlastní čísla regionu. Tento systém přehrává disky DVD VIDEO, jejichž číslo regionu odpovídá číslu regionu systému uvedenému na zadním panelu. Příklady: Pokud je vložen disk DVD VIDEO s nesprávným číslem regionu, nelze disk přehrávat. U některých DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD nebo SVCD se jejich funkce může lišit od popisu uvedeného v této příručce. Je to způsobeno programováním disku/souboru a strukturou disku/ souboru a ne poruchou tohoto systému. Nehratelné disky Následující typy disků nelze přehrávat: DVD-ROM (kromě formátu MP3/WMA/JPEG/MPEG1/ MPEG2), DVD-RAM, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD, atd. DVD VIDEO, DVD AUDIO, DVD VR *2, VCD, SVCD, CD, CD-R *3, CD-RW *3, DVD-R *4, *5, DVD-RW *5, +R, +RW MP3, WMA, WAV, JPEG, MPEG1, MPEG2 Při přehrávání těchto disků je reprodukován šum, který může poškodit reproduktory. Přehrávat nelze poškozené disky a disky neobvyklého tvaru (disky o průměru jiném než 12 cm nebo 8 cm). Společnost JVC neručí za možnost přehrávání a kvalitu zvuku disků neautorizovaných podle CD-DA, což je specifikace CD. Před zahájením přehrávání ověřte, zda disk odpovídá této specifikaci. Zkontrolujte podle značek a poznámek vytištěných na obalu disku. Hratelné disky/soubory MP3/WMA/ WAV/JPEG/MPEG1/MPEG2 Přehrávat lze disky CD ve formátu ISO 9660 (kromě disků CD zaznamenaných ve formátu packet write (formát UDF)). Přehrávat lze soubory s příponou.mp3,.wma,.wav,.jpg,.jpeg,.mpg nebo.mpeg (povoleny jsou přípony obsahující malá i velká písmena). Poznámky k diskům/souborům MP3/WMA/WAV/JPEG Podle způsobu záznamu disku nebo jeho vlastností může být disk buď nehratelný nebo jeho načítání může trvat dlouhou dobu. Čas potřebný k načtení se mění podle počtu skupin nebo stop (souborů) zaznamenaných na disku. Jsou-li v názvu souboru MP3/WMA/WAV/JPEG použity jiné než jednobytové alfanumerické znaky, nemusí se název stopy/souboru zobrazovat správně. Pořadí stop/skupin zobrazených na obrazovce s nabídkami MP3/WMA/WAV a pořadí souborů/skupin zobrazených na obrazovce s nabídkami JPEG se může lišit od pořadí souborů/složek zobrazených na monitoru počítače. Načtení souboru MP3/WMA obsahujícího statický obrázek může trvat další dobu. Uplynulá doba se nezobrazuje, dokud není zahájeno přehrávání. Uplynulý čas nemusí být zobrazen správně. Při přehrávání souborů MP3/WMA se doporučuje použít disk se vzorkovací frekvencí 44,1 khz a přenosovou rychlostí 128 kbps. Tento systém není kompatibilní s formáty MP3i a MP3PRO. Tento systém přehrává soubory ve formátu JPEG-baseline kromě monochromatických souborů JPEG. Tento systém přehrává data JPEG zaznamenaná digitálním fotoaparátem odpovídajícím standardu DCF (Design Rule for Camera File System) (pokud je však na digitálním fotoaparátu použita funkce, jako je například automatické otáčení, jsou tato data mimo rámec standardu DCF a v důsledku toho se obrázek nemusí zobrazit).

9 Úvod Pokud byla data zpracována, upravena nebo rekonstruována pomocí počítačového softwaru, nemusí se data zobrazit. Tento systém nepřehrává animace, jako jsou soubory MOTION JPEG, statické snímky (TIFF, atd.) ve formátu jiném než JPEG ani snímky se zvukem. Pro soubory JPEG se doporučuje rozlišení 640 x 480 pixelů. Pokud byl soubor zaznamenán s rozlišením více než 640 x 480 pixelů, může zobrazení souboru trvat delší dobu. Snímek s rozlišením větším než x pixelů nelze zobrazit. U souboru WAV se doporučuje vzorkovací frekvence 44,1 khz a kvantizační přenosová rychlost 16 bitů. Poznámky k diskům/souborům MPEG1/MPEG2 Struktura toku disků a souborů MPEG1/MPEG2 musí odpovídat systémovému/programovému toku MPEG. Jako nejvyšší rozlišení se doporučuje 720 x 576 pixelů (25 fps)/720 x 480 pixelů (30 fps). Tento systém také podporuje rozlišení 352 x 576/480 x 576/352 x 288 pixelů (25 fps) a 352 x 480/480 x 480/ 352 x 240 pixelů (30 fps). Profil a úroveň je nutno nastavit na (Hlavní profil při hlavní (Jednoduchý profil při hlavní (Hlavní profil při nízké úrovni). Zvukové toky musí odpovídat standardům MPEG1 Audio Layer-2, MPEG2 Audio Layer-2 nebo Dolby Digital (pouze u souborů MPEG2). Upozornění pro přehrávaní disků typu DualDisc: Strana disku DualDisc, která není DVD stranou, neodpovídá standardu Compact Disc Digital Audio. Nedoporučujeme přehrávaní strany DVD, která není DVD stranou disku DualDisc, ve vašich JVC. Hierarchie dat DVD VIDEO/DVD VR Disk DVD VIDEO se skládá z titulů a každý titul může být dále rozdělen na kapitoly. Disk DVD VR se skládá z původních programů nebo seznamů přehrávaných skladeb. Každý původní program/seznam přehrávaných skladeb lze rozdělit na kapitoly. Titul 1/Původní program 1/ Seznam přehrávaných skladeb 1 Titul 2/Původní program 2/Seznam přehrávaných skladeb 2 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 1 Kapitola 2 DVD AUDIO Disk DVD AUDIO se skládá ze skupin a každá skupina může být dále rozdělena na stopy. Některé skupiny obsahují skupinu bonus, která k přehrání vyžaduje vložení hesla. (Viz strana 32.) Skupina 1 Skupina 2 Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 1 Stopa 2 VCD/SVCD/CD Disk VCD/SVCD/CD se skládá ze stop. Obecně je každé stopě přiřazeno vlastní číslo. (U některých disků může být každá stopa dále rozdělena podle indexů.) Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 4 Stopa 5 Česky Soubory MP3/WMA/WAV/JPEG/MPEG1/MPEG2 Zvukové záznamy, statické snímky a obrazové záznamy jsou na disku uloženy jako stopy/soubory. Stopy/soubory jsou obvykle seskupeny do složky. Složky mohou obsahovat podsložky a takto se vytváří hierarchická struktura složek. Tento systém zjednodušuje hierarchické uspořádávání souborů a spravuje složky podle skupin. Až 99 skupin Skupina 1 Skupina 2 Stopa 1 / Stopa 2 / Soubor 1 Soubor 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5. Až 150 souborů Tento systém rozpoznává až stop/souborů na disku. Je také schopen rozpoznat až 150 stop/souborů na skupinu a až 99 skupin na disku. Vzhledem k tomu, že systém ignoruje stopy/soubory s číslem větším než 150 a skupiny s číslem větším než 99, nelze tyto přehrávat. Pokud se na disku nacházejí jakékoliv soubory ve formátu jiném než MP3/WMA/WAV/JPEG/MPEG1/ MPEG2, započítávají se tyto soubory do celkového počtu souborů. 4

10 Popis součástí 5Česky Čísla označují čísla stránek. Čelní panel 19 12, 14 POHOTOVOSTNÍ REŽIM/ZAPNUTO : 14 Otevřít/Zavřít : 14, 44 Konektor pro sluchátka* Play/Pause: 14, 17 37, , Viz Okénko displeje níže. Disková mechanika: 14 Čidlo dálkového ovládání: 7 Ovládání HLASITOSTI: 19 * Připojte sluchátka (k dostání v obchodech) s malým jackem. Pokud jsou sluchátka připojena, z reproduktorů a subwooferu nebude vycházet žádný zvuk. Okénko displeje Horní část displeje: 16 21, Dolní část displeje: 15, 16 Zadní panel , Pro budoucí použití

11 Začínáme Úvod Vlastnosti hlavních nožek a kolíků Česky Tři hlavní nožky na spodní straně hlavní jednotky umožňují dosažení vyšší kvality zvuku při současném zajištění stability hlavní jednotky. Kolík (1) Hlavní nožky (3) Kolík (1) Navíc dva kolíky umístěné na spodní straně pomáhají hlavní jednotku stabilizovat a zabraňují jejímu viklání nebo překlopení při tlaku vedeném shora. Vzhledem k tomu, že kolíky jsou mírně kratší než hlavní nožky, nepřicházejí do styku s montážním povrchem a hlavní jednotka tak spočívá na hlavních nožkách. Hlavní jednotka (pohled zespodu) Kolík Hlavní nožky Výška kolíků je mírně menší ve srovnání s hlavními nožkami. Hlavní jednotka (pohled zezadu) 6

12 Použití dálkového ovládání Začínáme 7Česky Čísla označují čísla stránek , , , , Přepínač dálkového ovládání: , , 27 38, , 21 Číselná tlačítka: 8, 18 Vkládání baterií do dálkového ovladače Při vkládání baterií do dálkového ovladače, dbejte, prosím, na správné nastavení pólů baterie (+/-). Pokud se dosah dálkového ovladače snižuje, vyměňte obě baterie za nové. UPOZORNĚNÍ R6P(SUM-3)/ AA(15F) Baterie chraňte před vystavením vysokým teplotám způsobených slunečním zářením, ohněm atd. Použití dálkového ovladače. Dálkový ovladač při použití namiřte na čelní panel hlavní jednotky. Pokud dálkovým ovladačem míříte na hlavní jednotku ze strany, nebo pokud je mezi ovladačem a jednotkou překážka, signál se nemusí přenést. Pokud je čidlo dálkového ovládání vystaveno silnému světlu, například slunečnímu, nemusí dálkové ovládání fungovat správně.

13 Začínáme Úvod Na této stránce jsou informace pro ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače tohoto přístroje. Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače Pokud je uvedeno více kódů výrobce než jeden, zkuste je postupně všechny, a vyberte ten, s nímž televizor funguje správně. Výrobce Kód Výrobce Kód JVC 01 Nordmende 13, 14, 18, Akai 02, 05 Okano 09 Blaupunkt 03 Orion 15 Daewoo 10, 31, 32 Panasonic 16, 17 Fenner 04, 31, 32 Philips 10 Fisher 05 Saba 13, 14, 18, Grundig 06 Samsung 10, 19, 32 Hitachi 07, 08 Sanyo 05 Inno-Hit 09 Schneider 02, 05 Irradio 02, 05 Sharp 20 Magnavox 10 Sony Mitsubishi 11, 33 Telefunken 13, 14, 18, Miver 03 Thomson 13, 14, 18, 26-28, 30 Nokia 12, 34 Toshiba 29 Česky Číselná tlačítka POZNÁMKA Kódy výrobců se mohou změnit bez upozornění. Televozor vyrobený některým výše uvedeným výrobcem nemusí být možné ovládat. 5 Pust te tlačítko F TV. Pro ovládání TV Namiřte dálkový ovladač směrem k televizoru. Zapnutí/vypnutí. Nastavení kódu výrobce 1 Posuňte přepínač dálkového ovládání do polohy TV. Změna kanálu. Nastavení hlasitosti. 2 Podržte stisknuté F TV. POZNÁMKA F TV držte stisknuté až do dokončení kroku 4. 3 Stiskněte a uvolněte ENTER *1 Výběr kanálů. Přepínání mezi posledním vybraným kanálem a aktuálním kanálem. Přepínání TV a video vstupu. 4 Stiskněte číslovaná tlačítka (1-9, 0). Příklady: Pro televizor Hitachi: Stiskněte 0, potom 7. Pro televizor Toshiba: Stiskněte 2, potom 9. *1 Předem zkontrolujtem že je přepínač dálkového ovládání na straně TV. POZNÁMKA Po výměně baterií je potřeba kód výrobce nastavit znovu. 8

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

aurocompact/2 VSC S CZ, HU

aurocompact/2 VSC S CZ, HU aurocompact/ VSC S CZ, HU Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...4.

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG VP-MM11S. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG VP-MM11S a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Appareil photo numérique Digital Camera

Appareil photo numérique Digital Camera Appareil photo numérique Digital Camera MODE D EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL Français / English / Español / Português / Italiano / Deutsch / Nederlands DJ018SP 8 5 POWER MODE 7 6 9 1 2 10 3 4 ENGLISH 1.

Részletesebben

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Infinity s podporou 3D Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Full HD multimedia player with 3D playback and

Részletesebben

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i)

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) AF Autofókusz AF Automatické ostfiení CCD Töltéscsatolt eszköz

Részletesebben

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności

Részletesebben

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI HEART RATE MONITOR PL HU CZ PC 25 ČESKÝ magyar POLSKI OBSAH 1. Předmluva A obsah balení 3 2. Zâkladní funkční princip 4 2.1 Přehled funkcí 4 2.2 Obsazení tlačítek a princip navigace 6 2.3 Přiložení hrudního

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv

instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv skanery hp scanjet 4500c i 5500c skenery hp scanjet ady 4500c a 5500c hp scanjet 4500c és 5500c sorozatú lapolvasók instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv Po polsku skanery hp

Részletesebben

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 18 SEPTEMBER 2014 (as amended by the Supplement No 1 dated 30 September 2014, the the Supplement No

Részletesebben

VICTRIX Superior 32 kw

VICTRIX Superior 32 kw VICTRIX Superior 32 kw TR Talimat ve uyarılar kitapçığı Návod k použití a upozornění Használati utasítás és figyelmeztetések RU RO IE Manual de instrucţiuni şi recomandări Instruction booklet and warning

Részletesebben

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap NL CS DA SK HU INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kookplaat Varná deska

Részletesebben

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M145-97TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M85-07TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

Combinato frigo/freezer. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Combinã frigorificã. Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó. Installazione e uso

Combinato frigo/freezer. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Combinã frigorificã. Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó. Installazione e uso Combinato frigo/freezer Installazione e uso Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k použití Combinã frigorificã Instalare ºi folosire Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó Üzembehelyezés és használat Kombinovaná

Részletesebben

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX Preventívne a bezpečnostné opatrenia Varovania: varovania znamenajú činnosť alebo situáciu, ktorá môže mať za následok poškodenie alebo zničenie zariadenia,

Részletesebben

Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240

Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240 GB Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240 1. Installation Instruction The heater has been designed to allow simple connection to

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KA89E 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša pásová brúska Black & Decker je určená na brúsenie

Részletesebben