EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER"

Átírás

1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10, SP-EXA10 i XV-EXA10 Tartalma: RX-EXA10, SP-EXA10 és XV-EXA10 Česky Polski Magyar INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT A [EV]

2 Varování, upozornění a jiné/ostrzeżenia i inne informacje/ Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók UPOZORNĚNÍ Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.: 1. Neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň. 2. Systém chraňte před deštěm nebo vlhkostí. OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.: 1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy. 2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. ÓVINTÉZKEDÉS A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt. 2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. UPOZORNĚNÍ tlačítko! Pro úplné vypnutí napájení odpojte od zařízení přívodní šňůru (pohotovostní kontrolka STANDBY zhasne). Přepnutím Tlačítka do jakékoli polohy nedochází k odpojení přívodu elektrické energie. Nachází-li se systém v pohotovostním režimu, kontrolka STANDBY svítí červeně. Je-li systém vypnut, kontrolka STANDBY zhasne. Zapnutí a vypnutí lze dálkově ovládat. OSTRZEŻENIE przycisk! Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania (gaśnie kontrolka STANDBY). Przycisk nie odłącza całkowicie zasilania. Gdy urządzenie jest w stanie gotowości, kontrolka STANDBY świeci się na czerwono. Po włączeniu urządzenia gaśnie kontrolka STANDBY. Włączaniem/wyłączaniem zasilania można sterować zdalnie. ÓVINTÉZKEDÉS űzemi kapcsoló! A hálózati csatlakozó kihúzásával teljesen kapcsolja ki az áramot (a STANDBY készenléti lámpa kialszik). A semmilyen helyzetben nem kapcsolja ki a hálózati vezetéket. Amikor a rendszer készenléti állapotban van, a STANDBY készenléti lámpa vörösen világít. A rendszer bekapcsolásakor a STANDBY készenléti lámpa kialszik. Az áram ki/be kapcsolható a távvezérlővel. UPOZORNĚNÍ Nezakrývejte větrací otvory. (Zakryjete-li větrací otvory novinami nebo látkou, dojde k přehřátí.) Nevystavujte zařízení působení otevřeného ohně, neumist ujte na něj např. hořící svíčky. Při vyřazení baterií je nutno dodržovat místní předpisy o ochraně životního prostředí. Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Neumist ujte na něj žádné předměty s kapalinami, např. vázy. OSTRZEŻENIE Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych. (Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła.) Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece. Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów określających warunki utylizacji takich baterii. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. ÓVINTÉZKEDÉS Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyílások, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből). Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat. Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csepegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát. G-1

3 DŮLEŽITÉ U LASEROVÝCH VÝROBKŮ/ WAŻNE DLA PRODUKTÓW LASEROWYCH/ LÉZER TERMÉKEK ESETÉN FONTOS 1. LASEROVÝ PRODUKT 1. TŘÍDY 2. UPOZORNĚNÍ: Neotvírejte horní kryt. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné díly opravitelné uživatelem. Veškerý servis přenechejte kvalifikovaným servisním osobám. 3. UPOZORNĚNÍ: Při poškození nebo poruše blokace se uvnitř nachází viditelné i neviditelné záření. Zabraňte přímému vystavení paprsku. 4. REPRODUKCE ŠTÍTKU: VAROVNÝ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE. 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie wolno otwierać górnej obudowy. Wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika, pozostaw czynności serwisowe wyszkolonemu personelowi. 3. UWAGA: Widoczne i niewidoczne promieniowanie lasera przy otwarciu, uszkodzonej lub nie działającej blokadzie. Uwaga na bezpośrednie działanie promienia lasera. 4. KOPIA NAKLEJKI: NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA UMIESZCZONA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS 2. FIGYELEM: Ne nyissa fel a felső burkolatot. Az egységben nincsenek a felhasználó által karbantartható részek, bízza az összes karbantartást képzett szakemberre. 3. FIGYELEM: Nyitott állapotban és hibás, vagy nem működő zárószerkezet esetén látható és láthatatlan lézersugárzás. Kerülje el a sugárnyalábnak való közvetlen kitettséget. 4. CÍMKE REPRODUKCIÓJA: FIGYELMEZTETŐ CÍMKE, AZ EGYSÉG BELSEJÉBEN ELHELYEZVE. G-2

4 Varování, upozornění a jiné/ostrzeżenia i inne informacje/ Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók UPOZORNĚNÍ: Správné větrání V zájmu prevence úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození zařízení umístěte přístroj takto: Nahoře/vpředu/vzadu/po stranách: V oblastech znázorněných níže uvedenými rozměry by se neměly nacházet žádné Dole: Dále také udržujte co nejlepší oběh vzduchu. překážky. Položte na rovný povrch. Umístěním přístroje na podstavec o min. výšce 10 cm udržujte přiměřený vzduchový prostor. UWAGA: Odpowiednia wentylacja Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, pożaru i uchronienia urządzenia od zniszczenia, należy je umieść: Góra/Przód/Tył/Boki: Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległościach podanych poniżej. Dół: Umieść na płaskiej, poziomej powierzchni. Zapewnij odpowiednią wentylację, umieszczając na stojaku o wysokości 10 cm lub więcej. Dodatkowo zachowaj najlepszą możliwą cyrkulację powietrza. FIGYELEM: Helyes Szellőzés Áramütés és tűz veszélyének elkerülése, továbbá a károsodástól való megóvás céljából a berendezést az alábbi módon helyezze el: Tető/Előlap/Hátlap/Oldalak: Nem szabad akadályt helyezni az alább ábrázolt távolságokon belüli területre. Fenéklap: Helyezze vízszintes felületre. Egy legalább 10 cm magas emelvényre helyezve biztosítson megfelelő légutat a szellőzéshez. Ezenkívül biztosítsa a lehető legjobb légáramlást. Pohled zepředu Widok z przodu Előlnézet Pohled zboku Widok z boku Oldalnézet 15cm 1cm 1cm 15cm 15cm Přední strana Przód Előlap 15cm Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy akadályok 10cm G-3

5 Informace pro uživatele k likvidaci starého zařízení Upozornění: Tento symbol je platný jen v Evropské unii. [Evropská unie] Tento symbol udává, že elektrické a elektronické vybavení nesmí být po skončení životnosti likvidován jako běžný komunální odpad. Produkt musí být předán na příslušném sběrném místě k správnému zpracování, regeneraci a recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Musí být zlikvidován správně v souladu s národními předpisy vaší země. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace tohoto produktu. Podrobnější informace o sběrném místě a recyklaci tohoto produktu si vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů ve va.em místě nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili. Nesprávná likvidace tohoto odpadu může mít za následek postih podle národní legislativy. (Firemní uživatelé) Přejete-li si tento produkt zlikvidovat, navštivte prosím naši webovou stránku kde získáte informace o možnosti vrácení produktu. [Ostatní země mimo Evropskou unii] Přejete-li si zlikvidovat tento produkt, proveďte to prosím v souladu s příslušnými národními zákony nebo jinými předpisy platnými ve vaší zemi, které se vztahují k likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení. Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji niesprawnych urządzeń Uwaga: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. [Kraje Unii Europejskiej] ČESKY POLSKI Symbol przedstawiony obok oznacza, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Należy je natomiast przekazać do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i utylizacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zagrożone niewłaściwym traktowaniem odpadów elektronicznych. Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbiórki i powtórnego przerobu odpadów można uzyskać u władz lokalnych, w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów lub w sklepie z artykułami elektronicznymi. Zgodnie z krajowym ustawodawstwem w przypadku nieprawidłowego usuwania wspomnianych odpadów mogą być nakładane kary. (Użytkownicy biznesowi) Jeśli zaszła potrzeba pozbycia się niniejszego produktu, prosimy zajrzeć na strony aby uzyskać informacje o możliwości jego odbioru. [Kraje poza Unią Europejską] W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu prosimy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznymi i elektronicznymi. Felhasználói tájékoztató az elhasznált berendezések ártalmatlanításáról Figyelem! Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. [Európai Unió] MAGYAR Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezést a hasznos élettartama végén nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett a terméket a megfelelő, elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre kell vinni, hogy a nemzeti törvényeknek megfelelően történjék kezelése, visszanyerése és újrahasznosítása. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni a természetes erőforrásokat és megelőzheti azokat a környezetre és az egészségre gyakorolt ártalmas hatásokat, amelyeket a termék hulladékának helytelen kezelése egyébként okozhat, továbbá csökkenti az elektromos berendezésekből származó hulladékok mennyiségét és segíti az újrahasznosítást és újrafeldolgozást. A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki. (Üzleti felhasználók) Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, látogasson el weboldalunkra: ahol tájékoztatást kaphat a termék visszavételével kapcsolatban. [Az Európai Unión kívüli országok] Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, a megfelelő nemzeti jogszabályok, illetve az Ön országának az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának kezelésére vonatkozó, egyéb szabályai szerint végezze. G-4

6 Obsah Úvod Dodávané příslušenství...2 Popis součásti...3 Přehrávač DVD... 3 Přijímač... 4 Používání dálkového ovladače...5 Vložení baterií do dálkového ovladače... 5 Ovládání TV přijímače pomocí dálkového ovladače...6 Příprava Připojení...7 Standardní nastavení... 7 Připojení antén... 7 Připojení reproduktorů... 9 Připojení přijímače a přehrávače DVD Připojení dalších zařízení Připojení k TV přijímači Připojení napájecích kabelů Základní funkce Základní funkce...14 Zapnutí/vypnutí systému Nastavení hodin Stmívač Nastavení hlasitosti Dočasné vypnutí zvuku (MUTING) Nastavení kvality zvuku Nastavení basového zvuku Vylepšení přehrávaného zvuku (CC CONVERTER) Poslech rozhlasu Poslech rozhlasového vysílání...18 Výběr rozhlasové stanice Naladění předvolené stanice Rozhlasový datový systém Přehrávání disků DVD/CD Základní funkce přehrávače DVD...23 Přehrávání disků DVD/CD...23 Změna zobrazení v okénku displeje...26 Výběr kapitoly/skladby pomocí číselných tlačítek...26 Zastavení přehrávání...26 Pozastavení přehrávání...27 Obraz se bude posouvat po jednotlivých obrázcích Vyhledávání rychle vzad/rychle vpřed...27 Přehrávání z místa 10 sekund před (Funkce opakování jedním dotekem)...28 Pomalé přehrávání...28 Přeskočení na počátek kapitoly/skladby/ souboru...28 Přeskakování asi v 5minutových intervalech...29 Obnovení přehrávání...29 Výběr skladby z obrazovkové nabídky...30 Funkce přehrávače DVD zvyšující pohodlí Uzamčení vysouvání disku DVD/CD...31 Přehrávání disku DVD/CD v požadovaném pořadí (přehrávání programu)...31 Přehrávání disku DVD/CD v náhodném pořadí (náhodné přehrávání)...33 Opakované přehrávání disků DVD/CD (opakované přehrávání)...33 Opakované přehrávání požadované části (Opakované přehrávání mezi body A-B)...34 Uložení nastavení způsobu přehrávání...34 Výběr titulků...35 Výběr jazyka zvukového doprovodu...35 Výběr úhlu pohledu...36 Zvětšení obrazu (ZOOM)...36 Nastavení kvality obrazu (VFP)...37 Přehrávání skupiny bonusů...37 Zobrazitelné statické obrázky (B.S.P.)...38 Vytvoření realistického zvuku (3D PHONIC)...38 Používání stavové lišty a lišty nabídky...39 Změna počátečního nastavení na obrazovce preferencí...41 Základní funkce...41 LANGUAGE...41 PICTURE...42 AUDIO...42 OTHERS

7 Úvod Dodávané příslušenství Poslech zvuku z jiného audio zařízení Poslech zvuku z jiného audio zařízení...44 Časovač Časovač...45 Použití časovače přehrávání Použití časovače zpožděného vypínání Odkazy Zvláštní upozornění...48 Poznámky k manipulaci O discích DVD/CD...49 Typy disků DVD/CD, které lze přehrávat Struktura disku Odstraňování problémů...52 Jazykové kódy...53 Technické údaje...54 Přesvědčte se, zda je dodané příslušenství kompletní. Číslo v závorkách udává množství dodaných kusů. Jestliže některá položka chybí, obrat te se neprodleně na prodejce. Dálkový ovladač (1) Baterie (2) Anténa FM (1) Rámová anténa AM (1) Kabely reproduktoru (4) Audio kabel (1) Optický digitální kabel (1) Synchronizační kabel (1) UPOZORNĚNÍ Nepřehýbejte optický digitální kabel, mohlo by být zlomeno vnitřní optické vlákno. Úvod Česky Jak používat tuto příručku Tato příručka vysvětluje způsob ovládání pomocí dálkového ovladače. Některá tlačítka na přijímači nebo přerhávači DVD jsou shodná s tlačítky na dálkovém ovladači. V takovém případě můžete použít libovolné z obou tlačítek. Některá schémata v příručce jsou kvůli snazšímu vysvětlování zjednodušená nebo naopak zvýrazněná. Některé funkce můžete obsluhovat jiným způsobem, než je vysvětleno v této příručce. Následující značky popisují disky použitelné pro vysvětlovanou funkci. DVD VR znamená disk DVD nahraný ve formátu DVD Video Recording (DVD VR). VCD znamená Video Compact Disc. SVCD znamená Super Video Compact Disc. Disk ASF znamená disk nahraný ve formátu Advanced Systems Format. 2

8 Popis součásti Čísla odkazují na stránky, kde je uveden podrobný popis součástí. Přehrávač DVD Přední panel 5 Viz také Okénko displeje níže. 13, , , 31 23, 27 Zadní panel Pro budoucí použití Okénko displeje Přijímač a přehrávač DVD využívají stejný design okének displeje. 24, 25 37, , 25 24, , 25, 32 24, 25,

9 Čísla odkazují na stránky, kde je uveden podrobný popis součástí. Přijímač Pøední panel Viz také Okénko displeje níže Úvod Česky 13, * 17 18, 23, 44 * Tento konektor je určen pro připojení páru sluchátek vybavených stereo zástrčkou (není součástí dodávky). Pokud jsou připojena sluchátka, reproduktory jsou vypnuté. Zadní panel , Okénko displeje Přijímač a přehrávač DVD využívají stejný design okének displeje ,

10 Používání dálkového ovladače Čísla odkazují na stránky, kde je uveden podrobný popis součástí. Vložení baterií do dálkového ovladače , 28, , , 28 27, , , , 24, 30, 35 30, , , 34, 45 15, TA/News/Info , , 15, 26 15, 32, Baterie (2) Pokud se účinná vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a snímače signálu dálkového ovladače na přijímači nebo přehrávači DVD sníží, vyměňte baterie. Použijte dvě baterie R6P (SUM-3)/AA(15F) se suchým článkem. UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte starou baterii společně s novou. Nepoužívejte různé typy baterií současně. Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte. Jinak by mohlo dojít k vytečení elektrolytu. Funkce dálkového ovládače Chcete-li dálkový ovládač použít, zaměřte jej směrem k přednímu panelu přijímače nebo přehrávače DVD. Pokud dálkový ovladač používáte ze vzdálenosti pod příliš velkým úhlem nebo pokud v cestě paprsku stojí překážka, signál nemusí být přijat. Pokud je snímač signálu dálkového ovladače vystaven působení silného světla, například slunečního, nemusí přístroj správně pracovat. 5

11 Ovládání TV přijímače pomocí dálkového ovladače TV přijímač můžete ovládat pomocí dálkového ovladače dodaného k tomuto systému. TV CHANNEL Volič režimu dálkového ovladače TV TV/VIDEO TV VOLUME ENTER Číselná tlačítka Nastavení kódu výrobce 1 Přepněte volič režimu dálkového ovladače na TV. 2 Podržte TV. Podržet TV, dokud nedokončíte krok 4. 3 Stiskněte ENTER a uvolněte. 4 Stiskněte číselná tlačítka (1-9, 0). Viz také Používání číselných tlačítek (A strana 15). Příklady: Pro TV přijímač Hitachi: Stiskněte tlačítko 0 a potom tlačítko 7. Pro TV přijímač Toshiba: Stiskněte tlačítko 2 a potom tlačítko 9. Pokud výrobce vašeho TV přijímače má dva nebo více kódů, nastavte je jeden po druhém a vyberte ten, se kterým lze TV přijímač ovládat dálkovým ovladačem nejlépe. Výrobce Kód Výrobce Kód JVC 01 Nordmende 13, 14, 18, Akai 02, 05 Okano 09 Blaupunkt 03 Orion 15 Daewoo 10, 31, 32 Panasonic 16, 17 Fenner 04, 31, 32 Philips 10 Fisher 05 Saba 13, 14, 18, Grundig 06 Samsung 10, 19, 32 Hitachi 07, 08 Sanyo 05 Inno-Hit 09 Schneider 02, 05 Irradio 02, 05 Sharp 20 Magnavox 10 Sony Mitsubishi 11, 33 Telefunken 13, 14, 18, Miver 03 Thomson 13, 14, 18, 26-28, 30 Nokia 12, 34 Toshiba 29 POZNÁMKA Jednotlivé kódy výrobců se mohou kdykoli změnit. TV přijímač vyrobený jiným výrobcem nemusí být možné ovládat. 5 Uvolněte TV. Používání dálkového ovladače pro ovládání TV přijímače Používejte dálkový ovladač tak, že jej nasměrujete na TV přijímač. ~ / / Zapnutí a vypnutí TV přijímače. Přepínání kanálů. Nastavuje hlasitost. *1 Volba kanálů. Přepínání mezi předchozím zvoleným kanálem a aktuálním kanálem. Přepínání mezi TV přijímačem a video vstupem. *1 Ujistěte se, že volič režimu dálkového ovladače přepnete do polohy TV předem. POZNÁMKA Po výměně baterií v dálkovém ovladači nastavte kódy výrobců znovu. Pokud je volič režimu dálkového ovladače přepnutý do polohy TV, některá tlačítka nemusí být funkční. Úvod Česky 6

12 Připojení Příprava Nezapínejte napájení přístroje dříve, než dokončíte jeho připojení. Standardní nastavení Přehrávač DVD Reproduktor Přijímač Reproduktor Připojení antén Připojení rámové antény AM (součást dodávky) 1 Ustavte anténu pásma AM. 2 Připojte anténní kabel. Přijímač (zadní panel) Bílá Černá 3 Natočte rámovou anténu AM do polohy pro nejlepší příjem. Umístěte rámovou anténu AM co nejdále od přijímače. Rámovou anténu AM neumíst ujte na kovový stůl nebo do blízkosti TV přijímače, počítače nebo jiného elektrického zařízení. Mohlo by to ovlivnit příjem rozhlasových stanic. Pokud je příjem signálu rozhlasových stanic pomocí rámové antény AM Elektrický vodič: 3 5 m (není součástí dodávky) Kroucením spojte elektrický vodič a kabel rámové antény AM. Elektrický vodič Kabel rámové antény AM Natáhněte elektrický vodič vodorovně, nejlépe na vysokém místě, například nad oknem nebo ve vnějším prostoru. Připojte kabel rámové antény AM k přijímači společně s elektrickým vodičem. Připojte konec anténního kabelu způsobem uvedeným výše. Pokud jsou konce anténního kabelu kryty izolací, odstraňte ji v dostatečné délce. Přijímač (zadní panel) Při stanovování polohy antén zjistěte nejlepší umístění pro dosažení nejlepší kvality příjmu vybraného rozhlasového programu (viz také Poslech rozhlasového vysílání (A strana 18)). 7

13 Informace o anténě FM (součást dodávky) Přijímač (zadní panel) FM anténa Natáhněte anténu FM do nejlepší polohy pro příjem rozhlasu a potom ji upevněte samolepicí páskou. Pokud je příjem signálu rozhlasové stanice pomocí dodané antény FM špatný, nebo pokud používáte společnou anténu Přijímač (zadní panel) Anténní kabel (není součástí dodávky) nebo Konvertor (není součástí dodávky: kompatibilní s 300 C/75 C) Koncová svorka společné antény Venkovní anténa FM (není součástí dodávky) Koaxiální kabel (není součástí dodávky) Příprava Česky V závislosti na podmínkách příjmu signálu rozhlasových stanic lze použít napáječ antény FM (není součástí dodávky: kompatibilní s 300 C). V tomto případě se vyžaduje konvertor (není součástí dodávky). Přijímač Pokud používáte jinou anténu, než dodanou se systémem, informujte se v návodu k obsluze pro použití antény a konvertor, kde jsou podrobnosti o připojení. Při stanovování polohy antén zjistěte nejlepší umístění pro dosažení nejlepší kvality příjmu vybraného rozhlasového programu (viz také Poslech rozhlasového vysílání (A strana 18)). 8

14 Připojení (pokračování) Nezapínejte napájení přístroje dříve, než dokončíte jeho připojení. Připojení reproduktorů Mezi levým a pravým reproduktorem není žádný rozdíl. Před připojením kabelů reproduktoru odstraňte izolaci v dostatečné délce. Svorky reproduktoru Kabel reproduktoru Svorky reproduktoru Kabel reproduktoru TWEETER RIGHT TWEETER RIGHT TWEETER LEFT TWEETER LEFT TWEETER TWEETER WOOFER RIGHT WOOFER RIGHT WOOFER LEFT WOOFER LEFT WOOFER Pravý reproduktor (zadní panel) Kabel reproduktoru (součást dodávky) Přijímač (zadní panel) WOOFER Levý reproduktor (zadní panel) Nesprávné zapojení může reproduktory poškodit. Dodané reproduktory jsou vyhrazeny k použití s dodaným přijímače, jako součástí systému EX-A10. Nepřipojujte dodané reproduktory k jinému zařízení, než dodanému přijímači. Mohlo by to poškodit reproduktory. UPOZORNĚNÍ Nezkratujte svorky reproduktoru a. Mohlo by to poškodit prijímač. Nepřipojujte jiné reproduktory s dodanými reproduktory. Jiná impedance může poškodit přijímač a reproduktor. Nesprávné spojení kabelů reproduktoru může narušit stereo efekt a kvalitu zvuku. Dodané reproduktory jsou magneticky odstíněné, ale za jistých podmínek se mohou na TV přijímači objevit barevné nepravidelnosti. Nastavte reproduktory do takové polohy, abyste tomuto jevu zabránili. 1. Před ustavením reproduktorů vypněte napájení TV přijímače. 2. Reproduktory umístěte do dostatečné vzdálenosti od TV přijímače tak, aby to nezpůsobovalo barevné nepravidelnosti na obrazovce. 3. Před zapnutím napájení TV přijímače vyčkejte asi 30 minut. Reproduktory mají membránu a skříň vyrobenou z přírodního dřeva, aby věrně dokázaly reprodukovat původní zvuk. Vzhled se tedy bude u každého systému lišit. Kryt reproduktorů můžete sejmout. Kryt reproduktorů POZNÁMKA Chcete-li, aby přijímač a přehrávač DVD mohly rádně odvádět tepelnou energii, ponechte volný prostor alespoň 1 cm mezi přijímačem nebo přehrávačem DVD a reproduktory nebo jinými předměty. 9

15 Připojení přijímače a přehrávače DVD Ujistěte se, že jsou připojeny všechny tři dodané kabely. Přehrávač DVD (zadní panel) Příprava Česky Synchronizační kabel (součást dodávky) Optický digitální kabel (součást dodávky) Audio kabel (součást dodávky) UPOZORNĚNÍ Nepřehýbejte optický digitální kabel, mohlo by být zlomeno vnitřní optické vlákno. Pokud jsou koncovky optického digitálního kabelu zakryty ochrannými krytkami, před připojením je sejměte. Ochranná krytka 10

16 Připojení (pokračování) Nezapínejte napájení přístroje dříve, než dokončíte jeho připojení. Připojení dalších zařízení BASS ADJUST Volič režimu dálkového ovladače / (kurzor)/ ENTER SCAN MODE S. WFR OUT Připojení dalších reproduktorů Připojení jiných reproduktorů, než dodaných se systémem, provedete podle pokynů níže. 1 Přepněte volič režimu dálkového ovladače na RECEIVER. 2 Připojte reproduktory ke svorkám SPEAKERS WOOFER LEFT a RIGHT na přijímači. 3 Podržte BASS ADJUST asi 2 sekundy nebo déle. V okénku displeje přijímače se zobrazí Single Amp a na svorky SPEAKERS TWEETER LEFT a RIGHT není přiváděn žádný zvukový signál. Displej na přijímači Připojení subwooferu Pokud tento systém připojíte k subwooferu s vestavěným zesilovačem (není součástí dodávky), bude reprodukovaný zvuk zvýrazněn dynamickými basy. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze subwooferu. Audio kabel (není součástí dodávky) (Pokud je součástí dodávky subwooferu s vestavěným zesilovačem audio kabel, můžete jej použít.) Subwoofer s vestavěným zesilovačem (není součástí dodávky) Přijímač (zadní panel) POZNÁMKA Impedance reproduktorů připojených k tomuto systému musí být v rozsahu 6 C až 16 C. Během připojování dodaných reproduktorů k přijímači ještě jednou podržte stisknuté BASS ADJUST na dálkovém ovladači na 2 sekundy nebo více more a navolte Bi-Amp na okénku displeje na přijímači. Chcete-li zapnout zvuk ze subwooferu, stiskněte S.WFR OUT na dálkovém ovladači a zobrazte S. WOOFER ON (zapnutí subwooferu) v okénku displeje přijímače. S každým stisknutím S.WFR OUT se displej přepne mezi S. WOOFER ON a S. WOOFER OFF. POZNÁMKA Pokud je navoleno S. WOOFER ON, basový zvuk z levého a pravého reproduktoru bude automaticky potlačen a přesměrován hlavně do subwooferu. 11

17 Připojení dalších audio zařízení Výstup Další audio zařízení Připojení k TV přijímači Připojení TV přijímače ke konektoru AV OUT TV přijímač Přehrávač DVD (zadní panel) Příprava Česky Ke konektoru SCART Audio kabel (není součástí dodávky) Vstup Přijímač (zadní panel) Připojení TV přijímače ke konektorům COMPONENT VIDEO OUT TV přijímač Kabel SCART (není součástí dodávky) Přehrávač DVD (zadní panel) Připojení digitálního zařízení s konektorem optického výstupu Ke svorkám složkového video signálu Výstup Vstup Přehrávač MD nebo satelitní přijímač Ke konektoru optického digitálního výstupu Optický digitální kabel (není součástí dodávky) Kabel složkového video signálu (není součástí dodávky) Po připojení přehrávače DVD k TV přijímači vyberte správně typ video signálu podle TV přijímače. 1 Přepněte volič režimu dálkového ovladače na DVD. 2 Ujistěte se, že je zastaveno přehrávání. (Pokud je přehráván disk, stiskněte a zastavte jej.) Přijímač (zadní panel) (Pokračování na následující straně) 12

18 Připojení (pokračování) Nezapínejte napájení přístroje dříve, než dokončíte jeho připojení. Rozmístění tlačítek na dálkovém ovladači viz také strana Stiskněte SCAN MODE. Rozbliká se stávající typ video signálu. 4 Stiskněte opakovaně, (kurzor) nebo SCAN MODE a vyberte typ video signálu vhodný pro TV přijímač. Lze vybrat RGB, Y/C nebo PROGRESSIVE. Vyberte RGB, pokud je TV přijímač kompatibilní se složkovými video signály připojen ke konektoru AV OUT. Vyberte Y/C, pokud je TV přijímač kompatibilní se S-video signály připojen ke konektoru AV OUT. Vyberte PROGRESSIVE, pokud je TV přijímač kompatibilní s progresivním skenováním připojen ke konektorům COMPONENT VIDEO OUT. 5 Stiskněte ENTER. Vybraný typ video signálu je krátce zobrazen. POZNÁMKA I když je napájecí kabel přehrávace DVD odpojen od sít ové zásuvky, nebo je napájení přerušeno, nastavení typu video signálu se uloží. Připojení napájecích kabelů Přijímač Sít ová zásuvka Přehrávač DVD Sít ová zásuvka Přijímač (zadní panel) Přehrávač DVD (zadní panel) Připojte napájecí kabely až poté, co jste dokončili připojení jiných kabelů. Kontrolky STANDBY na předních panelech přijímače a přehrávače DVD se rozsvítí. UPOZORNĚNÍ Připojte přehrávač DVD přímo k TV přijímači (nebo monitoru), aniž byste kabeláž vedli přes video rekordér (VCR). V opačném případě by mohlo dojít ke zkreslení obrazu během přehrávání. Přehrávač DVD TV přijímač (nebo monitor) Přímé připojení Připojení přehrávače DVD k VCR vestavěnému v TV přijímači může rovněž způsobit zkreslení obrazu během přehrávání. 13

19 Základní funkce Základní funkce DIMMER DISPLAY OPEN/ CLOSE FM/AM CC CONVERTER CLOCK/ TIMER SET BASS +/ Volič režimu dálkového ovladače AUDIO DVD AUX MUTING AUDIO VOLUME +/ / / / (kurzor)/ ENTER Číselná tlačítka CANCEL BASS ADJUST TREBLE +/ Zapnutí/vypnutí systému Přijímač 1 Přepněte volič režimu dálkového ovladače na RECEIVER. 2 Stiskněte AUDIO (nebo na přijímači). Napájení přijímače se zapne a kontrolka STANDBY na přijímači zhasne. Stiskněte znovu AUDIO a napájení přijímače vypněte. Přijímač při vypnutém napájení rovněž zapnete stisknutím některého z následujících tlačítek. - DVD, FM/AM nebo AUX na dálkové ovladači - / na přehrávači DVD Funkce přiřazená tlačítku se současně aktivuje. Přehrávač DVD 1 Přepněte volič režimu dálkového ovladače na DVD. 2 Stiskněte DVD (nebo na přehrávači DVD). Napájení přehrávače DVD se zapne a kontrolka STANDBY na přehrávači DVD zhasne. Stiskněte znovu DVD a napájení přehrávače DVD vypněte. Přehrávač DVD při vypnutém napájení rovněž zapnete stisknutím některého z následujících tlačítek. - DVD nebo OPEN/CLOSE na dálkovém ovladači - nebo / na přehrávači DVD Funkce přiřazená tlačítku se současně aktivuje. (Pokud stisknete DVD na dálkovém ovladači nebo / na přehrávači DVD a v přístroji je založen disk, automaticky se začne přehrávat.) Příprava/Základní funkce Česky 14

20 Základní funkce (pokračování) Nastavení hodin Hodiny lze nastavit na zapnutém i vypnutém přijímači. Příklad: Nastavení hodin na 10:30 dopoledne, středa 1 Přepněte volič režimu dálkového ovladače na RECEIVER. 2 Stiskněte CLOCK/TIMER. Displej na přijímači 3 Stisknutím nebo (kurzor) zvolte hodinu. Podržte tlačítko a nastavený údaj hodiny se zvýší. Pro zadání hodiny můžete také použít číselná tlačítka. Viz také Používání číselných tlačítek vpravo. 8 Stiskněte SET. Hodiny začnou počítat od 0 sekund nastavené minuty. POZNÁMKA Při nastavování hodin se můžete vrátit k předchozímu kroku stisknutím CANCEL. Displej zobrazuje čas ve 24hodinovém formátu. Hodiny se předcházejí/zpožďují asi o 1 minutu měsíčně. I když je napájecí kabel přijímače odpojen od sít ové zásuvky, nebo je napájení přerušeno, nastavení hodin je uloženo asi na dobu 1 minuty. Hodiny nelze nastavit, pokud je vybraná volba DISPLAY OFF. (A strana 16) Nastavení hodin Stiskněte dvakrát CLOCK/TIMER a zobrazte hodiny, potom je nastavte postupem od kroku 3. Zobrazení hodiny při používání přijímače Stiskněte DISPLAY. Viz také Změna zobrazení v okénku displeje. (A strana 26) 4 Stiskněte SET. 5 Stisknutím nebo (kurzor) zvolte minutu. Podržte tlačítko a nastavený údaj minuty se zvýší. Pro zadání minuty můžete také použít číselná tlačítka. Stiskněte SET. 6 Stiskněte SET. 7 Stisknutím nebo (kurzor) zvolte den v týdnu. Podržte tlačítko a postupně změňte nastavení dne v týdnu. 15 Pro dny v týdnu se používají zkratky. Sun. Neděle Mon. Pondělí Tue. Úterý Wed. Středa Thu. Čtvrtek Fri. Pátek Sat. Sobota Používání číselných tlačítek Příklady: 5: 15: 150:

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX Preventívne a bezpečnostné opatrenia Varovania: varovania znamenajú činnosť alebo situáciu, ktorá môže mať za následok poškodenie alebo zničenie zariadenia,

Részletesebben

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu 5 599111-97 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu ASI300 2 Použitie výrobku Váš kompresor Black & Decker je určený na použitie v domácnosti s napájaním z elektrickej siete 230 V, alebo

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D26/D26i Digitális videokamera VP-D26/D26i AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/ STOP SELF TIMER PHOTO SEARCH

Részletesebben

Twin Technology. Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Navodila za uporabo Podlahový vysávaè Návod na použitie

Twin Technology. Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Navodila za uporabo Podlahový vysávaè Návod na použitie Twin Technology HR CZ SK HU PL RO BG GR Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Sesalnik Navodila za uporabo Podlahový vysavaè Návod k použití Podlahový vysávaè Návod na použitie Porszívó Használati útmutató

Részletesebben

SCD-5045MR SCD-5055MR

SCD-5045MR SCD-5055MR SCD-5045MR SCD-5055MR CAR STEREO CD/CDR/CDRW/MP3/WMA PLAYER WITH PLL FM STEREO RADIO/RDS USB/SD/MMC CARD INPUT FLIP DOWN/DETACHABLE FRONT PANEL STEREO SYSTÉM DO AUTOMOBILU S PŘEHRÁVAČEM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA

Részletesebben

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation 4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES Kezelési útmutató 2012 Sony Corporation Magyar FIGYELMEZTETÉS A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

E970SWN/E970SWNL/E2270SWN (LED há tté rvilá gítá s)

E970SWN/E970SWNL/E2270SWN (LED há tté rvilá gítá s) E970SWN/E970SWNL/E2270SWN (LED há tté rvilá gítá s) Biztonság... 3 Nemzeti sajátosságok... 3 Áram... 4 Telepités... 5 Tisztitás... 7 Egyéb... 8 Beállíás... 9 A doboz tartalma... 9 Az állvány... 10 A látószög

Részletesebben

Rúdhangsugárzó HT-ST9

Rúdhangsugárzó HT-ST9 Rúdhangsugárzó HT-ST9 FIGYELMEZTETÉS A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében). A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja

Részletesebben

SMART All-in-One Használati utasítás

SMART All-in-One Használati utasítás SMART All-in-One Használati utasítás A2272PW4T/A2472PW4T 1 www.aoc.com 2013 AOC. Minden jog fenntartva! TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG...4 Elnevezési konvenciók...4 Tápfeszültség...5 Telepítés...6 Tisztítás...7

Részletesebben

Golden Media Spark (Reloaded, Triplex, One) Használati útmutató

Golden Media Spark (Reloaded, Triplex, One) Használati útmutató Golden Media Spark (Reloaded, Triplex, One) Használati útmutató SW v.1.2.32 2012.01.20 (W.V) TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági előírások... 4 2. Bevezetés... 5 3. Jellemzők... 5 4. A távirányító... 6 5. Előlap...

Részletesebben

CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ

CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ AC 230V ~ 50Hz, 5W AM: 530-1600kHz FM: 88-108MHz KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA Használati utasítás A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el;

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD Biztonsági előírások Ez a termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A készülék használatbavétele előtt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és őrizze azt meg. Tápfeszültség AC 90-250, 50/60Hz

Részletesebben

Olvassa el ezt először

Olvassa el ezt először Olvassa el ezt először Biztonsági tudnivalók A készülékkel kapcsolatos tudnivalók A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen. A készülék

Részletesebben

á oprofilowanie ze stali o prostokątnym przekroju à oprofilowanie ze stali o półokrągłym przekroju â gumowy wsad

á oprofilowanie ze stali o prostokątnym przekroju à oprofilowanie ze stali o półokrągłym przekroju â gumowy wsad EN50 ET400 ET500 SYSTEM SIVER SYSTÉM SIVER SIVER RENDSZER 7 3 8 9 6 4 5 GNIAZDO OSTRZA Å prostokątna płaska powierzchnia Ç boczne prowadnice É górna wnęka OSTRZE Ñ prostokątna powierzchnia podwyższona

Részletesebben

T-Home Sat TV-vevôegység. kezelési útmutatója

T-Home Sat TV-vevôegység. kezelési útmutatója T-Home Sat TV-vevôegység kezelési útmutatója Általános bemutatás Ez egy új generációs mûholdvevô készülék, amely beépített merevlemezzel rendelkezik. A kifejlesztett technológiai újításoknak köszönhetôen

Részletesebben

VR 34 DK, SE, NO, EE, LT, LV, PL, HU

VR 34 DK, SE, NO, EE, LT, LV, PL, HU VR 34 DK, SE, NO, EE, LT, LV, PL, HU 7 Gwarancja i serwis 7 Gwarancja i serwis Warunki gwarancji Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu 1. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą tylko urządzeń do

Részletesebben

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató GameCamera Vadfigyelő kamera HU Használati útmutató Általános információk Használati útmutató Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Csak a használati útmutatónak megfelelő módon használja ezt

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

Először ezt a részt olvassa el!

Először ezt a részt olvassa el! Először ezt a részt olvassa el! Az optimális beállítások elvégzése Csatlakozás a Roland JC-120 RETURN aljzatába Output Select: JC-120 Return A csatlakoztatásokat és a kimenet-választási beállításokat úgy

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben