KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER"

Átírás

1 KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT A [EV]

2 Varování, upozornění a jiné Ostrzeżenia i inne informacje Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók UPOZORNĚNÍ Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.: 1. Neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň. 2. Systém chraňte před deštěm nebo vlhkostí. OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.: 1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy. 2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. ÓVINTÉZKEDÉS A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt. 2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. UPOZORNĚNÍ tlačítko! Pro úplné vypnutí napájení odpojte od zařízení přívodní šňůru (pohotovostní kontrolka STANDBY zhasne). Přepnutím Tlačítka do jakékoli polohy nedochází k odpojení přívodu elektrické energie. Nachází-li se systém v pohotovostním režimu, kontrolka STANDBY svítí červeně. Je-li systém vypnut, kontrolka STANDBY zhasne. Zapnutí a vypnutí lze dálkově ovládat. OSTRZEŻENIE przycisk! Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania (gaśnie kontrolka STANDBY). Przycisk nie odłącza całkowicie zasilania. Gdy urządzenie jest w stanie gotowości, kontrolka STANDBY świeci się na czerwono. Po włączeniu urządzenia gaśnie kontrolka STANDBY. Włączaniem/wyłączaniem zasilania można sterować zdalnie. FIGYELEM űzemi kapcsoló! A hálózati csatlakozó kihúzásával teljesen kapcsolja ki az áramot (a STANDBY készenléti lámpa kialszik). A semmilyen helyzetben nem kapcsolja ki a hálózati vezetéket. Amikor a rendszer készenléti állapotban van, a STANDBY készenléti lámpa vörösen világít. A rendszer bekapcsolásakor a STANDBY készenléti lámpa kialszik. Az áram ki/be kapcsolható a távvezérlővel. UPOZORNĚNÍ Nezakrývejte větrací otvory. (Zakryjete-li větrací otvory novinami nebo látkou, dojde k přehřátí.) Nevystavujte zařízení působení otevřeného ohně, neumist ujte na něj např. hořící svíčky. Při vyřazení baterií je nutno dodržovat místní předpisy o ochraně životního prostředí. Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Neumist ujte na něj žádné předměty s kapalinami, např. vázy. OSTRZEŻENIE Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych. (Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła.) Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece. Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów określających warunki utylizacji takich baterii. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. ÓVINTÉZKEDÉS Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyílások, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből). Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat. Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csepegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát. Úvod Wprowadzenie Bevezető G-1

3 UPOZORNĚNÍ Správné větrání V zájmu prevence úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození zařízení umístěte přístroj takto: Nahoře/vpředu/vzadu/po stranách: V oblastech znázorněných níže uvedenými rozměry by se neměly nacházet žádné překážky. Dole: Položte na rovný povrch. Umístěním přístroje na podstavec o min. výšce 10 cm udržujte přiměřený vzduchový prostor. Dále také udržujte co nejlepší oběh vzduchu. Pohled zepředu Hlavní jednotka Pohled zboku 15cm 1cm 15cm 1cm 15cm Stěna nebo překážky 15cm Hlavní jednotka Přední strana 10cm UWAGA Odpowiednia wentylacja Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, pożaru i uchronienia urządzenia od zniszczenia, należy je umieść: Góra/Przód/Tył/Boki: Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległościach podanych poniżej. Dół: Umieść na płaskiej, poziomej powierzchni. Zapewnij odpowiednią wentylację, umieszczając na stojaku o wysokości 10 cm lub więcej. Dodatkowo zachowaj najlepszą możliwą cyrkulację powietrza. Widok z przodu Urządzenie Widok z boku 15cm 1cm 15cm 1cm 15cm Ściana lub przeszkoda 15cm Urządzenie Przód 10cm FIGYELEM Helyes Szellőzés Áramütés és tűz veszélyének elkerülése, továbbá a károsodástól való megóvás céljából a berendezést az alábbi módon helyezze el: Tető/Előlap/Hátlap/Oldalak: Nem szabad akadályt helyezni az alább ábrázolt távolságokon belüli területre. Fenéklap: Helyezze vízszintes felületre. Egy legalább 10 cm magas emelvényre helyezve biztosítson megfelelő légutat a szellőzéshez. Ezenkívül biztosítsa a lehető legjobb légáramlást. Előlnézet Készülék Oldalnézet 15cm 1cm 15cm 1cm 15cm Fal vagy akadályok 15cm Készülék Előlap 10cm G-2

4 DŮLEŽITÉ U LASEROVÝCH VÝROBKŮ 1. LASEROVÝ PRODUKT 1. TŘÍDY 2. UPOZORNĚNÍ: Neotvírejte horní kryt. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné díly opravitelné uživatelem. Veškerý servis přenechejte kvalifikovaným servisním osobám. 3. UPOZORNĚNÍ: Při poškození nebo poruše blokace se uvnitř nachází viditelné i neviditelné záření. Zabraňte přímému vystavení paprsku. 4. REPRODUKCE ŠTÍTKU: VAROVNÝ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE. WAŻNE DLA PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie wolno otwierać górnej obudowy. Wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika, pozostaw czynności serwisowe wyszkolonemu personelowi. 3. UWAGA: Widoczne i niewidoczne promieniowanie lasera przy otwarciu, uszkodzonej lub nie działającej blokadzie. Uwaga na bezpośrednie działanie promienia lasera. 4. KOPIA NAKLEJKI: NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA UMIESZCZONA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA. LÉZER TERMÉKEK ESETÉN FONTOS OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS 2. FIGYELEM: Ne nyissa fel a felső burkolatot. Az egységben nincsenek a felhasználó által karbantartható részek, bízza az összes karbantartást képzett szakemberre. 3. FIGYELEM: Nyitott állapotban és hibás, vagy nem működő zárószerkezet esetén látható és láthatatlan lézersugárzás. Kerülje el a sugárnyalábnak való közvetlen kitettséget. 4. CÍMKE REPRODUKCIÓJA: FIGYELMEZTETŐ CÍMKE, AZ EGYSÉG BELSEJÉBEN ELHELYEZVE. G-3

5 Obsah Úvod Varování, upozornění a jiné...g-1 Zvláštní upozornění...2 O discích...3 Popis součástí...5 Začínáme Použití dálkového ovládání...6 Vkládání baterií do dálkového ovladače... 6 Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače... 7 Zapojení...8 Základy ovládání Přehrávání disků...12 Přehrávání Přepínání displeje Vyberte, co chcete přehrávat, stiskem číselných tlačítek Pro zastavení přehrávání Pro pozastavení přehrávání Posun obrazu po jednotlivých snímcích Rychlé vyhledávání vzad/vpřed Přehrávání z pozice před 10 sekundami (Přehrávání jedním dotekem) Zpomalené přehrávání Skok na začátek výběru Změna jasu displeje (DIMMER) Nastavení hlasitosti Úprava kvality zvuku Dočasné vypnutí zvuku (MUTING) Použití navigačního řádku...28 Nastavení...29 Kódy zemí a oblastí...31 Poslech rozhlasu Poslouchání rozhlasového vysílání...32 Ladění přednastavené stanice...33 Radio Data System (RDS)...34 Výhodné funkce Poslech zvuku z jiného audio zařízení...38 Automatický režim STANDBY...38 Načasované vypnutí...39 Zámek diskové mechaniky...39 Odkazy Řešení problémů...40 Jazykové kódy...41 Technické údaje...42 Česky Pokročilé ovládání Přehrávání disků MP3 a JPEG...16 Obnovení přehrávání...18 Volba scény k přehrávání...19 Naprogramované přehrávání/náhodné přehrávání...20 Opakované přehrávání...22 Další výhodné funkce...24 Volba titulků Volba jazyka zvukové stopy Volba úhlu pohledu Zvětšení obrazu (ZOOM) Úprava kvality obrazu (VFP) Tvorba realistického zvuku (VIRTUAL SURROUND) Úprava úrovně přehrávání (DVD LEVEL) Funkce specifické pro DVD AUDIO...27 Přehrávání bonusové skupiny Listování statickými snímky (B.S.P.) Jak číst tento manuál Je popsána především obsluha pomocí tlačítek dálkového ovládání. Jsou-li tlačítka na hlavní jednotce označena stejnými značkami, lze je rovněž použít. Následující značky vás informují o tom, které typy disků lze obsluhovat. Zde uvedené ilustrace a obrázky menu se mohou lišit od skutečného vyobrazení. VCD je zkratkou pro Video CD. SVCD je zkratkou pro Super Video CD. 1

6 Zvláštní upozornění 2Česky Poznámky k manipulaci Důležitá upozornění Instalace systému Zvolte místo rovné, suché a ne příliš chladné ani horké, s teplotou mezi 5 C a 35 C. Mezi systémem a televizí nechte dostatek místa. Nepoužívejte systém na místě vystaveném vibracím. Sít ová šňůra Nesahejte na sít ovou šňůru mokrýma rukama! Pokud je sít ová šňůra zapojena do zásuvky, odebírá systém neustále malé množství energie. Při odpojování sít ové šňůry ze zásuvky tahejte za koncovku, nikdy za šňůru. Abyste předešli poškození systému V přístroji nejsou žádné součásti, které by mohl opravovat uživatel. Pokud něco nefunguje správně, odpojte sít ový přívod a poraďte se s prodejcem. Nestrktejte do systému žádné kovové předměty. Nevkládejte do systému disky nestandardního tvaru (srdce, květina, kreditní karta apod.), které je možné koupit, mohlo by dojít k poškození systému. Nepoužívejte disk s nalepenou izolepou, samolepkami nebo polepené, mohlo by dojít k poškození systému. Nálepka Poznámka k autorským právům Před nahráváním z DVD, Super Video CD (SVCD), VCD a CD disků se seznamte se zákony ohledně autorských práv. Nahrávání chráněných materiálů může být porušením těchto zákonů. Poznámky k ochraně proti kopírování DVD jsou chráněna ochranou proti kopírování. Když připojíte systém přímo k videorekordéru, ochrana proti kopírování se aktivuje a obraz se nebude zobrazovat správně. Bezpečnostní opatření Lepidlo Nálepka Chraňte přístroj před vlhkostí, vodou a prachem Nedávejte přístroj na vlhká nebo prašná místa. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu a nedávejte je blízko zdrojů tepla. Když jste pryč Když se chystáte odcestovat na delší dobu, odpojte přístroj od sítě. Péče o skříň přístroje Pro čištění přístroje používejte měkký hadřík a řiďte se pokyny pro použití utěrek napuštěných čistícími prostředky. Nepoužívejte benzen, ředidla ani organická rozpouštědla, včetně dezinfekčních prostředků. Mohlo by dojít k deformaci nebo změně barvy. Pokud se do systému dostane voda Vypněte systém a odpojte sít ovou zástrčku ze zásuvky a spojte se s prodejcem. Použití přístroje by v této situaci mohlo vést k požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Když se na čočky dostane kondenzace nebo kapky V následujících situacích může na čočkách docházet ke kondenzaci nebo vzniku kapek a narušení funkce přístroje: Po spuštění topení Při instalaci systému ve vlhkém nebo zapařeném prostředí Při náhlém přemístění systému z chladného na teplé místo Ve všech těchto případech nechte systém 1 až 2 hodiny před použitím zapnutý. Dodávané příslušenství Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechno příslušenství. Číslo v závorkách je počet kusů daného příslušenství. Pokud cokoliv chybí, kontaktujte okamžitě prodejce. Dálkový ovladač (1) Baterie (2) FM anténa (1) AM anténa (1) Sít ová šňůra (1) Kabely k reproduktorům (2) Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby, MLP Lossless a symbol dvojitého D jsou ochranné známky Dolby Laboratories. DTS a DTS 2.0+DOGITAL OUT jsou registrované ochranné známky Digital Theater Systems, Inc. V tomto produktu je použita technologie pro ochranu copyrightu chráněná určitými USA patenty a dalšími zákony týkajícími se autorských práv vlastněných Macrovision Corporation a dalšími vlastníky. Použití této ochranné technologie musí být schváleno Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a další omezené použití, pokud není jinak ujednáno s Macrovision Corporation. Reverzní inženýrství a analýzy jsou zakázány.

7 O discích Úvod Disky, které je možné přehrávat Systém je určen pro přehrávání následujících disků: DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD, SVCD, CD Systém je schopen přehrávat i následující disky: Ukončené disky DVD-R/RW nahrané ve formátu DVD VIDEO. CD-R/RW disky nahrané v následujících formátech - Hudební CD (ukončené disky) -VCD -SVCD - MP3/JPEG disky nahrané ve formátu ISO 9660 (pro podrobnosti viz O MP3/JPEG discích ) Některé disky není možné přehrát z důvodu jejich technologie, podmínek při nahrávání, poškození nebo znečištění. Z následujících disků je možné přehrávat jen zvuk: MIX-MODE CD CD-G CD-EXTRA CD TEXT Disky, které můžete přehrát: Typ disku DVD VIDEO DVD AUDIO Značka (Logo) AUDIO Formát video PAL Kód regionu* 2/ALL VCD PAL SVCD PAL CD CD-R CD-RW * Poznámka k regionálním kódům DVD přehrávače a DVD VIDEA mají vlastní regionální kódy. Tento systém je schopen přehrávat jen DVD VIDEO zahrané s regionálník kódem a ve formátu, jak je uvedeno výše. Příklady: Disky, které nelze přehrávat Následující disky nelze přehrávat: DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R/RW (nahrané ve formátu VR), CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD, atd. Při přehrávání těchto disků bude generován hluk a dojde k poškození reproduktorů. Poškozené disky a disky neobvyklého tvaru (jiné, než disky o průměru 12 cm nebo 8 cm) nelze přehrávat. O MP3/JPEG discích MP3/JPEG disky a soubory, které lze přehrávat Disky nahrané ve formátu ISO 9660 je možné přehrávat (kromě disků nahraných ve formátu zápisu paketů (formát UDF)). Je možné přehrávat i disky v multi-session. Soubory s příponou.mp3,.jpg a.jpeg (přípony velkými písmeny nebo v kombinaci velkých a malých písmen jsou také přijatelné) je možné přehrávat. Poznámky k MP3/JPEG diskům a souborům. V závislosti na stavu a vlastnostech disku může jeho načítání trvat déle, nebo jej nemusí být možné přehrát vůbec. Čas potřebný pro načítání se liší podle počtu skupin nebo stop (souborů) nahraných na disku. Pokud je ve jménu MP3/JPEG souboru použit jiný znak, než anglický, znak se nezobrazí korektně. Pořadí stop/skupin zobrazených na ovládací obrazovce MP3 a pořadí souborů/skupin zobrazených na ovládací obrazovce JPEG se může lišit od souborů/ složek zobrazených na monitoru počítače. Koupený MP3 disk se může přehrávat v jiném pořadí, než je uvedeno na štítku disku. Spuštěné souboru MP3 obsahujícího obrázek může trvat déle. Uplynulý čas se nezobrazuje, dokud se přehrávání nespustí. Když se přehrávání spustí, uběhlý čas nemusí být zobrazen správně. Systém není schopen pracovat s ID3 tagy MP3 souborů. Pro MP3 soubory je doporučen disk se vzorkovací frekvencí 44,1 khz a datovým tokem 128 kbps. Tento systém je schopen přehrávat JPEG soubory, včetně monochromatických. Systém je schopen přehrávat JPEG soubory pořízené digitálním fotoaparátem podle standardu DCF (Design Rule for Camera File System) (pokud je na obraz aplikována funkce, např. funkce fotoaparátu pro automatické otočení, data již nejsou ve formátu podle DCF a fotografie se nemusí zobrazit). Pokud byla data zpracována, upravena a nahrána pomocí editovacího software v počítači, fotografie se nemusí zobrazit. Tento systém není schopen přehrávat animace, jako jsou např. MOTION JPEG, nebo statické obrázky (např. TIFF) v jiném formátu než JPEG a obrázky se zvukem. Pro soubory JPEG je doporučeno rozlišení 640 x 480 bodů. Pokud byl obrázek zaznamenán v rozlišení vyšším, než 640 x 480 bodů, zobrazení může trvat déle. Obrázky s rozlišením vyšším než 8192 x 7680 není možné zobrazit. Soubory zaznamenané na DVD-R/RW není možné přehrát. Česky Pokud je vloženo DVD VIDEO s nesprávným regionálním kódem, na obrazovce se objeví Chybný kód regionu! a přehrávání se nespustí. U některých disků DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD nebo SVCD se může systém regovat jinak, než je uvedeno v této příručce. To je způsobeno způsobem naprogramování disku a jeho strukturou, nejedná se o vadu systému. Upozornění pro přehrávaní disků typu DualDisc: Strana disku DualDisc, která není DVD stranou, neodpovídá standardu Compact Disc Digital Audio. Nedoporučujeme přehrávaní strany DVD, která není DVD stranou disku DualDisc, ve vašich JVC. 3

8 O discích (pokračování) 4Česky Struktura disku DVD VIDEO DVD video se skládá z titulů a každý titul může být rozdělen do kapitol. Titul 1 Titul 2 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 1 Kapitola 2 DVD AUDIO DVD AUDIO se skládá ze skupin a každá skupina může být rozdělena do stop. Některé disky obsahují bonusovou skupinu, která pro přehrání vyžaduje heslo (Strana 27). Skupina 1 Skupina 2 Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 1 Stopa 2 VCD/SVCD/CD VCD, SVCD a CD se skládají ze stop. Obecně má každá stopa své vlastní číslo. (Na některých discích může být každá stopa dále rozčleněna indexy.) Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 4 Stopa 5 MP3 [JPEG] disky Na MP3 [JPEG] disku je každý statický obrázek (materiál) zaznamenán jako stopa [soubor]. Stopy [soubory] jsou obvykle seskupeny do složek. Složky mohou obsahovat další podsložky a tvořit tak hierarchickou strukturu. Tato jednotka zjednodušuje hierarchickou skladbu disku a spracuje se složkami po skupinách. Stopa 1 [Soubor 1] Skupina 1 Skupina 2 Stopa 2 [Soubor 2] Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 Tento přístroj je schopen rozpoznat až 1000 stop [souborů] na disky. Také umí pracovat až se 150 stopami [soubory] ve skupině a až 99 skupinami na disku. Protože přístroj ignoruje stopy [soubory], jejichž číslo přesahuje 150 a skupiny, jejichž číslo přesahuje 99, nelze je přehrávat. Pokud jsou ve složce i soubory jiných typů, než MP3 [JPEG], jsou tyto soubory také započítány do celkového počtu souborů.

9 Popis součástí Úvod Čísla označují čísla stránek. Čelní panel Česky Play/Pause:12, Viz Okénko displeje níže. 11,12 POHOTOVOSTNÍ REŽIM/ ZAPNUTO: 12 Otevřít/Zavřít: 12 Konektor pro sluchátka* PHONES Čidlo dálkového ovládání: 6 Ovládání HLASITOSTI: 16 * Připojte sluchátka (k dostání v obchodech) s malým jackem. Pokud jsou sluchátka připojena, z reproduktorů a subwooferu nebude vycházet žádný zvuk. Okénko displeje Disková mechanika: , Horní část displeje: 13 17, Dolní část displeje: Zadní panel Pro budoucí použití Regionální kód: 3 5

10 Použití dálkového ovládání Začínáme 6Česky Čísla označují čísla stránek , , , , , , Přehrávání jedním dotekem: 15 Přepínač dálkového ovládání: 7 Číselná tlačítka: 7, 15 Vkládání baterií do dálkového ovladače Baterie (2) Pokud se dosah dálkového ovládání snižuje, vyměňte baterie. Použijte dvě baterie R6P (SUM-3)/AA(15F). UPOZORNĚNÍ Nevkládejte společně novou a použitou baterii. Nepoužívejte společně baterie různého typu. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte. Jinak by mohly vytéct. Použití dálkového ovladače. Dálkový ovladač při použití namiřte na čelní panel hlavní jednotky. Pokud dálkovým ovladačem míříte na hlavní jednotku ze strany, nebo pokud je mezi ovladačem a jednotkou překážka, signál se nemusí přenést. Pokud je čidlo dálkového ovládání vystaveno silnému světlu, například slunečnímu, nemusí dálkové ovládání fungovat správně.

11 Začínáme Úvod Na této stránce jsou informace pro ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače tohoto přístroje. Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače Pokud je uvedeno více kódů výrobce než jeden, zkuste je postupně všechny, a vyberte ten, s nímž televizor funguje správně. Výrobce Kód Výrobce Kód JVC 01 Nordmende 13, 14, 18, Akai 02, 05 Okano 09 Blaupunkt 03 Orion 15 Daewoo 10, 31, 32 Panasonic 16, 17 Fenner 04, 31, 32 Philips 10 Fisher 05 Saba 13, 14, 18, Grundig 06 Samsung 10, 19, 32 Hitachi 07, 08 Sanyo 05 Inno-Hit 09 Schneider 02, 05 Irradio 02, 05 Sharp 20 Magnavox 10 Sony Mitsubishi 11, 33 Telefunken 13, 14, 18, Miver 03 Thomson 13, 14, 18, 26-28, 30 Nokia 12, 34 Toshiba 29 Česky Číselná tlačítka POZNÁMKA Kódy výrobců se mohou změnit bez upozornění. Televozor vyrobený některým výše uvedeným výrobcem nemusí být možné ovládat. 5 Pust te tlačítko TV. Pro ovládání TV Namiřte dálkový ovladač směrem k televizoru. Zapnutí/vypnutí. Nastavení kódu výrobce 1 Posuňte přepínač dálkového ovládání do polohy TV. Změna kanálu. Nastavení hlasitosti. 9 Výběr kanálů. 2 Podržte stisknuté TV. POZNÁMKA TV držte stisknuté až do dokončení kroku 4. 3 Stiskněte a uvolněte ENTER *1 Přepínání mezi posledním vybraným kanálem a aktuálním kanálem. Přepínání TV a video vstupu. 4 Stiskněte číslovaná tlačítka (1-9, 0). Příklady: Pro televizor Hitachi: Stiskněte 0, potom 7. Pro televizor Toshiba: Stiskněte 2, potom 9. *1 Předem zkontrolujtem že je přepínač dálkového ovládání na straně TV. POZNÁMKA Po výměně baterií je potřeba kód výrobce nastavit znovu. 7

12 Zapojení Nezapínejte přístroj, dokud nedokončíte zapojení Propojení Česky Připojení antén Připojení rámové AM antény (součast dodávky) 1 Postavte rámovou AM anténu. Připojení FM antény (součást dodávky) Hlavní jednotka (zadní panel) FM anténa Anténu natáhněte rovně ve směru nejlepšího příjmu signálu a zajistěte lepící páskou. 2 Připojte kabely antény. Hlavní jednotka (zadní panel) Připojení kabelů antény Připojte kabely antény podle podle obrázku výše. Černý Bílý Pokud je drát chráněn bužírkou, tahem a kroucením ji odstraňte. Pokud pomocí dodané antény není možné dosáhnout dobrého příjmu signálu nebo při použití společné antény 3 Natočte rámovou AM anténu do směru pro nejlepší příjem signálu. Umístěte rámovou AM anténu tak daleko od hlavní jednotky, jak je to možné. Neumist ujte ji na kovové povrchy nebo blízko televize, počítače a podobně. Jinak může být příjem rádia velmi špatný. Pokud pomocí dodané rámové AM antény nelze dosáhnout dobrého příjmu signálu Drát: 3-5m (dostupný v prodejnách) Drát Zkroutit AM rámová anténa Drát natáhněte horizontálně, pokud možno ve výšce, např. nad okny nebo vně obydlí. Hlavní jednotka (zadní panel) Kabel antény (prodáván samostatně) Konektor společné antény ne Venkovní FM anténa (není součástí dodávky) Koaxiální kabel Konvertor (není součástí (prodáván samostatně: dodávky) kompatibilní s 300C/75C) V závislosti na podmínkách příjmu signálu lze použít anténní svod (prodáván samostatně: kompatibilní s 300C). V tomto případě je vyžadován konvertor (prodáván samostatně). Pro podrobnosti o připojování avlášt prodávané antény viz uživatelská příručka antény nebo konvertoru. 8 Hlavní jednotka (zadní panel) Spojte kabely rámové AM antény dohromady. Při nastavování polohy antény poslouchejte rozhlasový program (viz Poslouchání rozhlasového vysílání na straně 32).

13 Zapojení Začínáme Propojení Připojovéní reproduktorů Mezi levým a pravým reproduktorem není žádný rozdíl. Česky Konektor reproduktoru Kabel reproduktoru Kabel k reproduktoru (součást dodávky) Bez černého proužku S černým proužkem Kabel k reproduktoru (součást dodávky) Bez černého proužku S černým proužkem Konektor reproduktoru Kabel reproduktoru Hlavní jednotka (zadní panel) Pravý reproduktor (zadní panel) Levý reproduktor (zadní panel) UPOZORNĚNÍ K jednomu konektoru pro reproduktor NEPŘIPOJUJTE více než jeden reproduktor. Reproduktory jsou magneticky stíněné, ale v závislosti na jejich umístění mohou způsobovat nepravidelnosti v barvách na obrazovce televizoru. Mějte na paměti následující. 1. Před připojením reproduktorů vypněte hlavní vypínač televizoru. Před zapnutím televizoru alespoň 30 minut počkejte. 2. Pokud se v obraze objeví nepravidelnosti, udržujte mezi televizorem a reproduktory vzdálenost alespoň 10 cm. Pro věrnou reprodukci zvuku je pro membránu a skříň reproduktorů použito přírodní dřevo. Jeho vzhled bude proto u každého reproduktoru jiný. Kryt reproduktorů je možné sejmout. Kryt reproduktoru POZNÁMKA Impedance reproduktorů, které je možné připojit k systému je v rozmezí 4C až 16C. Pro zajištění dostatečného chlazení nechejte mezi hlavní jednotkou a reproduktory mezeru minimálně 1cm. 9

14 Zapojení (pokračování) Nezapínejte přístroj, dokud nedokončíte zapojení Propojení Česky Připojení dalších zařízení Tato stránka je určena pro případ, kdy potřebujete připojit další zařízení. Připojení subwooferu Se subwooferem se zabudovaným zesilovačem (prodáván samostatně) si múžete užívat dynamických basů. Pro podrobnosti viz příručka k subwooferu. Subwoofer se zabudovaným zesilovačem (prodáván samostatně) Audio kabel (prodáván samostatně) (Pokud je k subwooferu přibalen audio kabel, můžete jej použít.) Hlavní jednotka Pokud chcete slyšet zvuk ze subwooferu, stiskněte S.WFR OUT na dálkovém ovladači, aby se na displeji hlavní jednotky objevilo SUB WFR ON (Subwoofer zapnut). Při každém stisku tohoto tlačítka se stav přepíná mezi ON a OFF. POZNÁMKA Pokud je zvoleno SUB WFR ON, basové tóny z pravého a levého reproduktoru se automaticky ztlumí a budou generovány hlavně subwooferem. Připojení k digitálnímu zařízení Vstup Digitální zařízení (MD rekordér apod.) Připojení jiných audio zařízení Ke konektoru digitálního vstupu Výstup Jiné audio zařízení Optický digitální kabel (prodáván samostatně) Výstup Audio kabel (prodáván samostatně) Hlavní jednotka 10 Vstup Hlavní jednotka UPOZORNĚNÍ Pro podrobnosti o výstupních signálech viz strana 30. Pokud k hlavní jednotce připojujete zařízení s funkcí dekodéru Dolby Digital, nebude pro zvuk z digitálního audio výstupu hlavní jednotky u AUDIO (Strana 30) platit nastavení D.RANGE COMPRESSION.

15 Zapojení Začínáme Propojení Připojení k TV TV Připojení sít ové šňůry Sít ová zásuvka Česky Hlavní jednotka Přiložená sít ová šňůra Hlavní jednotka Ke konektoru SCART Kabel SCART (prodáván samostatně) V pohotovostním režimu nastavte přepínač RGB-Y/C podle své TV. Pokud TV používá video signál RGB, nastavte pro kvalitnější obraz přepínač RGB-Y/C na RGB. Pokud TV používá S-video signál, nastavte přepínač RGB-Y/C na Y/C. Pokud TV používá pouze kompozitní video signál, nastavte přepínač RGB-Y/C na RGB. Sítovou šňůru připojte až po zapojení všech ostatních částí systému. Rozsvítí se kontrolka STANDBY (na čelním panelu). UPOZORNĚNÍ Hlavní jednotku propojte přímo s televizorem nebo monitorem, ne přes videopřehrávač. Jinak by mohlo při přehrávání dojít ke zkreslení obrazu. Hlavní jednotka Televize (nebo monitor) Příme propojení Rovněž při propojení hlavní jednotky s TV se zabudovaným videorekordérem může docházet ke zkreslení obrazu. 11

16 Přehrávání disků Základy ovládání Česky Přehrávání (Pro přehrávání MP3 a JPEG viz strana 16.) Vložte disk potištinou stranou A strana 5 nahoru. 8 cm disk vložte do prohloubené eásti ve středu. 1 Stiskněte AUDIO. Přístroj se zapne a kontrolka STANDBY zhasne. Pro vypnutí přístroje stiskněte znovu AUDIO. Přístroj se zapne, pokud je vypnutý a je stisknuto kterékoliv z tlačítek,, nebo na hlavní jednotce nebo,, nebo na dálkovém ovladači. Po stisku kteréhokoliv z těchto tlačítek, kromě nebo se zároveň změní zdroj signálu (pokud je vložen disk, začne se přehrávat). 2 3 Pro otevření diskové mechaniky a vložení disku stiskěte OPEN/CLOSE. Stiskněte (přehrávání). Disková mechanika se zavře a spustí se přehrávání. POZNÁMKA Po spuštění přehrávání DVD se může zobrazit obrazovka s menu. V tom případě vyberte pomocí následujících tlačítek na dálkovém ovladači položku, kterou chcete přehrát. Požadovanou položku vyberte pomocí a stiskněte. Požadovanou položku vyberte pomocí eíslovaných tlačítek. V závislosti na disku se skutečné ovládání může lišit od popisu. 12 NOW READING REGION CODE ERROR! NO DISC OPEN CLOSE CANNOT PLAY THIS DISC Informace na TV po zapnutí systému. V závislosti na stavu systému se zobrazí následující informace. (Když je jako zdroj signálu vybráno FM/AM nebo AUX, zprávy se nezobrazí.) Zobrazí se, když systém naeítá informace z disku. Chvíli počkejte. Zobrazí se, když regionální kód DVD neodpovídá kódu podporovanému systémem. (A Strana 3) Zobrazí se, když není vložen disk. Zobrazí se při otevírání diskové mechaniky. Zobrazí se při zavírání diskové mechaniky. Zobrazí se při pokusu o přehrátí disku, který nelze přehrát.

17 Základy ovládání Příklad: Při přehrávání MP3 disku Uplynulá doba přehrávání Česky Číslo stopy Příklad: Při přehrávání JPEG disku Číslo skupiny Číslo souboru Zobrazení během přehrávání disku Příklad: Při přehrávání DVD VIDEO nebo DVD AUDIO Je-li během přehrávání DVD AUDIO zobrazeno BONUS nebo B.S.P., viz strana 27. Příklad: Při přehrávání SVCD nebo VCD PBC (Play Back Control): Signál zaznamenaný na VCD (verze 2.0) pro kontrolu přehrávání. Na VCD kompatibilním s PBC je možno využít interaktivní software nebo software s funkcí vyhledávání prostoednictvím menu. Pro přehrání disku s vypnutou funkcí PBC proveďte následující kroky. Při zastaveném disku zadejte číselnými tlačítky číslo stopy. Při zastaveném disku zadejte stopu pomocí tlačítek nebo a stiskněte (přehrát). Při přehrávání VCD nebo SVCD s PBC stiskněte pro návrat do vyšší úrovně RETURN. Příklad: Při přehrávání CD Uplynulá doba přehrávání Číslo kapitoly/ stopy Číslo stopy Uplynulá doba přehrávání Číslo stopy Přepínání displeje Stiskněte UPPER nebo LOWER. Při každém stisku tlačítka se displej přepne. Ukázky displeje DVD VIDEO UPPER: 0:00:03 (Uplynulý čas přehrávání) T1 C3 (Číslo tilulu a kapitoly) Nezobrazuje se nic LOWER: 03 (Číslo kapitoly) T1 (Číslo titulu) DVD DVD AUDIO UPPER: 0:00:03 (Uplynulý čas přehrávání) G1 T3 (Číslo skupiny a stopy) Nezobrazuje se nic LOWER: 03 (Číslo stopy) G1 (Číslo skupiny) DVD VCD/SVCD UPPER: 0:00:03 (Uplynulý čas přehrávání) Nezobrazuje se nic PBC 2 (PBC a číslo stipy se zobrazují, jen je-li funkce PBC aktivní) LOWER: 02 (Číslo stopy) VCD CD UPPER: 0:00:03 (Uplynulý čas přehrávání) Nezobrazuje se nic LOWER: 02 (Číslo stopy) CD MP3 disc UPPER: 0:00:03 (Uplynulý čas přehrávání) G1 T3 (Číslo stopy) Nezobrazuje se nic LOWER: G1 (Číslo skupiny) MP3 03 (Číslo stopy) JPEG disc UPPER: G1 F3 (Číslo skupiny a číslo souboru) Nezobrazuje se nic LOWER: JPG POZNÁMKA Zkratky G: Skupina T: Titul (DVD VIDEO) Stopa (DVD AUDIO a MP3) C: Kapitola F: Soubor 13

18 Přehrávání disků (pokračování) Česky Během přehrávání zadejte číslo kapitoly nebo stopy, která má být přehrána. Viz Jak používat eíslovaná tlačítka na strana 15. Pro zastavení přehrávání Během přehrávání stiskněte. Pro pozastavení přehrávání (Tlačítko přehrávání) Šipky ( / ) Během přehrávání stiskněte. Pro obnovení přehrávání stiskněte (přehrát). Pro pozastavení přehrávání JPEG disku stiskněte. Pro přehrávání následujícího souboru stiskněte (přehrát). Pozastavení prezentace JPEG disku není možné stiskem tlaeítka / na hlavní jednotce. Posun obrazu po jednotlivých snímcích Číselná tlačítka Při pozastaveném přehrávání stiskněte. Každým stiskem tohoto tlaeítka se obraz posune o jedno políčko. Rychlé vyhledávání vzad/ vpřed 14 Vyberte, co chcete přehrávat, stiskem číslených tlačítek POZNÁMKA Před použitím císelných tlačítek nastavte přepínač na dálkovém ovladači na AUDIO. U VCD nebo SVCD lze tento úkon provést při zastaveném disku, nebo při přehrávání bez funkce PBC. U DVD AUDIO, CD, MP3 a JPEG lze tento úkon provést při zastaveném disku. U některých disků nemusí být tento úkon možný. Existují dva způsoby. Během přehrávání stiskněte nebo. Po kažném stisku tlaeítka se rychlost zvýší ( 2, 5, 10, 20, 60). Pro obnovení normální rychlosti stiskněte (přehrát). Podržte stisknuté nebo. Rychlé vyhledávání vzad / vpřed lze provést pouze podržením tohoto tlačítka ( 5 20). POZNÁMKA Rychlé vyhledávání vpřed či vzad nelze provést u disků MP3 nebo JPEG. U DVD VIDEO, SVCD a VCD nevychází během rychlého vyhledávání žádný zvuk. U CD a DVD AUDIO vychází během rychlého vyhledávání přerušovaný zvuk.

19 Základy ovládání Přehrávání z pozice před 10 sekundami (Přehrávání jedním dotekem) Během přehrávání stiskněte. POZNÁMKA U některých disků nemusí být tento úkon možný. Nelze provést návrat ne bezprostředně předcházející titul. Zpomalené přehrávání Ve stavu pozastaveného přehrávání stiskněte SLOW nebo SLOW. Každým stiskem tlaeítka se rychlost zvýší. Pro pozastavení přehrávání stiskněte, pro obnovení přehrávání stiskněte (přehrát). POZNÁMKA Nevychází žádný zvuk. Pohyb obrazu zpět nemusí být hladký. U VCD a SVCD je možno provádit zpomalené přehrávání pouze směrem vpřed. Skok na začátek výběru Během přehrávání stiskněte nebo *. Každým stiskem tohoto tlaeítka se přeskočí na začátek kapitoly/stopy/souboru bezprostředně předchozí nebo následující oproti aktuální pozici. Jedním stiskem tlačítka se přeskočí na začátek aktuální přehrávané kapitoly nebo stopy (kromě přehrávání JPEG). Pro výběr tituly nebo skupiny stiskněte GROUP/ TITLE nebo. Během přehrávání JPEG disku stiskněte pro přehrávání následujícího souboru nebo kurzor, pro přehrávání přeschozího souboru nebo kurzor. POZNÁMKA * U VCD a SVCD lze tento úkon provést při přehrávání bez PBC. S výjimkou DVD VIDEO lze tento úkon provést rovněž při zastaveném disku. U některých disků nemusí být tento úkon možný. Česky Jak používat eíslovaná tlačítka Příklady: 5: 20: 15: 25: Návodné ikony na TV obrazovce (průvodní ikony). : Přehrát : Pozastavit : Rychlé vyhledávání vzad/vpřed : Zpomalené přehrávání (směrem vzad/vpřed) : Obsahuje více úhlů pohledu kamery (A Strana 24) : Obsahuje více audio jazyků (A Strana 24) : Obsahuje vícejazyčné titulky (A Strana 24) : Disk nepřijímá operaci, o niž jste se pokusili. 15

20 Přehrávání disků (pokračování) Přehrávání disků MP3 a JPEG Česky Změna jasu displeje (DIMMER) Stiskněte opakovaně DIMMER. Upravený jas se uloží a použije i po vypnutí zařízení. Dále uvedené úkony lze použít u všech zdroju. Nastavení hlasitosti Stiskněte AUDIO VOL +/. POZNÁMKA Hlasitost lze upravit také otočením ovladače hlasitosti VOLUME na hlavní jednotce. (Tlačítko přehrávání) Úprava kvality zvuku Basy: Stiskněte BASS +/. Výšky: Stiskněte TREBLE +/. Šipky ( / / / ) /ENTER Dočasné vypnutí zvuku (MUTING) Stiskněte MUTING. Z reproduktorů, subwooferu a sluchátek nebude vycházet žádný zvuk. Zvuk opět zapnete dalším stiskem MUTING. Také po vypnutí přístroje a jeho opětovném zapnutí bude zvuk zapnut. Číselná tlačítka POZNÁMKA Před použitím číselných tlačítek nastavte přepínač na dálkovém ovladači na AUDIO. 16

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-D360K DVD-D530 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

DVD Systém domácího kina

DVD Systém domácího kina 2-109-349-01 DVD Systém domácího kina Uživatelská příručka Návod na obsluhu Használati utasítás CZ SK HU DAV-SB100 2004 Sony Corporation Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-635-673-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-NEZ7DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, abyste snížili riziko vzniku nebezpečí

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S48 DVD-S68 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S68 (kizárólag DVD-S68)

Részletesebben

20" LCD TV DVD Combo NÁVOD K POUŽITÍ

20 LCD TV DVD Combo NÁVOD K POUŽITÍ 20" LCD TV DVD Combo NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní informace Pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte instrukce v tomto návodu k použití, zejména bezpečnostní

Részletesebben

Sklada se z CA-UXL5V a SP-UXL5V Zawiera elementy CA-UXL5V i SP-UXL5V Elemei: CA-UXL5V és SP-UXL5V

Sklada se z CA-UXL5V a SP-UXL5V Zawiera elementy CA-UXL5V i SP-UXL5V Elemei: CA-UXL5V és SP-UXL5V MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVY SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MIKRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-L5V Sklada se z CA-UXL5V a SP-UXL5V Zawiera elementy CA-UXL5V i SP-UXL5V Elemei: CA-UXL5V és SP-UXL5V Magyar

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA.

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA. OBSAH Obsah balení... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 3 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Větrání... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání...

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-61(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 3-284-948-41(2) Integrated Remote Commander RM-VL1400T Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie Instrukcja obsługi CZ HU SK PL RM-VL1400T 2007 Sony Corporation

Részletesebben

Sklada se z CA-UXG950V a SP-UXG950V Zawiera elementy CA-UXG950V i SP-UXG950V Elemei: CA-UXG950V és SP-UXG950V

Sklada se z CA-UXG950V a SP-UXG950V Zawiera elementy CA-UXG950V i SP-UXG950V Elemei: CA-UXG950V és SP-UXG950V MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G950V Sklada se z CA-UXG950V a SP-UXG950V Zawiera elementy CA-UXG950V i SP-UXG950V Elemei: CA-UXG950V és

Részletesebben

TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

FL48272. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL48272. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL48272 Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Részletesebben

TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK PL HU BAREVNÝ TELEVIZNÍ PØÍJÍMAÈ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAÈ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Rychlá nabídka...2 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Tlačítka dálkového ovládání... 5 LCD TV a Ovládací tlačítka... 6 Přehled zapojení - zadní konektory... 6 Přehled

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

KD-R711 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-R711 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK PROBLÉMY s ovládáním? Resetujte vá pfiehrávaã Viz stránka, Jak resetovat vá pfiehrávaã Üzemeltetési NEHÉZSÉGEI vannak? Kérjük, állítsa alaphelyzetbe (nullázza) a vevœkészüléket. Lásd az A vevœkészülék

Részletesebben

TVF40N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Részletesebben

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF32N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVB-T VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVB-T RECEIVER INSTRUCTION MANUAL CZ SK PL HU GB

Részletesebben

TVF48N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF48N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF48N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1)

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1) LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

FLE4802FE. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Instruction Manual Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLE4802FE. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Instruction Manual Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLE4802FE Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Instruction Manual Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL40211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE CZ HU Vážený zákazníku, děkujeme Vám za to, že jste si zakoupil tuto videokameru. V zájmu bezpečné obsluhy výrobku si před jeho použitím

Részletesebben

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea LLF22197MP4CR Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah P ed zahájením instalace a používání si prosím pe liv p e t te návod

Részletesebben

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...5

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Vzhled TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače... 5 Použití

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Rychlá nabídka...2 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Připojení napájení...4

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2008 Sony Corporation 4-115-568-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali

Részletesebben

TVH24N366STC NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N366STC NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N366STC NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní tlačítka a Obsluha...4

Részletesebben

HLN32T439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN32T439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN32T439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2

Részletesebben

HLN24T439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN24T439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN24T439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2

Részletesebben

KD-R811 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-R811 CD RECEIVER / CD P EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK PROBLÉMY s ovládáním? Resetujte vá pfiehrávaã Viz stránka, Jak resetovat vá pfiehrávaã Üzemeltetési NEHÉZSÉGEI vannak? Kérjük, állítsa alaphelyzetbe (nullázza) a vevœkészüléket. Lásd az A vevœkészülék

Részletesebben

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

HDR-SR10E. Návod k použití. A kamera használati útmutatója. Návod na používanie. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-51(1)

HDR-SR10E. Návod k použití. A kamera használati útmutatója. Návod na používanie. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-51(1) 3-286-594-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie CZ HU SK HDR-SR10E Informace týkající se rozšířených funkcí naleznete v dokumentu Příručka

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307

KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307 KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2489-00 / 00 (E2WN) Obsah Česky Bezpečnostní

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

UX-G60 INSTRUCTIONS MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER

UX-G60 INSTRUCTIONS MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G60 Sklada se z CA-UXG60 a SP-UXG60 Składa sie z CA-UXG60 i SP-UXG60 A CA-UXG60-bol es az SP-UXG60-bol

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Rychlá nabídka...2 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben