KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER"

Átírás

1 KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT A [EV]

2 Varování, upozornění a jiné Ostrzeżenia i inne informacje Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók UPOZORNĚNÍ Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.: 1. Neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň. 2. Systém chraňte před deštěm nebo vlhkostí. OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.: 1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy. 2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. ÓVINTÉZKEDÉS A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt. 2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. UPOZORNĚNÍ tlačítko! Pro úplné vypnutí napájení odpojte od zařízení přívodní šňůru (pohotovostní kontrolka STANDBY zhasne). Přepnutím Tlačítka do jakékoli polohy nedochází k odpojení přívodu elektrické energie. Nachází-li se systém v pohotovostním režimu, kontrolka STANDBY svítí červeně. Je-li systém vypnut, kontrolka STANDBY zhasne. Zapnutí a vypnutí lze dálkově ovládat. OSTRZEŻENIE przycisk! Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania (gaśnie kontrolka STANDBY). Przycisk nie odłącza całkowicie zasilania. Gdy urządzenie jest w stanie gotowości, kontrolka STANDBY świeci się na czerwono. Po włączeniu urządzenia gaśnie kontrolka STANDBY. Włączaniem/wyłączaniem zasilania można sterować zdalnie. FIGYELEM űzemi kapcsoló! A hálózati csatlakozó kihúzásával teljesen kapcsolja ki az áramot (a STANDBY készenléti lámpa kialszik). A semmilyen helyzetben nem kapcsolja ki a hálózati vezetéket. Amikor a rendszer készenléti állapotban van, a STANDBY készenléti lámpa vörösen világít. A rendszer bekapcsolásakor a STANDBY készenléti lámpa kialszik. Az áram ki/be kapcsolható a távvezérlővel. UPOZORNĚNÍ Nezakrývejte větrací otvory. (Zakryjete-li větrací otvory novinami nebo látkou, dojde k přehřátí.) Nevystavujte zařízení působení otevřeného ohně, neumist ujte na něj např. hořící svíčky. Při vyřazení baterií je nutno dodržovat místní předpisy o ochraně životního prostředí. Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Neumist ujte na něj žádné předměty s kapalinami, např. vázy. OSTRZEŻENIE Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych. (Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła.) Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece. Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów określających warunki utylizacji takich baterii. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. ÓVINTÉZKEDÉS Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyílások, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből). Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat. Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csepegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát. Úvod Wprowadzenie Bevezető G-1

3 UPOZORNĚNÍ Správné větrání V zájmu prevence úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození zařízení umístěte přístroj takto: Nahoře/vpředu/vzadu/po stranách: V oblastech znázorněných níže uvedenými rozměry by se neměly nacházet žádné překážky. Dole: Položte na rovný povrch. Umístěním přístroje na podstavec o min. výšce 10 cm udržujte přiměřený vzduchový prostor. Dále také udržujte co nejlepší oběh vzduchu. Pohled zepředu Hlavní jednotka Pohled zboku 15cm 1cm 15cm 1cm 15cm Stěna nebo překážky 15cm Hlavní jednotka Přední strana 10cm UWAGA Odpowiednia wentylacja Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, pożaru i uchronienia urządzenia od zniszczenia, należy je umieść: Góra/Przód/Tył/Boki: Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległościach podanych poniżej. Dół: Umieść na płaskiej, poziomej powierzchni. Zapewnij odpowiednią wentylację, umieszczając na stojaku o wysokości 10 cm lub więcej. Dodatkowo zachowaj najlepszą możliwą cyrkulację powietrza. Widok z przodu Urządzenie Widok z boku 15cm 1cm 15cm 1cm 15cm Ściana lub przeszkoda 15cm Urządzenie Przód 10cm FIGYELEM Helyes Szellőzés Áramütés és tűz veszélyének elkerülése, továbbá a károsodástól való megóvás céljából a berendezést az alábbi módon helyezze el: Tető/Előlap/Hátlap/Oldalak: Nem szabad akadályt helyezni az alább ábrázolt távolságokon belüli területre. Fenéklap: Helyezze vízszintes felületre. Egy legalább 10 cm magas emelvényre helyezve biztosítson megfelelő légutat a szellőzéshez. Ezenkívül biztosítsa a lehető legjobb légáramlást. Előlnézet Készülék Oldalnézet 15cm 1cm 15cm 1cm 15cm Fal vagy akadályok 15cm Készülék Előlap 10cm G-2

4 DŮLEŽITÉ U LASEROVÝCH VÝROBKŮ 1. LASEROVÝ PRODUKT 1. TŘÍDY 2. UPOZORNĚNÍ: Neotvírejte horní kryt. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné díly opravitelné uživatelem. Veškerý servis přenechejte kvalifikovaným servisním osobám. 3. UPOZORNĚNÍ: Při poškození nebo poruše blokace se uvnitř nachází viditelné i neviditelné záření. Zabraňte přímému vystavení paprsku. 4. REPRODUKCE ŠTÍTKU: VAROVNÝ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE. WAŻNE DLA PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie wolno otwierać górnej obudowy. Wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika, pozostaw czynności serwisowe wyszkolonemu personelowi. 3. UWAGA: Widoczne i niewidoczne promieniowanie lasera przy otwarciu, uszkodzonej lub nie działającej blokadzie. Uwaga na bezpośrednie działanie promienia lasera. 4. KOPIA NAKLEJKI: NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA UMIESZCZONA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA. LÉZER TERMÉKEK ESETÉN FONTOS OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS 2. FIGYELEM: Ne nyissa fel a felső burkolatot. Az egységben nincsenek a felhasználó által karbantartható részek, bízza az összes karbantartást képzett szakemberre. 3. FIGYELEM: Nyitott állapotban és hibás, vagy nem működő zárószerkezet esetén látható és láthatatlan lézersugárzás. Kerülje el a sugárnyalábnak való közvetlen kitettséget. 4. CÍMKE REPRODUKCIÓJA: FIGYELMEZTETŐ CÍMKE, AZ EGYSÉG BELSEJÉBEN ELHELYEZVE. G-3

5 Obsah Úvod Varování, upozornění a jiné...g-1 Zvláštní upozornění...2 O discích...3 Popis součástí...5 Začínáme Použití dálkového ovládání...6 Vkládání baterií do dálkového ovladače... 6 Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače... 7 Zapojení...8 Základy ovládání Přehrávání disků...12 Přehrávání Přepínání displeje Vyberte, co chcete přehrávat, stiskem číselných tlačítek Pro zastavení přehrávání Pro pozastavení přehrávání Posun obrazu po jednotlivých snímcích Rychlé vyhledávání vzad/vpřed Přehrávání z pozice před 10 sekundami (Přehrávání jedním dotekem) Zpomalené přehrávání Skok na začátek výběru Změna jasu displeje (DIMMER) Nastavení hlasitosti Úprava kvality zvuku Dočasné vypnutí zvuku (MUTING) Použití navigačního řádku...28 Nastavení...29 Kódy zemí a oblastí...31 Poslech rozhlasu Poslouchání rozhlasového vysílání...32 Ladění přednastavené stanice...33 Radio Data System (RDS)...34 Výhodné funkce Poslech zvuku z jiného audio zařízení...38 Automatický režim STANDBY...38 Načasované vypnutí...39 Zámek diskové mechaniky...39 Odkazy Řešení problémů...40 Jazykové kódy...41 Technické údaje...42 Česky Pokročilé ovládání Přehrávání disků MP3 a JPEG...16 Obnovení přehrávání...18 Volba scény k přehrávání...19 Naprogramované přehrávání/náhodné přehrávání...20 Opakované přehrávání...22 Další výhodné funkce...24 Volba titulků Volba jazyka zvukové stopy Volba úhlu pohledu Zvětšení obrazu (ZOOM) Úprava kvality obrazu (VFP) Tvorba realistického zvuku (VIRTUAL SURROUND) Úprava úrovně přehrávání (DVD LEVEL) Funkce specifické pro DVD AUDIO...27 Přehrávání bonusové skupiny Listování statickými snímky (B.S.P.) Jak číst tento manuál Je popsána především obsluha pomocí tlačítek dálkového ovládání. Jsou-li tlačítka na hlavní jednotce označena stejnými značkami, lze je rovněž použít. Následující značky vás informují o tom, které typy disků lze obsluhovat. Zde uvedené ilustrace a obrázky menu se mohou lišit od skutečného vyobrazení. VCD je zkratkou pro Video CD. SVCD je zkratkou pro Super Video CD. 1

6 Zvláštní upozornění 2Česky Poznámky k manipulaci Důležitá upozornění Instalace systému Zvolte místo rovné, suché a ne příliš chladné ani horké, s teplotou mezi 5 C a 35 C. Mezi systémem a televizí nechte dostatek místa. Nepoužívejte systém na místě vystaveném vibracím. Sít ová šňůra Nesahejte na sít ovou šňůru mokrýma rukama! Pokud je sít ová šňůra zapojena do zásuvky, odebírá systém neustále malé množství energie. Při odpojování sít ové šňůry ze zásuvky tahejte za koncovku, nikdy za šňůru. Abyste předešli poškození systému V přístroji nejsou žádné součásti, které by mohl opravovat uživatel. Pokud něco nefunguje správně, odpojte sít ový přívod a poraďte se s prodejcem. Nestrktejte do systému žádné kovové předměty. Nevkládejte do systému disky nestandardního tvaru (srdce, květina, kreditní karta apod.), které je možné koupit, mohlo by dojít k poškození systému. Nepoužívejte disk s nalepenou izolepou, samolepkami nebo polepené, mohlo by dojít k poškození systému. Nálepka Poznámka k autorským právům Před nahráváním z DVD, Super Video CD (SVCD), VCD a CD disků se seznamte se zákony ohledně autorských práv. Nahrávání chráněných materiálů může být porušením těchto zákonů. Poznámky k ochraně proti kopírování DVD jsou chráněna ochranou proti kopírování. Když připojíte systém přímo k videorekordéru, ochrana proti kopírování se aktivuje a obraz se nebude zobrazovat správně. Bezpečnostní opatření Lepidlo Nálepka Chraňte přístroj před vlhkostí, vodou a prachem Nedávejte přístroj na vlhká nebo prašná místa. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu a nedávejte je blízko zdrojů tepla. Když jste pryč Když se chystáte odcestovat na delší dobu, odpojte přístroj od sítě. Péče o skříň přístroje Pro čištění přístroje používejte měkký hadřík a řiďte se pokyny pro použití utěrek napuštěných čistícími prostředky. Nepoužívejte benzen, ředidla ani organická rozpouštědla, včetně dezinfekčních prostředků. Mohlo by dojít k deformaci nebo změně barvy. Pokud se do systému dostane voda Vypněte systém a odpojte sít ovou zástrčku ze zásuvky a spojte se s prodejcem. Použití přístroje by v této situaci mohlo vést k požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Když se na čočky dostane kondenzace nebo kapky V následujících situacích může na čočkách docházet ke kondenzaci nebo vzniku kapek a narušení funkce přístroje: Po spuštění topení Při instalaci systému ve vlhkém nebo zapařeném prostředí Při náhlém přemístění systému z chladného na teplé místo Ve všech těchto případech nechte systém 1 až 2 hodiny před použitím zapnutý. Dodávané příslušenství Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechno příslušenství. Číslo v závorkách je počet kusů daného příslušenství. Pokud cokoliv chybí, kontaktujte okamžitě prodejce. Dálkový ovladač (1) Baterie (2) FM anténa (1) AM anténa (1) Sít ová šňůra (1) Kabely k reproduktorům (2) Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby, MLP Lossless a symbol dvojitého D jsou ochranné známky Dolby Laboratories. DTS a DTS 2.0+DOGITAL OUT jsou registrované ochranné známky Digital Theater Systems, Inc. V tomto produktu je použita technologie pro ochranu copyrightu chráněná určitými USA patenty a dalšími zákony týkajícími se autorských práv vlastněných Macrovision Corporation a dalšími vlastníky. Použití této ochranné technologie musí být schváleno Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a další omezené použití, pokud není jinak ujednáno s Macrovision Corporation. Reverzní inženýrství a analýzy jsou zakázány.

7 O discích Úvod Disky, které je možné přehrávat Systém je určen pro přehrávání následujících disků: DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD, SVCD, CD Systém je schopen přehrávat i následující disky: Ukončené disky DVD-R/RW nahrané ve formátu DVD VIDEO. CD-R/RW disky nahrané v následujících formátech - Hudební CD (ukončené disky) -VCD -SVCD - MP3/JPEG disky nahrané ve formátu ISO 9660 (pro podrobnosti viz O MP3/JPEG discích ) Některé disky není možné přehrát z důvodu jejich technologie, podmínek při nahrávání, poškození nebo znečištění. Z následujících disků je možné přehrávat jen zvuk: MIX-MODE CD CD-G CD-EXTRA CD TEXT Disky, které můžete přehrát: Typ disku DVD VIDEO DVD AUDIO Značka (Logo) AUDIO Formát video PAL Kód regionu* 2/ALL VCD PAL SVCD PAL CD CD-R CD-RW * Poznámka k regionálním kódům DVD přehrávače a DVD VIDEA mají vlastní regionální kódy. Tento systém je schopen přehrávat jen DVD VIDEO zahrané s regionálník kódem a ve formátu, jak je uvedeno výše. Příklady: Disky, které nelze přehrávat Následující disky nelze přehrávat: DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R/RW (nahrané ve formátu VR), CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD, atd. Při přehrávání těchto disků bude generován hluk a dojde k poškození reproduktorů. Poškozené disky a disky neobvyklého tvaru (jiné, než disky o průměru 12 cm nebo 8 cm) nelze přehrávat. O MP3/JPEG discích MP3/JPEG disky a soubory, které lze přehrávat Disky nahrané ve formátu ISO 9660 je možné přehrávat (kromě disků nahraných ve formátu zápisu paketů (formát UDF)). Je možné přehrávat i disky v multi-session. Soubory s příponou.mp3,.jpg a.jpeg (přípony velkými písmeny nebo v kombinaci velkých a malých písmen jsou také přijatelné) je možné přehrávat. Poznámky k MP3/JPEG diskům a souborům. V závislosti na stavu a vlastnostech disku může jeho načítání trvat déle, nebo jej nemusí být možné přehrát vůbec. Čas potřebný pro načítání se liší podle počtu skupin nebo stop (souborů) nahraných na disku. Pokud je ve jménu MP3/JPEG souboru použit jiný znak, než anglický, znak se nezobrazí korektně. Pořadí stop/skupin zobrazených na ovládací obrazovce MP3 a pořadí souborů/skupin zobrazených na ovládací obrazovce JPEG se může lišit od souborů/ složek zobrazených na monitoru počítače. Koupený MP3 disk se může přehrávat v jiném pořadí, než je uvedeno na štítku disku. Spuštěné souboru MP3 obsahujícího obrázek může trvat déle. Uplynulý čas se nezobrazuje, dokud se přehrávání nespustí. Když se přehrávání spustí, uběhlý čas nemusí být zobrazen správně. Systém není schopen pracovat s ID3 tagy MP3 souborů. Pro MP3 soubory je doporučen disk se vzorkovací frekvencí 44,1 khz a datovým tokem 128 kbps. Tento systém je schopen přehrávat JPEG soubory, včetně monochromatických. Systém je schopen přehrávat JPEG soubory pořízené digitálním fotoaparátem podle standardu DCF (Design Rule for Camera File System) (pokud je na obraz aplikována funkce, např. funkce fotoaparátu pro automatické otočení, data již nejsou ve formátu podle DCF a fotografie se nemusí zobrazit). Pokud byla data zpracována, upravena a nahrána pomocí editovacího software v počítači, fotografie se nemusí zobrazit. Tento systém není schopen přehrávat animace, jako jsou např. MOTION JPEG, nebo statické obrázky (např. TIFF) v jiném formátu než JPEG a obrázky se zvukem. Pro soubory JPEG je doporučeno rozlišení 640 x 480 bodů. Pokud byl obrázek zaznamenán v rozlišení vyšším, než 640 x 480 bodů, zobrazení může trvat déle. Obrázky s rozlišením vyšším než 8192 x 7680 není možné zobrazit. Soubory zaznamenané na DVD-R/RW není možné přehrát. Česky Pokud je vloženo DVD VIDEO s nesprávným regionálním kódem, na obrazovce se objeví Chybný kód regionu! a přehrávání se nespustí. U některých disků DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD nebo SVCD se může systém regovat jinak, než je uvedeno v této příručce. To je způsobeno způsobem naprogramování disku a jeho strukturou, nejedná se o vadu systému. Upozornění pro přehrávaní disků typu DualDisc: Strana disku DualDisc, která není DVD stranou, neodpovídá standardu Compact Disc Digital Audio. Nedoporučujeme přehrávaní strany DVD, která není DVD stranou disku DualDisc, ve vašich JVC. 3

8 O discích (pokračování) 4Česky Struktura disku DVD VIDEO DVD video se skládá z titulů a každý titul může být rozdělen do kapitol. Titul 1 Titul 2 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 1 Kapitola 2 DVD AUDIO DVD AUDIO se skládá ze skupin a každá skupina může být rozdělena do stop. Některé disky obsahují bonusovou skupinu, která pro přehrání vyžaduje heslo (Strana 27). Skupina 1 Skupina 2 Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 1 Stopa 2 VCD/SVCD/CD VCD, SVCD a CD se skládají ze stop. Obecně má každá stopa své vlastní číslo. (Na některých discích může být každá stopa dále rozčleněna indexy.) Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 4 Stopa 5 MP3 [JPEG] disky Na MP3 [JPEG] disku je každý statický obrázek (materiál) zaznamenán jako stopa [soubor]. Stopy [soubory] jsou obvykle seskupeny do složek. Složky mohou obsahovat další podsložky a tvořit tak hierarchickou strukturu. Tato jednotka zjednodušuje hierarchickou skladbu disku a spracuje se složkami po skupinách. Stopa 1 [Soubor 1] Skupina 1 Skupina 2 Stopa 2 [Soubor 2] Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 Tento přístroj je schopen rozpoznat až 1000 stop [souborů] na disky. Také umí pracovat až se 150 stopami [soubory] ve skupině a až 99 skupinami na disku. Protože přístroj ignoruje stopy [soubory], jejichž číslo přesahuje 150 a skupiny, jejichž číslo přesahuje 99, nelze je přehrávat. Pokud jsou ve složce i soubory jiných typů, než MP3 [JPEG], jsou tyto soubory také započítány do celkového počtu souborů.

9 Popis součástí Úvod Čísla označují čísla stránek. Čelní panel Česky Play/Pause:12, Viz Okénko displeje níže. 11,12 POHOTOVOSTNÍ REŽIM/ ZAPNUTO: 12 Otevřít/Zavřít: 12 Konektor pro sluchátka* PHONES Čidlo dálkového ovládání: 6 Ovládání HLASITOSTI: 16 * Připojte sluchátka (k dostání v obchodech) s malým jackem. Pokud jsou sluchátka připojena, z reproduktorů a subwooferu nebude vycházet žádný zvuk. Okénko displeje Disková mechanika: , Horní část displeje: 13 17, Dolní část displeje: Zadní panel Pro budoucí použití Regionální kód: 3 5

10 Použití dálkového ovládání Začínáme 6Česky Čísla označují čísla stránek , , , , , , Přehrávání jedním dotekem: 15 Přepínač dálkového ovládání: 7 Číselná tlačítka: 7, 15 Vkládání baterií do dálkového ovladače Baterie (2) Pokud se dosah dálkového ovládání snižuje, vyměňte baterie. Použijte dvě baterie R6P (SUM-3)/AA(15F). UPOZORNĚNÍ Nevkládejte společně novou a použitou baterii. Nepoužívejte společně baterie různého typu. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte. Jinak by mohly vytéct. Použití dálkového ovladače. Dálkový ovladač při použití namiřte na čelní panel hlavní jednotky. Pokud dálkovým ovladačem míříte na hlavní jednotku ze strany, nebo pokud je mezi ovladačem a jednotkou překážka, signál se nemusí přenést. Pokud je čidlo dálkového ovládání vystaveno silnému světlu, například slunečnímu, nemusí dálkové ovládání fungovat správně.

11 Začínáme Úvod Na této stránce jsou informace pro ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače tohoto přístroje. Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače Pokud je uvedeno více kódů výrobce než jeden, zkuste je postupně všechny, a vyberte ten, s nímž televizor funguje správně. Výrobce Kód Výrobce Kód JVC 01 Nordmende 13, 14, 18, Akai 02, 05 Okano 09 Blaupunkt 03 Orion 15 Daewoo 10, 31, 32 Panasonic 16, 17 Fenner 04, 31, 32 Philips 10 Fisher 05 Saba 13, 14, 18, Grundig 06 Samsung 10, 19, 32 Hitachi 07, 08 Sanyo 05 Inno-Hit 09 Schneider 02, 05 Irradio 02, 05 Sharp 20 Magnavox 10 Sony Mitsubishi 11, 33 Telefunken 13, 14, 18, Miver 03 Thomson 13, 14, 18, 26-28, 30 Nokia 12, 34 Toshiba 29 Česky Číselná tlačítka POZNÁMKA Kódy výrobců se mohou změnit bez upozornění. Televozor vyrobený některým výše uvedeným výrobcem nemusí být možné ovládat. 5 Pust te tlačítko TV. Pro ovládání TV Namiřte dálkový ovladač směrem k televizoru. Zapnutí/vypnutí. Nastavení kódu výrobce 1 Posuňte přepínač dálkového ovládání do polohy TV. Změna kanálu. Nastavení hlasitosti. 9 Výběr kanálů. 2 Podržte stisknuté TV. POZNÁMKA TV držte stisknuté až do dokončení kroku 4. 3 Stiskněte a uvolněte ENTER *1 Přepínání mezi posledním vybraným kanálem a aktuálním kanálem. Přepínání TV a video vstupu. 4 Stiskněte číslovaná tlačítka (1-9, 0). Příklady: Pro televizor Hitachi: Stiskněte 0, potom 7. Pro televizor Toshiba: Stiskněte 2, potom 9. *1 Předem zkontrolujtem že je přepínač dálkového ovládání na straně TV. POZNÁMKA Po výměně baterií je potřeba kód výrobce nastavit znovu. 7

12 Zapojení Nezapínejte přístroj, dokud nedokončíte zapojení Propojení Česky Připojení antén Připojení rámové AM antény (součast dodávky) 1 Postavte rámovou AM anténu. Připojení FM antény (součást dodávky) Hlavní jednotka (zadní panel) FM anténa Anténu natáhněte rovně ve směru nejlepšího příjmu signálu a zajistěte lepící páskou. 2 Připojte kabely antény. Hlavní jednotka (zadní panel) Připojení kabelů antény Připojte kabely antény podle podle obrázku výše. Černý Bílý Pokud je drát chráněn bužírkou, tahem a kroucením ji odstraňte. Pokud pomocí dodané antény není možné dosáhnout dobrého příjmu signálu nebo při použití společné antény 3 Natočte rámovou AM anténu do směru pro nejlepší příjem signálu. Umístěte rámovou AM anténu tak daleko od hlavní jednotky, jak je to možné. Neumist ujte ji na kovové povrchy nebo blízko televize, počítače a podobně. Jinak může být příjem rádia velmi špatný. Pokud pomocí dodané rámové AM antény nelze dosáhnout dobrého příjmu signálu Drát: 3-5m (dostupný v prodejnách) Drát Zkroutit AM rámová anténa Drát natáhněte horizontálně, pokud možno ve výšce, např. nad okny nebo vně obydlí. Hlavní jednotka (zadní panel) Kabel antény (prodáván samostatně) Konektor společné antény ne Venkovní FM anténa (není součástí dodávky) Koaxiální kabel Konvertor (není součástí (prodáván samostatně: dodávky) kompatibilní s 300C/75C) V závislosti na podmínkách příjmu signálu lze použít anténní svod (prodáván samostatně: kompatibilní s 300C). V tomto případě je vyžadován konvertor (prodáván samostatně). Pro podrobnosti o připojování avlášt prodávané antény viz uživatelská příručka antény nebo konvertoru. 8 Hlavní jednotka (zadní panel) Spojte kabely rámové AM antény dohromady. Při nastavování polohy antény poslouchejte rozhlasový program (viz Poslouchání rozhlasového vysílání na straně 32).

13 Zapojení Začínáme Propojení Připojovéní reproduktorů Mezi levým a pravým reproduktorem není žádný rozdíl. Česky Konektor reproduktoru Kabel reproduktoru Kabel k reproduktoru (součást dodávky) Bez černého proužku S černým proužkem Kabel k reproduktoru (součást dodávky) Bez černého proužku S černým proužkem Konektor reproduktoru Kabel reproduktoru Hlavní jednotka (zadní panel) Pravý reproduktor (zadní panel) Levý reproduktor (zadní panel) UPOZORNĚNÍ K jednomu konektoru pro reproduktor NEPŘIPOJUJTE více než jeden reproduktor. Reproduktory jsou magneticky stíněné, ale v závislosti na jejich umístění mohou způsobovat nepravidelnosti v barvách na obrazovce televizoru. Mějte na paměti následující. 1. Před připojením reproduktorů vypněte hlavní vypínač televizoru. Před zapnutím televizoru alespoň 30 minut počkejte. 2. Pokud se v obraze objeví nepravidelnosti, udržujte mezi televizorem a reproduktory vzdálenost alespoň 10 cm. Pro věrnou reprodukci zvuku je pro membránu a skříň reproduktorů použito přírodní dřevo. Jeho vzhled bude proto u každého reproduktoru jiný. Kryt reproduktorů je možné sejmout. Kryt reproduktoru POZNÁMKA Impedance reproduktorů, které je možné připojit k systému je v rozmezí 4C až 16C. Pro zajištění dostatečného chlazení nechejte mezi hlavní jednotkou a reproduktory mezeru minimálně 1cm. 9

14 Zapojení (pokračování) Nezapínejte přístroj, dokud nedokončíte zapojení Propojení Česky Připojení dalších zařízení Tato stránka je určena pro případ, kdy potřebujete připojit další zařízení. Připojení subwooferu Se subwooferem se zabudovaným zesilovačem (prodáván samostatně) si múžete užívat dynamických basů. Pro podrobnosti viz příručka k subwooferu. Subwoofer se zabudovaným zesilovačem (prodáván samostatně) Audio kabel (prodáván samostatně) (Pokud je k subwooferu přibalen audio kabel, můžete jej použít.) Hlavní jednotka Pokud chcete slyšet zvuk ze subwooferu, stiskněte S.WFR OUT na dálkovém ovladači, aby se na displeji hlavní jednotky objevilo SUB WFR ON (Subwoofer zapnut). Při každém stisku tohoto tlačítka se stav přepíná mezi ON a OFF. POZNÁMKA Pokud je zvoleno SUB WFR ON, basové tóny z pravého a levého reproduktoru se automaticky ztlumí a budou generovány hlavně subwooferem. Připojení k digitálnímu zařízení Vstup Digitální zařízení (MD rekordér apod.) Připojení jiných audio zařízení Ke konektoru digitálního vstupu Výstup Jiné audio zařízení Optický digitální kabel (prodáván samostatně) Výstup Audio kabel (prodáván samostatně) Hlavní jednotka 10 Vstup Hlavní jednotka UPOZORNĚNÍ Pro podrobnosti o výstupních signálech viz strana 30. Pokud k hlavní jednotce připojujete zařízení s funkcí dekodéru Dolby Digital, nebude pro zvuk z digitálního audio výstupu hlavní jednotky u AUDIO (Strana 30) platit nastavení D.RANGE COMPRESSION.

15 Zapojení Začínáme Propojení Připojení k TV TV Připojení sít ové šňůry Sít ová zásuvka Česky Hlavní jednotka Přiložená sít ová šňůra Hlavní jednotka Ke konektoru SCART Kabel SCART (prodáván samostatně) V pohotovostním režimu nastavte přepínač RGB-Y/C podle své TV. Pokud TV používá video signál RGB, nastavte pro kvalitnější obraz přepínač RGB-Y/C na RGB. Pokud TV používá S-video signál, nastavte přepínač RGB-Y/C na Y/C. Pokud TV používá pouze kompozitní video signál, nastavte přepínač RGB-Y/C na RGB. Sítovou šňůru připojte až po zapojení všech ostatních částí systému. Rozsvítí se kontrolka STANDBY (na čelním panelu). UPOZORNĚNÍ Hlavní jednotku propojte přímo s televizorem nebo monitorem, ne přes videopřehrávač. Jinak by mohlo při přehrávání dojít ke zkreslení obrazu. Hlavní jednotka Televize (nebo monitor) Příme propojení Rovněž při propojení hlavní jednotky s TV se zabudovaným videorekordérem může docházet ke zkreslení obrazu. 11

16 Přehrávání disků Základy ovládání Česky Přehrávání (Pro přehrávání MP3 a JPEG viz strana 16.) Vložte disk potištinou stranou A strana 5 nahoru. 8 cm disk vložte do prohloubené eásti ve středu. 1 Stiskněte AUDIO. Přístroj se zapne a kontrolka STANDBY zhasne. Pro vypnutí přístroje stiskněte znovu AUDIO. Přístroj se zapne, pokud je vypnutý a je stisknuto kterékoliv z tlačítek,, nebo na hlavní jednotce nebo,, nebo na dálkovém ovladači. Po stisku kteréhokoliv z těchto tlačítek, kromě nebo se zároveň změní zdroj signálu (pokud je vložen disk, začne se přehrávat). 2 3 Pro otevření diskové mechaniky a vložení disku stiskěte OPEN/CLOSE. Stiskněte (přehrávání). Disková mechanika se zavře a spustí se přehrávání. POZNÁMKA Po spuštění přehrávání DVD se může zobrazit obrazovka s menu. V tom případě vyberte pomocí následujících tlačítek na dálkovém ovladači položku, kterou chcete přehrát. Požadovanou položku vyberte pomocí a stiskněte. Požadovanou položku vyberte pomocí eíslovaných tlačítek. V závislosti na disku se skutečné ovládání může lišit od popisu. 12 NOW READING REGION CODE ERROR! NO DISC OPEN CLOSE CANNOT PLAY THIS DISC Informace na TV po zapnutí systému. V závislosti na stavu systému se zobrazí následující informace. (Když je jako zdroj signálu vybráno FM/AM nebo AUX, zprávy se nezobrazí.) Zobrazí se, když systém naeítá informace z disku. Chvíli počkejte. Zobrazí se, když regionální kód DVD neodpovídá kódu podporovanému systémem. (A Strana 3) Zobrazí se, když není vložen disk. Zobrazí se při otevírání diskové mechaniky. Zobrazí se při zavírání diskové mechaniky. Zobrazí se při pokusu o přehrátí disku, který nelze přehrát.

17 Základy ovládání Příklad: Při přehrávání MP3 disku Uplynulá doba přehrávání Česky Číslo stopy Příklad: Při přehrávání JPEG disku Číslo skupiny Číslo souboru Zobrazení během přehrávání disku Příklad: Při přehrávání DVD VIDEO nebo DVD AUDIO Je-li během přehrávání DVD AUDIO zobrazeno BONUS nebo B.S.P., viz strana 27. Příklad: Při přehrávání SVCD nebo VCD PBC (Play Back Control): Signál zaznamenaný na VCD (verze 2.0) pro kontrolu přehrávání. Na VCD kompatibilním s PBC je možno využít interaktivní software nebo software s funkcí vyhledávání prostoednictvím menu. Pro přehrání disku s vypnutou funkcí PBC proveďte následující kroky. Při zastaveném disku zadejte číselnými tlačítky číslo stopy. Při zastaveném disku zadejte stopu pomocí tlačítek nebo a stiskněte (přehrát). Při přehrávání VCD nebo SVCD s PBC stiskněte pro návrat do vyšší úrovně RETURN. Příklad: Při přehrávání CD Uplynulá doba přehrávání Číslo kapitoly/ stopy Číslo stopy Uplynulá doba přehrávání Číslo stopy Přepínání displeje Stiskněte UPPER nebo LOWER. Při každém stisku tlačítka se displej přepne. Ukázky displeje DVD VIDEO UPPER: 0:00:03 (Uplynulý čas přehrávání) T1 C3 (Číslo tilulu a kapitoly) Nezobrazuje se nic LOWER: 03 (Číslo kapitoly) T1 (Číslo titulu) DVD DVD AUDIO UPPER: 0:00:03 (Uplynulý čas přehrávání) G1 T3 (Číslo skupiny a stopy) Nezobrazuje se nic LOWER: 03 (Číslo stopy) G1 (Číslo skupiny) DVD VCD/SVCD UPPER: 0:00:03 (Uplynulý čas přehrávání) Nezobrazuje se nic PBC 2 (PBC a číslo stipy se zobrazují, jen je-li funkce PBC aktivní) LOWER: 02 (Číslo stopy) VCD CD UPPER: 0:00:03 (Uplynulý čas přehrávání) Nezobrazuje se nic LOWER: 02 (Číslo stopy) CD MP3 disc UPPER: 0:00:03 (Uplynulý čas přehrávání) G1 T3 (Číslo stopy) Nezobrazuje se nic LOWER: G1 (Číslo skupiny) MP3 03 (Číslo stopy) JPEG disc UPPER: G1 F3 (Číslo skupiny a číslo souboru) Nezobrazuje se nic LOWER: JPG POZNÁMKA Zkratky G: Skupina T: Titul (DVD VIDEO) Stopa (DVD AUDIO a MP3) C: Kapitola F: Soubor 13

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Infinity s podporou 3D Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Full HD multimedia player with 3D playback and

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG VP-MM11S. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG VP-MM11S a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Appareil photo numérique Digital Camera

Appareil photo numérique Digital Camera Appareil photo numérique Digital Camera MODE D EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL Français / English / Español / Português / Italiano / Deutsch / Nederlands DJ018SP 8 5 POWER MODE 7 6 9 1 2 10 3 4 ENGLISH 1.

Részletesebben

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności

Részletesebben

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i)

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) AF Autofókusz AF Automatické ostfiení CCD Töltéscsatolt eszköz

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 18 SEPTEMBER 2014 (as amended by the Supplement No 1 dated 30 September 2014, the the Supplement No

Részletesebben

instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv

instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv skanery hp scanjet 4500c i 5500c skenery hp scanjet ady 4500c a 5500c hp scanjet 4500c és 5500c sorozatú lapolvasók instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv Po polsku skanery hp

Részletesebben

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap NL CS DA SK HU INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kookplaat Varná deska

Részletesebben

VICTRIX Superior 32 kw

VICTRIX Superior 32 kw VICTRIX Superior 32 kw TR Talimat ve uyarılar kitapçığı Návod k použití a upozornění Használati utasítás és figyelmeztetések RU RO IE Manual de instrucţiuni şi recomandări Instruction booklet and warning

Részletesebben

Combinato frigo/freezer. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Combinã frigorificã. Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó. Installazione e uso

Combinato frigo/freezer. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Combinã frigorificã. Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó. Installazione e uso Combinato frigo/freezer Installazione e uso Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k použití Combinã frigorificã Instalare ºi folosire Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó Üzembehelyezés és használat Kombinovaná

Részletesebben

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX Preventívne a bezpečnostné opatrenia Varovania: varovania znamenajú činnosť alebo situáciu, ktorá môže mať za následok poškodenie alebo zničenie zariadenia,

Részletesebben

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M145-97TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M85-07TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KA89E 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša pásová brúska Black & Decker je určená na brúsenie

Részletesebben

Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240

Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240 GB Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240 1. Installation Instruction The heater has been designed to allow simple connection to

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

www.blackanddecker.eu AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK

www.blackanddecker.eu AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na rezanie dreva,

Részletesebben

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu 5 599111-97 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu ASI300 2 Použitie výrobku Váš kompresor Black & Decker je určený na použitie v domácnosti s napájaním z elektrickej siete 230 V, alebo

Részletesebben

2 d e f 7 3 4 5 10 1 6 8 9 d a e b f c 3 User'sManual BPSS-6129.indd 1 User'sManual BPSS-6129.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 2012.10.30.

2 d e f 7 3 4 5 10 1 6 8 9 d a e b f c 3 User'sManual BPSS-6129.indd 1 User'sManual BPSS-6129.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 2012.10.30. 2 d e f 7 5 4 3 10 6 1 8 9 d a e b c f 3 User'sManual.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2012 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. DTR1 BDS200 504999-24 SK

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. DTR1 BDS200 504999-24 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-24 DTR1 BDS200 2 Použitie Toto náradie Black & Decker slúži na vyhľadávanie elektrických vedení pod napätím 230V a kovových potrubí

Részletesebben