CSEPEL BELVÁROS 150 ÉVES TEMPLOMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSEPEL BELVÁROS 150 ÉVES TEMPLOMA"

Átírás

1 CSEPEL BELVÁROS 150 ÉVES TEMPLOMA

2 CSEPEL BELVÁROS 150 éves temploma Csepelen az egyházi élet a török hódoltság elmúltával viszonylag gyorsan újjászerveződött ben már állt a település Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt temploma. A kegyúr a királyi család volt, a templom gondozásával kapcsolatos teendők a ráckevei uradalomra hárultak amely fenntartási, renoválási kötelezettségeinek is csak nehézkesen tett eleget, a templom kibővítésére irányuló felvetéseket pedig sokáig nem pártolta. Pedig Csepel mindig katolikus községnek számított, a hívek száma folyamatosan nőtt, s az eredeti templomot már 1778-ban szűkösnek találta a fehérvári egyházmegye első püspöke, Séllyei Nagy Ignác. A templom kórusának 1810-es években történt megtoldása a problémát gyökeresen nem orvosolta. Paradox módon az új templom építése Csepel pusztulása nyomán valósulhatott csak meg. A Duna évi tavaszi áradása elmosta a falut, szinte csak a templom épülete maradt állva. A község azonban új helyen szerveződött újjá, mintegy negyed óra járásnyira a régitől. A királyi család folyamán építtette fel az új Csepel új, romantikus-eklektikus stílusú templomát. A helyiek munkájukkal: kézi és igás 3

3 robottal járultak hozzá az építkezéshez. A homokkőből és téglából épült templom mérete a község lakosságának pillanatnyi lélekszámához igazodott: mintegy 1400 fő befogadására volt képes. Hajója 27 méter hosszú, 15,5 méter széles, 13,8 méter magas; szentélye 6 méter hosszú és 5,8 méter széles, 12 méter magas; előcsarnoka pedig 5,6 méter hosszú, 3 méter széles és 5,2 méter magasságú volt. Az új istenházát Farkas Imre székesfehérvári püspök szentelte fel szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján azaz a Szűzanya születésnapján. Az új templom vörösmárvány főoltárának építménye a régi templomból származott, finom művű, barokk alkotás. A Szűz Mária születését ábrázoló főoltárképet a bécsi Joseph Keszler ben festette. Két mellékoltár is készült Avilai Szent Teréz és a Szűzanya tiszteletére. A Madonna-képet a népszerű pesti 14 segítő szent kápolnájából 1787-ben hozták Csepelre. Átkerültek a régi templomból az újba Szent Sebestyén és Szent Rókus faszobrai, valamint a Szent Kereszt ereklyéje is. A templomhoz nagy kórus épült. Itt helyezték el a régi templom 7 regiszteres orgonáját nagymértékben felújítva. A templom 1868-as püspöki látogatásának jegyzőkönyve arról is beszámol, hogy volt már szószék és keresztelő kút is; az épülethez sekrestyét is építettek, a toronyban pedig három harang lelt otthonra. Az első világháború idején a templom 5 harangjából négyet leszereltek hadi célokra, csak a lélekharangot hagyva helyben. A két régebbi harangot egy 1851-ben és egy 1870-ben öntöttet be is olvasztottak, a két újabbat Csepel katonai parancsnoka azonban visszaszolgáltatta a templomnak. Így a Szent Péter és Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére 1903-ban; és az Árpádházi Boldog Margit tiszteletére 1907-ben öntött harangok visszakerülhettek helyükre. A hiányzó két harangot 1924-ben a Weiss Manfréd gyár harangöntödéje pótolta (Szent József és Nepomuki Szent János harangok), és Szentiványi Károly rátóti prépost szentelte meg. A ráckevei uradalom gondoskodott az épületről, ha a szükség úgy hozta. Egy kisebb tatarozásról tudunk 1914-ben, amelyet nem sokkal követően azonban a jégeső csaknem teljesen leverte a vakolatot. Így 1917-re már nagyon elhanyagolt állapotba került az épület tavaszán kezdődött a belső renoválása. A festési munkálatokat Kalap Gyula budapesti festő végezte koronáért. Az állványépítést és a szükséges szállítási munkákat a csepeli lőszergyár végezte díjtalanul. Ekkor készültek az egyszerű fakeretű ablakok helyébe az első festett üvegablakok is, darabonként 1000 koronáért Palka József műhelyében. A renoválás idején készült a főoltár felépítménye, két gyóntatószék, a szentsír, s átalakultak a mellékoltárok, a szószék 4 5

4 és a keresztkút, a kórus alatti lomtár kápolnává alakult át. E munkákat a Rétay és Benedek cég végezte el. Villanyvilágításhoz is ekkor jutott a templom a csepeli gyár jóvoltából. A renoválási munkák egy héttel a forradalom előtt fejeződtek be. Prohászka Ottokár megyés püspök október 20-án 1066 hívőt bérmált meg a megújított templomban. A templom külső felújítását a ráckevei uradalom elodázta 1928-ig. Akkor azonban az uradalom mesterembereinek jóvoltából eternit fedés került a templomra, a torony tetejére pedig új kereszt, amelyet Takács Béla építész tervezett, s Feigl László ráckevei bádogosmester készített el. Az új toronyóra Lendvay János budapesti órásmester munkája volt szerkezete ma Székesfehérvárott, Kovács Jenő órásmester múzeumában látható. Az uradalom mellett ettől kezdve a polgári község is hozzájárult évi 800 pengővel a templom fenntartásához ünnepi évére Csepel is készült. Az Eucharisztikus Világkongresszus és a Szent István jubileum idejére a templomot a legszebb díszben akarta tudni a hívősereg. Már 1937-ben modernizálták a szentély világítását eltávolítva a főoltárról a világítótesteket, 1938-ban kibővítették a sekrestyéket és a kórust az uradalom hozzájárulásával és engedélyével, Urányi József építész tervi szerint. Az egész épületnek műkőlábazatot készített Márton János kőfaragó. Németh Ferenc asztalos ajándékként készített új főkaput; Bolya János és Niederkirchner Henrik pedig kristálycsillárt ajándékoztak a templomnak. Az egyháztanács elhatározta a templombelső kicsinosítását is. Az székesfehérvári Egyházművészeti Hivatal Lohr Ferenc tervét találta a legalkalmasabbnak a kivitelezésre. Az Eucharisztikus 6 7

5 Kongresszus és a Szent István jubileum évének megörökítésére a régi ablakok felhasználásával új képeket helyeztettek el. A költségeket nagylelkű adományozók vállalták: a csepeli papság, a polgári és elemi iskolák tantestülete és növendékei, a Knerczer-testvérek, Niederkirchner Gyula és neje, valamint Feurer Anna és Irén. Sajnos ezek a képek pár évvel később a világháborúban elpusztultak ben épült a főkapu előtt az új árkádíves előtető és lépcsősor Urányi József építészmérnök tervei szerint. A munkákra a község pengőt, báró Weiss Jenő 200 pengőt adományozott, a további költségeket a hívek adományaiból fedezték. A huszadik század 30-as éveire Csepel lakosságának lélekszáma meghaladta a főt. Ez részben új lelkészségek és plébániák szervezésének előkészületeit, részben a meglévő templom bővítésének igényét hozta magával ben önállósult a Jézus Szíve templom, 1945-ben a Királyerdei Lelkészség. A Kisboldogasszony templom kibővítésének terveit Urbányi Vilmos készítette el ezt azonban elsöpörte a világégés. A II. világháborúban a templom sokat szenvedett júliusában bombatalálat következtében az épület javarésze kiégett. Tetőzete, fedélszéke, sekrestyéje, szinte teljes belső berendezése festményei, orgonája, padjai elpusztult. Azt a keveset, ami javaiból és a liturgikus felszerelésből megmaradt, 1945-ben fosztogatók veszélyeztették. A háború utáni helyreállítást Ágh Kálmán, Csepel közkedvelt plébánosa vezette ben Heinrich Ferenc tervei alapján fedték be a romos templomot. Vasból készült felfüggesztett fedélszéket készítettek, amelyet alul rabicfalú, lapos, csúcsíves mennyezettel takartak be, megtartva a templom eredeti alaprajzi elrendezését. A csepeli gyár és munkásainak áldozatkészségéből sorra pótolták a háborús veszteségeket. Megújították az összes ablakot, a külső tetőzetet ben a pécsi Angster gyárban monumentális orgonát építettek a templom számára Geyer József felügyeletével. Ugyanebben az évben a hivatalos retorika szerint vörös Csepelről 8 busznyi hívő zarándokolt Székesfehérvárra, Prohászka Ottokár püspök halálának 20. évfordulója alkalmából ban Pécsi József helyi asztalosmester 8 9

6 készített új templomi padokat. A hívek vörösmárvány keresztelő kutat szereztek be és új harangot is öntettek. Füstös Antal tervei szerint új szószék épült 1949-ben. A templombelső dekoráló festése között készült őszén, a forradalmi események sodrában a tetőzet, az ablakok és a torony is súlyos károkat szenvedett. A tornyot az állami helyreállító bizottság hozta rendbe, míg Sugár Gyula munkája révén egy fatimai Szűz Mária szobor készült. Bicskei Karle János festőművész freskókat készített 1961-ben. A kórus alatti kápolna 18. századi feszületét 1972-ben restaurálták. Az életnagyságú korpusz a II. világháborúban megsérült; jobboldali, erősen megégett, részben hiányos felét csak konzerválták, így erős drámai hatást értek el júniusában a harangok elektromos meghajtást kaptak, a megrepedt Szent József harangot Gombos Lajos Őrbottyánban újraöntötte június 10-én szentelte meg az új harangot Kisberk Imre megyés püspök. Szűcs Károly tervei szerint modernizálták a világítást a templomban 1980-ban. A világítótesteket Cser Károly által tervezettekre cserélték. Az ő elgondolása szerint épültek a templom mögötti kiszolgáló helyiségek, raktárak és mosdó is ( ) ban helyezték át a kórus pilléreire a Jézus Szíve és a Szent József szobrokat. Az új liturgikus tér véglegesítése 1985-ben történt meg: vörös süttői kőburkolattal látták el a szentélyt, elbontották a szószéket, új ambó, új oltár és papi sedes készült Cser Károly képviselőtestü11

7 leti elnök tervei szerint. Az új oltár konszekrálását Szakos Gyula székesfehérvári megyés püspök végezte december 22-én. De ezután is folytatódott a templombelső átalakítása, modernizálása. Szintén süttői vörösmészkőre cserélték 1986 tavaszán a főoltár II. világháborúban megrongálódott lépcsőit ben javították az orgonát is ban új oltárképet festett Duray Tibor; aki elkészítette a díszablakok és a keresztúti stációk tervét is, de hirtelen halála megakadályozta a kivitelezésben. A mai templom főoltárképe egy kereszt alakú festmény, Duray Tibor alkotása. Középen Szűz Mária kislányként ábrázolva a templomból jön ki telve kegyelemmel, melyet a felülről őt körülölelő fénysugár jelez. A sugárözön fentről, a színes díszüvegablak közepén galambként ábrázolt Szentlélekből árad felé. Jobb oldalon az angya12 13

8 li üdvözlet jelenete látszik, háttérben a názáreti házakkal, közöttük Mária háza fényes ablakkal. Az angyal egyik keze a fénybe nyúlik jelezve mennyei eredetét, a másik kevés híján találkozik Máriáéval. Az oltárkép bal oldalán a Pieta látható. A művész üzenete: a szenvedés szolgálata a kiválasztottság beérett, fájdalmas gyümölcse. A középső mezőben álló kinyújtott kezű Mária egyik keze Gábriel arkangyaléhoz, a másik a halott Krisztus elernyedt kezéhez közelít, kifejezve a rajta keresztül érkező és az áldozatban örökké közöttünk lévő isteni szeretetet. mára márvány keresztet helyeztek. Megújították a padokat, a gyóntatószéket és a nyílászárókat is; a faszobrokat Bodor Imréné Szentgáli Erzsébet tisztította meg. A felújított templomot november 20-án áldotta meg Szakos Gyula megyés püspök. A templombelső új, architektonikus elemekhez jól illeszkedő díszítő festését Dragonits Márta belsőépítész tervezte 1988-ban. Lemeszelték Bicskei Karle János freskóit, az oldalfalakat faborítással látták el, s ebbe helyezték el Duray Tibor bronzból készült stációit. A főoltár tabernákulu ban épült a Szent Imre nevét viselő közösségi ház, mely a Kolping Család otthona is. Ugyanezen évben a templom padlásán talált Szent Imre szobrot restauráltatta az egyházközség, és visszahelyeztette a templomba ben, a Szent Imre Évben e szoborral végeztek körmenetet a csepeli hívek Spányi Antal püspök vezetésével a szentről elnevezett templomtéren. A templom külső tatarozására 1994-ben került sor. Elvégezték a tető héjazatának cseréjét és új vakolatot kapott a teljes külső. A kórus alatti 14 15

9 kápolna is ez évben kapott díszüvegablakot Némethné Pető Ilona ajándékaként. A plébániahivatal és a paplak elhelyezésének kérdése 1997-ben rendeződött megnyugtatóan. Az eredeti Fürst Sándor utcai plébániaépületet 1980-ban ugyanis szanálták, a plébánia között a Bajcsy-Zsilinszky utca 19-ben, egy e célra alkalmatlan, templomtól távoli családi házban működött ben sikerült a templomhoz közel, a Templom utca 29. szám alatt egy romos házat vásárolni, amelyet Szabó László építészmérnök tervei szerint alakítottak át. A templom környezetének rendezése és a vízelvezetési problémák végleges megoldása ben történt ban az orgona teljes felújítására és behangolására került sor. A hangszert szeptember 5-én Spányi Antal megyés püspök áldotta meg. Ebben az évben kezdte meg működését a Sekrestye-színpad társulat ban 6 új díszüvegablak került a templomba a hívek adományából, amelyeket szintén a megyés püspök áldott meg a templom búcsúnapján, szeptember 8-án. A csepeli hívek lelkének épülésére 1995 tavaszán 8 napos lelkigyakorlatot missziót tartottak. Az új missziós kereszt átadása után Dr. Ladocsi Gáspár, Dr. Bolberitz Pál, Dr. Jelenits István piarista és Dr. Török József előadásai következtek az esti szentmisék keretében. Tíz esztendővel később hasonló missziót szervezett a plébánia, ezen Dr. Ladocsi Gáspár, Dr. Barsi Balázs ferences, Farkas István piarista, és Spányi Antal megyés püspök tartott előadásokat, illetve vezette az elmélkedéseket nagyböjtjében is volt misszió, ennek előadói Spányi Antal székesfehérvári, Dr. Pápai Lajos győri püspök és Böjte Csaba ferences voltak. Komoly kegyelmi forrássá nőtt a templom, amikor 2000-ben a szentévi búcsú elnyerésének helyéül jelölte ki a Csepel-szigeten dr. Takács Nándor megyés püspök. Mózessy Gergely Smohay András 16 17

10 CSEPEL BELVÁROS PLÉBÁNOSAI ÉS ADMINISZTRÁTORAI Ferences, majd kapucinus szerzetes-adminisztrátorok után 1802-től székesfehérvári egyházmegyés papok: Csabrián György Hollósy Menyhért Haintz Lipót Mertl József Werger Mihály Vadkerty József Belágyi József Zettner Sebő Róbl János Ágh Kálmán Radnóti Sándor Rőtfalusi Tibor Halász Ervin Palágyi Sándor Lauber Benedek 1992 Harangozó Imre 18

11

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009.

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. Megszentelt helyek A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. FERTŐRÁKOS (Krisztus mennybemenetele) Története. A jelenlegi templom elődje a 13. században már állt. 1662-ben Széchényi György győri püspök

Részletesebben

A jánoshalmi Szent Anna templom története

A jánoshalmi Szent Anna templom története A jánoshalmi Szent Anna templom története A település évszázadokra visszanyúló történetében a jelenleg meglévő templom a negyedik. Az elsőt Szent György vértanú tiszteletére a középkorban, ismeretlen időben

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE

A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM RÖVID Jászberényben két nevezetes dolog van. Az egyik a Lehel-kürtje, amit a városi múzeumban őriznek, a másik a ferences templom,

Részletesebben

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM 200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM Szerkesztette: IVÁNYI LÁSZLÓ plébános Szent Imre Plébánia Gyomaendrőd 2004 Előszó Köszönetnyilvánítás: Az alábbiaknak mondok köszönetet, akik segítsége nélkül nem

Részletesebben

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 2 A CSENGELEI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖSÉG 75 ÉVE Í r t á k : Papp Istvánné Katona Attila Molnár Mihály Kiadta a Csengelei Róm. Kat. Egyházközség Csengele,

Részletesebben

Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom

Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom gimnáziumát, és elvállalta a fejlődő kerület lakosságának lelki gondozását. Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom A XI. században létrejött Ciszterci Rend az Egyház egyik igen jelentős szerzetesrendje,

Részletesebben

mert "könnyen veszélyes helyen időzhetnének". "Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom.

mert könnyen veszélyes helyen időzhetnének. Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom. Plébániája 1138-ban már említve van. Papjai: László 1332-35, Péter 1336, Tamás 1337. 1487- ben Hathy Balázs a plébánosa. 1552-ben plébánosa két forintot adott a zsinatra indulóknak. Temploma a mai belvárosi

Részletesebben

SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULÁRIS SZEGEDIENSIS 19 REDIGIT: GÁBOR BARNA

SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULÁRIS SZEGEDIENSIS 19 REDIGIT: GÁBOR BARNA SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULÁRIS SZEGEDIENSIS 19 REDIGIT: GÁBOR BARNA Köztéri szakrális kisépítmények Szerkesztette Grynaeus Tamás Szeged-Budapest, 2008 Kiadja: Néprajzi

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

HÍRMONDÓ CSEPELI. 200 milliós állami támogatást kapott az óvoda Cikkünk az 5. oldalon. 19. oldal. 13. oldal. 8. oldal. 6. oldal. 4.

HÍRMONDÓ CSEPELI. 200 milliós állami támogatást kapott az óvoda Cikkünk az 5. oldalon. 19. oldal. 13. oldal. 8. oldal. 6. oldal. 4. CSEPELI HÍRMONDÓ 2012. szeptember 20. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA III. évfolyam 18. szám 200 milliós állami támogatást kapott az óvoda Cikkünk az 5. oldalon Haranglábavatás Forgalomkorlátozások

Részletesebben

Budaörs 2010. ISBN 978-963-06-8666-2 Szerkesztő: Csendes Krisztina néprajzos és Grósz András történész muzeológusok. Fotó: Várhegyi István

Budaörs 2010. ISBN 978-963-06-8666-2 Szerkesztő: Csendes Krisztina néprajzos és Grósz András történész muzeológusok. Fotó: Várhegyi István Budaörs 2010 ISBN 978-963-06-8666-2 Szerkesztő: Csendes Krisztina néprajzos és Grósz András történész muzeológusok Fotó: Várhegyi István Kiadó: Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény www.heimatmuseum.hu

Részletesebben

Tudomásom szerint egészen mostanáig a Tisza-parti Adorján

Tudomásom szerint egészen mostanáig a Tisza-parti Adorján Köztér 111 Valkay Zoltán Az adorjáni sarlós boldogasszony-templomról, a helybeli katolikus plébániáról, a temetőről és a kálváriáról Parochia erecta 1863. Matriculae adsunt ab. Anno 1864. Ecclesia (18

Részletesebben

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE 1 A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE SZAKDOLGOZAT Készítette: Böjti Tamásné hallgató Szeged, 1995. 2 Előszó A szajoli egyházközség 1995 őszén ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját. A belterületi

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének újkori emlékei Székesfehérvárott*

Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének újkori emlékei Székesfehérvárott* pm07:layout 1 2009.02.07. 20:56 Page 231 Smohay András Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének újkori emlékei Székesfehérvárott* Kedves Tanárnő! ezekkel a szavakkal szoktam kezdeni az Üdvözlettel: PM végű

Részletesebben

Mayer Mihály megyéspüspök

Mayer Mihály megyéspüspök Mayer Mihály megyéspüspök A Pécsi Egyházmegye 1989-ben új segédpüspököt kapott Mayer Mihály Szekszárd-belvárosi esperes-plébános személyében. Az új segédpüspök nem volt ismeretlen az egyházmegyében. Kisdorogon

Részletesebben

Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története

Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története Mottó: A jelen tartozik a múltnak és a jövınek. 1. Almásfüzitı régi kápolnái és templomai 2. A templom építésének elızményei 3. A Szent István

Részletesebben

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 ---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 A budai Víziváros főterét, a Batthyány teret két templom keretezi. Szent Annának szentelték a városrész kéttornyú plébániatemplomát,

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

Nagykanizsa látnivalói

Nagykanizsa látnivalói Nagykanizsa látnivalói A VASEMBERHÁZ A város földesura építtette a XVIII. század közepén barokk stílusban, később klasszicista vonásokat is nyert. A kétszintes épület homlokzatának egyszerűségét az Erzsébet

Részletesebben

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918)

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) Zittl Róbert plébános munkássága Novák Antal halála után az új plébános megválasztásáig, 1876 októberétõl 1877 elejéig, a plébánosi teendõket, mint adminisztrátor,

Részletesebben

Vándorkiállítás Kővé vált hit

Vándorkiállítás Kővé vált hit Vándorkiállítás Kővé vált hit Templomi Architektúra a Bánátban a18. században A paravánok szövege 1. tábla A Bánát kulturális környezete a 18. században Délkelet Európa terjedelmes területeinek visszafoglalása

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. Helytörténet, régészet... 2 1.1. Az érintett terület történelméről, régészetéről... 2 1.2. Kulturális örökségek... 4 2. Látnivalók,

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

Őcsényi Katolikus Templom

Őcsényi Katolikus Templom Őcsényi Katolikus Templom Virág Ferenc pécsi megyéspüspök úr az őcsényi hívek kitartó kérésére (az 1918 év őszétől a decsi lelkészség leányegyházát, ŐCSÉNYT) önálló lelkészséggé alakította 1932 év július

Részletesebben

TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG

TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG ASZTALOS ISTVÁN TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG ASZTALOS ISTVÁN TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG - AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET JÉZUS LEGSZENTEBB SZÍVE TEMPLOMA ÉS A JÉZUS SZENT SZÍVE KÁPOLNA TÖRTÉNETE - Aszód 2012. október 3

Részletesebben

2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám

2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám BOLDOGASSZONY 2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám Áthelyezték Sipos György atyát A rozsnyói megyéspüspök, Mons. Vladimír Filo, július elsejei hatálylyal áthelyezte Ft. Sipos György atyát a

Részletesebben

Adventi ökumenikus gyertyagyújtás

Adventi ökumenikus gyertyagyújtás a Közösen Ecserért Egyesület lapja www.ecserert.hu ecserert@ecserert.hu 2233 ecser pf. 9. I. évf. 3. szám. 2013. nov. 20. Adventi ökumenikus gyertyagyújtás December 1-én vasárnap 16 órakor Adventi Ökumenikus

Részletesebben

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós Bikfalvi Géza A jezsuiták Budapesten A magyar jezsuiták a Jézus Társasága működésének mindkét időszakában jelentős figyelmet szenteltek a fővárosi tevékenységüknek, amelynek a súlypontja a XVIII. században

Részletesebben