hírmondó AUGUSZTUS A magyar államalapítás a sajátos magyar út Testvértelepülésünk, Sepsiszentkirályi Szent István-szobra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2012. AUGUSZTUS A magyar államalapítás a sajátos magyar út Testvértelepülésünk, Sepsiszentkirályi Szent István-szobra"

Átírás

1 HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a A magyar államalapítás a sajátos magyar út szervezett állami keretek létrehozásának szükséges voltát már A Géza fejedelem is felismerte, aki a bizánci császár lányának és a német-római császár fiának 972. évi házasságában rejlő, a magyarságot érintő stratégiai veszélyre válaszolva térítőpapokat kért a császártól, s hozzálátott a belső rend megszilárdításához. Művét 997-től István vitte teljesedésbe, aki örökölve édesapjának politikai és diplomáciai érzékét gyakran a gyakorlatban egymásnak ellentmondó célokat is el tudott érni. Politikai, gazdasági és társadalmi szempontból ténylegesen ő hozta létre Magyarországot, István jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat nemzetének. A magyarságnak négy különböző szomszédos kultúra [a keleti török/ mohamedán, a délkeleti görög-szláv/ ortodox, a nyugati latin-német/katolikus és az északi szláv/pogány] kereszttűzében kellett ezek ostromló befolyásával és ellentmondásaival küzdelmet folytatnia. Trónra lépése előtt néhány évtizeddel a kalandozó magyar lovascsapatok még rettegésben tartották a nyugati és a keleti kereszténységet, az István vezetésével újjáalakított Magyarország ezzel szemben a keresztyénség előretolt bástyája lett az előnyomuló mongol és török veszély ellen. Ez lett az államalapítások korának sajátos magyar útja, mely a maga korában nem nyerte el a későbbiekben védelmezett nyugati világ rokonszenvét. Ennek a magyar útnak az egyik sajátossága volt az identitás megőrzése, az idegen befolyás elhárítása, a másik pedig a keresztyén összetartozás (szolidaritás) erősítése. István király látókörét jellemezte, hogy az állami törvényhozásban, a kormányzásban és gazdasági vonalon Testvértelepülésünk, Sepsiszentkirályi Szent István-szobra sikerült szerencsésen egyeztetnie a nyugati frank elemeket a hazaiakkal, a külföldi elemet annyiban engedte érvényesülni, amennyiben ez nemzete javát szolgálta. Hasonló határozottsággal képviselte a magyarság érdekét külföldön, ugyanakkor gondolt Európa és a keresztyén világ egységére is: Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot építtetett. Egyik fő munkatársának tartják a 993-ban Prágából érkezett Asztrik szerzetest, aki nagy szerepet játszhatott István lelki nevelésében is. A későbbi kalocsai püspök majd érsek nevének egyik (Ascherik) változatából származik az érsek szavunk. Asztrik közvetítésével fordult István II. Szilveszter pápához jogai megerősítéséért és a királyként történő elismerés kieszközléséért. Célja az volt, hogy eleve kizárjon mindenféle függőséget a német birodalomtól és a szomszédos bajor egyháztól, s országa egyházát az állammal szorosabban egybekapcsolja. Asztrik valóban kieszközölte uralkodójának a koronát, az előtte hordozott keresztet és azt az apostoli kiváltságot, így püspökségeket alapíthatott és egyházi főméltóságokat nevezhetett ki. Istvánt karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Esztergomban. A pápától kapott előjogra támaszkodva Magyarországon szilárd egyházi szervezetet hozott létre, tíz egyházmegyét alapított, köztük két érsekséget (Esztergom és később Kalocsa). A közrend és az egyház megszilárdítását szolgálták István törvényei is. Két törvénykönyve maradt ránk. Az 1025-ben keletkezett, 35 cikkelyből álló I. törvénykönyv inkább büntető, az uralkodása végén hozott 21 cikkelyben ránk maradt II. törvénykönyv pedig inkább kiegészítő jellegű (az első törvénykönyv részletezése és kifejtése). István törvényei alapvetően három csoportra oszthatóak: egyik része az egyház működéséhez szükséges gazdasági javak megteremtését szolgálta, másik csoportja a bűntől való elrettentést tartotta legfőbb feladatának (pl. valaki embert öl karddal, azon kard által vesszen el), a rendelkezések harmadik része a királyi javak védelmét biztosította, ugyanakkor viszont megengedte az uralkodó, hogy mindenki szabadon rendelkezzék saját (örökölt) vagyona és királytól nyert adománya fölött. A sajátos magyar út szükségességét István korában nem csupán külföldön tagadták. A magyarság következő évszázadai azonban egyértelműen igazolták. Papp Kornél SZERETETTEL VÁRJUK A VÁROS LAKOSSÁGÁT AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN ÉS PROGRAMOKON! (Részletek a oldalon)

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete június 21-én rendkívüli ülést tartott a viziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényből adódó önkormányzati döntések meghozatala érdekében. A törvény jelentősen átalakította az önkormányzatok viziközművekkel kapcsolatos feladatait, az üzemeltetési struktúrát és a szolgáltatási jogviszonyokat. A Képviselő-testület az ÖKOVÍZ Kft. és a Dél-Pest megyei Viziközmű szolgáltató Zrt. ajánlata közül az ÖKOVÍZ kft. ajánlatát fogadta el és január 1-jével megbízta a város csatorna hálózatának üzemeltetésével. A Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes, nyári szünet előtti utolsó ülését június 28-án tartotta. Szentgyörgyi József polgármester úr a napirend előtt beszámolójában tájékoztatta a Képviselő-testületet az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről. Többek között a műfüves pálya átadásáról a Sportcentrumban, hőségriasztással kapcsolatos feladatokról és a testület által meghatározott utcákban történt aszfaltozásról. A Képviselő-testület módosította a napirendek elfogadása után a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött Együttműködési Megállapodást a Zrt. tulajdonosi szerkezetének megváltozása miatt. Megtárgyalta és elfogadta a évi költségvetési rendelet I. számú módosítását. Nem fogadta el a évi költségvetési rendelet V. számú módosítását, valamint a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. A Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság indoklása szerint elsősorban a kiemelt előirányzatok túllépése miatt. A nemzetiségek jogairól szóló évben elfogadott törvény alapján a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában szükséges rögzíteni hogyan biztosítja az önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit. Ezért a képviselő-testület módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Képviselő-testület a decemberben elfogadott szemétszállítási rendeletét jogszabályi változás miatt visszavonta, majd az újabb jogszabályváltozás lehetőséget adott a szolgáltatónak a korábbi díjemelés érvényesítésére. A Képviselőtestület az így felmerült díjtöbbletet nem kívánta áthárítani a lakosságra és az általános tartalék terhére díjkompenzációt nyújt az ARIES Kft-nek szerződés alapján. A szolgáltató a jövőben érvényesíti az Önkormányzattal szemben a lakossági díjkedvezményt. Elfogadta a Képviselő-testület a Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ és a Tündérkert Óvoda tanítási/nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolóját, az ÁMK pedagógiai programját az Intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodást és döntött a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény valamint a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról. A pályázati eljárás lefolyatásáig a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetésével október 31-ig Juhász Zoltánnét bízta meg, a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár vezetésére augusztus 31-ig Véghné Bágya Ildikó kapott megbízást. Elfogadta a Képviselő-testület Halásztelek Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Koncepcióját. Halásztelek 326/4 hrsz. alatt levő Önkormányzati földterületre új, határozatlan időre szóló bérleti szerződés megkötéséről döntött a Képviselő-testület a jelenlegi használóval Dr. Csókási Zsoltnéval. A Képviselő-testület korábbi döntése alapján a Megyedűlő utca lezárását biztosító elemeket a Csillag utca külső vége forgalmi rendjének megváltoztatása érdekében helyezteti át az illegális motoros krosszpálya megszűntetése érdekében. Elfogadta a Képviselő-testület a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló Együttműködési Megállapodás módosítását és jóváhagyta Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a feladatkörébe tartozó szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását. A Képviselő-testület két személyi döntést hozott. A heti 20 órás védőnő álláshelyre Vásárhelyi Lajosné pályázóval létesített határozatlan idejű jogviszonyt és július 1. napjával Csillag Erikát aljegyzőnek nevezte ki. Baloghné dr. Nagy Edit jegyző A polgárőrség jelenti A halásztelki polgárőrség júliusban és augusztus elején sem pihent. Ezt bizonyítják az alábbi nyári eredmények. Éjszakai járőrözés közben a Sportcentrum mögötti mezőn elhagyott terepjáróra lettek figyelmesek polgárőreink. A rendőrséget értesítették. Kiderült, hogy a KIA Sorrento autót hónapokkal ezelőtt vitték el tulajdonosától. Amíg a rendőrök kiérkeztek, addig polgárőreink a helyszínt nem hagyták el. A bűnügyi helyszínelés alatt az is nyilvánvalóvá vált, hogy az autót nem sokkal 10 után állíthatták le a kukoricaföld szélére, mivel motorja még meleg volt, korábban pedig garázsban tarthatták, mert tiszta volt az állapota. Az ügyben a szigetszentmiklósi rendőrség folytatja a nyomozást. Sajnos balesetek nélkül sem telik a nyár, több alkalommal a forgalom irányításában vettek rész polgárőreink. Ilyen volt az a délelőtt is, amikor egy Suzukiban utazó családot ért baleset a Rákóczi úton. Vezetője rosszul lett, áttért a szembejövő sávba, majd a Hold utca sarkán álló betontömbnek rohant. Szerencse, hogy szembe, vagy a járdán épp akkor nem jött senki. A mentők kórházba vitték a sérülteket, az autó totálkáros lett. A szabálytalanul közlekedő autósok továbbra is szankciókra számítanak. Júliusban eredményes közlekedési akciót tartott a szigetszentmiklósi rendőrség, a halásztelki közterület felügyelet és a helyi polgárőrség. A miklósi rendőrök délután az autósokat ellenőrizték. Horogra akadtak forgalmi- és jogosítvány nélkül autózók, érvényes műszakival nem rendelkezők és más szabályokat megszegő autósok, teherautósok. Ezután következtek városunk közterületei. Este nyolc után még sokan voltak kint, ám jó néhányan személyi okmányok nélkül. Ők figyelmeztetést kaptak, csakúgy, mint a boltok előtt italozók, akik szemeteltek, illetve a parkokban ücsörgő fiatalok, akik szintén a közterületen szórták szét a sörös dobozokat és az ételmaradékokat. A szemetet természetesen összeszedették velük. Este ismét közlekedési ellenőrzés következett. Kilenc órától újabb szabályszegő autósok és motorosok akadtak fenn. Lejárt műszaki és egyéb okmányok hiánya miatt születtek bírságok. A biciklilopások városunkban sajnos már szinte mindennaposak. Ezúttal sikerült az egyik tolvajt tetten érni, így a polgárőrségnek köszönhetően a kerékpár tulajdonosa pár órán belül visszakapta kétkerekűjét. Építőanyag lopás is előfordult, melyet szerencsére sikerült meghiusítani. A figyelmet ismét felhívjuk a közlekedési szabályok betartására, a balesetmentes közlekedés érdekében. Értékeikre pedig vigyázzanak jobban! Ha rendkívüli eseményt észlelnek, a polgárőrséget azonnal értesítsék a 0620/ os telefonszámon. Bódy Géza Üzembe állt a polgárőrség első, saját tulajdonát képező Suzuki Ignis gépkocsija, amely segítségével a polgárőri feladatok ellátása hatékonyabbá vált

3 MESENAP HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 V. Halásztelki mesenapok melyek témája az idén az erdő és annak mesés vagy valós lényei. Száll a mese ágról ágra, halásztelki mesefákra Mindenkit szeretettel várunk az V. Halásztelki Mesenapok rendezvényeire. Időpont: szeptember (péntek-szombat) Pályázati felhívás Mesefáink tövében szeretnénk, ha minél többen megpihennének, s örömmel néznék végig műsorainkat, kiállításainkat. Pályázatainkra kérjük, minél többen jelentkezzenek, alkotásaikkal is gazdagítva e mesés napokat. Az idén az erdőről, fákról, valós vagy mesebeli erdei lényekről várjuk a következő alkotásokat: versek, zenés művek, dalok (CD-n vagy DVD-n) képzőművészeti alkotások, fotók osztályok, csoportok által előadott mesejátékok. Beküldési és jelentkezési határidő: szeptember 21. A pályaművek leadhatók a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában Kecskésné Szöts Annamáriának, Jelencsik Valériának, Holakovszkyné Bense Aliznak, a Tündérkert óvodában Nagy Gabriella óvónőnek, a Görög Katolikus Templomban Prodán Gáborné Emese hitoktatónak illetve a Polgármesteri Hivatalban Véghné Bágya Ildikónak. A pályaműveket névvel, címmel, életkor megjelöléssel kérjük ellátni. A részletes programot később tesszük közzé. Szívesen vesszük halásztelki fellépők, szerepelni vágyók jelentkezését, továbbá akik jó ötleteikkel és tevékeny részvételükkel gazdagítanák programjainkat. A belépés az idén is díjtalan. A mesemátkák

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ KULTÚRA Nyit a Művésztelep k u l t u r á l i s p r o g r a m a j á n l ó Augusztus 15-én ünnepélyes kiállításmegnyitóval veszi kezdetét az 1. Halásztelki Művésztelep. Egy hétre 22 művészember költözik be a Bocskai Református Középiskola jóvoltából a Hold utcai Bocskai házba, hogy ott a nagyváros zajától távol, elvonulva, idővel egymásra hangolódva együtt alkothassanak. Amerikából, Erdélyből, hazánk számos pontjából érkeznek a meghívott, illetve az előzetesen meghirdetett országos pályázat segítségével bejutott képzőművészek. Az eseményről Bagaméry Ábelnét kérdeztük. Milyen koncepcióval válogattatok a beérkezett pályamunkák között? Először is nagy meglepetésünkre és örömünkre a kiírt országos pályázatra tömegesen érkeztek a jelentkezők. 4 db két évnél nem régebbi mű fényképét, valamint a pályázathoz művészi önéletrajzot kellett csatolni a jelentkezőknek. Így közel 50 jelentkezőből válogathattuk ki azokat a művészembereket, akik eddigi alkotásai, eredményei alapján színvonalas munkát végeztek, és akikkel el tudtuk képzelni az előttünk álló egy hét közös munkát. A folyamatot Óváry Géza, mint a telep felkért vezetője irányította, az ő kritikáit, észrevételeit figyelembe véve döntöttünk a beválogatáson. Milyen programok várhatók, amit az itt élők is veletek együtt élvezhetnek? Mint tudjuk, az alkotómunka csöndes és bensőséges folyamat, de három alkalommal a nagyközönség is betekintést nyerhet művészbarlangunkba. Elsőként a már említett Telepnyitó kiállításunkat tekintheti meg 15-én tól a lakosság, ahol többek között a gyerekeknek szervezett Szabadiskolánkban készített alkotásokból is bemutatunk egy válogatást. Majd augusztus 18-án Nyílt napot szervezünk, ahol bárki megnézhet bennünket alkotás közben, beszélgethet velünk az alkotómunkáról, technikákról, művészetről. Ezen a napon képvásárt rendezünk, kisebb méretű képeinket ajánljuk fel megvételre, barátságos árakkal, így a galériákkal szemben sokkal kedvezőbb feltételekkel lehet majd azokat megvásárolni tól nyit a telep ezen a napon, és aki kijön, estig jól fogja érezni magát, hisz programokkal is készülünk. Lesz zenére festés, melyet a publikum is kipróbálhat, majd tól Szabadtéri vetítés lesz a csillagos ég alatt Elsőfilmesek mutatkoznak be a halásztelki érdeklődőknek. Egy izgalmasnak ígérkező vígjátékkal készülünk, melyet többek között a halásztelki Mészáros László színészünk nevéhez köthetünk. A háromrészes kisfilm megtekintése után, az alkotókkal kötetlen beszélgetésre kerül sor. Megnézhetjük Nemes Zoltán Erdélyország című fotósorozatát is. Augusztus 20-án zár a telep, így ezen a napon kor Záró kiállításon lehet megtekinteni azokat a műveket, melyek zsűrizés alapján beválogatásra kerültek, és a telep ideje alatt készültek el, amely szintén igen izgalmasnak és különlegesnek ígérkezik. Ezen alkalommal adjuk át fő támogatóinknak is a segítségükért cserébe az általunk felajánlott, összeállított képgyűjteményeket is. Hisz nagy örömünkre a Református Középiskola mellett, a város, és több helyi vállalkozó, magánszemély is szerepet vállalt a sikeres telep megrendezéséhez. Várunk minden kultúr-rajongót, és érdeklődőt nagy szeretettel! Köszönjük Halásztelek! Gandhi: a legjobb tanítómester a példamutatás. És mi ezt tettük. Példát mutattunk mindenkinek, a városnak, a minket olvasóknak, az interneten böngészőknek. Segítettünk egy kicsiny falunak, hátha valaki késztetést érez a könyvek olvasása után és tanulással éri el a szebb, boldogabb jövőt. Gyűjtöttünk Szakácsinak, Borsod megye legszegényebb falujának. Ruhaneműt, könyvet, játékokat, de még pénzadományt is kaptunk. Példát mutattunk emberségből, segíteni akarásból, összefogásból. Megvalósult a gondolatunk, ami reményünk szerint egy nagyobb kezdeményezés első lépcsője. Jövőre máshol, másokon segítünk. Szeretnénk, ha országos mozgalmat indítana a példa rászorulókat támogatni jó érzés. Jó látni az örömöt, amit sokszor nem is a tárgyak, vagy a pénz jelent, hanem az érzés. Az összetartozás érzése. Tisztelettel köszönjük a segítséget az önzetlen adományozóknak és segítőinknek: Jamrik Károlyné, Tihanyi- Solymosi Anna, Dani Lajos, Halmai Jánosné, Bajusz Tímea, Bánka Ferencné, Englert Sándorné, Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória, Iza és Áronka, Borbély Balázsné, Polák Katalin, Polgárdy Szilárd, Szabó Sándor, Tettinger Jánosné, Szabó Lászlóné, Rosta Angéla, Szentgyörgyi József, TUR-LAK használtruha kereskedés, Vakulya Istvánné, Óváry Géza, Korsós Zsuzsanna, Dr. Vaszilev Vaszkó, Pach János, két névtelen adományozó, Halásztelki Önkormányzat, Győző Borozó, Fred Borozó, Halásztelki Nyugdíjas Egyesület, Kissné Ica és csapata. Egy szigethalmi család gyerekcsúszdával segítetett. Reméljük, senkit nem hagytunk ki, köszönjük és ne felejtsék el: KÉTSZER AD, KI SZÍVBŐL AD!!!

5 HITÉLET Augusztus 20-án, Államalapításunk és Szent István királyunk ünnepén, szerte az országban kenyér áldásra kerül sor a helyi felekezetek részvételével. A Református Egyházban ezen túl, általában valamelyik, 20- ához közeli hétvégén az újkenyér, más néven az aratásért való hálaadás ünnepét is szentelik a gyülekezetek, melynek hagyománya a XVIII. századig nyúlik vissza. Majd ősszel ezt követi az újbor ünnepe. A két ünnep Jézus váltságának a lelkünket éltető, tápláló erejét hangsúlyozza, és hálát ad a testi táplálékért is. Kenyér. Jelenti a naponként asztalra kerülő táplálékot, és jelenti minden testi-fizikai szükségletünket: élelmet, ruházatot, lakást, rezsit mindazt, amire az élethez alapvetően szükségünk van. A kenyérrel, ha van, sokszor pazarlóan és hálátlanul is él az ember. Ha nincs és sajnos a legtöbb ember az élete során többször is megtapasztalja ezt, nemcsak gondot jelent, hanem az örömét is, mindennapjait is megrontja. A Mi Atyánk fent idézett sora nemcsak kérés, hanem küldetés is. Így kezdődik: a mi. Többes számban szerepel, így szoktuk imádságként elmondani. És ez a többes szám el is igazít bennünket. Isten gondviselése nemcsak a lelki szükségletekre vonatkozik, hanem a testi-fizikai szükségleteinkre is. Isten gondviselése nem egyszer közvetlen módon mutatkozik meg. Isten gyermekei, akik a Mi Atyánk első sorait is teljes szívvel mondják el szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, nem egyszer megtapasztalták már meg életükben Isten vezetését és áldásait az Ő útján járva. Ezért lehet bizalommal kérni a mi gondviselő Atyánkat. Azonban Isten gondviselése köz- HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. (Károli ford.) fényességes messzi, messzi múltban, amikor szittyós vizek és fűz- A fák erdeje meg a nagy folyó ezer ága csápjaival befonta a szigetet, valami történt. Ember nem járta, ösvény nem vágta állatok patáit, csak a vizek zenéjét és a madarak muzsikáit lehetett hallani. Csendes, folyóillatú békesség volt mindenhol. A ragyogó hajnalban lovas csapat kereste a gázlón a helyet, sekélyebb folyásokat, hogy átkeljen, beljebb jusson. A nap hajnali kékségben ragyogott a pusztavidék peremén, most kezdte napi sétáját. Fényét harmatszikrákkal szórta, terítette a világra. A hátranéző vándornak távoli, messzibe hagyott hazát villantotta gondolataiba. Nekik is világít, nekik is meleget ad és mennyi teliholdas éjszakát jöttünk el, mennyi harcot, mennyi havat hagytunk magunk mögött, hogy kövessük az új haza keresése felé a vezért. Hogy harcaink után nyugságot 5 vetett módon is megmutatkozik. Vagyis: Isten nem hagyja ki az embert a maga munkálkodásából. Emberek szívét indítja fel, hogy észrevegyenek másokat, mások szükségleteit. Ezért a többes szám: a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Akár egymáson keresztül is. Az önzetlenné tisztított szív cselekedetén keresztül. Mert ehhez erre van szükség. Amikor Jézus ötezer embert vendégelt meg, a kenyeret Ő adta, de a tanítványokat indította, hogy ők adják tovább és oszszák szét. Szükség volt az ő készségükre is. Ez pedig már a mi küldetésünk lehetőségeink szerint. Azonban Isten gondviselésének az eszközének, munkatársának lenni nem szegényebbé teszi azt, aki ad. Hanem gazdagabbá! Háromszorosan is. Az isteni matematika szerint, annak, aki ad, nem kevesebbje, hanem többje lesz. Egyfelől a kenyér mindig társaságban a legízletesebb. Az igazi ízét az adja, ha együtt eszik valakivel. A másokhoz való odahajlás mindig összeköt másokkal és gazdagabbá tesz. Másfelől, az, aki ad, még nagyobb beosztással kezd el élni, hogy maradjon mindig mit adnia. De közben észrevétlenül is úgy tesz félre, úgy osztja be mindenét, hogy végül saját részére is több marad. Harmadrészt pedig, aki érdek nélkül ad, az az ember egyre inkább adakozó ember lesz lelki téren is. Egyre jobban érzékenyebb, empatikusabb, odaadóbb lesz mások iránt. És ez a lelkület a családjában, munkahelyén, szűk és tágabb környezetében is új csodákat terem. Amiben nemcsak örülhet annak, hogy másokkal továbbmélyül a kapcsolata, hanem megtalálja benne a maga értékességét, fontosságát és helyét is. Jelényi László református lelkész-vallástanár TÖRTÉNET - MESE MIZSEI ZSUZSANNA: A NAGY SZIGET MEGYERJEI... I. rész találjunk, állatainknak, népeinknek békességet. Most itt vagyunk gondolták, csak még a nyári szállást, az állandó legelőket kell az állatoknak fellelni. Ezt a helyet nekünk kell átjárnunk, többiek a folyón innen és túl folyását követve keresték a füves, imolás területet. De ez nekünk áll itt, lapos vidék és a Nap járásának szélén hegyek karéja öleli. Igen szép, leányarcú, mosolygós hely. És mentek, lovaik vitték ágakat kerülve, tocsogós hajlatokat gázolva, a kicsinke erek vízmosások mellett, be a sűrűbe és elértek a nagy víz közelébe. Surranó fácánok, csörtető vaddisznók zörgése mellett, fel-fel röppenő madarak dalával vonult a csapat. Erről a helyről hírvivők adtak egymásnak üzenetet, őszi pásztortüzek füstszagú, sült hús illatú estéiken. Leszen a huszadik nap nyugodása után a vizek mellett, füves, kevés emberlakta hely Attila népéből. Vízzel kerített, nyék barázdálja, lenn a végiben a folyó kanyarban egy kun ember lakja, jól bánik a lovakkal, barmokkal. Őt keressük és megleljük a helyet. Botjaikra rótták a napok s a Hold járását, a téli havak érkezését. Mikor a második rovás került a hosszú botra, nagy hó után kerek Hold hajnalán, szelek havában elindultak a hegyek védelméből, a sátrak melegéből. Fagyott föld kásás hóterítőjén, pocsolyák jéghártyáján, sártól ázott úttalan utakon csak mentek, csak lovagoltak, nagy, gazdag legelőt keresni a lovaknak a barmoknak. Asszonyok ríttak, öregek nyögtek, gyerekek futottak a lovasok után, amíg a hegy melletti út kanyarogva a ködpárába bújt. És jöttek a messzi pusztaságokon által, messzi folyókon úszva az árral, vagy húsz éjszakákon és nappalokon át. Aludtak fák tövében, hegynek barlangjában, pusztavidék homokos gyepűjén, esőverte csalitosban. Napégette hátuk, jég verte a válluk. És most itt vagyunk gondolták újra. Áldás havában, jókor találtunk rá a hírnökök hozta nagy pusztaságra s mellette a vizes, sással náddal szegett lapályokra, a selymes puha fűszálak néhol a lovak szügyéig lengedeztek. Simogatták, cirógatták, illatukkal csalogatták a lovasokat mind beljebb. A hosszú vászoning a derekukon veretes bőrövvel, rajta tarsoly és a kardjuk, egy nemezből varrt tegez, vállukon az íjuk. Az ágak a fejük felett, le-föl hajladozva, szótfogadva, ritmusra bókoltak, billegtek. Hajuk egy fonatban, nyári föveg alatt a hátuk közepéig ért, csizmájuk vékony bőr, míves, fényes fémlemez és kerek pityke díszekkel varrott. Meleg volt, a lehajló ágak hűsen csapkodtak, a levelek szótlanul zizegtek a látomásra az idegenek tiszteletére. (Következő számunkban folytatjuk.)

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ SZENT LÁS A Szent László napi körmenet után a téren hangzottak el az ünnepi beszédek. Áldást osztott és szertartást mutatott be Prodán Gábor. Pápai Erika Szent László A főzőverseny ünnepélyes eredményhirdetése A Szent László szobornál az Önkormányzat, a pártok és civil szervezetek helyezték el koszorúikat Fotó: Bódy Géza, Végh Tibor

7 ZLÓ NAP HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 7 A gyerekek örömmel vették birtokba az új műfüves focipályát A Garabonciás együttes néptáncbemutatója A Tündérkert Óvoda pedagógsainak műsora nap Selyemfestők gyerekek a végeredménnyel Versenytáncosok a színpadon Kiállításmegnyitó a Hunyadi ÁMK-ban Az est fénypontja a Magna Cum Laude zenekar koncertje A Bel Cantó kúrus előadása a Szent László téren

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HELYI Csodák kertje Csupa télálló kaktuszból álló, talán az egész országban egyedülálló kaktuszkertet hozott létre Siposné Szilágyi Erzsébet (jobb oldali képünkön) az Akácos utcában. A gyűjtő tíz év alatt teremtette meg a különleges ritkaságokkal betelepített sziklakerteket, ágyásokat, a közöttük kanyargó kavicsos, kőlapos ösvényeket. Az ide bebocsáttatást nyert látogató úgy érzi, mintha egy másik világba csöppent volna. Megyedűlő utcából a gát felé fordulva néhány szokványos ház A után különös porta elé ér a járókelő. Már az utcán, a zöldesbarna fakerítés előtt is kaktuszok meregetik tüskéiket, az első meghökkenés után nem sokan tudják megállni, hogy a kapunál be ne kukucskáljanak a kertbe, vajon mi lehet akkor odabent. Erre sétálva én is így jártam, szerencsémre a szívélyes házigazda meglátott és beljebb tessékelt. Sokan járnak így, de egyre több gyűjtő is felkeres, néha nagy távolságból mondta vendéglátóm, miután a botanikus kertet körüljárva letelepedtünk egy árnyas kerti asztalnál. Hogyan lehet eljutni egy ekkora gyűjteményhez, hogyan kezdődött ez a szenvedély? Már gyerekkoromban imádtam a növényeket. Kis falumban, a nyírségi Pátrohán hat évesen már tudtam szőlőt metszeni, a veteményeskertben körülgyomláltam az apukám által elültetett palántákat. Amikor édesanyám fiatalon meghalt, a húgommal felköltöztünk Budapestre, a rokonokhoz. Korán férjhez mentem, dolgozni kezdtem. Csakhamar száznál több kaktuszom virított az ablakpárkányokon. Ám a városi lakás nem volt elég, aki falun nőtt fel, azt visszahúzza a föld. Tizenhét éve megvettem ezt a telket. Akkor szántó volt, másfél méteres gazzal. Két évig tartott, amíg kiirtottam belőle a tarackot. Először hagyományos virágoskertet alakítottam ki benne, fűvel, rózsákkal, krizantémokkal, hagymás növényekkel. A szomszédok, ismerősök már akkor megjegyezték, hogy az én utcafrontom a legszebb az utcában. Kaktusz csak a házban volt. Aztán felfedeztem a télálló fajtákat. Először csak az egyik rózsaágyást telepítettem be velük, majd sorban a sziklakerteket, konyhakertet, utcafrontot is. Győztek a kaktuszok. Mennyire hidegtűrők ezek a fajták? A többségük mindent kibír. Azért tél végén mindig nagy izgalommal nézem, ahogy kikandikálnak a vékonyodó hótakaró alól, hogy túlélték-e a fagyokat. Márciusban megtelnek élettel, áprilisban megjelennek rajtuk a bimbók. Izgulhatok, hogy látom-e még a virágát, mire hazatérek a munkából, vagy már bezárja. A legkorábban a Neobesseya missouriensis bont szirmot, és az virágzik nálam a legtovább, elszórtan szeptember végéig. A nagy virágzási szezon május közepétől június közepéig is eltart. Nagyban függ a lehullott csapadék mennyiségétől, ha tavasszal sok eső esik, akkor később kezdődik, mert ezek azért mégiscsak szárazságkedvelő, sivatagi növények. Ha szárazabb az idő, akkor szinte egyszerre borul virágba az egész kert. Természetesen elszórtan később is hoz virágot egyik-másik escobaria faj, az opuntiának mexikói fügekaktusznak pedig olyan piros lesz a termése, mint az eper. Melyik a legértékesebb, melyikre a legbüszkébb? A kertben található kaktuszok nyolcvan százaléka gyűjtőszámos, tehát nyilvántartott ritkaság. Most a maihueniának örülök a legjobban, mert arra már nagyon régen vágytam. Benke Péter kertész gyűjtőtársam szerezte meg nekem a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete szakmai vezetőjétől, Barna Jánostól. A másik kedvencem a magyar Debreczy Zsolt akadémikus által leírt és róla elnevezett medvetalp-kaktusz, az Opuntia Fragilis var Debreczy, amely eredeti élőhelyén nehezen virágzik, de nálam az idén legalább ötven virágot hozott. Csodálatos, hogy az első napokban sárgák a szirmok, majd a napok teltével egyre sötétebbek, végük rózsaszínre váltanak. Eladásra is termeszt? Nem, mindezidáig csak a magam örömére. Nincs őstermelői igazolványom. Még mindig úgy érzem, hogy nincs elég kaktuszom, még egyszer ennyit be tudnék telepíteni a kertbe. Egyszerűen belekábul az ember, anynyira szép ez a foglalatosság. Különösen szeretem a fotózást, rengeteg képem fent van az interneten a honlapomon. Egy éve fent vagyok a Facebookon is, rengeteg barátot szereztem Brazíliától Argentínán át Bulgáriáig és Spanyolországig. Jó lenne, ha minél több halásztelki megismerhetné ezt a csodakertet. Én is így szeretném. Jövőre nyílt napokat tervezek, amikor majd nyitva hagyom a kiskaput, az jön be, aki akar, egy Télálló kaktuszkert táblát is ki szeretnék tenni. Befejezésül engedje meg, hogy megkérdezzem: a családja mit szól ehhez az olthatatlan szenvedélyéhez? Évek óta egyedül élek. A tavaszi és őszi budapesti kaktuszvásárok előtt hónapokig spórolok, hogy meg tudjam venni, amit szeretnék. A két lányom (34 és 35 évesek) már csak azt kérdezik a születésnapom előtt: anyu, milyen színű kavicsot vagy követ kérsz a kertedbe? Két unokám is van, kilenc évesek, már ők is kaktuszmániások. Holakovszky László

9 HAJÓ HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 9 Halásztelkiek is hajózhatnak Szeptember elején már elindulhat az első sétahajó, amely Szigetszentmiklósról Ráckevére szállíthatná a kirándulókat. A Turisztikai Desztinációs Menedzsment, a térség turisztikai lehetőségeit összefogó szervezet régóta dédelgetett álma válna ezzel valóra. Az utasok új, gyorsjáratú, sekély merülésű katamaránhajókkal közlekedhetnének. A próbahajózás megtörtént, a Kis- Duna ágát erre alkalmasnak találták. A konkrét programokról és időpontokról még folynak a tárgyalások. Hajóval Pestre? Elindult ismét a fővárosi menetrendszerinti hajójárat..., persze ez a hír a halásztelkieket kevéssé érinti, de a hír hátterében egy másik hír is van től a Duna-Expressz (www.dunaexpressz.hu) konzorcium a BKK-val közösen agglomerációs hajójáratokat szeretne indítani alapvetően uniós forrásokból. Tehát a Duna visszatérne a közlekedés vérkeringésébe, éppúgy ahogyan ezt sok más folyóparti városban London, Amszterdam és még sorolhatnánk teszik a folyókkal. A tervezett katamarán hajók a déli vonalon Százhalombattától a Batthyány térig közlekednének, menetidejük jóval kevesebb lenne mintha egyéb más közösségi közlekedési eszközzel utaznánk. Ki ne szeretne ilyen hajóval utazni? A tanulmányban Halásztelek is nevesítve van, példaképpen említve a Halásztelek-Batthyány tér útvonalat 55 (!) perces menetidőt számolva a jelenlegi BKV-s 2,25 óra helyett. De sajnos a vonaltérképre pillantva azt láthatjuk, hogy Halásztelken nincs hajóállomás, ellenben Tökölön, Budafok-Hároson van... Milyen jó lenne, ha... igen, ha mégis lenne! Akár úgy, hogy a Kisgyár vagy Diófa utca folytatásában a szántóföldön kialakított P+R parkolóban hagyhatnánk az autót, biciklit és gyalog átsétálva a vízmű területén amihez a halásztelkienek alanyi joguk van felszállhatnánk a hajókra. Jó lenne, ha a lobbiérdekek összefognának ebben az ügyben és nem maradnánk le arról a bizonyos hajóról! Mert ez a hajó még nem ment el... DancEarth sikerek DancEarth TSE az előző évben A eddigi legsikeresebb versenyidőszakát zárta az akrobatikus rock and roll versenyzők tekintetében. Versenyzőink között ismét Területi Bajnokokat avathattunk, és az Európa Bajnokságon a Mystic lányformációs csapatunkkal a 4. helyen végeztünk. A 2012-es évben csapataink a korosztályváltások miatt, új formában álltak rajthoz és büszkén mondhatjuk, hogy a Bajnoki sorozatban versenyző tanítványaink közül szinte mindenki kvalifikálta magát az Országos Bajnokságokra és ott a döntőkben is szerepelt. Míg tavaly a szigorú kvalifikáció miatt csupán két nagyformációnk utazhatott az országos versenyekre, addig idén három nagy és egy kisformációnk szerepelhetett ezeken, melyek közül a felnőttek két kategóriában is helytálltak. Gyermek kategóriás versenyzőink közül, akik életkora év, a Krokodili nagyformációs csapata a Kick Dance Bajnokságban 1. helyezéssel szerepelt, a Magyar Bajnoki sorozatban pedig területi 2. és országos 4. helyezett lett. Ugyanebben a korosztályban a Bueno csapata kisformációs kategóriában aratott sikereket, hiszen korábban területi bajnokok voltak és idén először az Országos Bajnokságokon is döntőben táncolhattak, ahol a 6. helyen végeztek. Junior kategóriában a év közötti táncosok versenyezhetnek. Ebben a korosztályban az Evidance viheti tovább a korábbi Mystic sikereket. Ők ugyanezt a koreográfiát táncolva Kick Dance 1., területi 3. és országos 5. helyen végeztek, úgy hogy ebben az összeállításban mindössze néhány hónapja táncolnak együtt. Ebben a kategóriában a kisformációs csapataink a Goldenek és a Back in Time a Kick Dance versenyeken elért aranyérmek ellenére a területi bajnokságon még nem tudtak a döntőkben szerepelni. Felnőtt kategóriában idén jelentős előrelépéssel büszkélkedhetünk, hiszen mind a nemzeti, mind pedig a nemzetközi nagyformációs kategóriában indítottuk Remix csapatunkat. A nemzeti kategóriában, ahol komoly akrobatikákat kell a koreográfián belül bemutatni a 18 fős csapat területi 3. és országos 4. helyezést értek el. A nemzetközi kategóriában a tánc nagyobb szerepet kap és alap szintű akrobatikák szerepelnek a programban. Ebben a csapat a Kick Dance bajnokságban és a Területi versenyen egyaránt 1., az Országos versenyen pedig 7. helyen végzett. Ugyanebben a korosztályban kisformációban versenyeznek a Mexik, aki szintén új felállásban táncolnak, ezért idén a rendkívül erős mezőnyű területi versenyeken még nem tudtak a döntőben szerepelni. Azok akik még nem vesznek részt a Magyar Bajnoki sorozatban, a Kick Dance versenyeken mérhetik össze hónapról hónapra a tudásukat. Gyermek kategóriában a Született Kémek, illetve a Miss Bond csapata egyaránt aranyérmet szerzett kategórájában, a Huncutkák pedig, akik igen kicsinek számítanak ebben a mezőnyben eddigi legjobb eredménye a bronzérem volt. A juniorok között a Los Gatos töretlenül arany és ezüst éremmel versenyezte végig ezt a félévet, ezért rendkívül közel kerültek ahhoz, hogy januárban a Bajnoki rendszerben is részt vehessenek. Párosaink közül serdülő kategóriában Uj Marcell és Ocskó Evelin versenyzett, akik bronz érmekkel zárták a tavaszi évadot. Junior kategóriás, akrobatikát is végző párosaink Holczer Viktor és Szűcs Emese, valamint Tóth Richárd és Szabó Nikoletta legjobb eredménye pedig egyaránt 1. helyezés volt. Azok, akik nemrégiben kezdték kipróbálni magukat az akrobatikus rock and roll világában, úgynevezett klubközi versenyeken állhatnak rajthoz start kategóriában. Ezeken a versenyeken szereplő táncosaink tudásukhoz mérten arany, ezüst vagy bronz minősítést szerezhetnek. Rendkívül büszkék vagyunk csapatainkra, hiszen a legkisebbek a Csacsogók csapata a nyolc év alatti mini kategóriában szinte kizárólag arany minősítéssel szerepeltek. A nagyobbak között a Csillám Csajok valamint a Starsine csapat is a legtöbb alkalommal arany minősítést kapott, míg a kevésbé régen táncoló Csipet csapat túlnyomó részt ezüst minősítéssel végzett. Csapatainkkal több alkalommal léptünk fel a halásztelki rendezvényeken, színesítve ezzel a városi programokat. Produkcióinkkal szeretnénk kedvet csinálni a még nem sportoló gyerekeknek és tiniknek, hiszen ez a látványos sportág szórakoztató és kondíció növelő egyben és az elszánt tanítványoknak lehetőséget biztosít a komoly versenyeredmények elérésére is. Halásztelki csoportunk már közel tíz éve a Hunyadi ÁMK-ban tartja edzéseit hétfőn és szerdán ig Schmidt Erika és Nemes Szilvia vezetésével, amelyre szeptemberben is szeretettel várjuk a régi és új érdeklődőket egyaránt. N. B. UP Verseny 1. hely Krokodili csapat A Kicsik Schmidt Erikával Versenyzők a Start kategóriában

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Lőrinci Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Hunyadi Mátyás

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné CSEPEL TÖRTÉNETE Összeállította: Cser Károlyné 2012 Jelen füzet kiadását Csepel 300 éves évfordulója alkalmából Budapest Csepel Önkormányzata támogatta CSEPEL TÖRTÉNETE Rövid segédanyag a Nagycsaládosok

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz.

Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz. Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz. A Magyar AMSE keresi minden olyan partnerét, aki a sport és Magyarország legnépesebb autósportja, a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A Keceli Hírek internetes változatát megtalálja a www.kecel.hu oldalon. Fizetett hirdetés Újra indul az újság A fontos információk eljutnak

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2014. (II. 12.) számú BKt. határozat 7/2014. (II. 12.) számú Bkt. határozat a

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben