hírmondó AUGUSZTUS A magyar államalapítás a sajátos magyar út Testvértelepülésünk, Sepsiszentkirályi Szent István-szobra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2012. AUGUSZTUS A magyar államalapítás a sajátos magyar út Testvértelepülésünk, Sepsiszentkirályi Szent István-szobra"

Átírás

1 HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a A magyar államalapítás a sajátos magyar út szervezett állami keretek létrehozásának szükséges voltát már A Géza fejedelem is felismerte, aki a bizánci császár lányának és a német-római császár fiának 972. évi házasságában rejlő, a magyarságot érintő stratégiai veszélyre válaszolva térítőpapokat kért a császártól, s hozzálátott a belső rend megszilárdításához. Művét 997-től István vitte teljesedésbe, aki örökölve édesapjának politikai és diplomáciai érzékét gyakran a gyakorlatban egymásnak ellentmondó célokat is el tudott érni. Politikai, gazdasági és társadalmi szempontból ténylegesen ő hozta létre Magyarországot, István jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat nemzetének. A magyarságnak négy különböző szomszédos kultúra [a keleti török/ mohamedán, a délkeleti görög-szláv/ ortodox, a nyugati latin-német/katolikus és az északi szláv/pogány] kereszttűzében kellett ezek ostromló befolyásával és ellentmondásaival küzdelmet folytatnia. Trónra lépése előtt néhány évtizeddel a kalandozó magyar lovascsapatok még rettegésben tartották a nyugati és a keleti kereszténységet, az István vezetésével újjáalakított Magyarország ezzel szemben a keresztyénség előretolt bástyája lett az előnyomuló mongol és török veszély ellen. Ez lett az államalapítások korának sajátos magyar útja, mely a maga korában nem nyerte el a későbbiekben védelmezett nyugati világ rokonszenvét. Ennek a magyar útnak az egyik sajátossága volt az identitás megőrzése, az idegen befolyás elhárítása, a másik pedig a keresztyén összetartozás (szolidaritás) erősítése. István király látókörét jellemezte, hogy az állami törvényhozásban, a kormányzásban és gazdasági vonalon Testvértelepülésünk, Sepsiszentkirályi Szent István-szobra sikerült szerencsésen egyeztetnie a nyugati frank elemeket a hazaiakkal, a külföldi elemet annyiban engedte érvényesülni, amennyiben ez nemzete javát szolgálta. Hasonló határozottsággal képviselte a magyarság érdekét külföldön, ugyanakkor gondolt Európa és a keresztyén világ egységére is: Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot építtetett. Egyik fő munkatársának tartják a 993-ban Prágából érkezett Asztrik szerzetest, aki nagy szerepet játszhatott István lelki nevelésében is. A későbbi kalocsai püspök majd érsek nevének egyik (Ascherik) változatából származik az érsek szavunk. Asztrik közvetítésével fordult István II. Szilveszter pápához jogai megerősítéséért és a királyként történő elismerés kieszközléséért. Célja az volt, hogy eleve kizárjon mindenféle függőséget a német birodalomtól és a szomszédos bajor egyháztól, s országa egyházát az állammal szorosabban egybekapcsolja. Asztrik valóban kieszközölte uralkodójának a koronát, az előtte hordozott keresztet és azt az apostoli kiváltságot, így püspökségeket alapíthatott és egyházi főméltóságokat nevezhetett ki. Istvánt karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Esztergomban. A pápától kapott előjogra támaszkodva Magyarországon szilárd egyházi szervezetet hozott létre, tíz egyházmegyét alapított, köztük két érsekséget (Esztergom és később Kalocsa). A közrend és az egyház megszilárdítását szolgálták István törvényei is. Két törvénykönyve maradt ránk. Az 1025-ben keletkezett, 35 cikkelyből álló I. törvénykönyv inkább büntető, az uralkodása végén hozott 21 cikkelyben ránk maradt II. törvénykönyv pedig inkább kiegészítő jellegű (az első törvénykönyv részletezése és kifejtése). István törvényei alapvetően három csoportra oszthatóak: egyik része az egyház működéséhez szükséges gazdasági javak megteremtését szolgálta, másik csoportja a bűntől való elrettentést tartotta legfőbb feladatának (pl. valaki embert öl karddal, azon kard által vesszen el), a rendelkezések harmadik része a királyi javak védelmét biztosította, ugyanakkor viszont megengedte az uralkodó, hogy mindenki szabadon rendelkezzék saját (örökölt) vagyona és királytól nyert adománya fölött. A sajátos magyar út szükségességét István korában nem csupán külföldön tagadták. A magyarság következő évszázadai azonban egyértelműen igazolták. Papp Kornél SZERETETTEL VÁRJUK A VÁROS LAKOSSÁGÁT AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN ÉS PROGRAMOKON! (Részletek a oldalon)

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete június 21-én rendkívüli ülést tartott a viziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényből adódó önkormányzati döntések meghozatala érdekében. A törvény jelentősen átalakította az önkormányzatok viziközművekkel kapcsolatos feladatait, az üzemeltetési struktúrát és a szolgáltatási jogviszonyokat. A Képviselő-testület az ÖKOVÍZ Kft. és a Dél-Pest megyei Viziközmű szolgáltató Zrt. ajánlata közül az ÖKOVÍZ kft. ajánlatát fogadta el és január 1-jével megbízta a város csatorna hálózatának üzemeltetésével. A Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes, nyári szünet előtti utolsó ülését június 28-án tartotta. Szentgyörgyi József polgármester úr a napirend előtt beszámolójában tájékoztatta a Képviselő-testületet az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről. Többek között a műfüves pálya átadásáról a Sportcentrumban, hőségriasztással kapcsolatos feladatokról és a testület által meghatározott utcákban történt aszfaltozásról. A Képviselő-testület módosította a napirendek elfogadása után a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött Együttműködési Megállapodást a Zrt. tulajdonosi szerkezetének megváltozása miatt. Megtárgyalta és elfogadta a évi költségvetési rendelet I. számú módosítását. Nem fogadta el a évi költségvetési rendelet V. számú módosítását, valamint a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. A Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság indoklása szerint elsősorban a kiemelt előirányzatok túllépése miatt. A nemzetiségek jogairól szóló évben elfogadott törvény alapján a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában szükséges rögzíteni hogyan biztosítja az önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit. Ezért a képviselő-testület módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Képviselő-testület a decemberben elfogadott szemétszállítási rendeletét jogszabályi változás miatt visszavonta, majd az újabb jogszabályváltozás lehetőséget adott a szolgáltatónak a korábbi díjemelés érvényesítésére. A Képviselőtestület az így felmerült díjtöbbletet nem kívánta áthárítani a lakosságra és az általános tartalék terhére díjkompenzációt nyújt az ARIES Kft-nek szerződés alapján. A szolgáltató a jövőben érvényesíti az Önkormányzattal szemben a lakossági díjkedvezményt. Elfogadta a Képviselő-testület a Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ és a Tündérkert Óvoda tanítási/nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolóját, az ÁMK pedagógiai programját az Intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodást és döntött a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény valamint a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról. A pályázati eljárás lefolyatásáig a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetésével október 31-ig Juhász Zoltánnét bízta meg, a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár vezetésére augusztus 31-ig Véghné Bágya Ildikó kapott megbízást. Elfogadta a Képviselő-testület Halásztelek Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Koncepcióját. Halásztelek 326/4 hrsz. alatt levő Önkormányzati földterületre új, határozatlan időre szóló bérleti szerződés megkötéséről döntött a Képviselő-testület a jelenlegi használóval Dr. Csókási Zsoltnéval. A Képviselő-testület korábbi döntése alapján a Megyedűlő utca lezárását biztosító elemeket a Csillag utca külső vége forgalmi rendjének megváltoztatása érdekében helyezteti át az illegális motoros krosszpálya megszűntetése érdekében. Elfogadta a Képviselő-testület a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló Együttműködési Megállapodás módosítását és jóváhagyta Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a feladatkörébe tartozó szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását. A Képviselő-testület két személyi döntést hozott. A heti 20 órás védőnő álláshelyre Vásárhelyi Lajosné pályázóval létesített határozatlan idejű jogviszonyt és július 1. napjával Csillag Erikát aljegyzőnek nevezte ki. Baloghné dr. Nagy Edit jegyző A polgárőrség jelenti A halásztelki polgárőrség júliusban és augusztus elején sem pihent. Ezt bizonyítják az alábbi nyári eredmények. Éjszakai járőrözés közben a Sportcentrum mögötti mezőn elhagyott terepjáróra lettek figyelmesek polgárőreink. A rendőrséget értesítették. Kiderült, hogy a KIA Sorrento autót hónapokkal ezelőtt vitték el tulajdonosától. Amíg a rendőrök kiérkeztek, addig polgárőreink a helyszínt nem hagyták el. A bűnügyi helyszínelés alatt az is nyilvánvalóvá vált, hogy az autót nem sokkal 10 után állíthatták le a kukoricaföld szélére, mivel motorja még meleg volt, korábban pedig garázsban tarthatták, mert tiszta volt az állapota. Az ügyben a szigetszentmiklósi rendőrség folytatja a nyomozást. Sajnos balesetek nélkül sem telik a nyár, több alkalommal a forgalom irányításában vettek rész polgárőreink. Ilyen volt az a délelőtt is, amikor egy Suzukiban utazó családot ért baleset a Rákóczi úton. Vezetője rosszul lett, áttért a szembejövő sávba, majd a Hold utca sarkán álló betontömbnek rohant. Szerencse, hogy szembe, vagy a járdán épp akkor nem jött senki. A mentők kórházba vitték a sérülteket, az autó totálkáros lett. A szabálytalanul közlekedő autósok továbbra is szankciókra számítanak. Júliusban eredményes közlekedési akciót tartott a szigetszentmiklósi rendőrség, a halásztelki közterület felügyelet és a helyi polgárőrség. A miklósi rendőrök délután az autósokat ellenőrizték. Horogra akadtak forgalmi- és jogosítvány nélkül autózók, érvényes műszakival nem rendelkezők és más szabályokat megszegő autósok, teherautósok. Ezután következtek városunk közterületei. Este nyolc után még sokan voltak kint, ám jó néhányan személyi okmányok nélkül. Ők figyelmeztetést kaptak, csakúgy, mint a boltok előtt italozók, akik szemeteltek, illetve a parkokban ücsörgő fiatalok, akik szintén a közterületen szórták szét a sörös dobozokat és az ételmaradékokat. A szemetet természetesen összeszedették velük. Este ismét közlekedési ellenőrzés következett. Kilenc órától újabb szabályszegő autósok és motorosok akadtak fenn. Lejárt műszaki és egyéb okmányok hiánya miatt születtek bírságok. A biciklilopások városunkban sajnos már szinte mindennaposak. Ezúttal sikerült az egyik tolvajt tetten érni, így a polgárőrségnek köszönhetően a kerékpár tulajdonosa pár órán belül visszakapta kétkerekűjét. Építőanyag lopás is előfordult, melyet szerencsére sikerült meghiusítani. A figyelmet ismét felhívjuk a közlekedési szabályok betartására, a balesetmentes közlekedés érdekében. Értékeikre pedig vigyázzanak jobban! Ha rendkívüli eseményt észlelnek, a polgárőrséget azonnal értesítsék a 0620/ os telefonszámon. Bódy Géza Üzembe állt a polgárőrség első, saját tulajdonát képező Suzuki Ignis gépkocsija, amely segítségével a polgárőri feladatok ellátása hatékonyabbá vált

3 MESENAP HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 V. Halásztelki mesenapok melyek témája az idén az erdő és annak mesés vagy valós lényei. Száll a mese ágról ágra, halásztelki mesefákra Mindenkit szeretettel várunk az V. Halásztelki Mesenapok rendezvényeire. Időpont: szeptember (péntek-szombat) Pályázati felhívás Mesefáink tövében szeretnénk, ha minél többen megpihennének, s örömmel néznék végig műsorainkat, kiállításainkat. Pályázatainkra kérjük, minél többen jelentkezzenek, alkotásaikkal is gazdagítva e mesés napokat. Az idén az erdőről, fákról, valós vagy mesebeli erdei lényekről várjuk a következő alkotásokat: versek, zenés művek, dalok (CD-n vagy DVD-n) képzőművészeti alkotások, fotók osztályok, csoportok által előadott mesejátékok. Beküldési és jelentkezési határidő: szeptember 21. A pályaművek leadhatók a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában Kecskésné Szöts Annamáriának, Jelencsik Valériának, Holakovszkyné Bense Aliznak, a Tündérkert óvodában Nagy Gabriella óvónőnek, a Görög Katolikus Templomban Prodán Gáborné Emese hitoktatónak illetve a Polgármesteri Hivatalban Véghné Bágya Ildikónak. A pályaműveket névvel, címmel, életkor megjelöléssel kérjük ellátni. A részletes programot később tesszük közzé. Szívesen vesszük halásztelki fellépők, szerepelni vágyók jelentkezését, továbbá akik jó ötleteikkel és tevékeny részvételükkel gazdagítanák programjainkat. A belépés az idén is díjtalan. A mesemátkák

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ KULTÚRA Nyit a Művésztelep k u l t u r á l i s p r o g r a m a j á n l ó Augusztus 15-én ünnepélyes kiállításmegnyitóval veszi kezdetét az 1. Halásztelki Művésztelep. Egy hétre 22 művészember költözik be a Bocskai Református Középiskola jóvoltából a Hold utcai Bocskai házba, hogy ott a nagyváros zajától távol, elvonulva, idővel egymásra hangolódva együtt alkothassanak. Amerikából, Erdélyből, hazánk számos pontjából érkeznek a meghívott, illetve az előzetesen meghirdetett országos pályázat segítségével bejutott képzőművészek. Az eseményről Bagaméry Ábelnét kérdeztük. Milyen koncepcióval válogattatok a beérkezett pályamunkák között? Először is nagy meglepetésünkre és örömünkre a kiírt országos pályázatra tömegesen érkeztek a jelentkezők. 4 db két évnél nem régebbi mű fényképét, valamint a pályázathoz művészi önéletrajzot kellett csatolni a jelentkezőknek. Így közel 50 jelentkezőből válogathattuk ki azokat a művészembereket, akik eddigi alkotásai, eredményei alapján színvonalas munkát végeztek, és akikkel el tudtuk képzelni az előttünk álló egy hét közös munkát. A folyamatot Óváry Géza, mint a telep felkért vezetője irányította, az ő kritikáit, észrevételeit figyelembe véve döntöttünk a beválogatáson. Milyen programok várhatók, amit az itt élők is veletek együtt élvezhetnek? Mint tudjuk, az alkotómunka csöndes és bensőséges folyamat, de három alkalommal a nagyközönség is betekintést nyerhet művészbarlangunkba. Elsőként a már említett Telepnyitó kiállításunkat tekintheti meg 15-én tól a lakosság, ahol többek között a gyerekeknek szervezett Szabadiskolánkban készített alkotásokból is bemutatunk egy válogatást. Majd augusztus 18-án Nyílt napot szervezünk, ahol bárki megnézhet bennünket alkotás közben, beszélgethet velünk az alkotómunkáról, technikákról, művészetről. Ezen a napon képvásárt rendezünk, kisebb méretű képeinket ajánljuk fel megvételre, barátságos árakkal, így a galériákkal szemben sokkal kedvezőbb feltételekkel lehet majd azokat megvásárolni tól nyit a telep ezen a napon, és aki kijön, estig jól fogja érezni magát, hisz programokkal is készülünk. Lesz zenére festés, melyet a publikum is kipróbálhat, majd tól Szabadtéri vetítés lesz a csillagos ég alatt Elsőfilmesek mutatkoznak be a halásztelki érdeklődőknek. Egy izgalmasnak ígérkező vígjátékkal készülünk, melyet többek között a halásztelki Mészáros László színészünk nevéhez köthetünk. A háromrészes kisfilm megtekintése után, az alkotókkal kötetlen beszélgetésre kerül sor. Megnézhetjük Nemes Zoltán Erdélyország című fotósorozatát is. Augusztus 20-án zár a telep, így ezen a napon kor Záró kiállításon lehet megtekinteni azokat a műveket, melyek zsűrizés alapján beválogatásra kerültek, és a telep ideje alatt készültek el, amely szintén igen izgalmasnak és különlegesnek ígérkezik. Ezen alkalommal adjuk át fő támogatóinknak is a segítségükért cserébe az általunk felajánlott, összeállított képgyűjteményeket is. Hisz nagy örömünkre a Református Középiskola mellett, a város, és több helyi vállalkozó, magánszemély is szerepet vállalt a sikeres telep megrendezéséhez. Várunk minden kultúr-rajongót, és érdeklődőt nagy szeretettel! Köszönjük Halásztelek! Gandhi: a legjobb tanítómester a példamutatás. És mi ezt tettük. Példát mutattunk mindenkinek, a városnak, a minket olvasóknak, az interneten böngészőknek. Segítettünk egy kicsiny falunak, hátha valaki késztetést érez a könyvek olvasása után és tanulással éri el a szebb, boldogabb jövőt. Gyűjtöttünk Szakácsinak, Borsod megye legszegényebb falujának. Ruhaneműt, könyvet, játékokat, de még pénzadományt is kaptunk. Példát mutattunk emberségből, segíteni akarásból, összefogásból. Megvalósult a gondolatunk, ami reményünk szerint egy nagyobb kezdeményezés első lépcsője. Jövőre máshol, másokon segítünk. Szeretnénk, ha országos mozgalmat indítana a példa rászorulókat támogatni jó érzés. Jó látni az örömöt, amit sokszor nem is a tárgyak, vagy a pénz jelent, hanem az érzés. Az összetartozás érzése. Tisztelettel köszönjük a segítséget az önzetlen adományozóknak és segítőinknek: Jamrik Károlyné, Tihanyi- Solymosi Anna, Dani Lajos, Halmai Jánosné, Bajusz Tímea, Bánka Ferencné, Englert Sándorné, Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória, Iza és Áronka, Borbély Balázsné, Polák Katalin, Polgárdy Szilárd, Szabó Sándor, Tettinger Jánosné, Szabó Lászlóné, Rosta Angéla, Szentgyörgyi József, TUR-LAK használtruha kereskedés, Vakulya Istvánné, Óváry Géza, Korsós Zsuzsanna, Dr. Vaszilev Vaszkó, Pach János, két névtelen adományozó, Halásztelki Önkormányzat, Győző Borozó, Fred Borozó, Halásztelki Nyugdíjas Egyesület, Kissné Ica és csapata. Egy szigethalmi család gyerekcsúszdával segítetett. Reméljük, senkit nem hagytunk ki, köszönjük és ne felejtsék el: KÉTSZER AD, KI SZÍVBŐL AD!!!

5 HITÉLET Augusztus 20-án, Államalapításunk és Szent István királyunk ünnepén, szerte az országban kenyér áldásra kerül sor a helyi felekezetek részvételével. A Református Egyházban ezen túl, általában valamelyik, 20- ához közeli hétvégén az újkenyér, más néven az aratásért való hálaadás ünnepét is szentelik a gyülekezetek, melynek hagyománya a XVIII. századig nyúlik vissza. Majd ősszel ezt követi az újbor ünnepe. A két ünnep Jézus váltságának a lelkünket éltető, tápláló erejét hangsúlyozza, és hálát ad a testi táplálékért is. Kenyér. Jelenti a naponként asztalra kerülő táplálékot, és jelenti minden testi-fizikai szükségletünket: élelmet, ruházatot, lakást, rezsit mindazt, amire az élethez alapvetően szükségünk van. A kenyérrel, ha van, sokszor pazarlóan és hálátlanul is él az ember. Ha nincs és sajnos a legtöbb ember az élete során többször is megtapasztalja ezt, nemcsak gondot jelent, hanem az örömét is, mindennapjait is megrontja. A Mi Atyánk fent idézett sora nemcsak kérés, hanem küldetés is. Így kezdődik: a mi. Többes számban szerepel, így szoktuk imádságként elmondani. És ez a többes szám el is igazít bennünket. Isten gondviselése nemcsak a lelki szükségletekre vonatkozik, hanem a testi-fizikai szükségleteinkre is. Isten gondviselése nem egyszer közvetlen módon mutatkozik meg. Isten gyermekei, akik a Mi Atyánk első sorait is teljes szívvel mondják el szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, nem egyszer megtapasztalták már meg életükben Isten vezetését és áldásait az Ő útján járva. Ezért lehet bizalommal kérni a mi gondviselő Atyánkat. Azonban Isten gondviselése köz- HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. (Károli ford.) fényességes messzi, messzi múltban, amikor szittyós vizek és fűz- A fák erdeje meg a nagy folyó ezer ága csápjaival befonta a szigetet, valami történt. Ember nem járta, ösvény nem vágta állatok patáit, csak a vizek zenéjét és a madarak muzsikáit lehetett hallani. Csendes, folyóillatú békesség volt mindenhol. A ragyogó hajnalban lovas csapat kereste a gázlón a helyet, sekélyebb folyásokat, hogy átkeljen, beljebb jusson. A nap hajnali kékségben ragyogott a pusztavidék peremén, most kezdte napi sétáját. Fényét harmatszikrákkal szórta, terítette a világra. A hátranéző vándornak távoli, messzibe hagyott hazát villantotta gondolataiba. Nekik is világít, nekik is meleget ad és mennyi teliholdas éjszakát jöttünk el, mennyi harcot, mennyi havat hagytunk magunk mögött, hogy kövessük az új haza keresése felé a vezért. Hogy harcaink után nyugságot 5 vetett módon is megmutatkozik. Vagyis: Isten nem hagyja ki az embert a maga munkálkodásából. Emberek szívét indítja fel, hogy észrevegyenek másokat, mások szükségleteit. Ezért a többes szám: a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Akár egymáson keresztül is. Az önzetlenné tisztított szív cselekedetén keresztül. Mert ehhez erre van szükség. Amikor Jézus ötezer embert vendégelt meg, a kenyeret Ő adta, de a tanítványokat indította, hogy ők adják tovább és oszszák szét. Szükség volt az ő készségükre is. Ez pedig már a mi küldetésünk lehetőségeink szerint. Azonban Isten gondviselésének az eszközének, munkatársának lenni nem szegényebbé teszi azt, aki ad. Hanem gazdagabbá! Háromszorosan is. Az isteni matematika szerint, annak, aki ad, nem kevesebbje, hanem többje lesz. Egyfelől a kenyér mindig társaságban a legízletesebb. Az igazi ízét az adja, ha együtt eszik valakivel. A másokhoz való odahajlás mindig összeköt másokkal és gazdagabbá tesz. Másfelől, az, aki ad, még nagyobb beosztással kezd el élni, hogy maradjon mindig mit adnia. De közben észrevétlenül is úgy tesz félre, úgy osztja be mindenét, hogy végül saját részére is több marad. Harmadrészt pedig, aki érdek nélkül ad, az az ember egyre inkább adakozó ember lesz lelki téren is. Egyre jobban érzékenyebb, empatikusabb, odaadóbb lesz mások iránt. És ez a lelkület a családjában, munkahelyén, szűk és tágabb környezetében is új csodákat terem. Amiben nemcsak örülhet annak, hogy másokkal továbbmélyül a kapcsolata, hanem megtalálja benne a maga értékességét, fontosságát és helyét is. Jelényi László református lelkész-vallástanár TÖRTÉNET - MESE MIZSEI ZSUZSANNA: A NAGY SZIGET MEGYERJEI... I. rész találjunk, állatainknak, népeinknek békességet. Most itt vagyunk gondolták, csak még a nyári szállást, az állandó legelőket kell az állatoknak fellelni. Ezt a helyet nekünk kell átjárnunk, többiek a folyón innen és túl folyását követve keresték a füves, imolás területet. De ez nekünk áll itt, lapos vidék és a Nap járásának szélén hegyek karéja öleli. Igen szép, leányarcú, mosolygós hely. És mentek, lovaik vitték ágakat kerülve, tocsogós hajlatokat gázolva, a kicsinke erek vízmosások mellett, be a sűrűbe és elértek a nagy víz közelébe. Surranó fácánok, csörtető vaddisznók zörgése mellett, fel-fel röppenő madarak dalával vonult a csapat. Erről a helyről hírvivők adtak egymásnak üzenetet, őszi pásztortüzek füstszagú, sült hús illatú estéiken. Leszen a huszadik nap nyugodása után a vizek mellett, füves, kevés emberlakta hely Attila népéből. Vízzel kerített, nyék barázdálja, lenn a végiben a folyó kanyarban egy kun ember lakja, jól bánik a lovakkal, barmokkal. Őt keressük és megleljük a helyet. Botjaikra rótták a napok s a Hold járását, a téli havak érkezését. Mikor a második rovás került a hosszú botra, nagy hó után kerek Hold hajnalán, szelek havában elindultak a hegyek védelméből, a sátrak melegéből. Fagyott föld kásás hóterítőjén, pocsolyák jéghártyáján, sártól ázott úttalan utakon csak mentek, csak lovagoltak, nagy, gazdag legelőt keresni a lovaknak a barmoknak. Asszonyok ríttak, öregek nyögtek, gyerekek futottak a lovasok után, amíg a hegy melletti út kanyarogva a ködpárába bújt. És jöttek a messzi pusztaságokon által, messzi folyókon úszva az árral, vagy húsz éjszakákon és nappalokon át. Aludtak fák tövében, hegynek barlangjában, pusztavidék homokos gyepűjén, esőverte csalitosban. Napégette hátuk, jég verte a válluk. És most itt vagyunk gondolták újra. Áldás havában, jókor találtunk rá a hírnökök hozta nagy pusztaságra s mellette a vizes, sással náddal szegett lapályokra, a selymes puha fűszálak néhol a lovak szügyéig lengedeztek. Simogatták, cirógatták, illatukkal csalogatták a lovasokat mind beljebb. A hosszú vászoning a derekukon veretes bőrövvel, rajta tarsoly és a kardjuk, egy nemezből varrt tegez, vállukon az íjuk. Az ágak a fejük felett, le-föl hajladozva, szótfogadva, ritmusra bókoltak, billegtek. Hajuk egy fonatban, nyári föveg alatt a hátuk közepéig ért, csizmájuk vékony bőr, míves, fényes fémlemez és kerek pityke díszekkel varrott. Meleg volt, a lehajló ágak hűsen csapkodtak, a levelek szótlanul zizegtek a látomásra az idegenek tiszteletére. (Következő számunkban folytatjuk.)

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ SZENT LÁS A Szent László napi körmenet után a téren hangzottak el az ünnepi beszédek. Áldást osztott és szertartást mutatott be Prodán Gábor. Pápai Erika Szent László A főzőverseny ünnepélyes eredményhirdetése A Szent László szobornál az Önkormányzat, a pártok és civil szervezetek helyezték el koszorúikat Fotó: Bódy Géza, Végh Tibor

7 ZLÓ NAP HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 7 A gyerekek örömmel vették birtokba az új műfüves focipályát A Garabonciás együttes néptáncbemutatója A Tündérkert Óvoda pedagógsainak műsora nap Selyemfestők gyerekek a végeredménnyel Versenytáncosok a színpadon Kiállításmegnyitó a Hunyadi ÁMK-ban Az est fénypontja a Magna Cum Laude zenekar koncertje A Bel Cantó kúrus előadása a Szent László téren

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HELYI Csodák kertje Csupa télálló kaktuszból álló, talán az egész országban egyedülálló kaktuszkertet hozott létre Siposné Szilágyi Erzsébet (jobb oldali képünkön) az Akácos utcában. A gyűjtő tíz év alatt teremtette meg a különleges ritkaságokkal betelepített sziklakerteket, ágyásokat, a közöttük kanyargó kavicsos, kőlapos ösvényeket. Az ide bebocsáttatást nyert látogató úgy érzi, mintha egy másik világba csöppent volna. Megyedűlő utcából a gát felé fordulva néhány szokványos ház A után különös porta elé ér a járókelő. Már az utcán, a zöldesbarna fakerítés előtt is kaktuszok meregetik tüskéiket, az első meghökkenés után nem sokan tudják megállni, hogy a kapunál be ne kukucskáljanak a kertbe, vajon mi lehet akkor odabent. Erre sétálva én is így jártam, szerencsémre a szívélyes házigazda meglátott és beljebb tessékelt. Sokan járnak így, de egyre több gyűjtő is felkeres, néha nagy távolságból mondta vendéglátóm, miután a botanikus kertet körüljárva letelepedtünk egy árnyas kerti asztalnál. Hogyan lehet eljutni egy ekkora gyűjteményhez, hogyan kezdődött ez a szenvedély? Már gyerekkoromban imádtam a növényeket. Kis falumban, a nyírségi Pátrohán hat évesen már tudtam szőlőt metszeni, a veteményeskertben körülgyomláltam az apukám által elültetett palántákat. Amikor édesanyám fiatalon meghalt, a húgommal felköltöztünk Budapestre, a rokonokhoz. Korán férjhez mentem, dolgozni kezdtem. Csakhamar száznál több kaktuszom virított az ablakpárkányokon. Ám a városi lakás nem volt elég, aki falun nőtt fel, azt visszahúzza a föld. Tizenhét éve megvettem ezt a telket. Akkor szántó volt, másfél méteres gazzal. Két évig tartott, amíg kiirtottam belőle a tarackot. Először hagyományos virágoskertet alakítottam ki benne, fűvel, rózsákkal, krizantémokkal, hagymás növényekkel. A szomszédok, ismerősök már akkor megjegyezték, hogy az én utcafrontom a legszebb az utcában. Kaktusz csak a házban volt. Aztán felfedeztem a télálló fajtákat. Először csak az egyik rózsaágyást telepítettem be velük, majd sorban a sziklakerteket, konyhakertet, utcafrontot is. Győztek a kaktuszok. Mennyire hidegtűrők ezek a fajták? A többségük mindent kibír. Azért tél végén mindig nagy izgalommal nézem, ahogy kikandikálnak a vékonyodó hótakaró alól, hogy túlélték-e a fagyokat. Márciusban megtelnek élettel, áprilisban megjelennek rajtuk a bimbók. Izgulhatok, hogy látom-e még a virágát, mire hazatérek a munkából, vagy már bezárja. A legkorábban a Neobesseya missouriensis bont szirmot, és az virágzik nálam a legtovább, elszórtan szeptember végéig. A nagy virágzási szezon május közepétől június közepéig is eltart. Nagyban függ a lehullott csapadék mennyiségétől, ha tavasszal sok eső esik, akkor később kezdődik, mert ezek azért mégiscsak szárazságkedvelő, sivatagi növények. Ha szárazabb az idő, akkor szinte egyszerre borul virágba az egész kert. Természetesen elszórtan később is hoz virágot egyik-másik escobaria faj, az opuntiának mexikói fügekaktusznak pedig olyan piros lesz a termése, mint az eper. Melyik a legértékesebb, melyikre a legbüszkébb? A kertben található kaktuszok nyolcvan százaléka gyűjtőszámos, tehát nyilvántartott ritkaság. Most a maihueniának örülök a legjobban, mert arra már nagyon régen vágytam. Benke Péter kertész gyűjtőtársam szerezte meg nekem a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete szakmai vezetőjétől, Barna Jánostól. A másik kedvencem a magyar Debreczy Zsolt akadémikus által leírt és róla elnevezett medvetalp-kaktusz, az Opuntia Fragilis var Debreczy, amely eredeti élőhelyén nehezen virágzik, de nálam az idén legalább ötven virágot hozott. Csodálatos, hogy az első napokban sárgák a szirmok, majd a napok teltével egyre sötétebbek, végük rózsaszínre váltanak. Eladásra is termeszt? Nem, mindezidáig csak a magam örömére. Nincs őstermelői igazolványom. Még mindig úgy érzem, hogy nincs elég kaktuszom, még egyszer ennyit be tudnék telepíteni a kertbe. Egyszerűen belekábul az ember, anynyira szép ez a foglalatosság. Különösen szeretem a fotózást, rengeteg képem fent van az interneten a honlapomon. Egy éve fent vagyok a Facebookon is, rengeteg barátot szereztem Brazíliától Argentínán át Bulgáriáig és Spanyolországig. Jó lenne, ha minél több halásztelki megismerhetné ezt a csodakertet. Én is így szeretném. Jövőre nyílt napokat tervezek, amikor majd nyitva hagyom a kiskaput, az jön be, aki akar, egy Télálló kaktuszkert táblát is ki szeretnék tenni. Befejezésül engedje meg, hogy megkérdezzem: a családja mit szól ehhez az olthatatlan szenvedélyéhez? Évek óta egyedül élek. A tavaszi és őszi budapesti kaktuszvásárok előtt hónapokig spórolok, hogy meg tudjam venni, amit szeretnék. A két lányom (34 és 35 évesek) már csak azt kérdezik a születésnapom előtt: anyu, milyen színű kavicsot vagy követ kérsz a kertedbe? Két unokám is van, kilenc évesek, már ők is kaktuszmániások. Holakovszky László

9 HAJÓ HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 9 Halásztelkiek is hajózhatnak Szeptember elején már elindulhat az első sétahajó, amely Szigetszentmiklósról Ráckevére szállíthatná a kirándulókat. A Turisztikai Desztinációs Menedzsment, a térség turisztikai lehetőségeit összefogó szervezet régóta dédelgetett álma válna ezzel valóra. Az utasok új, gyorsjáratú, sekély merülésű katamaránhajókkal közlekedhetnének. A próbahajózás megtörtént, a Kis- Duna ágát erre alkalmasnak találták. A konkrét programokról és időpontokról még folynak a tárgyalások. Hajóval Pestre? Elindult ismét a fővárosi menetrendszerinti hajójárat..., persze ez a hír a halásztelkieket kevéssé érinti, de a hír hátterében egy másik hír is van től a Duna-Expressz (www.dunaexpressz.hu) konzorcium a BKK-val közösen agglomerációs hajójáratokat szeretne indítani alapvetően uniós forrásokból. Tehát a Duna visszatérne a közlekedés vérkeringésébe, éppúgy ahogyan ezt sok más folyóparti városban London, Amszterdam és még sorolhatnánk teszik a folyókkal. A tervezett katamarán hajók a déli vonalon Százhalombattától a Batthyány térig közlekednének, menetidejük jóval kevesebb lenne mintha egyéb más közösségi közlekedési eszközzel utaznánk. Ki ne szeretne ilyen hajóval utazni? A tanulmányban Halásztelek is nevesítve van, példaképpen említve a Halásztelek-Batthyány tér útvonalat 55 (!) perces menetidőt számolva a jelenlegi BKV-s 2,25 óra helyett. De sajnos a vonaltérképre pillantva azt láthatjuk, hogy Halásztelken nincs hajóállomás, ellenben Tökölön, Budafok-Hároson van... Milyen jó lenne, ha... igen, ha mégis lenne! Akár úgy, hogy a Kisgyár vagy Diófa utca folytatásában a szántóföldön kialakított P+R parkolóban hagyhatnánk az autót, biciklit és gyalog átsétálva a vízmű területén amihez a halásztelkienek alanyi joguk van felszállhatnánk a hajókra. Jó lenne, ha a lobbiérdekek összefognának ebben az ügyben és nem maradnánk le arról a bizonyos hajóról! Mert ez a hajó még nem ment el... DancEarth sikerek DancEarth TSE az előző évben A eddigi legsikeresebb versenyidőszakát zárta az akrobatikus rock and roll versenyzők tekintetében. Versenyzőink között ismét Területi Bajnokokat avathattunk, és az Európa Bajnokságon a Mystic lányformációs csapatunkkal a 4. helyen végeztünk. A 2012-es évben csapataink a korosztályváltások miatt, új formában álltak rajthoz és büszkén mondhatjuk, hogy a Bajnoki sorozatban versenyző tanítványaink közül szinte mindenki kvalifikálta magát az Országos Bajnokságokra és ott a döntőkben is szerepelt. Míg tavaly a szigorú kvalifikáció miatt csupán két nagyformációnk utazhatott az országos versenyekre, addig idén három nagy és egy kisformációnk szerepelhetett ezeken, melyek közül a felnőttek két kategóriában is helytálltak. Gyermek kategóriás versenyzőink közül, akik életkora év, a Krokodili nagyformációs csapata a Kick Dance Bajnokságban 1. helyezéssel szerepelt, a Magyar Bajnoki sorozatban pedig területi 2. és országos 4. helyezett lett. Ugyanebben a korosztályban a Bueno csapata kisformációs kategóriában aratott sikereket, hiszen korábban területi bajnokok voltak és idén először az Országos Bajnokságokon is döntőben táncolhattak, ahol a 6. helyen végeztek. Junior kategóriában a év közötti táncosok versenyezhetnek. Ebben a korosztályban az Evidance viheti tovább a korábbi Mystic sikereket. Ők ugyanezt a koreográfiát táncolva Kick Dance 1., területi 3. és országos 5. helyen végeztek, úgy hogy ebben az összeállításban mindössze néhány hónapja táncolnak együtt. Ebben a kategóriában a kisformációs csapataink a Goldenek és a Back in Time a Kick Dance versenyeken elért aranyérmek ellenére a területi bajnokságon még nem tudtak a döntőkben szerepelni. Felnőtt kategóriában idén jelentős előrelépéssel büszkélkedhetünk, hiszen mind a nemzeti, mind pedig a nemzetközi nagyformációs kategóriában indítottuk Remix csapatunkat. A nemzeti kategóriában, ahol komoly akrobatikákat kell a koreográfián belül bemutatni a 18 fős csapat területi 3. és országos 4. helyezést értek el. A nemzetközi kategóriában a tánc nagyobb szerepet kap és alap szintű akrobatikák szerepelnek a programban. Ebben a csapat a Kick Dance bajnokságban és a Területi versenyen egyaránt 1., az Országos versenyen pedig 7. helyen végzett. Ugyanebben a korosztályban kisformációban versenyeznek a Mexik, aki szintén új felállásban táncolnak, ezért idén a rendkívül erős mezőnyű területi versenyeken még nem tudtak a döntőben szerepelni. Azok akik még nem vesznek részt a Magyar Bajnoki sorozatban, a Kick Dance versenyeken mérhetik össze hónapról hónapra a tudásukat. Gyermek kategóriában a Született Kémek, illetve a Miss Bond csapata egyaránt aranyérmet szerzett kategórájában, a Huncutkák pedig, akik igen kicsinek számítanak ebben a mezőnyben eddigi legjobb eredménye a bronzérem volt. A juniorok között a Los Gatos töretlenül arany és ezüst éremmel versenyezte végig ezt a félévet, ezért rendkívül közel kerültek ahhoz, hogy januárban a Bajnoki rendszerben is részt vehessenek. Párosaink közül serdülő kategóriában Uj Marcell és Ocskó Evelin versenyzett, akik bronz érmekkel zárták a tavaszi évadot. Junior kategóriás, akrobatikát is végző párosaink Holczer Viktor és Szűcs Emese, valamint Tóth Richárd és Szabó Nikoletta legjobb eredménye pedig egyaránt 1. helyezés volt. Azok, akik nemrégiben kezdték kipróbálni magukat az akrobatikus rock and roll világában, úgynevezett klubközi versenyeken állhatnak rajthoz start kategóriában. Ezeken a versenyeken szereplő táncosaink tudásukhoz mérten arany, ezüst vagy bronz minősítést szerezhetnek. Rendkívül büszkék vagyunk csapatainkra, hiszen a legkisebbek a Csacsogók csapata a nyolc év alatti mini kategóriában szinte kizárólag arany minősítéssel szerepeltek. A nagyobbak között a Csillám Csajok valamint a Starsine csapat is a legtöbb alkalommal arany minősítést kapott, míg a kevésbé régen táncoló Csipet csapat túlnyomó részt ezüst minősítéssel végzett. Csapatainkkal több alkalommal léptünk fel a halásztelki rendezvényeken, színesítve ezzel a városi programokat. Produkcióinkkal szeretnénk kedvet csinálni a még nem sportoló gyerekeknek és tiniknek, hiszen ez a látványos sportág szórakoztató és kondíció növelő egyben és az elszánt tanítványoknak lehetőséget biztosít a komoly versenyeredmények elérésére is. Halásztelki csoportunk már közel tíz éve a Hunyadi ÁMK-ban tartja edzéseit hétfőn és szerdán ig Schmidt Erika és Nemes Szilvia vezetésével, amelyre szeptemberben is szeretettel várjuk a régi és új érdeklődőket egyaránt. N. B. UP Verseny 1. hely Krokodili csapat A Kicsik Schmidt Erikával Versenyzők a Start kategóriában

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

hírmondó 2013. JANUÁR

hírmondó 2013. JANUÁR HALÁSZTELKI 2013 januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdte meg a működését. Az ügyintézés sokkal korszerűbb és hatékonyabb lett közölte Szigetszentmiklóson

Részletesebben

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA 2015. év JANUÁR HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA GRATULÁLUNK VÁROSUNK LEG-DÍJAZOTTJAINAK: Bánfai Katalinnak, Láng Károlynénak és Óvári Gézáné Mizsei

Részletesebben

hírmondó 2013. JÚNIUS

hírmondó 2013. JÚNIUS HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a ÁRVÍZ 2013 Légifotónk az elöntés első napján készült, köszönjük

Részletesebben

hírmondó 2011. AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt

hírmondó 2011. AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt HALÁSZTELKI Bár az államalapítás tényét a köztudat I. (Szent) István király személyéhez köti, méltánytalanság lenne megfeledkezni Géza fejedelemről, kinek felismerése nélkül nem ünnepelhetnénk a magyar

Részletesebben

hírmondó 2011. SZEPTEMBER

hírmondó 2011. SZEPTEMBER HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri tájékoztató Az iskolaberuházás legfontosabb célja az volt, hogy a halásztelki gyerekek itt járjanak

Részletesebben

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri köszöntő M 2012-es évben jelentős fejlesztésekre és változásokra nem lesz lehetőségünk, elsődleges

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

HÍRMONDÓ HALÁSZTELKI. 2015. év ÁPRILIS. Merj játszani! MÁRCIUS 15-ÉN EMLÉKEZTÜNK HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

HÍRMONDÓ HALÁSZTELKI. 2015. év ÁPRILIS. Merj játszani! MÁRCIUS 15-ÉN EMLÉKEZTÜNK HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA 2015. év ÁPRILIS HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA Ezt a mottót ami a zenekar mottója, minden próbán hallottuk Szécsi Attila hegedűtanárunktól. Második

Részletesebben

hírmondó 2014. DECEMBER 2014. DECEMBER

hírmondó 2014. DECEMBER 2014. DECEMBER HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Ülésezett a képviselő-testület Valamennyi képviselő jelenlétében tartotta

Részletesebben

hírmondó Karácsony felé MEGHÍVÓ Juhász Gyula: Mikulás dömping Halásztelken 2013. december 17-én

hírmondó Karácsony felé MEGHÍVÓ Juhász Gyula: Mikulás dömping Halásztelken 2013. december 17-én HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára

Részletesebben

hírmondó 2013. SZEPTEMBER

hírmondó 2013. SZEPTEMBER HALÁSZTELKI Halásztelek az elmúlt években folyamatosan növekedett, mind lakosságszámban, mind gyermeklétszámban. A város hamarosan eléri a 10.000 fős küszöböt, amely felett kötelező a bölcsődei férőhelyek

Részletesebben

hírmondó 2011. NOVEMBER talán vége a dugóknak

hírmondó 2011. NOVEMBER talán vége a dugóknak HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Gerincút-átadás, talán vége a dugóknak Leleplezésre váró közlekedési tábla a Tesco előtti Gerincút-elágazásnál

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

hírmondó Szállj költemény, szólj költemény

hírmondó Szállj költemény, szólj költemény HALÁSZTELKI hírmondó 2011. ÁPRILIS H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a kellemes HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! Pillanatkép a múltból Páratlanul

Részletesebben

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton Cigánysors Üllőn a település történetében először 2010-ben alakult cigány kisebbségi önkormányzat. A 4 fős képviselet megválasztása óta szűk mozgástere ellenére is sokat tett a helyi romákért. A nemzetiségi

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

Üllői. Bokrétaünnep Üllőn. Alakulóban a járási hivatal. Megtisztulás. Önkéntesek tettek rendet. Üllői arany Ù. Egy örökmozgó ember életútja

Üllői. Bokrétaünnep Üllőn. Alakulóban a járási hivatal. Megtisztulás. Önkéntesek tettek rendet. Üllői arany Ù. Egy örökmozgó ember életútja Közműgondok Hiába minden, ha valaki egyszer eldöntötte, hogy illegális módszerekkel szabadul meg a piszkától, azzal nem lehet mit tenni. Akad, aki inkább tönkreteszi a közműhálózatot, minthogy fizessen

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Nagymaros a fejlődés útján:

Nagymaros a fejlődés útján: Közélet Kultúra Mindennapok 2013. május 10. 120 forint Nagymaros a fejlődés útján: családi napközi és bormúzeum nyílik Ha jövőre kiírják a termálpályázatot, a város indulni szeretne Kigyulladt egy autó

Részletesebben

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15.

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. Hősök Napja Megemlékezés május 25-én (pénteken) 18 órakor az Emlékezés terén. (Cikkünk a 10. oldalon.) Várjuk

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Kerékpárút épül Uniós támogatásból

Kerékpárút épül Uniós támogatásból XVIII. évfolyam 6. szám 2008. június TÉKA TÁBOR NAGYKÁLLÓ - HARANGODON Az alapgondolat jegyében, miszerint: megszervezni, és visszatérõ rendszeres-séggel megtartani egy olyan tábort, ahol a zene, a tánc,

Részletesebben