ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. fejezet. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. fejezet. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében (a továbbiakban: Sztv.), valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy az Öttevény község közigazgatási területén élő személyek számára meghatározza az önkormányzat által biztosított szociális ellátások, szolgáltatások formáit, jogosultsági feltételeit, igénybevételének módját. 2. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Öttevény község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 3. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazása szempontjából: a) A jövedelemszámításra irányadó időszak: a Szt. 10. (2)-(3) bekezdésében meghatározott időszak. b) Együtt élő személyek: ba) a helyi lakásfenntartási támogatás esetén az egy lakásban együtt lakó személyek, bb) egyéb ellátás esetén a lakásban együtt lakó közeli hozzátartozók. c) Fogyasztási egység: a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol ca) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma: 1, cb) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma: 0,9, cc) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma: 0,8, cd) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma: 0,8, ce) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma: 0,7

2 azzal, hogy ha a ca)-cc)szerinti személy magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy az cd)-ce) szerinti kiskorú személyre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak vagy a háztartásban legalább egy gyermekét egyedül nevelő szülő él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik. d) Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem: a háztartás 3. a) pontban megjelölt időszakra eső 6. (1) bekezdés a) pontjában megjelölt családi jövedelem és a 3. c) pontja szerinti fogyasztási egység összegének hányadosa. e) Gyermekét egyedül nevelő szülő az, aki ea) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, eb) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, vagy ec) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató legalább egy gyermekét egyedül neveli. f) Hozzátartozó a Ptk. 8:1. (1) bekezdés 2) pontja szerinti hozzátartozó g) Közeli hozzátartozó A Sztv. 4. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó. h) Jövedelemnek minősülnek a Sztv. 4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak a Sztv. 4. (1a)-(1c) bekezdése figyelembe vételével azzal, hogy a jövedelemszámításnál figyelmen kívül hagyandó a Sztv. 10. (4) bekezdésében felsorolt jövedelem. i) Tartós jövedelemváltozás: a Sztv. 25. (7) bekezdésében felsorolt jövedelemváltozások. 4. Az eljárásra vonatkozó szabályok 4. Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra való jogosultság, valamint a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására irányuló eljárás során, ha a Sztv. eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 5. (1) Az ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul, melyet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az Öttevény község Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani. (2) A kérelem tartalmazza a) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 1. (1) bekezdésben meghatározott adatokat és b) nyilatkozatot: ba) a helyi lakásfenntartási támogatás esetén az egy lakásban együtt lakó személyekről, vagy bb) egyéb ellátás esetén a lakásban együtt lakó közeli hozzátartozókról. 6. (1) A kérelemhez mellékelni kell: a) igazolás az együtt élő személyeknek a jövedelemszámításra irányadó időszakra eső jövedelméről (a továbbiakban: családi jövedelem), b) a helyi lakásfenntartási támogatás esetén a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot és a közüzemi számlákat, c) 30 napnál nem régebbi igazolás a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról vagy 2

3 d) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolás. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás lehet: a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás, előző havi bankszámlakivonat vagy a fizetési jegyzék, b) álláskeresési ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve által kiállított igazolás, c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap vagy előző havi nyugdíjszelvény, d) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a lezárt adóévről kiállított igazolás, e) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről a Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata, f) tartásdíj esetén a felvett vagy fizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámla kivonat vagy átvételi elismervény, g) ösztöndíjról a középiskola, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás vagy az utalást igazoló számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom vagy h) az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás. 7. A havi rendszerességgel nyújtott támogatás utólag, minden hónap 5. napjáig kerül folyósításra személyes kifizetéssel a házipénztárból vagy folyószámlára történő utalással. 8. (1) Az ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a jogosultság feltételei továbbra is fennállnak, az ellátás továbbfolyósításra kerül. (2) Az ápolási támogatásra való jogosultság jövedelmi feltételeinek fennállását - az (1) bekezdésben foglaltakon túl felül kell vizsgálni, ha: a) a támogatás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy b) az ellátás megállapításánál figyelembe vett közeli hozzátartozók létszáma megváltozott. (3) A felülvizsgálat során nem kell jövedelemként figyelembe venni azt a támogatási összeget, amelyre a felülvizsgálat vonatkozik. (4) Ha az ápolási támogatásra való jogosultság a felülvizsgálat eredményeként megszűnik, akkor a támogatás folyósítása a felülvizsgálati eljárásban hozott I. fokú határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával szűnik meg. 9. (1) Ha a havi rendszerességgel nyújtott támogatás megszűnése a jogosultsági feltételekben bekövetkező változás miatt következik be, a támogatás folyósítása - a rosszhiszemű igénybevétel kivételével az I. fokú határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. (2) Ha az ápolási támogatásra való jogosultság megszűnése az ápolt személy halála miatt következik be, a támogatás folyósítását a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 5. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 3

4 10. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy a rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a) pénzbeli ellátás visszafizetésére, b) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetén az intézményi térítési díj teljes összegű megfizetésére. (2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésére kötelezett, az ellátás megtérítését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kérelmet nyújthat be a visszafizetés elengedése, csökkentése, vagy részletfizetés iránt. (3) A jogosulatlanul igénybevett ellátás és kamatainak visszafizetése a kérelmező jövedelmi, vagyoni helyzetének vizsgálata illetve személyi, családi körülményeinek mérlegelése alapján - részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztetné. (4) A részletfizetési kérelem esetén a részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. 6. Hatásköri rendelkezések 11. (1) A képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja az alábbi támogatások megállapítását: a) ápolási támogatás; b) gyógyszertámogatás; c) temetési segély; d) rendkívüli települési támogatás; e) beiskolázási támogatás; f) helyi lakásfenntartási támogatás; g) köztemetés, a 26. -ban szabályozott megtérítési kötelezettség alóli mentesítés kivételével; h) alapszolgáltatások megállapítása, megszüntetése ; i) a Sztv. 17 (1) bekezdés szerinti visszatérítésre kötelezés; j) személyi térítési díj mérséklése, elengedése. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő szociális ügyekben a képviselő-testület saját hatáskörben dönt. I. Fejezet Rendszeres pénzbeli ellátások 7. Ápolási támogatás 12. (1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző személy a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén ápolási támogatásra jogosult. (2) Ápolási támogatásra jogosult az a személy, aki a) állandó és tartós gondozásra szoruló 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását ápolását végzi; b) az ápolt Ptk 8:1. (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti hozzátartozója és 4

5 c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó - a (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén sem -, ha a) az ápolt két hónapot meghaladóan fekvőbeteg gyógyintézeti, nappali ellátásban vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, b) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve azt a táppénzt, amit az ápolási támogatás folyósítása alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján folyósítanak, c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésében részt vevő hallgatója, d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja vagy e) a tv. 41. (1) bekezdése vagy a 43-43/A. alapján ápolási díjra jogosult. (4) Az ápolási támogatás összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének 80%-a. 13. (1) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét nem teljesíti vagy c) az ápolt személy meghal d) a 12. (3) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. (2) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és környezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról vagy az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. 14. Az ápolási támogatás igénylésére szolgáló nyomtatványhoz a 6. -ban meghatározottakon kívül mellékelni kell: a) a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy az ápolt tartósan beteg és szakvéleményét arról, hogy állandó és tartós gondozásra szorul és b) ha az ápoló munkaviszonyban áll, és munkaideje ba) meghaladja a napi 4 órát, a fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről szóló igazolást vagy bb) a napi 4 órát nem haladja meg, a munkáltató igazolását a foglalkoztatás napi időtartamáról. 8. Gyógyszertámogatás 15. (1) A gyógyszertámogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez havi rendszerességgel nyújtott ellátás. (2) Gyógyszertámogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a) a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %- át és 5

6 c) a kérelem benyújtását megelőző hónapban a háziorvos által igazolt, vényre kiváltott - gyógyszertár által beárazott gyógyszerek, kérelmező által térített díjának havi átlagos költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének családban élők esetében a 20 %-át, egyedül élő személy esetén a 15 %-át meghaladja. (3) Nem jogosult gyógyszertámogatásra az a személy - a (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén sem -, aki az Sztv. alapján közgyógyellátásra jogosult. (4) Családban élők esetében a gyógyszertámogatás havi összege 2.000,- Ft, egyedülállók esetében forint. (5) A támogatást a kérelem benyújtásának napjától kezdődően 12 hónapos időtartamra kell megállapítani. (6) A gyógyszertámogatás összege a támogatási időszak alatt nem módosítható. 16. A gyógyszertámogatás igénylésére szolgáló nyomtatványhoz ban meghatározottakon kívül - csatolni kell a) a háziorvos igazolását a gyógyszerekről az igazolás gyógyszertár által beárazott költségével és b) amennyiben a kérelmező az Szt. 50. (2) bekezdése alapján a normatív közgyógyellátásra való jogosultság jövedelmi feltételeinek megfelel, úgy a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasításáról rendelkező határozatot. III. fejezet Nem rendszeres pénzbeli ellátások 9. Rendkívüli települési támogatás 17. (1) A rendkívüli települési támogatás a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személynek nyújtott támogatás. (2) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg: a) családban élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott élethelyzet különösen: a) betegség; b) haláleset; c) elemi kár bekövetkezése; d) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása; e) a gyermek fogadásának előkészítése; f) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása; g) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó többletkiadások; h) a gyermek(ek) hátrányos helyzete; i) tüzelőanyag beszerzés; j) közműdíj befizetés; 6

7 k) ha valaki közgyógyellátásban nem részesül és egészségi állapota olyan mértékben megromlott, hogy annak helyreállítása komoly megterhelést jelent, illetve gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása. (4) A rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb Ft-nál, de éves szinten nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (5) Évi egy alkalommal kivételesen indokolt esetben jövedelmére és vagyonára tekintet nélkül rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek az egy főre számított havi jövedelme meghaladja a (2) bekezdésben meghatározott mértéket és létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a ,- Ft-ot. (6) A rendkívüli települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. 10. Temetési támogatás 18. (1) Temetési támogatásban részesíthető az a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg. (2) A támogatás mértéke forint. (3) A kérelmet a temetési számla kiállításának napjától számított 3 hónapon belül kell benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő. (4) Az eltemettetéséről gondoskodó személynek az a személy minősül, akinek a nevére a temetési költségekről szóló számla kiállításra került. 11. Szociális kölcsön 19. (1) Amennyiben az 17. (2 bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, rendkívüli települési támogatás pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ha a kérelmező baleset, betegség, elemi kár vagy más előre nem látható ok miatt kerül rendkívüli élethelyzetbe, s az összeg a gyógykezeléshez, a minden napi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez vagy a károk elhárításához szükséges. (2) Az (1) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb forint lehet. A kölcsön időtartama legfeljebb 12 hónap. (3) A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a visszafizetés időtartamáról, feltételeiről. (4) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal szerződést kell kötni, amelyben rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is. A kölcsön visszafizetését a kifizetést követő 3. hónap első napjától számított 12 hónap alatt kell a kérelmezőnek havonta visszafizetni. (5) Nem részesíthető szociális kamatmentes kölcsönben, aki köztudottan önhibájából került nehéz anyagi helyzetbe, vagy rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel a válsághelyzetet 7

8 megoldja, vagy a korábban igényelt szociális kamatmentes kölcsönt nem vagy késedelmesen fizette vissza. (6) A pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön iránti kérelem ügyében a képviselő-testület dönt. (7) Pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön önkormányzati segélyként történő megállapítása esetén a jogosulttal történő szerződéskötés a polgármestere hatásköre. 12. Beiskolázási támogatás 20. (1) A polgármester beiskolázási támogatásban részesíti azokat, a községben állandó lakóhellyel rendelkező gyermekes családokat, és gyermeküket egyedül nevelő szülőket, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 200%-át, kivéve, ha külön jogszabály rendelkezései alapján ingyenes tankönyvellátásra jogosultak. (2) A beiskolázási támogatás összege a rendszeres egy főre jutó jövedelem arányaitól függően a következő képen alakul: Családban egy főre jutó jövedelem, maximum a mindenkori öregségi nyugdíjminimumnak 100% ,- Ft % 8.000,- Ft % ,- Ft % 4.000,- Ft. Önkormányzat költségvetésében évente biztosított beiskolázási segély gyermekenként (3) A beiskolázási támogatás évente egyszer tanévkezdéskor, legkésőbb minden év szeptember 30-ig állapítható meg, a családokat terhelő kiadások csökkentése céljából. (4) Ha a beiskolázási támogatás célirányos felhasználása nem látszik biztosítottnak, utólagos elszámolási kötelezettség is megállapítható. (5) A beiskolázási támogatás az általános iskolai és középiskolai, valamint a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatók részére állapítható meg kérelemre, hivatalból vagy az oktatási intézmény jelzésére. IV fejezet Természetbeni ellátások 13. Helyi lakásfenntartási támogatás 21. (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható. A támogatás nyújtható: a) lakbérhez, albérleti díjhoz; b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez; c) villanyáram díjához; d) gázfogyasztás díjához; e) víz és csatornadíjhoz; f) közös költséghez; g) szemétszállítási díjhoz. 8

9 (2) A helyi lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában kell nyújtani, és havonta a szolgáltatást végző intézményhez kell utalni. A támogatást azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 22. (1) A helyi lakásfenntartási támogatás önálló ellátásként nyújtható annak, a) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %.- nem haladja meg, és b) ahol a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (2) A helyi lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, aki a Sztv február 28.-án hatályos 38. -a alapján lakásfenntartási támogatásban részesül, a jogosultság fennállásának időtartama alatt. 23. (1) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege : 2500,- Ft (2) A helyi lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, 12 hónap időtartamra kell megállapítani. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 14. Köztemetés 24. A közköltségen történő temetés esetén a meghatározott megtérítési kötelezettség vagy annak egy része alól méltányosságból mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg és vagyona nincs. 15. Szociális tűzifa 25. (1) Szociális tűzifa annak a háztartásnak adható, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén a 250 %-át. (2) A szociális tűzifa iránti kérelmet szóban vagy írásban lehet előterjeszteni a polgármesteri hivatalban. (3) A kérelemhez csatolni kell: a) az igénylő és családja jövedelmeiről szóló igazolásokat, jövedelem nyilatkozatot(kat), b) amennyiben a jövedelemről szóló igazolások, illetve a jövedelem nyilatkozatok a képviselő - testület megítélése szerint nem valós adatot tartalmaznak, úgy környezettanulmány végzését rendeli el, annak elvégzése után hoz a kérelemben érdemi döntést. 9

10 V. fejezet Alapszolgáltatások 16. Étkeztetés 26. (1) A szociális étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan vagy átmenetileg napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosít az arra rászorultnak. (2) Szociálisan rászorultnak tekinthető az a személy, aki a) kora, egészségi állapota, fogyatékossági, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága miatt átmenetileg vagy tartósan nem képes (ek) biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést; b) tartásra képes vagy köteles hozzátartozója nincs vagy tartási kötelezettségét nem tudja teljesíteni. (3) Az étkeztetés történhet a) helyben fogyasztással; b) házhoz szállítással; c) jogosult általi elvitellel. (4) A szociális étkeztetést az önkormányzat a napközi otthonos óvoda konyháján bérfőzés útján, illetve helyi vendéglátás keretén belül biztosítja. (5) Étkezés biztosítása esetén az ebéd kihordása 50,- Ft/nap. 17. Házi segítségnyújtás 27. (1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat az általa alkalmazott személy útján biztosítja. (2) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében az Szoc. tv-ben és a szakmai programban meghatározott ellátásokat biztosítja a törvényben meghatározott jogosultak részére. (3) A házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozói tevékenység körét az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 25..(3) bekezdése tartalmazza. (4) Házi segítségnyújtás esetében a gondozás óradíja étkezés igénybevételével Ft/óra, étkezés igénybevétele nélkül 80,- Ft/óra. 18. Családsegítéshez való hozzájutás biztosítása 28. (1) Az önkormányzat a Győrzámoly és Öttevény Községek Gyerekjóléti és Családsegítő Szolgálata útján biztosítja az arra rászorulóknak. (2) A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 19. Alapszolgáltatások közös eljárási szabályai 29. (1) Az alapszolgáltatások iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelem elbírálása előtt hivatalból be kell szerezni a háziorvos véleményét az igénylő, illetőleg az ellátott egészségi állapotára vonatkozóan, ha a kérelem az Szoctv. 62. és 63. -ok bekezdései szerinti étkeztetésre és házi segítségnyújtásra irányul. 10

11 (2) Az alapszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások iránti kérelmekről a polgármester a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt, és határozatban erről értesíti a kérelmezőt. 30. (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha: a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt; b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 4 hétig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki; c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné tesz vagy akadályozza; d) az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne; e) ha az ellátott írásban kéri. (2) Az ellátás megszüntetéséről a polgármester dönt, és döntéséről értesíti a kérelmezőt. Döntése ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fordulni. 20. Térítési díj 31. (1) Az alapszolgáltatásokért az e rendeletben foglaltak szerint - térítési díjat kell fizetni, amelyet az ellátott jövedelmi viszonyai alapján az adott térítési díj figyelembevételével kell megállapítani. (2) Az étkezésért fizetendő általános forgalmi adókkal növelt személyi térítési díjat az élelmezési térítés és az igénybevett étkezések számának szorzata adja, amely nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át. (3) Az étkezésért és a házhozszállításért fizetendő általános forgalmi adókkal növelt személyi térítési díjat az élelmezési térítés és az igénybevett étkezések számának szorzata adja, amely nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át. (4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg: a) házi segítségnyújtás esetén igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át. b) házi segítségnyújtást és étkeztetést is igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át. (5) A térítési díj elengedhető, illetve mérsékelhető, ha a kérelmező a) létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, b) alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt a térítési díj fizetésére nem képes. Ilyen többletkiadás lehet különösen betegség, elemi kár esetén, gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz beszerzése. 32. (1) Az alapszolgáltatás keretében biztosított szolgáltatás térítési díjának megállapításánál a kérelmező rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. (2) A szociális étkeztetésért az igénybevevők a rendszeres havi jövedelmük alapján az intézményi térítési díj alábbi összegét kötelesek megtéríteni: Jövedelem Fizetendő térítési díj + kihordás (%) a mindenkori nyugdíj minimum 150%-ig 0 % a mindenkori nyugdíj minimum 170%-ig 10% a mindenkori nyugdíj minimum 190%-ig 20% a mindenkori nyugdíj minimum 200%-ig 30% a mindenkori nyugdíj minimum 210%-ig 40% 11

12 a mindenkori nyugdíj minimum 220%-ig 50% a mindenkori nyugdíj minimum 230%-ig 60% a mindenkori nyugdíj minimum 240%-ig 70% a mindenkori nyugdíj minimum 250%-ig 90% (3) A házi segítségnyújtás keretében igénybevett szociális étkeztetési szolgáltatási díj, az igénybevevő rendszeres havi jövedelme alapján a (2) bekezdésben meghatározott térítési díj alapján határozandó meg. 33. (1) Az önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott, illetve egyéb szociálpolitikai feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a) helyi egészségügyi szolgáltatók képviseletében a háziorvos, b) vöröskereszt helyi szervezetének 1 fő képviselője, c) az iskola és az óvoda szülői munkaközösségének 1 fő képviselője, d) helyben működő egyházak képviselői (1 fő katolikus, 1 fő evangélikus) e) önkormányzat. VI. fejezet 21. Záró rendelkezések 34. (1) E rendelet 2015.március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 15/2013.( XII.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet). (3) A Rendelet február 28. napján hatályos 4. -a alapján megállapított ápolási díjat március 1. napját követően ápolási támogatásnak kell tekinteni. (4) A március 1. napját megelőzően megállapított helyi lakásfenntartási támogatásra annak megszűnéséig a február 28. napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Öttevény, február. 18. Bider Zsolt polgármester Dr. Döbrössy Adrienn jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Öttevény, február 23. Dr. Döbrössy Adrienn jegyző 12

13 13

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓECSEG KözsÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2015.(II.27.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Hatályos: 2015.12.18-tól. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./ Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2007./VIII.15./ sz. rendelete a szociális gondoskodásról szóló 5/2006. /IV.10./ sz. rendelettel módosított 4/2005./IX.1./ sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról Nyíregyháza

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Lövő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Hárskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Vál Község

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben