ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. fejezet. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. fejezet. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében (a továbbiakban: Sztv.), valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy az Öttevény község közigazgatási területén élő személyek számára meghatározza az önkormányzat által biztosított szociális ellátások, szolgáltatások formáit, jogosultsági feltételeit, igénybevételének módját. 2. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Öttevény község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 3. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazása szempontjából: a) A jövedelemszámításra irányadó időszak: a Szt. 10. (2)-(3) bekezdésében meghatározott időszak. b) Együtt élő személyek: ba) a helyi lakásfenntartási támogatás esetén az egy lakásban együtt lakó személyek, bb) egyéb ellátás esetén a lakásban együtt lakó közeli hozzátartozók. c) Fogyasztási egység: a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol ca) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma: 1, cb) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma: 0,9, cc) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma: 0,8, cd) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma: 0,8, ce) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma: 0,7

2 azzal, hogy ha a ca)-cc)szerinti személy magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy az cd)-ce) szerinti kiskorú személyre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak vagy a háztartásban legalább egy gyermekét egyedül nevelő szülő él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik. d) Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem: a háztartás 3. a) pontban megjelölt időszakra eső 6. (1) bekezdés a) pontjában megjelölt családi jövedelem és a 3. c) pontja szerinti fogyasztási egység összegének hányadosa. e) Gyermekét egyedül nevelő szülő az, aki ea) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, eb) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, vagy ec) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató legalább egy gyermekét egyedül neveli. f) Hozzátartozó a Ptk. 8:1. (1) bekezdés 2) pontja szerinti hozzátartozó g) Közeli hozzátartozó A Sztv. 4. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó. h) Jövedelemnek minősülnek a Sztv. 4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak a Sztv. 4. (1a)-(1c) bekezdése figyelembe vételével azzal, hogy a jövedelemszámításnál figyelmen kívül hagyandó a Sztv. 10. (4) bekezdésében felsorolt jövedelem. i) Tartós jövedelemváltozás: a Sztv. 25. (7) bekezdésében felsorolt jövedelemváltozások. 4. Az eljárásra vonatkozó szabályok 4. Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra való jogosultság, valamint a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására irányuló eljárás során, ha a Sztv. eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 5. (1) Az ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul, melyet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az Öttevény község Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani. (2) A kérelem tartalmazza a) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 1. (1) bekezdésben meghatározott adatokat és b) nyilatkozatot: ba) a helyi lakásfenntartási támogatás esetén az egy lakásban együtt lakó személyekről, vagy bb) egyéb ellátás esetén a lakásban együtt lakó közeli hozzátartozókról. 6. (1) A kérelemhez mellékelni kell: a) igazolás az együtt élő személyeknek a jövedelemszámításra irányadó időszakra eső jövedelméről (a továbbiakban: családi jövedelem), b) a helyi lakásfenntartási támogatás esetén a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot és a közüzemi számlákat, c) 30 napnál nem régebbi igazolás a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról vagy 2

3 d) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolás. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás lehet: a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás, előző havi bankszámlakivonat vagy a fizetési jegyzék, b) álláskeresési ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve által kiállított igazolás, c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap vagy előző havi nyugdíjszelvény, d) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a lezárt adóévről kiállított igazolás, e) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről a Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata, f) tartásdíj esetén a felvett vagy fizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámla kivonat vagy átvételi elismervény, g) ösztöndíjról a középiskola, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás vagy az utalást igazoló számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom vagy h) az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás. 7. A havi rendszerességgel nyújtott támogatás utólag, minden hónap 5. napjáig kerül folyósításra személyes kifizetéssel a házipénztárból vagy folyószámlára történő utalással. 8. (1) Az ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a jogosultság feltételei továbbra is fennállnak, az ellátás továbbfolyósításra kerül. (2) Az ápolási támogatásra való jogosultság jövedelmi feltételeinek fennállását - az (1) bekezdésben foglaltakon túl felül kell vizsgálni, ha: a) a támogatás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy b) az ellátás megállapításánál figyelembe vett közeli hozzátartozók létszáma megváltozott. (3) A felülvizsgálat során nem kell jövedelemként figyelembe venni azt a támogatási összeget, amelyre a felülvizsgálat vonatkozik. (4) Ha az ápolási támogatásra való jogosultság a felülvizsgálat eredményeként megszűnik, akkor a támogatás folyósítása a felülvizsgálati eljárásban hozott I. fokú határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával szűnik meg. 9. (1) Ha a havi rendszerességgel nyújtott támogatás megszűnése a jogosultsági feltételekben bekövetkező változás miatt következik be, a támogatás folyósítása - a rosszhiszemű igénybevétel kivételével az I. fokú határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. (2) Ha az ápolási támogatásra való jogosultság megszűnése az ápolt személy halála miatt következik be, a támogatás folyósítását a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 5. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 3

4 10. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy a rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a) pénzbeli ellátás visszafizetésére, b) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetén az intézményi térítési díj teljes összegű megfizetésére. (2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésére kötelezett, az ellátás megtérítését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kérelmet nyújthat be a visszafizetés elengedése, csökkentése, vagy részletfizetés iránt. (3) A jogosulatlanul igénybevett ellátás és kamatainak visszafizetése a kérelmező jövedelmi, vagyoni helyzetének vizsgálata illetve személyi, családi körülményeinek mérlegelése alapján - részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztetné. (4) A részletfizetési kérelem esetén a részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. 6. Hatásköri rendelkezések 11. (1) A képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja az alábbi támogatások megállapítását: a) ápolási támogatás; b) gyógyszertámogatás; c) temetési segély; d) rendkívüli települési támogatás; e) beiskolázási támogatás; f) helyi lakásfenntartási támogatás; g) köztemetés, a 26. -ban szabályozott megtérítési kötelezettség alóli mentesítés kivételével; h) alapszolgáltatások megállapítása, megszüntetése ; i) a Sztv. 17 (1) bekezdés szerinti visszatérítésre kötelezés; j) személyi térítési díj mérséklése, elengedése. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő szociális ügyekben a képviselő-testület saját hatáskörben dönt. I. Fejezet Rendszeres pénzbeli ellátások 7. Ápolási támogatás 12. (1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző személy a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén ápolási támogatásra jogosult. (2) Ápolási támogatásra jogosult az a személy, aki a) állandó és tartós gondozásra szoruló 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását ápolását végzi; b) az ápolt Ptk 8:1. (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti hozzátartozója és 4

5 c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó - a (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén sem -, ha a) az ápolt két hónapot meghaladóan fekvőbeteg gyógyintézeti, nappali ellátásban vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, b) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve azt a táppénzt, amit az ápolási támogatás folyósítása alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján folyósítanak, c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésében részt vevő hallgatója, d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja vagy e) a tv. 41. (1) bekezdése vagy a 43-43/A. alapján ápolási díjra jogosult. (4) Az ápolási támogatás összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének 80%-a. 13. (1) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét nem teljesíti vagy c) az ápolt személy meghal d) a 12. (3) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. (2) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és környezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról vagy az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. 14. Az ápolási támogatás igénylésére szolgáló nyomtatványhoz a 6. -ban meghatározottakon kívül mellékelni kell: a) a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy az ápolt tartósan beteg és szakvéleményét arról, hogy állandó és tartós gondozásra szorul és b) ha az ápoló munkaviszonyban áll, és munkaideje ba) meghaladja a napi 4 órát, a fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről szóló igazolást vagy bb) a napi 4 órát nem haladja meg, a munkáltató igazolását a foglalkoztatás napi időtartamáról. 8. Gyógyszertámogatás 15. (1) A gyógyszertámogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez havi rendszerességgel nyújtott ellátás. (2) Gyógyszertámogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a) a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %- át és 5

6 c) a kérelem benyújtását megelőző hónapban a háziorvos által igazolt, vényre kiváltott - gyógyszertár által beárazott gyógyszerek, kérelmező által térített díjának havi átlagos költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének családban élők esetében a 20 %-át, egyedül élő személy esetén a 15 %-át meghaladja. (3) Nem jogosult gyógyszertámogatásra az a személy - a (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén sem -, aki az Sztv. alapján közgyógyellátásra jogosult. (4) Családban élők esetében a gyógyszertámogatás havi összege 2.000,- Ft, egyedülállók esetében forint. (5) A támogatást a kérelem benyújtásának napjától kezdődően 12 hónapos időtartamra kell megállapítani. (6) A gyógyszertámogatás összege a támogatási időszak alatt nem módosítható. 16. A gyógyszertámogatás igénylésére szolgáló nyomtatványhoz ban meghatározottakon kívül - csatolni kell a) a háziorvos igazolását a gyógyszerekről az igazolás gyógyszertár által beárazott költségével és b) amennyiben a kérelmező az Szt. 50. (2) bekezdése alapján a normatív közgyógyellátásra való jogosultság jövedelmi feltételeinek megfelel, úgy a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasításáról rendelkező határozatot. III. fejezet Nem rendszeres pénzbeli ellátások 9. Rendkívüli települési támogatás 17. (1) A rendkívüli települési támogatás a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személynek nyújtott támogatás. (2) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg: a) családban élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott élethelyzet különösen: a) betegség; b) haláleset; c) elemi kár bekövetkezése; d) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása; e) a gyermek fogadásának előkészítése; f) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása; g) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó többletkiadások; h) a gyermek(ek) hátrányos helyzete; i) tüzelőanyag beszerzés; j) közműdíj befizetés; 6

7 k) ha valaki közgyógyellátásban nem részesül és egészségi állapota olyan mértékben megromlott, hogy annak helyreállítása komoly megterhelést jelent, illetve gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása. (4) A rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb Ft-nál, de éves szinten nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (5) Évi egy alkalommal kivételesen indokolt esetben jövedelmére és vagyonára tekintet nélkül rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek az egy főre számított havi jövedelme meghaladja a (2) bekezdésben meghatározott mértéket és létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a ,- Ft-ot. (6) A rendkívüli települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. 10. Temetési támogatás 18. (1) Temetési támogatásban részesíthető az a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg. (2) A támogatás mértéke forint. (3) A kérelmet a temetési számla kiállításának napjától számított 3 hónapon belül kell benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő. (4) Az eltemettetéséről gondoskodó személynek az a személy minősül, akinek a nevére a temetési költségekről szóló számla kiállításra került. 11. Szociális kölcsön 19. (1) Amennyiben az 17. (2 bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, rendkívüli települési támogatás pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ha a kérelmező baleset, betegség, elemi kár vagy más előre nem látható ok miatt kerül rendkívüli élethelyzetbe, s az összeg a gyógykezeléshez, a minden napi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez vagy a károk elhárításához szükséges. (2) Az (1) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb forint lehet. A kölcsön időtartama legfeljebb 12 hónap. (3) A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a visszafizetés időtartamáról, feltételeiről. (4) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal szerződést kell kötni, amelyben rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is. A kölcsön visszafizetését a kifizetést követő 3. hónap első napjától számított 12 hónap alatt kell a kérelmezőnek havonta visszafizetni. (5) Nem részesíthető szociális kamatmentes kölcsönben, aki köztudottan önhibájából került nehéz anyagi helyzetbe, vagy rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel a válsághelyzetet 7

8 megoldja, vagy a korábban igényelt szociális kamatmentes kölcsönt nem vagy késedelmesen fizette vissza. (6) A pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön iránti kérelem ügyében a képviselő-testület dönt. (7) Pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön önkormányzati segélyként történő megállapítása esetén a jogosulttal történő szerződéskötés a polgármestere hatásköre. 12. Beiskolázási támogatás 20. (1) A polgármester beiskolázási támogatásban részesíti azokat, a községben állandó lakóhellyel rendelkező gyermekes családokat, és gyermeküket egyedül nevelő szülőket, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 200%-át, kivéve, ha külön jogszabály rendelkezései alapján ingyenes tankönyvellátásra jogosultak. (2) A beiskolázási támogatás összege a rendszeres egy főre jutó jövedelem arányaitól függően a következő képen alakul: Családban egy főre jutó jövedelem, maximum a mindenkori öregségi nyugdíjminimumnak 100% ,- Ft % 8.000,- Ft % ,- Ft % 4.000,- Ft. Önkormányzat költségvetésében évente biztosított beiskolázási segély gyermekenként (3) A beiskolázási támogatás évente egyszer tanévkezdéskor, legkésőbb minden év szeptember 30-ig állapítható meg, a családokat terhelő kiadások csökkentése céljából. (4) Ha a beiskolázási támogatás célirányos felhasználása nem látszik biztosítottnak, utólagos elszámolási kötelezettség is megállapítható. (5) A beiskolázási támogatás az általános iskolai és középiskolai, valamint a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatók részére állapítható meg kérelemre, hivatalból vagy az oktatási intézmény jelzésére. IV fejezet Természetbeni ellátások 13. Helyi lakásfenntartási támogatás 21. (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható. A támogatás nyújtható: a) lakbérhez, albérleti díjhoz; b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez; c) villanyáram díjához; d) gázfogyasztás díjához; e) víz és csatornadíjhoz; f) közös költséghez; g) szemétszállítási díjhoz. 8

9 (2) A helyi lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában kell nyújtani, és havonta a szolgáltatást végző intézményhez kell utalni. A támogatást azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 22. (1) A helyi lakásfenntartási támogatás önálló ellátásként nyújtható annak, a) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %.- nem haladja meg, és b) ahol a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (2) A helyi lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, aki a Sztv február 28.-án hatályos 38. -a alapján lakásfenntartási támogatásban részesül, a jogosultság fennállásának időtartama alatt. 23. (1) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege : 2500,- Ft (2) A helyi lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, 12 hónap időtartamra kell megállapítani. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 14. Köztemetés 24. A közköltségen történő temetés esetén a meghatározott megtérítési kötelezettség vagy annak egy része alól méltányosságból mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg és vagyona nincs. 15. Szociális tűzifa 25. (1) Szociális tűzifa annak a háztartásnak adható, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén a 250 %-át. (2) A szociális tűzifa iránti kérelmet szóban vagy írásban lehet előterjeszteni a polgármesteri hivatalban. (3) A kérelemhez csatolni kell: a) az igénylő és családja jövedelmeiről szóló igazolásokat, jövedelem nyilatkozatot(kat), b) amennyiben a jövedelemről szóló igazolások, illetve a jövedelem nyilatkozatok a képviselő - testület megítélése szerint nem valós adatot tartalmaznak, úgy környezettanulmány végzését rendeli el, annak elvégzése után hoz a kérelemben érdemi döntést. 9

10 V. fejezet Alapszolgáltatások 16. Étkeztetés 26. (1) A szociális étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan vagy átmenetileg napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosít az arra rászorultnak. (2) Szociálisan rászorultnak tekinthető az a személy, aki a) kora, egészségi állapota, fogyatékossági, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága miatt átmenetileg vagy tartósan nem képes (ek) biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést; b) tartásra képes vagy köteles hozzátartozója nincs vagy tartási kötelezettségét nem tudja teljesíteni. (3) Az étkeztetés történhet a) helyben fogyasztással; b) házhoz szállítással; c) jogosult általi elvitellel. (4) A szociális étkeztetést az önkormányzat a napközi otthonos óvoda konyháján bérfőzés útján, illetve helyi vendéglátás keretén belül biztosítja. (5) Étkezés biztosítása esetén az ebéd kihordása 50,- Ft/nap. 17. Házi segítségnyújtás 27. (1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat az általa alkalmazott személy útján biztosítja. (2) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében az Szoc. tv-ben és a szakmai programban meghatározott ellátásokat biztosítja a törvényben meghatározott jogosultak részére. (3) A házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozói tevékenység körét az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 25..(3) bekezdése tartalmazza. (4) Házi segítségnyújtás esetében a gondozás óradíja étkezés igénybevételével Ft/óra, étkezés igénybevétele nélkül 80,- Ft/óra. 18. Családsegítéshez való hozzájutás biztosítása 28. (1) Az önkormányzat a Győrzámoly és Öttevény Községek Gyerekjóléti és Családsegítő Szolgálata útján biztosítja az arra rászorulóknak. (2) A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 19. Alapszolgáltatások közös eljárási szabályai 29. (1) Az alapszolgáltatások iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelem elbírálása előtt hivatalból be kell szerezni a háziorvos véleményét az igénylő, illetőleg az ellátott egészségi állapotára vonatkozóan, ha a kérelem az Szoctv. 62. és 63. -ok bekezdései szerinti étkeztetésre és házi segítségnyújtásra irányul. 10

11 (2) Az alapszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások iránti kérelmekről a polgármester a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt, és határozatban erről értesíti a kérelmezőt. 30. (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha: a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt; b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 4 hétig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki; c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné tesz vagy akadályozza; d) az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne; e) ha az ellátott írásban kéri. (2) Az ellátás megszüntetéséről a polgármester dönt, és döntéséről értesíti a kérelmezőt. Döntése ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fordulni. 20. Térítési díj 31. (1) Az alapszolgáltatásokért az e rendeletben foglaltak szerint - térítési díjat kell fizetni, amelyet az ellátott jövedelmi viszonyai alapján az adott térítési díj figyelembevételével kell megállapítani. (2) Az étkezésért fizetendő általános forgalmi adókkal növelt személyi térítési díjat az élelmezési térítés és az igénybevett étkezések számának szorzata adja, amely nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át. (3) Az étkezésért és a házhozszállításért fizetendő általános forgalmi adókkal növelt személyi térítési díjat az élelmezési térítés és az igénybevett étkezések számának szorzata adja, amely nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át. (4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg: a) házi segítségnyújtás esetén igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át. b) házi segítségnyújtást és étkeztetést is igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át. (5) A térítési díj elengedhető, illetve mérsékelhető, ha a kérelmező a) létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, b) alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt a térítési díj fizetésére nem képes. Ilyen többletkiadás lehet különösen betegség, elemi kár esetén, gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz beszerzése. 32. (1) Az alapszolgáltatás keretében biztosított szolgáltatás térítési díjának megállapításánál a kérelmező rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. (2) A szociális étkeztetésért az igénybevevők a rendszeres havi jövedelmük alapján az intézményi térítési díj alábbi összegét kötelesek megtéríteni: Jövedelem Fizetendő térítési díj + kihordás (%) a mindenkori nyugdíj minimum 150%-ig 0 % a mindenkori nyugdíj minimum 170%-ig 10% a mindenkori nyugdíj minimum 190%-ig 20% a mindenkori nyugdíj minimum 200%-ig 30% a mindenkori nyugdíj minimum 210%-ig 40% 11

12 a mindenkori nyugdíj minimum 220%-ig 50% a mindenkori nyugdíj minimum 230%-ig 60% a mindenkori nyugdíj minimum 240%-ig 70% a mindenkori nyugdíj minimum 250%-ig 90% (3) A házi segítségnyújtás keretében igénybevett szociális étkeztetési szolgáltatási díj, az igénybevevő rendszeres havi jövedelme alapján a (2) bekezdésben meghatározott térítési díj alapján határozandó meg. 33. (1) Az önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott, illetve egyéb szociálpolitikai feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a) helyi egészségügyi szolgáltatók képviseletében a háziorvos, b) vöröskereszt helyi szervezetének 1 fő képviselője, c) az iskola és az óvoda szülői munkaközösségének 1 fő képviselője, d) helyben működő egyházak képviselői (1 fő katolikus, 1 fő evangélikus) e) önkormányzat. VI. fejezet 21. Záró rendelkezések 34. (1) E rendelet 2015.március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 15/2013.( XII.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet). (3) A Rendelet február 28. napján hatályos 4. -a alapján megállapított ápolási díjat március 1. napját követően ápolási támogatásnak kell tekinteni. (4) A március 1. napját megelőzően megállapított helyi lakásfenntartási támogatásra annak megszűnéséig a február 28. napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Öttevény, február. 18. Bider Zsolt polgármester Dr. Döbrössy Adrienn jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Öttevény, február 23. Dr. Döbrössy Adrienn jegyző 12

13 13

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA, ALAPELVEI A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA, ALAPELVEI A RENDELET HATÁLYA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2007.III.21./ SZ. r e n d e l e t e A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20) önkormányzati rendelete A helyi szociális ellátásokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Vác Város

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja 1..

I. fejezet. A rendelet célja 1.. Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Dunavarsány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben