dokumentum jellege: Nyilvános

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dokumentum jellege: Nyilvános"

Átírás

1 1 Hétpettyes Óvoda Budapest Harrer Pál u. 7 Szín- Kör- Játék Tagóvoda Iktatószám: Bp. Solymár u Telephely: Bp. Törzs u. 2. OM azonosító: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:1/2013. nevelőtestület nevében aláírás Szülői szervezet nevében véleményezte:.. dr.juhász Gabriella Az intézményvezető jóváhagyás határozatszáma:.. dokumentum jellege: Nyilvános Ferenczné Gulyás Ilona Megtalálható az óvoda honlapján Hatályos: től Készítette: Ferenczné Gulyás Ilona Óvodavezető 1

2 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 6.o I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 6.o. II.. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE ÉS EGYÉB SZABÁLYOK 8.o. III. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 12.o 1. A gyermekek fogadása 12.o 2. A tanév rendje 12.o. 3. A nyitva tartás rendje 12.o. 4. Az intézmény munkarendje 13.o A vezető intézményben tartózkodása 13.o Közalkalmazottak munkarendje 14.o A pedagógusok munkarendje 15.o Külön foglalkozások rendje 15.o. IV AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 16.O. A költségvetési szerv szervezeti felépítése, strukturája Vezetőség 16.o. 18.o. 1.1 A vezetői értekezlet feladatai 18.o 2 A vezető személye 19.o Az intézményvezető feladatai, jogköre és kötelességei 19.o 2.2 A kiadmányozás eljárásrendje 23.o 3. A tagóvoda vezető és a óvodavezetővezető helyettes 24.o 4. A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet 26.o. 5. Az óvodavezető hiányzása esetén a helyettesítés rendje 28.o. 6. Az óvodavezető és tagóvoda vezető együttes távolléte esetén.. 28.o 7. A szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcsolattartás 29.o. 8. Szakmai munkaközösség vezetők 30.o. V. INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, KAPCSOLATTARTÁSUK 31.o 2

3 3 1. Alkalmazotti közösség 31.o. Az alkalmazotti közösség jogai 2. A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 32.o. 2.1 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 35.o A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok 36.o Óvodapszichológus o. 3. A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége 39.o 3.1 Pedagógiai asszisztens 39.o 3.2 Dajkák 40.o. 3.3 Takarító, dajka 41.o. 4. A nevelőmunkát közvetlenül és közvetve segítők 42.o Óvodatitkár 42.o Rendszergazda 43.o. 4. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 45.o. 4.1 A szakmai munkaközösség feladatai 45.o. 4.2 A szakmai munkaközösség felelőssége, kapcsolattartás rendje 46.o. 5. Az intézményvezető, a tagintézmény vezető,óvodavezető helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 47.o. 6. Munkaviszonnyal összefüggő rendelkezések 47.o. 7. Belső kontroll rendszer, belső ellenőrzés 51.o 7.1 A belső ellenőrzés rendszere 51.o 7.2 Belső ellenőrzés írásbeli dokumentálása 53.o. 8. Pedagógus teljesítményértékelés 8.1. A kiemelt k munkavégzésért járó kereset-kiegészítés elvei 56.o 8. A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái 57.o. 8.1 A szülői szervezet és az óvodavezető közötti kapcsolattartás rendje 58.o. 8.2 A szülői szervezet jogai 58.o. 8.3 A szülői szervezet és az óvodavezető közötti kapcsolattartás jellemzői 60.o A szülők szóbeli tájékoztatásának rendje 61.o. VI AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDJE 61.o. 3

4 4 1 Iskolák 61.o. 2. Az óvoda orvosával, védőnőjével, gyermekfogászattal 62.o. 3. Tanulási Képességeket Vizsgáló. 62.o. 4. Logopédiai szolgálat és az óvoda kapcsolata 63.o. 5. Gyermekjóléti Szolgálattal.. 63.o. 6. Fenntartóval 64.o. 7. Gyermek programokat ajánló 64.o. 8. Egyházak és óvoda kapcsolata 64.o. VII LÉTESÍTMÉNYEK, HELYISÉGEK BÉRBEADÁSI RENDJE,AZ INTÉZMÉNNYEL JOGVISZONYBAN NEM ÁLLÓK BENNTTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE 65.o. 1 Az épület rendje 65.o. 2. Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje 66.o. 3. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók.. 67.o. VIII. INTÉZMÉNYI VÉDŐ ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 68.o. 1. Az egészségügyi prevenció rendje 68.o Az óvoda egészségvédelmét szolgáló szabályok 68.o Gyümölcs és zöldségnapok 68.o. 1.3 Egészséges életmódra nevelés, védő óvó előírások 68.o Az óvoda alkalmazottainak feladatai a gyermekbalesetek megelőzősében 69.o Az óvoda dolgozóinak feladatai baleset esetén 70.o A tanulói balesetek jelentési kötelezettsége 71.o IX. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYTATHATÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI 73.o X INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA.. 73.o. 1. Gyermekek hagyományos ünnepei 73.o. 2. Rendezvények, kirándulások 74.o. 3. Lobogózás szabályai, címer 74.o. XI. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK, ILLETVE BOMBARIADÓ ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK 74.o. 4

5 5 XII INTÉZMÉNYÜNK ALAPDOKUMENTUMAINAK NYILVÁNOSSÁGA 1. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, szabályzatok, megtekinthetőségük 2. Az internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok Az intézmény alapdokumentumai 77.o. 77.o. 78.o. XIII EGYÉB RENDELKEZÉSEK 79.o. 1. A fakultatív hit és vallás oktatás biztosítása 79.o. 2. Hivatali titok megőrzése 79.o. 3. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vezető beosztást betöltők részére 80.o. 4. A telefonhasználat eljárásrendje 82.o. 5.. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje 6.. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 83.o 84.o. 6. Az iratkezelés szervezeti rendje 89.o. XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 92.o. Mellékletek: 1 sz melléklet: Adatvédelmi szabályzat 2. sz. Melléklet Munkaköri leírásminták 3. sz melléklet Együttműködési megállapodás ( KSZKI ) 5

6 6 BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Hétpettyes Óvoda nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban SZMSZ) fogadta el. I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA Az SZMSZ célja, hogy meghatározza a...hétpettyes Óvoda /Szín-Kör-Játék Tagóvoda szervezeti felépítését, működésének belső rendjét a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény helyi pedagógiai programjában rögzített cél és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak: - érvényre juttatása, - az intézmény jogszerű- zavartalan működésének biztosítása, - a gyermeki jogok érvényesülése, - a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, - az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. Az SZMSZ időbeli hatálya Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a napján a fenntartó által jóváhagyott SZMSZ. 6

7 7 Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök A kihirdetés napja: Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: - Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. - Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. - A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: - Az óvoda területére. - Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra. - Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. Az SZMSZ a következő törvények és rendeletek alapján készült : 1.1TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.) évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 7

8 évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény A munkavédelemről 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 1I. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE, ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK Történet: 1. Alapítás éve: Alapító neve: III. kerületi Tanács VB 3. Elnevezés: Napköziotthonos Óvoda július 01-től tevékenységi kör kiegészítése (193/OK/2002.(VI.20.) számú határozat) 5. Maximális létszám meghatározása(91/ök/2004.(ii.25.) számú határozat) március 31-től TEÁOR és szakfeladat elnevezés változása miatt 133/ÖK/2005.(III:02.) számú határozat 1. pontja /ÖK/2005.(VI.22.) számú határozat 6. pontja, maximális létszámmódosítás /ÖK/2006. (VI.30.) számú határozat maximális létszámemelés /ÖK/2007. (V.30.) sz. határozat d. pontja alapján az óvoda névhasználatáról, Hétpettyes Óvoda /ÖK/2008. (II.06.) sz határozat alapján január 31-től szakágazati és szakfeladat számok változása /ÖK/2009. (VI.04.) sz. határozat alapján a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. törvény rendelkezései alapján módosítás /ÖK/2009. (III.25.) sz. határozat e. pontja alapján a Szín-Kör-Játék Óvodát (Solymár u Törzs u.2.) tagintézményként Hétpettyes Óvoda (1033 Budapest, Harrer Pál u.7.) székhellyel működteti tovább /ÖK/2009. (VIII.26.) számú határozat az új államháztartási szakfeladatrend előírt módosítása 2008.évi CV. Törvény alapján. 14. Maximális létszám módosítása a 378/ÖK/2010. (VII.8. számú határozat alapján 15. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról és módosításáról szóló évi XC. Törvényből eredő változások átvezetése a 345/ÖK/2011. (V.26.) számú határozat alapján 16. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet változásainak átvezetése a 435/ÖK/2012. (VI.28.) sz. határozat alapján 17. A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet rendelkezéseinek átvezetése a 436/ÖK/2012. (VI.28.) sz. határozat alapján /ÖK/2012. (VI.28.) sz. határozat alapján az alapító okirat 11.b. pontja kiegészül: szabad kapacitás érdekében végzett tevékenység: nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1.A költségvetési szerv neve, székhelye: Hétpettyes Óvoda 1033 Budapest, Harrer Pál u.7. 8

9 Tagintézményei: Szín-Kör-Játék Óvoda, 1032 Budapest, Solymár u Telephelye:Óvoda, 1032 Budapest, Törzs u A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest, Fő tér 3. 3.A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest, Fő tér 3. 4.A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer kijelölt körzete 5.A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv. Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete által költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felett önálló döntési joggal rendelkezik, részjogköre van intézményi vagyon működtetésének körébe tartozó feladatoknál. Pénzügyi és számviteli, valamint a hozzá kapcsolódó nyilvántartási tevékenységet a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (1033 Budapest, Folyamőr u.22.) látja el. 6.A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az épület a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdona. Az intézmény vezetője a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni 7.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg határozott időre. A vezetője felett a munkáltatói jogkört az Önkormányzat mindenkori polgármestere látja el. 8.A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője és az általa megbízott intézményi dolgozó (k) 9.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Az intézményben foglalkoztatottak valamennyien közalkalmazottak. 10.A költségvetési szerv típusa: Óvoda Napi 11 órás nyitvatartású Intézményi maximális befogadóképessége: Székhelyen: 220 fő Tagintézményben: 110 fő Telephelyen: 110 fő 9

10 10 Összesen: 440 fő Az intézményben étkező felnőtt és gyermek maximális létszám: 449 fő 11.A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvényben meghatározott Óvodai nevelés ellátás a. Szakágazat szerinti besorolás: Óvodai nevelés b. Az ellátandó alaptevékenység: Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex Támogatása óvodai nevelés, ellátás Ezen belül a Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkező Beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási Rendellenességgel küzdő gyermekek számára is nyújt Szolgáltatást óvodai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb oktatást kiegészítő tevékenység: tanfolyam szervezés Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése c. Az alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenységek: - vállalkozási tevékenység: nincs, mértéke: 0% Budapest, június 28. Záradék: A Hétpettyes Óvoda alapító okirat módosítását, egyidejűleg az egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratot, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat június 28-ai Képviselő-testületi ülésén a 435/ÖK/2012. (VI.28.) a 436/ÖK/2012. valamint a 437/ÖK/2012. (VI.28.) számú határozataival hagyta jóvá. Az intézményi bélyegző használatának szabályozása, aláírási jogosultság, a mindenkori munkaköri leírásban szerepel A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások 10

11 11 A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott elemi költségvetésben kell meghatározni. A költségvetés tervezésével, végrehajtásával és beszámolásával kapcsolatos feladatok végrehajtását a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény valamint az óvoda között meglévő mindenkor hatályos EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS alapján kell elvégezni. Aláírási jogkör Az intézmény nevében kiadmányozási jogköre a vezetőnek van. Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat a tagóvoda vezető,vezető - helyettes írja alá. Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata: A Hétpettyes Óvoda 3 körbélyegzőt és három fejbélyegzőt használ, melyeknek a lenyomata az alábbi: 11

12 12 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 1.A gyermekek fogadása Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely. 2.A tanév rendje A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév szeptember 01.- jétől a következő év augusztus 31.- ig tart, ha az oktatási miniszter másképp nem rendelkezik. A nevelésnélküli munkanapok időpontját - évente legfeljebb 5 nap - a munkaterv tartalmazza. A szülőket tanév elején tájékoztatjuk a várható időpontokról, de legkésőbb 7 nappal a nevelésnélküli munkanap előtt Ezeken a napokon ügyeleti ellátást biztosítunk a gyermekek számára, Mókus utcai óvodában. vagy a saját, vagy a 3. A nyitva tartás rendje Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik. Eltérő az intézményi munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. Az óvoda üzemeltetése a..budapest III. ker...óbuda-békásmegyer Önkormányzat által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Az intézmény: - nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig a szülőket tájékoztatjuk. A nevelés nélküli munkanapokon biztosított ügyeleti ellátásra vonatkozó szülői igényeket írásban - a zárva tartás előtt 7 munkanappal- az óvodatitkárnak kell összegyűjtenie és továbbítani az óvoda vezetője felé. 12

13 13 A nyári zárva tartás ideje alatt a fenntartó által megállapított napokon 9-13 óráig a hivatalos ügyek intézésére ügyeletet kell tartani. Az ügyeleti beosztást a szabadságok figyelembevételével az óvodavezető készíti el. A nyitvatartási idő napi 11 óra, reggel 6 30 tól délután ig Az óvoda vezetőjével történt előzetes egyeztetés, engedélyezés alapján ettől eltérő időben (rendezvény, szülő értekezlet, fogadó óra ) is. Az ügyelet reggel óráig, ill. délután ig Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező takarító.nyitja és 18 órakor a takarító zárja ( a riasztót ki- illetve bekapcsolja ) A személyre szóló munkaidő beosztás az adott nevelési évre szóló munkatervben szerepel Az alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának dokumentálását a mindenkori jelenléti ív napi aláírása biztosítja. Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: - a nevelés nélküli munkanapok időpontját és felhasználását - a szünetek időtartamát - a nemzeti és óvodai ünnepek megünneplésének időpontját - az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját - az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját. A nevelés nélküli munkanapok, valamint az ünnepek időpontjáról az első szülői értekezleten tájékoztatást kell adni, valamint minden csoport faliújságján szeptemberben ki kell függeszteni és az óvoda honlapjára, valamint a KIR rendszer közzétételi listájában meg kell jeleníteni. A megvalósulás ellenőrzéséért tagóvoda vezető és az óvodavezető helyettes a felelős. 4. Az intézmény munkarendje 4. 1.A vezető intézményben való tartózkodása Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 7 00 tól ig az óvodavezető vagy helyettese ill. az általuk megbízott óvodapedagógus az óvodában tartózkodik. A tagóvodában meghatározott heti beosztás szerint a tagóvoda vezető 8-16 óráig tartózkodik, az általa megbízott óvodapedagógusok 7és 8 óra között, illetve 17- és 18 óra között Amennyiben tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiányzás, vagy két műszakos munkarend esetén az egybeeső munkarend miatt az intézményvezető vagy helyettesének folyamatos 13

14 14 benntartózkodása ezen időszakban nem oldható meg, úgy a helyettesítés rendjére vonatkozó szabály szerint kell eljárni. Az óvoda vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének akadályoztatása esetén a: - vezetői, - vezető-helyettesi feladatokat ellássák. Ha egyértelművé válik, hogy a) az óvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat a tagóvoda vezetőnek,( tagóvoda) illetve óvodavezető helyettesnek kell ellátnia ( székhely óvoda); b) a tagóvoda vezető,illetve óvodavezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező szakmai munkaközösség vezetőnek, kell ellátnia; c) együttes hiányzásukkor a helyettesítést az azonnali döntést igénylő kérdésekben a vezető által írásban felkért közalkalmazott pedagógus jogosult ellátni és intézkedni. A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: - a tagóvoda vezető illetve a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető helyett, csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, - a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető teljes jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet Közalkalmazottak munkarendje A közalkalmazottak munkarendjét - az intézmény zavartalan működése érdekében - az intézményvezető állapítja meg a Kt. mellékletében foglaltak alapján. A vezető helyettes feladata a napi munkarend összehangolása, változtatása a közalkalmazottak szabadságának kiadására. A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében, hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá kötelező órájának letelte utáni 10 percben az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezze. Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős családokkal történő programok stb.) a pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is berendelhető a 40 órás munkaidejének terhére. A szabadságolási terv alapján az óvodavezető a helyettessel egyeztetve engedélyezi a szabadságot. A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az intézményvezetőnek vagy a helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessen. 14

15 15 Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel hagyhatják el az intézményt. A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el. Egyéb tekintetben az Mt., a Kjt, az NKt, az óvoda dokumentumok, valamint a Kollektív szerződés irányadó. működését meghatározó intézményi A pedagógusok munkarendje A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény rögzíti Kt.19.. A pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező óraszámból, valamint a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A kollektív szerződésben határoztuk meg, hogy a munkaidő óvodai foglalkozásokkal le nem kötött részében melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusoknak az oktatási intézményben, illetve intézményen kívül kell teljesíteniük. ( 7 ) A pedagógusok napi munkarendjét, helyettesítési rendjét a vezető helyettes állítja össze. A pedagógus munkaidejének kezdetekor köteles a csoportbeli gyermekeket átvenni, munkaidejének lejártakor adhatja át ügyeletes kollégának. illetve az Külön foglalkozások rendje A szülők igénye és térítése alapján óvodánkban tanfolyamokat szervezünk Játékos angolnyelv tanfolyam, úszás,tartásjavító torna,foci, Zene-ovi A tanfolyamokat úgy szervezzük, hogy az óvoda napirendjét, pedagógiai zavarják. programját ne A foglalkozásokat óvodapedagógusok, illetve külső szakemberek úszás, foci, Mackó kosárovivezetik. A gyermekeket a csoportból viszik el, de a fogalakozás végén kötelesek a szülőnek átadni, csoportba már nem vihetik vissza. 15

16 16 IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE A vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája Óvodavezető Rendszergazda től Óvodatitkár Tagóvodavezető Óvodavezető helyettes Szakmai munkaközösség vezető1. Szakmai munkaközösség Nevelőtestület A nevelő- munkát közvetlenül segítő alkalmazottak Nkt. Az óvodát az intézményvezető irányítja, magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik, visszavonásig érvényes. Feladatait a tagóvoda vezető a vezető helyettes közreműködésével látja el. Munkaköri leírását a fenntartó készíti el. Intézményen belül megtalálható: alá - és fölérendeltség azonos szinten belül mellérendeltség Az óvodán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: - vezetők, - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. 16

17 17 Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. A szerv szervezeti felépítéséből struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. A dolgozók, középvezető, és magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre vonatkozó előírásokat a munkaköri leírásnak kell tartalmaznia. A munkáltatói jogok gyakorlása: Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője, képviselője gyakorolja. Az intézményben a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát ig a Kt.1. számú melléklete alapján, től a évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló törvény 95. -nak megfelelően a 2. és 3. számú melléklete alapján kell meghatározni. A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma az irányító szerv által jóváhagyott költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. A foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII törvényt kell alkalmazni. A költségvetési szerv vezetője a évi CXC törvény 69. (1) bek. meghatározottakon túl felel: - az intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért - az alapító okiratban előírt követelmények megfelelő ellátásáért - a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért - a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint annak teljességéért és hitelességéért - az intézményi számviteli rendért - a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért A munkakörökhöz tartózó feladat - és hatáskörök Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat - és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a kapcsolódó felelősségi szabályokat az egyes munkakörök általános munkaköri leírásait a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák. (lsd..1 sz... melléklet) A helyettesítés rendjét a vezető munkakörökre jelen szabályzat, míg más munkakörök esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírás tartalmazza 17

18 18 - A munkahely a munkavállaló, a munkakör megnevezését - A munkaidő a közvetlen felettes meghatározását - A munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás és jogkörét - Az alkalmazotti tagságra vonatkozó feladatokat, szabályokat, jogokat - A munkaköre szerinti ellenőrzését - A munkaköre szerinti alap és specifikus elvárásokat 1.A vezetőség Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. A vezetőségnek célja, hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa, meghatározza feladatait a kifelé irányuló funkciók megvalósításában, és érje el a belső szervezettsége, hatékonysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. A vezetőség tagjai: - intézményvezető, tagóvodavezető - intézményvezető helyettes - szakmai munkaközösség vezetők A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között az éves munkatervben jelzettek alapján folyamatos. Az intézkedésekről, a szerzett információkról kölcsönösen tájékoztatják egymást. A vezetők közötti munkamegosztást jelen szabályzat és a munkaköri leírás tartalmazza, mely az SZMSZ mellékletét képezi. A feladatok elosztásának alapelvei: - az arányos terhelés, - a folyamatosság. Utasítási, intézkedési jog gyakorlása - A magasabb vezető, valamint vezető beosztásban dolgozó alkalmazottak a hozzájuk rendelt munkatársak, munkatársi közösségek tekintetében utasítási és intézkedési joggal rendelkeznek. Az utasítási és intézkedési jogkör kiterjedését minden dolgozó esetében világosan meg kell határozni a munkaköri leírásban. - A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot. 18

19 A vezetői értekezlet feladata: - tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról - az intézmény valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. A megbeszéléseket az óvodavezető készíti elő és vezeti. A megbeszélésekről feljegyzés készül. A vezetők a hetente tartandó megbeszéléseken beszámolnak a vezetésük alá tartozó szervezet működéséről, illetve továbbítják az információkat az értekezleteken született döntésekről az irányításuk alatt lévő szervezetnek, továbbá a szervezettől a vezetőség felé. Az óvoda vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 2. A vezető személye Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik. Óvodavezető, csak a közoktatási törvény által előírt feltételeknek megfelelő személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. Az intézményvezetői megbízás feltételei ( a kinevezés rendjét az Alapító okirat tartalmazza ) - Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség - Pedagógus munkakörben való határozatlan idejű alkalmazás és legalább ötéves szakmai gyakorlat jan.01.-től a pedagógus szakvizsga megléte alkalmazási feltétel 277 /1997. (XII.22. ) Korm.rend.20..(2-5)bek. - Az intézményvezetőt a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával döntése előtt be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közösségének, szülői szervezetének a véleményét. - Az alkalmazotti közösség állást foglal abban, hogy támogatja a a pályázó vezetői megbízását - A nevelőtestület az alkalmazotti közösség értekezletét megelőzően alakítja ki véleményét a pályázó által benyújtott vezetői programról - A pályázó nem vehet részt az alkalmazotti közösség, ill. a nevelőtestület döntéseinek meghozatalában akkor, amikor személyéről ill. az általa benyújtott vezetési programról szavaznak 2.1.Az intézményvezető feladatai, jogköre, felelőssége Az intézmény élén az intézményvezető áll, akit egy helyettes segít az óvoda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában. Az intézményvezető munkaköri leírását a polgármester készíti el. 19

20 20 Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja a jogszabályok maradéktalan figyelembevételével a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák meg. Az intézményvezető - a köznevelési törvénynek megfelelően egy személyben felelős: - az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyért, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, nem utal más hatáskörébe; - az intézményi szabályzatok elkészítéséért; - az intézmény pedagógiai programjának és más belső szabályzatának jóváhagyásáért; - az intézmény képviseletéért; - a nevelőtestület vezetéséért; - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért; - az intézmény szakszerű és törvényes működéséért; - az ésszerű és takarékos gazdálkodásért; - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért; - az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért, az intézmény besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatokat nyomon követő (monitoring) rendszer működtetéséért, - az intézményi számviteli rendért; - a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért; - a pedagógiai munka magas elvárásoknak megfelelő megvalósításáért; - a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért; - az alkalmazotti érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért; - a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért; - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért az intézményben; - a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; - a munka-, és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért; - a gyermekbalesetek megelőzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, a feladatellátás ellenőrzéséért; 20

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. széptémbér 25. napja n mégtartőtt sőrős nyílt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l

KIVONAT. Algyő Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. széptémbér 25. napja n mégtartőtt sőrős nyílt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l KIVONAT Algyő Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. széptémbér 25. napja n mégtartőtt sőrős nyílt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 250/2013.(IX.25.) Kt. határozat Tárgy: 2013. szeptember 25-i soros testületi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat Testvérkék Ferences Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat 2013. Készítette: Némedy Rita óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Jogszabályi alapok, tartalmak 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tar t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés, általános rendelkezések..3

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzatot készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető

Részletesebben

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata A Karate Kölyök Magánóvoda Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETŐ Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA Intézmény OM azonosítója: 026993 Készítette: Dr. Battyáni Istvánné óvodavezető Legitimációs eljárás Érvényességet igazoló aláírások II/ 2014 határozatszámon

Részletesebben

A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 034293 Intézmény fenntartója: Kisközösség Alapítvány Székhely: 1031 Budapest, Emőd utca 12. SZMSZ-t készítette: óvodavezető

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben