SZABOLCS ÉS SZATMÁR VÁRMEGYÉK XVI - XVII. SZÁZADI PÉNZFORGALMA LEVÉLTÁRI FORRÁSOK ÉS PÉNZLELETEK ALAPJÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABOLCS ÉS SZATMÁR VÁRMEGYÉK XVI - XVII. SZÁZADI PÉNZFORGALMA LEVÉLTÁRI FORRÁSOK ÉS PÉNZLELETEK ALAPJÁN"

Átírás

1 Ulrich Attila SZABOLCS ÉS SZATMÁR VÁRMEGYÉK XVI - XVII. SZÁZADI PÉNZFORGALMA LEVÉLTÁRI FORRÁSOK ÉS PÉNZLELETEK ALAPJÁN A XVI-XVII. századdal foglalkozó pénztörténésznek a korabeli pénzforgalom feltárásakor, kutatásakor annak ellenére nehéz dolga van, hogy nagyszámú éremlelet, és viszonylag kielégítő mennyiségű írott fonás áll rendelkezésére. Hiányosságuk miatt azonban, amelyek elsősorban a kor szokásaiból adódnak', nem mindig szolgálnak pontos adatokkal a numizmatikusok számára. Ezért nem vállalkozhattunk - már a kutatás rövidségére való tekintettel sem - Szabolcs és Szatmár vármegyék XVI-XVII. századi pénztörténetének teljes áttekintésére; hanem egy általános jellemzés után az eltérésekre hívnánk fel a figyelmet. Előtte azonban három fontos problémakört kell megemlíteni, amelyek egyetemességüknél fogva éivényesek a két megye pénzforgalmára is. Mint tudjuk, a XVI. században elinduló új gazdasági tendenciák, az árforradalom megkövetelte a nagy címletű pénzek verését. Az új pénz, a tallér 2,valamint az aranyak ezentúl az értékpénzek 3 szerepét töltötték be a pénzforgalomban, ezért a legkeresettebb pénznemekké váltak a XVI-XVII. században. Az eddigi meghatározó fizetőeszközök a dénár és a garas váltópénzzé 4 degradálódott. A pénzek ilyen típusú megkülönböztetése teljesen megbontotta az eddig egységesnek mondható pénzforgalmat, ezért nem meglepő a sok panasz, amelyekkel az írott fonásokban találkozhatunk 5 Ehhez szorosan kapcsolódik a második problémakör, amely a korszakban újra erőre kapó tezaurációhoz, illetve a szinte mindenre kiterjedő spekulációhoz, és az ezzel összefüggő un. felár-rendszerhez 7 kapcsolódik. A fizetőeszközök tervszerű begyűjtése, és felhalmozása, valamint a spekuláció következtében rengeteg nemesfém - akár vert, akár veretlen formában - hagyta el régiónkat*. Az aranyak és tallérok kedveltsége miatt a váltópénzeket nem, vagy csak jelentős felárral fogadták el - főleg a törökök -, növelve ezzel a lakosság terhét. Ez egyébként az aprópénzek számának csökkenéséhez vezetett, oly mértékben, hogy hiányuk állandósult a XVI-XVII. században. A kor legfontosabb numizmatikai problémája a pénzek un. forgási sebességével 9 kapcsolatos. A XVI-XVII. században meglévő pénzverési szokások, a határok nélküli pénzáramlás, a fizetőeszközök "kereskedelmi pénz" jellege, illetve a fentebb említett tényezők miatt minden pénzfajtának

2 külön keresettsége, agiója alakult ki. Ennek függvényében egyes típusokon igyekeztek gyorsan veszteség nélkül túladni (lengyel garasok, török akcse, rosszabb tallérok), míg másokat hosszabb ideig maguknál tartottak, tezauráltak (aranyak, jó tallérok), hogy nyereség reményében továbbadják őket". Az előbb felvázolt problémák csupán ízelítőt szerettek volna adni a XVI-XVII. századi pénztörténet kutatásakor fellépő problémákból, remélhetőleg érzékelhető, milyen nehéz feledett e kor pénzforgalmának pontos, tudományos alapossággal történő feltárása. Szabolcs és Szatmár vármegyék fontos geopolitikai helyzetükből következően sajátos pénzforgalommal rendelkeztek. Megállapítható, hogy nagytömegű pénzbeáramlás, és gyorsan frissülő pénzforgalom jellemezte a két vármegyét. Ezt a sokszínűséget elsősorban Debrecen, Várad, Szatmár közelsége, az Erdélyből induló - és oda visszatérő - Kassán, Danzigon át Amszterdamig vezető kereskedelmi út 72, a Kálló-Tokaj hadiút, valamint a Szabolcsban ősi mesterségnek számító salétromfőzés, és a salétrommal való kereskedés 7 "* biztosította. Viszont az itt jelenlévő három érdekszféra, a rendszeres háborúskodások, portyázások, az állandó katonai jelenlét, és a minimum háromfelé történő adózás igen terhelő - egyszerűen fogalmazva - pénzkiszívó hatással volt a pénzforgalomra. A fentiek alapján Szabolcs és Szatmár vármegyék XVI-XVII. századi pénzforgalmát három korszakra lehet osztotani, amelyek a pénztípusok beáramlását, jelenlétét tekintve megegyezik a két század magyar pénztörténetével. Az első csoport a XVI. század elejétől 1619-ig tart. Ebben a körülbelül száz évben a magyar dénárok többsége mellett a lengyel garasok 14 nagy száma jellemző. Más külföldi pénzek forgalma jelentéktelennek mondható, egyedül a cseh weisspfenig 15 - ami a pénzleletekben szép számmal található a XVI. században -, illetve a török akcse - a levéltárt fonások szerint a 15-éves háború idején 16 - forgalma érdemel említést. Bizonyos esetekben - büntetés, adósság - jelentősnek mondható az aranyak forgalma', a talléroké pedig valószínűleg mérsékelt maradt. Említést érdemelnek még a hamis veretek is, itt elsősorban a lengyel garasok és magyar dénárok silány utánvereteire kell gondolnunk, amelyek a pénzleletek szerint is meghatározó tételt képeztek a kor pénzforgalmában. A második csoport 1619-től, az un. Kipper-kor pénzrontási időszakától 1659-ig, I. Lipót császár pénzrefonnjáig tart. Az itt eltelt negyven évben teljesen visszaesett a magyar dénárok forgalma, emelkedett viszont az osztrák, a Német-római Császárság területén vert pénzek, valamint az erdélyi dénárok, és garasok száma. Ez utóbbi érmek gyakoribb elterjedése szorosan kapcsolódik a fejedelemség politikai és területi térnyeréséhez, a két vármegye

3 Erdélyhez csatolásához. E korszakban stagnált az aranyak forgalma, a tallérok számában enyhe emelkedés figyelhető meg. A harmadik korszak közt eltelt időt foglalja magába. A levéltári fonásokból, valamint a pénzleletekből megállapítható, hogy a XVII. század második felében igen élénk pénzforgalommal rendelkezett mind Szabolcs, mind Szatmár vánnegye. Elsősorban Lipót reformjának köszönhetően az osztrák, a magyar, a cseh 3,-6,-15-krajcárosok forgalma emelkedett ki, azonban a lengyel 6- és 18-garasok,H is jelentős pénzforgalmi tényezők voltak. Elélte csúcspontját a Német-római Császárság vereteinek száma is. Növekedett a tallérok, illetve azok részeinek (1/4, 1/2, 2/3) forgalma, csökkent viszont az aranyak jelentősége. A veit pénzek éltékének, súlyának növekedése, a pénzlábak csökkenése jelzi azokat a XVII. században bekövetkezett kedvezőtlen gazdasági változásokat, amelyek az árforradalom hatásaként régiónk elmaradását eredményezte. Bizonyos, hogy a XVII. század utolsó húsz évében - a török kiűzésének időszakában - általánosan csökkent a forgalmi pénzek száma, a hadműveletek, valamint az elviselhetetlenné növekedett adózás miatt, ene egyébként több forrás is utal /y. Az imént ismertetett három kategória meglehetősen sematikus, őszintén szólva nem sokat árul el a két vánnegye pénzforgalmának egyediségéből. A fenti kategóriák csupán azt mutatják, hogy általában véve Szabolcs, és Szatmár pénzforgalma megegyezik a Magyar Királyság, Erdély, illetve a Hódoltság XVI-XV 11. századi pénzviszonyaival. Azonban a pénztörténeti fonások egyértelműen utalnak arra, hogy a két megye pénzárfolyamai, illetve egyedi esetekben a pénzforgalma is eltér a környező területekétől. Ilyen különbség a cseh weisspfennig forgalma a XVI. században. Ezek a veretek ugyanis nagy tömegben csak a Felvidéken forogtak - tehát, a Dunántúlon, a Hódoltságban, Erdélyben lényegesen kisebb mennyiségben -, és úgy tűnik, Szabolcs, és Szatmár vármegyék képezték tömeges előfordulásuk déli határát 20. Szembetűnő még a XVII. század közepén oly gyakori francia eredetű timon, valamint 27 a németalföldi oroszlános tallér 22 gyér forgalma, ugyanis timonból a JAM élemgyűjteményében mindössze egy darab található, oroszlános tallér viszont egy sem. Az utóbbi pénzfajtának forgalmára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban mindössze két fonás utal 2i. Bizonyos, hogy a pénzek forgalmi értéke(ára) is kedvezőtlenül alakult a kor embere számára. A XVII. század második felében megszaporodó decretumok 27 a pénzárak meghatározására úgy tűnik eredménytelennek bizonyultak. A fonások szerint Szabolcs megyében - Szatmárról itt nem beszélhetünk megfelelő adatok hiányában - a pénzértékek közelebb álltak az erdélyi, illetve hódoltsági árakhoz, mint a Magyar Királyságéhoz. Annak

4 ellenére igaz a fenti kitétel, hogy szinte bizonyos, a fizetőeszközök éltékeit az éppen hódító, birtokló, vagy éppen sarcoló, adóztató hatalom árszabásához alakították. Feltételezhető tehát, hogy a megyében egyszerre legalább kétháromféle árszabás is érvényben volt, jó alapot szolgáltatva a kiterjedt pénzspekulációnak. A következő példák érzékletesen szemléltetik a fentebb leírtakat. Az imperiális tallérok értéke Szabolcsban már 1660-ban már 200 dénár volt a törökök mesterséges pénzárfolyam változtatásának köszönhetően 25. A Magyar Királyság területéu viszont, mint azt Lipót decretumai is mutatják, csak ben érték el ezt az értéket 2 ' 5. Bizonyítékul szolgál Aeneas Caprara 1686-os rendelete is, amelyben / tallér (imperiális, és francia) 35 garasban megállapított értéke egyezik a XVII. század végi erdélyi árakkal 27 A polturák esetében, a két poltúrások megkülönböztetése - Thököly Imre rendelete szerint - 5, illetve 6 dénáros értékben, jelzi, hogy a Magyar Királyság pénzárai mellett, az erdélyi árszabást is figyelembe vették 2 *. Szembetűnő az aranyárak között fellépő különbség is ban Szabolcs vármegyében egy arany 4 Ft.-ba került, ami megegyezik a Hódoltságban ekkor éivényben lévő árszabással 29. Ugyanebben az évben Zemplénben 360, a Felvidéken 300 dénárt adtak egy aranyéit ben Szabolcsban 450, Szamosújváron 400, Kecskéméten és Kassán szintén 450 dénár volt a körmöci arany ára ban Caprara az arany értékét 450 dénárban határozta meg. Ebben az évben Kecskeméten dénár között* 7, Tatán 350, Turóc vármegyében 4 Ft. 8 poltura, azaz megközelítőleg 424 dénár volt a veit arany ára J2. A pénzárfolyamok XVII. századi alakulása érzékelhetővé teszi Szabolcs megye gazdasági problémáit. Sót a forgalmi pénzek kurzusának a hódoltsági, valamint az erdélyi árakhoz való közeledése, vagy egyenlősége azokkal nem hagy; kétséget afelől, hogy a század második felében súlyos gondokkal küszködő két területtel megegyezően Szabolcs vármegye is hasonlóan nehéz helyzetben volt. A kutatás rövid ideje miatt azonban csak arra vállalkozhattunk, hogy érzékeltessük e régió egyedi, különleges helyzetét, rámutassunk azokra a pénztörténet szempontjából fontos gazdasági hatásokra, amelyek a XVI-XVII. században a két vármegyét érték.

5 JEGYZETEK 1. Ezek a hiányosságok elsősorban abból adódnak, hogy a XVI-XVII. század embere az írott fonásokban általában a regisztrált pénzösszegeket számolási foiintban adta meg. Emiatt sajnos nem lehet a pénzforgalom összefüggéseit nagy magabiztossággal megállapítani. 2. Horváth Tibor Antal: A tallér értékváltozása között, Numizmatikai Közlöny (továbbiakban: NK) LXII-LXIII. évf. ( ) 25., illetve dr. Sára János: A Habsburg uralkodók kora és pénzverése Magyarországon , Bp Magyar Éremgyűjtők Egyesületének kiadványa, Huszár Lajos: A Habsburg-házi királyok pénzei , Bp.: Akadémiai kiadó, (tov.: Huszár) 4. Huszár: IV.A.l.Fasc.78.No IV.A. 1.Fasc.87.No.2, IV.A. l.fasc No.33, A tezauráció jelenségére szép példákat találunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltárban. IV.A. l.fasc.25.no.7. "(...JTa/lér vagyon egy saczkoban No. 275., Arany vágjon No. 5., Aranjpoganpénz No.5, Egj tallérnj széles arany (!) No.2, Vagyon mas sakban aranj No. 469." Lásd még IV.A.l.Fasc.24.No , Fasc.57.No , Fasc.104.No A spekulációra jó példa: IV.A. 1 Fasc.84.No , Szabolcs vármegye rendjei "a török által erőszakosan felveretett" árakra panaszkodnak. Ugyanebben az évben Szatmár nemesi gyűlése nyomatékkal megerősíti az eddigi pénzárakat. (IV.A. 1 Fasc.84.No ), A felárrendszene: N. Kiss István: Az ár - és bértörténet kérdése Magyarországon között. Történelmi Szemle, szám Az országgyűléseken szinte állandó téma a nemesfémek kiáramlásának megállítása. Ilyenek például a következő törvénycikkek: 1548/54. Magyw Törvénytár [ ] - (tov.:mtt) - (szerk.: dr Márkus Dezső), Bp.: Franklin Társulat, , 1555/8 (MTT [ ] 387.), 1559/46 (MTT [ ] 469.), 1563/73 (MTT [ ] 525.), 1566/10 (MTT [ ] 539.) 9. Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII. század IA mindennapi élet stmktúrái/ Bp.: Gondolat, A XVI-XVII. század folyamán több mint száz féle pénz forgott a mindennapi életben. Ezüsttartalmuk, származási helyük különbözősége, forgalomban lévő száma miatt más-más értékek keletkeztek a pénzforgalomban. Mivel az adózásnál, illetve egyéb vásárlásoknál az értékpénzekkel fizetők jártak jól, ezért igyekezett mindenki a "jó pénzek"

6 tulajdonosává válni, az un. "rossz pénzektől" pedig minél gyorsabban megszabadulni. Ez a sokféle pénz táptalaja volt a spekulációknak, de a tezaurációra is pozitív hatást gyakorolt. 11. Vő. IV.A.l.Fasc.84. No Várad elestével, majd az ezt követő török expanzióval ez a kereskedelmi út keletebbre tolódik, így bizonyíthatóan szerepet játszik Szabolcs és Szatmár vármegyék pénzforgalmának jelentős csökkenésében e tény. Vö.: Erdély története II. kötet, (főszerk.: Köpeczi Béla) Bp.: Akadémia Kiadó, , illetve 43. térkép "Erdély gazdasága a 17.század második felében" címmel, között. A forgalmi pénzek csökkenéséhez hozzájárult még az egyre növekvő török adóztatás. Vö. IV.A.1. Fasc.78.No , "(...)ha karácsonig az summának felét ki nem viszik (ti. a török II.Rákóczi György lengyel hadjárata után Szabolcs vármegye egy évi adóját 7000 tallérról tallérra emelte fel), ne legyen semmi reménységünk hazánk megmaradásáról. (...) " 13. Ny ár ády Mihály: Salétromfozés Szabolcs megyében a XVI-XIX. században. Jósa András Múzeum évkönyve I Bp.: Hozott törvényeket a salétrom eladásával kapcsolatban a magyar országgyűlés is. MTT [ ] 1596/ A XVI. század elejétől az 1530-as évekig a félgarasok, 1540-es évek elejétől ig a garasok, között pedig a dutkák tették ki a lengyel pénzeforgalom nagy többségét. Ezt egyébként a JAM éremgyűjteményében lévő pénzleletek is alátámasztják. 15. Horváth Tibor Antal: Batka, kacsinka, teruntius, NK. LVI-LVII. ( ) , vagy Huszár: IV.A.l.Fasc.25.No.7. "egy poganj arany"; "aranj pogan pénz No.5."; "Egj pogan pénzes párta"; "Egj pogan pénzes teorpe Ezeost kannaczka"; "Egjfiai ladaczkaban eggj fiába pogan pénz aranjas"; "3. fiában pogan pénzek" 17. Vö.: IV.A.l.Fasc.25.No , Fasc.34.No , Fasc.104.No A hatos garas népi neve susztak volt. vö.: Buza János: Lengyel és magyar váltópénz Alsó-Ausztriában (A "poltútrás garasok" magyarországi forgalmához a XVII. század második felében) NK. XC-XCI. ( ) 134. A 18-garas népi neve ort volt a 17. században, vö.: Heinz Fengler- Gerhard Gierow-Willy Unger: Transpress Lexikon Numismatik, Berlin: Transpress VEB Verlag fur Verkehrswesen, 1976, "Achtzehngröschen" címszó 12., "Ort" címszó Lásd a 12. jegyzetet! 20. Horváth Tibor Antal: Batka, kacsinka, teruntius. NK. LVI-LVII. ( ) 49.

7 21. Iványosi-Szabó Tibor: Pénzforgalom és pénzértékek Kecskeméten , in.: Bács Kiskun megye múltjából VII. Gazdaságtörténeti és demog-ráfiai feldolgozások, (szerk.: Iványosi-Szabó Tibor) Kecskemét:Bács-Kiskun megyei Levéltár kiadványa IX., (tov.: Iványosi) 22. Buza János: Oroszlános tallérok árfolyama és szerepe Magyarország pénzforgalmában, NK. LXXX-LXXXI. ( ) IV.A.l.Fasc.25.No "két tallér levkás", illetve IV.A. 1. Fasc.82. No "(...)két száz tallérral adós orroszlán gurus(...) " 24. IV.A.1. Fasc.91.No , Fasc.92.No ; Fasc.94. No , Fasc.95.No , Fasc.96.No , Fasc.98. No ; Fasc.100.No , Fasc.103.No , Fasc.104. No ; Fasc. 111.No , Fasc. 112.No , Fasc. 113.No , Fasc. 114.No , Fasc. 115.No , Fasc. 116.No IV.A. 1.Fas'c.84.No "(...)Minthogy a törökök között az Aranyak s tallérok valóra igen felveretett, úgy hogy egy aranyat négy Forintra, egy tallért penigh kétforintraf...) " 26. Bodor Imre: Magyarország aprópénzei a XVII. század második felében. NK. LXXII-LXXIII. ( ) IV.A. 1.Fasc. 104.No , illetve Horváth Sándor: A pénzek értéke , MGTSZ V IV.A.l.Fasc.84.No.l Horváth Tibor Antal: A magyar aranyforint értékváltozása között. NK LVIII-LIX. ( ) 47. (tov.: Horváth T. A.:) márciusában török területeken a magyar arany értéke 400 dénár volt, Zemplénben viszont csak 360 dénárt adtak érte. IV.A. 1.Fasc. 103.No Horváth T A.: 31. és 48. Kecskemét: larany=15 lepér. A lepér értéke már 1681-ben 36,8 dénár volt, így az arany ára Kecskeméten 540(!) dénár körül mozgott - a lepér árát vö.: Iványosi: , az arany értékére vonatkozólag. 31. Iványosi: Horváth T. A.: 49.

8 Attila Ulrich: Der Geldverkehr der Komitate Szabolcs und Szatmär im Jahrhundert aufgrund von archivalischen Quellen und Geldfunden Der Geldverkehr der Komitate Szabolcs und Szatmär zeigt für den Forscher aufgrund der geschriebenen Quellen und auch der Geldfunde ein interessantes Bild. Nach dem Geldverkehr heben sich diese Komitate von den Nachbargebieten natürlich nicht ab, die gleichen Tendenzen (Mangel an Weitmünzen, große Mengen an Wechselgeldern, Aufgeld-System, Thesauriemng) kommen zur Geltung, als bei den ungarischen Geldverhältuissen der Periode. Ihre geopolitische Lage ist aber doch wichtig, die durch die drei Interessensphären (Habsburger Reich, Siebenbürgen. Osmanisches Reich), sowie der Durchlauf wichtiger Handels- und Heeresstraßen geschaffen wurde - das alles führt zu einem regen Geldverkehr. Die Abweichungen sind nicht in den Typen der im Umlauf befindlichen Zahlungsmittel zu suchen, da diese, bis auf eine Ausnahme, mit dem Geldverkehr der Epoche identisch sind; sie liegen in der Preisgestaltung. Die Preisverhältnisse, die denen der türkischen Besatzungsgebietes und in Siebenbürgen glichen, waren in den beiden Komitaten bis zu einem gewissen Grade ungünstig. (Man soll nur an die niedrige "Urbanisation" oder an die Schutzlosigkeit der Bauern gegenüber der Erobemngs- und Plünderungsmacht denken). Da in den Komitaten Szabolcs und Szatmär mehrere Preisregelungen gültig waren, fühlte es zur verstärkten Veraimung der Region, sowie zur Spekulation betrug der imperialer Taller 200 Denar, im Ungarischen Königtum erreichte er diesen Preis erst Auch der Weit des ungarischen Goldenforint hat sich ähnlich gestaltet: z.b. : eine Goldmünze kostete 1686 in Kecskemet Denar, in Tata 350, im Komitat Türöc 424, in Szabolcs 450 Denar. Schließlich soll bemerkt werden, daß diese Studie nur einen Teil der Grundlegung der Geldgeschichtforschung für die Komitate Szabolcs und Szatmär darstellt, so konnte in dieser Studie nur die besondere Lage der zwei Komitate aufgezeigt werden.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 )

AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 ) AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 ) TÓTH TIBOR XVIII XIX. század fordulójának háborús eseményeit és a napóleoni hadjárátok lezáródását követő mezőgazdasági

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban:

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: I. Nyomtatott sajtó: MTI Híranyag: Tudomány - Megalakult az Imre Samu Nyelvi Intézet Bécs, 2007. november 23., péntek (MTI) - A Magyar Tudományos

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 213 673. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0196(COD) 25.10.2010. Jelentéstervezet Andreas Schwab (PE442.789v04-00) a fogyasztók jogairól

MÓDOSÍTÁS: 213 673. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0196(COD) 25.10.2010. Jelentéstervezet Andreas Schwab (PE442.789v04-00) a fogyasztók jogairól EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 25.10.2010 2008/0196(COD) MÓDOSÍTÁS: 213 673 Jelentéstervezet Andreas Schwab (PE442.789v04-00) a fogyasztók jogairól (COM(2008)0614

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN

A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1980 81 jl A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN (Szeged, Móra Ferenc Múzeum) 1979-ben, a hódoltság kori Gyója falu ásatásának befejezése után, a Tisza III. Vízlépcső

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Pénzes János, PhD egyetemi adjunktus A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer

Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer ENREGIS/Gitterbox 250 cikkszám 101010 Tartalom: (I) (II) Termékleírás / Műszaki adatok Általános útmutató a munka előkészítéséhez (III)

Részletesebben

17. SZÁZADI ÉREMLELET ZUBOGYRÖL V. SZÉKELY GYÖRGY

17. SZÁZADI ÉREMLELET ZUBOGYRÖL V. SZÉKELY GYÖRGY 17. SZÁZADI ÉREMLELET ZUBOGYRÖL V. SZÉKELY GYÖRGY 1978 júliusában az Országos Műemléki Felügyelőség által a zubogyi református templomban végzett műemléki és régészeti kutatás során a szentély délkeleti

Részletesebben

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2.

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. Ritka nagyemlősök a régi Állatkertben 1 Irta: Anghi Csaba Budapest Főváros Állat- és Növénykertje, Budapest 1966-ban

Részletesebben

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre)

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre) Die Formbarkeit des Betons, die Edelkeit und die vielfältige Struktur seines Oberflächendesigns sowie seine hohe Festigkeit bieten fast uneingeschränkte Möglichkeiten für Architekten, Garten- und Möbelplaner.

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

GONDOLATOK A FIZIKA TANÍTÁS HAZAI ÉS NÉMETORSZÁGI GYAKORLATÁRÓL, SZEMÉLYES TAPASZTALATOK ALAPJÁN

GONDOLATOK A FIZIKA TANÍTÁS HAZAI ÉS NÉMETORSZÁGI GYAKORLATÁRÓL, SZEMÉLYES TAPASZTALATOK ALAPJÁN GONDOLATOK A FIZIKA TANÍTÁS HAZAI ÉS NÉMETORSZÁGI GYAKORLATÁRÓL, SZEMÉLYES TAPASZTALATOK ALAPJÁN Hömöstrei Mihály Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest, Georg-Cantor-Gymnasium, Halle hmisko83@hotmail.com,

Részletesebben

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József -

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József - BMMK 16 (1996) 437-447. A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről - Palov József - Szarvason és környékén az első régészeti kutatások 1870-től 1920-ig folytak Haan Lajos, Zsilinszky Mihály, Benka Pál, Krecsmarik

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Modell megnevezések széria P00 széria P00 széria P300 széria P400 3 széria P500 3 Méretfüggő kivitelek 3 Díszítő elemek iránya 4 Nemesacél lizénák 4 Fa dekor 5 Beton design 6 Szín logika

Részletesebben

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009 Kombi-V15 pellet / hasábfa kombikazán Teljesítmény 4-14,9 kw Termékismertető Verzió: 1 / 2009 Szerző: W.Pöllabauer Perhofer GmbH (Magyar képviselet: Szalontai RGB Bt.) Kombi-V20 adatlap Oldal 1 Változtatás

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

A KET. JOGORVOSLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAINAK ALKALMAZHATÓSÁGA AZ EGYES HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN TURKOVICS ISTVÁN

A KET. JOGORVOSLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAINAK ALKALMAZHATÓSÁGA AZ EGYES HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN TURKOVICS ISTVÁN Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 383 387. A KET. JOGORVOSLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAINAK ALKALMAZHATÓSÁGA AZ EGYES HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN TURKOVICS

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BODNÁR MÓNIKA Balogh Béla nevével először debreceni egyetemistaként találkoztam, mikor a néprajzi tanszék hallgatójaként részt vettem az akkor induló Gömör-kutatásban.

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Budapest Nádor u. 7. I em. 139 Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról 1. Az Osztrák-Magyar

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

MATEMATIKA NÉMET NYELVEN

MATEMATIKA NÉMET NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 3. MATEMATIKA NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika

Részletesebben

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.-

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1002 1003 1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1003. Lot 8 db/st./pcs 2007 PP 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo:

Részletesebben

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon Präsentationen auf internationalen Messen Messen sind Kommunikationsveranstaltungen, die als Teil des Gesamtmarketings das eigene Image stärken und

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 261-278. A MEZŐBERÉNYI NÉMETEK LAKÓ- ÉS NYÁRI KONYHÁINAK LEÍRÁSA. - Csete Gyula - Bevezetés

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 261-278. A MEZŐBERÉNYI NÉMETEK LAKÓ- ÉS NYÁRI KONYHÁINAK LEÍRÁSA. - Csete Gyula - Bevezetés A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 261-278. A MEZŐBERÉNYI NÉMETEK LAKÓ- ÉS NYÁRI KONYHÁINAK LEÍRÁSA - Csete Gyula - Bevezetés Mezőberény nagyhatárú mezőváros Békés megyében, külterületén nagykiterjedésű

Részletesebben

péntek, november 22. Vezetői összefoglaló

péntek, november 22. Vezetői összefoglaló péntek, 2013. november 22. Vezetői összefoglaló A tengerentúli részvényindexek a pozitív amerikai makroadatoknak köszönhetően emelkedtek, azonban az európai tőzsdék többsége eséssel zárta a tegnapi kereskedést.

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

KRISTALLRoll. TERASZOK.HU Élet a teraszon

KRISTALLRoll. TERASZOK.HU Élet a teraszon TERASZOK.HU Élet a teraszon A KristallRoll egy innovatív, teleszkópos oldalsínekkel és speciális feszítő rendszerrel ellátott függőleges napellenző, szélvédő oldalfal. Ez az ideális megoldás, hogy verandáját,

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN Földrajz német nyelven középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. AUFGABE

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Önöket a 282/2011/ EU végrehajtási rendelet fő tartalmi elemeiről, amely

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Berlin nevezetességei

Berlin nevezetességei Berlin nevezetességei Projektterv: Berlin Összeállította: Ősz Ágnes Wendler Andrea Iskola: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Tanév : 2009/2010 Projektleírás Kiemelt téma Időtartam Órakeret Évfolyam

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05 Meghívó Németek a Kárpát-medencében címmel rendez nemzetközi konferenciát 2009. április 2-4. között a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Németek a Kárpát-medencében Nemzetközi konferencia

Részletesebben

Műanyagalakító szerszámok tervezése

Műanyagalakító szerszámok tervezése MŰEGYETEM 1782 Polimertechnika Tanszék Műanyagalakító szerszámok tervezése Ábrafüzet Fröccsidők Irányértékek Műanyagalakító szerszámok tervezése Fröccstérfogat Fröccsidő [s] [cm 3 ] alacsony közepes nagy

Részletesebben

Vezetői összefoglaló március 2.

Vezetői összefoglaló március 2. 2017. március 2. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euróval és a svájci frankkal szemben közel változatlan maradt, míg a dollárhoz képest gyengült. A BUX 11,9 milliárd forintos,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén írta : S z u n y o g h y János, Budapest A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társulat egykori Állattani Szakosztályának 405.

Részletesebben

Padlécek, lécekbe öntött merevítéssel Bankbohlen mit innenliegender Armierung

Padlécek, lécekbe öntött merevítéssel Bankbohlen mit innenliegender Armierung 13 Padlécek, lécekbe öntött merevítéssel Bankbohlen mit innenliegender Armierung Szabványméretek Darabár EURÓ Standardmaße cm Gewicht ca. Stückpreis EUR Vastagság: Szélesség Hosszúság Stärke kg Breite

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

A japán gyertyák használata

A japán gyertyák használata A japán gyertyák használata www.elemzeskozpont.hu Mire használható ez az ebook? Az ebook-ban ismertetésre kerülő anyag szükséges az elemzeskozpont.hu weboldalon megjelenő technikai elemzések értelmezéséhez.

Részletesebben

TP600 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TP600 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TP600 HASZNÁLATI UTASÍTÁS GARANCIA TERMÉK-GARANCIA Gyártási garancia: A Medencére egy 5 éves időszakra szóló szín és színtartóssági Garanciát nyújtunk. 2 év az alap és választható spa berendezésekre medence

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN

A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN Dr. Markó József: [1] A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN T A R T A L O M 1. Bevezető. 2 2. Nemzetközi kitekintő. 2 Oldal 2.1. Ausztria 2 2.2. Dánia és Spanyolország 3 2.3.

Részletesebben

csütörtök, október 16. Vezetői összefoglaló

csütörtök, október 16. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. október 16. Vezetői összefoglaló A szerdai kereskedési napon rendkívül rossz hangulat uralkodott a nemzetközi tőzsdéken. Szerdán a 307-es szint fölé emelkedett az euró/forint kurzus; a

Részletesebben

A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI

A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI A népi öltözködéssel foglalkozó szakirodalmunk minden esetben tárgyalja a férfi ruházat alapját, az inget és a gatyát. Adatait a levéltárakból, korabeli metszetekről 1 és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL*

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* JELENTÉS BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* A Központi Statisztikai Hivatal, a statisztikai törvénynek megfelelően, évente átfogó elemzést készít a társadalmi és gazdasági folyamatokról

Részletesebben

Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen. MasterCard Silver*

Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen. MasterCard Silver* VÁLLALATI ÜGYFELEK Standard Kondíciók FIRMENKUNDEN Standard-Konditionen Érvényes 2015. június 01-től visszavonásig Gültig ab 01.06.2015 bis auf Weiteres Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 12.

Vezetői összefoglaló június 12. 2017. június 12. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama az euróhoz képest kis mértékben gyengült, a svájci frankkal és a dollárral szemben pedig erősödött. A BUX 6,3 milliárd forintos,

Részletesebben

Havi hidrometeorológiai tájékoztató

Havi hidrometeorológiai tájékoztató Havi hidrometeorológiai tájékoztató 2011. december Decemberben a hazánk csapadékszegény időjárását meghatározó anticiklonális időjárási helyzet megszűnt, és újra a ciklonok vették át az időjárásunk irányítását.

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992.

Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992. A cseh-szlovák válás előtörténetéből Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992. Diagnosztizálható-e egzakt társadalomtudományi módszerekkel egy olyan kórokozóegyüttes,

Részletesebben

csütörtök, április 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, április 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. április 24. Vezetői összefoglaló Tegnap a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is negatív tartományban zártak a többségében kedvező makroadatok ellenére. Szerdán a forint

Részletesebben