HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)"

Átírás

1 HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM ) 2013

2 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések Az intézmény adatai Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi kötelezettségek teljesítése és az iskola által elvárt viselkedés szabályai A tanuló kötelességei A tanulók jogai Tanulói jogok gyakorlása Az iskola által elvárt viselkedés szabályai Az iskolába behozott dolgokkal kapcsolatos előírások...8 III. Az iskola munkarendje...8 IV. Általános működési szabályok Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend Egészségvédelem Balesetvédelem Vagyonvédelem Egyéb előírások Ellenőrző könyv Hetesek kötelességei A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások A tanuló fegyelmi felelőssége Dohányzás, alkohol- és kábítószer fogyasztás büntetése A tanuló anyagi felelőssége A tanuló munkájának elismerése Tanulmányi jegyek Jutalmazások Hivatalos ügyek intézésének rendje Az ingyenes tankönyvellátás elvei A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei

3 19.A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, formája Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje Tanulói jogviszony létesítése Az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 18 V. Záró rendelkezések 19 VI. Mellékeletek sz. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyilvántartási rendje sz. A számítástechnika terem rendje sz. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 21 3

4 I. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A Házirendet: - a nevelőtestület fogadja el. - az iskola igazgatója hagyja jóvá A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. Ezen házirend: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény érvényben lévő rendelkezései - 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet - továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normákkötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és a nevelő-oktató munkát segítő dolgozókra egyaránt. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek ismertetni tanítványaikkal a Házirend szövegét. 1.Az intézmény adatai - neve: Benedek Elek Általános Iskola - székhelye: 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. - OM azonosító: Az iskola nagyobb tanulóközösségei - a tanulók nagyobb közössége a tanulói létszám 25 %-a. 4

5 A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételüket. II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi kötelezettségek teljesítése és az iskola által elvárt viselkedés szabályai 1. A tanuló kötelessége - megtartsa az iskolai házirend, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, - tartsa tiszteletben az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai jogait és emberi méltóságukat - részt vegyen a kötelező, a választott, továbbá a tizenhat óráig tartó foglalkozásokon, - megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek megfelelően- tanulmányi kötelezettségeinek, - érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében, - megőrizze és az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, - biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem, - a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl. tornaruha ) magával hozza, - segítse az iskola feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését, - iskolán kívüli viselkedésével ne rontsa iskolája jó hírnevét, - óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlel - életkorához és fejlettségéhez, az iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában, 2. A tanulók jogai - a nevelési oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskola tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. - személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. - képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten továbbtanuljon. 5

6 - részére az iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében, a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék. - az állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben egyházi jogi személy által szervezett hit-és erkölcsoktatásban vegyen részt - személyiségi jogait, így különösen személyisége szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéshez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását. - állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat (logopédia, fejlesztő pedagógia) intézményéhez forduljon segítségért. - az oktatási jogok biztosához forduljon - a nevelési- oktatási intézményben családi anyagi helyzetétől függően, kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. - válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak közül - igénybe vegye az iskola létesítményeit, eszközeit (könyvtár, nyelvi labor, informatika terem, sport, és szabadidő létesítmények). - hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz és szerezzen tudomást a jogok gyakorlásához szükséges eljárási rendről. - napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön - érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, részt vegyen tanulmányi versenyeken. - félévente tantárgyanként 1 felelésmentes órát kérjen. - csak napi 2 nagydolgozatot (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez. - kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg 10 tanítási napon belül kézhez kapja. (kivéve a tanár betegsége, vagy tanítási napok elmaradása) - az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, s arra legkésőbb megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kapjon. - személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. - vallási, világnézeti meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. - jogai megsértése esetén jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot, személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben, nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek,kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak - kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését 6

7 - kérelmére jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról - a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását - fakultatív hit-és vallásoktatásban részesüljön. - a levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem sérti másoknak ezt a jogát és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. - jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen - magántanuló legyen. - választó és választható legyen a diákképviseletbe - a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében kezdeményezheti diákszerveződések (iskolaújság,iskolarádió, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vehet - jutalmat és elismerést kapjon. - egyéni, közösségi problémai megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, iskolaorvos, ifjúságvédelmi felelős, illetve az iskolavezetés segítségét. - válasszon a nem kötelező foglalkozások közül szakkör, sportkör, énekkar- azzal a megkötéssel, hogy választása az adott tanév végéig szól. 3. Tanulói jogok gyakorlása Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. Sérelem esetén az iskola tanulója- kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője- a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. Az iskolai Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a Diákközgyűlésen történik. A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály, 25 fő ) érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. - Diákkör létrehozását minimum 5-10 fő tanuló kezdeményezheti. - Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport diákkörök alakíthatók. - A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti. - A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit. 4. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai - tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztása - kerüljék a túlzott sminket, körömfestést - az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg, - az iskola épületében ne viseljen sapkát, kapucnit 7

8 - a tanulók az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában jelenjenek meg, ( sötét nadrág ill. szoknya és fehér ing,iskolai jelvény) - testnevelés órán ékszert, karórát, testékszert viselni tilos és balesetveszélyes. - ne használjon sértő, bántó, megalázó és trágár kifejezéseket - kerüljenek minden olyan tevékenységet, amely testi épségüket veszélyezteti vagy rongálással jár - a szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg a tanulók az osztályteremben a pedagógust és az órák látogatóit felállással köszöntik - étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet, ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az éttermet 5. Az iskolába behozott dolgokkal kapcsolatos előírások A tanulói jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges alábbi dolgok behozatalát az intézmény: - megtiltja: dohány-, alkoholtermékek, kábítószerek, fegyver és fegyvernek minősülő eszköz - korlátozza: - játék, szórakoztató elektronikai, informatikai eszközök, nagyobb értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz a szülőt írásbeli bejelentési kötelezettség terheli, a bejelentést az osztályfőnök aláírásával tudomásul veszi - feltételhez köti: mobiltelefon az iskolában való benntartózkodás időtartama alatt kikapcsolt állapotban kell tartani, ebből következően tilos a telefonálás, sms-küldés és fogadás, fénykép-, video-és hangfelvétel készítése, internet használata (segélykérésre az osztályfőnök vagy az ügyeletes nevelő engedélyével igénybe vehető) A korlátozott és feltételhez kötött tárgyakban bekövetkezett kárért az intézmény nem felel. Az előírások megsértése esetén az adott dolog elvehető, csak a szülőnek adható vissza írásbeli átvétel mellett. III. Az iskola munkarendje Az iskola éves munkarendjét a tantestület határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanév kezdetekor kell meghatározni. A tanítás 8.00 órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban érkezzen meg az iskolába, foglalja el a helyét a tanteremben, készítse elő a tanuláshoz szükséges eszközöket, vagy a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát. Szünetekben az ügyeletes tanár és az ügyeletes diákok rendelkezéseit be kell tartani. Szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben, jó idő esetén az udvaron tartózkodnak. Az iskola épületét tanítási időben az utca felé kizárólag az osztályfőnök vagy az iskolavezetőség egy tagjának írásbeli engedélyével hagyhatják el. Az engedélyt kötelesek a portásnak leadni. A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. 8

9 Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, vagy a tanári szobában szünetekben intézhetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívhatják, de oda be nem mehetnek. Rendkívüli esetben az igazgatót és helyetteseit is azonnal megkereshetik. Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók, akikhez a portás köteles szünetben lehívni a tanulót. A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák általában az 1-7.tanórában tartandók, de szervezési okokból megengedhető a nulladik óra is. 1.Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok IV. Általános működési szabályok Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket első osztályos korukban megismerhetik a diákok. A nyitvatartási rendet a könyvtáros javaslata alapján az igazgató határozza meg tanévenként. Az ingyenesen szolgáltatott tankönyveket a könyvtár állományába veszi, s ezeket minden tanév szeptember 1.-vel a tanuló kikölcsönözheti. A kölcsönzés során a tanuló/szülő aláírásával igazolja az átvételt, s egyben tudomásul veszi, hogy a tanév utolsó tanítási napján köteles azt hiánytalanul visszaszolgáltatni. Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, kártérítést fizet. 2. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend Étkezése rendje Az étkezések ideje: - első étkezés: ebéd az alsó tagozatosoknak órától - ebéd a felső tagozatosoknak órától - uzsonna a napközis tanulóknak A térítési díjakhoz támogatás igényelhető, ennek mértéke:100%, 50%, 25%. Az étkezési támogatásokat a szülő által kitöltött kérelem alapján kerül elbírálásra. A térítési díjak befizetése a térítési-díjbeszedőnél történik minden hónap utolsó hetében, az általa megjelölt időpontokban. A másnapi étkezést lemondani /betegség esetén/ minden nap 9 óráig lehet. 9

10 Csengetési rend Óra Becsengetés Kicsengetés Szünetek rendje 1.szünet 15 perc: Mindenki a teremben, vagy az ebédlőben tartózkodik./uzsonna szünet/ 2.szünet 20 perc: Mindenki az udvaron, rossz idő esetén a folyosón, vagy a tantermekben tartózkodik szünet 10 perc: Alsósok az udvaron, felsősök a folyosókon, vagy a tantermekben tartózkodnak. 5.szünet 5 perc: Mindenki a folyosón, vagy a tantermekben tartózkodik. A főétkezésre óra között van lehetőség, a tanulók órarendi óráinak függvényében. A Napközi/ Tanulószoba rendje 1. napközis felügyelet a tanítási órák után kezdődik és ig tart. 2. A napközis tanulók csoportvezetőik felügyelete mellett ebédelnek ig tanulási foglalkozás tól a napközis tanár ill. a tanulószoba vezetője határozza meg napirendjüket. 5. A tanuló csak a nevelő és a szülő egyeztetése alapján távozhat a napköziből. 3. Egészségvédelem A tanulók részére- egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára- tanévenként meghatározott időpontokban iskolaorvos és védőnő áll rendelkezésükre. 10

11 4. Balesetvédelem Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének irányításával. Az informatika, könyvtári, és a testnevelési és kémia foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak. A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 5. Vagyonvédelem A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak: az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek az állagát megóvni. Ha a tanuló szándékosan kárt okoz, a szülő köteles megtéríteni azt. 6. Egyéb előírások A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyre minél több érdeklődőt várunk, de az év elején jelentkezők számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelező. Év közben kimaradni csak szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet. A tanulószobai-, a fejlesztő pedagógiai-, a felzárkóztató- a felvételi előkészítő foglalkozáson való részvételre is ezek a mérvadóak. Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, szüleihez, stb.) akkor az órát tartó tanár a naplóba köteles beírni a távozás okát és pontos idejét. A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik. A nevelési- oktatási intézményben, továbbá a nevelési- oktatási intézményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el. A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles következő csoport számára ( az utolsó óra után is ) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a visszarendezést. Az iskolai rendezvények, klubdélutánok- az előkészítés és rendrakás terhe mellett az 1-4.évfolyam számára óráig, míg 5-8.évfolyam számára óráig tarthatók. 11

12 7. Ellenőrző könyv Az iskola és szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni- beíratni és a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. A tanuló köteles vigyázni az ellenőrző tisztaságára. Ha szándékosan megrongálja vagy eltünteti, figyelmeztetésben részesíthető. 8. A hetesek kötelességei - A két hetes feladatát megosztva teljesíti. - Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, szellőztetés ) a tiszta, kulturált környezetet. - Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. - Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket, rongálásokat. - Felírják a táblára a dátumot, az óraszámot. - Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek a tanár hiányát. - Az óra után a tantermet csak rendbe rakva hagyhatják el. - Távozáskor lekapcsolják a világítást - Az utolsó óra után bezárják az ablakot. - Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. - A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. - A hetesek csak tanári kérésre vihetik a naplót az osztályterembe, vagy a tanári szobába. A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 9. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások A szaktanár kötelessége, hogy a naplóban jelölje a hiányzó tanulókat valamint a késés időtartamát. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg a késést igazolnia kell. Ha ez hitelt érdemlően nem történik meg, a késést igazolatlannak kell tekinteni. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Ha a tanuló foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb igazolást az ellenőrző könyvbe kell bejegyeztetni. A szülők (gondviselők) a mulasztásról és annak várható időtartamáról már az első napon értesítsék a tanuló osztályfőnökét. Az igazolásokat a hiányzás után 5 munkanapon belül az ellenőrzőben kell bemutatni az osztályfőnöknek, amennyiben azt a diák nem teszi meg, vagy késik vele,a mulasztott órák igazolatlannak minősülnek. Az 5 munkanap akkor is érvényben van, amennyiben a tanuló az 5 napon belül újra hiányzik. Ebben az esetben igazolását el kell juttatnia az osztályfőnöknek, valamint az osztályfőnök az újabb hiányzás napján köteles felvenni a szülővel/gondviselővel a 12

13 kapcsolatot levélen keresztül jelezve a hiányzások tényét és felhívni a szülő/gondviselő figyelmét a jogkövetkezményekre. Rendkívüli esetben, külön előzetes írásbeli kérelemre, az igazgató igazolt hiányzást engedélyezhet Tanévenként 3 nap hiányzást a szülő igazolhat, melyet előre meg kell beszélni az osztályfőnökkel, kivéve ha rendkívüli, előre nem látható és nem tervezett esemény történt. Ebben az esetben a szülő kötelessége az osztályfőnököt az első tanítási óra megkezdése előtt értesíteni. Ha a tanuló 3 napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnöknek a szülőt levélben értesítenie kell. Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás- igazolatlanságán felül is- fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után. Hiányzások esetén értesítendő: - 1 óra esetén: szülő (ajánlott tértivevényes levél) - 10 óra esetén: gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat - 30 óra esetén: általános szabálysértési hatóság, gyermekjóléti szolgálat - 50 óra: jegyző, kormányhivatal Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 250 órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. Testnevelés alóli felmentés kizárólag orvosi igazolás ellenében történhet. Egyéb esetekben szülői kérésre könnyített foglalkozás kérhető. 10. A tanuló fegyelmi felelőssége Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: Fegyelmező intézkedések: - Szóbeli figyelmeztetés - Írásbeli figyelmeztetés: osztályfőnöki figyelmeztetés (3 alkalommal) odaítélésről az osztályfőnök dönt a fegyelmi vétségek (5 magatartási vétség, 5 13

14 ellenőrző könyv hiány, 10 felszereléshiány, 5 késés, 5szaktanári figyelmeztetés) alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak súlyosságát. Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár is. szaktanári figyelmeztetés napközis csoportvezetői figyelmeztetés ügyeletes nevelői figyelmeztetés igazgatói figyelmeztetés - Írásbeli intés osztályfőnöki intő 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot. igazgatói intő Fegyelmi büntetés: - megrovás - szigorú megrovás - áthelyezés az évfolyam másik osztályába - áthelyezés másik, azonos típusú iskolába - eltiltás a tanév folytatásától - kizárás az iskolából A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az igazgató és / vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. A fegyelmi eljárás során a hatályos jogszabályok és az intézmény SZMSZ-e szerint kell eljárni. Fegyelmi eljárást megelőző egyeztetési eljárás: Az egyeztető eljárás célja: - a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján - a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás rendjét jelen dokumentum határozza meg. A szabályozásnál az iskolai szülői szervezetnek és az iskolai diákönkormányzatnak egyetértési joga van. Intézményi rend Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a kiskorú sértett vagy kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. Az eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő kiskorú szülőjének figyelmét fel kell hívni arra, hogy igénybe veheti az egyeztető eljárást. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást le kell folytatni, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban 14

15 megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb közösségben nyilvánosságra lehet hozni. 11. Dohányzás, alkohol- és kábítószer fogyasztás büntetése Dohányzás, alkohol- és kábítószer fogyasztás esetén a tanuló fegyelmi büntetése: - első esetben a szülő értesítése - ismétlődés esetén igazgatói intés 12. A tanuló anyagi felelőssége A tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. A kártérítés mértékéről az igazgató javaslatára a tantestület dönt vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelően az iskola pert indít! A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad. 13. A tanuló munkájának elismerése A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi eredményjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. A szaktanár a munkaközösséggel egyetértésben meghatározza és az év elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 14. Tanulmányi jegyek Az első évfolyamon, valamint második évfolyamon- félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól, vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. Második évfolyam végén és a magasabb évfolyamon a tanulók értékelése és minősítése osztályzatokkal és érdemjegyekkel történik. 15

16 A tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelése és minősítése tekintetében a Pedagógiai Program rendelkezései az irányadók. Tantárgyi bukás esetén a szorgalom minősítése hanyag. Igazgatói figyelmeztetés esetén az adott hónap magatartásának minősítése rossz. 15. Jutalmazások Kiemelkedő tevékenységéért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. Jutalmazásban részesülhet a tanuló, ha a tőle elvárhatónál jobb teljesítményt nyújt. A végzett kiemelkedő munka tanévenként kerül jutalmazásra. Egyéni jutalmazások A jutalmazások formái: - osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért, - szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertartási, stb. munkáért. - napközis csoportvezetői dicséret kiemelkedő tevékenységért, - igazgatói dicséret: tanulmányi, városi, megyei országos versenyen elért I-III. helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítményt nyújt. - tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján - ügyeletes nevelői dicséret: ügyeletes nevelő javaslata alapján. A jutalmak formái: - könyvjutalom - tárgyjutalom - oklevél - kiemelkedő teljesítményért odaítélhető a Benedek Elek Emlékplakett. Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi érdemekért: - kiemelkedő tanulmányi eredmény - példamutató szorgalom - hiányzásmentes tanév - versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel - az iskola érdekében végzett tevékenység - kiemelkedő kulturális és sporttevékenység 16. Hivatalos ügyek intézésének rendje 16

17 17. Az ingyenes tankönyvellátás elvei 1. A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak. 2. Az osztályfőnök irányítja tovább a titkárságra, az ifjúságvédelmi felelőshöz, a szaktanárokhoz, az iskola dolgozóihoz. 3. Tanulók a titkárságot a szokásos napi ügyek intézése miatt csak munkaidőben kereshetik fel. A térítési díjak befizetésének rendjét a térítési díjbeszedő határozza meg. 4. Az osztály több tanulóját érintő ügyben a diákképviselő jelzi a problémát a téma felelősének. Az állam által felmenőrendszerben biztosított ingyenes tankönyveket az iskola könyvtári állományába kell bevételezni, azokat elkülönítetten kell kezelni és a tanuló részére a tanév feladatainak végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kerül megállapításra. A szülők megfelelő igazolásokkal ellátott kérelmeket nyújtanak be, ezek elbírálása után dönt az intézmény a kérelemről. Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók tankönyvei az iskola tulajdonát képezik. A tanuló köteles gondoskodni a tankönyv állagának megóvásáról és tanév végén az iskola részére történő visszajuttatásról. 18. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi otthonba, illetve a tanulószobába való felvétel. A következő tanévre a napközi otthonba való felvételt a szülő a szorgalmi időszak utolsó napjáig írásban kérheti. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a felvételt a tanév elején, illetőleg tanév közben igényelje. Az első osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik. A tanulószobai felvételre a tanév elején lehet jelentkezni. Az osztályfőnök szorgalmazza a tanulószoba évközi igénybevételét a gyengébb tanulmányi eredményű tanulók esetében, a hosszabb hiányzást követően, valamint akkor, ha azt gyermekvédelmi szempontok indokolják. A szülő a gyermeke tanulószobai felvételét év közben is kérheti. 19. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, formája A tanulók szervezett vélemény nyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diákközgyűlés. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje szabályozza. A diákközgyűlés napirendjét az igazgató és a diákképviselő közösen állapítja meg. A napirend nyilvánosságra hozatala az osztályokban való kifüggesztéssel történik. 17

18 A diákközgyűlésen jelen vannak a nevelőtestület tagjai. A diákközgyűlés levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő tanár. Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítő tanár közreműködésével a közgyűlést megelőzően írásban is eljuttathatja az iskola igazgatójához. Az írásban, illetőleg a szóban feltett kérdésekre az illetékes pedagógus ad érdemi választ. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt napirend megjelölésével a segítő tanár útján kezdeményezi az igazgatónál. Az igazgató a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés összehívásáról a napirend közzétételével. Ha az igazgató a rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről A tanulók rendszeres tájékoztatása a havonta megtartott diákönkormányzati gyűlésen történik, melyen részt vesz az igazgató vagy az igazgató-helyett 20. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje Osztályozó vizsga letételére az alábbi esetekben van lehetőség: Magántanulói jogviszony létesítése esetén Tanulói hiányzások esetén, a nevelőtestület engedélye alapján Osztályozóvizsgára a félév és a tanév zárása előtt 15 nappal lehet jelentkezni. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az intézmény Pedagógiai Programjának tantárgyi kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeivel. 21. Tanulói jogviszony létesítése Tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel alapján létesülhet. Ha az általános iskola a hatályos jogszabályokban megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait: sorsolási bizottság megválasztása a nevelőtestület, a szülői szervezet és a diákönkormányzat képviselőiből szülők meghívása tanulói kérelmek urnába helyezése nyílt sorsolás 18

19 22. Az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás Fegyelmezett, kulturált magatartás Alkalomhoz illő öltözék Az iskola jó hírnevének öregbítése V. Záró rendelkezések A Házirend nyilvános, a könyvtárban és a tantermekben bárki számára hozzáférhető. A Házirend egy példányát a tanuló beíratásakor, illetve annak érdemi változása esetén át kell adni a szülőknek, tanulóknak. A Házirendet a nevelőtestület március 28-án elfogadta. A házirend elfogadásakor a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményt nyilvánított. A Házirend hatályba lépésének időpontja: szeptember 1. Hetei József igazgató Hudák Péterné szülői szervezet képviselője Havasi Virág diákönkormányzat képviselője 19

20 VI. Mellékletek 1.sz. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyilvántartási rendje 1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe. 2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. 3. A könyvtár használata ingyenes. 4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható. 5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 6. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található dokumentumok. 7. Nem kölcsönözhetők pl. könyvritkaságok, régi könyvek. 8. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 8 nap. 9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. 10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni. 11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. 12. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell. 13. A könyvtár az igazgató által meghatározott időpontban tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. 14. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 2.sz. számítástechnika terem rendje 1. A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az igazgató engedélyezheti. 2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. A gépterem kulcsát csak a külön listán szereplő személyek kaphatják meg. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem áramtalanításáért a kijelölt személy a felelős. 3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetéséért a kijelölt személy a felelős. 4. A gépteremben ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 20

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 4 Jogok és kötelességek...

Részletesebben

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató 1. A HÁZIREND - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1 A Házirend hatálya A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya, belső jogszabály, melynek

Részletesebben

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013.

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. Készítette: Hága Lászlóné igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 3

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2014. március 3. Bevezető rendelkezések Iskolánk 8 osztályos általános iskolaként működik, ahol

Részletesebben

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola HÁZIREND 2014. Tartalomjegyzék II. Jogok és kötelességek...5 1. A tanulók jogai...5 2. Tanulói jogok gyakorlása...6 3. A tanulók kötelességei hogy:...7 III. Az iskola

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Készítette:

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Dömötörné Papp Hargita... Hatályba lépés időpontja:... Házirend BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 2 A TANULÓK JOGAI... 2 A TANULÓK

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09.

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Létavértes, Irinyi u. 8.sz. : 52-585 062; 585 063 e-mail: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu OM azonosító: 031157 HÁZIREND

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND OM azonosító: 032609 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom A házirend jogszabályi alapja

Részletesebben

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:.

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti

Részletesebben

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24.

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. Készült: 2014. szeptember 15. Készítette: Bertók Krisztina intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk! 2012. PREAMBULUM Az emberi együttélést a felnőtt

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tápiószecső H Á Z I R E N D 1 Házirend A Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói

Részletesebben