A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK NEHÉZSÉGEI. Erdősi Ferenc 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK NEHÉZSÉGEI. Erdősi Ferenc 1"

Átírás

1 Földrajzi Konferencia, Szeged A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK NEHÉZSÉGEI Erdősi Ferenc 1 Az élőlények evolúciójának kivetítése a gépekre nem más, mint aberráció. Ez nem technikai fejlődés, ez visszalépés. Minden műszaki tárgy hordoz magában valamilyen negatív erőt Attól a perctől kezdve, hogy a technikát, mint jótevőnket, mint az emberiség üdvözülésének lehetséges módját kezdjük imádni, attól kezdve bálványimádással, a technika istenítésével van dolgunk. Ellenállókká kell válni a technika/tudomány oldaláról fenyegető megszállással szemben. Földünk túlságosan kicsi és lakhatatlan lesz, éppen mert minden pillanatban körüljárható a távközlési eszközökkel Olyan baleset születésének vagyunk tanúi, amelyhez hasonlót ember eddig még nem látott megeshet, hogy a Föld történelmében a környezetvédelem csupán sikertelen epizód lesz. Paul Virilio. [In: Monory M. A. Tillmann J. A.: Ezredvégi beszélgetések. Palatinus, pp ] Bevezetés Korunk nagyformátumú, prominens, nemzetközi díjakkal elismert, az egyenként is hihetetlenül bonyolult természeti, gazdasági-társadalmi alrendszerek szintetizálásával és kellő magasságból való átlátással a globális kérdésekről nyilatkozó gondolkodói katasztrofálisnak látják a jövőt. Ezzel szemben a technokraták Földünk ökológiai és társadalmi kríziseinek kezelésére elegendőnek és hatásosnak tartják a műszaki fejlődést és a gazdasági növekedést, arra hivatkozva, hogy csak az anyagi gazdagság, a technikai eszközökkel való ellátottság magas szintje teremthet elegendő alapot a rendkívül drága környezetvédelemhez (mely a gazdagok luxusa ). Minél súlyosabb szimptómákat, ha úgy tetszik kemény figyelmeztető jeleket produkálnak a már regionális léptékű ökológiai katasztrófák és a több mint nyugtalanító globális folyamatok, annál nagyobb érzéketlenség tapasztalható az azokért felelős politikusok, államférfiak körében irántuk. (Az utóbbi időkből a legeklatánsabb példát Bush elnök szolgáltatta azzal, hogy az USA nem hajlandó vállalni a kyotói egyezményben rögzített CO 2 emissziócsökkentést a felmelegedés lassítása érdekében.) A környezetvédelmi minisztériumok enyhén szólva nem töltik be a nekik szánt szerepet, bürokratikus pótcselekvéseket folytató sóhivatalok, melyek csak ritka esetben képesek partnerei lenni a zöldmozgalmaknak. 1 Dr. Erdősi Ferenc tud. tanácsadó, egyetemi tanár, a földrajztud. doktora MTA Regionális Kutatások Központja Pécs, Papnövelde u

2 Erdősi Ferenc A fenntartható közlekedés Mind a technokraták, mind a környezetvédelmi hivatalok pánikkeltéssel vádolják azokat, akik rádöbbentek már arra, hogy milyen környezeti veszélyek fenyegetik az emberiséget. Kétségtelen tény, hogy szerencsére még néhány évtized is eltelhet, amikor mindenki előtt nyilvánvalóvá válhat, hogy a huhogók figyelmeztetései nem voltak alaptalanok. Úgy gondolom, hogy szakmánk par excellance rangos rendezvényén, az I. Magyar Földrajzi Kongresszuson elsősorban korunk és jövőnk közérdeklődésre számot tartó alapvető kérdéseiről kellene vitatkoznunk, ezért bátorkodom a következőkben a közlekedés fenntarthatóságával kapcsolatos véleményemet ismertetni, reagálást provokálni a velem egyet nem, vagy részben nem egyetértőktől. 2 I. Mobilitás és globalizáció 1. A mobilitás mint a fejlődés egyik legfontosabb tényezője és hovatovább szinonimája. Civilizációnkban évezredekben mérhető az a hosszú idő, amikor az emberek túlnyomó részének gyalogosan vagy nem gépi eszközökkel bejárt élettere lakótelepülésére, a körülvevő megművelt és természetes állapothoz közeli határra, esetleg néhány szomszédos településre szorítkozott. Rendkívüli események (menekülés) és a katonaévek tágíthatták az általuk személyesen megismert oikumené. Még az újkor első századaiban is keveseknek (kereskedőknek, vándorló iparosoknak, előkelőknek) adatott meg, hogy a távolsági közlekedés alanyai legyenek. Autarkiára berendezkedett gazdaságokban rendkívül korlátolt volt azoknak az áruknak a köre, melyeket távoli területekről szereztek be, mivel az időszakonként járhatatlan földutakon és szabályozatlan folyókon kínlódó szállítás árát csak a legdrágább portékák viselték el. Az amúgy is szegényes fogyasztói kosárban ezért a helyben és a közvetlen környéken előállított cikkek uralkodtak. Mindössze a tengeri kikötők képeztek kivételt, amelyekben a tengerhajózás révén más országok, sőt kontinensek árui is tömegesen cserélődtek. Polgárainak gazdasági tapasztalata, sokféle ismerete egyenes arányban volt az általuk bejárt területek nagyságával. Már a fogatolt közlekedés kora is bizonyította azonban, hogy az elméleti tudáshoz nincs feltétlenül szükséges kiterjedt földrajzi ismeretekre, illetve az azok megszerzésével kapcsolatos nagy utazásokra. (Így pl. Kant úgy nyitott új fejezetet a filozófiában, hogy csupán max. 45 km-re hagyta el városát, Königsberget. Nem az anyagiak hiánya gátolta, hogy ne jusson el legalább Poroszország fővárosába, Berlinbe, hanem az érdeklődés és az idő hiánya, mivel elfecséreltnek tartotta a nem a tudományra, hanem mondén célokra fordított időt. Alapvetően új helyzetet teremtett a gépi közlekedés létrejötte és elterjedése az utazási/szállítási sebesség megsokszorozásával és az utazási/szállítási költségek radikális csökkentésével. Már a gőzkorszakban rendelkezésre álló nagy teljesítményű közlekedési eszközök (gőzhajók, vonatok) tömeges használatával lehetővé vált az egymástól távoli telephelyek/termőterületek közötti területi munkamegosztás és a komparatív előnyök alapján folytatott kereskedelem. Joggal beszélhetünk már a 19. század végén kialakulóban levő, de a termelés hatékonyságát látványosan növelő, az árakat csökkentő világpiacról, melynek anyagi hasznát azonban tulajdonképpen még mindig meglehetősen szűk körök (a fejlett ipari országok magas és középmagas jövedelemmel rendelkező rétegei) élvezték, melyek fogyasztói kosarában már nemcsak nemesfémek, drágakövek, különleges kelmék, hanem naponta fogyasztott élelmiszerek, élvezeti cikkek, sőt a más kontinensekről való alapanyagokból gyártott iparcikkek is nem egyszer nagyobb részarányt képviseltek, mint a hazai áruk.

3 Földrajzi Konferencia, Szeged Az emberiség a százezer években mérhető létének csupán az utolsó évtizedeiben (a Harmadik Világban ), illetve egy-másfél évszázadában (a fejlett ipari államokban) került a közlekedési technika jóvoltából olyan helyzetbe, hogy az utazás már nem elviselhetetlenül időrabló és drága, de igazából az 1960/70-es évektől, a személygépkocsi-állomány megtöbbszöröződésével vált robbanásszerűvé a mobilitás. Kikezdhetetlen törvényszerűségként fedezték fel a közgazdászok a közlekedés fejlettsége és a gazdasági növekedés közötti szoros korrelációt. A közlekedésre és távközlésre a kor embere úgy tekintett, mint az anyagi jólét és a magasabb minőségi szintű élet biztosításának kardinális tényezőjére. Ezt az életérzést elmélyítette a közlekedéspolitika, hangsúlyozva, hogy az infrastruktúra-fejlesztés az állam legfontosabb gazdasági feladata. Nagyszabású vonalas infrastruktúra-programokkal igyekeztek a gazdasági válságok pusztító hatását ellensúlyozni. Kétségtelen, hogy a Németországban, az USA-ban, Olaszországban történt grandiózus autópálya-, vasút- és repülőtér-építések kontraciklikus hatásai érzékelhető nagyságrendet értek el. 2. A mobilitás, illetve a sebesség apoteózisa és eufemizációja Kevés olyan tényezője van (véges, földi) életünknek, mely a szekularizálódott társadalmak állandóan időhiánnyal küszködő embere számára oly mértékben felértékelődött, mint a sebesség, azaz a különféle helyszínekre való eljutáshoz szükséges idő. A történelem bebizonyította, hogy a sebesség a gazdagság rejtett oldala. (Analógnak tűnik többek között a gazdaság és a tőkefelhalmozás, továbbá a sebesség és a városfejlődés egymáshoz való viszonya.) Virilius szerint világunk a demokratikus rend, vagyis a sebesség rendje és a sebességosztályok igencsak megfeleltethetők a gazdagság -osztályoknak. Következésképpen a gazdagok attribútuma a legnagyobb sebességek gyakori élvezete. (A Concorde, a TGV utasközönségét a tarifa eleve kiválogatja.) A mobilitási igények a sebesség növelése iránti igény szakadatlan növekedésében fejeződnek ki; az élet felgyorsulása korunkra jellemző. A mobilitást egyre inkább a sebesség dimenziójára lehet visszavezetni. Ezért nem tűnik túlzásnak a 20. század lényegének meghatározásakor, hogy az nem más, mint csupán egy új szenvedély, a sebesség, valamint a demokrácia kreációja. Tény, hogy a gyorsaság a fejlődés szimbólumává vált: a gyorsabb az erősebb. (Gondoljunk csak a két szuperhatalom, az USA és a Szovjetunió egykori versenyfutására a Hold elérésében.) A gépkocsikorszak beköszöntével erősödő techno-eufóriában egyáltalán nem látszott alaptalannak az az érzés, hogy a tűz, majd a könyvnyomtatás feltalálása után a harmadik nagy korszakos innováció az autó volt, amely új helyzetet teremtett az emberiség számára és a fejlődés szinonimájává vált. A helyváltoztatás iránti igénynek megfelelő mozgásképesség adja meg a lehetőséget a tér különböző pontjain különféle tevékenységek végzésére. Olyan életérzése lehet az embernek, hogy modern korunkban végső soron a mobilitás szabja meg a kínálkozó pozitív életlehetőségek hasznosításának esélyét. A mobilitást általában az életminőség és a személyes szabadság kifejezőjeként élik meg az emberek, mely a személyiségfejlődés alapfeltétele, de a gazdasági teljesítőképességet is erősen befolyásolja. Az évi munkaidő száz év alatt a nyugati országokban a felénél is kevesebbre csökkent. Ezért a mobilitásban a közeli munkahelyek elérésének már nincs meg az a rangja, mint a múlt században. Annál nagyobb mértékűvé vált az interregionális, nemzetközi mobilitás a vendég- 3

4 Erdősi Ferenc A fenntartható közlekedés munkások révén. A megnövekedett szabadidő eltöltése az életmódban olyan releváns tényező, hogy az erre alapozott szabadidőipar az egyik legjelentősebb gazdasági ággá lépett elő. (Több országnak, így Franciaországnak már önálló tárcával rendelkező szabadidő-minisztere van.) E jelenséget egészíti ki a mobilitási igények szempontjából a magánháztartások jövedelmének növekedése a jóléti államokban. Az is tapasztalható azonban, hogy a szabadidős közlekedés erősen konjunktúra-rugalmatlanná vált, amióta a személygépkocsi a szabadidő szimbóluma lett. Ahogyan gyakoribbá lett a távoli térségekben való szabadidő-eltöltés és az ezt lehetővé tevő utazási sebesség növekedése, nehezen lehet cáfolni azt a megállapítást, hogy a turizmus nem más, mint a sebesség és a demokrácia kereszteződése. 3. A mobilitást generáló tényezők és a mobilitás mennyiségi jellemzői a forgalomrobbanás a) Hatótényezők. A mobilitást végső soron az alábbi tényezők komplex és nehezen kimutatható, számszerűsíthető kölcsönhatásának tekinthetjük, ezek: az emberi igények, a kényszerek, amelyek egyrészt a különféle területhasználatok és azok regionális eloszlásából, másrészt az emberek idő-, illetve pénztakarékosságából keletkeznek, a távolságok áthidalásának technikai és gazdasági lehetőségei. Az ember mozgékonyságát, térbeli mozgásának mennyiségét, időbeli megoszlását és módját a környezetére jellemző technikai és gazdasági alaptényezőkön kívül nem kis mértékben a tágabb értelemben vett (jórészt szubjektív) szociális tényezők befolyásolják. A modern világban a mobilitásra különösen erős hatást gyakorol az emberek foglalkozása (közlekedésre való rászorultsága) és az egyéni járművekkel való ellátottsága, azaz a jövedelmi viszonyokkal is összefüggő motorizáltsága. (Az autómobilitás ugyan szűkebb fogalom, mint a teljes mobilitás, de azokban az országokban, ahol nagyon magas a személygépkocsiellátottság, az autómobilitáson felüli mozgáshányad a légi utazások kivételével elhanyagolható.) További tényezők: A foglalkoztatottság mértékének súlyát az adja meg, hogy a helyváltoztatások, a közlekedésre fordított idő nagy részét a munkába járás igényli. Ugyanakkor a mobilitás, az időbeni és térbeni rugalmasság feltétele is a foglalkoztatás növelésének. A mobilitás összefügg a háztartások nagyságával, tulajdonviszonyokkal, lakmódokkal, építkezésmódokkal és a családi helyzettel. Az egyedülállók (egyszemélyes) háztartásai arányának emelkedése növeli a személygépkocsik számát, forgalmát, sőt a háztartásukat kiszolgálók tehergépjárműveinek forgalmát is A nagycsaládosok az átlagnál takarékosabban és racionálisabban közlekednek. A jóléti államokban növekszik a családi házak aránya (Svájcban pl. éppen a kis falvakban épül a legtöbb lakás), ami ugyancsak a kisebb vidéki települések lakói mobilitásának fokozódásával jár. Németországi vizsgálatok szerint viszont a húszezernél kevesebb lakosságú településeken a mobilitás mintegy 10%-kal gyengébb, mint a nagyobb településeken nyilvánvalóan a svájcitól eltérő gazdasági és foglalkoztatási struktúra következtében. Ugyancsak német tapasztalat de feltehetően más országokra is érvényes, hogy a lakáshasználókon belül a lakásbérlők mobilitása jóval nagyobb, mint a családiháztulajdonosoké. 4

5 Földrajzi Konferencia, Szeged A mobilitás függ a lakosság életkor szerinti összetételétől, nevezetesen jogosítvánnyal még nem rendelkező fiatalok és a 65 éven felüli öregek arányától. Viszont minél nagyobb a nyugdíj, annál mobilabbak a nyugdíjasok, annál inkább tudnak költeni utazásra. A mobilitás jövőbeni mértékének előrejelzéséhez fontos kiindulópont, hogy a nyugdíjasok részesedése az össznépességből növekszik és közlekedési költségeik a sokféle kedvezmény miatt mérsékeltebbek. A mobilitás mértékét a szabadidő is befolyásolja. A szabadidő részaránya a jóléti társadalmakban és a munkanélküliséggel sújtottakban (a népesség bizonyos köreiben) egyaránt már régen meghaladta azt az ideális mértéket, amire szükség van, hogy az ember munkavégző képességét regenerálja, újratermelje. Ezért a szabadidős mobilitás egyre inkább meghatározó tényezőjévé válik az emberek életmódjának. A nemzeti mentalitásnak (karakternek) is van kimutatható szerepe. Erre utal, hogy pl. Svájcon belül a jobb anyagiakkal rendelkező németek fajlagosan kb. 12%-kal kevesebb személygépkocsit tartanak, mint az olaszok, a franciák a kettő között vannak e tekintetben. Olaszországban az alacsonyabb fajlagos GDP ellenére több autója van a lakosságnak, mint Németországban (ezer lakosra számolva), mert a face to face kommunikációt előnyben részesítik a számítógépes kapcsolattal szemben. A közlekedési mobilitás és a természeti viszonyok (pl. a klimatikus adottságok, a domborzati viszonyok) között is van bizonyos összefüggés. b) A globális forgalomrobbanás és a közlekedés alágazati szerkezetének (Modal Split) átalakulása. A mobilitás és ezen belül az autómobilitás szinte exponenciális, robbanásszerű növekedése a 20. század derekától alapvetően a közlekedés technikai lehetőségeinek (járművek, pályák, hálózatok, szolgáltatások) rohamos fejlődésével, továbbá a helyváltoztatási igények folytonos növekedésével (gyakoriságban, távolságban) függ össze, melynek csak másodrendű oka a népességnövekedés, alapvetően a megnövekedett fajlagos utazási/szállítási igények következménye. A mobilitás százalékos növekedési ütemében az 1960/70-es években még kiemelkedő rátákkal a Föld fejlett régiói (Nyugat-Európa, Észak-Amerika) vezettek, napjainkban viszont már a Kis Tigrisek és más feltörekvő harmadik világbeli országok. Azonban a növekmény nagyságát és a fajlagos/egy főre jutó személyközlekedési teljesítményt tekintve még mindig a fejlett régiók (ideértve a Távol-Keletet is) a meghatározóak (1. táblázat). 5

6 Erdősi Ferenc A fenntartható közlekedés 6 1. táblázat A közlekedési/szállítási teljesítmények növekedési üteme között Személyközlekedés Az 1999-ben egy lakosra Teheráru-szállítás Nagyrégió/ország (személykilométerek jutó személykmteljesítmény (tonnakm alapján), alapján), % % Nyugat-Európa Észak-Amerika Mexikó Kína Japán [Forrás: ENSZ Statisztika] A Világ személygépkocsi-állománya között 200 millióról 534 millióra, a teherautóké 50-ről 158 millióra gyarapodott. Az utazási szükségleteket befolyásoló tényezők valamennyi országban lényegében azonosak, de súlyuk eltérő lehet. A korrelációszámítások tanúsága szerint az ország területének nagysága lényegében alig nyom a latban. Ellenben szoros sztochasztikus kapcsolat van az adott ország gazdasági helyzete és a lakosság helyváltoztatási, utazási igényei között. Mégpedig a javuló gazdasági helyzet egyértelműen növeli az utazási igényeket, viszont csak egy bizonyos telítődési határig növekednek a fajlagos utazási igények (utána már kényelmetlen, nehezen elviselhető); a szigmoid jellegű telítődési határ nem egy statikus konstans, hanem a naptári időben felfelé változó dinamikus érték, ami az általános politikai nyitottság, a népesség szellemi-kulturális színvonala és a személyes tájékozódási igények növekedésével értelmezhető. A fajlagos utazási teljesítmények még az életmódot, életvitelt is befolyásoló társadalmigazdasági rendszerek sajátosságaitól is függnek. A fajlagos személyszállítási szükségletek nagyságát a lakosság foglalkozás szerinti összetétele és egye inkább a szabadidő mértéke alakítja. A nagy néptömegeket mozgató világrendezvények (olimpiai játékok, vallási világtalálkozók stb.) sok évenként, szabálytalan időrendi megoszlásban keltenek olyan mértékű átmeneti közlekedési csúcsszükségleteket, hogy azok kielégítéséhez más térségek, városok közlekedési eszközeinek a kölcsönvételére is szükség van (mint pl. Münchenben az évi olimpia idején). A teherszállítások iránti keresletnek a személyközlekedéshez viszonyítva nagyobb a gazdaság általi meghatározottsága, hiszen passzióból, kedvtelésből aligha végeznek áruszállítást. A nemzetközi elemzések szerint a fajlagos nemzetközi jövedelemnek önmagában nincs olyan erős hatása a fajlagos áruszállítási szükségletek alakulására mint amilyen a személyszállításban mutatkozik. Az utazás motivációi közül a munkába ingázás (amely egykor vezetett), ma harmadlagos súlyú. Németországban 1999-ben az összes utazások 552%-a szabadidős, 23%-a üzleti tevékenységgel, 13%-a munkába járással és 12%-a bevásárlással kapcsolatos. A közlekedés módjában és távolságában a szerkezetváltozás tehát annak következtében ment végbe, hogy a lakosok tevékenységének napi színtere, sugara megváltozott. Amíg korábban alapvetően a lakóhelyhez kötődött nemcsak a munka, hanem a vásárlás, a szolgáltatás igénybevétele is, ma a munkán kívül a nem munka jellegű egyéb tevékenységeknek más településeken történő végzése is általános. Néhány adat az utazási/szállítási teljesítmények növekedéséről:

7 Földrajzi Konferencia, Szeged Az USA-ban a naponkénti munkába ingázás távolsága az évi 13,6 km-ről 1999-re 21,9 km-re hosszabbodott. Az egy főre jutó évi utazási teljesítmény 1970-ben km volt, 1999-ben viszont már km-t tettek meg átlagosan az amerikaiak túlnyomó részét autóval. Jellemző, hogy az autóval nem rendelkező kisebbség naponta átlagosan csak 36 km-t tesz meg (tömegközlekedési eszközökkel), míg az autótulajdonosok 75 km-t, tehát akinek autója van, annak több mint kétszeres a mobilitása. Az utóbbi évtizedekben a közlekedés alágazati szerkezete látványosan átalakult. Nemcsak a fejlett országokban, hanem a kevésbé fejlett és fejletlen országok egy részében is végbement az új idők elvárásaihoz képest rugalmatlannak bizonyult vasút detronizálása, a közúti gépkocsi-közlekedés uralkodóvá válása, a repülőgép a személyszállítás mellett az áruszállításban is növelte részarányát (2. táblázat). 2. táblázat A vasúti és közúti közlekedés arányának változása között személykm és tonnakm alapján Nagyrégió/ország A vasút teljesítménye a közúti közlekedés százalékában Személyközlekedés Áruszállítás 1970-ben 1999-ben 1970-ben 1999-ben Nyugat-Európa 42,4 17,2 59,3 20,1 Japán 58,7 29,6 47,0 8,4 USA 10,2 2,4 60,2 48,6 [Forrás: ENSZ Statisztika] Az összes személyközlekedési teljesítményből az autó 1999-ben Észak-Amerikában már 88%-os, Nyugat-Európában 82%-os, Japánban 58%-os részarányt reprezentált. Az áruszállításból a légi közlekedés az USA-ban 3%-ot ért el (az áruérték alapján számítva). A forgalomrobbanás a gyakorlatban azt jelenti, hogy az összetevők közül növekedett a naponta (főként autóval) megtett utazások száma és az évente átlagosan megtett úthossz, illetve az áruszállítás is mind nagyobb távolságokra történik. E folyamat fő okai: 8 a szuburbanizáció, a munkába járás hosszának növekedése, 8 a bevásárlás objektumai a belváros helyett egyre inkább az elővárosokban működnek (plazák, szupermarketek stb.), 8 a jóléti társadalomban a távolsági (repülőgépes) turizmus tömegessé vált, 8 az európai ipari országok, Japán (de részben az USA is) egyre jobban távoli (más kontinenseken levő) nyersanyagforrásokra utaltak, 8 a legfejlettebb (posztmodern) országok már nemcsak a környezetet erősebben terhelő, hanem a munkaigényes ipart is kitelepítik a Harmadik Világba. Az utazási szükségletek közlekedési alágazatok (közlekedési eszközök) szerinti szerkezetének alakulását befolyásolja az egyes alágazatok fejlettségi szintje, teljesítőképességeik egymáshoz való viszonya, de a lakosság életmódja is kifejezésre jut. 7

8 Erdősi Ferenc A fenntartható közlekedés 4. Az önveszélyes mértékűvé vált mobilitás/motorizáció társadalmi, gazdasági és környezeti következményei a) A parttalanná váló, az ésszerűség és az elviselhetőség határát messze túllépő mobilitási tendenciák a 21. század elején. Mérvadó prognózisok szerint a mobilitás növekedése tovább tart, csupán üteméről különböznek némileg a vélemények. Az előrebecslések középarányosát alapul véve a Föld lakói körében az egy főre jutó megtett távolság az évi 4200 km-ről 2020-ra 8000 km-re, az OECD országokban viszont km-ről km-re, míg az USA-ban km-ről km-re hosszabbodik. A személygépkocsik száma között Európában várhatóan 50%-kal, Észak-Amerikában 45%-kal, míg a nem OECD-tag országokban 155%-kal (!) lesz több. Az adatokból tehető három legfontosabb következtetés, hogy 8 az autóállomány lassabban növekszik a forgalmi teljesítménynél, 8 Európa és Észak-Amerika között az autóellátottságbeli különbségek eltűnnek, 8 a fejletlen és fejlett országok közötti különbség mérséklődik. OECD prognózisok szerint az útkapacitás a 21. sz.-ban még kevésbé tud lépést tartani az autók számával, mint az elmúlt évtizedekben, sőt a világ autóparkja kilencszer gyorsabban fog növekedni mint az úthálózat, következésképpen az utak zsúfoltsága a sűrűbben települt régiókban tovább rontja a közlekedés feltételeit. b) Az autóra való ráutaltság és a városszerkezet változás (a szub- és periurbanizáció) összefüggése. Miután a közhasználatú tömegközlekedésről tömegesen pártoltak át az emberek az autóra, a közhasználatú városi és helyközi közlekedés a kis forgalmából adódó gazdaságtalansága miatt oly mértékben megritkult térben és időben, hogy a továbbra is rászorult népességrétegek közlekedési lehetőségei rendkívül korlátozottakká válnak, ha nincsen autójuk; nehezen és körülményesen, drágán (pl. taxival) tudják csak elérni utazásuk célját. Ugyanakkor az autósokat a városokban, a bevezető utakon, az agglomerációkban sőt már a távolsági utakon is, különösen ünnepek előtt és után, illetve vakáció idején a rendszeresen keletkező forgalmi dugók akadályozzák. Vannak olyan városrégiók, ahol a csúcsforgalomban az átlagos haladási sebesség dugók nélkül sem több óránként km-nél! Félelmetesek a közúti forgalom bedugulásáról szóló adatok. Pl. a korszerű út- és autópálya hálózatáról híres Németországban az autósok évente átlag 65 órát töltenek dugóban, azaz bő másfél hét munkaidőnek megfelelő időt kénytelenek elfecsérelni a járműből állóművé degradálódott gépkocsiban, tömény kipufogógázban. A valóságos autópálya labirintussal átszőtt San Francisco Bay Area-ban lévő 1300 km-es hálózatból átlagosan 340 km hosszban kell számítani a szuburbiákban a frekventált időszakokban forgalmi dugókra. Az autó lett a szuburbanizáció motorja, ezért az autóhasználat ma már sokak számára kevésbé opció, sokkal inkább szükségszerűség. A városok térbeli szétterülése, a horizontális terjeszkedésnek a vertikálissal szembeni előnyben részesítése az 1950/60-as évektől fokozódó kertvárosi szuburbanizációban tetten érhető először az Egyesült Államokban, majd Európában és más világrészeken is. Az új és követendő városeszmét, építészeti paradigmát, a híres amerikai építész F. L. Wright a következőképpen exponálta: Városaink jövőbeni 8

9 Földrajzi Konferencia, Szeged formája attól függ, hogy a liftek és az autók közötti verseny hogyan alakul. Mindenki bolond, aki a felvonókat részesítené előnyben. Az autóra való rászorultság mértéke általában fordítottan arányos a lak- és népsűrűséggel. Viszonylag legkedvezőbb helyzetben az agglomerációk magvárosaiban lakók vannak, a szuburbiák lakónegyedeit már kevésbé tárják fel a közhasználatú közlekedési hálózatok, míg a vidéki térségekben (különösen a szórványtelepülésekben, farmokon) lakók képesek a legkevésbé függetlenítődni az autótól. Ezt a jelenséget a hetente megtett eltérő úthosszak is jól tükrözik (amelyekből az autóval járt úthossz aránya természetesen a vidéki térségekben a legnagyobb) (3. táblázat). A tömegközlekedés aránya Berlinben és agglomerációjában, valamint a brandenburgi vidéki vonzáskörzetben együttesen 20% feletti, ezzel szemben az amerikai nagyvárosokban az embereknek csupán a 3%-a veszi igénybe a buszt és a kötött pályás közlekedést, míg a 86%-a autóval, és 11%-a gyalog vagy kerékpárral teszi meg az utat. (A gyalogosok túlnyomó része azonban max. 1 km-es, átlag méteres útra vállalkozik.) 3. táblázat Az utazással megtett úthossz alakulása a különböző jellegű településeken lakók körében Ország/város Nagy- Britannia Hetente megtett úthossz km/fő Népsűrűség kategóriák 50 fő/ha fő/ha max. 15 fő/ha USA Naponta megtett úthossz km/fő magvárosok lakói 38 szuburbiák lakói 51 Berlin Naponta megtett úthossz km/fő Előbbiből az autóval megtett út aránya, % belvárosi 12 külvárosi 16 brandenburgi vidéki Az autóhasználatra való ráutaltságot növelik a megalopoliszok, nagyvárosi agglomerációk övezetei közötti személymozgások, viszonylatok szerinti arányaiban bekövetkezett változások. A korábbi időkben a személymozgások fő irányai a magvárosok és az azokat körülvevő szuburbiák között alakultak ki, ennek megfelelően a klasszikus tömegközlekedés is jellemzően sugaras szerkezetben épült ki. Néhány évtized óta azonban a nagyvárosok funkcionális szerkezete, a funkciók területi megoszlása új formát öltött, miután a legtöbb (gazdasági, szabadidős, szolgáltatással összefüggő) interakció a perifériák negyedei, azaz a szuburbiák között játszódik le. Azonban e viszonylatokhoz transzverzális vonalak építésével még nem zárkózott fel a tömegközlekedés, amely továbbra is alapvetően sugaras szerkezetű, tehát főként olyan viszonylatokat szolgál, amelyek jelentőségükben harmadlagossá váltak. E folyamat következtében az évi 55%-kal szemben, 1998-ban a munkahelyeknek már mindössze a 28%-a működött az USA metropoliszainak magvárosaiban és az ingázók fele ma már a szuburbiák között, 30%-uk a magvárosok között, és csupán 20%-uk utazik naponta a magvárosok és szuburbiák között. Világjelenség, hogy az agglomerációk számottevő népességnövekményét az 1950-es évek végétől szinte kizárólag a szuburbán régiók abszorbeálták. A policentrikus agglomeráció 9

10 Erdősi Ferenc A fenntartható közlekedés (illetve város) struktúra a szuburbán üzleti/munkahely centrumok (az ún. edge city -k) kialakulásával függött össze. c) A kedvezőtlen társadalmi következmények. A gépkocsi használat pozitív társadalmi hatásai közismertek, lett légyen szó az ismeretekhez, információkhoz jutásról, vagy éppen a társadalmi rendezvényekre eljutás könnyebbé válásáról, egyáltalán a civilizációs értelemben vett modernizáció elősegítőjét látjuk benne, nem beszélve fantasztikusnak tűnő, a gazdasági folyamatokat gyorsító hatásáról. E helyen azonban csupán a káros hatásainak vázolására szorítkozunk. Gazdagabb országokban már kialakult, a kevésbé fejlettekben kialakulóban van az autómorf társadalom, amelyben igen erős az autófüggőség és nagyon sok ember számára az autó nem csupán közlekedési eszköz, hanem státusszimbólum, szórakozási eszköz, ha nem egyszer társ. Az autó életmód és értékrend alakító tényezővé vált, gyakran a szubkultúra felé elmozdulás ösztönzője, a magas kultúra elhanyagolásának, majd teljes elhagyásának egyik fő okává lép elő, de a deviáns, vagy éppen kriminalisztikai megnyilvánulásokban, magatartásokban, cselekedetekben is előkelő szerep jut az autónak. Földünk több, gazdaságilag fejlett régiójában a fejlődés az autómorf mobil fogyasztói társadalom létrejöttéhez vezet. Hovatovább megfordul a szerep: eszközből az autó fétissé válik, amelynek szolgálata köti le tulajdonosa, a homo autoiensis energiájának és jövedelmének döbbenetesen nagy részét. (Ez a hányad Kelet-Közép-Európában átlagosan már ma is meghaladja a feudalizmus idején a jobbágyok által leadott tizedet/kilencedet/robotot.) A termelési szerkezet változásával sok országban kisebb tömegű a szállítani való. De a kiterjedtebb területi munkamegosztással és a (raktározást kiküszöbölő) just-in-time termelési logisztikai rendszer elterjedésével, az elaprózódott szállítmánytételekkel óriási jármű/km teljesítményeket produkál a szállítás. Ebben az irányban hat a hivatásforgalomnál hovatovább tömegesebb turizmus (a mozgékonyság paródiája ) is. d) Ökológiai következmények. A közlekedés alágazatai alapvetően a hajtóanyagok eltérő tulajdonságaira és területigényükre visszavezethetően különböző mértében terhelik a környezetet. Valamennyi tényező tekintetében a gépkocsi közlekedés a legkárosabb. A pályaépítések és a közlekedési eszközök gyártásának környezeti hatásai, valamint a járművek közlekedtetésének és parkolásának helyigénye A közlekedési pályainfrastruktúra építése főként a tagoltabb felszínű területeken jár irreverzibilis beavatkozásokkal, bevágásokkal, töltésekkel, alagutakkal megbontja a felszín dinamikus egyensúlyát, míg a táj- és környezetidegen anyagok (pl. zúzott kő) tömeges deponálásával megváltoztatja a mikroklímát, kettévágja az élővilág életterét, lehetetlenné teszi az állatok egy részének vándorlását. Az erdőirtás katasztrofális következményekkel járhat a talajra. Ma már a közlekedési eszközök gyártásakor a vason, acélon, ötvözőanyagokon és gumin kívül egyre nagyobb mennyiségben használnak csak rendkívül környezetveszélyes technológiával előállítható alumíniumot, műanyagokat, de értékes trópusi faanyagot is. Az autóroncs-temetők az esztétikai környezetrombolás, a bűnözés színterei, ha a roncsok azonnal nem kerülnek bele az újrahasznosításba (a recyklingbe). Az akkumulátorok újrahaszno- 10

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN PH.D. ÉRTEKEZÉS Jászberényi Melinda Budapest, 2008. I Jászberényi Melinda Fenntartható mobilitás Budapest agglomerációjában

Részletesebben

Környezet mobilitás biztonság. mert közlekedni, utazni, szállítani kell! közlekedési környezetvédelmi konferencia szakmai előadásai

Környezet mobilitás biztonság. mert közlekedni, utazni, szállítani kell! közlekedési környezetvédelmi konferencia szakmai előadásai Környezet mobilitás biztonság mert közlekedni, utazni, szállítani kell! közlekedési környezetvédelmi konferencia szakmai előadásai Készítette: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Részletesebben

Közlekedési szokások vizsgálata Budapest délnyugati agglomerációjában

Közlekedési szokások vizsgálata Budapest délnyugati agglomerációjában Közlekedési szokások vizsgálata Budapest délnyugati agglomerációjában Jászberényi Melinda PhD, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa E-mail: jaszberenyi@uni-corvinus.hu Kotosz Balázs PhD, a Budapesti

Részletesebben

Környezetvédelmi. Minisztérium

Környezetvédelmi. Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Közlekedjünk környezetkímélõen Készült a Közlekedéstudományi Intézet Rt. szerkesztésében Szerkesztõbizottság: Berndt Mihály Bibok Zsuzsa Kiss Diána Dr. Paár István

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EURÓPAI ÜZLETI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS UNIÓS ÉS HAZAI ELMÉLETE ÉS MISKOLC PÉLDÁJÁN A

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Schváb Zoltán: A közlekedés előtt álló környezetvédelmi, energetikai kihívások a 21. században

Tartalomjegyzék. Schváb Zoltán: A közlekedés előtt álló környezetvédelmi, energetikai kihívások a 21. században 1 Tartalomjegyzék Schváb Zoltán: A közlekedés előtt álló környezetvédelmi, energetikai kihívások a 21. században 6 Barna Péter: A közlekedés okozta levegőszennyezés csökkentése, feladatok, megoldási lehetőségek

Részletesebben

Tartalom. Dr. Csiszár Csaba: Integrált díjbeszedõ rendszer a személyközlekedésben

Tartalom. Dr. Csiszár Csaba: Integrált díjbeszedõ rendszer a személyközlekedésben LIV. évfolyam 12. szám 441 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU - avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU - avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU - avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÖNKORMANYZATI ANYAG 2004 VÁROSI FENNTARTHATÓSÁG ÉS BUDAPESTVÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Tosics

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány HELYZETFELMÉRÉS MAGYARORSZÁG GYORSFORGALMI ÚTHÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSÉRŐL Készítette: Fehérvári

Részletesebben

7 A közlekedési ágazatok

7 A közlekedési ágazatok 7 A közlekedési ágazatok Ahogy az előző fejezetben láthattuk, a közlekedési ágazatokat a közlekedés közege szerint légi, vízi és szárazföldi (közúti és vasúti) közlekedésbe sorolhatjuk. A szárazföldi közlekedés

Részletesebben

A közlekedési környezetvédelem helyzete és jövőbeli alakulása 1999-től 2020-ig

A közlekedési környezetvédelem helyzete és jövőbeli alakulása 1999-től 2020-ig Mészárosné Kis Ágnes Lukács Pál A közlekedési környezetvédelem helyzete és jövőbeli alakulása 1999-től 2020-ig Készült az OMFB Technológiai Előretekintési Program keretében Budapest 1999 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fenntarthatóság és kockázatok tudatosítása. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona dr. Mika János

Fenntarthatóság és kockázatok tudatosítása. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona dr. Mika János Fenntarthatóság és kockázatok tudatosítása Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona dr. Mika János 2013 A jegyzetben szereplő gyakorlatok kitalálásában közreműködő hallgatók: Barabás Janka, Bori Teréz, Fegyver Ilona,

Részletesebben

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI Tudományos konferencia Budapest, ZMNE, 2007. november 9. 2008 2 A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK Doktori értekezés dr. Szalók

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 1.1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA...7 1.1.1. A fenntartható mobilitás keretei és a keretek jövőbeni

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

A turizmuselmélettől a gyakorlatig

A turizmuselmélettől a gyakorlatig HÉTKÖZNAPI TURIZMUS A turizmuselmélettől a gyakorlatig Írta: dr. Fekete Mátyás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SOPRON 2 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 2. A TURIZMUS ALAPJAI...

Részletesebben

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Készült az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karon a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Oktatási

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS

INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Dr. Kerekes István Dr. Péterfalvi József Wimmer József INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS Oktatási segédlet Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Erdőfeltárási

Részletesebben

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták.

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Cím: Itt és most Helyi megoldások a globális válságra Írta: dr. Hajnal Klára A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Lektorálta: dr. Kiss

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI SZEKTOR, MINT KÖRNYEZETI TERHELÉS

A KÖZLEKEDÉSI SZEKTOR, MINT KÖRNYEZETI TERHELÉS BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK UD TAGOZAT EXPORT IMPORT SZAKIRÁNY A KÖZLEKEDÉSI SZEKTOR, MINT KÖRNYEZETI TERHELÉS Budapest 2007 Készítette: Raffai Péter 2

Részletesebben