2005. évi 26. szám december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2005. évi 26. szám 2005. december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 26. szám december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 259/2005. (XI. 17.) Kh. Az Oláh Gábor utcai Sporttelep Magyar Állam tulajdonát képező tulajdoni hányadának ingyenes megszerzéséről /2005. (XI. 17.) Kh. A DVSC Futball Szervező Rt. alapító okiratának módosításáról /2005. (XI. 17.) Kh. A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására benyújtandó pályázatról /2005. (XI. 17.) Kh. A Debrecen iparterületi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út projekt megvalósításához a BM EU Önerő Alap támogatásának igénybevételére benyújtandó pályázatról /2005. (XI. 17.) Kh. A Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok Európai Uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésének évi támogatására tárgyú 258/2005. (X. 21.) Kh. határozat hatályon kívül helyezéséről, új pályázat benyújtásáról 2459

2 K Ö Z L E M ÉN Y Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése november 17-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatáról 264/2005. (XI. 17.) Kh. A Fedett uszoda építéséhez szükséges földterület tulajdonjoga megszerzéséhez szükséges fedezet biztosításáról szóló 159/2005. (VI. 30.) Kh. határozat módosításáról 2461 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 265/2005. (XI. 17.) Kh. A Debrecen-Nyulas városrész északi részén 20 méter szélességben szabályozott út nyomvonala és e nyomvonal keleti végétől a Kartács utca Doberdó utcáig terjedő szakasza szabályozási szélességének meghatározása érdekében szükséges eljárásról /2005. (XI. 17.) Kh. A Debrecen, Epreskert utcán található, kialakítás alatt lévő beépítetlen terület értékesítésre kijelöléséről /2005. (XI. 17.) Kh. A Debrecen, Damjanich utca 20. szám alatti üzemi konyha megjelölésű ingatlan értékesítésre kijelöléséről /2005. (XI. 17.) Kh. A Műhelytelepi Általános Iskola kezelésében lévő, Debrecen, Faraktár u. 65. szám alatti intézményi szolgálati lakás szolgálati jelleg alóli mentesítéséről /2005. (XI. 17.) Kh. Az Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos önkormányzati tulajdonú lakóépület felújítására benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 207/2005. (IX. 15.) Kh. határozat módosításáról /2005. (XI. 17.) Kh. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás-2004 pályázaton és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi TEHU programja keretében benyújtott pályázaton nyert, pályázati forrásból beszerezhető komposztáló edények elosztásáról és átadásáról /2005. (XI. 17.) Kh. A vasút a gyermekekért Alapítványi Óvoda támogatásáról 2466

3 272/2005. (XI. 17.) Kh. A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet a Debrecen-Alsójózsa és hrsz-ú tömb területére, illetve a Debrecen, Bercsényi u szám alatti 6577 hrsz-ú telket is magában foglaló tömb területére, valamint Debrecen-Pallag városrész észak-nyugati területére vonatkozóan módosító 50/2004. (XII. 23.) Kr. rendelethez benyújtott törvényességi észrevételéről /2005. (XI. 17.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról /2005. (XI. 17.) Kh. A Debrecen Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása érdekében létrejött konzorciumi együttműködési megállapodások módosításáról /2005. (XI. 17.) Kh. Egyes gyermekvédelmi és szociális intézmények alapító okiratának módosításáról /2005. (XI. 17.) Kh. Képviselő delegálásáról az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsba /2005. (XI. 17.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Sportiskolája jogutóddal történő megszüntetéséről és alaptevékenységének további ellátásáról /2005. (XI. 17.) Kh. A Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda átszervezéséről /2005. (XI. 17.) Kh. A Debreceni Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról /2005. (XI. 17.) Kh. A Vojtina Bábszínház magasabb vezetőjének megbízásáról /2005. (XI. 17.) Kh. Szándéknyilatkozat a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus magasabb vezetőjének megbízására /2005. (XI. 17.) Kh. Városrészek és közterületek elnevezéséről /2005. (XI. 17.) Kh. Beszámoló a tanácsnokok tevékenységéről /2005. (XI. 17.) Kh. A 49. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról /2005. (XI. 17.) Kh. A 23. számú háziorvosi körzet működtetőjére vonatkozó megállapodás módosításáról 2542

4 K Ö Z L E M ÉN Y Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése november 17-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatairól 286/2005. (XI. 17.) Kh. DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthonába intézményi jogviszony megszüntetése ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról /2005. (XI. 17.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 2544

5 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 259/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyûlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 8. -a, az évi XXXVIII. törvény 109/K. (9) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 6. (2) bekezdés a./ pontja alapján 1./ Megerősíti a Debrecen, Oláh Gábor utcai 22354/1 hrsz-ú Sporttelep kincstári vagyon részét képező tulajdoni hányada tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről szóló 46/2004. (II. 4.) Kh. határozatban foglalt térítésmentes vagyonszerzéssel kapcsolatos szándékát az alábbiak szerint. 2./ A 22354/1. hrsz-ú, a valóságban az Oláh Gábor utcán található Sporttelep megnevezésű ingatlan telkének a Magyar Állam tulajdonát képező 90290/ ed tulajdoni hányadának 50262/ ed, valamint a korábban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésébe adott 40028/ ed tulajdoni hányada tekintetében egyaránt kezdeményezi azok DMJV Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adását. 3./ A Közgyűlés felhatalmazza Kósa Lajos polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanrész tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében. 4./ Az ingatlant az Önkormányzat önként vállalt önkormányzati feladata ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és önkormányzati sportfeladat ellátás céljára kívánja felhasználni. 5./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről. 6./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba maradása esetén az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról.

6 7./ DMJV Önkormányzata vállalja, hogy a 2./ pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 8./ A 22354/1 hrsz-ú Oláh Gábor utcai sporttelep 90290/ ed tulajdoni hányada tekintetében a Magyar Állam tulajdonjogának visszaállítását követően felhatalmazza a polgármestert az ingatlanrész ingyenes megszerzésére vonatkozó kérelem Kincstári Vagyoni Igazgatóság Hajdú-Bihar megyei Kirendeltsége részére történő továbbítására. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 260/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a módosított évi CXLIV. törvény 233. (1) bekezdésének a.) pontja alapján 1./ javasolja a DVSC Futball Szervező Rt. közgyűlésének az alapító okirat módosításának elfogadását a melléklet szerint. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a DVSC Futball Szervező Rt november 23-i közgyűlésén az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően képviselje az Önkormányzatot. Határidő: november 23. Felelős: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

7 nr-apiro orurnr tz. sz. vroposirasa (ter-vczet) A DVSC FUTIIALL Szervezo R6szv6nyt6rsasf g az 1999.jflius ho 12. napjsn kelt alapito okirattal zdrtk6ru m6don kerillt megalakit6sra, meiyet a najdrr-eihar Megyei Bir6s6g, mint C6gbir6s6g I 9 c6 gj c gyzekszdur alatt a c6 gnyilv6r-rtarlhsba Lrej e gyzett. A t6rsasag mai napon megtartott kozgyuldse, az alapit6 okiratot a ""'12005' Kgy' sz6mri hattr o z.atf w al az. altbbi ak s zeri nt m6 d o s i to tta : 1.) A t6rsas6g ujabb telephelyct ldtesitett, n'rellyel a'z alapito okirat I. feiezet6nek 3') pontjat kiegiszitette, az al6bbiak szerint:,,1/3.)atrirsas6gtelephelyei: Debrecen, Kishegyesirt sz.6m,]'esco Aruhaz loldszrnl' 2.) A tarsa s6g a gazdas6gi tarsas6gokr6l sz6l vi CXLIV. torv6ny (Gt.) 2005' jrilius ho 1. napj6n hatalyba l6pett 177. $ (a) be[ezd6se alapj6n a c6gnev6t,,dv-ic FUTBALL Szervez6 Zirotk;riien Miikiidd R6szv6nytdrsasfg"-ra, roviditett elnevez6s6t,,dvsc FUTBALL Zrt'"-re vdltoztatta. A t6rsas6g alapito okirat6nak a n6vv6ltoz6sra vonatkoz6 r6szei a fentieknek megfeleloen moclosulnak, mellek az egys6ges szerkezetu alapito okiratban keriilnek rogzit6sre' 3.) Szima G6bor \gazgatositgi tag megbiz5si idejet rijabb ot 6vre a k<izgyul6s meghosszabbitotta, igy ennek megfeleloen - 6s az idoktizi jogszab6lyv6,ltoz6sta figyelemmel - az atapito okirat vlll. fejezetenek 2/1.) pontja az aldbbiak szerint m6dosul:,.y ll\l2l I.) Az igaz.gatos6g tagi ai : Aziga'gal6s6g-6 taguot 611, mely el'oket maga v1lasztiatagiai koziil' Azigaz.gatOsag tagialnak ntegbiz6sa 5 cves hat6rozott idotartamra sz6l' Az igaz.gat6s6g tagi ai : 1.) Dr. S6sdi Andras Il6la (an: Szottfricd Irrzsebet) 4029 Debrecen, Pereces u'24' sz' Megbiz6sa rn6jus h626. napj6tol m6jus h6 25. napj6ig szol' 2.) Dr. Zentay Istv6n Jozsef (an: Nagy Fva) 4029 l)ebrecen, csapo u' 5' IV/14'sz' Megbiz6sa 2003.m6jus h626.napj6tol m6jus ho25- napjsig szirl' 3.) Szima G6bor (an: Janka M6ria) 4031 Dcbrecen, Dorottya u. 7 'sz' Megbiz6sa november nozz.napidtol20l0. novernber h623- napj6ig szol' 4.) Kov6cs Istvan (an: Nagy Ilona) 403i Debrecen, Foldi J. u. 10.s2' Mcgbiz6sa marcius h6 9. napj6t6l m6:rcius h6 8- napi6ig szol' 5.) lrellei s5ldor (an: Biigykos Jol6n) 4200 llaiclirszoboszl6, Hoforr6s u' 11/B' Megbiz6sa augusztus h6 10. napj6t6l augusztus ho 9' napj6ig sz6l' 6.) Vancsa Istv6n (an: Nagy Agnes) 4024 l)ebrecen, Piac u' 56' fszt' 1'sz' Megbiz6sa urgtrrltur-no io. napj5tol augusztus ho 9. napj6ig sz6l'" 4.) A kozgyul6s Ralogh Istvdnne kdnyvvizsg6l6 megbizssi idejdt irjabb harom 6vre mcghosszabbitotta. Balogh Istvanne bejelentette tov6bb6 a t6rsas6g r6sz6re, hogy az alapito okiratban es a c6gnyilvantart6sban rogzitctt lakcime megv6ltozott, igy a fentickre tekintettel az alapit6 okirat vlii' fejezet 3.) pond6nak 6t6c1ik bekezd6se az alabbiak sz.crint m6dosul:,,a tdrsasag kdnyvvizsg6loja: Balogh Istvfnn6 Tasi Juclit Eva

8 2 an: Kir6lY llrzs6bet 4031 Debrecen, Oltat u. 14. sz. kamarai tagsirgi sz6m: novembcr h6 23- napi6tol A konywi zsgfi6 mcgbizasa h6rom 6ves hat6rozott idotartalnra, november h6 23. napj6ig s261." 5.) A kozgyul6s az alapito okirat Vill. fejezet 1/1.) pontja tizenkettedik bekezd6s6nck' a t6rsas6g 6ltal megkotdtt szerzod6sek, jogiigyleiek k<izgytrl6s 6ltali jovahagy6sara vonatkoz6 rendelkcz6sdt az al6bbiak szerint m(rdositotta:,,a kozgyul6s hatdskore: - az 6ves viszonylatban vagy egyszeri alkalommal a tdrsas6g alapt6k6j6nek 50%-6t rneehalad6 6d6kri szer zo des vagy i o gii Bylet j ovshagyssa" 6.) A kozgytiles az alapito okirat VIII. fejezet 212.) pontia, az tgazgat6s6g hat6skor6t rneghat6roz o fejezet hatodik bekezd6s6nek, a t6rsas6g 6ltal megkotott szerzod6sek, jogiigyletek ig;.gat6sag 6ltaii j6v6hagy6s6ra vonatkoz6 rendelkez6sdt az allbbiak szerint m6dositotta:,, Az igazgato s5g hat6skordbe tarto zik : - az 6ves visilylatban vagy egyszeri alkalommal Ft-ot meghalad6 6rt6ku szerzodes vagy jogiigylet jov6hagy6sa" 7.) A PL,' ISFOOD Elelmiszeripari 6s Kereskedelmi Korl6tolt Felel6ss6gu T6rsas6g (szekhely: 4030 Debrecen, Alma u. 3.s2.; k6pviselo: Petis J6nos iigyvezeto; cg': ) r6szv6nyes kepviseldje bejelentette a t6rsas6gnuk, hogy a cdgueve megv6ltozott, igy a kdzgyirl6s az alapit6 okirat II. lejezet 19.) pontj6t, valamint a IV. Gjezet 3') pontjsnak, r6szv6nyes meghat6roz6 rdszet az al6bbiak szerint m6dositotta:,,ll/19.) PENTAFROST Elelrniszeripari Korlftolt Felel6ss6gii Tirsasf g sz6khely: 4030 Debrecen, Alma u' 3'sz' kepviselo: Petis J6.nos tigyvezeto c6giegyz6kszdm: ",,- PENTAFROST Kft' tulajdon6ba keriil 'azaz negy darab e gyenk6nt 10' 000,-Ft n6v6rt6kii ndvre sz6l6 "A" sorozatsz6mf torzsreszv6ny'" 4 db 8')Egyebekbenazalapitookiratm6dosit6sranemkeriilt. A hat6lyos Gt. rendelkez6seinek megfelel6e n az alapil6 okirat 12- sz' m6dosit6s6t a nrai napon a t6rsas6g egys6ges szerkezetu alapit6 okiratba foglalta' Jelen okiratot, valamin t az egyscgeszcrkezetbe foglalt alapit6 okiratot a c6gvczcto iria al6 a k6zgyul6s f-elhatalmaz,6ss.nak megfeleloen' 9.) A tarsas6g megbiz6st ad a Dr. L6ka Uglw6di Irodfnak (4026 Debrecen, Bem t6r 7 ' sz') 6s Dr. L6ka Ando"r tig'yv6dnek ielen okirat elkdszit6sdre, annak ellenjegyz6s6re, valamint a C6gbir6s6g elotti k6pviselet ell6tassra' Kelt: Debrecen, november 23. Ellenjegyezte: Szilfgyi Sfndor cigvezetti

9 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 261/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi árvízi védekezés miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás tárgyú pályázat keretében a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság technikai eszközeinek belvízi védekezés miatti pótlására összesen Ft értékben Ft támogatás elnyerésére az alábbiak szerint: 6 db Honda WT 30 X zagyszivattyú Ft 5 db Honda WT 40 X zagyszivattyú Ft 60 m szívótömlő (3 coll) Ft 50 m szívótömlő (4 coll) Ft 12 db nyomótömlő szerelt 20 m (3 coll) Ft 10 db nyomótömlő szerelt 20 m (4 coll) Ft 2./ Felkéri a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjét a pályázat előkészítésére és benyújtására, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a pályázat elkészítéséért: a Stratégiai Főosztály vezetője, az aláírásért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 262/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Gazdaságfejlesztési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése és a 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által kezelt EU Önerő Alaphoz a Debrecen iparterületi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út megnevezésű, Ft. összköltségű beruházás Ft. saját forrás összegének 60%-os mértékű támogatására, a pénzügyi források alábbiak szerinti összetétele és ütemezése mellett:

10 Forrás Összesen (eft.) ROP támogatás Saját forrás ebből Önkormányzati önrész EU Önerő Alap Összesen: azzal, hogy az EU Önerő Alap által nem finanszírozandó saját forrás részt, az önkormányzati önrésznek megfelelő összetételben és ütemezésben, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat és évi költségvetéseiben biztosítja. 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy eredményes pályázat esetén az 1./ pontban meghatározott mértékű saját forrást az Önkormányzat és évi költségvetéseibe tervezze be. Határidő: Felelős: a és évi költségvetések előterjesztésének időpontja a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Felkéri a Gazdaságfejlesztési Osztály vezetőjét, hogy a közgyűlés döntéséről szóló határozatot küldje meg az EU Önerő Alap kezelőjéhez. Határidő: Felelős: azonnal a Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 263/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 14/2005. (III. 30.) BM. rendelet 7. (3) bekezdése alapján 1./ hatályon kívül helyezi a Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok Európai Uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésének évi támogatására tárgyú 258/2005. (X. 21.) Kh. határozatot. 2./ Pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésének évi támogatására, a Debrecen Város és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program tárgyú fejlesztés megvalósításához - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Hajdúsámson Város, Sáránd Község, Ebes Község és Mikepércs Község Önkormányzataiból álló Konzorcium nevében, gesztor önkormányzatként forint összegben.

11 3./ Elfogadja az 2./ pont szerinti fejlesztési program tervezett összköltségeként ,-Ft-ot, valamint támogatás szempontjából elszámolható költségként ,- Ft-ot. 4./ Elfogadja a 3./ pontban foglalt támogatás szempontjából elszámolható költség forrásösszetételét és éves ütemezését az alábbiak szerint: Beruházás forrásai Összesen Támogatás a Kohéziós , , , , ,- Alapból (58%) Központi költségvetési támogatás , , , , ,- (32%) Önkormányzati saját forrás , , , , (10%) Összesen: , , , , ,- 5./ Kötelezettséget vállal arra, hogy DMJV Önkormányzatára eső az EU Önerő Alap által nem finanszírozott saját forrás összegét, de legfeljebb ,- forintot az önerő mértéke a tárgyévi költségvetéseiben a fejlesztés teljes időtartamára biztosítja az alábbiak szerint: Önkormányzati saját forrás megoszlás Határidő: Felelős: Összesen , , , , ,- a tárgyévi költségvetések előterjesztésének időpontja a Gazdálkodási Főosztály vezetője 6./ Felkéri a Gazdálkodási Fõosztály vezetõjét, hogy az 5./ pontban meghatározott önkormányzati saját forrásokat a tárgyévi költségvetésekbe tervezze be. Határidő: Felelős: a tárgyévi költségvetések előterjesztésének időpontja a Gazdálkodási Főosztály vezetője 7./ Tudomásul veszi, hogy az agglomerációs települések Önkormányzatai saját hatáskörben kötelezettségeket vállalnak az EU Önerő Alap által nem finanszírozott saját forrás összegére, és azt a tárgyévi költségvetéseikben a fejlesztés teljes időtartamára biztosítják. Határidõ: Felelõs: azonnal az adott agglomerációs települési önkormányzat polgármestere

12 8./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidõ: azonnal Felelõs: a polgármester 9./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét a 2./ pont szerinti pályázat benyújtására. Határidő: azonnal Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK november 17-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatáról Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 264/2005. (XI. 17.) Kh. határozatával a Fedett uszoda építéséhez szükséges földterület tulajdonjoga megszerzéséhez szükséges fedezet biztosításáról szóló 159/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 2./ pontját módosította. A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 265/2005. (XI. 17.) Kh. határozata a polgármester előterjesztésére az évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel a 7. (3) bekezdésének b) és c) pontjában foglaltakra 1./ felkéri a városi főépítészt, hogy Debrecen-Nyulas városrész északi részén 20 m szélességben szabályozott út nyomvonala szabályozási szélességének 12 méterre történő csökkentése érdekében Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti, valamint szabályozási tervének módosításához szükséges eljárást kezdje meg, és a módosítást terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: december 31. Felelős: a főépítész

13 2./ Felkéri a városi főépítészt, hogy a Debrecen-Nyulas városrész északi részén 20 m szélességben szabályozott út nyomvonalának keleti végétől a Kartács utcának a Doberdó utcáig terjedő szakasza szabályozási szélességének a szakhatósági egyeztetés eredményétől függő 20 méterről 12 méterre történő csökkentése érdekében Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti valamint szabályozási tervének módosításához szükséges eljárást kezdje meg, és a módosítást terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: december 31. Felelős: a főépítész Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

14 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 266/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 6. (1) bekezdésében, a 23. (1) bekezdés a./ pontjában, a 23. (2) bekezdés a./ pontjában, valamint a 27. -ban foglaltak alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 14142/74 hrsz-ú, 3556 m 2 területű, beépítetlen terület megnevezésű, a valóságban Debrecenben az Epreskert utcán található belterületi ingatlant a /2005. számú változási vázrajz szerinti telekalakítás jogerőre emelkedését és földhivatali átvezetését követően értékesítésre kijelöli. 2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként árverést határoz meg azzal, hogy vevőnek kijelöli az árverésen legmagasabb vételárat ajánló árverési vevőt. 3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan induló licitárát Ft+Áfa összegben határozza meg azzal, hogy a vevő köteles a vételárat az árverést követő 15 napon belül, egyösszegben - a letéti díj beszámításával - az Önkormányzat részére megfizetni. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az árverés lebonyolítására, az adásvételi szerződések előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az aláírásért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 267/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdése, a 23. (1) bekezdésének a./ pontja és (2) bekezdésének a./ pontja, valamint a 27. -a alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képező, Debrecen, Damjanich u. 20. sz. alatti 10691/3 hrsz-ú, 4003 m 2 teleknagyságú, üzemi konyha megjelölésű, felépítményes ingatlant árverés útján történő értékesítésre kijelöli.

15 2./ Az 1./ pontban megjelölt ingatlan vevőjének kijelöli az árverésen legmagasabb vételárat megajánló árverési vevőt. 3./ Az 1./ pontban megjelölt ingatlan induló árverési árát Ft+ÁFA összegben állapítja meg, azzal, hogy a vevő köteles a vételárat az árverést követő 15 napon belül a letéti díj beszámításával az Önkormányzat részére megfizetni. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az árverés lebonyolítására és az adásvételi szerződés előkészítésére, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az árverés lebonyolításáért és az adásvételi szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az adásvételi szerződés aláírásáért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 268/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva és figyelemmel a 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 19. -ára, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdésére 1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a Műhelytelepi Általános Iskola (4034 Debrecen, Faraktár u. 65. sz.) alapító okiratában sorszám alatt feladatellátást szolgáló ingatlan vagyonként megjelölt, 1283 hrsz-ú, 6610 m 2 területű, a valóságban Debrecen, Faraktár u. 65. sz. alatti korlátozottan forgalomképes ingatlanból a 48 m 2 -es 2 szoba, előszoba, wc, konyha összkomfortos intézményi szolgálati lakást a szolgálati lakás jelleg alól mentesíti azzal, hogy az továbbra is teljes egészében az intézmény feladatellátását szolgálja. 2./ Javasolja a Tulajdonosi Bizottságnak a nem lakássá történő átminősítéshez való hozzájárulás megadását. Határidő: azonnal Felelős: a Tulajdonosi Bizottsági előterjesztés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője

16 3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Műhelytelepi Általános Iskola igazgatóját értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 269/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ módosítja az Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos önkormányzati tulajdonú lakóépület felújítására benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 207/2005. (IX. 15.) Kh. határozat 1./ pontját az alábbiak szerint: Pályázatot nyújt be az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, és a lakóépületek környezete felújításának támogatására kiírt központi pályázati eljárás keretében a 4030 Debrecen, Epreskert u. 76. sz. alatti, 14142/68 helyrajzi számú, 60 lakásos lakóépület felújításának támogatására az alábbi költségmegbontásban, az alábbiakban meghatározott saját forrás biztosításával: Teljes felújítási költség: forint Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: forint Önkormányzati saját forrás: forint Igényelt állami támogatás: forint. 2./ Felkéri a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerint módosított határozatot küldje meg a Magyar Lakás-Innovációs Kht-hoz. Határidő: azonnal Felelős: a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

17 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 270/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (2) bekezdése alapján 1./ a Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (KÖVICE) évi Zöld Forrás pályázati program keretében beszerzett 225 db komposztáló edényt, valamint az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi TEHU (Települési Hulladék Közszolgáltatás Fejlesztése) programja keretében beszerzésre kerülő 476 db komposztáló edényt ingyenesen használatba adja az AKSD Kft. részére. 2./ Felkéri az AKSD Kft. ügyvezetőit, hogy a Városfejlesztési Főosztály vezetőjével együttműködve a lakosság felé történő kihelyezést bonyolítsa le, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötendő támogatási szerződéseknek megfelelően. Határidő: azonnal Felelős: az AKSD Kft. ügyvezetői, illetve a Városfejlesztési Főosztály vezetője 3./ Felhatalmazza a Környezetvédelmi Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy mérlegelési szempontrendszert a 476 db komposztáló edény elosztására vonatkozóan és az elosztás ez alapján történjen. Határidő: november 25. Felelős: a Környezetvédelmi Bizottság elnöke Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 271/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése, az évi LXXIX. törvény 3. (2) bekezdése, 4. (6) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva 1./ Működési Támogatási Megállapodást köt A vasút a gyermekekért Alapítvánnyal (4024 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a.) az általa fenntartott debreceni óvodája működtetésére a melléklet szerint.

18 2./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a megállapodás aláírásáért: a polgármester 3./ Felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon A vasút a gyermekekért Alapítványnak biztosított, szeptember 1. napjától december 31. napjáig tartó időtartamra vonatkozó támogatás átutalásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IX számú Egyéb támogatások és tagdíjak című melléklet 23. sorában elkülönített előirányzat terhére. Határidő: azonnal Felelős: a Pénzügyi Osztály vezetője 4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2006-os gazdasági évre eső támogatás összegét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: évi költségvetés előterjesztésének időpontja Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester Melléklet MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) képviselője Kósa Lajos polgármester, továbbiakban Önkormányzat, másrészt a A vasút a gyermekekért Alapítvány továbbiakban: Alapítvány (4024 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a.), képviselője Sárkányné Gazda Ágota között, az alábbiak szerint: 1. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Alapítvány részére az állandó debreceni lakóhellyel rendelkező óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésére az állami normatíván felül működési támogatást folyósít. Ennek mértéke forint/év /gyermek, mely összeg a prognosztizált infláció mértékéig korrigálható. 2. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy - az Önkormányzat által nyújtott működési támogatás biztosítására tekintettel - a megállapodás alapján az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott feltételeket biztosítja saját működési szabályai szerint.

19 3. Az Alapítvány által fenntartott A vasút a gyermekekért Óvoda a csoportlétszámokat a mindenkor érvényben lévő oktatási jogszabályokhoz igazodva, a gazdasági feltételek figyelembevételével önállóan határozza meg. 4. A gyermekfelvételt az Alapítvány saját hatáskörben végzi, körzeten belüli gyermekek felvételének kötelezettsége nem terheli. 5. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig köteles átutalni az Önkormányzat által nyújtott működési támogatás összegét az Alapítvány bankszámlájára. Az Alapítványt a nyári zárás időtartamára is megilleti az önkormányzati támogatás. 6. Az Alapítvány köteles minden negyedév első hónapjának 10. napjáig a Pénzügyi Osztályhoz a gyermeklétszámról jelentést adni. Az Ellenőrzési Osztály a működési támogatás kiutalását megelőzően köteles a gyermeklétszámot a helyszínen ellenőrizni, melyet az Alapítvány által benyújtott jelentésen kell nyugtázni. Létszámeltérés esetén az ellenőrzésnek rögzítenie kell a tényleges létszámot. 7. Az Önkormányzatot rendkívüli felmondási jog illeti meg, ha az alapítvány működési engedélyében meghatározott csoportlétszám felére csökken. A felek jelen megállapodást felmondhatják a nevelési év végét megelőzően legalább 90 napos felmondási határidővel a nevelési év végére. 8. A működési támogatási megállapodás megszűnik, ha az Alapítvány működési engedélyét az illetékes hatóság visszavonja. 9. A szerződő felek a működési támogatási megállapodást szeptember 1. napjától augusztus 31. napjáig határozott időtartamra kötik. A szerződő felek a működési támogatási megállapodást, mint akaratukkal egyezőt aláírják. Debrecen, szeptember 1. Sárkányné Gazda Ágota A vasút a gyermekekért Alapítvány képviselője Kósa Lajos Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselője

20 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 272/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 99. (1) bekezdése alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet a Debrecen-Alsójózsa és hrsz-ú tömb területére, illetve a Debrecen, Bercsényi u szám alatti 6577 hrsz-ú telket is magában foglaló tömb területére, valamint Debrecen-Pallag városrész észak-nyugati területére vonatkozóan módosító 50/2004. (XII. 23.) Kr. rendelettel kapcsolatos, a Hajdú Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője által benyújtott KH /2005. számú törvényességi észrevétellel nem ért egyet azzal, hogy 1.3 pontban a közzététel igazolásának hiányára vonatkozó észrevételre tekintettel a szabályozási terv-tervezet helyben szokásos módon történő közzétételének tényéről és időtartamáról szóló igazolást megküldi a Közigazgatási Hivatal részére. 2./ Felkéri a városi főépítészt, hogy az 1./ pont szerinti igazolást küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal részére. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Sándor főépítész 3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét. Határidő: azonnal Felelős: a jegyző Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 273/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város jegyzőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 92. (6) bekezdése alapján 1./ jóváhagyja DMJV Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervét.

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Sorszám: A/1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 1.1. Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 1.2. Telephelyei: 1.2.1. 4029

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című projekthez

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21. J a v a s l a t a MaNDA program Ózd városában történő megvalósításra kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S HAJDÚHADHÁZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 20-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2008. évi taggyűlési határozatok: 1/2008. (VI.30.) ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Alapítói a társaságot

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

EMIR azonosító: HEFOP-3.4.1-P.-2005-07-0001/2.0

EMIR azonosító: HEFOP-3.4.1-P.-2005-07-0001/2.0 . számú SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (székhely: 1133, Budapest Pozsonyi út 56.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), képviseletében eljár: ESZA Európai

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben