2005. évi 26. szám december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2005. évi 26. szám 2005. december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 26. szám december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 259/2005. (XI. 17.) Kh. Az Oláh Gábor utcai Sporttelep Magyar Állam tulajdonát képező tulajdoni hányadának ingyenes megszerzéséről /2005. (XI. 17.) Kh. A DVSC Futball Szervező Rt. alapító okiratának módosításáról /2005. (XI. 17.) Kh. A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására benyújtandó pályázatról /2005. (XI. 17.) Kh. A Debrecen iparterületi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út projekt megvalósításához a BM EU Önerő Alap támogatásának igénybevételére benyújtandó pályázatról /2005. (XI. 17.) Kh. A Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok Európai Uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésének évi támogatására tárgyú 258/2005. (X. 21.) Kh. határozat hatályon kívül helyezéséről, új pályázat benyújtásáról 2459

2 K Ö Z L E M ÉN Y Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése november 17-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatáról 264/2005. (XI. 17.) Kh. A Fedett uszoda építéséhez szükséges földterület tulajdonjoga megszerzéséhez szükséges fedezet biztosításáról szóló 159/2005. (VI. 30.) Kh. határozat módosításáról 2461 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 265/2005. (XI. 17.) Kh. A Debrecen-Nyulas városrész északi részén 20 méter szélességben szabályozott út nyomvonala és e nyomvonal keleti végétől a Kartács utca Doberdó utcáig terjedő szakasza szabályozási szélességének meghatározása érdekében szükséges eljárásról /2005. (XI. 17.) Kh. A Debrecen, Epreskert utcán található, kialakítás alatt lévő beépítetlen terület értékesítésre kijelöléséről /2005. (XI. 17.) Kh. A Debrecen, Damjanich utca 20. szám alatti üzemi konyha megjelölésű ingatlan értékesítésre kijelöléséről /2005. (XI. 17.) Kh. A Műhelytelepi Általános Iskola kezelésében lévő, Debrecen, Faraktár u. 65. szám alatti intézményi szolgálati lakás szolgálati jelleg alóli mentesítéséről /2005. (XI. 17.) Kh. Az Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos önkormányzati tulajdonú lakóépület felújítására benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 207/2005. (IX. 15.) Kh. határozat módosításáról /2005. (XI. 17.) Kh. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás-2004 pályázaton és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi TEHU programja keretében benyújtott pályázaton nyert, pályázati forrásból beszerezhető komposztáló edények elosztásáról és átadásáról /2005. (XI. 17.) Kh. A vasút a gyermekekért Alapítványi Óvoda támogatásáról 2466

3 272/2005. (XI. 17.) Kh. A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet a Debrecen-Alsójózsa és hrsz-ú tömb területére, illetve a Debrecen, Bercsényi u szám alatti 6577 hrsz-ú telket is magában foglaló tömb területére, valamint Debrecen-Pallag városrész észak-nyugati területére vonatkozóan módosító 50/2004. (XII. 23.) Kr. rendelethez benyújtott törvényességi észrevételéről /2005. (XI. 17.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról /2005. (XI. 17.) Kh. A Debrecen Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása érdekében létrejött konzorciumi együttműködési megállapodások módosításáról /2005. (XI. 17.) Kh. Egyes gyermekvédelmi és szociális intézmények alapító okiratának módosításáról /2005. (XI. 17.) Kh. Képviselő delegálásáról az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsba /2005. (XI. 17.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Sportiskolája jogutóddal történő megszüntetéséről és alaptevékenységének további ellátásáról /2005. (XI. 17.) Kh. A Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda átszervezéséről /2005. (XI. 17.) Kh. A Debreceni Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról /2005. (XI. 17.) Kh. A Vojtina Bábszínház magasabb vezetőjének megbízásáról /2005. (XI. 17.) Kh. Szándéknyilatkozat a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus magasabb vezetőjének megbízására /2005. (XI. 17.) Kh. Városrészek és közterületek elnevezéséről /2005. (XI. 17.) Kh. Beszámoló a tanácsnokok tevékenységéről /2005. (XI. 17.) Kh. A 49. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról /2005. (XI. 17.) Kh. A 23. számú háziorvosi körzet működtetőjére vonatkozó megállapodás módosításáról 2542

4 K Ö Z L E M ÉN Y Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése november 17-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatairól 286/2005. (XI. 17.) Kh. DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthonába intézményi jogviszony megszüntetése ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról /2005. (XI. 17.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 2544

5 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 259/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyûlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 8. -a, az évi XXXVIII. törvény 109/K. (9) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 6. (2) bekezdés a./ pontja alapján 1./ Megerősíti a Debrecen, Oláh Gábor utcai 22354/1 hrsz-ú Sporttelep kincstári vagyon részét képező tulajdoni hányada tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről szóló 46/2004. (II. 4.) Kh. határozatban foglalt térítésmentes vagyonszerzéssel kapcsolatos szándékát az alábbiak szerint. 2./ A 22354/1. hrsz-ú, a valóságban az Oláh Gábor utcán található Sporttelep megnevezésű ingatlan telkének a Magyar Állam tulajdonát képező 90290/ ed tulajdoni hányadának 50262/ ed, valamint a korábban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésébe adott 40028/ ed tulajdoni hányada tekintetében egyaránt kezdeményezi azok DMJV Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adását. 3./ A Közgyűlés felhatalmazza Kósa Lajos polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanrész tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében. 4./ Az ingatlant az Önkormányzat önként vállalt önkormányzati feladata ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és önkormányzati sportfeladat ellátás céljára kívánja felhasználni. 5./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről. 6./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba maradása esetén az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról.

6 7./ DMJV Önkormányzata vállalja, hogy a 2./ pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 8./ A 22354/1 hrsz-ú Oláh Gábor utcai sporttelep 90290/ ed tulajdoni hányada tekintetében a Magyar Állam tulajdonjogának visszaállítását követően felhatalmazza a polgármestert az ingatlanrész ingyenes megszerzésére vonatkozó kérelem Kincstári Vagyoni Igazgatóság Hajdú-Bihar megyei Kirendeltsége részére történő továbbítására. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 260/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a módosított évi CXLIV. törvény 233. (1) bekezdésének a.) pontja alapján 1./ javasolja a DVSC Futball Szervező Rt. közgyűlésének az alapító okirat módosításának elfogadását a melléklet szerint. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a DVSC Futball Szervező Rt november 23-i közgyűlésén az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően képviselje az Önkormányzatot. Határidő: november 23. Felelős: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

7 nr-apiro orurnr tz. sz. vroposirasa (ter-vczet) A DVSC FUTIIALL Szervezo R6szv6nyt6rsasf g az 1999.jflius ho 12. napjsn kelt alapito okirattal zdrtk6ru m6don kerillt megalakit6sra, meiyet a najdrr-eihar Megyei Bir6s6g, mint C6gbir6s6g I 9 c6 gj c gyzekszdur alatt a c6 gnyilv6r-rtarlhsba Lrej e gyzett. A t6rsasag mai napon megtartott kozgyuldse, az alapit6 okiratot a ""'12005' Kgy' sz6mri hattr o z.atf w al az. altbbi ak s zeri nt m6 d o s i to tta : 1.) A t6rsas6g ujabb telephelyct ldtesitett, n'rellyel a'z alapito okirat I. feiezet6nek 3') pontjat kiegiszitette, az al6bbiak szerint:,,1/3.)atrirsas6gtelephelyei: Debrecen, Kishegyesirt sz.6m,]'esco Aruhaz loldszrnl' 2.) A tarsa s6g a gazdas6gi tarsas6gokr6l sz6l vi CXLIV. torv6ny (Gt.) 2005' jrilius ho 1. napj6n hatalyba l6pett 177. $ (a) be[ezd6se alapj6n a c6gnev6t,,dv-ic FUTBALL Szervez6 Zirotk;riien Miikiidd R6szv6nytdrsasfg"-ra, roviditett elnevez6s6t,,dvsc FUTBALL Zrt'"-re vdltoztatta. A t6rsas6g alapito okirat6nak a n6vv6ltoz6sra vonatkoz6 r6szei a fentieknek megfeleloen moclosulnak, mellek az egys6ges szerkezetu alapito okiratban keriilnek rogzit6sre' 3.) Szima G6bor \gazgatositgi tag megbiz5si idejet rijabb ot 6vre a k<izgyul6s meghosszabbitotta, igy ennek megfeleloen - 6s az idoktizi jogszab6lyv6,ltoz6sta figyelemmel - az atapito okirat vlll. fejezetenek 2/1.) pontja az aldbbiak szerint m6dosul:,.y ll\l2l I.) Az igaz.gatos6g tagi ai : Aziga'gal6s6g-6 taguot 611, mely el'oket maga v1lasztiatagiai koziil' Azigaz.gatOsag tagialnak ntegbiz6sa 5 cves hat6rozott idotartamra sz6l' Az igaz.gat6s6g tagi ai : 1.) Dr. S6sdi Andras Il6la (an: Szottfricd Irrzsebet) 4029 Debrecen, Pereces u'24' sz' Megbiz6sa rn6jus h626. napj6tol m6jus h6 25. napj6ig szol' 2.) Dr. Zentay Istv6n Jozsef (an: Nagy Fva) 4029 l)ebrecen, csapo u' 5' IV/14'sz' Megbiz6sa 2003.m6jus h626.napj6tol m6jus ho25- napjsig szirl' 3.) Szima G6bor (an: Janka M6ria) 4031 Dcbrecen, Dorottya u. 7 'sz' Megbiz6sa november nozz.napidtol20l0. novernber h623- napj6ig szol' 4.) Kov6cs Istvan (an: Nagy Ilona) 403i Debrecen, Foldi J. u. 10.s2' Mcgbiz6sa marcius h6 9. napj6t6l m6:rcius h6 8- napi6ig szol' 5.) lrellei s5ldor (an: Biigykos Jol6n) 4200 llaiclirszoboszl6, Hoforr6s u' 11/B' Megbiz6sa augusztus h6 10. napj6t6l augusztus ho 9' napj6ig sz6l' 6.) Vancsa Istv6n (an: Nagy Agnes) 4024 l)ebrecen, Piac u' 56' fszt' 1'sz' Megbiz6sa urgtrrltur-no io. napj5tol augusztus ho 9. napj6ig sz6l'" 4.) A kozgyul6s Ralogh Istvdnne kdnyvvizsg6l6 megbizssi idejdt irjabb harom 6vre mcghosszabbitotta. Balogh Istvanne bejelentette tov6bb6 a t6rsas6g r6sz6re, hogy az alapito okiratban es a c6gnyilvantart6sban rogzitctt lakcime megv6ltozott, igy a fentickre tekintettel az alapit6 okirat vlii' fejezet 3.) pond6nak 6t6c1ik bekezd6se az alabbiak sz.crint m6dosul:,,a tdrsasag kdnyvvizsg6loja: Balogh Istvfnn6 Tasi Juclit Eva

8 2 an: Kir6lY llrzs6bet 4031 Debrecen, Oltat u. 14. sz. kamarai tagsirgi sz6m: novembcr h6 23- napi6tol A konywi zsgfi6 mcgbizasa h6rom 6ves hat6rozott idotartalnra, november h6 23. napj6ig s261." 5.) A kozgyul6s az alapito okirat Vill. fejezet 1/1.) pontja tizenkettedik bekezd6s6nck' a t6rsas6g 6ltal megkotdtt szerzod6sek, jogiigyleiek k<izgytrl6s 6ltali jovahagy6sara vonatkoz6 rendelkcz6sdt az al6bbiak szerint m(rdositotta:,,a kozgyul6s hatdskore: - az 6ves viszonylatban vagy egyszeri alkalommal a tdrsas6g alapt6k6j6nek 50%-6t rneehalad6 6d6kri szer zo des vagy i o gii Bylet j ovshagyssa" 6.) A kozgytiles az alapito okirat VIII. fejezet 212.) pontia, az tgazgat6s6g hat6skor6t rneghat6roz o fejezet hatodik bekezd6s6nek, a t6rsas6g 6ltal megkotott szerzod6sek, jogiigyletek ig;.gat6sag 6ltaii j6v6hagy6s6ra vonatkoz6 rendelkez6sdt az allbbiak szerint m6dositotta:,, Az igazgato s5g hat6skordbe tarto zik : - az 6ves visilylatban vagy egyszeri alkalommal Ft-ot meghalad6 6rt6ku szerzodes vagy jogiigylet jov6hagy6sa" 7.) A PL,' ISFOOD Elelmiszeripari 6s Kereskedelmi Korl6tolt Felel6ss6gu T6rsas6g (szekhely: 4030 Debrecen, Alma u. 3.s2.; k6pviselo: Petis J6nos iigyvezeto; cg': ) r6szv6nyes kepviseldje bejelentette a t6rsas6gnuk, hogy a cdgueve megv6ltozott, igy a kdzgyirl6s az alapit6 okirat II. lejezet 19.) pontj6t, valamint a IV. Gjezet 3') pontjsnak, r6szv6nyes meghat6roz6 rdszet az al6bbiak szerint m6dositotta:,,ll/19.) PENTAFROST Elelrniszeripari Korlftolt Felel6ss6gii Tirsasf g sz6khely: 4030 Debrecen, Alma u' 3'sz' kepviselo: Petis J6.nos tigyvezeto c6giegyz6kszdm: ",,- PENTAFROST Kft' tulajdon6ba keriil 'azaz negy darab e gyenk6nt 10' 000,-Ft n6v6rt6kii ndvre sz6l6 "A" sorozatsz6mf torzsreszv6ny'" 4 db 8')Egyebekbenazalapitookiratm6dosit6sranemkeriilt. A hat6lyos Gt. rendelkez6seinek megfelel6e n az alapil6 okirat 12- sz' m6dosit6s6t a nrai napon a t6rsas6g egys6ges szerkezetu alapit6 okiratba foglalta' Jelen okiratot, valamin t az egyscgeszcrkezetbe foglalt alapit6 okiratot a c6gvczcto iria al6 a k6zgyul6s f-elhatalmaz,6ss.nak megfeleloen' 9.) A tarsas6g megbiz6st ad a Dr. L6ka Uglw6di Irodfnak (4026 Debrecen, Bem t6r 7 ' sz') 6s Dr. L6ka Ando"r tig'yv6dnek ielen okirat elkdszit6sdre, annak ellenjegyz6s6re, valamint a C6gbir6s6g elotti k6pviselet ell6tassra' Kelt: Debrecen, november 23. Ellenjegyezte: Szilfgyi Sfndor cigvezetti

9 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 261/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi árvízi védekezés miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás tárgyú pályázat keretében a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság technikai eszközeinek belvízi védekezés miatti pótlására összesen Ft értékben Ft támogatás elnyerésére az alábbiak szerint: 6 db Honda WT 30 X zagyszivattyú Ft 5 db Honda WT 40 X zagyszivattyú Ft 60 m szívótömlő (3 coll) Ft 50 m szívótömlő (4 coll) Ft 12 db nyomótömlő szerelt 20 m (3 coll) Ft 10 db nyomótömlő szerelt 20 m (4 coll) Ft 2./ Felkéri a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjét a pályázat előkészítésére és benyújtására, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a pályázat elkészítéséért: a Stratégiai Főosztály vezetője, az aláírásért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 262/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Gazdaságfejlesztési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése és a 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által kezelt EU Önerő Alaphoz a Debrecen iparterületi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út megnevezésű, Ft. összköltségű beruházás Ft. saját forrás összegének 60%-os mértékű támogatására, a pénzügyi források alábbiak szerinti összetétele és ütemezése mellett:

10 Forrás Összesen (eft.) ROP támogatás Saját forrás ebből Önkormányzati önrész EU Önerő Alap Összesen: azzal, hogy az EU Önerő Alap által nem finanszírozandó saját forrás részt, az önkormányzati önrésznek megfelelő összetételben és ütemezésben, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat és évi költségvetéseiben biztosítja. 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy eredményes pályázat esetén az 1./ pontban meghatározott mértékű saját forrást az Önkormányzat és évi költségvetéseibe tervezze be. Határidő: Felelős: a és évi költségvetések előterjesztésének időpontja a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Felkéri a Gazdaságfejlesztési Osztály vezetőjét, hogy a közgyűlés döntéséről szóló határozatot küldje meg az EU Önerő Alap kezelőjéhez. Határidő: Felelős: azonnal a Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 263/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 14/2005. (III. 30.) BM. rendelet 7. (3) bekezdése alapján 1./ hatályon kívül helyezi a Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok Európai Uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésének évi támogatására tárgyú 258/2005. (X. 21.) Kh. határozatot. 2./ Pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésének évi támogatására, a Debrecen Város és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program tárgyú fejlesztés megvalósításához - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Hajdúsámson Város, Sáránd Község, Ebes Község és Mikepércs Község Önkormányzataiból álló Konzorcium nevében, gesztor önkormányzatként forint összegben.

11 3./ Elfogadja az 2./ pont szerinti fejlesztési program tervezett összköltségeként ,-Ft-ot, valamint támogatás szempontjából elszámolható költségként ,- Ft-ot. 4./ Elfogadja a 3./ pontban foglalt támogatás szempontjából elszámolható költség forrásösszetételét és éves ütemezését az alábbiak szerint: Beruházás forrásai Összesen Támogatás a Kohéziós , , , , ,- Alapból (58%) Központi költségvetési támogatás , , , , ,- (32%) Önkormányzati saját forrás , , , , (10%) Összesen: , , , , ,- 5./ Kötelezettséget vállal arra, hogy DMJV Önkormányzatára eső az EU Önerő Alap által nem finanszírozott saját forrás összegét, de legfeljebb ,- forintot az önerő mértéke a tárgyévi költségvetéseiben a fejlesztés teljes időtartamára biztosítja az alábbiak szerint: Önkormányzati saját forrás megoszlás Határidő: Felelős: Összesen , , , , ,- a tárgyévi költségvetések előterjesztésének időpontja a Gazdálkodási Főosztály vezetője 6./ Felkéri a Gazdálkodási Fõosztály vezetõjét, hogy az 5./ pontban meghatározott önkormányzati saját forrásokat a tárgyévi költségvetésekbe tervezze be. Határidő: Felelős: a tárgyévi költségvetések előterjesztésének időpontja a Gazdálkodási Főosztály vezetője 7./ Tudomásul veszi, hogy az agglomerációs települések Önkormányzatai saját hatáskörben kötelezettségeket vállalnak az EU Önerő Alap által nem finanszírozott saját forrás összegére, és azt a tárgyévi költségvetéseikben a fejlesztés teljes időtartamára biztosítják. Határidõ: Felelõs: azonnal az adott agglomerációs települési önkormányzat polgármestere

12 8./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidõ: azonnal Felelõs: a polgármester 9./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét a 2./ pont szerinti pályázat benyújtására. Határidő: azonnal Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK november 17-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatáról Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 264/2005. (XI. 17.) Kh. határozatával a Fedett uszoda építéséhez szükséges földterület tulajdonjoga megszerzéséhez szükséges fedezet biztosításáról szóló 159/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 2./ pontját módosította. A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 265/2005. (XI. 17.) Kh. határozata a polgármester előterjesztésére az évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel a 7. (3) bekezdésének b) és c) pontjában foglaltakra 1./ felkéri a városi főépítészt, hogy Debrecen-Nyulas városrész északi részén 20 m szélességben szabályozott út nyomvonala szabályozási szélességének 12 méterre történő csökkentése érdekében Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti, valamint szabályozási tervének módosításához szükséges eljárást kezdje meg, és a módosítást terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: december 31. Felelős: a főépítész

13 2./ Felkéri a városi főépítészt, hogy a Debrecen-Nyulas városrész északi részén 20 m szélességben szabályozott út nyomvonalának keleti végétől a Kartács utcának a Doberdó utcáig terjedő szakasza szabályozási szélességének a szakhatósági egyeztetés eredményétől függő 20 méterről 12 méterre történő csökkentése érdekében Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti valamint szabályozási tervének módosításához szükséges eljárást kezdje meg, és a módosítást terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: december 31. Felelős: a főépítész Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

14 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 266/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 6. (1) bekezdésében, a 23. (1) bekezdés a./ pontjában, a 23. (2) bekezdés a./ pontjában, valamint a 27. -ban foglaltak alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 14142/74 hrsz-ú, 3556 m 2 területű, beépítetlen terület megnevezésű, a valóságban Debrecenben az Epreskert utcán található belterületi ingatlant a /2005. számú változási vázrajz szerinti telekalakítás jogerőre emelkedését és földhivatali átvezetését követően értékesítésre kijelöli. 2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként árverést határoz meg azzal, hogy vevőnek kijelöli az árverésen legmagasabb vételárat ajánló árverési vevőt. 3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan induló licitárát Ft+Áfa összegben határozza meg azzal, hogy a vevő köteles a vételárat az árverést követő 15 napon belül, egyösszegben - a letéti díj beszámításával - az Önkormányzat részére megfizetni. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az árverés lebonyolítására, az adásvételi szerződések előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az aláírásért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 267/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdése, a 23. (1) bekezdésének a./ pontja és (2) bekezdésének a./ pontja, valamint a 27. -a alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képező, Debrecen, Damjanich u. 20. sz. alatti 10691/3 hrsz-ú, 4003 m 2 teleknagyságú, üzemi konyha megjelölésű, felépítményes ingatlant árverés útján történő értékesítésre kijelöli.

15 2./ Az 1./ pontban megjelölt ingatlan vevőjének kijelöli az árverésen legmagasabb vételárat megajánló árverési vevőt. 3./ Az 1./ pontban megjelölt ingatlan induló árverési árát Ft+ÁFA összegben állapítja meg, azzal, hogy a vevő köteles a vételárat az árverést követő 15 napon belül a letéti díj beszámításával az Önkormányzat részére megfizetni. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az árverés lebonyolítására és az adásvételi szerződés előkészítésére, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az árverés lebonyolításáért és az adásvételi szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az adásvételi szerződés aláírásáért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 268/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva és figyelemmel a 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 19. -ára, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdésére 1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a Műhelytelepi Általános Iskola (4034 Debrecen, Faraktár u. 65. sz.) alapító okiratában sorszám alatt feladatellátást szolgáló ingatlan vagyonként megjelölt, 1283 hrsz-ú, 6610 m 2 területű, a valóságban Debrecen, Faraktár u. 65. sz. alatti korlátozottan forgalomképes ingatlanból a 48 m 2 -es 2 szoba, előszoba, wc, konyha összkomfortos intézményi szolgálati lakást a szolgálati lakás jelleg alól mentesíti azzal, hogy az továbbra is teljes egészében az intézmény feladatellátását szolgálja. 2./ Javasolja a Tulajdonosi Bizottságnak a nem lakássá történő átminősítéshez való hozzájárulás megadását. Határidő: azonnal Felelős: a Tulajdonosi Bizottsági előterjesztés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője

16 3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Műhelytelepi Általános Iskola igazgatóját értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 269/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ módosítja az Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos önkormányzati tulajdonú lakóépület felújítására benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 207/2005. (IX. 15.) Kh. határozat 1./ pontját az alábbiak szerint: Pályázatot nyújt be az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, és a lakóépületek környezete felújításának támogatására kiírt központi pályázati eljárás keretében a 4030 Debrecen, Epreskert u. 76. sz. alatti, 14142/68 helyrajzi számú, 60 lakásos lakóépület felújításának támogatására az alábbi költségmegbontásban, az alábbiakban meghatározott saját forrás biztosításával: Teljes felújítási költség: forint Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: forint Önkormányzati saját forrás: forint Igényelt állami támogatás: forint. 2./ Felkéri a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerint módosított határozatot küldje meg a Magyar Lakás-Innovációs Kht-hoz. Határidő: azonnal Felelős: a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

17 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 270/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (2) bekezdése alapján 1./ a Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (KÖVICE) évi Zöld Forrás pályázati program keretében beszerzett 225 db komposztáló edényt, valamint az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi TEHU (Települési Hulladék Közszolgáltatás Fejlesztése) programja keretében beszerzésre kerülő 476 db komposztáló edényt ingyenesen használatba adja az AKSD Kft. részére. 2./ Felkéri az AKSD Kft. ügyvezetőit, hogy a Városfejlesztési Főosztály vezetőjével együttműködve a lakosság felé történő kihelyezést bonyolítsa le, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötendő támogatási szerződéseknek megfelelően. Határidő: azonnal Felelős: az AKSD Kft. ügyvezetői, illetve a Városfejlesztési Főosztály vezetője 3./ Felhatalmazza a Környezetvédelmi Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy mérlegelési szempontrendszert a 476 db komposztáló edény elosztására vonatkozóan és az elosztás ez alapján történjen. Határidő: november 25. Felelős: a Környezetvédelmi Bizottság elnöke Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 271/2005. (XI. 17.) Kh. határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése, az évi LXXIX. törvény 3. (2) bekezdése, 4. (6) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva 1./ Működési Támogatási Megállapodást köt A vasút a gyermekekért Alapítvánnyal (4024 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a.) az általa fenntartott debreceni óvodája működtetésére a melléklet szerint.

18 2./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a megállapodás aláírásáért: a polgármester 3./ Felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon A vasút a gyermekekért Alapítványnak biztosított, szeptember 1. napjától december 31. napjáig tartó időtartamra vonatkozó támogatás átutalásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IX számú Egyéb támogatások és tagdíjak című melléklet 23. sorában elkülönített előirányzat terhére. Határidő: azonnal Felelős: a Pénzügyi Osztály vezetője 4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2006-os gazdasági évre eső támogatás összegét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: évi költségvetés előterjesztésének időpontja Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester Melléklet MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) képviselője Kósa Lajos polgármester, továbbiakban Önkormányzat, másrészt a A vasút a gyermekekért Alapítvány továbbiakban: Alapítvány (4024 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a.), képviselője Sárkányné Gazda Ágota között, az alábbiak szerint: 1. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Alapítvány részére az állandó debreceni lakóhellyel rendelkező óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésére az állami normatíván felül működési támogatást folyósít. Ennek mértéke forint/év /gyermek, mely összeg a prognosztizált infláció mértékéig korrigálható. 2. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy - az Önkormányzat által nyújtott működési támogatás biztosítására tekintettel - a megállapodás alapján az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott feltételeket biztosítja saját működési szabályai szerint.

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 6. szám 2010. március 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 27/2010. (II. 18.) Ö.h. Előzetes kötelezettségvállalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 16.-i rendkívüli ülésére Tárgy: HEFOP 4.2.1 és HEFOP 2.2.1 kódszámú pályázatok ügyében hozandó döntések Előterjesztés

Részletesebben

2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2006. (I. 19.) Ö.h. Közterületek

Részletesebben

2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 39/2006. (III. 16.) Ö.h. Az Euro-Régió

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

/9'{;. számú előterjesztés

/9'{;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Alpolgármestere /9'{;. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az között az Öveges Program keretében

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-69. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 70-119. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 25. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 10-18. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 19-46. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 938. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 3985. oldal

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben