BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL"

Átírás

1 BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István, Egyetemi tankönyv, 6. bővített kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Osiris Kiadó, Bp ) Bónis György: Magyar alkotmány- és jogtörténet 1. (Kolozsvár, 1941.) Bónis György: Magyar alkotmány- és jogtörténet (1949/50. tanév 2. félév) (MEFESZ, Szeged, 1950.) Bónis György: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Bp ) Csizmadia Andor Kovács Kálmán Sápi Vilmos Búzás János: Magyar állam- és jogtörténet (Tankönyvkiadó, Bp ) Csizmadia Andor Kovács Kálmán Maday Péter: Magyar állam- és jogtörténet I. (Bp ) Csizmadia Andor Maday Péter Búzás János: Magyar állam- és jogtörténet II. (Bp ) Csizmadia Andor Kovács Kálmán Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet (Tankönyv Kiadó, Bp ) Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Készült Dr. Degré Alajos egyetemi tanár tanévben tartott előadásai nyomán. Szerk.: Béli Gábor) (Jegyzetsokszorosító Irodája, Pécs , ill. IDResearch Kft. Publikon Kiadó, PTE ÁJK, Pécs, 2009.) Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Politzer Kiadó, Bp , ill. szerk., jegyzetekkel kiegészítette és az utószót írta: Mezey Barna, Osiris Kiadó, Bp ) Eckhart Ferenc Bónis György Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet (jegyzet soksz., Bp ) Eckhart Ferenc Bónis György: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Bp ) Herczegh Mihály: Magyar jogtörténet, kapcsolatosan az európai jogtörténettel (Bp ) Holub József: A magyar alkotmánytörténet vázlata I. A legrégibb időktől a mohácsi vészig (Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Pécs, 1944.) Király János: Magyar alkotmány és jogtörténet, különös tekintettel a nyugat-európai jogfejlődésre (Bp ) Korbuly Imre: Magyarország közjoga (Magyar államjog) tekintettel történeti fejlődésére (Eggenberger, Pest, 1871.) Kosutány Ignác: A magyar alkotmány és jogtörténelem tankönyve I-II. (Bp ) Ladányi Gedeon: A magyar alkotmány története (Debrecen, 1863., 1869., 1873.) Ladányi Gedeon: A magyar királyság alkotmánytörténete a szatmári békekötésig I-II. (Debrecen, 1871.) Marczali Henrik: Ungarische Verfassungsgeschichte (Tübingen, 1910.) Maday P.: Magyar állam- és jogtörténet I. (Bp ) Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet (1-5. kiadás, Osiris Kiadó, Bp ) Mikler Károly: Magyar alkotmány és jogtörténet (Sziklai Henrik kiadása, Eperjes, 1908.) Pomogyi László: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár (M-érték Kft. Bp ) Récsi Emil: Magyarország közjoga, amint 1848-ig s 1848-ban fennállott (Pest, 1861., 2. kiadás 1869., 3. kiadás 1871.) Suhajda János: Magyarország közjoga tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-ki törvényekre (Emich Gusztáv nyomdája, Pest, 1861.) Székely György Csizmadia Andor Sarlós Márton: Magyar állam- és jogtörténet (Bp ) Szita János: A magyar alkotmány történetének vázlata (Pécs, 1993.)

2 Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugati államok fejlődésére (Bp , 2. kiadás 1903., 3. kiadás 1906., 4. kiadás 1908., 5. kiadás 1917.) Timon Ákos von: Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichte mit Bezug auf die Rechtsentwicklung der westlichen Staaten (Berlin, 1909.) Virozsil Antal: Magyarország nyílván- vagy közjoga mint az az alkotmány eredetétől 1847/48-ig fennállott (Bp ) Völgyesi Levente: Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtörténet tanulmányozásába (Rejtjel Kiadó, Bp ) Wenczel Gusztáv: Magyarország jogtörténetének rövid vázlata (Pest, 1872.) A magyar alkotmány- (közjog-) történetírásról (és tanításról) Bónis György Degré Alajos: Megjegyzések a képviseleti intézmények kutatásához (Levéltári Szemle, Csizmadia Andor: A magyar állam- és jogtörténet fogalma, tárgya, rendszere, kapcsolata a szakjogtudományokkal, oktatásának célja A magyar állam- és jogtörténet-tudomány (In: Magyar állam- és jogtörténet, oldal) Degré Alajos: A magyar jogtörténetírás keletkezése és fejlődése a dualizmus korában (MTA Dunántúli Tudományos Intézete, Bp ) Degré Alajos: Magyar jogtörténetírás a Horthy-korszakban (Gazdaság és jogtudomány, 1969.) Eckhart-vita (1931) Eckhart Ferenc: Jog és alkotmánytörténet (In: A magyar történetírás új útjai, szerk.: Hóman Bálint, Magyar Szemle Társaság, Bíró Ny., Bp ) Eckhart Ferenc: Vita a magyar történetírás új útjairól (Budapesti Hírlap, március 10.) Kálnoky Bedő Sándor: A magyar történetírás új útjai (Budapesti Hírlap, március 8.) Egyed István: Az alkotmánytörténelem írásának új útjai (Jogállam, 1931.) Eckhart Ferenc: Vita a magyar történetírás útjairól (Budapesti Hírlap, március 10.) Molnár Károly: Alkotmánytörténeti illúzió-e a magyar alkotmányfejlődés jellegzetes közjogi iránya? (Magyar Jogi Szemle Könyvtára, Dunántúli Pécsi Egyetem Könyvkiadó és Nyomda Rt., Pécs, 1931.) Molnár Kálmán: Államelméletek lecsapódásai a tételes alkotmányjogban (Klny. A Német Károly Emlékkönyvből, Bp ) Tomcsányi Móricz: Új magyar alkotmánytörténet (különlenyomat a Magyar Jogi Szemléből, Bp ) Tomcsányi Móricz: A magyar közjog és jogtörténet téves szemlélete (Magyar Jogi Szemle, április, 4. Balla Antal: A magyar történetírás új útjai (Pesti Hírlap, március 1.) Kálnoky Bedő Sándor: A magyar történetírás új útjai (uo.) Kérészy Zoltán: Hűbéri eszmék és magyar jogfejlődés (Bp ) Domanovszky Sándor: A magyar történetírás új útjai című kötetről (Századok, 1931., oldal) Mályusz Elemér: Az Eckhart-vita (Századok, 1931.) Eckhart Ferenc: A magyar alkotmányfejlődés. Válasz Tomcsányi Móricz és Molnár Kálmán bírálatára (Magyar Jogi Szemle, különlenyomatban: Magyar jogi Szemle Könyvtára 36., 1931.)

3 Kardos József: A szentkorona-tan története (a Különvélemény a Szentkorona-tanról című fejezet Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Kardos József: Eckhart Ferenc és a Szentkorona-eszme (Jogtudományi Közlöny, Vargyai Gyula: Bírálat, kihívás és program Eckhart Ferenc programesszéjének keletkezéséhez (Jogtudományi Közlöny, Eckhart Ferenc: Sztálin tanítása és a magyar állam- és jogtörténet (Jogtudományi Közlöny, oldal) Holub József: A magyar alkotmánytörténet vázlata I. köt. Középkor (Pécs, 1944.) Horváth Pál: A dualizmuskori jogtörténetírásunk főbb irányai (Acta Fac. Pol. et. Jur. Univ. Scient. ELTE, Bp ) Horváth Pál: A politikai-kamerális tudományok kora és a születő jogtörténetírás (Jogtudományi Közlöny, Horváth Pál: A magyar jogi historizmus fejlődésének problémái az újabb tudománytörténeti kutatások fényében (In: Jogtörténeti Tanulmányok IV, szerk.: uő. Bp ) Horváth Pál: A kelet- és közép-európai népek jogfejlődésének főbb irányai (Bp ) Horváth Pál: Eckhart Ferenc és a magyar jogi historizmus (Történelmi Szemle, Kovács Kálmán. A magyar jogtörténeti kutatások útja és jelenlegi feladatai (Gazdaság és Jogtudomány, Kovács Kálmán: A magyar jogtörténeti kutatások néhány jellemző vonása és további feladatai (In: Az állam- és jogtudományok fejlődése, Bp ) Pálvölgyi Balázs: A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék története a kezdetektől Eckhart Ferencig (In: Eckhart Ferenc emlékkönyv, szerk.: Mezey Barna, Gondolat Kiadó, Bp oldal) Révész T. Mihály. Az eckharti örökség és jogtörténetírás mai feladatai (Jogtudományi Közlöny, Sarlós Márton: Az organikus és szentkorona-államelmélet a magyar jogtörténetírásban (Magyar Tudomány, 1960.) Székely György: Eckhart Ferenc az alkotmány- és jogtörténész (Jogtudományi Közlöny, Vargyai Gyula: Timon Ákos állam- és jogtörténetírása (Történelmi Szemle, Vita az alkotmány és jogtörténet tanításáról: Timon Ákos: Az alkotmány- és jogtörténet tanítása Magyarországon (Jogállam, 1904.) Magyar szellem az egyetemen (Ügyvédek Lapja, október 8.) Az alkotmány és jogtörténet tanítása (Magyar Közigazgatás, december 4.) Balogh Jenő: A jogtörténet tanítása hazánkban (Budapesti Szemle, február) A történeti alkotmány, ezeréves alkotmány (1945-ig) Alaptörvények (Magyarországiak 1848-dikig) (In: Egyetemes magyar encyclopaedia, II. kötet, szerk.: Török János, Pest, oldal) Altorjay Sándor: Anonymus és a magyar ősalkotmány (Magyar Jogászegylet, 1932.) Apponyi Albert hét előadása a magyar alkotmány fejlődéséről (KMNY Kiadványa, Bp ) Boncz Ferencz: Magyar államjog ( A magyar alkotmány kútfői, illetőleg A magyar alkotmány történelmi kifejlődése és viszontagságai című rész, oldal) Bónis Ferenc: Történeti alkotmány (Hitel, oldal) Bölöny József: Történeti alkotmányunk és a 48-as törvények (Magyar Közigazgatás Könyvtára, 94. szám, 1941.)

4 Csekey István: Magyarország alkotmánya (Bp. Renaissance, 1943.) Csekey, Stefan von: Die Verfassung Ungarn (Budapest Leipzig, 1944.) Deér József: A szentistváni alkotmány (Magyar Szemle, Eckhart Ferenc: A magyar alkotmány (Magyar Szemle, szám, ill. Magyar Szemle Társaság, Bp ) A könyvről: Egyed István: Alkotmány és jogfolytonosság (Magyar Szemle, Egyed István: Alaptörvényeink a magyar jogban (Magyar Jogi Szemle, október, VIII. Egyed István: A modern rendiség és a magyar alkotmány (Új Kor, május 15.) Egyed István: Az ezeréves magyar alkotmány (Pesti Hírlap, Bp ) Egyed István: A mi alkotmányunk (Magyar Szemle Társaság, Kir. M. Egyetemi Nyomda, Bp ) Egyed István: Magyar jellem és magyar alkotmány (Országos Nemzeti Klub kiadványai 48. szám, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp ) Erdélyi László: Az ezeréves magyar alkotmány (Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem, Városi Nyomda, Szeged, 1931.) Faggyas Sándor: Hitünkre bízott ősi alkotmány. A magyar nemzet minden önkényuralmi rendszer után helyreállította a jogfolytonosságot (Magyar Hírlap, március 18.) Ferdinandy Gejza: Érzelmi tényezők a magyar alkotmányban (Budapesti Szemle, 200. kötet, 578. szám, 1925.) Ferdinandy Gejza: A magyar alkotmány történeti fejlődése (Népszerű Főiskola Könyvtára IV. Franklin Társulat, Bp ) Fogarasi János: A magyarhoni országos alkotmány fő ágazatai régibb és újabb időben (Kilián, Pest, 1861.) Horváth Attila: A történeti alkotmány forrásai. Az Aranybullától az áprilisi törvényekig (Nagy Magyarország, Horváth Attila: A magyar történeti alkotmány tradíciói (Alkotmánybírósági Szemle, Horváth János: A magyar királyság közjoga ( A magyar közjogi viszonyok fejlődésének történelmi átmenete című fejezet, oldal) Izsák Norbert: Mindent vissza? Létezett-e Szent István-i alkotmány (HVG, november 25.) Jaszovszky László Jaszovszky Rudolf: A Magyar Alkotmány történeti áttekintése (Magyar Jog, Jaszovszky László Jaszovszky Rudolf: Elveszett alkotmányaink (Kapu-füzetek, Bp.) Jekelfalussy I.: Az ezeréves magyar állam és népe (Bp ) Kecskeméti Károly: A magyar liberalizmus ( A történelmi alkotmány című fejezet Argumentum Kiadó, Bibó István Szellemi Műhely, oldal) Kemenczy Gábor: Vissza az ősi alkotmányhoz (Bp ) Kiss István: Magyar közjog ( A magyar alkotmány történeti kifejlődése, illetőleg A magyar állam uralkodási formája és kormányformája; Magyarország alaptörvényei (sarkalatos törvényei) s a magyar alkotmány biztosítékai című rész, oldal) Kovrig Béla: Társadalomszervezés és alkotmányosságunk (Magyar Szemle, Kristó Gyula: Szent István és az ezeréves alkotmány (Délmagyarország, augusztus 19., ill. uő. Írások Szent Istvánról és koráról. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, oldal) Magyarország alkotmánya (In: Egyetemes magyar encyclopaedia, II. kötet, szerk.: Török János, Pest, oldal)

5 Molnár Kálmán: Alkotmányfejlődésünk útjai (In: Alkotmányfejlődésünk útjai. Válogatás Molnár Kálmán hátrahagyott írásaiból. Közreadja Schweitzer Gábor, szerk.: Kajtár István, PTE ÁJK, Pécs, oldal) Nacsa Mónika: Az alaptörvény fogalma a történeti alkotmány időszakában (Pázmány Law Working Papers, Nr. 2012/11.) Nagy Ernő: Magyarország közjoga. Államjog (Bp ) Nagy Ernő: A magyar alkotmány és az VII. tcz. A magyar alkotmány állandósága (Jogtudományi Közlöny, és 25. Nagy Ernő: Történeti alkotmány (In: Magyar jogi lexikon I. kötet, szerk.: Márkus Dezső. Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. Bp ) Nótári Tamás: Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot (In: Állam és közösség. Válogatott közjogi tanulmányok Magyarország Alaptörvénye tiszteletére, szerk.: Rixer Ádám. Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Bp oldal) Obrusánszky Borbála: Az első szkíta-hun történeti alkotmány (Karpatia, Pauler Gyula: Szent István és alkotmánya (Századok, 1879.) Pásztori-Kupán István: Az ellenállási jog a magyar történelemben (Nagy Magyarország, Pomogyi László: Alaptörvény (In: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár, oldal) Radó-Rothfeld, Sámuel: Die ungarische Verfassung geschichtlich dargestellt (Puttkammer & Mühlbrecht, Berlin, 1898.) Salamon László: Az alkotmány két fajtája: a történeti és a kartális alkotmány (www.jak.ppke.hu/tanszek/alkotm/letolt/azalk2.pdf) Sarlós Márton: Az alkotmány és az ezeréves alkotmány (Jogtudományi Közlöny, 1949.) Sári János: Az izmusok előtti magyar Alkotmány. Nagy Ernő: Magyarország közjoga (államjog) (In: Tanulmányok Ádám Antal professzor emeritus születésének 80. évfordulójára, szerk.: Chronowski Nóra és Petrétei József, PTE ÁJK, Pécs, oldal) Schvarcz Gyula: Magyarország alkotmányjogi átalakulása modern állammá I-II. (Athenaeum, Philosophiai és államtudományi folyóirat, és 2. Szalma József: A sarkalatos törvényekről a magyar jogfejlődésben (Jogtudományi Közlöny, Tasnádi Nagy András: Ezeréves magyar alkotmány (Bp ) Temple Rezső: Szent István kora és az alkotmányosság (Törvényhozók Lapja, augusztus 13.) Tihanyi Lajos: Történelmi alkotmányunk és az új Magyarország (Budapesti Szemle, szám, augusztus-szeptember) Tihanyi Lajos: A királyi intézmény és történelmi alkotmány újabb alakulása. Közjogi tanulmány (Magyar Jogi Szemle, január) Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet (5. kiadás, Bp ) Toldy Ferenc (kiadta): A Magyar Birodalom alaptörvényei (Egyetemi Nyomda, Buda, 1861., második javított kiadás Pest, Ernich Gusztáv) Várnai Sándor: A közös ügyek elmélete I-II. (Athenaeum, Philosophiai és államtudományi folyóirat, és 4. A történeti alkotmányról (1990-től) 1 Ablonczy Bálint: Alkotmányjogászok országa. Horváth Attila (jogtörténész) a történeti alkotmányról (interjú) (Heti Válasz, január 12.)

6 Balogh Sándor: A Szent Korona és a jogfolytonossága ma (In: Konferencia az alkotmányról az Európai Unió kapujában szerk.: Fáy Árpád, Alkotmányossági Műhely és Fórum, Püski Kiadó, Bp oldal) Balogh Gábor Szakács Árpád: Ősi alkotmányunk érvénye most is él? (Magyar Hírlap, augusztus 19.) Boleratzky Lóránd: Államjogi reformok aktualitása (Valóság, Buják Attila: Vérszerződés áprilisban. Alkotmányos tradíció (168 Óra, március 10.) Cservák Csaba: Visszaállítható-e a történeti alkotmány? (Nagy Magyarország, Csontos Miklós: Az új alkotmány előkészítése. A Szentkorona-tan tükrében (Magyar Nemzet, január 15.) Egresi Katalin: Szent Korona-tan és köztársasági eszme a magyar politikai gondolkodásban egy 1999-es törvényjavaslat jelentősége (LEVIATÁN, a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Intézetének Tudományos Közleményei, szerk.: Szigeti Péter, Tomus III. Győr, oldal) Faggyas Sándor: Alkotmányozási lázcsillapító. Konzervatív nemzet tiszteli a történeti jogokat (Magyar Nemzet, szeptember 14.) Fáy Árpád: Mi a történelmi alkotmány időszerű jelentősége? (Szent Korona, novemberdecember) Fáy Árpád: A mindenkor jog a történelmi alkotmánynak kell, hogy megfeleljen. A jog alkalmazott tudomány! Olvasói levél Zlinszky János: Alkotmány értékek és a politika c. székfoglaló előadáshoz (Szent Korona, január) Halász József: Történelmi Alkotmány. Szentkorona-tan (www.arkadirodalom.hu) Halmai Gábor: A Szent Korona és a köztársasági alkotmány (Élet és Irodalom, szeptember 3.) Jókuthy Zoltán: A Szent Korona közjogi fogalom (Interjú Maczó Ágnessel) (Magyar Demokrata, augusztus 19.) Kikindai Zoltán: Új történelmi alkotmánytervezet (In: A Szent Korona-eszme időszerűsége, szerk.: Tóth Zoltán, Szent István Társulat, Bp ) Kiss Endre József: Protestáns szemmel a magyar történelmi alkotmányról (kézirat, 2008.) Kocsis István: A Szent-korona tana és a magyar nemzet. Új alkotmány helyett jogfolytonosság (Magyar Nemzet, február 16.) Kocsis István: Nemzetstratégiánk és történelmi hagyományaink a XXI. század eleji magyar nemzeti öntudat siralmas állapotáról és gyógyításáról (In: Magyar nemzetstratégia, főszerkesztő: Varga Domokos György, második, javított kiadás, Magyar Konzervatív Alapítvány Püski Kiadó, Bp oldal) Kocsis István: A jogfolytonosság helyreállításának kötelezettsége múltunkban, jelenünkben, jövőnkben (Turán, Kulcsár Anna: Kráciák. Kukorelli István Magyarország történelmi alkotmányáról, az olcsó állam blöffjéről és a kölcsönös félelmekről (augusztus 20-áról) (Magyar Nemzet, augusztus 15.) Lövétei István: Nagy szók. Történelmi alapjogok (HVG, június 1.) Máthé Gábor: A Szentkorona-tan és az alkotmányfejlődés (Népszava, október 6.) Orbán Éva: Alapkövetelmény a valódi alkotmányosság helyreállítása. Interjú Zétényi Zsolttal (Kapu, Paczolay Péter: A történelmi alkotmány és a konzervatív jogi gondolkodás (In: Magyar konzervativizmus, hagyomány és jelenkor, szerk.: Tőkéczki László, Batthyány Lajos Alapítvány Barankovics István Alapítvány, Magyar Nemzeti Múzeum Nyomdája, oldal) Pölöskei Ferenc: Alkotmányozás és alkotmány Magyarországon (Világosság, Riba István: A vérszerződéstől a Szent Korona-tanig (HVG, április 2.)

7 Somodi István: Új magyar évezred új magyar alkotmány (Századok Tanácsa, Trikolor Kiadó, Bp oldal) Somogyvári István: Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmánytervezetek Melléklet: történeti alkotmány-szövegek (In: Magyarország politikai évkönyve 2010-ről) Tallós Emil: Alkotmányozás: A múltat végképp eltörölni. A történelmi állameszme és az alkotmányozás (Magyar Demokrata, Tóth Zoltán József: Megmaradásunk alkotmánya (Hun-Idea, Bp ) Tóth Zoltán József: Az Aranybulla. Történelmi szempontok és aktualitások (Turán, T. V.: Liberális tákolmány helyett történeti alkotmányt! Interjú Zétényi Zsolttal (Barikád, március 4.) Vincze János: Magyarország új Alkotmánytervezete (Betyárvilág, január) Zétényi Zsolt: Jogfolytonosság és alkotmány (In: Konferencia az alkotmányról az Európai Unió kapujában szerk.: Fáy Árpád, Alkotmányossági Műhely és Fórum, Püski Kiadó, Bp oldal) Zétényi Zsolt: Alkotmány-helyreállító vagy forradalmár nép-e a magyar? Ősi alkotmányunk és államformánk kérdései Jogfolytonosság és alkotmány (In: uő. Több fényt! Tanulmányok, gondolatok, beszédek Timp Kiadó, Bp oldal) Zétényi Zsolt: Gyökeres alkotmányreformra van szükség! (In: Magyar nemzetstratégia. főszerkesztő: Varga Domokos György, második, javított kiadás, Magyar Konzervatív Alapítvány Püski Kiadó, Bp oldal) Zétényi Zsolt: Történeti alkotmányunk múltja és jövője (Nagy Magyarország, Zétényi Zsolt: Magyar alkotmányossági kiskáté (Bp ) Zétényi Zsolt: A magyar alkotmányosság kiskátéja. Alapvető kérdések és válaszok (Turán, Zétényi Zsolt: Jogfolytonosság és alkotmány (In: Konferencia az alkotmányról az Európai Unió kapujában, szerk.: Fáy Árpád, Alkotmányossági Műhely és Fórum, Püski Kiadó, Bp oldal) Zétényi Zsolt: Magyarország és Európa anno (Nagy Világ, Zlinszky János: Történelmi alkotmányunk I-II. (Magyar Szemle, és 5-6. Zlinszky János: Történeti alkotmányunk fejlődése (In: Konferencia az alkotmányról az Európai Unió kapujában szerk.: Fáy Árpád, Alkotmányossági Műhely és Fórum, Püski Kiadó, Bp oldal) Szentkorona-eszme, szentkorona-tan (a 16. századtól napjainkig) A Szent Korona és a Szentkorona-tan bibliográfiája (Országgyűlési Könyvtár) A Szentkorona-tan. A Magyarok III. Világkongresszusának és az MVSZ küldöttgyűlésének dokumentumai I-II augusztus 18. (Bp ) A Szent Korona és a magyar alkotmány. Konferencia augusztus (In: Fordulat. A Magyarok Világkongresszusának kötetei IV., Bp oldal) A kötetben megjelent előadásokból: Molnárfi Tibor: A háromszintű jogrendszer Tarr György: A Szent Korona a szellemi tulajdon Varga Tibor: A társadalmi együttélés szentkoronai szabályainak érvényesülése őstörténetünkben Szöllősi József: A Szent Korona az alkotmányos rend alapja Bene Gábor: Államjogi problémák és megoldásai Bakos Batu: A Szent Korona társadalomszervező ereje

8 Tanka Endre: A Szent Korona és a földtulajdon Halász József: A Szent Korona és a magyar alkotmány Csihák György: Sacra Regni Hungarici Corona Magyarország Szent Koronája és a közjogi rendezés kérdései ma Á. D.: A Szent Korona nélkül nincs jogfolytonosság. Interjú vitéz Woth Imrével, a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnökével (Barikád, március 4.) Babus Endre: M. Kir. Köztársaság. A Szent Korona rehabilitálása? (HVG, szeptember 18.) Babus Endre: A Szent Korona-tanra nem építhető köztársaság. Interjú Horváth János parlamenti korelnökkel (HVG, augusztus 25.) Balogh Arthur: Az államélet fő jelenségei tekintettel a Magyar Szent Korona elméletére (Politzer, Bp ) Balogh Arthur: A magyar államjog alaptanai ( A magyar állam főhatalma című fejezet Bp ) Balogh Sándor: A Szent Korona és a jogfolytonossága ma (In: Konferencia az alkotmányról az Európai Unió kapujában, szerk.: Fáy Árpád, Alkotmányossági Műhely és Fórum, Püski Kiadó, Bp oldal) Benda Kálmán: Még egyszer a szentkorona-eszméről (Magyar Nemzet, november 3.) Bercsi János: A Szent Korona-eszme bűvöletében (A Magyarok Nemzeti Szövetségének akciója) (Magyar Hírlap, március 19.) Bertényi Iván: A Szent Korona államiságunk szimbóluma (Új Ember, december 24., karácsonyi melléklet) Bódi Jenő: A parlament megkoronázásáról (házi dolgozat) (ANT 5212, Az emlékezés politikája, 2000.) Búza László: A magyar szent korona igényei a volt mellékországokra (Budapesti Szemle, 167. kötet, 477. szám, 1916.) Concha Győző: Politika (Bp ) Csehi Zoltán: Dole v. Carter Szent Korona és Heidelberg, a nemzetközi magánjog mint humanista tudomány (A Szent Korona szellem történetéhez) (In: Acta Facultatis Politico- Juridicae Universitatis Scientiarum, Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae Tom. XLI., ELTE ÁJK, Bp oldal) Eckhart Ferenc: A Szentkorona-eszme története (MTA, Bp , ill. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő Gödöllő, 2001.) A könyvről: Bertényi Iván: Vallotta vagy cáfolta-e Eckhart Ferenc a Szent Korona-eszmét? (In: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére, szerk.: Almási Tibor, Révész Éva és Szabados György. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, oldal) Deér József: Eckhart Ferenc: A Szentkorona-eszme történetéhez (Századok, oldal) Egyed István: A Szentkorona-eszme története (Katolikus Szemle, Kardos József: Az Eckhart (Ferenc)-vita és a Szentkorona-tan (Századok szám, Klny.) Kardos József: Eckhart Ferenc és a szentkorona-eszme (Jogtudományi Szemle, Szekfű Gyula: A szentkorona-eszme (In: uő. Állam és nemzet. Tanulmányok a nemzetiségi kérdésről. Magyar Szemle Társaság, Bp ill. Fónagy Zoltán utószavával, Kisebbségkutatási Könyvek, Lucidus Kiadó, Bp oldal) Tóth Zoltán József: Szemelvények a Szent Korona-tan 20. századi történetéből. Az Eckhart-viták története (doktori disszertáció, kézirat, Miskolci Egyetem, 2005.)

9 Eckhart, Francis: The holy crown of Hungary (Soc. Of Hungarian Quarterly, Bp ) Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet (különösen A szentkorona-eszme c. rész Osiris Kiadó, Bp oldal és oldal) Endrey Antal: A Szent Korona-eszme (Hunnia, 22. szám, augusztus 25.) Eőry Karácsony: A Szent Korona Nemzetszövetség magyar külpolitikai koncepciója (készült 1993 augusztusában) (Hunnia, 94. szám, szeptember 25.) Eőry Karácsony: A Szent Korona nemzetpolitika. Vitaanyag. Történelmi anyaországunk csonkítatlan, szellemi birtokbavétele (Hunnia, 95. szám, október 25.) Farkas János: Korona és közszellem (Élet és Irodalom, augusztus 18.) Farmasi József: A Szentkorona-eszme. Egy hatalomfelfogás szerepe a magyar történelemben, különös tekintettel a Horthy-korszak alkotmányozására és a rendszer jellegére (Társadalom & Politika, Fábián László: István és a Szent Korona. A magyar alkotmányosság eredete. Beszélgetés Nemeskürty Istvánnal (Magyar Nemzet, augusztus 19.) Ferdinandy Gejza: A Szent Korona (Budapesti Szemle, 169. kötet, 482. szám, 1917.) Gellért Oszkár: A szent korona tan hazugságai (Bp ) Gusztos Péter Ónody Tamás: Leszámolás a szentkorona-tannal (Népszabadság, július 13.) Hajnik Imre: Magyarország az Árpád-királyoktól az ősiségnek megállapításáig és a hűbéri Európa (Pest, 1867.) Halász József: A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona értékrenden alapuló természetes rendszer (Az EU Reformszerződés összehasonlítása a gondoskodó Magyarországgal) (kézirat, Szeged, november, Szent Korona Szolgálat, Hankó Ildikó: Ahol a korona, ott van Magyarország. A Szent Korona-tan jogszerűségét és területi integritást jelent (Magyar Demokrata, október 21.) Illés József (István): A Szent Korona (Jogtudományi Közlöny, 53. szám, 1916.) Jókuthy Zoltán: A Szent Korona közjogi fogalom. (Interjú Maczó Ágnessel) (Magyar Demokrata, augusztus 19.) Kacsoh Dániel: Ahol a Korona van, ott van Magyarország. Interjú Zétényi Zsolttal (Magyar Hírlap, augusztus 19.) Kardos József: Korona és koronaeszme (História, Kardos József: A király nélküli királyság a szent korona jegyében (In: A magyarországi polgári államrendszerek, szerk.: Pölöskei Ferenc és Ránki György. Tankönyvkiadó, Bp oldal) Kardos József: A szentkorona-eszme szerepe a XIX. század politikai közjogi gondolkodásában (In: A magyar politikai és jogi gondolkodás történetéből, XVIII-XIX. század. Jogtörténeti Értekezések 12. szám, szerk.: Kovács Kálmán, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Bp oldal) Kardos József: A szentkorona-tan története (Akadémiai Kiadó, Bp ) Kardos József: A szentistváni állameszme és a szentkorona-tan (In: Szent István és kora, szerk.: Glatz Ferenc és Kardos József, MTA Történettudományi Intézet, Bp oldal) Kardos József: A Szent Korona jelentésváltozásai (Élet és Tudomány, Kardos József: A Szent Korona és a szentkorona-eszme története (IKVA, Bp ) Kardos József: A szentkorona-gondolat a XV. századi Magyarországon (In: Székely György emlékkönyv, Akadémiai Kiadó, Bp ) Josef Karpat: Die Idee der heiligen Krone Ungarus in neuer Beleuchtung (In: Corona regni. Szerk.: M. Hellmann, 1943/44)

10 Kecskés János: Mire valók a nemzeti jelképek. A Szentkorona-tan aktuálpolitikai (félre) értelmezése (Magyar Nemzet, október) Kékesi Raymund: A Szentkorona-eszme a szakirodalom tükrében (Nagy Magyarország, Kisbali László: Az üvegalmárium. Radnóti Sándor esztéta a koronáról (Magyar Narancs, október 25.) Kiszely István: A titkok koronája (Magyar Demokrata, február 22.) Kocsis István: A Szent Korona tana (Püski Kiadó, Bp ) Kocsis István: A Szent Korona misztériuma (Püski Kiadó, Bp ) Kocsis István: A Szent Korona misztériuma és tana mai szemmel (Turán, Kocsis István: A Szent Korona tana és misztériuma mai szemmel, I-V. (Kárpátia, II. évf és III. évf Koltai András: A Szent Korona eszme. Történelmi ismertetés (Hunnia, 29. szám, március 25.) Kontler László: Alapmítoszok és történeti reflexió millenniumi számvetés (Holmi, Kosza Ivette: A Szentkorona-tan tekintélye (Collega, Barabási Kun József: Széljegyzetek a szentkorona tanához (Budapesti Szemle, kötet, 490. Kukorelli István Máthé Gábor: Közjogi értékeink a preambulumban (In: Preambulum az alkotmányokban, szerk.: Lamm Vanda, Majtényi Balázs és Papp András László. Complex Kiadó, Bp oldal) Kulcsár Anna: Az állandó jelenlévő. Tóth Zoltán József a Szent Korona-tanról, az új alkotmányról és a jogfolytonosság helyreállításáról (interjú) (Magyar Nemzet, szeptember 18.) Kulcsár Árpád: Őfelsége a Szent Korona. Újra népszerű a jobboldalon a Horthy államrend jogforrása. Mindenki ereklyéje (Hetek, február 12.) Lencsés Károly: A nemzeti biológiai megmaradás feltételei avagy a tökéletesség titka. A HM helyettes államtitkára szerint a Szent Korona szuverenitása a megoldás (Népszabadság, június 15.) Lévai László: Corona Sacra Hungarica: a Szentkorona-eszme, a Regnum Marianum, a magyarságtudat és az egyház (Testamentum Hungarorum 1. Corona Sacra, Gyöngyös 2003.) Máthé Gábor: A Szentkorona-tan és az alkotmányfejlődés (Népszava, október 6.) Máthé, Gábor: Die Bedeitung der Lehre von der Heiligen Stephanskrone für die ungarische Verfassungsent-wicklung (In: Ungarn und Europa Rückblick und Ausblick nach tausend jahren, szerk.: Georg Brunner Südosteuropa, München, oldal) Máthé Gábor: A Szent Korona-eszme Parafrázis (In: Eckhart Ferenc emlékkönyv, szerk.: Mezey Barna, Gondolat Kiadó, Bp oldal) Máthé Gábor: A Szent Korona-eszme az alkotmányfejlődésben (In: Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok, szerk.: Mezey Barna, Gondolat Kiadó, Bp , oldal) Máthé Gábor: A Szent Korona az Alaptörvényben (Közszolgálat, Mezey Barna: A korona-eszme európaisága. Eckhart Ferenc: A szentkorona-eszme története (Jogtörténeti Szemle, Michnai Attila: Tévhit-tan. Vita a Szent Koronáról, anno 1931 Eckhart kontra Timon (HVG, október 16.) Molnár Kálmán: A szent korona jegyében (Dunántúl, febr. 1., illetőleg in: Molnár Kálmán összegyűjtött kisebb tanulmányai és cikkei I., Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Pécs, 1932.) Molnár Kálmán: A Szent Korona-tan kifejlődése és mai jelentősége (Pécs, 1927.)

11 Molnárfi Tibor: Alkotmányozás a Szent Korona-tan (-elmélet) függvényében (kézirat, Bp Nagy Endre Rácz Lajos: Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet (a Szentkorona-tan című rész) (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Bp oldal) Nagy Miklós: A Szent Korona eszméjének kifejlődése (Törvényhozók Lapja, augusztus 13.) Nagy Miklós: A Szent Korona eszméje (Klny. a Szent István emlékkönyvből, Franklin, Bp ) Nyulassy Ágnes: Néhány gondolat a Szentkorona-tanról (In: Benda Gyula Emlékkönyv, Bp ) Pavlovics Ágota: Királyok és koronák (168 Óra, augusztus 16.) Pecze Ferenc: Szemelvények a Szentkorona-tan visszhangjáról a külföldi szakirodalmi forrásokban (In: A magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón, szerk.: Tóth Zoltán József, Szent István Társulat, Bp oldal) Perecz László: Új magyar jobboldal (A Hunnia és a Szent Korona történelem- és társadalomképe) (Világosság, Pokol Béla: Alkotmányozás és a Szentkorona-eszme (Jogelméleti Szemle, szám, Puky Endre: A szent korona tana és a közigazgatási bíráskodás (Bp ) Radnóti Sándor: Az üvegalmárium. Esettanulmány a magyar korona helyéről (Beszélő, Radnóti Sándor: The Glass Cabinet. An essay about the place of the Hungarian crown (Acta Historiae Artium, 43. szám 2002.) Rácz Lajos: Rex és regnum. A magyar államelmélet főbb tendenciái a században (Rubicon, Régheny Tamás: Anyagtalan fény. Beszélgetés Kocsis István drámaíróval a szakrális királyságról (Magyar Hírlap, december 16.) Rév István: A testetlen Szent Korona (Beszélő, Riester Árpád: A magyar Szent Korona, mint első számú közjogi méltóság (Horváth Károly, Pápa-Borosgyőr, 2005.) Sarlós Márton: A szentkorona-tan kialakulásához (Jogtudományi Közlöny, 1959.) Sarlós Márton: Az organikus és a szentkorona-államelmélet a magyar jogtörténetírásban (Magyar Tudomány, Sándor András: Ad Sacram Coronam (kézirat, 1996.) Sári Katalin: A Szent Korona az állam jelképe. Beszélgetés Kállay István történészprofesszorral és Kardos József docenssel (Honismeret, Seress Eszter: Mit jelent a Szent Korona? (Magyar Fórum, augusztus) Szabó Miklós: Ugocsa coronat (Népszabadság, december 29.) Somorjai Viktória: Újjáéledő Korona-eszmény. A tárgyba épített függetlenségi nyilatkozat Interjú Woth Imre aranyművessel, a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnökével (Magyar Demokrata, szeptember 25.) Stubenvoll Zsolt: Kell-e a Szent Korona az Alkotmányba? (Hetek, november 26.) Szarka Ágota: A Szent Korona a demokrácia szimbóluma. Varga Csaba szerint nemzeti ereklyénkhez egy teljes identitásprogram kapcsolódik, amely ma is aktuális (Interjú a Károli Gáspár Református Egyetem BTK professzorával) (Magyar Nemzet, augusztus 24. Szekfű Gyula: A Szent Korona-eszme (Magyar Nemzet, március 30., ill. uő. Állam és nemzet. Tanulmányok a nemzeti kérdésről, Bp újabb kiadás: Lucidus Kiadó, Bp oldal) Szekfű Gyula: A Szent korona-eszme (In: Szent István és az államalapítás, Bp ) Szent Korona-tan az alkotmányban. 168 Óra online (168 Óra, augusztus 19.)

12 Szigeti Péter: A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota ( A köztársasági eszme és a Szent Korona-tan: parlamenti viták 1990, , 1999 című rész Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Szilágyi Iván: A Szent Korona folytonossága. Interjú Kovács Ferenccel, az Igazságügyi Minisztérium Közjogi Kodifikációs Főosztálya osztályvezetőjével (Magyar Demokrata, november 18.) Szontágh Vilmos: A Szent Korona tana és a kormányzói jogkör (Miskolc, 1937., ill. in: Tanulmányok a Horthy-korszak államáról és jogáról, KJK, Bp ) Timon Ákos: A Szent Korona elmélete (In: Politikai Magyarország I. kötet, Magyarország története az Arany Bullától 1795-ig, főszerk.: Szász József, Anonymus Történelmi Könyvkiadó Vállalat, Bp oldal, ill. Reprint, magánkiadás, Bp ) Timon Ákos: A Szent Korona és a koronázás közjogi jelentősége (Budapest Hírlap újságvállalata Bp , német nyelven is megjelent) Timon Ákos: A Szent Korona elmélete és a koronázás (Bp , második bővített kiadás) Timon Kálmán: Timon Ákos és a Szent Korona elmélete (Jogtörténeti Szemle, Tomcsányi Móricz: Magyarország közjoga (Az állami főhatalom ( A Szent Korona ) című rész, oldal) Tóth Zoltán: Történetírásunk mai állása (A Szent Korona kérdéséhez) (Bp ) Tóth Zoltán (szerk.): A magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón (tanulmányok) (Szent István Társulat, Bp ) A kötetben megjelent tanulmányok: Tóth Zoltán József: A Szent Korona és a Szentkorona-tan Vass Csaba: Szent Korona és identitás Zlinszky János: A Szentkorona-eszme és története Tóth Zoltán József: A Szentkorona-tan és a természetjog (Polisz, februármárcius) Tóth Zoltán József (szerk. és a bevezetőt írta): A Szent Korona-eszme időszerűsége. Tanulmányok (Szent István Társulat, Bp ) A kötetben megjelent tanulmányok: Szilágyi Katalin: A Szent Korona-tan és a korszerű jogi gondolkodás kapcsolata Bittsánszky Ádám: A Szent Korona magánjogi személyisége Werbőczy Tripartitumában Kerényi Boglár: A Magyar Szent Korona és Szent Korona-tan az ezredfordulón Dévényiné dr. Farkas Adrienn: A Szent Korona-eszme hatása a két világháború közötti Magyarországon Szabó Eszter: A Magyar Szent Korona és a Szent Korona-eszme közjogi jelentéseinek alakulása Dragon Pál: A Szent Korona-eszme időszerűsége Deák Bertold: A Szent Korona-eszme időszerűsége Kikindai Zoltán Iván: Új történelmi alkotmánytervezet Pomeisl András József: Szabad-e adót fizetni a császárnak? Kocsis István: Szempontok a Szent Korona-misztériuma és tana tanulmányozásához Tóth Zoltán József: A Szent Korona-eszme a XX. században Zétényi Zsolt: Magyarország Szent Koronája Utószó: Csapó Endre: A Szent Korona emigrációja Tóth Zoltán József: Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig. Adalékok a Szent Korona-eszme történetéhez (Szent István Társulat, Bp )

13 Tóth Zoltán József: A Szent Korona-tanról ma. Ma? Gondolatok az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottság Magyarország alkotmányának szabályozási elvei tervezetéhez (In: Történelmi tradíciók és az új Alkotmány, oldal) Tóth Zoltán József: A Szent Korona jelentősége és időszerűsége. Alkotmányreform (In: Magyar nemzetstratégia. főszerkesztő: Varga Domokos György, második, javított kiadás, Magyar Konzervatív Alapítvány Püski Kiadó, Bp oldal) T. V.: A Szent Korona halhatatlan. A Szent Korona-tanon alapuló Alkotmány szükségességéről (Barikád, március 4.) T. V.: Jogászi szemmel a Szent-Korona-eszméről. Interjú Fiala László jogász, politológussal (Barikád, szeptember 2.) Vass Lajos: A Szent Korona és jogfolytonossága (Bp ) Vass Lajos: Jogfolytonosság a törvényhozásban (Bp ) V. Vesztergám Miklós: Az első lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz (Bp ) Vitányi Béla: A Tripartitum államjoga (Grill Károly Könyvkiadó Vállalat, Bp ) Werbőczy István: Tripartitum. A dicsőséges magyar királyság szokásjogának hármaskönyve (latin-magyar kétnyelvű kiadás, Bp ) Zétényi Zsolt: A Szentkorona-eszme mai értelme (Püski Kiadó, Bp ) Zétényi Zsolt: A Szentkorona-eszme tartalmáról, egyediségéről és jelentőségéről (Hunnia, 92. szám, július 25.) Zétényi Zsolt: A Szent Korona-eszme időszerűsége. A Szent Korona-eszme a kétezredik esztendőben. Magyarország Szent Koronája és a Szent Korona-tan. A Magyarok Világszövetsége Elnökségének határozata a Szent Korona-tanról (In: uő. Több fényt! Tanulmányok, gondolatok, beszédek Timp Kiadó, Bp oldal) Zétényi Zsolt: Magyarország Szent Koronája (Kairosz Kiadó, Bp ) Zlinszky János: Die Krone als Symbol der Freiheit Die Freiheit als Sinn des Rechts (In: Ius unum, lex multiplex Liber Amicorum: Studia Z. Péteri dedicata, szerk.: H. Szilágyi István és Paksy Máté, Szent István Társulat, Bp ) Zlinszky János: A Szent Korona-tan és a nemzeti szuverenitás (Alkotmányunk történelmi gyökerei) (In: Történelmi tradíciók és az új Alkotmány, oldal) Zlinszky János: A szentkorona-tan mai érvényében (Hitel, Zsuppán András: István antennája. Politikai okkultizmus V. Alternatív Szent Koronaelméletek (Magyar Narancs, február 24.) A rendi (nemesi) alkotmány előzményei (Aranybulla) 2 II. Endre Aranybullája (Szigethy Gábor előszavával) ( Gondolkodó magyarok sorozat, Magvető Könyvkiadó, Bp ) Az Aranybulla (A hétszázötvenedik évfordulóján). Közzéteszi Érszegi Géza (In: Fejér megyei történeti évkönyv 6. Székesfehérvár, 1972.) Almási Tibor: A tizenharmadik század ( Az évi Aranybulla c. rész Pannonia Kiadó, Bp ) Bónis György: Magyar alkotmány és jogtörténet. III. A rendiség kora ( ) ( Jogforrások: Az aranybulla c. rész Kolozsvár, ) Deér, Josef: Der Weg zur Goldenen Bulle Andreas' II. von 1222 (In: Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte, 1952, oldal) Divéky Adorján: Az Aranybulla és a jeruzsálemi királyság alkotmánya (Századok, füzet) Érszegi Géza: Az Aranybulla (A hétszázötvenedik évfordulóján) (In: Fejér megyei történeti évkönyv oldal)

14 Érszegi Géza: Az Aranybulla szövegének létrejötte, hagyományozása és értelmezése (In: De Bulla Aurea II regis Hungariae MCCXXII., szerk.: Lajos Besenyei és Géza Érszegi, Maurizio Pedrazza Gorlero. Valdonega, Verona, oldal) Ferdinandy Gejza: Az Aranybulla (Bp ) Fest Sándor: Párhuzam az angol és a magyar alkotmány között a XIII. században (Budapesti Szemle, 261. kötet, 765. szám, 1941.) Fest Sándor: Magna Carta Aranybulla I-II. (Budapesti Szemle, 235. kötet, 682. és 683. szám, 1934.) Fest, Alexander: Bulle d Or et Magna Carta (Nouvelle Revue de Hongrie, oldal) Gerics József: Az Aranybulla ellenállási záradékának értelmezése (In: Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára, szerk.: Bertényi Iván, Bp ) Händel B.: Volt-e párhuzam az angol és a magyar alkotmányfejlődés között a középkorban? (Századok, oldal) Hantos Elemér: The Magna Carta of the English and of the Hungarian Constitution (London, 1904.) Karácsonyi János: Az Aranybulla keletkezése és első sorsa (Értekezések a történelmi tudományok köréből XVIII. 7. Bp ) R. Kiss István: III. Endre király 1298/99. évi törvénye (In: Fejérpataky-emlékkönyv, Bp ) Rugonfalvi Kiss György: Az első magyar közjog (a privilegium commune regni ) (Századok, , oldal) Knauz Nándor: Aranybulla (Magyar Történelmi Tár X., Bp ) Knauz Nándor: II. Endre szabadságlevelei (In: Értekezések a történeti tudományok közeléből, Eggenberger, Pest, 1869.) Kristó Gyula: Az évi Aranybulla (In: Magyarország története 1241-ig, 2. kötet, főszerk.: Székely György, szerk.: Bartha Antal, Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Kumorovitz L. Bernát: Fejér György felfedezi az Aranybulla eredeti példányát (Magyar Könyvszemle, Ladányi Gedeon: A Magyar Királyság alkotmánya az Árpádok alatt (Budapesti Szemle, Új folyam, XV. kötet, 1869.) Laszlovszky József: Magna Carta és Aranybulla (In: Angol-magyar kapcsolatok a középkorban I. köt., szerk.: Bárány Attila, Laszlovszky József és Papp Zsuzsanna, Attraktor Kft., Máriabesnyő, oldal) Négyessy Árpád: Magna Carta 1215 Bulla Aurea 1222 (New Hungarian Quarterly, oldal) Petrovics István: Aranybulla (In: Korai magyar történeti lexikon, oldal) Schiller Bódog: Az aranybulla (In: Politikai Magyarország I., Magyarország története az aranybullától 1795-ig, főszerk.: Szász József, Anonymus, Bp ) Szántó Sámuel: Az aranybulla keletkezése összehasonlítva az angol magna chartával (Erdélyi Múzeum, 1881.) Torma Károly: Adalékok az esztergomi Aranybulla-másolat provenientiájához (Századok, oldal) Tóth Zoltán József: Az Aranybulla (Kétnyelvűség, VI. évf. 4. szám (1999), Gödöllői Agrártudományi Egyetem SZIE) Vitek Gábor: A De Bulla Aurea A 790 esztendős Aranybulla (Közszolgálat, Zsoldos Attila: II. András Aranybullája (Történelmi Szemle, A rendi (nemesi) alkotmány (a 15. századtól 1848-ig)

15 A rendi alkotmány. Erdély rendi alkotmánya (In: A magyar jogtörténet forrásai, oldal) Andrássy Gyula: Anglia és Magyarország alkotmányos fejlődése (Budapesti Szemle, 1927.) Bartal György: Commentariorum ad historiam status iurisque publici Hungariae aevi medii libri XV. (Pozsony, 1847.) Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban (különösen A rendi ország alkotmánya című rész Osiris Kiadó, Bp oldal) Bónis György: Szabadság és alkotmány Rákóczi Emlékirataiban (Puszták Népe, oldal) Csekey István: Werbőczy és a magyar alkotmányjog (In: Werbőczy István, Kolozsvár, 1942.) Degré Alajos: Zala megye évi alkotmánytervezete (In: Válogatott jogtörténeti tanulmányok, szerk.: Mezey Barna, Osiris Kiadó, Bp oldal) Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet ( Az alkotmány fejlődése c. fejezet és oldal) Eckhart Ferenc: A magyar alkotmány és jogtörténet (különösen a II. Középkor ( ) 1. Az alkotmány fejlődése és a III. Újkor ( ) 1. Az alkotmányfejlődés című részek szerk.: Mezey Barna, Osiris Kiadó, Bp és oldal) Eckhart, Ferenc: Les constitutions Hongroise et Polonaise au moyen age (Lwow, 1934.) Ereky István: Tezner elmélete a rendi alkotmányokról I-II. (Budapesti Szemle, 170. kötet, 484. és 485. szám, 1917.) Ferdinandy Gejza: A rendi elemek a magyar alkotmányban (Székfoglaló értekezés, MTA, Bp ) Hajnik Imre: Magyarország az Árpád-házi királyoktól az ősiség megállapításáig és a hűbéri Európa (Bp ) Grünwald Béla: A régi Magyarország ( A rendi alkotmány hatása című fejezet Osiris Kiadó, Bp oldal) Hajnik Imre: A magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt (Heckenast, Pest, 1872.) Károlyi Árpád: A magyar alkotmány felfüggesztése 1673-ban (Akadémiai Értesítő, IX/3. Bp ) Ladányi Gedeon: A magyar királyság alkotmánytörténete a szatmári békekötésig I-II. (Debrecen, 1871.) Ladányi Gedeon: Modern alkotmányos intézmények a középkori államokban (1873.) Lakits György Zsigmond: Staatscrecht von Ungarn (kézirat, Magyar Országos Levéltár) A könyvről: Poór János: Király és rendiség Lakits György Zsigmond magyar államjogában (Levéltári Közlemények, Mályusz Elemér: A magyar köznemesség kialakulása (Századok, és oldal) Mályusz Elemér: A magyar társadalom a Hunyadiak korában (A hűbériség és a rendiség problémája) (In: Mátyás-király emlékkönyv I. kötet, Bp oldal) Schvarcz Gyula: A király tanácsosainak felelőssége Arragóniában és Magyarországon (1889.) Werbőczy István: Tripartitum. A dicsőséges magyar királyság szokásjogának hármas könyve (Latin-magyar kétnyelvű kiadás, Téka Könyvkiadó, Bp ) 3 Zsindely István: A magyar alkotmány és jog az Anjouk és Zsigmond alatt (Sárospatak, 1899.)

16 A rendi alkotmány reformja (tervezetek) 1790-es évek 4 Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig (Franklin, Bp ) Balogh Péter alkotmánytervezete (In: Marczali Henrik az 1790/1-diki Országgyűlés I. kötet, 89. és köv. oldal) Benda Kálmán (szerk., összeáll.): A magyar jakobinusok iratai I-II. (Bp ) Bónis György: Hajnóczy József (Akadémiai Kiadó, Bp ) Csizmadia Andor: A magyar jakobinusok alkotmánytervezetei (Állam és Igazgatás, Hajnóczy József közjogi-politikai munkái. Sajtó alá rendezte: Csizmadia Ervin (Akadémiai Kiadó, Bp ) Horváth Attila: Alkotmányjogi javaslatok és reformok, (In: Alkotmányozás Magyarországon és máshol. Politikatudományi és alkotmányjogi megközelítések, szerk.: Jakab András és Körösényi András, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Új Mandátum Könyvkiadó, Bp oldal) Marczali Henrik: Alkotmánytervezetek 1790-ben (Budapesti Szemle, 1906.) Marczali Henrik: Berzeviczy Gergely magyar alkotmánytervezete Napoleonnak ajánlva I-II. (Budapesti Szemle, 231. kötet, 671. és 672. szám, 1933.) Martinovics Ignác alkotmányterve (In: A magyar jakobinusok iratai I-III. Sajtó alá rendezte Benda Kálmán. Magyarország újabb kori történetének forrásai, Bp , oldal) Méltatása: Csizmadia Andor: A magyar jakobinusok alkotmánytervezetei (Állam és Igazgatás, Pajkossy Gábor: Törekvések a rendi alkotmány korszerűsítésére az 1790-es évek első felében (In: Tanulmányok H. Balázs Éva 70. születésnapjára, szerk.: Pajkossy Gábor, Poór János és Ring Éva, Bp oldal) Poór János: Hajnóczy József. Az abszolutizmus és a rendiség kritikusa (Rubicon, Poór János: Szintemelés és alkotmányosság a század fordulóján (In: A felvilágosodás jegyében. Tanulmányok H. Balázs Éva 70. születésnapjára, szerk.: Klaniczay Gábor, Poór János és Ring Éva, ELTE, Bp ) Pruzsinszky Sándor: Természetjog és politika a XVIII. századi Magyarországon. Batthyány Alajostól Martinovicsig (Napvilág Kiadó, Bp ) Reformkor ifj. Paksi Ferenc: A polgári alkotmányosság alapelvei Kossuth Lajos forradalom előtti munkásságában (Új Honvédségi Szemle, és Péter, László: Lajos Kossuth and the conversion of the Hungarian Constitution (In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. szerk.: Ormos Mária, Osiris Kiadó, Bp oldal) Ruszoly József: Alkotmány és képviselet. Kossuth Lajos a közjogi reformokról ( ) (In: uő. Alkotmány és hagyomány. Újabb jog- és alkotmánytörténeti tanulmányok. JATE Press, Szeged, oldal) Szabad György: Nézetek Magyarország és Erdély államjogi viszonyának rendezéséről a polgári átalakulás korában (In: Tanulmányok Erdély történetéről, szerk.: Rácz István, Debrecen, 1988.)

17 Tóth László: Kossuth alkotmányjogi nézetei az önkormányzatokról (Comitatus, II. és III. Erdély alkotmánya A rendi alkotmány. Erdély rendi alkotmánya (In: A magyar jogtörténet forrásai, oldal) Bedeus József: Erdély nagyfejedelemség alkotmánya a történetek, országos törvények és a fennálló országjog szempontjából felfogva és előadva (ford. Ákosi Makoldy Sámuel, Kolozsvár, 1846.) Eckhart Ferenc: Erdély alkotmánya (Magyar Szemle, oldal) Eckhart Ferenc: Erdély alkotmánya (In: Erdély, szerk. felel: Deér József, Magyar Történelmi Társulat, oldal) Echkhart Ferenc: La costituzione della Transilvania (Athenaeum, Bp különlenyomat a Transilvania című munkából) Eckhart Ferenc: Die Verfassung Siebenbürgens (Athenaeum, Bp ) Erdély rendi alkotmánya (In: A magyar jogtörténet forrásai, oldal) J. E.: Alkotmány (erdélyi) (In: Egyetemes magyar encyclopaedia, II. kötet, szerk.: Török János, Pest, oldal) Szilágyi Sándor: Az erdélyi alkotmány megalakulása a separatio kezdetén (Századok, oldal) A polgári alkotmány ( ) Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet ( Az alkotmány fejlődése c. rész oldal) 1848/49 alkotmánya (az áprilisi törvények) 1847/8-ik évi Országgyűlési törvényczikkek (Pozsonyban az országgyűlési iratok kiadóhivatalában Pesten, Landerer és Heckenastnál MDCCCXLVIII. Reprint: ÁKV Maecenas Kiadó, Bp ) A polgári alkotmány (Az áprilisi törvénycikkek (In: A magyar jogtörténet forrásai, oldal) Áprilisi törvények (In: Pomogyi László: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár, 60. oldal) Bónis György: Der Übergang von der ständischen Repräsentation zur Volksvertäntung in Ungarn (In: Der moderne Parlamentarizmus und seine Grundlage in der ständischen Reprezentation. szerk. v. Karl Bosl, Berlin, oldal) Bölöny György: Történelmi alkotmányunk és a 48-as fejlődés (Magyar Közigazgatás Könyvtára, 14. szám, Bp ) Csillag Gyula: A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 1867-ki évek közjogi alkotásai (Pest, 1871.) Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Az 1848-as alkotmány című rész Osiris Kiadó, Bp oldal) Faggyas Sándor: Szabadság és polgári egyenállás. Fejezetek Magyarország alkotmányos történetéből 3. (Hitel, Gergely András: Az 1848-as magyar polgári államszervezet (In: A magyarországi polgári államszervezet, oldal)

18 Hermann Róbert: Alkotmányozás ben (Magyar Napló, március) Károlyi Árpád: Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt (Magyar Történelmi Társulat, Bp ) Kemenczy Gábor: Vissza az ősi alkotmányhoz (a Hogyan torzult el az ősi magyar alkotmány 1848-ban című fejezet Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp oldal) Képes György: Az 1848-as forradalom törvényalkotása és a magyar parlamentarizmus (Jogtudományi Közlöny, Képes György: Amerikai hatások Kossuth, valamint az évi forradalom és szabadságharc alkotmányjogi gondolkodásában (Jogtudományi Közlöny, Kolonits Ferenc: Harmincegy sorsfordító törvénycikk. Faggyas Sándor: április 11.: kezdet vagy vég? (Magyar Hírlap, április 9.) Mezey Barna: Alkotmányos vagy parlamentáris monarchia? (In: Schmidt Péter ünnepi kötet, oldal) Rácz Attila: Korabeli alkotmányozás és az évi magyar közjogi törvényhozás (Állam- és Jogtudomány, Récsi Emil: Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott (Buda-Pest, 1861.) Révész T. Mihály Stipta István Völgyessy Levente: A polgári átalakulás Magyarországon Az alkotmányos monarchia (1848 alkotmánya) (In: Magyar alkotmánytörténet, oldal) Ruszoly József: Kossuth és a magyar alkotmányfejlődés (Magyar Tudomány, Ruszoly József: Egy új alkotmányt Magyarországnak. Az 1848: III. tc. létrejötte (In: uő. Alkotmány és hagyomány. Újabb jog- és alkotmánytörténeti tanulmányok. JATE Press, Szeged, oldal) Schwarcz Gyula: Tanulmány a magyar államjogi irodalom újabb termékeiről ( Megszüntették-e a rendiséget az 1848-as törvények? című rész Magyar Igazságügy, kötet, oldal) Sebestény Sándor: Alkotmányos válaszúton 1848-ban (Jel, április) Stipta István: A vármegyék alkotmánybiztosító szerepköre (Győri Tanulmányok, 20. szám, 1998.) Szabad György: A polgári átalakulás megalapozása ben (In: A negyvennyolcas forradalom kérdései, Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Szabad György: Batthyány és Magyarország alkotmányos önkormányzatának kérdése 1848 tavaszán (Századok, Táncsics Mihály: Új alkotmány-javaslat Március 15-kének évnapi emlékéről (Debreczen, 1849.) Tillmann Béla: Az 1848: XX. törvénycikk (Esztergom, 1904.) Varga Zoltán: Az államforma és a kormányforma kérdése a debreceni trónfosztás után (Századok, 1949.) Kossuth Lajos alkotmánytervei a szabadságharc után Kossuth Lajos alkotmányterve (Javaslat Magyar Ország jövő politicai szervezetét illetőleg tekintettel a nemzetiségi kérdés megoldására A történeti bevezetőt írta: Gerő András. Budapest Főváros Levéltára, Bp ) Kosáry Dominique (Domokos): Le projet de Kossuth de 1851 concernant la question des nationalités (Revue d Histoire Comparée, Pajkossy Gábor: Az évi Duna-konföderációs tervezet dokumentumai (Századok,

19 Egyed Ákos: A nemzetiségi kérdés Kossuth Lajos alkotmányterveiben (Szabadság, március 14.) Spira György: Kossuth és alkotmányterve (Csokonai Kiadó Vállalat, Debrecen, 1989.) Stipta István: Kossuth Lajos 1859-es alkotmánykoncepciója (Jogtudományi Közlöny, Szabó István: Kossuth Lajos szabadságharc utáni alkotmánytervezetei (In: Európai Magyarságot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója című országos jogtörténeti konferencia tanulmányai, szerk.: Balogh Judit, Debreceni Egyetem ÁJK, Debrecen, oldal) Tóth László: Kossuth kütahyai alkotmánytervének évi győri kiadása (Arrabona, 1995.) A neoabszolutizmus kora birodalmi (oktrojált) alkotmányok ( ) Az oktrojált alkotmány alkotmányos kísérletek (az ún. Októberi diploma, ill. az ún. Februári pátens) (In: A magyar jogtörténet forrásai, oldal) Az Októberi Diploma magyar nyelvű, hiteles szövegét közli Kónyi Manó: Deák Ferenc beszédei II. kötet, oldal) Az ausztriai császárság engedményezett (octroyirte) birodalmi alkotmánya (Pest, 1849.) Beller, Steven: A ferencjózsefi abszolutizmus (Café Babel, 1998.) Bernatzik, Edmund: Die österreichischen Verfassungsgesetze (Wien, 1911.) Berzeviczy Albert: Az Októberi Diploma előzményei (Budapesti Szemle, 209. kötet, 606. szám, 1928.) Berzeviczy Albert: A februári pátens keletkezése (Budapesti Szemle, 217. kötet, 629. szám, 1930.) Berzeviczy Albert: A Schmerling-provisoriumot megelőző utolsó alkotmányos küzdelmek (Budapesti Szemle, 225. kötet, 653. szám, 1932.) Berzeviczy Albert: Az abszolutizmus kora Magyarországon I-IV. (Budapest, ) Brauneder, Wilhelm: Osztrák alkotmánytörténet napjainkig (A IV. időszak: Korai alkotmányosság, , illetőleg az V. időszak: Monarchikus egységes állam, című részek Institutiones Juris, Janus Pannonius Tudományegyetem ÁJK, Pécs, oldal) Die Entwicklung der Verfassung Österreichs (Graz Wien, 1963) A kötetben megjelent tanulmányokból: Walter, Friedrich: Österreichische Verfassung sentwicklung Tzöbl, Josef: Das Oktober-Diplom und das Februarpatent Fellner, F.: Das Februarpatent von 1861 (Mitteilungen des Instituts für Österreichische. Geschichtsforschung. LXIII. kötet, 3-4. füzet, Graz Köln, 1955.) Fischhof, Adolf: Zur Lösung der ungarischen Fragen. Ein staatrechtlicher Vorschlag (Wien, 1861., a magyar fordítását lásd Fenyő István: Adolf Fischhof és a Habsburg Monarchia, Bp. Argumentum Kiadó, oldal) Kiss Ernő: Szemere Bertalan és az októberi diploma (Magyar Figyelő, 1912.) Kovács Endre: Ausztria útja az 1867-es kiegyezéshez (Akadémiai Kiadó, Bp ) Lukács Lajos: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak (Bp ) Malfer, Stefan: Das Oktoberdiplom ein Schritt zum Rechtsstaat (In: Die Habsburgermonarchie auf dem Wege zum Rechtsstaat? Szerk: Gábor Máthé és Werner Ogris, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Bp. Wien, oldal) Olmützi alkotmány, Októberi Diploma, Februári Pátens, Szilveszteri Pátens (In: Pomogyi László: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár 286., , oldal)

20 Redlich, Josef: Das Österreichische Staats- und Reichsproblem, I-II. kötet (Leipzig, ) Récsi Emil: Az ausztriai birodalom közönséges és koronaországok különös alkotmányjogának alaprajza. Vezérfonalul hallgatók számára (Pest, 1851.) Révész T. Mihály: A felemás polgárosodás a neoabszolutizmus évei ( ) (In: Magyar alkotmánytörténet, oldal) Sashegyi Oszkár: A neoabszolutizmus rendszere (In: Magyar polgári államrendszerek, oldal) Sashegyi Oszkár: Magyarország beolvasztása az ausztriai császárságba. Iratok az olmützi alkotmány előtörténetéhez (Levéltári Közlemények, 1. szám, Bp ) Somogyi Éva: A birodalmi centralizációtól a dualizmusig (Akadémiai Kiadó, Bp ) Somogyi Éva: Abszolutizmus és kiegyezés (Akadémiai Kiadó, Bp ) Szabad György: Önkényuralmi kísérlet Magyarország beolvasztására az osztrák császárságba (In: Magyarország története I. kötet, főszerk.: Kovács Endre, szerk.: Katus László, második javított kiadás, Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Szita János: A magyar közigazgatás területi rendezése a Bach-korszakban és az március 4-i osztrák alkotmány (In: Jogtörténeti Tanulmányok V. KJK, Bp ) A dualista állam alkotmánya ( ) Apponyi, Albert: Die rechtliche Natur der Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn (Wien Leipzig, 1911.) Balogh Arthúr: A dualismus fejlődése I-II. (Budapesti Szemle, 173. kötet, 493. és 494. szám, 1918.) Balogh Arthúr: Dualizmus és beavatkozás (Magyar Figyelő, Beksics Gusztáv: A dualismus. Története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink (Athenaeum, Bp. 1892) Brauneder, Wilhelm: Osztrák alkotmánytörténet napjainkig (a Kapcsolat Magyarországgal című fejezet Institutiones Juris, Janus Pannonius Tudományegyetem ÁJK, Pécs, oldal) Csillag Gyula: A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 1867-ki évek közjogi alkotásai (Pest, 1871.) Egyed István: A közigazgatás, mint alkotmánybiztosíték (Jogtudományi Közlöny, Eötvös Károly: Harcz az alkotmányért (Bp ) Ferdinandy Gejza: Az ország függetlensége I-II. (Athenaeum, Philosophiai és államtudományi folyóirat, és 2. Ferdinandy Gejza: A felelősség elve a magyar alkotmányban. Közjogi tanulmány (különlenyomat az Atheneaum c. folyóirat évi évfolyamából Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája, Bp ) Galántai József: A dualista államrendszer kialakításának egyes kérdései (In: A magyarországi polgári államrendszerek, oldal) Iszlamov, Tofik M.: Az évi osztrák-magyar kiegyezés megkötése (Századok, oldal) Lentze, H.: A dualizmus rendi alapjaihoz (In: A dualizmus korának állam- és jogtörténeti kérdései. Jogtörténeti tanulmányok II., KJK, Bp ) Lustkandl, Wenzel: Das Ungarisch-Österreichische Staatsrecht. Zur Lösung der Verfassungsfrage (Braumüller, Wien, 1863.) Vita:

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 Horváth Attila Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 A 18. század utolsó harmadáig az országgyűlésben jobbára a sérelmi politikára jellemző eseti jogalkotás volt a meghatározó. Amikor II. József

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről)

Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Több korszak Házszabályok Házszabályok elektronikus formában: www.ogyk.hu/e-konyvt Több korszakot átfogó feldolgozások Ereky István:

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., 96-104. o. Ambrus M.: Az összehasonlító

Részletesebben

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Számonkérési forma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Heti

Részletesebben

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15.

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 208 hivatkozás Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

A közösség ügye és a szabadság ügye

A közösség ügye és a szabadság ügye 54 tiszatáj 200 éve született Kossuth Lajos DÉNES IVÁN ZOLTÁN A közösség ügye és a szabadság ügye KOSSUTH NEMZET- ÉS SZABADSÁG-ÉRTELMEZÉSE * I. A 19 21. századi hazai és külföldi politikai köztudatban,

Részletesebben

történeti szemle BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC

történeti szemle BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC történeti szemle BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL A Szász tükör és a Zípser Willkür A magyar magánjog kodifikációja a 19. században A büntetőjogi kodifikáció kezdetei Magyarországon A Párizsi Parlement

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Számonkérési forma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Heti

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

KJF ZMTE KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET

KJF ZMTE KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KJF ZMTE A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI MINISZTERE az Országos Pedagógus Továbbképzési Akkreditációs Bizottság javaslata alapján T 300730 1676/1999. számú határozatával jóváhagyott és alapított, T 302460-780/1999.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

A magyar parlamentáris hagyomány íve és az újabb alkotmányozás

A magyar parlamentáris hagyomány íve és az újabb alkotmányozás Tölgyessy Péter A magyar parlamentáris hagyomány íve és az újabb alkotmányozás Magyarország alighanem a térség legrégebbi parlamentáris hagyományú országa. 1 A régi ha zai politikai gondolkodás egyik legszilárdabb

Részletesebben

Horváth Attila. Az egyesületalapító Széchenyi

Horváth Attila. Az egyesületalapító Széchenyi 1 Horváth Attila Az egyesületalapító Széchenyi Mai világban s csuda, hogy annyi idő kelle ily egyszerűség kitalálására, már kiki átlátja, hogy egy magányos ember semmi s csak egyesületeknek van hosszú

Részletesebben