BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL"

Átírás

1 BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István, Egyetemi tankönyv, 6. bővített kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Osiris Kiadó, Bp ) Bónis György: Magyar alkotmány- és jogtörténet 1. (Kolozsvár, 1941.) Bónis György: Magyar alkotmány- és jogtörténet (1949/50. tanév 2. félév) (MEFESZ, Szeged, 1950.) Bónis György: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Bp ) Csizmadia Andor Kovács Kálmán Sápi Vilmos Búzás János: Magyar állam- és jogtörténet (Tankönyvkiadó, Bp ) Csizmadia Andor Kovács Kálmán Maday Péter: Magyar állam- és jogtörténet I. (Bp ) Csizmadia Andor Maday Péter Búzás János: Magyar állam- és jogtörténet II. (Bp ) Csizmadia Andor Kovács Kálmán Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet (Tankönyv Kiadó, Bp ) Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Készült Dr. Degré Alajos egyetemi tanár tanévben tartott előadásai nyomán. Szerk.: Béli Gábor) (Jegyzetsokszorosító Irodája, Pécs , ill. IDResearch Kft. Publikon Kiadó, PTE ÁJK, Pécs, 2009.) Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Politzer Kiadó, Bp , ill. szerk., jegyzetekkel kiegészítette és az utószót írta: Mezey Barna, Osiris Kiadó, Bp ) Eckhart Ferenc Bónis György Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet (jegyzet soksz., Bp ) Eckhart Ferenc Bónis György: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Bp ) Herczegh Mihály: Magyar jogtörténet, kapcsolatosan az európai jogtörténettel (Bp ) Holub József: A magyar alkotmánytörténet vázlata I. A legrégibb időktől a mohácsi vészig (Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Pécs, 1944.) Király János: Magyar alkotmány és jogtörténet, különös tekintettel a nyugat-európai jogfejlődésre (Bp ) Korbuly Imre: Magyarország közjoga (Magyar államjog) tekintettel történeti fejlődésére (Eggenberger, Pest, 1871.) Kosutány Ignác: A magyar alkotmány és jogtörténelem tankönyve I-II. (Bp ) Ladányi Gedeon: A magyar alkotmány története (Debrecen, 1863., 1869., 1873.) Ladányi Gedeon: A magyar királyság alkotmánytörténete a szatmári békekötésig I-II. (Debrecen, 1871.) Marczali Henrik: Ungarische Verfassungsgeschichte (Tübingen, 1910.) Maday P.: Magyar állam- és jogtörténet I. (Bp ) Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet (1-5. kiadás, Osiris Kiadó, Bp ) Mikler Károly: Magyar alkotmány és jogtörténet (Sziklai Henrik kiadása, Eperjes, 1908.) Pomogyi László: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár (M-érték Kft. Bp ) Récsi Emil: Magyarország közjoga, amint 1848-ig s 1848-ban fennállott (Pest, 1861., 2. kiadás 1869., 3. kiadás 1871.) Suhajda János: Magyarország közjoga tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-ki törvényekre (Emich Gusztáv nyomdája, Pest, 1861.) Székely György Csizmadia Andor Sarlós Márton: Magyar állam- és jogtörténet (Bp ) Szita János: A magyar alkotmány történetének vázlata (Pécs, 1993.)

2 Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugati államok fejlődésére (Bp , 2. kiadás 1903., 3. kiadás 1906., 4. kiadás 1908., 5. kiadás 1917.) Timon Ákos von: Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichte mit Bezug auf die Rechtsentwicklung der westlichen Staaten (Berlin, 1909.) Virozsil Antal: Magyarország nyílván- vagy közjoga mint az az alkotmány eredetétől 1847/48-ig fennállott (Bp ) Völgyesi Levente: Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtörténet tanulmányozásába (Rejtjel Kiadó, Bp ) Wenczel Gusztáv: Magyarország jogtörténetének rövid vázlata (Pest, 1872.) A magyar alkotmány- (közjog-) történetírásról (és tanításról) Bónis György Degré Alajos: Megjegyzések a képviseleti intézmények kutatásához (Levéltári Szemle, Csizmadia Andor: A magyar állam- és jogtörténet fogalma, tárgya, rendszere, kapcsolata a szakjogtudományokkal, oktatásának célja A magyar állam- és jogtörténet-tudomány (In: Magyar állam- és jogtörténet, oldal) Degré Alajos: A magyar jogtörténetírás keletkezése és fejlődése a dualizmus korában (MTA Dunántúli Tudományos Intézete, Bp ) Degré Alajos: Magyar jogtörténetírás a Horthy-korszakban (Gazdaság és jogtudomány, 1969.) Eckhart-vita (1931) Eckhart Ferenc: Jog és alkotmánytörténet (In: A magyar történetírás új útjai, szerk.: Hóman Bálint, Magyar Szemle Társaság, Bíró Ny., Bp ) Eckhart Ferenc: Vita a magyar történetírás új útjairól (Budapesti Hírlap, március 10.) Kálnoky Bedő Sándor: A magyar történetírás új útjai (Budapesti Hírlap, március 8.) Egyed István: Az alkotmánytörténelem írásának új útjai (Jogállam, 1931.) Eckhart Ferenc: Vita a magyar történetírás útjairól (Budapesti Hírlap, március 10.) Molnár Károly: Alkotmánytörténeti illúzió-e a magyar alkotmányfejlődés jellegzetes közjogi iránya? (Magyar Jogi Szemle Könyvtára, Dunántúli Pécsi Egyetem Könyvkiadó és Nyomda Rt., Pécs, 1931.) Molnár Kálmán: Államelméletek lecsapódásai a tételes alkotmányjogban (Klny. A Német Károly Emlékkönyvből, Bp ) Tomcsányi Móricz: Új magyar alkotmánytörténet (különlenyomat a Magyar Jogi Szemléből, Bp ) Tomcsányi Móricz: A magyar közjog és jogtörténet téves szemlélete (Magyar Jogi Szemle, április, 4. Balla Antal: A magyar történetírás új útjai (Pesti Hírlap, március 1.) Kálnoky Bedő Sándor: A magyar történetírás új útjai (uo.) Kérészy Zoltán: Hűbéri eszmék és magyar jogfejlődés (Bp ) Domanovszky Sándor: A magyar történetírás új útjai című kötetről (Századok, 1931., oldal) Mályusz Elemér: Az Eckhart-vita (Századok, 1931.) Eckhart Ferenc: A magyar alkotmányfejlődés. Válasz Tomcsányi Móricz és Molnár Kálmán bírálatára (Magyar Jogi Szemle, különlenyomatban: Magyar jogi Szemle Könyvtára 36., 1931.)

3 Kardos József: A szentkorona-tan története (a Különvélemény a Szentkorona-tanról című fejezet Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Kardos József: Eckhart Ferenc és a Szentkorona-eszme (Jogtudományi Közlöny, Vargyai Gyula: Bírálat, kihívás és program Eckhart Ferenc programesszéjének keletkezéséhez (Jogtudományi Közlöny, Eckhart Ferenc: Sztálin tanítása és a magyar állam- és jogtörténet (Jogtudományi Közlöny, oldal) Holub József: A magyar alkotmánytörténet vázlata I. köt. Középkor (Pécs, 1944.) Horváth Pál: A dualizmuskori jogtörténetírásunk főbb irányai (Acta Fac. Pol. et. Jur. Univ. Scient. ELTE, Bp ) Horváth Pál: A politikai-kamerális tudományok kora és a születő jogtörténetírás (Jogtudományi Közlöny, Horváth Pál: A magyar jogi historizmus fejlődésének problémái az újabb tudománytörténeti kutatások fényében (In: Jogtörténeti Tanulmányok IV, szerk.: uő. Bp ) Horváth Pál: A kelet- és közép-európai népek jogfejlődésének főbb irányai (Bp ) Horváth Pál: Eckhart Ferenc és a magyar jogi historizmus (Történelmi Szemle, Kovács Kálmán. A magyar jogtörténeti kutatások útja és jelenlegi feladatai (Gazdaság és Jogtudomány, Kovács Kálmán: A magyar jogtörténeti kutatások néhány jellemző vonása és további feladatai (In: Az állam- és jogtudományok fejlődése, Bp ) Pálvölgyi Balázs: A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék története a kezdetektől Eckhart Ferencig (In: Eckhart Ferenc emlékkönyv, szerk.: Mezey Barna, Gondolat Kiadó, Bp oldal) Révész T. Mihály. Az eckharti örökség és jogtörténetírás mai feladatai (Jogtudományi Közlöny, Sarlós Márton: Az organikus és szentkorona-államelmélet a magyar jogtörténetírásban (Magyar Tudomány, 1960.) Székely György: Eckhart Ferenc az alkotmány- és jogtörténész (Jogtudományi Közlöny, Vargyai Gyula: Timon Ákos állam- és jogtörténetírása (Történelmi Szemle, Vita az alkotmány és jogtörténet tanításáról: Timon Ákos: Az alkotmány- és jogtörténet tanítása Magyarországon (Jogállam, 1904.) Magyar szellem az egyetemen (Ügyvédek Lapja, október 8.) Az alkotmány és jogtörténet tanítása (Magyar Közigazgatás, december 4.) Balogh Jenő: A jogtörténet tanítása hazánkban (Budapesti Szemle, február) A történeti alkotmány, ezeréves alkotmány (1945-ig) Alaptörvények (Magyarországiak 1848-dikig) (In: Egyetemes magyar encyclopaedia, II. kötet, szerk.: Török János, Pest, oldal) Altorjay Sándor: Anonymus és a magyar ősalkotmány (Magyar Jogászegylet, 1932.) Apponyi Albert hét előadása a magyar alkotmány fejlődéséről (KMNY Kiadványa, Bp ) Boncz Ferencz: Magyar államjog ( A magyar alkotmány kútfői, illetőleg A magyar alkotmány történelmi kifejlődése és viszontagságai című rész, oldal) Bónis Ferenc: Történeti alkotmány (Hitel, oldal) Bölöny József: Történeti alkotmányunk és a 48-as törvények (Magyar Közigazgatás Könyvtára, 94. szám, 1941.)

4 Csekey István: Magyarország alkotmánya (Bp. Renaissance, 1943.) Csekey, Stefan von: Die Verfassung Ungarn (Budapest Leipzig, 1944.) Deér József: A szentistváni alkotmány (Magyar Szemle, Eckhart Ferenc: A magyar alkotmány (Magyar Szemle, szám, ill. Magyar Szemle Társaság, Bp ) A könyvről: Egyed István: Alkotmány és jogfolytonosság (Magyar Szemle, Egyed István: Alaptörvényeink a magyar jogban (Magyar Jogi Szemle, október, VIII. Egyed István: A modern rendiség és a magyar alkotmány (Új Kor, május 15.) Egyed István: Az ezeréves magyar alkotmány (Pesti Hírlap, Bp ) Egyed István: A mi alkotmányunk (Magyar Szemle Társaság, Kir. M. Egyetemi Nyomda, Bp ) Egyed István: Magyar jellem és magyar alkotmány (Országos Nemzeti Klub kiadványai 48. szám, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp ) Erdélyi László: Az ezeréves magyar alkotmány (Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem, Városi Nyomda, Szeged, 1931.) Faggyas Sándor: Hitünkre bízott ősi alkotmány. A magyar nemzet minden önkényuralmi rendszer után helyreállította a jogfolytonosságot (Magyar Hírlap, március 18.) Ferdinandy Gejza: Érzelmi tényezők a magyar alkotmányban (Budapesti Szemle, 200. kötet, 578. szám, 1925.) Ferdinandy Gejza: A magyar alkotmány történeti fejlődése (Népszerű Főiskola Könyvtára IV. Franklin Társulat, Bp ) Fogarasi János: A magyarhoni országos alkotmány fő ágazatai régibb és újabb időben (Kilián, Pest, 1861.) Horváth Attila: A történeti alkotmány forrásai. Az Aranybullától az áprilisi törvényekig (Nagy Magyarország, Horváth Attila: A magyar történeti alkotmány tradíciói (Alkotmánybírósági Szemle, Horváth János: A magyar királyság közjoga ( A magyar közjogi viszonyok fejlődésének történelmi átmenete című fejezet, oldal) Izsák Norbert: Mindent vissza? Létezett-e Szent István-i alkotmány (HVG, november 25.) Jaszovszky László Jaszovszky Rudolf: A Magyar Alkotmány történeti áttekintése (Magyar Jog, Jaszovszky László Jaszovszky Rudolf: Elveszett alkotmányaink (Kapu-füzetek, Bp.) Jekelfalussy I.: Az ezeréves magyar állam és népe (Bp ) Kecskeméti Károly: A magyar liberalizmus ( A történelmi alkotmány című fejezet Argumentum Kiadó, Bibó István Szellemi Műhely, oldal) Kemenczy Gábor: Vissza az ősi alkotmányhoz (Bp ) Kiss István: Magyar közjog ( A magyar alkotmány történeti kifejlődése, illetőleg A magyar állam uralkodási formája és kormányformája; Magyarország alaptörvényei (sarkalatos törvényei) s a magyar alkotmány biztosítékai című rész, oldal) Kovrig Béla: Társadalomszervezés és alkotmányosságunk (Magyar Szemle, Kristó Gyula: Szent István és az ezeréves alkotmány (Délmagyarország, augusztus 19., ill. uő. Írások Szent Istvánról és koráról. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, oldal) Magyarország alkotmánya (In: Egyetemes magyar encyclopaedia, II. kötet, szerk.: Török János, Pest, oldal)

5 Molnár Kálmán: Alkotmányfejlődésünk útjai (In: Alkotmányfejlődésünk útjai. Válogatás Molnár Kálmán hátrahagyott írásaiból. Közreadja Schweitzer Gábor, szerk.: Kajtár István, PTE ÁJK, Pécs, oldal) Nacsa Mónika: Az alaptörvény fogalma a történeti alkotmány időszakában (Pázmány Law Working Papers, Nr. 2012/11.) Nagy Ernő: Magyarország közjoga. Államjog (Bp ) Nagy Ernő: A magyar alkotmány és az VII. tcz. A magyar alkotmány állandósága (Jogtudományi Közlöny, és 25. Nagy Ernő: Történeti alkotmány (In: Magyar jogi lexikon I. kötet, szerk.: Márkus Dezső. Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. Bp ) Nótári Tamás: Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot (In: Állam és közösség. Válogatott közjogi tanulmányok Magyarország Alaptörvénye tiszteletére, szerk.: Rixer Ádám. Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Bp oldal) Obrusánszky Borbála: Az első szkíta-hun történeti alkotmány (Karpatia, Pauler Gyula: Szent István és alkotmánya (Századok, 1879.) Pásztori-Kupán István: Az ellenállási jog a magyar történelemben (Nagy Magyarország, Pomogyi László: Alaptörvény (In: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár, oldal) Radó-Rothfeld, Sámuel: Die ungarische Verfassung geschichtlich dargestellt (Puttkammer & Mühlbrecht, Berlin, 1898.) Salamon László: Az alkotmány két fajtája: a történeti és a kartális alkotmány (www.jak.ppke.hu/tanszek/alkotm/letolt/azalk2.pdf) Sarlós Márton: Az alkotmány és az ezeréves alkotmány (Jogtudományi Közlöny, 1949.) Sári János: Az izmusok előtti magyar Alkotmány. Nagy Ernő: Magyarország közjoga (államjog) (In: Tanulmányok Ádám Antal professzor emeritus születésének 80. évfordulójára, szerk.: Chronowski Nóra és Petrétei József, PTE ÁJK, Pécs, oldal) Schvarcz Gyula: Magyarország alkotmányjogi átalakulása modern állammá I-II. (Athenaeum, Philosophiai és államtudományi folyóirat, és 2. Szalma József: A sarkalatos törvényekről a magyar jogfejlődésben (Jogtudományi Közlöny, Tasnádi Nagy András: Ezeréves magyar alkotmány (Bp ) Temple Rezső: Szent István kora és az alkotmányosság (Törvényhozók Lapja, augusztus 13.) Tihanyi Lajos: Történelmi alkotmányunk és az új Magyarország (Budapesti Szemle, szám, augusztus-szeptember) Tihanyi Lajos: A királyi intézmény és történelmi alkotmány újabb alakulása. Közjogi tanulmány (Magyar Jogi Szemle, január) Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet (5. kiadás, Bp ) Toldy Ferenc (kiadta): A Magyar Birodalom alaptörvényei (Egyetemi Nyomda, Buda, 1861., második javított kiadás Pest, Ernich Gusztáv) Várnai Sándor: A közös ügyek elmélete I-II. (Athenaeum, Philosophiai és államtudományi folyóirat, és 4. A történeti alkotmányról (1990-től) 1 Ablonczy Bálint: Alkotmányjogászok országa. Horváth Attila (jogtörténész) a történeti alkotmányról (interjú) (Heti Válasz, január 12.)

6 Balogh Sándor: A Szent Korona és a jogfolytonossága ma (In: Konferencia az alkotmányról az Európai Unió kapujában szerk.: Fáy Árpád, Alkotmányossági Műhely és Fórum, Püski Kiadó, Bp oldal) Balogh Gábor Szakács Árpád: Ősi alkotmányunk érvénye most is él? (Magyar Hírlap, augusztus 19.) Boleratzky Lóránd: Államjogi reformok aktualitása (Valóság, Buják Attila: Vérszerződés áprilisban. Alkotmányos tradíció (168 Óra, március 10.) Cservák Csaba: Visszaállítható-e a történeti alkotmány? (Nagy Magyarország, Csontos Miklós: Az új alkotmány előkészítése. A Szentkorona-tan tükrében (Magyar Nemzet, január 15.) Egresi Katalin: Szent Korona-tan és köztársasági eszme a magyar politikai gondolkodásban egy 1999-es törvényjavaslat jelentősége (LEVIATÁN, a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Intézetének Tudományos Közleményei, szerk.: Szigeti Péter, Tomus III. Győr, oldal) Faggyas Sándor: Alkotmányozási lázcsillapító. Konzervatív nemzet tiszteli a történeti jogokat (Magyar Nemzet, szeptember 14.) Fáy Árpád: Mi a történelmi alkotmány időszerű jelentősége? (Szent Korona, novemberdecember) Fáy Árpád: A mindenkor jog a történelmi alkotmánynak kell, hogy megfeleljen. A jog alkalmazott tudomány! Olvasói levél Zlinszky János: Alkotmány értékek és a politika c. székfoglaló előadáshoz (Szent Korona, január) Halász József: Történelmi Alkotmány. Szentkorona-tan (www.arkadirodalom.hu) Halmai Gábor: A Szent Korona és a köztársasági alkotmány (Élet és Irodalom, szeptember 3.) Jókuthy Zoltán: A Szent Korona közjogi fogalom (Interjú Maczó Ágnessel) (Magyar Demokrata, augusztus 19.) Kikindai Zoltán: Új történelmi alkotmánytervezet (In: A Szent Korona-eszme időszerűsége, szerk.: Tóth Zoltán, Szent István Társulat, Bp ) Kiss Endre József: Protestáns szemmel a magyar történelmi alkotmányról (kézirat, 2008.) Kocsis István: A Szent-korona tana és a magyar nemzet. Új alkotmány helyett jogfolytonosság (Magyar Nemzet, február 16.) Kocsis István: Nemzetstratégiánk és történelmi hagyományaink a XXI. század eleji magyar nemzeti öntudat siralmas állapotáról és gyógyításáról (In: Magyar nemzetstratégia, főszerkesztő: Varga Domokos György, második, javított kiadás, Magyar Konzervatív Alapítvány Püski Kiadó, Bp oldal) Kocsis István: A jogfolytonosság helyreállításának kötelezettsége múltunkban, jelenünkben, jövőnkben (Turán, Kulcsár Anna: Kráciák. Kukorelli István Magyarország történelmi alkotmányáról, az olcsó állam blöffjéről és a kölcsönös félelmekről (augusztus 20-áról) (Magyar Nemzet, augusztus 15.) Lövétei István: Nagy szók. Történelmi alapjogok (HVG, június 1.) Máthé Gábor: A Szentkorona-tan és az alkotmányfejlődés (Népszava, október 6.) Orbán Éva: Alapkövetelmény a valódi alkotmányosság helyreállítása. Interjú Zétényi Zsolttal (Kapu, Paczolay Péter: A történelmi alkotmány és a konzervatív jogi gondolkodás (In: Magyar konzervativizmus, hagyomány és jelenkor, szerk.: Tőkéczki László, Batthyány Lajos Alapítvány Barankovics István Alapítvány, Magyar Nemzeti Múzeum Nyomdája, oldal) Pölöskei Ferenc: Alkotmányozás és alkotmány Magyarországon (Világosság, Riba István: A vérszerződéstől a Szent Korona-tanig (HVG, április 2.)

7 Somodi István: Új magyar évezred új magyar alkotmány (Századok Tanácsa, Trikolor Kiadó, Bp oldal) Somogyvári István: Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmánytervezetek Melléklet: történeti alkotmány-szövegek (In: Magyarország politikai évkönyve 2010-ről) Tallós Emil: Alkotmányozás: A múltat végképp eltörölni. A történelmi állameszme és az alkotmányozás (Magyar Demokrata, Tóth Zoltán József: Megmaradásunk alkotmánya (Hun-Idea, Bp ) Tóth Zoltán József: Az Aranybulla. Történelmi szempontok és aktualitások (Turán, T. V.: Liberális tákolmány helyett történeti alkotmányt! Interjú Zétényi Zsolttal (Barikád, március 4.) Vincze János: Magyarország új Alkotmánytervezete (Betyárvilág, január) Zétényi Zsolt: Jogfolytonosság és alkotmány (In: Konferencia az alkotmányról az Európai Unió kapujában szerk.: Fáy Árpád, Alkotmányossági Műhely és Fórum, Püski Kiadó, Bp oldal) Zétényi Zsolt: Alkotmány-helyreállító vagy forradalmár nép-e a magyar? Ősi alkotmányunk és államformánk kérdései Jogfolytonosság és alkotmány (In: uő. Több fényt! Tanulmányok, gondolatok, beszédek Timp Kiadó, Bp oldal) Zétényi Zsolt: Gyökeres alkotmányreformra van szükség! (In: Magyar nemzetstratégia. főszerkesztő: Varga Domokos György, második, javított kiadás, Magyar Konzervatív Alapítvány Püski Kiadó, Bp oldal) Zétényi Zsolt: Történeti alkotmányunk múltja és jövője (Nagy Magyarország, Zétényi Zsolt: Magyar alkotmányossági kiskáté (Bp ) Zétényi Zsolt: A magyar alkotmányosság kiskátéja. Alapvető kérdések és válaszok (Turán, Zétényi Zsolt: Jogfolytonosság és alkotmány (In: Konferencia az alkotmányról az Európai Unió kapujában, szerk.: Fáy Árpád, Alkotmányossági Műhely és Fórum, Püski Kiadó, Bp oldal) Zétényi Zsolt: Magyarország és Európa anno (Nagy Világ, Zlinszky János: Történelmi alkotmányunk I-II. (Magyar Szemle, és 5-6. Zlinszky János: Történeti alkotmányunk fejlődése (In: Konferencia az alkotmányról az Európai Unió kapujában szerk.: Fáy Árpád, Alkotmányossági Műhely és Fórum, Püski Kiadó, Bp oldal) Szentkorona-eszme, szentkorona-tan (a 16. századtól napjainkig) A Szent Korona és a Szentkorona-tan bibliográfiája (Országgyűlési Könyvtár) A Szentkorona-tan. A Magyarok III. Világkongresszusának és az MVSZ küldöttgyűlésének dokumentumai I-II augusztus 18. (Bp ) A Szent Korona és a magyar alkotmány. Konferencia augusztus (In: Fordulat. A Magyarok Világkongresszusának kötetei IV., Bp oldal) A kötetben megjelent előadásokból: Molnárfi Tibor: A háromszintű jogrendszer Tarr György: A Szent Korona a szellemi tulajdon Varga Tibor: A társadalmi együttélés szentkoronai szabályainak érvényesülése őstörténetünkben Szöllősi József: A Szent Korona az alkotmányos rend alapja Bene Gábor: Államjogi problémák és megoldásai Bakos Batu: A Szent Korona társadalomszervező ereje

8 Tanka Endre: A Szent Korona és a földtulajdon Halász József: A Szent Korona és a magyar alkotmány Csihák György: Sacra Regni Hungarici Corona Magyarország Szent Koronája és a közjogi rendezés kérdései ma Á. D.: A Szent Korona nélkül nincs jogfolytonosság. Interjú vitéz Woth Imrével, a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnökével (Barikád, március 4.) Babus Endre: M. Kir. Köztársaság. A Szent Korona rehabilitálása? (HVG, szeptember 18.) Babus Endre: A Szent Korona-tanra nem építhető köztársaság. Interjú Horváth János parlamenti korelnökkel (HVG, augusztus 25.) Balogh Arthur: Az államélet fő jelenségei tekintettel a Magyar Szent Korona elméletére (Politzer, Bp ) Balogh Arthur: A magyar államjog alaptanai ( A magyar állam főhatalma című fejezet Bp ) Balogh Sándor: A Szent Korona és a jogfolytonossága ma (In: Konferencia az alkotmányról az Európai Unió kapujában, szerk.: Fáy Árpád, Alkotmányossági Műhely és Fórum, Püski Kiadó, Bp oldal) Benda Kálmán: Még egyszer a szentkorona-eszméről (Magyar Nemzet, november 3.) Bercsi János: A Szent Korona-eszme bűvöletében (A Magyarok Nemzeti Szövetségének akciója) (Magyar Hírlap, március 19.) Bertényi Iván: A Szent Korona államiságunk szimbóluma (Új Ember, december 24., karácsonyi melléklet) Bódi Jenő: A parlament megkoronázásáról (házi dolgozat) (ANT 5212, Az emlékezés politikája, 2000.) Búza László: A magyar szent korona igényei a volt mellékországokra (Budapesti Szemle, 167. kötet, 477. szám, 1916.) Concha Győző: Politika (Bp ) Csehi Zoltán: Dole v. Carter Szent Korona és Heidelberg, a nemzetközi magánjog mint humanista tudomány (A Szent Korona szellem történetéhez) (In: Acta Facultatis Politico- Juridicae Universitatis Scientiarum, Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae Tom. XLI., ELTE ÁJK, Bp oldal) Eckhart Ferenc: A Szentkorona-eszme története (MTA, Bp , ill. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő Gödöllő, 2001.) A könyvről: Bertényi Iván: Vallotta vagy cáfolta-e Eckhart Ferenc a Szent Korona-eszmét? (In: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére, szerk.: Almási Tibor, Révész Éva és Szabados György. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, oldal) Deér József: Eckhart Ferenc: A Szentkorona-eszme történetéhez (Századok, oldal) Egyed István: A Szentkorona-eszme története (Katolikus Szemle, Kardos József: Az Eckhart (Ferenc)-vita és a Szentkorona-tan (Századok szám, Klny.) Kardos József: Eckhart Ferenc és a szentkorona-eszme (Jogtudományi Szemle, Szekfű Gyula: A szentkorona-eszme (In: uő. Állam és nemzet. Tanulmányok a nemzetiségi kérdésről. Magyar Szemle Társaság, Bp ill. Fónagy Zoltán utószavával, Kisebbségkutatási Könyvek, Lucidus Kiadó, Bp oldal) Tóth Zoltán József: Szemelvények a Szent Korona-tan 20. századi történetéből. Az Eckhart-viták története (doktori disszertáció, kézirat, Miskolci Egyetem, 2005.)

9 Eckhart, Francis: The holy crown of Hungary (Soc. Of Hungarian Quarterly, Bp ) Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet (különösen A szentkorona-eszme c. rész Osiris Kiadó, Bp oldal és oldal) Endrey Antal: A Szent Korona-eszme (Hunnia, 22. szám, augusztus 25.) Eőry Karácsony: A Szent Korona Nemzetszövetség magyar külpolitikai koncepciója (készült 1993 augusztusában) (Hunnia, 94. szám, szeptember 25.) Eőry Karácsony: A Szent Korona nemzetpolitika. Vitaanyag. Történelmi anyaországunk csonkítatlan, szellemi birtokbavétele (Hunnia, 95. szám, október 25.) Farkas János: Korona és közszellem (Élet és Irodalom, augusztus 18.) Farmasi József: A Szentkorona-eszme. Egy hatalomfelfogás szerepe a magyar történelemben, különös tekintettel a Horthy-korszak alkotmányozására és a rendszer jellegére (Társadalom & Politika, Fábián László: István és a Szent Korona. A magyar alkotmányosság eredete. Beszélgetés Nemeskürty Istvánnal (Magyar Nemzet, augusztus 19.) Ferdinandy Gejza: A Szent Korona (Budapesti Szemle, 169. kötet, 482. szám, 1917.) Gellért Oszkár: A szent korona tan hazugságai (Bp ) Gusztos Péter Ónody Tamás: Leszámolás a szentkorona-tannal (Népszabadság, július 13.) Hajnik Imre: Magyarország az Árpád-királyoktól az ősiségnek megállapításáig és a hűbéri Európa (Pest, 1867.) Halász József: A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona értékrenden alapuló természetes rendszer (Az EU Reformszerződés összehasonlítása a gondoskodó Magyarországgal) (kézirat, Szeged, november, Szent Korona Szolgálat, Hankó Ildikó: Ahol a korona, ott van Magyarország. A Szent Korona-tan jogszerűségét és területi integritást jelent (Magyar Demokrata, október 21.) Illés József (István): A Szent Korona (Jogtudományi Közlöny, 53. szám, 1916.) Jókuthy Zoltán: A Szent Korona közjogi fogalom. (Interjú Maczó Ágnessel) (Magyar Demokrata, augusztus 19.) Kacsoh Dániel: Ahol a Korona van, ott van Magyarország. Interjú Zétényi Zsolttal (Magyar Hírlap, augusztus 19.) Kardos József: Korona és koronaeszme (História, Kardos József: A király nélküli királyság a szent korona jegyében (In: A magyarországi polgári államrendszerek, szerk.: Pölöskei Ferenc és Ránki György. Tankönyvkiadó, Bp oldal) Kardos József: A szentkorona-eszme szerepe a XIX. század politikai közjogi gondolkodásában (In: A magyar politikai és jogi gondolkodás történetéből, XVIII-XIX. század. Jogtörténeti Értekezések 12. szám, szerk.: Kovács Kálmán, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Bp oldal) Kardos József: A szentkorona-tan története (Akadémiai Kiadó, Bp ) Kardos József: A szentistváni állameszme és a szentkorona-tan (In: Szent István és kora, szerk.: Glatz Ferenc és Kardos József, MTA Történettudományi Intézet, Bp oldal) Kardos József: A Szent Korona jelentésváltozásai (Élet és Tudomány, Kardos József: A Szent Korona és a szentkorona-eszme története (IKVA, Bp ) Kardos József: A szentkorona-gondolat a XV. századi Magyarországon (In: Székely György emlékkönyv, Akadémiai Kiadó, Bp ) Josef Karpat: Die Idee der heiligen Krone Ungarus in neuer Beleuchtung (In: Corona regni. Szerk.: M. Hellmann, 1943/44)

10 Kecskés János: Mire valók a nemzeti jelképek. A Szentkorona-tan aktuálpolitikai (félre) értelmezése (Magyar Nemzet, október) Kékesi Raymund: A Szentkorona-eszme a szakirodalom tükrében (Nagy Magyarország, Kisbali László: Az üvegalmárium. Radnóti Sándor esztéta a koronáról (Magyar Narancs, október 25.) Kiszely István: A titkok koronája (Magyar Demokrata, február 22.) Kocsis István: A Szent Korona tana (Püski Kiadó, Bp ) Kocsis István: A Szent Korona misztériuma (Püski Kiadó, Bp ) Kocsis István: A Szent Korona misztériuma és tana mai szemmel (Turán, Kocsis István: A Szent Korona tana és misztériuma mai szemmel, I-V. (Kárpátia, II. évf és III. évf Koltai András: A Szent Korona eszme. Történelmi ismertetés (Hunnia, 29. szám, március 25.) Kontler László: Alapmítoszok és történeti reflexió millenniumi számvetés (Holmi, Kosza Ivette: A Szentkorona-tan tekintélye (Collega, Barabási Kun József: Széljegyzetek a szentkorona tanához (Budapesti Szemle, kötet, 490. Kukorelli István Máthé Gábor: Közjogi értékeink a preambulumban (In: Preambulum az alkotmányokban, szerk.: Lamm Vanda, Majtényi Balázs és Papp András László. Complex Kiadó, Bp oldal) Kulcsár Anna: Az állandó jelenlévő. Tóth Zoltán József a Szent Korona-tanról, az új alkotmányról és a jogfolytonosság helyreállításáról (interjú) (Magyar Nemzet, szeptember 18.) Kulcsár Árpád: Őfelsége a Szent Korona. Újra népszerű a jobboldalon a Horthy államrend jogforrása. Mindenki ereklyéje (Hetek, február 12.) Lencsés Károly: A nemzeti biológiai megmaradás feltételei avagy a tökéletesség titka. A HM helyettes államtitkára szerint a Szent Korona szuverenitása a megoldás (Népszabadság, június 15.) Lévai László: Corona Sacra Hungarica: a Szentkorona-eszme, a Regnum Marianum, a magyarságtudat és az egyház (Testamentum Hungarorum 1. Corona Sacra, Gyöngyös 2003.) Máthé Gábor: A Szentkorona-tan és az alkotmányfejlődés (Népszava, október 6.) Máthé, Gábor: Die Bedeitung der Lehre von der Heiligen Stephanskrone für die ungarische Verfassungsent-wicklung (In: Ungarn und Europa Rückblick und Ausblick nach tausend jahren, szerk.: Georg Brunner Südosteuropa, München, oldal) Máthé Gábor: A Szent Korona-eszme Parafrázis (In: Eckhart Ferenc emlékkönyv, szerk.: Mezey Barna, Gondolat Kiadó, Bp oldal) Máthé Gábor: A Szent Korona-eszme az alkotmányfejlődésben (In: Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok, szerk.: Mezey Barna, Gondolat Kiadó, Bp , oldal) Máthé Gábor: A Szent Korona az Alaptörvényben (Közszolgálat, Mezey Barna: A korona-eszme európaisága. Eckhart Ferenc: A szentkorona-eszme története (Jogtörténeti Szemle, Michnai Attila: Tévhit-tan. Vita a Szent Koronáról, anno 1931 Eckhart kontra Timon (HVG, október 16.) Molnár Kálmán: A szent korona jegyében (Dunántúl, febr. 1., illetőleg in: Molnár Kálmán összegyűjtött kisebb tanulmányai és cikkei I., Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Pécs, 1932.) Molnár Kálmán: A Szent Korona-tan kifejlődése és mai jelentősége (Pécs, 1927.)

11 Molnárfi Tibor: Alkotmányozás a Szent Korona-tan (-elmélet) függvényében (kézirat, Bp Nagy Endre Rácz Lajos: Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet (a Szentkorona-tan című rész) (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Bp oldal) Nagy Miklós: A Szent Korona eszméjének kifejlődése (Törvényhozók Lapja, augusztus 13.) Nagy Miklós: A Szent Korona eszméje (Klny. a Szent István emlékkönyvből, Franklin, Bp ) Nyulassy Ágnes: Néhány gondolat a Szentkorona-tanról (In: Benda Gyula Emlékkönyv, Bp ) Pavlovics Ágota: Királyok és koronák (168 Óra, augusztus 16.) Pecze Ferenc: Szemelvények a Szentkorona-tan visszhangjáról a külföldi szakirodalmi forrásokban (In: A magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón, szerk.: Tóth Zoltán József, Szent István Társulat, Bp oldal) Perecz László: Új magyar jobboldal (A Hunnia és a Szent Korona történelem- és társadalomképe) (Világosság, Pokol Béla: Alkotmányozás és a Szentkorona-eszme (Jogelméleti Szemle, szám, Puky Endre: A szent korona tana és a közigazgatási bíráskodás (Bp ) Radnóti Sándor: Az üvegalmárium. Esettanulmány a magyar korona helyéről (Beszélő, Radnóti Sándor: The Glass Cabinet. An essay about the place of the Hungarian crown (Acta Historiae Artium, 43. szám 2002.) Rácz Lajos: Rex és regnum. A magyar államelmélet főbb tendenciái a században (Rubicon, Régheny Tamás: Anyagtalan fény. Beszélgetés Kocsis István drámaíróval a szakrális királyságról (Magyar Hírlap, december 16.) Rév István: A testetlen Szent Korona (Beszélő, Riester Árpád: A magyar Szent Korona, mint első számú közjogi méltóság (Horváth Károly, Pápa-Borosgyőr, 2005.) Sarlós Márton: A szentkorona-tan kialakulásához (Jogtudományi Közlöny, 1959.) Sarlós Márton: Az organikus és a szentkorona-államelmélet a magyar jogtörténetírásban (Magyar Tudomány, Sándor András: Ad Sacram Coronam (kézirat, 1996.) Sári Katalin: A Szent Korona az állam jelképe. Beszélgetés Kállay István történészprofesszorral és Kardos József docenssel (Honismeret, Seress Eszter: Mit jelent a Szent Korona? (Magyar Fórum, augusztus) Szabó Miklós: Ugocsa coronat (Népszabadság, december 29.) Somorjai Viktória: Újjáéledő Korona-eszmény. A tárgyba épített függetlenségi nyilatkozat Interjú Woth Imre aranyművessel, a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnökével (Magyar Demokrata, szeptember 25.) Stubenvoll Zsolt: Kell-e a Szent Korona az Alkotmányba? (Hetek, november 26.) Szarka Ágota: A Szent Korona a demokrácia szimbóluma. Varga Csaba szerint nemzeti ereklyénkhez egy teljes identitásprogram kapcsolódik, amely ma is aktuális (Interjú a Károli Gáspár Református Egyetem BTK professzorával) (Magyar Nemzet, augusztus 24. Szekfű Gyula: A Szent Korona-eszme (Magyar Nemzet, március 30., ill. uő. Állam és nemzet. Tanulmányok a nemzeti kérdésről, Bp újabb kiadás: Lucidus Kiadó, Bp oldal) Szekfű Gyula: A Szent korona-eszme (In: Szent István és az államalapítás, Bp ) Szent Korona-tan az alkotmányban. 168 Óra online (168 Óra, augusztus 19.)

12 Szigeti Péter: A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota ( A köztársasági eszme és a Szent Korona-tan: parlamenti viták 1990, , 1999 című rész Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Szilágyi Iván: A Szent Korona folytonossága. Interjú Kovács Ferenccel, az Igazságügyi Minisztérium Közjogi Kodifikációs Főosztálya osztályvezetőjével (Magyar Demokrata, november 18.) Szontágh Vilmos: A Szent Korona tana és a kormányzói jogkör (Miskolc, 1937., ill. in: Tanulmányok a Horthy-korszak államáról és jogáról, KJK, Bp ) Timon Ákos: A Szent Korona elmélete (In: Politikai Magyarország I. kötet, Magyarország története az Arany Bullától 1795-ig, főszerk.: Szász József, Anonymus Történelmi Könyvkiadó Vállalat, Bp oldal, ill. Reprint, magánkiadás, Bp ) Timon Ákos: A Szent Korona és a koronázás közjogi jelentősége (Budapest Hírlap újságvállalata Bp , német nyelven is megjelent) Timon Ákos: A Szent Korona elmélete és a koronázás (Bp , második bővített kiadás) Timon Kálmán: Timon Ákos és a Szent Korona elmélete (Jogtörténeti Szemle, Tomcsányi Móricz: Magyarország közjoga (Az állami főhatalom ( A Szent Korona ) című rész, oldal) Tóth Zoltán: Történetírásunk mai állása (A Szent Korona kérdéséhez) (Bp ) Tóth Zoltán (szerk.): A magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón (tanulmányok) (Szent István Társulat, Bp ) A kötetben megjelent tanulmányok: Tóth Zoltán József: A Szent Korona és a Szentkorona-tan Vass Csaba: Szent Korona és identitás Zlinszky János: A Szentkorona-eszme és története Tóth Zoltán József: A Szentkorona-tan és a természetjog (Polisz, februármárcius) Tóth Zoltán József (szerk. és a bevezetőt írta): A Szent Korona-eszme időszerűsége. Tanulmányok (Szent István Társulat, Bp ) A kötetben megjelent tanulmányok: Szilágyi Katalin: A Szent Korona-tan és a korszerű jogi gondolkodás kapcsolata Bittsánszky Ádám: A Szent Korona magánjogi személyisége Werbőczy Tripartitumában Kerényi Boglár: A Magyar Szent Korona és Szent Korona-tan az ezredfordulón Dévényiné dr. Farkas Adrienn: A Szent Korona-eszme hatása a két világháború közötti Magyarországon Szabó Eszter: A Magyar Szent Korona és a Szent Korona-eszme közjogi jelentéseinek alakulása Dragon Pál: A Szent Korona-eszme időszerűsége Deák Bertold: A Szent Korona-eszme időszerűsége Kikindai Zoltán Iván: Új történelmi alkotmánytervezet Pomeisl András József: Szabad-e adót fizetni a császárnak? Kocsis István: Szempontok a Szent Korona-misztériuma és tana tanulmányozásához Tóth Zoltán József: A Szent Korona-eszme a XX. században Zétényi Zsolt: Magyarország Szent Koronája Utószó: Csapó Endre: A Szent Korona emigrációja Tóth Zoltán József: Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig. Adalékok a Szent Korona-eszme történetéhez (Szent István Társulat, Bp )

13 Tóth Zoltán József: A Szent Korona-tanról ma. Ma? Gondolatok az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottság Magyarország alkotmányának szabályozási elvei tervezetéhez (In: Történelmi tradíciók és az új Alkotmány, oldal) Tóth Zoltán József: A Szent Korona jelentősége és időszerűsége. Alkotmányreform (In: Magyar nemzetstratégia. főszerkesztő: Varga Domokos György, második, javított kiadás, Magyar Konzervatív Alapítvány Püski Kiadó, Bp oldal) T. V.: A Szent Korona halhatatlan. A Szent Korona-tanon alapuló Alkotmány szükségességéről (Barikád, március 4.) T. V.: Jogászi szemmel a Szent-Korona-eszméről. Interjú Fiala László jogász, politológussal (Barikád, szeptember 2.) Vass Lajos: A Szent Korona és jogfolytonossága (Bp ) Vass Lajos: Jogfolytonosság a törvényhozásban (Bp ) V. Vesztergám Miklós: Az első lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz (Bp ) Vitányi Béla: A Tripartitum államjoga (Grill Károly Könyvkiadó Vállalat, Bp ) Werbőczy István: Tripartitum. A dicsőséges magyar királyság szokásjogának hármaskönyve (latin-magyar kétnyelvű kiadás, Bp ) Zétényi Zsolt: A Szentkorona-eszme mai értelme (Püski Kiadó, Bp ) Zétényi Zsolt: A Szentkorona-eszme tartalmáról, egyediségéről és jelentőségéről (Hunnia, 92. szám, július 25.) Zétényi Zsolt: A Szent Korona-eszme időszerűsége. A Szent Korona-eszme a kétezredik esztendőben. Magyarország Szent Koronája és a Szent Korona-tan. A Magyarok Világszövetsége Elnökségének határozata a Szent Korona-tanról (In: uő. Több fényt! Tanulmányok, gondolatok, beszédek Timp Kiadó, Bp oldal) Zétényi Zsolt: Magyarország Szent Koronája (Kairosz Kiadó, Bp ) Zlinszky János: Die Krone als Symbol der Freiheit Die Freiheit als Sinn des Rechts (In: Ius unum, lex multiplex Liber Amicorum: Studia Z. Péteri dedicata, szerk.: H. Szilágyi István és Paksy Máté, Szent István Társulat, Bp ) Zlinszky János: A Szent Korona-tan és a nemzeti szuverenitás (Alkotmányunk történelmi gyökerei) (In: Történelmi tradíciók és az új Alkotmány, oldal) Zlinszky János: A szentkorona-tan mai érvényében (Hitel, Zsuppán András: István antennája. Politikai okkultizmus V. Alternatív Szent Koronaelméletek (Magyar Narancs, február 24.) A rendi (nemesi) alkotmány előzményei (Aranybulla) 2 II. Endre Aranybullája (Szigethy Gábor előszavával) ( Gondolkodó magyarok sorozat, Magvető Könyvkiadó, Bp ) Az Aranybulla (A hétszázötvenedik évfordulóján). Közzéteszi Érszegi Géza (In: Fejér megyei történeti évkönyv 6. Székesfehérvár, 1972.) Almási Tibor: A tizenharmadik század ( Az évi Aranybulla c. rész Pannonia Kiadó, Bp ) Bónis György: Magyar alkotmány és jogtörténet. III. A rendiség kora ( ) ( Jogforrások: Az aranybulla c. rész Kolozsvár, ) Deér, Josef: Der Weg zur Goldenen Bulle Andreas' II. von 1222 (In: Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte, 1952, oldal) Divéky Adorján: Az Aranybulla és a jeruzsálemi királyság alkotmánya (Századok, füzet) Érszegi Géza: Az Aranybulla (A hétszázötvenedik évfordulóján) (In: Fejér megyei történeti évkönyv oldal)

14 Érszegi Géza: Az Aranybulla szövegének létrejötte, hagyományozása és értelmezése (In: De Bulla Aurea II regis Hungariae MCCXXII., szerk.: Lajos Besenyei és Géza Érszegi, Maurizio Pedrazza Gorlero. Valdonega, Verona, oldal) Ferdinandy Gejza: Az Aranybulla (Bp ) Fest Sándor: Párhuzam az angol és a magyar alkotmány között a XIII. században (Budapesti Szemle, 261. kötet, 765. szám, 1941.) Fest Sándor: Magna Carta Aranybulla I-II. (Budapesti Szemle, 235. kötet, 682. és 683. szám, 1934.) Fest, Alexander: Bulle d Or et Magna Carta (Nouvelle Revue de Hongrie, oldal) Gerics József: Az Aranybulla ellenállási záradékának értelmezése (In: Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára, szerk.: Bertényi Iván, Bp ) Händel B.: Volt-e párhuzam az angol és a magyar alkotmányfejlődés között a középkorban? (Századok, oldal) Hantos Elemér: The Magna Carta of the English and of the Hungarian Constitution (London, 1904.) Karácsonyi János: Az Aranybulla keletkezése és első sorsa (Értekezések a történelmi tudományok köréből XVIII. 7. Bp ) R. Kiss István: III. Endre király 1298/99. évi törvénye (In: Fejérpataky-emlékkönyv, Bp ) Rugonfalvi Kiss György: Az első magyar közjog (a privilegium commune regni ) (Századok, , oldal) Knauz Nándor: Aranybulla (Magyar Történelmi Tár X., Bp ) Knauz Nándor: II. Endre szabadságlevelei (In: Értekezések a történeti tudományok közeléből, Eggenberger, Pest, 1869.) Kristó Gyula: Az évi Aranybulla (In: Magyarország története 1241-ig, 2. kötet, főszerk.: Székely György, szerk.: Bartha Antal, Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Kumorovitz L. Bernát: Fejér György felfedezi az Aranybulla eredeti példányát (Magyar Könyvszemle, Ladányi Gedeon: A Magyar Királyság alkotmánya az Árpádok alatt (Budapesti Szemle, Új folyam, XV. kötet, 1869.) Laszlovszky József: Magna Carta és Aranybulla (In: Angol-magyar kapcsolatok a középkorban I. köt., szerk.: Bárány Attila, Laszlovszky József és Papp Zsuzsanna, Attraktor Kft., Máriabesnyő, oldal) Négyessy Árpád: Magna Carta 1215 Bulla Aurea 1222 (New Hungarian Quarterly, oldal) Petrovics István: Aranybulla (In: Korai magyar történeti lexikon, oldal) Schiller Bódog: Az aranybulla (In: Politikai Magyarország I., Magyarország története az aranybullától 1795-ig, főszerk.: Szász József, Anonymus, Bp ) Szántó Sámuel: Az aranybulla keletkezése összehasonlítva az angol magna chartával (Erdélyi Múzeum, 1881.) Torma Károly: Adalékok az esztergomi Aranybulla-másolat provenientiájához (Századok, oldal) Tóth Zoltán József: Az Aranybulla (Kétnyelvűség, VI. évf. 4. szám (1999), Gödöllői Agrártudományi Egyetem SZIE) Vitek Gábor: A De Bulla Aurea A 790 esztendős Aranybulla (Közszolgálat, Zsoldos Attila: II. András Aranybullája (Történelmi Szemle, A rendi (nemesi) alkotmány (a 15. századtól 1848-ig)

15 A rendi alkotmány. Erdély rendi alkotmánya (In: A magyar jogtörténet forrásai, oldal) Andrássy Gyula: Anglia és Magyarország alkotmányos fejlődése (Budapesti Szemle, 1927.) Bartal György: Commentariorum ad historiam status iurisque publici Hungariae aevi medii libri XV. (Pozsony, 1847.) Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban (különösen A rendi ország alkotmánya című rész Osiris Kiadó, Bp oldal) Bónis György: Szabadság és alkotmány Rákóczi Emlékirataiban (Puszták Népe, oldal) Csekey István: Werbőczy és a magyar alkotmányjog (In: Werbőczy István, Kolozsvár, 1942.) Degré Alajos: Zala megye évi alkotmánytervezete (In: Válogatott jogtörténeti tanulmányok, szerk.: Mezey Barna, Osiris Kiadó, Bp oldal) Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet ( Az alkotmány fejlődése c. fejezet és oldal) Eckhart Ferenc: A magyar alkotmány és jogtörténet (különösen a II. Középkor ( ) 1. Az alkotmány fejlődése és a III. Újkor ( ) 1. Az alkotmányfejlődés című részek szerk.: Mezey Barna, Osiris Kiadó, Bp és oldal) Eckhart, Ferenc: Les constitutions Hongroise et Polonaise au moyen age (Lwow, 1934.) Ereky István: Tezner elmélete a rendi alkotmányokról I-II. (Budapesti Szemle, 170. kötet, 484. és 485. szám, 1917.) Ferdinandy Gejza: A rendi elemek a magyar alkotmányban (Székfoglaló értekezés, MTA, Bp ) Hajnik Imre: Magyarország az Árpád-házi királyoktól az ősiség megállapításáig és a hűbéri Európa (Bp ) Grünwald Béla: A régi Magyarország ( A rendi alkotmány hatása című fejezet Osiris Kiadó, Bp oldal) Hajnik Imre: A magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt (Heckenast, Pest, 1872.) Károlyi Árpád: A magyar alkotmány felfüggesztése 1673-ban (Akadémiai Értesítő, IX/3. Bp ) Ladányi Gedeon: A magyar királyság alkotmánytörténete a szatmári békekötésig I-II. (Debrecen, 1871.) Ladányi Gedeon: Modern alkotmányos intézmények a középkori államokban (1873.) Lakits György Zsigmond: Staatscrecht von Ungarn (kézirat, Magyar Országos Levéltár) A könyvről: Poór János: Király és rendiség Lakits György Zsigmond magyar államjogában (Levéltári Közlemények, Mályusz Elemér: A magyar köznemesség kialakulása (Századok, és oldal) Mályusz Elemér: A magyar társadalom a Hunyadiak korában (A hűbériség és a rendiség problémája) (In: Mátyás-király emlékkönyv I. kötet, Bp oldal) Schvarcz Gyula: A király tanácsosainak felelőssége Arragóniában és Magyarországon (1889.) Werbőczy István: Tripartitum. A dicsőséges magyar királyság szokásjogának hármas könyve (Latin-magyar kétnyelvű kiadás, Téka Könyvkiadó, Bp ) 3 Zsindely István: A magyar alkotmány és jog az Anjouk és Zsigmond alatt (Sárospatak, 1899.)

16 A rendi alkotmány reformja (tervezetek) 1790-es évek 4 Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig (Franklin, Bp ) Balogh Péter alkotmánytervezete (In: Marczali Henrik az 1790/1-diki Országgyűlés I. kötet, 89. és köv. oldal) Benda Kálmán (szerk., összeáll.): A magyar jakobinusok iratai I-II. (Bp ) Bónis György: Hajnóczy József (Akadémiai Kiadó, Bp ) Csizmadia Andor: A magyar jakobinusok alkotmánytervezetei (Állam és Igazgatás, Hajnóczy József közjogi-politikai munkái. Sajtó alá rendezte: Csizmadia Ervin (Akadémiai Kiadó, Bp ) Horváth Attila: Alkotmányjogi javaslatok és reformok, (In: Alkotmányozás Magyarországon és máshol. Politikatudományi és alkotmányjogi megközelítések, szerk.: Jakab András és Körösényi András, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Új Mandátum Könyvkiadó, Bp oldal) Marczali Henrik: Alkotmánytervezetek 1790-ben (Budapesti Szemle, 1906.) Marczali Henrik: Berzeviczy Gergely magyar alkotmánytervezete Napoleonnak ajánlva I-II. (Budapesti Szemle, 231. kötet, 671. és 672. szám, 1933.) Martinovics Ignác alkotmányterve (In: A magyar jakobinusok iratai I-III. Sajtó alá rendezte Benda Kálmán. Magyarország újabb kori történetének forrásai, Bp , oldal) Méltatása: Csizmadia Andor: A magyar jakobinusok alkotmánytervezetei (Állam és Igazgatás, Pajkossy Gábor: Törekvések a rendi alkotmány korszerűsítésére az 1790-es évek első felében (In: Tanulmányok H. Balázs Éva 70. születésnapjára, szerk.: Pajkossy Gábor, Poór János és Ring Éva, Bp oldal) Poór János: Hajnóczy József. Az abszolutizmus és a rendiség kritikusa (Rubicon, Poór János: Szintemelés és alkotmányosság a század fordulóján (In: A felvilágosodás jegyében. Tanulmányok H. Balázs Éva 70. születésnapjára, szerk.: Klaniczay Gábor, Poór János és Ring Éva, ELTE, Bp ) Pruzsinszky Sándor: Természetjog és politika a XVIII. századi Magyarországon. Batthyány Alajostól Martinovicsig (Napvilág Kiadó, Bp ) Reformkor ifj. Paksi Ferenc: A polgári alkotmányosság alapelvei Kossuth Lajos forradalom előtti munkásságában (Új Honvédségi Szemle, és Péter, László: Lajos Kossuth and the conversion of the Hungarian Constitution (In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. szerk.: Ormos Mária, Osiris Kiadó, Bp oldal) Ruszoly József: Alkotmány és képviselet. Kossuth Lajos a közjogi reformokról ( ) (In: uő. Alkotmány és hagyomány. Újabb jog- és alkotmánytörténeti tanulmányok. JATE Press, Szeged, oldal) Szabad György: Nézetek Magyarország és Erdély államjogi viszonyának rendezéséről a polgári átalakulás korában (In: Tanulmányok Erdély történetéről, szerk.: Rácz István, Debrecen, 1988.)

17 Tóth László: Kossuth alkotmányjogi nézetei az önkormányzatokról (Comitatus, II. és III. Erdély alkotmánya A rendi alkotmány. Erdély rendi alkotmánya (In: A magyar jogtörténet forrásai, oldal) Bedeus József: Erdély nagyfejedelemség alkotmánya a történetek, országos törvények és a fennálló országjog szempontjából felfogva és előadva (ford. Ákosi Makoldy Sámuel, Kolozsvár, 1846.) Eckhart Ferenc: Erdély alkotmánya (Magyar Szemle, oldal) Eckhart Ferenc: Erdély alkotmánya (In: Erdély, szerk. felel: Deér József, Magyar Történelmi Társulat, oldal) Echkhart Ferenc: La costituzione della Transilvania (Athenaeum, Bp különlenyomat a Transilvania című munkából) Eckhart Ferenc: Die Verfassung Siebenbürgens (Athenaeum, Bp ) Erdély rendi alkotmánya (In: A magyar jogtörténet forrásai, oldal) J. E.: Alkotmány (erdélyi) (In: Egyetemes magyar encyclopaedia, II. kötet, szerk.: Török János, Pest, oldal) Szilágyi Sándor: Az erdélyi alkotmány megalakulása a separatio kezdetén (Századok, oldal) A polgári alkotmány ( ) Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet ( Az alkotmány fejlődése c. rész oldal) 1848/49 alkotmánya (az áprilisi törvények) 1847/8-ik évi Országgyűlési törvényczikkek (Pozsonyban az országgyűlési iratok kiadóhivatalában Pesten, Landerer és Heckenastnál MDCCCXLVIII. Reprint: ÁKV Maecenas Kiadó, Bp ) A polgári alkotmány (Az áprilisi törvénycikkek (In: A magyar jogtörténet forrásai, oldal) Áprilisi törvények (In: Pomogyi László: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár, 60. oldal) Bónis György: Der Übergang von der ständischen Repräsentation zur Volksvertäntung in Ungarn (In: Der moderne Parlamentarizmus und seine Grundlage in der ständischen Reprezentation. szerk. v. Karl Bosl, Berlin, oldal) Bölöny György: Történelmi alkotmányunk és a 48-as fejlődés (Magyar Közigazgatás Könyvtára, 14. szám, Bp ) Csillag Gyula: A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 1867-ki évek közjogi alkotásai (Pest, 1871.) Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Az 1848-as alkotmány című rész Osiris Kiadó, Bp oldal) Faggyas Sándor: Szabadság és polgári egyenállás. Fejezetek Magyarország alkotmányos történetéből 3. (Hitel, Gergely András: Az 1848-as magyar polgári államszervezet (In: A magyarországi polgári államszervezet, oldal)

18 Hermann Róbert: Alkotmányozás ben (Magyar Napló, március) Károlyi Árpád: Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt (Magyar Történelmi Társulat, Bp ) Kemenczy Gábor: Vissza az ősi alkotmányhoz (a Hogyan torzult el az ősi magyar alkotmány 1848-ban című fejezet Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp oldal) Képes György: Az 1848-as forradalom törvényalkotása és a magyar parlamentarizmus (Jogtudományi Közlöny, Képes György: Amerikai hatások Kossuth, valamint az évi forradalom és szabadságharc alkotmányjogi gondolkodásában (Jogtudományi Közlöny, Kolonits Ferenc: Harmincegy sorsfordító törvénycikk. Faggyas Sándor: április 11.: kezdet vagy vég? (Magyar Hírlap, április 9.) Mezey Barna: Alkotmányos vagy parlamentáris monarchia? (In: Schmidt Péter ünnepi kötet, oldal) Rácz Attila: Korabeli alkotmányozás és az évi magyar közjogi törvényhozás (Állam- és Jogtudomány, Récsi Emil: Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott (Buda-Pest, 1861.) Révész T. Mihály Stipta István Völgyessy Levente: A polgári átalakulás Magyarországon Az alkotmányos monarchia (1848 alkotmánya) (In: Magyar alkotmánytörténet, oldal) Ruszoly József: Kossuth és a magyar alkotmányfejlődés (Magyar Tudomány, Ruszoly József: Egy új alkotmányt Magyarországnak. Az 1848: III. tc. létrejötte (In: uő. Alkotmány és hagyomány. Újabb jog- és alkotmánytörténeti tanulmányok. JATE Press, Szeged, oldal) Schwarcz Gyula: Tanulmány a magyar államjogi irodalom újabb termékeiről ( Megszüntették-e a rendiséget az 1848-as törvények? című rész Magyar Igazságügy, kötet, oldal) Sebestény Sándor: Alkotmányos válaszúton 1848-ban (Jel, április) Stipta István: A vármegyék alkotmánybiztosító szerepköre (Győri Tanulmányok, 20. szám, 1998.) Szabad György: A polgári átalakulás megalapozása ben (In: A negyvennyolcas forradalom kérdései, Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Szabad György: Batthyány és Magyarország alkotmányos önkormányzatának kérdése 1848 tavaszán (Századok, Táncsics Mihály: Új alkotmány-javaslat Március 15-kének évnapi emlékéről (Debreczen, 1849.) Tillmann Béla: Az 1848: XX. törvénycikk (Esztergom, 1904.) Varga Zoltán: Az államforma és a kormányforma kérdése a debreceni trónfosztás után (Századok, 1949.) Kossuth Lajos alkotmánytervei a szabadságharc után Kossuth Lajos alkotmányterve (Javaslat Magyar Ország jövő politicai szervezetét illetőleg tekintettel a nemzetiségi kérdés megoldására A történeti bevezetőt írta: Gerő András. Budapest Főváros Levéltára, Bp ) Kosáry Dominique (Domokos): Le projet de Kossuth de 1851 concernant la question des nationalités (Revue d Histoire Comparée, Pajkossy Gábor: Az évi Duna-konföderációs tervezet dokumentumai (Századok,

19 Egyed Ákos: A nemzetiségi kérdés Kossuth Lajos alkotmányterveiben (Szabadság, március 14.) Spira György: Kossuth és alkotmányterve (Csokonai Kiadó Vállalat, Debrecen, 1989.) Stipta István: Kossuth Lajos 1859-es alkotmánykoncepciója (Jogtudományi Közlöny, Szabó István: Kossuth Lajos szabadságharc utáni alkotmánytervezetei (In: Európai Magyarságot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója című országos jogtörténeti konferencia tanulmányai, szerk.: Balogh Judit, Debreceni Egyetem ÁJK, Debrecen, oldal) Tóth László: Kossuth kütahyai alkotmánytervének évi győri kiadása (Arrabona, 1995.) A neoabszolutizmus kora birodalmi (oktrojált) alkotmányok ( ) Az oktrojált alkotmány alkotmányos kísérletek (az ún. Októberi diploma, ill. az ún. Februári pátens) (In: A magyar jogtörténet forrásai, oldal) Az Októberi Diploma magyar nyelvű, hiteles szövegét közli Kónyi Manó: Deák Ferenc beszédei II. kötet, oldal) Az ausztriai császárság engedményezett (octroyirte) birodalmi alkotmánya (Pest, 1849.) Beller, Steven: A ferencjózsefi abszolutizmus (Café Babel, 1998.) Bernatzik, Edmund: Die österreichischen Verfassungsgesetze (Wien, 1911.) Berzeviczy Albert: Az Októberi Diploma előzményei (Budapesti Szemle, 209. kötet, 606. szám, 1928.) Berzeviczy Albert: A februári pátens keletkezése (Budapesti Szemle, 217. kötet, 629. szám, 1930.) Berzeviczy Albert: A Schmerling-provisoriumot megelőző utolsó alkotmányos küzdelmek (Budapesti Szemle, 225. kötet, 653. szám, 1932.) Berzeviczy Albert: Az abszolutizmus kora Magyarországon I-IV. (Budapest, ) Brauneder, Wilhelm: Osztrák alkotmánytörténet napjainkig (A IV. időszak: Korai alkotmányosság, , illetőleg az V. időszak: Monarchikus egységes állam, című részek Institutiones Juris, Janus Pannonius Tudományegyetem ÁJK, Pécs, oldal) Die Entwicklung der Verfassung Österreichs (Graz Wien, 1963) A kötetben megjelent tanulmányokból: Walter, Friedrich: Österreichische Verfassung sentwicklung Tzöbl, Josef: Das Oktober-Diplom und das Februarpatent Fellner, F.: Das Februarpatent von 1861 (Mitteilungen des Instituts für Österreichische. Geschichtsforschung. LXIII. kötet, 3-4. füzet, Graz Köln, 1955.) Fischhof, Adolf: Zur Lösung der ungarischen Fragen. Ein staatrechtlicher Vorschlag (Wien, 1861., a magyar fordítását lásd Fenyő István: Adolf Fischhof és a Habsburg Monarchia, Bp. Argumentum Kiadó, oldal) Kiss Ernő: Szemere Bertalan és az októberi diploma (Magyar Figyelő, 1912.) Kovács Endre: Ausztria útja az 1867-es kiegyezéshez (Akadémiai Kiadó, Bp ) Lukács Lajos: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak (Bp ) Malfer, Stefan: Das Oktoberdiplom ein Schritt zum Rechtsstaat (In: Die Habsburgermonarchie auf dem Wege zum Rechtsstaat? Szerk: Gábor Máthé és Werner Ogris, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Bp. Wien, oldal) Olmützi alkotmány, Októberi Diploma, Februári Pátens, Szilveszteri Pátens (In: Pomogyi László: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár 286., , oldal)

20 Redlich, Josef: Das Österreichische Staats- und Reichsproblem, I-II. kötet (Leipzig, ) Récsi Emil: Az ausztriai birodalom közönséges és koronaországok különös alkotmányjogának alaprajza. Vezérfonalul hallgatók számára (Pest, 1851.) Révész T. Mihály: A felemás polgárosodás a neoabszolutizmus évei ( ) (In: Magyar alkotmánytörténet, oldal) Sashegyi Oszkár: A neoabszolutizmus rendszere (In: Magyar polgári államrendszerek, oldal) Sashegyi Oszkár: Magyarország beolvasztása az ausztriai császárságba. Iratok az olmützi alkotmány előtörténetéhez (Levéltári Közlemények, 1. szám, Bp ) Somogyi Éva: A birodalmi centralizációtól a dualizmusig (Akadémiai Kiadó, Bp ) Somogyi Éva: Abszolutizmus és kiegyezés (Akadémiai Kiadó, Bp ) Szabad György: Önkényuralmi kísérlet Magyarország beolvasztására az osztrák császárságba (In: Magyarország története I. kötet, főszerk.: Kovács Endre, szerk.: Katus László, második javított kiadás, Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Szita János: A magyar közigazgatás területi rendezése a Bach-korszakban és az március 4-i osztrák alkotmány (In: Jogtörténeti Tanulmányok V. KJK, Bp ) A dualista állam alkotmánya ( ) Apponyi, Albert: Die rechtliche Natur der Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn (Wien Leipzig, 1911.) Balogh Arthúr: A dualismus fejlődése I-II. (Budapesti Szemle, 173. kötet, 493. és 494. szám, 1918.) Balogh Arthúr: Dualizmus és beavatkozás (Magyar Figyelő, Beksics Gusztáv: A dualismus. Története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink (Athenaeum, Bp. 1892) Brauneder, Wilhelm: Osztrák alkotmánytörténet napjainkig (a Kapcsolat Magyarországgal című fejezet Institutiones Juris, Janus Pannonius Tudományegyetem ÁJK, Pécs, oldal) Csillag Gyula: A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 1867-ki évek közjogi alkotásai (Pest, 1871.) Egyed István: A közigazgatás, mint alkotmánybiztosíték (Jogtudományi Közlöny, Eötvös Károly: Harcz az alkotmányért (Bp ) Ferdinandy Gejza: Az ország függetlensége I-II. (Athenaeum, Philosophiai és államtudományi folyóirat, és 2. Ferdinandy Gejza: A felelősség elve a magyar alkotmányban. Közjogi tanulmány (különlenyomat az Atheneaum c. folyóirat évi évfolyamából Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája, Bp ) Galántai József: A dualista államrendszer kialakításának egyes kérdései (In: A magyarországi polgári államrendszerek, oldal) Iszlamov, Tofik M.: Az évi osztrák-magyar kiegyezés megkötése (Századok, oldal) Lentze, H.: A dualizmus rendi alapjaihoz (In: A dualizmus korának állam- és jogtörténeti kérdései. Jogtörténeti tanulmányok II., KJK, Bp ) Lustkandl, Wenzel: Das Ungarisch-Österreichische Staatsrecht. Zur Lösung der Verfassungsfrage (Braumüller, Wien, 1863.) Vita:

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Egyed István élete és munkái

Egyed István élete és munkái 2016. évi 12. szám Koi Gyula Egyed István élete és munkái Nemzeti Közszolgálati Egyetem National University of Public Service Budapest ISSN 2498-5627 www.allamtudomany.hu Koi Gyula 1 Egyed István élete

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon

Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. A korszak története Ágoston Gábor Oborni Teréz:

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105)

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) 2014/15-ös tanév, I. félév Témakörök 1. A magyarság őstörténete 1. Győrffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat. a 19. század végétől napjainkig

Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat. a 19. század végétől napjainkig PPEK 531 Tóth Zoltán József: Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat Tóth Zoltán József Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig Adalékok a Szent Korona-eszme

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Dr. Tóth Zoltán József: Szemelvények a Szent Korona-tan 20. századi történetéből. Az Eckhart-viták története.

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

Jogászképzés Pécsett a 20. században

Jogászképzés Pécsett a 20. században Jogászképzés Pécsett a 20. században Dr. Schmelczer-Pohánka Éva osztályvezető, főkönyvtáros Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya Történelmi előzmények A középkori pécsi egyetem (1367)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

I. Könyvek, monográfiák (írás, szerkesztés)

I. Könyvek, monográfiák (írás, szerkesztés) 1 I. Könyvek, monográfiák (írás, szerkesztés) 1. A Szent Korona és a Szentkorona-tan" in: Molnár Tamás - Pap Gábor - Pecze Ferenc - Tóth Zoltán József - Vass Csaba - Zlinszky János: A Magyar Szent Korona

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója A tanszék főállású oktatói: Dr. Tóth J. Zoltán tszv. egy. docens Prof. Dr. Stipta István egy. tanár Dr. Antalóczy Péter

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24.

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. tudományos diákkör ProGrAmFÜZEt program 10:00-12:00 1. panel 12:00-12:30

Részletesebben

A KIEGYEZÉS. Szerkesztette CIEGER ANDRÁS

A KIEGYEZÉS. Szerkesztette CIEGER ANDRÁS A KIEGYEZÉS Szerkesztette CIEGER ANDRÁS OSIRIS KIADÓ BUDAPEST 2004 TARTALOM ELOSZO I. FORRÁSOK Apponyi György gróf országbíró emlékirata Ferenc Józsefhez (1863) 15 Eötvös József báró: Vélemény a Reichsrat

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben