Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon"

Átírás

1 Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. A korszak története Ágoston Gábor Oborni Teréz: A 17. század története. Magyar századok. Sor. szerk. Szvák Gyula. Pannonica Kiadó, Bp., Domokos György - Fodor Pál - Hegyi Klára - Kelenik József - Pálffy Géza: A hódoltság kora. Szakkönyv- és tanulmánygyűjtemény a törökkor történelméből. CD- ROM. Arcanum Kiadó, Bp., Erdély története három kötetben I. A kezdetektől 1606-ig. Szerk. Makkai László - Mócsy András. II tól 1830-ig. Szerk. Makkai László - Szász Zoltán. Akadémiai Kiadó, Bp., Magyarország története tíz kötetben 3/1-2. (Magyarország története ) Főszerk. Pach Zsigmond Pál, szerk. R. Várkonyi Ágnes. Akadémiai Kiadó, Bp., Magyarország története tíz kötetben 4/1-2. (Magyarország története ) Főszerk. Ember Győző és Heckenast Gusztáv. Akadémiai Kiadó, Bp., Pálffy Géza: A három részre szakadt ország (Magyarország története 9.) Kossuth Kiadó, Bp., Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. História könyvtár. Monográfiák, 27. História - MTA Történettudományi Intézet, Bp., Pálffy Géza - Ágoston Gábor - Oborni Teréz - Barta János - Csorba László: A magyar újkor története. Szerk. Szvák Gyula. Pannonica Kiadó, Bp., Pálffy Géza: Romlás és megújulás (Magyarország története 10.) Kossuth Kiadó, Bp., Pálffy Géza: Szent István birodalma a Habsburgok közép-európai államában. A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Akadémiai doktori értekezés. MTA Történettudományi Intézet, Bp., Pálffy Géza: Szent István birodalma a Német-római Birodalom határvidékén. A Magyar Királyság és a Német-római Császárság a században. Történelmi Szemle, 2007/3, p. Pálffy Géza: Szétdarabolódva a közép-európai kultúrkörben. In: Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon ( század). Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában március július 27. I. köt. (katalógus)

2 Szerk. Mikó Árpád - Verő Valéria. Magyar Nemzeti Galéria, Bp., (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, 2008/3, p.) Pálffy Géza: A 16. század története. Magyar századok. Sor. szerk. Szvák Gyula. Pannonica Kiadó, Bp., Szakály Ferenc: Három részre szakadt-e Magyarország 1526 után? Korunk, 1997/7, p. Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás Magyarok Európában II. Sor. szerk. Glatz Ferenc. Háttér Lap- és Könyvkiadó, Bp., Tóth István György: Három ország, egy haza. Adams Kiadó, Bp., R. Várkonyi Ágnes: Három évszázad Magyarország történetében I. köt. Korona Kiadó, R. Várkonyi Ágnes: Megosztottság és egység. Alternatívák a századi Magyarországon. Liget, 2000/10, p. A korszak Habsburg-uralkodói ( ) Bertényi Iván - Diószegi István - Horváth Jenő - Kalmár János - Szabó Péter: Királyok könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Officina Nova Kiadó, Bp p. Magyarország uralkodói. Szerk. Szvák Gyula. Pannonica Kiadó, Bp., p. Nógrády Árpád - Pálffy Géza - Velkey Ferenc: Magyar uralkodók. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen, p. Rácz Anikó: Magyar uralkodók. A magyar történelem királyai és erdélyi fejedelmei. Aquila Kiadó, Debrecen, p. A magyar arisztokrácia Barta János: Az arisztokrácia válaszútja. Rubicon, 1994/10, p. Bessenyei József: Vajon kinek a pártján? A Habsburg-párti arisztokrácia kiformálódása Rubicon, 2003/11-12, p. Bessenyei József: Ferdinánd király és a magyarországi arisztokrácia, különös tekintettel Ferdinánd pártjának kialakulására. ( ). Történelmi Szemle, 2003/1-2, p. Dominkovits Péter - Pálffy Géza: Küzdelem az országos és regionális hatalomért.

3 A Nádasdy család, a magyar arisztokrácia és a Nyugat-Dunántúl nemesi társadalma a században, 1-2. In: Századok, 2010/4, p. és 2010/5, p. Ekler Péter: Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények Mercurius, p. Pálffy Géza: A Batthyány család a törökellenes határvédelemben a XVI XVII. században. Hadtörténelmi Közlemények, 2009/2, p. Pálffy Géza: Egy különleges pártváltás a mohácsi csata után. Turul, 2011/1, 3 6.p. Pálffy Géza: Közös állam, közös udvar, közös arisztokrácia. História, 2004/5, p. Pálffy Géza: Különleges úton a Magyar Királyság arisztokráciájába. A Révay család a 16. században. Történelmi Szemle, 2009/1, 1 20.p. Pálffy Géza: Magyar arisztokraták horvát nemesek. Identitások a században. História, 2011/5-6, p. Pálffy Géza: Pozsony megyéből a Magyar Királyság élére. Karrierlehetőségek a magyar arisztokráciában a század fordulóján (Az Esterházy, a Pálffy és az Illésházy család felemelkedése). Századok, 2009/4, p. Pálffy Géza: A szigetvári hős kettős szolgálatba. A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia politikai elitjében. Várak, Kastélyok, Templomok, 2010/4, 8-11.p. Pálffy Géza: A Thurzó család a Magyar Királyság arisztokráciájában. Egy különleges arisztokrata família Magyarországon. Történelmi Szemle, 2011/1, p. Pálffy Géza: Utak a Magyar Királyság élére. Karrierlehetőségek a magyar arisztokráciában a század fordulóján. História, 2010/3, p. Szekfű Gyula: Az új nagybirtok kifejlődése és nemzeti szerepe. In: Hóman Bálint Szekfű Gyula: Magyar történet III. 2., bőv., teljes kiad., Bp., 1935., p. A főúri és uralkodói udvarok életmódja és reprezentációja Barlay Ö. Szabolcs: Romon virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról. Gondolat Kiadó, Bp., Benda Borbála: Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon. Doktori disszertáció. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bp., Buzási Enikő: A 17. századi arisztokrata udvari kultúra formái Nádasdy Ferenc mecenatúrájának példáján. Egy interdiszciplináris kutatócsoport bemutatkozása. Századok, 2010/4, p.

4 Buzási Enikő: Portrésorozatok a 17. századi magyar arisztokraták politikai reprezentációjában. Művészettörténeti Értesítő, 2011/1, p. Csízi István: Magyar arisztokrata nők címerhasználata a XVI-XVII. században. Fons, 2012/3, p. Idővel paloták Magyar udvari kultúra a században. Szerk. G. Etényi Nóra Horn Ildikó. Balassi Kiadó, Bp., Jankovics József: Wesselényi Ferenc nádor és a festő Spillenberger János. Egy főrangú temetés művészeti vonatkozásai és utóélete. Ars Hungarica, 2007/2, p. Kecskeméti Gábor: Domini sumus (Vallási tanítás és nemesi reprezentáció 17. századi halotti beszédek inventiójában.) Irodalomtörténeti Közlemények, 1992/4, p. Koltai András: Egy főúri lakodalom előkészületei. (Esterházy László és Batthyány Eleonóra menyegzője Rohoncon 1650-ben.) Lymbus, p. Koltai András: Magyar udvari rendtartás. Utasítások és rendeletek Osiris Kiadó, Bp., Koppány Tibor: Johann Michael Tripsius kőszegi képíró. Adalékok a század főúri temetkezéseinek történetéhez. Ars Hungarica, 2007/2, p. Fukári, Valéri: Felső-magyarországi főúri családok. (A Zayak és rokonaik század.) Kalligram Kiadó, Pozsony, S. Lauter Éva: Főúri kertek és reprezentáció a 17. században. Korunk, 1993/5, p. Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Gondolat Kiadó, Bp., Pálffy Géza: Udvari ceremónia és hatalmi reprezentáció. História, 2005/3, p. Pangerl, Irmgard Scheutz, Martin Winkelbauer, Thomas: Der Wiener Hof im Spiegel der Zeremonialprotokolle ( ). Eine Annährung. Studienverlag GmbH, Innsbruck Wien Bozen, Péter Katalin: Az asszony neve. Arisztokrata névhasználat a századi Magyarországon. Történelmi Szemle, 2010/2, p. Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI-XVII. században I-III. 2. kiad. Helikon Kiadó, Bp., 1986.

5 Régi magyar kertek. Szerk. Géczi János Stirling János. Művészetek Háza, Veszprém, Stirling János: Magyar reneszánsz kertművészet a XVI-XVII. században. Művelődéstörténeti tanulmányok. Enciklopédia Kiadó, Bp., Szabó Péter: Főúri végtisztesség a 17. században. História, 1989/3, p. Szabó Péter: Jelkép, rítus, udvari kultúra. Reprezentáció és politikai tekintély a kora újkori Magyarországon. TDI könyvek 7. L Harmattan Kiadó ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola Nyitott Könyv, Bp., Szabolcsi Bence: A XVII. század magyar főúri zenéje 1-3. Budapesti Szemle, köt sz p., 603. sz p., 604.sz p. Sziklay László: Thurzó György udvara mint késő-reneszánsz irodalmi és tudományos központ. Helikon, 1971/3-4, p. Tarbay Gabriella: Főúri életforma. Négy évszázad Vöröskő várában. Szalon, 2007/2, p. Tompos Lilla: Főúri öltözékek az Esterházy-kincstárból. Szalon, 2011/2, 8-13.p. R. Várkonyi Ágnes: Batthyányak a kora újkorban. Műveltség, hatalom és reprezentáció. Élet és Tudomány, 2007/2, p. Magyar főrendek a bécsi udvarban Koltai András: Egy magyar főrend pályafutása a császári udvarban: Batthyány Ádám (Bécs ). Korall, 2002/9, p. Pálffy Géza: A bécsi udvar és a magyar rendek a 16. században. Történelmi Szemle, 1999/3-4, p. Pálffy Géza: A magyar nemesség I. Ferdinánd bécsi udvarában. Történelmi Szemle, 2003/1-2, p. Pálffy Géza: A magyar nemesség a bécsi udvarban. (Habsburg-berendezkedés. Mi történt Mohács után?) Rubicon, 2003/11-12, p. Pálffy Géza: A magyar nemesség bécsi integrációjának színterei a században. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál Pálffy Géza Tóth István György. Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek 2. Bp., p.

6 Pozsony G. Etényi Nóra: A magyar királyi udvar egy kortárs német hetilapban. Tudósítások az 1655-ös országgyűlésről. In: Idővel paloták Magyar udvari kultúra a században. Szerk. G Etényi Nóra Horn Ildikó. Balassi Kiadó. Bp., p. Futala Tibor: Federmayer, Frederik: A pozsonyi patríciusok származása, etnikai és vallási hovatartozása a 17. század folyamán. Kisebbségkutatás, 2000/4, 762.p. Hangay Zoltán: Arcok a XVI. századi magyar reneszánsz pozsonyi fejezetéből. Limes, 1995/3, 7-14.p. Holl Béla: A pozsonyi nyomdászat történetéhez a XVII. sz. első feléből. Magyar Könyvszemle, 1973/3-4, p. S. Lauter Éva: Pozsony városa új szerepben. In: Idővel paloták Magyar udvari kultúra a században. Szerk. G. Etényi Nóra Horn Ildikó. Balassi Kiadó, Bp., p. Mikó Árpád Pálffy Géza: A pozsonyi ferences templom reneszánsz és korai barokk síremlékei. Művészettörténeti Értesítő, 2005/3-4, p. Mikó Árpád Pálffy Géza: A pozsonyi Szent Márton-templom késő reneszánsz és korai barokk síremlékei. Művészettörténeti Értesítő, 2005/1-2, p. Pálffy Géza: Mi maradt az önálló magyar királyi udvarból Mohács után? In: Idővel paloták Magyar udvari kultúra a században. Szerk. G Etényi Nóra Horn Ildikó. Balassi Kiadó, Bp., p. Pozsonyi koronázások. Élet és Tudomány, 1987/7, 222.p. Szentmártoni Szabó Géza Virágh László: Megzenésített magyar szitkozódás és a pozsonyi bolhák egy Lassus-motettában. Irodalomtörténeti Közlemények, 2001/3-4, p. Tózsa-Rigó Attila: A pozsonyi politikai elit a XVI. század első két harmadában. Fons, 2007/2, Korona és alkotmányjog Bartoniek Emma: Corona és regnum. Századok, 1934/7-8, p. Bartoniek Emma: Pótlás a corona és regnum című dolgozathoz. Századok, 1934/9-10, 493.p. Bartoniek Emma: A magyar királyválasztási jog a középkorban. Századok, 1936/9-10, p.

7 Eckhart Ferenc: A Szentkorona-eszme története. Historia Incognita. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő - Gödöllő, Endrey Antal: A Korona országa. A Szentkorona-eszme történelmi megvalósulása. Boldogasszony könyvek, Hódmezővásárhely, Lutter János: A szent koronával való koronázás alkotmányjogi jelentősége. Szent László Nyomda, Nagyvárad, Timon Ákos: A Szent Korona elmélete és a koronázás. 2., bőv. kiad. Stephaneum Nyomda, Bp., Timon Ákos: A Szent Korona és a koronázás közjogi jelentősége. Rákos J. kiadása, Bp., Koronázási jelvények Bárány Oberschall, Magda von: Die Sankt Stephans Krone und die Insignien des Königreiches Ungarn. Verlag Herold, Wien München, Benda Kálmán Fügedi Erik: A magyar korona regénye. Magvető Könyvkiadó, Bp., Bertényi Iván: A magyar korona története. Népszerű történelem. Sor. szerk. Réz Miklósné. Kossuth Kiadó, Bp., Bertényi Iván: A magyar Szent Korona. Magyarország, címere és zászlaja. Kossuth Könyvkiadó, Bp., Csomor Lajos: Őfelsége, a Magyar Szent Korona. Kiad. V. Hunyadi László, Székesfehérvár, Deér József: A magyarok Szent Koronája. Historia Incognita. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., - Attraktor Kiadó, Máriabesnyő Gödöllő, Dercsényi Dezső: A magyar koronázási ékszerek. Műemlékvédelem, 1978/2, p. Ipolyi Arnold: A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása. MTA, Bp., A korona kilenc évszázada. Történelmi források a magyar koronáról. Vál., szerk. Katona Tamás, bev. Györffy György. Európa Könyvkiadó, Bp., Koronák, koronázási jelvények. Szerk. Bende Lívia Lőrinczy Gábor. Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Társaság, Ópusztaszer, 2001.

8 A koronázási jelvények okmányai. Szerk. Szvitek Róbert József Tóth Endre. Ford. Mauer Zsuzsa (latin), Orgona Angelika (angol). Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., Kovács Éva Lovag Zsuzsa: A magyar koronázási jelvények. Corvina Kiadó, Bp., Kovács Szilvia: A magyar királyi jelvényekről. Aetas, 2002/4, p. Pálffy Géza: A Szent Korona és a koronaláda balesete 1638-ban. In: Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX születésnapjára. Főszerk. Jankovics József, fel. szerk. Császtvay Tünde, szerk. Csörsz Rumer István Szabó G. Zoltán. MTA Irodalomtörténeti Intézet, Bp., p. Révay Péter Turóc vármegyei főispán rövid emlékirata Magyarország több mint 600 éve tündöklő Szent Koronájának eredetéről, jeles és győzedelmes voltáról, sorsáról. Ford: Kulcsár Péter. In: A korona kilenc évszázada. Történelmi források a magyar koronáról. Vál., szerk. Katona Tamás, bev. Györffy György. Európa Könyvkiadó, Bp., p. Ruffy Péter: Koronánk könyve. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., Teszelszky, Roger Cornelis Emil: De sacra corona regni Hungariae. De kroon van Hongarije en de ontwikkeling van vroegmoderne nationale identiteit ( ). Dissertaties. Rijksuniversiteit, Groningen, Tóth Endre: István és Gizella miseruhája. Századok, 1997/1, 3-74.p. Tóth Endre: A magyar koronázási jogar. Árulkodó forma. Élet és Tudomány, 1999/52-53, p. Tóth Endre Szelényi Károly: A magyar Szent Korona. Királyok és koronázások. 2. kiad. Kossuth Kiadó, Bp., Tóth Endre: Szent István és a koronázási jelvények I-II. Magyar Szemle, 2011/7-8, p. és 2011/9-10, p. R. Várkonyi Ágnes: Doktori vita a Magyar Szent Koronáról Groningenben. A korona jelentésváltozásai. Élet és Tudomány, 2006/32, p. Zétényi Zsolt: Magyarország Szent Koronája. Múlt Jelen Jövő. Kairosz Kiadó, Szentendre, Zsoldos Attila: A Szent Korona. História, 2000/5-6, p.

9 Király- és királyné-koronázások Bán Péter: Egykori portugál szemtanú I. József évi pozsonyi koronázásáról. Levéltári Szemle, 1985/1, p. Bartoniek Emma: A koronázási eskü fejlődése 1526-ig. Századok, 1917/1, 5-44.p. Bartoniek Emma: A magyar királlyáavatáshoz. Századok, 1923/7-10, p. Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások története. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata, Bp., Forray Teréz: A magyar királyok koronázási szertartásai. Doktori értekezés. Kultúra Nyomda, Szeged, Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., Bp Fügedi Erik: A magyar király koronázásának rendje a középkorban. In: szmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Székely György. Memoria saeculorum Hungariae 4. Szerk. V. Kovács Sándor. Akadémiai Kiadó, Bp., p. Holcik, Stefan: A pozsonyi királykoronázások története. Ford. Nagy Judit. Európa Kiadó, Bp. - Tatran Kiadó, Bratislava, Holub József: A nádor szerepe a koronázáson. Századok, 1917/1, p. Kacic, Ladislav: Zene a pozsonyi koronázási ünnepségek idejében ( ). Ford. Czagány Zsuzsa. Magyar Zene, 2005/4, p. Kalmár János: Királyné-koronázás Pozsonyban 1714-ben. In: Idővel paloták Magyar udvari kultúra a században. Szerk. G. Etényi Nóra Horn Ildikó. Balassi Kiadó, Bp., p. Király János: A király-koronázás eredete, egyházi kifejlődése és ordóbeli kialakulása. Székfoglaló értekezés a Szent István Akadémián. Stephaneum Nyomda Rt., Bp., Klipp, Anton: A pozsonyi koronázási domb. Honismeret, 2006/4, p. Kollányi Ferencz: A veszprémi püspök királyné-koronázási jogának története. Veszprém, Krizkó Pál: Az évi koronázási ünnepély. Századok, 1877/1, p. S. Lauter Éva: Nádori reprezentáció a XVII. században. Aetas, 1992/3, 5-18.p.

10 Liszty (Listius) János: II. Miksa beiktatásának rövid leírása. Ford. Kenéz Győző. In: A korona kilenc évszázada. Történelmi források a magyar koronáról. Vál., szerk. Katona Tamás, bev. Györffy György. Európa Könyvkiadó, Bp., p. Ludiková, Zuzana: Zsámboky János röplapja Miksa magyar királlyá koronázásáról. Századok, 2009/4, p. A magyar királynék koronázásáról. Jogtudományi Közlöny, 1867/1, 3-4.p., 1867/2, 7-8.p., 1867/3, p. Osváth Gyula: A nádor részvétele a koronázáson. Jogtudományi Közlöny, 1917/33, p. Pálffy Géza: Koronázási lakomák a századi Magyarországon. Az önálló magyar királyi udvar asztali ceremóniarendjének kora újkori továbbéléséről és a politikai elit hatalmi reprezentációjáról. Századok, 2004/5, p. Pálffy Géza: A magyar királykoronázások történetének eddig ismeretlen alapforrása: a magyar tanácsosok évi javaslata a koronázások pozsonyi szertartásrendjéről. In: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla - Oborni Teréz. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., p. Pálffy Géza: A Magyar Korona országainak koronázási zászlói, század. História, 2010/8, melléklet, I-IV. Pálffy Géza: A Magyar Korona országainak koronázási zászlói a században. In: Ez világ, mint egy kert Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk. Bubryák Orsolya. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet - Gondolat Kiadó, Bp., p. Pálffy Géza: Nádasdy Tamás nádor a magyar királyok koronázási szertartásáról (1561). In: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Szerk. Császtvay Tünde - Nyerges Judit. Balassi Kiadó - MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp., p. Rácz Lajos: Uralkodói eskük. (Magyar Királyság és Erdélyi Fejedelemség.) Jogtörténeti Szemle, 1992/5, p. Rácz Lajos: Uralkodói eskük és választási conditiók. Állam és Jogtudomány, 1985/4, p. Rakovszky István: A magyar királynék koronázásáról. Jogtudományi Közlöny, 1867/5, p.

11 Tilcsik György: Újabb forrás I.József magyar királlyá koronázásáról. Levéltári Szemle, 1987/2, p. A vegyes korszakbeli magyar királyok megválasztása és koronázása. Magyar Sion, 1864/2, p.

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév Debreceni Egyetem Informatikai Kara Könyvtárinformatika Tanszék Informatikus könyvtáros alapképzési szak nappali tagozat ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév A

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26.

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.)

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Agrárközgazdaságtan Szigeti Orsolya KE Gazdaságtudományi Kar Agrárműszaki tudomány Oldal István SZIE Állam- és jogtudomány Horváthy Balázs

Részletesebben

név megye iskolanév helység tanárnév

név megye iskolanév helység tanárnév k ó d 1 k ó d 3 név megye iskolanév helység tanárnév o s z t á l y pont segédpont 9678 1 Berecz Balázs Heves Nekcsei Demeter Általános Iskola Gyöngyöspata Borik Ildikó 1 8 1. 9664 10 Cserkuti Emese Heves

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605 Szakmai beszámoló Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz Pályázati azonosító: 204110/00605 A pályázat elnyerésével sikerült a könyvtári állományunkat bővíteni, ez annál is inkább örvendetes,

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes 2014/15. TELEKI VERSENY EREDMÉNYEI BP 1.ker. Évf. A versenyző neve neve Felkészítő tanár neve 7. Röhricht Gábor Lisznyei utcai Általános iskola Varga Tibor 7. Bede Júlia Lisznyei utcai Általános iskola

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Szervezet Képviselő Város Utca Házszám IRSZ Igény célja Adószám támogatási összeg összeg. Ars Danubiana programok 16. 1053

Szervezet Képviselő Város Utca Házszám IRSZ Igény célja Adószám támogatási összeg összeg. Ars Danubiana programok 16. 1053 Szervezet Képviselő Város Utca Házszám IRSZ Igény célja Adószám Igényelt Kapott támogatási támogatási összeg összeg "Debreceni Kodály Kórusért" A Duna mente Kultúrájáért a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 Április 21. csütörtök 15.00 15.30 Teátrum 15.30 16.00 Teátrum A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója

Részletesebben

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 Április 21. csütörtök 15.00 15.30 Teátrum 15.30 16.00 Teátrum A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója

Részletesebben

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben)

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) KEZDŐK I. kategória a legalább 13 pontot elért versenyzők: Arany-Tóth Áron 14 Váci Szakképzési

Részletesebben

Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez:

Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez: Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez: A magyar irodalom története I II III. k. (Főszerkesztő : Sőtér István. Akadémia Kiadó. Bp. 1964, 1965.) A magyar sajtó története I. (1705 1848)

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA B a r á t i K ö r e - baratikor@mng.hu. Programajánlataink

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA B a r á t i K ö r e - baratikor@mng.hu. Programajánlataink MAGYAR NEMZETI GALÉRIA B a r á t i K ö r e - baratikor@mng.hu 35. évad 117. H í r l e v é l 2014. január hó K e d v e s B a r á t a i n k! Békés, boldog és sikeres esztendőt kívánunk 2014-ben! Programajánlataink

Részletesebben

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók Ökrös Fanni (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Ökrös Nelli (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Pelyák

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata Papp Ingrid Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi

Részletesebben

Név Település Összeg Sámuel Balázs Dr. 3.000 Elekes Ágnes 10.000 Jakab András és Erzsébet 5.000 Stephan Meder Dr. Plochingen 20.

Név Település Összeg Sámuel Balázs Dr. 3.000 Elekes Ágnes 10.000 Jakab András és Erzsébet 5.000 Stephan Meder Dr. Plochingen 20. Név Település Összeg Sámuel Balázs Dr. 3.000 Elekes Ágnes 10.000 Jakab András és Erzsébet 5.000 Stephan Meder Dr. Plochingen 20.000 Székely András Bertalan Dr. Isaszeg 5.000 Elekes Botond Budakalász 25.000

Részletesebben

Történelemtanár-képzés leírása Hallgatói tájékoztató

Történelemtanár-képzés leírása Hallgatói tájékoztató Történelemtanár-képzés leírása Hallgatói tájékoztató I) Alapozó szakmai ismeretek tantárgyi elemei Dusnoki József ovács Dávid TNT0110 A mentalitástörténettől a kultúrtörténetig N: 15 2 kollokvium vizsga

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors Abosiné Vera 1997 4 (40-44) 1957 Sopron 1:32,45 100 gyors Abosiné Vera 1998 4 (40-44) 1957 Sopron 38,42 50 gyors Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977 Bp. delfinek 1:20,10 100 pill Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977

Részletesebben

Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája

Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16 17. századi Magyarországon (A felső-magyarországi városszövetség) I II. kötet, Osiris

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

Meghívó AZ (ÖN)SEGÍTÉS HATALMA. 2016. április 27. a xvii. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára

Meghívó AZ (ÖN)SEGÍTÉS HATALMA. 2016. április 27. a xvii. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára Meghívó a xvii. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára AZ (ÖN)SEGÍTÉS HATALMA 2016. április 27. 1. Nyitógondolatok Idén 17. alkalommal rendezzük meg a közösségi konferenciát,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

A 2016. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2016. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Szerző/Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Jankovics József: Gyöngyösi

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 353 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK * Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Vámospércs. = Vámospércs története.

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő Kód: 90 felvehető létszám: 60 fő Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D Rangsor Név Iskolája 101. Arany Rita Szabadszállás, Petőfi Sándor Ált. Isk. 106. Bacsa Anikó Kunadacs, Kunadacs-Ladánybene Ált.

Részletesebben

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23.

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. II. Magvető Kupa Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. A verseny védnökei Dr. Görgény Ernő, Gyula város polgármestere Nagytiszteletű Baráth János református lelkipásztor Varga Ottó, igazgató Dr. Nagyné Sullay Márta,

Részletesebben

A kategória III. KORCSOPORT

A kategória III. KORCSOPORT Úszás Megyei Diákolimpia Eger III-IV.KCS. Eger, 2012.01.30 Bitskey Aladár Uszoda A kategória III. KORCSOPORT 100 m fiú gyorsúszás 1. Holló Balázs 1999 Kemény 1:01,33 2. Magda Benedek 1999 Felsővárosi 1:01,41

Részletesebben

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FIZIKA FIZIKA 1 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK László Géza ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 1-2. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1979. 424 p. /Szabolcs-Szatmár

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Kitüntetés megnevezése Nagykőrös Egészségügyéért Díj. Nagykőrös Oktatásügyéért Díj

Kitüntetés megnevezése Nagykőrös Egészségügyéért Díj. Nagykőrös Oktatásügyéért Díj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2010. (XII.17.) a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletének 12. -ában foglalt felhatalmazás alapján a jegyző az alábbi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI 54 212 06 NÉPZENÉSZ a 150 éves debreceni ZENEDE SZAKMAIRÁNNYAL KIEGÉSZÍTVE! www.debrecenizenede.hu FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre közzétéve:

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24.

CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI Az 1997-ben 101. évfolyamát megkezdõ Irodalomtörténeti Közlemények szükségesnek tartja közzétenni és valamennyi szerzõjének és olvasójának

Részletesebben

A KLUB EDDIGI BEMUTATÓI. 2. 1989? Kiskunhalas ÁMK SZIGMA SE bemutató (nagyon hosszú)

A KLUB EDDIGI BEMUTATÓI. 2. 1989? Kiskunhalas ÁMK SZIGMA SE bemutató (nagyon hosszú) Sor Dátum Leírás 1. 1988.05.01 Majális városközpont A KLUB EDDIGI BEMUTATÓI 2. 1989? Kiskunhalas ÁMK SZIGMA SE bemutató (nagyon hosszú) 3. 1990? ápr. Rendőrnap bemutató lőtér 4. 1991? ápr. Rendőrnap bemutató

Részletesebben

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetés KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetés KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA ÁDER JÁNOS MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE ÉS HENDE CSABA MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE kiemelkedő munkája elismeréséül Nemzeti Ünnepünk, 2014. március 15-e alkalmából ELŐLÉPTETTE VEZÉRŐRNAGGYÁ SZABÓ

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

64. II. emelet 1. Orisek Ferenc monográfia megjelentetése. Budapest egy mozdulatban

64. II. emelet 1. Orisek Ferenc monográfia megjelentetése. Budapest egy mozdulatban Szervezet Képviselő Város Utca Házszám IRSZ Igény célja Adószám a Költészet Új Stádiumáért Lőkös Margit Budapest Kossuth Lajos utca 64. II. emelet 1. 1204 Szakonyi Károly válogatás Igényelt támogatási

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2009 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA FLÜ GEOSZ HEK HIM RLI TÁMD ZMNE HM Fejlesztési

Részletesebben

Név Évfolyam Iskola.Név Város fizika tanár f1 f2 f3. 1 Koleszár Balázs 10 Bencés Gimnázium Pannonhalma Kirsch Attila 8 9 8

Név Évfolyam Iskola.Név Város fizika tanár f1 f2 f3. 1 Koleszár Balázs 10 Bencés Gimnázium Pannonhalma Kirsch Attila 8 9 8 Fizika egyéni Helyezés 1 Koleszár Balázs Bencés Gimnázium Pannonhalma Kirsch Attila 2 Németh Ignác Református Tata Tata Zemplényi Kornél Tran Duy An ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Budapest Szalóki

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

Közzétételi lista. 1-4 évfolyam osztálytanító, napközis. 4. Ács Tibor Egyetem 1-8 évfolyam tanár (testnevelés, történelem)

Közzétételi lista. 1-4 évfolyam osztálytanító, napközis. 4. Ács Tibor Egyetem 1-8 évfolyam tanár (testnevelés, történelem) Közzétételi lista Név i 1. Zmák Júlia Egyetem 5-8 évfolyam 2. Sára Lászlóné 5-8 évfolyam 3. Fábián Katalin tanár (matematika, ábrázoló geometria, számítástechnika) szakvizsgázott közoktatás-vezető tanár

Részletesebben

VIZSGÁLÓORVOSI HÁLÓZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

VIZSGÁLÓORVOSI HÁLÓZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Hatályos: 2016. március 1-jétől VIZSGÁLÓORVOSI HÁLÓZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Ügyfeleink az előre egyeztetett időpontban a felsorolt dokumentumokkal keressék fel a vizsgáló orvost:

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 118. 2012/1. 265. tétel m ee Budapest, 2012. május 5. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

/ / POKOLRASZALLAS SARKADI IMRE EMLÉKEZETE NAP KIADÓ

/ / POKOLRASZALLAS SARKADI IMRE EMLÉKEZETE NAP KIADÓ / / POKOLRASZALLAS SARKADI IMRE EMLÉKEZETE NAP KIADÓ TARTALOM Sarkadi Imre: Lakodalom előtt. A SZÖKEVÉNY Bata Imre: Sarkadi Imréről. Részlet (In: Bata Imre: ívelő pályák. Bp., Szépirodalmi, 1964.) 9 Kónya

Részletesebben

Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához. Összeállította: Kónya Franciska

Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához. Összeállította: Kónya Franciska Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához Összeállította: Kónya Franciska MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2015 Szövegkiadás

Részletesebben

KIDS KUPA 2011. május 20. - Budapest, Csörsz utca

KIDS KUPA 2011. május 20. - Budapest, Csörsz utca Összetett egyéni I. korcsoport fiú 1. Tremmel András 2002.05.08 Óbudai Szent Péter és Pál, Budapest 216 2. Pálfai Csikó 2002.07.27 Karolina Katolikus Általános Iskola az Apor Vilmos Kat.Főisk.Gyakorlóisk.

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

ii-1 Politikai kommunikáció politikai diskurzus

ii-1 Politikai kommunikáció politikai diskurzus ii-1 Politikai kommunikáció politikai diskurzus ELTE ÁJK Politológiai Doktori Iskola 2000 2001 és 2002 2003 tanév Politikai kommunikáció politikai diskurzus 1. Információs társadalom, diszkurzív politológia

Részletesebben

I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/

I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/ Kiemelt I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/ 6. osztály: Tóth Jenő Szeged, Táltos Tehetséggondozó Ált. Isk. tanára: Dáni Eszter Vass Máté Szeged, Arany János Ált. Isk. tanára: Hajdú Erika

Részletesebben

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Szóbeli záróvizsga tételek Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány 2015-2016. tanévtől 1 Tartalom Társadalomismeret...

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt TÁMOP 4.1.2-08/1/C Prezentáció-multimédia kurzus Portfolió Készítette: Dr. Kalocsai Péter Ph.D

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26.

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

MEGHÍVÓ DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN

MEGHÍVÓ DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN MEGHÍVÓ DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN A Dornyay Béla Múzeum Tisztelettel meghívja Önt a Fiatal Középkoros Régészek VII. Konferenciájára. Időpont: 2015. november 19-21. Helyszín: Dornyay Béla Múzeum Salgótarján,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 2. Ipari felhasználású nemfémes ásványi nyersanyagok bányászata és hasznosítása Magyarországon (Jellemezni lehet Magyarország ipari felhasználású (azaz nem kifejezetten építőipari

Részletesebben

Életrajzi források 1. Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Bp : OMIKK, 1997. 001 M 14 2. Nők a magyar tudományban. Bp : Napvilág, 2010. 001 N 88 3.

Életrajzi források 1. Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Bp : OMIKK, 1997. 001 M 14 2. Nők a magyar tudományban. Bp : Napvilág, 2010. 001 N 88 3. Atlaszok, térképek 1. Atlantisz és más elveszett civilizációk atlasza. Bp : Kossuth, 2010. 001 L 62 2. A keresztény világ atlasza. Bp : Helikon, 1993. 280 K 40 3. Magyarország éghajlati atlasza. Bp : OMSZ,

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE

Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 1 Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE Könyv 1. A Magyar Kommunista Párt irodalompolitikája, 1944-1948. Négy évtized 11. Kossuth K. 1987. 162 o. 2. Írók lázadása. 1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek. Irányított

Részletesebben

Befejezés időpontja. Egész napos. Emlékeztető. 2015-04-24 08:30:00 2015-04-24 09:00:00 Hamis be 2015-04-24

Befejezés időpontja. Egész napos. Emlékeztető. 2015-04-24 08:30:00 2015-04-24 09:00:00 Hamis be 2015-04-24 a Évzáró rabatt PAC- Rabatt kiosztáspowervet 121393 % 7 215-4-24 8:3: 215-4-24 9:: Hamis be 215-4-24 Dobó Zoltán 623299959 1212 Budapest Szent István út 69 Rabatt, Változás, PAC- Powervet % 215-1-21 11::

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára)

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Gabnai Katalin: DRÁMAJÁTÉKOK Bevezetés a drámapedagógiába (334 oldal) Ötödik, bővített kiadás, Koncz Zsuzsa fotóival. Helikon Kiadó, 2001.

Részletesebben

JÚNIUS ÉV VÉGÉI JUTALMAK

JÚNIUS ÉV VÉGÉI JUTALMAK JÚNIUS ÉV VÉGÉI JUTALMAK TOMORI DIÁKJA cím Erős Evelin (8.o.) ÉV TANULÓJA cím Faragó Hunor (5.a), Ferenczy Réka (7.o.), Keresztesi Anna (8.o.) JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ cím Kovács Iván (I. kcs.), Simon Szabolcs

Részletesebben

"Dr. Kugler József életműve"

Dr. Kugler József életműve 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a "Dr. Kugler József életműve" települési/megyei értéktárba történő felvételéhez Készítette: Katona Katalin Mezőberény, 2016. január 11. I.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

helyezett Név Iskola Felkészítő 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Isk. Szabó Anita Vértessomló Ált. 2. Bátorfi Tamás Isk.

helyezett Név Iskola Felkészítő 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Isk. Szabó Anita Vértessomló Ált. 2. Bátorfi Tamás Isk. Magyar nyelv 4. évfolyam 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Szabó Anita 2. Bátorfi Tamás Jakabné Bedernyák Edina 3. Jelenik Panna Móra F. Ált. Puláné Huszár Anita 4. Hartmann Vivien Goór Brigitta 5. Eck Balázs

Részletesebben