A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 1 / 1 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1 / 1 9"

Átírás

1 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 1 / 1 9 A tanácsadás fogalma: Két paradigma: - az irányítás (guidance): fontos választásokra irányuló döntésekben az egyén segítése - a tanácsadás (counselling/counseling): az egyéneket a változások végrehajtásában segítse A tanácsadás definíciója: A tanácsadás két személy közötti kapcsolat: - képzett tanácsadó részvételével - a kliens alkalmazkodási, döntéshozatali vagy fejlıdési szükségleteinek néhány aspektusára koncentrál - lehetıvé teszi, hogy a kliens fejlessze önismeretét, felfedezhesse lehetıségeit és változást kezdeményezzen A tanácsadás nemzetközi története: Juan Huarte (1575): - Az embernek csak egy adottsága lehet kiváló - Minden adottságnak megfelel valamilyen foglalkozás - Idejekorán meg kell állapítani, hogy az ember adottságai inkább elméletiek vagy gyakorlatiak - Minden adottság megfelelı testalkatban és temperamentumban nyilvánul meg A tanácsadás elızményei között: - Gazdasági okok: iparosodás, munkamegosztás növekedése - Szociális okok: városiasodás, migráció, gyermekmunka - Ideológiai okok: reformszellem, az ember státusza javítható - Tudományos okok: kísérleti pszichológia fejlıdése - Problémák a munka világában: ipari-, és munkaeszközök rohamos fejlıdése - Egyszerre van jelen a munkaerıhiány és felesleg. Taylor ( ): - a munkafolyamatok ésszerősítése, - a munka tudományos megszervezése, - gazdaságos munkatempó, -mozdulatok - a cél a géphez a megfelelı embert kiválasztani - a munkást a géphez idomítani Frank Parsons: Bostoni Pályaválasztási Iroda : Pályaválasztás c. könyve a pályaválasztás megtervezésének szükségessége terén és az indította el. - Hivatást választani c. publikáció (3 dolgot kell vizsgálni): az egyént, a foglalkozást a kettı viszonyát. Carl Rogers (1942 ): - a fı hangsúly a kliensen van! - a tanácsadás az alkalmazott pszichológia területe : az elsı tanácsadási képzést szolgáló kézikönyv

2 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 2 / 1 9 Az 1960-as és 70-es évek jellemzıi: - Etikai Kódex - törvényi szabályozottság (mőködési engedélyek) - bıvültek a képzési lehetıségek és specializálódott maga a képzés is, - nagyszámú és egymással versengı tanácsadási elméletek és módszertanok jelennek meg, - az egyéni tanácsadás mellett tért hódít a csoportos tanácsadás is, - az oktatás/iskola keretein kívüli tanácsadás gyors növekedése, - megindul a tanácsadás diverzifikálódása, nı az alkalmazási területek száma as évek: az emberi fejlıdés lépett elıtérbe, az egész élet folyamára kiterjedı fejlesztési tanácsadás kap fontos szerepet es évek: a világ összes országában mőködnek tanácsadó szolgálatok a legkülönbözıbb területeken A tanácsadás története Magyarországon: - Zanathy Bódog (1891): Az életpályaválasztás kérdése kiváló tekintettel az iparágakra, a kıszegi Bencés Gimnázium évkönyvében jelent meg. - Nagy László (1909): az elsı pályaválasztási kutatási laboratórium - Az elsı világháború után: megjelentek a munkaerıpiacon a katonaviselt férfiak, akik segítséget igényeltek újbóli munkába állásukhoz. - Frecskay János (1912): Mesterségek szótára c. 400 oldalas mőve - 50 szakma ismertetésével a pályaválasztás ügyét szolgálta as évekig: a figyelem középpontjában az alkalmazás állt as évek: Schnell János az elsı gyermeknevelési tanácsadó hálózatot alakította ki es évek: Mérei Ferenc könyve Pályaválasztás lélektana : MÁV Pályaalkalmassági Vizsgáló Állomás (a vasúti munkakörökbe kerülık kiválasztási rendszere) Állami Gyermeklélektani Intézet, 10 megyeszékhelyen pályaválasztási tanácsadással foglalkozó részleg : Fıvárosi Pályaválasztási Intézet : a pályaválasztási tanácsadók mőködése háttérbe szorul, önállóságuk egyre több helyen megszőnik. - Ma: a munka- és pályatanácsadás országos intézményhálózata, FIT-rendszer (Foglalkozási Információs Tanácsadók) A tanácsadás elméleti alapjai: XX. század: kb különbözı foglalkozást tartanak számon, több ezerre tehetı a szakmai felkészülést és végzettséget igénylı foglalkozások száma. 5 különbözı elméleti megközelítés: - pályaalkalmasságra alapozó megközelítés, - személyiség pszichológiai mozgására épülı elméletek, - a döntést, mint centrális mozzanatot kezelı elméletek, - fejlıdéselvet hangsúlyozó elméletek, - szociokulturális meghatározottságra épülı elméletek.

3 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 3 / 1 9 PÁLYAALKALMASSÁGRA ALAPOZÓ MEGKÖZELÍTÉS Parsons elmélete (1909) A pályaválasztás: a szakmai követelmények és a pályát választók személyiségjegyeinek összekapcsolása Alapfeltevés: - minden ember személyiségjegyei egyéni fejlettségének megfelelıen alkalmassá teszik ıt egy pályára; - az azonos pályán tevékenykedıket a pályára jellemzı képességek és személyiségjegyek jellemzik; - az egyéni pályasikert a pályaalkalmassági követelmények és az egyéni alkalmassági jegyek megegyezıségének mértéke határozza meg; - a pályaválasztás meghatározott idıpontra korlátozott egyszeri esemény; - egy pálya választása lényegében tudatos, racionális problémamegoldási és döntési folyamat A pályaválasztás problémájának egyéni megoldása: - Pontosan kell ismerni: saját adottságait képességeit érdeklıdési körét törekvéseit erıforrásait korlátait - A foglakozáson belüli sikerek, elınyök, hátrányok, lehetıségek és követelmények ismerete - Az elızı tényezık összhangjának megtalálása Jobb foglakozást választani, mint csupán állásra vadászni (Parsons) A foglalkozás kihat a személy egész életmódjára: - jövedelem - stressz - társadalmi tudat - célok - képzés - hobbi - érdeklıdési kör - baráti kör - életstílus Pályaalkalmasságra alapozó megközelítés: : az elsı alkalmasságvizsgálatok - Titanic - a sikeres munkavégzéshez az alkalmasságon kívül több képesség együttes jelenléte is szükséges. Csirszka János elmélete: Az ember alkalmas egy meghatározott pályára, ha: - egész személyisége - testi ereje, - ügyessége, - érzékszerveinek funkcionális épsége, - értelmi képességei, érzelmi adottságai és jelleme révén az adott szakmában és munkakörben: - tartósan egyenletesen - és legalább átlagszínvonalon - egészségének, idegrendszerének károsodása, baleset elkövetése nélkül - személyiségének torzulása nélkül megmaradó teljesítményt nyújt. A pályaalkalmasság nem azonos a munkaképességgel. Az alkalmasság tényezıi: - Munkaprofil (a pálya tárgyi jellegzetességei: a munkavégzés feladatai, anyaga, eszközök, a megvalósítás konkrét feltételei) - A munka emocionális adottságai (a tárgyi és személyi környezetbıl származnak és hatnak) - A munka dinamizmusa (a lehetıségek és követelmények rendszere)

4 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 4 / 1 9 PSZICHODINAMIKAI ELMÉLETEK: - Jellemzı: a pályakeresést és a pályán tanúsított magatartást irányító tényezık együttes értelmezése - A személyiség: kora gyermekkori élmények, az élet minıségét meghatározó igények, és hajlamok kölcsönhatása - Kiindulási pont: Freud gyermekkori ösztönökrıl vallott nézetei - Gyermekkor: eldıl a foglakozási lehetıségek kiválasztása Anne Roe (1957): pályaválasztási motivációs kutatások A pályaválasztás: - a szükségleti struktúra irányítja - a szükségletek kielégítése a korai gyermekkorban függ a szülık magatartásától. Következmény: a szülıi magatartás (nevelés) és a gyermekek szakmai orientációja között szoros összefüggés mutatható ki. Nevelési stílusok: - Túlságos óvás (a gyermek igényeinek-szükségleteinek- maximális kielégítése; a gyermektıl keveset követelnek, elkényeztetik, sok tapasztalattól elzárják, megnyilatkozásit korlátozzák) - Túlkövetelés (a gyermek igényeinek-szükségleteinek- maximális kielégítése, de célirányosan, a cél a teljesítés, a teljesítmény.) - Szeretetteljes elfogadás (a szükségletek méltányos kielégítése; bátorítják a gyermek önállóságra való törekvését, figyelembe veszik a fejlıdést; a családi környezet meleg) - Alkalmi elfogadás (a gyerekkel való törıdés alkalmi, véletlen; a törıdést a szülık elfoglaltsága, távolléte határozza meg.) - Visszautasítás (a fiziológiai szükségleteket általában kielégítik a szülık, de mindez nem párosul szeretettel, törıdéssel, nem jelent védettséget.) - Elhanyagolás (bár a gyereket nem utasítják el, még a fiziológiai szükségleteket sem elégítik ki teljesen) Következmények az orientáció alapján: - Személyorientáció: a túlságos óvás, a túlkövetelés, a szeretetteljes elfogadás. Pálya: szolgáltatási-, kulturális-, mővészi-, kereskedelmi-, igazgatási-,szervezési. - Tárgyorientáció: az alkalmi elfogadás, a visszautasítás, az elhanyagolás. Pálya: technikai-, természettudományos. Super D.E. (1957) - Az önfelfogás elmélete Önfelfogás: - az a kép, amely valakinek saját magáról megvan. - szerepekben, szituációkban, funkciókban, az emberek közötti kapcsolatokban éljük meg Példák: - a gyerek megéli a szülıkhöz viszonyítva, hogy kicsiny, - a tanuló a saját osztályában, hogy intelligens, - a menedzser a cégénél, hogy sikeres. Szakmai fejlıdés: az önfelfogás és a foglakozási szerepek közötti egyezıség Super elmélete Az öndefinícó három fokozata: 1. Az öndefiníció kialakítása: különbözı társadalmi szerepek kipróbálása (az egyén ellenırzi öndefiníciójának érvényességét) 2. Az öndefiníció átültetése a pályaképbe: egy foglakozási szerepben nyert személyes tapasztalat. 3. az öndefiníció megvalósítása

5 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 5 / 1 9 Holland pályaválasztási elmélete A pályaválasztás: - a személyiség kifejezésének egy módja, - próbálkozás arra, hogy a személyiség stílusát a munka kontextusába illessze az egyén. Befolyásoló tényezık: - környezet és család - gazdasági és társadalmi realitások Az ember elégedett, ha: - ha a munkakörnyezetük kompatibilis a személyiségükkel, - a munka és a személyiség jellemzıi szorosan összeillenek. Személyiségtípusok: Realista: - nehezen fejezik ki magukat szavakban, - gyakorlatiasak. - Pl.: repülıgép-szertelı, építésvezetı, villanyszerelı, benzinkutas Intellektuális (Kutató/Feltáró): - érdeklik az elméletek, - elvontak de, kreatívak, - nem szeretik az erısen strukturált helyzeteket - Pl.: antropológus, csillagász, botanikus, kémikus, geológus Mővészi: - önkifejezésre törekszik, - nehezen viseli a szabályokat, - nem szeretik a fizikai erıt kiváltó helyzeteket - Pl.: festı, zeneszerzı, költı Szociális (Társas): - szeretnek együtt dolgozni másokkal, - önmagukat jól tudják kifejezni, - nem kedvelik a fizikai aktivitással járó+ gépekkel történı munkát - Pl.: iskolaigazgató, szociális munkás, tanácsadó, logopédus, lelkész Vállalkozó: - saját akaratuk keresztülvitele érdekli leginkább, - könnyen talál új alkalmazkodási módokat, - szereti a státuszt, anyagi jólétet, - türelmetlen, ha olyan feladatot kell elvégezni, ami nagy intellektuális erıfeszítés, koncentrációt igényel - Pl.: üzletkötı, hoteligazgató, politikai kampányfınök, étteremvezetı Konvencionális (Szokások/Hagyományt követı): - a jól strukturált, átlátható környezetet kedveli, - érték a biztonság, a másoktól való függés, - nem szeretik ahol fizikai ügyességre és emberek közötti mélyebb kapcsolatokra van szükség - Pl.: bankellenır, könyvelı, statisztikus, vámszakértı

6 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 6 / 1 9 DÖNTÉSELMÉLETEK Döntéselméleti megközelítés: - a pálya- vagy munkahely keresés választási és döntési folyamatokból áll - a társadalmi determináns csak módosító tényezı Fı csoportjai: - zárt döntési modell a döntési szituáció világosan strukturált a döntés alanya számára ismert a cél eléréséhez szükséges minden cselekvési alternatíva, és annak következményei - nyitott döntési modell a döntési alany a cél eléréséhez szükséges összes információval nem rendelkezik, az alkalmas döntési szabályokkal sincs tisztában a döntési szituáció= valódi problémaszituáció Ries pályaválasztási döntési modellje A pályaválasztást egy racionális döntési folyamat A fiatalság tökéletlenségének állapota: - A pályaválasztás fázisában nem gyermek, de még nem felnıtt - Az állapot megszüntethetı a pályaválasztási döntéssel Döntési magatartások: - Racionális: tervszerő kritériumok által vezetett, célra irányuló magatartás - Intuitív: érzelmileg hangsúlyozott, spontán magatartás - Aktív: kiterjedt információkeresés, hajlékony alkalmazkodás új helyzetekhez - Passzív: ragaszkodás a megszokotthoz, várakozás a kedvezı véletlenre - Autonóm: erıs önbizalom, felelısségvállalásra kész, bizakodó - Dependens: csekély önbizalom, az információ értékelését külsı féltıl várja, aggodalmaskodó A FEJLİDÉSELVET HANGSÚLYOZÓ ELMÉLETEK - A pályaválasztás és a pályára állás életszakaszokhoz kötött - A pályához való viszony belsı és külsı hatások eredményeként alakul ki belsı tényezık: a személy érdeklıdési köre, képességei, értékrendszere külsı tényezık: a munkaerıpiac helyzete, a pálya társadalmi presztízse I. Ginzberg elmélete A pályaválasztás: - a döntések egy életen keresztül elhúzódó folyamata, - az egyén összhangra törekszik (karrier és a munka világának realitásai) Ginzberg három fejlıdési periódusa: 1. A fantázia szerinti választás periódusa: - a serdülıkör eleje - a szakmaválasztás még csak a képzelet szintjén történik - elsısorban a felnıtté válásra való törekvés a motívum - nem játszik szerepet a képességek elemzése és a pályakövetelmények egyeztetése. 2. A próbaválasztás periódusa ( a serdülıkori tájékozódás szakaszai): - az elsıben a saját érdeklıdési körök dominálnak, - a másodikban a saját képességek szintje dominál, - a harmadikban a pályára vonatkozó értékek kerülnek elıtérbe, - a negyedik az általános megnyugvás szakasza (a valóság tényezıinek fokozatos tudomásulvétele).

7 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 7 / A realisztikus periódus: a pályára állás - tanulmányi lehetıségek - a munkatapasztalatok - anyagi források változásai - a saját és a munkaerıpiac természete - Cél: optimális egyensúly (személyes törekvések, életstílus, környezet) II. Donald E. Super ( ) elmélete - Pályaalkalmasság elmélet+fejlıdés-lélektani elmélet - A pályaválasztás és pályaalkalmasság életre szóló folyamat - A személyiség saját életútjának, pályafutásának megteremtésében aktív résztvevı. - A részvétel a személyiség önkifejezésének formája - Szakmai énkép alakulása a foglalkozási szereppel való azonosulás folyamata Tézisei: - egyénenként különbözı képességek, érdeklıdés, személyiség - alkalmasság több pályára - a pályák jelentısen eltérı embereket is befogadnak - a pályaválasztás és a beilleszkedés állandó folyamat - életstádiumok sorozata jellemzı az egyénre - az egyén pályafutás: szocioökonómiai indulás, képességek, készségek, személyiségjellemzık, lehetıségek - a fejlıdési folyamat irányítható - központi szempont: öndefiníció - egyéni és társadalmi tényezık + saját elképzelés+ realitás - elégedettség = önmegvalósítás = életstíluson + életszerep Super életszakasz elmélete 1. Növekedés stádiuma (születéstıl 14 éves korig) Alfázisok: - fantázia fázisa (4-10 éves kor): szükséglet kielégítése, fantázia, szerepetjátszás - érdeklıdés fázisa (11-12 éves kor): hajlamok, kíváncsiság határozzák meg a tetteket, tevékenységeket - képességek fázisa (13-14 éves kor): képességek jelentısége a tervekben, tájékozódás a szakmai és szakképzési követelményekrıl. 2. A felfedezés stádiuma (15-24 éves kor) Alfázisok: - a puhatolódzás fázisa (15-17 éves kor): tanfolyamok, szakkörök, edzések, alkalmi munkavállalások, ideiglenes döntések - átállási vagy átmeneti fázis (18-21 éves kor): realitások felismerése - kipróbálás fázisa (22-24 éves kor): öndefiníció és szakmai szerep 3. A megállapodás stádiuma (25-44 éves kor) Alfázisok: - kísérleti, (kipróbálási) fázis (25-30 éves kor): munkahely választások és felismerés - stabilizáció fázisa (31-44 éves kor): az élet kreatív évei, biztos helykeresés a munka világában 4. A fenntartás stádiuma (45-64 éves kor) - a tartós pozíció megtartása - az új feladat azonos az eddigi szakmai életpályával 5. A hanyatlás stádiuma (65 éves kortól) Alfázisok: - lelassulás fázisa (65-70 év): a munkamód igazodik a csökkenı teljesítményhez - visszavonulás fázisa (71 éves kortól): a szakmai életbıl való visszavonulás általában gyors döntés

8 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 8 / 1 9 PÁLYASZOCIALIZÁCIÓS ELMÉLETEK A pályaszocializáció az adott pályán szükséges: - viselkedési módok - technikák - értékek, szerepek, - viszonyulási módok elsajátítása. Központi fogalom: foglakozási szerep Szociális tanulás: utánzás, tapasztalás, siker Martin Kohli: - az életpálya a pozíciók egymásutánisága rendezett vagy nem rendezett módon. - életpályája mindenkinek van, de létezik szubjektív és objektív életpálya Objektív életpálya: külsı valóság, normája társadalmilag elıre adott, a tényleges foglalkozási magatartás Szubjektív életpálya: egyik pozícióból a másikba történı átkerülés Önfelfogás, képességek, érdeklıdési körök?????? Daheim: A pályaszocializáció különbözı szakaszaiban más - más személyek befolyása a legjelentısebb: - család, szülık - tanárok, kortársak - szakmai-, és munkacsoportok, kollégák, felettesek Daheim elmélete Pályaválasztás pályakijelölés (folyamat) 1. lépcsı: az iskolai képzésrıl szóló döntés = a család döntése vagy hatása 2. lépcsı: a szakképzésrıl vagy foglalkozásról szóló döntés = kortársak, tanárok, egy foglalkozás mővelıi válnak 3. lépcsı: a foglalkozások közötti váltásról szóló döntés terminusa = munkatársak, szakmai kapcsolatok,a megalapított család Musgrave elmélete Anticipált szocializáció: társadalmi szerepek elsajátításának jelentısége 4 fejlıdési stádium: - Az elızetes szakmai szocializáció:(rejtett) szereptanulás - A szakmai életbe való belépés: a pályaelvárások és valóság - Tényleges szakmai szocializáció:végleges szerepmagatartás - Harmadlagos szocializáció: pálya vagy tevékenységet változtatás

9 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 9 / 1 9 MAGYAR KUTATÓK ELMÉLETI MUNKÁSSÁGA - Csirszka János: az ember pálya megfelelés kölcsönös folyamat - Rókusfalvi Pál: a pályaválasztási érettség és a pályaérettség - Völgyessy Pál: a személyiségtényezık és a pályaválasztási döntést közvetlenül befolyásoló belsı tényezık rendszerbe foglalása - Ritoók Pálné a pályaidentifikáció fogalomkörét differenciálja tovább - Szilágyi Klára: pályaadaptáció és a pályatevékenység szakaszainak differenciálása Csirszka elmélete: Az emberi életpályája szakaszai: - az elıkészület (pályaadaptáció) - a pályavitel (a pálya megvalósításának ideje) A pályaérettség szakaszai: 1. döntési szakasz: az általános iskola elvégzése 2. döntési szakasz: érettségi 3. döntési szakasz: felnıtté válás, tudatos vagy kényszerő pályaválasztás A foglalkozási profil: az ember és a munkakör megfeleltetése, a kiválasztás A foglalkozás leírásának tartalmi jellemzıi: A munka jellegzetességei: - a munkafeladat jellege - a munkaanyag A munka természete: - a munkaeszköz - a munkavégzés - az erkölcsi normák sajátos színezete - kiemelt fontosságú erkölcsi normák A foglalkozás leírásának tartalmi jellemzıi: A munkaerkölcs: - erkölcsi veszélyhelyzetek és kockázatok, - erkölcsi kontraindikációk. A tárgyi munkakörülmények: - idıjárási tényezık, - a munkahely mikroklimatikus jellemzıi, - a berendezés és felszerelés ergonómiai jellemzıi, - munkaköri ártalmak és baleseti veszélyek, - a munka idıviszonyai. A személyi munkaszituáció: - a munka szervezettsége, - a munkatársi kollektíva, - a vezetés jellege és a vezetıi személyiségtípus, - személyi kommunikációval járó munka.

10 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 1 0 / 1 9 Rókusfalvi elmélete: Pályaválasztási érettség és a pályaérettség fogalmának és feltételrendszerének meghatározása és elkülönítése. A pályaérettség három érettség összefonódása: - munkaérettség - üzemi érettség - társadalmi érettség Völgyesi elmélete: A pályaválasztási döntés elıkészítés folyamat összetevıi: A magatartás általános összetevıi: - aktivitás-passzivitás - befeléfordulás kifeléfordulás - szabályozottság szabályozatlanság A társadalomhoz, csoporthoz főzıdı viszony összetevıi: - szociális antiszociális - helyes (adekvát) helytelen inadekvát - Igényszint Az én-kifejtés realitásszintjét meghatározó tényezık: - intellektuális szint - önismeret - társas hatékonyság Ritoókné elmélete: A pályaazonosulás az életúttal párhuzamos, azzal összefüggı folyamat A pályaazonosulás összetevıi: - az elégedettség: az egyén pályaidentifikációjának szubjektív szempontú megközelítését mutatja - az eredményesség: a munkateljesítményben megmutatkozó objektív megközelítés - az aktivitás: a pályához kapcsolódó tevékenységben megjelenı társadalmi elkötelezettség mutatója

11 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 1 1 / 1 9 A TANÁCSADÁS, MINT SZOLGÁLTATÁS A pályafejlıdés modelljének magyarországi változása a 90-es évektıl: - gazdasági szerkezetváltás - a pályaváltás, mint kényszer - tartós munkanélküliség A munkanélküliség: - lényegesen magasabb Kelet-Magyarországon, mint Budapesten, - lényegesen magasabb a szakképzetlenek, mint a szakképzettek körében - lényegesen magasabb a pályakezdı fiatalok, mint a harmincas éveiben járók körében A humán szolgáltatás: A szolgáltatás, mint forma: - központi helyzetben az ember áll - a személyes érdekeire tekintettel kell megadni a szolgáltatást - figyelembe venni életfelfogást, élményvilágot. A szolgáltatás, mint tevékenység: - a szolgáltatóra és a szolgáltatást igénybe vevıre az egyediség a jellemzı, - individuális problémakezelést valósít meg. A munkavállalási tanácsadás jellemzıi: - Életpályaszemlélet: a munka-, pályakeresés nem személyiségjellemzı, hanem aktuális élethelyzet amely ismétlıdhet. - Folyamatelv: a találkozás kiindulópont, olyan készségek fejlesztése, amelyek késıbbi helyzetekben is segítséget jelenthetnek - Támogató jelleg: nem irányítás, nem felelısségátvállalás, a döntés következményét a tanácskérınek kell vállalnia ( pozitív, negatív) A tanácsadási folyamata: 1. A megismerı szakasz: - az egyéni tulajdonságok megismerése ( érdeklıdés, képesség, értékek, munkamód) - domináns: érdeklıdés - a tanácsadás folyamata: segítség a tudatos megfogalmazásban 2. A fejlesztı szakasz: - domináns: az érték - le kell mondania bizonyos tevékenységekrıl - döntenie kell az esetleges tanulásról - új munka (ismeretlen magatartás és szokások) - az idıtávban való gondolkodás életperspektívájának elfogadása 3. A szintetizáló szakasz: - az öndefiníció megfogalmazása - a tanácskérı pályaképe (elfogadja magát tanárnak, üzletkötınek, asszisztensnek stb.) - meglévı tulajdonságai közül a pályához szükségesek dominanciáját elfogadja, kiemeli. Ifjúsági tanácsadás: - A pozitív énkép megerısítése, átfordítása a munka világára - Az önpusztító magatartások és összefüggésük a munkavállalással - A tanulási lehetıségek összeegyeztetése a pályalehetıségekkel - A pályalehetıségekrıl szerzett információk értelmezése, feldolgozása - A munka megtalálásához szükséges készségek megismerése - Döntési képesség (tanulási célok, pályacélok) - A család és az egyén kapcsolata - A pályatervek fejlesztése

12 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 1 2 / 1 9 Felnıtt tanácsadás Munkavállalási tanácsadás: - Tapasztalat: pozitív énkép fenntartása - Az önpusztító magatartásformák felismerése - Az oktatási és képzési szituációk összefüggése a teljesítménnyel - A pályalehetıségek felmérése - Tapasztalat: a munka megtalálása, megszerzése, megtartása - Tapasztalat: a döntési folyamatokban - Az egyéni és családi élet kapcsolata az életpályával - Energiák mobilizálása: pályaváltáshoz, munkaváltáshoz - A nyugdíjba vonulás megtervezésével kapcsolatos készségek kialakítása A TANÁCSADÁS ETIKÁJA Tanácsadói képességek: - empátia, odafordulás, türelem - megismétli, amit a tanácskérı mond (pontosít, továbbgondolásra ösztönzi) - ha megakad a beszélgetés, a tanácsadó veszi át a szerepet ( hallgatni, kivárni tudni kell) - különbözı kommunikációs technikákkal bíztat - metakommunikatív jegyek: szemkontaktus felvétele, érdeklıdı és bátorító mosoly, testbeszéd stb. helyes használata - megfogalmazza és visszatükrözi a tanácskérı érzelmeit - ismeri a munkaerıpiaci lehetıségeket Szociális Munka Etikai Kódexe: A segítı, tanácsadó: - tiszteletben tartja minden ember értékét, méltóságát, egyediségét - megkülönböztetés nélkül mőködik együtt a hozzá fordulókkal, - az ügyfél számára biztosított juttatásokból nem részesülhet - munkája során az ügyfél érdekeit tartja elsıdlegesnek - alapvetı érték az együttmőködés - a folyamat minıségéért tartozik felelısséggel - személyes adatok védelme Munkavállalási tanácsadás pszichológiai tanácsadás SZEK: - Az emberi méltóság tisztelete - Elkötelezettség és felelısség - Feddhetetlenség - Szakszerőség - Segíteni akarás - Titoktartási kötelezettség TANÁCSADÁSI MODELLEK A. Általános tanácsadási modell A tanácsadás feladata: alternatívákat felmutatni, megkönnyíteni a döntéshozatalt 1. szakasz: a probléma megfogalmazása 2. szakasz: munkafázis: az alternatívák kialakítása 3. szakasz: cselekvés, a tanácskérı átemeli a gyakorlatba az elfogadott alternatívákat

13 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 1 3 / 1 9 B. Problémamegoldási modell A munkaválasztási probléma alapvetıen döntési probléma 1. A tanácskérı problémájának és céljának pontos leírása 2. Megállapodás: idı, erıfeszítés 3. Problémamegoltási alternatívák kidolgozása 4. Információk győjtése a változatokról 5. Az alternatívák konzekvenciáinak felülvizsgálata 6. A célok és alternatívák újraértékelése 7. Alternatívák fokozatos kiküszöbölése döntés 8. Lezárás, útmutatás C. Személyiségcentrikus megközelítés - Két személy áll egymással kapcsolatban - A tanácskérı a belsı rendetlenség, sebezhetıség, aggodalom állapotában van - A tanácsadó a belsı összhang állapotában van - A tanácsadó feltétel nélkül, pozitívan fordul a tanácskérı felé - A tanácsadó empatikus legyen a tanácskérıvel szemben - A tanácskérı észreveszi a feltétel nélküli feléfordulást D. Tapasztalati modell Egyéni pályaválasztás modellje: 1. A tanácskérı és környezetének elemzése 2. A pályaválasztás szempontjából fontos szempontok redukálása 3. Az egyéni profil absztrakciója 4. Szembenézés a globális foglalkozásvilággal 5. Megfelelı foglalkozási irányok kiválasztása és megismerése 6. A pályaválasztás 7. A szülık tájékoztatása 8. A megvalósítás E. Életútszemléleten alapuló modell 1. A problémára és a tanácskérı saját magáról alkotott képére vonatkozó nondirektív exploráció (kikérdezés) 2. Direktív témafelvetés 3. Nondirektív beszélgetésfázis az önmaga elfogadására 4. Tesztadatok, pályaismereti írások, tapasztalatok, sikeres vizsgák direktív megbeszélése 5. A felszínre hozott magatartások és érzések nondirektív megbeszélése és átformálása 6. Segítés a döntéshozatalnál F. A munka-pályatanácsadás általános modellje Szilágyi Klára (1993 ): 1. Megismerés: Légkörteremtés, adatok, problémadefiníció, problémakódok 2. Tisztázás: fontos információk részletesebb tisztázása, a tanácskérı képességeinek, érdeklıdési irányának, elvárásainak feltárása, tervezett témák, új témák új problémakód? 3. Elemzés: eredmények, pozitívumok, erısségek, sikerek, akadályozó tényezık, hátrányosságok, hiányok számbavétele. Személyes jellemzık + realitás. 4. Szintézis: az ügyfél hipotéziseket (megoldási irányokat, kimeneti utakat) állít fel, majd mindegyik megoldási módot részletesen elemzi. 5. Megállapodás: az ügyfél döntést hoz, cselekvési tervet készít.

14 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 1 4 / 1 9 PROBLÉMADEFINÍCIÓ, PROBLÉMAKÓDOK 1. Érdeklıdés: Az érdeklıdési profil meghatározása 2. Az érdeklıdés realizálódása: megfelelı képzési forma kiválasztása. 3. Érdeklıdés, pályakeresés: a megfelelı pálya vagy munka megtalálása. 4. Pályaelképzelés akadályoztatása: Kialakult pályaelképzeléssel rendelkezı tanácskérı nehézségeinek leküzdése. 5. Korlátozott lehetıségek: A pályaválasztást vagy munkavállalást korlátozó tényezık jelenléte. 6. Pályaelképzelés realizálása: Adott pályaelképzelés meghatározása, megvalósítása. 7. Képességek: képzés a pálya szempontjából. 8. Képességek és tanulási lehetıségek: megfelelı képzés 9. Képesség, pályakeresés: megfelelı pálya, munka 10. Értékek: Az értékstruktúra meghatározása. 11. Érték és pálya: megfelelı pálya, munka 12. Döntési nehézségek: Adott érdeklıdés és képesség, de választási bizonytalanság 13. Pályaismeret: A foglalkozásokról való információk bıvítése A TANÁCSADÁS TÍPUSAI: A. Egyéni tanácsadás B. Csoportos tanácsadás C. Csoportos fejlesztés D. Távtanácsadás E. Elérı programok A. Egyéni tanácsadás Személyiségközpontú tanácsadás: folyamatelv, fejlıdéselv Életpálya: év között A munkavállalási tanácsadás a hasznos szakmai tevékenység életszakaszában 1. hasznos szakmai tevékenység szükséges: fejlıdik a személyiség szakmai életút továbbfejlesztése 2. hasznos szakmai tevékenység nem szükséges: munkaerıpiaci érték elvész, az egyén váltásra kényszerül A személyiség felkészültsége a váltás idıpontja????

15 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 1 5 / 1 9 Az életpálya elakadásának típusai A tanácsadás típusai 1. informáló A. kevés vagy elégtelen információ 2. orinetáló 3. döntéselıkészítı 4. pályaválasztási B. önmaga újradefiniálása 5. pályakorrekciós 6. öndefiníciót támogató 7. pályaismereten alapuló C. döntési helyzet 8. elhelyezkedést segítı 9. realizáló Informáló tanácsadás: Az információ vonatkozhat a személyiségre, a személyiség és a munka kapcsolatára, a munka jellegzetességeire, a munkahely jellegzetességeire. Kód: 2; 6; 8; 13 Orientáló tanácsadás: Elırelátható fordulópontra készül a személyiség. Igényként megjelenhet az önmagára vonatkozó információ, a pályára vonatkozó információ, a munkahelyre vonatkozó információ. Kód: 12 A döntés-elıkészítı tanácsadás: Döntés kényszerbıl: - továbbtanulni szándékozó fiatalok - a munkanélküliek azon csoportja, akiknek járadéka rövidesen lejár, - a gyesen lévı nık, akik vissza akarnak térni a munkába. - a személyiség igénye kiemelt szerepet kap! Kód: 3; 4; 5; 6; 11; 12. Pályaválasztási tanácsadás: - a fiatalok - a munkaerıpiacra képzettség nélkül belépık - az életutat megalapozó pályát keresünk - tanácsadás = konkrét pálya (módosulhat) Pályakorrekciós tanácsadás - szakmai végzettség, amit nem kíván folytatni - végezné, de változott a munakerıpiaci helyzet Pályaismereten alapuló tanácsadás - meghatározott szakmai végzettség, szakmai tapasztalat már van kamatoztatni - eddigi szakmai tudására akar építeni még a megváltozott kényszerítı körülmények között is - manuális szakmák esetében Realizáló tanácsadás - konkrét elképzelésekkel érkezik - képzési lehetıségérıl akar információkat szerezni. - személyiség építı formák megismerése, a vállalkozóvá válás lehetısége

16 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 1 6 / 1 9 B. Csoportos tanácsadás - az emberek természetes gyülekezésre vonatkozó hajlama - gondok, problémák nem vagyok egyedül - társas helyzet önismeret - védett csoportos közeg kísérlet C. Csoportos fejlesztés - hosszabb idıtartam - tematikusan felépített - strukturált csoportos munkára épül - minimum 7 alkalmas sorozat - a résztvevık többé- kevésbé állandóak D. Távtanácsadás - chat - msn - Skype - E. Elérı programok Különféle közösségek elérése a pályaorientációs információkkal - osztályfınöki órák tartása - üzemlátogatások - pályaválasztási kiállítások - karrierbörzék - álláskeresı teaházak A TANÁCSADÓ SZEMÉLYISÉGE Fizikai és pszichikai alkalmassági feltételek: - tartós ülı munka - fokozott figyelem - ép hallás - jó látás - karok, kezek, ujjak használata Egészségügyi kizáró okok: - a statikai rendszer alaki és mőködési rendellenességei - a szív és a keringési rendszer betegsége vagy rendellenessége - szívmőtét utáni állapot a szívbeteggondozó javaslata szerint - reumás láz utáni állapot, - nagyothallás. Egyéb tulajdonságok: - jó beszélı és kommunikációs képesség - jó kapcsolatteremtı képesség - empátia (beleérzı képesség) - szociális érzékenység - elıítélet-mentesség - pontosság, precizitás - együttmőködés másokkal - egyéni megítélésen alapuló döntések

17 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 1 7 / 1 9 A TANÁCSADÓNAPLÓ Az egyéni a tanácsadás folyamatának írásban való rögzítése Négy oldal: elsı és a negyedik oldal: publikus adatok belsı két oldal: az információk az ötlépéses tanácsadói modell szerint - Megismerés - Tisztázás - Elemzés - Szintézis - Megállapodás Tervezett témák éveseknél: - a családhoz főzıdı kapcsolat tisztázása - az otthoni munkában való részvétel - iskolán kívüli elfoglaltság - szabadidı felhasználás - hobby - pályaválasztás és jövı tervei - érdeklıdés, erıs képességek tisztázása - munkaerıpiaci lehetıségek elemzése stb. Tervezett témák felnıtteknél: - munkatevékenységekhez kapcsolódó eddigi érzelmi tapasztalatok - pénzhez való viszony - emberekkel való kapcsolat a munkarelációkban - nehézségek, döntési helyzetek jellemzése - mikért, kikért kellett felelısséget vállalnia - mit kellett önállóan, egyedül megoldania - milyen anyagokkal dolgozik szívesen - eddigi eredményei - pályaismeretének feltárása - a munkaerıpiaci lehetıségek elemzése stb.

18 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 1 8 / 1 9 TANÁCSADÓ MUNKA CSOPORTBAN: A csoportos beszélgetés: - egy problémakörre orientált beszélgetés - meghatározott ideig tart - kevés információ - csoporttagok gondolatai, kérdései - megoldás: általános A csoportos foglalkozás: - hosszabb idıtartam - tematikusan felépített foglalkozássorozat - résztvevıi többé-kevésbé állandóak - a csoporttagok egymástól tanuljanak - munka-pályatanácsadásban: strukturált csoportfoglalkozás Strukturált csoportfoglalkozás 5 eleme: - Hangulatteremtés: elválasztani a hagyományos ismeretátadástól (játék, zene, fejtörı) - Célkitőzés: tudatosítani a résztvevıkben, ma mit kell tenniük önmagukért (többszöri közlés) - Ismeretfeldolgozás: meghatározott tartalmú strukturált gyakorlatok - Személyes hozam: a résztvevık megfogalmazzák, mit kaptak, mit nyertek - A következı foglalkozás elıkészítése : önálló munka kiadása, amit két foglalkozás között kell elkészíteni Strukturált csoportfoglalkozás: Igényfelmérı csoportfoglalkozás: 1 nap - Fiatalok: pályadöntés átgondolása, önismeret, pályaismeret Pályaorientációs csoportfoglalkozás: 4 nap - határozatlan pályakezdı fiatalok számára Pályakorrekciós csoportfoglalkozás: 3 nap - pályaváltási helyzet (nem piacképes szakma, téves pályaválasztás, kényszerpálya) - a program: képzési lehetıségek, tanulási képességek felmérése, döntési készségek fejlesztése Elhelyezkedést segítı csoportfoglalkozás: 1 vagy 3 nap - álláskeresési technikák Újraorientáló csoportfoglalkozás: 3 nap - a személyiségben rejlı energiák tudatos áttekintése, - korábbi szakmai ismeretek, átvihetı ismeretek újratérképezése egyéni tervkészítés Rehabilitációs csoportfoglalkozás: 4 nap MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS TANÁCSADÁS A munkanélküliség társadalmi és személyes hatása Az egyéni szükségletek kérdése: - a hatás függése (korszak, csoporttól, egyén) - a társadalmi létezés egyik alapvetı terepe a munkahelyi környezet - felborul az egyén egyensúlya - korábbi deficitek A társadalmi szükségletek kérdése: - a munkavégzı potenciál kihasználatlansága - a költségvetési kiadások növekedése - a bevételek csökkenése - a társadalom polarizálódása, - a devianciák felerısödése - a közösségi és szolidáris értékek hanyatlása - a politikai szélsıségek felerısödése

19 A t a n á c s a d á s e l m é l e t e - I. é v f o l y a m, 2. f é l é v ( ) 1 9 / 1 9 Veszélyeztetett korosztályok: Nıknél év: - a változás kora - biológiai változás - testi regresszió - pszichológiai változás - Klimakteriális típusok: belenyugvó, gyötrıdı, kompenzáló, hiperszexuális Férfiaknál: év - izomteljesítmény csökken - a motoros koordináció és az észlelési teljesítmény csökken - érzelmi és szociális reakciók csökkennek A munkanélküliek magyarországi csoportjai: 1. Negyven évesnél idısebb, életét egy nagyvállalatnál töltötték: - életük értelmének elvesztése - önbizalomhiány - szégyenérzet - önmaguk hibáztatása - szélsıséges indulatokkal - társadalmi elégedetlenség - nehezen vállalkoznak a felkínált átképzésre - súlyos depressziót élnek át. 2. Könnyen rászoknak a kötetlen életre: - élvezik ezt az állapotot - idınként alkalmi munkát vállalnak - csak akkor kezdenek komolyabban munkát keresni, amikor lejár a segélyezett idıszak - egy kisebb csoport: kezdeti hangulati-érzelmi aktivitás után depresszió - értékválságról kevésbé van szó - segítséget kérnek és várnak (anyagiak, életforma-változás) 3. Munkanélkülivé vált pályakezdı fiatalok: - legveszélyeztetettebbek - szőkös segélyezési keretek, munkavállalási lehetıségek - még nem alakult ki a munkához kapcsolódó életritmus - örömüket találják a kötetlen életmódban - deviancia felé sodródás - nincs fegyelmezı keretet jelentı életforma 4. Többszöri munkanélküliek: - alacsony iskolázottság - nehezen beilleszkedı - munkahelyi konfliktusok megoldásában nehezen boldogul - sok a roma - sok az alkoholista 5. A menekültek: - a negyedik típushoz hasonló feltételek között élnek - Munkába állításuk, segélyezésük egyaránt gondot okoz - nem beszélnek magyarul. Felhasznált anyag: egyetemi konzultáció diaanyaga és jegyzete (DE szeptember) (Dr. Móré Mariann elıadása)

Pályaválasztás. Pályaválasztás Suplicz Sándor 1

Pályaválasztás. Pályaválasztás Suplicz Sándor 1 Pályaválasztás Pályaválasztás Suplicz Sándor 1 A pályaválasztás fejlodéslélektani összefüggései 12 éves kor után alakul ki a reális pályaorientáció, de az igények ébredése, a mintakeresés már 6 éves kortól

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A TANÁCSADÁS ELMÉLETE. Tanulási segédanyag a Debreceni Egyetem Emberi Erőforrás Tanácsadó mesterképzés hallgatói számára

A TANÁCSADÁS ELMÉLETE. Tanulási segédanyag a Debreceni Egyetem Emberi Erőforrás Tanácsadó mesterképzés hallgatói számára A TANÁCSADÁS ELMÉLETE Tanulási segédanyag a Debreceni Egyetem Emberi Erőforrás Tanácsadó mesterképzés hallgatói számára Dr. Móré Mariann főiskolai docenss Dr. Móré Mariann: A tanácsadás elmélete 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola és tagiskolái

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola és tagiskolái Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola és tagiskolái Bevezetés Pályatanácsadás??? Célja: Az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése. A személy érdeklődésének,

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1873-06/1 A nevelıszülıi feladatra való felkészülés folyamatának és lépéseinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna Toborzás - Álláskeresés Dr Gısi Zsuzsanna 1 A toborzás s fogalma és s céljac A toborzás: az emberi erıforr forrás s menedzsment azon résztevr sztevékenysége, amely során n a vállalat/szervezet egy megüresedett

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A tanácsadás és pszichoterápia döntő kelléke: Ön. Ivey, 1980

A tanácsadás és pszichoterápia döntő kelléke: Ön. Ivey, 1980 A tanácsadás és pszichoterápia döntő kelléke: Ön. Ivey, 1980 Sapientia EMTE Szentes Erzsébet 2014 a tanácsadás folyamatában alapvető fontosságú a tanácsadó egészséges személyisége, az hogy ő maga intencionális,

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Ergonómia alapok. Hardy

Ergonómia alapok. Hardy Ergonómia alapok Hardy Ergonómia fogalma Az ergonómia összetett szó. Ergon = munka, teljesítmény, erı + Nomos = törvény, szabály Jelentése: A MUNKA HOZZÁIGAZÍTÁSA AZ EMBER TULAJDONSÁGAIHOZ, KÉPESSÉGEIHEZ

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint:

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint: 72 órás (egész éves) viselkedésjavító foglalkozás óravázlata Javasolt csoportlétszám 6 fő A foglalkozások kötött vagy kötetlen voltát mindig a foglalkozásvezető határozza meg. 1 1-2. óra Bemutatkozás,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben - Nemzetközi kitekintés-

Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben - Nemzetközi kitekintés- Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben - Nemzetközi kitekintés- Nyitórendezvény Munka: Lélekre Hangolva. Move Europe Budapest, 2010. február 3. Dr. Reinhold Sochert / ENWHP Tartalom

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Kuruc Utcai Óvoda Debrecen E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idı alatt, mint születésünktıl az iskolakezdésig tartó idıszakban

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák Készítette:

Részletesebben