TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e"

Átírás

1 TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e 1

2 TARTALOMJEGYZÉK III. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TERVE... 3 III.1. AZ INTÉZMÉNY SZAKKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE... 3 III.2. KÉPZÉSI FORMÁK... 4 III.3. A KÉPZÉSI FORMÁKBA BEKAPCSOLÓDÁS SZABÁLYAI... 5 III.4. A SZAKKÉPZÉS FELTÉTELRENDSZERE, SZERVEZÉSE... 5 III.5. TISZK... 8 III.6. AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK SZABÁLYAI... 9 III. 7. AZ INTÉZMÉNY MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 9 III.8. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT VIZSGÁK III. 9. A SZAKMAI KÉPZÉS INGYENESSÉGE III. 10. A TANULÓT MEGILLETŐ JUTTATÁSOK III.11. A TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK, ESZKÖZÖK KIVÁLASZ-TÁSÁNAK ELVE III.12. VÁLASZTHATÓ SZAKKÉPESÍTÉSEK SZAKMACSOPORTOK SZERINT III.13. A KIFUTÓ RENDSZERŰ SZAKKÉPESÍTÉSEK TANTÁRGYAI ÉS ÓRASZÁMAI SPECIÁLIS SZAKISKOLAI, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS (EGYMI) SZAKKÖZÉPISKOLAI OKTATÁS SZAKISKOLAI KÉPZÉS SZAKISKOLAI KÉPZÉS ÉVFOLYAM ÓRATERVE (ÓRA/HÉT) (BÉKÉS) ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉSEK III.14. ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPESÍTÉSEK TANTÁRGYAI ÉS ÓRASZÁMAI III.15. SPECIÁLIS SZAKISKOLAI ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA OKJ SZÁMÚ III. 16. ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEK MODULTÉRKÉP ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKMAI KÉPZÉSEKHEZ

3 III. Az intézmény szakmai terve A szakmai program elkészítése a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt. III.1. Az intézmény szakképzési tevékenysége Az intézmény szakképzési tevékenysége kiterjed az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatásra. Jelen szakmai program az iskolarendszerű szakképzésre vonatkozóan került elkészítésre. Az alapító okiratunknak és hagyományainknak megfelelően, az iskolarendszerű szakképzés keretében az oktatás szakiskolai és szakközépiskolai szinten folyik azokon a szakterületeken, amelyek az iskola már meglévő profiljának, feltételrendszerének, technikai felszereltségének, humán erőforrásainak legjobban megfelelnek, figyelembe véve a munkaerő-piac igényeit. Az intézményben folyó szakképzés céljai Fő célok: Általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. A tanulók, a szülők, a helyi társadalom, a gazdaság és a munkaerő-piac igényeinek megfelelő szakmaszerkezet kialakítása, munkáltatói, foglalkoztatói igényeknek a kielégítése. A szakképzés tárgyi és személyi feltételeinek magas szinten történő biztosítása. Maximális megfelelés a szakképzési tevékenységre vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak. A szakképzés fejlesztését célzó pályázati források kihasználása, a szakmai kapcsolatok fejlesztése. Az elmélet és gyakorlat egységének megteremtése, a gyakorlatorientált képzés megvalósítása. Áttérés az új OKJ szerinti szakképesítések oktatására. A duális szakképzés feltételeinek megteremtése, lehetséges új képzőhelyek felkutatása, együttműködés kialakítása. További céljaink: A tanulók segítése abban, hogy alkalmassá váljanak az önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területen folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára, a munkaerő-piac elvárásainak teljesítésére, valamint a szakképzést követő érettségi képzésben való részvételre, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Olyan praktikus ismeretek nyújtása, melyek elősegítik a fiatalok mindennapi életben való boldogulását, önálló életvezetésüket, a társadalomba való beilleszkedésüket. 3

4 Olyan képességek kifejlesztése a tanulókban, amelyek birtokában a szakterületükön folyamatosan alkalmazkodni tudnak a technikai, technológiai fejlődésből adódó változásokhoz. Szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és vállalásra történő nevelés. A folyamatos szakmai önművelés, az élethosszig tartó tanulás igényének kifejlesztése a tanulókban. Az egyéni szocializáció minél teljesebb megteremtése. A tanulási kudarcok mértékének csökkentése. III.2. Képzési formák Szakiskolai oktatás, szakképzés A szakiskolai képzés célja, hogy a tanítási-tanulási folyamat során megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó tanuláshoz, fejlessze a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciákat, korszerű, jól alkalmazható szakmai elméleti és gyakorlati tudást nyújtson. Az intézményben régi típusú (2+2, 2+3 éves) és új típusú (3 éves) szakiskolai oktatás is folyik. A 2+2 és a 2+3 éves szakiskolai képzés évfolyamán közismereti valamint szakmai alapozó oktatás, míg évfolyamán szakképzés folyik. Az új típusú szakiskolai képzés évfolyamán a kötelező tanórai foglalkozások teljes időkeretének harminchárom százalékában a NAT műveltségterületi kompetenciáinak elsajátítása, valamint szakképzési kerettantervek szerinti szakképzés folyik. A képzés során 34-es szintű középfokú szakképesítés szerezhető. Speciális szakiskola A speciális szakiskola olyan tanulókat készít fel szakmai vizsgára, akik a többi tanulóval sajátos nevelési igényük miatt együtt haladásra képtelenek. Ezen tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket, az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott. A készségfejlesztő speciális szakiskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását; az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott. Szakközépiskolai oktatás A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol a szakmacsoporthoz, vagy ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló 4

5 szakmacsoportos alapozó oktatás illetve szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett. A szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai előkészítő oktatás szerves egységet alkot. Érettségire épülő szakképzés A szakközépiskolából és gimnáziumból érkező, érettségivel rendelkező jelentkezők számára az intézmény lehetőséget biztosít 2 éves képzési idejű szakképzésben való részvételre, amelynek során 52 es szintű felső középfokú szakképesítés, valamint 54-es szintű emeltszintű szakképesítés szerezhető. III.3. A képzési formákba bekapcsolódás szabályai A képzésbe való bekapcsolódás különböző módjait, lehetőségeit a évi CLXXXVII. szakképzésről szóló törvény előírásai alapján biztosítjuk a tanulók számára. Az egyes szakképesítések esetében, a képzésbe történő bekapcsolódás feltételeit a kerettanterv is meghatározza. Előzetesen megszerzett ismeretek, tudás beszámítása Az előzetes tudás, ismeret, korábban megszerzett szakképesítés beszámításával a képzésben résztvevő felmentést kaphat adott tantárgyak óráinak részbeni vagy teljes látogatása alól. A felmentés lehetőségéről kérelem alapján határozattal az intézmény vezetője dönt. A szakképző iskola vezetőjének döntése ellen a megyei (fővárosi) kormányhivatal oktatási főosztályához lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. A képzésben résztvevő az előzetesen megszerzett tudás alapján, szakmai és vizsgakövetelményben előírtakat figyelembe véve, mentesülhet a szakmai vizsga egyes részeinek letétele alól. A mentességről kérelem alapján a vizsgabizottság dönt. III.4. A szakképzés feltételrendszere, szervezése A szakképzés tárgyi feltételei A szakképzési tevékenységhez rendelkezésre állnak tantermek, demonstrációs terem, laboratórium, tanműhelyek, tanszállodák, tankonyhák, állattartó telepek, tankert, tangazdaság, géppark. Törekszünk arra, hogy az adott szakképesítésekhez tartozó Szakmai és Vizsgáztatási Követelmény eszközjegyzékében felsorolt valamennyi eszköz megfelelő minőségben és mennyiségben a szakképzés rendelkezésére álljon. Az intézmény él minden olyan pályázati lehetőséggel, amelynek segítségével a szakképzés tárgyi feltételrendszerét bővíteni, korszerűsíteni tudja. Kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalok lehetőleg korszerű eszközökkel, technikával, technológiával ismerkedjenek meg a szakmai képzés során, olyan környezetben, amely lehetővé 5

6 teszi a balesetmentes munkavégzést, valamint biztosítja nyugodt problémamentes ismeretelsajátítás és gyakorlás lehetőségét. A szakképzés személyi feltételei Az elméleti és gyakorlati oktatást megfelelő végzettséggel és képzettséggel rendelkező pedagógus, illetve más szakember láthatja el főállásban, részmunkaidőben vagy óraadóként. A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktatók kiválasztása a Szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény paragrafusában megfogalmazott előírások, a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény előírásai, valamint az adott szakképesítés szakképzési kerettantervében meghatározott alkalmazási feltételek figyelembevételével történik. Elméleti oktatás Az iskolai rendszerű szakképzés az OKJ-ban meghatározott szakképesítés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény, központi program vagy a szakképzési kerettanterv alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai elméleti képzés szakképző iskolában folyik a központi programok illetve a kerettantervek figyelembe vételével elkészített helyi szakmai program alapján. Gyakorlati oktatás A gyakorlati oktatás a szakmai képzésnek az intézményben, vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon része, amelynek célja a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítása és a tanulók felkészítése a szakmai vizsga gyakorlati részére. Intézményünk tanulói évfolyamtól, a szakmacsoporttól, ágazattól, szakképesítésektől függően eltérő óraszámban teljesítenek kötelező szakmai gyakorlatokat. A szakmai gyakorlatok óraszámát alapvetően az adott képzésre vonatkozó óraterv határozza meg. A gyakorlatok teljesítése történhet az intézmény tanműhelyeiben, tangazdaságában, tanszállodáiban, tankonyháiban, vagy együttműködési megállapodás alapján illetve tanulószerződéssel külső gyakorlati helyszínen. A gyakorlati tanítási órák hosszát, a kötelező szüneteket, pihenőidőket a Szakképzésről szóló törvény előírásait figyelembe véve elkészített Gyakorlati oktatási rend tartalmazza. A mezőgazdasági, mezőgazdasági gépészeti területen a szakmai gyakorlatok rendjének kialakításakor tekintettel vagyunk a mezőgazdaság sokszínűségére (változó munkaterületek, munkakörnyezet), és az idényszerűségre. A szakmai gyakorlatok megkezdése előtt a tanulók a szabályoknak megfelelően - munkavédelmi oktatásban részesülnek. A szakmai gyakorlatok ismeretanyagáról, tapasztalatairól a tanulók gyakorlati naplót vezetnek. 6

7 Szakmai gyakorlatok lebonyolításának formái A szakmai gyakorlatok alapvetően az alábbi módokon folynak: Órarend szerinti gyakorlatok Hetesi gyakorlat Naposi gyakorlat Összefüggő szakmai gyakorlat Kiegészítő gyakorlat (Együttműködési megállapodás alapján) Tanulószerződéssel rendelkező tanulók gyakorlata Külföldi gyakorlatok Órarend szerinti gyakorlatok Évfolyamtól, szakmacsoporttól, ágazattól, szakképesítéstől függően, csoportbontásban, a gyakorlatvezető szakmai tanárok irányításával, tanmenet alapján folytatott gyakorlat. A gyakorlatok helyszínét a tanmenet alapján a szakmai tanárok határozzák meg. Hetesi gyakorlat Intézményünk mezőgazdaság szakmacsoportos diákjai számára félévenként egy munkahét (5 nap) szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A gyakorlatok helyszínét, az évfolyamot, szakirányt, a változatosság elvét is figyelembe véve az intézmény szakképzési intézményegység vezetőjével egyeztetve a szakképzési intézményegység vezető helyettesek határozzák meg. A hetesi gyakorlatok helyszíne intézményünk tangazdasága, tankertje, állattartótelepe. A gyakorlatok ütemezését, időbeosztását az osztályfőnök készíti el a szakképzési intézményegység vezető helyettes jóváhagyásával. Egy osztályból egy időben a tanulólétszám maximum 10%-a teljesíthet hetesi gyakorlatot. A gyakorlatok alatt a tanulók munkáját a gyakorlóhelyen kijelölt személy irányítja. A gyakorlóhely speciális munkavédelmi ismereteiről, és a házirendjéről a gyakorlat megkezdése előtt a tanulók oktatásban részesülnek. A teljesített gyakorlati napokról kapott igazolást az osztályfőnöknek, a gyakorlati naplóba készített feljegyzéseket és a kapott minősítést a szakmai gyakorlatot vezető szaktanárnak kell bemutatni. Kiegészítő gyakorlat Kiegészítő gyakorlati képzés megszervezésére együttműködési megállapodással kerülhet sor. A tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére az intézmény és a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet vagy egyéb szerv, szervezet, költségvetési szerv, őstermelő közötti együttműködési megállapodás alapján folytatható a Szakképzési törvényben rögzítettek szerint. 7

8 Tanulószerződéssel rendelkező tanulók gyakorlata A tanuló szakmai gyakorlati képzése tanulószerződés megkötésével is biztosítható. A tanulószerződés a tanuló és a külső gyakorlati helyet biztosító gazdálkodó szervezet között jön létre. A tanulószerződést lehetőleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni. Tanulószerződés esetén az intézmény folyamatosan kapcsolatot tart a gyakorlati helyet biztosító gazdálkodó szervezettel a szakiskolai intézményegység vezető helyettesek, a szakiskolai intézményegység vezetőn keresztül. A tanulószerződés megkötésével, tartalmával, a tanulószerződés alapján lebonyolított gyakorlati képzéssel kapcsolatban a Szakképzési törvény a tartalmazza az irányadó rendelkezéseket. Összefüggő gyakorlat A szakközépiskolai évfolyamokon (9-12. évfolyam), valamint a szakképző évfolyamokon tanuló diákjaink szakmától függően a kerettantervek, a szakmai és vizsgáztatási követelmények előírásainak megfelelően összefüggő nyári gyakorlatot is teljesíteniük kell. Az összefüggő nyári gyakorlat teljesítése kötelező, a szakmai vizsga megkezdésének feltétele. A teljesített, igazolt gyakorlat idejére a tanulót szakképző évfolyamon a szakképzési törvény által meghatározott díjazás illeti meg. Külföldi gyakorlatok Amennyiben arra lehetőség nyílik, az intézmény tanulói számára külföldi gyakorlatot szervez. Az intézmény csak a saját közreműködésével folytatott külföldi szakmai gyakorlatokat fogadja el teljesítettnek. A gyakorlaton résztvevő diákok kiválasztásának szempontjai: beadott jelentkezési lap szülő (gondviselő) írásos hozzájárulása (még 18 évet betöltött diák esetében is) tanulmányi eredmény igazolt és igazolatlan hiányzások száma szakmai munkához való viszonyulás osztályfőnök javaslata idegen nyelv ismerete A tanuló külföldi gyakorlaton való részvételéhez a tantestület támogató hozzájárulása szükséges. A szakmai gyakorlat elfogadásának feltétele egy minimum 1500 szóból álló, szakmai beszámoló leadása, a befejezést követő 1 hónapon belül. III.5. TISZK Az intézmény tagja a BÉKÉS Térségi Integrált Szakképző Központnak. Egyeztetés alapján lehetőség nyílik a TISZK tanműhelyeinek, oktatóinak igénybevételére, az ott megtalálható korszerű eszközök, technológiák tanulókkal történő megismertetésére. A TISZK tagjai által kötött együttműködési megállapodás értelmében valamennyi intézmény a küldő és a fogadó 8

9 szerepét is ellátja, azaz tanulókat küld a partnerintézményekbe, illetve tanulókat fogad a partnerintézményekből szakmai elméleti vagy gyakorlati képzés céljából. III.6. Az ismeretek számonkérésének szabályai Az intézmény a pedagógiai programjában meghatározta az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit. A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A szakképesítések tantárgyi rendszerét figyelembe véve, a tantárgyak kerülnek értékelésre. Abban az esetben, ha a tantárgy több tantárgyelemből áll, amelyek évközben külön-külön kerülnek értékelésre, a tantárgyelemek érdemjegyeit figyelembe véve, félévkor és év végén is tantárgyra vonatkozó osztályzatot kell kialakítani megfelelő súlyozás alkalmazásával. Szakmai elméletből egy félév során, tantárgyanként legalább három jegyet kell szereznie a tanulónak. Gyakorlatból havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni a tanuló munkáját. A számonkérés alkalmazott módjai: szóbeli felelet írásbeli felelet témazáró dolgozat projektmunka órai munka önálló kiselőadás házi dolgozat gyakorlati feladat megoldása a tanuló produktumának ellenőrzése, értékelése A naplóban minden tantárgy érdemjegyeit a szaktanároknak folyamatosan vezetni kell, és félévkor illetve év végén le kell zárni. Az érdemjegyek megállapításánál javasolt a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott, a szakmai vizsgán alkalmazott %-os határok figyelembevétele: % jeles (5) 71-80% jó (4) 61-70% közepes (3) 51-60% elégséges (2) 0-50% elégtelen (1) III. 7. Az intézmény magasabb évfolyamára lépés feltételei A tanuló az intézmény magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. A követelmények teljesítését a pedagógusok a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján 9

10 bírálják el. Aki háromnál kevesebb tantárgyból nem teljesíti a követelményeket, az javítóvizsgát tehet. Aki háromnál több tantárgyból nem felelt meg követelményeknek, az évfolyam megismétlésével haladhat tovább. A továbbhaladást befolyásolja a tanuló esetleges szakmai elméleti és gyakorlati foglalkozásokról történő hiányzása is. A mulasztással kapcsolatos előírásokat a Szakképzési törvény a tartalmazza. III.8. Az intézmény által szervezett vizsgák Az intézmény a szakképzés tekintetében az alábbiakban felsorolt vizsgákat szervezi meg. szintvizsgák szakmai vizsgák (régi OKJ) komplex szakmai vizsgák (új OKJ) Szintvizsgák szervezése Amennyiben azt a szakmai és vizsgáztatási követelmények előírják, az intézményben annak mérésére, hogy a tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, szintvizsgát szervezünk. A szintvizsga előkészítésében és megszervezésében az intézmény, a területileg illetékes gazdasági kamara, a gazdasági érdekképviseleti szervezetek vesznek részt. A szintvizsgák célja: Fontos, hogy a tanulók a kialakított vizsgaszituáció során megismerhessék a velük szemben támasztott követelményeket, elvárásokat. Tudásukat, ismereteiket felmérhessék, szembesülhessenek saját teljesítményükkel, reális képet kaphassanak arról, hogy hol tartanak az ismeretek elsajátításában. A évi CLXXXVII. törvény 28. -ban foglaltak szerint a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgák megszervezésére az első szakképzési évfolyam tanévében, február első tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban kerül sor. A szintvizsga minden, nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban résztvevő, illetve szakmai képzésben érettségi végzettség nélkül résztvevő számára kötelező. A szintvizsga eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara pótló-, javító szintvizsgát szervez. A szintvizsga teljesítéséig a tanuló gyakorlati képzése kizárólag tanműhelyi körülmények között szervezhető meg. Az intézmény szakiskolai felvételkor ismerteti a szintvizsga követelményeit a tanulóval, valamint a honlapján folyamatosan biztosítja a szintvizsga követelményeinek nyilvánosságát. 10

11 Szakmai vizsga A modulrendszerű szakképzés végén a képzésben részvevők szakmai vizsgát tesznek. A szakmai vizsga állami vizsga, amelyet vizsgabizottság előtt kell letenni. Az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgára történő felkészítés a szakképző iskola szakképzési évfolyamain és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben folyik. A szakmai vizsga a szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és megtanult, a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szakmai követelményeknek a központi program és helyi tanterv szerinti elsajátítását modulonként méri. A sikeres vizsgához legalább 51%-os teljesítményt kell nyújtani a szakképesítés valamennyi szakmai követelménymoduljából. A szakmai vizsga vizsgarészei, vizsgafeladatai alól felmentés adható az adott szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgáztatási követelményekben foglaltak szerint. A felmentés iránti kérelmet a vizsgabizottságnak kell benyújtani. A komplex szakmai vizsga A komplex szakmai vizsga állami vizsga, amelyet vizsgabizottság előtt kell letenni. Az OKJban meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő felkészítés a szakképző iskola szakképzési évfolyamain és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben folyik. A komplex szakmai vizsga a szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és megtanult, a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szakmai követelményeknek a szakképzési kerettanterv szerinti elsajátítását egységes eljárás keretében méri. A komplex szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kell megtartani. A komplex szakmai vizsgára vonatkozó előírásokat a 315/2013. (VIII.28) Kormányrendelet tartalmazza. Szakképesítést igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán teljesítette a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei alól az SNI-s tanulók kivételével, valamint a vizsgaszabályzatban foglalt kivételekkel felmentés nem adható. III. 9. A szakmai képzés ingyenessége Magyarországon az első, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül a Szakképzési törvényben valamint a nemzeti köznevelésről szóló. törvényben meghatározott feltételekkel ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára. A második és további szakképesítés minden olyan, az iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett, az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesít, és már meglévő, államilag elismert szakképesítés birtokában szerzik meg. Második és további szakképesítés szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek. Nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető szakképesítés. Második és további szakképesítés esetén 11

12 a képzésben való részvételért tandíjat kell fizetni. Ennek mértékét, fizetésének módját, gyakoriságát, az intézmény adott tanévre érvényes tandíj és térítési díj szabályzata határozza meg, amelynek alapjául a 229/2012. (VIII. 28) Kormányrendeletben foglaltak, valamint a fenntartó által előírt szabályok szolgálnak. III. 10. A tanulót megillető juttatások A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben - az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti - kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg. A tanuló részére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások is adhatók. A tanulók pénzbeli juttatásának mértékét a Szakképzési törvény ban rögzítettek határozzák meg. Ösztöndíj - hiányszakmák A szakiskolai ösztöndíj illeti meg a tanulót, ha hiányszakma megszerzésére irányuló szakképzésben vesz részt. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi átlageredménytől függ. Az adott tanévekre vonatkozólag a hiányszakmák listáját a Megyei Regionális Fejlesztési és képzési Bizottságok hirdetik ki. III.11. A tankönyvek, tanulmányi segédletek, eszközök kiválasz-tásának elve Az oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket az adott szakképesítés, illetve az adott szakmai tantárgy oktatásában érintett pedagógus(ok) választják ki. A pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges egyéb tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg. Az iskolában kötelezően használandó tankönyvek, egyéb taneszközök kiválasztásánál maximálisan szem előtt tartjuk helyi tantervünket, a tantárgyi struktúránkkal való megfelelőséget, a több éven át való használhatóságukat, valamint az osztályok közötti átjárhatóságot. A szakképzéshez szükséges eszközökre vonatkozólag a szakképesítésekre vonatkozó szakmai és vizsgáztatási követelményekben szereplő eszközjegyzék az irányadó. III.12. Választható szakképesítések szakmacsoportok szerint Egészségügy szakmacsoport (1) Egészségügyi asszisztens Gyakorló ápoló Szociális szolgáltatások szakmacsoport (2) Szociális gondozó és ápoló 12

13 Szociális gondozó és ápoló Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport (4) Szőnyegszövő Népi kézműves (szőnyegszövő) Gépészet szakmacsoport (5) Mezőgazdasági gépésztechnikus Gépgyártástechnológiai technikus Hegesztő (2011) Hegesztő (2013) Gépi forgácsoló (2011) Gépi forgácsoló (2013) Géplakatos (2011) Ipari gépész (2013) Elektronika, elektrotechnika szakmacsoport (6) Villanyszerelő (2011) Villanyszerelő (2013) Informatika szakmacsoport (7) Webmester (2010) Informatikai rendszergazda (2013) Építészet szakmacsoport (9) Kőműves (2011) Kőműves és hidegburkoló (2013) Festő, díszítő, mázoló és tapétázó (2011) Festő, mázoló, tapétázó (2013) Faipar szakmacsoport (11) Bútorasztalos (2011) Asztalos (2013) Bútoripari technikus (2010) Faipari technikus (2013) Famegmunkáló (2014) Könnyűipar szakmacsoport Lakástextil-készítő (2014) Ügyvitel szakmacsoport (16) Irodai asszisztens (2010) 13

14 Irodai asszisztens (2013) Ügyintéző titkár Ügyviteli titkár (2013) Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (17) Élelmiszer- és vegyi áru eladó (2011) Eladó (2013) Kereskedő (2013) Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (18) Pincér (2011) Pincér (2013) Szakács (2011) Szakács (2013) Étkezdés Konyhai kisegítő Konyhai kisegítő Panziós, falusi vendéglátó Turisztikai szervező, értékesítő Vendéglátásszervező-vendéglős Cukrász Egyéb szolgáltatások szakmacsoport (19) Fodrász (2011) Gyakorló fodrász (2013) Mezőgazdaság szakmacsoport (20) Kerti munkás Kerti munkás Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (2013) Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Mezőgazdasági technikus Mezőgazdasági technikus (2013) Mezőgazdasági gépésztechnikus (2013) Mezőgazdasági gépész (2013) Élelmiszeripar szakmacsoport (21) Pék-cukrász 14

15 Sütőipari és gyorspékségi munkás Közszolgálat szakmacsoport (22) III.13. A kifutó rendszerű szakképesítések tantárgyai és óraszámai SPECIÁLIS SZAKISKOLAI, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS (EGYMI) Tantárgyi rendszer és óraszámok az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolái számára (1 8. évfolyam) Szakaszok Évfolyamok Tantárgyak Bevezető szakasz Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz 1. évfolya m 2. évfolya m 3. évfolya m 4. évfolya m 5. évfolya m 6. évfolya m 7. évfolya m 8. évfolya m Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom dráma Élő nyelv idegen Matematika Informatika Környezetisme ret Történelem és társadalmi ismeretek (hon- és népismeret) Természetisme ret Természetisme ret - Fizika, - Kémia ,

16 - Biológia 1 1 Ének-zene 1 1 Ének-zene tánc Rajz és kézművesség Rajz és médiaismeret Földrajz 1,5 2 2 Életvitel és gyakorlati ismeretek Testnevelés és sport , Osztályfőnöki Kötött óraszám 18,5 18, ,5 22, Kötelező óraszám Rehabilitációs órák száma ,5 22,5 22, Szabadon tervezhető 1,5 1,5 1 1, Ez az óraterv a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének, oktatásának irányelve alapján készült. Helyi tantervként a fenti rendelet alapján kiadott irányelveknek megfelelő kerettantervet adaptáltuk. 16

17 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1-8. évfolyamon enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv Matematika Erkölcstan Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret Környezetismeret Természetismeret Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret Habilitációs, rehabilitációs foglalkozások száma Mindösszesen

18 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1-8. évfolyamon középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára Tantárgyak Kommunikáció Olvasás-írás Számolás-mérés Játékra nevelés 2+1,5 2+1, Társadalmi ismeretek Önkiszolgálás 2+1,5 2+1, Életvitel és gyakorlat Környezetismeret Ének-zene Ábrázolás-alakítás Információs eszközök használata Mozgásnevelés Testnevelés 5 5 Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret Habilitációs, rehabilitációs foglalkozások száma

19 Tantárgyi rendszer és óraszámok az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános műveltséget megalapozó szakaszára ( szakiskola évfolyam) A középfokú nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakiskolai szakaszára (9-10. évfolyam) az 1/2006. (VI. 29.) OKM rendelet mellékleteként kiadott Kerettanterv a szakiskolák számára elnevezésű dokumentumot alkalmaztuk. A szakmák oktatásához az óratervek a központi programok ajánlott óraszámai alapján készültek. Tantárgyak Éves óraszám Szakaszok évfolyamok Megszilárdító szakasz 9. évfolyam Éves óraszám 10. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 92,5 2+0,5 92,5 2+0,5 Társadalom és jelenismeret Angol nyelv Matematika 92,5 2+0,5 92,5 2+0,5 Informatika Természetismeret és környezeti tanulmányok Művészetek 55,5 1,5 55,5 1,5 Pályaorientáció Pályaépítési ismeretek Gyakorlati oktatás Szakmai alapozó oktatás Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezhető (helyi tantervben meghatározott) Kötelező óraszám 1017,5 27,5 1017,5 27,5 Nem kötelező, választható* 2,5 2,5 Összesen** Kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és 4 4 rehabilitációs foglalkozás*** Mindösszesen * Kt. 52. (7) ** Kt. 52. (3) *** Kt. 52. (6) 19

20 Szakképzést előkészítő évfolyam (HHR) óraterve A kerettantervi modulok időtartama táblázat formájában, összesítve: MODULOK IDŐKERET (ÓRA) A JELŰ MODULOK 347,5 1/II. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, ÖNISMERET 117,5 2/II. TANULÁS MÓDSZERTANA 70 3/I. ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE: ÍRÁS, OLVASÁS, 60 SZÁMOLÁS 4/I. SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALKALMAZÁS 60 5/I. ÁLTALÁNOS SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ 40 S JELŰ MODULOK 670 6/III. PÁLYAORIENTÁCIÓ 270 7/IV. SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓ - ANYANYELVI, IDEGEN NYELVI 8/IV. SZAKMAI ALAPOZÁS, PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA 300 KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK 1017,5 SZABADON VÁLASZTHATÓ MODULOK 74 A TANULÓ JAVASOLT ÉVI ÓRASZÁMA 1091, Tantárgyi rendszer és óraszámok a moduláris szakképzésben (speciális szakiskola évfolyam) A helyi tanterv készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által összeállított adaptált központi programok alapján. Moduláris képzésben oktatott rész-szakképesítések: konyhai kisegítő Szőnyegszövő Kerti munkás Étkezdés 20

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus 2. számú melléklet Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM Elfogadva 2014. augusztus AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Tartalom Tartalom 1. Az iskola szakképzési tevékenysége...

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKMAI PROGRAM 6. számú melléklet 2013. SZAKMAI PROGRAM Az iskola helyi tantárgyi programként szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KERTI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal B BEVEZETÉS 3. oldal I. AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE 1.1. A TANÍTÁS TANULÁS SZERKEZETE. 5. oldal 1.1.1. Osztályszerkezet. 5. oldal 1.1.2. Csoportbontások. 6. oldal 1.1.3. Nem kötelező (szabadon választható)

Részletesebben

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4919. számú törvényjavaslat a szakképzésről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. november 2011. évi törvény a szakképzésről Magyarországon

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013.. Tartalomjegyzék Preambulum... 5 1. Az intézmény arculata... 8 1.1 A tagintézmények

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VIRÁGKÖTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl... 146 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról... 212 275/2011.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. III. Szakmai Program (Pedagógiai Program III. fejezete)

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. III. Szakmai Program (Pedagógiai Program III. fejezete) Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola III. Szakmai Program (Pedagógiai Program III. fejezete) 2013 1 Szakmai program tartalomjegyzék Szakmai program tartalomjegyzék... 2 1. Jogszabályi környezet...

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen

Részletesebben

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok... 6 1.3. Az alaptevékenységhez

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

Változások a szakképzésben

Változások a szakképzésben Változások a szakképzésben A szakképzés nem csak oktatáspolitikai tanügy igazgatási kérdés, hanem foglalkoztatáspolitikai, gazdaságpolitikai és társadalompolitikai kérdés is. A munkaalapú társadalom megteremtése

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben