B e s z á m o l ó. az MTA Geokémiai Kutatóintézet évi tudományos tevékenységérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó. az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2007. évi tudományos tevékenységérıl"

Átírás

1 B e s z á m o l ó az MTA Geokémiai Kutatóintézet évi tudományos tevékenységérıl

2 MTA GEOKÉMIAI KUTATÓINTÉZET 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Tel./Fax: Honlap: I. A kutatóhely fı feladatai a beszámolási évben Az intézet fı feladata geokémiai alapkutatások végzése a kızetgenetika, az ásványi nyersanyagképzıdés és a környezetgeokémia területén. Így a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási évben is folytatták a nagy hagyományokkal és széleskörő szakmai elismertséggel rendelkezı klasszikus alapkutatási témák mővelését. Vizsgálták a magmás és metamorf képzıdmények, illetve a velük együtt elıforduló fluidumok képzıdési körülményeit és jellegzetességeit, továbbá az ásványi nyersanyagok genetikáját. Környezettudományi kutatásaik keretében tanulmányozták a múltbéli és jelenkori környezet állapotának változásait. Kutatták a nehézfémek talajbeli viselkedését, a közelmúlt klímaváltozásait dokumentáló változatos földtani képzıdmények geokémiai jellegeit, továbbá a hévizek szerves komponenseinek sajátságait. Tanulmányozták az épített környezetet és a kulturális örökségünk tárgyi emlékeit ért antropogén hatásokat is. Folytatták a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére kiválasztott földtani képzıdmény egyes kifejlıdéseinek komplex geokémiai vizsgálatát. II. Az év folyamán elért kiemelkedı kutatási és más jellegő eredmények A litoszférát alakító ásvány, kızet és ásványi nyersanyagképzıdési folyamatok, valamint fluidumok komplex geokémiai vizsgálata A metamorf ásványkızettani kutatásaik során az energiavesztéses spektroszkópia újszerő alkalmazásával igazolták, hogy koegzisztens kálium és nátriumcsillámok esetén az ammóniumion az elıbbit preferálja. A kızetkémizmus, a metamorf nyomás, valamint a paragonit és az említett csillámtípusok elıfordulási törvényszerőségeit több geológiai objektum nagyszámú kızetmintáinak adatbázisát felhasználva határozták meg. A világos csillámok kémiai és szerkezeti változásain alapuló petrogenetikai ismereteket a KeletBükk egyik fontos nyírásos zónájának komplex szerkezetiásványkızettani értékelésénél, valamint a Rudabányaihegység tektonometamorf fejlıdéstörténeti rekonstrukciójánál is felhasználták. Korábbi filloszilikát kristályossági vizsgálataik eredményeit nemzetközi munkacsoportban újraértékelve hozzájárultak a Tethysi Himalaya (Nepál) devontriász korú üledékes összletei metamorfózisának termokronológiai és tekonikai rekonstrukciójához. Az illit és klorit kristályossági indexeken alapuló metamorf zóna meghatározási módszert a kalcit kristályossági index és átlagos krisztallitméret adataival korrelálták. Megállapították, hogy a metamorf kızetek tömeges kalcitjának kristályossági indexe és doménmérete függ a litológiától. Így a kalcit röntgenpordiffrakciós profiljából számolható paraméterek szintén hasznos eszköznek bizonyulhatnak a metamorfózis fokának megállapításához. 2

3 A monacit UPb tartalmán alapuló módszerrel meghatározták a Szlavóniaihegység (Horvátország) közepes fokú metamorfitjaink korát. Befejezték az ún. mellétei kékpalák (Szlovákia) egyik kiválasztott feltárásának részletes ásványkızettani vizsgálatát is. A kékpala fácieső metapélitek gránátot, glaukofánt és fengites csillámot tartalmaznak, alkalmanként ezekhez klorit, albit vagy zoizit társul. A mintasorozat az alpi (jura) szubdukció során az ún. Melléteióceán egykori üledékes kızetsorozatának átalakulásával képzıdött. A horvátországi Medvednica hegység takarós egységeinek vizsgálatával megállapították, hogy a két felsı egységet a legalsó egységhez képest kb. 250 Ckal alacsonyabb hımérséklető átalakulás érte, melynek idıbeli elhelyezése kérdéses. Valószínősíthetı, hogy a metamorfózis egy nem megırzıdött, kérdéses eredető takarós egység rátolódásához köthetı, azaz az összletet ún. transzportált metamorfózis érte. A hegység kızetsorozatainak metamorf foka a kapott eredmények alapján leginkább a Szendrıihegység paleozoos összleteinek átalakultsági fokához hasonlítható. Az International Union of Geological Sciences metamorf kızettani albizottsága (Subcommission ont the Systematics of Metamorphic Rocks) 1987óta tartó munkájának eredményeként a Cambridge University Press kiadásában megjelent a metamorf kızetek és jelenségek elsı teljes rendszere és értelmezı szótára. Az intézet egyik kutatója az albizottság tagjaként és az egyik, több mint 30 fıs nemzetközi munkacsoport vezetıjeként társszerzıkkel fejezetet írt a kisfokú (kis hımérséklető) metamorf kızetek rendszerezésérıl, nevezéktanáról. A könyv remélhetıen hosszú idıre alapmunkául szolgál majd a közös tudományos nyelv használatának kialakításához világszerte. A metamorf ásványkızettani kutatások eredményeinek hasznosulása elsısorban földtani alapkutatási jellegő. Ezek az eredmények hozzájárulnak a hazai metamorf képzıdmények jobb megismeréséhez, ezáltal a Pannonmedence pontosabb geodinamikai rekonstrukciójához. A kutatásokban 18 kutató vett részt, ebbıl 6 fı volt a GKKI alkalmazásában. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 3,2 M Ft volt, további 7 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. Magmás kızettangeokémiai kutatásaik körében folytatták a Kanáriszigetek létrejöttét meghatározó nagymélységő magmafeláramlás (ún. plume) anyagának vizsgálatát. Megállapították, hogy a kezdeti vulkanizmushoz kapcsolódó magmás anyag összetétele egy normál felsıköpenybeli és egy ettıl eltérı, valószínőleg részben az alsó köpenybıl származó, részben szubdukcióval a köpenybe jutott, korábban felszíni átalakulást szenvedett komponens keveredését mutatja. Meghatározták továbbá a La Gomera vulkáni szigetének gyökérzónájában lejátszódott oldatkızet kölcsönhatás okait is. Folytatódott a polikristályos gyémántok, más néven diamondit xenolitok kutatása is. Eredményeik szerint mind a Crdús (peridotitos), mind a Crszegény (eklogitos) gránátot és gyémántot kristályosító fluidum peridotitos forrásból ered, a különbség elsısorban a parciális olvadás mértékében van. Kimutatták továbbá, hogy a gyémánttal elıforduló Crpirop metaszomatikus eredető. Az év folyamán újabb kísérletsorozatot végeztek, mind grafitkarbonátmgdús eklogit, mind grafitkarbonátperidotit rendszerekben, a gyémánt stabilitás tartományában. Tapasztalataik szerint az eklogitos kísérleti rendszerekben elsıként a gránát kristályosodott, ezt a gránát és klinopiroxén, majd gránát, klinopiroxén és magnezit együttes kristályosodása követte. Klinopiroxéngránát szételegyedést tanulmányoztak egy Obnazsonnaja kimberlitbıl (Oroszország) származó eklogit xenolit klinopiroxénjében. Megállapították, hogy a gránáttal kompatibilis nyomelemek (Sc, Y, nehéz lantanidák) erısen 3

4 frakcionálódtak a szekvenciális szételegyedés során és a nyomelemek frakcionációját a diffúzió kontrollálta. Az erdélyi Persányihegységbıl származó köpenyeredető gránát piroxenit xenolitok termobarometriai vizsgálata során a xenolitokra o C egyensúlyi hımérsékletet és GPa nyomást kaptak. A klinopiroxén és a gránát nyomelemei alapján a teljes xenolit MORBhoz hasonló rekonstruált nyomelemtartalmat mutat. A gránát peridotit valószínőleg a litoszféra köpenybe benyomult tholeiites jellegő bázisos olvadékok kristályosodási terméke, amely jelenleg még nem köthetı felszínen is kimutatható vulkáni tevékenységhez. Az MTA Izotópkutató Intézettel kötött kutatási együttmőködési szerzıdés keretében (Geoanalitikai Kutatócsoport) sikerrel alkalmazták a lézerablációs ICPMS módszert a geológiai minták (peridotit és granulit xenolitok ásványainak) nyomelemzésére. Az elsı méréseket korábban már elemzett, jól ismert összetételő klinopiroxén, amfibol, gránát, plagioklász és üveg mintákon végezték, és az eredmények nagyon jó egyezést mutattak a korábban mért adatokkal. A magmás kızettanigeokémiai eredmények elsısorban alapkutatási jellegőek. Ezen kutatások során szerzett módszertani és metodikai tapasztalatokat azonban az archeometriai és környezetgeokémiai kutatásokban is lehet alkalmazni. A kutatásokban 8 kutató vett részt, ebbıl 3 fı a GKKI alkalmazottja. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 2,5 M Ft volt, további 5 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. A hazai ásványi nyersanyagok kutatását folytatva a Dunántúliközéphegység jura idıszakában felhalmozódott üledékes környezető Mntelepek vasas, kovás, oxidos, illetve vasas, oxidos képzıdményeinek ásványtani, geokémiai és szöveti vizsgálatát végezték el. Számos mélyfúrás és fúrási magminta kémiai adatsorainak matematikai statisztikai és 3D térinformatikai feldolgozását végezték el. İsmaradványokat tartalmazó mangánkarbonátos konkréciók CT vizsgálatát végezték el a fosszíliák jellemzése céljából. Az eredmények az ércképzıdés folyamatának megértését segítik elı, de közvetve a környezetszennyezés és elhárítás, valamint a bányarekultivációs tevékenység keretében hasznosíthatók. Az eredményeket 7 fıs kutatócsoport érte el, ebbıl 5 fı volt a GKKI alkalmazásában. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 0,5 M Ft volt, további 1 M Ft pályázati forrásból származott. A földtani környezet geokémiai állapotának és változásainak vizsgálata Folytatták a Bodai Aleurit Formáció, mint a nagy radioaktivitású hulladékok elhelyezésére kiválasztott földtani képzıdmény analcimfészkes agyagkı változatának radionuklid szorpciós tulajdonságainak, valamint a kızet oldhatóságának a vizsgálatát. Az alábbi radionuklid affinitási sort állapították meg: Sr > Co > Cs. Minden vizsgált elem nagy affinitást mutatott a kızet felé. A Sr és Co esetében a kicsapódás és az ioncsere a fı megkötıdési folyamatok, míg a Csnál ezen folyamatokra utaló adatot nem nyertek. A kızet jelentıs karbonáttartalmát, valamint a felszín alatti víz kémiai jellemzıit figyelembe véve az analcimfészkes agyagkı hatékonyan tudja gátolni az esetlegesen a tározóból kikerülı radionuklidok mozgását. A kioldásos kísérletek a kızet nagy stabilitását mutatták rövid távon (<56 nap) és viszonylag széles hımérséklettartományban (2590 C). A természetes körülmények kis változásakor nem kell számolni az analcimfészkes agyagkı átalakulásával lúgos körülmények között. Az 4

5 agyagásványok átalakulása erısen alkáli körülmények között kis mértékben elıfordulhat, azonban az újonnan képzıdı zeolitfázisok újabb adszorpciós helyeket szolgáltathatnak a radionuklidok számára. Az eredmények a nagy radioaktivitású hulladékok földtani környezetben történı elhelyezésének biztonságát növelik, új alapadatokat szolgáltatva a tervezéshez. A vizsgálatoknak regionális, sıt országos jelentısége van, hiszen a radioaktív hulladékok tárolójának esetleges mőködési zavara a regionális életminıséget rendkívüli mértékben ronthatja, az esetleges kárelhárítással kapcsolatosan felmerülı költségek pedig nemzetgazdasági mértékőek lehetnek. Az eredményeket 5 fıs kutatócsoport érte el, ezek mindegyike a GKKI alkalmazottja. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 5,4 M Ft volt, további 2,4 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. A nehézfémek geokémiai körforgalmának vizsgálata témakörben elvégzett kutatásaik szerint a különbözı rétegtöltéső réz és ólomadszorbeált montmorillonitok szerkezeti tulajdonságai kis számú (~20) nedvesítésikiszárítási ciklus után jelentısen még nem változnak. Barna erdıtalajok felhalmozódási szintjében kimutatták, hogy a klorit pedogén vermikulittá történı átalakulása növeli a talajagyagok rézadszorpcióját. Hasonlóan megnöveli a megkötött fém mennyiségét az ásványok felületén levı vasas bevonat is. Analitikai transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok újszerő alkalmazásával bizonyították, hogy az illit/ szmektit kevert szerkezető agyagásványban a réz megkötıdéséért elsısorban a szmektit komponens a felelıs. A talajnehézfém kapcsolat mélyreható vizsgálatának eredményei megkönnyíthetik a szennyezések pontos elkülönítésének, lehatárolásának és viselkedésének megértését. Ezen feladatok elvégzése alapvetı környezetvédelmi érdek. Az eredményeket 8 fıs kutatócsoport érte el, ebbıl 3 fı volt a GKKI alkalmazottja. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 1 M Ft volt, további 2 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. A paleoklimatológiai kutatásaik keretében Barlangi képzıdmények karbonátmintáin nyomon követték az utolsó 4800 év klímaeseményeit kimutatva egy lehőléssel és csapadékmennyiség változással járó, több lépésben bekövetkezett éghajlatváltozási ciklust. Speciális geokémiai vizsgálatokkal tovább pontosították a korábban kimutatott középsı bronzkori klímaváltozást is. A kb évvel ezelıtt bekövetkezett változások egybeesnek a Théra vulkánkitörés (Görögország) idıpontjával, továbbá a cseppkı szerkezetébe beépülı nyomelemek és stronciumizotóparányok a vulkáni por jelenlétét, barlangba mosódását jelzik. Az elmúlt 2500 évet lefedı, jól laminált cseppkı vizsgálatával (kormeghatározásokkal, továbbá az elmúlt ezer évet lefedı szakasz nagy felbontású stabilizotópgeokémiai vizsgálatával) a kutatások jól kapcsolódnak a MILLENNIUM European Climate c. Európai Uniós 6os keretprogram keretében zajló projektbe. Édesvízi mészkövek vizsgálatával megállapították, hogy a paleohidrológiai aktivitás változását és a forrástevékenység idınkénti áthelyezıdését a stabilizotópos vizsgálatokkal és az U/Th sorozatos kormeghatározással jól nyomon lehet követni. A képzıdmények kora, eredete, képzıdési környezete (a Dunateraszokkal való kapcsolata) és a képzıdés idején fennálló klíma rekonstrukciója az ilyen típusú vizsgálatokkal tovább pontosítható. A kagylóhéjak stabilizotópos összetételén alapuló környezet és klímarekonstrukció alapvetı feltétele a vízkarbonát frakciónációjának meghatározása illetve a hımérséklet hatásának vizsgálata recens héjak segítségével monitorzott körülmények között. Ennek érdekében recens vizsgálatok végeztek Unio pictorum és Dreissena polymorphya fajokon. 5

6 A Kárpátmedencebeli klímarekonstrukció újabb módszerekkel történı kiegészítése jelentısen hozzájárulhat a tudományos alapokra épülı, egyre pontosabb klímaváltozási forgatókönyvek megalkotásához. A fenti paleoklimatológiai vizsgálatokat 6 fıs kutatócsoport végezte el, mindannyian a GKKI alkalmazottai. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 3,9 M Ft volt, további 5,6 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. Vízgeokémiai kutatásaik során a vízkörforgás legkevésbé ismert elemeit (felszíni csapadékvíz és barlangi csepegı vizek) folyamatosan mintázták és elemezték. A cseppkı képzıdéséhez hozzájáruló víz (csapadék és csepegı víz) és a kicsapódó karbonát izotóparányainak összevetése érdekében megkezdték egy kijelölt budai barlang (Szemlıbarlang) csepegı vízmintáin az oxigén és hidrogénizotóp értékek meghatározását. Vizsgálták továbbá Budapest és környéke vízáramlási rendszereit. Megállapították, hogy a rendkívül bonyolult rendszerben legalább három komponens keveredik (jégkorszaki beszivárgású víz, továbbá két különbözı holocén beszivárgású víz) másmás arányban. Egy negyedik komponens (fosszilis tengervíz) egyes helyeken való megjelenése szintén valószínősíthetı. A kutatott áramlási modell hátteret szolgáltat a tervezhetı vízminıség megbízható szolgáltatásához. A vízgeokémiai kutatásokban 5 fı vett részt, ebbıl kettı a GKKI alkalmazottja. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 2,7 M Ft volt, további 3,7 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. A hazai hévizek szervesanyagtartalmának vizsgálata körében a humin és fulvosavak hımérsékletfüggését vizsgálták hat termálkútból származó vízben, melyek kifolyási hımérséklete 46 és 92ºC között változott. Összehasonlították az elemi összetételt és a jellegzetes funkciós csoportok változását mindkét preparált sav esetében. Megállapították, hogy a huminsavak több alifás csoportot tartalmaztak és gazdagabbak nitrogénben és kénben, továbbá nagyobbak a nitrogénkén atomi hányadosaik, míg a fulvosavak kevesebb aromás szerkezetet tartalmaznak és nagyobb az oxigéntartalmuk és hidrogénkén atomi hányadosuk. Elızetes izotóparányméréseik alapján a termálvizekben található aromás szénhidrogének legvalószínőbb forrásai a fenti komponensek lehetnek. A fenti vizsgálatok alapvetı fontosságúak a hévizek minısítése szempontjából. Ezek a képzıdmények turisztikai vonzerejük révén számos régió legfontosabb gazdasági lehetıségét képviselik. Az eredményeket 4 fıs kutatócsoport érte el, ebbıl 2 fı volt a GKKI alkalmazottja. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 3,9 M Ft volt, további 5,6 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. A kulturális örökség vizsgálata témakörben geokémiai kutatási módszerek alkalmazásával a mőkı mállási folyamatainak feltárásában módszert fejlesztettek ki a mőkıtermészetes kızet kontaktusokon végbemenı átalakulások mennyiségi és minıségi meghatározásához. A kızettisztítási eljárások hatékonyságának meghatározásához, illetve azok roncsolást elıidézı mértékének megállapításához új röntgendiffrakciós diagnosztikai eljárást vezettek be. Magyarország egyik leghíresebb késırézkori régészeti lelıhelye a Badeni Kultúrához sorolt, agyagból készült kocsi modellt is tartalmazó budakalászi temetı, ahol több száz sírból jelentıs mennyiségő, ékszerként alkalmazott kagyló és csiga héjanyag került elı. A Geokémiai Kutatóintézet kutatói az MTA Régészeti Intézetével történt együttmőködés során a budakalászi sírleletek karbonátgyöngyeinek stabilizotópgeokémai elemzését végezték el. A stabilizotópösszetételek alapján jól elkülöníthetıek a mészkıgyöngyök, a miocén héjakból készített díszítıelemek, valamint a tavifolyami kagylólemezek. A mészkıgyöngyök több kızettípusból készültek. Döntı részben édesvízi mészkı az anyaguk, amelynek lelıhelyét 6

7 részben a budakalászi elıfordulásban találhatjuk meg. Az adatok alapján azonban az egyébként édesvízi mészkıként meghatározható minták egy részét az eddig vizsgált budaihegységi és gerecsei elıfordulások egyikével sem lehet párhuzamba vonni. Az összetételek és katódlumineszcens mikroszkópi megfigyelések jó alapot nyújthatnak a késıbbiekben a díszítıelemek lelıhelyének pontos meghatározásához. A kulturális örökség vizsgálatának eredményeit 6 fıs kutatócsoport érte el, mindannyian a GKKI alkalmazottjai. Az intézeti ráfordítás 5,7 M Ft volt. III. Hazai és nemzetközi kapcsolatok bemutatása A metamorf ásványkızettani kutatások keretében a hazai intézmények közül elsısorban az MTA Atommagkutató Intézetével, az MTA Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetével, a Magyar Állami Földtani Intézettel és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel mőködtek együtt. Ebben a témakörben hivatalos nemzetközi kapcsolatot tartottak fenn TéT pályázatok keretében a zágrábi egyetemmel (Horvátország). A magyarhorvát TéT pályázatban tervezett együttmőködés megindításához a témavezetı halasztást kért. A magyar témavezetı 4 napos tanulmányutat tett Zágrábban, ahol egy jövıben elkészülı publikáció tárgyában folytatott megbeszéléseket. A témakörben további informális nemzetközi együttmőködést folytattak a baltimorei Johns Hopkins Egyetemmel, a granadai, az oviedoi, a padovai, a pozsonyi, a salzburgi egyetemekkel, valamint a Krétai Mőszaki Egyetemmel, a negevi Ben Gurion Egyetemmel és a Brit Földtani Szolgálattal. A magmás kızettangeokémiai kutatásaikat a hazai kutatóhelyek közül a Természettudományi Múzeummal, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel valamint az MTAELTE Geológiai, Geofizikai és Őrtudományi Kutatócsoportjával együttmőködésben végezték. Kutatási együttmőködési szerzıdést kötöttek az MTA Izotópkutató Intézetével a korszerő analitikai módszerek geológiai mintákon történı alkalmazására. A szerzıdés keretében az intézetek kutatóinak részvételével megalakították a Geoanalitikai Kutatócsoportot. A Kanáriszigetek vulkanizmusának geokémiai vizsgálata TéT kutatási projekt keretében zajlik. A beszámolási évben két magyar kutató töltött 2 hetet a La Lagunai Egyetemen (Spanyolország), illetve végzett terepi mintavételezést Tenerife szigetén. Emellett elıkészítették az eredmények publikálását és nemzetközi konferencián történı bemutatását. A polikristályos gyémántok kutatásában zajló informális együttmőködést az Osztrák és Magyar Tudományos Akadémiák közötti kétoldalú egyezmény keretében biztosított 1 hetes konzultációs és dokumentációs utazás is segítette. A témakörben informális nemzetközi kutatási kapcsolatot tartottak fenn a bécsi Naturhistorisches Museummal, valamint a müncheni és a lausannei egyetemekkel. A hazai ásványi nyersanyagok kutatása sokrétő informális hazai és nemzetközi együttmőködés keretében folyt. Magyarországon elsısorban az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Magyar Állami Földtani Intézettel, a Szent István Egyetemmel és a Kaposvári Diagnosztikai Központtal mőködtek együtt. Az Amerikai Geológiai Szolgálattal, 7

8 az Orosz Tudományos Akadémiával, a Kanazawa Egyetemmel (Japán) és a lyoni Claude Bernard Egyetemmel (Franciaország) informális nemzetközi együttmőködést folytattak. A talajok környezetgeokémiai és ásványtani kutatása az MTA Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetével és az MTA Anyagtudományi és Környezetkémiai Kutatóintézetével, valamint a granadai és a jaeni egyetemekkel (Sapnyolország) együttmőködve történt. A paleoklimatológiai tanulmányok elsısorban az MTAELTE Geológiai, Geofizikai és Őrtudományi Kutatócsoport, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az MTAMTM İslénytani Kutatócsoport kutatóival közös kutatómunka keretében folytak. Magyartörök TéT pályázat keretei között folyik együttmőködés a denizlii Pamukkale Universityvel az édesvízi mészkövek kutatása kapcsán. További informális kapcsolatot tartottak fönn a Szegedi Tudományegyetemmel, a Magyar Állami Földtani Intézettel, továbbá a NASA Goddard Space Flight Center (USA), a hannoveri Leibniz Institute for Applied Geosciences (Németország), az University of Taipei (Tajvan), a Forest Research and Management Institute (Norvégia) és a Zágrábi Egyetem kutatóival. Vízgeokémiai kutatásaikat az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az MTA Atommagkutató Intézet, a Magyar Állami Földtani Intézet, a VITUKI Kht, valamint a GWIS Kft. munkatársaival együttmőködve végezték. Kutatásaik során nemzetközi kapcsolatot tartottak fenn a lublini Maria CurieSkłodowska Egyetemmel, a denizlii Pamukkale Universityvel és a san antonioi University of Texas mukatársaival. A hévizek szerves anyagainak vizsgálata során a Magyar Állami Földtani Intézettel, a Szegedi Tudományegyetemmel és az MTA Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetével mőködtek együtt. További informális nemzetközi kapcsolatot tartottak fönn a wroclavi, a manchesteri és a newcastlei egyetemekkel. A kulturális örökség vizsgálata témakörben a Régészeti Intézettel, a Magyar Nemzeti Múzeummal, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, az MTA Mővészettörténeti Kutatóintézetével, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, valamint a Tübingeni Egyetemmel folytattak közös kutatásokat. Az intézet igazgatója az International Association of Geochemistry and Cosmochemistry, valamint az International Union of Geological Sciences Magyar Nemzeti Bizottságának titkára. Egy további kutató az utóbbi bizottság tagja. Az intézet igazgatója az European Science Foundation értékelı bizottságának tagja. Az intézet egy kutatója részt vett az IUGS Subcommission on Systematics of Metamorphic Rocks munkájában, az albizottság tagjaként és a Very lowgrade metamorphic rocks nemzetközi munkacsoport vezetõjeként. Az intézet egy munkatársa tagja az International Eclogite Conference Tanácsának, egy további kutató pedig az IUGS INHIGEO, a Nemzetközi Földtani Bizottság tagja. A GKKI igazgatója az MTA Geokémiai és ÁsványKızettani Tudományos Bizottság titkára, két további kutató a bizottság tagja. Két kutató tagja az MTA Geonómiai Tudományos Bizottságának, közülük az egyik a Geonómiai Albizottság elnöke is. Az intézet igazgatója tagja az MTA Bolyai János Ösztöndíj Szakértıi Kollégiumnak. Egy kutató a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagja, az intézet igazgatója mellett az MFT választmányának tagja. Egy további kutató az MFT ÁsványtanGeokémiai Szakosztály vezetıségi tagja. Az intézet egy munkatársa az MFT Tudománytörténeti Szakosztályának elnöke, egy másik az MFT Agyagásványtani Szakosztályának titkára. Az intézet vezetıje az OTKA Földtudomány 1 zsőri elnöke volt. 8

9 Egyegy kutató tagja az Acta Geologica Hungarica, valamint az Acta Mineralogica et Petrographica folyóiratok szerkesztı bizottságának. Egy kutató tagja volt a október között megrendezett 9th European Meeting on Ancient Ceramics nemzetközi konferencia szervezı bizottságának. A GKKI egy munkatársa egyetemi magántanár a Szegedi Tudományegyetemen, földtudományi szakon, valamint az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájának akkreditált tagja. Hét kutató vesz részt az egyetemi alapképezésben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen, a NyugatMagyarországi Egyetemen valamint a Képzımővészeti Egyetemen. Három munkatárs témavezetıként irányította PhD hallgatók doktori értekezésének elkészítését az Eötvös Loránd Tudományegyetem, illetve a Szegedi Tudományegyetem Doktori Iskolája keretében. IV. Fontosabb elnyert hazai és nemzetközi pályázatok A beszámolási évben a GKKI kutatói 8 OTKA pályázatban voltak témavezetık, háromban szerepeltek alvállalkozóként és további kettıben résztvevıként. A beszámolási évben két új intézeti vezetéső OTKA kutatás indult szeptember 30.ig 1 fı minısített fiatal kutató foglalkoztatása OTKA posztdoktori pályázat keretében történt, ami nagyban hozzájárult fizetésének és kutatásainak anyagi fedezéséhez. 9

10 Az Intézet által elnyert hazai pályázatok a pályázatot kiíró finanszírozók szerinti bontásban A pályázatot kiíró szervezet, a pályázat típusa (NKFP,OTKA, stb.) és a pályázat száma VEZETİ INTÉZMÉNY PÁLYÁZAT CÍME (Téma címe) (KOORDINÁTOR) Konzorcium tagok neve Indulási év Az intézeti témavezetı neve TELJES ÖSSZEG (eft) Ebbıl az Intézet által elnyert összeg (eft) saját forrása (eft) Elnyert összeg éves bontásban 2010 (eft) 2009 (eft) 2008 (eft) 2007 (eft) 2011 (eft) Projekt idıtartama (hó) OTKA D MTA GKKI Ásványtani és geokémiai vizsgálatok karbonátokon, különös tekintettel talajokpaleotalajok és metamorf kızetek karbonátfázisaira 2004 Bajnóczi Bernadett OTKA F MTA GKKI Metamorfózis és a tektonikai deformáció összefüggéseinek vizsgálata 2004 Horváth Péter OTKA T49454 MTA GKKI Prográd és retrográd metamorf folyamatok jellemzése a filloszilikátok és más kızetalkotó ásványok szerkezeti és kémiai változásai alapján 2005 Árkai Péter OTKA T MTA GKKI A szubkontinentális litoszféraköpeny nagy mélységeiben lejátszódó fluidmigrációs folyamatok összehasonlító vizsgálata 2005 Dobosi Gábor OTKA T ELTE TTK Hazai holocén cseppkövek peloklimatológiai elemzése uránsorozatos korhatározás és stabil izotóp vizsgálatok alapján ELTE TTK, OMSZ,MTA GKKI 2005 Demény Attila OTKA T OTKA T MTA GKKI SZTE TTK A magyarországi termálvízkincs szervesgeokémiai jellemzése: termálvízkerogén/bitumen kölcsönhatás geokémiai kutatása Szerves anyag a talajban és recens üledékekben SZTE,MTA GKKI Sajgó Csanád Sajgó Csanád OTKA K MTA GKKI A víz és a széndioxid eredete a Budapest környéki termális karsztvizekben 2006 Fórizs István OTKA F62760 MTA GKKI Fémionadszorbeált duzzadó agyagásványok és talajagyagok kristályszerkezeti, kristálykémiai és ásványtani jellemzése laboratóriumi nedvesítési kiszárítási ciklusokban Németh Tibor OTKA K62468 MÁFI A Mecseki és a VillányBiharizóna ısföldrajzi MÁFI,MTA viszonyainak feltárása a felsıtriász középsıkréta képzıdmények sokoldalú elemzése GKKI alapján 2006 Nagy Géza OTKA K MTA GKKI Édesvizi kagylók geokémiaipaleoklimatológiai elemzése 2007 Demény Attila NKTHOTKA K MTA GKKI Biomineralizáció szerepe földtani képzıdmények és bányászati melléktermékek viszonylatában 2007 Polgári Márta

11 V. Az év folyamán megjelent jelentısebb publikációk felsorolása Arkai P, Sassi FP, Desmons J Very low to lowgrade metamorphic rocks. In:: Metamorphic Rocks: A Classification and Glossary of Terms: Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks. (Eds., D Fettes D Desmons J). Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp Haas, J., Demény, A., Hips, K., Zajzon, N., Weiszburg, T.G., Sudar, M., Pálfy, J. (2007): Biotic and environmental changes in the Permian Triassic boundary interval recorded on a western Tethyan ramp in the Bükk Mountains, Hungary. Global and Planetary Change, 55, Kreiter A., Bajnóczi B., Sipos P., Szakmány Gy., Tóth M. (2007): Archaeometric examination of Early and Middle Bronze Age ceramics from SzázhalombattaFöldvár, Hungary. Archeometriai Mőhely 2007 (2): VI. A kutatóhely évi tudományos teljesítményének fıbb mutatói Az intézet neve: MTA Geokémiai Kutatóintézet Átlaglétszám 1 : 31 Ebbıl kutató 2 : 18 PhD v. kand.: 9 MTA doktora: 2 MTA levelezı tag: MTA rendes tag: 1 35 év alatti, intézeti állományban levı kutatók száma: 10 Publikációk: Az év folyamán megjelent összes (tudományos és ismeretterjesztı) publikációk száma 3 : 32 Az év folyamán megjelent tudományos publikációk 4 száma: 31 Tanulmány, cikk 5 : 1 Az éves gazdasági beszámolóban szereplı átlagos statisztikai állományi létszám 2 A kutatói besorolásban lévı közalkalmazottak 2007 év végi tényleges átlaglétszáma. Az átlaglétszámba beletartoznak a részmunkaidıben foglalkoztatottak is. Ezekben az esetekben a részmunkaidısök létszámát a ledolgozott órák alapján kell teljes munkaidıs létszámra átszámítani. 3 Mindazon publikációk száma, amelyeket az illetı kutatóhely második lábjegyzetben definiált szerzıje jelentetett meg (tehát azok és csak azok cikkei, akik 2007ben az intézet állományában voltak). A publikációkba beletartoznak: a tudományos és ismeretterjesztı munkák, tanulmány, cikk, könyv, könyvfejezet, jegyzet, atlasz, tematikus térkép, és mindaz ami az 5., 10., és 11. lábjegyzetben a társadalomtudományok esetén szerepel. 4 Mindazon tudományos publikációk száma, amelyeket az illetı kutatóhely második lábjegyzetben definiált szerzıje jelentetett meg, és amelyek megfelelnek a TPA ajánlásában megadott feltételeknek és a publikáción a szerzı kutatóhelyeként szerepel a kutatóhely neve. 11

12 impakt faktoros publikáció magyarul: ~ idegen nyelven: 15 nem impakt faktoros tudományos cikk magyarul: 4 ~ idegen nyelven: 9 hazai tudományos folyóiratban magyarul: 4 ~ idegen nyelven: 4 nemzetközi együttmőködés keretében: 15 SCI által regisztrált folyóiratban: 15 összesített impakt faktor 6 : 38,347 összes hivatkozás száma 7 : 347 összes hivatkozás száma önidézetek nélkül: 270 Könyv 8 könyv/monográfia 9 magyarul: ~ idegen nyelven: könyvfejezet magyarul: ~ idegen nyelven: 2 jegyzet magyarul: ~ idegen nyelven: Tudományos ismeretterjesztı írás magyarul: 1 ~ idegen nyelven: Tudományos fokozat, ill. cím megszerzése: PhD: 1 MTA doktori cím: MTA levelezı tag: MTA rendes tag: 10 : Szellemi alkotások védelme: Elfogadott találmányok, szabadalmak száma 11 : ebbıl külföldön: értékesített szabadalmak száma: 5 A tanulmány, cikk kategóriába kérjük besorolni a referált folyóiratban (olyan folyóiratban ahol a cikkek tudományos bírálaton esnek át), illetve a tanulmánykötetben megjelent nagyobb és kisebb terjedelmő tudományos tanulmányok és cikkek mellett a lexikoncikket, szöveggondozást, kritikai kiadást, szótárt, szakfordítást és bibliográfiát. 6 A folyóiratok 2006 évi impakt faktorait kérjük használni. 7 A tárgyévben az intézet állományában lévı kutatóknak az adott kutatóhelyen vagy jogelıdjében az utolsó 15 évben ( között) született cikkeire való 2007 évben történt hivatkozások száma (az egyszerő hivatkozás, valamint egy tudományos munkáról szóló recenzió tartozik ide), az MTA TPA számára leadott listák alapján. A bibliográfiai adatként szereplı mővek számát nem kérjük megadni. 8 Ide csak a tudományos könyveket soroljuk. 9 A monográfia egy önálló, egységes tudományos kérdést lehetıség szerint minden szempontból kimerítıen feldolgozó nagyobb terjedelmő szakmunka (könyv). 10 A tárgyévben kiállított oklevelek alapján. 11 Találmány ill. szabadalom alatt értendık a Szabadalmi törvény hatálya alá tartozó szellemi alkotások, így a növény és állatfajta oltalom is. 12

13 Részvétel a tudományos és kulturális életben: Rendezvények: Nemzetközi rendezvényen tartott tudományos elıadások száma: 14 poszterek száma 12 : 22 Szakértıi tevékenység: tanácsadói tevékenységek száma 13 : Részvétel tudományos testületben Nemzetközi tud. bizottsági tagság: 5 Nemzetközi folyóirat szerk. tagság: Felsıoktatásban végzett tevékenység: Rendszeres hazai felsıfokú oktatási tevékenységet végzık száma 14 : 7 Ebbıl doktori iskolákban oktatók száma: 2 Doktori iskolát vezetık száma: Elméleti kurzusok száma 15 : 12 Gyakorlati kurzusok száma: TDKt készítı hallgatók száma: Diploma munkát készítı hallgatók száma: 7 PhDt készítı hallgatók száma: 6 Felsıfokú graduális és posztgraduális oktatott órák száma 16 : 216 Pénzügyi adatok: Az idıszak folyamán a teljes költségvetési támogatás összege 17 : 129,8 12 Kérjük külön feltüntetni az elıadások és külön a poszterek számát (abban az esetben is, ha a konferencia kiadványban nem jelentek meg), de dokumentált formában ellenırizhetık. 13 Itt csak kormányszintő vagy ezzel ekvivalens országos és nemzetközi, nem megbízási díjért végzett szakpolitikai tanácsadó tevékenységet, bizottsági részvételt kell felsorolni. Az élettudományok területén ezt a paramétert értékelésre nem használják, de mint adatszolgáltatást kérjük megadni. 14 Mindazon személyek száma, aki hazai felsıoktatási intézményben rendszeresen (nem feltétlen heti rendszereséggel), tantervi keretek között oktatnak. A külföldi egyetem számára végzett oktatási tevékenységet, a felkérésre tartott elıadásokat és a szakdolgozat, diplomamunka, PhDtéma vezetését a beszámoló III. illetve IV. pontjában lehet említeni. Az adatok a 2005/2006os tanév második és a 2006/2007es tanév elı szemeszterére vonatkoznak. 15 Az elızı évhez hasonlóan nem a tanórák, hanem a 2005/2006os tanév második és a 2006/2007es tanév elsı szemeszterében megtartott elméleti és gyakorlati kurzusok számát kérjük megadni. Kurzus alatt az egy személy által azonos címen meghirdetett, egy félév során tartott elıadássorozatot, illetve gyakorlati foglalkozásokat értjük. 16 Itt kérjük megadni az intézet állományában lévı kutatók által felsıfokú oktatási intézményben tartott, hivatalosan bejegyzett reguláris és speciális elıadások valamint gyakorlatok 2005/2006os tanév második és a 2006/2007es tanév elsı szemeszteri együttes óraszámát. Itt ne tüntessük fel az intézményben TDK, diploma illetve PhD hallgatók által eltöltött, vagy rájuk fordított óraszámot. 17 A 2007 évben a kutatóintézet részére a Magyar Államkincstár által kiutalt összes költségvetési támogatást csökkenteni kell a következı tételekkel: 13

14 Fiatal kutatói álláshelyek száma 18 : 3 Az idıszak folyamán a teljes saját bevétel (pályázatok, szabadalmak, szerzıdések, stb.) összege (az akadémiai költségvetési támogatáson kívül): 41,7 saját szabadalmi, know how és szerzıi jogi bevétel 19 : Hazai pályázatok 20 : Az év folyamán mővelt OTKAtémák száma: 9 A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány: 20,1 MFt Az év folyamán mővelt NKTHpályázat témáinak száma: 1 NKFP: A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány: 1 MFt Egyéb: A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány: MFt Az év folyamán mővelt NFT 21 témák száma: A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány: MFt Nemzetközi pályázati forrásból mővelt témák száma 22 : EU forrásból: A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány: MFt Egyéb: A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány: MFt Nem pályázati külsı megrendelés keretében mővelt témák száma: 25 A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány: Külsı alvállalkozókkal kötött szerzıdésállomány: 30,8 MFt MFt VI/a. A kutatóhely évi tevékenységének egyéb bemutatható jellemzıi Bejelentett szabadalmak, és az egyéb szabadalmi jellegő alkotások száma: 0 o a Magyarországon bejelentettek o a nem Magyarországon bejelentettek központi beruházási támogatás, felújítási támogatás, más tárcáktól bármilyen céllal átadott támogatás, OTKA Programok támogatás összegével ben az MTA keretbıl az intézet rendelkezésére álló fiatal kutatói álláshelyek száma. 19 Az utolsó három év átlagát kérjük megadni. 20 Ebbe a kategóriába tartoznak azoknak a kutatási célú megbízásoknak a bevételei, amelyeknél a pályázatok kiírója magyarországi szervezet. (Pl. OTKA, Innovációs Alap, Agrártámogatások, Strukturális alapok, Kohéziós alap stb.) Ezeket a bevételeket áfa nélküli összegben és alvállalkozói teljesítés nélkül kell az értékelésnél figyelembe venni. 21 A Nemzeti Fejlesztési Terv I. keretében (GVOP, stb.) elnyert támogatások. 22 Ebbe a kategóriába tartoznak azoknak a kutatási célú megbízásoknak a bevételei, amelyeknél a pályázatok kiírója nem magyarországi szervezet. Ezeket a bevételeket ÁFA nélküli összegben és alvállalkozói rész nélkül kell figyelembe venni. 14

15 A kutató nık száma: 5 o vezetı beosztásokban: 1 o nem vezetı beosztásokban: 4 A mobilitással kapcsolatban az intézetbıl az állásukat megtartott, munkaviszonyban levı diplomások közül hat hónapnál hosszabb idıre távollevık száma: 1 o Magyarországon: Egyetemen, kutatóintézetekben gazdasági társaságnál o Nem Magyarországon: 1 Egyetemen, kutatóintézetekben: 1 gazdasági társaságnál az adott intézethez érkezı kutatók száma: o 16 hónap idıtartamra Magyarországról Nem Magyarországról o 6 hónapnál hosszabb idıre Magyarországról Nem Magyarországról Vállalati kapcsolatok o a jelentısebb ipari partnereik felsorolása és a kapcsolat típusa: pl. közös K+F, vagy kutatási megbízás, stb. teljesítése: Mecsekérc ZRt. (kutatási megbízás) Mol NyRt. (kutatási megbízás) DunaDráva Cement Kft. (kutatási megbízás) TXM (kutatási megbízás) Mangán Bányászati Kft. (kutatási megbízás) o az intézet holdudvarába tartozó kisvállalkozások száma: A társadalmi párbeszéd eredményei: o Az általános tudománynépszerősítı közlemények száma: 1 o Az intézet tevékenységét népszerősítı rendezvények száma: 1 15

16 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA T U D O M Á N Y O S P U B L I K Á C I Ó S A D A T T Á R 1025 Budapest II., Pusztaszeri út Levélcím: 1525 Budapest, Pf telefon : (1) /325, (1) Visszaigazolás Igazolom, hogy a Geokémiai Kutatóintézet évi publikációinak bibliográfiai adatai beérkeztek az Adattárba. A beküldött 2007es forráspublikációk száma: 32 db Dr. Vinkler Péter a Tudományos Publikációs Adattár vezetıje 16

17 A polikristályos gyémántok kutatása A gyémánt nemcsak a legismertebb és legértékesebb drágakı, hanem különleges tulajdonságai miatt fontos ipari nyersanyag is. Mindezek mellett azonban tudományos jelentısége sem elhanyagolható, hiszen a gyémántok, illetve a bennük található zárványok révén betekinthetünk a Föld mélyének, az ısi kontinensek gyökérrégióinak anyagába, illetve az ilyen mélységekben lejátszódó folyamatokba. A gyémánt általában önálló kristályok formájában található (monokristályos gyémánt), azonban gyakran jelenik meg polikristályos változatban is, mint amilyen az ún. bort, a carbonado, vagy a framesit. Mivel a polikristályos gyémántok lényegében egy monomineralikus (egy ásványból felépülı) kızetnek tekinthetık, az ilyen kızetekre a diamondit név javasolható. A Geokémiai Kutatóintézet nemzetközi együttmőködés keretében (Bécsi Természettudományi Múzeum, és a csernogolovkai Kísérleti Ásványtai Intézet, Oroszország) vesz részt DélAfrikából származó polikristályos gyémántok, vagy más néven a diamondit xenolitok (nagy mélységbıl felhozott kızetdarabkák) kutatásában. A diamondit apró gyémántszemcsék halmazából álló porózus kızet, amely a gyémánt mellett kisebb mennyiségben még szilikát és oxidásványokat is tartalmazhat (1. és 2. ábra). A szemcseméret a vizsgált mintákban az egyes xenolitokon belül kevéssé változott, azonban a xenolitok között jelentıs változékonyság volt megfigyelhetı a finomszemcsés xenolitoktól (kb mikrométer szemnagyság) egészen a durvaszemcsés, milliméteres nagyságot is elérı gyémántszemcsékbıl álló mintákig. A gyémántszemcsék színe a szintelentıl a fémes fényő szürke árnyalatokon keresztül csaknem feketéig változott az egyes mintákban. A xenolitok fı tömegét szabálytalan alakú gyémánt szemcsék sőrő szövedéke alkotja, azonban a pórusok falán jól fejlett oktaéderes gyémánt kristályok figyelhetık meg (3. és 4. ábra). A megfigyelt sajátságok arra utalnak, hogy a polikristályos gyémántok valamilyen fluid fázisból kristályosodtak. A vizsgált mintákban a gyémánt mellett túlnyomóan gránát, néhány mintában a gránát mellett még klinopiroxén fordult elı (1. és 2. ábra). A gyémánt és szilikátok szoros összenövése, valamint a szilikátokban gyakran elıforduló sajátalakú gyémántszemcsék jelenléte azt mutatja, hogy a gyémánt és a szilikátok egyidejőleg, ugyanabból a fluidumból kristályosodtak, azaz kogenetikusak. A gyémánttal kogenetikus szilikátásványok összetételébıl tehát következtethetünk a gyémántot kristályosító fluidumok természetére és eredetére. 1. ábra. Ezüstszürke diamondit (polikristályos gyémánt) xenolit, narancssárga Crszegény gránát szemcsével. Sztereomikroszkópos felvétel 2. ábra: Sötétszürke fémes fényő gyémánt szemcsék lila színő Crdús gránát és apró zöld klinopiroxén kristályokkal diamondit xenolitban. Sztereomikroszkópos felvétel 17

18 3. ábra. Idiomorf (sajátalakú) gyémánt oktaéderek az üregek falán diamondit xenolitban. Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel 4. ábra. Üregek falán levı gyémánt oktaéderek nagyított képe. Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel A nemzetközi együttmőködés keretében végzett kutatás során vizsgáltuk a gyémántok szénizotópösszetételét, a gyémánttal összenıtt szilikátok, elsısorban a gránát fı és nyomelemösszetételét, valamint szintetikus rendszerekben nagynyomású kísérletekkel igyekeztünk reprodukálni a polikristályos gyémántok kristályosodását. A gyémánttal összenıtt gránátszemcsék változatos kémiai összetételt mutatnak, de lényegében két nagy csoportra, egy nagy és egy kis Cr 2 O 3 tartalmú csoportra oszthatók, amelyek elsı közelítésben megfelelnek a Föld felsıköpenyének két fontos kızetében, a peridotitban és az eklogitban található gránátok összetételének. A monokristályos gyémántokban is gyakori, nagy Cr 2 O 3 tartalmú gránát képzıdését a köpenyben általában komplex, többlépcsıs folyamat eredményének tartják, amely nem áll közvetlen kapcsolatban a gyémántképzıdéssel, hanem a növekedés során került az ilyen környezetben kristályosodó gyémántba, azaz a gyémántkristályosodás környezetét jelzi. Ezzel szemben a kutatás keretében kapott eredmények inkább arra utalnak, hogy a nagy Cr 2 O 3 tartalmú gránát a gyémántot kristályosító fluidumból vált ki, tehát képzıdése szoros kapcsolatban áll a gyémántképzıdéssel (metaszomatikus eredető). A gyémántokban található Crszegény gránátot általában az eklogittal hozzák kapcsolatba, és az eklogitos környezetben történt kristályosodás bizonyítékának tekintik. A köpenyben található eklogit pedig túlnyomó részben nagyléptékő betolódás, ún. szubdukció révén az óceáni aljzatból került jelenlegi helyére. Ezért az ilyen környezetben kristályosodott gyémántok forrásanyagát is gyakran biogén (óceánaljzati) eredetőnek tartják. A polikristályos gyémántban talált Crszegény gránátok összetétele azonban eltér (nagy MgO és kis CaOtartalom) a típusos eklogitos gránát összetételtıl, és inkább magmás eredetre utal, összhangban a szöveti sajátságokkal. Semmi ok sincs arra, hogy az ilyen összetételő gránátokat tartalmazó diamondit xenolitokat szubdukciós folyamatokkal hozzuk kapcsolatba. A gránát és a klinopiroxén nyomelemtartalma a diamonditot kristályosító fluidum összetételének becslésére használható. A számítások szerint a szilikátokkal egyensúlyban levı hipotetikus fluidumok nyomelemösszetétele a kimberlit és a karbonatit olvadékok nyomelemösszetételére hasonlítanak (5. ábra). Ezek az erısen alkáli és illóban gazdag fluidumok jelentısen dúsulnak ún. imkompatibilis nyomelemekben is, mint pl. a Nb, vagy a könnyőlantanidák, így nemcsak a gyémántkristályosodásban, hanem a kontinensek alatti köpeny kémiai összetételének metaszomatózis révén történı megváltoztatásában is jelentıs szerepet játszanak. A karbonatit szerepének kimutatása a polikristályos gyémántok 18

19 képzıdésben a kutatás egyik fontos eredménye volt. Ezt a megállapítást az elvégzett nagynyomású kísérletek is alátámasztják, amelyek során karbonátok jelenlétében sikerült gyémántot kristályosítani. 5. ábra. A gyémánttal összenıtt gránátokkal egyensúlyban levı hipotetikus olvadék nyomelemösszetétele (zöld mezı), néhány reprezentítiv kimberlit és karbonatit nyomelemösszetételével (piros) összehasonlítva. Az ábra a nyomelemek kondritokhoz (a naprendszer ısanyagához) viszonyított értékeit mutatja A gyémántok szénizotóp arányai hasonlóak mind a Crgazdag peridotitos, mind a Crszegény eklogitos gránátot tartalmazó diamondit xenolitokban, mindkét esetben erısen negatív, átlagosan 18 δ 13 C VPDB értéket mutatnak. Ez az érték azonos forrásra utal, azonban erısen eltér a földköpeny kb. 5 szénizotópösszetételétıl. Számos tényezı mutat arra, hogy a szénizotópösszetétel ilyen megváltozása izotópfrakcionáció eredménye. Ilyen mértékő izotópfrakcionáció a szén oxidációja során bekövetkezı Rayleigh típusú frakcionáció eredménye lehet (a Rayleigh típusú frakcionáció során a reakciótermék eltávozik a rendszerbıl). A diamonditképzıdés folyamatát a 6. ábra mutatja. A köpeny nagyobb mélységeibıl felfelé migráló redukált szén (metán) tartalmú fluidum (a. pont a 6. ábrán) magasabb köpenyszintek oxidáltabb anyagával reakcióba lép, és a reakció során a metán elemi szénné és széndioxiddá oxidálódik. Az oxidáció révén képzıdött széndioxid a köpeny ásványaival reagálva szilárd Ca és Mgkarbonátot képez, ezáltal kivonódik a rendszerbıl (b. pont a 6. ábrán). További migráció során azonban a nyomás csökkenése miatt a képzıdött karbonát már az olvadékban marad (c. pont a 6. ábrán), és mivel a rendszer a peridotit szoliduszgörbe fölött van, szilikáttartalmú, illódús karbonatitoskimberlites olvadék képzıdik. A kísérleti vizsgálatok szerint a karbonatit jól oldja az elemi szenet, így az az olvadékban marad addig, amíg lokális túltelítettség miatt gyémánt formájában kikristályosodik (d. pont a 6. ábrán). A polikristályos gyémántokat kristályosító karbonatitos fluidum tehát ultrabázisos köpeny eredető, és további fejlıdése határozza meg, hogy a gyémánttal együtt milyen összetételő gránát kristályosodik. A nemzetközi együttmőködés keretében folytatott polikristályos gyémántok kutatása alapkutatás jellegő tevékenység. A gyémántnak az emberi kultúrában elfoglalt különleges helyzete, továbbá a gyémánt kristályosodás és a Föld mélyében végbemenı fluidmigrációs folyamatok kapcsolata miatt azonban a téma érdeklıdésre tarthat számot a társadalom 19

20 szélesebb rétegei számára is különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a Föld bolygó éve, így az eredmények az ismeretterjesztésben hasznosulhatnak. A diamondit xenolitok ásványainak vizsgálata különleges analitikai feladatot jelentett, és a kutatás során szerzett tapasztalatok más speciális anyagok vizsgálatában nyújtanak segítséget. A gyémánt kristályosodásának tanulmányozása karbonatit (karbonát olvadék) jelenlétében a szintetikus gyémántok elıállításában hasznosulhat. 6. ábra. A diamondit képzıdés folyamatábrája. A hımérséklet mélység diagramon a zöld szaggatott vonal a gyémántgrafit határ, a kék görbe a COHperidotit rendszer szoliduszgörbéje, a narancssárga pedig a geotermikus gradiens. 20

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2008. évi tudományos tevékenységérıl

B e s z á m o l ó. az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2008. évi tudományos tevékenységérıl B e s z á m o l ó az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2008. évi tudományos tevékenységérıl 1 MTA GEOKÉMIAI KUTATÓINTÉZET 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Tel./Fax: 3193137 Email: demeny@geochem.hu Honlap: http://www.geochem.hu

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2006. évi tudományos tevékenységérıl

B e s z á m o l ó. az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2006. évi tudományos tevékenységérıl B e s z á m o l ó az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2006. évi tudományos tevékenységérıl MTA GEOKÉMIAI KUTATÓINTÉZET 1112 Budapest, Budaörsi út 5. Tel./Fax: 3193137 Email: arkai@geochem.hu Honlap: http://www.geochem.hu

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok Jankovics M. Éva MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport Szeged, 2014.10.09. ábrák, adatok forrása: tudományos publikációk

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány 1 Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése - Felügyeleti szerv megnevezése: székhelye: száma: Magyar Tudományos Akadémia Budapest XXXIII. 2. Költségvetési szerv a. azonosító adatai - Köztestületi

Részletesebben

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 133/2008. (V.

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2009. évi tudományos tevékenységéről

B e s z á m o l ó. az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2009. évi tudományos tevékenységéről B e s z á m o l ó az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2009. évi tudományos tevékenységéről MTA GEOKÉMIAI KUTATÓINTÉZET 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Tel./Fax: +3613193137 Email: demeny@geochem.hu Web: www.geochem.hu

Részletesebben

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, ) Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, 2013.05.24) 1. Ez az értékelési módszer az RMI és SZFI egyesített szempontjaira épül és csak egy próbaidőszak után derül ki, hogy helyes-e.

Részletesebben

MTA Energiatudományi Kutatóközpont

MTA Energiatudományi Kutatóközpont MTA Energiatudományi Kutatóközpont A szén-dioxid biztonságos felszín alatti tárolását befolyásoló rövid és hosszú távú ásványtani-geokémiai átalakulások vizsgálata és a felszínre kerülés monitorozása Breitner

Részletesebben

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Törmelékkızetek Törmelékes kızet Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Szemcseméret alapján agyag kızetliszt homok durvatörmelék 1 Szemcseméreti skála

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Opponensi vélemény. Pécskay Zoltán: a K-Ar kormeghatározási módszer alkalmazása harmadidıszaki vulkáni területek geokronológiai kutatásában

Opponensi vélemény. Pécskay Zoltán: a K-Ar kormeghatározási módszer alkalmazása harmadidıszaki vulkáni területek geokronológiai kutatásában Opponensi vélemény Pécskay Zoltán: a K-Ar kormeghatározási módszer alkalmazása harmadidıszaki vulkáni területek geokronológiai kutatásában címő MTA doktori értekezésérıl Pécskay Zoltán a K/Ar geokronológia

Részletesebben

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA Müller Melinda és Berta Márton Környezettan BSc és Környezettudomány MSc hallgatók Témavezető: Szabó

Részletesebben

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Kar. Kutatókari Intézkedési Terv 2016.

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Kar. Kutatókari Intézkedési Terv 2016. Kutatókari Intézkedési Terv 2016. Bevezetés A 2016. évi Kutatókari Intézkedési Terv a 2013. évben megkezdett és a 2014-2015 évek során továbbvitt kutatás-támogatási folyamatokra épülve, azokkal összhangban,

Részletesebben

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben Deák József 1, Szűcs Péter 2, Lénárt László 2, Székely Ferenc 3, Kompár László 2, Palcsu László 4, Fejes Zoltán 2 1 GWIS Kft., 8200. Veszprém,

Részletesebben

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2014. április 2-3, Siófok Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton Erőss Anita,

Részletesebben

Szakmai előrehaladási jelentések rendje

Szakmai előrehaladási jelentések rendje Szakmai előrehaladási jelentések rendje Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Szakmai előrehaladási jelentés: kitöltési útmutató...2 Rövid szakmai összefoglaló...2 A projekt résztvevői...2 A projektben elért eredmények...2

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA

KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA . BUDAPESTINENSIS DE EÖTVÖS NOM. * KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA különös tekintettel a mállási jelenségek kimutatására Készítette: Király Csilla: Környezettudomány MSc. I. évf. Mácsai Cecília:

Részletesebben

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK 15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK A KİSZÉN A kıszén növényi eredető, szilárd, éghetı, fosszílis üledékes kızet. A kıszénképzıdés szakaszai: Biokémiai szénülési folyamatok: kis mélységben huminsavak

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek Intézeti szabályzat a tudományos kutatói munkakörökbe való kinevezés, illetve átsorolás feltételeiről és a kutatók tevékenységének értékeléséről Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit

Részletesebben

Stabilizotóp-geokémia II. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu

Stabilizotóp-geokémia II. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu Stabilizotóp-geokémia II Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu MÉÉSI MÓDSZEEK, HIBÁJUK Stabilizotópok: mérés tömegspektrométerrel Hidrogén: mérés H 2 gázon vízbıl: (1) H 2 O

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének jelentése évi kutatási tevékenységéről

A Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének jelentése évi kutatási tevékenységéről A Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének jelentése 2012. évi kutatási tevékenységéről Készítette: Koltai Gabriella 3. éves doktoranduszhallgató Szeged 2013. Paleoklimatológiai

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Völgyesi Péter 1 *, Jordán Győző 2 & Szabó Csaba 1 *petervolgyesi11@gmail.com, http://lrg.elte.hu 1 Litoszféra Fluidum Kutató

Részletesebben

Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3

Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3 Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3 valamint Cserny Tibor 4, Fábián Szilvia 2, Fórizs István 1, Schöll- Barna Gabriella

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek Jelen beszámoló a Gazdasági Versenyhivatal (GVH, hivatal) Versenykultúra Központ (GVH VKK) nevő szervezeti egységének 2008. évi tevékenységét ismerteti. A GVH VKK egyrészt a GVH versenykultúra fejlesztése

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények)

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Makó Csaba Szociológiai Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia,

Részletesebben

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK 11. előadás MAGMÁS KŐZETEK MAGMÁS KŐZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képződnek az elő- és főkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerint: Intruzív (mélységi) kőzetek (5-20 km mélységben) Szubvulkáni

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Földrajz- és Földtudományi Intézet Kőzettan-Geokémiai Tanszék 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C; Telefon: 381-2107 Fax: 381-2108 Szakmai beszámoló

Részletesebben

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig Kiss Balázs Ábrák: Robin Gill Igneous rocks and processes Harangi Szabolcs oktatási segédanyagok, magmás kőzettan, geokémia, magmás petrogenezis

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2016-os évre Tartalom A PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 IDŐPONT, IDŐTARTAM... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE... 4 PÁLYÁZAT

Részletesebben

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1 A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-1/1 Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 9. TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat Konstrukció neve Támogatás célja Nyerhetı összeg Projekt futamideje

Részletesebben

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Szakdolgozat Készítette: Kaczor Lívia földrajz

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

letén Demény Attila, Kele Sándor, Kern Zoltán, Schöll-Barna Gabriella

letén Demény Attila, Kele Sándor, Kern Zoltán, Schöll-Barna Gabriella Trendek és s eredmények a paleoklimatológiai kutatás s terület letén Demény Attila, Kele Sándor, Kern Zoltán, Schöll-Barna Gabriella Cél Éghajlati tényezık (pl. hımérséklet, csapadék, napfénytartam, szélirány,

Részletesebben

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén ELTE TTK, Környezettudományi Doktori Iskola, Doktori beszámoló 2010. június 7. Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Üledékes kızetek stabilizotóp-geokémiája. Demény Attila MTA FKK Geokémiai Kutatóintézet demeny@geochem.hu

Üledékes kızetek stabilizotóp-geokémiája. Demény Attila MTA FKK Geokémiai Kutatóintézet demeny@geochem.hu Üledékes kızetek stabilizotóp-geokémiája Demény Attila MTA FKK Geokémiai Kutatóintézet demeny@geochem.hu Kaolinit vonal Tengeri üledékek Üledékes szulfidok: biogén szulfátredukció 32 S dúsulása a biogén

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig www.meetthescientist.hu 1 26 ? ÚTKERESÉS?? Merre menjek? bankár fröccsöntő?? politikus? bogarász?? jogász? tudományos kutató

Részletesebben

ÁSVÁNYTANI ÉS KİZETTANI ALAPISMERETEK

ÁSVÁNYTANI ÉS KİZETTANI ALAPISMERETEK ÁSVÁNYTANI ÉS KİZETTANI ALAPISMERETEK Elıadó: Szakáll Sándor Gyakorlatvezetık: Mádai Ferenc, Mádai Viktor, Szakáll Sándor Ásvány- és Kızettani Tanszék Tel.: 565-111 / 1211 E-mail: askszs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Boda Erika. Budapest

Boda Erika. Budapest Geotermikus energiavagyon becslésének módszere Boda Erika Külsı konzulens: Dr.Zilahi-Sebess László Belsı konzulens: Dr. Szabó Csaba Budapest 2009.06.10 A geotermikus energiavagyon becslés során meghatározandó

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 4-6 Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Az adatszolgáltatás a 9/6. (XI..) Korm. rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 7/7

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus Bonus-HU Program Pályázati útmutató Budapest, 2008. augusztus 1 Bevezetés...3 I. A Pályázati Felhíváshoz kapcsolódó általános ismeretek...3 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és jogcíme...3

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása Prof. Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 23. TÁMOP-4.2.2/B-1/1-21-24 projekt nyitórendezvény TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat

Részletesebben

A SZEGEDI FEHÉR-TÓ SZIKES ÜLEDÉKEINEK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI TULAJDONSÁGAI

A SZEGEDI FEHÉR-TÓ SZIKES ÜLEDÉKEINEK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI TULAJDONSÁGAI Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Ásványtani, Geokémiai és Kızettani Tanszék A SZEGEDI FEHÉR-TÓ SZIKES ÜLEDÉKEINEK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI TULAJDONSÁGAI

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VÁSÁRHELYI JUDIT Cím 8294 KAPOLCS, KOSSUTH U. 94. Telefon 87/437-012 30/325-3040 Fax E-mail jvasarhelyi@foek.hu Állampolgárság magyar Születési idı 1944. június

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete Tihany KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma, megnevezése: XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület évi mőködésérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület évi mőködésérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2009. évi mőködésérıl A beszámoló tartalma: 1. Egyszerősített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A magma eredete, differenciálódása

A magma eredete, differenciálódása A magma eredete, differenciálódása Miért van ennyiféle magmás kızet? Magma eredete: honnan? A Föld öves felépítése fizikai tulajdonságok alapján kémiai összetétel alapján Asztenoszféra szilárd, képlékely

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2007. február 2007. július DR. GRACZKA GYULA Tanácsos, tudományos és technológiai (TéT) attasé MOSZKVA Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Budapest 1 1. Oroszország tudományos

Részletesebben

Stabilizotóp-geokémia III. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet

Stabilizotóp-geokémia III. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Stabilizotóp-geokémia III Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu Vízkörforgás Alapfogalmak Frakcionációk Egyensúlyi frakcionáció: a két fázis között izotópcsere játszódik le,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület)

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) 1. Bevezetés (2. rész) A Budapesti Nevelı c. folyóirat 2007.

Részletesebben

Zárójelentés. A kutatás célja

Zárójelentés. A kutatás célja Zárójelentés A szubkontinentális litoszféraköpeny nagy mélységeiben lejátszódó fluidmigrációs folyamatok összehasonlító vizsgálata című OTKA T 049176 nyilvántartási számú kutatásról A kutatás célja A Föld

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/2/VII/7. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja V. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés Révfülöp 2014. szeptember 4-6. --------------------------------------------------------------------- PROGRAM Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja (a

Részletesebben

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2011. április 5-6.,Siófok Erdélyi Mihály Hidrogeológia Iskola Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Zsemle Ferenc egyetemi tanársegéd Mádlné

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA)

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. évi közhasznúsági jelentés Készítette: Szakállné Gecse Judit 2011. 05.05. Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben