B e s z á m o l ó. az MTA Geokémiai Kutatóintézet évi tudományos tevékenységérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó. az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2007. évi tudományos tevékenységérıl"

Átírás

1 B e s z á m o l ó az MTA Geokémiai Kutatóintézet évi tudományos tevékenységérıl

2 MTA GEOKÉMIAI KUTATÓINTÉZET 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Tel./Fax: Honlap: I. A kutatóhely fı feladatai a beszámolási évben Az intézet fı feladata geokémiai alapkutatások végzése a kızetgenetika, az ásványi nyersanyagképzıdés és a környezetgeokémia területén. Így a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási évben is folytatták a nagy hagyományokkal és széleskörő szakmai elismertséggel rendelkezı klasszikus alapkutatási témák mővelését. Vizsgálták a magmás és metamorf képzıdmények, illetve a velük együtt elıforduló fluidumok képzıdési körülményeit és jellegzetességeit, továbbá az ásványi nyersanyagok genetikáját. Környezettudományi kutatásaik keretében tanulmányozták a múltbéli és jelenkori környezet állapotának változásait. Kutatták a nehézfémek talajbeli viselkedését, a közelmúlt klímaváltozásait dokumentáló változatos földtani képzıdmények geokémiai jellegeit, továbbá a hévizek szerves komponenseinek sajátságait. Tanulmányozták az épített környezetet és a kulturális örökségünk tárgyi emlékeit ért antropogén hatásokat is. Folytatták a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére kiválasztott földtani képzıdmény egyes kifejlıdéseinek komplex geokémiai vizsgálatát. II. Az év folyamán elért kiemelkedı kutatási és más jellegő eredmények A litoszférát alakító ásvány, kızet és ásványi nyersanyagképzıdési folyamatok, valamint fluidumok komplex geokémiai vizsgálata A metamorf ásványkızettani kutatásaik során az energiavesztéses spektroszkópia újszerő alkalmazásával igazolták, hogy koegzisztens kálium és nátriumcsillámok esetén az ammóniumion az elıbbit preferálja. A kızetkémizmus, a metamorf nyomás, valamint a paragonit és az említett csillámtípusok elıfordulási törvényszerőségeit több geológiai objektum nagyszámú kızetmintáinak adatbázisát felhasználva határozták meg. A világos csillámok kémiai és szerkezeti változásain alapuló petrogenetikai ismereteket a KeletBükk egyik fontos nyírásos zónájának komplex szerkezetiásványkızettani értékelésénél, valamint a Rudabányaihegység tektonometamorf fejlıdéstörténeti rekonstrukciójánál is felhasználták. Korábbi filloszilikát kristályossági vizsgálataik eredményeit nemzetközi munkacsoportban újraértékelve hozzájárultak a Tethysi Himalaya (Nepál) devontriász korú üledékes összletei metamorfózisának termokronológiai és tekonikai rekonstrukciójához. Az illit és klorit kristályossági indexeken alapuló metamorf zóna meghatározási módszert a kalcit kristályossági index és átlagos krisztallitméret adataival korrelálták. Megállapították, hogy a metamorf kızetek tömeges kalcitjának kristályossági indexe és doménmérete függ a litológiától. Így a kalcit röntgenpordiffrakciós profiljából számolható paraméterek szintén hasznos eszköznek bizonyulhatnak a metamorfózis fokának megállapításához. 2

3 A monacit UPb tartalmán alapuló módszerrel meghatározták a Szlavóniaihegység (Horvátország) közepes fokú metamorfitjaink korát. Befejezték az ún. mellétei kékpalák (Szlovákia) egyik kiválasztott feltárásának részletes ásványkızettani vizsgálatát is. A kékpala fácieső metapélitek gránátot, glaukofánt és fengites csillámot tartalmaznak, alkalmanként ezekhez klorit, albit vagy zoizit társul. A mintasorozat az alpi (jura) szubdukció során az ún. Melléteióceán egykori üledékes kızetsorozatának átalakulásával képzıdött. A horvátországi Medvednica hegység takarós egységeinek vizsgálatával megállapították, hogy a két felsı egységet a legalsó egységhez képest kb. 250 Ckal alacsonyabb hımérséklető átalakulás érte, melynek idıbeli elhelyezése kérdéses. Valószínősíthetı, hogy a metamorfózis egy nem megırzıdött, kérdéses eredető takarós egység rátolódásához köthetı, azaz az összletet ún. transzportált metamorfózis érte. A hegység kızetsorozatainak metamorf foka a kapott eredmények alapján leginkább a Szendrıihegység paleozoos összleteinek átalakultsági fokához hasonlítható. Az International Union of Geological Sciences metamorf kızettani albizottsága (Subcommission ont the Systematics of Metamorphic Rocks) 1987óta tartó munkájának eredményeként a Cambridge University Press kiadásában megjelent a metamorf kızetek és jelenségek elsı teljes rendszere és értelmezı szótára. Az intézet egyik kutatója az albizottság tagjaként és az egyik, több mint 30 fıs nemzetközi munkacsoport vezetıjeként társszerzıkkel fejezetet írt a kisfokú (kis hımérséklető) metamorf kızetek rendszerezésérıl, nevezéktanáról. A könyv remélhetıen hosszú idıre alapmunkául szolgál majd a közös tudományos nyelv használatának kialakításához világszerte. A metamorf ásványkızettani kutatások eredményeinek hasznosulása elsısorban földtani alapkutatási jellegő. Ezek az eredmények hozzájárulnak a hazai metamorf képzıdmények jobb megismeréséhez, ezáltal a Pannonmedence pontosabb geodinamikai rekonstrukciójához. A kutatásokban 18 kutató vett részt, ebbıl 6 fı volt a GKKI alkalmazásában. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 3,2 M Ft volt, további 7 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. Magmás kızettangeokémiai kutatásaik körében folytatták a Kanáriszigetek létrejöttét meghatározó nagymélységő magmafeláramlás (ún. plume) anyagának vizsgálatát. Megállapították, hogy a kezdeti vulkanizmushoz kapcsolódó magmás anyag összetétele egy normál felsıköpenybeli és egy ettıl eltérı, valószínőleg részben az alsó köpenybıl származó, részben szubdukcióval a köpenybe jutott, korábban felszíni átalakulást szenvedett komponens keveredését mutatja. Meghatározták továbbá a La Gomera vulkáni szigetének gyökérzónájában lejátszódott oldatkızet kölcsönhatás okait is. Folytatódott a polikristályos gyémántok, más néven diamondit xenolitok kutatása is. Eredményeik szerint mind a Crdús (peridotitos), mind a Crszegény (eklogitos) gránátot és gyémántot kristályosító fluidum peridotitos forrásból ered, a különbség elsısorban a parciális olvadás mértékében van. Kimutatták továbbá, hogy a gyémánttal elıforduló Crpirop metaszomatikus eredető. Az év folyamán újabb kísérletsorozatot végeztek, mind grafitkarbonátmgdús eklogit, mind grafitkarbonátperidotit rendszerekben, a gyémánt stabilitás tartományában. Tapasztalataik szerint az eklogitos kísérleti rendszerekben elsıként a gránát kristályosodott, ezt a gránát és klinopiroxén, majd gránát, klinopiroxén és magnezit együttes kristályosodása követte. Klinopiroxéngránát szételegyedést tanulmányoztak egy Obnazsonnaja kimberlitbıl (Oroszország) származó eklogit xenolit klinopiroxénjében. Megállapították, hogy a gránáttal kompatibilis nyomelemek (Sc, Y, nehéz lantanidák) erısen 3

4 frakcionálódtak a szekvenciális szételegyedés során és a nyomelemek frakcionációját a diffúzió kontrollálta. Az erdélyi Persányihegységbıl származó köpenyeredető gránát piroxenit xenolitok termobarometriai vizsgálata során a xenolitokra o C egyensúlyi hımérsékletet és GPa nyomást kaptak. A klinopiroxén és a gránát nyomelemei alapján a teljes xenolit MORBhoz hasonló rekonstruált nyomelemtartalmat mutat. A gránát peridotit valószínőleg a litoszféra köpenybe benyomult tholeiites jellegő bázisos olvadékok kristályosodási terméke, amely jelenleg még nem köthetı felszínen is kimutatható vulkáni tevékenységhez. Az MTA Izotópkutató Intézettel kötött kutatási együttmőködési szerzıdés keretében (Geoanalitikai Kutatócsoport) sikerrel alkalmazták a lézerablációs ICPMS módszert a geológiai minták (peridotit és granulit xenolitok ásványainak) nyomelemzésére. Az elsı méréseket korábban már elemzett, jól ismert összetételő klinopiroxén, amfibol, gránát, plagioklász és üveg mintákon végezték, és az eredmények nagyon jó egyezést mutattak a korábban mért adatokkal. A magmás kızettanigeokémiai eredmények elsısorban alapkutatási jellegőek. Ezen kutatások során szerzett módszertani és metodikai tapasztalatokat azonban az archeometriai és környezetgeokémiai kutatásokban is lehet alkalmazni. A kutatásokban 8 kutató vett részt, ebbıl 3 fı a GKKI alkalmazottja. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 2,5 M Ft volt, további 5 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. A hazai ásványi nyersanyagok kutatását folytatva a Dunántúliközéphegység jura idıszakában felhalmozódott üledékes környezető Mntelepek vasas, kovás, oxidos, illetve vasas, oxidos képzıdményeinek ásványtani, geokémiai és szöveti vizsgálatát végezték el. Számos mélyfúrás és fúrási magminta kémiai adatsorainak matematikai statisztikai és 3D térinformatikai feldolgozását végezték el. İsmaradványokat tartalmazó mangánkarbonátos konkréciók CT vizsgálatát végezték el a fosszíliák jellemzése céljából. Az eredmények az ércképzıdés folyamatának megértését segítik elı, de közvetve a környezetszennyezés és elhárítás, valamint a bányarekultivációs tevékenység keretében hasznosíthatók. Az eredményeket 7 fıs kutatócsoport érte el, ebbıl 5 fı volt a GKKI alkalmazásában. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 0,5 M Ft volt, további 1 M Ft pályázati forrásból származott. A földtani környezet geokémiai állapotának és változásainak vizsgálata Folytatták a Bodai Aleurit Formáció, mint a nagy radioaktivitású hulladékok elhelyezésére kiválasztott földtani képzıdmény analcimfészkes agyagkı változatának radionuklid szorpciós tulajdonságainak, valamint a kızet oldhatóságának a vizsgálatát. Az alábbi radionuklid affinitási sort állapították meg: Sr > Co > Cs. Minden vizsgált elem nagy affinitást mutatott a kızet felé. A Sr és Co esetében a kicsapódás és az ioncsere a fı megkötıdési folyamatok, míg a Csnál ezen folyamatokra utaló adatot nem nyertek. A kızet jelentıs karbonáttartalmát, valamint a felszín alatti víz kémiai jellemzıit figyelembe véve az analcimfészkes agyagkı hatékonyan tudja gátolni az esetlegesen a tározóból kikerülı radionuklidok mozgását. A kioldásos kísérletek a kızet nagy stabilitását mutatták rövid távon (<56 nap) és viszonylag széles hımérséklettartományban (2590 C). A természetes körülmények kis változásakor nem kell számolni az analcimfészkes agyagkı átalakulásával lúgos körülmények között. Az 4

5 agyagásványok átalakulása erısen alkáli körülmények között kis mértékben elıfordulhat, azonban az újonnan képzıdı zeolitfázisok újabb adszorpciós helyeket szolgáltathatnak a radionuklidok számára. Az eredmények a nagy radioaktivitású hulladékok földtani környezetben történı elhelyezésének biztonságát növelik, új alapadatokat szolgáltatva a tervezéshez. A vizsgálatoknak regionális, sıt országos jelentısége van, hiszen a radioaktív hulladékok tárolójának esetleges mőködési zavara a regionális életminıséget rendkívüli mértékben ronthatja, az esetleges kárelhárítással kapcsolatosan felmerülı költségek pedig nemzetgazdasági mértékőek lehetnek. Az eredményeket 5 fıs kutatócsoport érte el, ezek mindegyike a GKKI alkalmazottja. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 5,4 M Ft volt, további 2,4 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. A nehézfémek geokémiai körforgalmának vizsgálata témakörben elvégzett kutatásaik szerint a különbözı rétegtöltéső réz és ólomadszorbeált montmorillonitok szerkezeti tulajdonságai kis számú (~20) nedvesítésikiszárítási ciklus után jelentısen még nem változnak. Barna erdıtalajok felhalmozódási szintjében kimutatták, hogy a klorit pedogén vermikulittá történı átalakulása növeli a talajagyagok rézadszorpcióját. Hasonlóan megnöveli a megkötött fém mennyiségét az ásványok felületén levı vasas bevonat is. Analitikai transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok újszerő alkalmazásával bizonyították, hogy az illit/ szmektit kevert szerkezető agyagásványban a réz megkötıdéséért elsısorban a szmektit komponens a felelıs. A talajnehézfém kapcsolat mélyreható vizsgálatának eredményei megkönnyíthetik a szennyezések pontos elkülönítésének, lehatárolásának és viselkedésének megértését. Ezen feladatok elvégzése alapvetı környezetvédelmi érdek. Az eredményeket 8 fıs kutatócsoport érte el, ebbıl 3 fı volt a GKKI alkalmazottja. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 1 M Ft volt, további 2 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. A paleoklimatológiai kutatásaik keretében Barlangi képzıdmények karbonátmintáin nyomon követték az utolsó 4800 év klímaeseményeit kimutatva egy lehőléssel és csapadékmennyiség változással járó, több lépésben bekövetkezett éghajlatváltozási ciklust. Speciális geokémiai vizsgálatokkal tovább pontosították a korábban kimutatott középsı bronzkori klímaváltozást is. A kb évvel ezelıtt bekövetkezett változások egybeesnek a Théra vulkánkitörés (Görögország) idıpontjával, továbbá a cseppkı szerkezetébe beépülı nyomelemek és stronciumizotóparányok a vulkáni por jelenlétét, barlangba mosódását jelzik. Az elmúlt 2500 évet lefedı, jól laminált cseppkı vizsgálatával (kormeghatározásokkal, továbbá az elmúlt ezer évet lefedı szakasz nagy felbontású stabilizotópgeokémiai vizsgálatával) a kutatások jól kapcsolódnak a MILLENNIUM European Climate c. Európai Uniós 6os keretprogram keretében zajló projektbe. Édesvízi mészkövek vizsgálatával megállapították, hogy a paleohidrológiai aktivitás változását és a forrástevékenység idınkénti áthelyezıdését a stabilizotópos vizsgálatokkal és az U/Th sorozatos kormeghatározással jól nyomon lehet követni. A képzıdmények kora, eredete, képzıdési környezete (a Dunateraszokkal való kapcsolata) és a képzıdés idején fennálló klíma rekonstrukciója az ilyen típusú vizsgálatokkal tovább pontosítható. A kagylóhéjak stabilizotópos összetételén alapuló környezet és klímarekonstrukció alapvetı feltétele a vízkarbonát frakciónációjának meghatározása illetve a hımérséklet hatásának vizsgálata recens héjak segítségével monitorzott körülmények között. Ennek érdekében recens vizsgálatok végeztek Unio pictorum és Dreissena polymorphya fajokon. 5

6 A Kárpátmedencebeli klímarekonstrukció újabb módszerekkel történı kiegészítése jelentısen hozzájárulhat a tudományos alapokra épülı, egyre pontosabb klímaváltozási forgatókönyvek megalkotásához. A fenti paleoklimatológiai vizsgálatokat 6 fıs kutatócsoport végezte el, mindannyian a GKKI alkalmazottai. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 3,9 M Ft volt, további 5,6 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. Vízgeokémiai kutatásaik során a vízkörforgás legkevésbé ismert elemeit (felszíni csapadékvíz és barlangi csepegı vizek) folyamatosan mintázták és elemezték. A cseppkı képzıdéséhez hozzájáruló víz (csapadék és csepegı víz) és a kicsapódó karbonát izotóparányainak összevetése érdekében megkezdték egy kijelölt budai barlang (Szemlıbarlang) csepegı vízmintáin az oxigén és hidrogénizotóp értékek meghatározását. Vizsgálták továbbá Budapest és környéke vízáramlási rendszereit. Megállapították, hogy a rendkívül bonyolult rendszerben legalább három komponens keveredik (jégkorszaki beszivárgású víz, továbbá két különbözı holocén beszivárgású víz) másmás arányban. Egy negyedik komponens (fosszilis tengervíz) egyes helyeken való megjelenése szintén valószínősíthetı. A kutatott áramlási modell hátteret szolgáltat a tervezhetı vízminıség megbízható szolgáltatásához. A vízgeokémiai kutatásokban 5 fı vett részt, ebbıl kettı a GKKI alkalmazottja. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 2,7 M Ft volt, további 3,7 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. A hazai hévizek szervesanyagtartalmának vizsgálata körében a humin és fulvosavak hımérsékletfüggését vizsgálták hat termálkútból származó vízben, melyek kifolyási hımérséklete 46 és 92ºC között változott. Összehasonlították az elemi összetételt és a jellegzetes funkciós csoportok változását mindkét preparált sav esetében. Megállapították, hogy a huminsavak több alifás csoportot tartalmaztak és gazdagabbak nitrogénben és kénben, továbbá nagyobbak a nitrogénkén atomi hányadosaik, míg a fulvosavak kevesebb aromás szerkezetet tartalmaznak és nagyobb az oxigéntartalmuk és hidrogénkén atomi hányadosuk. Elızetes izotóparányméréseik alapján a termálvizekben található aromás szénhidrogének legvalószínőbb forrásai a fenti komponensek lehetnek. A fenti vizsgálatok alapvetı fontosságúak a hévizek minısítése szempontjából. Ezek a képzıdmények turisztikai vonzerejük révén számos régió legfontosabb gazdasági lehetıségét képviselik. Az eredményeket 4 fıs kutatócsoport érte el, ebbıl 2 fı volt a GKKI alkalmazottja. A kutatásokra fordított összeg intézeti részrıl 3,9 M Ft volt, további 5,6 M Ft volt pályázati forrásból elnyert összeg. A kulturális örökség vizsgálata témakörben geokémiai kutatási módszerek alkalmazásával a mőkı mállási folyamatainak feltárásában módszert fejlesztettek ki a mőkıtermészetes kızet kontaktusokon végbemenı átalakulások mennyiségi és minıségi meghatározásához. A kızettisztítási eljárások hatékonyságának meghatározásához, illetve azok roncsolást elıidézı mértékének megállapításához új röntgendiffrakciós diagnosztikai eljárást vezettek be. Magyarország egyik leghíresebb késırézkori régészeti lelıhelye a Badeni Kultúrához sorolt, agyagból készült kocsi modellt is tartalmazó budakalászi temetı, ahol több száz sírból jelentıs mennyiségő, ékszerként alkalmazott kagyló és csiga héjanyag került elı. A Geokémiai Kutatóintézet kutatói az MTA Régészeti Intézetével történt együttmőködés során a budakalászi sírleletek karbonátgyöngyeinek stabilizotópgeokémai elemzését végezték el. A stabilizotópösszetételek alapján jól elkülöníthetıek a mészkıgyöngyök, a miocén héjakból készített díszítıelemek, valamint a tavifolyami kagylólemezek. A mészkıgyöngyök több kızettípusból készültek. Döntı részben édesvízi mészkı az anyaguk, amelynek lelıhelyét 6

7 részben a budakalászi elıfordulásban találhatjuk meg. Az adatok alapján azonban az egyébként édesvízi mészkıként meghatározható minták egy részét az eddig vizsgált budaihegységi és gerecsei elıfordulások egyikével sem lehet párhuzamba vonni. Az összetételek és katódlumineszcens mikroszkópi megfigyelések jó alapot nyújthatnak a késıbbiekben a díszítıelemek lelıhelyének pontos meghatározásához. A kulturális örökség vizsgálatának eredményeit 6 fıs kutatócsoport érte el, mindannyian a GKKI alkalmazottjai. Az intézeti ráfordítás 5,7 M Ft volt. III. Hazai és nemzetközi kapcsolatok bemutatása A metamorf ásványkızettani kutatások keretében a hazai intézmények közül elsısorban az MTA Atommagkutató Intézetével, az MTA Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetével, a Magyar Állami Földtani Intézettel és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel mőködtek együtt. Ebben a témakörben hivatalos nemzetközi kapcsolatot tartottak fenn TéT pályázatok keretében a zágrábi egyetemmel (Horvátország). A magyarhorvát TéT pályázatban tervezett együttmőködés megindításához a témavezetı halasztást kért. A magyar témavezetı 4 napos tanulmányutat tett Zágrábban, ahol egy jövıben elkészülı publikáció tárgyában folytatott megbeszéléseket. A témakörben további informális nemzetközi együttmőködést folytattak a baltimorei Johns Hopkins Egyetemmel, a granadai, az oviedoi, a padovai, a pozsonyi, a salzburgi egyetemekkel, valamint a Krétai Mőszaki Egyetemmel, a negevi Ben Gurion Egyetemmel és a Brit Földtani Szolgálattal. A magmás kızettangeokémiai kutatásaikat a hazai kutatóhelyek közül a Természettudományi Múzeummal, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel valamint az MTAELTE Geológiai, Geofizikai és Őrtudományi Kutatócsoportjával együttmőködésben végezték. Kutatási együttmőködési szerzıdést kötöttek az MTA Izotópkutató Intézetével a korszerő analitikai módszerek geológiai mintákon történı alkalmazására. A szerzıdés keretében az intézetek kutatóinak részvételével megalakították a Geoanalitikai Kutatócsoportot. A Kanáriszigetek vulkanizmusának geokémiai vizsgálata TéT kutatási projekt keretében zajlik. A beszámolási évben két magyar kutató töltött 2 hetet a La Lagunai Egyetemen (Spanyolország), illetve végzett terepi mintavételezést Tenerife szigetén. Emellett elıkészítették az eredmények publikálását és nemzetközi konferencián történı bemutatását. A polikristályos gyémántok kutatásában zajló informális együttmőködést az Osztrák és Magyar Tudományos Akadémiák közötti kétoldalú egyezmény keretében biztosított 1 hetes konzultációs és dokumentációs utazás is segítette. A témakörben informális nemzetközi kutatási kapcsolatot tartottak fenn a bécsi Naturhistorisches Museummal, valamint a müncheni és a lausannei egyetemekkel. A hazai ásványi nyersanyagok kutatása sokrétő informális hazai és nemzetközi együttmőködés keretében folyt. Magyarországon elsısorban az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Magyar Állami Földtani Intézettel, a Szent István Egyetemmel és a Kaposvári Diagnosztikai Központtal mőködtek együtt. Az Amerikai Geológiai Szolgálattal, 7

8 az Orosz Tudományos Akadémiával, a Kanazawa Egyetemmel (Japán) és a lyoni Claude Bernard Egyetemmel (Franciaország) informális nemzetközi együttmőködést folytattak. A talajok környezetgeokémiai és ásványtani kutatása az MTA Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetével és az MTA Anyagtudományi és Környezetkémiai Kutatóintézetével, valamint a granadai és a jaeni egyetemekkel (Sapnyolország) együttmőködve történt. A paleoklimatológiai tanulmányok elsısorban az MTAELTE Geológiai, Geofizikai és Őrtudományi Kutatócsoport, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az MTAMTM İslénytani Kutatócsoport kutatóival közös kutatómunka keretében folytak. Magyartörök TéT pályázat keretei között folyik együttmőködés a denizlii Pamukkale Universityvel az édesvízi mészkövek kutatása kapcsán. További informális kapcsolatot tartottak fönn a Szegedi Tudományegyetemmel, a Magyar Állami Földtani Intézettel, továbbá a NASA Goddard Space Flight Center (USA), a hannoveri Leibniz Institute for Applied Geosciences (Németország), az University of Taipei (Tajvan), a Forest Research and Management Institute (Norvégia) és a Zágrábi Egyetem kutatóival. Vízgeokémiai kutatásaikat az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az MTA Atommagkutató Intézet, a Magyar Állami Földtani Intézet, a VITUKI Kht, valamint a GWIS Kft. munkatársaival együttmőködve végezték. Kutatásaik során nemzetközi kapcsolatot tartottak fenn a lublini Maria CurieSkłodowska Egyetemmel, a denizlii Pamukkale Universityvel és a san antonioi University of Texas mukatársaival. A hévizek szerves anyagainak vizsgálata során a Magyar Állami Földtani Intézettel, a Szegedi Tudományegyetemmel és az MTA Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetével mőködtek együtt. További informális nemzetközi kapcsolatot tartottak fönn a wroclavi, a manchesteri és a newcastlei egyetemekkel. A kulturális örökség vizsgálata témakörben a Régészeti Intézettel, a Magyar Nemzeti Múzeummal, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, az MTA Mővészettörténeti Kutatóintézetével, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, valamint a Tübingeni Egyetemmel folytattak közös kutatásokat. Az intézet igazgatója az International Association of Geochemistry and Cosmochemistry, valamint az International Union of Geological Sciences Magyar Nemzeti Bizottságának titkára. Egy további kutató az utóbbi bizottság tagja. Az intézet igazgatója az European Science Foundation értékelı bizottságának tagja. Az intézet egy kutatója részt vett az IUGS Subcommission on Systematics of Metamorphic Rocks munkájában, az albizottság tagjaként és a Very lowgrade metamorphic rocks nemzetközi munkacsoport vezetõjeként. Az intézet egy munkatársa tagja az International Eclogite Conference Tanácsának, egy további kutató pedig az IUGS INHIGEO, a Nemzetközi Földtani Bizottság tagja. A GKKI igazgatója az MTA Geokémiai és ÁsványKızettani Tudományos Bizottság titkára, két további kutató a bizottság tagja. Két kutató tagja az MTA Geonómiai Tudományos Bizottságának, közülük az egyik a Geonómiai Albizottság elnöke is. Az intézet igazgatója tagja az MTA Bolyai János Ösztöndíj Szakértıi Kollégiumnak. Egy kutató a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagja, az intézet igazgatója mellett az MFT választmányának tagja. Egy további kutató az MFT ÁsványtanGeokémiai Szakosztály vezetıségi tagja. Az intézet egy munkatársa az MFT Tudománytörténeti Szakosztályának elnöke, egy másik az MFT Agyagásványtani Szakosztályának titkára. Az intézet vezetıje az OTKA Földtudomány 1 zsőri elnöke volt. 8

9 Egyegy kutató tagja az Acta Geologica Hungarica, valamint az Acta Mineralogica et Petrographica folyóiratok szerkesztı bizottságának. Egy kutató tagja volt a október között megrendezett 9th European Meeting on Ancient Ceramics nemzetközi konferencia szervezı bizottságának. A GKKI egy munkatársa egyetemi magántanár a Szegedi Tudományegyetemen, földtudományi szakon, valamint az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájának akkreditált tagja. Hét kutató vesz részt az egyetemi alapképezésben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen, a NyugatMagyarországi Egyetemen valamint a Képzımővészeti Egyetemen. Három munkatárs témavezetıként irányította PhD hallgatók doktori értekezésének elkészítését az Eötvös Loránd Tudományegyetem, illetve a Szegedi Tudományegyetem Doktori Iskolája keretében. IV. Fontosabb elnyert hazai és nemzetközi pályázatok A beszámolási évben a GKKI kutatói 8 OTKA pályázatban voltak témavezetık, háromban szerepeltek alvállalkozóként és további kettıben résztvevıként. A beszámolási évben két új intézeti vezetéső OTKA kutatás indult szeptember 30.ig 1 fı minısített fiatal kutató foglalkoztatása OTKA posztdoktori pályázat keretében történt, ami nagyban hozzájárult fizetésének és kutatásainak anyagi fedezéséhez. 9

10 Az Intézet által elnyert hazai pályázatok a pályázatot kiíró finanszírozók szerinti bontásban A pályázatot kiíró szervezet, a pályázat típusa (NKFP,OTKA, stb.) és a pályázat száma VEZETİ INTÉZMÉNY PÁLYÁZAT CÍME (Téma címe) (KOORDINÁTOR) Konzorcium tagok neve Indulási év Az intézeti témavezetı neve TELJES ÖSSZEG (eft) Ebbıl az Intézet által elnyert összeg (eft) saját forrása (eft) Elnyert összeg éves bontásban 2010 (eft) 2009 (eft) 2008 (eft) 2007 (eft) 2011 (eft) Projekt idıtartama (hó) OTKA D MTA GKKI Ásványtani és geokémiai vizsgálatok karbonátokon, különös tekintettel talajokpaleotalajok és metamorf kızetek karbonátfázisaira 2004 Bajnóczi Bernadett OTKA F MTA GKKI Metamorfózis és a tektonikai deformáció összefüggéseinek vizsgálata 2004 Horváth Péter OTKA T49454 MTA GKKI Prográd és retrográd metamorf folyamatok jellemzése a filloszilikátok és más kızetalkotó ásványok szerkezeti és kémiai változásai alapján 2005 Árkai Péter OTKA T MTA GKKI A szubkontinentális litoszféraköpeny nagy mélységeiben lejátszódó fluidmigrációs folyamatok összehasonlító vizsgálata 2005 Dobosi Gábor OTKA T ELTE TTK Hazai holocén cseppkövek peloklimatológiai elemzése uránsorozatos korhatározás és stabil izotóp vizsgálatok alapján ELTE TTK, OMSZ,MTA GKKI 2005 Demény Attila OTKA T OTKA T MTA GKKI SZTE TTK A magyarországi termálvízkincs szervesgeokémiai jellemzése: termálvízkerogén/bitumen kölcsönhatás geokémiai kutatása Szerves anyag a talajban és recens üledékekben SZTE,MTA GKKI Sajgó Csanád Sajgó Csanád OTKA K MTA GKKI A víz és a széndioxid eredete a Budapest környéki termális karsztvizekben 2006 Fórizs István OTKA F62760 MTA GKKI Fémionadszorbeált duzzadó agyagásványok és talajagyagok kristályszerkezeti, kristálykémiai és ásványtani jellemzése laboratóriumi nedvesítési kiszárítási ciklusokban Németh Tibor OTKA K62468 MÁFI A Mecseki és a VillányBiharizóna ısföldrajzi MÁFI,MTA viszonyainak feltárása a felsıtriász középsıkréta képzıdmények sokoldalú elemzése GKKI alapján 2006 Nagy Géza OTKA K MTA GKKI Édesvizi kagylók geokémiaipaleoklimatológiai elemzése 2007 Demény Attila NKTHOTKA K MTA GKKI Biomineralizáció szerepe földtani képzıdmények és bányászati melléktermékek viszonylatában 2007 Polgári Márta

11 V. Az év folyamán megjelent jelentısebb publikációk felsorolása Arkai P, Sassi FP, Desmons J Very low to lowgrade metamorphic rocks. In:: Metamorphic Rocks: A Classification and Glossary of Terms: Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks. (Eds., D Fettes D Desmons J). Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp Haas, J., Demény, A., Hips, K., Zajzon, N., Weiszburg, T.G., Sudar, M., Pálfy, J. (2007): Biotic and environmental changes in the Permian Triassic boundary interval recorded on a western Tethyan ramp in the Bükk Mountains, Hungary. Global and Planetary Change, 55, Kreiter A., Bajnóczi B., Sipos P., Szakmány Gy., Tóth M. (2007): Archaeometric examination of Early and Middle Bronze Age ceramics from SzázhalombattaFöldvár, Hungary. Archeometriai Mőhely 2007 (2): VI. A kutatóhely évi tudományos teljesítményének fıbb mutatói Az intézet neve: MTA Geokémiai Kutatóintézet Átlaglétszám 1 : 31 Ebbıl kutató 2 : 18 PhD v. kand.: 9 MTA doktora: 2 MTA levelezı tag: MTA rendes tag: 1 35 év alatti, intézeti állományban levı kutatók száma: 10 Publikációk: Az év folyamán megjelent összes (tudományos és ismeretterjesztı) publikációk száma 3 : 32 Az év folyamán megjelent tudományos publikációk 4 száma: 31 Tanulmány, cikk 5 : 1 Az éves gazdasági beszámolóban szereplı átlagos statisztikai állományi létszám 2 A kutatói besorolásban lévı közalkalmazottak 2007 év végi tényleges átlaglétszáma. Az átlaglétszámba beletartoznak a részmunkaidıben foglalkoztatottak is. Ezekben az esetekben a részmunkaidısök létszámát a ledolgozott órák alapján kell teljes munkaidıs létszámra átszámítani. 3 Mindazon publikációk száma, amelyeket az illetı kutatóhely második lábjegyzetben definiált szerzıje jelentetett meg (tehát azok és csak azok cikkei, akik 2007ben az intézet állományában voltak). A publikációkba beletartoznak: a tudományos és ismeretterjesztı munkák, tanulmány, cikk, könyv, könyvfejezet, jegyzet, atlasz, tematikus térkép, és mindaz ami az 5., 10., és 11. lábjegyzetben a társadalomtudományok esetén szerepel. 4 Mindazon tudományos publikációk száma, amelyeket az illetı kutatóhely második lábjegyzetben definiált szerzıje jelentetett meg, és amelyek megfelelnek a TPA ajánlásában megadott feltételeknek és a publikáción a szerzı kutatóhelyeként szerepel a kutatóhely neve. 11

B e s z á m o l ó. az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2011. évi tudományos tevékenységéről

B e s z á m o l ó. az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2011. évi tudományos tevékenységéről B e s z á m o l ó az MTA Geokémiai Kutatóintézet 2011. évi tudományos tevékenységéről MTA GEOKÉMIAI KUTATÓINTÉZET 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Tel./Fax: +36-1-319-3137 E-mail: demeny@geochem.hu Web:

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2009 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2008 A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2008 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. II. Élettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. II. Élettudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2011 A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK

MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK 142 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET 4026 Debrecen, Bem tér 18/c, 4001 Debrecen, Pf. 51. Telefon: 06-52-417266, Fax: 06-52-416181 e-mail: rgl@atomki.hu, honlap: http://www.atomki.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

2014.04.09. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok

2014.04.09. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok Közgyűlés 2014. május 6. 9.00, Díszterem 4. napirendi pont, 1a melléklet 2014.04.09. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI I. Matematika és természettudományok Budapest

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematikai és természettudományi kutatóintézetek.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematikai és természettudományi kutatóintézetek. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI I. Matematikai és természettudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS

Részletesebben

NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program. NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott. MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08

NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program. NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott. MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08 NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08 Pályázati útmutató 2010 Tartalomjegyzék 1. A támogatás indokoltsága,

Részletesebben

GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A FÖLDTANI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE CÉLJÁBÓL

GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A FÖLDTANI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE CÉLJÁBÓL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GEOKÖRNYEZETTUDOMÁNYI PROGRAM GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A FÖLDTANI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE CÉLJÁBÓL

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Természettudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Természettudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI Természettudományi kutatóintézetek Budapest 2006 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Dékáni pályázat Rusvai Miklós 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Eddig végzett szakmai, vezetıi, tudományos és oktatói munka, tudományos illetve szakmai

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: ALBERT GÁSPÁR, BALLA ZOLTÁN, BUDAI TAMÁS, CSILLAG GÁBOR,

Részletesebben

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Nyilatkozat 3 Pályázat 4 Önéletrajz 21 Tudományos

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok Közgyűlés 2013. május 7. 9:00, Díszterem 4. napirendi pont, 1a számú melléklet A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI I. Matematika és természettudományok Budapest

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia tevékenységérıl szólva három, a munka jellegét tekintve különbözı

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: FÓRIZS ISTVÁN, GÓCZÁN FERENC, GYALOG LÁSZLÓ, HORVÁTH ISTVÁN,

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2011. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2011. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2011. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2012 A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények

Részletesebben

A t é z i s e k e n t ú l

A t é z i s e k e n t ú l INVENTÁRIUM A t é z i s e k e n t ú l Doktori tézisek a Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának oktatóitól (2009-2010) Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Szerkesztette:

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE BUDAPEST, 2006 A könyv az Oktatási Minisztérium OMFB-00278/2006 számú, a kutatás az

Részletesebben