Korszerű motordiagnosztika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korszerű motordiagnosztika"

Átírás

1 Korszerű motordiagnosztika Alapvető elméleti leti és gyakorlati ismeretek (2.)

2 Keverékösszet sszetétel-szabályozás és -diagnosztika 1. A keverékösszet sszetétel tel szabályzoz lyzozása 2. A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája 3. GázemissziG zemisszió-diagnosztika

3 A keverékösszet sszetétel tel szabályzoz lyzozása A keverési arány a levegő és s a tüzelt zelőanyag tömegart megaránya, célszerc lszerűen en az 1 kg tüzelt zelőanyaghoz kevert levegő tömegével kifejezve, példp ldául: 14,7 kg : 1 kg, azaz 14,7 kg/kg. Sztöchiometrikus keverési arány Kémiai számítással ssal meghatározhat rozható,, hogy ideális esetben mennyi levegő (mennyi oxigén) szüks kséges a tüzelt zelőanyag tökéletes t oxidáci ciójához. A számítás s kiinduló adata a tüzelt zelőanyag összetétele. tele. Tüzelőanyag Sztöchiometrikus keverési arány r o (kg/kg) benzin normál 14,8 benzin szuper 14,7 gázolaj 14,5 autógáz 15,5 metán 17,2 metanol 6,4

4 A keverékösszet sszetétel tel szabályzoz lyzozása A légviszonytényezőt (a német n és s német n orientáci ciójú szakirodalomban) a görögg lambda (λ)) betűvel jelölik. lik. A légviszony l λ = m L,tényl nyl./m L,elm elm. λ = r/r o ; Ha r = r o, akkor λ = 1, azaz sztöchiometrikus összetételű a keverék Ha r > r o, akkor λ > 1, azaz a keverék tüzelőanyagban szegény Ha r < r o, akkor λ < 1, azaz a keverék tüzelőanyagban dúsd

5 A keverékösszet sszetétel tel szabályzoz lyzozása katalizátor tor előtt --- katalizátor tor után A katalizátor tor utáni szennyező- anyag-koncentr koncentrációk k alakulása csupán n egy szűk k tartományban megfe- lelő mértékű mindhárom komponens szempontjából: λ = 1,0 ± 0,03, tehát t 3%. A 3% a tűrésmezt smező - lambda-ablak ablak

6 A légviszonytényező számítása sa (Brettschneider-formula) λ = A A 1 2 Ahol: A 1 = µ x K 21 [ CO] [ CO2 ] [ CO + ] [ CO2 ] A 2 = [ CO ] [ CO] [ NO ] H K O W + + [ O ] K + CO 2 2 H CV O [ CO2 ] + [ CO] (...) [ CO] [ ] CV CV CV CV ([ CO2 ] [ CO] K1 [ HC] ) x = a levegő nedvességtartalma [kg vízgőz / kg levegő] nagyon kicsi W CV = H/C arány 0 O CV = O/C arány 0,0175 H CV = H/C atomszámarány 1,7261 K = hidrogénegyensúlyi állandó 3,5 K1 = átszámítási tényező a FID-mérésről az NDIR módszerre (a műszergyártó adja meg) NO/2 = nitrogén-oxid 0

7 A légviszonytényező számítása sa (Egyszerűsített Brettschneider-formula) λ = [ CO ] 2 + [ CO] ,423 [ O ] 1,51 0,0088 ( 3,5 + [ CO] / [ CO2 ]) ( [ CO ] + [ CO] + K [ HC] ) 2 ([ CO ] + [ CO] ) 2 K koncentráci ció,, CO, CO 2,, HC, O 2 komponensek tf%, FID/NDIR műszergyártói i adat Az új zöldkártya rendelet (a a 7/2002. (VI. 29.) GKM BM BM-KvVM együttes rendelet) ) is az egyszerűsített Brettschneider formulával számol.

8 Számp mpélda: A légviszonytényező számítása sa (Egyszerűsített Brettschneider-formula) A vizsgált jármj rmű katalizátor tor után n mért m értékei az alábbiak: CO 2 15,9 tf% CO 0,01 tf% O 2 0,1 tf% HC 15 ppm = 0,0015 tf% λ = 15,9 + 0, ,1 + 1,423 1,51 0,0088 ( 3,5 + 0,01 / 15,9) ( 15,9 + 0, ,0015) ( 15,9 + 0,01) = 1,005

9 A keverékösszet sszetételtel szabályoz lyozása λ-szabályozás s (definíci ciók): A szabályzott berendezés a motor. A szabályz lyzóberendezés hatása a szabályzott berendezésre, a motorra irányul. A szabályz lyzóberendezés a lambda-szond szondából és s a szabályoz lyozó- elektronikából áll. A szabályz lyzásban a beavatkozóegys egység (végrehajt grehajtóegység, g, állítómű) ) a benzinbefecskendező porlasztó,, pontosabban annak elektromágneses tekercse. Szabályzott jellemző a légviszony. l A szabályz lyzójellemző (a szabályzott jellemző paramétere) a lambda- szonda feszülts ltségjele, mely a kipufogógáz z oxigénkoncentr nkoncentrációján ke- resztül l van függvf ggvénykapcsolatban a szabályzott jellemzővel. Módosított jellemző a befecskendezett tüzelt zelőanyag mennyisége, melyet a befecskendezési si idő módosításával állítunk be.

10 A keverékösszet sszetételtel szabályoz lyozása λ-szabályozás s (definíci ciók): A rendelkezőjel váltja ki a szabályz lyzási folyamatot. A lambda-szab szabá- lyozásn snál ez a beavatkozóegys egység,, a porlasztó aktiválását t szolgáló jel. A vezetőjel a lambda megkívánt értéke. Mivel ennek konkrét értéke esetünkben nem változik v (λ( = 1,0), így azt nevezhetjük alapjelnek is. A lambdaszabályoz lyozás ennek megfelelően en értéktartó szabályoz lyozás. Azt a tartományt, amelyen belül l a módosm dosított jellemző beáll llítható (szabályozhat lyozható), módosítási si tartománynak nevezzük. Esetünkben ez lambda = 0,97...1,03 értéktartománynak megfelelő tüzelőanyag- mennyiség. A zavarójel a szabályzott szakaszra kívülrk lről l ható minden olyan jellemző, amely szabályoz lyozási eltérést okozhat. A lambdaszabályoz lyozásnál ide tartoznak a szabályzott szakasz tömítettlenségei,, a forgattyúsh sház- szellőztet ztetés s változv ltozó gázösszetételetele stb.

11 A keverékösszet sszetételtel szabályoz lyozása λ-szabályozás Kiindulás: dús d s keverék (kipufogógázban kicsi az O 2 - koncentráci ció, így a lambda- szonda-fesz feszültség közelítőleg leg 800 mv) A szabályz lyzóelektronika a szegény nyítésére ad parancsot Eredmény: szegény keverék (a kipufogógázban az oxigénkoncentráció megnő,, a lambdaszonda feszülts ltsége kb mv) A szabályz lyzó dúsít (zárul a szabályoz lyozási kör) k irányítóegység dúsít U λ-szonda = 0,2 V sok O 2 a kipufogógázban növelt tü.a. mennyiség szegény keverék dús keverék csökkentett tü.a. mennyiség kevés O 2 a kipufogógázban U λ-szonda = 0,8 V irányítóegység szegényít

12 A keverékösszet sszetételtel szabályoz lyozása A motor keverékk kképzése, működésének fázisai, f kipu- fogása mind-mind véges v idő alatt zajlik le. Szabály lyzás-technikai szempontból ez holtidőt t jelent, szak- nyelven fogalmazva a szabályzottlyzott szakasz holtidős. A keverékösszet sszetételtel válto- zása a motor kimenő jellemzőit módosítja, ez nem tör-ténhet ugrásszer sszerűen! en! A szabályzónaknak ezért integráló tagot kell tartalmaznia..

13 A keverékösszet sszetételtel szabályoz lyozása Az integrátor tor bemenő fe- szülts ltségét t a lambdaszonda komparátor közvetk zvetítésével vel határozza meg. A λ = 1 előírt érték k a komparátor re- ferencia (előre beáll llított, állandó) ) feszülts ltségével állít- ható be. Amikor a szonda ki- menő feszülts ltsége eléri a komparátor referencia-fe fe- szülts ltségét, t, a komparátor át- billen és s meghajtja az integrátort.

14 A keverékösszet sszetételtel szabályoz lyozása A szabályz lyzóelektronika,, a lambdaszonda-hőmérs rséklet és öregedés s szempontjából leg- stabilabb jelleggörbe rbe-tarto- mányánaknak kihasználása sa érde- kében,, a komparátor és s az integrátor tor közötti, k ún. lambdaeltoló tagot alkalmaz. Ez dús d s keverék k esetén, időkésleltetést st valósít t meg, tehát t a dús d s keverékű állapotot hosszabb ideig tartja fenn! Szegény keverék k esetén n nem késleltet.

15 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája A lambdaszabályz lyzó rendszer ún. szon- dafelügyelettel is kiegész szül. A szabályzás alapfeltétele tele az, hogy a szon- da megfelelő feszülts ltséget szolgáltasson.. Ezt a szonda csak o C felett tudja létrehozni. l Ezért a szondafelügyelet a lambdaszonda feszülts ltségét t figyelve dönt arról, hogy engedélyezze lyezze-e e a szabályz lyzási kör r beindítását. t. A keverékösszet sszetételtel beszabályoz lyozásá- nak paramétereit, pillanatnyi üzemi értékeit az ECU (digitális motor- irány nyító egység) g) a kiolvasóműszerek szerek segíts tségével hozzáférhet rhetővé teszi.

16 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája Diagnosztika a TECH-1 1 műszer m alapján: FO: DATENLISTE (adatlista): vizsgálati üzemmód d kiválaszt lasztás O2 SENSOR KREIS: megállap llapítható,, hogy a lambdaszabályoz lyozó kör nyitott, tehát t nem üzemel, vagy zárt, z tehát t a szabályoz lyozófunkciót teljesítő állapotban van-e. A motort alapjáraton, üzemmelegen járassuk. A zárt z állapotra a GESCHL. rövidr vidítés s utal. O2 (LAMBDA) SONDE: a lambda-szond szondáról l jövőj tényleges feszülts ltséget, feszülts ltségváltozást követhetjk vethetjük k nyomon. A motor alapjárat ratán, üzemmeleg állapotban a feszülts ltség g mv között változik. v O2 INTEGRATOR: a lambda-szonda lépésértékét t olvashatjuk ki. integrátor torának aktuális

17 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája A lambdaszabályoz lyozás integrátor torán át t lehet a lambda-szab szabályozás ten- denciáját értékelni: Ha példp ldául a beszívott levegő/t /tüzelőanyag keverék k túl t l szegény (a tényleges érték k lépés l Schritte) ) a lambda-szonda integrátor torának értéke mindaddig fokozatosan növekszik, n ameddig a lambda-szonda szonda dús d keveréket ket nem jelez. Ezt követk vetően en az integrátor tor a lépésértl rtékét csökkenteni kezdi. A A névleges n érték: lépés l s között k van. Hibamentes működés m esetén n az integrátor tor folyamatosan ingadozik a 128-as érték k körül, k vagyis kb között. k Próbaút t során teljes motorterhelésn snél, 4000 min - 1 alatt az integrátor tor névleges értéke 128 lépés, l 4000 min - 1 felett lépés. l

18 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája O2 LL-KENNFELD: az alapjárati (LL-Leerlauf Leerlauf) ) jellegmezőn n (Kennfeld( Kennfeld) keresztül l képes k megtanulni a vezérl rlőegység g az ideális keverékállapott llapottól való eltérést. A tanulási folyamat akkor aktivizálódik, ha az integrátor tor lépésértéke nagyobb, mint egy megadott küszk szöbérték. A komputer megtanulja a korrigált adatot és később a légnyelésadathoz ezt rendeli hozzá mint korrigált értéket.

19 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája A korrekció értékét t alapjáraton, és s az ahhoz közeli k terhelésn snél, az O2 LL-KENNFELD tár r tartalmazza. Ez az informáci ció nem vész v el, sem a tápfeszültség g megszüntet ntetése, sem a motor újraindítása után. A memóri riában az O2 LL-KENNFELD névleges n értéke: lépés l között van. A tanulási folyamat csak akkor következik k be, ha a lambdaszabályoz lyozás aktív és s a motor normálisan (tárolt hibakód d nélkn lkül) l) működik, m és természetesen ha a fojtószelep alaphelyzetben van. Az alapjárati jellegmező-korrekci korrekció az egész motorjellegmezőre re kihat, de mégis m főképpen az alsó fordulatszám m tartományban dominál.

20 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája Gyakorlati példa: p Ha néhány n ny perces rendszerstabilizálódás s után n az O2 LL-KENNFELD értéke lépés l és s az O2 INTEGRATOR értéke lépés, l akkor a rendszer szegény nyít, a keverék k túl t l dús. d Ha az O2 LL-KENNFELD értéke lépés l és s az O2 INTEGRATOR értéke lépés, l akkor a rendszer dúsít, d a keverék k túl t l szegény.

21 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája Ha az integrátor tor tartósan lépésen l áll, akkor a keverék k túl t l dús. d (Erről l természetesen gázelemzg zelemzővel is meggyőződhet dhetünk. nk.ö Az okok a következk vetkezők k lehetnek: a a tüzelt zelőanyag-tápnyomás s túl t l nagy, a a nyomásszab sszabályozó hibás, a a tüzelt zelőanyag-visszatérő vezetékág g eltömődött tt vagy összenyomódott, a a szívócs csőtől l a nyomásszab sszabályozóhoz menő gumicső tömítetlen, tetlen, a a tüzelt zelőanyag-tartályt szellőztet ztető szelep állandóan nyitva van, tömítetlenség g a tüzelt zelőanyag-porlasztónál, l, a hűtőközeghőmérséklet-érzékelő hibás, a lambdaszonda hibás, az ECU hibás.

22 Lambdadiagnosztika A lambdaszonda jele ideális diagnosztikai informáci cióhordozó,, mert feszültségjel, mely szerviz-mérőműszerekkel szerekkel jól j l mérhetm rhető, jelnagysága ga a méréshez m előer erősítést st nem igényel ( mv), jel/zaj viszonya nagyon kedvező, értékváltozása (az idő függvényében) jellegzetes, nagy amplitúdójú, a a jel értéke szinte csak a keverékösszet sszetételtől függ, a a jel tulajdonságai a jeladó öregedésével kevéss ssé és értelmezhetően en változnak, a a jelelvétel, azaz a hozzáférhet rhetőség g egyszerű.

23 Lambdadiagnosztika 1. motorváltozat mérési üzemállapot: alapjárat mérési eredmények: CO: 0,007% CO 2 : 15,6% HC: 45 ppm O 2 : 0,0% lambda: : 1, motorváltozat mérési üzemállapot: alapjárat mérési eredmények: CO: 0,005% CO 2 : 15,5% HC: 0,0 ppm O 2 : 0,0% lambda: : 1,004 értékelés: lambdaszabályz lyzás: : jój CO-koncentr koncentráció: : jój Nagyon gyors szabályz lyzási frekvencia (kb( kb. 7 Hz), az elérhet rhető szondafeszülts ltség-tartomány nincs kihasználva. értékelés: lambdaszabályz lyzás: : jój CO-koncentr koncentráció: : jój Kis szabályz lyzási frekvencia (0,5 Hz), az elérhet rhető szondafeszülts ltség-tartomány kihasznált.

24 Lambdadiagnosztika 3. motorváltozat mérési üzemállapot: 3000 min -1 mérési eredmények: CO: 0,033% CO 2 : 15,6% HC: 11,0 ppm O 2 : 0,0% lambda: : 1,00 4. motorváltozat mérési üzemállapot: 3000 min -1 mérési eredmények: CO: 0,01% CO 2 : 15,5% HC: 4,0 ppm O2: 0,0% lambda: : 1,001 értékelés: lambdaszabályz lyzás: : jój CO-koncentr koncentráció:jó Szabályoz lyozási frekvencia 4 Hz, az elérhet rhető szondafeszülts ltség- tartomány kihasznált. értékelés: lambdaszabályz lyzás: : jój CO-koncentr koncentráció: : jój Szabályoz lyozási frekvencia 1,5 Hz, az elérhet rhető szondafeszülts ltség- tartomány kihasznált.

25 Lambdadiagnosztika 5. motorváltozat mérési üzemállapot: alapjárat mérési eredmények: CO: 0,963% CO 2 : 15,1% HC: 104,0 ppm O 2 : 0,0% lambda: : 0,972 értékelés: lambdaszabályz lyzás: nem megfelelő CO-koncentr koncentráció: : jój Hibás s szonda, rendellenesen nagy szabályz lyzási frekvencia. 6. motorváltozat mérési üzemállapot: 3000 min -1 mérési eredmények: CO: 0,11% CO 2 : 15,6% HC: 8,0 ppm O 2 : 0,0% lambda: : 0,999 értékelés: lambdaszabályz lyzás: : jój CO-koncentr koncentráció: : nagy A jel átlagértéke nagy, a referenciaszint feletti, ebből következik, hogy erre a motorváltozatra a CO-átlagszint pillanatnyi nagy. értéke

26 Lambdadiagnosztika 7. motorváltozat mérési üzemállapot: alapjárat mérési eredmények: CO: 0,002% CO 2 : 14,7% HC: 5,0 ppm O 2 : 1,1% lambda: : 1, motorváltozat mérési üzemállapot: alapjárat mérési eredmények: CO: 0,201% CO 2 : 15,3% HC: 189,0 ppm O 2 : 0,0% lambda: : 0,99 értékelés: lambdaszabályz lyzás: nem megfelelő CO-koncentr koncentráció: alacsony Nincs keverékösszet sszetétel-szabályozás. értékelés: lambdaszabályz lyzás: nem megfelelő CO-koncentr koncentráció: : nagy Rendellenes szabályz lyzás, magas szondafeszülts ltség-átlagszint. tlagszint.

27 Működési elv: Gázelemzők A diagnosztikai gyakorlatban az infravörös- elven (NDIR) működőm műszerek terjedtek el. A mérési m elv azon alapul, hogy a különbk nböző atomokból l felépülő molekulájú gázok az infravörös s hullámhossz mhossz-tartományú sugárz rzás energiáját t anyagfajtájuknak juknak megfelelően en nyelik el. A szén-monoxid példp ldául a 4,6 µm hullámhossz mhosszúságú sugarakat abszorbeálja. A CO, a HC és s a CO 2 tehát t a beérkez rkező fény különböző hullámhossz mhosszúságú sugarait nyeli el (CO 2 : 4,2 µm,, HC: 3 3,5 µm).

28 Gázelemzők mikro-áraml ramlásmérős s elven működő NDIR mérőkamram (1 érzékelő-kamra kamra V 1 és s V 2 kiegyenlítő térfogattal, 2 áramlásérzékelő,, 3 mérőküvetta,, 4 forgó blende, 5 infravörös s sugárz rzó) optikai szűrős s elven működőm NDIR mérőkamra 1. mintavevő szonda, 2. főszf szűrő,, 3. kondenzvíz leválaszt lasztó,, 4. finomszűrő,, 5. mágnesszelep, 6. membránszivatty nszivattyú,, 7. nyomáskapcsol skapcsoló, 8. biztonsági tartály, 9. mérőküvetta, 10. kipufogógáz z kivezetés)

29 Gázelemzők 3-gáz z analizátor 1 infra-sug sugárzó, 2 mérőkamra, 3 NDIR-mérőkamr kamrák, k, 4 blende, 5 kipufogó gáz, 6 infra-sz szűrő, 7 elektronika)

30 Oxigén-érz rzékelő cella Gázelemzők Az anód ólomból l a katód d nikkelből l készk szül. A katódon lezajló reakció (redukció): O 2 + 2H 2 O + 4e 4OH Az anód d reakció (oxidáci ció): 2Pb + 4OH 2Pb + 2H 2 O + 4e A környezeti k levegőre (20,9 tf% % O 2 ) a cella 1,4 µa A jelet ad. (Mivel a szondareakció az ólom oxidáci ciója, a cella a szabad levegő oxigénj njével érintkezve elöregszik.) Az érzékelő kimenő jele az NTC terhelő ellenáll lláson folyó áram, amely arányos az oxigén-koncentr koncentrációval.

31 Lambda-szab szabályzás s zavarelhárító képessége A az ellenőrz rzés s kezdete B a zavaró jellemző felismerése se (A-B) max. = 60 s B) max C a szabályoz lyozás s felismerése se (B-C) max. = 60 s C) max D a zavaró jellemző megszűnt ntének nek felismerése se (C-D) max. = 60 s D) max E a szabályoz lyozás s felismerése se (D-E) max. = 60 s E) max D

32 Gázelemzők Motorfordulatszám m mérésm Univerzális megoldás s a motortömbre mbre vagy a motorházban egyéb b helyre mágnessel felerősíthet thető adó,, amely zaj- vagy a rezgés-spektrum spektrum alapján n (e kettő közül l automatikusan a jobbik jelet választva) v közvetlenül l a kiért rtékelő műszerbe bevezethető jelet szolgáltat ltat (AVL( AVL). Ez a módszer m univerzálisan alkalmazható mind benzin, mind dízel d üzemű motorok esetében. világító dióda da (LED) mikrofon mágnes gyorsulás-érz rzékelővel műanyag házh

33 Motorfordulatszám m mérésm A mérési m elv kétfk tféle jelet használ l fel a kiért rtékeléshez: a a motor testrezgéseit seit és a a levegőrezg rezgéseket. A rendszer egyidejűleg mindkét t jelet érzékeli és s a fordulatszám számításához automatikusan a jobbat veszi figyelembe. A műszer m a mért m jelből l speciális kiért rtékelő algoritmus segíts tségével képzi k a fordulatszám jelet. érzékelt nyers jel fordulatszám m jel

34 Motorfordulatszám m mérésm Érz rzékel kelő felfogatás csavarfejek csavarfejek lemezrészekfémtartókolajleeresztő csavar sík k lemezr szek fémtartf mtartók k olajleeresztő csavar

35 Motorfordulatszám m mérésm A motorrezgések felhasználása sa mellett a gépjármű generátor által előáll llított váltakozó feszülts ltség jel is alkalmas lehet motorfordulatszám m mérésre m (Gutmann( Gutmann). A műszert m az akkumulátor kapcsaira köt-jük.. A mérés m s során n az egység g a generátor váltakozó feszülts ltség g jelét t leválasztja, lasztja, felerősíti, majd négyszn gyszögjellé alakítja. Ezután n egy lépésben l kiszámítja a generátor és s a forgattyústengely helyes fordu- laszám-átt ttételét, t, majd ezután n a fordulat- számot már m r csak a generátor töltt ltő impul- zusain keresztül l méri. m Áramellátása a vizsgált jármű villamos hálózath zatáról l törtt rténik. A mérés s előtt a motor hengerszámát t be kell állítani.

36 Gázemisszió-diagnosztika A gázemisszig zemisszió-diagnosztika gyűjt jtőfogalom. A gáz-g és ré- szecskekibocsátást st meghatároz rozó valamennyi rendszertulaj- donság,, funkció,, szerkezeti egység g műszeres m vizsgálat latát jelenti. Lehet külsk lső (off board) és s fedélzeti (on( board) mérőrendszerű, folyamatos és időszakos adatelérésű.. A gázemisszió-diagnosztika feladatát t tekintve lehet ellenőrz rző (hatósági) és s beáll llítás, beszabályoz lyozás). szervizművelet velet-támogató (állapotfeltárás,

37 Gázemisszió-diagnosztika Az emissziótechnika két t főf technikai generáci ciója: 1. I. emissziótechnikai generáci ció kipufogógáz- keverékk kképzés s nem elektronikusan irány nyított, utókezel kezelés s nincs. 2. II. emissziótechnikai generáci ció a keverékk kképzés s elektronikusan irány nyított, tott, a kipufogógáz- utókezel kezelés s katalizátorral torral törtt rténik.

38 I. emissziótechnikai generáci ció gázemisszió-diagnosztikája Az ún. II. emissziótechnikai generáci ció megoldásain sainál sincs a motorban lejátsz tszódó égésfolyamatra, az anyagátalakul talakulásra az elektronikus keverékir kirányításnak behatása, ezért a motor nyers,, tehát t a kipufogógáz-ut utókezelés s előtt mérhetm rhető emissziós jellemzői i azonosak az I. emissziótechnikai generáci ció ó -ból származ rmazó kipufogógáz összetételével,, ha azonos a légviszony, l ennek megfelelően en a vonatkozó alapismeretek közösekk sek.

39 I. emissziótechnikai generáci ció gázemisszió-diagnosztikája Ha üresjáratban, ún. emelt üresjárati (n eü ), kb min -1 fordulaton mérünk (hazai előírás n eü = n N. 0,6), akkor a 0,1... 1,5 tf% (régi típusoknál 2,0 tf%) közötti CO érték helyes működésű főfúvókarendszerre enged következtetni.

40 I. emissziótechnikai generáci ció gázemisszió-diagnosztikája A terhelt motor vizsgálat latához görgős járműfékpad szüks kséges. A mérés m s alapinformáci cióját t a motor CO gázkagylógörbéje adja, melyből l ki kell venni a munkaadatokat

41 Motor-üzem zemállapot: alapjárat, CO-koncentr koncentráció: : 0,5 3,0 tf% Lehetséges hibaforrások: A nagy CO-koncentr koncentráció oka általában: hibás s beáll llítás, tüzelőanyag-tápnyomás s rendellenesen nagy, benzin a motorolajban, nem üzemmeleg motor, az előírt vizsgálati feltételek telek be nem tartása. A nagy CO-koncentr koncentráció oka karburá- tornál: a a légszl gszűrő eltömődött, tt, az úszószint szint magas, nem előírásos fúvókamf kaméret, a dúsítószelepszelep hibás, a a TN indító hibás. A nagy CO-koncentr koncentráció oka elektronikus szabályoz lyozású keverékk kképző-rendszernél: a a hőmérsh rséklet-érzékelő hibás, hibás s kódbek dbeállítás, kapcsolóá óállás, a légnyelésmérő hibás. A kis CO-koncentr koncentráció oka általában: hibás s beáll llítás a a tüzelt zelőanyag-tápnyomás s rendellenesen kicsi, fals levegő bejutása a szívórendszerbe, előírt vizsgálati feltételek telek be nem tartása, mintavételi, teli, mérési m hibák. A kis CO-koncentr koncentráció oka karburátorn tornál: az úszószint szint alacsony, nem előírásos fúvókamf kaméret, elszennyeződött fúvóka. f A kis CO-koncentr koncentráció oka elektronikus szabályoz lyozású keverékk kképző rendszernél: hibás s kódbek dbeállítás s (kapcsolóá óállás), befecskendezőszelep-elszennyeződés. s.

42 Motor-üzem zemállapot: intenzív v gyorsítás, s, CO koncentráci ció: : 1,0 3,0 tf% Lehetséges hibaforrások: A nagy CO koncentráci ció oka karburátorn tornál: a a gyorsítószivatty szivattyú hibás, a a gyorsítószivatty szivattyú hibás s beáll llítású, rendellenesen nagy viszkozitású olaj a csillapítódugatty dugattyú munkahengerében (SU karburátor). A kis CO-koncentr koncentráció oka karburátorn tornál: a a gyorsítószivatty szivattyú hibás, nincs olaj a csillapítódugatty dugattyú munkahengerében (SU karburátor). A kis CO-koncentr koncentráció oka elektronikus szabályoz lyozású keverékk kképző-rendszernél: légnyelésmérő,, illetve a fojtószelep szelepállás-érzékelő potenciométer ter hibás, légnyelésmérő elmozdulóeleme eleme hibás s (szorul stb.), vezérlődugattyú szorul (K-Jetronic Jetronic).

43 Motor-üzem zemállapot: részterhelr szterhelés, s, a CO-koncentr koncentráció: : 0,1 1,5 tf% (régi típusoknt pusoknál l 2,0 tf%) Lehetséges hibaforrások: A nagy CO-koncentr koncentráció oka átalában: tüzelőanyag-tápnyomás s túl t l nagy, a a motor nem üzemmeleg. Karburátorn tornál: a a légszl gszűrő eltömődött, tt, az úszószint szint magas, nem előírásos fúvókamf kaméret, kilazult fúvóka, f az indítórendszer nem kapcsol ki, a dúsítószelepszelep hibás s (tömítetlen), tetlen), Elektr.. szab. kev.-képz pző rendszer: hibás s hőmérsh rséklet-érzékelők, k, hibás felmelegedésszab sszabályzó, hibás s kódbek dbeállítás, kapcsolóá óállás, rendszer szüks kségállapotban A kis CO-koncentr koncentráció oka általában: (mellékt ktünet: rángatr ngatás): tüzelőanyag-tápnyomás s alacsony, fals levegő bejutás s a szívórendszerbe, gyújtáskihagyás, s, eltömődést okozó szennyeződés s a tüzelőanyagtartályban, tü.a.-szellőztetőrendszer hiba. A kis CO-koncentr koncentráció oka karburátorn tornál: az úszószint szint alacsony, nem előírásos méretm retű fúvóka, fúvóka-elszennyeződés. s. A kis CO-koncentr koncentráció oka elektronikus szabályoz lyozású keverékk kképző rendszernél: befecskendezőszelep-elszennyeződés, s, hibás s felmelegedés-szab szabályzó (K-Jetronic Jetronic),

44 Motor-üzem zemállapot: teljes terhelés, a CO-koncentr koncentráció: : 1,0 6,0 tf% Lehetséges hibaforrások: Ok karburátorn tornál: tüzelőanyag-tápnyomás s túl t l nagy, nem előírásos fúvókamf kaméret, az úszószint szint magas, laza fúvóka, f TN indító hibás, fúvókatű/fúvóka kopás, ill.. rossz beáll llítás (SU karburátor), indítóautomatika nem kapcsol ki teljesen, a a légszl gszűrő eltömődött, tt, a a szelepvezérl rlés s beáll llítása helytelen. Ok elektr.. szab. kev.. rendszernél: a rendszertápnyom pnyomás nagyon nagy, a a hőmérsh rsékletérzékelő hibás, hibás felmelegedésszab sszabályzó hibás s kódbek dbeállítás/kapcsolóállás. A kis CO-koncentr koncentráció oka általában: tüzelőanyag-szűrő eltömődött, tt, eltömődést a tüzelt zelőanyag-tartályban, hibás s tüzelt zelőanyag-szellőztető rendszer, fals levegő bejutása a szívórendszerbe. A kis CO-koncentr koncentráció oka karburátorn tornál: a a tüzelt zelőanyag-tápnyomás s kicsi, a dúsítórendszer nem üzemel, nem előírásos fúvókamf kaméret, a a fúvókatf katű helytelen beáll llítása, az úszószint szint alacsony. Elektronikus szab. kev.. rendszernél: a a rendszer tüzelt zelőanyag-tápnyomás s kicsi, befecskendezőszelep-elszennyeződés, s, hibás felmelegedésszab sszabályzó, hibás s kódbek dbeállítás/ s/kapcsolóbeállítás, teljes terhelési dúsítód nem működik m

45 Gázemisszió-diagnosztika a CO/HC együttes mérésévelm nagyon nagy nagy nagy HCkoncentráció COkoncentráció kicsi nagy nagyon kicsi Tünet egyenlőtlen járás, járműhaladáskor rángatás egyenlőtlen járás, járműhaladáskor rángatás A motor mechanikai állapota a szívórendszer tömítetlen Hibaforrás gyújtórendszer keverékképzés meghatározott fordulat és terhelési tartományban járásegyenlőtlenség, megcsuklás gyújtáskimaradás túl dús keverék a keverék rendellenesen szegény ( HC mérés!) nagy normális egyenlőtlen alapjárat szelephézag kicsi nagy kicsi egyenlőtlen alapjárat szegény keverék ( HC mérés!) nagy nagy egyenlőtlen alapjárat túl dús keverék nagy (> 1000 ppm) normális HC a hűtőközegben motorféküzemben (üresjárat 4000 min -1 fordulaton 30 s-ig, majd hirtelen gázelvétel) a kiegyenlítőtartály gázterében mérve olajtúlfogyasztás hengerfejtömítés hibás

46 A II. emissziótechnikai generáci ció gázemisszió-diagnosztikája Az Otto-motorokon gázemisszig zemisszió-diagnosztika feladatai: a nyers kibocsátás s vizsgálata, áttételesen telesen az égés s ellenőrz rzése, a katalizátor tor utáni kibocsátás s vizsgálata, a katalizátor tor hatásoss sosságának (átalak( talakítási fokának) ellenőrz rzése, a keverékösszet sszetétel-szabályozás s ellenőrz rzése. Részletesebb ismertetés s a környezetvk rnyezetvédelmi technika ellenőrz rzése címűc részben! Komponens Koncentráció szénmonoxid [CO] < 0,1 tf % szénhidrogén [HC] < 20 ppm széndioxid [CO 2 ] > 15,0 tf % oxigén [O 2 ] < 0,3 tf%

47 A szénhidrog nhidrogén-emisszió és s a szénhidrog nhidrogénmérés A motorhajtó- és s kenőanyagok szénhidrog nhidrogének, nek, illetve szén- hidrogén n bázisb zisúak. A motorhajtóanyagot anyagot a benzint, a gázolajat g kőolajból l származ rmazó,, hozzávet vetőleg 200 szénhidrog nhidrogén-vegyület alkotja. Az LPG-t, a cseppfolyósított propán-but bután n gázt, g döntd ntő mennyiségben propán; a CNG-t, a földgf ldgázt pedig metán n szén- hidrogén n alkotja. A motorhajtóanyagk anyagkéntnt szóbaj bajöhető bio tü- zelőanyagok és s az alkoholok is szerves vegyületek, szénhidrog nhidrogén- származ rmazékok.

48 A szénhidrog nhidrogén-emisszió és s a szénhidrog nhidrogénmérés A szennyezőforr forrásokat két t főcsoportba f soroljuk: 1. PárolgP rolgási, kigőzölg lgési emisszió a a tüzelt zelőanyag-tankolásakor elpárolg rolgó,, a tüzelt zelőanyag-sugárból, illetve a tankból l kiszorított szénhidrog nhidrogéngőz), a a gépjg pjármű tüzelőanyagellátó-rendszeréből: a tüzelt zelőanyag- tartályb lyból, l, a karburátor úszóházából l elpárolg rolgó szénhidrog nhidrogének, nek, korszerű járműveknél l a szellőztet ztetőrendszer hibája következtk vetkeztében. a a kartergáz-visszavezet visszavezetés s (PCV-rendszer) hibája miatt a környezetbe kijutó szénhidrog nhidrogének. nek. 2. A kipufogógáz-emisszi emisszió,, azaz a kipufogócs csövön n a környezetbe k távozt vozó szénhidrog nhidrogének. (Ne feledkezzünk meg itt a kenőolaj olaj-csepegésről, folyásokr sokról, a kellően en el nem ítélhető árokparti olajcserékr kről, melyek súlyos s víz-v és talajszennyezést st okoznak!)

49 A szénhidrog nhidrogén-emisszió és s a szénhidrog nhidrogénmérés A szénhidrog nhidrogén-emissziót, az azt alkotó vegyületek nagy száma miatt, nem az egyes anyagok vegyjelével, vel, hanem összefoglaló módon jelölj ljük. Az angol rövidr vidítésből l eredően en műszereinken m a HC jelölést olvashatjuk (HC = HydroCarbon), gyakran találkozunk lkozunk azonban, példp ldául a vonatkozó rendeletben is, a CH jelöléssel, de a C n H m, a C x H y rövidítés s sem ritka. A könyvben a műszerfeliratkm szerfeliratként használt HC és s a tudományos munkákban kban használt C n H m rövidítést egyaránt használjuk.

50 A szénhidrog nhidrogén-emisszió és s a szénhidrog nhidrogénmérés A kipufogógázban mintegy 200 C n H m anyagfajta van.. Ezek egyrésze azonos a tüzelt zelőanyag, a motorbenzin alkotóival (paraffinok, olefinek, aromások stb.), mások m az égéstérben jönnek j létre l a nem végtermv gtermékig végbemenő kémiai reakciók k során n (részoxid szoxidált anyagok: aldehidek, ketonok, szerves savak stb. és s termikus krakk-term termékek: acetilén, etilén, benzpirén n stb). Ezek összességét t a szervizdiagnosztikában használt HC-gázelemz zelemzők nem mutatják k ki! A típusvizsgt pusvizsgálatnál l alkalmazott össz-szénhidrogén- mérők k (lángioniz( ngionizációs detektorral működőm gázelemző) ) már m r jól j l közelk zelíti a teljes értéket. A részletes r elemzésre általában gázkromatogrg zkromatográfiás eljárásra van szüks kség. A szénhidrog nhidrogének nek emberi szervezetre gyakorolt káros k hatása, valamint ózon-,, illetve szmogképz pző hatása nagyon különbk nböző,, ezért azokat súlyozottan kell értékelni.

51 A kipufogási szénhidrog nhidrogén-emisszió okai A kipufogógázban találhat lható szénhidrog nhidrogén n a motorban nem tökéletesen t végbemenő égés eredménye. A motorban a szénhidrog nhidrogén n oxidáci ciója, fizikai okok miatt, 100%-os teljességgel nem megy végbe. v Tehát t minden esetben találhat lható szénhidrog nhidrogén n az utókezeletlen ( nyers ) kipufogógázban. Az okok közül k l fontos a lángkialvási jelenséget említj tjük k meg: az égésteret alkotó falak mentén, n, vékony, v hártyaszerh rtyaszerű rétegben, a láng l kialszik, az itt megbújó szénhidrog nhidrogén n nem lép l p reakcióba. További lánkialvási zóna alakul ki a dugattyúkorona korona-gyűrű-hengerfal hengeres résben, valamint a dugattyútet tető-hengerfej között, k tt, az FHP környezetében kialakuló résben. A kipufogási folyamatban az égésfolyamatból l kimaradt szénhidrog nhidrogén n keveredik az égéstermékekkel, és s a kipufogócs csövön n távozik. t

Korszerű motordiagnosztika

Korszerű motordiagnosztika Korszerű motordiagnosztika Alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek (2.) Keverékösszetétel-szabályozás szabályozás és -diagnosztika 1. A keverékösszetétel szabályzozása 2. A keverékszabályozás diagnosztikája

Részletesebben

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! A porlasztók (karburátorok) problematikája A benzinbefecskendező rendszer A Bánki Donát és Csonka János által felfedezett (1891), de Maybach által szabadalmaztatott

Részletesebben

pjárművek diagnosztikai

pjárművek diagnosztikai Gépjárműdiagnosztika Bevezetés s a gépjg pjárművek diagnosztikai vizsgálat latába DIAGNOSZTIKA = Dyagnosis görög g szó JELENTÉSE megkülönb nböztető felismerés, s, valamely folyamat elindító okának biztos

Részletesebben

Az ABS és ASR rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak. Áramkör Autóvillamossági Szakmai Egyesület

Az ABS és ASR rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak. Áramkör Autóvillamossági Szakmai Egyesület Az ABS és ASR rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak Áramkör Autóvillamossági Szakmai Egyesület 1. Tapadási tényezt nyező 1.1. Hosszirányú (menetirányú) tapadási tényező µ X = F X F 1 1.2. Keresztirányú

Részletesebben

OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika)

OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika) OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika) 5. Kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet Szerző: Dr. Lakatos István Ph.D. egyetemi docens Az OBD I (On( Board Diagnosis) fedélzeti diagnosztikai rendszer

Részletesebben

OBD-II hibakódok listája és jelentése

OBD-II hibakódok listája és jelentése P0100 P0101 P0102 P0103 P0104 P0105 P0106 P0107 P0108 P0109 P0110 P0111 P0112 P0113 P0114 P0115 P0116 P0117 P0118 P0119 P0120 P0121 P0122 P0123 P0124 P0125 P0126 P0130 Levegıtömeg- és levegımennyiség-mérés

Részletesebben

Környezetvédelmi vizsgálatok bevezetése az NSZK-ban, Magyarországon és az EU-országokban

Környezetvédelmi vizsgálatok bevezetése az NSZK-ban, Magyarországon és az EU-országokban Környezetvédelmi vizsgálatok bevezetése az NSZK-ban, Magyarországon és az EU-országokban NSZK Magyarország EU-országok Időszakos műszaki felülvizsgálat keretében ASU I. Időszakos műszaki felülvizsgálat

Részletesebben

Korszerű motordiagnosztika

Korszerű motordiagnosztika Korszerű motordiagnosztika Alapvető elméleti leti és gyakorlati ismeretek A belső égésű motorok kipufogógázai (Otto( Otto,, dízel) d 1. Égés s a belső égésű motorokban 2. Az emissziós összetevők k változv

Részletesebben

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó: www.opel-autodiagnosztika.com

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó: www.opel-autodiagnosztika.com A eljárás (tároló befecskendezési rendszer) az a befecskendezési rendszer, melyet például Omega-B-ben alkalmazott Y 25 DT-motor esetében használnak. Egy közös magasnyomású tárolóban (Rail) a magasnyomású

Részletesebben

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet Az első alkohol motor A XIX. szd. második felében megszületik a jármű hajtásra alkalmas dugattyús belsőégésű motor 1862. Alphonse Beau

Részletesebben

fojtószelep-szinkron teszter

fojtószelep-szinkron teszter fojtószelep-szinkron teszter Általános ismertető A SYNCTOOL fojtószelep-szinkron teszter több hengeres, hengerenkénti fojtószelepes motorok fojtószelep-szinkronjának beállításához nélkülözhetetlen digitális

Részletesebben

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu INTELLIGENS GÖRÉNYEZ G NYEZÉS Meghibásod sodások sok kezelése, karbantartási filozófi P I P E C O N T R O L Mérnöki Iroda Kft 8600 Siófok, Dózsa György u. 27/b Tel.: (+36) 84-506 702, Fax: (+36) 84-506

Részletesebben

Az egész. életen. pályázati projekt. julás

Az egész. életen. pályázati projekt. julás Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények közötti k nemzetközi zi együttm ttműködéssel TÁMOP-2.2.4. 2.2.4.-08/1-2009-00120012 pályázati projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Viczai JánosJ egyetemi adjunktus BME Építész Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Egy kis törtt rténelem Működési elve már m r régóta r ismert,

Részletesebben

ALTERNATÍV V ENERGIÁK Horváth JánosJ GEO-MONTAN A BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚC FELHASZNÁLÁSA SA A BIOGÁZ CO 2 koncentráci ció változás s az elmúlt lt 400 000 évben A CO 2 koncentráci ció növekedése Éghajlati

Részletesebben

jellemzése 602,4 km 2 7,85 millió m 3 )

jellemzése 602,4 km 2 7,85 millió m 3 ) Közép-dunántúli KörnyezetvK rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály A Velencei-tó vízgyűjtője je a Víz V z Keretirányelv tükrt krében Előad adó: : Horváth Angéla Velencei-tó

Részletesebben

AES-2006. Balogh Csaba

AES-2006. Balogh Csaba AES-2006 Készítette: Balogh Csaba Mit jelent az AES-2006 rövidítés? Az AES-2006 a rövid neve a modern atomerőműveknek amik orosz tervezésen alapszanak és VVER-1000-es típusú reaktorral vannak felszerelve!

Részletesebben

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

zeléstechnikában elfoglalt szerepe A földgf ldgáz z eltüzel zelésének egyetemes alapismeretei és s a modern tüzelt zeléstechnikában elfoglalt szerepe Dr. Palotás Árpád d Bence egyetemi tanár Épületenergetikai Napok - HUNGAROTHERM, Budapest,

Részletesebben

8 Időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat

8 Időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat 8 Időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat 8.1 Otto-motoros járművek időszakos környezetvédelmi felülvizsgálata az EU országaiban Az időszakos műszaki felülvizsgálat keretében Magyarországon 1977-ben,

Részletesebben

BUVE 2010 Jelgenerátor

BUVE 2010 Jelgenerátor BUVE 2010 Jelgenerátor II. Műszer felépítése, működése és műszaki adatai A műszerben egy négyszögjel generátor került beépítésre, amely nagyobb áramfelvételű mágnes szelepek működtetését is lehetővé teszi.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Otto motorok diagnosztikája és javítása. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Otto motorok diagnosztikája és javítása. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. Dr. Lakatos István Otto motorok diagnosztikája és javítása A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-30

Részletesebben

LIN, BSS, PCM Protokollok (COM Interfész) Szeptember

LIN, BSS, PCM Protokollok (COM Interfész) Szeptember LIN, BSS, PCM Protokollok (COM Interfész) 2013. Szeptember Témakörök Háromfázisú generátorok Generátor feszülts ltségszabályzók Digitális vezérl rlésű szabályz lyzók Feszülts ltségszabályzó mérések Digitális

Részletesebben

és adatfeldolgozó rendszer

és adatfeldolgozó rendszer Közös s adatbázis és adatfeldolgozó rendszer 2009. május m 7. Édes Marianna KSH VállalkozV llalkozás-statisztikai statisztikai főosztály Vázlat Előzm zmények SBS adat-el előállítás Nemzeti száml mlák A

Részletesebben

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005. Pályázat

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005. Pályázat Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005 Pályázat Vegyes ütemű üzemmódú motor működése A célkitűzés A belső égésű motorok kipufogógázainak a környezetre gyakorolt káros anyag kibocsátásának szennyező

Részletesebben

Felszín n alatti vizeink. GWIS Kft

Felszín n alatti vizeink. GWIS Kft Felszín n alatti vizeink minősége Deák k JózsefJ GWIS Kft Vízminőség g alatt a vízv kémiai fizikai biológiai tulajdonságait értjük Egyszerűbb értelmezés: Jó a v a vízminőség, ha valamennyi (mért) komponens

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium (1141 Budapest,

Részletesebben

A pulzusmérő és s GPS használat latának lehetőségei az edzés során Tartalom: Edzés s pulzusmérővel Edzéspulzus zónákz Edzéspulzus meghatároz rozása Erőteljess teljességi övezetek Pulzus megnyugvási teszt

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 02 Autószerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

Mérnöki alapok 11. előadás

Mérnöki alapok 11. előadás Mérnöki alapok 11. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334.

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

A motor. Z-s motorok a 2001-től. Jeladók a képen.

A motor. Z-s motorok a 2001-től. Jeladók a képen. 2013.04.23. 1 A motor Z-s motorok a 2001-től Jeladók a képen. Gyújtás kimaradás érzékelés Indításnál kompresszió-mérés C-s motorok X-s motorok Bosch Motronic ME 7.6.2 Z-s motorok1 Z-s motorok2 Bosch ME7.6.2

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 4. Előadás Benzines gépjárművek emissziós vizsgálata, diagnosztikája Az égési folyamat be- és s kimeneti

Részletesebben

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel A légszennyezés mérése nem könnyű méréstechnikai feladat. Az eszközök széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül

Részletesebben

Nemzeti Közlekedési Napok 2013

Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Korszerű Diesel emisszió mérés Előadó: Zentai Tamás, Délceg Zsolt Átfogó megközelítés: mi a jelenlegi helyzet A Diesel motor hazánk közlekedésének meghatározó erőforrása

Részletesebben

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens ÓE BDGBMK Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens ÓE BDGBMK Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens ÓE BDGBMK Mechatronikai és Autótechnikai Intézet 11./I. Előadás Befecskendező rendszerek, adagoló szivattyúk Történeti

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

49 29 Hőtıfolyadék hımérséklet szenzor (CTS) vagy CTS áramkör (KE5.2) 48 29 Elsı sebesség relé (LH4.1)

49 29 Hőtıfolyadék hımérséklet szenzor (CTS) vagy CTS áramkör (KE5.2) 48 29 Elsı sebesség relé (LH4.1) Bosch LH-Jetronic, LH4.1-Jetronic, KE3.5-Jetronic, KE5.2-Jetronic 01 1 Nincsenek hibák az elektronikus vezérlı modulban(ecm-ben). A rendes diagnosztikai módszerekkel kell eljárni 02 2 Hőtıfolyadék hımérséklet

Részletesebben

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése Instacioner kazán füstgáz mérése A légszennyezés jelentős részét teszik ki a háztartási tüzelőberendezések. A gázüzemű kombi kazán elsősorban CO, CO 2, NO x és C x H y szennyezőanyagokat bocsát ki a légtérbe.

Részletesebben

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele 1) PB-gázelegy levegőre 1 vonatkoztatott sűrűsége: 1,77. Hányszoros térfogatú levegőben égessük, ha 1.1. sztöchiometrikus mennyiségben adjuk a levegőt? 1.2. 100 % levegőfelesleget alkalmazunk? Mekkora

Részletesebben

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium JELENTÉS MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium 1. Termék leírás Az MGP-Cap és MPG-Boost 100%-ban szerves vegyületek belső égésű motorok

Részletesebben

Diagnosztika labor. Előadók: Kocsis Szürke Szabolcs Somogyi Huba Szuromi Csaba

Diagnosztika labor. Előadók: Kocsis Szürke Szabolcs Somogyi Huba Szuromi Csaba Diagnosztika labor Előadók: Kocsis Szürke Szabolcs Somogyi Huba Szuromi Csaba Tartalom A járműdiagnosztika fogalma és feladata Az áramellátó- és indítórendszer diagnosztikai vizsgálata Akkumulátorok bemutatása

Részletesebben

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉ GM gyapot - KÍNA GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉN Élelmezési probléma: mg-i i termények, élelmiszer alapanyagok károsk rosításasa (rovar, gyom, baktérium, gomba,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL 1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG LKLMZÁSÁVL nyúlásmérő bélyegek mechanikai deformációt alakítanak át ellenállás-változássá. lkalmazásukkal úgy készítenek erőmérő cellát, hogy egy rugalmas alakváltozást szenvedő

Részletesebben

Benzinmotor károsanyag-kibocsátásának vizsgálata

Benzinmotor károsanyag-kibocsátásának vizsgálata Benzinmotor károsanyag-kibocsátásának vizsgálata Összeállította: Bárdos Ádám Dr. Németh Huba Budapest, 2013 Tartalom 1. A mérés célja... 3 2. A méréshez ajánlott irodalom... 3 3. Az 1. számú fékterem bemutatása...

Részletesebben

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet 12. A. Előadás Környezetszennyezés csökkentés Benzin motor károsanyag

Részletesebben

Motor mechanikai állapotának vizsgálata Pintér Krisztián

Motor mechanikai állapotának vizsgálata Pintér Krisztián Motor mechanikai állapotának vizsgálata Pintér Krisztián Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek Tanszék 1111 Budapest Sztoczek u. 6 pinter@auto.bme.hu A gyakorlat célja Gépjármű motorok

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

Motorok 2. ea. MOK Dr. Németh Huba BME Gépjárművek Tanszék

Motorok 2. ea. MOK Dr. Németh Huba BME Gépjárművek Tanszék Motorok 2. ea. MOK Dr. Németh N Huba 2007.10.10. Dr. Németh Huba BME Gépjárművek Tanszék 1/32 Tartalom Hőmérleg 2 ütemű motorok Rugalmasság Tüzelőanyagok Motorkialakítási szempontok Hasonlósági számok

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV Katalizátor hatásfok Tanév/félév Mérés dátuma Mérés helye Jegyzıkönyvkészítı e-mail cím Neptun kód Mérésvezetı oktató Beadás idıpontja Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042

Részletesebben

Keverék összetételének hatása a benzinmotor üzemére

Keverék összetételének hatása a benzinmotor üzemére Keverék összetételének hatása a benzinmotor üzemére Teljesítmény Dús Szegény Légviszony Összeállította: Szűcs Gábor Dr. Németh Huba Budapest, 2013 Tartalom 1. Mérés célja... 3 2. A méréshez áttanulmányozandó

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ VIZSGÁLATOK ÜZEMI GYAKORLATA

GÉPJÁRMŰ VIZSGÁLATOK ÜZEMI GYAKORLATA TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Mérnöki Kar Műszaki Intézet, Duális és moduláris képzésfejlesztés alprogram (1a) GÉPJÁRMŰ VIZSGÁLATOK ÜZEMI GYAKORLATA Dr. Farkas Ferenc TÉMAKÖRÖK Teljesítmény mérő padok

Részletesebben

1. ábra. Forrás: AUTODATA

1. ábra. Forrás: AUTODATA 8.7. Elektronikusan irányított dízelbefecskendező rendszerek (Hetedik rész Közös nyomásterű (common rail) dízelbefecskendező rendszer III.) Előző két írásunkban blokkvázlata felhasználásával bemutattuk

Részletesebben

-csapda, kénmérgezés a közvetlen befecskendezéses benzinmotoroknál

-csapda, kénmérgezés a közvetlen befecskendezéses benzinmotoroknál csapda, kénmérgezés a közvetlen befecskendezéses benzinmotoroknál Egy 2009es gyártási évű, BMW 116i típusú gépkocsi 2 literes, 90 kw teljesítményű, közvetlen befecskendezéses benzinmotorja jó alany a konstrukció

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200

Részletesebben

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati Aer medicinalis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1238 AER MEDICINALIS Levegő, gyógyászati DEFINÍCIÓ Nyomás alatt lévő környezeti levegő. Tartalom: 20,4 21,4 %V/V oxigén (O 2 ). SAJÁTSÁGOK Küllem: színtelen

Részletesebben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Szabadentalpia nyomásfüggése Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

Dr. Emőd István. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek tanszék ALTERNATIVÁI 2006.04.11. 1

Dr. Emőd István. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek tanszék ALTERNATIVÁI 2006.04.11. 1 Dr. Emőd István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek tanszék A JÁRMJ RMŰHAJTÁS ALTERNATIVÁI 1 1860 az első működő kétütemű (Lenoir), és 1876-ban első működő négyütemű (Otto) belsőégésű

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Atom- és molekula-spektroszkópiás módszerek Módszer Elv Vizsgált anyag típusa Atom abszorpciós spektrofotometria (AAS) A szervetlen Lángfotometria

Részletesebben

Építmények energetikai követelményei

Építmények energetikai követelményei Építmények energetikai követelményei Szikra Csaba Építészmérnöki Kar Padlók hőelnyelése Hőelnyelési tényező Kategóri riák: meleg félmeleg hideg Egyréteg tegű padló,, vagy egyréteg tegűnek tekinthető padló

Részletesebben

SINÓROS-SZABÓ BALÁZS OKL.ÉPÍTÉSZMÉRNÖK. Aktív Passzív Stúdió Kft. Sinóros-Szabó Balázs mob.: 06.30.571.22.52 www.aktivpassziv.hu info@aktivpassziv.

SINÓROS-SZABÓ BALÁZS OKL.ÉPÍTÉSZMÉRNÖK. Aktív Passzív Stúdió Kft. Sinóros-Szabó Balázs mob.: 06.30.571.22.52 www.aktivpassziv.hu info@aktivpassziv. Mit l l más m s a passzívh vház? SINÓROS-SZABÓ BALÁZS OKL.ÉPÍTÉSZMÉRNÖK Mir l l is lesz szó? - passzívh vház z definíci ciója - passzívh vház z jellemz i, miben jobb, mint egy hagyományos épület? - passzívh

Részletesebben

A talajok vízgazdv. mozgékonys eloszlása sa jellemzi, kenységgel, termékenys. aktivitását

A talajok vízgazdv. mozgékonys eloszlása sa jellemzi, kenységgel, termékenys. aktivitását A talajok vízgazdv zgazdálkodása a tárolt t víz v z mennyisége, mozgékonys konysága, eloszlása sa jellemzi, szoros összefüggésben van a termékenys kenységgel, döntően befolyásolja a talaj biológiai aktivitását

Részletesebben

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék Kéményméretezése és tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék MSZ EN 13384-1 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezm retezési eljárás.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

az Excel for Windows programban

az Excel for Windows programban az Excel for Windows táblázatkezelőblázatkezel programban Mit nevezünk nk képletnek? A táblt blázatkezelő programok nagy előnye, hogy meggyorsítj tják és könnyebbé teszik a felhasználó számára a számítási

Részletesebben

8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés tárgya: Egyszerű áramkör megépítése és bemérése (1. mérés) A mérés időpontja: 2004. 02. 10 A mérés helyszíne: BME, labor: I.B. 413 A mérést végzik: A Belso Zoltan B Szilagyi

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA. Félév (1/2/3) 2013/2014/2 JÁRMŰVILLAMOSSÁG ÉS ELEKTRONIKA. Beke Péter, Lőrincz Illés Előtanulmányi követelmények

TANTÁRGYI TEMATIKA. Félév (1/2/3) 2013/2014/2 JÁRMŰVILLAMOSSÁG ÉS ELEKTRONIKA. Beke Péter, Lőrincz Illés Előtanulmányi követelmények Oktatási hét TANTÁRGYI TEMATIKA Tantárgy kód NGB_KV009_2 Félév (1/2/3) 2013/2014/2 Tantárgy cím JÁRMŰVILLAMOSSÁG ÉS ELEKTRONIKA Tantárgy felelős Beke Péter Előadók Beke Péter, Lőrincz Illés Előtanulmányi

Részletesebben

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika Tüzelőberendezések Általános Feltételek Tüzeléstechnika Tartalom Tüzelőberendezések funkciói és feladatai Tüzelőtér Tüzelőanyag ellátó rendszer Füstgáz tisztító és elvezető rendszer Tüzelőberendezések

Részletesebben

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

Tanúsított hatékonysági vizsgálat Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz

Részletesebben

FELSZÍN N ALATTI VIZEK. 3.gyakorlat. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus

FELSZÍN N ALATTI VIZEK. 3.gyakorlat. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus VÍZMINŐSÉGVÉDELEM FELSZÍN N ALATTI VIZEK MINŐSÉGE 3.gyakorlat Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus BMF-RKK KörnyezetmK rnyezetmérnöki Intézet HIDROGEOLÓGIA GIA - alkalmazott földtani f tudomány nyág

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépjármű mechatronikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 525 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS Gépjármű-villamosság Készítette: Dr.Desztics Gyula Járművek elektromos berendezései A traktorok és közúti járművek villamos berendezései

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÉRFOGATÁT TÉRFOGATÁRAM MÉRÉS q v = dv dt ( m 3 / s) AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÖMEGÉT

Részletesebben

Pneumatika. A pneumatika. Elvileg lehet más, m

Pneumatika. A pneumatika. Elvileg lehet más, m PNEUMATIKA ALAPJAI - előadás vázlat I. rész A sűrített levegő fizikája Forrás: www.metalwork.it; Szerző: Koltai Attila; elérhetőség: www.entra-sys.hu Pneumatika A pneumatika - gázok mechanikájával foglalkozó

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

SZAKMAI NAP 2013. március 21. Laboratórium

SZAKMAI NAP 2013. március 21. Laboratórium Laboratórium A Messer Hungarogáz Kft. laboratóriumának feladata a laboratóriumi háttér biztosítása a cég teljes tevékenységéhez. Ebbe tartoznak a következő feladatok: A gyártott ipari, élelmiszeripari,

Részletesebben

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT Dr. Lovas László FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek III. tantárgyhoz Kézirat 2013 FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT 1. Adatválaszték p 2 [bar] V [cm3] s/d [-] λ [-] k f [%] k a

Részletesebben

Járművek energiafelhasználásnak mérése (Készült a Bolyai Ösztöndíj Támogatásával) Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens* (e-mail: lakatos@sze.

Járművek energiafelhasználásnak mérése (Készült a Bolyai Ösztöndíj Támogatásával) Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens* (e-mail: lakatos@sze. Járművek energiafelhasználásnak mérése (Készült a Bolyai Ösztöndíj Támogatásával) Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens* * Széchenyi István Egyetem, Közúti és Vasúti Járművek Tanszék (e-mail: lakatos@sze.hu)

Részletesebben

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 1. Előad adás Félévi követelmk vetelmények, diagnosztikai alapfogalmak, informáci ció hordozók. Henger

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

állapot felügyelete állapot rendelkezésre Forgógépek állapot felügyelete állapot megbízhat zhatóság rendelkezésre állás A forgógépek állapot felügyelete jelenti az aktuális állapot vizsgálatát, a további üzemeltetés engedélyezését ill. korlátozását,

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

LAMBDA-MONITOR PRO-II

LAMBDA-MONITOR PRO-II LAMBDA-MONITOR PRO-II Általános ismertető A LAMBDA-MONITOR PRO-II készülék a gépjárművek mindenkori keverék összetételének folyamatos megjelenítésére szolgál. Segítségével lehetőség nyílik a hagyományos

Részletesebben

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria Robotika Relatív helymeghatározás Odometria Differenciális hajtás c m =πd n /nc e c m D n C e n = hány mm-t tesz meg a robot egy jeladó impulzusra = névleges kerék átmérő = jeladó fölbontása (impulzus/ford.)

Részletesebben

Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai

Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai A típusjóváhagyó és gyártásellenőrző vizsgálatokról általában Az iparilag fejlett országok mindegyike hatósági

Részletesebben

2. építésű szivattyú alternatívák Zárólapba épített nyomás és térfogat szelepek. 2. építésű szivattyú, VS Zárólapba épített fix nyomáshatárolóval

2. építésű szivattyú alternatívák Zárólapba épített nyomás és térfogat szelepek. 2. építésű szivattyú, VS Zárólapba épített fix nyomáshatárolóval 2. építésű szivattyú alternatívák Zárólapba épített nyomás és térfogat szelepek. HM03-2TKSC.1 VS.P.T.PT.FR.FR.PT Beépített szelep alternatívák jelölés nélkül= alapkivitel Beépített fix nyomáshatárolóval

Részletesebben

BME A vizsga dátuma: Név: Gépjárművek tanszék Gépjárművek üzeme tantárgy

BME A vizsga dátuma: Név: Gépjárművek tanszék Gépjárművek üzeme tantárgy Gépjárművek tanszék Gépjárművek üzeme tantárgy Témakör : Dízel-diagnosztika Feladatok : Ismertesse a dízelmotor fordulatszámmérésének on-board és off-board mérési módszereit, tételesen ismertesse az összetartozó

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek

Méréselmélet és mérőrendszerek Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a

A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a Dräger PEX 1000 A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a vezérlőegységhez, mint amilyen a Dräger REGARD

Részletesebben

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz KORRÓZI ZIÓÁLLÓ ACÉL L IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁN Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz is IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁNOK SZÉLES

Részletesebben