Korszerű motordiagnosztika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korszerű motordiagnosztika"

Átírás

1 Korszerű motordiagnosztika Alapvető elméleti leti és gyakorlati ismeretek (2.)

2 Keverékösszet sszetétel-szabályozás és -diagnosztika 1. A keverékösszet sszetétel tel szabályzoz lyzozása 2. A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája 3. GázemissziG zemisszió-diagnosztika

3 A keverékösszet sszetétel tel szabályzoz lyzozása A keverési arány a levegő és s a tüzelt zelőanyag tömegart megaránya, célszerc lszerűen en az 1 kg tüzelt zelőanyaghoz kevert levegő tömegével kifejezve, példp ldául: 14,7 kg : 1 kg, azaz 14,7 kg/kg. Sztöchiometrikus keverési arány Kémiai számítással ssal meghatározhat rozható,, hogy ideális esetben mennyi levegő (mennyi oxigén) szüks kséges a tüzelt zelőanyag tökéletes t oxidáci ciójához. A számítás s kiinduló adata a tüzelt zelőanyag összetétele. tele. Tüzelőanyag Sztöchiometrikus keverési arány r o (kg/kg) benzin normál 14,8 benzin szuper 14,7 gázolaj 14,5 autógáz 15,5 metán 17,2 metanol 6,4

4 A keverékösszet sszetétel tel szabályzoz lyzozása A légviszonytényezőt (a német n és s német n orientáci ciójú szakirodalomban) a görögg lambda (λ)) betűvel jelölik. lik. A légviszony l λ = m L,tényl nyl./m L,elm elm. λ = r/r o ; Ha r = r o, akkor λ = 1, azaz sztöchiometrikus összetételű a keverék Ha r > r o, akkor λ > 1, azaz a keverék tüzelőanyagban szegény Ha r < r o, akkor λ < 1, azaz a keverék tüzelőanyagban dúsd

5 A keverékösszet sszetétel tel szabályzoz lyzozása katalizátor tor előtt --- katalizátor tor után A katalizátor tor utáni szennyező- anyag-koncentr koncentrációk k alakulása csupán n egy szűk k tartományban megfe- lelő mértékű mindhárom komponens szempontjából: λ = 1,0 ± 0,03, tehát t 3%. A 3% a tűrésmezt smező - lambda-ablak ablak

6 A légviszonytényező számítása sa (Brettschneider-formula) λ = A A 1 2 Ahol: A 1 = µ x K 21 [ CO] [ CO2 ] [ CO + ] [ CO2 ] A 2 = [ CO ] [ CO] [ NO ] H K O W + + [ O ] K + CO 2 2 H CV O [ CO2 ] + [ CO] (...) [ CO] [ ] CV CV CV CV ([ CO2 ] [ CO] K1 [ HC] ) x = a levegő nedvességtartalma [kg vízgőz / kg levegő] nagyon kicsi W CV = H/C arány 0 O CV = O/C arány 0,0175 H CV = H/C atomszámarány 1,7261 K = hidrogénegyensúlyi állandó 3,5 K1 = átszámítási tényező a FID-mérésről az NDIR módszerre (a műszergyártó adja meg) NO/2 = nitrogén-oxid 0

7 A légviszonytényező számítása sa (Egyszerűsített Brettschneider-formula) λ = [ CO ] 2 + [ CO] ,423 [ O ] 1,51 0,0088 ( 3,5 + [ CO] / [ CO2 ]) ( [ CO ] + [ CO] + K [ HC] ) 2 ([ CO ] + [ CO] ) 2 K koncentráci ció,, CO, CO 2,, HC, O 2 komponensek tf%, FID/NDIR műszergyártói i adat Az új zöldkártya rendelet (a a 7/2002. (VI. 29.) GKM BM BM-KvVM együttes rendelet) ) is az egyszerűsített Brettschneider formulával számol.

8 Számp mpélda: A légviszonytényező számítása sa (Egyszerűsített Brettschneider-formula) A vizsgált jármj rmű katalizátor tor után n mért m értékei az alábbiak: CO 2 15,9 tf% CO 0,01 tf% O 2 0,1 tf% HC 15 ppm = 0,0015 tf% λ = 15,9 + 0, ,1 + 1,423 1,51 0,0088 ( 3,5 + 0,01 / 15,9) ( 15,9 + 0, ,0015) ( 15,9 + 0,01) = 1,005

9 A keverékösszet sszetételtel szabályoz lyozása λ-szabályozás s (definíci ciók): A szabályzott berendezés a motor. A szabályz lyzóberendezés hatása a szabályzott berendezésre, a motorra irányul. A szabályz lyzóberendezés a lambda-szond szondából és s a szabályoz lyozó- elektronikából áll. A szabályz lyzásban a beavatkozóegys egység (végrehajt grehajtóegység, g, állítómű) ) a benzinbefecskendező porlasztó,, pontosabban annak elektromágneses tekercse. Szabályzott jellemző a légviszony. l A szabályz lyzójellemző (a szabályzott jellemző paramétere) a lambda- szonda feszülts ltségjele, mely a kipufogógáz z oxigénkoncentr nkoncentrációján ke- resztül l van függvf ggvénykapcsolatban a szabályzott jellemzővel. Módosított jellemző a befecskendezett tüzelt zelőanyag mennyisége, melyet a befecskendezési si idő módosításával állítunk be.

10 A keverékösszet sszetételtel szabályoz lyozása λ-szabályozás s (definíci ciók): A rendelkezőjel váltja ki a szabályz lyzási folyamatot. A lambda-szab szabá- lyozásn snál ez a beavatkozóegys egység,, a porlasztó aktiválását t szolgáló jel. A vezetőjel a lambda megkívánt értéke. Mivel ennek konkrét értéke esetünkben nem változik v (λ( = 1,0), így azt nevezhetjük alapjelnek is. A lambdaszabályoz lyozás ennek megfelelően en értéktartó szabályoz lyozás. Azt a tartományt, amelyen belül l a módosm dosított jellemző beáll llítható (szabályozhat lyozható), módosítási si tartománynak nevezzük. Esetünkben ez lambda = 0,97...1,03 értéktartománynak megfelelő tüzelőanyag- mennyiség. A zavarójel a szabályzott szakaszra kívülrk lről l ható minden olyan jellemző, amely szabályoz lyozási eltérést okozhat. A lambdaszabályoz lyozásnál ide tartoznak a szabályzott szakasz tömítettlenségei,, a forgattyúsh sház- szellőztet ztetés s változv ltozó gázösszetételetele stb.

11 A keverékösszet sszetételtel szabályoz lyozása λ-szabályozás Kiindulás: dús d s keverék (kipufogógázban kicsi az O 2 - koncentráci ció, így a lambda- szonda-fesz feszültség közelítőleg leg 800 mv) A szabályz lyzóelektronika a szegény nyítésére ad parancsot Eredmény: szegény keverék (a kipufogógázban az oxigénkoncentráció megnő,, a lambdaszonda feszülts ltsége kb mv) A szabályz lyzó dúsít (zárul a szabályoz lyozási kör) k irányítóegység dúsít U λ-szonda = 0,2 V sok O 2 a kipufogógázban növelt tü.a. mennyiség szegény keverék dús keverék csökkentett tü.a. mennyiség kevés O 2 a kipufogógázban U λ-szonda = 0,8 V irányítóegység szegényít

12 A keverékösszet sszetételtel szabályoz lyozása A motor keverékk kképzése, működésének fázisai, f kipu- fogása mind-mind véges v idő alatt zajlik le. Szabály lyzás-technikai szempontból ez holtidőt t jelent, szak- nyelven fogalmazva a szabályzottlyzott szakasz holtidős. A keverékösszet sszetételtel válto- zása a motor kimenő jellemzőit módosítja, ez nem tör-ténhet ugrásszer sszerűen! en! A szabályzónaknak ezért integráló tagot kell tartalmaznia..

13 A keverékösszet sszetételtel szabályoz lyozása Az integrátor tor bemenő fe- szülts ltségét t a lambdaszonda komparátor közvetk zvetítésével vel határozza meg. A λ = 1 előírt érték k a komparátor re- ferencia (előre beáll llított, állandó) ) feszülts ltségével állít- ható be. Amikor a szonda ki- menő feszülts ltsége eléri a komparátor referencia-fe fe- szülts ltségét, t, a komparátor át- billen és s meghajtja az integrátort.

14 A keverékösszet sszetételtel szabályoz lyozása A szabályz lyzóelektronika,, a lambdaszonda-hőmérs rséklet és öregedés s szempontjából leg- stabilabb jelleggörbe rbe-tarto- mányánaknak kihasználása sa érde- kében,, a komparátor és s az integrátor tor közötti, k ún. lambdaeltoló tagot alkalmaz. Ez dús d s keverék k esetén, időkésleltetést st valósít t meg, tehát t a dús d s keverékű állapotot hosszabb ideig tartja fenn! Szegény keverék k esetén n nem késleltet.

15 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája A lambdaszabályz lyzó rendszer ún. szon- dafelügyelettel is kiegész szül. A szabályzás alapfeltétele tele az, hogy a szon- da megfelelő feszülts ltséget szolgáltasson.. Ezt a szonda csak o C felett tudja létrehozni. l Ezért a szondafelügyelet a lambdaszonda feszülts ltségét t figyelve dönt arról, hogy engedélyezze lyezze-e e a szabályz lyzási kör r beindítását. t. A keverékösszet sszetételtel beszabályoz lyozásá- nak paramétereit, pillanatnyi üzemi értékeit az ECU (digitális motor- irány nyító egység) g) a kiolvasóműszerek szerek segíts tségével hozzáférhet rhetővé teszi.

16 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája Diagnosztika a TECH-1 1 műszer m alapján: FO: DATENLISTE (adatlista): vizsgálati üzemmód d kiválaszt lasztás O2 SENSOR KREIS: megállap llapítható,, hogy a lambdaszabályoz lyozó kör nyitott, tehát t nem üzemel, vagy zárt, z tehát t a szabályoz lyozófunkciót teljesítő állapotban van-e. A motort alapjáraton, üzemmelegen járassuk. A zárt z állapotra a GESCHL. rövidr vidítés s utal. O2 (LAMBDA) SONDE: a lambda-szond szondáról l jövőj tényleges feszülts ltséget, feszülts ltségváltozást követhetjk vethetjük k nyomon. A motor alapjárat ratán, üzemmeleg állapotban a feszülts ltség g mv között változik. v O2 INTEGRATOR: a lambda-szonda lépésértékét t olvashatjuk ki. integrátor torának aktuális

17 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája A lambdaszabályoz lyozás integrátor torán át t lehet a lambda-szab szabályozás ten- denciáját értékelni: Ha példp ldául a beszívott levegő/t /tüzelőanyag keverék k túl t l szegény (a tényleges érték k lépés l Schritte) ) a lambda-szonda integrátor torának értéke mindaddig fokozatosan növekszik, n ameddig a lambda-szonda szonda dús d keveréket ket nem jelez. Ezt követk vetően en az integrátor tor a lépésértl rtékét csökkenteni kezdi. A A névleges n érték: lépés l s között k van. Hibamentes működés m esetén n az integrátor tor folyamatosan ingadozik a 128-as érték k körül, k vagyis kb között. k Próbaút t során teljes motorterhelésn snél, 4000 min - 1 alatt az integrátor tor névleges értéke 128 lépés, l 4000 min - 1 felett lépés. l

18 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája O2 LL-KENNFELD: az alapjárati (LL-Leerlauf Leerlauf) ) jellegmezőn n (Kennfeld( Kennfeld) keresztül l képes k megtanulni a vezérl rlőegység g az ideális keverékállapott llapottól való eltérést. A tanulási folyamat akkor aktivizálódik, ha az integrátor tor lépésértéke nagyobb, mint egy megadott küszk szöbérték. A komputer megtanulja a korrigált adatot és később a légnyelésadathoz ezt rendeli hozzá mint korrigált értéket.

19 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája A korrekció értékét t alapjáraton, és s az ahhoz közeli k terhelésn snél, az O2 LL-KENNFELD tár r tartalmazza. Ez az informáci ció nem vész v el, sem a tápfeszültség g megszüntet ntetése, sem a motor újraindítása után. A memóri riában az O2 LL-KENNFELD névleges n értéke: lépés l között van. A tanulási folyamat csak akkor következik k be, ha a lambdaszabályoz lyozás aktív és s a motor normálisan (tárolt hibakód d nélkn lkül) l) működik, m és természetesen ha a fojtószelep alaphelyzetben van. Az alapjárati jellegmező-korrekci korrekció az egész motorjellegmezőre re kihat, de mégis m főképpen az alsó fordulatszám m tartományban dominál.

20 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája Gyakorlati példa: p Ha néhány n ny perces rendszerstabilizálódás s után n az O2 LL-KENNFELD értéke lépés l és s az O2 INTEGRATOR értéke lépés, l akkor a rendszer szegény nyít, a keverék k túl t l dús. d Ha az O2 LL-KENNFELD értéke lépés l és s az O2 INTEGRATOR értéke lépés, l akkor a rendszer dúsít, d a keverék k túl t l szegény.

21 A keverékszab kszabályozás s diagnosztikája Ha az integrátor tor tartósan lépésen l áll, akkor a keverék k túl t l dús. d (Erről l természetesen gázelemzg zelemzővel is meggyőződhet dhetünk. nk.ö Az okok a következk vetkezők k lehetnek: a a tüzelt zelőanyag-tápnyomás s túl t l nagy, a a nyomásszab sszabályozó hibás, a a tüzelt zelőanyag-visszatérő vezetékág g eltömődött tt vagy összenyomódott, a a szívócs csőtől l a nyomásszab sszabályozóhoz menő gumicső tömítetlen, tetlen, a a tüzelt zelőanyag-tartályt szellőztet ztető szelep állandóan nyitva van, tömítetlenség g a tüzelt zelőanyag-porlasztónál, l, a hűtőközeghőmérséklet-érzékelő hibás, a lambdaszonda hibás, az ECU hibás.

22 Lambdadiagnosztika A lambdaszonda jele ideális diagnosztikai informáci cióhordozó,, mert feszültségjel, mely szerviz-mérőműszerekkel szerekkel jól j l mérhetm rhető, jelnagysága ga a méréshez m előer erősítést st nem igényel ( mv), jel/zaj viszonya nagyon kedvező, értékváltozása (az idő függvényében) jellegzetes, nagy amplitúdójú, a a jel értéke szinte csak a keverékösszet sszetételtől függ, a a jel tulajdonságai a jeladó öregedésével kevéss ssé és értelmezhetően en változnak, a a jelelvétel, azaz a hozzáférhet rhetőség g egyszerű.

23 Lambdadiagnosztika 1. motorváltozat mérési üzemállapot: alapjárat mérési eredmények: CO: 0,007% CO 2 : 15,6% HC: 45 ppm O 2 : 0,0% lambda: : 1, motorváltozat mérési üzemállapot: alapjárat mérési eredmények: CO: 0,005% CO 2 : 15,5% HC: 0,0 ppm O 2 : 0,0% lambda: : 1,004 értékelés: lambdaszabályz lyzás: : jój CO-koncentr koncentráció: : jój Nagyon gyors szabályz lyzási frekvencia (kb( kb. 7 Hz), az elérhet rhető szondafeszülts ltség-tartomány nincs kihasználva. értékelés: lambdaszabályz lyzás: : jój CO-koncentr koncentráció: : jój Kis szabályz lyzási frekvencia (0,5 Hz), az elérhet rhető szondafeszülts ltség-tartomány kihasznált.

24 Lambdadiagnosztika 3. motorváltozat mérési üzemállapot: 3000 min -1 mérési eredmények: CO: 0,033% CO 2 : 15,6% HC: 11,0 ppm O 2 : 0,0% lambda: : 1,00 4. motorváltozat mérési üzemállapot: 3000 min -1 mérési eredmények: CO: 0,01% CO 2 : 15,5% HC: 4,0 ppm O2: 0,0% lambda: : 1,001 értékelés: lambdaszabályz lyzás: : jój CO-koncentr koncentráció:jó Szabályoz lyozási frekvencia 4 Hz, az elérhet rhető szondafeszülts ltség- tartomány kihasznált. értékelés: lambdaszabályz lyzás: : jój CO-koncentr koncentráció: : jój Szabályoz lyozási frekvencia 1,5 Hz, az elérhet rhető szondafeszülts ltség- tartomány kihasznált.

25 Lambdadiagnosztika 5. motorváltozat mérési üzemállapot: alapjárat mérési eredmények: CO: 0,963% CO 2 : 15,1% HC: 104,0 ppm O 2 : 0,0% lambda: : 0,972 értékelés: lambdaszabályz lyzás: nem megfelelő CO-koncentr koncentráció: : jój Hibás s szonda, rendellenesen nagy szabályz lyzási frekvencia. 6. motorváltozat mérési üzemállapot: 3000 min -1 mérési eredmények: CO: 0,11% CO 2 : 15,6% HC: 8,0 ppm O 2 : 0,0% lambda: : 0,999 értékelés: lambdaszabályz lyzás: : jój CO-koncentr koncentráció: : nagy A jel átlagértéke nagy, a referenciaszint feletti, ebből következik, hogy erre a motorváltozatra a CO-átlagszint pillanatnyi nagy. értéke

26 Lambdadiagnosztika 7. motorváltozat mérési üzemállapot: alapjárat mérési eredmények: CO: 0,002% CO 2 : 14,7% HC: 5,0 ppm O 2 : 1,1% lambda: : 1, motorváltozat mérési üzemállapot: alapjárat mérési eredmények: CO: 0,201% CO 2 : 15,3% HC: 189,0 ppm O 2 : 0,0% lambda: : 0,99 értékelés: lambdaszabályz lyzás: nem megfelelő CO-koncentr koncentráció: alacsony Nincs keverékösszet sszetétel-szabályozás. értékelés: lambdaszabályz lyzás: nem megfelelő CO-koncentr koncentráció: : nagy Rendellenes szabályz lyzás, magas szondafeszülts ltség-átlagszint. tlagszint.

27 Működési elv: Gázelemzők A diagnosztikai gyakorlatban az infravörös- elven (NDIR) működőm műszerek terjedtek el. A mérési m elv azon alapul, hogy a különbk nböző atomokból l felépülő molekulájú gázok az infravörös s hullámhossz mhossz-tartományú sugárz rzás energiáját t anyagfajtájuknak juknak megfelelően en nyelik el. A szén-monoxid példp ldául a 4,6 µm hullámhossz mhosszúságú sugarakat abszorbeálja. A CO, a HC és s a CO 2 tehát t a beérkez rkező fény különböző hullámhossz mhosszúságú sugarait nyeli el (CO 2 : 4,2 µm,, HC: 3 3,5 µm).

28 Gázelemzők mikro-áraml ramlásmérős s elven működő NDIR mérőkamram (1 érzékelő-kamra kamra V 1 és s V 2 kiegyenlítő térfogattal, 2 áramlásérzékelő,, 3 mérőküvetta,, 4 forgó blende, 5 infravörös s sugárz rzó) optikai szűrős s elven működőm NDIR mérőkamra 1. mintavevő szonda, 2. főszf szűrő,, 3. kondenzvíz leválaszt lasztó,, 4. finomszűrő,, 5. mágnesszelep, 6. membránszivatty nszivattyú,, 7. nyomáskapcsol skapcsoló, 8. biztonsági tartály, 9. mérőküvetta, 10. kipufogógáz z kivezetés)

29 Gázelemzők 3-gáz z analizátor 1 infra-sug sugárzó, 2 mérőkamra, 3 NDIR-mérőkamr kamrák, k, 4 blende, 5 kipufogó gáz, 6 infra-sz szűrő, 7 elektronika)

30 Oxigén-érz rzékelő cella Gázelemzők Az anód ólomból l a katód d nikkelből l készk szül. A katódon lezajló reakció (redukció): O 2 + 2H 2 O + 4e 4OH Az anód d reakció (oxidáci ció): 2Pb + 4OH 2Pb + 2H 2 O + 4e A környezeti k levegőre (20,9 tf% % O 2 ) a cella 1,4 µa A jelet ad. (Mivel a szondareakció az ólom oxidáci ciója, a cella a szabad levegő oxigénj njével érintkezve elöregszik.) Az érzékelő kimenő jele az NTC terhelő ellenáll lláson folyó áram, amely arányos az oxigén-koncentr koncentrációval.

31 Lambda-szab szabályzás s zavarelhárító képessége A az ellenőrz rzés s kezdete B a zavaró jellemző felismerése se (A-B) max. = 60 s B) max C a szabályoz lyozás s felismerése se (B-C) max. = 60 s C) max D a zavaró jellemző megszűnt ntének nek felismerése se (C-D) max. = 60 s D) max E a szabályoz lyozás s felismerése se (D-E) max. = 60 s E) max D

32 Gázelemzők Motorfordulatszám m mérésm Univerzális megoldás s a motortömbre mbre vagy a motorházban egyéb b helyre mágnessel felerősíthet thető adó,, amely zaj- vagy a rezgés-spektrum spektrum alapján n (e kettő közül l automatikusan a jobbik jelet választva) v közvetlenül l a kiért rtékelő műszerbe bevezethető jelet szolgáltat ltat (AVL( AVL). Ez a módszer m univerzálisan alkalmazható mind benzin, mind dízel d üzemű motorok esetében. világító dióda da (LED) mikrofon mágnes gyorsulás-érz rzékelővel műanyag házh

33 Motorfordulatszám m mérésm A mérési m elv kétfk tféle jelet használ l fel a kiért rtékeléshez: a a motor testrezgéseit seit és a a levegőrezg rezgéseket. A rendszer egyidejűleg mindkét t jelet érzékeli és s a fordulatszám számításához automatikusan a jobbat veszi figyelembe. A műszer m a mért m jelből l speciális kiért rtékelő algoritmus segíts tségével képzi k a fordulatszám jelet. érzékelt nyers jel fordulatszám m jel

34 Motorfordulatszám m mérésm Érz rzékel kelő felfogatás csavarfejek csavarfejek lemezrészekfémtartókolajleeresztő csavar sík k lemezr szek fémtartf mtartók k olajleeresztő csavar

35 Motorfordulatszám m mérésm A motorrezgések felhasználása sa mellett a gépjármű generátor által előáll llított váltakozó feszülts ltség jel is alkalmas lehet motorfordulatszám m mérésre m (Gutmann( Gutmann). A műszert m az akkumulátor kapcsaira köt-jük.. A mérés m s során n az egység g a generátor váltakozó feszülts ltség g jelét t leválasztja, lasztja, felerősíti, majd négyszn gyszögjellé alakítja. Ezután n egy lépésben l kiszámítja a generátor és s a forgattyústengely helyes fordu- laszám-átt ttételét, t, majd ezután n a fordulat- számot már m r csak a generátor töltt ltő impul- zusain keresztül l méri. m Áramellátása a vizsgált jármű villamos hálózath zatáról l törtt rténik. A mérés s előtt a motor hengerszámát t be kell állítani.

36 Gázemisszió-diagnosztika A gázemisszig zemisszió-diagnosztika gyűjt jtőfogalom. A gáz-g és ré- szecskekibocsátást st meghatároz rozó valamennyi rendszertulaj- donság,, funkció,, szerkezeti egység g műszeres m vizsgálat latát jelenti. Lehet külsk lső (off board) és s fedélzeti (on( board) mérőrendszerű, folyamatos és időszakos adatelérésű.. A gázemisszió-diagnosztika feladatát t tekintve lehet ellenőrz rző (hatósági) és s beáll llítás, beszabályoz lyozás). szervizművelet velet-támogató (állapotfeltárás,

37 Gázemisszió-diagnosztika Az emissziótechnika két t főf technikai generáci ciója: 1. I. emissziótechnikai generáci ció kipufogógáz- keverékk kképzés s nem elektronikusan irány nyított, utókezel kezelés s nincs. 2. II. emissziótechnikai generáci ció a keverékk kképzés s elektronikusan irány nyított, tott, a kipufogógáz- utókezel kezelés s katalizátorral torral törtt rténik.

38 I. emissziótechnikai generáci ció gázemisszió-diagnosztikája Az ún. II. emissziótechnikai generáci ció megoldásain sainál sincs a motorban lejátsz tszódó égésfolyamatra, az anyagátalakul talakulásra az elektronikus keverékir kirányításnak behatása, ezért a motor nyers,, tehát t a kipufogógáz-ut utókezelés s előtt mérhetm rhető emissziós jellemzői i azonosak az I. emissziótechnikai generáci ció ó -ból származ rmazó kipufogógáz összetételével,, ha azonos a légviszony, l ennek megfelelően en a vonatkozó alapismeretek közösekk sek.

39 I. emissziótechnikai generáci ció gázemisszió-diagnosztikája Ha üresjáratban, ún. emelt üresjárati (n eü ), kb min -1 fordulaton mérünk (hazai előírás n eü = n N. 0,6), akkor a 0,1... 1,5 tf% (régi típusoknál 2,0 tf%) közötti CO érték helyes működésű főfúvókarendszerre enged következtetni.

40 I. emissziótechnikai generáci ció gázemisszió-diagnosztikája A terhelt motor vizsgálat latához görgős járműfékpad szüks kséges. A mérés m s alapinformáci cióját t a motor CO gázkagylógörbéje adja, melyből l ki kell venni a munkaadatokat

41 Motor-üzem zemállapot: alapjárat, CO-koncentr koncentráció: : 0,5 3,0 tf% Lehetséges hibaforrások: A nagy CO-koncentr koncentráció oka általában: hibás s beáll llítás, tüzelőanyag-tápnyomás s rendellenesen nagy, benzin a motorolajban, nem üzemmeleg motor, az előírt vizsgálati feltételek telek be nem tartása. A nagy CO-koncentr koncentráció oka karburá- tornál: a a légszl gszűrő eltömődött, tt, az úszószint szint magas, nem előírásos fúvókamf kaméret, a dúsítószelepszelep hibás, a a TN indító hibás. A nagy CO-koncentr koncentráció oka elektronikus szabályoz lyozású keverékk kképző-rendszernél: a a hőmérsh rséklet-érzékelő hibás, hibás s kódbek dbeállítás, kapcsolóá óállás, a légnyelésmérő hibás. A kis CO-koncentr koncentráció oka általában: hibás s beáll llítás a a tüzelt zelőanyag-tápnyomás s rendellenesen kicsi, fals levegő bejutása a szívórendszerbe, előírt vizsgálati feltételek telek be nem tartása, mintavételi, teli, mérési m hibák. A kis CO-koncentr koncentráció oka karburátorn tornál: az úszószint szint alacsony, nem előírásos fúvókamf kaméret, elszennyeződött fúvóka. f A kis CO-koncentr koncentráció oka elektronikus szabályoz lyozású keverékk kképző rendszernél: hibás s kódbek dbeállítás s (kapcsolóá óállás), befecskendezőszelep-elszennyeződés. s.

42 Motor-üzem zemállapot: intenzív v gyorsítás, s, CO koncentráci ció: : 1,0 3,0 tf% Lehetséges hibaforrások: A nagy CO koncentráci ció oka karburátorn tornál: a a gyorsítószivatty szivattyú hibás, a a gyorsítószivatty szivattyú hibás s beáll llítású, rendellenesen nagy viszkozitású olaj a csillapítódugatty dugattyú munkahengerében (SU karburátor). A kis CO-koncentr koncentráció oka karburátorn tornál: a a gyorsítószivatty szivattyú hibás, nincs olaj a csillapítódugatty dugattyú munkahengerében (SU karburátor). A kis CO-koncentr koncentráció oka elektronikus szabályoz lyozású keverékk kképző-rendszernél: légnyelésmérő,, illetve a fojtószelep szelepállás-érzékelő potenciométer ter hibás, légnyelésmérő elmozdulóeleme eleme hibás s (szorul stb.), vezérlődugattyú szorul (K-Jetronic Jetronic).

43 Motor-üzem zemállapot: részterhelr szterhelés, s, a CO-koncentr koncentráció: : 0,1 1,5 tf% (régi típusoknt pusoknál l 2,0 tf%) Lehetséges hibaforrások: A nagy CO-koncentr koncentráció oka átalában: tüzelőanyag-tápnyomás s túl t l nagy, a a motor nem üzemmeleg. Karburátorn tornál: a a légszl gszűrő eltömődött, tt, az úszószint szint magas, nem előírásos fúvókamf kaméret, kilazult fúvóka, f az indítórendszer nem kapcsol ki, a dúsítószelepszelep hibás s (tömítetlen), tetlen), Elektr.. szab. kev.-képz pző rendszer: hibás s hőmérsh rséklet-érzékelők, k, hibás felmelegedésszab sszabályzó, hibás s kódbek dbeállítás, kapcsolóá óállás, rendszer szüks kségállapotban A kis CO-koncentr koncentráció oka általában: (mellékt ktünet: rángatr ngatás): tüzelőanyag-tápnyomás s alacsony, fals levegő bejutás s a szívórendszerbe, gyújtáskihagyás, s, eltömődést okozó szennyeződés s a tüzelőanyagtartályban, tü.a.-szellőztetőrendszer hiba. A kis CO-koncentr koncentráció oka karburátorn tornál: az úszószint szint alacsony, nem előírásos méretm retű fúvóka, fúvóka-elszennyeződés. s. A kis CO-koncentr koncentráció oka elektronikus szabályoz lyozású keverékk kképző rendszernél: befecskendezőszelep-elszennyeződés, s, hibás s felmelegedés-szab szabályzó (K-Jetronic Jetronic),

44 Motor-üzem zemállapot: teljes terhelés, a CO-koncentr koncentráció: : 1,0 6,0 tf% Lehetséges hibaforrások: Ok karburátorn tornál: tüzelőanyag-tápnyomás s túl t l nagy, nem előírásos fúvókamf kaméret, az úszószint szint magas, laza fúvóka, f TN indító hibás, fúvókatű/fúvóka kopás, ill.. rossz beáll llítás (SU karburátor), indítóautomatika nem kapcsol ki teljesen, a a légszl gszűrő eltömődött, tt, a a szelepvezérl rlés s beáll llítása helytelen. Ok elektr.. szab. kev.. rendszernél: a rendszertápnyom pnyomás nagyon nagy, a a hőmérsh rsékletérzékelő hibás, hibás felmelegedésszab sszabályzó hibás s kódbek dbeállítás/kapcsolóállás. A kis CO-koncentr koncentráció oka általában: tüzelőanyag-szűrő eltömődött, tt, eltömődést a tüzelt zelőanyag-tartályban, hibás s tüzelt zelőanyag-szellőztető rendszer, fals levegő bejutása a szívórendszerbe. A kis CO-koncentr koncentráció oka karburátorn tornál: a a tüzelt zelőanyag-tápnyomás s kicsi, a dúsítórendszer nem üzemel, nem előírásos fúvókamf kaméret, a a fúvókatf katű helytelen beáll llítása, az úszószint szint alacsony. Elektronikus szab. kev.. rendszernél: a a rendszer tüzelt zelőanyag-tápnyomás s kicsi, befecskendezőszelep-elszennyeződés, s, hibás felmelegedésszab sszabályzó, hibás s kódbek dbeállítás/ s/kapcsolóbeállítás, teljes terhelési dúsítód nem működik m

45 Gázemisszió-diagnosztika a CO/HC együttes mérésévelm nagyon nagy nagy nagy HCkoncentráció COkoncentráció kicsi nagy nagyon kicsi Tünet egyenlőtlen járás, járműhaladáskor rángatás egyenlőtlen járás, járműhaladáskor rángatás A motor mechanikai állapota a szívórendszer tömítetlen Hibaforrás gyújtórendszer keverékképzés meghatározott fordulat és terhelési tartományban járásegyenlőtlenség, megcsuklás gyújtáskimaradás túl dús keverék a keverék rendellenesen szegény ( HC mérés!) nagy normális egyenlőtlen alapjárat szelephézag kicsi nagy kicsi egyenlőtlen alapjárat szegény keverék ( HC mérés!) nagy nagy egyenlőtlen alapjárat túl dús keverék nagy (> 1000 ppm) normális HC a hűtőközegben motorféküzemben (üresjárat 4000 min -1 fordulaton 30 s-ig, majd hirtelen gázelvétel) a kiegyenlítőtartály gázterében mérve olajtúlfogyasztás hengerfejtömítés hibás

46 A II. emissziótechnikai generáci ció gázemisszió-diagnosztikája Az Otto-motorokon gázemisszig zemisszió-diagnosztika feladatai: a nyers kibocsátás s vizsgálata, áttételesen telesen az égés s ellenőrz rzése, a katalizátor tor utáni kibocsátás s vizsgálata, a katalizátor tor hatásoss sosságának (átalak( talakítási fokának) ellenőrz rzése, a keverékösszet sszetétel-szabályozás s ellenőrz rzése. Részletesebb ismertetés s a környezetvk rnyezetvédelmi technika ellenőrz rzése címűc részben! Komponens Koncentráció szénmonoxid [CO] < 0,1 tf % szénhidrogén [HC] < 20 ppm széndioxid [CO 2 ] > 15,0 tf % oxigén [O 2 ] < 0,3 tf%

47 A szénhidrog nhidrogén-emisszió és s a szénhidrog nhidrogénmérés A motorhajtó- és s kenőanyagok szénhidrog nhidrogének, nek, illetve szén- hidrogén n bázisb zisúak. A motorhajtóanyagot anyagot a benzint, a gázolajat g kőolajból l származ rmazó,, hozzávet vetőleg 200 szénhidrog nhidrogén-vegyület alkotja. Az LPG-t, a cseppfolyósított propán-but bután n gázt, g döntd ntő mennyiségben propán; a CNG-t, a földgf ldgázt pedig metán n szén- hidrogén n alkotja. A motorhajtóanyagk anyagkéntnt szóbaj bajöhető bio tü- zelőanyagok és s az alkoholok is szerves vegyületek, szénhidrog nhidrogén- származ rmazékok.

48 A szénhidrog nhidrogén-emisszió és s a szénhidrog nhidrogénmérés A szennyezőforr forrásokat két t főcsoportba f soroljuk: 1. PárolgP rolgási, kigőzölg lgési emisszió a a tüzelt zelőanyag-tankolásakor elpárolg rolgó,, a tüzelt zelőanyag-sugárból, illetve a tankból l kiszorított szénhidrog nhidrogéngőz), a a gépjg pjármű tüzelőanyagellátó-rendszeréből: a tüzelt zelőanyag- tartályb lyból, l, a karburátor úszóházából l elpárolg rolgó szénhidrog nhidrogének, nek, korszerű járműveknél l a szellőztet ztetőrendszer hibája következtk vetkeztében. a a kartergáz-visszavezet visszavezetés s (PCV-rendszer) hibája miatt a környezetbe kijutó szénhidrog nhidrogének. nek. 2. A kipufogógáz-emisszi emisszió,, azaz a kipufogócs csövön n a környezetbe k távozt vozó szénhidrog nhidrogének. (Ne feledkezzünk meg itt a kenőolaj olaj-csepegésről, folyásokr sokról, a kellően en el nem ítélhető árokparti olajcserékr kről, melyek súlyos s víz-v és talajszennyezést st okoznak!)

49 A szénhidrog nhidrogén-emisszió és s a szénhidrog nhidrogénmérés A szénhidrog nhidrogén-emissziót, az azt alkotó vegyületek nagy száma miatt, nem az egyes anyagok vegyjelével, vel, hanem összefoglaló módon jelölj ljük. Az angol rövidr vidítésből l eredően en műszereinken m a HC jelölést olvashatjuk (HC = HydroCarbon), gyakran találkozunk lkozunk azonban, példp ldául a vonatkozó rendeletben is, a CH jelöléssel, de a C n H m, a C x H y rövidítés s sem ritka. A könyvben a műszerfeliratkm szerfeliratként használt HC és s a tudományos munkákban kban használt C n H m rövidítést egyaránt használjuk.

50 A szénhidrog nhidrogén-emisszió és s a szénhidrog nhidrogénmérés A kipufogógázban mintegy 200 C n H m anyagfajta van.. Ezek egyrésze azonos a tüzelt zelőanyag, a motorbenzin alkotóival (paraffinok, olefinek, aromások stb.), mások m az égéstérben jönnek j létre l a nem végtermv gtermékig végbemenő kémiai reakciók k során n (részoxid szoxidált anyagok: aldehidek, ketonok, szerves savak stb. és s termikus krakk-term termékek: acetilén, etilén, benzpirén n stb). Ezek összességét t a szervizdiagnosztikában használt HC-gázelemz zelemzők nem mutatják k ki! A típusvizsgt pusvizsgálatnál l alkalmazott össz-szénhidrogén- mérők k (lángioniz( ngionizációs detektorral működőm gázelemző) ) már m r jól j l közelk zelíti a teljes értéket. A részletes r elemzésre általában gázkromatogrg zkromatográfiás eljárásra van szüks kség. A szénhidrog nhidrogének nek emberi szervezetre gyakorolt káros k hatása, valamint ózon-,, illetve szmogképz pző hatása nagyon különbk nböző,, ezért azokat súlyozottan kell értékelni.

51 A kipufogási szénhidrog nhidrogén-emisszió okai A kipufogógázban találhat lható szénhidrog nhidrogén n a motorban nem tökéletesen t végbemenő égés eredménye. A motorban a szénhidrog nhidrogén n oxidáci ciója, fizikai okok miatt, 100%-os teljességgel nem megy végbe. v Tehát t minden esetben találhat lható szénhidrog nhidrogén n az utókezeletlen ( nyers ) kipufogógázban. Az okok közül k l fontos a lángkialvási jelenséget említj tjük k meg: az égésteret alkotó falak mentén, n, vékony, v hártyaszerh rtyaszerű rétegben, a láng l kialszik, az itt megbújó szénhidrog nhidrogén n nem lép l p reakcióba. További lánkialvási zóna alakul ki a dugattyúkorona korona-gyűrű-hengerfal hengeres résben, valamint a dugattyútet tető-hengerfej között, k tt, az FHP környezetében kialakuló résben. A kipufogási folyamatban az égésfolyamatból l kimaradt szénhidrog nhidrogén n keveredik az égéstermékekkel, és s a kipufogócs csövön n távozik. t

OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika)

OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika) OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika) 5. Kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet Szerző: Dr. Lakatos István Ph.D. egyetemi docens Az OBD I (On( Board Diagnosis) fedélzeti diagnosztikai rendszer

Részletesebben

ALTERNATÍV V ENERGIÁK Horváth JánosJ GEO-MONTAN A BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚC FELHASZNÁLÁSA SA A BIOGÁZ CO 2 koncentráci ció változás s az elmúlt lt 400 000 évben A CO 2 koncentráci ció növekedése Éghajlati

Részletesebben

Korszerű motordiagnosztika

Korszerű motordiagnosztika Korszerű motordiagnosztika Alapvető elméleti leti és gyakorlati ismeretek A belső égésű motorok kipufogógázai (Otto( Otto,, dízel) d 1. Égés s a belső égésű motorokban 2. Az emissziós összetevők k változv

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Otto motorok diagnosztikája és javítása. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Otto motorok diagnosztikája és javítása. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. Dr. Lakatos István Otto motorok diagnosztikája és javítása A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-30

Részletesebben

8 Időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat

8 Időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat 8 Időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat 8.1 Otto-motoros járművek időszakos környezetvédelmi felülvizsgálata az EU országaiban Az időszakos műszaki felülvizsgálat keretében Magyarországon 1977-ben,

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 4. Előadás Benzines gépjárművek emissziós vizsgálata, diagnosztikája Az égési folyamat be- és s kimeneti

Részletesebben

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005. Pályázat

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005. Pályázat Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005 Pályázat Vegyes ütemű üzemmódú motor működése A célkitűzés A belső égésű motorok kipufogógázainak a környezetre gyakorolt káros anyag kibocsátásának szennyező

Részletesebben

A pulzusmérő és s GPS használat latának lehetőségei az edzés során Tartalom: Edzés s pulzusmérővel Edzéspulzus zónákz Edzéspulzus meghatároz rozása Erőteljess teljességi övezetek Pulzus megnyugvási teszt

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

és adatfeldolgozó rendszer

és adatfeldolgozó rendszer Közös s adatbázis és adatfeldolgozó rendszer 2009. május m 7. Édes Marianna KSH VállalkozV llalkozás-statisztikai statisztikai főosztály Vázlat Előzm zmények SBS adat-el előállítás Nemzeti száml mlák A

Részletesebben

Építmények energetikai követelményei

Építmények energetikai követelményei Építmények energetikai követelményei Szikra Csaba Építészmérnöki Kar Padlók hőelnyelése Hőelnyelési tényező Kategóri riák: meleg félmeleg hideg Egyréteg tegű padló,, vagy egyréteg tegűnek tekinthető padló

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

FELSZÍN N ALATTI VIZEK. 3.gyakorlat. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus

FELSZÍN N ALATTI VIZEK. 3.gyakorlat. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus VÍZMINŐSÉGVÉDELEM FELSZÍN N ALATTI VIZEK MINŐSÉGE 3.gyakorlat Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus BMF-RKK KörnyezetmK rnyezetmérnöki Intézet HIDROGEOLÓGIA GIA - alkalmazott földtani f tudomány nyág

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 1. Előad adás Félévi követelmk vetelmények, diagnosztikai alapfogalmak, informáci ció hordozók. Henger

Részletesebben

Járművek energiafelhasználásnak mérése (Készült a Bolyai Ösztöndíj Támogatásával) Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens* (e-mail: lakatos@sze.

Járművek energiafelhasználásnak mérése (Készült a Bolyai Ösztöndíj Támogatásával) Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens* (e-mail: lakatos@sze. Járművek energiafelhasználásnak mérése (Készült a Bolyai Ösztöndíj Támogatásával) Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens* * Széchenyi István Egyetem, Közúti és Vasúti Járművek Tanszék (e-mail: lakatos@sze.hu)

Részletesebben

Dr. Duffek LászlL. szló. munkahelyeken. rvédelme. 2014.április 16.

Dr. Duffek LászlL. szló. munkahelyeken. rvédelme. 2014.április 16. Dr. Duffek LászlL szló Sugárz rzás s elleni védelem v a nukleáris medicina munkahelyeken. A dolgozók és s a páciensek p sugárv rvédelme 2014.április 16. A dolgozók sugárv rvédelme A nukleáris Medicinai

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben. 1. modul Benzinmotorok keverékképzése, benzinbefecskendező rendszerek

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben. 1. modul Benzinmotorok keverékképzése, benzinbefecskendező rendszerek Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1. modul Benzinmotorok keverékképzése, benzinbefecskendező rendszerek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása elnevezésű, HEFOP-3.5.1-K-2004-10-0001/2.0 EMIR azonosító számú központi program keretében megvalósuló pedagógustovábbképzések

Részletesebben

TŰZOLTÓGÉPJÁRMŰVEK VEZÉRLÉSE MÉLYKÚTI SÁNDOR

TŰZOLTÓGÉPJÁRMŰVEK VEZÉRLÉSE MÉLYKÚTI SÁNDOR TŰZOLTÓGÉPJÁRMŰVEK VEZÉRLÉSE MÉLYKÚTI SÁNDORS 2010. KEZELÉS S KONTRA VEZÉRL RLÉS A KEZELÉS S JELLEMZŐI A kezelő személy egyenként nt hajtja végrev a kezelési műveleteket. A végrehajtott v művelet m visszacsatolását

Részletesebben

Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai

Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai A típusjóváhagyó és gyártásellenőrző vizsgálatokról általában Az iparilag fejlett országok mindegyike hatósági

Részletesebben

6.1. Környezetvédelmi önfelügyelő rendszer E-OBD (Első rész Bevezető)

6.1. Környezetvédelmi önfelügyelő rendszer E-OBD (Első rész Bevezető) 6.1. Környezetvédelmi önfelügyelő rendszer E-OBD (Első rész Bevezető) Hatodik cikksorozatunk a gépjárművekben kiépített környezetvédelmi önfelügyelő rendszerről szól. A bevezetőben először az OBD lényegét

Részletesebben

dolás, felbontható kód Prefix kód Blokk kódk Kódfa

dolás, felbontható kód Prefix kód Blokk kódk Kódfa Kódelméletlet dolás dolás o Kódolás o Betőnk nkénti nti kódolk dolás, felbontható kód Prefix kód Blokk kódk Kódfa o A kódok k hosszának alsó korlátja McMillan-egyenlıtlens tlenség Kraft-tételetele o Optimális

Részletesebben

HIBA LEÍRÁSA P0001 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - szakadt áramkör P0002 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - áramkör vagy egység hibás működése

HIBA LEÍRÁSA P0001 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - szakadt áramkör P0002 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - áramkör vagy egység hibás működése KÓD HIBA LEÍRÁSA P0001 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - szakadt áramkör P0002 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - áramkör vagy egység hibás működése P0003 Tüzelőanyag mennyiség szabályozás - alacsony

Részletesebben

én! Készítette: Babicz Szabolcs 2012.06.21.

én! Készítette: Babicz Szabolcs 2012.06.21. Csökkentse fűtési f költsk ltségét, t, akár 80-90 százal zalékkal! Így csinálom én! Energiafűz z termesztés s kisüzemben Készítette: Babicz Szabolcs 2012.06.21. www.hollandalma.hu Ebből l lett elegem!

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 5. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz KORRÓZI ZIÓÁLLÓ ACÉL L IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁN Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz is IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁNOK SZÉLES

Részletesebben

NTP_HTAR. Tehergépj. TECH_08_D4_NTP projekt. Ignácz Ferenc gépészmérnök, gépjármű műszaki szakértő. CEU Konferenciaközpont, Budapest

NTP_HTAR. Tehergépj. TECH_08_D4_NTP projekt. Ignácz Ferenc gépészmérnök, gépjármű műszaki szakértő. CEU Konferenciaközpont, Budapest pjármű balesetek vizsgálata korlátozott látási körülmk lmények közöttk TECH_08_D4_NTP projekt Ignácz Ferenc gépészmérnök, gépjármű műszaki szakértő Haszongépj pjárművek észlelhetősége korlátozott látási

Részletesebben

5.6. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Hatodik rész Mono-Jetronic rendszer I.)

5.6. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Hatodik rész Mono-Jetronic rendszer I.) 5.6. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Hatodik rész Mono-Jetronic rendszer I.) A Bosch a 80-as évek közepétől elsősorban kis-és alsóközép-kategóriás járművekhez kezdte gyártani

Részletesebben

Égési feltételek: Hıerıgépek. Külsı égéső Belsı égéső

Égési feltételek: Hıerıgépek. Külsı égéső Belsı égéső A belsıégéső motor olyan hıerıgép amely az alkalmazott hajtóanyag kémiai energiáját alakítja át hıenergiává, majd azt szerkezeti elemei segítségével mechanikai munkává alakítja Égési feltételek: Hajtóanyag

Részletesebben

A biomassza energetikai felhasználása,

A biomassza energetikai felhasználása, A biomassza energetikai felhasználása, sa, hazai szabályoz lyozás Dr. Nagy JózsefJ vezető főtanácsos szakmai tanácsad csadó Földművelésügyi és s Vidékfejleszt kfejlesztési si Minisztérium I. Ökoenergetikai

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18.

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18. A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Motorüzemi paraméterek emissziós összefüggései, méréstechnika. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Motorüzemi paraméterek emissziós összefüggései, méréstechnika. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Motorüzemi paraméterek emissziós összefüggései, méréstechnika A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem

Részletesebben

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12..

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12.. A hulladékgazd kgazdálkodási jogszabályok változv ltozásai Szabó Mónika Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2015. február 12.. Jogszabály módosm dosításoksok Törvény Új j végrehajtv grehajtási

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐK 1200-9000 kw SGB- alternatív égők Általános ismertető: Az SGB-...-GG gáz és tüzelőolaj, az SGB-...- GR gáz és könnyű fűtőolaj, az SGB-...-GN

Részletesebben

Kerti gépek katalogusa /2013

Kerti gépek katalogusa /2013 Kerti gépek katalogusa /2013 További információért kérjük, látogassa meg a www.gamagarden.eu honlapot. TARTALOMJEGYZÉK P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 GSS2500 Alkalmazás Kerti munkálatok során keletkezett

Részletesebben

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu IINTELLIGENS GÖRÉNYEZ G NYEZÉS Az intelligens görényez nyezéshez kapcsolódó műveletek P I P E C O N T R O L Mérnöki Iroda Kft. 8600 Siófok, Dózsa György u. 27/b Tel.: (+36) 84-506 702, Fax: (+36) 84-506

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

RÉSZECSKESZŰ R Ő R Ő L

RÉSZECSKESZŰ R Ő R Ő L Minden, amit tudni kell a RÉSZECSKESZŰ R Ő R Ő L Minden, amit tudni kell a LENGÉSCSILLPÍTÓKRÓL Z BLKTÖRLŐ LPÁTOKRÓL Z KKUMULÁTORRÓL KLÍMBERENDEZÉSRŐ L KIPUFOGÓRENDSZERRŐ L VILÁGÍTÁSRÓL RÉSZECSKESZŰ R Ő

Részletesebben

ügyvéd, egyetemi adjunktus

ügyvéd, egyetemi adjunktus Élelmiszeripari termékek, étrend kiegész szítők, kozmetikumok forgalmazásának jogi háttere h Magyarországon gon Előad adó: : Dr. Balázs Tamás ügyvéd, egyetemi adjunktus TÁRSULT RSULÁS 1055 BUDAPEST, HONVÉD

Részletesebben

Papp Zoltán. BMS Center Kft. 2013.05.23.

Papp Zoltán. BMS Center Kft. 2013.05.23. E-tanúsítás s 2013. január r 1-től 1 Változó jogszabályok Papp Zoltán épület energetikai tanúsító BMS Center Kft. 2013.05.23. Mi az energetikai tanúsítv tvány? és s mire használjuk ljuk Az energetikai

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben

Gépjárművek Üzemanyag ellátó

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései 5. Előadás Benzinbefecskendezés K-Jetronic D-Jetronic Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Fszt. 29. Befecskendező rendszerek

Részletesebben

AZ ELŐADÁS TARTALMA. Kenőanyagok. Személygépkocsi motorolajok. Hajtóműolajok. Gyakori kenéstechnikai problémák

AZ ELŐADÁS TARTALMA. Kenőanyagok. Személygépkocsi motorolajok. Hajtóműolajok. Gyakori kenéstechnikai problémák AZ ELŐADÁS TARTALMA Kenőanyagok Személygépkocsi motorolajok Hajtóműolajok Gyakori kenéstechnikai problémák A motorolaj igénybevétele és feladatai Belső égésű motorok korszerűsödése Fajlagos teljesítménynövekedés

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK. Kmecz Ildikó, Kőmíves József, Devecser Eszter, Sándor Tamás

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK. Kmecz Ildikó, Kőmíves József, Devecser Eszter, Sándor Tamás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK LEVEGŐSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM a NAT által NAT-1-0972/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium TELEPÍTETT

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7.

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7. Együttm ttműködés s a munkaügyi és s a szociális szférák k között k III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató WJLF, 2006. április 7. Kik is hát h Ők? a a közös k s kliensek regisztrált álláskeresők,

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag

Részletesebben

TWS oktatási program 2014 - Témakörök. Járműelektronikai és járműmechatronikai rendszerek /Befecskendező rendszerek/

TWS oktatási program 2014 - Témakörök. Járműelektronikai és járműmechatronikai rendszerek /Befecskendező rendszerek/ Oktatóközpont TWS oktatási program 2014 - Témakörök Járműtechnikai alapok /motor, erőátvitel, futómű/ Járműelektromosság /villamos berendezések és komponenseik/ Járműelektronikai és járműmechatronikai

Részletesebben

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt Bevezetés Üzembe helyezés el tt olvassa át ezt a leírást. Ez a biztonságos munka és a zavarmentes kezelés el feltétele. Tartsa be a használati utasításban és a motoron látható biztonsági utasításokat és

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

Plazma elektron spray ionizáló rendszer

Plazma elektron spray ionizáló rendszer Plazma elektron spray ionizáló rendszer tartalom Ismertetés 2... Fő funkciók 5... Jellemzők 7... Üzemmódok és alkalmazás 9... Tesztek és tanúsítványok 10... Technikai adatok 12... Csomagolás 13... 1. Ismertetés

Részletesebben

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A (megújuló) energia jelen és s jövőj EU stratégia 2007: az energiahatékonys konyság g 20%-os növeln velése az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkent

Részletesebben

Digitális mérőműszerek

Digitális mérőműszerek KTE Szakmai nap, Tihany Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt KT-Electronic MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális TV jel esetében? Milyen paraméterekkel

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató Távollévők k között k kötött, k tt, határon átnyúló szerződések sek (Budapest, 2015. március 19.. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

hibrid házh Nagy István info@nagy-adaptiv.hu 20-9519904; adaptiv.hu

hibrid házh Nagy István info@nagy-adaptiv.hu 20-9519904; adaptiv.hu Megújul juló energiaház, hibrid házh Nagy István Nagy Adaptív v Kft +36-20 20-9519904; info@nagy-adaptiv.hu adaptiv.hu Tartalom: 1. Miért kell szemléletm letmód d váltv ltás s az épületenergetiká- ban?

Részletesebben

Cetánszám. α-metil-naftalin (C 11 H 10 ) cetán (C 16 H 34 )

Cetánszám. α-metil-naftalin (C 11 H 10 ) cetán (C 16 H 34 ) Cetánszám, cetánindex A gázolajok gyulladási készségét jellemző tulajdonság. A cetánszámot speciális vizsgáló-motorban határozzák meg amely során a vizsgált gázolaj gyulladási hajlamát összehasonlítják

Részletesebben

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT 2.0L Euro5 Dízel MT Motor adatok Motor, elhelyezkedés elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

VIZSGABIZTOS KÉPZÉS. 18. Tüzelőanyag-ellátó berendezések. Emisszió. Dr. Finichiu Liviu. Budapest, 2012.

VIZSGABIZTOS KÉPZÉS. 18. Tüzelőanyag-ellátó berendezések. Emisszió. Dr. Finichiu Liviu. Budapest, 2012. VIZSGABIZTOS KÉPZÉS 18. Tüzelőanyag-ellátó berendezések. Emisszió. Dr. Finichiu Liviu Budapest, 2012. 2 Tüzelőanyag-ellátó berendezések, emisszió. 1. Benzinmotorok tüzelőanyag-ellátó berendezései, emisszió.

Részletesebben

nbiológiai Szakosztály zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Szigeti Ferenc

nbiológiai Szakosztály zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Szigeti Ferenc Felvételi Oktatási és s Minősítő Szakbizottság Matók Attila Humánbiol nbiológiai Szakosztály dr Kovács JózsefJ Gépjármű,, KözlekedK zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Mérnöki Szakbizottság Szigeti Ferenc

Részletesebben

LTSÉG G ALATTI DIAGNOSZTIKAI PARAMÉTEREKRE. tamus.adam@vet.bme.hu. gtudományi Egyetem

LTSÉG G ALATTI DIAGNOSZTIKAI PARAMÉTEREKRE. tamus.adam@vet.bme.hu. gtudományi Egyetem Budapesti i Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem TERMIKUS ÉS S FESZÜLTS LTSÉG G ALATTI ÖREGÍTÉS S HATÁSA A DIAGNOSZTIKAI PARAMÉTEREKRE Tamus Zoltán Ádám, Cselkó Richárd, Németh N Bálint, B Berta

Részletesebben

AMR. GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft. Internet: www.gbganzdu.t-online.hu, E-mail: gbganzdu@gbganzdu.t-online.hu.hu

AMR. GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft. Internet: www.gbganzdu.t-online.hu, E-mail: gbganzdu@gbganzdu.t-online.hu.hu AR folyamatosszabályzású duoblokk égőcsalád Nyilvántartási szám: 0/009()-8() SZEN ISO: 00 (ISO900:000) 0 Gyártó: GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft. Internet: www.gbganzdu.t-online.hu, E-mail: gbganzdu@gbganzdu.t-online.hu.hu

Részletesebben

5.1. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Bevezető)

5.1. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Bevezető) 5.1. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Bevezető) Az Otto-motorok hengerében, a sűrítési ütem végén megfelelő eloszlású és összetételű tüzelőanyag- (benzin, alkohol, autógáz, stb.)

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. TIF 5500 automatikus halogén gáz detektor

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. TIF 5500 automatikus halogén gáz detektor HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56)

Részletesebben

A NEPTUN rendszer üzemeltetésének aktuális kérdk rdései Dr. Tánczos T LászlL szló A Neptun Gesztori Bizottság működése Oklevélmell lmelléklet készk szítésese FIR - NEPTUN A Neptun Gesztori Bizottság g

Részletesebben

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör SL és SC típusminta Két elkülönített kör A Sunfab kétáramú szivattyúja két teljesen különálló fogyasztó kiszolgálására képes. A külön hidraulikus körök mindegyikét nyomáshatároló szeleppel kell ellátni.

Részletesebben

pályázat tapasztalatai

pályázat tapasztalatai Az Európa Tanács Táj T j DíjaD a 2008. évi hazai Táj T j Díj D pályázat tapasztalatai Dr. Konkoly-Gyur Gyuró Éva egyetemi docens NyME Környezet és s FöldtudomF ldtudományi Intézet Kinek adományozhat nyozható?

Részletesebben

Intelligens kommunális villamos fogyasztásmérés lehetőségének vizsgálata kutatás fejlesztés s keretében az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-nél Dr. Dán András 1, Dr. Vajta László 2, Kálmán Viktor 2,

Részletesebben

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás RPS-1 ph/cl Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

N.T. 3504 A BENZINBEFECSKENDEZÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁSA

N.T. 3504 A BENZINBEFECSKENDEZÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁSA N.T. 3504 A BENZIN HIBAMEGÁLLAPÍTÁSA SZÁMÍTÓGÉP TÍPUSA: SIRIUS 32 N PROGRAM: E1 N VDIAG: Összes Ez a Technikai Utasítás érvényteleníti és helyettesíti a következő Technikai Utasításokat: 2960A - 3056A

Részletesebben

Pirolízis a gyakorlatban

Pirolízis a gyakorlatban Pirolízis szakmai konferencia Pirolízis a gyakorlatban Bezzeg Zsolt Klaszter a Környezettudatos Fejlődésért Environ-Energie Kft. 2013. szeptember 26. 01. Előzmények Napjainkban világszerte és itthon is

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE 2011. Október 25. Gyır

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE 2011. Október 25. Gyır A hidrogén és a városi közlekedés jövője és lehetőségei Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE Tartalom Magunkról Tüzelőanyag-cellák elmélete Tüzelőanyag-cellák a közlekedésben Gyakorlati tapasztalatok

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató E-kereskedelem és s fogyasztóvédelem a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdések és s válaszok v a vállalkozv llalkozások részr szére, különösen tekintettel az új j magyar szabályoz

Részletesebben

VISTEON HUNGARY Kft-nél

VISTEON HUNGARY Kft-nél felfogású vállalatirányítási rendszer bevezetése az VISTEON HUNGARY Kft-nél VISTEON HUNGARY KFT VISTEON HUNGARY KFT Tevékenys kenységi kör: k autóalkatr alkatrész gyárt rtás termékfejleszt kfejlesztés

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2.

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2. BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSSEL Bodnár István III. éves PhD hallgató Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek 1.

Logisztikai információs rendszerek 1. Logisztikai információs rendszerek 1. 1 A logisztika fogalma A logisztika az anyagok - a forrásokt soktól l a végsv gső fogyasztókig terjedő - fizikai áramlásának szervezésével vel és irány nyításával

Részletesebben

a Szent Margit Rendelőint intézet

a Szent Margit Rendelőint intézet A járóbeteg j ellátás minőségének nek szakmai mutatói a Szent Margit Rendelőint intézetben Dr. LászlL szló Klára, Dr. Margitai Barnabás, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szt. Margit Rendelőint intézet DEMIN

Részletesebben

1.Gyakorlat. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus

1.Gyakorlat. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus Vízminőség-védelem 1.Gyakorlat Vízminősítés, s, vízminv zminőség Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus BMF-RKK KörnyezetmK rnyezetmérnöki Intézet Vízminőség: A víz v z fizikai, kémiai, k biológiai

Részletesebben

Gázszivárgás kereső műszer

Gázszivárgás kereső műszer Gázszivárgás kereső műszer Gyors áttekintés testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gáz detektor testo 316-Ex CH4 C3H8 H2 Gázszivárgás vizsgálat Időről időre hallani szivárgó gázvezetékek által okozott

Részletesebben

Mi az ÓZON és hogyan hat?

Mi az ÓZON és hogyan hat? Mi az ÓZON és hogyan hat? Az ÓZON egy háromatomos oxigén molekula. Az ÓZON, kémiailag nagyon aktív instabil gáz. Ha baktériummal, vagy szagmolekulával találkozik, azonnal kölcsönhatásba lép azokkal. Ez

Részletesebben