15. Március. Ünnepi rendezvény és megemlékezés MEGHÍVÓ. A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: ajándék FEBRUÁR - MÁRCIUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. Március. Ünnepi rendezvény és megemlékezés MEGHÍVÓ. A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: ajándék. 2014 FEBRUÁR - MÁRCIUS"

Átírás

1 INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIII. évfolyam 2. szám 2014 FEBRUÁR - MÁRCIUS A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: ajándék. (Eleanor Roosevelt) Fotó: Tóth Anita Március 15. Ünnepi rendezvény és megemlékezés MEGHÍVÓ bővebben: 5. oldal VIII. Galgamenti Népzenészek Újévi Koncertje Idén nyolcadik alkalommal rendezte meg a Bartók Béla Művelődési Ház a Galgamenti Népzenészek Újévi Koncertjét ismét kiemelkedő sikerrel! bővebben: 13. oldal Bódi Mária Magdolna élete és vértanúsága Február 9-én a turai Nagyboldogasszony templomban Nagy Károly apátkanonok, esperes, plébános tartotta a szentmisét, melyet a Szent István rádió is közvetített. bővebben: oldal 5 Értesítés eboltásról 10 A művészet, a kultúra nélkül nincs értelme élni - interjú Kovács Gézával 20 Elektronikai hulladékgyűjtés - ápr. 9-én a Hevesy Általános Iskolában 7 Hatalmas érdeklődést hozott a Rezsicsökkentő fórum 19 TOSKO-ért és cigányzenekaráért Csendült a nóta az I. Emlékesten 22 Sporthírek

2 2014/02 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Turai Hírlap Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről A Képviselő-testület január 29-én 16 órakor tartott munkaterv szerinti ülést. Tura Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (I.30.) rendeletével az Önkormányzat évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 3/2013. (II.12.) számú rendeletét módosította. Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 5931 eft-tal megemelte, így a bevételi főösszeget eft-ra, a konszolidált bevételi főösszeget eft-ra a kiadási főösszeget eft-ra a konszolidált kiadási főösszeget eft-ra módosította. A módosítás bevételi és kiadási összetétele: Megnevezés Bevétel Kiadás Személyi Bartók Béla juttatás, Művelődési Ház járulékok, Dologi és Könyvtár iparűzési adó Személyi juttatás és Piac vásár Iparűzési adó Összeg eft kiadás 3603 járulékai 855 Személyi juttatás, járulékok 1473 Vücs szakfeladat Iparűzési adó Előirányzat módosítás mindösszesen 5931 A Képviselő-testület felülvizsgálta a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló évi rendeletét és 2/2014. (I.30.) rendelettel fogadta el az intézményi térítési díjakat a évi intézményi térítési díjak változatlanul hagyásával a Kastélykerti Óvodában, a Többsincs Óvoda és Bölcsődében, valamint a Hevesy György Általános Iskolában. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2014. (I.29.) határozatában úgy határozott, hogy a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvényben biztosított jogával, mely az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét szabályozó rendelet megalkotására vonatkozik, nem kíván élni. A 6/2014. (I. 29.) határozat szerint: Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a április 18-án kelt, Turawell Kft.-vel létrejött cserét megalapozó megállapodástól eláll, érdekmúlásra hivatkozva és azt az alábbiakban kifejtettekkel indokolja: Nem áll az Önkormányzat érdekében a cserét megalapozó megállapodás fenntartása, hiszen az eltelt igen hosszú idő alatt nem valósult meg a cserekút létesítése. A Beruházó által vállalt április 30-i határidő eredménytelenül telt el, a Beruházó a késedelmét, nem teljesítését nem indokolta, nem mentette ki, határidő módosítást sem kért. Beruházó ezen magatartásával az Önkormányzatnak kárt okozott, hiszen a megállapodás fennállása akadályozta az érintett önkormányzati vagyonelem esetleges hasznosítását. A kár enyhítése érdekében is és mivel a Beruházó részéről a cserét megalapozó megállapodásban rögzített teljesítés nem valósult meg, javaslom a megállapodástól történő elállást. A Képviselő-testület nem lát reális esélyt arra, hogy a Beruházó a cserét megalapozó megállapodást teljesíti. A Beruházó - nem létesített és nem üzemelt be cserekutat - a cserekút létesítési engedélyeit, vízjogi engedélyt nem szerezte meg, azokra vonatkozó engedély kérelmeket az Önkormányzat tudomása szerint - nem nyújtott be, erre vonatkozó terveket az Önkormányzatnak nem mutatta be - a megállapodás 13. pontja szerinti Tanulmányterv szerzői jog jogosultjainak írásbeli hozzájárulását az Önkormányzatnak nem mutatta be A Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 300. (1) bekezdése szerint: A jogosult - függetlenül attól, hogy a kötelezett késedelmét kimentette-e - követelheti a teljesítést, vagy ha ez többé nem áll érdekében, elállhat a szerződéstől. A Ptk (1) bekezdése szerint: Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva elállásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal gyakorolja. Az elállás a szerződést felbontja. Az Önkormányzat a Turawell Kft.-vel április 18-án létrejött cserét megalapozó megállapodás kapcsán a Ptk. 4. -ában foglalt jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, együttműködött a Turawell Kft.-vel. A Turawell Kft. kérelmére a cserekút létesítésére a megállapodásban rögzített október 31-i határidőt április 30-ára meghoszszabbította. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Turawell Kft. ügyvezetőjét értesítse. A 7/2014. (I.29.) határozat szerint: Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 81/2013. (IV.30.) határozatának 5) pontjában foglaltakat áttekintette. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a hivatkozott döntésben rögzített május 15-i határidő eredménytelenül telt el, a Turawell Kft. és az SWR Bauconsulting Kft szeptember 12- én érkezett levelében vállalt október 6-i határidő szintén eredménytelenül telt el, a kisajátítási és útlejegyzési kártalanítási összeg a költségviselő-beruházó részéről nem került kiegyenlítésre. Ezen tény befolyással van a Beruházó által többlet kártalanítási költségként nevezett kisajátítási költségnek (közvetlenül az útlejegyzés területét meghaladó kisajátítási kártalanítási költség) bérleti díjba történő beszámítására. A fenti előzmények ismeretében a Képviselő-testület a 81/2013. (IV.30.) határozatának 5) pontját az alábbiak szerint módosítja: 9. A bérleti díjat a Bérlő negyedévente a negyedév első hónapjának 15.napjáig fizeti meg a Bérbeadó által kibocsátott számlán megjelölt bankszámla javára, számla ellenében feltéve, hogy a Bérbeadó számláját a Bérlő a negyedév első hónapja 5.(ötödik) naptári napjáig megkapja. Amenynyiben a Bérlő nem kapja meg a Bérbeadó számláját a negyedév első hónapja 5.(ötödik) napjáig, úgy a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári nap. A szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségének kezdő időpontja április 1. napja. Bérbeadó a fentiek szerint esedékes bérleti díjba április 1. napjától beszámítja a bérbeadót jogerős hatósági határozat alapján terhelő, nem közvetlenül a kiszolgáló út területét lefedő célra, de a kiszolgáló út lejegyzésével összefüggő, Beruházó által megfizetett kisajátítási kártalanítási összeget, ,-Ft-ot, azaz tizenegymillióegyszázhuszonnyolcezer-nyolc-száznyolcvanhárom forintot. Ezen összeg a hatályos HÉSZ-nek történő megfelelés miatt az útlejegyzéssel érintett ingatlanok azon területeiért fizetendő összeg, mely nem a közút kialakításának céljára került kisajátításra. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a döntés Turawell Kft.-vel történő közlésére. A 8/2014. (I. 29.) határozattal 1., Tura város Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a lerakási járulék csökkentése érdekéken, valamint a vegyesen gyűjtött hulladékok a lerakó tértől történő eltérítése érdekében, új hulladék válogatócsarnok létesüljön a turai regionális hulladékhasznosító és ártalmatlanító telepen. 2., Tura város Képviselő-testülete hozzájárulását adta az alábbiakhoz: - a válogatási technológiához szükséges csarnok építéséhez, melyet a Szelektív Nonprofit Kft. saját beruházásban valósít meg, - a Szelektív Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a megvalósítás pénzügyi támogatására,

3 Turai Hírlap ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /02 - a pályázatban meghatározott tulajdonost érintő szemponthoz. A telep bérleti szerződését a projekt fenntartási időszakára határozott idejűvé köti meg. 3., Tura város Képviselő-testület a projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást kér, a Szelektív Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. A Testület Egri Zsuzsanna pszichológiai magánrendeléssel kapcsolatos helyiségbérletre vonatkozó kérelmét megismerte. A Képviselő-testület 9/2014.(I.29.) határozatával elviekben támogatja a kérelmet, de helyiség hiányában nem tud a kérelemnek helyt adni. A Képviselő-testület Borsósné Dr. Vészi Zsuzsanna háziorvos helyiségbérletre vonatkozó kérelmét megismerte. A Képviselő-testület a 10/2014.(I.29.) határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Tura, Petőfi tér 1. szám alatti ingatlan egy helyiségét (Borsósné Dr. Vészi Zsuzsanna háziorvosi rendelője melletti helyiséget) a háziorvosi rendelési időben Ft/hó összegű bérleti díj megfizetése mellett Borsósné Dr. Vészi Zsuzsanna háziorvos részére bérbe adja. 11/2014. (I.29.) határozatával Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ,- Ft tételből álló - túlfizetés és ,- Ft tételből álló - hátralék, mint 1.000,- Ft alatti adótételek törlését az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 97., valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 43. (8) bekezdése alapján tudomásul vette. 12/2014. (I. 29.) határozatával a Képviselő-testülete a ,-Ft: ,-Ft 10 tétel iparűzési adó ,-Ft 4 tétel gépjárműadó ,-Ft 11 tétel késedelmi-pótlék ,-Ft 4 tétel bírság hátralék, mint behajthatatlan adótételek törlését az államháztartásról szóló hatályos évi CXCV. törvény 97., a számvitelről szóló hatályos évi C. törvény 3. -a, valamint a z államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés 1. pontja, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 162 -a, a alapján tudomásul vette. 13/2014. (I. 29.) határozatával Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ,- Ft (7 tételből álló iparűzési adó és gépjárműadó) túlfizetés és ,- Ft (833 tételből álló) ,-Ft közötti tartozás (30.479,-Ft talajterhelési díj ,-Ft iparűzési adó, ,-Ft gépjárműadó ,-Ft késedelmi-pótlék, ,-Ft bírság, 7.211,-Ft egyéb) hátralék, mint elévült adótételek törlését az államháztartásról szóló hatályos évi CXCV. tv. 97., a számvitelről szóló hatályos évi C. tv. 3. -a és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 162 -a, a alapján tudomásul vette. 14/2014. (I.29.) határozatával a Képviselő-testület a gyepmesteri feladatok ellátására határozott időtartamra (2014. február 1. napjától december 31. napjáig) az EBFARM Kft.-t (székhely: 2115 Vácszentlászló, Erdő u. 75., cgjszám: , adószám: ) által adott Ft/hó+ÁFA ajánlati árat elfogadta. A vállalkozó által előterjesztett megbízási szerződés tervezetet azzal a módosítással fogadta el, hogy Tura Önkormányzat közigazgatási határain belül a közterületen felügyelet nélkül szabadon talált ebek, valamint veszélyes állatok bejelentéstől számított 24 órán belül befogásra kerülnek. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2014. (I.29.) határozatával Kajtor Péter ingatlan csere iránti kérelmének elbírálásához Tura város nemzeti vagyonáról szóló 9/2013. (III. 28.) rendelet 15., 18., 19. -a szerint a kért 4241, 4246 hrsz. alatti ingatlanok és a felajánlott 3302, 3304, 3305 hrsz. alatti ingatlanok értékbecslését rendelte el. 16/2014. (I.29.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zimányiné Szilágyi Tünde Tura, Park u. 36/b. szám alatti ingatlanrész (sportpálya büféhelyiség) bérleti szerződésének meghosszabbítására benyújtott kérelmét megismerte. A Képviselő-testület az ingatlanrész további bérbeadásáról döntését a bérlő a augusztus, szeptember, október, november, december havi díjtartozása kiegyenlítése után hozza meg. A bérleti díj tartozás megfizetésének határideje: február 25. A Képviselő-testület január hónapra tulajdonosi hozzájárulását adja az üzlet működéséhez. A Testület a közterületek használatáról szóló 12/2008. (VI.26.) rendelete 10. (4) bekezdése alapján Szűcs Dávid 2194 Tura, Lehel u.3. szám alatti lakos kérelmét 17/2014. (I.29.) határozati döntésével támogatta, és hozzájárult a augusztus 29-én (pénteken) 21 órától másnap óráig a Piac téren (Hrsz.: 2377/1) tervezett TURAKENDROLL szabadtéri koncert kulturális rendezvény díjmentes közterület használatának engedélyezéséhez. A rendezvény teljes körű előkészítéséért, lebonyolításáért, szükséges hatósági engedélyek megszerzéséért kérelmező tartozik felelősséggel. 18/2014. (I.29.) határozattal Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Diósi János 040/53 hrsz. alatti ingatlanának eladása iránti kérelmét megismerte, a kérelem elbírálásához Tura város nemzeti vagyonáról szóló 9/2013. (III. 28.) rendelet 22. (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdése szerint a 040/53 hrsz. alatti ingatlan értékbecslésének beszerzését rendelte el. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az értékbecslés beszerzésére, az értékbecslést megelőzően be kell szerezni a tulajdonos hozzájárulását az értékbecsléshez. A Képviselő-testület felkérte Diósi Jánost, hogy nyilatkozzék arról, hogy milyen környezetvédelmi és egyéb hatósági kötelezettségek terhelik az ingatlan vonatkozásában. A Képviselő-testület 3/2014. (I.30.) rendeletével elfogadta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.12.) számú rendelet módosítását. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4-es mellékletét képező Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzat (korábbi elnevezése szerint a Hivatal Ügyrendje) módosítása a megváltozott jogszabályi környezet okán vált szükségessé. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának tartalmára vonatkozóan a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 13. -a pontosan meghatározza, hogy mely adatokat kell tartalmaznia. A rendelet módosítás a fenti előírásokat követi. Egyidejűleg módosításra kerültek az önkormányzat SZMSZ-nek jogszabályváltozás okán bekövetkezett változásai. A Hivatal - mint költségvetési szerv - működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, Ávr.13. (2) bekezdésében meghatározott és a jegyző által e tárgykörben kiadott szabályzatok hatálya a Hivatal valamennyi vezetőjére (polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző) valamennyi szervezeti egységének vezetőjére (irodavezetők) és valamennyi köztisztviselőjére, ügykezelőjére, egyéb munkavállalójára kiterjed. A módosításban aktualizálásra kerültek azoknak a Társulásoknak a megnevezései, feladat ellátásai, amelyek időközben módosultak. 19/2014. (I.29.) határozattal Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Seres Márta magasabb vezetői megbízását a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtárban január 2-tól 2014 január 31-ig terjedő időtartamra utólagosan jóváhagyta. A Képviselő-testület 20/2014. (I.29.) határozatával Katona Hargita közalkalmazottat február 1-től január 31-ig terjedő időtartamra megbízta a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói teendőinek ellátásával. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2014. (I.29.) határozatával a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Aszódi Tankerületi igazgatójának megkeresését megismerte. Tusor Erzsébet iskolaigazgató további 5 évre szóló vezetői megbízását támogatta. Az Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2014. (I.29.) határozattal módosította az 59/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és többször módosított Bartók Béla Művelődési Ház Alapító Okiratát az intézmény vezetőváltása okán.

4 2014/02 4 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Turai Hírlap A Képviselő-testület február 4-én 15 órakor tartott soron kívüli ülést. Tura Város Képviselő-testülete elfogadta Tura város évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 4/2014. (II. 5.) rendeletét. A Képviselő-testület Tura város 2014 évi költségvetését E Ft költségvetési bevétellel E Ft konszolidált költségvetési bevétellel E Ft költségvetési kiadással E Ft konszolidált költségvetési kiadással fogadta el. 24/2014. (II.4.) határozattal Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tagja a fenntartói jogok gyakorlásával megbízott önkormányzat által beterjesztett társulási megállapodás módosítását elfogadta. A módosítást a társult tagok tagi minőségében bekövetkezett változások, a korábbi szakfeladat kódokról a kormányzati funkció kódokra való áttérés, a társult tag települések lakosságszámában bekövetkezett változások aktualizálása miatt volt szükséges elvégezni. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2014. (II.4.) határozatával február 1-jei hatálybalépéssel a vezető személyének változása miatt (a megbízott igazgatói feladatokat Seres Mártától Katona Hargita vette át) - módosította a Bartók Béla Művelődési Ház Alapító Okiratát és kiadta az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Képviselő-testület február 24-én 15 órakor tartott soron kívüli ülést. Az adósságkonszolidációhoz szükséges nyilatkozatát a 26/2014. (II.24.) határozattal az alábbiak szerint tette meg a Képviselő-testület: 1. Tura Város képviselő-testület Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: évi költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat/társulás december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat/társulás egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 332. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot/társulást terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert t, hogy: a) megtegye a évi költségvetési törvény ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a évi költségvetési törvény a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; c) a évi költségvetési törvény 68. (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse. 6. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. A Képviselő-testület február 26-án 16 órakor tartott munkaterv szerinti ülést. A Képviselő-testület 29/2014. (II.26.) határozatával elfogadta I. félévi munkatervét. Tura Város Képviselő-testülete 30/2014. (II.26.) határozattal a Választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásán a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait a Jegyzői indítvány szerint megválasztotta. 31/2014. (II.26.) határozattal Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2014.(I.29.) határozatát az alábbiak szerint módosította: Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.26.) rendelete 10. (4) bekezdése alapján Szűcs Dávid Tura Lehel u.3. szám alatti lakos kérelmét támogatja, és hozzájárul a augusztus 23-án (szombaton) órától másnap óráig a Piac téren (Hrsz.: 2377/1) tervezett TURAKENDROLL szabadtéri koncert kulturális rendezvény díjmentes közterület használatának engedélyezéséhez. A rendezvény teljes körű előkészítéséért, lebonyolításáért, szükséges hatósági engedélyek megszerzéséért kérelmező tartozik felelősséggel. 5/2014.(II.27.) rendeletével a Testület a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.26.) rendeletét módosította. A módosítás szerint a filmforgatáshoz kapcsolódó közterület használat: a) 200 Ft/m2/nap b) tartós, 20 napot meghaladó közterület használat esetén: 100 Ft/m2/nap 32/2014. (II.26.) határozat szerint: Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Katona István, Miklós Endre, Miklós Endréné ingatlan (erdő) tulajdonrészeinek eladása iránti kérelmét megismerte, a kérelem elbírálásához Tura város nemzeti vagyonáról szóló 9/2013. (III. 28.) rendelet 22. (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdése szerint a 0228, 0230/1, 0230/3 hrsz. alatti ingatlanok értékbecslésének beszerzése szükséges. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Katona István, Miklós Endre, Miklós Endréné résztulajdonosoktól kérje be a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eladásra felajánlott erdőket terheli-e bármilyen kötelezettség. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az értékbecslés beszerzésére, a Katona István, Miklós Endre, Miklós Endréné résztulajdonát képező ingatlanok esetében az értékbecslést megelőzően be kell szerezni a tulajdonosok hozzájárulását az értékbecsléshez. 33/2014. (II.26.) határozatával a Képviselő-testület Zimányiné Szilágyi Tünde bérlő kérelmére a Tura, Park u. 36/b szám alatti ingatlanrész (sportpálya büféhelyiség) bérbeadásáról döntött, határozott időre, január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra január, február, november, december hóra Ft/hó bérleti díj, március - október hóra Ft/hó bérleti díj megfizetése ellenében. Tura Város Képviselő-testülete 34/2014. (II.26.) határozattal a Galga-menti Önkormányzatok Társulási Tanácsában és az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsában Szendrei Ferenc polgármester akadályoztatása esetén a polgármester helyettesítésével - visszamenőlegesen január 1-jétől Juhász Sándor alpolgármestert bízza meg. 35/2014. (II.26.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lelik Ákossal május 2. napján kelt termőföld haszonbérleti szerződést március 13-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. 36/2014. (II.26.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lelik Tamással május 2. napján kelt termőföld haszonbérleti szerződést március 13-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. A Testület felkérte a Polgármestert, hogy a ,- Ft bérleti díjtartozás behajtása iránt intézkedjék.

5 Turai Hírlap Március 15. KÖZÉRDEKŰ /01 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014. (II.27.) rendeletévek döntött a vásárok és piacok rendjéről szóló 10/2009. (VIII.27.) rendeletének módosításáról. A módosítás szerint: C./ OÁK cb./ Országos Kirakodóvásár cb) a) Országos Kirakodóvásári helybérlet Éves bérlet (Ft/ fakk/ év) Féléves bérlet (Ft/ fakk/ félév) módosított eredeti A bérlettel rendelkezőknek nem kell helypénzt fizetniük. cb) b) Országos Kirakodóvásári helypénz (Pecsenyesütő, italos, cukrász, kirakodók, kézművesek, stb.) napi díj (módosított) napi díj (eredeti) Árusító fakk díja (Ft/ fakk) (Ft/fél fakk) Kézművesek - - Büfékocsis mozgóárusítás (Ft/ fakk) Büfékocsis mozgóárusítás éves (Ft/ fakk) Asszonyvásár (Ft/m) 300 Előterjesztések, képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvei és kivonatai alapján összeállította: Imró Ildikó aljegyző Tisztelettel meghívjuk városunk apraját- nagyját nemzeti ünnepünkön tartott közös rendezvényükre! Március 15-i városi megemlékezés: szombat (délelőtt) órakor a Bartók Béla Művelődési Házban, ill. a 48-as hősi emlékműnél. Az ünnepi műsor műsor szereplői: a Hevesy György Általános Iskola énekkara, Kis Anita irányításával és a Galábos Zenekar, Unger Balázs közreműködésével. a Lakatos Gyula által rendezett irodalmi összeállítást iskolánk 7. és 8. évfolyamos tanulói adják elő. Ünnepi beszédet mond: Szendrei Ferenc, városunk polgármestere. A megemlékezés koszorúzással zárul, az Önkormányzat, az intézmények, egyesületek és pártok közreműködésével. Az ünnepség szervezői É RT E S Í T É S E B O LTÁ S R Ó L Értesítem a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását az alábbi időpontokban és helyszíneken végzem: Március 21-én pénteken, 22-én szombaton és 29-én szombaton az alábbi oltópontokon: Szt.István u.- Madách u. sarok Maros Tüzép (Rákóczi u. 112.) Sportpálya parkoló Aradi u. Erdész u. sarok Coop bolt parkoló (Zsámboki u. 58.) Arany J. u.- Liszt F. u. közti tér óráig óráig óráig óráig óráig óráig Minden nap (hétfőtől-szombatig) rendelési időben 8-9 óráig az ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN (Thököly u. 35.) Az oltási díj: 3500 Ft/eb, ami tartalmazza a féreghajtó árát is. A 164/2008 FVM rendelet alapján az ebtulajdonos köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni. Kérem az ebek számozott (zöld) oltási könyvét hozzák magukkal! Veszettség elleni oltást elmulasztó ebtulajdonos szabálysértést követ el, az oltatlan kutyák pedig ebrendészeti eljárás alá kerülnek. Az oltás időszak után ebösszeírásra kerül sor ami kiterjed az oltottság és a mikrochippel való megjelölés ellenőrzésére is. EBEK HÁZNÁL TÖRTÉNŐ OLTÁSA Az ebek veszettség elleni oltását a tulajdonos az eb tartási helyén is elvégeztetheti. Mikrochippel még nem rendelkező fiatal, vagy új kutyák chipelése továbbra is kötelező. A háznál történő oltást az elmúlt évekhez hasonló módon, utcák szerint beosztva, előzetes értesítés után március 23. és április 30. között végzem. A kiszállási díj : udvaronként 1000 Ft. Tel: vagy Dr. Dobos László állatorvos

6 2014/02 6 RÖVID HÍREK Turai Hírlap HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK KÖZLEMÉNYE A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAIRÓL, PÓTTAGJAIRÓL. Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Tura Város Képviselő-testülete február 26-i ülésén, 30/2014.(II.26.) számú határozatával megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok három tagját és két póttagját. A április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson Tura nyolc szavazókörében a szavazatszámláló bizottságok összetétele az alábbi: 1.sz. szavazókör: Házasságkötő terem, Petőfi S.tér 1. Tagok: Benke Anna Mária Hatvani út 6. Pásztorné Csányi Erzsébet Rozgonyi u. 9. Szovicsné Kolesza Erika Szent István út 65. Póttagok: Szita Eszter Csendes u.4. Dolányi Anna Vasút út sz. szavazókör: Park utcai iskola, Park u.38. Tagok: Tóth Ilona Park u.14. Tóth Mihályné Magdolna u. 6. Tóth-Zs.Istvánné József A.út 4. Póttagok: Dolányi Mária Vasút út 23. Surányi Istvánné Hőforrás u.1. 3.sz. szavazókör: Iskola utcai iskola, Iskola u. 5. Tagok: Maldrik Pál Délibáb u.2. Sáfránné Szilágyi Mária Rákóczi F. út 109. Szota Sándorné Bartók Béla tér 9. Póttagok: Kuti Gáborné Tüzér u. 54. Irháziné Buzás Márta Nyárfa u sz. szavazókör: Tsz-iroda, Régi Vásártér 6/a. Tagok: Tóth Istvánné Alsóerdősor 21. Benke Sándorné Tabán út 12. Lévai Gabriella Galgahévízi út 52. Póttagok: Petrovicsné Bódi Marianna Táncsics köz 18. Ötvös Márta Rákóczi út sz. szavazókör: VÜCS, Puskin tér 26. Tagok: Csörgi Mária Temető u.23. Szilágyiné Pápai Anna Vasút út 14. Köles Mihályné Kossuth L. út 118. Póttagok: Győriné Sima Mária Kossuth Lajos út 52. Boda Bernadett Szabadság u.1. 6.sz. szavazókör: Hevesy György Ált. Isk., Hevesy Gy.u. 1. Tagok: Szilágyi Józsefné Szent István út 10. Farkas Ildikó Rákóczi út 53. Koza Józsefné Hatvani út 26. Póttagok: Kis Jánosné Mártírok útja 18. Bagó Gáborné Vácszentlászlói út sz. szavazókör: Tabán úti iskola, Tabán út 43. Tagok: Tetézi Istvánné Magdolna u.22. Dénes Györgyné Nyárfa u. 20. Szilágyi István Vasút út 14. Póttagok: Sápiné Lukács Ildikó Katona u.8. Futó Lászlóné Szent István út sz. szavazókör: Őszirózsa Idősek Otthona, Szent István út 79. Tagok: Sápi Zoltánné Rákóczi út 100. Hertelendy Gáborné Magdolna u. 41. Kiss Ilona Vasút út 9. Póttagok: Dolányi Judit Kenderföld u.10. Csányi Gáborné Hőforrás u. 10. Dolányi Róbertné, HVI-vezető Előzzük meg a szabadtéri tűzeseteket! A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. Törvény (Tft.) 5. értelmében a földhasználó ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület felhasználását nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE Tura Város Önkormányzatának a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 18/2002. (XII.10.) rendelete alapján az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére az alábbi szabályok vonatkoznak: 1. Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Vasárnap és ünnepnapokon a nyílttéri égetés tilos! 2. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék) 3. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűzvagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 4. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 5. A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 6. A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Kormányrendelet január 17-i ha-tállyal egy új tűzvédelmi bírságtételt léptetett életbe. Az új tétel kimondja, hogy amenynyiben valaki a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik, ezer forintig terjedő bírsággal sújtható. A rendelet 2. -a kimondja, hogy ha valaki tűzvédelmi előírás megszegése miatt tüzet idéz elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges Ft tűzvédelmi bírsággal sújtható.

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK! Több év lobbija, munkája, harca és küzdelme vezetőink részéről, országos

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK! Több év lobbija, munkája, harca és küzdelme vezetőink részéről, országos INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 2. szám 2013 FEBRUÁR - MÁRCIUS SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK! Több év lobbija, munkája, harca és küzdelme vezetőink részéről, országos figyelmet kiváltó bűncselekmények

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám 2012 MÁRCIUS Fotó: Jenei Csabáné, Napraforgó Fotókör TÉLBÚCSÚZTATÓ - TAVASZKÖSZÖNTŐ A Kónya-tó és a Csontospart a téli sportok kedvelőinek állandó

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám 2012 DECEMBER A Turai Hírlap szerkesztôsége és lapunk fenntartója, Tura Város Önkormányzata ezúton köszöni meg kedves olvasóinak ezévi érdeklôdését,

Részletesebben

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

80 éves SÁRA SÁNDOR. KÖZMEGHALLGATÁS 2013.11.27, 18:00 Helye: Bartók Béla Művelődési Ház 2013 NOVEMBER. XXII. évfolyam 9. szám

80 éves SÁRA SÁNDOR. KÖZMEGHALLGATÁS 2013.11.27, 18:00 Helye: Bartók Béla Művelődési Ház 2013 NOVEMBER. XXII. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 9. szám 2013 NOVEMBER SÁRA SÁNDOR 80 éves 80 huszár (1978) 3 ELMÜ - ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Iroda nyílt Turán Könyörtelen idők (1991) KÖZMEGHALLGATÁS 2013.11.27,

Részletesebben

A cigányságnak szüksége van pozitív példákra. A cigányságról írt dolgozatot a Hatvani Kalendáriumba Farkas János, a Bajza gimnázium végzős tanulója...

A cigányságnak szüksége van pozitív példákra. A cigányságról írt dolgozatot a Hatvani Kalendáriumba Farkas János, a Bajza gimnázium végzős tanulója... INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIII. évfolyam 3. szám 2014 ÁPRILIS Fotó: Tóth Anita EBZÁRLAT! Oltják a rókákat veszettség ellen az országban több helyen is, repülőről szórják ki az oltóanyagot. Évekig nem

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl A Képviselõ-testület 2013. évi utolsó ülésén a következõ fontosabb döntések születtek: A helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv felülvizsgálata ismét napirenden volt: három kérelmet vizsgált

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából.

Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából. A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 24. évfolyam 1. szám 2013. JANUÁR FEBRUÁR Ára: 120 Ft Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából. A mennydörgés azt mondja: le térdeidre ember, az Isten beszél.

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

KÖSZÖNTÉS. Pedagógusnapra. Gyermeknapra

KÖSZÖNTÉS. Pedagógusnapra. Gyermeknapra KÖSZÖNTÉS Pedagógusnapra Gyermeknapra 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermeknapot. A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség határozott így 1949-ben. A háború sújtotta országok gyermekeinek

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Megvásárolták a Tura Therm Kft. többségi tulajdonát. Együttmûködés határok nélkül. Ezúttal az MTV nyert. Levédetik a turai ivóvizet

TURAI HIRLAP. Megvásárolták a Tura Therm Kft. többségi tulajdonát. Együttmûködés határok nélkül. Ezúttal az MTV nyert. Levédetik a turai ivóvizet ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. OKTÓBER TURAWELL: mentõöv a termálprojektnek Megvásárolták a Tura Therm Kft. többségi tulajdonát Sokáig úgy tûnt, hogy az Architekton Zrt. csõdjével városunk

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

A tartalomból. ingyenes 2009. MÁRCIUS

A tartalomból. ingyenes 2009. MÁRCIUS ingyenes közéleti HAvILAP 2009. MÁRCIUS MÁRCIUS 15. A NEMZETI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE Március 15-e kapcsán érdemes elgondolkodnunk a szabadság fogalmán, túl az 1848-49-es ünnep szokásos jelképein

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

B e m u t a t k o z i k Alsószeli

B e m u t a t k o z i k Alsószeli B e m u t a t k o z i k Alsószeli Az idei évben Pannonhalma és Alsószeli a futballkapcsolatok révén kialakult jóbaráti viszonyt testvérvárosi szerzõdés aláírásával kívánja megpecsételni. Ezzel az ünnepélyes

Részletesebben

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2011. március Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága A Faluújság Tápiógyörgye közéleti lapja, mely az önkormányzat kiadásában 1992

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! XXVII. évfolyam, 4. szám 2015. április Interjú Kiszel Mihály katolikus prépost-plébánossal 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

XX. PROGRAMAJÁNLÓ. és VERSENYFELHÍVÁSOK a 3. oldalon 2014 JÚLIUS - AUGUSZTUS. XXIII. évfolyam 6. szám

XX. PROGRAMAJÁNLÓ. és VERSENYFELHÍVÁSOK a 3. oldalon 2014 JÚLIUS - AUGUSZTUS. XXIII. évfolyam 6. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIII. évfolyam 6. szám 2014 JÚLIUS - AUGUSZTUS Jászó XX. Tura Fotó: Tóth Anita Tura Város Önkormányzata szeretettel és tisztelettel meghívja Államalapító Szent István és az Új

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben