ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 29-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2006. június 29-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 29-i ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottságok: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete II. 27-i ülésén elfogadta a város évi költségvetését a 3/2006. (II. 27) KT rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe I. előirányzat változás címén. Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, s az alábbi rendelet-tervezet elfogadását javasolja a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, június 22. Csíkné Timár Éva s.k. Biz. elnök

2 TERVEZET./2006. (.) KT rendelet a évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet a alapján a évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27) KT rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A KT rendelet 2. -ában szereplő bevételek főösszege E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint. 2. A KT rendelet 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata E Ft-ra növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben. 3. A KT rendelet 4. -ában a felújítások előirányzata E Ft-ra változik, a 3. számú melléklet alapján. 4. A KT rendelet 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 5. A KT rendelet 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 11. számú melléklet tartalmazza, beépítésre került a közhasznú foglalkoztatottak átlaglétszáma 55 fővel. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5 /1995. (III. 23.) KT rendeletének módosítása április 1.-től kezdődően az 5/1995. (III. 3.) KT rendelet 2. (1) (2) bekezdése és a 3. (1) (3)-(4) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 2. (1) (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíja Ft. A polgármester folyamatos (legalább egy hónapot meghaladó) akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben meghatározott alpolgármester főállásban látja el feladatait a polgármesternek megállapított havi illetményért. 3. (1) A települési képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll. A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) Ft. (4) Ha a képviselő valamely bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - további havi Ft. (5) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - további havi Ft. (6) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi Ft. Záró rendelkezések 8. E rendelet a 7. kivételével a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a félévi beszámolóban szerepeltetni kell. Gyomaendrőd, június Dr. Dávid Imre s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület június 29.-i ülésére 2. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok: Melléklet: Autóbusz jegyárváltozás rendeletmódosítás Szujó Zsolt osztályvezető Dr. Dávid Imre polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság Domuszbusz Kft. kérelme Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járatú autóbusz közlekedés üzemeltetésével a Domuszbusz Közlekedési Kft.-t bízza meg. Az üzemeltetést végző cég a jogszabály adta lehetőségeken belül javaslatot tett a menetjegyek és a bérletek árának július 1-től esedékes évi változására. A évi LXXXVII. törvény a közlekedési díjszabás meghatározásához megszabta, hogy a kedvezményes bérletek árát a teljes árú bérlet árából kell meghatározni. A Domuszbusz Közlekedési Kft július 1.-től kezdődően az alábbi jegyárak bevezetését kéri: Emelés egy útra szóló vonaljegy 95 Ft 95 Ft - teljes árú havi bérlet 2500 Ft 2500 Ft - kedvezményes havi bérlet 400Ft 703 Ft A július 1.-től alkalmazandó díjtételeket az üzemeltetővel történt előzetes megállapodásnak és a törvénynek megfelelően a mellékelt rendelettervezet szerint javasoljuk elfogadni. A véleményező bizottságok javasolják a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását az előterjesztésnek megfelelően. Gyomaendrőd, június 22. Csányi István s.k. bizottsági elnök Jenei Bálint s.k. bizottsági elnök Csíkné Tímár Éva s.k. bizottsági elnök

4 TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2006. (.) KT rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet 1. sz. mellékletének módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII tv. 7. -ban kapott felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletének módosításáról az alábbiakban rendelkezik: 1. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Záró rendelkezés 2. E rendelet július 1.-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 28/2005. (XII. 23.) KT rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti. Gyomaendrőd, június Dr. Dávid Imre s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 1. sz. melléklet a./2006.(.)kt. rendelethez A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj - teljes árú havi bérlet 2500 Ft - kedvezményes havi bérlet 400 Ft - vonaljegy 95 Ft Az árak a 15 % ÁFA-t tartalmazzák.

5 ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület június 29-i ülésére 3. Napirendi pont Tárgy: Közszolgáltatási szerződés megkötése helyi autóbusz közlekedés végzésére Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság Melléklet: 1db. szerződés tervezet, 1 db. társasági szerződés. Menetrend Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten jóváhagyásra beterjesztem a helyi autóbusz közlekedés végzésére vonatkozó szerződés tervezetet. A képviselő testület a májusában megtartott testületi ülésen döntött a helyi közlekedésről. A döntés értelmében felbontásra került a koncessziós szerződés, egyeztetésre került a menetrend, és meghatározásra kerültek a járat pár számok. A szerződésben meghatározott összeg biztosítása, működés pénzeszköz átadása jogcímen történik, melynek értelmében a felhasználásról a szolgáltatónak el kell számolnia. A pénzeszköz átadás forrás összege az alábbiakból tevődik össze: állami normatívából Ft/hó, míg az önkormányzat saját bevételei közül Ft/ hó összeggel egészíti ki. A véleményező bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, és javasolják a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet elfogadását. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi LXV tv. 8. -ban, valamint a évi XXXIII tv aiban meghatározott jogkörében eljárva a helyi autóbusz közlekedés végzésére az előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási szerződést megköti a Domuszbusz Közlekedési Kft-vel. A képviselő-testület utasítja a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. Határidő: június 30. Felelős: dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, június 22. Jenei Bálint s.k. Biz. elnök Csányi István s.k. Biz. elnök

6 Szerződés (Tervezet) Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. képviseli dr. Dávid Imre polgármester továbbiakban Önkormányzat) másrészről a DOMUSBUSZ Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye Budapest Zsálya út sz. III/95. sz. adószáma: képviseli Ambrózi Erzsébet ügyvezető Gyomaendrőd Micsurin út 20/1. sz továbbiakban Szolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 1.) Az Önkormányzat megbízza, a Szolgáltatót, hogy Gyomaendrőd Város közigazgatási területén július 1-től, határozott időre, a szolgáltatás végzésére jogosult kiválasztására vonatkozó a évi XXXIII törvényben meghatározott pályáztatási eljárás lefolytatásáig, de legkésőbb április 1-ig az évi LXV tv. ben meghatározott helyi tömegközlekedés autóbusszal történő végzésére a jelen szerződés mellékletét és elválaszthatatlan részét képező menetrendben meghatározott útvonalon, időpontokban, és járat pár számban. 2.) A Szolgáltató kijelenti, hogy a megbízást elfogadja és a szakmai előírásokban, jogszabályokban meghatározott színtű biztonságos teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, hatósági engedélyekkel maradéktalanul rendelkezik, Gyomaendrőd közlekedési adottságait ismeri, így különösen a menetútvonal műszaki állapotát, a kialakított autóbusz megállókat. 3.) Az Önkormányzat a megbízás teljesítéséhez, FT/hó azaz Egymillióháromszáztizennégyezenyolcszázötven Ft./hó összegű támogatást biztosít, működésű célú pénzeszköz átadás jogcímen, oly módon hogy minden tárgyhót követő hónap 20-ig elutalja a Szolgáltatónak, amennyiben a forgalmazott bérletek száma havonta az 1000 db-tól legalább 10%-al eltér, úgy a finanszírozás mértékét felülvizsgálják. A felek kijelentik, hogy közös céljuk az értékesített bérletek számának növelése, melynek érdekében minden tőlük elvárhatót megtesznek. 4.) A Szolgáltató kijelenti, hogy a menetjegy és bérletforgalmazást az autóbuszon a gépjárművezető végzi, olymódon, hogy az egy utazásra érvényes vonaljegy ára: 95.Ft, a teljes árú havi bérletjegy ára 2500Ft., a kedvezményes havi bérletjegy ára 400Ft. A Szolgáltató a menetrend közzétételéről, az autóbusz megállókban gondoskodik. 5.) A felek kijelentik, hogy a menetrend változtatásával kapcsolatos igényüket kötelesek minden tárgyhót megelőző hónap 10-ig egymásnak bejelenteni. A felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására, jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek, az Önkormányzat esetében a szerződés hatályba lépéséhez szükséges annak képviselő-testület általi elfogadása. Az önkormányzat kijelenti, hogy a szerződésben foglaltakat honlapján közzé teszi. A felek által nem szabályozott kérdésekre a Ptk, a évi XXXIII tv., az évi LXXXVII tv. az évi XXXVIII tv. az 1990 évi LXV tv. az irányadó. A felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös elolvasás és értelmezést követően helybenhagyólag aláírják. Gyomaendrőd, június..

7 Dr. Dávid Imre Ambrózi Erzsébet Polgármester ügyvezető

8 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 29 i ülésére 4. Napirendi pont Tárgy: A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet tervezet Készítette: Dobó Anita ügyintéző Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottságok: Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Városszerte a lakossági, magánjellegű hirdetések és a szórakozóhelyek hirdetményeinek, szórólapjainak elterjedése a hirdetmények elhelyezését meghatározó szabályozás áttekintését teszi szükségessé. Jelenleg a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 19/2004. (VI. 29.) KT rendelet szabályozza a reklám és hirdető tevékenységet városunkban, az alábbiak szerint: 4. (1) Közterületek, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit - városrendezési tervekben meghatározott rendeltetésnek megfelelően, jogszabályokban körülírt célra és módon, állagsérelem nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki szabadon használhatja. (2) Közterületek és azok tartozékai és növényzet megóvásában mindenki (lakosság, közület) köteles hathatósan közreműködni. 10. Utcai fát és növényzetet károsítani, rongálni tilos. Gyógynövény gyűjtése csak engedéllyel történhet. Fák törzseit hirdetésre használni tilos. 13. (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez; b) hirdetőberendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez; 21. (1) Közterület-használati engedély iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. (2) Az engedély iránti kérelemhez be kell csatolni: a) a 13. (1) bekezdés b), c), i) pontjának esetében helyszínrajzot, melyen feltüntetik az elfoglalni kívánt terület pontos helyét; b) a 13. (1) bekezdés a), b) pontjának esetében a közterületre kihelyezendő reklám és hirdető berendezés rajzát, tervrajzát, fotóját. A közterület-használati díjakat is e rendelet tartalmazza. A közterület-használati engedélyek kiadása a polgármester hatásköre. Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló módosított 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az alábbiak szerint szabályozza a hirdetőberendezések elhelyezését: Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek 9. (1) a következő építési tevékenységek csak építési engedély alapján végezhetőek: c) építményen: ca) portál (üzlethomlokzat), cb) 1,0 m 2 felületet meghaladó kirakatszekrény, cc) 1,0 m-t meghaladó kiugrású védőtető, előtető és kinyitott állapotban e méretet elérő üzleti ernyőszerkezet, továbbá építményen, illetve attól különállóan mind építési telken, mind közterületen: cd) 1,0 m 2 -nél nagyobb felületű hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég- vagy címtábla, ce) fényreklám, építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése; k) az olyan egyéb építési munkák, amelyeket önkormányzati rendelet építési engedélyhez kötött. A helyi folyóiratok közül a Szó-Beszédben és a Gyomaendrődi Híradóban ingyenes apróhirdetéseket lehet feladni, de gyakorlatilag ezen felül a közterületi hirdetést is igényli a lakosság.

9 A közterületi villanyoszlopok az E.ON TITÁSZ ZRt tulajdonát képezik. Az azon megjelenő reklámtáblák, hirdetmények kihelyezését a REKLÁMVILL Kft., mint az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRt. tulajdonában álló közvilágítási oszlopok másodlagos hasznosítására kizárólagosan jogosult cég koordinálja. Az ESMA Spanyol-Magyar Reklám Kft. a közterületi reklámpiac meghatározó szereplője, városunkban is több oszlopon látható az általuk kifejlesztett és levédett hirdetőberendezés. (A közvilágítási oszlopokon történő hirdetés szabályozása tehát nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe.) A fentiek figyelembe vételével szükségesnek látjuk helyi rendeletben szabályozni a város közterületein a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezését. A véleményező bizottságok a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalták, annak megalkotását javasolják a tisztelt képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, június 22. Csányi István s. k. Jenei Bálint s. k. bizottsági elnök bizottsági elnök

10 TERVEZET /2006. (..) KT rendelet a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a kulturált emberi környezet kialakítása és megtartása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Bevezető és értelmező rendelkezések 1. A rendelet célja Gyomaendrőd város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi, műemléki nevezetességeinek védelme, valamint a város arculatának megőrzése érdekében a közterületeken és a közterületekről látható területeken, épületeken, építményeken a városképi, közlekedési és vagyonbiztonsági szempontok figyelembe vételével a hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezésének szabályozása. 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területére, azon belül az ingatlannyilvántartásban közterületként nyilvántartott valamennyi belterületi és külterületi földrészletre (közút, járda, tér, közpark, közhasznú zöldterületek, liget, stb.) az országos közutak kivételével (a továbbiakban közterület); (2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, aki/amely a város területén hirdetőberendezést, hirdetményt kíván elhelyezni. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) a KRESZ hatálya alá tartozó hirdetőberendezésekre, egyéb módon feltüntetett jelzésekre, c) a közlekedési állomások, megállóhelyek tájékoztató, közcélú hirdetményeire; d) a közműves szolgáltatást végző cégek közterületen lévő berendezéseire; a) a közterületek névtábláira, a házszámokra és az épületek névtábláira, emléktábláira, b) a téli díszvilágítás eszközeire; d) a tájékoztatás céljából kihelyezett biztonsági (balesetmegelőző, veszélyt jelző, tűzvédelmi stb.) táblákra, feliratokra, jelzésekre. 3. A rendelet alkalmazása szempontjából hirdetőberendezésnek minősül: a) cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címszerű ábra, b) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség nevét és az ott folyó tevékenységet bejáratnál feltüntető tábla; c) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla); d) hirdetőoszlop: több különböző hirdetmény, plakát kihelyezésére szolgáló építmény, e) információs tábla: közhasznú és kereskedelmi célú információkat együttesen tartalmazó tábla, f) hirdetőtábla: hirdetéseket, közleményeket tartalmazó, építményre vagy közterületre önállóan kihelyezett tábla, g) reklámhordozó: valaminek a reklámozását szolgáló, épületen vagy önállóan, nyilvános helyen elhelyezett tábla (beleértve a fényreklámot is) h) óriásplakát: speciális szabványmérettel rendelkező reklámtábla, i) megállító tábla: nyitvatartási idő alatt, az üzletek elé, a közterületre kihelyezett mobil reklámtábla. 4. Egyéb értelmező rendelkezések: a) reklámgrafika: a reklámozás céljait szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával készített reklámcélú építmény, grafikai mű; b) hirdetmény: a falragasz, hirdetésfelirat, plakát, szórólap, értesítés, ábrázolás, tájékoztató, valamint választási hirdetmény és kampányanyag akár nyomdai úton vagy egyénileg, illetve felfestéssel (sprayvel) készül. c) köztéri tárgy: szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, kertészeti műtárgy, geodéziai jel, utcabútor, kandeláber, emléktábla, emlékkő, virágtartó, hulladékgyűjtő, köztéri játékok, úttartozékok, városi információs oszlopok.

11 II. FEJEZET A hirdetőberendezések elhelyezésének általános előírásai 5. (1) Közterületi hirdetőberendezések elhelyezése előtt építési, közterület-használati engedélyt kell kérni. (2) Építési engedély köteles az 1 m2 t meghaladó nagyságú reklámhordozók elhelyezése. (3) A reklámhordozók elhelyezése meg kell feleljen a Helyi Építési Szabályzatban foglaltaknak. (4) Az engedélyköteles reklámtáblán vagy reklámhordozón azonosítható módon feltüntetendő a tulajdonos. Amennyiben a közterületen álló reklámhordozón nem azonosítható a tulajdonos, üzemeltető és annak elérhetősége, a reklámhordozó külön felszólítás nélkül elbontható. (5) Jelen rendelet hatályba lépése előtt kihelyezett reklámhordozók tulajdonosa, üzemeltetője jelen rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül köteles feltüntetni a reklámhordozón a (4) bekezdés szerinti adatokat. (6) Hirdetőberendezésen és hirdetményen nem alkalmazható országos jogszabályban alkalmazott táblák együttes forma és színösszeállítása, továbbá az útbaigazító táblákon szabványosított betűtípus és jelrendszer. (7) Az érintett közút kezelőjének vagy a rögzítésre igénybevett építmény tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával engedély nélkül helyezhetők el az önkormányzat által történő lakossági tájékoztatást szolgáló ideiglenes jellegű hirdetések. 6. (1) A szerkezetileg több elemből álló hirdetőberendezés egy építménynek számít. (2) A reklámfeliratnak kivétel a cég hivatalos neve - magyar nyelven vagy magyar nyelven is meg kell jelennie, utóbbi esetben az idegen nyelvű szövegnél nem kisebb méretben. (3) Építkezés, felújítás védőburkolatát, rendezvények színpadát engedély nélkül lehet reklám-célra használni (az építkezés, felújítás, rendezvény saját engedélyének a lejárati idején belül). (4) Tilos mindenféle reklámhordozó, reklámgrafika, hirdetmény közterületen történő elhelyezése, ha a reklám a jó ízlést, közszemérmet, mások emberi méltósághoz fűződő jogát sérti. (5) A hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén a közterület fenntartási munkáit. (6) Közterületen hirdetmény kizárólag a kijelölt hirdetőtáblákon, hirdetőoszlopokon vízzel oldható ragasztóval rögzítve helyezhető el, illetve a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető. (7) Tilos hirdetményt elhelyezni az országos jogszabályokban foglaltakon túl a) a közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben; b) a középületek falain; c) köztéri fákon; d) köztéri tárgyakon; (8) Ideiglenesen mobil reklámtáblák helyezhetők el rendezvények, akciók, kampányok reklámozására. Az engedélyben rögzíteni kell az időkorlátozást, amely nem lehet több kettő hónapnál és egyszer - indokolt esetben - egy hónappal meghosszabbítható. 7. Építési engedélyköteles hirdetőberendezés csak az építésügyi hatóság engedélye alapján létesíthető. III. FEJEZET A HIRDETŐBERENDEZÉSEK, HIRDETMÉNYEK KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE 8. (1) Közterületen hirdetőberendezést és hirdetményt elhelyezni az előzőek figyelembevételével a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 19/2004. (VI. 29.) KT rendeletben meghatározott előírások szerint lehet. (2) Közterület-használati engedély alapján, díjmentesen folytatható közterület-használat: a) a közterületbe 10 cm-en túl nem benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), összecsukott ernyőszerkezet, hirdetőberendezés elhelyezése, amennyiben az ott működő vállalkozást reklámozza, (3) Közterület-használati engedély nélkül díjmentesen, a nyitvatartási ideje alatt üzletenként legfeljebb 2 db megállítótábla helyezhető el a hirdetett üzlet előtt. 9. Kerékpártárolóval egybeépített hirdetőberendezés elhelyezésére a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. -ban foglaltak az irányadók, továbbá közterület-használati engedély nélkül díjmentesen folytatható közterülethasználat. 10. Közterületen hirdetményeket térítésmentesen kizárólag az erre a célra kijelölt, jelen rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt hirdetőtáblákon lehet elhelyezni.

12 IV. FEJEZET Vegyes és záró rendelkezések 11. (1) A közút területén a közútkezelő hozzájárulása nélkül elhelyezett hirdetőberendezések eltávolítására a közútkezelő saját hatáskörben intézkedhet. (2) A közút területén kívül, a közutakra vonatkozó jogszabályi előírásokba ütközően elhelyezett hirdetőberendezések esetén a közútkezelő közvetlenül - a közlekedési hatóság közreműködése nélkül - a jegyzőnél kezdeményezheti a jogellenes állapot megszüntetését. 12. Szabálysértést követ el és helyszíni bírsággal illetve ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: a reklámhordozó, reklámgrafika, hirdetmény elhelyezésére vonatkozó 6. (4) bekezdés, a hirdetőberendezés elhelyezésére vonatkozó 6. (5) bekezdés, a hirdetmény elhelyezésére vonatkozó 6. (6) és (7) bekezdés, és 10. előírásait megszegi. 13. E rendelet október 1. napján lép hatályba. Gyomaendrőd, Dr. Dávid Imre s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. polgármester jegyző 1. számú melléklet a./2006. (.) KT rendelethez Hirdetményeket térítésmentesen az alább felsorolt közterületi hirdetőtáblákon lehet elhelyezni: Hősök útján (672 hrsz) a Totozó előtt lévő hirdető; Hősök útja (672 hrsz) Sikér Kft. üzlete előtt lévő hirdető; Kossuth Lajos út 13. sz. ingatlan előtti közterületen (133/1 hrsz) lévő hirdető; Vasútállomás előtti parkban (2887/3 hrsz) lévő hirdető; Vasútállomás mellett, a buszmegállónál lévő (2887/3 hrsz) hirdető; Fő úton (5874/2 hrsz) a Napsugár sörözőnél lévő buszmegálló melletti hirdető; Fő úton (5874/3 hrsz) a Sikér Kft. üzlete melletti hirdető; Blaha Lujza utcán (5004 hrsz) a várostérkép melletti hirdető; Blaha Lujza utcán (5875/3 hrsz) a Déryné Közösségi Ház előtt lévő hirdető; Selyem úton a Blaha Lujza utca 31. sz. ingatlan (vegyesbolt) előtti közterületen (5904 hrsz) Öregszőlőben a Kondorosi úton a Szent Imre Idősek Otthona előtti buszmegállónál lévő hirdető; Öregszőlőben a Polyákhalmi utcán a Tulipános Óvoda előtti hirdető.

13 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 29 i ülésére 5. Napirendi pont Tárgy: Közterületi hirdetőberendezések kihelyezése Készítette: Dobó Anita ügyintéző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottságok: Valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Nagy erőfeszítéseket tettünk és teszünk azért, hogy a város közterületei esztétikusak legyenek, kialakítsunk egy sajátos, egységes kisvárosi arculatot. Az egységesség a nagyszámban megjelenő, azonos vagy hasonló arculati elemek alkalmazásával érhető el; például az egy-egy területen lévő köztéri bútorok (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, forgalomterelők, virágládák, stb.), a közérdekű információs táblák és utcanévtáblák, a várostérképek egységes tartószerkezete mind-mind fontos kellékei közterületeinknek. A nagyobb méretű, de kisebb számban megjelenő építmények (autóbuszmegállók fedett várói, telefonfülkék, pavilonok) közül az autóbuszmegállók fedett várói tartoznak az önkormányzat által beszerzendő köztéri tárgyakhoz. A jelenleg kihelyezett köztéri tárgyainkról, bútorainkról az alábbiakban adunk áttekintést és rövid állapotjellemzést: Padok: 1. sűrű lécezetű kisvárosi pad kovácsoltvas lábbal, fehér összesen 6 db. Déryné Közösségi Ház előtti buszmegállókban 1-1 db, tavaszán újították fel, jó állapotúak; Pásztor János utca 36/2. sz. ingatlan előtt: felújításra szorul, hiányoznak a lécek, kopott a festése, áthelyezése indokolt lenne a Gazdaboltnál kialakított buszmegállónál Pásztor János utca, a Piac bejárata mellett: jó állapotú Hősök útja, fagyizó előtt 2 db, felújításra szorulnak. 2. lazúrral kezelt fenyő deszkával ellátott kisvárosi pad fekete kovácsoltvas lábbal, fenyő-fekete színű öszesen kihelyezett és meglévő 36 db Kner téren (és Hősök útján) összesen 12 db új pad Szabadság téren (2 típusú) összesen 13 db pad, újrafestésük következik Kossuth Lajos út: 1. Városi Képtár előtt 1 db hiányzik 2. Körösi Halász Szöv. előtt 1 db felújított Fő út (Szabadság tér Bajcsy-Zs. út) 1. Kolmann parknál 2 db, kihelyezve 2003-ban, felújításra szorulnak 2. Fő út 192. sz. ingatlan előtt a buszmegállónál 1 db, festésre szorul Fő út (Bajcsy-Zs. út-bartók B. utca) 1. a Gyomai Iparcikk Bt. előtt 1 db (lényegében a buszmegállóhoz tartozik), deszkázata pótlásra, festésre szorul; Fő út (Bartók Béla utca-hősök tere): Hősök terén 3 db; Blaha Lujza utcán a Rózsekert Idősek Otthona előtt 2 db; Sugár úton a Tájház mellett 1 db. Kossuth tér: az emlékmű mellett 2 db kellene legyen, de az emlékmű avatás után egyik sem lett kihelyezve. 3. beton műkőlábas pad Népliget: évtől cseréljük a padokat, jelenleg 6 db viszonylag jó állapotú található ezen a területen. Erzsébet liget: 2004-től kezdve folyamatosan cseréljük őket, jelenleg 12 db jó állapotú pad található ezen a területen. Ridegvárosi játszótéren 3 db pad, jó állapotúak, kihelyezve tavaszán Kossuth Lajos út (Pásztor J. u. Vasútállomás): összesen 4 db pad, felújításra illetve cserére szorulnak Fő úton (Szabadság tér Bajcsy-Zs. út)

14 1. Fő út 222. sz. ingatlan előtt 1 db, ~ jó állapotú, felújításra szorul 2. A Felszabadulási emlékmű mellett 2 db, töröttek, kicserélésük indokolt 3. a STOP -nál lévő butiksor előtt 3 db, törött, süllyedt tartószerkezet, kicserélésük indokolt, 2 db elegendő erre a területre Fő út (Bajcsy-Zs. út József A. utca): csak az autóbuszmegállóknál1-1 db Fő út (József A. utca-hősök tere): csak az autóbuszmegállóknál1-1 db Hősök útján az Aranysas patika mellett 1 db Katona József utcán a Hanyecz Korcsmánál, 1 db 4. egyéb fémvázas, fa, támlás vagy támla nélküli pad, összesen 19 db Többnyire a régebbi kialakítású közterületi játszótereken és a társasházak lépcsőházai előtt láthatók ilyen padok. Az utóbbiak elhelyezéséről a társasház lakóközössége gondoskodik, ezért csak a parkokban, játszótereken lévő padokat összesítjük. Hősök tere: 3 db, asztal és 2 db pad garnitúra maradványa található a zöldterületen, de ezek felújításra/cserére szorulnak, valamint 3 db támlás pad. Kilián téren 2 db Kossuth téren 5 db, folyamatosan felújított, de nagyon hamar tönkretett padok; Vásártéri lakótelep játszóterein 4 db,~ jó állapotúak Október 6. lakótelep régi játszóterén 2 db 5. szabványos köztéri játékokhoz illeszkedő padok, összesen 5 db Közterületi kicsi hulladékgyűjtők: korábban 6 oldalú, beton tartóban lévő fém kosár hulladékgyűjtők kihelyezésére került sor, de az utóbbi 6 évben az oszlophoz rögzített, áttört, festett fém hulladékgyűjtők kerültek a közterületekre. Ez utóbbiak esztétikusak, de hátrányuk a következők: a kosár nem csak az ürítő személy számára könnyen hozzáférhető, ezért gyakran ellopják, eldobják az oszlopról, valamint élettartamuk nem túl hosszú hamar rozsdásodásnak indulnak. Az alábbi felsorolás nem tartalmazza a vállalkozások, intézmények által kihelyezett hulladékgyűjtők helyét és számát. Kner téren (és Hősök útján) összesen 5 db új hulladékgyűjtő Szabadság téren 7 db Hősök útján 4 db a Kis Bálint Ált. Iskola előtt, 1 db a Totozónál,1 db a Vállalkozók házánál. Pásztor János utcán a fenti helyeken a padok mellett, összesen 2 db Kossuth Lajos úton: 1. a Vasútállomás és a Pásztor János utca közötti szakaszon 2. a Bajcsy-Zs. út Hősök útja közötti szakaszon 3 db; Fő út (Szabadság tér-bajcsy-zs. út) 1. a Katolikus templomnál 2 db új hulladékgyűjtő, amelyből az egyikről hiányzik a kosár; 2. a Gyógyszertár előtt 1 db oszlop, a kosár hiányzik; 3. Kolmann parknál 1 db, kihelyezve 2003-ban (a paddal együtt) 4. Fő út 192. sz. ingatlan előtt a buszmegállónál,1 db zöld oszlop, a kosár hiányzik; Fő út (Bajcsy-Zs. út-józsef A. utca) 1. Gyomai iparcikk Bt. előtt a buszmegállónál 1 db zöld hulladékgyűjtő Fő út (József A. utca-hősök tere): a buszmegállóknál 1-1 db 1. az általános iskola diákkollégiumi épülete előtt 1 db hulladékgyűjtő, a kosár hiányzik Déryné Közösségi Ház előtt a buszmegállóknál 1-1 db; Hősök terén 2 db Sugár úton a Tájház mellett 1 db. szabványos köztéri játékokhoz illeszkedő hulladékgyűjtők, összesen 5 db Kerékpártárolók: A tavalyi évben a közintézmények előtt két helyen cseréltük ki a kerékpártárolókat, a Városháza előtt és az endrődi Közösségi Ház előtt. Ezek rozsdamentes acélból készültek, fenntartásuk nem okoz gondot, és bármilyen típusú kerékpárt jól el lehet benne helyezni. Elsősorban a Szabadság téri buszmegállónál és a Városi Egészségháznál szükséges rendezni a kerékpárok tárolási lehetőségét. (Már több helyi vállalkozás előtt is a fenti típusú tárolók láthatók.) Forgalomterelők (pollerek): Főbb közúti csomópontokon láthatók a régi, sávos festésű pollerek, amelyek többnyire elrozsdásodtak, ferdék vagy töröttek. A közöttük lévő lánc nagyon kevés helyen maradt meg. Ezek cseréje indokolt lenne, hiszen az

15 átutazók látják ezeket, amelyek funkcionális elválasztó szerepüket már csak részben töltik be, esztétikailag pedig rontják a városképet. Blaha Lujza utcán a Rózsekert Idősek Otthona előtt 6+1 db oszlop, jó állapotúak, a közte lévő lánc hiányzik; Hősök tere, a Csendőrsortűz emlékműve előtti területen: 22 db oszlop dőlt oszlopok, rozsdásak, hiányzik a lánc Selyem út Blaha Lujza utca találkozásánál: mintegy 35 db oszlop dőlt oszlopok, sokkal több a szükségesnél, ~jó állapotúak, sok helyen hiányzik a lánc Apponyi út Fő út: a legrosszabb állapotúak a Hősök téri oszlopokkal együtt: 14 oszlop az Agro Áruház előtt a Fő úton: dőlt oszlopok, rozsdásak, hiányzik a lánc; 4 db oszlop átellenben; 4 db oszlop az Apponyi utca sarkán; 10 db oszlop a kínai áruház előtt. Bajcsy-Zsilinszky E. út Fő út találkozásánál 16 db dőlt oszlop, kissé rozsdásak, sok helyen hiányzik a lánc Bajcsy-Zsilinszky E. út Kossuth L. út találkozásánál 15 db oszlop, sok helyen hiányzik a lánc Bajcsy-Zsilinszky E. út Kiss Bálint utca találkozásánál mintegy 20 db szögletes oszlop, hiányzik a lánc, Virágedények: Két éve készíttettük el helyi asztalosmesterrel az első köztéri fa virágedényeket, amelyekhez így kedvezőbb áron juthattunk hozzá, mintha készen megvásároltuk volna azokat. Az esztétikus, többféle méretben elkészített mobil virágládákkal azonnal szép dekorációt készíthetünk bármely közterületre. Ezeket a téli hónapokra raktárba szállítjuk, majd májusban ismét kihelyezzük őket. A régebbi kőedények is megtalálhatóak a közterületeinken, amelyek között 2 db törött is van, ezeket az őszi virágcsere során végleg elszállítjuk. Közérdekű információs oszlopok: Ezeket az információs táblákat évtől kezdve helyezte el a főbb pontokra a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Mindegyik a Valcol Kft. gyártmánya. Kisvárosi jelleget tükröznek, jó állapotúak, az infotáblái jól láthatóak, olvashatóak. Fő út-révlaposi lejáró sarkon, a következő infotáblákkal: 1 db Központ, 1 db Kemping, 1 db Fürdő Kner téren, a következő infotáblákkal: 2 db Hősök útja, 1 db Kner tér, 1 db Erzsébet liget, 1 db Rákóczi Ferenc utca Szabadság téren a következő infotáblákkal: 1 db Városháza, 1 db Liget fürdő, 1 db Sportcsarnok, 1 db Túra út Hősök útja Kossuth Lajos út sarkon a következő infotáblákkal: 1 db Orvosi rendelő, 1 db Túra út, 1 db Vasútállomás, 1 db Kner Múzeum, 1 db Motor Múzeum; Fő út-pásztor János utca sarkon a következő infotáblákkal: 1 db centrum, 1 db Vasútállomás, 1 db Tájház-múzeum Dombszögnél, a következő infotáblákkal: 1 db sportpálya, 1 db centrum, 1 db Tájház-múzeum, 1 db szabadstrand Utcanévtáblák: A régi utcanévtáblák cseréje a évben kezdődött el. A napjainkban kapható számtalan gyártmányból a hagyományosan épületekre, kerítésekre szerelhető változatot szerezte be a Gyomaszolg Ipari Park Kft. A minőségi kivitelű, jól olvasható utcanévtáblákat is a Valcol Kft. gyártja. Várostérképek: Szabadság tér, autóbusz váróterem mellett: Kettő térkép található egy keretben, a járda felöli térképről több foltszerű rész hiányzik, cserére szorul. (Megoldható lenne ha a közút felé néző térkép megmaradna, lépőkövekkel meg lehetne közelíteni, míg a járda felöli oldalon egy hirdetőfelületet lehetne kialakítani. A fa tartószerkezet még egészen jó állapotú, festése szükséges. Vasútállomás: évben összetörték a térképet, pótlása még nem történt meg. A térképtartó viszonylag jó állapotú, festése szükséges. A térkép könnyen megtalálható, megközelíthető, ezért fa tartószerkezetét hirdetéssekkel borítják be.

16 Blaha Lujza utca (a parkoló és a vegyesbolt mellett): jó állapotú a térkép és a tartó is, de a térkép hátulján hirdetések láthatók (választási plakátok is). A Blaha Lujza utca végén a Balázs Lambéria telephely mellett: a térkép jó állapotú, a tartója törött, tégla alátámasztással tartja a térképet. A Bajcsy-Zs. út és a Kazinczy utca találkozásánál: jó állapotú a térkép és a kerete is. Ingyenes hirdetési felületek: Városszerte néhány térítésmentesen használható hirdetőtábla található, ezek a következők: Erzsébet ligetben az új játszótér mellett, csak a keret maradt meg; Hősök útján a református templom előtt fém keretes hirdető: többnyire a szórakozóhelyek rendezvényeinek plakátjai láthatók rajta; Kossuth Lajos úton a 13. sz. ingatlan előtt fém keretes hirdető, festése szükséges; Vasútállomás: 1 db fémvázas hirdető a buszmegálló mögött, amelyen többnyire a szórakozóhelyek plakátjai láthatók, a napjainkban szokásos módon ugyanaz a programplakát 3-4-szer is egymás mellett szerepel; A Bajcsy-Zs. út és a Hámán Kató utca találkozásánál 1 db fém keretes hirdető, programplakátok láthatók rajta, szabad felületekkel;festése szükséges Blaha Lujza utcán a Közösségi ház előtti területen a buszmegálló mellett: rossz állapotú, dőlt, lakossági hirdetések láthatók rajta; Selyem úton a Blaha Lujza út sz. ingatlan (vegyesbolt) előtti közterületen tetős, fa hirdetőberendezés: jó állapotú, lakossági hirdetések láthatók rajta; Öregszőlőben a Kondorosi úton a Szent Imre Idősek Otthona előtti buszmegállónál lévő új hirdető; Öregszőlőben a Polyákhalmi utcán a Tulipános Óvoda előtti hirdető. A lakosok a fém keretes hirdetőket nem használják ki, szinte mindegyiken elég sok üres felület található, valamint a szórakozóhelyek hirdetései. Valószínűleg a hirdető belső felülete miatt alakult ki ez a gyakorlat, hiszen a lakosok többnyire rajzszögekkel vagy ragasztószalaggal rögzítik saját papírjaikat, amelyeket erre a felületre nem tudnak rögzíteni. Elterjedt viszont az a szokás, hogy a forgalmasabb helyeken egy-egy kerítés vagy falfelületre, az élelmiszerboltok előtti fákra ragasztják/rajzszögezik/szegelik/csavarozzák a lakosok a hirdetéseiket. Ezért a Sikér Kft. ügyvezetője, Hornok László azzal a kéréssel fordult hivatalunk felé, hogy szüntessük meg ezt az állapotot, és egy lakossági hirdetőtáblával szabályozzuk a hirdetések kihelyezését. Az alábbi helyeken látható ez a probléma: Hősök útja Totozónál; Hősök útja Kínai áruház nagykapuján; Hősök útja Sikér Kft. boltja előtti hársfákon; Hősök útja Anna ABC előtti hársfákon (kismértékben); Vasútállomás előtti parknál a térképtartón; Fő úton a Napsugár sörözőnél lévő buszmegálló mellett; Fő úton a Sikér Kft boltja mellett; Fő úton az Apponyi útnál lévő kínai áruház mellett; Blaha Lujza utcán a várostérkép hátulján. A fentiekben részletezett köztéri tárgyak több csoportjának felújítása, pótlása folyamatban van. Ami jelenleg esztétikai-köztisztasági problémát okoz a városban, az az ingyenes hirdetőfelületek hiánya, vagy nem megfelelő állapota. A fentiekre tekintettel az alábbi javaslatot terjesztjük a tisztelt képviselő-testület elé: A lakosság számára térítésmentes hirdetési felületek létesítése az alábbi helyeken: Hősök útján (672 hrsz) a Sikér Kft. üzlete előtt; A Vasútállomás előtti parkban (2887/3 hrsz); Fő úton (5874/2 hrsz) a Napsugár sörözőnél lévő buszmegálló mellett; Fő úton (5874/3 hrsz) a Sikér Kft. üzlete mellett; A Blaha Lujza utcán (5004 hrsz) a várostérkép mellett. A meglévő hirdetési felületek megtartása és amennyiben szükséges felújítása az alábbi helyeken: Hősök útján a református templom előtt (672 hrsz)1 db fém keretes hirdető; Kossuth Lajos út 13. sz. ingatlan előtti közterületen (133/1 hrsz) 1 db fémvázas hirdető; Vasútállomás: 1 db fémvázas hirdető a buszmegálló mögött (2887/3 hrsz) a Kossuth L. úton; A Bajcsy-Zs. út és a Hámán Kató utca találkozásánál 1 db fém keretes hirdető; Blaha Lujza utcán a Közösségi Ház előtti területen (5875/3 hrsz) a buszmegálló mellett;

17 Selyem úton a Blaha Lujza utca 31. sz. ingatlan (vegyesbolt) előtti közterületen (5904 hrsz). Öregszőlőben a Kondorosi úton a Szent Imre Idősek Otthona előtti buszmegállónál lévő hirdető; Öregszőlőben a Polyákhalmi utcán a Tulipános Óvoda előtti hirdető. A fenti előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és elfogadta. A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta azzal a módosítással, hogy a Hősök útján lévő térítésmentes hirdetési felületet át kell helyezni a Hősök útja -Fő út sarokra a Totózó elé. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a Bartók Béla és a Napkeleti utcánál lévő buszmegállókba 1-1 pad kerüljön kihelyezésre. Határozati javaslat: I. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a lakosság számára térítésmentes hirdetési felületeket biztosít az alábbi helyeken: Hősök útján (672 hrsz) a Sikér Kft. üzlete előtt; A Vasútállomás előtti parkban (2887/3 hrsz); Fő úton (5874/2 hrsz) a Napsugár sörözőnél lévő buszmegálló mellett; Fő úton (5874/3 hrsz) a Sikér Kft. üzlete mellett; A Blaha Lujza utcán (5004 hrsz) a várostérkép mellett. A fentiek mellett a meglévő hirdetési felületeket az önkormányzat továbbra is fenntartja és amennyiben szükséges felújítja az alábbi helyeken: Hősök útján a református templom előtt (672 hrsz)1 db fém keretes hirdető, amely áthelyezésre kerul a Totozó elé; Kossuth Lajos út 13. sz. ingatlan előtti közterületen (133/1 hrsz) 1 db fém keretes hirdető; Vasútállomás: 1 db fém keretes hirdető a buszmegálló mögött (2887/3 hrsz) a Kossuth L. úton; A Bajcsy-Zs. út és a Hámán Kató utca találkozásánál 1 db fém keretes hirdető; Blaha Lujza utcán a Közösségi Ház előtti területen (5875/3 hrsz) a buszmegálló mellett; Selyem úton a Blaha Lujza utca 31. sz. ingatlan (vegyesbolt) előtti közterületen (5904 hrsz). Öregszőlőben a Kondorosi úton a Szent Imre Idősek Otthona előtti buszmegállónál lévő hirdető; Öregszőlőben a Polyákhalmi utcán a Tulipános Óvoda előtti hirdető. II. A meglévő és kihelyezendő hirdetők felújításának, beszerzésének költségére az önkormányzat éves költségvetési rendeletében a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások szakfejezeten biztosított forrást. III. A térítésmentesen használható hirdetési felületek karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. Határidők: augusztus 31. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, június 22. Csányi István s. k. Csíkné Tímár Éva s. k. Hangya Lajosné s. k. Jenei Bálint s. k. bizottsági elnök bizottsági elnök bizottsági elnök bizottsági elnök

18 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 29-i ülésére 6. Napirendi pont Tárgy: GYOMAKÖZSZOLG Kft. vagyonmérleg-tervezetének megvitatása Készítette: Bencze Lajosné független könyvvizsgáló Fábián Lajos ügyvezető dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottságok: Pénzügyi Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Jogi Bizottság, Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság Mellékletek: Független könyvvizsgálói jelentés, vagyonmérleg tervezetek Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a elmúlt ülésén a 145/2006.(V.25.) KT. sz. határozatával döntött a hulladék gazdálkodási feladatok ellátására új gazdasági társaság létrehozásáról. Az új társaság létrehozásával elfogadta a Menetrend a GYOMASZOLG Ipari Park Kft.-ből történő kiválással Kapcsolatos Teendőkre megnevezésű okiratot. A fentiekre alapján elkészült a változatlan formában tovább működő GYOMASZOLG Ipari Park és Szolgáltató Kft valamit a kiválással létrejövő GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Kft. vagyonmérleg-tervezete, valamint a vagyonleltár tervezetek, továbbá a független könyvvizsgálói jelentés. A véleményező bizottságok az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják a Tisztelt Képviselő-testületnek. Határozati javaslat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete Bencze Lajosné független könyvvizsgálói jelentése alapján, mint az átalakuló gazdasági társaság és a kiválással létrejövő gazdasági társaság kizárólagos tulajdonosa elfogadja: a kiválással létrejövő Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. vagyonleltár tervezetét december 31. fordulónappal, a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. vagyonmérleg tervezetét december 31. fordulónappal, az átalakulási vagyonmérleg tervezetet a szétváló Kft-nél december 31. fordulónappal, a változatlan formában tovább működő Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft vagyonmérlegtervezetét december 31. fordulónappal, az átalakulási vagyonmérleg tervezetet, a vagyonleltár tervezetet a változatlan formában tovább működő Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft-nél, a vagyonleltár tervezetet a szétváló Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft-nél december 31. fordulónapokkal. Határidő: azonnal Felelős: dr. Dávid Imre polgármester, dr. Varga Imre ügyvéd Gyomaendrőd, június 16. Dr. Dávid Imre s.k. polgármester

19 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 29.-i ülésére 7. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: A májusi árvízvédekezés időszaka alatt, a katonai véderő elszállásolása során az önkormányzati épületekben keletkezett károk vis maior kérelme Szujó Zsolt osztályvezető, Paróczai Zoltán műszaki ügyintéző Dr. Dávid Imre polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaendrődön május hónapban folytatott árvízi védekezés során, az 5. sz. Bocskai Könnyű Lövészdandár az önkormányzat épületeiben került elszállásolásra. Az igénybe vett önkormányzati ingatlanokban a közel két hétig tartó fokozott igénybevétel során sérülések, károk keletkeztek. A nehéz gépjárművek a kültéri burkolatokban, míg a katonák és azok felszerelései a vizesblokkokban, nyílászárókban, padlóburkolatokban és falfelületekben okozott károkat. A keletkezett sérülések esetenként akadályozzák az épületek rendeltetésszerű használatát, ezért azok mielőbbi javítása szükséges. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében bejelentéssel éltünk a évi árvízi védekezés során károsodott önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyreállítása ügyében. Önkormányzatunk több ízben jelentette be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács felé igényét, ezen ingatlanok helyreállításának támogatására vonatkozólag. Tájékoztatásuk szerint az igényelt összeget a vízügyi ágazattól kell kérnünk. A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a bejelentésünkre reagálva május 31.-én kelt levelében a személyi költségek és az elszállásolás költségeit átvállalta, azonban az önkormányzati tulajdonú épületek helyreállításának támogatását elutasította. Ezért, Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében a 295/2005. (XII. 23.) kormányrendelet 13. (1) bekezdése értelmében vis maior kárigényt jelentettünk be a települést ért jelentős árvíz káresemény következtében károsodott önkormányzati tulajdonú épületek helyreállítási költségeinek támogatására a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács felé ismételten az alábbiak szerint: Katonai véderő elhelyezéséből adódó épület, ingatlan károsodások helyreállítása: - Városi Sportcsarnok: ,- Ft Küzdőtér padlózat csere ,-Ft Vakolat és festés javítás ,-Ft Vizesblokk javítás ,-Ft - Ifjúsági és Sporttábor: ,- Ft Festési munkák ,-Ft Vizesblokk javítás ,-Ft Elektromos hálózat javítás ,-Ft Tereprendezés, burkolat javítás ,-Ft - Katona József Műv. Közp.: ,- Ft Parketta padlózat javítás ,-Ft Nyílászáró javítás ,-Ft Radiátor javítás ,-Ft Festési munkák ,-Ft Udvari csapadékelvezető rács javítás ,-Ft - Bethlen Gábor Szakképző Iskola: (300 m2 térburkolat javítás) ,- Ft Összesen: ,- Ft Saját erő (10 %): ,- Ft Igényelt Vis Maior támogatás (90 %): ,- Ft A megjelölt költségek a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácsnak és Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldésre kerültek és bejelentettük igényünket a vis maior keret támogatásra. Az érintett ingatlanok biztosítással rendelkeznek, de előzetes információ kérés, alapján a fenti károkat a biztosító nem téríti meg, ezért a helyreállítást, csak a vis maior keret igénybevételével lehet elvégezni. Az épületekben keletkezett károk helyreállítását az önkormányzat saját erőből nem képes megoldani, ezért a helyreállítás költségének 90 %-át vis maior támogatással 10 %-át pedig saját erő felhasználásával biztosítaná. A helyreállítás költségeinek 90%-át, azaz összesen ,- Ft összeget a vis maior keretből igényeljük meg.

20 Határozati javaslat: I. Önkormányzati ingatlanok helyreállítási költségei Városi Sportcsarnok, Ifjúsági és Sporttábor, Katona József Műv. Központ és Bethlen Gábor Szakképző Iskola 1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődön május hónapban folytatott árvízi védekezés során, az 5. sz. Bocskai Könnyű Lövészdandár elszállásolása során károsodott önkormányzati ingatlanok (Városi Sportcsarnok, Ifjúsági és Sporttábor, Katona József Műv. Központ épületkárok és Bethlen Gábor Szakképző Iskola 300 m2 térburkolat javítás) helyreállítási költségeit ,-Ft-ban állapítja meg. 2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy az ingatlanok helyreállításával kapcsolatos költségek finanszírozására évi költségvetésében forrással nem rendelkezik. A költségeket saját erőből fedezni az önkormányzat nem képes. A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonát képező ingatlanok vonatkozásában, így a Városi Sportcsarnok, Ifjúsági és Sporttábor, Katona József Műv. Központ épületkárok és Bethlen Gábor Szakképző Iskola 300 m2 térburkolat javítás esetében is általános biztosítással rendelkezik, amely a keletkezett kártételek biztosítását nem tartalmazza. A biztosító az árvíz kárból eredő biztosítási eseményeket nem ismeri el. A testület kijelenti, hogy a Városi Sportcsarnok, Ifjúsági és Sporttábor, Katona József Műv. Központ és Bethlen Gábor Szakképző Iskola épületeiben végzett tevékenységet, feladatokat más önkormányzati tulajdonú ingatlanon ellátni nem képes. 3. A keletkezett károk teljes helyreállítási összegének 10 %-át összesen ,-Ft-ot Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja a évi költségvetésből. 4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanban keletkezett károk helyreállításának összegének 90%-ra, azaz összesen ,- Ft összegben a 295/2005. (XII. 23.) Kormányrendelet a alapján vis maior támogatási igényt nyújtson be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. Határidő: július 31. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, június 22. Dr. Dávid Imre s.k. polgármester

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Ikt. sz.:27712-2/2010 Tárgy: A reklámhordozókról és a reklámokról Mell.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- Testülete 2004. április 26- i ülésére Tárgy: A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 1 önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete közterületen lévő reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Lébény Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről 1 Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (....) rendelete a közterület-használat, és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

A rendelet célja 1. 1 2. 2. A közterület-elnevezés általános szabályai. (1) A közterületnév előtagból és a közterület jellegére utaló utótagból áll.

A rendelet célja 1. 1 2. 2. A közterület-elnevezés általános szabályai. (1) A közterületnév előtagból és a közterület jellegére utaló utótagból áll. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/1997.(VI.30.) Ör. sz. rendelete a közterület elnevezések megállapításáról változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről (Egységes

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. év december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. év december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év december 17-i ülésére Tárgy: A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére 26. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Tájékoztató a 2006. évi járda és útjavításokról Szujó Zsolt osztályvezető,

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: A reklámozás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2005.(V.31.) rendelete. a hirdető és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2005.(V.31.) rendelete. a hirdető és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(V.31.) rendelete a hirdető és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól (Egységes szerkezetben a 22/2005.(VII.08.) módosító rendelettel.)

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város képviselı-testülete a város külsı képének befolyásolása

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete A reklámhordozókról és a reklámokról Módosítva: 10/2011. (IV.11.), 32/2011. (XII.13.), 23/2012. (V.11.), Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(VII.29.) önkormányzati rendelete 1 a köztisztaság Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 18/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közterületek használatának rendjéről és a közterület-használati díjakról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (IV. 7.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (IV. 7.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (IV. 7.) RENDELETE 1 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HIRDETŐ BERENDEZÉSEK, HIRDETÉSEK ÉS REKLÁMOK ELHELYEZÉSÉNEK RENDJÉRŐL A 23/2008.

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 9/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E A közterület-használat engedélyezéséről, a közterületetek használati díjáról, az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I.

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete. a közterület használatáról

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete. a közterület használatáról JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete a közterület használatáról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e a köztisztaságról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú;. valamint a 8/2008.(IV.25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. 1 Műszaki leírás a önkormányzati úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálatához I. Bevezető: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kaposmérő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004.(V.1.) r e n d e l e t e a közterület használatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2004.(XII.1.), az 5/2008. (VII.1.), 8/2008.(VIII.28.),

Részletesebben

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép.

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1997.(IV. 28.) rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról (módosítással egybefoglalva és lezárva:2005.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám megállapításának rendjéről

Részletesebben

A R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletének megfelelően módosul.

A R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletének megfelelően módosul. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 4/2012. ( I.31.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, és a közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról,

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 PÁTYI KURÍR HIRDETMÉNY A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/G. (5) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 57/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Gyomaendrőd

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1..

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési

Részletesebben