ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 29-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2006. június 29-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 29-i ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottságok: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete II. 27-i ülésén elfogadta a város évi költségvetését a 3/2006. (II. 27) KT rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe I. előirányzat változás címén. Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, s az alábbi rendelet-tervezet elfogadását javasolja a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, június 22. Csíkné Timár Éva s.k. Biz. elnök

2 TERVEZET./2006. (.) KT rendelet a évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet a alapján a évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27) KT rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A KT rendelet 2. -ában szereplő bevételek főösszege E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint. 2. A KT rendelet 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata E Ft-ra növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben. 3. A KT rendelet 4. -ában a felújítások előirányzata E Ft-ra változik, a 3. számú melléklet alapján. 4. A KT rendelet 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 5. A KT rendelet 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 11. számú melléklet tartalmazza, beépítésre került a közhasznú foglalkoztatottak átlaglétszáma 55 fővel. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5 /1995. (III. 23.) KT rendeletének módosítása április 1.-től kezdődően az 5/1995. (III. 3.) KT rendelet 2. (1) (2) bekezdése és a 3. (1) (3)-(4) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 2. (1) (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíja Ft. A polgármester folyamatos (legalább egy hónapot meghaladó) akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben meghatározott alpolgármester főállásban látja el feladatait a polgármesternek megállapított havi illetményért. 3. (1) A települési képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll. A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) Ft. (4) Ha a képviselő valamely bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - további havi Ft. (5) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - további havi Ft. (6) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi Ft. Záró rendelkezések 8. E rendelet a 7. kivételével a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a félévi beszámolóban szerepeltetni kell. Gyomaendrőd, június Dr. Dávid Imre s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület június 29.-i ülésére 2. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok: Melléklet: Autóbusz jegyárváltozás rendeletmódosítás Szujó Zsolt osztályvezető Dr. Dávid Imre polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság Domuszbusz Kft. kérelme Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járatú autóbusz közlekedés üzemeltetésével a Domuszbusz Közlekedési Kft.-t bízza meg. Az üzemeltetést végző cég a jogszabály adta lehetőségeken belül javaslatot tett a menetjegyek és a bérletek árának július 1-től esedékes évi változására. A évi LXXXVII. törvény a közlekedési díjszabás meghatározásához megszabta, hogy a kedvezményes bérletek árát a teljes árú bérlet árából kell meghatározni. A Domuszbusz Közlekedési Kft július 1.-től kezdődően az alábbi jegyárak bevezetését kéri: Emelés egy útra szóló vonaljegy 95 Ft 95 Ft - teljes árú havi bérlet 2500 Ft 2500 Ft - kedvezményes havi bérlet 400Ft 703 Ft A július 1.-től alkalmazandó díjtételeket az üzemeltetővel történt előzetes megállapodásnak és a törvénynek megfelelően a mellékelt rendelettervezet szerint javasoljuk elfogadni. A véleményező bizottságok javasolják a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását az előterjesztésnek megfelelően. Gyomaendrőd, június 22. Csányi István s.k. bizottsági elnök Jenei Bálint s.k. bizottsági elnök Csíkné Tímár Éva s.k. bizottsági elnök

4 TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2006. (.) KT rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet 1. sz. mellékletének módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII tv. 7. -ban kapott felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletének módosításáról az alábbiakban rendelkezik: 1. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Záró rendelkezés 2. E rendelet július 1.-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 28/2005. (XII. 23.) KT rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti. Gyomaendrőd, június Dr. Dávid Imre s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 1. sz. melléklet a./2006.(.)kt. rendelethez A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj - teljes árú havi bérlet 2500 Ft - kedvezményes havi bérlet 400 Ft - vonaljegy 95 Ft Az árak a 15 % ÁFA-t tartalmazzák.

5 ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület június 29-i ülésére 3. Napirendi pont Tárgy: Közszolgáltatási szerződés megkötése helyi autóbusz közlekedés végzésére Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság Melléklet: 1db. szerződés tervezet, 1 db. társasági szerződés. Menetrend Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten jóváhagyásra beterjesztem a helyi autóbusz közlekedés végzésére vonatkozó szerződés tervezetet. A képviselő testület a májusában megtartott testületi ülésen döntött a helyi közlekedésről. A döntés értelmében felbontásra került a koncessziós szerződés, egyeztetésre került a menetrend, és meghatározásra kerültek a járat pár számok. A szerződésben meghatározott összeg biztosítása, működés pénzeszköz átadása jogcímen történik, melynek értelmében a felhasználásról a szolgáltatónak el kell számolnia. A pénzeszköz átadás forrás összege az alábbiakból tevődik össze: állami normatívából Ft/hó, míg az önkormányzat saját bevételei közül Ft/ hó összeggel egészíti ki. A véleményező bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, és javasolják a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet elfogadását. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi LXV tv. 8. -ban, valamint a évi XXXIII tv aiban meghatározott jogkörében eljárva a helyi autóbusz közlekedés végzésére az előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási szerződést megköti a Domuszbusz Közlekedési Kft-vel. A képviselő-testület utasítja a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. Határidő: június 30. Felelős: dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, június 22. Jenei Bálint s.k. Biz. elnök Csányi István s.k. Biz. elnök

6 Szerződés (Tervezet) Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. képviseli dr. Dávid Imre polgármester továbbiakban Önkormányzat) másrészről a DOMUSBUSZ Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye Budapest Zsálya út sz. III/95. sz. adószáma: képviseli Ambrózi Erzsébet ügyvezető Gyomaendrőd Micsurin út 20/1. sz továbbiakban Szolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 1.) Az Önkormányzat megbízza, a Szolgáltatót, hogy Gyomaendrőd Város közigazgatási területén július 1-től, határozott időre, a szolgáltatás végzésére jogosult kiválasztására vonatkozó a évi XXXIII törvényben meghatározott pályáztatási eljárás lefolytatásáig, de legkésőbb április 1-ig az évi LXV tv. ben meghatározott helyi tömegközlekedés autóbusszal történő végzésére a jelen szerződés mellékletét és elválaszthatatlan részét képező menetrendben meghatározott útvonalon, időpontokban, és járat pár számban. 2.) A Szolgáltató kijelenti, hogy a megbízást elfogadja és a szakmai előírásokban, jogszabályokban meghatározott színtű biztonságos teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, hatósági engedélyekkel maradéktalanul rendelkezik, Gyomaendrőd közlekedési adottságait ismeri, így különösen a menetútvonal műszaki állapotát, a kialakított autóbusz megállókat. 3.) Az Önkormányzat a megbízás teljesítéséhez, FT/hó azaz Egymillióháromszáztizennégyezenyolcszázötven Ft./hó összegű támogatást biztosít, működésű célú pénzeszköz átadás jogcímen, oly módon hogy minden tárgyhót követő hónap 20-ig elutalja a Szolgáltatónak, amennyiben a forgalmazott bérletek száma havonta az 1000 db-tól legalább 10%-al eltér, úgy a finanszírozás mértékét felülvizsgálják. A felek kijelentik, hogy közös céljuk az értékesített bérletek számának növelése, melynek érdekében minden tőlük elvárhatót megtesznek. 4.) A Szolgáltató kijelenti, hogy a menetjegy és bérletforgalmazást az autóbuszon a gépjárművezető végzi, olymódon, hogy az egy utazásra érvényes vonaljegy ára: 95.Ft, a teljes árú havi bérletjegy ára 2500Ft., a kedvezményes havi bérletjegy ára 400Ft. A Szolgáltató a menetrend közzétételéről, az autóbusz megállókban gondoskodik. 5.) A felek kijelentik, hogy a menetrend változtatásával kapcsolatos igényüket kötelesek minden tárgyhót megelőző hónap 10-ig egymásnak bejelenteni. A felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására, jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek, az Önkormányzat esetében a szerződés hatályba lépéséhez szükséges annak képviselő-testület általi elfogadása. Az önkormányzat kijelenti, hogy a szerződésben foglaltakat honlapján közzé teszi. A felek által nem szabályozott kérdésekre a Ptk, a évi XXXIII tv., az évi LXXXVII tv. az évi XXXVIII tv. az 1990 évi LXV tv. az irányadó. A felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös elolvasás és értelmezést követően helybenhagyólag aláírják. Gyomaendrőd, június..

7 Dr. Dávid Imre Ambrózi Erzsébet Polgármester ügyvezető

8 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 29 i ülésére 4. Napirendi pont Tárgy: A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet tervezet Készítette: Dobó Anita ügyintéző Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottságok: Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Városszerte a lakossági, magánjellegű hirdetések és a szórakozóhelyek hirdetményeinek, szórólapjainak elterjedése a hirdetmények elhelyezését meghatározó szabályozás áttekintését teszi szükségessé. Jelenleg a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 19/2004. (VI. 29.) KT rendelet szabályozza a reklám és hirdető tevékenységet városunkban, az alábbiak szerint: 4. (1) Közterületek, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit - városrendezési tervekben meghatározott rendeltetésnek megfelelően, jogszabályokban körülírt célra és módon, állagsérelem nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki szabadon használhatja. (2) Közterületek és azok tartozékai és növényzet megóvásában mindenki (lakosság, közület) köteles hathatósan közreműködni. 10. Utcai fát és növényzetet károsítani, rongálni tilos. Gyógynövény gyűjtése csak engedéllyel történhet. Fák törzseit hirdetésre használni tilos. 13. (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez; b) hirdetőberendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez; 21. (1) Közterület-használati engedély iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. (2) Az engedély iránti kérelemhez be kell csatolni: a) a 13. (1) bekezdés b), c), i) pontjának esetében helyszínrajzot, melyen feltüntetik az elfoglalni kívánt terület pontos helyét; b) a 13. (1) bekezdés a), b) pontjának esetében a közterületre kihelyezendő reklám és hirdető berendezés rajzát, tervrajzát, fotóját. A közterület-használati díjakat is e rendelet tartalmazza. A közterület-használati engedélyek kiadása a polgármester hatásköre. Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló módosított 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az alábbiak szerint szabályozza a hirdetőberendezések elhelyezését: Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek 9. (1) a következő építési tevékenységek csak építési engedély alapján végezhetőek: c) építményen: ca) portál (üzlethomlokzat), cb) 1,0 m 2 felületet meghaladó kirakatszekrény, cc) 1,0 m-t meghaladó kiugrású védőtető, előtető és kinyitott állapotban e méretet elérő üzleti ernyőszerkezet, továbbá építményen, illetve attól különállóan mind építési telken, mind közterületen: cd) 1,0 m 2 -nél nagyobb felületű hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég- vagy címtábla, ce) fényreklám, építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése; k) az olyan egyéb építési munkák, amelyeket önkormányzati rendelet építési engedélyhez kötött. A helyi folyóiratok közül a Szó-Beszédben és a Gyomaendrődi Híradóban ingyenes apróhirdetéseket lehet feladni, de gyakorlatilag ezen felül a közterületi hirdetést is igényli a lakosság.

9 A közterületi villanyoszlopok az E.ON TITÁSZ ZRt tulajdonát képezik. Az azon megjelenő reklámtáblák, hirdetmények kihelyezését a REKLÁMVILL Kft., mint az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRt. tulajdonában álló közvilágítási oszlopok másodlagos hasznosítására kizárólagosan jogosult cég koordinálja. Az ESMA Spanyol-Magyar Reklám Kft. a közterületi reklámpiac meghatározó szereplője, városunkban is több oszlopon látható az általuk kifejlesztett és levédett hirdetőberendezés. (A közvilágítási oszlopokon történő hirdetés szabályozása tehát nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe.) A fentiek figyelembe vételével szükségesnek látjuk helyi rendeletben szabályozni a város közterületein a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezését. A véleményező bizottságok a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalták, annak megalkotását javasolják a tisztelt képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, június 22. Csányi István s. k. Jenei Bálint s. k. bizottsági elnök bizottsági elnök

10 TERVEZET /2006. (..) KT rendelet a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a kulturált emberi környezet kialakítása és megtartása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Bevezető és értelmező rendelkezések 1. A rendelet célja Gyomaendrőd város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi, műemléki nevezetességeinek védelme, valamint a város arculatának megőrzése érdekében a közterületeken és a közterületekről látható területeken, épületeken, építményeken a városképi, közlekedési és vagyonbiztonsági szempontok figyelembe vételével a hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezésének szabályozása. 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területére, azon belül az ingatlannyilvántartásban közterületként nyilvántartott valamennyi belterületi és külterületi földrészletre (közút, járda, tér, közpark, közhasznú zöldterületek, liget, stb.) az országos közutak kivételével (a továbbiakban közterület); (2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, aki/amely a város területén hirdetőberendezést, hirdetményt kíván elhelyezni. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) a KRESZ hatálya alá tartozó hirdetőberendezésekre, egyéb módon feltüntetett jelzésekre, c) a közlekedési állomások, megállóhelyek tájékoztató, közcélú hirdetményeire; d) a közműves szolgáltatást végző cégek közterületen lévő berendezéseire; a) a közterületek névtábláira, a házszámokra és az épületek névtábláira, emléktábláira, b) a téli díszvilágítás eszközeire; d) a tájékoztatás céljából kihelyezett biztonsági (balesetmegelőző, veszélyt jelző, tűzvédelmi stb.) táblákra, feliratokra, jelzésekre. 3. A rendelet alkalmazása szempontjából hirdetőberendezésnek minősül: a) cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címszerű ábra, b) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség nevét és az ott folyó tevékenységet bejáratnál feltüntető tábla; c) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla); d) hirdetőoszlop: több különböző hirdetmény, plakát kihelyezésére szolgáló építmény, e) információs tábla: közhasznú és kereskedelmi célú információkat együttesen tartalmazó tábla, f) hirdetőtábla: hirdetéseket, közleményeket tartalmazó, építményre vagy közterületre önállóan kihelyezett tábla, g) reklámhordozó: valaminek a reklámozását szolgáló, épületen vagy önállóan, nyilvános helyen elhelyezett tábla (beleértve a fényreklámot is) h) óriásplakát: speciális szabványmérettel rendelkező reklámtábla, i) megállító tábla: nyitvatartási idő alatt, az üzletek elé, a közterületre kihelyezett mobil reklámtábla. 4. Egyéb értelmező rendelkezések: a) reklámgrafika: a reklámozás céljait szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával készített reklámcélú építmény, grafikai mű; b) hirdetmény: a falragasz, hirdetésfelirat, plakát, szórólap, értesítés, ábrázolás, tájékoztató, valamint választási hirdetmény és kampányanyag akár nyomdai úton vagy egyénileg, illetve felfestéssel (sprayvel) készül. c) köztéri tárgy: szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, kertészeti műtárgy, geodéziai jel, utcabútor, kandeláber, emléktábla, emlékkő, virágtartó, hulladékgyűjtő, köztéri játékok, úttartozékok, városi információs oszlopok.

11 II. FEJEZET A hirdetőberendezések elhelyezésének általános előírásai 5. (1) Közterületi hirdetőberendezések elhelyezése előtt építési, közterület-használati engedélyt kell kérni. (2) Építési engedély köteles az 1 m2 t meghaladó nagyságú reklámhordozók elhelyezése. (3) A reklámhordozók elhelyezése meg kell feleljen a Helyi Építési Szabályzatban foglaltaknak. (4) Az engedélyköteles reklámtáblán vagy reklámhordozón azonosítható módon feltüntetendő a tulajdonos. Amennyiben a közterületen álló reklámhordozón nem azonosítható a tulajdonos, üzemeltető és annak elérhetősége, a reklámhordozó külön felszólítás nélkül elbontható. (5) Jelen rendelet hatályba lépése előtt kihelyezett reklámhordozók tulajdonosa, üzemeltetője jelen rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül köteles feltüntetni a reklámhordozón a (4) bekezdés szerinti adatokat. (6) Hirdetőberendezésen és hirdetményen nem alkalmazható országos jogszabályban alkalmazott táblák együttes forma és színösszeállítása, továbbá az útbaigazító táblákon szabványosított betűtípus és jelrendszer. (7) Az érintett közút kezelőjének vagy a rögzítésre igénybevett építmény tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával engedély nélkül helyezhetők el az önkormányzat által történő lakossági tájékoztatást szolgáló ideiglenes jellegű hirdetések. 6. (1) A szerkezetileg több elemből álló hirdetőberendezés egy építménynek számít. (2) A reklámfeliratnak kivétel a cég hivatalos neve - magyar nyelven vagy magyar nyelven is meg kell jelennie, utóbbi esetben az idegen nyelvű szövegnél nem kisebb méretben. (3) Építkezés, felújítás védőburkolatát, rendezvények színpadát engedély nélkül lehet reklám-célra használni (az építkezés, felújítás, rendezvény saját engedélyének a lejárati idején belül). (4) Tilos mindenféle reklámhordozó, reklámgrafika, hirdetmény közterületen történő elhelyezése, ha a reklám a jó ízlést, közszemérmet, mások emberi méltósághoz fűződő jogát sérti. (5) A hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén a közterület fenntartási munkáit. (6) Közterületen hirdetmény kizárólag a kijelölt hirdetőtáblákon, hirdetőoszlopokon vízzel oldható ragasztóval rögzítve helyezhető el, illetve a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető. (7) Tilos hirdetményt elhelyezni az országos jogszabályokban foglaltakon túl a) a közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben; b) a középületek falain; c) köztéri fákon; d) köztéri tárgyakon; (8) Ideiglenesen mobil reklámtáblák helyezhetők el rendezvények, akciók, kampányok reklámozására. Az engedélyben rögzíteni kell az időkorlátozást, amely nem lehet több kettő hónapnál és egyszer - indokolt esetben - egy hónappal meghosszabbítható. 7. Építési engedélyköteles hirdetőberendezés csak az építésügyi hatóság engedélye alapján létesíthető. III. FEJEZET A HIRDETŐBERENDEZÉSEK, HIRDETMÉNYEK KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE 8. (1) Közterületen hirdetőberendezést és hirdetményt elhelyezni az előzőek figyelembevételével a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 19/2004. (VI. 29.) KT rendeletben meghatározott előírások szerint lehet. (2) Közterület-használati engedély alapján, díjmentesen folytatható közterület-használat: a) a közterületbe 10 cm-en túl nem benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), összecsukott ernyőszerkezet, hirdetőberendezés elhelyezése, amennyiben az ott működő vállalkozást reklámozza, (3) Közterület-használati engedély nélkül díjmentesen, a nyitvatartási ideje alatt üzletenként legfeljebb 2 db megállítótábla helyezhető el a hirdetett üzlet előtt. 9. Kerékpártárolóval egybeépített hirdetőberendezés elhelyezésére a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. -ban foglaltak az irányadók, továbbá közterület-használati engedély nélkül díjmentesen folytatható közterülethasználat. 10. Közterületen hirdetményeket térítésmentesen kizárólag az erre a célra kijelölt, jelen rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt hirdetőtáblákon lehet elhelyezni.

12 IV. FEJEZET Vegyes és záró rendelkezések 11. (1) A közút területén a közútkezelő hozzájárulása nélkül elhelyezett hirdetőberendezések eltávolítására a közútkezelő saját hatáskörben intézkedhet. (2) A közút területén kívül, a közutakra vonatkozó jogszabályi előírásokba ütközően elhelyezett hirdetőberendezések esetén a közútkezelő közvetlenül - a közlekedési hatóság közreműködése nélkül - a jegyzőnél kezdeményezheti a jogellenes állapot megszüntetését. 12. Szabálysértést követ el és helyszíni bírsággal illetve ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: a reklámhordozó, reklámgrafika, hirdetmény elhelyezésére vonatkozó 6. (4) bekezdés, a hirdetőberendezés elhelyezésére vonatkozó 6. (5) bekezdés, a hirdetmény elhelyezésére vonatkozó 6. (6) és (7) bekezdés, és 10. előírásait megszegi. 13. E rendelet október 1. napján lép hatályba. Gyomaendrőd, Dr. Dávid Imre s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. polgármester jegyző 1. számú melléklet a./2006. (.) KT rendelethez Hirdetményeket térítésmentesen az alább felsorolt közterületi hirdetőtáblákon lehet elhelyezni: Hősök útján (672 hrsz) a Totozó előtt lévő hirdető; Hősök útja (672 hrsz) Sikér Kft. üzlete előtt lévő hirdető; Kossuth Lajos út 13. sz. ingatlan előtti közterületen (133/1 hrsz) lévő hirdető; Vasútállomás előtti parkban (2887/3 hrsz) lévő hirdető; Vasútállomás mellett, a buszmegállónál lévő (2887/3 hrsz) hirdető; Fő úton (5874/2 hrsz) a Napsugár sörözőnél lévő buszmegálló melletti hirdető; Fő úton (5874/3 hrsz) a Sikér Kft. üzlete melletti hirdető; Blaha Lujza utcán (5004 hrsz) a várostérkép melletti hirdető; Blaha Lujza utcán (5875/3 hrsz) a Déryné Közösségi Ház előtt lévő hirdető; Selyem úton a Blaha Lujza utca 31. sz. ingatlan (vegyesbolt) előtti közterületen (5904 hrsz) Öregszőlőben a Kondorosi úton a Szent Imre Idősek Otthona előtti buszmegállónál lévő hirdető; Öregszőlőben a Polyákhalmi utcán a Tulipános Óvoda előtti hirdető.

13 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 29 i ülésére 5. Napirendi pont Tárgy: Közterületi hirdetőberendezések kihelyezése Készítette: Dobó Anita ügyintéző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottságok: Valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Nagy erőfeszítéseket tettünk és teszünk azért, hogy a város közterületei esztétikusak legyenek, kialakítsunk egy sajátos, egységes kisvárosi arculatot. Az egységesség a nagyszámban megjelenő, azonos vagy hasonló arculati elemek alkalmazásával érhető el; például az egy-egy területen lévő köztéri bútorok (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, forgalomterelők, virágládák, stb.), a közérdekű információs táblák és utcanévtáblák, a várostérképek egységes tartószerkezete mind-mind fontos kellékei közterületeinknek. A nagyobb méretű, de kisebb számban megjelenő építmények (autóbuszmegállók fedett várói, telefonfülkék, pavilonok) közül az autóbuszmegállók fedett várói tartoznak az önkormányzat által beszerzendő köztéri tárgyakhoz. A jelenleg kihelyezett köztéri tárgyainkról, bútorainkról az alábbiakban adunk áttekintést és rövid állapotjellemzést: Padok: 1. sűrű lécezetű kisvárosi pad kovácsoltvas lábbal, fehér összesen 6 db. Déryné Közösségi Ház előtti buszmegállókban 1-1 db, tavaszán újították fel, jó állapotúak; Pásztor János utca 36/2. sz. ingatlan előtt: felújításra szorul, hiányoznak a lécek, kopott a festése, áthelyezése indokolt lenne a Gazdaboltnál kialakított buszmegállónál Pásztor János utca, a Piac bejárata mellett: jó állapotú Hősök útja, fagyizó előtt 2 db, felújításra szorulnak. 2. lazúrral kezelt fenyő deszkával ellátott kisvárosi pad fekete kovácsoltvas lábbal, fenyő-fekete színű öszesen kihelyezett és meglévő 36 db Kner téren (és Hősök útján) összesen 12 db új pad Szabadság téren (2 típusú) összesen 13 db pad, újrafestésük következik Kossuth Lajos út: 1. Városi Képtár előtt 1 db hiányzik 2. Körösi Halász Szöv. előtt 1 db felújított Fő út (Szabadság tér Bajcsy-Zs. út) 1. Kolmann parknál 2 db, kihelyezve 2003-ban, felújításra szorulnak 2. Fő út 192. sz. ingatlan előtt a buszmegállónál 1 db, festésre szorul Fő út (Bajcsy-Zs. út-bartók B. utca) 1. a Gyomai Iparcikk Bt. előtt 1 db (lényegében a buszmegállóhoz tartozik), deszkázata pótlásra, festésre szorul; Fő út (Bartók Béla utca-hősök tere): Hősök terén 3 db; Blaha Lujza utcán a Rózsekert Idősek Otthona előtt 2 db; Sugár úton a Tájház mellett 1 db. Kossuth tér: az emlékmű mellett 2 db kellene legyen, de az emlékmű avatás után egyik sem lett kihelyezve. 3. beton műkőlábas pad Népliget: évtől cseréljük a padokat, jelenleg 6 db viszonylag jó állapotú található ezen a területen. Erzsébet liget: 2004-től kezdve folyamatosan cseréljük őket, jelenleg 12 db jó állapotú pad található ezen a területen. Ridegvárosi játszótéren 3 db pad, jó állapotúak, kihelyezve tavaszán Kossuth Lajos út (Pásztor J. u. Vasútállomás): összesen 4 db pad, felújításra illetve cserére szorulnak Fő úton (Szabadság tér Bajcsy-Zs. út)

14 1. Fő út 222. sz. ingatlan előtt 1 db, ~ jó állapotú, felújításra szorul 2. A Felszabadulási emlékmű mellett 2 db, töröttek, kicserélésük indokolt 3. a STOP -nál lévő butiksor előtt 3 db, törött, süllyedt tartószerkezet, kicserélésük indokolt, 2 db elegendő erre a területre Fő út (Bajcsy-Zs. út József A. utca): csak az autóbuszmegállóknál1-1 db Fő út (József A. utca-hősök tere): csak az autóbuszmegállóknál1-1 db Hősök útján az Aranysas patika mellett 1 db Katona József utcán a Hanyecz Korcsmánál, 1 db 4. egyéb fémvázas, fa, támlás vagy támla nélküli pad, összesen 19 db Többnyire a régebbi kialakítású közterületi játszótereken és a társasházak lépcsőházai előtt láthatók ilyen padok. Az utóbbiak elhelyezéséről a társasház lakóközössége gondoskodik, ezért csak a parkokban, játszótereken lévő padokat összesítjük. Hősök tere: 3 db, asztal és 2 db pad garnitúra maradványa található a zöldterületen, de ezek felújításra/cserére szorulnak, valamint 3 db támlás pad. Kilián téren 2 db Kossuth téren 5 db, folyamatosan felújított, de nagyon hamar tönkretett padok; Vásártéri lakótelep játszóterein 4 db,~ jó állapotúak Október 6. lakótelep régi játszóterén 2 db 5. szabványos köztéri játékokhoz illeszkedő padok, összesen 5 db Közterületi kicsi hulladékgyűjtők: korábban 6 oldalú, beton tartóban lévő fém kosár hulladékgyűjtők kihelyezésére került sor, de az utóbbi 6 évben az oszlophoz rögzített, áttört, festett fém hulladékgyűjtők kerültek a közterületekre. Ez utóbbiak esztétikusak, de hátrányuk a következők: a kosár nem csak az ürítő személy számára könnyen hozzáférhető, ezért gyakran ellopják, eldobják az oszlopról, valamint élettartamuk nem túl hosszú hamar rozsdásodásnak indulnak. Az alábbi felsorolás nem tartalmazza a vállalkozások, intézmények által kihelyezett hulladékgyűjtők helyét és számát. Kner téren (és Hősök útján) összesen 5 db új hulladékgyűjtő Szabadság téren 7 db Hősök útján 4 db a Kis Bálint Ált. Iskola előtt, 1 db a Totozónál,1 db a Vállalkozók házánál. Pásztor János utcán a fenti helyeken a padok mellett, összesen 2 db Kossuth Lajos úton: 1. a Vasútállomás és a Pásztor János utca közötti szakaszon 2. a Bajcsy-Zs. út Hősök útja közötti szakaszon 3 db; Fő út (Szabadság tér-bajcsy-zs. út) 1. a Katolikus templomnál 2 db új hulladékgyűjtő, amelyből az egyikről hiányzik a kosár; 2. a Gyógyszertár előtt 1 db oszlop, a kosár hiányzik; 3. Kolmann parknál 1 db, kihelyezve 2003-ban (a paddal együtt) 4. Fő út 192. sz. ingatlan előtt a buszmegállónál,1 db zöld oszlop, a kosár hiányzik; Fő út (Bajcsy-Zs. út-józsef A. utca) 1. Gyomai iparcikk Bt. előtt a buszmegállónál 1 db zöld hulladékgyűjtő Fő út (József A. utca-hősök tere): a buszmegállóknál 1-1 db 1. az általános iskola diákkollégiumi épülete előtt 1 db hulladékgyűjtő, a kosár hiányzik Déryné Közösségi Ház előtt a buszmegállóknál 1-1 db; Hősök terén 2 db Sugár úton a Tájház mellett 1 db. szabványos köztéri játékokhoz illeszkedő hulladékgyűjtők, összesen 5 db Kerékpártárolók: A tavalyi évben a közintézmények előtt két helyen cseréltük ki a kerékpártárolókat, a Városháza előtt és az endrődi Közösségi Ház előtt. Ezek rozsdamentes acélból készültek, fenntartásuk nem okoz gondot, és bármilyen típusú kerékpárt jól el lehet benne helyezni. Elsősorban a Szabadság téri buszmegállónál és a Városi Egészségháznál szükséges rendezni a kerékpárok tárolási lehetőségét. (Már több helyi vállalkozás előtt is a fenti típusú tárolók láthatók.) Forgalomterelők (pollerek): Főbb közúti csomópontokon láthatók a régi, sávos festésű pollerek, amelyek többnyire elrozsdásodtak, ferdék vagy töröttek. A közöttük lévő lánc nagyon kevés helyen maradt meg. Ezek cseréje indokolt lenne, hiszen az

15 átutazók látják ezeket, amelyek funkcionális elválasztó szerepüket már csak részben töltik be, esztétikailag pedig rontják a városképet. Blaha Lujza utcán a Rózsekert Idősek Otthona előtt 6+1 db oszlop, jó állapotúak, a közte lévő lánc hiányzik; Hősök tere, a Csendőrsortűz emlékműve előtti területen: 22 db oszlop dőlt oszlopok, rozsdásak, hiányzik a lánc Selyem út Blaha Lujza utca találkozásánál: mintegy 35 db oszlop dőlt oszlopok, sokkal több a szükségesnél, ~jó állapotúak, sok helyen hiányzik a lánc Apponyi út Fő út: a legrosszabb állapotúak a Hősök téri oszlopokkal együtt: 14 oszlop az Agro Áruház előtt a Fő úton: dőlt oszlopok, rozsdásak, hiányzik a lánc; 4 db oszlop átellenben; 4 db oszlop az Apponyi utca sarkán; 10 db oszlop a kínai áruház előtt. Bajcsy-Zsilinszky E. út Fő út találkozásánál 16 db dőlt oszlop, kissé rozsdásak, sok helyen hiányzik a lánc Bajcsy-Zsilinszky E. út Kossuth L. út találkozásánál 15 db oszlop, sok helyen hiányzik a lánc Bajcsy-Zsilinszky E. út Kiss Bálint utca találkozásánál mintegy 20 db szögletes oszlop, hiányzik a lánc, Virágedények: Két éve készíttettük el helyi asztalosmesterrel az első köztéri fa virágedényeket, amelyekhez így kedvezőbb áron juthattunk hozzá, mintha készen megvásároltuk volna azokat. Az esztétikus, többféle méretben elkészített mobil virágládákkal azonnal szép dekorációt készíthetünk bármely közterületre. Ezeket a téli hónapokra raktárba szállítjuk, majd májusban ismét kihelyezzük őket. A régebbi kőedények is megtalálhatóak a közterületeinken, amelyek között 2 db törött is van, ezeket az őszi virágcsere során végleg elszállítjuk. Közérdekű információs oszlopok: Ezeket az információs táblákat évtől kezdve helyezte el a főbb pontokra a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Mindegyik a Valcol Kft. gyártmánya. Kisvárosi jelleget tükröznek, jó állapotúak, az infotáblái jól láthatóak, olvashatóak. Fő út-révlaposi lejáró sarkon, a következő infotáblákkal: 1 db Központ, 1 db Kemping, 1 db Fürdő Kner téren, a következő infotáblákkal: 2 db Hősök útja, 1 db Kner tér, 1 db Erzsébet liget, 1 db Rákóczi Ferenc utca Szabadság téren a következő infotáblákkal: 1 db Városháza, 1 db Liget fürdő, 1 db Sportcsarnok, 1 db Túra út Hősök útja Kossuth Lajos út sarkon a következő infotáblákkal: 1 db Orvosi rendelő, 1 db Túra út, 1 db Vasútállomás, 1 db Kner Múzeum, 1 db Motor Múzeum; Fő út-pásztor János utca sarkon a következő infotáblákkal: 1 db centrum, 1 db Vasútállomás, 1 db Tájház-múzeum Dombszögnél, a következő infotáblákkal: 1 db sportpálya, 1 db centrum, 1 db Tájház-múzeum, 1 db szabadstrand Utcanévtáblák: A régi utcanévtáblák cseréje a évben kezdődött el. A napjainkban kapható számtalan gyártmányból a hagyományosan épületekre, kerítésekre szerelhető változatot szerezte be a Gyomaszolg Ipari Park Kft. A minőségi kivitelű, jól olvasható utcanévtáblákat is a Valcol Kft. gyártja. Várostérképek: Szabadság tér, autóbusz váróterem mellett: Kettő térkép található egy keretben, a járda felöli térképről több foltszerű rész hiányzik, cserére szorul. (Megoldható lenne ha a közút felé néző térkép megmaradna, lépőkövekkel meg lehetne közelíteni, míg a járda felöli oldalon egy hirdetőfelületet lehetne kialakítani. A fa tartószerkezet még egészen jó állapotú, festése szükséges. Vasútállomás: évben összetörték a térképet, pótlása még nem történt meg. A térképtartó viszonylag jó állapotú, festése szükséges. A térkép könnyen megtalálható, megközelíthető, ezért fa tartószerkezetét hirdetéssekkel borítják be.

16 Blaha Lujza utca (a parkoló és a vegyesbolt mellett): jó állapotú a térkép és a tartó is, de a térkép hátulján hirdetések láthatók (választási plakátok is). A Blaha Lujza utca végén a Balázs Lambéria telephely mellett: a térkép jó állapotú, a tartója törött, tégla alátámasztással tartja a térképet. A Bajcsy-Zs. út és a Kazinczy utca találkozásánál: jó állapotú a térkép és a kerete is. Ingyenes hirdetési felületek: Városszerte néhány térítésmentesen használható hirdetőtábla található, ezek a következők: Erzsébet ligetben az új játszótér mellett, csak a keret maradt meg; Hősök útján a református templom előtt fém keretes hirdető: többnyire a szórakozóhelyek rendezvényeinek plakátjai láthatók rajta; Kossuth Lajos úton a 13. sz. ingatlan előtt fém keretes hirdető, festése szükséges; Vasútállomás: 1 db fémvázas hirdető a buszmegálló mögött, amelyen többnyire a szórakozóhelyek plakátjai láthatók, a napjainkban szokásos módon ugyanaz a programplakát 3-4-szer is egymás mellett szerepel; A Bajcsy-Zs. út és a Hámán Kató utca találkozásánál 1 db fém keretes hirdető, programplakátok láthatók rajta, szabad felületekkel;festése szükséges Blaha Lujza utcán a Közösségi ház előtti területen a buszmegálló mellett: rossz állapotú, dőlt, lakossági hirdetések láthatók rajta; Selyem úton a Blaha Lujza út sz. ingatlan (vegyesbolt) előtti közterületen tetős, fa hirdetőberendezés: jó állapotú, lakossági hirdetések láthatók rajta; Öregszőlőben a Kondorosi úton a Szent Imre Idősek Otthona előtti buszmegállónál lévő új hirdető; Öregszőlőben a Polyákhalmi utcán a Tulipános Óvoda előtti hirdető. A lakosok a fém keretes hirdetőket nem használják ki, szinte mindegyiken elég sok üres felület található, valamint a szórakozóhelyek hirdetései. Valószínűleg a hirdető belső felülete miatt alakult ki ez a gyakorlat, hiszen a lakosok többnyire rajzszögekkel vagy ragasztószalaggal rögzítik saját papírjaikat, amelyeket erre a felületre nem tudnak rögzíteni. Elterjedt viszont az a szokás, hogy a forgalmasabb helyeken egy-egy kerítés vagy falfelületre, az élelmiszerboltok előtti fákra ragasztják/rajzszögezik/szegelik/csavarozzák a lakosok a hirdetéseiket. Ezért a Sikér Kft. ügyvezetője, Hornok László azzal a kéréssel fordult hivatalunk felé, hogy szüntessük meg ezt az állapotot, és egy lakossági hirdetőtáblával szabályozzuk a hirdetések kihelyezését. Az alábbi helyeken látható ez a probléma: Hősök útja Totozónál; Hősök útja Kínai áruház nagykapuján; Hősök útja Sikér Kft. boltja előtti hársfákon; Hősök útja Anna ABC előtti hársfákon (kismértékben); Vasútállomás előtti parknál a térképtartón; Fő úton a Napsugár sörözőnél lévő buszmegálló mellett; Fő úton a Sikér Kft boltja mellett; Fő úton az Apponyi útnál lévő kínai áruház mellett; Blaha Lujza utcán a várostérkép hátulján. A fentiekben részletezett köztéri tárgyak több csoportjának felújítása, pótlása folyamatban van. Ami jelenleg esztétikai-köztisztasági problémát okoz a városban, az az ingyenes hirdetőfelületek hiánya, vagy nem megfelelő állapota. A fentiekre tekintettel az alábbi javaslatot terjesztjük a tisztelt képviselő-testület elé: A lakosság számára térítésmentes hirdetési felületek létesítése az alábbi helyeken: Hősök útján (672 hrsz) a Sikér Kft. üzlete előtt; A Vasútállomás előtti parkban (2887/3 hrsz); Fő úton (5874/2 hrsz) a Napsugár sörözőnél lévő buszmegálló mellett; Fő úton (5874/3 hrsz) a Sikér Kft. üzlete mellett; A Blaha Lujza utcán (5004 hrsz) a várostérkép mellett. A meglévő hirdetési felületek megtartása és amennyiben szükséges felújítása az alábbi helyeken: Hősök útján a református templom előtt (672 hrsz)1 db fém keretes hirdető; Kossuth Lajos út 13. sz. ingatlan előtti közterületen (133/1 hrsz) 1 db fémvázas hirdető; Vasútállomás: 1 db fémvázas hirdető a buszmegálló mögött (2887/3 hrsz) a Kossuth L. úton; A Bajcsy-Zs. út és a Hámán Kató utca találkozásánál 1 db fém keretes hirdető; Blaha Lujza utcán a Közösségi Ház előtti területen (5875/3 hrsz) a buszmegálló mellett;

17 Selyem úton a Blaha Lujza utca 31. sz. ingatlan (vegyesbolt) előtti közterületen (5904 hrsz). Öregszőlőben a Kondorosi úton a Szent Imre Idősek Otthona előtti buszmegállónál lévő hirdető; Öregszőlőben a Polyákhalmi utcán a Tulipános Óvoda előtti hirdető. A fenti előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és elfogadta. A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta azzal a módosítással, hogy a Hősök útján lévő térítésmentes hirdetési felületet át kell helyezni a Hősök útja -Fő út sarokra a Totózó elé. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a Bartók Béla és a Napkeleti utcánál lévő buszmegállókba 1-1 pad kerüljön kihelyezésre. Határozati javaslat: I. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a lakosság számára térítésmentes hirdetési felületeket biztosít az alábbi helyeken: Hősök útján (672 hrsz) a Sikér Kft. üzlete előtt; A Vasútállomás előtti parkban (2887/3 hrsz); Fő úton (5874/2 hrsz) a Napsugár sörözőnél lévő buszmegálló mellett; Fő úton (5874/3 hrsz) a Sikér Kft. üzlete mellett; A Blaha Lujza utcán (5004 hrsz) a várostérkép mellett. A fentiek mellett a meglévő hirdetési felületeket az önkormányzat továbbra is fenntartja és amennyiben szükséges felújítja az alábbi helyeken: Hősök útján a református templom előtt (672 hrsz)1 db fém keretes hirdető, amely áthelyezésre kerul a Totozó elé; Kossuth Lajos út 13. sz. ingatlan előtti közterületen (133/1 hrsz) 1 db fém keretes hirdető; Vasútállomás: 1 db fém keretes hirdető a buszmegálló mögött (2887/3 hrsz) a Kossuth L. úton; A Bajcsy-Zs. út és a Hámán Kató utca találkozásánál 1 db fém keretes hirdető; Blaha Lujza utcán a Közösségi Ház előtti területen (5875/3 hrsz) a buszmegálló mellett; Selyem úton a Blaha Lujza utca 31. sz. ingatlan (vegyesbolt) előtti közterületen (5904 hrsz). Öregszőlőben a Kondorosi úton a Szent Imre Idősek Otthona előtti buszmegállónál lévő hirdető; Öregszőlőben a Polyákhalmi utcán a Tulipános Óvoda előtti hirdető. II. A meglévő és kihelyezendő hirdetők felújításának, beszerzésének költségére az önkormányzat éves költségvetési rendeletében a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások szakfejezeten biztosított forrást. III. A térítésmentesen használható hirdetési felületek karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. Határidők: augusztus 31. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, június 22. Csányi István s. k. Csíkné Tímár Éva s. k. Hangya Lajosné s. k. Jenei Bálint s. k. bizottsági elnök bizottsági elnök bizottsági elnök bizottsági elnök

18 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 29-i ülésére 6. Napirendi pont Tárgy: GYOMAKÖZSZOLG Kft. vagyonmérleg-tervezetének megvitatása Készítette: Bencze Lajosné független könyvvizsgáló Fábián Lajos ügyvezető dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottságok: Pénzügyi Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Jogi Bizottság, Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság Mellékletek: Független könyvvizsgálói jelentés, vagyonmérleg tervezetek Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a elmúlt ülésén a 145/2006.(V.25.) KT. sz. határozatával döntött a hulladék gazdálkodási feladatok ellátására új gazdasági társaság létrehozásáról. Az új társaság létrehozásával elfogadta a Menetrend a GYOMASZOLG Ipari Park Kft.-ből történő kiválással Kapcsolatos Teendőkre megnevezésű okiratot. A fentiekre alapján elkészült a változatlan formában tovább működő GYOMASZOLG Ipari Park és Szolgáltató Kft valamit a kiválással létrejövő GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Kft. vagyonmérleg-tervezete, valamint a vagyonleltár tervezetek, továbbá a független könyvvizsgálói jelentés. A véleményező bizottságok az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják a Tisztelt Képviselő-testületnek. Határozati javaslat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete Bencze Lajosné független könyvvizsgálói jelentése alapján, mint az átalakuló gazdasági társaság és a kiválással létrejövő gazdasági társaság kizárólagos tulajdonosa elfogadja: a kiválással létrejövő Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. vagyonleltár tervezetét december 31. fordulónappal, a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. vagyonmérleg tervezetét december 31. fordulónappal, az átalakulási vagyonmérleg tervezetet a szétváló Kft-nél december 31. fordulónappal, a változatlan formában tovább működő Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft vagyonmérlegtervezetét december 31. fordulónappal, az átalakulási vagyonmérleg tervezetet, a vagyonleltár tervezetet a változatlan formában tovább működő Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft-nél, a vagyonleltár tervezetet a szétváló Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft-nél december 31. fordulónapokkal. Határidő: azonnal Felelős: dr. Dávid Imre polgármester, dr. Varga Imre ügyvéd Gyomaendrőd, június 16. Dr. Dávid Imre s.k. polgármester

19 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 29.-i ülésére 7. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: A májusi árvízvédekezés időszaka alatt, a katonai véderő elszállásolása során az önkormányzati épületekben keletkezett károk vis maior kérelme Szujó Zsolt osztályvezető, Paróczai Zoltán műszaki ügyintéző Dr. Dávid Imre polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaendrődön május hónapban folytatott árvízi védekezés során, az 5. sz. Bocskai Könnyű Lövészdandár az önkormányzat épületeiben került elszállásolásra. Az igénybe vett önkormányzati ingatlanokban a közel két hétig tartó fokozott igénybevétel során sérülések, károk keletkeztek. A nehéz gépjárművek a kültéri burkolatokban, míg a katonák és azok felszerelései a vizesblokkokban, nyílászárókban, padlóburkolatokban és falfelületekben okozott károkat. A keletkezett sérülések esetenként akadályozzák az épületek rendeltetésszerű használatát, ezért azok mielőbbi javítása szükséges. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében bejelentéssel éltünk a évi árvízi védekezés során károsodott önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyreállítása ügyében. Önkormányzatunk több ízben jelentette be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács felé igényét, ezen ingatlanok helyreállításának támogatására vonatkozólag. Tájékoztatásuk szerint az igényelt összeget a vízügyi ágazattól kell kérnünk. A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a bejelentésünkre reagálva május 31.-én kelt levelében a személyi költségek és az elszállásolás költségeit átvállalta, azonban az önkormányzati tulajdonú épületek helyreállításának támogatását elutasította. Ezért, Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében a 295/2005. (XII. 23.) kormányrendelet 13. (1) bekezdése értelmében vis maior kárigényt jelentettünk be a települést ért jelentős árvíz káresemény következtében károsodott önkormányzati tulajdonú épületek helyreállítási költségeinek támogatására a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács felé ismételten az alábbiak szerint: Katonai véderő elhelyezéséből adódó épület, ingatlan károsodások helyreállítása: - Városi Sportcsarnok: ,- Ft Küzdőtér padlózat csere ,-Ft Vakolat és festés javítás ,-Ft Vizesblokk javítás ,-Ft - Ifjúsági és Sporttábor: ,- Ft Festési munkák ,-Ft Vizesblokk javítás ,-Ft Elektromos hálózat javítás ,-Ft Tereprendezés, burkolat javítás ,-Ft - Katona József Műv. Közp.: ,- Ft Parketta padlózat javítás ,-Ft Nyílászáró javítás ,-Ft Radiátor javítás ,-Ft Festési munkák ,-Ft Udvari csapadékelvezető rács javítás ,-Ft - Bethlen Gábor Szakképző Iskola: (300 m2 térburkolat javítás) ,- Ft Összesen: ,- Ft Saját erő (10 %): ,- Ft Igényelt Vis Maior támogatás (90 %): ,- Ft A megjelölt költségek a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácsnak és Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldésre kerültek és bejelentettük igényünket a vis maior keret támogatásra. Az érintett ingatlanok biztosítással rendelkeznek, de előzetes információ kérés, alapján a fenti károkat a biztosító nem téríti meg, ezért a helyreállítást, csak a vis maior keret igénybevételével lehet elvégezni. Az épületekben keletkezett károk helyreállítását az önkormányzat saját erőből nem képes megoldani, ezért a helyreállítás költségének 90 %-át vis maior támogatással 10 %-át pedig saját erő felhasználásával biztosítaná. A helyreállítás költségeinek 90%-át, azaz összesen ,- Ft összeget a vis maior keretből igényeljük meg.

20 Határozati javaslat: I. Önkormányzati ingatlanok helyreállítási költségei Városi Sportcsarnok, Ifjúsági és Sporttábor, Katona József Műv. Központ és Bethlen Gábor Szakképző Iskola 1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődön május hónapban folytatott árvízi védekezés során, az 5. sz. Bocskai Könnyű Lövészdandár elszállásolása során károsodott önkormányzati ingatlanok (Városi Sportcsarnok, Ifjúsági és Sporttábor, Katona József Műv. Központ épületkárok és Bethlen Gábor Szakképző Iskola 300 m2 térburkolat javítás) helyreállítási költségeit ,-Ft-ban állapítja meg. 2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy az ingatlanok helyreállításával kapcsolatos költségek finanszírozására évi költségvetésében forrással nem rendelkezik. A költségeket saját erőből fedezni az önkormányzat nem képes. A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonát képező ingatlanok vonatkozásában, így a Városi Sportcsarnok, Ifjúsági és Sporttábor, Katona József Műv. Központ épületkárok és Bethlen Gábor Szakképző Iskola 300 m2 térburkolat javítás esetében is általános biztosítással rendelkezik, amely a keletkezett kártételek biztosítását nem tartalmazza. A biztosító az árvíz kárból eredő biztosítási eseményeket nem ismeri el. A testület kijelenti, hogy a Városi Sportcsarnok, Ifjúsági és Sporttábor, Katona József Műv. Központ és Bethlen Gábor Szakképző Iskola épületeiben végzett tevékenységet, feladatokat más önkormányzati tulajdonú ingatlanon ellátni nem képes. 3. A keletkezett károk teljes helyreállítási összegének 10 %-át összesen ,-Ft-ot Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja a évi költségvetésből. 4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanban keletkezett károk helyreállításának összegének 90%-ra, azaz összesen ,- Ft összegben a 295/2005. (XII. 23.) Kormányrendelet a alapján vis maior támogatási igényt nyújtson be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. Határidő: július 31. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, június 22. Dr. Dávid Imre s.k. polgármester

26/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet 1. a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről

26/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet 1. a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről 26/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet 1 a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. május 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a közterületek használatáról szóló 8/2001. ÖK.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2009. január 20. napján du. 13,30 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme.

MEGHÍVÓ. 2009. január 20. napján du. 13,30 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár

Részletesebben

Start Épнtőanyag Áruhбz Vбrjuk kedves vбsбrlуinkat!

Start Épнtőanyag Áruhбz Vбrjuk kedves vбsбrlуinkat! 2 2011. SZEPTEMBER HIRDETÉSEK szemйlygйpkocsivezető-kйpző tanfolyamot indнt 2011. szeptember 12-йn (hйtfőn) 16 уrakor Nyergesъjfalun, a Szalйzi-Irinyi Kцzйpiskolбban. A tanfolyam dнja akбr nйgy rйszletben

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2001. (II. 2.) önkormányzati rendelete a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2001. (II. 2.) önkormányzati rendelete a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2001. (II. 2.) önkormányzati rendelete a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J A V A S L A T. a Miskolc Holding Zrt. részére átadott közterületi reklámvagyon hasznosítására

J A V A S L A T. a Miskolc Holding Zrt. részére átadott közterületi reklámvagyon hasznosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MH Zrt.: 12-1/100/2007 J A V A S L A T a Miskolc Holding Zrt. részére átadott közterületi reklámvagyon hasznosítására Összeállította: Egyeztetve:.. Dr. Halmai Gyula

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

10/2008. (IV.29.) rendelet. a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről

10/2008. (IV.29.) rendelet. a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1. oldal 10/2008. (IV.29.) rendelet a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről (egységes szerkezetben: a 18/2008.(IX.16.) rendelettel) Vecsés város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hirdető

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 Iktsz. U-393371/2013 Támafelelős: dr. Tabajdi Ágnes, Besenyei Gábor Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 385/2008. (IX. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2008.12.31) Tárgy: Liget Fürdő hőcserélő

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. január 31-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. január 31-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. január 31-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 25/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.12.15) Tárgy: A közhasználatú

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2006. január 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2006. január 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2006. január 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 143/2005. (VI. 30.) KT számú határozat (Határidő: 2005.12.31) Tárgy: Gazda Holding

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 68/2003. (XII. 22.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 68/2003. (XII. 22.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 68/2003. (XII. 22.) számú r e n d e l e t e a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezéséről valamint közzétételéről A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. augusztus 19. du. 13,30 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme.

MEGHÍVÓ. 2008. augusztus 19. du. 13,30 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. március 27.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. március 27.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. március 27.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi: Békés Megyei Vízművek Zrt. 2008. évre vonatkozó díjszabása és a 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2009. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2009. (IX. 22.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2009. (IX. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat közigazgatási területén hirdető berendezések, hirdetések

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2009. június 16. napján délelőtt 09 00 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme.

MEGHÍVÓ. 2009. június 16. napján délelőtt 09 00 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 68/2003. (XII. 22.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 68/2003. (XII. 22.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 68/2003. (XII. 22.) számú r e n d e l e t e a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezéséről valamint közzétételéről (egységes szerkezetben a 39/2005.(X.27) KGY,

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. november 24-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. november 24-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. november 24-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 97/2005. (IV. 28.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.01) Tárgy: Téli ünnepi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 68/2003. (XII. 22.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 68/2003. (XII. 22.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 68/2003. (XII. 22.) számú r e n d e l e t e a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezéséről valamint közzétételéről (egységes szerkezetben a 39/2005.(X.27) KGY,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2008. (06. 23.) rendelete a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2011. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2011. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2011. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HIRDETŐ BERENDEZÉSEK, HIRDETÉSEK ÉS REKLÁMOK ELHELYEZÉSÉNEK RENDJÉRŐL (Lezárva

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének rendjéről és engedélyezéséről Eger Megyei Jogú

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2009. március 17. napján du. 13,30 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme.

MEGHÍVÓ. 2009. március 17. napján du. 13,30 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. március 27.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. március 27.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. március 27.-i ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: Békés Megyei Vízművek Zrt. 2008. évre vonatkozó díjszabása és a 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosítása Készítette:

Részletesebben