Beszámoló az Intézményi fejlesztési terv megvalósításáról. Keszthelyi Életfa Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az Intézményi fejlesztési terv megvalósításáról. Keszthelyi Életfa Óvoda"

Átírás

1 Beszámoló az Intézményi fejlesztési terv megvalósításáról Keszthelyi Életfa Óvoda

2 1. Szakmai beszámoló IFT fejlesztéseiről: Innovációs tapasztalatok bemutatása A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító teamben végzett tevékenység: Belső szakmai team tevékenysége: a már 2010-ben megjelent jó gyakorlataink nyomtatott változatának átolvasása, értékelése, javítása. Vegyes életkorú csoportjainkban a szellemiség, a tartalom alapvetően nem változik. A körülöttünk, és bennünk zajló szemléletváltozások miatt is górcső alá véve szakmai munkánkat, fenn tartjuk, hogy az évköri rendszer mentén haladva átlátható, összefogható, hatékony a nevelésünk folyamata. A hosszú távú céljaink közé tartozik részben: feladatokhoz rendelt csoportmunka a felnőtteket illetően, valamint projektek kidolgozása, ill. élő hagyományaink módszertani füzetbe foglalása. Referencia-intézményi működés feltételrendszerének fejlesztése: 1. humán erőforrás fejlesztése humán erőforrás térkép Felkészültség: fő főiskolai végzettségű óvodapedagógus dolgozik az intézményben, akik közül 2 fő tanítónői végzettséggel is, 1 fő környezeti nevelő, 6fő szakvizsgával, 1 fő pedagógiai asszisztens képesítéssel, 1 fő drámapedagógiai végzettséggel rendelkezik. 2 fő pedagógiai asszisztens és óvodapszichológus is alkalmazásban áll. Ők a különleges bánásmódot igénylő gyermekek esetében kapnak plussz feladatot. - dajkáink közül többen képesítéssel is rendelkeznek. - a pályázat kapcsán 12 fő szerzett igazolást a továbbképzések elvégzéséről - több éve tartó külföldi kapcsolatunkból adódóan már gyakorlatot szereztünk a vendégek fogadásával, programszervezéssel, szakmai megfigyelési szempontok megbeszélésével, munkánk értékelésével kapcsolatban

3 - mentor rendszer: óvodánk fogad főiskolai gyakorlatukat töltő hallgatókat, jó gyakorlatunkkal kapcsolatban megterveztük a folyamat lehetőségét: lsd. Mentorterv - belső képzések: városi munkaközösségek működnek, óvodán belül az évkör népszokásait dolgozzuk fel, és hospitálás szervezeti keretein keresztül mutatjuk be egymásnak - tudásmegosztás: nevelőközösségi megbeszéléseink témái közt szerepel: nevelési helyzetek megoldása, tapasztalatok átadása, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai nézetek felhasználásával, továbbképzéseken szerzett tapasztalatok átadása, nevelésnélküli munkanapjainkon meghatározott témákban előadók meghívása, szülői közösségekkel programok szervezése, pályázatainkkal kapcsolatos információk megosztása, hálózati együttműködésünk során szerzett információk továbbítása, ben érkezett információk továbbítása, újságban megjelent szakmához illeszkedő cikkek megbeszélése

4 2. Referencia-intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása Lsd. Referencia-intézményi szolgáltatás kiépítésének projektterve Lehetséges partner intézményi kör feltérképezése Lsd. Partnerlista Kommunikációs terv készítése Kiadványtervek: projekttervek, néphagyományaink-folyamatosan készül Referencia-intézményi működés eljárásrendjének kidolgozása: 3. Belső, nevelőtestületi, munkaközösségi, szakmai műhelymunkában való részvétel Munkaközösség vezetőink éves terveikben az összhangra, komplexitásra törekednek. Tagjai a város óvodáiból képviseltetik magukat. Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a jó gyakorlat átadására és e folyamat minőségbiztosítására Az intézmény szakmai dokumentumainak módosítása Eljárásrendek kialakítása, mérés, értékelés, visszacsatolás Portfólió elkészítése 2. Tárgyi feltételek: Infrastrukturális feltételek kialakítása Helységek kialakítása: pályázati összegből rendeztünk be egy fogadóhelységet, mely esztétikus környezetet biztosít, kényelmesen lehet beszélgetést folytatni, számítástechnikai eszközöket használni 8 fővel. Nevelői szobánk mérete lehetővé teszi kb. 30 főnek: hogy szakmai megbeszélések, nevelési értekezletek, továbbképzések, prezentációk színtere legyen Tornatermünk 80 fő befogadására alkalmas, melyben konferencia megszervezésére is van lehetőség. Rendelkezésünkre álló informatikai eszközeink biztosítják a prezentációs infrastruktúrát. Só szobánkban egészség megelőzés céljából tervezett rend alapján foglalkozásokat tartunk. Családi szobánk a családok, kismamák segítését célozza meg, fogadóórák és bizalmas megbeszélések színtere is.

5 1.1 A kapcsolatrendszer bemutatása A kapcsolatrendszer fejlesztési tapasztalatai Külső kapcsolatrendszerünk: - fejlesztése Óvoda-iskola kapcsolata Célunk az óvodai nevelés során, hogy felkészítsük a gyermekeket a megváltozott közösség, illetve a megváltozott szokásrend, ill. napirend elfogadására. A feladathelyzetekben történő helytállásra, ismereteik bátor kibontakoztatására. Rendezvényeinkre meghívjuk tanító kollégáinkat. Iskolai nyílt napokra látogatunk. Városi rendezvényeken gyermekeink találkoznak iskolás közösségekkel. Pályázataink kapcsán jó kapcsolatunk van: az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium, a Közgazdasági Szakközépiskola, Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ Székhelyiskola, a Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola, az Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményeivel. Az évköri rendszerre épülő események kapcsán partneri kapcsolatot ápolunk közintézményekkel: a keszthelyi Festetics György Zeneiskolával, a keszthelyi Balatoni Múzeummal, és az ugyancsak keszthelyi Major Múzeummal. Fenntartónkkal- Keszthely Város Önkormányzatával, polgármesterével, képviselőtestületi tagjaival egyaránt jó a kapcsolatunk. Részben hivatalos, részben támogató, segítő jellegű. Alapelvünk egymás munkájának elismerése és megbecsülése. Feladataink ellátása során napi kapcsolatban vagyunk. A szakszolgálatokkal: a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal és keszthelyi tagintézményével, a Gyermekjóléti Szolgálat intézményeivel. Tagintézményeinkkel: arra törekszünk, hogy szakmai munkánk példaértékű legyen a kollégák előtt. Munkaközösségek foglalkozásain bemutatásra kerülnek jó gyakorlataink elemei, a tapasztalatokat megvitatjuk. A továbbképzéseken részt vett kolléganők belső tudásmegosztás alkalmával beszámolót tartanak.

6 1.1.2 Belső kapcsolatrendszer bemutatása Kapcsolati diagram Gyermekek, szülők Intézményvezető Általános helyettes Óvoda titkár Gazdasági ügyintéző Gondnok Konyhai kisegítő Referencia-intézményi szerepkörből adódó új irányítási feladatok azonosítása, meghatározása A szervezeti rendszer fejlesztésére felkészült pedagógusok o száma: 12 fő o tevékenysége: belső teamekben kidolgozott eljárásrendek, mentortervek, innovációs feladatok kapcsán kidolgozott dokumentumok ismertetése, ezek folyamatos fejlesztése. Az új irányítási feladatok nevesítése: Egyedi projektünk tartalmát illetően újra gondoltuk a vezetés teendőit: A nevelőközösség irányítása, szakmai szükségleteinek karbantartása - pályázatok kapcsán előírt feladatok megoldása Az intézményi környezettel-közösségekkel való szoros kapcsolat kialakítása, hálózati együttműködés fejlesztése

7 Az óvoda arculatának meghatározása A neveléssel összefüggő változások irányítása Megváltozott adminisztrációs feladatok ellátása Feladatok megosztása A vezetésnek képesnek kell válni arra: hogy problémamegoldó gondolkodásmóddal, családias környezetet teremtve, hatékony szakmai fejlesztés valósulhasson meg ösztönző, elismerő magatartás képességével rendelkezzen Időbeosztása a feladatok sorrendiségét kövesse Tudja összefogni szakmailag és mentálisan is innovatív csapatát Meg tudjon felelni a folyamatos, és megváltozott fenntartói elvárásoknak A vezetés elkötelezettsége, felelőssége: Warren Bennis: Vezetők azok, akik a megfelelő dolgot csinálják; a menedzserek azok, akik megfelelően csinálják a dolgokat... - Jogszerű működés: A működést meghatározó dokumentumok: SZMSZ: célja: meghatározza a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. Munkaterv: az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Pedagógiai program célja: a köznevelési törvényben, illetve az országos óvodai pedagógiai alapprogram alapján meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően, egyéni arculatunkat (tagóvodánként), szakmai szabadságunkat megtartva, és kihasználva: a gyermekek testi, lelki, erkölcsi nevelése oly módon, hogy maximálisan figyelembe vegyük egyéni fejlettségi szintjüket, egyéni tempójukat, igényeiket, különleges bánásmód iránti szükségleteiket. Házirend: a nevelési-oktatási intézmény házirendjét a nevelőtestület véleményének kikérésével fogadja el. - Jogszabálytisztelet: - vonatkozó jogszabályok: évi CXC tv. A nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

8 Az Emberi Erőforrások Minisztere 3/2012. (VI.(8.) EMMI rendelete a 2012/2013 tanév rendjéről 1993 évi LXXIX. Törvény a közoktatásról - Stratégiai tervezés folyamata: A tervezés fázisai: 1. Hová akarunk eljutni? Új tevékenységi folyamat működtetéséhez erőforrás: jó gyakorlat gazdák Célok kitűzése: felkészüljünk a nevelési-oktatási gyakorlatunk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsük más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét. 2. Hogyan juthatunk oda? Stratégia készítése: A szakmai vezető és a teamek kidolgozzák, miként valósítható meg a szellemi termékek átadása 3. Hogyan hajtjuk végre elképzeléseinket? Operatív tervezés: Minden résztvevő pedagógus megkapja a személyre szóló feladatát az innovációk alapján. 4. Hogyan halad a terv megvalósítása? Megfigyelőrendszer kialakítása: Nyomon követés: folyamatos egyeztetés, egymás közti kapcsolat: telefon, , tapasztalatcsere, segítségnyújtás, szakmai megbeszélések. 5. Hogyan ösztönözhető a stratégia megvalósítása? Ösztönző-rendszer kialakítása: önértékelés, elégedettségmérés, erkölcsi elismerés, pályázati finanszírozás. - Vezetői ellenőrzés folyamat: Az ellenőrzés fajtái: - tervszerű - spontán - Vezetői értékelés rendszere: - SzMSz, Munkaterv, Belső kontroll k. Az ellenőrzés célja: Az óvoda működése folyamatosan feleljen meg az intézménnyel kapcsolatban álló partnerek igényeinek és elvárásainak és a törvényi előírásoknak. Elvárás: Az ellenőrzés szolgálja a pedagógiai munka eredményességét és hatékonyságát, szolgáltasson információt, adatokat az értékeléshez.

9 Az ellenőrzés területei: Pedagógiai ellenőrzés Felelős : Integrált óvodavezető Hatókör:alkalmazotti közösség - MIP csoportvezetője - Általános óvodavezető helyettes - Tagóvoda vezetők o Referenciai: Az intézmény értékelési rendszerének bővítése: önértékelés, elégedettségmérő lapok kidolgozása a jó gyakorlatok átadására A folyamathoz: személyi és tárgyi feltételek biztosítása Hitvallásunk: - Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában. (Mahatma Gandhi) értelmében a következő feladataink vannak: - a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatása - az óvodánk módszertani szabadságának megőrzése - a fenntarthatóság pedagógiai kritériumainak betartása - a gyermekeket körülvevő gazdag világ elérhető közelségbe vitele - valódi tudás birtokába juttatni a gyermekeket - igyekszünk kapcsolatunk nyitottságának megtartására

10 A referencia-intézményi szerepkörből adódó új irányítási, vezetői feladatok tevékenységeire felkészült pedagógusok száma: Kialakított team a referencia-intézményi tevékenységek irányítására és ellátására Külső kapcsolatrendszer o Hálózati tanulás biztosításának szervezeti kereteinek bemutatása o Pedagógus szakmai közösség célirányos (referencia intézményi szolgáltatásokhoz illeszkedő) műhelymunkáinak tervezete o A mentorálás módszertanának belső, folyamatos fejlesztésének bemutatása Az Intézményi Fejlesztési Tervben meghatározott képzések az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltatóval május 08-án kötött Intézményi Továbbképzési Szerződés alapján történtek. Elérhetőségük: A partnerközpontú működést együttműködési megállapodásaink tartalma szolgálja. A feltételrendszer bemutatása Humán feltételek: Óvodánk felnőtt, dolgozói létszáma: 30 fő. Óvodapedagógus létszám: 16 fő, + 1 integrált vezető, + 1 általános helyettes. Nevelő munkát segítő személyzet: 8 fő, Irodai alkalmazott: 2fő Óvodapszichológus: 1 fő Ped. asszisztens: 2 fő Pedagógusok személyes kompetenciái:

11 A gyermek személyi környezetk rnyezetének nek - kapcsolatait figyelembe véve v ve - a következőkben kben felsorolt kompetenciák k fejlesztésére, megszerzésére, re, erősítésére re nagy hangsúlyt kell fektetni. Az anya-gyerek kötődés Óvodai környezet, óvodai csoport Családi kötődések A dajkák szociális kompetenciája Az óvodás gyermek társas viselkedése Társkapcsolatok Óvodapedagógus és gyerek kapcsolat Feladat: különböző személyes készségek előtérbe helyezésével kompetenciák erősítése: absztrakt gondolkodás áttekintő képességelemző és kombinációs készség logikus gondolkodás problémaelemző képesség rendszerező képesség állóképesség, belső kontroll, céltudatosság energia harmónia, kiegyensúlyozottság pontosság, pozitív beállítódás realitásérzék, stressz tűrés, teljesítőképesség, alaposság gyakorlatias feladatértelmezés, kezdeményező készség, módszeres munkavégzés munkaintenzitás, munkaszervezés, rendszerszemlélet, terhelhetőség, újítási képesség állhatatosság, célirányosság, elővigyázatosság, figyelem, lelkesedés, rugalmasság szakmai ismeret információgyűjtés önfegyelem alkalmazkodó képesség, együttműködő képesség ( Munkaköri leírásban fontos részként szerepel.)

12 Helyiségek: A referencia-intézménnyé válás tárgyi feltételei adottak: alapterületileg alkalmas helyiségekkel rendelkezünk konferenciák, ötletbörzék, szakmai megbeszélések megrendezéséhez. Vendégeink számára a kiszolgáló helyiségek is adottak. Prezentációs lehetőségek: Lehetőség van mind szóbeli, mind írásbeli prezentációk bemutatására. A technikai eszközök adottak: krétás tábla, szabad falfelületek, projektor, lap top, kivetítő vászon, írásvetítő. Kommunikációs infrastruktúra: Lehetőségünk van hang, adat és képanyag tárolására, készítésére, van fiókunk a gyors információ áramlás érdekében, vonalas és mobiltelefonok segítik munkánkat PR tevékenységek bemutatás Referenciai intézményi szolgáltatási portfólió A referencia- intézményi szolgáltatásokhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységek bemutatása: Elektronikus kiadványok: Óvodai honlap: Keszthely Város honlapja: Facebook: Életfa óvoda

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Munkavállaló Munkáltató Személyi anyag 1. Intézmény megnevezése: 2. Az intézmény küldetése MUNKAKÖRI LEÍRÁS Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozat: Keszthely város óvodáinak

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015.

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. Tel/fax:66/476-010 e-mail:ovoda@veszto.hu web:www.vesztoinegyszinvirag.hu MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető rész 1.1 Intézményünk bemutatása, minőségfejlesztési múltja. 1.2

Részletesebben

TAHITÓTFALUI ÓVODÁK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

TAHITÓTFALUI ÓVODÁK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA TAHITÓTFALUI ÓVODÁK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 OM azonosító: 032 891 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed az Tahitótfalu Önkormányzat által fenntartott 1. sz. óvoda -Tahitótfalu

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (MIP)

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (MIP) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (MIP) 2011 Budakalász, Mályva u. 1. OM-azonosító: 032877 Az óvoda fenntartója: Budakalász Város Önkormányzata Óvodavezető: Fehérváriné Básits Margit Készítette: Fehérváriné Básits

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ÓVODÁJÁNAK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 Intézmény OM- azonosítója: Nevelőtestület nevében: aláírás Legitimációs eljárás A dokumentum jellege: Nyilvános Intézményvezető:..

Részletesebben

Lencsési Óvoda. Munkaterve. a 2015/2016 nevelési évre

Lencsési Óvoda. Munkaterve. a 2015/2016 nevelési évre Munkaterve a re Intézmény OM- azonosítója: 028060 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Legitimációs eljárás Dr. Ibos Gyuláné Alkalmazotti közösség nevében: Mihály Zoltánné Közalkalmazotti Tanács

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. a Rákospalotai Hetedhét Óvoda. (1154. Budapest, Klapka György út 27.) Óvodavezetői állásának betöltésére

VEZETŐI PÁLYÁZAT. a Rákospalotai Hetedhét Óvoda. (1154. Budapest, Klapka György út 27.) Óvodavezetői állásának betöltésére VEZETŐI PÁLYÁZAT a Rákospalotai Hetedhét Óvoda (1154. Budapest, Klapka György út 27.) Óvodavezetői állásának betöltésére A pályázó neve: Végváriné Kékhegyi Erika Beosztása: Pályáztató: Budapest Főváros

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Kaposvár, 2009. augusztus. 24. Készítette: Tavali Gabriella Óvodavezető

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Kaposvár, 2009. augusztus. 24. Készítette: Tavali Gabriella Óvodavezető PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvár, 2009. augusztus. 24. Készítette: Tavali Gabriella Óvodavezető 1 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 1. 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3 1. 2. AZ IMIP

Részletesebben

Óvodavezető (magasabb vezető) pályázat. Lágymányosi Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető) pályázat. Lágymányosi Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezető (magasabb vezető) pályázat Lágymányosi Óvoda székhely: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b telephelyek: 1117 Budapest,

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2015. (.) határozatszámon

Részletesebben

1. A referencia-intézményi szolgáltatás céljai:

1. A referencia-intézményi szolgáltatás céljai: 1. A referencia-intézményi szolgáltatás céljai: A sikeres pályázatunk során résztvevői lettünk a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes iskoláknak. A referencia intézmények

Részletesebben

TÁTIKA ÓVODA AZ ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA GYÁL

TÁTIKA ÓVODA AZ ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA GYÁL TÁTIKA ÓVODA AZ ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA GYÁL Készítette: Németh Istvánné Alkalmazott közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 06. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2004. április 15.

Részletesebben

Lencsési Óvoda. Munkaterve. a 2013/2014 nevelési évre

Lencsési Óvoda. Munkaterve. a 2013/2014 nevelési évre Munkaterve a 2013/2014 nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:.. Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Alkalmazotti közösség nevében: Közalkalmazotti Tanács nevében: Szülői szervezet

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat. Kerületi Nevelési Tanácsadó. 1157 Budapest, Hartyán köz 3.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat. Kerületi Nevelési Tanácsadó. 1157 Budapest, Hartyán köz 3. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Kerületi Nevelési Tanácsadó 1157 Budapest, Hartyán köz 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2011 Készítette: intézményvezető,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Martinovics utcai Óvoda 2100 Gödöllő Martinovics u. 16. Tel./fax: 28 420-786 Email: martiovi@invitel.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Elfogadta: Időpontja: Véleményezte: Időpontja: Jóváhagyta:

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA-ÁPORKA ÓVODAI TÁRSULÁS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KISKUNLACHÁZA-ÁPORKA ÓVODAI TÁRSULÁS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KISKUNLACHÁZA-ÁPORKA ÓVODAI TÁRSULÁS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2009. szeptember 1. Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. Törvényi rendelkezések 2. Óvodánk rövid bemutatása,

Részletesebben

Óvodavezetői. Pályázat

Óvodavezetői. Pályázat Óvodavezetői Pályázat Készítette: Heiner Andrea Szakvizsgázott óvodapedagógus és óvodavezető helyettes Budapest, 2012. március 28 VEZETÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. Az intézmény küldetése 5 1.1 Helyzetelemzés

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI - SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI - SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI - SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Első módosítás időpontja: 2009. április 9. Második módosítás időpontja:

Részletesebben

A MÁKVIRÁG ÓVODA Intézményi Minőségirányítási Programja

A MÁKVIRÁG ÓVODA Intézményi Minőségirányítási Programja A MÁKVIRÁG ÓVODA Intézményi Minőségirányítási Programja 2007. Hatálybalépés dátuma: 2007. Felülvizsgálat időpontja: 2009. P. H. Készítette: Molnárné Horváth Mária Óvodavezető Jóváhagyta: Budapest Főváros

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Emberei Erőforrások Minisztere Hódmezővásárhelyi Tankerület Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.

Részletesebben

Az Almáskert Óvoda, az Óbudai Csicsergő Óvoda és Gázgyár lakótelepi Óvoda Minőségirányítási Programja

Az Almáskert Óvoda, az Óbudai Csicsergő Óvoda és Gázgyár lakótelepi Óvoda Minőségirányítási Programja 1. Bevezetés 1.1. Törvényi háttér A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 2004. június 30-ával minden közoktatási intézmény számára előírja egy minőségirányítási program elkészítését és alkalmazását.

Részletesebben

Pesterzsébeti Kerekerdő

Pesterzsébeti Kerekerdő Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Óvoda 1202 Budapest, Nagysándor J. u. 189. 1204 Budapest, Kalmár I. sétány 1. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Minőségirányítási program 1. A RENDETLENSÉGBŐL TALÁLD MEG

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

MEZŐZOMBOR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MEZŐZOMBOR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MEZŐZOMBOR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette:Kiss Gézáné óvodavezető 1. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Bevezető 3. Intézményi minőségpolitika 3.1. Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA

P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Készítette: SZEDLÁK IRÉN 4400.

Részletesebben