Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e"

Átírás

1 Nagykálló Város Önkormányzat 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e az állattartás szabályozásáról és az állati hullák ártalmatlanná tételéről (egységes szerkezetben a 11/2006. (III.23.) Önk., a 28/2007. (VII.26.) Önk., a 28/2009. (VII.13.) Önk. rendelettel) Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése és a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 1. (1) bekezdése 2 alapján az állatok tartásáról és az állati hullák ártalmatlanná tételéről az állategészségügyi, állatvédelmi és szomszédjogi előírások figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános és értelmező rendelkezések (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykálló város közigazgatási területére: 1. a.) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki állatot tart, vagy minden olyan természetes személyre valamint szervezetre, akinek a tulajdonában (használatában, kezelésében stb.) lévő ingatlanán állat él, b.) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki: - cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel működő állatfelvásárló telepre, lósport telepre, nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepekre, valamint a - veszélyes állatok tartására. 2. II.

2 2 Az állattartás általános szabályai 3. III. Haszonállatok tartása 4. I.számú állattartási övezet (1) Az I. sz. állattartási övezethez a 2. sz. mellékletben meghatározott területek tartoznak. (2) A I. sz. állattartási övezetben - amennyiben a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok, valamint a lakóterületi építési övezetekre érvényes, jóváhagyott településrendezési tervek betartása biztosított, és a szomszédjog sérelmével nem jár, az alábbi mennyiségű, saját szükségletű kis és közepes haszonállat tartható: - kishaszonállat 15 db tartható, kivéve az üdülőházas minimális teleknagysággal rendelkező (800 m2) övezetet, ahol 1 db közepes haszonállat és 15 db kishaszonállat tartható. 5. II. számú állattartási övezet (1) A II. számú állattartási övezethez tartoznak a 2. sz. mellékletben meghatározott területek. (2) A II. sz. állattartási övezetben - amennyiben a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok, valamint a lakóterületi építési övezetekre érvényes, jóváhagyott településrendezési tervek betartása biztosított, és a szomszédjog sérelmével nem jár, az alábbi mennyiségű, saját szükségletű kis és közepes haszonállat tartható:

3 3-500 m2 telekterület alatt: közepes haszonállat nem tartható, kishaszonállat 15 db m2 és 800 m2 telekterület között: közepes haszonállat saját felhasználásra 1 db és kishaszonállat 15 db m2 telekterület fölött: közepes haszonállat 3 db és kishaszonállat 15 db (3) Az övezeti besorolástól eltérő haszonállat tartást a polgármester egyedi kérelem alapján engedélyezheti, a 11. (1), (3), (4) bekezdés alapján. 6. III. számú állattartási övezet (1) A III. sz. állattartási övezetbe tartoznak a 2. sz. mellékletben meghatározott területek. (2) A III. sz. állattartási övezetben - amennyiben a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok, valamint a lakóterületi építési övezetekre érvényes, jóváhagyott településrendezési tervek betartása biztosított, és a szomszédjog sérelmével nem jár, az alábbi mennyiségű, saját szükségletű és kistermelői célú haszonállat tartható, az egyes telkek mérete illetve a számosállat szabály szerint: a.) 800 m2 telekterület alatt: - nagy haszonállat nem tartható, közepes haszonállat 3 db és kishaszonállat 15 db. b.) 800 m2 és m2 közötti területű telek esetében a tartható állatok száma a telek terület arányában állapítandó meg, a c.) pontban megadott tartható állat szám és a számos állat szabály figyelembe vételével m2 fölött tartható 4 db ló m2 területenként + 1 db ló, de m2-ig m2 fölött tartható 7 db szarvasmarha, szamár, öszvér m2 területenként + 1 db szarvasmarha, szamár, öszvér, de m2-ig m2 fölött tartható 14 db sertés, juh, kecske + 60 m2 területenként + 1 db sertés, juh, kecske, de m2-ig m2 fölött tartható 67 db baromfi, galamb + 12 m2 területenként + 1 db baromfi, galamb, de m2-ig m2 fölött tartható 7 db nyúl és egyszeri szaporulata m2 területenként + 1 db nyúl és egyszeri szaporulata, de m2-ig c.) minimálisan 6000 m2 telek terület esetén a tartható állatok száma:

4 4 - ló 29 db vagy - szarvasmarha, szamár, öszvér 49 db vagy - sertés 99 db vagy - juh, kecske 99 db vagy - baromfi 499 db vagy - galamb 499 db vagy - nyúl 49 db és egyszeri szaporulata. d.) a III. sz. állattartási övezetben nagy létszámú állattartó telep nem létesíthető. 7. IV. számú állattartási övezet (1) A IV. sz. állattartási övezethez tartoznak a 2. sz. mellékletben meghatározott területek. (2) A IV. sz. állattartási övezetben - a jogszabályi előírások betartásával - korlátozás nélkül tarthatók haszonállatok. 8. Az állattartás korlátozása (1) Nem tartható haszonállat a közcélú vízvezetékes ivóvízellátásra szolgáló víznyerőhelyektől mért 150 méteren belül. ÁNTSZ szakvélemény alapján ennél nagyobb körzet is kijelölhető. (2) Tilos haszonállatot tartani kórházak, egészségügyi, gyermek-, köz- és oktatási intézmények udvarán. Kórházak és rendelőintézetek telekhatárától mért 50 méteres védőkörzetben haszonállat tartása tilos. (3) Lakóházakban és egyéb célú (nem állattartási) létesítményekben (pl. pince, garázs stb.) haszonállatot tartani tilos. (4) A város belterületén (utcákon, tereken, parkokban, temetőkben, közutak és élő vízfolyások, tavak mentén, sportpályákon, strandon stb.) legeltetni tilos. Ilyen célból haszonállatot udvarról szabadon engedni még felügyelet mellett sem szabad. Tilos állatot legeltetni külterületen a belterületi határtól mért 100 méteren belül. (5) Tilos haszonállatot tartani szeméttelepen.

5 5 (6) Jogszabályi feltételek megléte esetén - olyan lakóépületekben, illetőleg azok udvarán, ahol három vagy több lakás van, haszonállat csak a lakók előzetes írásbeli egyetértése alapján tartható. (7) Élelmiszeripari üzemek, élelmiszeripari anyagtárolók, bevásárló központok, feldolgozó létesítmények 100 méteres körzetében nagy és közepes haszonállat nem tartható (1) Haszonállat tartásához - az egyéb feltételek mellett - az ingatlan tulajdonosának, illetőleg kezelőjének a hozzájárulása is szükséges. (2) Azon területeken, ahol az állattartás egyébként tiltott, vagy korlátozott, de a beépítés még nem kezdődött meg, annak időpontjáig. (3) A (2) bekezdésben foglalt eljárásnál a kérelemhez mellékelni kell a közegészségügyi, az állategészségügyi hatóság írásbeli szakvéleményét, valamint a szomszédos (az az telekhatár szomszéd) ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulását. (4) Az egyedi engedély csak visszavonásig érvényes, és meghatározott fajú, illetve létszámú haszonállat tartására vonatkozhat. IV. Egyéb állatok tartása (1) Az I. sz. állattartási övezetben tartható: - éneklő és díszmadár, - macska lakásonként 2 db,

6 6 - eb a V. fejezetben szabályozottak szerint. - galamb (sport, posta, dísz) összesen 30 pár. Éneklő és díszmadarat az általános közegészségügyi és állategészségügyi követelmények betartása mellett, úgy szabad tartani, hogy a madarak hangadásukkal a szomszédok nyugalmát ne zavarják. (2) A II. sz. állattartási övezetben tartható: - éneklő és díszmadár az (1) bekezdésben előírtak betartásával, - macska lakásonként 3 db, - eb a V. fejezetben szabályozottak szerint, - galamb (sport, posta, dísz) összesen 40 pár. Az (1)-(2) bekezdés szerint galambtartás csak ott gyakorolható, ahol a galambdúc vagy ketrec a tartás és röptetés révén a szomszédjogok sérelmet nem szenvednek, és a környezetet sem szennyezik. (3 ) A III. sz. állattartási övezetben tartható: - éneklő és díszmadár korlátozás nélkül, - macska lakásonként 3 db, - eb a V. fejezetben szabályozottak szerint, 1 - galamb (sport, posta, dísz) korlátozás nélkül. (4) Díszállatok akvarisztikai célból en 2 gedély nélkül tarthatók. (5) Közcélú vezetékes ivóvíz ellátására szolgáló víznyerőhelyek belső 5O méteres védőkörzetében, valamennyi állattartási övezetben tilos az eb, macska és a galamb tartása. V. Ebek tartása 13. Nagykálló város közigazgatási területén a rendelet ezen fejezetében foglaltakat, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, az övezethatárra tekintet nélkül kell alkalmazni. 1 1 Módosította a 11/2006. (III.23.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje: a kihirdetés napja. 2 Módosította a 11/2006. (III.23.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje: a kihirdetés napja.

7 (1) Lakótelepen, illetőleg olyan lakóépületben, ahol két, vagy több lakás van - az eb korától függetlenül - csak egy eb tartható, kivéve az egyes lakásonként kerítéssel elhatárolt telekrésszel, illetve ennek hiányában a szabályosan kialakított kennellel rendelkező, ebbe a kategóriába tartozó lakóépületeket. A lakóközösség ügyeinek intézésére feljogosított személy (testület), illetve a bérbe adó írásbeli beleegyezése esetén lakásonként további egy eb tartható. E kedvezmény csak a kifejezetten kis testű, nem támadó természetű, zajt nem okozó és természeténél fogva kisebb térigényű ebek esetén alkalmazható. Amennyiben egy éven belül ismételt esetben megalapozott bejelentés érkezik az előbbi engedéllyel rendelkező ebtartó terhére, úgy el kell rendelni az ebtartás megszüntetését. (3) 6 Az (1) bekezdésekben foglalt tilalmakon túlmenően ingatlanonként legfeljebb két eb tartható, a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek kivételével. (4) Az ebek szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig tartható az előzőekben engedélyezett létszám felett. 17. (1) Tilos ebet tartani kórházak, egészségügyi (kivéve állategészségügyi) intézmények, valamint közintézmények (iskola, óvoda stb.) épületében és udvarán, valamint ezek 50 méteres védőkörzetében, kivéve a vakvezető, jelző és őrzési feladatokat ellátó egyedeket. (2) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén teljes biztonsággal meg kell akadályozni annak kijutását a zárt területről. (3) Bekerítetlen ingatlanon tilos ebet szabadon tartani. Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét, illetve annak határait szabadon ne hagyhassa el.

8 8 (4) Ebet többlakásos épület erkélyén, balkonján, világító udvarán tilos tartani, s ilyen épület udvarán, vagy közös használatú területén csak valamennyi lakó hozzájárulása esetén tartható. (1) A tulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy: indokolatlanul ne zavarja a környezetben élők nyugalmát, életvitelét, - ne sértse a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szomszédjogokat, - ne veszélyeztesse mások testi épségét, egészségét, - ne szennyezze a környezetét, - ne sértse meg a mindenkor érvényes közegészségügyi és állategészségügyi szabályokat. (2) 7 Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani szükség esetén megkötve, zárt helyen -, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. 19. (1) Közterületen, közös használatú udvaron, vagy más, bárki által igénybe vehető egyéb területen az ebet pórázon kell vezetni. A bekezdés második mondatát hatályon kívül helyezte a 28/2009. (VII.13.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje (2) Az ebet sétáltatni olyan közterületen lehet, ahol azt tábla nem tiltja. A bekezdés második mondatát hatályon kívül helyezte a 28/2009. (VII.13.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje A (3) (4) bekezdést hatályon kívül helyezte a 28/2009. (VII.13.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje Az eb tulajdonosa, vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét ürülékkel ne szennyezze. E területeken az eb ürülékének azonnali eltávolításáról az ebtulajdonos, illetőleg az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni.

9 9 Ennek érdekében a sétáltatást végző személy köteles magánál tartani az eb okozta szennyeződés eltávolítására alkalmas eszközöket (kislapát, seprő, zacskó, szóróanyag stb.), és azt ellenőrzés esetén be kell mutatni. 21. (1) Tilos ebet beengedni, illetőleg bevinni (eltekintve az 1.. (2) bekezdésében szabályozott esetektől, illetőleg a vakvezető kutyától): a.) a közösség részére nyitva álló helyiségekbe (ha ezt a helyiség tulajdonosa, vagy az a felett rendelkező személy, szerv, üzemeltető stb. a bejáratánál elhelyezett tilalmi táblával vagy felirattal jelzi), strandra, élelmiszert árusító üzletbe, élelmiszer feldolgozó üzembe, élelmiszerraktárba, valamint piac területére; b.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, valamint kegyeleti helyre (kivéve, ha az intézmény vezetője ez alól felmentést ad); c.) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, d.) diákszállásra; e.) játszótérre; f.) parkokba (zöldterületre), ahol tábla tiltja. (2) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos. (3) Tömegközlekedési járművön ebet csak szájkosárral, és az érvényben lévő közlekedési szabályok (MÁV, VOLÁN) betartásával lehet. 22. (1) (2) A gazdátlan, kóbor ebek befogásáról és elszállításáról a polgármesteri hivatal, vagy megbízottja gondoskodik. (3) A befogott ebet - a tartás költségeinek megtérítését követően - az igazolt tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja. A ki nem váltott ebekkel a polgármesteri hivatal, vagy megbízottja szabadon rendelkezhet.

10 10 (4) (5) 23. (1) (2) A korábbi rendelet alapján szabályszerűen tartott, de ezen rendelet hatályba lépését követően tiltás, vagy korlátozás alá eső ebek elhullásukig tarthatók, kivéve ha az ebtartási szabályok megsértése miatt megszüntető, vagy korlátozó intézkedést kell hozni. VI. A macskatartás szabályozása 24. (1) Többlakásos kertes családi házakban és társasházakban, illetőleg ezek udvarán lakásonként 2 db macska és egyszeri szaporulata (3 hónapos korig) tartható, fajtára való tekintet nélkül. (2) A köz- és lakóépületekben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, kezelője köteles gondoskodni. (3) 8 A macskatartásra egyebekben a rendelet 22. -a, 23. (2) bekezdése, illetve 24. -ának rendelkezései az irányadók értelemszerűen. VII. Az állati hulladék ártalmatlanítása 25. (1) (2)

11 11 (3) (4) (5) A kereskedelmi hálózatban az emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősített állati eredetű élelmiszereket - amennyiben az eljáró állatorvos úgy rendelkezik - meg kell semmisíteni. A szállítás és megsemmisítés költsége a kereskedelmi egységet terheli. (6) A város közigazgatási területén lévő állati hulladékgyűjtő területekről állati hullát, illetve melléktermékeket kiszállítani tilos! Ez alól kivétel az Állati Tetemeket Elszállító Vállalat, Fehérjefeldolgozó Rt. külön megállapodásban rögzített tevékenysége. (7) Közterületről, vasúti átmenő forgalomból származó, továbbá a hatósági rendelkezésre leölt állatok hulláinak és hulladékainak az állati hulladékgyűjtő helyre történő elszállítását a polgármesteri hivatal végezteti el. VIII. Vegyes rendelkezések Az állattartás megtiltása 26. Szabálysértési rendelkezések 27. (1) 9 Aki a rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 16., 17., 18., 19., 21., 24. és 25. rendelkezéseit megszegi, szabálysértést követ el és emiatt ,-forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény vagy mulasztás kimeríti a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvényben és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendeletben, illetőleg más jogszabályokban meghatározott szabálysértési tényállást, úgy az ott meghatározottak szerint kell eljárni. IX. Záró rendelkezések 28.

12 12 (1) Nagykálló város állattartási övezeteinek térképvázlatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) 29. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az állattartás szabályozásáról és az állati hulladék ártalmatlanná tételéről szóló 11/2003. (IV.30.) Kt. sz. rendelete hatályát veszti. Nagykálló, december 22. Juhász Zoltán polgármester Sitku Károly jegyző megbízásából: Hudákné dr. Kirilla Szilvia aljegyző 1 Módosította a 11/2006. (III.23.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje: a kihirdetés napja. 2, 3, 4, 5 Módosította a 28/2007. (VII.26.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje augusztus 1. napja, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 6-9 Módosította a 28/2009. (VII.13.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje sz. melléklet Az állattartási övezeti besorolás alapjául azt az utcaszerinti besorolást kell figyelembe venni, amely utcáról a telek a házszámot kapta. I. sz. állattartási övezet Ide tartoznak: - szűken vett közösségi létesítményeket tömörítő központi területek - városközpont utcahatáros területei - történeti vagy városképi értékű, illetőleg jelentőségű területek - közösségi létesítmények, illetőleg azok építésére kijelölt területek (oktatási, egészségügyi, egyházi és közintézmények) - jelentős zöldfelületet igénylő közösségi létesítmények részére kijelölt területek (sportpálya, strandfürdő, temető, közpark) - tömör, városias, zártsorú beépített, illetőleg beépítésre kijelölt területek - jelentős zöldfelületet igénylő közműterületek - helyi jelentőségű természetvédelmi területek - gyorsforgalmú és főforgalmi utak csomópontjai - vasútállomás és közvetlen környezete - élővízfolyások, tavak partszakasza és környezete

13 13 - Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2002. (X. 14.) Kt. számú rendeletének 2. számú mellékletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat által az alábbiak szerint besorolt területek: üdülőházas területek (ÜÜ), Utcasoros leírás: Ady E. Árpád Bajcsy-Zs. E. Bátori-Balassi B. Bethlen G. Csillag Deák F. Debreceni út-csokonai útig Eszperantó út Fürst Hunyadi Ibolya út Internátus Jókai M. út (Kossuth úttól a Kisharangodi útig) József A. Katona J. Korányi F. út (Jókai M. úttól a Kossuth útig) Kossuth út (Korányi F. úttól a Zöldfa útig) Kölcsey Mártírok út (Széchenyi úttól az Árpád útig) Nagybalkányi út (Szabadságtértől a Sport közig) Petőfi S. Somogyi B. Sport köz Sport út (Mártírok úttól a Szakolyi útig) Szabadság tér Szabadságharcos út Szakolyi köz Szakolyi út (Nagybalkányi úttól a Béke útig) Széchenyi út (Korányi F. úttól a Mártírok útig) Szegfű Táncsics M. Tulipán zug Vasvári P. Vadkert út Virág Zrínyi Ilona Zrínyi M. II. sz. állattartási övezet Ide tartoznak: - laza, városias beépített, illetőleg beépítésre kijelölt területek - családi házakkal sűrűn beépített, illetőleg beépítésre kijelölt területek - kertvárosi jellegű lakóterületek - korábbi zártkertek, amiket az utcahatáros terv ide sorol

14 14 - Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2002. (X. 14.) Kt. számú rendeletének 2. számú mellékletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat által az alábbiak szerint besorolt területek: Utcasoros leírás: Ámos I. Balassi B. Bátori út (Balassi B. úttól a Mártírok útig) Bátori zug Béke Béke köz Béke zug Bem Bercsényi M.-Déli Bessenyei Bocskai út a Kisharangodi útig Budai N. A. Csokonai út (Debreceni úttól a Kiskút útig) Damjanich Debreceni út (Csokonai úttól a Zalka M. útig) Dózsa Gy. út (Debreceni úttól a Rózsa útig) Ifjúság Jókai M. út (Vasvári P. úttól a Korányi útig) Kállai É. Kert Kisbalkányi Kisharangodi út (Jókai M. úttól a Kossuth útig) Kisharangodi út (Jókai M. úttól a Bocskai útig) Kossuth út (Zöldfa úttól a Kisharangodi útig) Kiskút Kisvasút Korányi a Jókai úttól Krúdy Gy. út -Bercsényi útig Mártírok út (Árpád úttól a Bátori útig) Móricz Nagybalkányi út (Sport köztől a Vasútig) Nagykertiszőlő út Nagykertiszőlő (zártkert) Nyár Ősz Rákóczi Rózsa út (Dózsa Gy úttól a Móricz útig) Ságvári E. Simonyi Sport a Szakolyi úttól Új Sport út Szakolyi út (Béke úttól a Vasútig) Széchenyi út (Mártírok úttól a Vasútig) Tavasz Tompa M. Zalka M. Zöldfa 152-es dűlő Ide tartoznak: III. sz. állattartási övezet - családi házzal lazán beépített, illetőleg beépítésre kijelölt területek - ipari terület - laza beépítettségű, alacsony közművesített területek - korábbi zártkertek, amiket az utcahatáros terv ide sorol - igazgatási terület beépítésre szánt falusias lakóterületei

15 15 - Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2002. (X. 14.) Kt. számú rendeletének 2. számú mellékletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat által az alábbiak szerint besorolt területek: Utcasoros leírás: Akácos út Arany J. út Bátori út (A Mártírok úttól) Bercsényi M. út (Déli Bercsényi M. úttól a Krúdy Gy útig) Bercsényi M. út (Temető úttól a Széchenyi útig) Biriszőlő Bocskai út a Kisharangodi úttól Csokonai út (Kiskút úttól a Vasútig) Debreceni út (Zalka M. úttól a Vasútig) Dózsa Gy. út (Rózsa úttól a Vasútig) Gyöngyvirág Hársfa Kossuth út (Kisharangodi út a Birketanyáig) Krúdy Gy út (Bercsényi úttól a Temető útig) Lehel Magyi Május 1. Mezőgép út Porosladány Rózsa út (Móricz úttól a Vasútig) Szakolyi út (Vasúttól a 0205-ös Hrsz-ú út becsatlakozásáig) Temető 959/2-es hrsz-ú út (Kisbalkányi úttól a Nagybalkányi útig) Ide tartoznak: - mezőgazdasági művelésű külterületek - külterületi lakott helyek. IV. állattartási övezet Ludastó Birketanya Cukertanya (0205-ös Hrsz-ú út becsatlakozásától)

16 16

17 17 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet

18 3. sz. melléklet Állattartó épületek és építmények előírt minimális védőtávolságai Haszonállat Védőtávolság (méter) Db tól - ig utcai telekhatártól lakóépülettől ásott fúrott ivóvízvezetéktől kerti csaptól kúttól Nagy haszonállat: 1-2 állatig állatig állatig fölött Közepes haszonállat: 1-5 állatig állatig állatig fölött Kis haszonállat: Prémes állat 10 állatig állatig fölött Baromfifélék 20 állatig állatig állatig fölött

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló1949. évi XX.

Részletesebben

az állatok tartásáról Általános rendelkezések 1.

az állatok tartásáról Általános rendelkezések 1. Módosítva: a 41/2009. (X. 01.) számú rendelettel bezárólag. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2004. (VIII. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzata az állategészségügyről

Részletesebben

14/2008.(V.26.) sz. rendelete. az állatok tartásának szabályozásáról

14/2008.(V.26.) sz. rendelete. az állatok tartásának szabályozásáról MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 14/2008.(V.26.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályozásáról Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XI. 26.) rendelete a helyi állattartásról

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XI. 26.) rendelete a helyi állattartásról Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XI. 26.) rendelete a helyi állattartásról A Képviselőtestület az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási rendeletei,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008.(VI.30.) rendelettel módosított 28/2007. (VI.29.) rendelete az állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

6/1999. /III. 17./ Kt. sz. rendelete

6/1999. /III. 17./ Kt. sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/1999. /IX. 15/, 2/00. /I. 19./, 22/01. /XI. 22./, 1/03. /X. 28./, 14/08. (IX. 11.), 19/08. (XII. 17.) és a 17/09. (IX. 25.) önk. sz. rendeletével

Részletesebben

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4.

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. 1 A Szeremle Községi Önkormányzat 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. módosításokkal) A Szeremle Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről

Részletesebben

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete az állattartásról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Képviselőtestület/ az állategészségügyről

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelettel.) A 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelet szövege vastagított

Részletesebben

1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról 1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról a 43/2005. (X.28.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról Módosítva a 17/2011. (IX. 30.) helyi rendelettel bezárólag. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

16/2001. (VIII.29.) számú. r e n d e l e t e. az állatok tartásáról

16/2001. (VIII.29.) számú. r e n d e l e t e. az állatok tartásáról 1 TOKAJ VÁROS KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2001. (VIII.29.) számú r e n d e l e t e az állatok tartásáról Tokaj Város Képviselıtestülete a módosított és kiegészített 1990.évi LXV. törvény l6..(1).bekezdésében

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 5/2004 (III.2.) Ör. rendelete az állatok tartásáról

Tolna Város Önkormányzatának 5/2004 (III.2.) Ör. rendelete az állatok tartásáról Tolna Város Önkormányzatának 5/2004 (III.2.) Ör. rendelete az állatok tartásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. -ban

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 18/1999. (VI.1.) számú. r e n d e l e t e. az állattartás szabályozásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 18/1999. (VI.1.) számú. r e n d e l e t e. az állattartás szabályozásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 18/1999. (VI.1.) számú r e n d e l e t e az állattartás szabályozásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 26/2008. (XI. 6.) számú BVKt. rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 26/2008. (XI. 6.) számú BVKt. rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2008. (XI. 6.) számú BVKt. rendelete az állattartásról szóló 11/2004. (IV. 29.) számú BVKt. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e. az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e. az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Sárospatak Város Képviselı-testülete az 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól

30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól 30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I.

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /000.(II..) sz. rendelete az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület sajátosságait figyelembe

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 16/2007. (III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E. az állattartásról

Mezőkövesd város Önkormányzatának 16/2007. (III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E. az állattartásról Mezőkövesd város Önkormányzatának 16/2007. (III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E az állattartásról Mezőkövesd város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

Részletesebben