AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET CLUJON 1935 NOVEMBER HÓ 23. ÉS 24. NAPJAIN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET CLUJON 1935 NOVEMBER HÓ 23. ÉS 24. NAPJAIN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET CLUJON 1935 NOVEMBER HÓ 23. ÉS 24. NAPJAIN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának III. számú hivatalos kiadványa. MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET RT. NYOMÁSA CLUJ, 1986.

2

3 1., 2., 3. Első ülés november hó 23-án délelőtt 10 órakor. Elnök: Gróf Teleki Arclur egyházkeruleti főgondaok. Jegyző : Vásárhelyi János egyházkerületi lelkészi főjegyző. 1. Délelőtt tíz órakor a theológiai fakultás dísztermében felzendült a Jövel Szentlélek Úristen" lelket megragadó dallama. Áldott énekünk végső hangjainál megjelent a szószéken fötiszteletű püspök aa. és leiekből fakadó buzgó imádsággal kérte a Szentlélek Isten megsegítő kegyelmét e komoly időkben nagy feladatok megoldására elhívott közgyűlésünk munkájára. 2. A felemelő hatású imáds% elhangzása után gr. Teleki Arctur egyházkeruleti főgondnok aa. a megjelent tagok szíves üdvözlése után, hangsúlyozva egyházkerületi közgyűlésünk tanácskozásainak nagy jelentőségét, egyben meleg, szavakkal utal a fontos munkára, melyet már tizedik éve végez fötiszteletű püspök aa. egyházunk javára. Szeretettel köszönti püspök aát és életére Isten gazdag áldását kéri. Ezek után az ülést megnyitja és a mai ülés jegyzökönyvének vezetésére felkéri Vásárhelyi János egyházkerületi lelkészi főjegyzőt, segítségére Máthé Sándor egyházkeruleti egyházi aljegyzőt. A felszólalásra jelentkezők neveinek feljegyzésére dr«balogh Elek világi aljegyző aát hívja fel. A közgyűlés a megnyitást lelkes helyesléssel és az elnök éltetésével veszi tudomásul. 3. Elnök aa. jelenti, hogy a közgyűlés a fennálló közhatósági rendelkezések szerint a rendörkveszturának bejelentett és az 43, XI. 14. számú iratával a bejelentést tudomásul is vette. A rendőrhatóság részéről a közgyűlésen nem jelent meg senki... Szolgál tudomásul.

4 á. Elnöklő fögondnok aa. bejelenti, hogy az elnökséghez a közgyűlésről való elmaradásukat részint betegségükkel, részint más fontos akadályozó körülményekkel kimentették: dr. Vékás József, Szeghő Dénes, báró Bánffy Dániel, dr. Gyarmathy Deső, dr. Bölöni Zoltán, Horvátváth Pál, dr. Schilling Dezső. Közgyűlésünk nevezett aainak igazolt távolmaradását tudomásul veszi. 5. Elnöklő fögondnok aa. felhívására egyházkerületi lelkészi főjegyző aa. olvassa a közgyűlési tagoknak az Igazgatótanács által' összeállított névsorát a tagok számbavétele és a közgyűlés határozatképességének megállapítása céljából. Az erdélyi református egyhazkerületi kszgyőlés tagjainak névsora: I. Egyhazkerületi íőtíszfvíselők: Gróf Teleki Arctur egyhazkerületi főgrondnok, Dr. Makkai Sándor püspök, egyháakerületi főgondaok, Gróf Bánffy Miklós egyházkerületi fögondnok, Gtróf Bethlen György egyházkerületi főgondnok, Dr. Bene Ferenc egyházkerületi főgondiiok. Vásárhelyi János egyhazkerületi Mkészi főjegyző, Kádár'Géza egyházkerületi közügyigaagató, Dr. Szele Béla egyházkerülöti világi főjegyző, Máthó Sándior egyhazkerületi lelkész! aljegyző, Dtr. Balogh Etek egyházkerületi világi aljegyző. As egyhazkerületi köwyűlés tiszteletbeli tagjai: J. Curtis tiheol ptno-fessopf Edinburg, J. R. Ffominimg lelkész, á pfesb. Világisaövetség főtitkára Edinburg, Eev. James MJaedonalci Webster lelkész, a skót szabad egyház. főtitkára Edinbuirg, SylvesterW. BeádiD. D.theol, tanár Prineeton, Charles E. S«haéifer telkész Philadeliphia, D. Bürghardt Gamteiibein lelkész Reute, DT. Kellier Adolf a genfi Zentralstelle für kirchliehe Hilfsaotiöa titkára G«nf. Egyhazkerületi tanácshirák: Csia Pál, Dr. Martonossy György, Dr. Csíki László,_ Mester Mihály, Dr. Darkó Ákos, Dr. Musnay László, Kéiid«ffy JjajoB, Dr. Nagy Géza, Kováts Pál,; Régeni István, Dr. Eristóf György, Szabó Acdrás, Maksay Albert, Tőkés József.

5 II. Az egyházmegyék képviseletében: 1. Beche$iui egyházmegye: Kolozsvári József esperes, Dr. Dózsa László főgondnok, Dr. Árkossy Jenő főjegyző, Nagy Endre gondnok, Csutak Ferenc leik., ehk. képv., Vájna Ernő ehker. képviselő, Györké János leik., ehk. képv., Szász József ehker. képviselő. 2. Deji egyházmegye: Kovács László esperes, Dr. Mezey Mihály főjegyző, Dr. Vágó Károly leik., ehk. k., Dr. Bene Ferenc főgondnok, Almási Samu gondnok, Dr. Vékás József ehker. képviselő. 3 Pádureni egyházmegye: Kovács Sándor esperes, Zatlmreczky Kálmán főgondnok, Nagy Elek főjegyző, Dr. Fábián László gondnok, Kertész Lajos leik., ehk. képv., Deaső Miklós ehkei. képv., Polonkay Tivadar leik., ehk. k., Sándor Lajos ehker. képviselő. 5. Gheorgheni egyházmegye: Kiss Lajos esperes, Nemes Árpád főjegyző, Bakk József leik., ehk. képv., Szeli Jakab leik., ehk. képv., Gr. Teleki Domokos főgondnok, Kőrös'sy György gondnok, Br. Kemény János ehk., képv., Vértan Sándor ehk. képviselő. 5. Albaiuliai egyházmegye: Nagy Ferenc esperes* Dr. Eőry István főgondnok, Pataky Gyula főjegyző, Br. Bánffy Dámiel gondnok,. Tar Mihály leik., ehk. képv., Szeghő Dénes ehk. képviselő. 6. Hunedoarai egyházmegye: Baozó Lajos esperes, Dr. Apáthy Árpád főgondnok, László Zoltán főjegyző, Brázovay Dezső gondnok, Fekete János leik., ehk. képv., Fekete Károly ehk. képviselő, Osulak Fereno leik., ehk. képv. Gr. Kendeffy Elek éhk. képviselő. 7. Calatai egyházmegye: Bokor Márton esperes, Szász Fereno főjegyző, Daióezy Fereno leik., ehk^ k., Csűrös József leik., ehk. képv., Koós Károly főgondnok, Zsigmond Ákos gondnok, Illyés Károly ehk. képviselő, Dr. Nagy Lajos, ehk; képviselő.

6 Orbai egyházmegye: Bajkó György esperes, Dr. Kelemen Zoltán főgondnok, Veress Károly főjegyző, Hadnagy Dezső gondnok, Janosó Lázár leik., ehk. képv., Dr. Páll Ferenc ehk. képviselő. Havadtőy Sándor leik., ehk. k., Hollaky József ehk. képviselő. Kiss Albert esiperes, Tőkés József főjegyző, Dávid Gyula leik., ehk. képv., Szász Béla leik., ehk. képv., 16. epsi egyházmegye: Imeos Ernő főgondnok, Dr. Saele Béla gondnok, Dr. Barabás Andor ehk. képv., Dr. Keresztes István ehk. képv. 17. Sici egyházmegye: Lőrinez János esperes, Gr, Bethlen Béla főgondnok, Fekete Gerő főjegyző, Gr. Wass Albert gondtnok, Szilágyi János leik., ehk. képv., Dr. Konrádi Dániel ehk. képv., Csűrös Ferenc leik., ehk. képv., Br. Bánffy Deaső ehk. képviselő. 18. Salaj-Solnoci egyházmegye: Kádár Géza esperes, Dr. Kaizler György főgondmok, Kováes Zsigmond főjegyző, Dr. Gazda Endre- gondnok, Bartha Miklós leik., ehk. képv, Dr. Bölöni Zoltán ehk. képv., Kádár Imre léik., ehk. képv., BT. Györffy Lajos ehk. képviselő, Bereczky József leik., ehk. képv., Gr. Dégenfeld Miksa ehk. képv. 19. Odorheiui egyházmegye: Nagy Lajos esperes,. Dr. Sebessy János főgondnok, Kiss István főjegyző, Nagy Kálmán gondnok, Szabados József leik., ehk. képv., Dr. Sebessi Ákos ehk. képviselő, Kónya Kálmán léik., ehk. képv., Dr. Gönezy Gábor ehk. képviselő, Laár Fereno l«lk^ ehk. képv., Dr. Gyarmathy Dezső ehk. képv. Tőkés Ernő esperes, Nagy Sándor főjegyző, 20. Óromániai egyházmegye: Sándor József főgomdnok. ID. A theológiai fakultás, tanitéképezde és kollégiumok képviseletében: 1. Cluji theológia részéről: Dr. Kovács Andtrás gondnok, Dr. Gönozy Lajos gazd. felügyelő, Dr. Imre Lajos igazgató, Dr. Kecskemétíiy István ehk. k. 2. Cluji kollégium részéről: Gr. dr. Bethlen László főgondnok, Sándor Fereno gazd. felügyelő, Dr. Tusa Gábor gondnok, Dóazy Fereno ehk. képv Gönezy László igazgató, Dr. Tulogdy János ehk. képviselő.

7 Orbai egyházmegye: Bajkó György esperes, Dr. Kelemen Zoltán főgondnok, Veress Károly főjegyző, Hadnagy Dezső gondnok, Janosó Lázár leik., ehk. képv., Dr. Páll Ferenc ehk. képviselő. Havadtőy Sándor leik., ehk. k., Hollaky József ehk. képviselő. Kiss Albeat esperes, Tőkés József főjegyző, Dávid Gyula leik., ehk. képv., Szász Béla leik., ehk. képv., 16. epsi egyházmegye: Imeos Ernő főgoadnok, Dr. Ssel'e Béla gondnok, Dr. Barabás Andor ehk. képv., Dr. Keresztes István ehk. kéipv. 17. Sici egyházmegye: Lőrinoz János esperes, Gr, Bethlen Béla főgondnok, Fekete Gerő főjegyző, Gr. Wass Albert gondnok, Szilágyi János leik., ehk. képv., Dr. Konrádi Dániel ehk. képv., Csűrös Ferenc leik., ehk. képv., Br. Bánffy Dezső ehk. képviselő. 18. Salaj.Solnoci egyházmegye: Kádár Géza esperes, Dr. Kaizler György főgondinok, Kováes Zsigmond főjegyző, Dr. Gazda Endre gondnok, Bartfoa Miklós leik., ehk. képv., Dr. Bölöni Zoltán ehk. képv., Kádár Imre leik., ehk. képv., Br. Györffy Lajos ehk. képviselő, Bereczky József leik., ehk. képv., Gr. Dégenfe-M Miksa ehk. képv. 19. Odorheiui egyházmegye: Nagy Lajos esperes, Dr. Sebessy János főgondnok, Kiss István főjegyző, Nagy Kálmán gondnok, Szaibados József leik., ehk. képv., Dr. Sebessi Ákos ehk. képviselő, Kónya Kálmán leik., ehk. képv., Dr. Gönozy Gábor ehk. képviselő, Laár Ferenc lelk^ ehk. képv., Dr. Gyairmathy Dezső ehk. képv. Tőkés Ernő esperes, Nagy Sándor főjegyző, 20. Óromániai egyházmegye: Sándor József főgondnok. III. A theológiai fakultás, tanítóképezde és kollégiumok képviseletében: 1. Cluji theológia részéről: Dr. Kovács Andtrás gondnok, Dr. Göncay Lajos gazd. felügyelő, Dr. Imre Lajos igazgató, Dr. Keeskeméíiiy István ehk. k. 2. Cluji kollégium részéről: Gr. dr. Bethlen László főgondnok, Sándor Ferenc gazd. felügyelő, Dr. Tusa Gábor gondnok, Dóozy Fen-eno ehk. képv., Gönczy László igazgató, Dr. Tulogdy János ehk. képviselő.

8 3. Aiudi kollégiumi és a vele kapcsolatos Tanítóképezde részéről: Dr. Szász Pál főgondook, Elekes Viktor inspector prof., Horváth Pál gondnok, György Ferenc ehk. képviselő, Málnássy Károly gimn. igazgató, Juhász Albert ehk. képviselő, ösefó Sándor képezdei igazgató, Kónya Gyula ehk. képviselő. 4. Tárgu-Muresi kollégium részéről: Dr. Bennády György főgondnok, Szabó József gazd. felügyelő. Gr. Tholdalagy József gondnok, Szigyártó Gábor ehk. képviselő. Nagy Endre igazgató, Kovács Benedek ehk. képviselő. 5. Odorheiui kollégium részéről: Dr. Gyárfás Pál főgondnok, Haáz Rudolf ehk. képviselő, Dr. Jodál Gáibor gondinok, Biró Sándor ehk. képviselő. Várónié Csathó Gabriella igazg., 6. Zálaui kollégium részéről: Br. Wesselényi István főgonda., Bódó Pereaio ehk. képviselő, Vegh Stamu igazgató, Vályi Károly ehk. képviselő. Nagy Sándor gazd. felügyelő, Kónya Kálmán főgondnok, Dr. Török Andor gondnok, Osiitak Vilmos igazgató, Dtr. Vékás Lajos főgondnok, özv. Báthory József né, Straub Jolán igazgató, 7. Sf. Gheorghei kollégium vészéről: Döme Bálint gazd. felügyelő, Demeter Béla ehk. képv., Felszeghy István ehk. képviselő 8. Cluji leány főgimnázium részéről: Székely' János gazd. felügyelő, Dr. Kántor Iiajos ehk, képviselő, HUSB Ödön ehk. képviselő. 9. Orastiei kollégium részéről: Dr. Martonossy György gondn., Orbán Lajos gazd. felügyelő. 10. Szeretetház részéről: Dr. Nagy Elek gondnok. 11. Tanitóképviselők: Feranczy Gáibor, Máthó István, Lőrinczy Ferenc, Ősz Sándor.

9 5., (>. 9 Lelkészi főjegyző aa. jelenti, hogy a közgyűlésen 187 tag van jelen. Elnöklő fögondnok aa. a jelentés alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen a Házszabályok 8. -ában megkívánt 50 tagnál többen jelenvén meg, a közgyűlés a Házszabályok 9. -a alapján határozatképes. 6. Elnöklő fögondnok aa. indítványozza, hogy közgyűlésünk Őfelségéhez és Őfelsége kormányához és a vallásügyi miniszter úrhoz hódoló táviratokat küldjön.. Lelkészi főjegyző aa. bemutatja a következő távirati szövegeket:. Őfelsége Kabinetirodájának Bucuresti. Az erdélyi református egyházkerület közgyűlése nevében mély tisztelettel fejezzük ki hódolatunkat Felséged előtt, kérve egyházunk és intézményeink, templomaink és iskoláink, lelkészeink és tanítóink gyámolítását, védelmét. Isten áldását kérjük Felséged életére. Gróf Teleki Árctnr, Dr. Makkai Sándor, főgoüdnok, püspök.."*- Tatárescu miniszterelnök urnák Bucuresti. Erdélyi református egyházkerületünk közgyűlése nevében tiszteletel üdvözöljük excelenciadat és kormányát. Bizalommal kérjük a magas kormány támogatását egyházunk és intézményei részére. Kérjük nehéz helyzetbe került lelkészeink

10 10 6., 7. államsegélyének, oktatásügyünknek a méltányosság és egyenlőség elvének megfelelő rendezését és ez által egyházunknak az ország javára is végzett munkája eredményességének biztosítását. Az erdélyi református egyházkerület nevében: Gróf Teleki Arctiir, főgondnok, Dr. Makkai Sándor, püspök. Lapádatu vallásügyi miniszter urnák Bucuresti. Az erdélyi református egyházkerület november hó 23-án tartott ülésében nagyrabecsülését fejezi ki excellenciáddal szemben és kéri, hogy mint az ország egyházi ügyeinek vezetője, teljes erejéből támogatni szíveskedjék egyházunknak az ország javára végzett evangéliumi munkásságát. Gróf Teleki Arctur, főgondnok, Dr. Makkai Sándor, püspök. Közgyűlésünk a táviratok szövegét egyhangúlag elfogadván, azoknak román nyelven való elküldését határozatilag kimondja. 7. Az igazgatótanács III. sz. alatt jelenti, hogy az egyházmegyéknél az egyházkerületi közgyűlési tagsággal járó tisztségekben a következő változások történtek; A Beehe m-i egyházmegyében a más egyházmegyébe tá vozott dr. Dávid György aa. helyébe lelkészi főjegyzőül dr. Árkossy Jenő aa., A Calata-i egyházmegyében dr. Tolcsvay Lajos örökébe fögondnokul Koós Károly aa., A Cluj-i egyházmegyében Szász István aa. helyébe főgondnokul dr. Schilling Dezső, az ő gondnoki helyére dr. Szás? Ferenc aa.,

11 7., A Tárnava-i egyházmegyében Kispál László helyébe főgondnokul gróf Bethlen Ádám aa,, A Sibiu-i egyházmegyében Szalántzy Jenő helyébe gróf Bethlen Bálint, az ö gondnoki helyére dr. Ápáthy Gyula aa., A Sepsi-i egyházmegye főgondnokául Imecs Ernő, gondnoki helyére dr. Szele Béla aa,, A Sic-i egyházmegyében gondnoknak gróf Wass Albert aa. választattak meg. Közgyűlésünk a jelentést tudomásul veszi, a megválasztott tisztviselőket szivesen üdvözli s őket tisztük után az egyházkerületi közgyűlés tagjai sorába véglegesen beiktatja. 8. Az igazgatótanács III. "sz. alatt jelenti,, hogy a theológiiai fakultásnál, a kollégiumoknál az egyházkerületi közgyűlési tagsággal járó tisztségekben a következő változások* történtek: A theol. fakultás nagyérdemű főgondnoka, báró Kemény Pál aa. elhunyt, helyét a mostani egyházkerületi közgyűlés tölti be. A Bethlen-kollégium főgondnokául dr. Szász Pál aaválasztatott meg.. A Tárgu-Mure -i kollégium gondnokául gróf Tholdaíagi József aa. választatott meg. Az Odorheiu-i kollégium gazdasági felügyelője, Szabó Árpád aa. nyugalomba vonult, helye még betöltetlen. A Zaláu-i kollégium ősz gondnoka, Z. Kiss Ernő aa. elhunyt, a gondnoki széket a mostani közgyűlés fogja betölteni. A leány főgimnázium gondnoka: dr. Szöllősy János aa. elhalt, helyét most tölti be a közgyűlés. Az Ore tie-i kollégium igazgatója, Csűrös Pál aa. elhalt, helyébe Orbán Lajos aa. választatott meg. A Szeretetház főigondnoki székét, amely Szász István aa. elhunytával ürült meg, a mostani egyházk«rületi közgyűlés fogja betölteni.

12 , 10., 11. Egyházkerületi közgyűlésünk a jelentést tudomásul veszi, a megválasztott új vezető tisztviselőket bizalommal köszönti s őket tisztük után véglegesen az egyházkei'ületi kgzgyíílés tagjai sorába iktatja. 9. Az Igazgatótanács III. szám alatt jelenti, hogy Tőkés Ernő aát, az óromániai egyházmegye esperesét az egyházkerületi biróság esperesi és ügyvivői állásából felfüggesztette, így az egyházmegyét a püspöki széken és az egyházkerületi közgyűlésen Nagy Sándor egyházmegyei lelkészi főjegyző mint espereshelyéttes képviseli. Tudomásul szolgál. Nagy Sándor aát, mint az óromániai esperes aa. helyettesét, az egyházkerületi közgyűlés elfogadja. 10. Az Igazgatótanács III. sz. alatt jelenti, hogy a Bethlen-kollégium főgimnáziumának igazgatója, Málnássy Károly aa., betegsége miatt nem jelenhetett meg közgyűlésünkön, a kollégium elöljárósága kéri a kollégium íőgimnáziumánalí igazgatója helyett az igazgatóhelyettes, ár. Musnai László egyházkerületi tánácsbiró aa. képviselhesse nevezett főgimnáziumot. Egyházkerületi közgyűlésünk tudomásul veszi, hogy a Bethlen-kollégium főgimnáziumát a közgyűlésen dr. Musnai László igazgatóhelyettes aa. képviseli. 11. Elnöklő főgondnok aa. a tanácskozási szabályzat 10. i-a értelmében bemutatja az Igazgatótanács által elkészített, III. szám alatt kiadott tárgysorozatot, mely nyomtatásban a tagok között szétosztatott és javasolja, hogy a közgyűlés ö tárgysorozat szerint tűzze napirendre a tárgyakat. ^ Közgyűlés az elnök aa. indítványát határ, rozatfá emeli.

13 Elnöklő főgondnok aa. a Házszabályok 10. -ának a) pontja értelmében kiküldendő bizottságokra javaslatot tesz.. Közgyűlésünk elnök aa. javaslatának elfogadásával a következő bizottságokat küldi ki: ' a) A jelen közgyűlés tartamára: 1. Kérelmek, sérelmi panaszok megvizsgálására: Kovács László esperes aa, elnöklete alatt Nagy Béla és dr. Ilyés Géza egyházmegyei főjegyző aait. 2. Indítványok, vélemények előterjesztésére Kádár Géza, generális direktor aa: elnöklete alatt Dóezy Ferenc ós dr. Szász Ferenc aait, 3. A szavazatszedő bizottságba: Kiss Lajos esperes aa. elnöklete alatt: Kolozsvári József, Szotyori Lajos esperes, Sándor Ferenc, Kovács Benedek tanár, Lőrinczy Ferenc igazgató-tanító aait. b) A jövő közgyűlésen való jelentéstételre: 1. Az Igazgatótanács közigazgatási és vagyonügyi jelentésének megvizsgálására Volloncs Miklós esperes aa. elnöklete alatt: Máthé Sándor, Nagy Ferenc, Fejér Pál esperes, dr. Tulogdy János tanár, U. Kovács Endre gondnok és Ferenczy Gábor igazgatótanító aait. 2. A tanügyi jelentés megvizsgálására dr. Gönczy Lajos aa. elnömete alatt: Csefő Sándor, Sándor Ferenc, Báthoryné Stranb Jolán, Málnásy Károly, ősz Sándor és L8- rinezy Ferenc aait. 3. A testvérkerület jegyzökönyveinek átvizsgálására Maksay Albert aa. elnöklete alatt: Székely János és- dr, Mes&ey Mihály ő aait.

14 Az Igazgatótanács III. sz. alatt jelenti, hogy Ugrón István egyházkerületi főgondnok úr Önagyméitósága szeptember hó 25-ről keltezetten a következő iratot küldte Igazgatótanácsunkhoz: Méltóságos és Főtiszteletű Igazgatótanács! A mindenható kegyelméből már átléptem a 7á-ik életév mesgyéjét; elértem a kort, midőn már mindenki pihenésre és teljes nyugalomra vágyik, és ehhez nekem, azt hiszem, ^nnál inkább van jogom, mivel majdnem teljes 50 éve állok a közügyek szolgálatában. Érzem is már az aggkor súlyát és be kell vallanom, hogy már nincs többé meg az a munkaképességem, munkaerőm, mely az Egyházunk vezető főgondnoki állás megfelelő betöltéséhez szükséges. Ez az állás nem csak díszes tisztség, hanem vele sok nagy felelősség és kötelesség is jár és érzem, hogy erre erőm már nem elegendő. Épp azért szükségesnek tartom a világi vezetést fiatalabb kezekre bízni Egyházunk boldogítására s Isten dicsőségére. Életpályám, hivatásom nekem az évek hosszú során át külföldön nyitott működési teret és így csak már előrehaladott koromban állhattam Egyházam szolgálatába. Azonlian azon naptól kezdve, mikor 17 év előtt a beállott végzetes történelmi események következtében a diplomáciai pályáról visszavonulva, hazajöttem, munkámat, erőmet, képességeimet Egyházamnak igyekeztem szentelni, előbb mint igazgatótanácsos, majd mint a Cluj-i theológia főgond noka, 12 év óta mint az Erdélyi Egyházkerület főgondnoka s az utóbbi hét évben mint a főgondnoki kar vezető tagja. Odaadással, örömmel, szeretettel, szívvel-lélekkel igyekeztem szolgálatomat teljesíteni, de ma már érzem, hogy kötelességeimnek nem tudok oly mértékben megfelelni, mint azt szeretném és mint azt tennem kellene. Épp ezen okból, komoly megfontolás után, bár nehéz szívvel, elhatároztam, hogy áz összes, az Egyházban viselt tisztségeimről lemondok, kijelentve azonban, hogy egész természetesen ezután is, ha nem is hivatalos vezető állásban, Anyaszentegyházunk szerető, hűséges tagja maradok s bol-

15 dog leszek, ha bármikor bármi tekintetben segítségére s szolgalatjára lehetek. Elhatározásom végleges s megmásíthatatlan. Végül Isten áldását kérem a jelenlegi nehéz és szomorú viszonyok közt szeretett Anyaszentegyházunkra, az Igazgatótanácsra, a főgondnoki kar s az egész egyházi vezetőség működésére és kérem mindnyájukat, tartsanak meg jóindulatú megemlékezésökben. Atyafiui szeretettel s őszinte tisztelettel Ugrón István." Igazgatótanácsunk szeptember 26-iki ülésében tárgyalván ez ügyet, a következő határozatot hozta: Igazgatótanácsunk jmegilletődéssel hallja Ugrón István főgondnok úr Őnagyméltósága fenti lemondó levelét és amidőn az elmúlt 17 év küzdelmei, nagy nehézségei, gondja s a főgondnok úrnak önzetlen, bölcs és áldozatos vezető, irányító munkássága elvonul lelki szemei előtt, mély hálával köszöni meg Istennek áldását, melyet a főgondnok úr személyén, munkáján keresztül viaskodó egyházkerületünknek adott. Bár a lemondás váratlanul érte Igazgatótanácsunkat s "a főgondnok úr további vezető munkájára, tapasztalataira a mai nehéz körülmények között annyira szükség volna, tisztelettel kénytelen Őnagyméltósága indokai előtt meghajolni s a lemondást a maga részéről tudomásul véve, a főgondnoki tiszt betöltését a november havi egyházkerületi közgyűlés tárgysorozatába kitűzni. A lemondott főgondnok úr munkásságának méltatása és érdemeinek megörökítése céljából az elnökség az egyházkerületi közgyűlésnek megfelelő, előterjesztést fog tenni.",-' ' Egyházkerületi közgyűlésünk megilletődéssel és fájdalommal vesz tudomást és meghajolva tiszteletreméltó indokai és megváltoztathatlan akarata előtt, elfogadja Ugrón István főgondnok aa. lemondását., '.

16 16 13, 14., 15. Ez alkalommal is a legnagyobb tisztelet és elismerés hangján emlékezik""meg azokról a kiváló szolgálatokról, melyeket a főgondnok úr 17 év alatt mint igazgatótanácsos, a theológia fögondnoka, majd mint egyházkerületi főgondnok, utóbbi 7 évben mint vezető főgondnok egyházunk érdekében kifejtett. A legnehezebb időkben, a legsúlyosabb körülmények között is, áldozatos szeretettel, kiváló vezetői tehetségével vitte a reá bízott munkát, pontosságával, bölcs türelmével, odaadásával örök példáját adva az egyházát szívvel-lélekkel szolgálni akaró és tudó kálvinista nagy férfiúnak..amidőn ezeket jelen jegyzökönyvében egyházkerületi közgyűlésünk megörökíti, azzal a hő kívánsággal vesz búcsút főgondnokától, hogy Isten áldja meg nemes életét az annyira megérdemelt pihenés éveiben és kéri, hogy bölcs tapasztalatait, tanácsait ezután se vonja meg a hozzáfordulóktól. 14. Az Igazgatótanács III. szám alatt kéri, hogy az Ugrón István főgondnok aa. lemondásával megüresedett egyházkerületi főgondnoki méltóság betöltése iránt a főtiszteletű és méltóságos egyházkerületi közgyűlésnek intézkedni méltóztassék. Egyházkerületi közgyűlésünk elrendeli az egyházkerületi fögondnoki tisztre a választást. Elnök aa. a szavazás idejét ma. délután á óráig tűzi ki. 15. Az Igazgatótanács III. szám alatt jelenti, hogy a boldogemlékű báró Kemény Pál igazgatótanáesosi ielyére az 1937, június 30-áig tartó ciklus hátralevő idejére behívatott dr. Gazda Endre pótigazgatőtanácsos aa^ így megürült egy világi pótigazgatótanáesosi hely.

17 15., 16., Egyházkerületi közgyűlésünk tudomásul vevén a jelentést, elrendeli az június 30-áig tartó csonka ciklusra egy világi pótigazgatótanács os választását. Elnök aa. a szavazás idejét ma délután V23 í óráig tűzi ki. 16. Az Igazgatótanács II. szám alatt jelenti, hogy a legfelsőbb biróság tagjainak mandátuma lejárt. Kéri a főtiszteletű közgyűlést, hogy a legfelsőbb biróság tagjaira a jövő rendes közgyűlésig szóló érvénnyel a választást elrendelni méltóztassék. Egyházkerületi közgyűlésünk az Igazgatótanács előterjesztése értelmében, a legfelsőbb biróság tagsági helyeire (6 rendes és 8 póttagsági helyre) a választást elrendeli s annak foganatosítása végett Elnök aa. a szavazást ma délután %3 4 óráig tűzi ki. 17. Olvastatik az Igazgatótanács III. sz. előterjesztése, melyben jelenti, hogy a theológiai fakultás elöljárósága Igazgatótanácsunknak III. sz. in-, tézkedésével folyó évi szeptember hó 19-iki ülésében megejtette a boldog emlékű báró Kemény Pál halálával megüresedett főgondnoki méltóságra a hármas jelölést. Az elöljáróság I. helyen: báró Kemény Jánost, II. helyen: dr. Kovács Andrást, III. helyen: Gönezy Lászlót ajánlja megválasztásra. Egyházkerületi közgyűlésünk tudomásul veszi a jelölést s a választást báró Kemény János, dr. Kovács András és Grönczy László aai között elrendeli. A szavazás idejéül Elnök aa. ma délután. %3 4 órát tűzi M.

18 18 18., Az Igazgatótanács III. sz. alatt jelenti, hogy a Szeretethez elöljárósága Igazgatótanácsunknak sz. felhívása alapján a főgondnoki tisztre megejtette a következő hármas jelölést:' I. helyen: dr. Nagy Elek, II. helyen: dr. Görög Ferenc, III. helyen: Dóczi Ferenc. Egyházkerületi közgyűlésünk a jelölést tudomásul vévén, a Szeretetházi főgondnoki tisztségre 10 évi ciklusra a választást dr. Nagy Elek, dr. Görög Ferenc és Dóczy Ferenc aai között elrendeli. Elnök aa. a választás idejéül ma délután órát tűzi ki. 19. Olvastatik az Igazgatótanács III. sz. előterjesztése, melyben jelenti, hogy a leány főgimnázium elöljárósága Igazgatótanácsunknak III. számú felhívására megejtette a boldogemlékű dr. Szöllősy János elhunytával megüresedett gondnoki méltóságra a hármas jelölést. Az elöljáróság ez év október hó 3-án tartott ülésében 5 számú határozatával I. helyen: báró Kemény Béla, II. helyen: dr. Szász Ferenc, III. helyen: dr. Dániel Elemér aait ajánlja megválasztásra. Egyházkerületi közgyűlésünk a jelöléseket tudomásul veszi s a leányfögimnáziümi gondnoki tisztre 10 éves ciklusra a választást br. Kemény Béla, dr. Szász Ferenc és dr. Dániel Elemér aai között elrendeli. Elnök aa. a szavazás idejét ma délután ^43 4 óráig tűzi ki.

19 20., 21, Olvastatik az Igazgatótanács III. számú előterjesztése, melyben jelenti, hogy a Zaláu-i Wesselényi-' kollégium elöljárósága Igazgatótanácsunknak számú felhivására megejtette a boldogemlékű Z. Kiss Ernő gondnok aa. halálával megüresedett gondnoki méltóságra a hármas jelölést. Az elöljáróság folyó évi szeptember 10-én tartott, ülésében 193. számú határozatával I. helyen: dr. Gazda Endre, II. helyen: dr. Bölöni Zoltán, III. helyen: Halmágyi Albert aait ajánlja megválasztásra. Egyházkerületi közgyűlésünk a jelölést tudomásul veszi s a Wesselényi-kollégium gondnoki tisztjére a választást dr. Gazda Endre, dr. Bölöni Zoltán és Halmágyi Albert aai között elrendeli. Elnök aa. a szavazás idejét ma délután V23 4 órára tűzi ki. 21. Olvastatik az Igazgatótanács , V. számú előterjesztése, melyben jelenti, hogy az egyházkerületi számadás- és vagyonvizsgáló-bizottság három éves megbízatása évi december hó 31-én lejár és kéri a Főtiszteletű és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlést, hogy az új hároméves ciklusra, tehát december hó 31-ig terjedő időtartamra, rendelje el egy elnök, egy alelnök és tíz tagnak az egyházkerületi állandó számadás- és vagyonvizsgáló bizottságba való megválasztását. Egyházkerületi közgyűlésünk egy elnök, egy alelnök és tiz tagnak az egyházkerületi állandó számadás- és vagyonvizsgáló bizottságba leendő megválasztását az december hó 31-ig terjedő ciklusra elrendeli; Elnök aa. a szavazás megejtésére az időt ma délután y 2 3-t6l 4 óráig tűzi ki.

20 20 22., 23., Olvastatik az Igazgatótanács VI. számú előterjesztése, melyben jelenti, hogy a Nyugdíjintézet Végrehajtó Bizottságának egy világi póttagsági helye megürült és kéri a Főtiszteletű és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlést, hogy egy világi póttagnak megválasztását a ciklus hátralévő időtartamára, tehát évi december hó 31-ig terjedő időre rendelje el. Egyházkerületi közgyűlésünk egy világi pót nyugdíjvégrehajtóbizottsági tagnak december 31-ig terjedő időre leendő megválasztását elrendeli. Elnök aa. a szavazás megejtésére az időt ma délután %3-tól 4 óráig tűzi ki. 23. Az Igazgatótanács III. szám alatt jelenti, hogy a theológiai fakultás elöljáróságában a Hegyi András aa. elhunytával egy lelkészi és Kovács Dezső aa. elhunytával egy világi; elöljárósági tagsági hely megüresedett. Egyházkerületi közgyűlésünk tudomásul vévén a jelentést, elrendeli az június 3Ó-áig tartó ciklusra a theológiai fakultás elöljáróságába egy lelkészi és egy világi tag választását. Elnök aa. a szavazás idejéül ma délután ^3 4 órát tűzi ki. 24. Az Igazgatótanács III. szám alatt jelenti, hogy a Tárgu-Mures-i kollégium elöljáróságában a ár. Telegdy István aa. elhunytával egy világi, a Sf. Gheorghe-i kollégium elöljáróságában a Bene István aa. elhunytával egy lelkészi, az Odiorheiu-i kollégiumnál a Nagy Kálmán aa. lemondásával egy világi és a dr. Szöllősy Ödönné elhunytával egy női elől járósági tagsági hely megürült, javasolja az Igazgatótanács, méltóztassék e helyekre a ciklus hátralevő idejére (1937. június 30-ig) a választást elrendelni.

21 24., *" *" Egyházkerületi közgyűlésünk a csonka ciklusra szóló érvénnyel elrendeli a Tárgu- Muresi kollégium elöljáróságába egy világi, a Sí.-Gheorgheni-i kollégium elöljáróságába egy lelkészi, az Odorheiu-i kollégium elöljáróságába egy világi és egy női előljárósági tag választását. Elnök aa. a szavazás idejét ma délután %3 4 óráig tűzi ki. 25. Az Orástie-i kollégium elöljáróságának szervezetét az évi egyházkerületi közgyűlés 39. számú határozatával szabályozta. Az elöljáróság november 25-ről kelt beadványában kérte, hogy választassák két női tag is az elöljáróságba. Előterjesztésüket az árvaház jólfelfogott érdekével támasztják alá'. Igazgatótanácsunk április 12-iki ülésében szám alatt magáévá tette a felterjesztés indokait s addig is, míg ez ügyben az egyházkerületi közgyűlés intézkedhet, megengedte, hogy gróf Kendeffy Gáborné és gróf Horváth Tholdi Rudolfné méltóságos asszonyok, mint az elöljáróság tanácskozó tagjai, behívhatok legyenek. Javasolja Igazgatótanácsunk, hogy a számú egyházkerületi közgyűlési határozat b) pontja^így módosíttassék: Az Orástie-i Kún-kollégium vezetését egy világi gondnokkal az élén 11 tagú elöljáróságra bizza; a tagok közül 3 lelkészi, 3 világi, 2 női az egyházkerületi közgyűlés által 5 éves ciklusra választva" stb. Égyházkerületi közgyűlésünk á javaslatot határozattá emeli s elrendeli, hogy a csonka ciklusra szóló hatállyal az Orástie-i kollégium elöljáróságába két női tag választassák., Elnök aa. a szavazás idejéül ma délután V órát tűzi ki. J

22 22 26., 27., Az Igazgatótanács III. szám alatt jelenti, hogy Ugrón István főgondnok aa. lemondása folytán megüresedett a báró Baldáesy alapítvány egyik rendes megbízotti helye. Egyházkerületi közgyűlésünk tudomásul veszi a jelentést és az december 31-éig tartó csonka ciklusra szóló hatállyal elrendeli a báró Baldácsy-alapítvány közgyűléseire egyházkerületünk részéről egy rendes megbízott választását. Elnök aa. a választás idejét ma délután %3 4 óráig tűzi ki. 27. Az Igazgatótanács III. sz. alatt jelenti, hogy a lelkészképesítő bizottságban a Hegyi András aa. elhunytával egy hely megüresedett. Egyházkerületi közgyűlésünk tudomásul vévén a jelentést, elrendeli az június 30-áig tartó ciklusra egy lelkészképesítő bizottsági tag választását. Elnök aa. a szavazás idejét ma délután YoS 4 óráig tűzi ki. 28. Az Igazgatótanács III. sz. alatt kéri a Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlést, méltóztassék a jövő egyházkerületi Közgyűlésig szóló érvénnyel elrendelni a választást az igazgatótanácsi irodavizsgáló bizottság elnöki és két tagsági helyére. Az egyházkerületi közgyűlés a javaslat alapján elrendeli a jövő egyházkerületi közgyűlésig szóló érvénnyel az igazgatótanácsi irodavizsgáló bizottság egy elnöki és 2 tagsági helyére a választást. Elnök aa. a választást ma délután y ; ""? óráig tűzi ki.

23 29., Az Igazgatótanács szám alatt jelenti, hogy Ugrón István egyházkerületi főgondnok aa. lemondásával az egyházkerületi jogügyi bizottságban egy tagsági hely megürült. Kéri a Főtiszteletű Egyháizkerületi Közgyűlést, hogy a jogügyi bizottságban megürült egy tagsági hely betöltése érdekében a választást a ciklus hátralevő idejére szóló érvénnyel elrendelni méltóztassék. Egyházkerületi közgyűlésünk a jogügyi bizottságban megürült 1 tagsági helyre a választást a ciklus hátralevő idejére szóló érvénnyel elrendeli. Elnök aa. a szavazás idejéül ma délután VÍJ3 4 órát tűzi ki. 30. Főtiszteletű Püspök aa. a tárgysorozat rendjén felolvassa a tőle megszokott művészettel kidolgozott jelentését, mely a jegyzőkönyv mellett, teljes szövegében olvasható. Beszámolt egyházkerületünk statisztikai képéről, és anyagi helyzetéről, a személyi változásokról, az egyházmegyékről, generális vizitációkról, különböző szolgálatairól; az iskolaügyről, a lelki élet és a missziói munkák fejlődéséről, a Diakonissza-intézet és a Református kórház tevékenységéről; az árvaházról, az iratterjesztésről, külföldi hittestvéri kapcsolatainkról, Igazgatótanácsunk munkájáról. Egyházkerületi közgyűlésünk odaadó figyelemmel, bizalmának, elismerésének és helyeslésének ismételt kifejezésre juttatásával hallgatta végig Főtiszteletű Püspök aának na gy gonddal elkészített jelentését, melyben megkapó hűséggel, tisztánlátással, bölcs mérlegeléssel és a tanúságok útmutató kiemelésével rajzolta meg egyházkerületünk helyzetét, küzdelmeit és Istenbe vetett erős hittel tárta fel jövő feladatainkat, s mutatta meg kötefességteljesítésünk útját.

24 24 30., 81. A jelentés elhangzása után a közgyűlés őszinte lelkesedéssel fejezte ki bizalmát, tiszteletét a kiváló vezér iránt. Majd gróf Bánffy Miklós egyházkerületi főgondnok aa. méltatta a püspöki jelentést, ezzel kapcsolatban püspökünk tízévi munkájának eredményeit. Egy nagyvonalú programm alaprajzát ismertük meg, s vallást tehetünk, hogy csak komoly munka bölcs és előrelátó végzése alakíthatta ki az eredményt. Javasolja, hogy közgyűlésünk örömmel vegye tudomásul a jelentést annak megállapításával, hogy a nagyszabású programmot ismeri és annak minden pontját vállalja. Kiss Albert esperes aa. a jelentést, mint egy igaz tükröt jellemzi és hálával emlékezik meg püspök aa. áldozatos szolgálatáról, mely maradéknélkülí odaadással szolgálja Anyaszentegyháizunkat és Anyaszentegyházunk által Isten dicsőségét. Egyházkerületi közgyűlésünk főtiszteletű Püspök aa. jelentését tudomásul veszi s elnöklő főgondnok aa. javaslatára határozatilag kimondja, hogy a nagyértékű jelentést teljes tartalmában jegyzökönyvébe iktatja, ismételten kifejezvén Főtiszteletű Püspök aának önfeláldozó szolgálataiért hálás köszönetét. 31. Elnöklő főgondnok aa. a következő bejelentést teszi: Az Egyházi Törvények V. te a értelmében az egyházkerületi biróság az egyházkerületi közgyűlések alkalmával tartja teljes üléseit. A rendes elnökség mellett saját kebeléből egy évre választott 5 rendes és 5 póttagból álló időszaki tanácsot alkot. A törvény idézett rendelkezésére hivatkozással az egyházkerületi biróság teljes ülését ma délután ^4 órára a theológiai fakultás tanácskozó termébe, az időszaki tanács megválasztása céljából tisztelettel összehivom. Fölkérem az egyházikerületi biróság tagjait, az egyházmegyei főgondnok és esperes aait és a választott egyház-

25 területi tanácsbiró aait, hogy ma délután ^4 órakor a theológia tanácstermében megjelenni szíveskedjenek. Elnöklő főgondnok aa. felhívja a közgyűlési tagok figyelmét a ma délután eszközlendő választásokra, a közgyűlés folytatását délután négy órára tűzvén ki, az ülést berekeszti. Szolgál tudomásul. Kmf. Gr. Teleki Arctur, -egyházkerületi főgondnok, elnök. Vásárhelyi János, egyházkerületi lelkészi főjegyző, jegyző.

26 32., 33. Második ülés november 23-án d. u. 4 órakor. Elnök: Gróf Teleki Arctnr egyházkerületi főgondnok. Jegyző: Vásárhelyi János egyházkerületi lelkészi főjegyző. Elnöklő főgondnok aa. délután -4 órakor az ülést megnyitván, elrendeli az első ülés jegyzőkönyvének felolvasását, melyet a közgyűlés hitelesit. 32. Dr. Illés Gyula egyházkerületi előadótanácsos bemutatja az Igazgatótanácsnak november 1-től november 1-éig terjedő időről szóló jelentését, mely nyomtatásban november 15-én minden közgyűlési tagnak megküldetett. Kéri előadótanácsos, méltóztassék a közgyűlésnek a jelentést felolvasottnak tekinteni s véleményes jelentéstételre az évi egyházkerületi közgyűlés 12." jkvi szám 1. és 2. pontjai alatt kiküldött bizottságnak kiadni. Egyházkérületi közgyűlésünk a jelentést felolvasottnak tekinti és kiadja a közigazgatási és vagyonügyi, illetőleg a tanügyi jelentés megvizsgálására kiküldött bizottságnak azzal, hogy jelentéseiket a -tárgysorozat rendjén kijelölt helyen az ülésre beterjeszteni szíveskedjenek. 33. Olvastatik az Igiazgatótanác&nak VI. számú előterjesztése, a Nyugdíjintézet végrehajtóbizottsága

27 által összeállított 1934^ évi Nyugdíjintézeti Jelentés elfogadása és jóváhagyása. A Nyugdíj intézeti Jelentés nyomtatásban kiadatott és az egyházkerületi közgyűlés előtt 8 nappal minden közgyűlési tagnak megküldetett. Kérjük ezt a Jelentést felolvasottnak tekinteni és kérjük azt jóváhagyó tudomásul venni. Egyházkerületi közgyűlésünk a Nyugdíjintézet évi Jelentését felolvasottnak tekinti s névszerinti szavazással azt elfogadja s jóváhagyó tudomásul veszi. Igennel szavaztak: Adorján Gábor, Adorjáni István, Almási Samu, Apáthy Árpád dr., Apáthy Gyula dr., Árkossy Jenő dr., Baczó. Lajos, Bajkó György, Bakk József, Balogh Elek dr., Bánffy Miklós gróf, Barabás Béla dr., Bartha Miklós, Báthoryné, Straub Jolán, Bene Ferenc dr., Bereezky József, Bethlen Ádám gróf, Bethlen Bálint gróf, Bethlen György gróf, Bethlen László gróf, Biró Lajos, Bodó Albert, Bodó Ferenc, Bodola Gyula, Bokor Márton, Brázovay Dezső, Csefó Sándor, Csia Pál, Csiki László dr., Csutak Ferenc, Csűrös Ferenc, Dali Gyula, Darkó Ákos dr., Dávid György dr., Dávid Gyula, Dégenfeld Kristóf gróf, Dóczy Ferenc, Dózsa László dr., Elekes Viktor, Eöry István dr., Farkas Jenő, Fábián László dr., A Fejér Pál, Fejérváry Károly, Fekete János, Ferenczy Gábor, Fülöp Lajos, Gazda Endre dr., Gönczy Lajos dr., Gönczy László, Gyárfás Pál dr., Gyenge György, Győrffy Lajos báró, György Ferenc, Györké János, Havadtői Sándor, Horváth Miklós dr., Húsz Ödön, Illés Gyula dr., Illyés Géza dr., Imre Lajos dr., Imreh Lajos, Jancsó Lázár, Jeney Sándor, Juhász Albert, Kacsóh Lajos, Kádár

28 28 33., 34. ' Géza, Kádár Imre, Kántor Lajos dr., Kelemen Zoltán dr., Kemény János báró, Kendeffy Elek gróf, Kertész Lajos, Kese Attila, Kiss István, Kiss Lajos, Kolozsvári József, Koncz Ferenc, Kónya Gyula, Kónya Kálmán fögondnok, Kónya Kálmán, Koós Károly, Kovács András dr., Kovács Benedek, U. Kovács Endre. Kovács László, Kováts Pál, Kovács Sándor, Kovács Zsigmond, Kristóf György dr., Laár Ferenc, László Zoltán, Lőrincz János, Lőrinczi Ferenc, Makkai Sándor dr., Maksay Albert, Martonossy György dr., Máthé Sándor, Mester Gábor dr., Mester Mihály, Mezey Mihály dr., Molnár Dénes dr., Musnai László dr., Nagy Béla, Nagy Elek dr., Nagy Elek, Nagy Endre, Nagy Ferenc, Nagy Gerö, Nagy Géza dr., Nagy Lajos dr., Nagy Lajos, Nagy Sándor tanár, Nemes Árpád, Orbán Lajos, Ősz Sándor, Páll Ferenc, Polonkay Tivadar dr., Régeni István, Sándor Ferenc, Sebessi János dr., Sebessi Ákos, Szabados József, Szabó András, Szabó József, Szász Ferenc dr., Szász Ferenc, Székely János, Széli Jakab, Szigyártó Gábor, Szotyori Lajos, Tar Mihály, Tavaszy Sándor dr., Teleki Ádám gróf, Teleki Arctnr gróf, Teleki Domokos gróf, Tholdalagi József gróf, Tholdalagi Mihály gróf, Tőkés József, Tulogdy János dr., Tusa Gábor dr., Vágó Károly dr., Váraidi Albert, Váróné Csathó Gabriella, Vásárhelyi Boldizsár, Vásárhelyi János, Végh Samu, Vékás Lajos dr., Veress Károly, Volloncs Miklós, Wass Albert gróf." Nemmel nem szavazott senki. 34. Olvastatik az Igazgatótanács VI. sz. előterjesztése, melyben a Nyugdíj végrehajtóbizottság javas-

29 lata alapján a nyugdíj szabályzat egyes pontjainak módosítását ajánlja. A Nyugdíjvégrehajtóbizottság háromféle módosítást javasol a Nyugdíjszafoályzatban, és pedig: a) Javasol stiláris módosításokat, amelyeket a Nyugdíjvégrehajtóbizottság bizottságilag és ülésben állapított meg, ezekre vonatkozólag külön előterjesztést nem teszünk, mivel ezek nem érintik a Nyugdíj szabályzat intencióit, inkább csak magyarázzák azokat. b) Javasoljuk a Nyugdíjszabályzatba beiktatni az egyházkerületi közgyűlések által már elfogadott módosításokat. Ezekre a módosításokra természetszerűleg új előterjesztést ez alkalommal nem teszünk, mert ezek a módosítások az egyházkerületi közgyűlések által szabályszerűen elfogadtattak. c) Javasoljuk azonban a Méltóságos és Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlésnek a Nyugdíjszabályzat következő pontjainak módosítását, ás pedig: A) Módosítani, illetve új fogalmazásban terjesztjük elő a Nyugdíj szabályzat 3. -át. B) Törölni javasoljuk a Nyugdíj szabályzat 14. -ának g) pontját. C) Törölni javasoljuk a Nyugdíj szabályzat 18. -ának utolsó bekezdését, s helyette új bekezdés beiktatását kérjük. D) Javasoljuk a 25.. harmadik bekezdésének új fogalmazásban való beiktatását. E) A Nyugdíj szabályzat 30. -ának végére c) alatt új bekezdést javasolunk. F) Az 55.. utolsóelőtti bekezdése elé új bekezdés javasoltatik. G) A Nyugdíj szabályzat 79. -a új fogalmazásban terjesztetik módosítás végett a Főtiszteletű és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés elé. H) Végül a Nyugdíj szabályzat 82. -a, mely a Segélyegyletre vonatkozik, egészen új fogalmazásban terjesztetik elő elfogadás végett. Ezeket a módosításokat azzal terjesztjük a Főtiszteletű és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés elé elfogadás vé-

30 30 3é. gett, hogy a módosítandó szöveget tartalmazó Nyugdíjszabályzat és Nyugdíjintézeti jelentés nyolc nappal az egyházkerületi közgyűlés előtt minden egyházkerületi közgyűlési tagnak megküldetett, ennélfogva kérjük a módosítási javaslatokat felolvasottnak tekinteni. Előadó a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Egyházkerületi közgyűlésünk a Nyugdí j- végrehajtóbizottság javaslata alapján előterjesztett módosításokat elfogadja és azoknak a Nyugdíjszabályzatba leendő beiktatását határozatilag kimondja." Árkossy Jenő dr. aa. a következő módosító javaslatot terjeszti elő: A pontja helyett a következő módosítás: 1. A nyugdíjintézet tagjai egyetemlegesen nyújtanak segítséget tagtársaik vagy azok családja tagjainak temetési költségeire. A segély nagyságát az egyházkerületi közgyűlés állapítja meg két évenként a nyugdíjintézet végrehajtóbizottsága javaslata és a tagok gazdasági helyzete mérlegelése alapján. A jelen közgyűlés az év őszem tartandó közgyűlésig a nyugdíj intézeti tagok elhalálozása esetén leu lesz, feleségük után 8000 leu és 21 éves életkort be nem töltött és saját keresettel nem bíró törvényes gyermekek után 4000 leú temetési segélyt állapít meg, amely összeg minden egyes halálozási esetben, egyenlő aráaiyban rovatik ki a nyugdíjintézet összes tagjaira olyformán, hogy mindegyik kategóriából 3 3 személy temetési segélye mindig előre befizetendő a nyugdíjintézet pénztárába. A 81.. teljesen törlendő s az e címen felszabadulandó összeg a nyugdíjintézeti tagok járulékai leszállítását szolgálja." Szilágyi János a következő indítványt adja be: Mondja ki a közgyűlés, hogy a Nyugdíjintézet Szabályzatának 24. -a b) pontját így módosítja: a tíieológiai, középiskolai tanároknál, lelkészeknél, tanítóknál, valamint az ezekkel ugyan-

31 34., azon szolgálatra kötelezett egyházi tisztviselőknél 35 évi, a többi összes nyugdíj intézeti tagoknál 40 évi szolgálatának betöltése után"; a 24.. c) pontját így módosítja: Hatvanadik életévét betöltötte." A 68.. a) pontjának 2-ik bekezdését így módosítja: Tagjai az egyházkerületi közgyűlés által, de nem feltétlenül a kerületi közgyűlési tagok közül 5 évre választott 3 világi, 5 lelkészi, 3 tanítói, 1 tanári rendes tag." Közgyűlés Árkosy Jenő dr. indítványának mellőzésével, valamint Szilágyi János javaslatának, mint az előterjesztett tárgyhoz nem tartozónak napirendről való levételével, az eredeti javaslatot fogadja el. 35. Az Igazgatótanács III. szám alatt jelenti, hogy Főtlszteletű Püspök aa. a Református Szemle július 30-iki számában egy javaslatot tett közzé: Tetőzzük be a lelkésziképzés reformját" cím alatt. A javaslatot Igazgatótanácsunk szeptember 26-iki ülésében tárgyalta és indokai, valamint a theológiai és Bethlen-kollégjiumi elöljáróságok javaslatai alapján minden részletében magáévá tette. A javaslat szerint: Az tanévtől kezdve a theológiai tanfolyam ötévessé válik. Az V. évfolyamon a lelkészi hivatásra készülő ifjak azt a gyakorlati előkészületet, amelyet eddig a segédlelkészi szolgálatban töltött év alatt esetlegesen és hiányosan szerezhettek meg fogják tervszerű és rendszeres formában elsajátítani. Emellett az első négy élvfolyam túlzsúfolt anyagából is tétetnék át ide némely tantárgy. Az V. évfolyam a Bethlen-kollégiumban helyeztetnek el, ahol a gazdasági iskola, tanítóképző, Hangya-szövetkezet központja stb. lényegesen elősegítik az évfolyam kitűzött oóljáiifik megvalósítását. A tanfolyam hallgatói a theológiai fakultás kötelékében és fennhatósága alatt maradnak s végbizonyítványt csak az

32 V. év végén nyernek és akkor állhatnak I. vizsgálatra. A részletes javaslatot Igazgatótanácsunk közölte sz. körlevelében, kérve a Nagytiszteletű esperes aait, a kollégiumok elöljáróságait és az egyházkerületi közgyűlés tagjait a javaslat áttanulmányozására. Beérkezett a kalotaszegi, az udvarhelyi, nagyszebeni, bekecsaljai, erdővidéki és szilágyszolnoki egyházmegyei tanácsok véleménye; mindannyian Örömmel üdvözlik a reformot, megvalósítását szükségesnek tartják. Majdnem mindegyik egyházmegyei tanács javasolja, hogy a IV. évfolyam végén tartassék meg az I. lelkészképesítő vizsga, az V. évfolyam ingyenes legyen. Az udvarhelyi egyházmegyei tanács azt is javasolja, hogy a tanfolyam keretében minden évben a lelkészek számára egy nyolc napos továbbképző tanfolyam tartassék, a nagyszebeni egyházmegye ; pedig, hogy a tanfolyamon levő hallgatók missziói szolgálatra is osztassanak be. " A javaslat részletes indokolását, mivel az nyomtatásban megjelent és közismert, időkimélés céljából szükségtelennek tartjuk. Tisztelettel jelentjük, hogy a királyhágómelléki-^hkerület főtiszt, és mélt. közgyűlése nov. 19-én tartott 141. sz. határozatával saját theológusaira kötelezően elfogadta a javaslatot. Előadó a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Egyházkerületi közgyűlésünk a beterjesztett javaslatok figyelembevételével a következő határozatot hozza: 1, A theológiai tanfolyam az 193& tanévtől kezdve, azaz 1936 szeptember hó 1-töl számítva, ötévessé válik. ' " 2. Az ötödik évfolyam a Bethlen-kollégiumban helyeztetik el, azonban az évfolyam : hallgatói a theológiai fakultás kötelékében és fennhatósága alatt maradnak. Tanulmányi, rendtartási, fegyelmi, gazdasági kérdésekben

33 a theológiai fakultás és a Bethlen-kollégium kapcsolatára a két intézet elöljárósága évi március 1-éig közösen szabályzatot dolgoz ki, s azt az Igazgatótanácsnak jóváhagyásra bemutatja. Igazgatótanácsi tárgyalás előtt a javaslat közlendő a királyhágómelléki egyházkerület elnökségével, hogy véleményes javaslata figyelembe vehető legyen. 3. Az V-ik évfolyam részletes tantervét a célkitűzésnek megfelelően március 1-éig a theológiai fakultás tanári kara dolgozza ki és jóváhagyásra az Igazgatótanácshoz beterjeszti. Ezzel kapcsolatosan tehet javaslatot a jövő egyházkerületi közgyűléshez az egész Lelkészképzési Szabályzat szükségessé váló revíziójára nézve is. E javaslat igazgatótanácsi letárgyalás előtt szintén közlendő a királyhágómelléki egyházkerület elnökségével. A bizottság munkáiban a királyhágómelléki egyházikerület kiküldöttjei is részt vehetnek. A tantervnek magában kell foglalnia az egyházat és intézményeit érintő állami törvények ismeretét, az életben hiveik tanáesolására szükséges jogi ismereteket, népegészségügyi alapismereteket, a gazdasági és szö- Vetkezeti élet köréből elméleti és gyakorlati ismereteket. Azonkívül megfelelő gyakorlatot kell végezniök az igehirdetési, vallástanítási liturgiális és pásztoriális lelkészi funkciók köréből, megfelelő gyakorlatot kell szerezniök a lelkészi ügyvitel minden ágában. A vasárnapi iskola, ifjúsági munka, a szövetségek, szeretetintézmények stb. munkájára és vezetésére a gyülekezeti munkában való tényleges részvételükkel is nevelendők.

34 A hallgatók a IV. év végén első lelkészképesítő vizsgálatra állanak, az V. (gyakorlati) év végén a megállapítandó vizsgálatot teszik le. A hatodik évet segédlelkészi szolgálatban vagy külföldi tanulmányozással töltik, s azután második lelkészképesítő vizsgára állanak. 5. Az V. évfolyam vezetését egy rendes theológiai tanár, vagy theológiai magántanári képesítésű lelkész végzi, aki mellé más theol. magántanári képesítésű lelkész is alkalmazható. Előadókul világi és lelkészi szakemberek alkalmaztatnak. 6. Az tanévben a IV. évfolyamot elvégző theológusok az V. évfolyam elvégzése előtt már nem bocsáthatók segédlelkészi szolgálatra, s az erdélyi református egyházkerületben a jövőben az V-ik évfolyam elvégzése nélkül új segédlelkészek nem alkalmazhatók. 7. Egyházikerületi közgyűlésünk kimondja, tekintettel arra, hogy a testvér királyhágómelléki egyházkerületi közgyűlés a saját jövendő lelkészeire vonatkozóan az V. évfolyam végzését kötelezően elrendelte, testvéri készséggel vállalja azonos feltételekkel a királyhágómelléki theológusok felvételét az V. évfolyamra. 8. Kívánatosnak tartja egyházkerületi közgyűlésünk, hogy az V. év költségei a hallgatókra nézve a lehető legalacsonyabban állapíttassanak meg. 9v A tanfolyam szervezésével és a kapcsolatos intézkedések megtételével. egyházkerületi közgyűlésünk az Igazgatótanácsot bizza meg és hatalmaza fel azzal, hogy tett intézkedéseiről a jövő egyházkerületi közgyűlésen jelentést tenni tartozik.

35 35., Szilágyi János, amennyiben a javaslat elfogadtatna, a 4-ik ponthoz nyújt be módosító javaslatot. Dr. Musnai László a Bethlen-kollégium nevében üdvözli a javaslatot s tanúságot tesz arról, hogy a Bethlenkollégium nagy odaadással vesz részt a terv megvalósításában. Tőkés József aa. felszólalásában kéri a tanterv kidolgozásánál az elméleti, theológiai, tudományos képzés követelményeinek figyelembevételét, az átdolgozandó javaslat alapján a közgyűlés akker intézkedne az életbeléptetés iránt, mikor a részletes tervezetet elébe terjeszti az Igazgatótanács, addig is azonban a szükséges intézkedések megtételére felhatalmazás adandó az Igazgatótanácsnak. Közgyűlés az igazgatótanácsi javaslatot változatlanul elfogadja. 36. Elnöklő főgondnok felhívására Kiss Lajos esperes, igazgatótanácsos aa., mint a szavazatszedő bizottság elnöke, jelentést tesz az elrendelt választásokra ma délután %3 4 óráig tartott szavazás eredményiéiről: 1. Egyházkerületi főgondnoki állásra beadatott összesen 154 szavazat, ebből nyert gróf Bethlen Bálint 153 szavazatot, 1 üres volt; 2. világi pótigazgatótanácsosi állásra beadatott 154 szavazat, melyből nyert dr. Szász Pál 154 szavazatot; 3. a theológiai akadémia főgondnoki állására beadatott összesen 154 szavazat; ebből nyert báró Kemény János 153, dr. Kovács András 1 szavazatot; 4. Szeretetházi főgöndnoki állásra beadatott összesen 154 szavazat, ebből nyert dr. Nagy Elek 138, Dóezy Ferenc 13, dr. Görög Ferenc 3 szavazatot; 5. a leányfőgimnázium gondnoki állására beadatott öszszesen 154 szavazat, ebből nyert báró Kemény Béla 152, dr. Szász Ferenc 1, gróf Bethlen Ödön 1 szavazatot; 6. a zaláu-i Wesselényi-kollégium gondnoki állására beadatott összesen 154 szavazat, ebből nyert dr. Gazda Endre 154 szavazatot;

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET CLUJ-KOLOZSVÁRT 1927 ÉVI AUGUSZTUS HÓ 13-15 NAPJAIN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE.

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET CLUJ-KOLOZSVÁRT 1927 ÉVI AUGUSZTUS HÓ 13-15 NAPJAIN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET CLUJ-KOLOZSVÁRT 1927 ÉVI AUGUSZTUS HÓ 13-15 NAPJAIN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. Az erdélyi református egyházkerület igazgatótanácsának 11,518 1927. sz.

Részletesebben

Kolozsvárit, 1894 márczius 29. ápril 1-ső napjain TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT,

Kolozsvárit, 1894 márczius 29. ápril 1-ső napjain TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT, AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET Kolozsvárit, 894 márczius 29. ápril -ső napjain TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT, KYOMAIOTI A.KÖZMŰVELŐDÉS" RÉSZVÉNVTÁRSASÁG

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZQATOTANACSANAK JELENTÉSE 1929 NOVEMBER 1-TÖL 1931 NOVEMBER 1-IG.

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZQATOTANACSANAK JELENTÉSE 1929 NOVEMBER 1-TÖL 1931 NOVEMBER 1-IG. 9.814 1931. SZám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZQATOTANACSANAK JELENTÉSE 1929 NOVEMBER 1-TÖL 1931 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLO2SVÁR MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MÜINTÉZET R.-T. 1931. Minerva R.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR 12.816 33. szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MÜINTÉZET R.-T. 1933 Az Erdélyi Református

Részletesebben

Kolozsvártt, 1892. szeptember 1O 13ik napjain TARTOTT JEGYZÖKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT,

Kolozsvártt, 1892. szeptember 1O 13ik napjain TARTOTT JEGYZÖKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT, AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET Kolozsvártt, 89. szeptember O3ik napjain TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT, NYOMATOTT A KÖZMŰVELŐDÉS", RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE.

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSVÁRIT, 888, SZEPTEMBER 29-OKTÓBER 2. NAPJAIN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: jszász GERŐ, ÉS BODOR ^.NTAL, EGYHÁZK. KÖZJEGYZŐ. IGAZG.-TANÁCSI

Részletesebben

A, 1LYI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. közjegyző. KOLOZSVARTT,

A, 1LYI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. közjegyző. KOLOZSVARTT, \ A, LYI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET Kolozsvártt, S O. november 6-ik TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. közjegyző. KOLOZSVARTT, HYOMATOTT A KÖZMÜVELŐBÉS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK:

ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSMTT879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: SZÁSZ DOMOKOS ÉS BODOR ALNTAL KÖZJEGYZŐ. TITKÁÉ. KOLOZSVÁRTT. NYOMATOTT STBIN

Részletesebben

Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jelentése 1933 november 1-től 1935 november 1-éig.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jelentése 1933 november 1-től 1935 november 1-éig. Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jelentése 933 november -től 935 november -éig. Főtiszteiéin és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlési Igazgatótanácsunknak mostani jelentése ismét két

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT KOLOZSVÁRIT, 1 8 8 1 1, JÚNIUS 17 20 NAPJAIN SZÁSZ GERŐ, ÉS BODOR ANTAL,

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT KOLOZSVÁRIT, 1 8 8 1 1, JÚNIUS 17 20 NAPJAIN SZÁSZ GERŐ, ÉS BODOR ANTAL, AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSVÁRIT, 8 8, JÚNIUS 70 NAPJAIN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK rr JEGYZÖKÖNYVE SZERKESZTETTÉK: SZÁSZ GERŐ, ÉS BODOR ANTAL, EGYHÁZK. KÖZJEGYZŐ. TITKÁR. KOLOZSYÁRTT.., NYOMATOTT

Részletesebben

DR. MAKKAI SÁNDOR PÜSPÖKI JELENTÉSE AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1933 NOVEMBER 25-IKI KÖZGYŰLÉSÉN

DR. MAKKAI SÁNDOR PÜSPÖKI JELENTÉSE AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1933 NOVEMBER 25-IKI KÖZGYŰLÉSÉN DR. MAKKAI SÁNDOR PÜSPÖKI JELENTÉSE AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1933 NOVEMBER 25-IKI KÖZGYŰLÉSÉN AZ 1931 NOVEMBER 21-IKI KÖZGYŰLÉS ÓTA ELTELT KÉT ESZTENDŐRŐL. CLUJ-KOLOZSVAR MINERVA IRODALMI ÉS

Részletesebben

A közgyűlés. A mult 1898. évi közgyűlés jegyzőkönyve.

A közgyűlés. A mult 1898. évi közgyűlés jegyzőkönyve. B) A) A közgyűlés. i. A mult 1898. évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az EMKE-nek Kolozsvárt, 1898. november 20-án a városház közgyűlési termében tartott XIII. rendes közgyűlésén. Jelen voltak: Gróf

Részletesebben

RÉSZLETEZÉS. Első Magyar Papíripar r. t." gyártmánya.

RÉSZLETEZÉS. Első Magyar Papíripar r. t. gyártmánya. RÉSZLETEZÉS. Első Magyar Papíripar r. t." gyártmánya. A) A Közgyűlés. a) Az 1906. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E. M. K. E. 1906. június hő 5-én, pünkösd harmadnapján, délután 3 órakor, Kolozsvárt

Részletesebben

Commemoratio. 120 éve született Gönczy Lajos. Kurta József Tibor. Gyermekkora és tanulóévei

Commemoratio. 120 éve született Gönczy Lajos. Kurta József Tibor. Gyermekkora és tanulóévei Commemoratio Kurta József Tibor Kolozsvár 120 éve született Gönczy Lajos 1948 nyarán a román vallásügyi minisztérium a kolozsvári teológiai fakultás négy legidősebb tanárát, Tavaszy Sándort, Imre Lajost,

Részletesebben

RÉSZLETEZÉS. Péterfalvi Papirgyár" gyártmánya.

RÉSZLETEZÉS. Péterfalvi Papirgyár gyártmánya. B) RÉSZLETEZÉS. Péterfalvi Papirgyár" gyártmánya. A) A Közgyűlés. a) Az 1907. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E. M. K. E, 1907. évi május hó 5-én d. e. 1! órakor, Kolozsvárt a városháza nagytermében,

Részletesebben

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke TÕKÉS LÁSZLÓ Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2006. JÚNIUS 7. JEGYZÕKÖNYV mely

Részletesebben

KÖZLÖNY. mely felvétetett 2012. június 15-én Nagyváradon, az Egyházkerületi Közgyûlés alkalmával

KÖZLÖNY. mely felvétetett 2012. június 15-én Nagyváradon, az Egyházkerületi Közgyûlés alkalmával partiumi KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. JÚLIUS 20. 32 OLDAL Ára 2 lej ISSN 1583-5782 JEGYZÕKÖNYV mely felvétetett 2012. június 15-én Nagyváradon,

Részletesebben

JELENTÉS AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET NYUGDÍJ-ÉS ÖZVEGY-ÁRVA GYÁMINTÉZETÉNEK ÁLLAPOTÁRÓL (1937. NOVEMBER 1.) MINERVA

JELENTÉS AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET NYUGDÍJ-ÉS ÖZVEGY-ÁRVA GYÁMINTÉZETÉNEK ÁLLAPOTÁRÓL (1937. NOVEMBER 1.) MINERVA JELENTÉS AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET NYUGDÍJ-ÉS ÖZVEGY-ÁRVA GYÁMINTÉZETÉNEK ÁLLAPOTÁRÓL (1937. NOVEMBER 1.) MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET R -T, CLUJ-KOLOZSVÁR 1937. Méltóságos és Főtiszteletű

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

nitáriu MÁRCIUS IDUSÁRA Juhász Gyula Kolozsvár, 1888 1948/1990. 13. (73) évf. 2. szám. 2003. március-április Ára: 5000 lej.

nitáriu MÁRCIUS IDUSÁRA Juhász Gyula Kolozsvár, 1888 1948/1990. 13. (73) évf. 2. szám. 2003. március-április Ára: 5000 lej. nitáriu Kolozsvár, 1888 1948/1990. 13. (73) évf. 2. szám. 2003. március-április Ára: 5000 lej. Juhász Gyula MÁRCIUS IDUSÁRA Vannak napok, melyek nem szállnak el De az idők végéig megmaradnak, Mint csillagok

Részletesebben

SZERKESZTETTE DR.FERENCZY JÓZSEF FŐTITKÁR*

SZERKESZTETTE DR.FERENCZY JÓZSEF FŐTITKÁR* ORSZ. M. A.- KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA SZERKESZTETTE DR.FERENCZY JÓZSEF FŐTITKÁR* 6116 Attila-nyomda r.-t. Buda, I., Szent János-tér l/a. Tel.: 53-3-77. I. kerület, Szent János-tér l/a. Telefon: Aulomala

Részletesebben

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 1 A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL 2 ELSŐ RÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Első fejezet Az egyházközségekről

Részletesebben

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története 1924-től napjainkig.*

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története 1924-től napjainkig.* Az rdélyi úzeum-gyesület története 1924-től napjainkig.* Irta: Dr. Kántor Lajos. 1. Az rdélyi úzeum. Tizenkét évi szünetelés után, sok küzdelem eredményeképpen, a jelen számmal ismét elindul az rdélyi

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. Józan Miklós unitárius püspök A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. Józan Miklós unitárius püspök A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET ALAPÍTOTTA: DR- B O R O S GYÖRGY Józan Miklós unitárius püspök 1869-1946 Tizennjolc esztendeje annak, hogy egy februári

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI:

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI: TARTALOM T A N U L M Á N Y O K Tiszavasvári első óvodáinak története 1888 tól 1945 ig Pethéné Ujhelyi Marianna... 3 Egykor volt diákok Nyíregyházán Dr. Kührner Éva... 27 Ő volt az első Szentmihályon Hankó

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉS Pápa, 2011. szeptember 23.

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉS Pápa, 2011. szeptember 23. III. évfolyam, 2. szám Dunántúli 2011. december A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉS Pápa, 2011. szeptember 23. Alakulás Előterjesztés a 1/2011. EK Határozathoz

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ 86. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ALAPÍTÁSI ÉVE 1861 KIADJA AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ

KERESZTÉNY MAGVETŐ 86. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ALAPÍTÁSI ÉVE 1861 KIADJA AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ KERESZTÉNY MAGVETŐ 86. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ALAPÍTÁSI ÉVE 1861 KIADJA AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ 1980 KERESZTÉNY MAGVETŐ 1 2. szám 86. évfolyam 19 8 0 KOLOZSVÁR-NAPOCA V' TARTALOM Dr. Kovács Lajos: Üjévi pásztorlevél

Részletesebben

VHCéífolyai 1892. február 15. 4. szám. Méhészeti Közlöny

VHCéífolyai 1892. február 15. 4. szám. Méhészeti Közlöny VHCéífolyai 1892. február 15. 4. szám. Méhészeti Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Előfizetési ár egy évre 2 frt, félévre 1 frt. A méhészetre vonatkozó

Részletesebben

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA TANÜGYI KÜLÖNSZÁM PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke CSÛRY ISTVÁN Felelõs szerkesztõ WAGNER ERIK Fogadjátok

Részletesebben