A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL"

Átírás

1 A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló évi II. törvény 50. g) pontjában rögzített felhatalmazásával élve a következő egyházközségi szabályrendeletet hozza. 1. A Presbitérium Egyházunk missziói törvényébe foglalt, a gyülekezeti misszió körébe tartozó tevékenységek elősegítése céljából, annak érdekében, hogy gyülekezetünk ifjú egyháztagjai a későbbi presbiteri szolgálatra felkészíttessenek, az egyházalkotmányunkban szabályozott presbitérium mintájára ifjúsági presbitérium létrehozását határozza el. I. Az ifjúsági presbitérium 2. Az ifjúsági presbitérium az egyházközségi ifjúság vezető testülete. E körben feladatai: a. ifjúsági alkalmak (bibliaórák, kirándulások, közösségi összejövetelek stb.) szervezése, b. ifjúsági diakónia szervezése, a gyülekezeti látogató csoport segítése, c. az ifjúsági csoportok közötti kapcsolat elősegítése, egymás alkalmai látogatásának összehangolása, d. volt konfirmandusok gyülekezetbe épülésének segítése, e. önkéntes szolgálatok, önkéntes munka szervezése a gyülekezet felé, f. szeretetszolgálat, szeretetvendégségek szervezése, g. kapcsolat tartása a presbitériummal és a gyülekezettel. 3. Az ifjúsági presbiteri gyűlés elnöke az ifjúsági gondnok, aki az ifjúsági presbitériumnak hivatalból tagja. A gyűléseket az ifjúsági presbitérium elnöke hívja össze és vezeti. 4. (1) Az ifjúsági presbiteri gyűlést szükség szerint, de legalább negyedévenként kell tartani. (2) Az ifjúsági presbiteri gyűlést össze kell hívni akkor is, ha az ifjúsági presbitérium tagjainak fele a tárgyalandó ügyek megjelölésével írásban kéri. (3) Az ifjúsági presbiteri gyűlés az egyháztagok számára nyilvános, de az elnök vagy a jelenlevő ifjúsági presbiterek felének kívánságára zárt ülést kell tartani. (4) Az ifjúsági presbiteri gyűlésen az egyházközség tisztségviselői, az egyházközség alkalmazottai és a gyülekezeti ifjúsági csoportok tagjai, valamint más meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt. 5. (1) Az ifjúsági presbitérium gyűlésére az ifjúsági presbitérium valamennyi tagját a gyűlés helyének, idejének és a tárgyalandó ügyek megjelölésével legalább 48 órával a gyűlés tervezett időpontja előtt kell meghívni telefon vagy elektronikus levél útján. (2) A meghívóban nem közölt ügyekben döntés csak abban az esetben hozható, ha valamennyi ifjúsági presbiter jelen van, és az ügy tárgyalásához hozzájárul

2 6. (1) Érvényes határozathozatalhoz az ifjúsági presbitérium tagjai több mint felének jelenléte szükséges. Ha az ifjúsági presbiteri gyűlés első ízben határozatképtelenség miatt nem volt megtartható, a másodszori meghívásra, azonos napirend mellett, a jelenlevők számára való tekintet nélkül határozatképes. (2) Az ifjúsági presbitérium a jelenlevők szavazatainak egyszerű többségével (50% + 1) hozza határozatait. Szavazategyenlőség esetén az ülést vezető elnök szavazata dönt. Személyi kérdés esetén titkos szavazással kell dönteni. 7. Az ifjúsági presbiteri gyűlést a lelkész, beosztott lelkész (a továbbiakban: lelkész) imádkozással és bibliaolvasással nyitja meg és imádkozással zárja be. 8. (1) A presbiteri gyűlésről a gyűlés helyének és idejének megjelölését, a jelenlevők nevének felsorolását, az ügyek tárgyalását és a gyűlésen született határozatok pontos szövegét feltüntető jegyzőkönyvet kell készíteni. (2) A jegyzőkönyvet a gyűlés által megválasztott jegyző vezeti. Az ifjúsági presbiteri gyűlés végén a jegyzőkönyvet ismertetni kell, a határozatokat fel kell olvasni, és ezután kerül sor a hitelesítésére, mely úgy történik, hogy az elnök, a jegyző és egy felkért tag aláírja. 9. (1) Az ifjúsági presbitérium határozata ellen közlését követő 15 napon belül az ifjúsági presbitériumhoz benyújtott fellebbezésnek van helye. (2) A határozat ellen fellebbezéssel élhet az, akit a határozat érint, illetve az ifjúsági választók 1/10 része. (3) Ha az ifjúsági presbitérium megállapítja, hogy határozata jogszabályt sért, azt saját hatáskörében visszavonhatja vagy módosíthatja. Ellenkező esetben a fellebbezést az ifjúsági presbitérium elnöke az ifjúsági presbitérium észrevételével együtt 8 napon belül köteles a presbitériumhoz felterjeszteni. 10. (1) Ha a presbitérium azt észleli, hogy az ifjúsági presbitérium jogszabálysértő határozatot hozott, a határozat végrehajtásának felfüggesztését rendelheti el, és határidő kitűzésével a határozat felülvizsgálatára vagy megváltoztatására hívhatja fel az ifjúsági presbitériumot. Ha az ifjúsági presbitérium ennek nem tesz eleget, az ügyet az egyházközség elnöksége döntés végett a presbiteri gyűlés elé terjeszti. (2) Amennyiben a presbitérium az ifjúsági presbitérium határozatát hatályon kívül helyezi, az ifjúsági presbitérium 15 napon belül megfelelő új határozatot köteles hozni. (3) Ha az ifjúsági presbitérium sorozatosan törvényellenes határozatokat hoz vagy a presbitérium törvényes rendelkezéseinek végrehajtását megtagadja, a presbitérium kimondhatja az ifjúsági presbitérium feloszlatását és új ifjúsági presbitérium megválasztását rendelheti el. II. Az ifjúsági tisztségviselők 12. Az egyházközség ifjúsági tisztségviselői az ifjúsági gondnok és az ifjúsági presbiterek

3 Az ifjúsági presbiterek 13. (1) Az ifjúsági presbiterek az egyházközségi ifjúság lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközségi ifjúság életének felelős irányítására az egyházközség konfirmált ifjú egyháztagjai közül kell választani e szabályrendelt előírásai szerint. (2) Ifjúsági presbiterré az választható, aki konfirmált és a gyülekezetnek legalább 1 éve tagja. 14. Az ifjúsági presbitérium 7 választott tagból, 6 ifjúsági presbiterből és az ifjúsági gondnokból áll. 15. Az ifjúsági presbiterek mellett ifjúsági pótpresbitereket is kell választani, akiknek száma 5 fő. Ha az ifjúsági presbiteri tisztség a választási cikluson belül megüresedik, az ifjúsági presbitérium által behívott, a választás sorrendjében következő ifjúsági pótpresbiter foglalja el a megüresedett helyet. 16. (1) Az ifjúsági presbiter tisztsége megszűnik a választási ciklus lejártával, presbiterré választásával, az ifjúsági választók névjegyzékéből való törléssel, továbbá lemondás vagy jogerős határozattal történt elmozdítás folytán. (2) Ha az ifjúsági presbiter az ifjúsági presbitérium három egymást követő gyűlésén nem jelenik meg, és elmaradását nem igazolja, ifjúsági presbiteri tisztségéről lemondottnak kell tekinteni. Az ifjúsági gondnok 17. A fentiek szerint ifjúsági presbiternek választható ifjú egyháztagok közül a jelen szabályrendeletben meghatározott feladatok ellátására ifjúsági gondnokot kell választani. 18. Az ifjúsági gondnok hatáskörébe tartozik: a. az ifjúsági presbitériumot összehívja és a gyűlés elnöke, b. képviseli a gyülekezet előtt az egyházközség ifjúsági csoportjait/ifjúságát, c. az ifjúsági presbiteri gyűlés jegyzőjével aláírja az ifjúsági presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét és határozatait, d. gondoskodik az egyházközség ifjúsági csoportjaival és a csoportok közötti kapcsolat fenntartásáról, e. évente beszámol a presbitériumnak az ifjúsági presbitérium működéséről, f. ellátja mindazon feladatokat, amelyeket e szabályrendelet hatáskörébe utal. III. Az ifjúsági tisztségviselők választása 19. (1) Az ifjúsági tisztségviselőket az egyházközségi ifjúsági közgyűlés választja meg. Az egyházközségi ifjúsági közgyűlést az egyházközség választójoggal rendelkező ifjúsági tagjai alkotják. (2) Választójoggal az egyházközség azon ifjú tagjai rendelkeznek, legalább egy éve a gyülekezethez tartoznak. (3) Az ifjúsági választók névjegyzékét kétévenként, a választást megelőző naptári év december 31- i állapot szerint készíti el az ifjúsági presbitérium, és évenként kiigazítja azt. Minden naptári év - 3 -

4 január között közszemlére teszi, amelyet a helyben szokásos módon az ifjúsági választók tudomására hoz. Az egyes ifjúsági választók esetleges észrevételeit is figyelembe véve az ifjúsági presbitérium az ifjúsági választók névjegyzékét minden naptári év január 31-el lezárja és kettő példányban az egyházközség elnökségének átadja. Az elnökségi záradékolást követően az egyik példány a lelkészi hivatalban marad, a másik példányt az ifjúsági presbitérium őrzi. A névjegyzéket az egyházközség tagjai bármikor megtekinthetik. 20. (1) Az ifjúsági közgyűlés helyét és időpontját az azt megelőző két hétben az ifjúsági alkalmakon és vasárnap a szószékről, valamint a lelkészi hivatalban lévő hirdetőtáblán ki kell hirdetni. (2) Az ifjúsági közgyűlés határozatképes, ha azon az egyházközség választójoggal rendelkező ifjú egyháztagjainak legalább 50%-a jelen van. (3) Határozatképtelenség esetén újabb ifjúsági közgyűlést a meghiúsult ifjúsági közgyűléstől számított 14. napra kell összehívni, és ezt a közbeeső ifjúsági alkalmakon is ki kell hirdetni. Az így megismételt ifjúsági közgyűlés a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes. 21. (1) A tisztségviselők megbízatásának időtartama egységesen 2 év. (2) Ha a 2 éves időköz letelte előtt az ifjúsági gondnok tisztsége üresedik meg, illetve az ifjúsági presbitérium létszáma kétharmad alá csökken, időközi választást kell tartani. Az így megválasztott ifjúsági tisztségviselő megbízatása a következő általános választásig tart. A jelölés és választás 22. (1) A választást megelőzően legalább 30 nappal az ifjúsági presbitérium felhívja az ifjúsági csoportokat a jelöltállításra. (2) Az ifjúsági csoportok a választást megelőzően 15 nappal, a gyülekezetben végzett tájékozódás alapján tesznek javaslatot az ifjúsági presbitériumnak. Egy ifjúsági csoport legfeljebb 5 jelöltet állíthat. Minden érvényes jelöléshez legalább két ifjúsági választó ajánlása szükséges. (3) Az ifjúsági presbitérium az ifjúsági csoportok javaslatait figyelembe véve összeállítja a jelöltek listáját, és az ifjúsági közgyűlés elé terjeszti. (4) Választásra csak az bocsátható, akit szabályszerűen jelöltek és a jelölést elfogadta. (5) A jelölteket a választást megelőző ifjúsági alkalmakon az ifjúsági csoportoknak be kell mutatni. 23. A választás helyét és idejét az ifjúsági presbitérium tűzi ki. 24. Az ifjúsági közgyűlés kezdetén az ifjúsági presbitérium elnöke megállapítja a jelenlevő választásra jogosultak számát és azt, hogy a közgyűlés határozatképes-e, felkéri az ifjúsági presbitérium jegyzőjét a jegyzőkönyv vezetésére és két ifjúsági választót annak hitelesítésére, valamint ismerteti a választási eljárás szabályait. 25. A választás szavazólapok felhasználásával titkosan történik, amelyeket az ifjúsági presbitérium készít elő

5 26. (1) A titkos szavazás az ifjúsági presbitérium által készített és az egyházközség pecsétjével ellátott szavazólapon történik, amelyeken a jelöltek nevét ábécé sorrendben kell feltüntetni. (2) Az elkészített, a felhasznált, valamint a fel nem használt szavazólapok számát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. (3) A választói névjegyzékben a szavazó aláírásával igazolja a szavazólap átvételét. (4) A szavazólapon személyenkénti megjelöléssel lehet szavazni. 27. (1) A leadott szavazatokat jelöltenként kell összeszámolni. (2) Az érintetlenül leadott szavazólapot érvénytelennek kell tekinteni. Ugyancsak érvénytelen, ha a választhatóknál több személyre adtak le szavazatot. (3) Amennyiben két jelölt egyenlő mennyiségben kapta a legtöbb szavazatot, akkor e két jelöltre új szavazást kell elrendelni és lefolytatni, és azt kell megválasztottnak tekinteni, aki az ismételt szavazás eredményeként a szavazatok többségét elnyerte. (4) Ifjúsági gondnokká megválasztottnak azt az ifjúsági presbiter-jelöltet kell tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta. (5) Az ifjúsági presbiter-jelöltek közül azokat kell megválasztottnak tekinteni, akik sorrendben a legtöbb szavazatot kapták. (6) Az ifjúsági pótpresbiterek behívási sorrendje a leadott szavazatok számának alapján történik. (7) Szavazategyenlőség esetén sorshúzással kell dönteni. (8) A választás eredményét az ifjúsági presbitérium elnöke azonnal kihirdeti az ifjúsági közgyűlés jelenlevő tagjainak. A tisztújítás végeredményét a következő vasárnapi istentiszteleten a szószékről és a következő ifjúsági alkalmakon is ki kell hirdetni. (9) Az ifjúsági közgyűlésről készült jegyzőkönyvet 3 napon belül át kell adni az egyházközség elnökségének. (10) A jegyzőkönyv átadását követően az újonnan megválasztott ifjúsági tisztségviselők a presbitérium előtt tett esküvel foglalják el szolgálati helyüket. Nem kell esküt tennie annak, akit folytatólagosan ugyanarra a tisztségre választanak meg. 28. Az első ifjúsági választással kapcsolatos ifjúsági presbitériumi teendők ellátására a gyülekezet beosztott lelkésze jogosult. 29. Jelen szabályrendelet november 17. napján lép hatályba. Debrecen, november 17. Derencsényi István esperes-lelkész Dr. Imre Sándor főgondnok - 5 -

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL 1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL (az 1996. évi II. tv; 2001. évi II. tv; 2002. évi III. tv; 2005. évi VII. tv; 2006. évi I. és 2006. évi IV; 2010.

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL ELSŐRÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Elsőfejezet Az egyházközségekről általában 1.. Az egyházközség az egyház tagjainak egy meghatározott területen, az

Részletesebben

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 1 A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL 2 ELSŐ RÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Első fejezet Az egyházközségekről

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról

1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról A Magyarországi Evangélikus Egyháznak az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. tv. 4..(2) bekezdésében biztosított hatáskör alapján a Debreceni Evangélikus Egyházközség közgyűlése az Egyházközség

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜET

MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜET MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜET AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Marcali Turul Íjász Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk. 57.-65.

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE

MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE Szervezeti Működési Szabályzat MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE Szervezeti Működési Szabályzata PREAMBULUM A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának hallgatói,

Részletesebben

AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (A 2012. június 28-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben (A 2015. május 29-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

A Vulkán Tömegsport egyesület (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya

A Vulkán Tömegsport egyesület (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya A Vulkán Tömegsport egyesület (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya A Komárom Esztergom Megyei Bíróság Pk. 60.118/1990/2. számú határozata által, 409. sorszám alatt nyilvántartásba

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát,

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések Az egyesület neve: Fehér Vikingek Real Madrid Szurkolói Egyesület Az egyesület rövid neve: Fehér Vikingek Egyesület

Részletesebben