BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye"

Átírás

1 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 1102 Budapest, Bánya út 1. * 8 ) Tel.: Fax: Hatályos: február 02. naptól Jóváhagyta: Miletics Marcell 0

2 P.H. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1. A házirend célja, hatálya A házirend hatálya kiterjed 3 2. Alapvető szabályok 4 3. Éjjeli menedékhely Jogok Kötelezettségek 5 4. Nappali melegedő Jogok Kötelezettségek 7 5. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 9 6. Utcai megkereső program I.,II Mobil tűcsere program Lehetőségek Kérések, irányelvek Csepeli tűcsere program Lehetőségek Kérések, irányelvek 12 Mellékletek 1. Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége 2. Szociális Munka Etikai Kódex 1

3 Kedves Ellátottjaink, Érdeklődők! Kedves Intézményi Dolgozók! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a Baptista Szeretetszolgálat életének fontos meghatározója, szíveskedjenek elolvasni, megismerni, és egy olyan eszköznek tekinteni, mely az élet békés, családias jellegének biztosítására hivatott. A házirend a továbbiakban olyan kérdésekre ad választ, amelyeket a hosszú évek tapasztalatai alapján szükséges leírni és valamennyi ellátottal, hozzátartozóval, s a velük kapcsolatban lévő dolgozókkal szeretnénk megismertetni. A Baptista Szeretetszolgálat, mint fenntartó nemcsak a Magyarországi Baptista Egyház gyülekezeteihez tartozó, személyeknek biztosít segítséget, hanem gyülekezeti hovatartozástól és vallási meggyőződéstől függetlenül lehetőségeihez mérten mindenki számára segítséget nyújt. A Baptista Szeretetszolgálat nem tud megoldani minden problémát, de enyhíti a rászorulók mindennapi nehézségeit, emberséggel, keresztényi törődéssel, szakszerű szervezeti működésével és rendjével együtt. Humanitárius és erkölcsi fejlődést elősegítő körülményt és gondoskodást nyújtunk a hozzánk forduló számára. A Baptista Szeretetszolgálat által megbízott lelkipásztorok és munkatársak által az ellátottak igényeinek megfelelően az intézmény vezetésével történő egyeztetés alapján biztosítjuk a szolgáltatásaink igénybevételének lehetőségét. A Házirend olyan szabályokat tartalmaz, amelyek megtartása az ellátottakra és a dolgozókra nézve egyaránt kötelező. Célja, hogy szabályozza az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét, a szolgáltatások ellenőrizhetőségét, az ellátottak és dolgozók kapcsolatát, a humánus és demokratikus együttműködés szükséges normáit, a személyi és intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, s ezzel is biztosítsa a nyugodt, békés légkört, védje az egyéni és közösségi érdekeket. 2

4 1. A házirend célja, hatálya A házirend célja, hogy meghatározza a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrál Intézménye belső rendjét az igénybe vehető szolgáltatások körét és tájékoztat az alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az éjjeli menedékhely, a nappali melegedő, közösségi ellátás, utcai megkereső program, vagy az alacsony küszöbű ellátásban részesülők nyugodt, otthonos légkörben vehessék igénybe az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, és dolgozhassanak az intézmény dolgozói. A házirend mindenki számára egyformán iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézményi vagyon védelmét, az ellátottak és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ennek szellemében kötelesek végezni A házirend hatálya kiterjed: A házirend hatálya mindazokra kiterjed, akik a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék által biztosított ellátás keretében nyújtott szolgáltatásokban részesülnek, az intézmény alkalmazottaira, az intézménybe látogatókra, valamint az intézményben tartózkodó valamennyi idegen személyre. Az intézményi szolgáltatás kezdetétől a házirendet az ellátást igénybevevővel, és a dolgozókkal ismertetni kell. 3

5 2. Alapvető szabályok Az intézmény ellátottainak, valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű határokig a tolerancia. Az intézmény ellátottainak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és az ellátottak egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdonának kölcsönös tiszteletben tartására. Az intézmény valamennyi ellátottjával szembeni elvárás, hogy az intézmény által nyújtott ellátást az intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az általános jogi- és szokásnormák betartása mellett, a társadalmilag elfogadott, pozitív értékrend figyelembevételével vegye igénybe. Egészségvédelmi okokból az intézmény épületeibe bármilyen állatot bevinni, tartani csak meghatározott feltételek mellett, az intézmény igazgatójának írásos engedélyével lehet. Az intézményben tartózkodók csak az erre kijelölt helyeken dohányozhatnak. Kérjük, vegyék figyelembe nem dohányzó társaik igényeit! Tűzvédelmi és biztonsági szabályok miatt az éjjeli menedékhely és nappali melegedő szobáiban és közösségi helységeiben szigorúan tilos a dohányzás! Az intézmény minden tartozéka az ellátottak kényelmét szolgálja, azok hanyagságból, vagy szándékosan történő megrongálása, eltulajdonítása anyagi kártérítési felelősségre vonással jár. 3. Éjjeli menedékhely Mindazok számára, akik éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, közösségi együttlétre vágynak. 3.1 Jogok Minden ellátásban részesülőnek joga van a nyugodt, emberi, konfliktusmentes bent tartózkodáshoz. Lehetőséget biztosítunk tisztálkodásra, mosásra, főzésre, étkezésre, pihenésre, TV nézésre, olvasásra, csomagmegőrzésre, postacímre, rendszeres orvosi konzultációra és ruhapótlásra. 4

6 Kaphat mosószert, szappant, törölközőt, WC papírt, kötszereket, illetve saját felelősségre fájdalom és lázcsillapítót. Aktuális problémákkal fordulhat a mindenkori ügyeleteshez, egyéni, szociális ügyeiben kérheti a munkatársak és az intézmény vezetőjének segítségét. A menedékhely nyilvános telefonját használhatja. Az intézményben senkit semmilyen sérelem és megkülönböztetés nem érhet vallása, származása, bőre színe, kora, esetleges testi vagy lelki fogyatékossága, betegsége, szenvedélybetegsége miatt. Panaszával az intézmény vezetőjéhez, annak távollétében a helyetteséhez fordulhat. Panaszjogát írásban is érvényesítheti. 3.2 Kötelezettségek A menedékhelyre bekerülni az intézményvezetővel, vagy annak helyettesével folytatott beszélgetés után, hat hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő lelettel, illetve aznapi fertőtlenítési, vagy bőrgyógyászati igazolással lehet. A menedékhelyen piszkos, elhasználódott ruhában tartózkodni nem lehet, a fürdés, tisztálkodás kötelező minden alkalommal. A menedékhely rendjének, tisztaságának megőrzése minden kliens kötelessége és érdeke. Az éjjeli menedék között áll rendelkezésre között a szolgáltatást igénybe vevők végzik a takarítást maguk után. Az intézménybe bevihető személyes tárgyak a rendelkezésre álló tároló helyek méretét nem haladhatják meg. A menedékhely lakószobáiban elhelyezett használati tárgyakért, műszaki cikkekért és személyes értékekért nem vállalunk felelősséget. A megtalált gazdátlan csomagokat két hétig őrizzük meg. Elektromos eszközöket (villanyvasalót, kávéfőzőt, villanyrezsót) a szobákba tűzvédelmi okokból bevinni, illetve használni nem szabad után a közös helyiségeket csak csendben, mások zavarása nélkül lehet használni. Mosni, főzni, zuhanyozni, internetezni csak ig van lehetőség. A menedékhelyen tartózkodó személyek csak az előzetesen kijelölt helyiségeket használhatják, más egyéb helyiségbe, lakóegységbe bemenni tilos. Ettől eltérni csak az ügyeletes engedélyével lehet. 5

7 A menedékhely berendezéseiért, azok rendeltetésszerű használatáért a kliensek anyagi felelősséggel tartoznak. A helyreállítási költség egy főre eső összegét a menedékhely vezetője állapítja meg és intézkedik annak beszedéséről. A kártérítés megfizetésének elmulasztása kizárást von maga után. A megfelelő működés érdekében a takarékosság szabályait be kell tartani. A menedékhely területére tilos a közegészségügyi feltételeknek nem megfelelő élelmiszert, tárgyakat, illetve bármilyen fegyvernek minősülő tárgyat behozni. Romlandó élelmiszert csak a hűtőben szabad tárolni. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet. A menedékhelyen tartózkodókkal és a munkatársakkal szembeni bármilyen agresszió (szóban, vagy ráutaló magatartásban), illetve a lopás azonnali kizárást von maga után. Az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy, a felvételi kérdőív kitöltésekor aláírásával igazolja, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Éjjeli Menedékhelyének Házirendjét áttanulmányozta, jogait, kötelességeit megértette és tudomásul vette. Az intézmény jogosult megtagadni a szolgáltatást a következő esetekben: A menedékhely rendjének szándékos, durva megzavarása. Másokat veszélyeztető agresszív magatartás. A berendezési tárgyak nem rendeltetésszerű használata, rongálás, lopás. A házirend bármely más pontjának megsértése. Az intézmény jogutód nélküli megszűnése. A jogosult halálakor. A házirend a közösségi helységben mindenki által jól láthatóan ki van helyezve. A munkatársak, az ügyeletesek a házirend fenntartásában teljes jogkörrel rendelkeznek, kéréseik, utasításaik irányadóak. 4. Nappali melegedő Mindazok számára, akik közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra vágynak. 4.1 Jogok 6

8 Minden ellátásban részesülőnek joga van a nyugodt, emberi, konfliktusmentes bent tartózkodáshoz. Lehetőséget biztosítunk tisztálkodásra, mosásra, főzésre, étkezésre, pihenésre, TV nézésre, olvasásra, csomagmegőrzésre, postacímre, rendszeres orvosi konzultációra és ruhapótlásra. Kaphat mosószert, szappant, törölközőt, WC papírt, kötszereket, illetve saját felelősségre fájdalom és lázcsillapítót. Aktuális problémákkal fordulhat a mindenkori ügyeleteshez, egyéni, szociális ügyeiben kérheti a munkatársak és az intézmény vezetőjének segítségét. A melegedő nyilvános telefonját használhatja. Az intézményben senkit semmilyen sérelem és megkülönböztetés nem érhet vallása, származása, bőre színe, kora, esetleges testi vagy lelki fogyatékossága, betegsége, szenvedélybetegsége miatt. Panaszával az intézmény vezetőjéhez, annak távollétében a helyetteséhez fordulhat. Panaszjogát írásban is érvényesítheti. 4.2 Kötelezettségek A melegedőre bekerülni az intézményvezetővel, vagy annak helyettesével folytatott beszélgetés után, hat hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő lelettel, illetve aznapi fertőtlenítési, vagy bőrgyógyászati igazolással lehet. A melegedőn piszkos, elhasználódott ruhában tartózkodni nem lehet, a fürdés, tisztálkodás kötelező minden alkalommal. A melegedő rendjének, tisztaságának megőrzése minden kliens kötelessége és érdeke. A nappali melegedő között áll rendelkezésre között a szolgáltatást igénybe vevők végzik a takarítást maguk után. Az intézménybe bevihető személyes tárgyak a rendelkezésre álló tároló helyek méretét nem haladhatják meg. A melegedő közösségi helységeiben elhelyezett használati tárgyakért, műszaki cikkekért és személyes értékekért nem vállalunk felelősséget. A megtalált gazdátlan csomagokat két hétig őrizzük meg. Elektromos eszközöket (villanyvasalót, kávéfőzőt, villanyrezsót) a közösségi helységekbe tűzvédelmi okokból bevinni, illetve használni nem szabad. Mosni, főzni, zuhanyozni, internetezni tól ig lehet. A melegedőn napközben csöndesen, a pihenni vágyókra odafigyelve lehet csak tartózkodni. 7

9 A melegedőn tartózkodó személyek csak az előzetesen kijelölt helyiségeket használhatják, más egyéb helyiségbe, pihenőegységbe bemenni tilos. Ettől eltérni csak az ügyeletes engedélyével lehet. A melegedő berendezéseiért, azok rendeltetésszerű használatáért a kliensek anyagi felelősséggel tartoznak. A helyreállítási költség egy főre eső összegét a melegedő vezetője állapítja meg és intézkedik annak beszedéséről. A kártérítés megfizetésének elmulasztása kizárást von maga után. A megfelelő működés érdekében a takarékosság szabályait be kell tartani. A melegedő területére tilos a közegészségügyi feltételeknek nem megfelelő élelmiszert, tárgyakat, illetve bármilyen fegyvernek minősülő tárgyat behozni. Romlandó élelmiszert csak a hűtőben szabad tárolni. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet. A melegedőn tartózkodókkal és a munkatársakkal szembeni bármilyen agresszió (szóban, vagy ráutaló magatartásban), illetve a lopás azonnali kizárást von maga után. Alkoholt vagy drogot fogyasztani az intézmény egész területén tilos, a túlzott alkoholos, vagy bódult állapot kizáráshoz vezethet. Az ügyeletes ezt alkoholszondával vagy drogteszttel ellenőrizheti, és dönthet a kizárás hosszáról. Az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy, a felvételi kérdőív kitöltésekor aláírásával igazolja, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Nappali Melegedőjének Házirendjét áttanulmányozta, jogait, kötelességeit megértette és tudomásul vette. Az intézmény jogosult megtagadni a szolgáltatást a következő esetekben: A melegedő rendjének szándékos, durva megzavarása. Másokat veszélyeztető agresszív magatartás. A berendezési tárgyak nem rendeltetésszerű használata, rongálás, lopás. A házirend bármely más pontjának megsértése. Az intézmény jogutód nélküli megszűnése. A jogosult halálakor. A házirend a közösségi helységben mindenki által jól láthatóan ki van helyezve. A munkatársak, az ügyeletesek a házirend fenntartásában teljes jogkörrel rendelkeznek, kéréseik, utasításaik irányadóak. 8

10 5. Szenvedélybetegek közösségi ellátása A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése. Mind a szociális munkás, mind a kliens tiszteletben tartja a másik fél személyiségét és emberi méltóságát. A kliensek problémáikkal a közösségi ellátásban dolgozó szociális munkásokhoz fordulhatnak, akik hétfőtől-péntekig 9-18 óráig állnak rendelkezésükre, személyesen és telefonon. Indokolt esetben, ettől eltérő időpontokban is van lehetőség a kapcsolatfelvételre. A közösségi ellátás szolgáltatásai ingyenesek. A munkatársak semmilyen ellenszolgáltatást sem fogadhatnak el. Az irodában minden munkatárs és kliens köteles biztosítani a zavartalan munkavégzés feltételeit. Kérjük, hogy az irodában kliensek csak a munkatárs tudtával tartózkodjanak. A kliensek eljönnek a megbeszélt találkozóra, foglalkozásra. Értesítik a szociális munkást, ha mégsem tudnak megjelenni. A megbeszélések a csoportszobában zajlanak. Az informálisan és formálisan szerveződött csoportok foglalkozásán egyaránt részt vesz a munkatárs. Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet. Kérjük, az intézménybe ne hozzanak illegális drogot, alkoholt, visszaélésre alkalmas gyógyszert, vagy személyi sérülés okozására alkalmas tárgyat. A számítógép használata, a szociális segítő engedélyével biztosított. A telefonálás, ügyintézés keretén belül biztosított. Ezen kívül telefonálni, egyéni kérésre, a szociális segítő közreműködésével van lehetőség. 9

11 6. Utcai megkereső program I.,II. A hajléktalan drogfüggők körében végzett utcai szociális munka az utcán önállóan megjelenő professzionális szociális szolgáltatás, mely a szenvedélybetegek ellátatlan, intézményes kapcsolatokkal nem rendelkező egyéneit, csoportjait célozza meg. Az ellátott jogosult a teljes körű tájékoztatásra: joga van tájékoztatást kérni és kapni az Utcafront által nyújtott szolgáltatások jellemzőiről, azok elérhetőségéről és az igénybevétel rendjéről, valamint az ellátottakat megillető jogokról és azok érvényesítéséről, továbbá jogosult megismerni a róla készült dokumentációban szereplő adatokat. Az ellátottnak joga van arra, hogy az ellátásban részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Az ellátottnak joga van arról nyilatkozni, hogy kiket zár ki adatai részleges vagy teljes megismeréséből. (a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az ellátott felmentést adott vagy valamely jogszabály az adatszolgáltatásnak kötelezettségét írja elő.) Az ellátott alapvető joga emberi méltóságának tiszteletben tartása. Az ellátott jogosult az ellátással kapcsolatban a szolgáltatónál, az ellátott-jogi képviselőnél. Illetve a szolgálat székhelye szerint illetékes városi jegyzőnél panaszt tenni. Az ellátott a szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és a szolgáltató működési rendjét. A kliensszükséglethez igazodva, hétfőtől péntekig naponta 6 órában. A krízisidőszak idején november 1-től április 1-ig) 16:00-tól 22:00-ig. 7. Mobil tűcsere A program célja az intravénás droghasználó személyek segítése alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében. Tűcsere programunk önkéntesen, személyi adatok megadása nélkül vehető igénybe, amelynek célja, a pszichoaktív anyag használatához kapcsolódó egészségügyi ártalmak csökkentése, elsősorban tű- és fecskendőcsere szolgáltatás, egészségügyi szűréshez való hozzáférés szervezése, krízis intervenció, a biztonságosabb droghasználat elérése, a túladagolás prevenciója, egészségügyi kezelésen és terápiás szolgáltatásban való részvétel ösztönzése, problémaelemzés és problémamegoldás, a személyes célok meghatározásának segítése és a változtatásra motiváló tényezők feltárása, valamint szükség és igény esetén a magasabb küszöbű intézmények által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése. Az ellátás ingyenes, a munkatársak semmilyen ellenszolgáltatást nem fogadhatnak el. 10

12 7.1 Lehetőségek: Használt fecskendőket steril fecskendőkre cserélni, biztosítunk továbbá főzőedényt, aszkorbint, steril törlőkendőt. Az olyan új kliensek, akik az első alkalommal nem rendelkeznek fecskendővel 10 steril fecskendőt kaphatnak. Gumióvszer biztosítása A drogfogyasztással, annak abbahagyásával, vagy bármilyen más egyéni és szociális ügyben segítséget kérni és kapni Információs anyagok terjesztése Tea, ruha, esetenként élelmiszer adomány biztosítása Álláskeresésben való segítségnyújtás Krízisintervenció: túladagolás és egyéb krízishelyzetben történő azonnali segítségnyújtás Pihenéshez nyugodt környezet biztosítása 7.2 Az ellátás zavartalan és hosszú távú működésének érdelében kérünk titeket, hogy az alábbi kéréseket és irányelveket vegyétek figyelembe: A fecskendő és tű nem a kliens tulajdona, melyet használat után köteles visszahozni! Kérjük, hogy a tűcsere buszban ne dohányozzatok, ne fogyasszatok, vagy tároljatok kábítószereket, illetve ne kereskedjetek azzal! Kérünk titeket továbbá arra, hogy ne fogyasszatok a tűcsere buszban alkoholt! Kérünk titeket, hogy ne hozzatok a tűcsere buszba: szúró, vágó vagy bármilyen, személyi sérülés okozására tárgyat! Kérünk titeket arra is, hogy a tűcsere buszban kerüljétek az agresszió minden formáját! 11

13 8. Csepeli tűcsere program A program célja az intravénás droghasználó személyek segítése alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében. Tűcsere programunk önkéntesen, személyi adatok megadása nélkül vehető igénybe, amelynek célja, a pszichoaktív anyag használatához kapcsolódó egészségügyi ártalmak csökkentése, elsősorban tű- és fecskendőcsere szolgáltatás, egészségügyi szűréshez való hozzáférés szervezése, krízis intervenció, a biztonságosabb droghasználat elérése, a túladagolás prevenciója, egészségügyi kezelésen és terápiás szolgáltatásban való részvétel ösztönzése, problémaelemzés és problémamegoldás, a személyes célok meghatározásának segítése és a változtatásra motiváló tényezők feltárása, valamint szükség és igény esetén a magasabb küszöbű intézmények által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése. Az ellátás ingyenes, a munkatársak semmilyen ellenszolgáltatást nem fogadhatnak el. 8.1 Lehetőségek: Minden hétfő és szerda délután között várjuk klienseinket. Használt fecskendőket steril fecskendőkre cserélni, biztosítunk továbbá főzőedényt, aszkorbint, steril törlőkendőt. Az olyan új kliensek, akik az első alkalommal nem rendelkeznek fecskendővel 10 steril fecskendőt kaphatnak. Gumióvszer biztosítása A drogfogyasztással, annak abbahagyásával, vagy bármilyen más egyéni és szociális ügyben segítséget kérni és kapni Információs anyagok terjesztése Tea, ruha, esetenként élelmiszer adomány biztosítása Álláskeresésben való segítségnyújtás Krízisintervenció: túladagolás és egyéb krízishelyzetben történő azonnali segítségnyújtás Pihenéshez nyugodt környezet biztosítása 8.2 Az ellátás zavartalan és hosszú távú működésének érdelében kérünk titeket, hogy az alábbi kéréseket és irányelveket vegyétek figyelembe: A fecskendő és tű nem a kliens tulajdona, melyet használat után köteles visszahozni! Kérjük, hogy a tűcsere buszban ne dohányozzatok, ne fogyasszatok, vagy tároljatok kábítószereket, illetve ne kereskedjetek azzal! 12

14 Kérünk titeket továbbá arra, hogy ne fogyasszatok a tűcsere buszban alkoholt! Kérünk titeket, hogy ne hozzatok a tűcsere buszba: szúró, vágó vagy bármilyen, személyi sérülés okozására tárgyat! Kérünk titeket arra is, hogy a tűcsere buszban kerüljétek az agresszió minden formáját! KÖSZÖNJÜK, HOGY BETARTJA A HÁZIRENDET! Alulírott Miletics Marcell az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézményének vezet je nyilatkozom, hogy az intézmény fenntartója (Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, 1111, Budapest, Budafoki út 34/B) nevében eljárhatok, aláírásommal képviselhetem. Budapest, Miletics Marcell szociális igazgató P.H.. Miletics Marcell fenntartó képviseletében 13

15 A Szociális Munka Etikai Kódex Előszó: 1. A Szociális Munka Etikai Kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex) a szociális munka gyakorlatát meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza. 2. Az Etikai Kódex az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatára, az Európai Szociális Kartára, az ENSZ a Gyermek Jogairól szóló Egyezményére, az Emberi Jogok Európai Egyezményére, valamint a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetségének Szakmai Kódexére támaszkodik. 3. Az Etikai Kódex a szociális munka folyamatában részt vevők értékeinek és emberi méltóságának megőrzését, helyreállítását és kiteljesítését szolgálja. Elősegíti a szakma elkerülhetetlen etikai dilemmáiban való eligazodást és azok feloldását. 4. A szociális munka olyan szakmai tevékenység, amely a szociális munkás felelősségét meghatározó etikai elveken alapul. A szociális munkás felelőssége, hogy saját kompetenciáján belül a tevékenységének megfelelően- nyújtson szakmai, szolgáltatásokat. 5. A szociális munka jogszabályban meghatározott képesítési követelmények alapján elsajátítható szakmai ismeretekre, tapasztalatokra, készségekre és értékekre épül. 6. A szociális munkás felelőssége a kliensekkel, a munkatársakkal, az egyéb szakmák képviselőivel és a társadalmi környezettel való együttműködésre terjed ki. 7. A szociális munkás felelősséget vállal az egyének, csoportok, családok, közösségek (a továbbiakban kliens), valamint a szervezetek, intézmények érdekeinek képviseletében és lehetőség szerinti érvényesítésében. Alapelvek 8. A szociális munkás tiszteletben tartja minden ember méltóságát, értékét, jogait. 9. A szociális munkás a kliens hátrányos meg- különböztetése nélkül végzi munkáját. 10. A szociális munkás felelőssége, az Etikai Kódexet aláíró és csatlakozó szakmai szervezetek joga és kötelessége, hogy felhívják a döntéshozók, valamint a közvélemény figyelmét mindarra, amiben a nélkülözés és a szenvedés kialakulásáért a döntéshozók, a társadalom vagy egyes intézmények felelősek, illetve amivel akadályozzák ezek enyhítését. 10/A. A szociális munkás tevékenységével, szakmai állásfoglalásaival segíti elő a társadalmi változásokat. 11. A szociális munkás az általános adatvédelmi szabályokon túl is köteles biztosítani a titoktartást és az információk felelős kezelését. Bizonyos esetekben, - bűncselekmények, és jogsértések esetén társadalmi felelőssége, vagy egyéb kötelezettségei módosíthatják ezt a felelősséget, amit mindenkor a kliens tudomására kell hozni. 14

16 A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyagra rögzített, és az azokból kikövetkeztethető információra, az esettanulmányokra, esetismertetésekre és publikációkra is vonatkozik. 12. A szociális munkás a kliens kiszolgáltatott helyzetével nem él vissza. Munkája során a segítségnyújtás a döntő, az együttműködésre kötelezett kliensekkel kapcsolatban is. I. A kliens és a szociális munkás kapcsolata 13. A szociális munkás elsődlegesen a kliens érdekeit képviseli, emellett tiszteletben tartja mások érdekeit is. 14. A kliens és a szociális munkás együttműködése olyan formális kapcsolat keretében valósul meg, amely a bizalmon, az őszinteségen és a kliens autonómiájának tiszteletben tartásán alapul. A segítő kapcsolat során törekedni kell a klienssel való egyenrangú kapcsolat kialakítására. 15. A szociális munkás arra törekszik, hogy az általa nyújtott szolgáltatások - megkülönböztetés nélkül - mindenki számára elérhetőek legyenek. 16. A szociális munkában összeférhetetlen a szociális munkás és a kliens közötti rokoni, baráti, szerelmi, üzleti (haszonszerzésen alapuló) kapcsolat. 17. A kliens indokolt esetben megválaszthatja a szociális munkást, amennyiben az intézmény működése ezt lehetővé teszi. A szociális munkás - szakmai megfontolás után, és/vagy összeférhetetlenség esetén - megszakíthatja a segítő kapcsolatot úgy, hogy gondoskodik a kliens további szakmai segítéséről. 18. A szociális munkás arra törekszik, hogy elhárítson, kiküszöböljön és elkerüljön minden olyan befolyásoló tényezőt, amely a tárgyilagos munkavégzést gátolja. 19. A kliensek számára juttatott javakból a szociális munkás nem részesülhet. 20. Az intézmény számára juttatott javakból a szociális munkás részesülhet, amennyiben azok elosztásáról az intézmény belső szabályzatában egyértelműen határoz, és az elosztás szabályait nyilvánossá teszi. 21. A szociális munkás előzetesen tájékoztatja a kliensét az általa igénybe vett szolgáltatás esetleges anyagi feltételeiről. A szociális munkás egyéb ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat el. 22. A szociális munkát folytató szervezetek nem használhatják fel a segítő folyamatot pártpolitikai célokra, vallási meggyőződés befolyásolása érdekében. 23. Amennyiben a szociális szolgáltatás igénybevétele valamilyen elkötelezettséghez kötött, azt a klienssel előre közölni kell. 15

17 24. A kliens - szociális munkásra vonatkozó - panaszát az érintett felek, bevonásával meg kell vizsgálni. 25. A szociális munkás nem avatja be a klienst a munkahelyi vitákba. 26. Amennyiben a szociális munkás tudomására jut a kliens szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó jogsérelme, bántalmazottsága, vagy a függő, kiszolgáltatott helyzetével való visszaélés, kötelessége az illetékes szervezetnél vizsgálatot kezdeményezni. II. A szociális munkás és a szakma kapcsolata 27. Önkéntesek, laikusok, gyakornokok bevonásáért, illetve az általuk nyújtott szolgáltatások minőségéért az őket bevonó szociális munkásé, illetve az intézmény vezetőéjé a felelősség. 28. A szociális munkás felelősséggel tartozik az általa vezetett segítő folyamatért, annak minőségéért. 29. A szociális munkás nem vállalhat el olyan feladatot, amelyben tevékenységét visszaélésre vagy emberellenes célokra használhatják fel. 30. A szociális munkás arra törekszik, hogy a szociális területen tevékenykedő intézmények, szervezetek és szakemberek hálózatként együttműködjenek, a társadalmi problémák megoldása érdekében szakmaközi egyeztetéseket, fórumokat, szektor- és ágazatközi együttműködéseket hozzanak létre. 31. A szociális munkás joga és kötelessége, hogy folyamatosan nyomon kövesse a szakma fejlődését, változását, és azt alkalmazza munkájában. III. A szociális munkás és a munkatársak kapcsolata 32. A szociális munkában és a munkatársak kapcsolatában alapvető érték az együttműködés, amely formális keretek között valósul meg. A szociális munkás tiszteletben tartja munkatársai nézeteit, tekintettel van képzettségükre és kötelezettségeikre. 33. A szociális munkás kapcsolatát munkatársaival a bizalom, a tisztelet és a szolidaritás határozza meg, ezek azonban nem fedhetik el a szakmai problémákat. 34. A szociális munkás szaktudását, gyakorlati tapasztalatait és szakmai információit megosztja munkatársaival, különös tekintettel a pályakezdőkre és a gyakornokokra. 35. A szociális munkás más szakemberekkel történő együttműködése során tiszteletben tartja azok kompetenciáit, ez azonban saját felelősségét az eset további vitelében nem csökkentheti. 36. A szociális munkás tiszteletben tartja munkatársai és más szakemberek a sajátjától eltérő véleményét és munkamódszerét. Kritikájának felelős módon, az érintett bevonásával ad hangot. 37. Magánjellegű kapcsolata munkatársaival a szociális munkást nem befolyásolhatja abban, hogy szakmai tevékenységét legjobb tudása és meggyőződése szerint végezze. 16

18 38. A szociális munkás védi munkatársait az igazságtalan eljárásokkal szemben. Támogatja őket a kliensek és a szakma érdekei miatt vállalt összeütközésekben. 39. A szociális munkás munkatársa helyettesítésekor tekintettel van annak érdekeire, szakmai munkájára és a klienssel kialakított kapcsolatára. 40. A szociális munkás és az őt foglalkoztató intézmény, szervezet felelőssége, hogy csak feladatai ellátására alkalmas állapotban kerüljön közvetlen kliensközelbe. IV. A szociális munkás munkahelyéhez és a társadalomhoz való viszonya 41. A szociális munkás munkahelyén az Etikai Kódex elvei, értékei érvényesítésére törekszik. Ha ennek elérésében a szociális munkást akadályozzák, akkor segítségért joga van az Etikai Kollégiumhoz fordulni. Szorgalmazza, hogy az Etikai Kódex kerüljön be az intézmény szervezeti és működési szabályzatába. 42. A szociális munkás munkahelye szakmapolitikájának és szakmai gyakorlatának javítására törekszik, növelve ezzel a szolgáltatások hatékonyságát és színvonalát. Ennek érdekében az őt alkalmazó intézmény támogatásával résztvesz esetmegbeszélő csoporton, szakmai továbbképzésen, a munkájához és egyéniségéhez legjobban illő szupervízión 43. A segítő munka során a szociális munkás védelemre jogosult a vele, az intézményével vagy a kliensével szembeni jogsértő vagy etikátlan bánásmóddal szemben. Ha etikai sérelem éri akár intézmények, akár személyek részéről, akkor kötelessége védelemért munkáltatójához, illetve annak fenntartójához, vagy az Etikai Kollégiumhoz fordulni. 44. A szociális munkás közszereplést vállalva minden esetben közli, hogy milyen minőségben, kinek a nevében (egyén, munkahely, szakma, párt, egyház, szervezet stb.) nyilatkozik, vagy cselekszik. 45. Az Etikai Kódex az aláíró szervezetek minden tagjára nézve kötelező. A szociális munkás kötelessége az Etikai Kódexben foglaltak betartása, és törekszik annak betartatására. Ez abban az esetben is kötelessége, ha nem szociális intézményben végzi munkáját. A szociális munkás a szociális munka értékeit tartja szem előtt, a munkaidőn kívül végzett egyéb tevékenységei során is. 46. A szociális munkás munkavégzése során tudatosítja környezetében a társadalmi felelősségvállalás és -részvétel, valamint a szolidaritás fontosságát. Záró rendelkezések az Etikai Kódexhez 1. Az Etikai Kódexet aláíró szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy tagjaik megfelelhessenek az etikai elvárásoknak és a szakmai kötelezettségeknek. 2. Az etikai alapelvek és normák nem helyettesítik a szakma működési feltételeit: a kiépült intézményhálózatot a szükséges tárgyi feltételekkel együtt, 17

19 a szakemberek felkészültségét, a szakmai szabályok ismeretét, a szociális munka egyéb szabályozási szintjeit, a szociális munka társadalmi presztízsét, az érdekvédelmet. 3. A szociális munka Etikai Kódexe nyilvános, a szociális szolgáltatást igénybe vevők és az együttműködő intézmények, és szervezetek számára hozzáférhetővé kell tenni. 4. Az Etikai Kollégium állásfoglalásai nyilvánosságra kerülnek. 5. A Szociális Szakmai Szövetség legalább ötévente felülvizsgálja az Etikai Kódexet. A benyújtott változtatási javaslatokat szakmai nyilvánosság előtt, konferencián kell megvitatni. Értelmező rendelkezések Szociális munka: olyan, hivatásszerűen végzett tevékenység, melyet a szociális, illetve a gyermekjóléti ellátórendszeren belül vagy azon kívül - személyes szolgáltatásként nyújtanak, és amely az igénybevevők problémáinak megoldásához szükséges külső és belső erőforrások komplex mozgósítására, ezzel élet- és működőképességük javítására, illetve helyreállítására irányul Szociális munka célja: elősegíteni a társadalmi változásokat, a problémamegoldásokat az emberi jólét, a szabadság és a társadalmi igazságosság növelésében. Célja továbbá, hogy az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, azokon a pontokon avatkozzon be, ahol az emberek egymással és társadalmi környezetükkel kapcsolatba kerülnek. Szociális munkás: szakirányú egyetemi, főiskolai, alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkező munkatárs, aki szociális munkát végez. Kliens: egyén, család, csoport, közösség, aki/amely a szociális munkás együttműködését igényli, vagy arra szorul. Elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése április 29-én 18

20 1102 BUDAPEST, BÁNYA UT 1. * 8 Utcafront Menedék Baptista Szeretetszolgálat Utcafront ) Tel.: Fax: BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT UTCAFRONT MENEDÉK HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRLT INTÉZMÉNYE 1102 BUDAPEST, BÁNYA UT 1. ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐJE Pandula Dezső BUDAPEST, 2013 február

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE Előszó 1. A Szociális Munka Etikai Kódexe a szociális munka gyakorlását meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza. 2. A Szociális Munka Etikai Kódexe az ENSZ Emberi

Részletesebben

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő Ellátási standardok Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2014. november 29. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

A Házirendet jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa.

A Házirendet jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa. Pécs, 2012. július 1. A Házirendet készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Házirendet jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa. 1 B A P T I S T A S Z E R E T E T S Z O L G Á L A T

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. A FICE (Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége) Magyarországi Egyesületének Etikai Kódexe

ETIKAI KÓDEX. A FICE (Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége) Magyarországi Egyesületének Etikai Kódexe Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2013. Készült: Budapest, 2013. február 2.

Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2013. Készült: Budapest, 2013. február 2. Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2013 Készült: Budapest, 2013. február 2. Bevezető" 5 Általános rendelkezések" 5 Az intézmény által nyújtott

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM

Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014 Jóváhagyta : Szency Sándor elnök Hatályos: 2014. március 15. A fenntartó adatai: Megnevezése: Baptista

Részletesebben

Szakmai Program. I. A Szolgáltató adatai 1. Neve, székhelye, címe: Reménység Családok Átmeneti Otthona

Szakmai Program. I. A Szolgáltató adatai 1. Neve, székhelye, címe: Reménység Családok Átmeneti Otthona Reménység Családok Átmeneti Otthona Szakmai Program 2010 Reménység Családok Átmeneti Otthona Tel.: 0620/379-6245 Fenntartó: Keresztény Advent Közösség 1121 Budapest, Remete út 16/a Működtető: Reménység

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM BÁTA 2013. Készítette:

SZAKMAI PROGRAM BÁTA 2013. Készítette: IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA SZAKMAI PROGRAM BÁTA 2013. Készült: 2013. október 07. Készítette: dr. Szabó Gréta jegyző Elfogadta Báta Község Önkormányzat Képviselő Testülete.. sz. határozattal. 1 I. Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános bevezető rész: II. A fenntartó és az intézmény adatai

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános bevezető rész: II. A fenntartó és az intézmény adatai Szakmai program melléklete Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Utcafront Menedék - Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 1102 Budapest, Bánya utca 1. Tel.: 260-9855

Részletesebben

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Budapest 2013. október I. A Kódex célja 1. Az Országos

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 11. szám 2004. november

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 11. szám 2004. november A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Átoperálják a valóságshow szereplőinek arcát (Index) Mit keresnek az a- merikai Fox és ABC televíziók átváltoztatós

Részletesebben

HÁZIREND KÁLDY ZOLTÁN EVANGÉLIKUS SZERETETOTTHON

HÁZIREND KÁLDY ZOLTÁN EVANGÉLIKUS SZERETETOTTHON HÁZIREND KÁLDY ZOLTÁN EVANGÉLIKUS SZERETETOTTHON Intézmény neve: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Címe: 2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. Adószáma: 18686531-1-13 Képviseletre jogosult személy(ek)

Részletesebben

I d ő s e k O t t h o n a H á z i r e n d

I d ő s e k O t t h o n a H á z i r e n d Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Aranybárka Otthon 2483 Gárdony, Móricz Zs. u. 33. Telephely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u.29. I d ő s e k O t t h o n a H á z

Részletesebben

Házirend Átmeneti szálló (1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72.)

Házirend Átmeneti szálló (1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72.) REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72. Telefon: 294-74-15 Házirend Átmeneti szálló (1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72.) A Házirend a lakók nyugalmát, a szálló rendeltetésszerű

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK LAKÓOTTHONA

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK LAKÓOTTHONA PSZICHIÁTRIAI BETEGEK LAKÓOTTHONA Cím: 9970 Szentgotthárd Május 1.u.19. Telefonszám: 94/380-890 LAKÓOTTHONI HÁZIREND A lakóotthon a Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárdhoz (székhely: 9970 Szentgotthárd

Részletesebben

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona www.idosekotthonaveresegyhaz.hu A Házirend a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény, valamint a

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. 1 / 21 TARTALOM I.

Részletesebben

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona : 82-579-575; 82-579-577 E-mail: idosotthonmosdos@freemail.

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona : 82-579-575; 82-579-577 E-mail: idosotthonmosdos@freemail. Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona : 82-579-575; 82-579-577 E-mail: idosotthonmosdos@freemail.hu H Á Z I R E N D KISS FERENC REFORMÁTUS IDŐSEK OTTHONA MOSDÓS 2011. 1 Tisztelt

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT MÁTRASZENTIMRE. Szakmai programja

GONDOZÁSI KÖZPONT MÁTRASZENTIMRE. Szakmai programja GONDOZÁSI KÖZPONT MÁTRASZENTIMRE Szakmai programja Mátraszentimre Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. /Sztv./ -ben, a szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Házirend Szent Bernát Idősek Otthona

Házirend Szent Bernát Idősek Otthona Házirend Szent Bernát Idősek Otthona Hatályos: 2012. január1-től Jóváhagyom: Dékány Árpád Sixtus zirci apát 8420. ZIRC KÖZTÁRSASÁG U. 2. Oldal: 1 / 34 Oldal: 2 / 34 BEVEZETŐ Kedves Lakóink! Kedves Hozzátartozók!

Részletesebben

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

Szenvedélybetegek közösségi ellátása SZAKMAI PROGRAM

Szenvedélybetegek közösségi ellátása SZAKMAI PROGRAM Szenvedélybetegek közösségi ellátása SZAKMAI PROGRAM Székesfehérvár, 2006 Az, ami vagy, már jutalom és büntetés is azért, ami vagy. Gondolati háttér: Kivel vagyunk elszámolásban? Rá kell jönnünk, hogy

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben