Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe"

Átírás

1 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Budapest október

2 I. A Kódex célja 1. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex) a jogvédelmi munka gyakorlatát meghatározó szakmai és etikai normákat tartalmazza. 2. Az Etikai Kódex a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexére és a Szociális munka Etikai Kódexére támaszkodik. 3. Az Etikai Kódex célja, hogy útmutatást nyújtson a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők ( a továbbiakban: jogvédelmi képviselők) számára a helyes, felelősségteljes és etikus magatartás kialakításához munkájuk során. 4. Az Etikai Kódex hozzájárul a jogvédelmi képviselő szakmai személyiségének integritásához és megbízható alapot nyújt a konfliktusos, problematikus helyzetekben tanúsított megfelelő magatartás kialakításához. 5. Az Etikai Kódex a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi jogvédelmi munka folyamatában részt vevők értékeinek és emberi méltóságának megőrzését, helyreállítását és kiteljesítését szolgálja. Az Etika Kódex elősegíti a jogvédelmi szakma elkerülhetetlen etikai dilemmáiban való eligazodást és azok feloldását. 6. A jogvédelmi munka jogszabályban meghatározott képesítési követelmények alapján elsajátítható szakmai ismeretekre, tapasztalatokra, készségekre és értékekre épül. 7. A jogvédelmi képviselő felelőssége az ellátottakkal, a betegekkel, a gyermekekkel, (a továbbiakban együtt: panaszos) a munkatársakkal, az egyéb szakmák képviselőivel és a társadalmi környezettel való együttműködésre terjed ki. II. A jogvédelmi munkára vonatkozó alapelvek 1. A jogvédelmi képviselő tiszteletben tartja minden ember méltóságát, értékét, jogait. 2. A jogvédelmi képviselő a panaszos hátrányos megkülönböztetése nélkül végzi munkáját. 3. A jogvédelmi képviselő a panaszos kiszolgáltatott helyzetével nem él vissza.

3 4. A jogvédelmi képviselő az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban foglaltakat maradéktalanul betartja. 5. A jogvédelmi képviselő munkáját szakmája ismeretanyagának, módszereinek teljes birtokában, segítő attitűddel, színvonalasan és szakszerűen látja el. 6. A jogvédelmi képviselő munkáját körültekintéssel, korszerű ismereteinek és gyűjtött információinak birtokában végzi. 7. A jogvédelmi képviselő munkáját a protokollok betartásával, egységes elvek alapján végzi az ország bármely területén és jogvédelmi ágban. Törekszik a jogszabályok, az ellátó rendszerek és személyi változások követésére, szakmai ismeretei folyamatos karbantartására. 8. A jogvédelmi képviselőnek kiemelkedő felelőssége van a panaszosok jogvédelmében, a jogérvényesítés elősegítésében és a jogtudatos magatartás kialakításában. 9. A jogvédelmi képviselő törekszik az alapvető morális értékek megjelenítésére, amelyek szellemében a három ágazat jogvédelmi hálózata tevékenykedik. 10. A jogvédelmi képviselő felelősséggel tartozik az általa vezetett segítő folyamatért, annak minőségéért. III. A panaszos és a jogvédelmi képviselő kapcsolata 1. A jogvédelmi képviselő elsődlegesen a panaszos jogait és érdekeit képviseli, emellett törekszik a felek közötti megegyezés elősegítésére. 2. A panaszos és a jogvédelmi képviselő együttműködése olyan kapcsolat keretében valósul meg, amely a bizalmon, az őszinteségen és a panaszos autonómiájának tiszteletben tartásán alapul. A segítő kapcsolat során törekedni kell a panaszossal való egyenrangú kapcsolat kialakítására. 3. A jogvédelmi képviselő arra törekszik, hogy az általa nyújtott szolgáltatások - megkülönböztetés nélkül - mindenki számára elérhetőek legyenek. 4. A jogvédelmi képviselő nem vállal olyan tevékenységet, amely nem egyeztethető össze vagy összeférhetetlen jogvédelmi tevékenységével. 5. A jogvédelmi képviselő arra törekszik, hogy elkerüljön minden olyan befolyásoló tényezőt, amely a tárgyilagos munkavégzést gátolja. 6. A jogvédelmi képviselő munkájáért a panaszostól ellenszolgáltatást nem kérhet és nem fogadhat el. 7. A jogvédelmi képviselő nem használhatja fel a segítő folyamatot világnézeti vagy vallási meggyőződés befolyásolása érdekében.

4 8. A jogvédő széleskörű tájékoztatással biztosítja elérhetőségét a panaszos részére a szolgáltatás elérhetőségének helyéről, idejéről. IV. A jogvédelmi képviselő és a jogvédelmi terület intézményeinek kapcsolata 1. A jogvédelmi képviselő felelőssége, hogy saját és szakmai kompetenciáján belül - a tevékenységének megfelelően nyújtson jogvédelmi szolgáltatásokat. 2. A jogvédelmi képviselő folyamatos partneri kapcsolatot tart a tevékenységi területén levő intézményekkel, hivatalokkal, azok eltérő szakmai véleménye vagy intézkedése esetén, eltérő álláspontjának felelős módon ad hangot, és indokolt esetben a jogszabályi keretek betartásával, megteszi a szükséges intézkedéseket. 3. A jogvédelmi képviselő arra törekszik, hogy a jogvédelem (betegjog, ellátotjog, gyermekjog) területén tevékenykedő intézmények, szervezetek és szakemberek hálózatként együttműködjenek, a szakmai problémák megoldása érdekében. 4. A jogvédelmi képviselő más szakemberekkel, illetve az egészségügyi, szociális és gyermekvédelemi intézményekkel történő együttműködése során tiszteletben tartja azok kompetenciáit, ez azonban saját felelősségét az eset további vitelében nem csökkentheti. V. A jogvédelmi képviselő és munkatársai kapcsolata 1. A jogvédelem mindhárom ágazatában és a munkatársak kapcsolatában alapvető érték az együttműködés. A jogvédelmi képviselő tiszteletben tartja munkatársai nézeteit, tekintettel van képzettségükre és kötelezettségeikre. 2. A jogvédelmi képviselő kapcsolatát munkatársaival a bizalom, a tisztelet és a szolidaritás határozza meg, ezek azonban nem fedhetik el a szakmai problémákat. 3. A jogvédelmi képviselő szaktudását, gyakorlati tapasztalatait és szakmai információit megosztja munkatársaival, különösen figyelve a pályakezdő munkatársra. A regionális koordinátor rendszeresen felajánlja szakmai ismereteinek átadását munkatársai számára, kérdéseiket, szakmai problémáikat meghallgatja és legjobb tudása szerint közreműködik megoldásukban. 4. A jogvédelmi képviselő tiszteletben tartja munkatársai és más szakemberek a sajátjától eltérő véleményét és munkamódszerét. Kritikájának felelős módon, az érintett bevonásával ad hangot.

5 5. A jogvédelmi képviselőt nem befolyásolhatja magánjellegű kapcsolata munkatársaival abban, hogy szakmai tevékenységét legjobb tudása és meggyőződése szerint végezze. 6. A jogvédelmi képviselő egyetértése esetén munkatársait támogatja a panaszos és a szakma érdekei miatt vállalt összeütközésekben. 7. A jogvédelmi képviselő munkatársa helyettesítésekor tekintettel van annak érdekeire, szakmai munkájára és a panaszossal kialakított kapcsolatára. 8. A jogvédelmi képviselő felelőssége, hogy csak feladatai ellátására alkalmas állapotban kerüljön kapcsolatba a panaszossal. VI. A jogvédelmi képviselő munkahelyéhez és a társadalomhoz való viszonya 1. A jogvédelmi képviselő kötelessége az Etikai Kódexben foglaltak betartása. 2. A jogvédelmi képviselő munkahelyén, illetve tevékenységének ellátása során az Etikai Kódex elvei, értékei érvényesítésére törekszik. 3. A jogvédelmi képviselő munkavégzése során tudatosítja környezetében a társadalmi felelősségvállalás, valamint a szolidaritás fontosságát. 4. A jogvédelmi képviselő munkaidején túl is olyan magatartást tanúsít, ami méltó a jogvédelmi tevékenységet végzők önként vállalt erkölcsi, etikai szabályaihoz. VII. Etikai vétség Etika vétségnek minősül, ha a jogvédelmi képviselő (önkéntes, önkéntes segítő) az Etikai Kódex rendelkezéseit tudatosan szegi meg és magatartása az elkövetett cselekmény tárgyi súlya és az elkövetés körülményei alapján alkalmas arra, hogy az elkövető által betöltött beosztás tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét, illetve a jogvédelmi tevékenységbe vetett társadalmi bizalmat súlyosan rombolja. VIII. Eljárási szabályok 1. A Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe IV. fejezetében meghatározza Az MKK tagságához etikai szempontból méltatlan magatartásokat, melyeket a kormánytisztviselői jogviszonyban álló jogvédelmi képviselők kötelezőnek tartanak magukra nézve. 2. A kormánytisztviselői karhoz tartozó jogvédelmi képviselőknek az MKK Hivatásetikai Kódexe szerinti etikai vétségének vizsgálata a MKK Hivatásetikai Kódexe V. fejezetében foglalt rendelkezések alapján történik.

6 3. A nem kormánytisztviselői jogviszonyban jogvédelmi képviselőként tevékenykedőnek, az önkéntes munkát, önkéntes segítő munkát végzőnek, továbbá a kormánytisztviselői jogviszonyban levő jogvédelmi képviselőnek az Etika Kódex szerinti etikai vétséget az OBDK főigazgatója által kinevezett három tagú bizottság ( a továbbiakban: Bizottság) bírálja el. 4. Az etikai eljárásokat jogszerűen és tisztességesen kell lefolytatni. Az etikai eljárásban érvényesíteni kell az ártatlanság vélelmét, és védeni kell minden érintett jó hírnévhez fűződő jogát. Az etikai eljárásban minden érintett egyenlő. 5. Az etikai eljárásokat a lehető legegyszerűbb módon, az eljárás bármely résztvevőjénél felmerülő költségek minimalizálásával kell lefolytatni. 6. Az eljárás alá vont személy számára adatainak zárt kezelését kérő bejelentő személyének felfedésén kívül biztosítani kell az iratokba való betekintés jogát és a jogai gyakorlásához szükséges tájékoztatást. 7. A 3. pont szerinti etikai eljárást a Bizottság javaslatára a Főigazgató indítja el, bejelentés alapján vagy hivatalból. 8. A Bizottság egyszerű többséggel dönt az etikai eljárás indítására vonatkozó javaslatról az ügyről történő tudomásszerzést követő 15 napon belül. 9. Az eljárást a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül kell megindítani az eljárás alá vont személy egyidejű értesítésével. Nem indítható eljárás, amennyiben az eljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetése óta 6 hónap eltelt. 9. Névtelen bejelentésre csak az összes körülmény gondos mérlegelését követően van lehetőség, amennyiben azok megalapozzák az eljárás hivatalból történő megindítását, azaz ha a bejelentett cselekmény a hivatásetikai követelmények súlyos sérelmét jelentheti, és rendelkezésre áll annyi információ, amely valós esélyt nyújt az ügy feltárására. Ugyanabban az ügyben csak egy etikai eljárás indítható. 10. Az ügyben tárgyalást kell tartani, melyen a Bizottság meghallgatja az érintetteket. Az eljárás alá vont személy bizonyítási jogosultságát minden körülmények között biztosítani kell. 11. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: az ügy tárgyát és az ügy számát, az etikai tárgyaláson résztvevők nevét, eljárásjogi helyzetét, az eljárás alá vont személy esetében név, lakcím, beosztása, az etikai vétség pontos (részletes) megjelölését,az etikai vétségre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, az etikai vétség eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat, a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját, valamint az etikai eljárás alá vont személy az eljáró tanács tagjai és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását.

7 12. Az etikai eljárás nem nyilvános. Az érintetteken kívül csak a Főigazgató által engedélyezett személyek vehetnek részt. 13. A Bizottság legkésőbb a tárgyalás napjától számított 30. napon, zárt ülésen határoz, és döntését indokolt írásbeli határozatba foglalja. A döntést minden részletesen esetben indokolni kell. 14. Az Etikai vétség szankciója a) az etikus magatartásra történő felhívás b) megrovás, c) fegyelmi eljárás kezdeményezése. 15. A Bizottság a határozatát hivatalos iratként tértivevénnyel kézbesíti. 16. A döntés ellen a Főigazgatóhoz lehet jogorvoslatért fordulni, a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül. A Főigazgató az eset összes körülményének újbóli mérlegelésével, egyedi méltányossági jogkörében jóváhagyja, vagy megváltoztatja az eredeti döntést. IX. Záró rendelkezések az Etikai Kódexhez 1. Az Etika Kódex az elfogadását követően három év elteltével kerül felülvizsgálatra. 2. Az Etikai Kódexet hozzáférhetővé kell tenni a jogvédelmi képviselők, az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézményhálózat részére. 3. Az Etikai Kódex október 15-én lép hatályba.

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő Ellátási standardok Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2014. november 29. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE Előszó 1. A Szociális Munka Etikai Kódexe a szociális munka gyakorlását meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza. 2. A Szociális Munka Etikai Kódexe az ENSZ Emberi

Részletesebben

PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEXE

PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEXE PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEXE 2015. Mi, a Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: Kar) Országos Küldöttgyűlésének tagjai, a pedagógus szakma és hivatás etikai követelményeinek kinyilvánítása és rendszerezett

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. A FICE (Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége) Magyarországi Egyesületének Etikai Kódexe

ETIKAI KÓDEX. A FICE (Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége) Magyarországi Egyesületének Etikai Kódexe Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség ETIKAI SZABÁLYZATA 2012.

Országos Polgárőr Szövetség ETIKAI SZABÁLYZATA 2012. Országos Polgárőr Szövetség ETIKAI SZABÁLYZATA 2012. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012. ÁPRILIS 20-AI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 9/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL Országos Polgárőr Szövetség ETIKAI SZABÁLYZATA A közbiztonság

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ETIKAI KÓDEXE

A MISKOLCI EGYETEM ETIKAI KÓDEXE A MISKOLCI EGYETEM ETIKAI KÓDEXE Miskolc 2008. 1.4. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM ETIKAI KÓDEXE A Miskolci Egyetem Szenátusának 137/2008. sz. határozata. Készült 200 példányban. sorszámú,

Részletesebben

Magyar Jógaoktatók. Szövetsége Egyesület

Magyar Jógaoktatók. Szövetsége Egyesület Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület Fegyelmi és Etikai Kódex 2006. december 3. 1. Előszó 1.1. A MJSZE Fegyelmi és Etikai Kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex) az MJSZE által elismert jógaoktatói tevékenység

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI TANÁCS ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN, EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR KERTÉSZETI TANÁCS ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN, EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR KERTÉSZETI TANÁCS ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN, EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest, 2013. június 14. 2 I. Általános rendelkezések A kertészeti termelésben, feldolgozásban, kereskedelemben, kutatásban,

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26.

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26. Educatio Kft TÁMOP 342B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015 0126 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ és a gyermekjogi képviselők tevékenységének bemutatása

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Az Etikai Kódex célja... 3. II. Az Etikai Kódex hatálya... 3. III. Alapelvek... 3

Tartalomjegyzék. I. Az Etikai Kódex célja... 3. II. Az Etikai Kódex hatálya... 3. III. Alapelvek... 3 Tartalomjegyzék I. Az Etikai Kódex célja... 3 II. Az Etikai Kódex hatálya... 3 III. Alapelvek... 3 IV. Az EXIM kapcsolatainak kezelésére vonatkozó általános szabályok... 5 V. Az EXIM célja, küldetése,

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

T/2099. számú törvényjavaslat. az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról

T/2099. számú törvényjavaslat. az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2099. számú törvényjavaslat az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) ETIKAI KÓDEXE

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) ETIKAI KÓDEXE A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) ETIKAI KÓDEXE Verzió: 1.0 Hatályba lépés időpontja: 2010. május 1. Jóváhagyta: Locsmándi

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Cím: Szerző: Lektorálta Alapszabály közhasznú egyesület, 13 oldal Papné Sipos Katalin dr. Nógrádi András Dátum 2010. október 18. Csellengés Közhasznú Egyesület Alapszabály A Csellengés Közhasznú Egyesület

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.

ETIKAI KÓDEX AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT. ETIKAI KÓDEX AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT. BEVEZETÉS 3 Felelôsségvállalásunk 3 Az etikai kódex címzettjei 3 2 1. AZ AUCHAN CSOPORT JÖVÔKÉPE 4 KÜLDETÉSÜNK, ÉRTÉKEINK ÉS ALAPELVEINK 4 A JÖVÔKÉPÜNK 4 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE 1. Bevezetés A házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 2012. A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Szervezeti és Működési Szabályzatát Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Budapest 20145. (2015.

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI GÉPFORGALMAZÓK SZÖVETSÉGÉNEK ETIKAI KÓDEXE

A MEZŐGAZDASÁGI GÉPFORGALMAZÓK SZÖVETSÉGÉNEK ETIKAI KÓDEXE A MEZŐGAZDASÁGI GÉPFORGALMAZÓK SZÖVETSÉGÉNEK ETIKAI KÓDEXE ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A kódex célja 1. (1) Az Etikai Kódex azzal a céllal készült, hogy az Mezőgazdasági Gépforgalmazók Szövetsége

Részletesebben

KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZÉPÍTŐK EGYESÜLETE (Hódmezővásárhely, Fári utca 28.) ETIKAI KÓDEXE. 2015. év 2.

KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZÉPÍTŐK EGYESÜLETE (Hódmezővásárhely, Fári utca 28.) ETIKAI KÓDEXE. 2015. év 2. KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZÉPÍTŐK EGYESÜLETE (Hódmezővásárhely, Fári utca 28.) ETIKAI KÓDEXE 2015. év 2. 1. Bevezetés Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) a törvényi előírások figyelembe vételével ajánlás

Részletesebben