MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG HIRDETMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG HIRDETMÉNY"

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG HIRDETMÉNY A Budapesti Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 78. (4) bekezdése értelmében, hivatkozva a Ket. 28. (3) bekezdésre, mely szerint több igénybe vehető kapcsolattartási forma közül a hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai alapján választ, figyelemmel a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 43/A. (8) bekezdésben foglaltakra döntését a Ket. 28/A. (1) bekezdés ag) pontjára tekintettel, hirdetményi úton közli. A hirdetmény kifüggesztésének napja: május 19. Az eljáró hatóság: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal BudapestiBányakapitányság, 1145 Budapest, Columbus u A határozat száma és az ügy tárgya: BBK/1230-2/2014. Tura Zsámbok gerincvezeték építési engedélye. Ügyfelek a Vácszentlászló közigazgatási területén (külterület) hrsz.: 060/8, 058, valamint Zsámbok közigazgatási területén (külterület) hrsz.: 090, 092/4, 093/1, 094/49, 094/48, 094/22, 094/21, 094/20, 093/19, 093/18, 093/17, 099, 0101/18, 0101/7, 0101/19 ingatlanok tulajdonosai. A Budapesti Bányakapitányság felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a fenti ügyben, május 12-én döntést hozott, amely döntést tartalmazó határozat jelen hirdetmény mellékleteként, vagy a Budapesti Bányakapitányságon, ügyfélfogadási időben megtekinthető. A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni A hirdetményi úton megkeresett ügyfelek a közléstől számított 15 napon belül nyújthatnak be fellebbezést a határozattal szemben. Melléklet: Ingatlantulajdonosok jegyzéke Budapest, Columbus u Ügyfélfogadás: : : 1591 Budapest, Pf.: 310. kedden 8-tól 12 óráig : csütörtökön 14-től 15 óráig :

2 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1230-2/2014. Üi.: Lőrincz György Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: Mobil: HATÁROZAT Tárgy: Tura-Zsámbok gerincvezeték építési engedély. A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban Bányakapitányság) a PETROLTERV Fővállalkozó Tervező Kft. (6722 Szeged, Tisza L. krt. 47. továbbiakban: Kérelmező) által beterjesztett építési engedély kérelmet felülvizsgálta és a Tura mezőfejlesztés Tura Zsámbok gerincvezeték építési munkáit, valamint a kivitelezést követő próbaüzemeltetését engedélyezi az építtető MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) részére a KT Keletmagyarországi termelés (5525 Füzesgyarmat, Pf.:1.) Tura mező (Vácszentlászló-I bányatelek) működési területén az alábbiak szerint: A beruházás célja: A Tura-6 és Tura-7 jelű CH-termelő kutak Tura gyűjtőállomásra történt bekötése után a termelvényből leválasztott és megfelelően előkészített földgáz a körzetben lévő Zsámboki csomópontban kerül átadásra az FGSZ Zrt. részére, majd értékesítésre a nagynyomású vezetékrendszeren keresztül. Tura gyűjtőállomás és a Zsámboki csomópont között DN50 PN63 méretű gázvezeték épül. A tervezett létesítmény Pest megye területén Vácszentlászló közigazgatási területén (külterület) hrsz.: 060/8, 058, valamint Zsámbok közigazgatási területén (külterület) hrsz.: 090, 092/4, 093/1, 094/49, 094/48, 094/22, 094/21, 094/20, 093/19, 093/18, 093/17, 099, 0101/18, 0101/7, 0101/19 ingatlanokon található A gázvezeték főbb műszaki adatai szállított közeg: tervezési nyomás: engedélyezési nyomás: vezeték mérete mezőben és műtárgyban: a vezeték anyagminősége: tervezési hőmérséklet : korróziós pótlék: korrózióvédelem : vezeték hossza: földgáz 63 bar (túlnyomás) 63 bar (túlnyomás) 60.3x3.6 mm az EN szerint L415MB az EN szerint max C 1.0 mm passzív (műanyag bevonat)+aktív (katódos) m 1145 Budapest, Columbus u : (06-1) *: Budapest, Pf : (06-1)

3 A Bányakapitányság előírásai: 1) A munkálatokat az emberi élet, az egészség, a környezet, a termőföld és a tulajdon védelmének, valamint az ásványvagyon gazdálkodási követelmények érvényesülésének biztosításával szabad végezni. 2) A kivitelezést az, engedélyezési záradékkal ellátott számú tervdokumentáció tartalma és előírásai szerint kell végezni. Az építési engedélyt és az engedélyezett tervdokumentációt a kivitelezés helyszínén kell tartani. Be kell továbbá tartani az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásait. 3) A munkálat megkezdésének időpontját a kezdés előtt legalább 8 nappal a Bányakapitánysághoz írásban, meghatározott adattartalommal, be kell jelenteni. 4) Az építtető köteles az érintett területtulajdonosokat, használókat és a kezelőket az építési munka megkezdése előtt legalább 8 nappal kiértesíteni. 5) Az építtetőnek a kivitelező felelős műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését az építési munka megkezdése előtt legalább 8 nappal a Bányakapitánysághoz írásban be kell jelenteni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a felelős műszaki vezető személyében változás történik. A bejelentés elmulasztása esetén - annak pótlásáig - a bányafelügyelet az építési munkák végzését felfüggeszti. 6) A próbaüzem időtartama 90 nap. 7) A megvalósult létesítményt üzembe helyezni csak a bányafelügyelet használatbavételi engedélye birtokában lehet. 8) Az engedély nem mentesít más jogszabályban előírt engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 9) A kutak biztonsági övezete a középpontjuktól mért 50 m sugarú hengerfelület. A létesítmény biztonsági övezetei a csőtengelyre merőlegesen mindkét irányban: Mezőbeli vezeték: m Műtárgynál: m 10) Jelen engedély a jogerőre emelkedéstől számított 2 évig hatályos. 11) Szakhatósági előírások: Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 1. Az építés során keletkező hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el és arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók át (hasznosításra, ártalmatlanításra). 2. Biztosítani kell a keletkező hulladékok szelektív gyűjtését és lehetőség szerint minél nagyobb arányú hasznosítását. 3. A kivitelezési munkálatok során az építtetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a diffúz levegőterhelés minimalizálása érdekében. 4. Az építési hulladékot, talajt, illetve egyéb porképződést okozó anyagok szállítását kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel kell végezni. 5. A vezetékekkel párhuzamos és keresztező vezetékeknél a vonatkozó szabvány szerinti védőtávolságot és csővédelmet biztosítani kell. 6. A munkák befejezése után a területet rendezetten kell hátrahagyni. PMKH Érdi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal A kivitelezés földmunkáit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni, A régészeti megfigyelést 15 nappal korábban a Korm. rendelet 4. sz. meltéklete szerinti tartalommal, be kell jelenteni, annak elvégzését jegyzőkönyvben kelt rögzíteni. A régészeti megfigyelés eredményeinek függvényében a régészeti lelőhelyen megelőző feltárásra (próba illetve teljes felületű feltárásra) is sor - 2/8 -

4 kerülhet, A régészeti szakfeladatok elvégzésére Beruházónak a feltárásra jogosultsággal rendelkező intézménnyel szerződést kell kötnie. Fenti szakfeladatok elvégzésére a Ferenczy Múzeum (2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.) jogosult. PMKH Növény és Talajvédelmi Igazgatósága 1. A földmunkákat és a rekultivációt a benyújtott Mézes Zoltán talajvédelmi szakértő (ny. sz.: 024/2010) által készítet a Sz-004/tura-mf-időleges/2012 jelű talajvédelmi terv alapján kell elvégezni. 2. A letermelt humuszos feltalajt a területről elszállítani tilos, teljes mennyiségét fel kell használni a rekultivációhoz. 3. A földmunkák során más mezőgazdasági területet a kitermelésre kerülő terméketlen altalaj vagy egyéb anyagok tárolására igénybe venni szigorúan tilos. A kivitelezést megkezdeni a határozat jogerőre emelkedése után lehet. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Budapesti Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés esetén az MNB sz. számlára igazgatási szolgáltatási díjat (30.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen B141 kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 73/A. (1) bekezdés a) pontja alapján jelen döntés fellebbezési hiányában a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A jogerőre emelkedésről a Bányakapitányság külön értesítést nem küld. A bányafelügyelet, ha az építési tevékenységet nem kezdték meg, az építési engedélyt a hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelemre egy évvel meghosszabbítja, de a hosszabbítások együttes időtartama a tíz évet nem haladhatja meg. A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 1. (1) bekezdésében előirt szolgáltatási díj, a rendelet melléklet B táblázat 14. pontja alapján ,- Ft eljárási illeték mértékéig csökkentésre került. Az illeték befizetéséről kiállított fizetési kötelezettség nélküli számlát a Bányakapitányság a beruházó címére mellékelten megküldi. INDOKOLÁS A Bányakapitányság a MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. megbízásából, a PETROLTERV Kft. által án benyújtott kérelmére én indított eljárásában az érdekelt szakhatóságok egyetértésével a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A Bányakapitányság a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a benyújtott tervdokumentációt és mellékletét megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a jogszabályi követelményeknek, ideértve a szakhatóságok jogszabály alapján adott hozzájárulását is, ezért az engedély kiadásának nincs akadálya. - 3/8 -

5 A Ket. 29. (4) bekezdés b) pontja alapján a Bányakapitányság mellőzte az ügyfelek értesítését, mert az eljárás megindítása után nyolc napon belül érdemben döntött. A Bányakapitányság döntésének rendelkezéseit az alábbiak indokolják: 1. Az évi XLVIII. törvény (Bt.) 2. az emberi élet, az egészség, a környezet, a termőföld és a tulajdon védelmének érvényesülésének biztosítását írja elő. 2. A Rendelet 35. határozza meg az építési tevékenység ellenőrzéséhez a helyszínen tartandó dokumentumokat. 3. A Rendelet 12. vonatkozik a bejelentési kötelezettség előírására. A bejelentés adattartalmát a 7. melléklet határozza meg. 4. A 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 23. (1) bekezdés a tevékenység megkezdése előtti értesítési kötelezettséget ír elő. 5. A Rendelet 16. (2) és (3) bekezdése rendelkezik a felelős műszaki vezető bejelentésének kötelezettségéről. 6. A Rendelet 17. d) pontja a próbaüzem feltételeinek előírását tartalmazza. 7. A Rendelet 17. e) pontja tartalmazza a használatba vételi engedély kérésének kötelezettségére történő felhívás előírását. 8. A Rendelet 10. ba) pontja más jogszabályban előírt engedélyek beszerzésének kötelezettségét írja elő. 9. A Rendelet 17. b) pontja a biztonsági övezetek mértékének megjelölését írja elő. 10. A Rendelet 11. (2) bekezdés az engedély hatályáról rendelkezik. 11. A évi CXL. törvény (Ket.) 44. (2) bekezdés szerint a döntésre jogosult hatóság döntésének meghozatalánál kötve van a szakhatóság jogszabályon alapuló állásfoglalásához A Kérelmező a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006 (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. alapján megkereste az érintett szakhatóságokat és a benyújtott tervhez csatolta állásfoglalásukat. Az érintett szakhatóságok részéről: Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség án kelt, KTF: /2014. számú, PMKH Érdi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal én kelt, PE-06D/OR/698-2/2014. számú, PMKH Növény és Talajvédelmi Igazgatósága én kelt, PEF/TO/167-4/2014 számú előzetes szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben érvényesített feltételek mellett hozzájárult az építési engedély jóváhagyásához. Zsámbok Község Jegyzője én kelt, 198/2014/Ált. számú, Vácszentlászló Község Jegyzője án kelt, 340/1/2014. számú előzetes szakhatósági állásfoglalásában kikötések nélkül hozzájárult az építési engedély jóváhagyásához. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal án kelt, KEF /2014. számú végzésével az eljárást megszüntette. Az érdekelt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat az alábbiak szerint indokolták: Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Megállapítottam, hogy Felügyelőségen előzetes vizsgálati eljárás folyt tárgyi ügyben, - 4/8 -

6 amelynek lezárásaként hozott KTVF: /2011. számú határozat szerint a tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs. A kérelmet, a csatolt tervszámú tervdokumentációt, valamint a rendelkezésemre álló dokumentumokat átvizsgáltam. A megvalósítás során a Tura-8 gyűjtőállomás és a Zsámboki csomópont között egy DN5O PN63 méretű acél gázvezeték épül. A tevékenység során a munkaterület és a tevékenység jellege miatt élővízbe szennyezőanyag nem kerülhet. A tevékenység szennyvízkeletkezéssel nem jár. A Felügyelőségnek a terület szennyezettségéről nincs tudomása, a kitermelt föld részben visszatöltésre kerül. A létesítés során elsősorban szigetelő anyag, műanyag, csomagolási hulladékok, egyéb építési törmelék keletkezésével kell számolni. Az építés során a keletkező hulladékokat fajta szerint szelektíven, az előírások szerint gyűjtik, illetve kezelik. A tárgyi beruházással érintett terület országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet és a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 23. (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Továbbá a tárgyi terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetet nem érint. Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érinti. Levegőtisztaság-védelmi kikötéseimet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII 23,) Korm. rendelet 26. (2) bekezdése alapján adtam meg. A hatáskörömhe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumentációt elbírálva megállapítottam, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint kikötéseim betartásával a tervezett tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi érdekel nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.. Kérem a Tisztelt Engedélyező Hatóságot, hogy az alábbi szakaszt közölje határozatában: Felhívom a figyelmet a következőkre: A KTVF: /2011. számú határozatban foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] 13. (3) bekezdésének j) pontja alapján, a felelős műszaki vezetőnek az építmény használatbavételi engedélyezéséhez a 14. szerinti tartalmú nyilatkozatot kell tennie. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. (3) bekezdésének i) pontja értelmében, az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, - az építési napló alapján - az építési és bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról a felelős műszaki vezetőnek el kell készíteni az 5. számú melléklet szerinti I., illetve II. jelű építési/bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a hulladék kezelését igazoló dokumentumokkal (14. g) pont) együtt be kell nyújtani a használatbavételi engedélyezési eljárás során a felelős műszaki vezető nyilatkozatához csatolva. A felelős műszaki vezetőnek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. (3) bekezdés n) pontja alapján értesítenie kell a Felügyelőséget arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési és bontási hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. mellékletében előírt mennyiségi küszöbértéket. Amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építkezés során keletkezett hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a 45/2004. (VII. 26.) - 5/8 -

7 BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. mellékletében előírt mennyiségi küszöbértéket, a felelős műszaki vezető használatbavételi engedélyezéshez megtett nyilatkozatának erre is ki kell térnie. Az építés során keletkező hulladékok szelektív gyűjtését és lehetőség szerint minél nagyobb arányú hasznosítását biztosítani kell. A szelektíven gyűjtött hulladék esetében előnyben kell részesíteni a hulladékhasznosítást az ártalmatlanítással szemben. Az építés során keletkező hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el és arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók át (hasznosításra, ártalmatlanításra). Az építési tevékenység során keletkezett hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási ás adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint be kell tartani. Előzetes szakhatósági állásfoglalásomat a Magyar Bányászati ás Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20. ) Korm. rendelet 4/A. (1) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 9. pontja, a közigazgatási hatósági eljárás ás szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (8) bekezdése, és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 30. b) pontja, 31. c) pontja, 1. számú mellékletének IV. 5. pontja alapján adtam meg. PMKH Érdi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal A MOL Nyrt. Beruházás előzetes szakhatósági állásfoglalást kért hatóságomtól a MOL Nyrt. KTD Tura mezőfejlesztés, Tura-Zsámbok közötti gerincvezeték építése ügyében. A szakhatósági hozzájárulást következőkre tekintettel adtam meg: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (8) bekezdés alapján a Korm. r. 13. (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet érintő ügyben az ügyfél az eljárás megindítása előtt meghatározott joga érvényesítésére irányuló eljárásban felhasználható szakhatósági állásfoglalást kérjen. A Korm. rendelet 3. sz. melléklete A/ fejezete I. pontja tartalmazza azokat a szakkérdéseket, amelyeket más hatóság előtt indult eljárásban a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerv vizsgálhat. A tárgyi beruházás a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény értelmében közérdekű célt valósít meg. A kérelem áttekintése után megállapítottam, hogy a MOL Nyrt. megbízásából eljáró Petrolterv Kft. tervező által megbízott Stonehenge 2002 Kft. a tárgyi beruházáshoz kapcsolódóan örökségvédelmi hatástanulmányt készített A hatástanulmány szerint a vezeték keresztezi a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) által vezetett hatósági nyilvántartásban az azonosító Számú Zsámbok 5., Bőgő-völgy nevű nyilvántartott régészeti lelőhelyet. Ennek ismeretében a tervező módosította a vezeték nyomvonalának terveit olyan módón, hogy az elkerülje a lelőhelyet. Mivel azonban a vezeték több lelőhely által is meghatározott régészeti érdekű területen halad ezért a beruházás földmunkáinak végzése során régészeti megfigyelést írtam elő. A régészeti megfigyelés eredményeinek függvényében megelőző feltárásra (próba illetve teljes felületű feltárásra) is sor kerülhet. Döntésemnél figyelembe vettem a Korm. rendelet 30. (1) bekezdésének szempontjait A kulturális örökség védelméről szőlő, többször módosított évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 19. (1) bekezdése illetve a Korm. rendelet 28. (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a régészeti lelőhelyeket lehetőleg el kell - 6/8 -

8 kerülni. A Kötv. 22. (1) bekezdés értelmében a régészeti lelőhelynek a beruházáshoz kapcsolódó földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző feltárást kel végezni. A Kötv. 22. (2) bekezdés a) pontja értelmében, a megelőző feltárás keretében, régészeti megfigyelést kell előírná ha a régészeti örökségi elemek előfordulása szórványos, vagy ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét, illetve a régészeti lelőhely korábbi bolygatása esetén. A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés (Kötv pont) célja a beruházás földmunkájának helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, a régészeti örökség elemeinek tudományos módszerrel történő felkutatása és dokumentálása. Ennek függvényében a hatósága Kötv. 22. és Korm. rendelet 30. -a alapján próba-, illetve teljes felületű feltárást írhat elő. A hatóság a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja.. A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20. (2) bekezdése és a Korm. rendelet 21. (1) bekezdése rendelkezik. A régészeti szakfeladatokra a Kötv. 22. (4) bekezdése szerinti szerződést kell kötni. A beruházó költségviselését a 19. (3) bekezdése írja elő. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás a Korm. rendelet 13. (2) bekezdése értelmében hat hónapig érvényes. Hozzájárulásomat a Korm. rendelet 3. számú mellékletének A./ fejezet I. pontjába foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében kikötésekkel adtam meg. A szakhatóság eljárását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. -a szabályozza. Hatáskörömet a Korm. rendelet 13. (1) bekezdése, illetékességemet az I. melléklet 13. sora állapítja meg. PMKH Növény és Talajvédelmi Igazgatósága A Petrolterv Kft a fenti bányahatósági építési engedélyezési eljárásában kérte előzetes szakhatósági állásfoglalásunkat a számú tervdokumentáció és a korábban készített rekultivációs talajvédelmi terv alapján. Figyelembe véve, hogy a Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala által lefolytatott időleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárásban ismertettük a részletes talajvédelmi előírásokat, a fenti feltételekkel megadom a szakhatósági állásfoglalást. Ezen szakhatósági állásfoglalást a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. e) pontjának előírása alapján adtam ki. Zsámbok Község Jegyzője Zsámbok Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (XI. 30.) rendelete (továbbiakban Ör) határozza meg a község helyi építési szabályzatát. A szabályzat IV. fejezete tartalmazza az Értékvédelem leírását, az 1. melléklete pedig a helyi védettségű épületeket. A benyújtott iratokból megállapítható, hogy a tervezett fejlesztés nem érint helyi védettségű területet. Vácszentlászló Község Jegyzője Hivatkozva a tervszámon PETROLTERV Fővállalkozó és Tervező Kft. által megküldött március 27-én kelt MOL Nyrt. TASZ beruházás megbízásából tett megkeresése alapján a szakhatósági hozzájárulást megadom, azzal, hogy a Vácszentlászló közigazgatási területén érintett részek nem állnak helyi védettség alatt. Tura mező fejlesztés projekt tárgyában fent írt tervszámú iratok áttekintése alapján figyelemmel Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (V.30.) rendeletére megállapítottam, hogy az nem ellentétes a helyi előírásokkal, illetve azt, hogy az érintett területek helyi védelem alatt nem állnak, s ennek alapján a szakhatósági hozzájárulást, feltétel nélkül megadtam. - 7/8 -

9 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal A Bányakapitányság által megküldött dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a létesítmény természetes gyógytényezőt nem érint, ezért szakhatósági állásfoglalás kiadására nem rendelkezem hatáskörrel. A beterjesztett terv a tervezői nyilatkozat szerint az élet- és vagyonvédelem követelményeit kielégíti, az érintett szakhatóságok a terv kivitelezéséhez hozzájárultak. A Bányakapitányság az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatosan felhívja a figyelmet az alábbi jogszabályi előírásokra: A bányavállalkozó tevékenységét a Bt. 2. -ban előírt követelmények teljesítésével és a Bt. III. Részben meghatározott általános szabályok szerint köteles végezni (Bt. 7. (1) bekezdés). Ennek keretében a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény és végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a tűz elleni védekezésről szóló évi XXXI. törvény vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani. A Bányakapitányság a Bt. 44. (1) bekezdés e) pontja alapján biztosított hatáskörében a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. -ban megállapított illetékességgel bírálta el a kérelmet, a határozatát a Ket ában foglaltak alapján, a Ket. 72. (1) bekezdésében foglaltak szerint adta ki. A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. (3) bekezdése, valamint a 99. (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő. Budapest, május 12. Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából Lőrincz György osztályvezető A Bányakapitányság a végzését postai kézbesítés útján tértivevénnyel, az alábbiakkal közli: 1. MOL Nyrt Budapest, Október huszonharmadika u PMKH Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, 2100 Gödöllő, Pf Petrolterv Kft Szaeged, Tisza L krt Irattár Hirdetményi úton (ingatlantulajdonosok): 1. Vácszentlászló Község Jegyzője, 2115 Vácszentlászló, Zsámboki u. 2/a. 2. Zsámbok Község Jegyzője, 2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér MBFH Webester Hivatali kapun: 1. Országos Tisztifőorvosi Hivatal (ANTSZOTH) 2. PMKH Érdi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal (JH13ERDI) 3. Vácszentlászló Község Jegyzője (VACSZENTPH) 4. Zsámbok Község Jegyzője (HIVATAL1) 5. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (PMKI) - 8/8 -

10 Település Hrsz Tulajdonos Irszám Helység Utca_házszám Vácszentlászló 060/8 Sziráki Szilárd 2114 Valkó Kossuth L. u. 5. Vácszentlászló 060/8 Balogh Zoltán 2115 Vácszentlászló Nyárfa u. 5. Vácszentlászló 060/8 Balogh Tamás 2115 Vácszentlászló Nyárfa u. 5. Vácszentlászló 060/8 Bimbó Ferenc 2115 Vácszentlászló Kossuth L. u. 35. Vácszentlászló 060/8 Bimbó Ferencné 2115 Vácszentlászló Kossuth L. u. 35. Vácszentlászló 060/8 Magyar István 2115 Vácszentlászló Turai u. 15/A Vácszentlászló 060/8 Makádi Ferencné 2115 Vácszentlászló Mező u. 23. Vácszentlászló 060/8 Makádi Zoltán Tibor 2115 Vácszentlászló Jókai u. 33. Kocsó Ilona (elhunyt) Vácszentlászló 060/8 Ügygondnok: 2100 Gödöllő Dózsa György u. 18. dr. Mészáros Erika Vácszentlászló 060/8 Romhányi Jánosné 2115 Vácszentlászló Kossuth u. 53. Vácszentlászló 060/8 Sziráki Mihályné 2115 Vácszentlászló Deák Ferenc u. 11. Káposzta Margit Vácszentlászló 060/8 Ügygondnok: dr Gödöllő Dózsa György u. 18. Mészáros Erika Vácszentlászló 060/8 Zólyomi József 2194 Tura Aradi u. 3. Vácszentlászló 060/8 Jankovics Mihály 2115 Vácszentlászló Petőfi Sándor u. 30. Vácszentlászló 060/8 Maszlag Mihály 2115 Vácszentlászló Tompa Mihály u. 7. Vácszentlászló 060/8 Maszlag Zoltán 2115 Vácszentlászló Tavasz u. 24. Vácszentlászló 060/8 Maszlag Mihályné 2115 Vácszentlászló Tavasz u. 22. Vácszentlászló 060/8 Répás Ferencné 2115 Vácszentlászló Mező u. 17. Vácszentlászló 060/8 Szira Ferenc 2115 Vácszentlászló Mező u. 22. Vácszentlászló 060/8 Szira Ferencné 2115 Vácszentlászló Mező u. 22. Vácszentlászló 060/8 Szira Krisztina 2115 Vácszentlászló Mező út 22 Vácszentlászló 060/8 Somogyi Istvánné 7011 Alap Honvéd u. 20 Vácszentlászló 060/8 Pribék Miklósné 7018 Pusztaegres Hatvani u. 17 Vácszentlászló 060/8 Farkas János 7003 Sárbogárd Kölcsey Ferenc u. 17 Vácszentlászló 060/8 Tósoki Györgyné 7000 Sárbogárd Szent István u. 109 Vácszentlászló 060/8 Farkas Gábor 7003 Sárbogárd Erkel Ferenc u. 50 Vácszentlászló 060/8 Balogh László 2100 Gödöllő Fácán sor 77. I/3. Vácszentlászló 060/8 Balogh Elek Györgyné 2114 Valkó Rét köz 1. Vácszentlászló 060/8 Horváth Józsefné 2100 Gödöllő Észak utca 7 Vácszentlászló 060/8 Tóth Józsefné 2114 Valkó Deák Ferenc u. 4. Vácszentlászló 060/8 Horváth József 2182 Domony Völgyi út 4. Vácszentlászló 060/8 Gódor Lászlóné 2115 Vácszentlászló Fő u. 1/B. Gódor László Vácszentlászló 060/8 (elhunyt) Ügygondnok: dr Gödöllő Dózsa György u. 18. Mészáros Erika Vácszentlászló 060/8 Jermi Andrásné 2115 Vácszentlászló Turai út 8. Vácszentlászló 060/8 Kolozs László 2100 Gödöllő Diófa u. 13. Vácszentlászló 060/8 Kondákor Lajosné 2115 Vácszentlászló Turai út 8/A. Vácszentlászló 060/8 Horváth Zoltánné 2115 Vácszentlászló Mező út 6. Vácszentlászló 060/8 Kondákor Lajos 2115 Vácszentlászló Turai út 8/A. Vácszentlászló 060/8 Pető János 2114 Valkó Szabadság út 129. Vácszentlászló 060/8 Pető Jánosné 2115 Vácszentlászló Valkói út 10. Vácszentlászló 060/8 Tóth András 2115 Vácszentlászló Jókai Mór u. 16. Vácszentlászló 060/8 Tóth Andrásné 2115 Vácszentlászló Jókai Mór u. 16. Vácszentlászló 060/8 Tóth István 2115 Vácszentlászló Mező út 8. Vácszentlászló 060/8 Tóth Istvánné 2115 Vácszentlászló Mező u. 8. Vácszentlászló 060/8 Székhelyi József 6000 Kecskemét Bakule Márton.u. 7/4. Vácszentlászló 060/8 Szalontai József 2115 Vácszentlászló Mező u. 3.

11 Vácszentlászló 060/8 Furulyás János 2115 Vácszentlászló Fő u. 34. Vácszentlászló 060/8 Maszlag Gábor Zoltán 2115 Vácszentlászló Jókai u. 17. Vácszentlászló 060/8 Horváth Éva 2100 Gödöllő Észak út 2/A. Vácszentlászló 060/8 Szabó Istvánné 2115 Vácszentlászló Kossuth u. 25. Vácszentlászló 060/8 Sibak Mihály 2100 Gödöllő Dobó Katica u. 33. Vácszentlászló 060/8 Gurbi András László 2114 Valkó Kossuth út 35. Vácszentlászló 060/8 Maszlag Józsefné 2114 Valkó Szabadság u. 165/A. Vácszentlászló 060/8 Pető Jánosné 2115 Vácszentlászló Kossuth L. u. 97. Vácszentlászló 060/8 Hasznosi János 5126 Jászfényszaru Attila u. 6. Vácszentlászló 060/8 Mészáros István 2116 Zsámbok Akácfa u. 20. Vácszentlászló 060/8 Dr. Zólyomi József 2115 Vácszentlászló Kossuth L. u. 87. Vácszentlászló 060/8 Sára László Andrásné 2115 Vácszentlászló Turai út 4. Vácszentlászló 060/8 Szabó Andrásné 2118 DÁNY Sípos utca 1 Vácszentlászló 060/8 Tusor Krisztina 2100 Gödöllő Tábornok u. 17 Mészáros Zoltán Vácszentlászló 060/8 Ügygondnok: Krácserné Mészáros 3042 Palotás Sugár út 34. Zsuzsanna Vácszentlászló 060/8 Krácserné Mészáros Zsuzsanna 3042 Palotás Sugár út 34. Vácszentlászló 060/8 Mészáros Mária 3042 Palotás Sugár út 34. Vácszentlászló 060/8 Pribeli Ferenc 2115 Vácszentlászló Petőfi u. 18. Vácszentlászló 060/8 Varga Zoltán Mihályné 2114 Valkó Deák Ferenc u. 4/B Vácszentlászló 058 Vácszentlászló Község Zsámboki út 2/a Vácszentlászló Önkormányzata

12 Település Hrsz Tulajdonos Irszám Helység Utca_házszám Zsámbok 090 Hajdú Mihály 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Fő út 54 Zsámbok 090 Papp Sándorné 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Zsámboki út 18 Zsámbok 090 Király Ferenc 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Tompa Mihály utca 3 Zsámbok 090 Tóth Józsefné 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Kossuth utca 66 Zsámbok 090 Sára Józsefné 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Zsámboki utca 5 Zsámbok 090 Mészáros József 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Tompa u. 1/B Zsámbok 090 Sára József 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Zsámboki utca 5 Zsámbok 090 Tóth Józsefné 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Zsámboki út 16 Zsámbok 090 Bottlik Ferenc 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Fő út 41 Zsámbok 090 Cseri László 2100 GÖDÖLLŐ Arany J. utca 35 Zsámbok 090 Furulyás János 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Fő utca 34 Zsámbok 090 Répai Géza 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Fő utca 3. Zsámbok 090 Makádi Lászlóné 2116 ZSÁMBOK Zöld út 8 Zsámbok 090 Darnyik Jánosné 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Petőfi utca 29 Zsámbok 090 Nagy József 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Valkói út 6 Zsámbok 090 Berneczei Zsolt 1203 BUDAPEST Hársfa sétány Zsámbok 090 Basa János 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Tompa Mihály utca 2 Zsámbok 090 Magyar István 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Turai utca 15/a Zsámbok 090 Kajon János 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Zsámboki út 31 Zsámbok 090 Takács András 2194 TURA Vásártér u. 4. Zsámbok 090 Takács Boglárka 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Fő út 20 Zsámbok 090 Budavári Mihály 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Fő utca 88 Zsámbok 090 Takács Andrásné 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Fő utca 20 Zsámbok 092/4 Pintér Gábor 2116 ZSÁMBOK Nagyboldogasszony utca 17. Zsámbok 092/4 Pintér Józsefné 2116 ZSÁMBOK Nyárfa út 1 Zsámbok 092/4 Sára Józsefné 2116 ZSÁMBOK Május 1. utca 2 Zsámbok 092/4 Botlik József 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Petőfi út 10 Zsámbok 092/4 Szabó István 2116 ZSÁMBOK Deák Ferenc utca 51 Zsámbok 092/4 Szabó Andrásné 2116 ZSÁMBOK Szent István út 29 Zsámbok 092/4 Szabó Jánosné 2116 ZSÁMBOK Nagydiófa utca 29 Zsámbok 092/4 Trombitás Pálné 2116 ZSÁMBOK Arany János utca 39 Zsámbok 092/4 Szabó István 1225 BUDAPEST Tenkes út 4/H. I. emelet Zsámbok 092/4 Szabó András 8595 KUP Fő út 34. Zsámbok 092/4 Szabó Szabolcs János 2116 ZSÁMBOK Deák Ferenc utca 22 Zsámbok 092/4 Szabó Attila 5126 JÁSZFÉNYSZARU Sallai J. u. 33 Zsámbok 092/4 Budavári Mihály 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Fő utca 88 Zsámbok 092/4 Sára József 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Zsámboki utca 5 Zsámbok 092/4 Magyar Istvánné 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Jókai Mór utca 45 Zsámbok 092/4 Magyar István 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Turai utca 15/a Zsámbok 092/4 Kondákor Lajosné 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Turai út 8/A Zsámbok 092/4 Kondákor Lajos 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Turai út 8/A Zsámbok 092/4 Kiss Dénes 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Turai út 12/A Zsámbok 092/4 Horváth Zoltánné 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Mező u. 6. Zsámbok 092/4 Varga Lászlóné 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Fő utca 38 Zsámbok 092/4 Rab Jánosné Ügygondnok: Dr. Mészáros Erika 2116 ZSÁMBOK Rákóczi utca 7 Zsámbok 092/4 Gerláti István, Ügygondnok: Dr Vácszentlászló Mező u. 6. Mészáros Erika 2100 Gödöllő Dózsa György u. 18 Zsámbok 092/4 Szabó Andrásné 2116 ZSÁMBOK József Attila út 33 Zsámbok 092/4 Molnárné Szabó Ilona 1112 BUDAPEST Felső határ út 2/C C/I/9. Zsámbok 092/4 Budavári Mihályné 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Fő utca 88 Zsámbok 092/4 Urbán János 2116 ZSÁMBOK Turai út 10 Zsámbok 092/4 Juhász Józsefné 2116 ZSÁMBOK Szent Erzsébet tér 14 Zsámbok 092/4 Urbán Tibor 5126 JÁSZFÉNYSZARU Sallai utca 22 Zsámbok 092/4 Szabó Lászlóné 2116 ZSÁMBOK Szent István utca 43 Zsámbok 092/4 Kiss Jánosné 2115 VÁCSZENTLÁSZLÓ Turai út 12/A Zsámbok 092/4 Sibak József 2100 GÖDÖLLŐ Premontrei utca 14 ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zsámbok 093/1 Használati jog: MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ 2116 ZSÁMBOK Bajza tér 1 Pf.4 ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET Zsámbok 094/49 Szabó János 1221 BUDAPEST Honfoglalás út 78. Zsámbok 094/49 Tóth Jánosné 1221 BUDAPEST Tokaji út 4 Zsámbok 094/49 Kókai Tiborné 2116 ZSÁMBOK Turai utca 48

13 Zsámbok 094/49 László Imre 3016 BOLDOG Munkácsy út 3 Zsámbok 094/49 Palócz Sándorné 5126 JÁSZFÉNYSZARU Honvéd út 37 Zsámbok 094/49 Koczka Antal 5126 JÁSZFÉNYSZARU Gyöngyvirág u. 5 Zsámbok 094/49 Koczka László 5126 JÁSZFÉNYSZARU Bajcsy-Zs. U. 17 Zsámbok 094/49 Koczka Tamás 5126 JÁSZFÉNYSZARU Bajcsy-Zs. U. 17 Zsámbok 094/49 Kakucska Mihály 1225 BUDAPEST Kossuth L. u /43. Zsámbok 094/49 Pálinkás Tibor 2252 TÓALMÁS Szabadság utca 12 Zsámbok 094/48 Lapu Sándor 2116 ZSÁMBOK Turai út 4 Zsámbok 094/48 Lapu Sándorné 2116 ZSÁMBOK Turai út 4 Zsámbok 094/22 ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2116 ZSÁMBOK Bajza tér 1 Zsámbok 094/21 Pásztor Sándor, Ügygondnok: Dr TURA Dózsa Gy. u. Mészáros Erika 2100 Gödöllő 18. Zsámbok 094/21 Kiss Antalné 2116 ZSÁMBOK Halász utca 16 Zsámbok 094/21 Csorba Lászlóné 2100 GÖDÖLLŐ Szent János u /10. Zsámbok 094/21 Csorba István, Ügygondnok: Dr TURA Dózsa Gy. u. Mészáros Erika 2100 Gödöllő 18. Zsámbok 094/21 Majzik József 2116 ZSÁMBOK Deák Ferenc utca 69 Zsámbok 094/21 Dodog József 2194 TURA Bartók Béla út 12/A Zsámbok 094/21 Pintér Attila 2100 GÖDÖLLŐ Kazinczy körút 11. I/5. Zsámbok 094/21 Pintér Attila 2255 Szentlőrinckáta Turai u. 12 Zsámbok 094/21 Bárdi Sándorné 2116 ZSÁMBOK Nyárfa u. 16/A Zsámbok 094/21 Rab Jánosné Ügygondnok: Dr. Mészáros Erika Zsámbok 094/20 Rácz Istvánné 1170 BUDAPEST XVII. Ker. Dallamos utca 65 Zsámbok 094/20 Rácz László 1145 BUDAPEST Újvilág u. 15. fsz. 3. Zsámbok 093/19 Sára Péterné 2194 TURA Szent István út 99. Zsámbok 093/18 Áts Etele 2194 TURA Rákóczi út 123 Zsámbok 093/17 Gólya Katalin 2194 TURA Arany J. út 58 Zsámbok 093/17 Gólya Márton 2194 TURA Arany J. út 58 Tulajdonos: Magyar Zsámbok 099 Állam Vagyonkezelő: Közlekedésfejlesztési 1024 Budapest II. ker., Lövőház u. 39. Koordinációs Központ Zsámbok 0101/18 Morvay Tamás ZSÁMBOK Gödöllő VILLA BARBARA Franciaország Rákóczi utca 7 Dózsa Gy. u Les Rouvieres VIMS SUR CARAMI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ Zsámbok 0101/7 ÉS ÉRTÉKESÍTŐ 2116 ZSÁMBOK Pf. 4. SZÖVETKEZET Németország Zsámbok 0101/19 Gracza Edit Schickhardt STR.42 Göppingen

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Kaláz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász Szentendrei

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Budapesti Bányakapitányság 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

HIRDETMÉNY. Budapesti Bányakapitányság 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG HIRDETMÉNY A Budapesti Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre:

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. augusztus 15-től BBK/1345-12/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki).

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki). MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1080-3/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu HIRDETMÉNY A Szolnoki Bányakapitányság

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1400-6/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Duna-Dráva Cement

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály JOGERŐS 2010. február 10-től. BBK/48/4/2010. Üi.: Szalai Ferenc Tel.: +3613731807 Tárgy: műszaki üzemi terv jóváhagyása SZŰCS-FUVAR

Részletesebben

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: CM/19207-13/2012 Tárgy: MVM NET Zrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: CM/19207-13/2012 Tárgy: MVM NET Zrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Miskolci hatósági iroda Iktatószám: CM/19207-13/2012 Tárgy: MVM NET Zrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) MVM NET Zrt. (1031

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

HATÁROZAT. bányatelket módosítja

HATÁROZAT. bányatelket módosítja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2400-9/2013. Üi.: Lőrincz György Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.:06/1-373-1814 Mobil: 06-20-772-5997 gyorgy.lorincz@mbfh.hu

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

Jogerős: 2011. szeptember 26-tól

Jogerős: 2011. szeptember 26-tól BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1881-15/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 26-tól Tárgy: Bugyi IX.- homok,

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG a határozat jogerős 2011. szept. 23-án BBK/1263-18/2011. Üi.: Szalai Ferenc Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: +3613731807 Tárgy: kitermelési műszaki üzemi terv

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. szám: PBK/2815-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Budapesti Bányakapitányság 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

HIRDETMÉNY. Budapesti Bányakapitányság 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG HIRDETMÉNY A Budapesti Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2364-2/2013. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu Tárgy: Magyar Szlovák

Részletesebben

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14.

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.sz.: BBK/778-5/2013. Üi.: Kókay Ágoston Tel.: 06-1-373-1809 Email: agoston.kokay@mbfh.hu Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős:

Részletesebben

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

Tárgy: fellebbezés elbírálása

Tárgy: fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1348-2/2013. Bérces Tamás : (06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: fellebbezés elbírálása Revir Kft.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33863-11/2012. Tárgy: Ócsa, Szociális Családiház-építési Program

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/156-8/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. április 24-től BBK/3414-13/2013. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

HATÁROZAT. helye: Békés megyében, Szeghalom területén a HHE-Déva-K-3 jelű kútban

HATÁROZAT. helye: Békés megyében, Szeghalom területén a HHE-Déva-K-3 jelű kútban MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/452-5/2014. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. április 30. Tárgy: robbanóanyag felhasználási

Részletesebben

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!)

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!) Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu 11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/172-32/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2014. június

Részletesebben

FGSZ Zrt. fáklya áthelyezése és kerítés cseréje Szombathely gázátadó állomáson építési engedélye. FGSZ Zrt. jogerős: 2013. 07. 02.

FGSZ Zrt. fáklya áthelyezése és kerítés cseréje Szombathely gázátadó állomáson építési engedélye. FGSZ Zrt. jogerős: 2013. 07. 02. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/554/15/2013. Hiv. szám: P11326/066/2013.K Ügyintéző: Kertész László Ügyintézőjük: dr. Földvári Erika : (06-88) 576-633 Mell.:

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Tárgy: A Körös" megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása.

Tárgy: A Körös megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. október 17-től jogerős. SZBK/1714-29/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics bányatelek - kitermelési műszaki üzemi terv HATÁROZAT

Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics bányatelek - kitermelési műszaki üzemi terv HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/4482-25/2010. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06/1-373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. V. 16-tól Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A célkitermelőhely a Dör 099 hrsz.-ú ingatlanon, az alábbi koordinátákkal lehatárolt területen

HATÁROZAT. 1. A célkitermelőhely a Dör 099 hrsz.-ú ingatlanon, az alábbi koordinátákkal lehatárolt területen MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2104-15/2012. Ügyintéző: Eper Gábor :(06-88) 576-643 :(06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Dör CVK-A-006/M85 célkitermelőhely

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1108-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: engedély kiadása iránti kérelmet

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Jogerős: 2013. június 20-tól HATÁROZAT

Jogerős: 2013. június 20-tól HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/3050-23/2012. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail: tamas.haraszti@mbfh.hu Lasselsberger

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett Ügyintéző: Herczeg Tibor : (06-88) 576-645 : (06-88) 576-646 E-mail: tibor.herczeg@mbfh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37.

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3505-8/2012. Hiv. szám: F7119-3983-14/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja.

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/1160-16/2011. Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (46) - 503764

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: MBK/2477-24/2012. Üi.: Lopotnyik András ( :46/503-762; 20/7725-994)

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3160-5/2012. Tárgy: Nagytarcsa, Kökény utca, Bodza utca, Bíborka

Részletesebben

A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése

A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése II. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese 2013. április 15-16.

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001 Szolnok,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74251-1-12/2010. Tárgy: Transz-Depar Kft. el zetes El adó: dr. Séra Judit (jogi) vizsgálati eljárása. Lovrityné (összefogó)

Részletesebben

ADATLAP Engedély iránti kérelemhez a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet (továbbiakban R.) alapján

ADATLAP Engedély iránti kérelemhez a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet (továbbiakban R.) alapján ADATLAP Engedély iránti kérelehez a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet (továbbiakban R.) Érkezett: (Hatóság tölti ki!) Építény egnevezése: Kieelt jelentőségű beruházás: Korányrendelet száa: Kérelezett engedély

Részletesebben

Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben

Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben Kerekes Ferenc Gázelosztó Szakági Műszaki Bizottság elnöke Az előadás szól a 1. A biztonsági szabályzat szükségességéről 2. A 80/2005. (X. 11.) GKM

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. június 16-án MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Budapesti Bányakapitányság 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

HIRDETMÉNY. Budapesti Bányakapitányság 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG HIRDETMÉNY A Budapesti Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. január 11-én PELSOLAJ Szénhidrogén Kutató és

Részletesebben

{0rVszámú előterjesztés

{0rVszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {0rVszámú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., volt l. sz. törzsgyári agyagbánya területén vízjogi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95.167-1-12/2013. Ea: dr. Hofszang Brigitta Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: Előadó: KTVF: 2297-1/2012. dr. Kádár Judit Niedermayer József Szigetvári Katalin Józsa Judit Kubik Roland Kérjük,

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai A jogszabályi változások gázipari aktualitásai Szabados Gábor Magyar Bányászati Hivatal A jogi szabályozásról általánosságban A rövid közelmúlt jogszabály termése : 2003. év: 133 törvény; 284 kormányrendelet;

Részletesebben