Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t [2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t [2."

Átírás

1 dlllll awa 11 -Ilit"i Í1~1I v A\ ; 11111_ 1111 / ,. G:sxá ytíkés Fliv*tal a +ári\ --j /.11 b ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő r!, ez, R`n t1.7. Módosító iavaslat Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 40. (1) bekezdése alapján az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslathoz az alábbi, egymással szoros tartalm i összefüggésben álló pontok szerinti módosító javaslato t terjesztjük el ő, egyúttal kérjük, hogy a módosító javaslatunkat az Országgy űlé s Gazdasági bizottsága vitassa meg : 1. A törvényjavaslat 2. -ának az elhagyását javasoljuk (a módosító javasla t elfogadása esetén a törvényjavaslat további -ainak számozása értelemszer űen változik): [2. (1) Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 142. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végz ő rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történ ő jogosulatla n hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek továbbá meg kell felelnie az általáno s információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését. (2) Az Eht (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép: (4) A (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést a tanúsító szervezet által történ ő, a számlázási informatikai rendszerre vonatkoz ó tanúsítással kéll igazolni. A számlázási rendszerre vonatkozó követelménye k teljesülése kizárólag informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftve r termékek és rendszerek elfogadott hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására akkreditált tanúsító szervezet által kiállítot t tanúsítvánnyal igazolható. (3) Az Eht a a következő (6)-(11) bekezdéssel egészül ki : mód_l_t466

2 (6) Az elektronikus hírközlési szolgáltatás díjának elszámolása alapjáu l szolgáló számlázási rendszer információbiztonsági megfeleltetéséről az engedélyes az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szól ó törvénynek megfelel ően és módon köteles gondoskodni. (7) A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a számlázási rendszer vizsgálatának a számlázó szoftveren túl a teljes, a számlázásban résztvevő rendszer technológiai vizsgálata szükséges, beleértve a számlázási folyamathoz szükséges összes releváns bemeneti adatot (pl. mérési, fogyasztási adatok) kezelő rendszerelemet. A vizsgálatnak ki kell terjednie a rendszerben alkalmazott számlázó szoftver termék konkrét beállításainak, telepítésének és üzemeltetésének ellenőrzésére is. (8) Amennyiben a számlázási rendszert üzemeltet ő szolgáltató komplex, sokfunkciós elektronikus információs rendszerének a számlázási rendsze r integráns része, a számlák kiállításához közvetlenül nem tartozó rendszerelemek nem esnek a tanúsítás hatáskörébe. (9) A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a tanúsít ó szervezet figyelembe veheti a számlázási rendszer részét képez ő számlázó szoftve r vagy komponenseinek meglévő termék tanúsítványait is. A logikai védelm i intézkedések számlázó szoftverre vonatkozó követelményeinek vizsgálata során a nyilvános, nemzetközi sérülékenységi adatbázissal nem rendelkez ő egyed i számlázó szoftverek esetén a vizsgálatnak ki kell terjednie a számlázó szoftve r forráskód szintű elemzésére is. (10) A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kel l a) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditált státuszt igazoló okirattal, b) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k alapuló tanúsítására vonatkozóan legalább 3 éve fennálló akkreditált státusszal, c) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditáció alapján végzett legalább 3 referenciával, és d) legalább két olyan felsőfokú szakemberrel, akinek szakirányú képzettsége és ké t év igazolt tanúsítási gyakorlata van. (11) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömeg ű személyes adatok védelme érdekében a tanúsító szervezetnek biztonság i szabályzattal, tanúsított informatika biztonsági irányítási rendszerrel kell rendelkeznie, valamint szerepelnie kell a minősített adatot, az ország alapvet ő biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érint ő vagy. a különleges biztonsági intézkedést igényl ő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormányrendelet szerinti, az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett irányad ó jegyzéken. (4) Az Eht a a következ ő (12) bekezdéssel egészül ki : 2

3 (12) A (3)-(11) bekezdésben szabályozott feltételeknek nem megfelel ő számlázási rendszerből kiállított számla érvénytelen. ] 2. A törvényjavaslat 3. -ának az alábbi módosítását javasoljuk : 3. Hatályát veszti az Elit (3)-(5) bekezdése. 3. A törvényjavaslat S. (1)-(4) bekezdéseinek az elhagyását javasoljuk (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdéseinek számozása értelemszer űen változik) : [(1) A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban : VET) 43. (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végz ő rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történ ő jogosulatla n hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek továbbá meg kell felelnie az általáno s információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani kell a z általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését. E bekezdé s alkalmazásában számlázási rendszer alatt a hálózati engedélyes számlázási rendszerén túl valamennyi villamosenergia-vásárlási szerz ődésben részes engedélyes értend ő. (2) A VET 43. (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (5) A (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés t tanúsító szervezet által történő, a számlázási informatikai rendszerre vonatkoz ó tanúsítással kell igazolni. A számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülése kizárólag informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftve r termékek és rendszerek elfogadott hazai vagy nemzetközi informatikai biztonság i módszertanon alapuló tanúsítására akkreditált tanúsító szervezet által kiállítot t tanúsítvánnyal igazolható. (3) A VET 43. -a a következő (7)-(12) bekezdéssel egészül ki : (7) A villamosenergia-felhasználás elszámolása alapjául szolgál ó számlázási rendszer információbiztonsági megfeleltetésér ől az engedélyes az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvénynek megfelelően és módon köteles gondoskodni. (8) A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a számlázási rendszer vizsgálatának a számlázó szoftveren túl a teljes, a számlázásban résztvevő rendszer technológiai vizsgálata szükséges, beleértve a számlázási folyamathoz szükséges összes releváns bemeneti adatot (pl. mérési, fogyasztási adatok) kezelő rendszerelemet. A vizsgálatnak ki kell terjednie a

4 rendszerben alkalmazott számlázó szoftver termék konkrét beállításainak, telepítésének és üzemeltetésének ellen őrzésére is. (9) Amennyiben a számlázási rendszert üzemeltet ő szolgáltató komplex, sok-funkciós elektronikus információs rendszerének a számlázási rendsze r integráns része, a számlák kiállításához közvetlenül nem tartozó rendszereleme k nem esnek a tanúsítás hatáskörébe. (10) A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a tanúsító szervezet figyelembe veheti a számlázási rendszer részét képez ő számlázó szoftver vagy komponenseinek meglév ő termék tanúsítványait is. A logikai védelm i intézkedések számlázó szoftverre vonatkozó követelményeinek vizsgálata során a nyilvános, nemzetközi sérülékenységi adatbázissal nem rendelkez ő egyedi számlázó szoftverek esetén a vizsgálatnak ki kell terjednie a számlázó szoftve r forráskód szintű elemzésére is. (11) A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kel l a) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditált státuszt igazoló okirattal, b) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k alapuló tanúsítására vonatkozóan legalább 3 éve fennálló akkreditált státusszal, c) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditáció alapján végzett legalább 3 referenciával, és d) legalább két olyan felsőfokú szakemberrel, akinek szakirányú képzettsége és ké t év igazolt tanúsítási gyakorlata van. (12) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömeg ű személyes adatok védelme érdekében a tanúsító szervezetnek biztonság i szabályzattal, tanúsított informatika biztonsági irányítási rendszerrel kel l rendelkeznie, valamint szerepelnie kell a min ősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érint ő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló (X. 19.) Kormányrendelet szerinti, az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett irányad ó jegyzéken." (4) A VET 43. -a a következ ő (13) bekezdéssel egészül ki : (13) A (4)-(12) bekezdésben szabályozott feltételeknek nem megfelel ő számlázási rendszerb ől kiállított számla érvénytelen ] 4. A törvényjavaslat 6. -ának az alábbi módosítását javasoljuk : 6. Hatályát veszti a VET 43. (4)-(6) bekezdése. 4

5 5. A törvényjavaslat 7. -a (2)-(5) bekezdéseinek az elhagyását javasoljuk (a módosít ó javaslat elfogadása esetén a további bekezdéseinek számozása értelemszer űen változik): [(2) A GET 100. (lb) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(lb) Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásáva l kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végz ő rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek továbbá meg kell felelnie az általáno s információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését. E bekezdés alkalmazásában számlázási rendszer alatt a szállítási rendszerüzemeltető és fáldgázelosztó számlázási rendszerén túl valamennyi földgáz-kereskedelmi é s egyetemes szolgáltatási szerz ődésben részes engedélyes értend ő." (3) A GET 100. (le) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (lc) Az (lb) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést tanúsító szervezet által történő, a számlázási informatikai rendszerr e vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A számlázási rendszerre vonatkoz ó követelmények teljesülése kizárólag informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszerek elfogadott hazai vagy nemzetköz i informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására akkreditált tanúsít ó szervezet által kiállított tanúsítvánnyal igazolható. (4)A GET a a következő (le)-(1j) bekezdéssel egészül ki : (le) A földgázfogyasztás elszámolása alapjául szolgáló számlázási rendsze r információbiztonsági megfeleltetésér ől az engedélyes az állami és önkormányzat i szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvénynek megfelelően és módon köteles gondoskodni. (lf) A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a számlázási rendszer vizsgálatának a számlázó szoftveren túl a teljes, a számlázásban résztvev ő rendszer technológiai vizsgálata szükséges, beleértve a számlázási folyamathoz szükséges összes releváns bemeneti adatot (pl. mérési, fogyasztási adatok) kezelő rendszerelemet. A vizsgálatnak ki kell terjednie a rendszerben alkalmazott számlázó szoftver termék konkrét beállításainak, telepítésének és üzemeltetésének ellenőrzésére is. (lg) Amennyiben a számlázási rendszert üzemeltet ő szolgáltató komplex, sok-funkciós elektronikus információs rendszerének a számlázási rendsze r integráns része, a számlák kiállításához közvetlenül nem tartozó rendszereleme k nem esnek a tanúsítás hatáskörébe. S

6 (lh) A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a tanúsító szervezet figyelembe veheti a számlázási rendszer részét képező számlázó szoftver vagy komponenseinek meglév ő termék tanúsítványait is. A logikai védelmi intézkedések számlázó szoftverre vonatkozó követelményeinek vizsgálata során a nyilvános, nemzetközi sér űlékenységi adatbázissal nem rendelkez ő egyedi számlázó szoftverek esetén a vizsgálatnak ki kell terjednie a számlázó szoftve r forráskód szintű elemzésére is. (li) A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kel l a) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditált státuszt igazoló okirattal, b) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k alapuló tanúsítására vonatkozóan legalább 3 éve fennálló akkreditált státusszal, c) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditáció alapján végzett legalább 3 referenciával, és d) legalább két olyan felsőfokú szakemberrel, akinek szakirányú képzettsége és ké t év igazolt tanúsítási gyakorlata van. (1j) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömeg ű személyes adatok védelme érdekében a tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, tanúsított informatika biztonsági irányítási rendszerrel kel l rendelkeznie, valamint szerepelnie kell a minősített adatot, az ország alapvet ő biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érint ő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormányrendelet szerinti, az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett irányad ó jegyzéken." (5) A GET a a következ ő (lk) bekezdéssel egész űl ki : (lk) Az (lb)-(lj) bekezdésben szabályozott feltételeknek nem megfelel ő számlázási rendszerb ől kiállított számla érvénytelen. ] 6.A törvényjavaslat 8. -ának az alábbi módosítását javasoljuk :: 8. Hatályát veszti a GET 100. (1 b)-(l d) bekezdése. 7.A törvényjavaslat 9. -a (3)-(5) bekezdésének az elhagyását javasoljuk (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): [(3) A Vksztv. 63. (5) és (6) bekezdéssel egészűl ki : 6

7 (5) Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végz ő rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek továbbá meg kell felelnie az általáno s információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés t tanúsító szervezet által történő, a számlázási informatikai rendszerre vonatkoz ó tanúsítással kell igazolni. A számlázási rendszerre vonatkozó követelménye k teljesűlése kizárólag informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftve r termékek és rendszerek elfogadott hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására akkreditált tanúsító szervezet által kiállítot t tanúsítvánnyal igazolható. (4) A Vksztv 63. -a a következ ő (8) (13) bekezdéssel egészül ki : (8) A víziközmű-szolgáltatás díjának elszámolása alapjául szolgál ó számlázási rendszer információbiztonsági megfeleltetésér ől az engedélyes az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvénynek megfelel ően és módon köteles gondoskodni. (9) A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a számlázási rendszer vizsgálatának a számlázó szoftveren túl a teljes, a számlázásban résztvevő rendszer technológiai vizsgálata szükséges, beleértve a számlázási folyamathoz szükséges összes releváns bemeneti adatot (pl. mérési, fogyasztási adatok) kezelő rendszerelemet. A vizsgálatnak ki kell terjednie a rendszerben alkalmazott számlázó szoftver termék konkrét beállításainak, telepítésének és üzemeltetésének ellen őrzésére is. (10) Amennyiben a számlázási rendszert üzemeltető szolgáltató komplex, sok-funkciós elektronikus információs rendszerének a számlázási rendsze r integráns része, a számlák kiállításához közvetlenül nem tartozó rendszerelemek nem esnek a tanúsítás hatáskörébe. (11) A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a tanúsító szervezet figyelembe veheti a számlázási rendszer részét képez ő számlázó szoftver vagy komponenseinek meglév ő termék tanúsítványait is. A logikai védelmi intézkedések számlázó szoftverre vonatkozó követelményeinek vizsgálata során a nyilvános, nemzetközi sérülékenységi adatbázissal nem rendelkez ő egyedi számlázó szoftverek esetén a vizsgálatnak ki kell terjednie a számlázó szoftve r forráskód szintű elemzésére is. (12) A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditált státuszt igazoló okirattal, 7

8 b) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozóan legalább 3 éve fennálló akkreditált státusszal, c) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditáció alapján végzett legalább 3 referenciával, és d) legalább két olyan felsőfokú szakemberrel, akinek szakirányú képzettsége és ké t év igazolt tanúsítási gyakorlata van. (13) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömeg ű személyes adatok védelme érdekében a tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, tanúsított informatika biztonsági irányítási rendszerrel kel l rendelkeznie, valamint szerepelnie kell a min ősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érint ő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormányrendelet szerinti, az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett irányad ó jegyzéken." (5) A Vksztv a következ ő (14) bekezdéssel egészül ki : (14) Az (5)-(13) bekezdésekben szabályozott feltételeknek nem megfelelő számlázási rendszerből kiállított számla érvénytelen. ] 8. A törvényjavaslat 19. -ának az alábbi módosítását javasoljuk :: 19. Nem lép hatályba az egyes törvényeknek az új Polgári Törvényköny v hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló évi CCLII. törvény 39. (2) bekezdése. Indokolás Az egymással szoros tartalmi összefüggésben álló pontok szerinti módosító javasla t célja, hogy egyáltalán ne lépjenek hatályba azok a felesleges adminisztrációs tehernövekedéssel, és a fogyasztók számára felesleges díjnövekedéssel jár ó rendelkezések, amelyek az egyes közszolgáltatást végző társaságok számlázás i rendszereinek tanúsítása érdekében feltehetően egy konkrét cégnek teremten e milliárdos nagyságrendű megrendelést. Az MSZP támogatja a törvényjavaslatnak a fogyasztóvédelmi hatóság jogköreine k kiterjesztésére vonatkozó módosításait, a fogyasztók tájékoztatásának szélesítésér e irányuló módosításait, és a számlázási határidővel kapcsolatos módosításokat. Az MSZP azonban nem támogatja, hogy a fogyasztók érdekei védelmének álcája mög é bújva, a fogyasztók hátrányára, konkrét gazdasági szerepl őknek teremtsenek új 8

9 piacokat. A számlázási rendszerek tanúsítási kötelezettségére vonatkozó szabályozá s ugyanis erről szól, annak semmi köze a fogyasztóvédelemhez. A fogyasztóknak érdemi haszna nem származik abból, hogy tanúsított számlázás i rendszerb ől kiállított számlát kap. A közszolgáltató társaságok számlázási rendszereinek összhangban kell állnia a magya r számviteli szabályokkal, és a társaságoknak eleget kell tenniük a meghatározott adatvédelmi jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek. E rendelkezések megtartását a hazai hatóságok ellenőrzik, így a tanúsítási kötelezettség valódi értéknöveléssel nem jár. A tanúsítási kötelezettségnek az ebb ől eredő költségek továbbhárítását kimondó szabály nélkül egyértelműen árnövelő hatása lesz, vagyis az előterjeszt ő ezeket a felesleges költségeket a fogyasztókkal kívánja megfizettetni. A törvényjavaslat szerinti feltételeknek feltehet ően csak egyetlen cég lenne képes megfelelni, vagyis az előterjesztő feltehetően e cégnek kíván milliárdos nagyságrend ű megrendelés-állományt biztosítani úgy, hogy azt végs ő soron a fogyasztók fizetik. Mindezek alapján indokoltnak tartjuk a fogyasztók terheit feleslegesen növel ő rendelkezések elhagyását a javaslatból. Budapest, július 3. Dr. Józsa István országgyűlési képviselő MSZP Dr. Tóth Bertalan országgyűlési képviselő MSZP Vl 4SS ~.p. ~~ 9

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról. 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról. 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) А fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a

Részletesebben

Ё«сmtt 20 1 4 2 7. ORSZÁGGYŰ 'T.ÉSY КЕ1'VYSEL Ó. T/... ваятá tsrvényjavaslat. Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáró l

Ё«сmtt 20 1 4 2 7. ORSZÁGGYŰ 'T.ÉSY КЕ1'VYSEL Ó. T/... ваятá tsrvényjavaslat. Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáró l étуzлt^' Т/4 е ' Ё«сmtt 20 1 4 2 7. ORSZÁGGYŰ 'T.ÉSY КЕ1'VYSEL Ó T/.... ваятá tsrvényjavaslat Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáró l Elóter]esztó: Németh Szilárd István Budapest, 2014.

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december E-Adótanácsadó Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Áfa tv. 2015. évi változásai Írta: Bonácz

Részletesebben

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám.s... :3rry..~.:~r rytvalaia A H.~1 Z I Érkezett 2015 JuN 19. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr! 01 :,L,.giryUies rilvaw ta Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L Érkezett 2015 JÓN 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele... 17 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése... 18 7.3 A hatóság egyes további feladatai... 18 7.

7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele... 17 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése... 18 7.3 A hatóság egyes további feladatai... 18 7. Ajánlás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások elektronikus információs rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményeknek való megfelelésének biztosításáról 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...

Részletesebben

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr!

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr! O bizágc mezes. 2011 SZE 12 6. Országgy űlési képviselő Zárószavazás előtti módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/4049 / Tisztelt Elnök űr! Az államháztartás stabilitását

Részletesebben

Irományrna. : ivfuj n

Irományrna. : ivfuj n Irományrna Az Országgyűlés r r ', Gazdasági és informatikai bizottsága : ivfuj n,. q,l: 2008 MAJ 2 8. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13.

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Az e-közigazgatás és az építésügy Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Tartalomjegyzék 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól...11 II/A.

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/5723/27. Érkezett: 2008 piff 2 Z Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvev őszéki bizottságána k Környezetvédelmi bizottságának

Részletesebben

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére ,r C.ry 1.11 S i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Villamosenergia-kereskedelemi működési engedély

Villamosenergia-kereskedelemi működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2397/ /2008 ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

módosító javaslato t

módosító javaslato t tjrszágyísils hivatala,ci.át*lyszái?t : / (L Érk4aett : 2012 JÚN O 4, Országgyűlési Képvisel ő Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben T/7417/ Módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

T/6585. számú. törvényjavaslat. a közadatok újrahasznosításáról

T/6585. számú. törvényjavaslat. a közadatok újrahasznosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6585. számú törvényjavaslat a közadatok újrahasznosításáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2012. március 2012. évi törvény a közadatok újrahasznosításáról

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z T/9401/10. Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd 194. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CLV. törvény A minõsített adat védelmérõl 47843 2009. évi CLVI. törvény A sportról szóló

Részletesebben

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP)

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP) Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Információ Biztonsági Politika (IBP) Verzió 11 Jóváhagyom: Beliczay András, ügyvezető 2015 március 16 Tartalomjegyzék 1 DOKUMENTUM KARBANTARTÁS 4 2 BEVEZETÉS,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről Az alábbiakban megfogalmazottaknak jogi ereje, kötelező tartalma nincs, nem tekinthető autentikus jogértelmezésnek. 1. A magánvezeték fogalma A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Tartalomjegyzék MINISZTERELNÖKI HIVATAL JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY 2/44 1. Dokumentum célja... 3 2. Releváns jogszabályok... 3 2.1.2007. évi cxxvii törvény az általános

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT. MOBIL SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

A MAGYAR TELEKOM NYRT. MOBIL SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR TELEKOM NYRT. MOBIL SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA 1. A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama 1.1.

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

d) agrárgazdasági tevékenység : az I. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek;.

d) agrárgazdasági tevékenység : az I. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek;. 1 t.n:,, :i.,y':;'. M : 2.0.8 $ Érkezet; 2014 [,tiüv 1 a. 2014. évi törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működéséve l összefügg ő egyes agrártárgyú törvények módosításáró

Részletesebben

T/1672. számú. törvényjavaslat. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről

T/1672. számú. törvényjavaslat. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1672. számú törvényjavaslat a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben