J E L E N T É S a évben folytatott közmővelıdési tevékenységekrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S a 2007. évben folytatott közmővelıdési tevékenységekrıl"

Átírás

1 Az adatszolgáltatás a 229/26. (XI.2.) Korm. rendelet alapján kötelezı! Nyilvántartási szám: 1438/6. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntetı, illetıleg szabálysértési eljárást von maga után! J E L E N T É S a 27. évben folytatott közmővelıdési tevékenységekrıl Adatszolgáltató: valamennyi alapfeladatként közmővelıdési tevékenységet folytató - állami, önkormányzati intézmény - társadalmi szervezet - gazdasági társaság, vállalkozás (Lásd útmutató!) Beküldési határidı: 28. március 1. - interneten az weboldalon, vagy 1 példányban a kiküldı címére: - 1 példányban az intézmény fenntartójának / alapítójának; - 1 példány az adatszolgáltatónál marad; AZ ADATSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY, SZERVEZET (teljes) neve: Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ székhelye: Irányítószám: 6 Helység: Kecskemét Utca, házszám: Deák F. tér 1. vezetıjének neve: Bak Lajos cím: honlap cím: telefon: 76/53-88 fax: 76/53-89 Statisztikai : A közmővelıdési tevékenységet ellátó szervezet, vagy szervezeti egység adatai (amennyiben nem azonos az adatszolgáltatóval) neve: Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ székhelye: Irányítószám: 6 Helység: Kecskemét Utca, házszám: Deák Ferenc tér 1. vezetıjének (mővelıdésszervezı) neve: Bak Lajos igazgató cím: honlap cím: telefon: 76/53-88 fax: 76/53-89 Felelıs vezetı és munkatárs neve, telefon (körzetszám is): Óber Roland közmővelıdési szakember Utolsó állapot: 1-A kérdıív elektronikus kitöltése befejezıdött, dátuma: Nyomtatva: Ellenırzıszám: 1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg A megadott adatok statisztikai célú, folyamatosan hozzáférhetı módon történı nyilvánossá tételéhez hozzájárulok. Kecskemét, 28. február 29. Óber Roland közmővelıdési szakember / statisztikus, jelentést kitöltı / P.H. Bak Lajos Domján Jenıné igazgató gazdasági igazgató az adatszolgáltató aláírásra jogosult vezetıje

2 1. Mőködés, létesítés, megszőnés Ha az állítás igaz, írjon be 1-est, a többit kérjük üresen hagyni! Az adatszolgáltatót (intézmény, non-profit szervezet, vállalkozás stb.) a tárgyévben alapították: Az adatszolgáltató tevékenysége a tárgyévben újraindult: Az adatszolgáltató tevékenysége a tárgyévben megszőnt: Az adatlapban csak a tevékenységet ellátó adatait szerepeltetheti! A tevékenységet ellátó szervezeti adatai 2. A fenntartói jogot gyakorló szerv Ha az állítás igaz, írjon be 1-est, a többit kérjük üresen hagyni! 4. minisztérium 5. önkormányzat 1 6. szakszervezet 7. alapítvány 8. egyesület 9. egyház 1. egyéb 3. A tevékenységet ellátó szervezet Ha az állítás igaz, írjon be 1-est, a többit kérjük üresen hagyni! 11. települési önkormányzat (közmővelıdési szervezetet és/vagy színteret mőködtet) 12. önálló gazdálkodású és igazgatású közmővelıdési intézmény részben önálló gazdálkodású intézmény 14. többfunkciójú intézmény szervezeti egysége 15. közmővelıdési célú társadalmi szervezet 16. gazdasági szervezet (kht., kft., egyéni vállalkozás stb.) 4. A gazdálkodás jellemzıje a meghatározó támogatási források szerint 17. állami/önkormányzati fenntartói támogatással közmővelıdési megállapodás keretében; részben önkormányzati támogatással 19. állami/önkormányzati támogatás nélkül 2.

3 5. A tevékenységet ellátó intézményei és szervezeti egységei Csak ingatlan vagy épületrész, lásd útmutató! A szervezethez kötıdı de a székhelytıl külön a településen, vagy társult községben mőködı egységek : 2.. Fiókintézmények (telephelyek): A tevékenységet ellátó (önálló, egyfunkciós helységben mőködı) részlegek 21. Nyilvános könyvtár 22. Mozi, filmvetítı terem 23. Szabadtéri színpad 24. Helytörténeti és egyéb győjtemény 25. Kiállító helyiség, galéria 26. Sportlétesítmény 27. Nyugdíjasklub 28. Ifjúsági klub 29. Helyi televízió- és rádióstúdió 3. Turisztikai létesítmény, szálláshely, tábor 31. Információs iroda (diák, turisztikai, egyéb) 32. Teleház, telematikai szolgáltató részleg Székhelyen A oszlop Száma Száma Telephelyen B oszlop 33. Alkotóház Egyéb, éspedig Nyitvatartás 35. Nyitvatartási napok / év Nyitvatartási órák / év

4 Száma 7. A tevékenységet ellátó szervezet címén, Foglalkozik székhelyként bejegyzett intézmények, társadalmi, közmővelıdéssel gazdasági szervezetek (A) (B) 37. Költségvetési szervezet 38. Egyesület Alapítvány 1 4. Egyéb társadalmi szervezet Gazdasági szervezet Nem foglalkozik közmővelıdéssel 8. Az épület hasznos alapterülete, használat átengedése 42. A tevékenységet ellátó szervezet mőködtetésében és használatában lévı épületek alapterülete (m 2 -ben) ebbıl közmővelıdési tevékenységre hasznosítható alapterület (m 2 -ben) 373 ebbıl tartós használatra átengedett terület (m 2 közmővelıdési -ben) tevékenységre egyéb tevékenységre 44. költségvetési szervezetnek 45. civil szervezetnek 46. gazdasági vállalkozásnak 47. egyéb használónak Összesen: Nemzeti és etnikai kisebbségi közmővelıdési feladatok 49. A tevékenységet ellátó végez nemzeti és etnikai kisebbségi közmővelıdési feladatokat? Ha igen, írjon be 1-est! 5. Ha igen, mely kisebbség körében? (a megfelelı rovatba írjon 1-est!) bolgár cigány görög horvát lengyel német örmény román ruszin szerb szlovák szlovén ukrán 4.

5 1. A közmővelıdési területen foglalkoztatottak Közmővelıdési szakmai feladatot ellátók Szakirányú felsıfokú végzettséggel Nem szakirányú felsıfokú diplomával + felsıfokú munkaköri szakvizsgával Egyéb felsıfokú végzettséggel Középfokú szakirányú végzettséggel Teljes munkaidısök fı Közalkalmazott fı Jogviszony MT. szerint fogl. Teljes munka -idısök fı Részmunkaidıs* Részmunkaidıs* fı átszámítva átszámítva Vállalkozóként fogl. Ebbıl vezetı (igazgató, elnök, ügyvezetı) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) Egyéb végzettséggel 56. Összesen: Mőködést, ügyvitelt ellátók Gazdasági, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat ellátó Mőszaki, technikai feladatokat ellátó Fizikai kisegítı feladatokat ellátó Összesen: Mindösszesen (56., 6. sorok összege): Egyéb foglalkoztatottak (Lásd útmutató!) 62. Alaptevékenységet segítı, vállalkozási, megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottak (szakkör-, tanfolyam-, csoportvezetık, oktatók) Összesen (A) Önkéntesek (nem fizetett segítık) Egyéb foglalkoztatottak összesen (62., 63. sorok összege): 952 * A Részmunkaidısök oszlopok kitöltéséhez és teljes munkaidıre történı átszámításához figyelmesen olvassa el az útmutatót! 5.

6 Gazdálkodási adatok 11. Bevételek Ezer Ft-ban 65. Elızı évi pénzmaradvány E Ft 66. Önkormányzati, fenntartói, alapítói támogatás E Ft 67. Mőködési bevételek E Ft 68. Vállalkozási tevékenység bevétele 3654 E Ft 69. Tagdíjak bevételei 15 E Ft 7. Saját források összesen: ( sorok összege) E Ft Átvett pénzeszközök 71. Önkormányzati pályázaton nyert támogatás (helyi, megyei, fıvárosi) 354 E Ft 72. Országos és regionális pályázaton nyert támogatás 5575 E Ft 73. Nemzetközi pályázaton nyert támogatás E Ft 74. Egyéb mőködési célra átvett pénzeszköz 781 E Ft 75. A személyi jövedelemadó 1%-a 115 E Ft 76. Egyéb bevételek (szponzori stb.) 3344 E Ft 77. Átvett pénzeszközök összesen: ( sorok összege): E Ft 78. Összes bevétel: (65., 66., 7., 77. sorok összege): E Ft 12. Mőködési bevételek megoszlása (a 67. sor részletezése) 79. Közmővelıdési alaptevékenység bevételei E Ft 8. Egyéb sajátos bevételek E Ft 81. ebbıl bérleti díjak (eseti, állandó) E Ft 6.

7 Gazdálkodási adatok 13. Kiadások Ezer Ft-ban Személyi jellegő kifizetések és járulékaik 82. Fı- és részfoglalkozásúak juttatásai 1859 E Ft 83. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1847 E Ft 84. Külsı személyi juttatások 3772 E Ft 85. Személyi jellegő kifizetések összesen ( sorok összesen): E Ft 86. Munkaadókat terhelı járulékok E Ft Dologi kiadások 87. Közüzemi díj (áram, víz, csatorna, gáz, távhı és melegvíz, tüzelıanyag) 1426 E Ft 88. Ügyviteli költség - irodaszer, kommunikáció 3532 E Ft 89. Bérleti díj 377 E Ft 9. Reklámköltség 6113 E Ft 91. Épület-karbantartási költség 273 E Ft 92. Eszközkarbantartás, kisjavítás 91 E Ft 93. Épület-felújítás, beruházás 2961 E Ft 94. Szakmai anyag, kisértékő szakmai tárgyi eszközvásárlás 4176 E Ft 95. Nagyértékő szakmai gépek, berendezések, felszerelések, eszközbeszerzés 966 E Ft 96. Nem személyi jellegő adók, járulékok (áfa, szervezeti tagsági díjak, idegenforgalmi adó, pótlék, bírság) 221 E Ft 97. Vállalkozási tevékenység kiadásai E Ft 98. Szakmai feladatokkal kapcsolatos szolgáltatás, számlás kifizetések összesen E Ft 99. ebbıl szakmai programokra fordított közvetlen költségek (mősorok, rendezvények, tanfolyamok stb.) E Ft 1. Egyéb (a fentiekbe nem sorolható) kiadások E Ft 11. Dologi kiadások összesen ( sorok és a 1. sor összege): E Ft 12. Kiadások mindösszesen (85., 86. és 11. sorok összege): E Ft 13. Tárgyévi pénzmaradvány: E Ft 7.

8 A tevékenység adatai Rendszeres mővelıdési formák 14. Alkotó mővelıdési közösségek Közösségek 15 év alatti éves Tagok 3-59 éves 6 év fölötti összesen Foglalkozá -sok Bemutatkozások Mővészeti csoportok (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 14. Színjátszó-, drámacsoport, vers- és prózamondó csoport 15. Bábcsoport Klasszikus- és moderntánccsoport, társastánc Képzı- és iparmővészeti csoport Fotó-, film-, videocsoport 19. Kórus, énekkar 11. Könnyőzenei együttes Komolyzenei együttes (szimfonikus, fúvós, kamara, egyéb) Egyéb amatır mővészeti csoport Mővészeti csoportok ( sorok összesen): Népmővészeti csoportok Elıadómővészet Hangszeres népzenei csoport 115. Népdalkör, pávakör 116. Néptáncegyüttes Hagyományırzı együttes 118. Egyéb 119. Népi elıadó-mővészeti csoportok összesen ( sorok összesen):

9 Rendszeres mővelıdési formák 14. Alkotó mővelıdési közösségek Közösségek 15 év alatti éves Tagok 3-59 éves 6 év fölötti összesen Foglalkozá -sok Bemutatkozások Tárgyalkotó népmővészeti csoportok (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 12. Fazekas 121. Faragó (kéreg, fa, szaru, csont, népibútor-készítés, egyéb) 122. Bırmőves Fonható szálas anyagmegmunkálók (vesszı, csuhé, gyékény, szalma) Textil (szövés, nemezelés, csipkeverı, hímzı) Egyéb komplex népi tárgyalkotó csoportok Tárgyalkotó népmővészeti csoportok összesen ( sorok összesen): Mindösszesen (113., 119., 126. sorok összesen): Rendszeres mővelıdési formák 15. Klubok, körök, szakkörök Csoportok Résztvevık összesen Foglalkozások összesen Foglalkozások összes óra (A) (B) (C) (D) 128. Nyugdíjas Ifjúsági 13. Gyermek 131. Családi Egyéb, érdeklıdési kör szerinti Összesen: ( sorok összege)

10 Rendszeres mővelıdési formák 16. Tanfolyamok Csoportok Résztvevık 15 év év összesen alatti éves éves fölötti (A) (B) (C) (D) (E) (F) 134. Nyelvtanfolyam: angol 135. német 136. francia 137. további idegen nyelv Alkalmak /év (G) Összes idıtartam órában (H) 138. Nyelvtanfolyamok összesen: ( sorok összesen) Vidékfejlesztés (mezıgazdasági ismeretek, közösségfejlesztés) Magyar anyanyelv ápolása, mővelése 141. Helytörténet, honismeret 142. Közmővelıdési szakmai továbbképzések 143. Népi kézmőves ismeretek Közhasznú és vállalkozási ismeretek Számítógépes, informatikai ismeretek 146. Egészségvédelem, mentálhigiéné Természetgyógyászati, ezoterikus Mővészeti ismeretek Sport, erınléti, rekreáció Tanfolyamok összesen: ( sorok összesen) Tanfolyamok mindösszesen: (138. és 15. sorok összesen)

11 Rendszeres mővelıdési formák Képzések 17. Tevékenységet ellátó által szervezett saját képzések Csoportok Képzésre beírt hallgatók Tanítási napok Összes idı órában Tárgyévben szakképesítést, látogatási bizonyítványt szerzettek OKJ szakképesítést adó képzések (A) (B) (C) (D) (E) 152. Alapfokú Középfokú Felsıfokú Közmővelıdési szakember Hagyományırzı szakmák Más szakmák Közmővelıdési szakember Népijáték és kismesterségek oktatója Más szakmák OKJ szakképesítést adó képzések összesen ( sorok összesen): Egyéb akkreditált szakmai képzések, továbbképzések: 161. Felvételi elıkészítı: 11.

12 Rendszeres mővelıdési formák 18. Együttmőködı partnerrel közösen szervezett oktatás, képzés (nem terembérlet) Csoportok Résztvevık Alkalmak Összes idı órában Tárgyévben szakképesítést szerzettek Iskolarendszerő képzések (A) (B) (C) (D) (E) 162. Alapfokú 163. Középfokú 164. Felsıfokú 165. Oktatás, képzés összesen: ( sorok összesen): Iskolarendszeren kívüli képzések (A) (B) (C) (D) (E) 166. Alapfokú 167. Középfokú 168. Felsıfokú Oktatás, képzés összesen: 169. ( sorok összesen) 17. Képzések mindösszesen: (159., 16., 161., 165., 169. sorok összege) 19. Rendszeres mővelıdési formák Csoportok Résztvevık összesen Foglalkozások összesen 171. Rendszeres mővelıdési formák összesen (127., 133., 151., 17., sorok összege)

13 2. Ismeretterjesztés Tudományos ismeretterjesztı elıadások Résztvevık összesen (A) Foglalkozások, alkalmak összesen (B) Alkalmak összes óra (C) 172. Társadalomtudományi Természet- és mőszaki tudományi Mővészeti Egyéb Tudományos ismeretterjesztı elıadások összesen: ( sorok összesen) Konferencia, tanácskozás, elıadássorozat Társadalomtudományi Természet- és mőszaki tudományi Mővészeti Egyéb Konferencia, tanácskozás összesen: ( sorok összesen) Ismeretterjesztés mindösszesen: (176., 181. sorok összege) Táborok (nemzetközi táborok kivételével) Gyermek Ifjúsági Felnıtt Vegyes résztvevıvevıvevıvevık részt- részt- részt- (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 183. Társadalomtudományi 184. Természet- és mőszaki tudományi 185. Mővészeti, népmővészeti 186. Komplex és egyéb Összesen: ( sorok összege)

14 22. Kiállítások, mősorok, rendezvények Alkalmak összesen Látogatók / nézık összesen Kiállítások (A) (B) 188. Képzı- és iparmővészeti Fotó Népmővészeti Helytörténeti Mőszaki, természettudományi Egyéb Kiállítások összesen ( sorok összesen): Mővészeti események 195. Elıadómővészeti és egyéb mővészeti rendezvények Film- és videofilm-vetítés Népmővészeti rendezvények Mővészeti események összesen ( sorok összesen): Szórakoztató rendezvények Elıadómővészeti és mősoros rendezvények Táncos rendezvény (bál, diszkó) Szórakoztató rendezvények összesen ( sorok összesen): Közösségi rendezvények Társadalmi rendezvény, ünnep Játszóház, kézmőves foglalkozás Kulturális célú kirándulás: Kézmőves és egyéb vásár, bemutató Közösségi rendezvények összesen ( sorok összesen): Kiállítások, mősorok, rendezvények mindösszesen (194., 198., 21., 26. sorok összesen): 28. Népünnepélyek, falunapok Fesztiválok

15 23. Szolgáltatások Igénybevevık Alkalmak Ebbıl külföldi (A) (B) (C) 21. Tanácsadás, információs szolgáltatás Rendezvényszervezés Tanulmányutak, szakértık, delegációk fogadása Közös programok, projektek elıkészítése Egyéb 215. Szolgáltatások összesen ( sorok összesen): Külsı szervek tevékenysége Csoportok Alkalmak Összes idıtartam (órában) Résztvevık Ebbıl külföldi résztvevı Rendezvények (A) (B) (C) (D) (E) 216. Ünnepségek, közéleti események Politikai rendezvények, győlések 218. Mővelıdési és szórakoztató rendezvények, mulatságok Családi ünnepségek (pl. esküvı) 22. Termékbemutatók, vásárok Egyházi rendezvények 222. Civil szervezetek rendezvényei Egyéb rendezvények Rendezvények összesen ( sorok összege): Oktatás, képzés (terembérletben megvalósuló) Iskolarendszerő képzések Iskolarendszeren kívüli képzések Oktatás, képzés összesen ( sorok összege):

16 25. A tevékenységet ellátó által külföldiek részvételével szervezett programok Magyarországon Alkalmak Idıtartama (nap) Magyar Közremőködık Európai Unió országaiból külföldi Többi országból határon túli magyarok (A) (B) (D) (E) (F) (G) 228. Fesztiválok Mővészeti rendezvények, versenyek Kiállítások Konferenciák, tanácskozások Táborok 233. Egyéb Összesen: ( sorok összege): Fentiekbıl testvérvárosi (testvérkapcsolati) kulturális csere keretében megvalósult: 16.

17 26. Tevékenységet ellátó részvételével külföldön rendezett programok Európai Unió országaiban Alkalmak Többi európai országban Többi országban Európai Unió országaiba Kiutazók Többi európai országba Többi országba (A) (B) (C) (D) (E) (F) 236. Fesztiválok Mővészeti rendezvények, versenyek 238. Kiállítások Konferenciák 24. Tanulmányutak, szakértık és delegációk Táborok 242. Közös programok (projektek) elıkészítése 243. Egyéb Összesen: ( sorok összege) Fentiekbıl a testvérvárosi (testvérkapcsolati) kulturális csere keretében megvalósult: Összlátogató létszám Rendszeres mővelıdési formák* (171. sor) Ismeretterjesztés összesen (182. sor) Táborok összesen (187. sor) Rendezvények, kiállítások, mősorok (27. sor) 25. Szolgáltatások (215. sor) 251. Külsı szervek tevékenysége (224., 227. sorok összege) 252. Mindösszesen: ( sorok összege) * (Alkalmak osztva a csoportok számával, szorozva a résztvevık számával.) 17.

18 28. A tevékenységet ellátó által kiadott közmővelıdési ismerethordozók 253. Újság, hírlevél (papíralapú) 254. Újság, hírlevél (elektronikus) Címek (A) Összes példányszám (B) 255. Könyv Egyéb alkalmi kiadvány, módszertani füzet 257. Hangkazetta 258. Videokazetta 259. Audio CD 26. Multimédiás CD, DVD Reklám-propaganda kiadványok 261. Szórólap, meghívó Plakát Mősorfüzet A tevékenységet ellátó számítógépes és internetes szolgáltatásai 264. Internetkapcsolat: (1: Nincs; 2: Bérelt vonalon; 3: ISDN vonalon; 4: Analóg modemkapcsolat; 5: Szélessávú (ADSL, kábel vagy mikrohullámú kapcsolat) Van saját címe: (1: Igen; 2: Nem) Van saját honlapja: (1: Igen; 2: Nem) A honlap(ok) éves látogatottsága: Saját készítéső adatbázisok (egységes szempontok szerint kereshetı információ) : Digitalizált alkotások (írott, audiovizuális, tárgyi alkotás összesen): 27. Nyilvánosan hozzáférhetı számítógépek : 271. ebbıl internet kapcsolattal rendelkezik: A statisztikai adatlappal kapcsolatos megjegyzések: 18.

Ú T M U T A T Ó a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány

Ú T M U T A T Ó a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Ú T M U T A T Ó a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Anyanyelvő kulturális és hitéleti programok, Anyanyelvő és népismereti gyermek- és ifjúsági táborok, Közgyőjtemény anyanyelvő

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII. 15.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/11 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS

A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. DECEMBER 31-I EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Útmutató. Az adatgyűjtést a 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet írja elő.

Útmutató. Az adatgyűjtést a 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet írja elő. Útmutató Az adatgyűjtést a 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet írja elő. Az adatszolgáltató adatai Az adatszolgáltató intézmény adatait

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

*A01* Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév

*A01* Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév OSAINT. oldal Oktatási Minisztérium OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást vonhat maga után!

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

I. A SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA... 1 I.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA... 1 I.1.1. Intézményi szerkezeti változások ismertetése...

I. A SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA... 1 I.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA... 1 I.1.1. Intézményi szerkezeti változások ismertetése... TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA... 1 I.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA... 1 I.1.1. Intézményi szerkezeti változások ismertetése... 4 I.1.1.1. Elızmények... 4 I.1.1.2.

Részletesebben

1. Feljegyzés a dokumentáció áttekintése során észlelt visszásságokról

1. Feljegyzés a dokumentáció áttekintése során észlelt visszásságokról Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár 2351. Alsónémedi, Dózsa György tér 2. T. 29/337-198. e-mail: muvhazvalsonemedi.hu Tisztelt Kulturális Bizottság! Tisztelt Képviselı-testület! Kérem a Tisztelt

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL. (A Képviselőtestület 2013. december 19-i ülésére.) 2009-2012.

BESZÁMOLÓ A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL. (A Képviselőtestület 2013. december 19-i ülésére.) 2009-2012. 6/A. előterjesztés BESZÁMOLÓ A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL (A Képviselőtestület 2013. december 19-i ülésére.) 2009-2012. Készítette: Vigmondné Szalai Erika igazgató Tisztelt képviselőtestület!

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére

Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2009. ÉVI KÖZMŐVELİDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRİL, VALAMINT

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

EMMI Statisztika OSAP 1442 Ú T M U T A T Ó

EMMI Statisztika OSAP 1442 Ú T M U T A T Ó ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ú T M U T A T Ó Az adatszolgáltatás a 432/2013. (XI.8.) kormányrendelettel módosított 288/2009. (XII.15.) kormányrendelet alapján minden könyvtár, könyvtári tevékenységet (is) végző

Részletesebben

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2-1. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: 305668 Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Sorszám:.. FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához 2005. július A kutatás az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Nemzeti

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Legfontosabb adatok A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Neve: Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1. Adószáma:

Részletesebben