A DEBRECENI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEBRECENI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 379 A DEBRECENI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK LEVÉLTÁRI FORRÁSAI TÓTH ÁGNES N incs könnyű helyzetben az a kutató, aki valamelyik debreceni felsőoktatási intézmény történetét kívánja feldolgozni, megírni. Sokféle szakirodalom áll ugyan a rendelkezésükre, amelyek megkönnyítik a munkát, de ha valaki eredeti forrásokat szeretne felhasználni, nem mindig egyértelmű, hogy hol találja meg azokat. Ez a dolgozat azzal a céllal született, hogy a kutatható forrásokat számba vegye, és segítsen tájékozódni abban, hogy a kutatók a forrásokat hol lelhetik fel. A debreceni felsőoktatás levéltári forrásait részben a Hajdú- Bihar Megyei Levéltár, részben a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár és részben maguk az intézmények őrzik. A M. Kir. Tisza István Tudományegyetem iratait 1952-ben szállították be a Debreceni Állami Levéltárba. Az egyetem rektora 1957-ben tudományos és ügyviteli érdekekre hivatkozva visszakérte az egyetem teljes iratanyagát. Az átadás meg is történt azzal a kikötéssel, hogy az anyag szakszerű kezeléséről és tárolásáról az egyetem köteles gondoskodni. Miután az évek során ezt a feladatot nem sikerült megoldani, 1974-ben ismételten átadták az anyagot a megyei levéltárnak. Az egyetemi anyag egysége ennek ellenére nem jött létre, mivel a kari jegyzőkönyvek és az iratok jelentős részben mai napig az intézmények őrizetében maradtak. Tudomásom szerint jelenleg tárgyalások folynak arról, hogy Debreceni Egyetem egy önálló egyetemi levéltárat állítana fel, s ezzel végre megvalósulhatna az a vágyálom, hogy az egységet képező egyetemi anyagok méltó körülmények közé kerülhessenek, és egy helyen legyenek elérhetőek a kutatók számára. A debreceni felsőoktatás fejlődésének vázlatos története Debrecen ténylegesen csak 1914-ben lett egyetemi székhellyé, de valójában már a XVII. század közepétől az egyetemi városokéhoz hasonló szerepet töltött be a hazai közoktatás történetében. A debreceni egyetem gyökerei a református főiskola révén a messzi múltba nyúlnak vissza. A főiskola alapítási éve 1550-re tehető, majd ban veszi fel a Kollégium nevet. A debreceni Református Kollégium nem bírt ugyan egyetemi ranggal, de mégis azt mondhatjuk, hogy annak szellemi vonzerejével rendelkezett. Ebben az időszakban Debrecen a Tiszántúl szellemi és tudományos életének centruma volt. Olyan nagy tudású professzorok oktattak a kollégiumban, akik

2 380 Tóth Ágnes: A debreceni felsőoktatás történetének levéltári forrásai maguk is látogattak külföldi akadémiákat, kapcsolatot tartottak a nyugat akkori szellemi központjaival /Hollandia, Svájc, Németország/, s a kor tudományos színvonalát tekintve magas műveltséggel rendelkeztek. A kollégiumban két tagozaton folyt az oktatás. Az alsón az elemi és középiskolai ismereteket szerezhették meg a diákok, a felsőn pedig akadémiai jellegű képzést kaptak. Az alsó tagozaton a tanítást a praeceptorok, azaz felnőtt vagy végzős diákok végezték, felsőben pedig a professzorok foglalkoztak a tanulók tudományos képzésével. A kollégiumban Domokos Lajos főbíró kezdeményezésére már 1798-ban felállítják az első bölcseleti, majd két év múlva az első jogi tanszéket. A kollégiumi diákok bölcseleti, teológiai és jogi tanulmányokat folytathattak. Jóllehet már 1800-ban felállították az első jogi tanszéket, de a jogakadémia szervezésére az első kísérlet csak 1852-ben történt. Az egyházkerület igazgatása alatt álló jogakadémia 1853-ban négy tanszékkel alakult meg, ahol a képzés ideje két éves volt. 1853/54. tanévtől a kultuszminiszter megadta a nyilvánosság jogát a Kollégium jogakadémiájának között szünetelt a működése, majd ben nyílt meg újra két tanárral és négyszemeszteres tanulmányi idővel. Ebben az időben az állami jogakadémiákon a képzés ideje már három évre emelkedett. A debreceni jogakadémián végzett joghallgatók ezért csak külön államvizsga letétele után tehettek ügyvédi vizsgát. A hallgatók létszáma emiatt erősen visszaesett. 1864/65. tanévtől a képzés idejét itt is három évre emelték és mindazon tárgyakat tanították, mint az állami jogakadémiákon. Az akadémiának külön igazgatója, önálló tanári testülete ekkor még nem volt. A meglévő négy jogi tanszék mellé újabb négyet állítottak fel és 1876-ban négyévfolyamúvá szervezték át szeptemberében választották meg a jogakadémia első dékánját ben kezdte meg működését a kilencedik jogi tanszék. Amikor 1914-ben megnyílt az egyetem jogi fakultása, az akadémia hét tanára pályázta meg az egyetem jogi tanszékeit és mind a hét kinevezést nyert. Bár orvosi fakultása nem volt Debrecennek, mégis olyan tudósok tevékenykedtek itt, akik a természettudományok területén is jelentőset alkottak. Az 1870-es években felvetődött a kérdés, hogy egy önálló protestáns egyetem vagy állami egyetem létesüljön Debrecenben. Amikor a várva várt állami egyetemet Kolozsvárott nyitották meg és csökkent az esély arra, hogy az állam a közeljövőben, Debrecenben is felállítson egy egyetemet, ismét a protestáns egyetem gondolata került előtérbe. Az 1906-ban, Budapesten összeült egyházi zsinat egyelőre elvetette a protestáns egyetem eszméjét, és célul a bölcsészeti kar megteremtését, illetve a tanárképzés megszervezését jelölte ki. A Tiszántúli Egyházkerület Közgyűlése már korábban, májusában határozatot hozott egy 12 tanszékes bölcsészeti akadémia felállításáról, illetve döntöttek arról is, hogy a teológia és a jog önálló főiskolává, akadémiává szerveződjön át. A bölcsészeti fakultás 1898-ban jött létre ig összesen 10 tanszéke alakult, de akkor még az ügyeit a Teológiai Akadémia Dékáni Hivatalával közösen intézte. A Református Kollégiumban 1908-ban nyílt meg az önálló Bölcsészeti Akadémia. Szervezeti szabályzatát az egyházkerület 65/1908. szám alatt hagyta jóvá, és meghatározta az akadémia tanulmányi rendjét is ben az új egyetemek felállításáról szóló törvény alkotásának évében már 24 tanszék működött a debreceni Református Kollégium akadémiai tagozatán, ami jó alapot teremtett az egyetem kiépítéséhez.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 381 Az évi XXXVI. törvény két egyetem felállítását mondta ki, az egyiket Pozsony, a másikat Debrecen székhellyel. A törvény értelmében a leendő debreceni egyetem karai a következőek: református hittudományi, jog-és államtudományi, orvostudományi, bölcsészet-nyelv és-történettudományi, mennyiség-és természettudományi karok. A debreceni egyetem esetében az érdekelt felek, a Vallás és Közoktatási Minisztérium, Debrecen város, a Tiszántúli Református Egyházkerület, a debreceni Református Kollégium és Egyház a következőkkel járultak hozzá annak megvalósításához: - A város adta az építéshez szükséges területet a Nagyerdőn, vállalta 5 millió korona fizetését az építkezés céljaira ill. egy egyetemmel kapcsolatos közkórház felépítését. - A Tiszántúli Református Egyházkerület ill. a Református Kollégium mindaddig, míg az egyetemen református hittudományi kar működik, hozzájárul annak fenntartási költségeihez. Helyet ad a hittudományi, jogi és bölcsészeti karoknak, illetve az orvosi kar dékáni hivatalának a kollégium épületében addig, míg el nem készül az egyetem új épülete és a klinikatelep. Ez idő alatt ezek dologi kiadásait is fedezi. Biztosítja az egyetem részére a nagyértékű kollégiumi könyvtár és gyűjtemények használatát. - Az állam vállalta az egyetem személyi és egyéb dologi kiadásait. Az építkezés és berendezés költségei is az államot terhelték. A törvény értelmében az első tíz évben az egyetem fenntartására az állami költségvetés évi kétmillió korona összeget biztosított ben három karral megnyílt a Debreceni Magyar Kir. Tudományegyetem, egyelőre a Kollégium épületében. A hittudományi, jog-és államtudományi, bölcsészet- nyelv és történettudományi fakultások megnyitásával egyidejűleg a kollégium akadémiai tanszakai megszűntek. Az orvosi kar részére új klinikatelepet kellett építeni. Addig is a város átadta a DMKE Internátusát, a Bábaképezde épületét, a Bem téri kórházat és az Auguszta szanatórium egy részét. Az orvosi kar novemberétől kezdte meg működését, de a klinikatelep csak 1926-ra készült el teljesen. A terveket Korb Flóris készítette ban adták át a belgyógyászati, sebészeti és röntgenintézetet, főző-és mosókonyhát, gépházat ben készült el a gyermekklinika és bonctani intézet ben adták át a szemészeti, bőr-és bujakórtani klinikákat. Utolsóként az elmegyógyászati és nőgyógyászati klinikák készültek el. A telep pavilonjait földalatti, széles alagutak kötötték össze. A klinikatelepet október 17-én vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó avatta fel, ekkor leplezték le Tisza István szobrát is. Ugyanakkor a törvény e karok mellett a Mennyiség és Természettudományi kar létesítését is kimondta. Kezdettől fogva történtek erre lépések, de majd csak 1928-ban állítottak fel egy matematikai tanszéket, a következő évben pedig további 3 természettudományi tanszéket szerveztek a bölcsészettudományi karon belül. Ezzel párhuzamosan felmerült egy mezőgazdasági fakultás alapításának a gondolata is. Ez kézenfekvőnek tűnt annál is inkább, mivel Debrecenben ekkor már működött egy mezőgazdasági akadémia, amit könnyűszerrel át lehetett volna szervezni.

4 382 Tóth Ágnes: A debreceni felsőoktatás történetének levéltári forrásai 1925-ben Tanárképző Intézetet szerveztek 1, aminek az volt a feladata, hogy segítse a tanári pályára készülő hallgatóságnak a választott élethivatására történő magas színvonalú elméleti és gyakorlati felkészülését. Az egyetem fennállásának hetedik évében felvette Tisza István nevét és 1945-ig Tisza István Tudományegyetem néven működött. Közben sürgetővé vált a kollégium épületében működő karok elhelyezése is. A központi épület alapkövet júniusában rakták le, de a gazdasági helyzet miatt az átadására csak 1932-ben került sor. A hallgatóság anyagi támogatása érdekében az egyetemi tanács 1921-ben Diákjóléti Bizottságot szervezett, amelynek az volt a feladata, hogy az összes jóléti intézményt, egyetemi és magánösztöndíjat nyilvántartsa és arról a hallgatókat tájékoztassa. Számon tartotta az internátusi helyeket és városi lakásokat. A Diákjóléti Bizottság mellett a diákok rendkívüli segélyezésére Bursa Académia működött. A második világháború után decemberétől indult meg újra az egyetemi oktatás től az egyetem a Debreceni Tudományegyetem nevet viselte. Még egy 1947-ben 2 kiadott miniszteri leirat értelmében is a tudományegyetemek székhelyük szerint nevezendők el. Hallgatói kezdeményezésre 1952-ben felveszi az egyetem Kossuth Lajos nevét 3, és ezt a nevet viselte 48 éven keresztül. Több változás is történt a város felsőoktatási szerkezetében 1945 után ben az állam szüneteltette, majd megszüntette a jogászképzést 4, de ebben az évben sor került az önálló természettudományi kar megalapítására. A 260/1949. (I. 12) Korm. rendelet kimondja, hogy a debreceni tudományegyetemen külön bölcsészettudományi és természettudományi kart kell szervezni. Ennek értelmében az eddig a bölcsészkar keretében működő állattani, növénytani, ásványtani, földtani, szerves kémiai, elméleti fizikai, matematikai tanszékek átkerültek az új karhoz, illetve mellette új tanszékek szervezésére is sor került. A természettudományi karhoz csatolták még a Meteorológiai Intézetet, Csillagvizsgáló Intézetet, Botanikus Kertet, Embertani Intézetet, és ezek együtt alkották május 16-tól a Debreceni Tudományegyetem Természettudományi Karát. Az új kar a központi épületből kiköltöző hittudományi fakultás helyiségeit kapta meg. Az május 8-án kelt számú Vallás-és Közoktatásügyi miniszteri leirat tekinthető a kar alapító okiratának ben a hittudományi fakultás megszűnt és Teológiai Akadémia néven a Református Kollégium keretei között folytatta tevékenységét végén a Klinika és az orvosképzés felügyelete átkerült az egészségügyi miniszter fennhatósága alá. Az orvosi kar február 1-től Debreceni Orvostudományi Egyetem néven 7 önál évi XXVII. tc A középiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről Kihirdették:1924.december 31- én. In. Magyar Törvénytár p 2 HBML XXVI. 1/b 12. d 1929/ etsz - a Vallás és Közoktatásügyi miniszter /1947. leirata,1947. április évi 16. tvr. A Kossuth Lajos Tudományegyetemről 4 HBML XXVI. 1/b 23. d 3790/ etsz -a Vallás és Közoktatásügyi miniszter 1530/1949. leirata, a Jogakadémiák megszüntetésének és a debreceni Jog- és Közigazgatástudományi kar szüneteltetésének szabályozása tárgyában 5 HBML. XXVI. 1/b 22. d 2596/ etsz 6 Az évi 23. tvr. (1950. június 30) rendelkezett az egyetemi hittudományi karoknak az egyház részére történő átadásáról az 1949/50 tanév végétől, az egyház és állam különválasztására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. 7 27/1951. (I. 28) M.T. Az orvostudományi egyetemek szervezetének és működésének átmeneti szabályozása tárgyában

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 383 lósult. Debrecenben már 1868-tól létezett mezőgazdasági főiskola Gazdasági Akadémia néven. Keszthelyen és Magyaróváron már működtek gazdasági tanintézetek, amikor 1866-ban a debreceni gazdasági akadémia alapjait megvetették. A debreceni tanács már decemberében elhatározta egy gazdasági tanintézet felállítását. Az első tervek egy gazdászati és erdészeti intézet, s ennek keretein belül egy földműves iskola felállításáról szóltak. Az építésre a végleges szerződést október 14-én írták alá július 5-én adta ki a város az intézet alapítólevelét.a tanintézet számára az akkori Ferenc tér ( ma Bem tér ) keleti oldalán lévő lovagdát jelölték ki, s ehhez járult még Pallagon 400 kh föld gyakorlati oktatás céljaira. A tanintézet egyfelől a felsőfokú oktatást, másfelől az alapfokú földműves iskolát egyesítette magában. A földműves iskola júliusban, a mezőgazdasági felső iskola pedig októberben nyílt meg. Ez utóbbit Országos Gazdasági Felsőbb Tanintézetnek, majd M. Kir. Gazdasági Felsőbb Tanintézetnek nevezték. Megalakulásától kezdve nyolc évig két évfolyamú iskolaként működött. A beiratkozás feltétele volt a középiskolai érettségi és egy év gazdasági gyakorlat ban M. Kir. Gazdasági Tanintézet lett a neve, ezzel egyidejűleg a tanulmányi időt három évre emelték. Ugyanakkor a színvonal csökkenését eredményezte, hogy a hallgatóknak a jelentkezéshez elegendő volt hat középiskolai évfolyam elvégzését igazolni. A debreceni intézetnél sajátos állapotot teremtett az a körülmény, hogy lényegében két oktatási intézmény működött szervezetileg összefogott igazgatás alatt, egy gazdaság adottságainak kihasználásával mindaddig, míg 1899-ben a kormány a földműves iskolát át nem helyezte Karcagra. Első évben minden hallgató rendszeres gyakorlati munkát végzett a pallagi gazdaságban, a második és harmadik évben a tanintézet városi központjában elméleti tárgyakat hallgattak. Így azonban nagyon elszakadtak a gyakorlati élettől ben az intézet véglegesen kiköltözött Pallagra, ettől kezdve itt történt az elméleti és a gyakorlati oktatás. Pallagon laktak a tanárok és a hallgatók is ban ismét főiskolai rangot kapott a tanintézet, s a magyaróvári akadémia szervezeti és oktatási szintjére emelkedett. 8 Az intézet neve Debreceni M. Kir. Gazdasági Akadémia lett. Az oktatás három évfolyamos, a beiratkozás feltétele a középiskolai érettségi től a tanítás akadozott illetve szünetelt a háború miatt, majd csak 1920 őszén indult meg újra. Ezt követően felfutás következett be az intézet életében, mivel a kassai és a kolozsvári gazdasági akadémiák az elcsatolt területeken maradtak ben megalakult a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, s az itt szervezett agrárfelsőoktatás háttérbe szorította a gazdasági akadémiákat. Az évi XVI. tc próbálta rendezni az akadémiák helyzetét azzal, hogy a képzés idejét négy évre emelte. A megvalósítás lépcsőzetesen indult meg, az 1942/43. tanévtől csak a magyaróvári és az időközben visszacsatolt kolozsvári akadémiákat szervezték át négyévfolyamú főiskolává. A debreceni akadémia az említett törvény rendelkezéseinek megfelelően csak 1945-ben 9 szerveződött át négyévfolyamú tanintézetté Magyar Mezőgazdasági Főiskola elnevezés alatt ben ugyanakkor sor került a Magyar Agrártudományi Egyetem felállítására is. Az egyetem a következő 8 A földművelésügyi m.kir. miniszter 1906.évi számú körrendelete,a magyaróvári m. kir. gazdasági akadémia, a keszthelyi, debreceni, kassai és kolozsvári m. kir. gazdasági tanintézetek igazgatóságaihoz in. Magyarországi Rendeletek Tára /1945 FM. rendelet a debreceni gazdasági akadémiának mezőgazdasági főiskolává történő átszervezéséről in. Magyar Közlöny 16. szám április 22.

6 384 Tóth Ágnes: A debreceni felsőoktatás történetének levéltári forrásai négy karral alakult meg: mezőgazdaságtudományi, állatorvostudományi, erdőgazdaságtudományi, kert- és szőlőgazdálkodástudományi karok A mezőgazdaságtudományi kar további négy szakosztályra bomlott: budapesti, mosonmagyaróvári, keszthelyi és debreceni. A debreceni osztálya 1949-márciusig működött, amikor is sor került a vidéki osztályok összevonására budapesti központtal márciustól szeptemberéig továbbképző tanfolyamokat tartottak az intézetben októberben állattenyésztési és növénytermesztési tagozatú mezőgazdasági technikumot telepítettek Pallagra. Amikor a mezőgazdaság fejlesztése ismét hangsúlyos szerepet kapott a kormány hosszabbtávú gazdasági elképzeléseiben, 1953-ban 11 a kormányzat Mezőgazdasági Akadémia néven Debrecenben, a Böszörményi úton új mezőgazdasági tanintézetet hozott létre, ahol három év alatt felsőfokú, általános szakképzettséggel rendelkező mezőgazdászokat képeztek. A hallgatók gimnáziumi érettségi, mezőgazdasági vagy közgazdasági technikumi végzettséggel jelentkezhettek, illetve elegendő volt az is, ha valaki a termelésben dolgozott és legalább kétéves termelési gyakorlattal rendelkezett. Az évi 35. törvényerejű rendelet 12 a debreceni akadémiát szervezete és elnevezése meghagyása mellett egyetemi jellegű, önálló mezőgazdasági felsőoktatási intézménnyé minősítette át. A tanulmányi idő 4 évre nőtt, és mezőgazdasági mérnöki képesítést adott. Az évi 22. törvényerejű rendelet 13 a nevét Debreceni Mezőgazdasági Akadémiáról Debreceni Agrártudományi Főiskolára változtatta. A hallgatók 4 év alatt agrármérnöki képesítést szerezhettek ben a képzés idejét nappali tagozaton öt évre emelték ben a Debreceni Agrártudományi Főiskola és a szarvasi Tessedik Sámuel Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum összevonásával egyetemet szerveztek 15. Ennek neve: Debreceni Agrártudományi Egyetem től hozzátartozott a hódmezővásárhelyi főiskola állattenyésztési kara is. Később a Karcagon, Nyíregyházán és Pallagon működő mezőgazdasági jellegű kutatási intézeteket csatolták az egyetemhez. A városban a műszaki felsőfokú képzés története 1965-re nyúlik vissza. Ekkor hozták létre a Felsőfokú Építőgépészeti Technikumot, amely 3 éves tanulmányi idővel szaktechnikusokat képzett ban készült el a technikum Ótemető utcai épülete ben alapították az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolát budapesti székhellyel, amelynek gépészeti kara és építőipari karának egyes tanszékei Debrecenben működtek. A főiskolán a hallgatók a három éves képzés során üzemmérnöki képesítést szerezhettek. A helyi zenei felsőoktatásban is jelentős lépés történt 1966-ban. A korábbi zeneiskolai tanárképző a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zenetanárképző Intézetének debreceni tagozatává vált. A tanulmányi idő három év maradt. Ezt megelőzően a zenei felsőoktatás a Debreceni Zenedére / 1949 FM számú rendelet a Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara négy osztályának összevonásáról in. Magyar közlöny 62. szám március évi 9. tvr A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia létesítéséről in. Magyar Közlöny 27. szám július évi 35. tvr A mezőgazdasági felsőoktatás egyes kérdéseinek újabb szabályozásáról in. Magyar Közlöny 71. szám június évi 22. tvr A felsőoktatási intézményekről in. Magyar közlöny 70. szám szeptember / 1967 (V. 16) számú rendelet az agrár- (kertész) mérnök képzés időtartamáról in. Magyar Közlöny 31. szám évi 20.tvr A debreceni Agrártudományi Egyetem létesítéséről in. Magyar Közlöny 67. szám 1970.augusztus 7.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 385 alapult, amelynek épülete 1894-ben épült fel. Itt 1952-től alsófokú zenetanári képzés folyt hároméves tanulmányi idővel. A tanítóképzés is nagy múltra tekint vissza Debrecenben. A debreceni Református Kollégium önálló Tanítóképző Intézete 1869-ben nyílt meg hároméves tanulmányi idővel. Hallgatói négy középiskolát vagy polgári iskolát végzett ifjak lehettek között három, majd 1882-től a debreceni zsinat döntése alapján négyéves lett a képzés. A harmincas években átszervezésre került sor a tanítóképzésben. Az évi XIII. tc. megszüntette a középfokú tanítóképzőket és helyette tanítóképző akadémiákat szervezett tanítóképzés céljából. A négyéves líceum elvégzése után letett érettségi vizsga biztosította volna a felvételt a kétéves tanítóképző akadémiára. Ezen kívül a városban működött még tanítónőképző intézet a Dóczi Intézet falain belül, amely 1908-ban különült el a felső leányiskolától. A Svetits Intézet keretei között is tevékenykedett egy római katolikus tanítónőképző intézet 1898-tól szeptember végén nyílt meg a Nevelőképző Főiskola, amelynek az volt a feladata, hogy az általános iskolák felső tagozata számára képezzen pedagógusokat. Rövid ideig működött azonban Debrecenben, mert nyarán egy miniszteri rendelet értelmében áttelepült Egerbe. Az évi 26. törvényerejű rendelet a korábban középfokú tanító- és óvónőképző intézetek helyett felsőfokú intézetek alapítását rendelte el. A rendeletnek megfelelően őszén Felsőfokú Tanítóképző Intézet nyitotta meg a kapuit a városban, amely 1972-től a Református Gimnázium korábbi, Péterfia utcai épületében nyert elhelyezést. Az intézet elnevezése 1976-szeptember 1-től Tanítóképző Főiskola. A rendszerváltást követően a főiskola visszakerült a református egyház kezelésébe. A város felsőoktatási szerkezetében egyfajta integrációs folyamat indult meg a kilencvenes években ben megalakult a Debreceni Universitás Egyesülés, a Kossuth Lajos Tudományegyetem, a Debreceni Orvostudományi Egyetem, a Debreceni Agrártudományi Egyetem, a Református Teológiai Akadémia és az ATOMKI részvételével ben csatlakozott az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Tagozata is, amely július 1-től, mint a KLTE Műszaki Főiskolai Kara működik. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen új karok is alakultak, 1993-ban megindult a közgazdászképzés, 1996-tól pedig ismét van jogászképzés a városban. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen őszétől képeznek gyógyszerészeket. Nyíregyházán 1995-től működik a DOTE Egészségügyi Főiskolai kara. Az integrálódás beteljesedéseként január elsejével megalakult a Debreceni Egyetem, amelynek teljes jogú tagjai: KLTE, DOTE, DATE, Konzervatórium, a hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola és a városban tevékenykedő kutatóintézetek/ pl. ATOMKI/, társult tagjai pedig Református Teológiai Akadémia ill. a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. M. Kir. Gazdasági Akadémia, Pallag iratai a levéltárba közötti időszakból, 9.36 ifm mennyiségben kerültek be. Ezen belül a következő állagok kerültek kialakításra: a, tantestületi iratok( ) b, iratok ( ) c, tanulókra vonatkozó iratok-anyakönyvek ( ) d, tangazdaság iratai ( ) e, földműves iskola iratai anyakönyvek ( ) f, számviteli iratok ( )

8 386 Tóth Ágnes: A debreceni felsőoktatás történetének levéltári forrásai A hallgatók anyakönyvei az 1935 utáni időszakból az Agrártudományi Egyetem őrizetében maradtak. Itt említem meg, hogy a M. Kir. Gazdasági Akadémia, Kassa iratai közötti időszakból, 0, 15 ifm mennyiséggel szintén a levéltár őrizetében találhatóak. Ezen belül testületi jegyzőkönyvek, pénztárnapló és számlák ( ) lelhetőek fel. Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara Debreceni osztálya iratai között a következő irattípusokat tartalmazzák: a, Jegyzőkönyvek ( ) b, Dékáni Hivatal iratai ( ) c, Hallgatókra vonatkozó iratok (szigorlati jegyzőkönyv)( ) d, Tangazdaság iratai ) e, Számviteli iratok ( ) f, az Észak-Tiszántúli Mezőgazdaságtudományi Kutató Munkaközösség iratai 1949 A hallgatók anyakönyveit ebből az időszakból a Szent István Egyetem Gödöllői Szaklevéltára őrzi. Agrártudományi Főiskola iratai között, 12, 84 ifm terjedelemben találhatóak levéltárunk őrizetében. Az iratokon belül személyi ügyek, pénzügyek, tangazdaság ügyei, tanulmányi ügyek, építési ügyek, kutatással kapcsolatos levelek, továbbképzés és oktatás iratai lelhetőek fel. A főiskola jegyzőkönyveit az Agrártudományi Egyetem Dékáni Hivatala őrzi. Bölcsészeti akadémia ( ) iratai a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár őrizetében találhatóak 0.2 ifm mennyiségben. a, Tanárkari jegyzőkönyvek b, Dékáni Hivatal iratai Jogakadémia ( ) iratai szintén a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár őrizetében vannak. Az anyag terjedelme 3.28 ifm. Állagai a következőek: a, Tanárkari jegyzőkönyvek b, Dékáni könyv (Hallgatókra vonatkozó adatokat tartalmaz) c, Alap- és Államvizsga iratai d, Magánvizsgai jegyzőkönyvek e, Igazgatási iratok A főiskola nyomtatott évkönyvei, amelyek 1870-től állnak rendelkezésre, szintén adnak tájékoztatást az akadémiák életéről. A M. Kir. Tisza István Tudományegyetem iratanyaga elsősorban a Hajdú- Bihar Megyei Levéltár őrizetében található. Mennyisége megközelítőleg 45 ifm. Ezen belül az egyetemi fondok a következőek: a, Rektori Hivatal iratai b, Quaestura iratai c, Gazdasági Igazgatóság iratai d, Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság iratai e, Középiskolai Tanárképző Intézet iratai f, Diákjóléti intézmények iratai

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 387 g, Jog és Államtudományi kar iratai h, Bölcsészettudományi kar iratai i, Orvostudományi kar iratai. A Rektori Hivatal iratanyagában találhatóak : - Egyetemi Tanács jegyzőkönyvei ( ) - iktatott iratok és segédkönyveik ( ) - alapítványok, alapszabályok és szabályzatok elvi iratai, nyilvántartásai ( ) - személyi nyilvántartási lapok - zsidó igazolások kimutatása 1943/44-ből 1998-ban a KLTE Rektori Hivatala szállított be iratokat a levéltárba, ami azonban még rendezésre vár, nincs kutatható állapotban. Quaestura Hivatal feladata volt az egyetemi hallgatók nyilvántartása, az anyakönyvek vezetése, a hallgatók tanulmányi ügyeinek adminisztratív intézése. Ez a hivatal 1949-ben megszűnt, feladatait részben a Rektori Hivatal, részben a karonként szervezett tanulmányi osztályok vették át. A hivatal iktató és mutató könyvei csak nem régen kerültek be, amikor a Rektori Hivatal maradandó értékű iratokat adott át a levéltárnak. - iktatott iratok ( ) Gazdasági Igazgatóság irataiban több állagot alakítottunk ki. - Ügyviteli iratok és segédkönyvei ( ) - Számviteli iratok ( ): költségvetés, bevételi-kiadási főkönyvek - Nyilvántartások (Itt találhatóak az alapítványok pénzügyi vonatkozású iratai, törzskönyvei) - Klinikai Bizottság ( ) anyagában a klinikák költségvetésére vonatkozó dokumentumok, ill. a betegek felvételére és elbocsátására vonatkozó eljárások szabályozása lelhető fel. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tulajdonképpen a tanárképzés tartalmi ügyeit intézte, megszűnése után 16 feladatkörét a karok tanulmányi osztályai vették át. - iratok ( ) - iktató- és mutatókönyvek ( ) M. Kir. Középiskolai Tanárképző Intézet az 1924/25. tanévtől működött azzal a céllal, hogy a tanárjelöltek szakmai képzését felügyelje, és annak színvonalát emelje. - Tanárképző Intézet jegyzőkönyvei ( ) - Iktatott iratok és segédkönyvei ( ) - Tanárképző Intézet Elnöki Hivatala iratai ( ) Az intézet iratainak egy részét a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár őrzi. Ezek a következőek: - Igazgatói iratok ( ) - Nyilvántartások ( ) anyakönyvek ( ), névsorkönyv tanulmányi adatokkal, tanulmányi napló ( ) 16 HBML XXVI. 1/b 21.d 1483/ , /1949. VKM leirata a Tanárképző Intézet és Tanárvizsgáló Bizottság felszámolása tárgyában, január 20. A rendelet a megszűnt intézetek irodai személyzetét teljes egészében a Dékáni Hivatalok újonnan alakult Tanulmányi Osztályaihoz osztotta be.

10 388 Tóth Ágnes: A debreceni felsőoktatás történetének levéltári forrásai Diákjóléti Intézmények: 1917 és 1949 között tevékenykedtek. A következő állagok elkülönítésére került sor: - Diákjóléti bizottság jegyzőkönyvei és iratai ( ) - Diáksegély pénztár ( Bursa Academica ) iratai ( ) - Mensa Akadémica iratai ( ) - Egyetemi internátusok iratai ( ) Jog és Államtudományi kar közötti működése során keletkezett irataiból a rendezés során a következő állagokat alakítottuk ki: - Kari Tanács jegyzőkönyvei ( ) - a Dékáni Hivatal iratai és azok segédkönyvei ( ) - Joghallgatók személyi nyilvántartásai, elszámolásai ( ) A jogi kar hallgatói nyilvántartásait a KLTE Rektori Hivatala őrzi. Bölcsészettudományi kar említett időszakából a levéltárunk őrizetében vannak: - Kari Tanács jegyzőkönyvei ( ) - Dékáni hivatal iratanyaga, iktató- és mutatókönyvek ( ) A kari tanácsi jegyzőkönyvek eredeti sorozatát a KLTE BTK Dékáni Hivatala őrzi. Orvostudományi kar iratai ig vannak a Hajdú- Bihar Megyei Levéltár őrizetében, amikor is önálló egyetemmé vált Debreceni Orvostudományi Egyetem néven. A következő állagok kialakítására került sor: - Dékáni hivatal iratai, annak iktató és mutatókönyvei ( ) - hallgatók ösztöndíjügyei ( ) - a Halléban működött Magyar Orvostudományi kar 1944/45-ös iratai. Az Orvostudományi kar forrásaival kapcsolatban elmondhatjuk, hogy minden jelentősebb forrás mai napig az intézmény őrizetében található, többek között a Kari Tanács jegyzőkönyveinek teljes sorozata is. Ezen kívül az adott korszakból a kutatók rendelkezésére állnak még nyomtatott formában a M Kir. Tisza István Tudományegyetem tanrendjei között, továbbá az egyetem évkönyvei 1914-től. Az egyetem életében 1945 után bekövetkezett szervezeti változásokat követve az alábbi fondok kerültek kialakításra az egyetem iratanyagából: Rektori Hivatal iratai 1950 után még rendezetlen állapotban vannak az iratok. Az átadási jegyzék alapján hallgatói ügyek, Ifjúsági Parlament ügyei, Kutató Intézetek iratai, Szolgálati és minősítési táblák, Tanárképző Tanács iratai, vegyes iratok stb. lelhető fel az anyagban. Gazdasági Igazgatóság iratai - személyi ügyek ( ) - számviteli iratok ( ) - oktatási statisztikák ( ) Bölcsészettudományi kar iratain belül a következő állagokat alakítottuk ki: - kari jegyzőkönyvek ( ) - Dékáni Hivatal iratai, iktató- és mutatókönyvek ( ) - Angol Intézet iratai, levelezés ( )

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés A debreceni orvosképzés történeti áttekintés Történelmi előzmények A reformáció korában polgárosodásnak indult Debrecen városa, mindig is szívügyének tekintette az ifjúság magas fokú oktatását. A cívis

Részletesebben

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Debrecen, Egyetem tér 1. Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 18. Telefon: (52) 316-012 Telefax: (52) 533-677 1912 1949 DEBRECENI EGYETEM Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS TÖRTÉNETI HAGYOMÁNYAI MAGYARORSZÁGON PUKÁNSZKY BÉLA

A TANÁRKÉPZÉS TÖRTÉNETI HAGYOMÁNYAI MAGYARORSZÁGON PUKÁNSZKY BÉLA A TANÁRKÉPZÉS TÖRTÉNETI HAGYOMÁNYAI MAGYARORSZÁGON PUKÁNSZKY BÉLA Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet bela@pukanszky.hu Összefoglaló: A 2011. évi felsőoktatási

Részletesebben

A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI ZENETANÁROK KÉPZÉSE (1908 1948) Tóth Gábor

A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI ZENETANÁROK KÉPZÉSE (1908 1948) Tóth Gábor MAGYAR PEDAGÓGIA 94. évf. 1 2. szám 95 111. (1994) A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI ZENETANÁROK KÉPZÉSE (1908 1948) Tóth Gábor Az 1867-es kiegyezéssel, az önálló magyar államiság lehetővé tette a közoktatásügy további

Részletesebben

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea MILLENNIUMI ÉVKÖNYV Szerkesztette és a bevezetõt írta: Kiss Márton A szerkesztésben közremûködött: Dallos Györgyi Adatgyûjtõ: Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona Adatrögzítõ: Molnár Klára Kiadvány szerkesztõ:

Részletesebben

Történeti összefoglaló

Történeti összefoglaló Történeti összefoglaló A mezõ gazdaságtan elsõ egyetemi tanszékét 1 767-ben Göttingenben ll. György Ágost állította fel, a másodikat Mária Terézia 1777 -ben Budán, a Tudományegyetem bölcsészeti fakultásán

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 Mervó Zoltánné Előzmények A középiskolai tanárok képzésérő l és képesítésér ől intézkedő 1924. ~ví XXVILtc. a tudományegyetemek

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe a tanítóképzésben Doktori (PhD) értekezés 2005 Készítette: Ujlakyné Szűcs Éva PhD hallgató

Részletesebben

A MAGYAR IPARI SZAKOKTATÁS ÉS STATISZTIKÁJA 1945 ELŐTT*

A MAGYAR IPARI SZAKOKTATÁS ÉS STATISZTIKÁJA 1945 ELŐTT* TÖRTÉNETI DOLGOZATOK A MAGYAR IPARI SZAKOKTATÁS ÉS STATISZTIKÁJA 1945 ELŐTT* DR. HALKOVICS LÁSZLÓ A magyar ipari szakoktatás első iskoláit Mária Terézia uralkodása idején (1740 1780) állították fel. Az

Részletesebben

Középiskolai tanárok képzése a két világháború között (különös tekintettel a szegedi modellre)

Középiskolai tanárok képzése a két világháború között (különös tekintettel a szegedi modellre) Középiskolai tanárok képzése a két világháború között (különös tekintettel a szegedi modellre) Előzmények: a középiskolai tanárképzés kezdetei Magyarországon A kezdetek: Eötvös József koncepciója A középiskolai

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 8 / 2 0 0 9 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI [*]

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI [*] A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI [*] BICZÓ ZALÁN A győri jezsuita jogakadémia alapítása és a Ratio Educationis (1777) hatása Győr városának életében a négy évig tartó török uralom után új korszak kezdődött.

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 9 / 2 0 1 0 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási és Kuulturális

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON. Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék

AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON. Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 315 331. (1995) AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék A gondolat

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 2 / 2 0 1 3 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának kiadványai 7. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian

Részletesebben

3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM

3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM 3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM 3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA ÓBUDAI EGYETEM Szerkesztők: Ozsváth Judit Tuzson Tibor Kiadó:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM 2009 EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT TÖRTÉNETE 1893-1944 VÖNÖCZKY

Részletesebben

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Per Aspera ad Astra I. évfolyam, 2014/1. szám Betlehem József A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Az egészségtudomány a 20. század végén nyerte el azt az értelmezést, amelyben

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

Az utóbbi évtizedben megnõtt azoknak a kutatásoknak a száma,

Az utóbbi évtizedben megnõtt azoknak a kutatásoknak a száma, OROSZ ILDIKÓ CSERNICSKÓ ISTVÁN SOÓS KÁLMÁN BRENZOVICS LÁSZLÓ GABÓDA BÉLA A kárpátaljai magyar felnõttképzés és szakképzés esélyei Bevezetõ Az utóbbi évtizedben megnõtt azoknak a kutatásoknak a száma, amelyek

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER 2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER HÍREK Gyakorlati lehetőségek joghallgatóknak ---------------------------------------------------------------4 Összefogott a DEOEC és a Kenézy Kórház ------------------------------------------------------------4

Részletesebben

A pedagógusképzés intézményesített komparációja

A pedagógusképzés intézményesített komparációja Horváth Kinga A pedagógusképzés intézményesített komparációja Magyarországon 2000. január 1-ig 14 önálló főiskolán, és 3 tanárképző főiskolai karon képeztek tanítókat. Az integráció során 8 intézmény,

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben