A DEBRECENI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEBRECENI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 379 A DEBRECENI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK LEVÉLTÁRI FORRÁSAI TÓTH ÁGNES N incs könnyű helyzetben az a kutató, aki valamelyik debreceni felsőoktatási intézmény történetét kívánja feldolgozni, megírni. Sokféle szakirodalom áll ugyan a rendelkezésükre, amelyek megkönnyítik a munkát, de ha valaki eredeti forrásokat szeretne felhasználni, nem mindig egyértelmű, hogy hol találja meg azokat. Ez a dolgozat azzal a céllal született, hogy a kutatható forrásokat számba vegye, és segítsen tájékozódni abban, hogy a kutatók a forrásokat hol lelhetik fel. A debreceni felsőoktatás levéltári forrásait részben a Hajdú- Bihar Megyei Levéltár, részben a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár és részben maguk az intézmények őrzik. A M. Kir. Tisza István Tudományegyetem iratait 1952-ben szállították be a Debreceni Állami Levéltárba. Az egyetem rektora 1957-ben tudományos és ügyviteli érdekekre hivatkozva visszakérte az egyetem teljes iratanyagát. Az átadás meg is történt azzal a kikötéssel, hogy az anyag szakszerű kezeléséről és tárolásáról az egyetem köteles gondoskodni. Miután az évek során ezt a feladatot nem sikerült megoldani, 1974-ben ismételten átadták az anyagot a megyei levéltárnak. Az egyetemi anyag egysége ennek ellenére nem jött létre, mivel a kari jegyzőkönyvek és az iratok jelentős részben mai napig az intézmények őrizetében maradtak. Tudomásom szerint jelenleg tárgyalások folynak arról, hogy Debreceni Egyetem egy önálló egyetemi levéltárat állítana fel, s ezzel végre megvalósulhatna az a vágyálom, hogy az egységet képező egyetemi anyagok méltó körülmények közé kerülhessenek, és egy helyen legyenek elérhetőek a kutatók számára. A debreceni felsőoktatás fejlődésének vázlatos története Debrecen ténylegesen csak 1914-ben lett egyetemi székhellyé, de valójában már a XVII. század közepétől az egyetemi városokéhoz hasonló szerepet töltött be a hazai közoktatás történetében. A debreceni egyetem gyökerei a református főiskola révén a messzi múltba nyúlnak vissza. A főiskola alapítási éve 1550-re tehető, majd ban veszi fel a Kollégium nevet. A debreceni Református Kollégium nem bírt ugyan egyetemi ranggal, de mégis azt mondhatjuk, hogy annak szellemi vonzerejével rendelkezett. Ebben az időszakban Debrecen a Tiszántúl szellemi és tudományos életének centruma volt. Olyan nagy tudású professzorok oktattak a kollégiumban, akik

2 380 Tóth Ágnes: A debreceni felsőoktatás történetének levéltári forrásai maguk is látogattak külföldi akadémiákat, kapcsolatot tartottak a nyugat akkori szellemi központjaival /Hollandia, Svájc, Németország/, s a kor tudományos színvonalát tekintve magas műveltséggel rendelkeztek. A kollégiumban két tagozaton folyt az oktatás. Az alsón az elemi és középiskolai ismereteket szerezhették meg a diákok, a felsőn pedig akadémiai jellegű képzést kaptak. Az alsó tagozaton a tanítást a praeceptorok, azaz felnőtt vagy végzős diákok végezték, felsőben pedig a professzorok foglalkoztak a tanulók tudományos képzésével. A kollégiumban Domokos Lajos főbíró kezdeményezésére már 1798-ban felállítják az első bölcseleti, majd két év múlva az első jogi tanszéket. A kollégiumi diákok bölcseleti, teológiai és jogi tanulmányokat folytathattak. Jóllehet már 1800-ban felállították az első jogi tanszéket, de a jogakadémia szervezésére az első kísérlet csak 1852-ben történt. Az egyházkerület igazgatása alatt álló jogakadémia 1853-ban négy tanszékkel alakult meg, ahol a képzés ideje két éves volt. 1853/54. tanévtől a kultuszminiszter megadta a nyilvánosság jogát a Kollégium jogakadémiájának között szünetelt a működése, majd ben nyílt meg újra két tanárral és négyszemeszteres tanulmányi idővel. Ebben az időben az állami jogakadémiákon a képzés ideje már három évre emelkedett. A debreceni jogakadémián végzett joghallgatók ezért csak külön államvizsga letétele után tehettek ügyvédi vizsgát. A hallgatók létszáma emiatt erősen visszaesett. 1864/65. tanévtől a képzés idejét itt is három évre emelték és mindazon tárgyakat tanították, mint az állami jogakadémiákon. Az akadémiának külön igazgatója, önálló tanári testülete ekkor még nem volt. A meglévő négy jogi tanszék mellé újabb négyet állítottak fel és 1876-ban négyévfolyamúvá szervezték át szeptemberében választották meg a jogakadémia első dékánját ben kezdte meg működését a kilencedik jogi tanszék. Amikor 1914-ben megnyílt az egyetem jogi fakultása, az akadémia hét tanára pályázta meg az egyetem jogi tanszékeit és mind a hét kinevezést nyert. Bár orvosi fakultása nem volt Debrecennek, mégis olyan tudósok tevékenykedtek itt, akik a természettudományok területén is jelentőset alkottak. Az 1870-es években felvetődött a kérdés, hogy egy önálló protestáns egyetem vagy állami egyetem létesüljön Debrecenben. Amikor a várva várt állami egyetemet Kolozsvárott nyitották meg és csökkent az esély arra, hogy az állam a közeljövőben, Debrecenben is felállítson egy egyetemet, ismét a protestáns egyetem gondolata került előtérbe. Az 1906-ban, Budapesten összeült egyházi zsinat egyelőre elvetette a protestáns egyetem eszméjét, és célul a bölcsészeti kar megteremtését, illetve a tanárképzés megszervezését jelölte ki. A Tiszántúli Egyházkerület Közgyűlése már korábban, májusában határozatot hozott egy 12 tanszékes bölcsészeti akadémia felállításáról, illetve döntöttek arról is, hogy a teológia és a jog önálló főiskolává, akadémiává szerveződjön át. A bölcsészeti fakultás 1898-ban jött létre ig összesen 10 tanszéke alakult, de akkor még az ügyeit a Teológiai Akadémia Dékáni Hivatalával közösen intézte. A Református Kollégiumban 1908-ban nyílt meg az önálló Bölcsészeti Akadémia. Szervezeti szabályzatát az egyházkerület 65/1908. szám alatt hagyta jóvá, és meghatározta az akadémia tanulmányi rendjét is ben az új egyetemek felállításáról szóló törvény alkotásának évében már 24 tanszék működött a debreceni Református Kollégium akadémiai tagozatán, ami jó alapot teremtett az egyetem kiépítéséhez.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 381 Az évi XXXVI. törvény két egyetem felállítását mondta ki, az egyiket Pozsony, a másikat Debrecen székhellyel. A törvény értelmében a leendő debreceni egyetem karai a következőek: református hittudományi, jog-és államtudományi, orvostudományi, bölcsészet-nyelv és-történettudományi, mennyiség-és természettudományi karok. A debreceni egyetem esetében az érdekelt felek, a Vallás és Közoktatási Minisztérium, Debrecen város, a Tiszántúli Református Egyházkerület, a debreceni Református Kollégium és Egyház a következőkkel járultak hozzá annak megvalósításához: - A város adta az építéshez szükséges területet a Nagyerdőn, vállalta 5 millió korona fizetését az építkezés céljaira ill. egy egyetemmel kapcsolatos közkórház felépítését. - A Tiszántúli Református Egyházkerület ill. a Református Kollégium mindaddig, míg az egyetemen református hittudományi kar működik, hozzájárul annak fenntartási költségeihez. Helyet ad a hittudományi, jogi és bölcsészeti karoknak, illetve az orvosi kar dékáni hivatalának a kollégium épületében addig, míg el nem készül az egyetem új épülete és a klinikatelep. Ez idő alatt ezek dologi kiadásait is fedezi. Biztosítja az egyetem részére a nagyértékű kollégiumi könyvtár és gyűjtemények használatát. - Az állam vállalta az egyetem személyi és egyéb dologi kiadásait. Az építkezés és berendezés költségei is az államot terhelték. A törvény értelmében az első tíz évben az egyetem fenntartására az állami költségvetés évi kétmillió korona összeget biztosított ben három karral megnyílt a Debreceni Magyar Kir. Tudományegyetem, egyelőre a Kollégium épületében. A hittudományi, jog-és államtudományi, bölcsészet- nyelv és történettudományi fakultások megnyitásával egyidejűleg a kollégium akadémiai tanszakai megszűntek. Az orvosi kar részére új klinikatelepet kellett építeni. Addig is a város átadta a DMKE Internátusát, a Bábaképezde épületét, a Bem téri kórházat és az Auguszta szanatórium egy részét. Az orvosi kar novemberétől kezdte meg működését, de a klinikatelep csak 1926-ra készült el teljesen. A terveket Korb Flóris készítette ban adták át a belgyógyászati, sebészeti és röntgenintézetet, főző-és mosókonyhát, gépházat ben készült el a gyermekklinika és bonctani intézet ben adták át a szemészeti, bőr-és bujakórtani klinikákat. Utolsóként az elmegyógyászati és nőgyógyászati klinikák készültek el. A telep pavilonjait földalatti, széles alagutak kötötték össze. A klinikatelepet október 17-én vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó avatta fel, ekkor leplezték le Tisza István szobrát is. Ugyanakkor a törvény e karok mellett a Mennyiség és Természettudományi kar létesítését is kimondta. Kezdettől fogva történtek erre lépések, de majd csak 1928-ban állítottak fel egy matematikai tanszéket, a következő évben pedig további 3 természettudományi tanszéket szerveztek a bölcsészettudományi karon belül. Ezzel párhuzamosan felmerült egy mezőgazdasági fakultás alapításának a gondolata is. Ez kézenfekvőnek tűnt annál is inkább, mivel Debrecenben ekkor már működött egy mezőgazdasági akadémia, amit könnyűszerrel át lehetett volna szervezni.

4 382 Tóth Ágnes: A debreceni felsőoktatás történetének levéltári forrásai 1925-ben Tanárképző Intézetet szerveztek 1, aminek az volt a feladata, hogy segítse a tanári pályára készülő hallgatóságnak a választott élethivatására történő magas színvonalú elméleti és gyakorlati felkészülését. Az egyetem fennállásának hetedik évében felvette Tisza István nevét és 1945-ig Tisza István Tudományegyetem néven működött. Közben sürgetővé vált a kollégium épületében működő karok elhelyezése is. A központi épület alapkövet júniusában rakták le, de a gazdasági helyzet miatt az átadására csak 1932-ben került sor. A hallgatóság anyagi támogatása érdekében az egyetemi tanács 1921-ben Diákjóléti Bizottságot szervezett, amelynek az volt a feladata, hogy az összes jóléti intézményt, egyetemi és magánösztöndíjat nyilvántartsa és arról a hallgatókat tájékoztassa. Számon tartotta az internátusi helyeket és városi lakásokat. A Diákjóléti Bizottság mellett a diákok rendkívüli segélyezésére Bursa Académia működött. A második világháború után decemberétől indult meg újra az egyetemi oktatás től az egyetem a Debreceni Tudományegyetem nevet viselte. Még egy 1947-ben 2 kiadott miniszteri leirat értelmében is a tudományegyetemek székhelyük szerint nevezendők el. Hallgatói kezdeményezésre 1952-ben felveszi az egyetem Kossuth Lajos nevét 3, és ezt a nevet viselte 48 éven keresztül. Több változás is történt a város felsőoktatási szerkezetében 1945 után ben az állam szüneteltette, majd megszüntette a jogászképzést 4, de ebben az évben sor került az önálló természettudományi kar megalapítására. A 260/1949. (I. 12) Korm. rendelet kimondja, hogy a debreceni tudományegyetemen külön bölcsészettudományi és természettudományi kart kell szervezni. Ennek értelmében az eddig a bölcsészkar keretében működő állattani, növénytani, ásványtani, földtani, szerves kémiai, elméleti fizikai, matematikai tanszékek átkerültek az új karhoz, illetve mellette új tanszékek szervezésére is sor került. A természettudományi karhoz csatolták még a Meteorológiai Intézetet, Csillagvizsgáló Intézetet, Botanikus Kertet, Embertani Intézetet, és ezek együtt alkották május 16-tól a Debreceni Tudományegyetem Természettudományi Karát. Az új kar a központi épületből kiköltöző hittudományi fakultás helyiségeit kapta meg. Az május 8-án kelt számú Vallás-és Közoktatásügyi miniszteri leirat tekinthető a kar alapító okiratának ben a hittudományi fakultás megszűnt és Teológiai Akadémia néven a Református Kollégium keretei között folytatta tevékenységét végén a Klinika és az orvosképzés felügyelete átkerült az egészségügyi miniszter fennhatósága alá. Az orvosi kar február 1-től Debreceni Orvostudományi Egyetem néven 7 önál évi XXVII. tc A középiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről Kihirdették:1924.december 31- én. In. Magyar Törvénytár p 2 HBML XXVI. 1/b 12. d 1929/ etsz - a Vallás és Közoktatásügyi miniszter /1947. leirata,1947. április évi 16. tvr. A Kossuth Lajos Tudományegyetemről 4 HBML XXVI. 1/b 23. d 3790/ etsz -a Vallás és Közoktatásügyi miniszter 1530/1949. leirata, a Jogakadémiák megszüntetésének és a debreceni Jog- és Közigazgatástudományi kar szüneteltetésének szabályozása tárgyában 5 HBML. XXVI. 1/b 22. d 2596/ etsz 6 Az évi 23. tvr. (1950. június 30) rendelkezett az egyetemi hittudományi karoknak az egyház részére történő átadásáról az 1949/50 tanév végétől, az egyház és állam különválasztására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. 7 27/1951. (I. 28) M.T. Az orvostudományi egyetemek szervezetének és működésének átmeneti szabályozása tárgyában

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 383 lósult. Debrecenben már 1868-tól létezett mezőgazdasági főiskola Gazdasági Akadémia néven. Keszthelyen és Magyaróváron már működtek gazdasági tanintézetek, amikor 1866-ban a debreceni gazdasági akadémia alapjait megvetették. A debreceni tanács már decemberében elhatározta egy gazdasági tanintézet felállítását. Az első tervek egy gazdászati és erdészeti intézet, s ennek keretein belül egy földműves iskola felállításáról szóltak. Az építésre a végleges szerződést október 14-én írták alá július 5-én adta ki a város az intézet alapítólevelét.a tanintézet számára az akkori Ferenc tér ( ma Bem tér ) keleti oldalán lévő lovagdát jelölték ki, s ehhez járult még Pallagon 400 kh föld gyakorlati oktatás céljaira. A tanintézet egyfelől a felsőfokú oktatást, másfelől az alapfokú földműves iskolát egyesítette magában. A földműves iskola júliusban, a mezőgazdasági felső iskola pedig októberben nyílt meg. Ez utóbbit Országos Gazdasági Felsőbb Tanintézetnek, majd M. Kir. Gazdasági Felsőbb Tanintézetnek nevezték. Megalakulásától kezdve nyolc évig két évfolyamú iskolaként működött. A beiratkozás feltétele volt a középiskolai érettségi és egy év gazdasági gyakorlat ban M. Kir. Gazdasági Tanintézet lett a neve, ezzel egyidejűleg a tanulmányi időt három évre emelték. Ugyanakkor a színvonal csökkenését eredményezte, hogy a hallgatóknak a jelentkezéshez elegendő volt hat középiskolai évfolyam elvégzését igazolni. A debreceni intézetnél sajátos állapotot teremtett az a körülmény, hogy lényegében két oktatási intézmény működött szervezetileg összefogott igazgatás alatt, egy gazdaság adottságainak kihasználásával mindaddig, míg 1899-ben a kormány a földműves iskolát át nem helyezte Karcagra. Első évben minden hallgató rendszeres gyakorlati munkát végzett a pallagi gazdaságban, a második és harmadik évben a tanintézet városi központjában elméleti tárgyakat hallgattak. Így azonban nagyon elszakadtak a gyakorlati élettől ben az intézet véglegesen kiköltözött Pallagra, ettől kezdve itt történt az elméleti és a gyakorlati oktatás. Pallagon laktak a tanárok és a hallgatók is ban ismét főiskolai rangot kapott a tanintézet, s a magyaróvári akadémia szervezeti és oktatási szintjére emelkedett. 8 Az intézet neve Debreceni M. Kir. Gazdasági Akadémia lett. Az oktatás három évfolyamos, a beiratkozás feltétele a középiskolai érettségi től a tanítás akadozott illetve szünetelt a háború miatt, majd csak 1920 őszén indult meg újra. Ezt követően felfutás következett be az intézet életében, mivel a kassai és a kolozsvári gazdasági akadémiák az elcsatolt területeken maradtak ben megalakult a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, s az itt szervezett agrárfelsőoktatás háttérbe szorította a gazdasági akadémiákat. Az évi XVI. tc próbálta rendezni az akadémiák helyzetét azzal, hogy a képzés idejét négy évre emelte. A megvalósítás lépcsőzetesen indult meg, az 1942/43. tanévtől csak a magyaróvári és az időközben visszacsatolt kolozsvári akadémiákat szervezték át négyévfolyamú főiskolává. A debreceni akadémia az említett törvény rendelkezéseinek megfelelően csak 1945-ben 9 szerveződött át négyévfolyamú tanintézetté Magyar Mezőgazdasági Főiskola elnevezés alatt ben ugyanakkor sor került a Magyar Agrártudományi Egyetem felállítására is. Az egyetem a következő 8 A földművelésügyi m.kir. miniszter 1906.évi számú körrendelete,a magyaróvári m. kir. gazdasági akadémia, a keszthelyi, debreceni, kassai és kolozsvári m. kir. gazdasági tanintézetek igazgatóságaihoz in. Magyarországi Rendeletek Tára /1945 FM. rendelet a debreceni gazdasági akadémiának mezőgazdasági főiskolává történő átszervezéséről in. Magyar Közlöny 16. szám április 22.

6 384 Tóth Ágnes: A debreceni felsőoktatás történetének levéltári forrásai négy karral alakult meg: mezőgazdaságtudományi, állatorvostudományi, erdőgazdaságtudományi, kert- és szőlőgazdálkodástudományi karok A mezőgazdaságtudományi kar további négy szakosztályra bomlott: budapesti, mosonmagyaróvári, keszthelyi és debreceni. A debreceni osztálya 1949-márciusig működött, amikor is sor került a vidéki osztályok összevonására budapesti központtal márciustól szeptemberéig továbbképző tanfolyamokat tartottak az intézetben októberben állattenyésztési és növénytermesztési tagozatú mezőgazdasági technikumot telepítettek Pallagra. Amikor a mezőgazdaság fejlesztése ismét hangsúlyos szerepet kapott a kormány hosszabbtávú gazdasági elképzeléseiben, 1953-ban 11 a kormányzat Mezőgazdasági Akadémia néven Debrecenben, a Böszörményi úton új mezőgazdasági tanintézetet hozott létre, ahol három év alatt felsőfokú, általános szakképzettséggel rendelkező mezőgazdászokat képeztek. A hallgatók gimnáziumi érettségi, mezőgazdasági vagy közgazdasági technikumi végzettséggel jelentkezhettek, illetve elegendő volt az is, ha valaki a termelésben dolgozott és legalább kétéves termelési gyakorlattal rendelkezett. Az évi 35. törvényerejű rendelet 12 a debreceni akadémiát szervezete és elnevezése meghagyása mellett egyetemi jellegű, önálló mezőgazdasági felsőoktatási intézménnyé minősítette át. A tanulmányi idő 4 évre nőtt, és mezőgazdasági mérnöki képesítést adott. Az évi 22. törvényerejű rendelet 13 a nevét Debreceni Mezőgazdasági Akadémiáról Debreceni Agrártudományi Főiskolára változtatta. A hallgatók 4 év alatt agrármérnöki képesítést szerezhettek ben a képzés idejét nappali tagozaton öt évre emelték ben a Debreceni Agrártudományi Főiskola és a szarvasi Tessedik Sámuel Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum összevonásával egyetemet szerveztek 15. Ennek neve: Debreceni Agrártudományi Egyetem től hozzátartozott a hódmezővásárhelyi főiskola állattenyésztési kara is. Később a Karcagon, Nyíregyházán és Pallagon működő mezőgazdasági jellegű kutatási intézeteket csatolták az egyetemhez. A városban a műszaki felsőfokú képzés története 1965-re nyúlik vissza. Ekkor hozták létre a Felsőfokú Építőgépészeti Technikumot, amely 3 éves tanulmányi idővel szaktechnikusokat képzett ban készült el a technikum Ótemető utcai épülete ben alapították az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolát budapesti székhellyel, amelynek gépészeti kara és építőipari karának egyes tanszékei Debrecenben működtek. A főiskolán a hallgatók a három éves képzés során üzemmérnöki képesítést szerezhettek. A helyi zenei felsőoktatásban is jelentős lépés történt 1966-ban. A korábbi zeneiskolai tanárképző a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zenetanárképző Intézetének debreceni tagozatává vált. A tanulmányi idő három év maradt. Ezt megelőzően a zenei felsőoktatás a Debreceni Zenedére / 1949 FM számú rendelet a Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara négy osztályának összevonásáról in. Magyar közlöny 62. szám március évi 9. tvr A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia létesítéséről in. Magyar Közlöny 27. szám július évi 35. tvr A mezőgazdasági felsőoktatás egyes kérdéseinek újabb szabályozásáról in. Magyar Közlöny 71. szám június évi 22. tvr A felsőoktatási intézményekről in. Magyar közlöny 70. szám szeptember / 1967 (V. 16) számú rendelet az agrár- (kertész) mérnök képzés időtartamáról in. Magyar Közlöny 31. szám évi 20.tvr A debreceni Agrártudományi Egyetem létesítéséről in. Magyar Közlöny 67. szám 1970.augusztus 7.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 385 alapult, amelynek épülete 1894-ben épült fel. Itt 1952-től alsófokú zenetanári képzés folyt hároméves tanulmányi idővel. A tanítóképzés is nagy múltra tekint vissza Debrecenben. A debreceni Református Kollégium önálló Tanítóképző Intézete 1869-ben nyílt meg hároméves tanulmányi idővel. Hallgatói négy középiskolát vagy polgári iskolát végzett ifjak lehettek között három, majd 1882-től a debreceni zsinat döntése alapján négyéves lett a képzés. A harmincas években átszervezésre került sor a tanítóképzésben. Az évi XIII. tc. megszüntette a középfokú tanítóképzőket és helyette tanítóképző akadémiákat szervezett tanítóképzés céljából. A négyéves líceum elvégzése után letett érettségi vizsga biztosította volna a felvételt a kétéves tanítóképző akadémiára. Ezen kívül a városban működött még tanítónőképző intézet a Dóczi Intézet falain belül, amely 1908-ban különült el a felső leányiskolától. A Svetits Intézet keretei között is tevékenykedett egy római katolikus tanítónőképző intézet 1898-tól szeptember végén nyílt meg a Nevelőképző Főiskola, amelynek az volt a feladata, hogy az általános iskolák felső tagozata számára képezzen pedagógusokat. Rövid ideig működött azonban Debrecenben, mert nyarán egy miniszteri rendelet értelmében áttelepült Egerbe. Az évi 26. törvényerejű rendelet a korábban középfokú tanító- és óvónőképző intézetek helyett felsőfokú intézetek alapítását rendelte el. A rendeletnek megfelelően őszén Felsőfokú Tanítóképző Intézet nyitotta meg a kapuit a városban, amely 1972-től a Református Gimnázium korábbi, Péterfia utcai épületében nyert elhelyezést. Az intézet elnevezése 1976-szeptember 1-től Tanítóképző Főiskola. A rendszerváltást követően a főiskola visszakerült a református egyház kezelésébe. A város felsőoktatási szerkezetében egyfajta integrációs folyamat indult meg a kilencvenes években ben megalakult a Debreceni Universitás Egyesülés, a Kossuth Lajos Tudományegyetem, a Debreceni Orvostudományi Egyetem, a Debreceni Agrártudományi Egyetem, a Református Teológiai Akadémia és az ATOMKI részvételével ben csatlakozott az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Tagozata is, amely július 1-től, mint a KLTE Műszaki Főiskolai Kara működik. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen új karok is alakultak, 1993-ban megindult a közgazdászképzés, 1996-tól pedig ismét van jogászképzés a városban. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen őszétől képeznek gyógyszerészeket. Nyíregyházán 1995-től működik a DOTE Egészségügyi Főiskolai kara. Az integrálódás beteljesedéseként január elsejével megalakult a Debreceni Egyetem, amelynek teljes jogú tagjai: KLTE, DOTE, DATE, Konzervatórium, a hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola és a városban tevékenykedő kutatóintézetek/ pl. ATOMKI/, társult tagjai pedig Református Teológiai Akadémia ill. a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. M. Kir. Gazdasági Akadémia, Pallag iratai a levéltárba közötti időszakból, 9.36 ifm mennyiségben kerültek be. Ezen belül a következő állagok kerültek kialakításra: a, tantestületi iratok( ) b, iratok ( ) c, tanulókra vonatkozó iratok-anyakönyvek ( ) d, tangazdaság iratai ( ) e, földműves iskola iratai anyakönyvek ( ) f, számviteli iratok ( )

8 386 Tóth Ágnes: A debreceni felsőoktatás történetének levéltári forrásai A hallgatók anyakönyvei az 1935 utáni időszakból az Agrártudományi Egyetem őrizetében maradtak. Itt említem meg, hogy a M. Kir. Gazdasági Akadémia, Kassa iratai közötti időszakból, 0, 15 ifm mennyiséggel szintén a levéltár őrizetében találhatóak. Ezen belül testületi jegyzőkönyvek, pénztárnapló és számlák ( ) lelhetőek fel. Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara Debreceni osztálya iratai között a következő irattípusokat tartalmazzák: a, Jegyzőkönyvek ( ) b, Dékáni Hivatal iratai ( ) c, Hallgatókra vonatkozó iratok (szigorlati jegyzőkönyv)( ) d, Tangazdaság iratai ) e, Számviteli iratok ( ) f, az Észak-Tiszántúli Mezőgazdaságtudományi Kutató Munkaközösség iratai 1949 A hallgatók anyakönyveit ebből az időszakból a Szent István Egyetem Gödöllői Szaklevéltára őrzi. Agrártudományi Főiskola iratai között, 12, 84 ifm terjedelemben találhatóak levéltárunk őrizetében. Az iratokon belül személyi ügyek, pénzügyek, tangazdaság ügyei, tanulmányi ügyek, építési ügyek, kutatással kapcsolatos levelek, továbbképzés és oktatás iratai lelhetőek fel. A főiskola jegyzőkönyveit az Agrártudományi Egyetem Dékáni Hivatala őrzi. Bölcsészeti akadémia ( ) iratai a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár őrizetében találhatóak 0.2 ifm mennyiségben. a, Tanárkari jegyzőkönyvek b, Dékáni Hivatal iratai Jogakadémia ( ) iratai szintén a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár őrizetében vannak. Az anyag terjedelme 3.28 ifm. Állagai a következőek: a, Tanárkari jegyzőkönyvek b, Dékáni könyv (Hallgatókra vonatkozó adatokat tartalmaz) c, Alap- és Államvizsga iratai d, Magánvizsgai jegyzőkönyvek e, Igazgatási iratok A főiskola nyomtatott évkönyvei, amelyek 1870-től állnak rendelkezésre, szintén adnak tájékoztatást az akadémiák életéről. A M. Kir. Tisza István Tudományegyetem iratanyaga elsősorban a Hajdú- Bihar Megyei Levéltár őrizetében található. Mennyisége megközelítőleg 45 ifm. Ezen belül az egyetemi fondok a következőek: a, Rektori Hivatal iratai b, Quaestura iratai c, Gazdasági Igazgatóság iratai d, Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság iratai e, Középiskolai Tanárképző Intézet iratai f, Diákjóléti intézmények iratai

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 387 g, Jog és Államtudományi kar iratai h, Bölcsészettudományi kar iratai i, Orvostudományi kar iratai. A Rektori Hivatal iratanyagában találhatóak : - Egyetemi Tanács jegyzőkönyvei ( ) - iktatott iratok és segédkönyveik ( ) - alapítványok, alapszabályok és szabályzatok elvi iratai, nyilvántartásai ( ) - személyi nyilvántartási lapok - zsidó igazolások kimutatása 1943/44-ből 1998-ban a KLTE Rektori Hivatala szállított be iratokat a levéltárba, ami azonban még rendezésre vár, nincs kutatható állapotban. Quaestura Hivatal feladata volt az egyetemi hallgatók nyilvántartása, az anyakönyvek vezetése, a hallgatók tanulmányi ügyeinek adminisztratív intézése. Ez a hivatal 1949-ben megszűnt, feladatait részben a Rektori Hivatal, részben a karonként szervezett tanulmányi osztályok vették át. A hivatal iktató és mutató könyvei csak nem régen kerültek be, amikor a Rektori Hivatal maradandó értékű iratokat adott át a levéltárnak. - iktatott iratok ( ) Gazdasági Igazgatóság irataiban több állagot alakítottunk ki. - Ügyviteli iratok és segédkönyvei ( ) - Számviteli iratok ( ): költségvetés, bevételi-kiadási főkönyvek - Nyilvántartások (Itt találhatóak az alapítványok pénzügyi vonatkozású iratai, törzskönyvei) - Klinikai Bizottság ( ) anyagában a klinikák költségvetésére vonatkozó dokumentumok, ill. a betegek felvételére és elbocsátására vonatkozó eljárások szabályozása lelhető fel. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tulajdonképpen a tanárképzés tartalmi ügyeit intézte, megszűnése után 16 feladatkörét a karok tanulmányi osztályai vették át. - iratok ( ) - iktató- és mutatókönyvek ( ) M. Kir. Középiskolai Tanárképző Intézet az 1924/25. tanévtől működött azzal a céllal, hogy a tanárjelöltek szakmai képzését felügyelje, és annak színvonalát emelje. - Tanárképző Intézet jegyzőkönyvei ( ) - Iktatott iratok és segédkönyvei ( ) - Tanárképző Intézet Elnöki Hivatala iratai ( ) Az intézet iratainak egy részét a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár őrzi. Ezek a következőek: - Igazgatói iratok ( ) - Nyilvántartások ( ) anyakönyvek ( ), névsorkönyv tanulmányi adatokkal, tanulmányi napló ( ) 16 HBML XXVI. 1/b 21.d 1483/ , /1949. VKM leirata a Tanárképző Intézet és Tanárvizsgáló Bizottság felszámolása tárgyában, január 20. A rendelet a megszűnt intézetek irodai személyzetét teljes egészében a Dékáni Hivatalok újonnan alakult Tanulmányi Osztályaihoz osztotta be.

10 388 Tóth Ágnes: A debreceni felsőoktatás történetének levéltári forrásai Diákjóléti Intézmények: 1917 és 1949 között tevékenykedtek. A következő állagok elkülönítésére került sor: - Diákjóléti bizottság jegyzőkönyvei és iratai ( ) - Diáksegély pénztár ( Bursa Academica ) iratai ( ) - Mensa Akadémica iratai ( ) - Egyetemi internátusok iratai ( ) Jog és Államtudományi kar közötti működése során keletkezett irataiból a rendezés során a következő állagokat alakítottuk ki: - Kari Tanács jegyzőkönyvei ( ) - a Dékáni Hivatal iratai és azok segédkönyvei ( ) - Joghallgatók személyi nyilvántartásai, elszámolásai ( ) A jogi kar hallgatói nyilvántartásait a KLTE Rektori Hivatala őrzi. Bölcsészettudományi kar említett időszakából a levéltárunk őrizetében vannak: - Kari Tanács jegyzőkönyvei ( ) - Dékáni hivatal iratanyaga, iktató- és mutatókönyvek ( ) A kari tanácsi jegyzőkönyvek eredeti sorozatát a KLTE BTK Dékáni Hivatala őrzi. Orvostudományi kar iratai ig vannak a Hajdú- Bihar Megyei Levéltár őrizetében, amikor is önálló egyetemmé vált Debreceni Orvostudományi Egyetem néven. A következő állagok kialakítására került sor: - Dékáni hivatal iratai, annak iktató és mutatókönyvei ( ) - hallgatók ösztöndíjügyei ( ) - a Halléban működött Magyar Orvostudományi kar 1944/45-ös iratai. Az Orvostudományi kar forrásaival kapcsolatban elmondhatjuk, hogy minden jelentősebb forrás mai napig az intézmény őrizetében található, többek között a Kari Tanács jegyzőkönyveinek teljes sorozata is. Ezen kívül az adott korszakból a kutatók rendelkezésére állnak még nyomtatott formában a M Kir. Tisza István Tudományegyetem tanrendjei között, továbbá az egyetem évkönyvei 1914-től. Az egyetem életében 1945 után bekövetkezett szervezeti változásokat követve az alábbi fondok kerültek kialakításra az egyetem iratanyagából: Rektori Hivatal iratai 1950 után még rendezetlen állapotban vannak az iratok. Az átadási jegyzék alapján hallgatói ügyek, Ifjúsági Parlament ügyei, Kutató Intézetek iratai, Szolgálati és minősítési táblák, Tanárképző Tanács iratai, vegyes iratok stb. lelhető fel az anyagban. Gazdasági Igazgatóság iratai - személyi ügyek ( ) - számviteli iratok ( ) - oktatási statisztikák ( ) Bölcsészettudományi kar iratain belül a következő állagokat alakítottuk ki: - kari jegyzőkönyvek ( ) - Dékáni Hivatal iratai, iktató- és mutatókönyvek ( ) - Angol Intézet iratai, levelezés ( )

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 389 Természettudományi kar önálló karrá csak 1949-ben szerveződött. Ettől a dátumtól 1972-ig adott át megőrzésre iratokat. Az anyag jelenleg rendezés alatt áll. Az átadási jegyzék alapján kari tanácsi jegyzőkönyvek, iktatott iratok, hallgatók ösztöndíjügyei, nemzetközi kapcsolatok iratai találhatóak benne. Debreceni Orvostudományi Egyetem iratai az önálló egyetem megalakulásától, ig kerültek be a levéltárba. - Egyetemi Tanács jegyzőkönyvei (fogalmazványok) Rektori Hivatal iratai, és annak segédkönyvei ( ) Ybl Miklós Műszaki Főiskola közötti iratanyaga jelenleg rendezés alatt áll, melynek rendezés előtti mennyisége mintegy 9.50 ifm. Az iratok között szabályzatok, főiskolai tanácsi jegyzőkönyvek, levelezés, gazdasági iratok (mérleg, költségvetés), statisztikák, tantervek munkatervek stb. találhatóak. Archival Sources on the History of Higher Education in Debrecen Ágnes Tóth The aim of the essay is to survey the researchable sources of institutes of higher education in Debrecen, and to provide assistance to researchers in locating material they are looking for. By virtue of the Reformed College, Debrecen has had the intellectual attraction of university towns from the 17 th century. The College provided a home to academies of law, arts and theology. The university itself only opened in 1914 with three faculties. At the time of the opening of the faculties of theology, law and state science, and arts, languages and history, the academies of the College ceased to exist. The faculty of medicine only opened its gates in November of 1921, since the clinic hospitals had to be established first. This work was only completed by The construction of the central building commenced in 1927, and after various obstacles, it was finally opened in In addition to the university faculties, an Institute of Teacher Training and a Secondary School Teachers Examining Committee also worked in the city. The latter was responsible for issues related to the content of teacher training, while the former supervised the level of education and helped students in their preparation for a teaching career. The city has offered college level agricultural education since the 19 th century, which became the University of Agricultural Sciences in the socialist era. Similarly, Debrecen has had traditions of primary school teacher training and music education. Technical education was organized in the city relatively late, with the establishment of the Miklós Ybl Technical College. An integration process started between the city s various institutions of higher education, the result of which was that the University of Debrecen was formed on January 1, 2000.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

Törekvések a szakoktatás fejlesztésére ( ) Dr. Nyéki Lajos 2016

Törekvések a szakoktatás fejlesztésére ( ) Dr. Nyéki Lajos 2016 Törekvések a szakoktatás fejlesztésére (1790-1867) Dr. Nyéki Lajos 2016 Tessedik szarvasi iskolája Négyévnyi szünet után, 1798-ban újraindult az iskola. Tanárai fizetést kaptak az államtól. A profil bővült,

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlése Sopron, 2013. augusztus 26-28. A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március ad. 5.940-2/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. március A Debreceni Egyetem alapító okirata A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Felsőoktatás Magyarországon, gondok, jövőkép

Felsőoktatás Magyarországon, gondok, jövőkép Felsőoktatás Magyarországon, gondok, jövőkép 2016.11.13. Történet Első egyetemalapítások: 1367, Pécs 1395-1419, Óbuda Academia Istropolitana, (Pozsony, Vitéz János neve alatt) Tartós egyetem : Pázmány

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. Raktári jegyzék RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 Terjedelem: 96 doboz, 45 kötet 11,96 ifm Elhelyezés:

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 Raktári száma, neve, terjedelme: 96 doboz = Raktári száma, neve,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

VIII. 62. Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendglátóipari Szakmunkásképző Iskola, Nagykanizsa iratai 1950 1998

VIII. 62. Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendglátóipari Szakmunkásképző Iskola, Nagykanizsa iratai 1950 1998 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 62. Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendglátóipari Szakmunkásképző Iskola, Nagykanizsa iratai 1950 1998

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo Népktatás Az elemi isklák típusai Az isklák száma Németesítés Tantárgyak Thun Le ENTWURF (1849) Nylcsztálys gimnázium két szervezetileg önálló tagzat : algimnázium - főgimnázium 10 18 éves fiúk számára.

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi területek képzési struktúrájáról Tájékoztató a tagozatokról

Részletesebben

15237-7/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-7/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-7/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

A szakoktatás a két világháború között. Dr. Nyéki Lajos 2016

A szakoktatás a két világháború között. Dr. Nyéki Lajos 2016 A szakoktatás a két világháború között Dr. Nyéki Lajos 2016 Iparostanonc-iskolák (1919-1945) Az 1922. évi XII. tc. módosította az iparostanoncképzés rendjét. A korábbi heti hét helyett kilenc lett a kötelező

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm 3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai 1948 1964 15,5 ifm Református Szeretetszolgálat iratai A/ Szervezési iratok, Jegyzőkönyvek. Jelentések. Szeretetszolgálati és diakóniai szervezési iratok

Részletesebben

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE Dr. Varga Emilné Dr. SZŰCS Edit Dr. PAPP Péter Debreceni Egyetem, AMTC Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai (1776) 1806-1949 VIII. 52. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm 35 kisdoboz, 4,37 ifm 40

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2012. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

VIII. 62. 1955 1994, é. n.

VIII. 62. 1955 1994, é. n. VIII. 62 A Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola (1965-ig Pest Megyei Tanács V. B. 2. sz. Kereskedelmi Tanulóiskolája, 1978-ig Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 Terjedelme: 31 doboz = 3,41 ifm Helyrajzi

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/ A tanárképzés történeti hagyományai Magyarországon Pukánszky Béla Szegedi Tudományegyetem Kétféle pedagógus szakma A felvilágosodás retorikája az alsóbb és felsőbb rétegek iskoláztatásáról. Kétféle pedagógus-szakma,

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2 2008. A Tessedik Sámuel Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére

Tájékoztató. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére Tájékoztató Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére A tájékoztató tárgya: Az általános iskolák és középiskolák összevonásának eredménye A napirend előterjesztője:

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc ( )

A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc ( ) Arcképcsarnok 29 Virágos Márta A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc (1862 1948) Professor Ferenc Kiss Was the First Rector of the Hungarian Royal University of Arts and Sciences

Részletesebben

1848-1850 között szünetelt az oktatás, mivel a magyar szabadságharc alatt a diákok beálltak Kossuth seregébe.

1848-1850 között szünetelt az oktatás, mivel a magyar szabadságharc alatt a diákok beálltak Kossuth seregébe. Az egyetem bemutatása Miskolci Egyetem Az egyetem múltja A Miskolci Egyetem őse a Selmecbányán 1735-ben III. Károly által alapított bányászati-kohászati tanintézet (Bergschule), ahol a világon elsőként

Részletesebben

20. fond. BETHESDA KÓRHÁZ IRATAI

20. fond. BETHESDA KÓRHÁZ IRATAI 20. fond. BETHESDA KÓRHÁZ IRATAI 1880 1956 51,25 ifm A kórházat a pesti református német leányegyház állította fel 1866-ban. Rózsa utca 53. sz. alatti házat bérbevette és berendezte előbb 6, majd 11 ággyal.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

3365-21/2008. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-21/2008. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-21/2008. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. A Szent István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I

Az oktatási infrastruktúra I Az oktatási infrastruktúra I. 2006. 10. 10. Magyarország megyéinek HI mutatói (2003) (Forrás: Obádovics Cs. Kulcsár L., 2003) Az oktatási rendszer vizsgálata: alapfogalmak SZINTEK (intézmények programok)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377.

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Somogy Megyei Levéltár Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 69 nagy doboz, csomó, Iratok: 8,63 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. október 22-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: dr. Gémesi György

Részletesebben

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve...

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve... KÉRDŐÍV 1. SZEMÉLYES ADATOK 1/1. Születési éve... 1/2. Neme férfi nő 1/3. Legmagasabb iskolai végzettsége egyetem főiskola tanítóképző érettségi 1/4. Milyen tagozaton szerezte a végzettségét nappali esti,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium II. Azonosító adatok Az intézmény neve: Rövidített megnevezés: Debreceni Egyetem DE Székhely: 4032 Debrecen,

Részletesebben

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei 314 kutatás közben tanulmányi eredményességgel. A munka világában tapasztalt sikerességre a demográfiai háttér nem volt erőteljes hatással, a tanulmányokat illetően pedig várakozásunkhoz képest eltérő

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben