Jusztin Márta * MAGYARORSZÁG EURÓPA KERESZTÚTJÁN AZ 1920-AS ÉVEKBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jusztin Márta * MAGYARORSZÁG EURÓPA KERESZTÚTJÁN AZ 1920-AS ÉVEKBEN"

Átírás

1 Jusztin Márta * MAGYARORSZÁG EURÓPA KERESZTÚTJÁN AZ 1920-AS ÉVEKBEN Két egymást többé-kevésbé derékszögben metsző (nem városi) út, ill. ezek keresztező pontja.... (átvitt, ritka) az életnek, az eseményeknek olyan szakasza, amelyben, ill. amikor valaki fontos változás előtt áll, vagy választania kell több lehetséges cél között: válaszút.... (vall. ritka) Nehéz, szenvedésekkel teli életút határozza meg A magyar nyelv értelmező szótára a keresztút tárgyszót. 1 A fogalom átvitt értelmű jelentéseinek kihívása, nehézsége az életben nem csak az egyének számára lehet ismerős, hanem a történelem menete népeket is szembesít hol a választás boldog lehetőségével, hol vészterhes kényszerével, és szenvedéssel teli életutak sem kerülték el a nemzeteket. Az első világháború utáni évek Magyarországára a keresztút mindkét meghatározása igaz volt: a választások meghozatalának kényszere és annak az egyéni és nemzeti sorsnak a megélése, amelynek Trianon szabta meg a kereteit. A béke adott formájában nyers volt és megalázó, általános elveiben radikális, arányaiban túlzó, végrehajtásában érzéketlen, hatásaiban pedig végiggondolatlan és ezért sok tekintetben kimondottan kártékony. 2 Az igazságtalanság kiváltotta sokkhatás és az okok keresését elfeledtető fájdalom, az elfogadhatatlanság érzése a béke felülvizsgálatát, a revíziót az egész korszakban ébren tartotta. Ez az élet minden szférájában a legváltozatosabb szimbólumokban jelent meg: a hivatalos politika szintjétől a mindennapi élet színterein át a művészetekig. Példák sokaságát lehet említeni az állami ünnepek megünneplésének módjától kezdve, a köztereken felállított szobrokon, 20. századi irodalmunk legnagyobbjainak ILLYÉS GYULA, KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ írásain, a magyaros öltözködés reneszánszán, PAP-VÁRY ELEMÉRNÉ Magyar Hiszekegy kötelező iskolai strófáján át, a Nem! Nem! Soha! és a történelmi Magyarország térképével díszített használati tárgyak széles kínálatáig. A jelképek egy része a nemzet megrendült önképét volt hivatott helyreállítani, mint pl. a szabadságszerető, hős nép, a honfoglaló-honvédő, történelmi-kulturális küldetését betöltő nemzet képe. Az irredentizmus másik kedvelt, erősen egyszerűsített szimbólumrendszere közvetlenül kapcsolódik a keresztút szenvedéstörténet jelentéséhez. Magyarország hamis bírák és hitetlenek kezére jut, kálváriáját járja, keresztre feszítik, megalázzák, egyedül marad, de hamarosan dicsőségesen feltámad. 3 Didaktikusan hatásvadász ennek a gondolatnak képi megformálása is. A Golgotát idéző hármashalom tetején a fénysugarakat kibocsátó korona, melyből egy keresztfa emelkedik, rajta a megfeszített történelmi Magyarország, benne világos színnel a SZEKFŰ GYULA szavaival maradék * BGF KVIFK, főiskolai docens. 1 A magyar nyelv értelmező szótára, 868. old. 2 Zeidler [2001a], 78. old. 3 Zeidler [2001b], 163. old. 25

2 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 13. ország rajta töviskoszorú. A kép alját piros nyomtatott nagybetűkkel Igazságot Magyarországnak! felirat zárja le. A korszak politikai értékelése, a közvélemény egyaránt úgy vélte, hogy bár Magyarország 20. századi keresztútja a feszületen ért véget, de ahogy a keresztény dogmatikában a kereszthalált a feltámadás követi, az ország sorsában is be kell következnie ennek a csodának. Ezt a reményt erősítette meg a többi irredenta szimbólum is: a hős nép képzete, történelmünk példaként megjelenített nagyjainak törekvései, a történelmi küldetés, és ezt sugallta a Nem! Nem! Soha! elszántsága is. 4 Az első világháború végjátékának zűrzavarában, az Osztrák Magyar Monarchia szétesésével, az ország független köztársaság kikiáltásával létrejött a szuverén magyar állam. Az új állami keretek megszilárdulására, a konszolidációra azonban csak a forradalmi hullám lecsengése és a békekötés után került sor. Ez újabb keresztutak, alternatívák közti választások elé állította a politikusokat. A számtalan megoldandó probléma közül a legégetőbbnek az önálló magyar pénzügy megteremtése és a külpolitikai elszigeteltségből való kitörés tűnt. A PÉNZÜGYI STABILIZÁCIÓ szeptember 10-én az osztrák békeszerződés 206. szakasza, majd a trianoni szerződés 189. paragrafusa kimondta az Osztrák Magyar Bank felszámolását. Ez óriási munkát jelentett, mert az egész volt birodalom pénzügyi helyzetét kellett rendezni. A Monarchia utódállamai létrehozták saját nemzeti bankjaikat és saját valutájukat. Az Osztrák Magyar Banknak és az új államok bankjainak meg kellett egyezni a fedezet és a hadikölcsönök megfelelő hányadú megosztásában (az előbbi elosztásában lényegesen nagyobb hajlandóságot mutattak), és le kellett bonyolítani a bankjegycserét. Kezdetét a bankjegyek felülbélyegzése jelentette, azaz valamennyire rányomtatták a Magyarország feliratot, és ezzel megteremtették az önálló magyar pénzjegyet. A korszak két legjelentősebb szakembere, HEGEDŰS LÓRÁNT és POPOVICS SÁNDOR a pénzügyi konszolidáció két alternatíváját képviselte: HEGEDŰS az önerőből, míg POPOVICS a külföldi hitel segítségével történő konszolidációt akarta megvalósítani. A szigorú pénzügyi rendszabályok alkalmazása (infláció fékezése, csökkentett állami kiadások, adók felemelése, új adónemek bevezetése) átmeneti eredményeket hozott ugyan, de 1921 őszére nyilvánvalóvá vált, hogy HEGEDŰS elképzelése, az önerőből történő szanálás kudarcra ítélt. Az új pénzügyminiszter, KÁLLAY TIBOR újabb adóreformja, az állami alkalmazottak nagy tömegű elbocsátása (az ún. B-listázás) sem hozott eredményt ben a másik koncepció, POPOVICS irányvonala tűnt járható útnak tavaszán az ország vezetése millió aranykorona összegű kölcsönért fordult a Népszövetséghez. A Nemzetek Szövetsége és különböző külföldi, svájci, angol banki körök a kölcsön folyósítására csak akkor voltak hajlandók, ha az országnak van egy független központi jegybankja....a jegybank organizációja már az első perctől kezdve olyan legyen, mely a politikai, gazdasági nehézségeket és ellentéteket lehetőleg eleitől fogva kizárja, s az intézetnek oly funkcionálását garantálja, amely kivonja annak működését a különböző foglalkozási ágak vetélkedésének és a politikai pártok ellentéteinek légköréből... 5 Ez az abszolút semlegesség természetesen nem valósulhatott meg, mert ha a pártviszályok kívül maradtak is a bank falain, a gazdasági lobbik, az ipar, a mezőgazdaság, más bankok képviselői helyet kaptak a Főtanácsban. 4 Történelmi hőseink törekvéseit, tevékenységeit az idegenforgalmi propaganda is felhasználta a külföld felé irányuló országpropaganda alakításában. Néhány jellemző példa: Szent István kisebbségi politikájának ( Minderheitspolitik ) méltatása, mint követendő példa, Budapester Fremdenzeitung, okt old., vagy Magyarország kapcsolódása a nyugati kultúrához, annak védelme, ( Bollwerk der Christenheit ) Fremdenverkehr in Ungarn, Juli old., megingathatatlan védőbástya Városi Futár, Bp febr.1. 6.old., vagy Rákóczi alakja, akinek a neve... wurde zum Leitwort seines ganzen Jahrhunderts, und das Märtyrerschicksal, das er für diese Idee freudig erduldete, erfuhr bereits 50 Jahre nach seiner Hinscheidung eine welthistorische Genugtuung Fremdenverkehr in Ungarn März old. 5 Bethlen [1972], 147. old. 26

3 JUSZTIN M.: MAGYARORSZÁG EURÓPA KERESZTÚTJÁN Ezért már a tárgyalásokra olyan valakit kerestek, aki személyében garancia a pártatlanságra. A választás POPOVICSRA esett. Ebben több tényező is szerepet játszott: elsőként globális gondolkodása a gazdaságról, másodszor szaktudása, ami határokon túl is ismert volt, harmadszor, politikai tevékenysége a béketárgyalások során, ill. a Népszövetségben. Negyedszer, Genf és London...ragaszkodtak személyéhez. POPOVICS érdeme volt, hogy elnyerte a nyugati banki körök támogatását. A magyar közvélemény nem tudta, hogy POPOVICS SÁNDOR tulajdonságai valóságos tőkevonzó-erővel bírtak. A szegény országnak igazi valutája voltaképpen POPOVICS egyénisége volt. 6 Az egyik legfőbb támogató, a Bank of England elnöke és POPOVICS megkötötték a MONTAGU NORMAN POPOVICS egyezményt a két bank együttműködéséről és az MNB feladatairól. NORMANN tanácsadót küldött Budapestre, aki POPOVICS, a monetáris stabilitás őrének pozícióját erősítette a pénzügyminiszterrel, az agráriusokkal, a politikai támadásokkal szemben. Igaz, ez egyben az ország pénzügyi ellenőrzését is jelentette. A Magyar Nemzeti Bank elnöke a tárgyalásokat vezető POPOVICS SÁNDOR lett és maradt élete végéig. Az évi XXXV. tc. intézkedett a korona lecseréléséről, de erre a gyakorlatban csak január 1-én került sor, amikor kiadták a pengőt és váltópénzét, a fillért. A kemény feltételekkel megítélt kölcsön segítségével 1926 nyarára befejeződött a szanálás és ez a nyugati pénzügyi körökben bizalmat keltve további kölcsönök felvételét tette lehetővé. Ennek csak a gazdasági világválság vetett véget. MAGYARORSZÁG HELYE A NAP ALATT A KÜLPOLITIKA ÚTKERESÉSÉNEK DILEMMÁI A két világháború közti magyar külpolitikára nézve is igaz az a megállapítás, hogy irányulásaiban alkorszakokra bontható: a húszas évek, a harmincas évek és a háború. Az alkorszakok jellemzője, hogy az útkeresés nem zárult le, és a hivatalos külpolitika mellett létezett egy hol szünetelő, hol erősödő, titkos, alternatív politikai kapcsolatkeresés is. A következőkben csak a húszas évek kísérleteit tekintjük át. A Daily Mirrortól kölcsönvett cikkcímet ha állítmánnyal bővítenénk, nagyon érzékletesen jelenne meg szemünk előtt a húszas évek magyar külpolitikájának dilemmája. Ekkor ez az állítmány feltétlenül a keres ige lett volna: a gazdasági túlélésért küzdő, de immár teljesen önállóvá vált ország külpolitikailag (is) kereste a helyét a nap alatt, a megváltozott, új Európában. A legfontosabb feladatot e téren is, hasonlóan a gazdasághoz, a pénzügyekhez, az önállóság megteremtése jelentette. Létre kellett hozni az önálló magyar külpolitika szervezeteit, ki kellett építeni a külszolgálat rendszerét, megoldani személyi és főleg anyagi vonatkozásait. 7 Az egész korszak külpolitikájának meghatározó eleme természetesen ezen a téren is Trianon volt, az a törekvés, hogy milyen úton-módon lehet a békediktátumot korrigálni, semmissé tenni. Belpolitikailag soha nem volt nézeteltérés a különböző pártok között abban, hogy a béke tarthatatlan az ország számára, a különbség a visszakövetelt területek nagyságában és a visszaszerzés módjában volt. 8 Így nem meglepő, hogy a békét követő években az országnak még nem volt markánsan kirajzolódó külpolitikája. Ennek nem csak a fenti revíziós szándék tisztázatlansága volt az oka, hanem az is, hogy az újonnan létrejött politikai feltételrendszerben Magyarországnak előbb meg kellett találnia a helyét a győztes és a legyőzött országok, a nagyhatalmak és az új kis államok között. Ez legalább három ok miatt sem ment könnyen. Az első ok abban keresendő, hogy az ország diadalmaskodó új szomszéd államok fojtogató gyűrűjével találta magát szemben. 6 Radnóti [1926], 78. old. 7 Részletesen foglalkozik ezzel a témával Pritz [1995]. 8 Zeidler [2001], 48.old. 27

4 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 13. A második problémát a nagyhatalmakhoz való egyszerre vonzásos és taszításos viszonyban kell keresni. Nehezen feloldható ellentmondás volt a politikusok számára, hogy azoktól kellett várni a trianoni igazságtalanság orvoslását, akik az egész tragédiát okozták. Az is nyilvánvaló volt, hogy bármiféle revízió csakis és kizárólag akkor képzelhető el, ha Magyarországnak sikerül támogató szövetségeseket találni. A nagyhatalmak közül, azonban a húszas években a térségben hangadó Franciaország szóba sem jöhetett, Nagy-Britannia főleg a nagyhatalmi, egyensúlypolitikát szem előtt tartva állt hozzá a kérdéshez. De ennek ellenére némi jóindulatot mégis az angol fairness-től vártak a magyar politikusok. Az angolszász kapcsolatok köztudomásúan még a világháborúban is az alternatív politizálás lehetőségét jelentették Magyarország számára. A kívánságai teljesülésével elégedetlen Olaszország tűnt még olyan potenciális partnernek, ami megértést mutatott a magyar területi igények iránt. A harmadik ok az ország tudati állapotában volt keresendő. Egyrészt a már említett, az évszázados, különböző mértékű Habsburg-függőség után az önálló államiság létrejöttét elhomályosították annak körülményei, a történelmi Magyarország területi megcsonkítása. Jól érzékelhetően, a tegnapelőtt történelmi síkjában éltek még a millenniumi ünnepségek üzenetei: a dicső történelmi múlt, a nagy nemzet, az uralkodó pozíció, a történelmi küldetés tudata. Trianonban nem csak a nagyság fizikai dimenzióinak kétharmadát vették el, hanem az identitástudat lelki alapköveit is megrendítették. A nagy történelmi nemzet önképe szertefoszlott és maradt helyette a legyőzött, elnyomónak kikiáltott bűnbak-kép. Az első reakció természetesen a hárítás volt: általánosan vélekedés szerint Trianon azért következhetett be, mert nem ismertek minket, félreismertek, gonosz nemzetiségi erők manipulálták a nemzetközi közvéleményt. A történtek másik magyarázata a kis ország, nagy nemzet elképzelés volt, csonka ország 1000 éves nagy történelmi múlttal és kultúrával a háta mögött. Ez a gondolat tükröződik KLEBELSBERG KUNÓ az újnacionalizmus, a kultúrfölény elméletében. A külpolitika egyik feladata az lett, hogy az országot kedvezőbb színben jelenítse meg külföldön. A húszas évek elején a külügy egyik legfontosabb diplomáciai teendőjét abban jelölték meg, hogy az országot kivezesse az elszigeteltségből. Ezt a célt a politika több szinten szándékozott megvalósítani. Az első szint a külszolgálatok, követségek és konzulátusok kiépítése volt. Ennek kérdése 1921-től szerepelt napirenden és jelentett gondot a pénzhiány és a szakemberek csekély létszáma. Mindezek ellenére 1930-ban már 23 követség és 16 konzulátus működött a világon. 9 PRITZ PÁL kutatásaiból tudjuk, hogy nem diplomáciai csatornákat is a külügyi célok szolgálatába állítottak. 10 Erre létezett egy titkos osztály is a Külügyminisztériumban: a minisztériumi kimutatásokban nem, a jelentésekben viszont szerepel a politikai hírszolgálati osztály, amelynek feladata a propaganda szervezése volt. 11 Itt már nem a diplomácia eszközeivel dolgozott a minisztérium, hanem a civil kapcsolatrendszereket vette igénybe. A külföldi magyarság szervezése (esetenként kihasználva a kitántorgottak külföldi szervezeteit), a diákcserék szorgalmazása (és a számláknak sok esetben a Dísz-téren történő kiegyenlítése), a tudományos és kulturális kapcsolatok ápolása, kiállítások szervezése külföldön, a statisztika nyújtotta lehetőségek kiaknázása és publikálása magyar és francia nyelven. Az aktív munka eredményeként 1923-ban Magyarországot felvették a Népszövetségbe, kezdtek a kölcsönök is csordogálni, a húszas évek közepétől lazult a gazdasági és katonai ellenőrzés. Az áttörést 1927 áprilisában az olasz magyar baráti szerződés aláírása jelentette. Ez év június 21-én jelent meg LORD ROTHERMERE revíziót szorgalmazó cikke, a Hungary s Place in the Sun. Így az új rendbe való beilleszkedési politikát felváltotta a revízió kívánalmának felelevenítése követség Londonban, Washingtonban és Brüsszelben, konzulátusok az USA-ban, 1923 Tallinban követség, Milánóban konzulátus, 1924 Konstantinápoly követség, 1925 Sao Paulo konzulátus, csak néhányat említve. Pritz [1995] és A magyar külügyi szolgálat keletkezése és története 1930-ig 51.old. 10 Pritz [1994], old. 11 uo old. 28

5 JUSZTIN M.: MAGYARORSZÁG EURÓPA KERESZTÚTJÁN A gazdasági válság következtében létrejött és felerősödő politikai tendenciák a harmincas évek magyar külpolitikáját (és belpolitikáját is) befolyásolták. A szoros olasz magyar kapcsolatok mellett Ausztria jelent meg politikai partnerként A lassan potenciális szövetségesként egyre inkább jelen lévő Németország megosztotta a magyar politikusokat. A harmincas évek utolsó harmadáig az ország legfőbb politikai szövetségese Olaszország maradt. FELHASZNÁLT IRODALOM A magyar nyelv értelmező szótára III. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest BETHLEN ISTVÁN titkos iratai, Kossuth, PRITZ PÁL [1995] A magyar diplomácia a két világháború között, Tanulmányok, Magyar Történelmi Társulat, Budapest. PRITZ PÁL [1994]: Magyarságkép a húszas évek első felében, Századok, 1994/ évf. 6. sz. RADNÓTI JÓZSEF: Mi volt itt? A konjunktúra története Hegedűs Lóránt bukásától Popovics Sándor eljöveteléig, Budapest, Újságüzem Könyvkiadó és nyomda ZEIDLER MIKLÓS [2001a]: Közvélemény és propaganda. Irredenta kultusz Magyarországon a két háború között Rubicon, 2001/8-9. sz old. ZEIDLER MIKLÓS [2001b]: A revíziós gondolat, Osiris, Budapest. 29

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT REGIO KÖNYVEK Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST, 2002 Szerkesztette:

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

A bécsi követség története a két háború között

A bécsi követség története a két háború között A bécsi követség története a két háború között Pritz Pál A köztörténeti háttér Viktor Weber tábornok 1918. november 3-án Padovában (német nevén Paduában) fegyverszüneti megállapodást írt alá a győztes

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ABDALLAH ABDEL-ATI ABDEL-SALAM MOHAMED AZ EGYIPTOMI-MAGYAR KAPCSOLATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr.

Részletesebben

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő Tóth Ágnes Magyar lendkerekek az új Törökország gépezetében, avagy gazdasági és kulturális együttműködés Törökország és Magyarország között az atatürki aranykor időszakában GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2009 1 Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Tarsoly Kiadó Budapest, 2014 A kötet megjelenését támogatta

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) *

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * Múltunk, 2011/3. 137 164. 137 [ ] MITROVITS MIKLÓS Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * 1956 októbere cezúrát jelent a második világháború utáni lengyel magyar

Részletesebben

Kaposi Zoltán. Növekedés és válság. Bankok és pénzügyek a 20. század első felében

Kaposi Zoltán. Növekedés és válság. Bankok és pénzügyek a 20. század első felében Kaposi Zoltán Növekedés és válság. Bankok és pénzügyek a 20. század első felében (A Történelemtanárok Egylete által szervezett, 2012. október 6-án elhangzott Bankok a történelemben című konferencián elmondott

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavikovszky Beáta FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Történelemtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. Fröhlich Ida

Részletesebben

Tartalom. Benyhe István: Benyhe István: A magyar külpolitikáról 3

Tartalom. Benyhe István: Benyhe István: A magyar külpolitikáról 3 CÉLKÖVETŐ Külpolitikai tanulmányok A KDNP Külügyi Szakbizottságának tanulmánykötete Kiadja a Barankovics István Alapítvány Szerkesztette: Benyhe István 1 Mészáros József 2 Tartalom Benyhe István: Előszó......1

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA

LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA TARTALOM Magyarságkép a 20. században Vendégszerkesztő: Pritz Pál 2008/2. szám I. rész Bevezető... 5 Magyarok francia szemmel

Részletesebben

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.4 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ BEVEZETÔ:

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben

szemle Lajos Iván élete és halála *

szemle Lajos Iván élete és halála * [ ] szemle 276 Lajos Iván élete és halála * Nagy Töhötöm és Ugrin József 1942-ben Erdélyben (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár) Lajos Iván (1906 1949) pécsi tankerületi tanügyi fogalmazó neve

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

A KULTURÁLIS ÉLET KÖZTEHERVISELÉSÉNEK KLEBELSBERGI MODELLJE

A KULTURÁLIS ÉLET KÖZTEHERVISELÉSÉNEK KLEBELSBERGI MODELLJE T. Kiss Tamás A KULTURÁLIS ÉLET KÖZTEHERVISELÉSÉNEK KLEBELSBERGI MODELLJE A rendszerváltást követő években felbátorodó kutatók zöme Klebelsberg Kuno kultuszminiszterségének időszakát az 1920-as éveket

Részletesebben

A csonka ország kényszerei

A csonka ország kényszerei MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 1. szám 41 57. (1998) FÖLDRAJZOKTATÁS A VÁLSÁGOS ÉVTIZEDEKBEN Sipos Anna Magdolna és Nagy Miklós Mihály ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,

Részletesebben

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006 Tartalom Bevezetô....................................................................3

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

ADALÉKOKA MAGYAR JÓVÁTÉTEL RENDEZÉSÉNEK ÉS AZ 1924. ÉVI NÉPSZÖVETSÉGI KÖLCSÖN MEGSZERZÉSÉNEK JUGOSZLÁV ÉS ANGOL VONATKOZÁSAIHOZ*

ADALÉKOKA MAGYAR JÓVÁTÉTEL RENDEZÉSÉNEK ÉS AZ 1924. ÉVI NÉPSZÖVETSÉGI KÖLCSÖN MEGSZERZÉSÉNEK JUGOSZLÁV ÉS ANGOL VONATKOZÁSAIHOZ* TALÁLKOZÁSOK-ÜTKÖZÉSEK FEJEZETEK A 20. SZÁZADI MAGYAR-SZERB KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉBŐL ADALÉKOKA MAGYAR JÓVÁTÉTEL RENDEZÉSÉNEK ÉS AZ 1924. ÉVI NÉPSZÖVETSÉGI KÖLCSÖN MEGSZERZÉSÉNEK JUGOSZLÁV ÉS ANGOL VONATKOZÁSAIHOZ*

Részletesebben

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA I. ELŐZMÉNYEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA 1919 őszétől Magyarország új útra lépett. A háborús vereség s a nyomában kialakult forradalmi válság az

Részletesebben

Müller Viktória. Betekintés az 1940-1944 közötti francia-magyar kapcsolatok történetébe

Müller Viktória. Betekintés az 1940-1944 közötti francia-magyar kapcsolatok történetébe Müller Viktória Betekintés az 1940-1944 közötti francia-magyar kapcsolatok történetébe A Franciaország és Magyarország között fennálló kapcsolatok évezredes múltra tekintenek vissza, hiszen már a koronát

Részletesebben

Eiler Ferenc A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM RENDSZERE

Eiler Ferenc A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM RENDSZERE Eiler Ferenc A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM RENDSZERE 1. A NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM FEJLÕDÉSE A KEZDETEKTÕL AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚIG Amikor a Szövetséges Fõhatalmak a területi változásokat

Részletesebben

Baranyi Tamás Péter Egészen váratlanul külügyminiszter lett kisebbségi komplexus és nyugati vonzalom a Magyar Népköztársaság külpolitikájában

Baranyi Tamás Péter Egészen váratlanul külügyminiszter lett kisebbségi komplexus és nyugati vonzalom a Magyar Népköztársaság külpolitikájában Baranyi Tamás Péter Egészen váratlanul külügyminiszter lett kisebbségi komplexus és nyugati vonzalom a Magyar Népköztársaság külpolitikájában Az 1945 és 1989 közötti, egyre kevésbé elszigetelt és egyre

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A DUALIZMUS KORA 1867-1914. Kozári Monika

MAGYARORSZÁG A DUALIZMUS KORA 1867-1914. Kozári Monika 16 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A DUALIZMUS KORA 1867-1914 Kozári Monika KOZÁRI MONIKA A dualizmus kora 1867-1914 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ írta: Kozári Monika Főszerkesztő: Romsics Ignác

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben