Magyar külpolitika. Órarendi beosztás: Hétfő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar külpolitika. Órarendi beosztás: Hétfő 14.50-17.50"

Átírás

1 Magyar külpolitika A tantárgy kódja: 7NK40NBK06M A tantárgy megnevezése (magyarul): Magyar külpolitika A tantárgy neve (angolul): Hungarian Foreign Policy A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 48/0 Kreditérték: 5 A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév, évente Az oktatás nyelve: magyar Előtanulmányi kötelezettségek: - A tantárgy típusa: kötelező/előadás Tantárgyfelelős tanszék: Nemzetközi Tanulmányok Intézet A tantárgyfelelős neve: Dr. Békés Csaba János Akik még szerkeszthetik az adatlapot (CUSMAN felhasználói azonosítók vesszővel elválasztva): pmarian Órarendi beosztás: Hétfő A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy az első világháború végétől kíséri végig a magyar külpolitika és diplomácia történetét. Taglalja az önálló magyar külpolitika eszköztárát, bemutatja a külpolitikai döntéshozatali és végrehajtási folyamatokat, az ezekben részt vevő tisztségviselőket és szerveket. Elemzi a magyar külpolitika törekvéseit az izolációból való kitörésre a világháborút követő években. Kitér az egyes relációk, így a magyar-kisantant kapcsolatok, a magyar-német, a magyar-olasz, a magyar-angol kapcsolatok fejleményeire. Vizsgálja a magyar külpolitikában az 1930-as évek elejétől bekövetkezett orientációváltás okait és következményeit, bemutatja a revíziós politika alakulását. Elemzi az ország második világháborús részvételének nemzetközi vonatkozásait a hadba lépéstől a kiugrási kísérleteken át a fegyverszüneti szerződés megkötéséig. Bemutatja a magyar külpolitika 1945 utáni mozgásterét, az új koalíciós kormány külpolitikáját, az 1947-es párizsi békeszerződés létrejöttének körülményeit. Tárgyalja Magyarország helyét a szovjet blokk nemzetközi kapcsolatrendszerében, vizsgálja az 1953 utáni külpolitikai nyitás körülményeit és az 1956-os forradalom nemzetközi kontextusát. Részletesen elemzi a Kádár-korszak külpolitikájának főbb jellemzőit és problémáit, rámutatva, hogy e politika mozgásterét valójában egy hármas determináció (a Szovjetunió, a Nyugat, és a szovjet blokk) határozta meg. Áttekinti a rendszerváltás nemzetközi körülményeit, a magyar diplomácia szerepét a német újraegyesítésben. Végül bemutatja az 1990 utáni magyar kül- és biztonságpolitika új kihívásait, az euro-atlanti integráció folyamatát, az ország regionális kapcsolatait és szomszédság-politikájának eredményeit, valamint a jelenlegi magyar külpolitika dilemmáit. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók folyamatosan dolgozzák fel a szemeszter folyamán az előadásokhoz kapcsolódó kötelező és ajánlott irodalmat. Vizsgakövetelmény: vizsgajegy Az értékelés módszere: A szóbeli kollokvium keretében a hallgatók vizsgajegyet szereznek, számot adva a modern kori magyar külpolitika alakulásáról, a mozgásterét meghatározó összefüggésekről, alapvető tényanyagáról.

2 Az előadásokon való részvétel határozottan ajánlott, a szóbeli vizsga ugyanis a megadott kötelező irodalom mellett nagyrészt az elhangzott előadásokra épül. A tananyag leírása: 1. Magyar külpolitikai hagyományok az Árpádoktól az 1918-as összeomlásig. Dinasztikus kapcsolatok, nagyhatalmi törekvések, az Erdélyi Fejedelemség törekvései, Rákóczi diplomáciája, az 1848/49-es független magyar külpolitika, a Kossuth-emigráció külpolitikája, a magyar befolyás az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikájára. Az önálló külpolitika kezdetei. A fegyverszünet és a belgrádi katonai konvenció. A Külügyminisztérium megteremtése. Wilson és az illúziók politikája. A Tanácsköztársaság és az antant-missziók. A román megszállás és a Clerk-misszió. 2. A trianoni békeszerződés születése és a revíziós politika jellegzetességei. Az antant felosztási tervei és a békekonferencia döntései. Teleki és a békeelőkészítés. Trianonmítoszok. Etnikai revízió vagy Mindent vissza! Bethlen István külpolitikája, A diplomáciai testület. IV. Károly király visszatérési kísérletei. A soproni népszavazás. Felvétel a Nemzetek Szövetségébe. Jóvátétel és népszövetségi kölcsön. A szovjet kapcsolat kudarca. Aktív külpolitika és az olasz-magyar szerződés. A Rothermere-akció. A kisantant és céljai. 3. Az olasztól a német orientációig, A gazdasági világválság külpolitikai következményei. Gömbös kísérletei. A német orientáció erősödése Darányi és Imrédy alatt. A bledi megegyezés. A revíziós sikerek és azok ára, Az első bécsi döntés. A Teleki fegyveres semlegesség koncepciója. Kárpátalja és a lengyelmagyar barátság 1939 szeptemberében és utána. A második bécsi döntés. A Háromhatalmi Egyezmény és örökbarátsági szerződés Jugoszláviával. 4. Hadba lépés a nagyhatalmak ellen, Kassa bombázása és a Szovjetunió megtámadása. Hadiállapot az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával. A vonakodó csatlós. Béketapogatózások és kudarcuk, a fegyverszünet megkötése, A Kállay-kettős. Békeelképzelések. Titkos fegyverszünet. A kiugrás dilemmái. Nyugati és szovjet tervek Közép-Európa rendezésére. A német megszállás és következményei. A sikertelen fegyverszünet és a nyilas hatalomátvétel. Az Ideiglenes Kormány fegyverszünete. 5. A magyar külpolitika mozgástere a fegyverszüneti időszakban és a párizsi békeszerződés, A szövetséges nagyhatalmak tárgyalásai Kelet-Európáról (Teherán, Jalta, Potsdam). A Szövetséges Ellenőrző Bizottság szerepe. A kormány és a pártok béke-előkészítése. A kormánydelegáció moszkvai, washingtoni, londoni és párizsi tárgyalásai. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés előkészítése. A párizsi békekonferencia és Magyarország. 6. Magyar szlovák lakosságcsere és a magyarországi németek kitelepítése. 7. Magyarország betagozódása a szovjet blokkba, A Kominform és a KGST megalakítása. A kétoldalú barátsági és együttműködési szerződések rendszere. Titkos magyar-brit tárgyalások ban. Az új szakasz és az aktív külpolitika doktrínája,

3 A Varsói Szerződés megalakítása, a KGST ébredése, átalakuló szövetségi viszonyok és utazási könnyítések a szovjet blokkban. Felvétel az ENSZ-be, az első nyugati nyitás és a vasfüggöny lebontása 1956 tavaszán-nyarán. 8. Az 1956-os forradalom nemzetközi kontextusa. A lengyelországi és a szuezi válság szerepe. A szovjet és az amerikai politika felelősségének kérdése. A magyar társadalom reményei: a semlegesség illúziója. A Nagy Imre kormány külpolitikája. A szovjet döntéshozatal dilemmái. 9. A kádári külpolitika kezdete, A magyar kérdés az ENSZ-ben: külpolitikai elszigeteltség. A kádári külpolitika hármas determinációja. A konstruktív lojalitás politikája. A nyugati kapcsolatok rendezése, megállapodás a Vatikánnal. Titkos magyar közvetítés a vietnami háború idején. Kádár közvetítése 1968-ban Prága és Moszkva között. 10. Magyarország, a német kérdés és az európai biztonság, Viták a szovjet blokkban: a biztonság orientált és a gazdaság-érdekelt alblokk konfliktusa. Sikertelen kísérlet a diplomáciai kapcsolat felvételére az NSZK-val 1967-ben. A budapesti felhívás jelentősége: Magyarország a helsinki folyamat egyik fő támogatója és haszonélvezője. 11. Magyarország Kelet és Nyugat között, Nyugati gazdasági nyitás, adósságcsapda, belépés az IMF-be és a Világbankba. A magyar külpolitika a szovjet blokkban a kelet-nyugati kapcsolatok fejlesztésének fő szószólója a szuperhatalmi elhidegülés éveiben. 12. A rendszerváltás nemzetközi kontextusa, Gorbacsov Kelet-Európa politikája, a Brezsnyev doktrína lebegtetése. Magyarország konfliktusai a szovjet blokk országaival. Híd szerep, a kvázi semlegesség külpolitikája. Magyarország szerepe a német újraegyesítésben. 13. A demokratikus Magyarország külpolitikája a NATO csatlakozásig, A szuverenitás helyreállítása, a magyar külpolitika szerepe a KGST és a Varsói Szerződés felbomlásában, a szovjet csapatok kivonása. Lépések az euro-atlanti integráció felé, regionális kooperáció, szomszédságpolitika, a határon túli magyarok és az alapszerződések kérdése. 14. Az EU-csatlakozás folyamata, a magyar külpolitika új kihívásai, Kompetencia leírása: A hallgatók ismereteket szereznek a 20. századi magyar külpolitika legfontosabb lépéseinek okairól, az ezeket befolyásoló összefüggésekről, és azok nemzetközi hátteréről. Megismerik a magyar diplomácia személyi összetételét és szerepét, döntéshozatali mechanizmusait. Továbbá megismerkednek a napjaink magyar külpolitikája előtt álló feladatokkal és kihívásokkal. Félévközi ellenőrzések: Félévközi ellenőrzés nincs, külföldi képzés esetén a pótlás lehetséges, ebben az esetben a tantárgyfelelőssel történő előzetes egyéni megállapodásra van szükség. A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A félév során szükséges a szakirodalom folyamatos feldolgozása, amely alapja lehet a kollokviumra történő eredményes felkészülésnek

4 Szak neve: Nemzetközi tanulmányok Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Győri Szabó Róbert: A magyar külpolitika története 1848-tól napjainkig. Budapest, Helikon Kiadó, Magyar külpolitika a 20. században. Tanulmányok. Szerkesztette: Gazdag Ferenc, Kiss J. László. Zrinyi Kiadó, Budapest, 2004 Békés Csaba: Európából Európába. Magyarország konfliktusok kereszttüzében, Gondolat Kiadó, Budapest, 2004 Ajánlott irodalom: Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Második, bővített, átdolgozott kiadás os Intézet, Budapest, 2006 Borhi László: Magyarország a hidegháborúban, A Szovjetunió és az Egyesült Államok között. Corvina, Budapest, 2005 Borhi László: Magyar-amerikai kapcsolatok Források. Budapest, MTA TTI, Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. Szerkesztette: Békés Csaba. Gondolat Kiadó 1956-os Intézet, Budapest, Sub Clausula Dokumentumok két békeszerződés Trianon, Párizs történetéből. Szerkesztette: Gecsényi Lajos, Máthé Gábor. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008 Fülöp Mihály-Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században. Aula, Budapest, 1998 Horváth István-Németh István:.és a falak leomlanak. Magyarország és a német egység ( ). (Legenda és valóság). Magvető Kiadó, Budapest, 1999 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája Harmadik, átdolgozott kiadás. Kossuth Kiadó, Budapest, 1988 Kiss J. László: Globalizálódás és külpolitika Nemzetközi rendszer és elmélet az ezredfordulón. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2003 Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Szerkesztette: Pritz Pál, Sipos Balázs és Zeidler Miklós közreműködésével. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 2006 Magyarország helye a 20. századi Európában. Tanulmányok. Szerkesztette Sipos Balázs és Zeidler Miklós közreműködésével Pritz Pál. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 2002 Pritz Pál: Magyar diplomácia a két háború között. Tanulmányok. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1995 Pritz Pál: Az a "rövid" 20. század. Történetpolitikai tanulmányok. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, A rendszerváltás forgatókönyve Kerekasztal tárgyalások 1989-ben 7. kötet. Alkotmányos forradalom. Tanulmányok. Főszerkesztő.: Bozóki András, Új Mandátum kiadó, Budapest, Rendszerváltás Közép-Kelet-Európában. História 2001/9-10. száma Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, Romsics Ignác: A párizsi békeszerződés. Osiris, Budapest, 2006

5 Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet Európában a 19. és 20. században. Napvilág, Budapest, 1998 A tantárgy oktatója: BÉKÉS Csaba János (1957- ) Ph. D. habilitált egyetemi docens Történész, a Hidegháború-történeti Kutatóközpont, Budapest (www.coldwar.hu) alapító igazgatója, az MTA Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem habilitált docense. A hidegháború történetének nemzetközileg elismert szakembere, a Kádár-korszak külpolitikájának egyik legismertebb kutatója. Kutatási területe a hidegháború, az enyhülés, a kelet nyugati viszony története, Magyarország nemzetközi kapcsolatai a második világháború után, a kelet-közép-európai országok szerepe a kelet nyugati kapcsolatok alakításában, ( ). Eddig 13 könyv, illetve önálló kiadvány szerzője, vagy szerkesztője, több, mintegy 80 magyar, angol, német, francia, orosz, cseh és lengyel nyelven megjelent könyvfejezet és tanulmány szerzője, 85 nemzetközi konferencia meghívott előadója, a Columbia University és a New York University vendégprofesszora.

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra =128 óra Tematikai egység A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Magyarország

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kaposi József ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Száray Miklós Kaposi József Történelem IV., középiskolák, 12. évfolyam címő tankönyvéhez Nemzeti Tankönyvkiadó Az új negyedikes tankönyv Száray Miklós és Kaposi

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről 1 Az ezredfordulóhoz közeledő világ sorsának alakulására a legnagyobb

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

Baranyi Tamás Péter Egészen váratlanul külügyminiszter lett kisebbségi komplexus és nyugati vonzalom a Magyar Népköztársaság külpolitikájában

Baranyi Tamás Péter Egészen váratlanul külügyminiszter lett kisebbségi komplexus és nyugati vonzalom a Magyar Népköztársaság külpolitikájában Baranyi Tamás Péter Egészen váratlanul külügyminiszter lett kisebbségi komplexus és nyugati vonzalom a Magyar Népköztársaság külpolitikájában Az 1945 és 1989 közötti, egyre kevésbé elszigetelt és egyre

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 12. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Az I. világháború és az azt követő békék

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Tömösváry Zsigmond ezredes A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között Magyarország kül- és belpolitikáját, a hazai gazdaság és társadalomfejlődést alapvető módon határozta meg az a tény, hogy Magyarország a második

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

Tantárgy adatlap Stratégia és válságkezelés

Tantárgy adatlap Stratégia és válságkezelés A tantárgy kódja: 7NK40NCK03M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Strategy and Conflict Management A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2/0 Kreditérték:

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak Források Részlet az 1918. november 13 14-i aradi magyar román tárgyalások anyagaiból Jászi miniszter reflektál az elhangzott észrevételekre. Nagy hálával tartozik Maniu Gyulának azért a nyílt férfias állásfoglalásért,

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Németország szerepe az elsı bécsi döntés elıkészítésében

Németország szerepe az elsı bécsi döntés elıkészítésében SZARKA LÁSZLÓ Németország szerepe az elsı bécsi döntés elıkészítésében Öt nappal az elsı bécsi döntés megszületése után a Magyar Történelmi Társulat ünnepi nagygyőlést szervezett Budapesten. Fı szónokaként

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

Pritz Pál A magyar diplomácia tevékenysége a Közép-Kelet- Európával kapcsolatos német elképzelésekkel szemben a második világháború előestéjén

Pritz Pál A magyar diplomácia tevékenysége a Közép-Kelet- Európával kapcsolatos német elképzelésekkel szemben a második világháború előestéjén Pritz Pál A magyar diplomácia tevékenysége a Közép-Kelet- Európával kapcsolatos német elképzelésekkel szemben a második világháború előestéjén Adolf Hitler Németországának Közép Kelet Európával is is ugyanaz

Részletesebben

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 1 FORRÁSOK A KELET-KÖZÉPEURÓPAI KISEBBSÉGEK 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ 2. MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET ARCHÍVUMA ÉS ADATTÁRA Sorozatszerkesztõ:

Részletesebben