Az egynyelvű szótárak ismerete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egynyelvű szótárak ismerete"

Átírás

1 Az egynyelvű szótárak ismerete Szótárnak nevezzük az olyan írásművet, amelynek a témája az egyes szavakhoz kapcsolódó ismeretek, elsősorban a szavak jelentése, és amely szavak sorrendje a szavak betűrendjében van kialakítva. Szótárak: Szócikkek, nyelvészeti segédeszközök, valamilyen szempont szerinti rendszerezése. (címszavak, szócikkek) Célja: gyakorlati (a két- vagy többnyelvű szótárak) és tudományos (egynyelvű) - kézikönyv! A szótárazás nem új keletű dolog, a kódexek korában már készítettek: glosszákat- ezek voltak az első szójegyzékek (Schlägli-szójegyzék, Besztecei szójegyzék), melyek lehettek: interlineárisak tehát két sor közé írták és marginális a lapszéliére jegyezték fel a szavakat. Az egynyelvű szótárak csoportjai: 1. értelmező szótárak (megmagyarázza a szó jelentését) 2. tájszótárak (egy adott régió szavait rögzíti) 3. történeti szótárak (régi nyelvállapotok szókincse) 4. etimológiai szótárak (azt vizsgálja, honnan származik a szó) 5. írói szótárak (egy-egy író szókincse, ami nyelvállapotra utal vissza) 6. sajátos rendeltetésű szótárak (pl. régi magyar családnevek, Bakaszótár, Diákszótár, stb.) 7. tezaurusz (olyan szótár vagy szójegyzék, amelyben az egyes szavak, mint fogalmak az egymáshoz viszonyított és jelzett értékeik (alá-, fölérendeltség stb.) szerint vannak felsorolva. Magyar változat az OSzK elektronikus könyvtárában.)) 1. Értelmező szótárak Rendszerint egynyelvű szótár, amely a szókészlet köznyelvi elemeinek, szavainak, szókapcsolatainak, idiómáinak jelentését fejti ki egész mondatokban, a lehető legegyszerűbben. Leírják a főbb jelentéstartalom jegyeit, idegen szóval megadják, szinonimákat közöl ben írtak ki először értelmező szótárra pályázatot, ezt Czuczor Gergely és Fogarasi János nyerte meg. Ez a szótár A magyar nyelv szótára 4 kötetes volt, és ig jelent meg, ebben eredetmagyarázat is van. - Czuczor Fogarasi: A magyar nyelv szótára (MNySz)A szerkesztők a magyar irodalmi alkotásokból, a köznyelvből gyűjtöttek, tulajdonneveket és a nyelvújítás során keletkezett szavakat, az elavultnak tekintett, illetve nyelvjárási szavakat is felhasználták. Bár a megbízás értelmező szótárról szólt, munkájuk kiterjedt a szótörténeti elemzésre is.

2 - Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára, 2 kötetes kötet, kötet. A 19. sz. közés szépirodalmi szókincsét rögzíti, stílusárnyalatokat is megkülönböztet, táj és idegen szavakat is alkalmaz. - Balassa József: A magyar nyelv szótára ben jelenik meg, már nyelvhelyességi szempontokat is bevezet, pl. kerülendő x-nek az alkalmazása. - Országh László- Bárczi Géza: A magyar nyelv értelmező szótára (MTA Nyelvtudományi Intézete). (ÉrtSz) ig jelent meg, köznapi szókincset dolgoz fel, szak- és műszavakat használ, tájszavakban jelöli a kiejtést, a származási helyet, a szavak időrendi elhelyezését. A szavak jelentésének értelmezésén kívül megadja azok stílusminősítését is, ezzel felhasználásuk lehetőségére utal. - Magyar értelmező kéziszótár (Juhász József-Szőke István-O. Nagy Gábor- Kovalovszky Miklós) (ÉKSz) Ez már rajzokat, ábrákat, nyelvhelyességet, köz-és szaknyelvet is feldolgoz címszó; Az MTA Nyelvtudományi Intézete és az Akadémiai Kiadó közös kiadványa; A magyar irodalmi és köznyelv szókincse Új szókapcsolatok, kifejezések, szólások, minősítések, értelmezések és etimológiák A szavak gyakoriságát jelző számok Ízelítő a határon túli magyar nyelv szókészletéből, sajátos jelentéseiből Mindenkinek szóló, könnyen kezelhető, átfogó kézikönyv 2. Tájszótárak A nyelvjárásgyűjtést korábban laikus emberek, papok, tanítók végezték, leginkább a szókincsre koncentrálva. A 1930-as évek indulásával folyamatos tájszógyűjtés lesz jellemző. Kialakul mint tudományág: a nyelvjárástan tól Csűry Bálint karolja fel ezt az ügyet, akkor már nyelvészek gyűjtenek tájszavakat, kialakítják ez egységes hangjelölést, kiterjesztik a nyelvjárástant más tudományokra pl. irodalom, történelem. Nyelvjárási szavaink jelentéséről, felhasználásuk lehetőségeiről a tájszótárak adnak felvilágosítást. A teljes nyelvjárási szóanyagot, az összes nyelvjárástípus szókészletét feldolgozó nyelvjárási szótár még nem készült el. a, Általános tájszótár: gyűjti az alaki (kanál-kalán), a jelentésbeli (bogár) és a valódi tájszavakat (peco, tócsni) és az összes magyar nyelvjárást feldolgozza. - Magyar tájszótár (Tsz.) Buda. A Magyar Tudós Társaság gondozásában jelent meg, az előszót Döbrentei Gábor, az utószót Toldy Ferenc írta, de a szerkesztője nem ismert, talán Vörösmarty vagy Kecskeméti Csapó Dániel volt. A finnugor népek körében ez az első tájszótár, mindhárom típusú tájszót gyűjti, nem minden nyelvjárásból, a szó pontos lelőhelyét közli.

3 - Szinnyei József: Magyar tájszótár (Mtsz.) 1. kötete kötet Az előszóban a nyelvjáráskutatás történetét és módszereit taglalja. Felépítése: a, megadja a jelentését a címszónak latin vagy német megfelelővel b, értelmezést segítő szövegkörnyezetet ad, c, lelőhelyet, d, adatközlő nevét. - Új magyar tájszótár (ÚjMTsz.) A Debreceni Nyelvkutató Intézet, az ELTE Nyelvjárástani Tanszéke, és a MTA Nyelvtudományi Intézete szerkesztésével. b, Regionális tájszótár: egy terület nyelvjárásához köthető szókincset gyűjt. Ezen belül: 1. regionális teljes tájszótár: egy régió minden tájszavát gyűjti 2. regionális tájszótár: csak egyfajta tájszót vizsgál pl. Debreceni Cívis szótár: mesterséghez köthető. - Csűry Bálint: Szamosháti szótár Bp. Három nemzedéktől, élőbeszéd alapján gyűjt, alaktani és hangtani sajátosságokat vizsgál, mindhárom tájszót, a valódi tájszóhoz néprajzi leírást ad. - Kiss Géza- Keresztes Kálmán: Ormánsági szótár Szintén három nemzedéktől, élőbeszéd alapján gyűjt és értelmezi a szavakat. - Bálint Sándor: Szegedi szótár Élőbeszédet gyűjt, településtörténeti bevezetővel, nyelvjárási jellemzőkkel, szinonimakereséssel, rövidítéssel, magyarázómondatokkal látja el szótárát. További pl.-k: Kriza János: Erdélyi tájszótár, Imre Samu: Felsőőri tájszótár, Villám Judit: Nagykőrösi szótár, Kiss Jenő: Mihályi tájszótár, stb. Jelentős továbbá: Magyar nyelvjárások atlasza- Deme László és Imre Samu szerkesztésében 3. Történeti szótárak Cél: egy nyelv szókincsének, szókészletének múltját bemutatni fejlődésében és változásában. - Magyar nyelvtörténeti szótár Bécs-Pest szerk.: Mátyás Flórián. Értelmezte a szavakat és latin magyarázatokkal látta el. - Magyar nyelvtörténeti szótár Szarvas Gábor-Simonyi Zsigmond Cél: legrégebbi emlékektől a nyelvújításig gyűjteni, ig gyűjtötték az anyagot, de a legrégebbi emlékeket nem ismerték, a nyelvújítási anyagból önkényesen válogattak, megadták a címszó latin megfelelőjét, rövidítését. Érdekes, hogy az összetett szavakat az utótag alapján rakták sorba, hátul tárgymutatóval látták el, megadták, hol találkozhatunk először a szóval és ennek időpontját. - Ittzés Nóra főszerk.: A magyar nyelv nagyszótára I-II, Budapest, Szily Kálmán. A magyar nyelvújítás szótára 1902 NY.Ú.SZ.

4 A korai szövegek pótlására: a, Berrár Jolán-Károly Sándor: Régi magyar glosszárium Bp. b, Szamota István-Zolnai Gyula: Magyar oklevél szótár c, Szabó F. Attila-Benedekné Gergely Piroska-Mózesné Kabán Annamária: Erdélyi-magyar szótörténeti tár Óriási szócikkek A szócikkek konkrét idézetekből állnak, amiknek leírja a forrásait (mikor, hol és ki írta). 4. Etimológiai szótárak Def.: a nyelvtudománynak az az ága, amely elválaszthatatlan egységet alkot a szótörténettel, kutatja a szavak történetét felhasználva a földrajz, történelem, nyelvészet, művészettörténet kutatásait. Szűkebben: szófejtés, szóeredeztetés as évek elején végeznek először ilyen kutatásokat, kezdetben folyóiratokban ben ír ki a MTA erre pályázatot. - Gombocz Zoltán-Melich János: Magyar etimológiai szótár füzetben jelent meg, de Gombocz halála miatt csak G betűig jutottak. - Bárczi Géza: magyar szófejtő szótár Művelt olvasóknak készült, rövid szócikkek, címszó után utalás, az előfordulás dátuma, szófaja, származékai. Nyelvtani fejtegetéssel adja meg, hogy milyen módon keletkezett az adott szó (pl.: tükörfordítással német-fr. mintára). - A magyar nyelv történeti etimológiai szótára 3 kötet a 4. a mutató. Egyesíti a történelmi és etimológiai szótár sajátosságait, megadja a címszó definícióját, forrását, előfordulását, német és latin megfelelőket ad, utal kódexekre. A szavakkal együtt ki van emelve egy évszám A szócikk évszámokhoz rendelt kifejezéseket és előfordulási helyeket ír. - Földrajzi Nevek Etimológiai Szótára földrajzi nevek vannak benne. 5. Írói szótárak Kritikai kiadás: irodalmi műnek, az eredeti kéziratok vagy az első kiadások alapján szerkesztett jegyzetekkel ellátott tudományos kiadása. pl. írói szótár ami egyfajta gyakorisági sztár is

5 - Petőfi szótár J. Soltész Katalin-Szabó Dénes-Wacha Imre- Gáldi László. 4 kötetes évfordulóra adták ki. Petőfi életművének, verseinek, prózáinak nyelvét és stílusát vizsgálják. Nyelve őrzi az irodalmi nyelv korabeli hagyományait, és a népies nyelvhasználatot is. Tartalmaz, rövidítéseket, tájékoztatót, előszót, szerkesztési elveket-használatot, felsorolja a költeményeit, címet, időpontot, összes műveiben hol található, idegen szóval is magyaráz. - Csokonai szókincstár Jakab László-Bicskei András. Ez is kritikai kiadáson alapul, nem szótár, inkább adattár, meghatározza a szófajt, idézeteket nyújt, megahatározza a szó gyakoriságát a költőnél szót dolgoz fel. Mai helyesírással adja meg, de eredetit is közöl. Jakab László, Bölcskei András: Balassi-szótár Bánk bán- és Zrínyi-szótár Beke József tanár úr!!! 6. Sajátos rendeltetésű szótárak - Deme László Fábián Pál szerk.: Helyesírási tanácsadó szótár, Budapest, (HTSz.)- -Deme László, Fábián Pál és Tóth Etelka szerkesztette: Magyar helyesírási szótár Akadémiai kiadó Bp., Ezt a szótárt használhatod az érettségi vizsgán is! 140 ezer szót és szókapcsolatot tartalmaz - A magyar helyesírás szabályai, tizenegyedik kiadás, Budapest, Laczkó Krisztina Mártonfi Attila: Helyesírás, Osiris, Budapest, Grétsy László Kemény Gábor szerk.: Nyelvművelő kéziszótár, Budapest, (NymKsz.) - Kugler Nóra Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvi fogalmak kisszótára, Budapest, Idegen szavak szótárai Bakos Ferenc szerk.: Idegen szavak és kifejezések szótára, Budapest, 1967, 1973 stb. Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára, Budapest, Szinonimaszótárak Kis Gábor szerk.: Magyar szókincstár, Budapest, O. Nagy Gábor Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár, Budapest, 1978, 1980 stb. Ruzsiczky Éva: Szinonimaszótár diákoknak, Budapest, A magyar nyelv szóvégmutató szótára (gyakorlatilag az értelmező szótár, csak a szavak végéről) - Régi magyar családnevek szótára

6 - Szólás, közmondás Baranyai Decsi János: Szólás és közmondás gyűjtemény O.Nagy Gábor: Magyar szólás és közmondás gyűjtemény Mi fán terem? - O. Nagy Gábor: Magyar szinonima szótár A Magyar Nyelvújítás szótára A szavak után ott van, melyik nyelvújító találta ki és hogy mikor (évszám). Nagyon furcsa szóalkotások is vannak benne (pl.: szennyíteni) Szótárak másik csoportosítása tartalmuk szerint Irodalmi nyelvi Nyelvváltozati nyelvi (Újságnyelvi gyakorisági szótár, A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára) Társadalmi csoportnyelvi rétegnyelvi szótár (szakszótár - egyes tudományágak szakkifejezéseinek többnyelvű gyűjteménye) Diachrone (átkeresztező) szótárak nyelvtörténeti korokon átívelő szótár helyesírási szótár, etimológiai szótár, stb Szinkron szótárak kizárólag egy nyelvtörténeti kor szavait tartalmazza Nyelvújítási szótár

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA: Magyarul így! (1935)

GÁRDONYI GÉZA: Magyarul így! (1935) SZINONIMÁK A csárdai zenész, az iparhegedûs 20 30 hanggal dolgozik. Annyival eljátszik minden dalt. A mûvészhegedûs ugyanazon a hegedûn 200 300 hangot zendít elõ. Éppen így vagyunk az írómûvészekkel is.

Részletesebben

Bába Barbara Nemes Magdolna MAGYAR FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÁRA

Bába Barbara Nemes Magdolna MAGYAR FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÁRA Bába Barbara Nemes Magdolna MAGYAR FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÁRA Bába Barbara Nemes Magdolna Magyar földrajzi köznevek tára Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press 2014 A Magyar Névarchívum Kiadványai

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Témavezető: dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Virág Krisztina III. magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 46. magyar nyelv hete Nyelvünk, a hungarikum Anyanyelvünk 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy 80 Büky László: Érces idézetek

Részletesebben

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA KIS TAMÁS A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA Kis Tamás A magyar katonai szleng szótára Szlengkutatás 6. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra

Részletesebben

A magyar nyelvi szakvizsga katalógusa BEVEZETÉS

A magyar nyelvi szakvizsga katalógusa BEVEZETÉS A magyar nyelvi szakvizsga katalógusa BEVEZETÉS Ez a katalógus azokat az alapvető magyar nyelvi ismereteket tartalmazza, amelyeket a szakvizsga szóbeli részében a jelölteknek ismerniük kell. A katalógus

Részletesebben

MI ILYEN NYELVBEN ÉLÜNK. Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok

MI ILYEN NYELVBEN ÉLÜNK. Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok MI ILYEN NYELVBEN ÉLÜNK Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok MTT Könyvtár 9. A Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) és a Szociográfiai Műhely (Magyarkanizsa) közös kiadványa Felelős

Részletesebben

ÉLŐ NYELV. * 1 A Pápai járás földrajzi neveinek hang- és alaktanához* 6. 82 Élő nyelv

ÉLŐ NYELV. * 1 A Pápai járás földrajzi neveinek hang- és alaktanához* 6. 82 Élő nyelv 82 Élő nyelv Etimológiai összefüggések szerint kapcsolatban van továbbá a repül és a rebeg szócsaládjával is, mégpedig az alaki keveredés és a jelentés-átsugárzás révén (TESz. 3: 386). A rebedeg : rebedeges

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom 2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 II. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 18 III. TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 23 IV. INFORMATIKA ÉRETTSÉGI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Mészáros Ágnes

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Mészáros Ágnes DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Mészáros Ágnes Veszprém 2010. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Mészáros Ágnes Veszprém 2010. A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata Témavezető: Dr. habil. Révay Valéria

Részletesebben

A tök jó nyelvi szerkezet előzményeiről

A tök jó nyelvi szerkezet előzményeiről 106 Szó- és szólásmagyarázatok A tök jó nyelvi szerkezet előzményeiről A legismertebb divatszavaink képzelt versengésében a használat gyakorisága alapján valószínűen dobogós helyezést érne el a tök jó

Részletesebben

Anyanyelvünk A TARTALOMBÓL:

Anyanyelvünk A TARTALOMBÓL: A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 48. MAGYAR NYELV HETE Anyanyelvünk 2014. ÁPRILIS XXXVI. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Emlékezés Hajdú Mihályra Balázs Géza: Körbejárt Föld Kétszáz

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ

SZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ SZÓTÁRK ÉS NYELVKÖNYVEK 2010 KDÉMII KIDÓ kadémiai Kiadó Ügyfélkapcsolat H 1519 udapest, Pf. 245 Telefon: (+36-1) 464-8200, (+36-1) 464-8202 Fax: (+36-1) 464-8201 E-mail: ak@akkrt.hu Honlap: www.akademiaikiado.hu

Részletesebben

KÉT ÉVTIZED A HELYESÍRÁSÉRT. A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny előadásai és feladatai

KÉT ÉVTIZED A HELYESÍRÁSÉRT. A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny előadásai és feladatai KÉT ÉVTIZED A HELYESÍRÁSÉRT A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny előadásai és feladatai EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2005 2007 A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra

Részletesebben

Fejezetek a Csűry-iskola történetéből

Fejezetek a Csűry-iskola történetéből Kálnási Árpád Fejezetek a Csűry-iskola történetéből Debrecen, 1998. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 72. szám. ISBN 963 472 194 X, ISSN 0209-8156 TARTALOM

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

NOVA POSONIENSIA III.

NOVA POSONIENSIA III. KALLIGRAM NOVA POSONIENSIA III. NOVA POSONIENSIA III. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK Szenczi Molnár Albert Egyesület Kalligram Kiadó 2013 Szerkesztette:

Részletesebben

Ami mely, ami amely és ami ami

Ami mely, ami amely és ami ami Ami mely, ami amely és ami ami Olvasói, szerkesztői tapasztalatok az írásban leggyakrabban használt vonatkozó névmásokról Alábbi dolgozatomban az ami, amely, mely vonatkozó névmások használatának típushibáival

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program Doktori disszertáció tézisei Mátis Bernadett Sportnyelvünk változásai a 21. század

Részletesebben

A -né asszonynévképző

A -né asszonynévképző Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék A -né asszonynévképző Témavezető: Dr. Rácz Anita egyetemi adjunktus Készítette: Kazamér Éva III. évf. magyar szak Debrecen, 2009

Részletesebben

A mai magyar börtönszleng

A mai magyar börtönszleng Doktori értekezés Szabó Edina A mai magyar börtönszleng 1996 2005 Debrecen 2005 A mű elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-ne add el!-ne változtasd!)

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK Anyanyelvünk 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy László: Nyelvében él a nemzet Büky László: Dödölle

Részletesebben