A jószág szó jelentése, etimológiája és használata a magyar nyelvben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jószág szó jelentése, etimológiája és használata a magyar nyelvben"

Átírás

1 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A jószág szó jelentése, etimológiája és használata a magyar nyelvben Készítette: Kalla Viktória

2 A szemináriumi dolgozatom tárgyának a jószág szó etimológiájának, jelentésének feltérképezését választottam. A mai magyar nyelvhasználati újdonságokról a nyelvészeti szakirodalom bőven szolgáltat adatokat, a szakmai folyóiratok folyamatosan cikkeznek ezekről a jelenségekről, véleményem szerint a régebbi nyelvtörténeti korokban kialakult nyelvi alakok viszont mostanság érezhetően kevesebbszer kerülnek előtérbe, hiszen a róluk szóló szakirodalom már megíródott. Ez a megfigyelésem motivált arra, hogy a jószág szót válasszam, mert így a régebben lejegyzett vizsgálatok újra a figyelem középpontjába kerülhetnek. Emellett a szó viszonylag régi volta lehetővé teszi történetének, nyelvhasználati sajátosságainak figyelemmel kísérését kialakulásától napjainkig, ami mindenképpen érdekessé teszi a dolgozat témáját. Először a szó értelmezési lehetőségeit, jelentéseit adom meg, rátérek etimológiájának leírására, majd ismertetem a manapság helyette használható szinonimáit. Mindezek után pedig felhasználásáról kívánok írni, rátérve a teljesség igénye nélkül a frazeológiai egységekre, a nyelvjárásokra, a hivatali zsargonra és a szépirodalmi előfordulásokra. A jószág szó már a legkorábbi értelmező szótárunkban is szerepel, amely hétféle értelmezését adja az adott szónak: szélesebb értelemben jelenthet mindenféle vagyont, függetlenül attól, hogy az ingóság-e vagy ingatlan. Létezik dolog, portéka, áru jelentésben is. Szorosabb értelemben mezei földbirtokra utalhat, a negyedik jelentése vetés, gabona, az Alföldön barmokat is jelenthet a szó. A szótár szerint emberre is utalhat, például gonosz jószág, hamis jószág. A régieknél jóság, erény értelemben is előfordult, a szótár készítésekor ez a jelentése már elavult volt (Czuczor Fogarasi : 280). A magyar nyelv értelmező szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar értelmező szótár hasonlóképpen ír a szóról: de a legelsőként közölt jelentés a gazdasághoz tartozó háziállatokra utal valószínűleg ez a jelentése vált elsődlegesebbé a vagyon értelmezés helyett, ezt jobban is konkretizálja, amikor zárójelben feltünteti azokat a jószágtípusokat, amelyekre a szó utal, például szarvasmarha, ló, ritkán disznó. Érdekes, hogy a szó egyaránt funkcionálhat gyűjtőfogalomként ahogyan azt az első értelmezésnél láthatjuk és egyaránt vonatkozhat az egyes állatokra. Régies, irodalmias stílusminősítést kap a harmadikként leírt értelmezés, ti. földbirtok, ingatlan jelentésben is használatos a szó (Juhász 1972: 629; Bárczi Országh 1986: 676; Pusztai 2010: 460). Értelmezhető használati tárgyként is, a Bárczi Gézaféle szótár ezt egyszerűen bizalmas stílusértékűnek közli (1986: 676), az 1972-es Juhász-féle viszont már népiesnek is (1972: 629). Szintén ugyanígy jár el mindkét szótár az ötödikként feltüntetett értelmezéssel is, amely szerinte a szó jelentése: embernek, ritkán állatnak valamilyen kicsinye, ez a megállapítás újdonságnak számít a Czuczor Fogarasi-féle

3 szótárban leírtakhoz képest. Az utolsó lehetőség szerint a vetés, gabona szinonimájaként is használható lenne a jószág, tájnyelvi minősítést kap ezekben a munkákban is. A Pusztai Ferenc-féle szótár (2010: 460) semmilyen eltérést sem mutat a Juhász-féle munkában leírtakhoz képest, teljes mértékben annak anyagából dolgozik. Mindegyik említett szótár közöl olyan összetett szavakat, amelyeknek egyik tagja a jószág szó. A Bárczi Géza által szerkesztett szótárban (1986: 676) több is szerepel, néhány a sok közül: jószágállomány, jószágbérlő, jószágelosztás, jószágfelügyelő, jószágszerzés, jószágudvar, jószágigazgató 1, jószágvesztés 2. A Juhász-félében (1972: 629) csak a jószágkormányzó, a jószágigazgató és a jószágvesztés szerepel. A Bárczi-féle szótár részletes magyarázásából az következik (1986: 676), hogy ezek a szóalakok a szótár készülésének idejében tehát a közelmúltban még használatban lehettek, de jelentésükkel a földbirtokhoz, vagyontárgyhoz kapcsolódnak. A szóösszetétel tehát eredményesebben átörökítette ezt az értelmezési lehetőséget, mint maga a jószág szó, amelynek ilyesféle jelentése lassan-lassan kikopni látszik, habár az összetétel egyértelműen régiesnek számít. A legrégebbi, erény jelentését őrzi a Czuczor Fogarasi által szerkesztett szótárban ( : 280) közölt jószágtétel szóalak, amely jóságtétel értelemben volt jelen a köztudatban. A jószág szó kialakulásának oka az a nyilvánvaló tény volt, hogy a magyarság fogalmi kincsének bővülésével új szavakat kellett beemelni a magyar nyelvbe. A szókészlet bővülése történhetett jövevényszavak beemelésével vagy új szavak létrehozásával az öröklött finnugor szókincs és a képzők segítségével (Bárczi Benkő Berrár 1967: 499). Az általam vizsgált szó az utóbbi módszerrel jött létre. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára alapján (Benkő 1970: 280) kiválóan feltérképezhető a szó eredete. A szócikk leírása szerint a jószág származékszó, mely a jó melléknévből jött létre a denominális ság képzőnek (Tótfalusi 2003: 241) a finnugor szókezdő s kétirányú fejlődésével keletkezett ősi nyelvjárási szág változatával, mely összesen két magyar szóban van jelen, az említett jószágban és az ország szóban (Benkő 1970: 280). A nyelvjárási jellegre a legkorábbi értelmező szótárunk is utal, amikor azt említi, hogy csangó magyarosan hangzik, hiszen ebben a nyelvjárásban használatos az sz hang az s helyett (Czuczor Fogarasi : 280). A jószág szó a jóságnak szóhasadással elkülönült változata. A két változat közül a jószág a konkrét anyagi javak jelentést vette fel, a jóság pedig az elvont erény értelmet (Benkő 1970: 280). A jószág 1 A magyar nyelv értelmező szótára ehhez külön meghatározást is írt: nagyobb földbirtok kezeléséért, a gazdaság ellátásáért felelős, mezőgazdaságilag képzett személy. Vagyis itt a jószág alatt nem csak a gazdaságban jelen lévő állatokat kell értenünk. 2 Ennek a kifejezésnek szintén saját definíciója van: a büntetésnek az a súlyos formája, amely az elítéltet, legtöbbször a fővesztés kimondásával, ingó és ingatlan vagyonának elkobzásával sújtotta.

4 vagyon jelentése később a köznyelvben földbirtok jelentéssé specializálódott, hiszen a földművelő magyarságnak elsősorban a földbirtok volt a vagyona (Horger 2001: 93). Gombocz Zoltán szerint az efféle jelentésváltozást tapadásnak hívjuk, amelynek lényege, hogy a szintaktikai szerkezetek tagjait külső asszociatív kapocs fűzi össze, amely annál erősebb, minél gyakrabban szerepelnek ugyanazon tagok azonos szintaktikai kapcsolatban. Az ily módon kialakult lazább vagy szorosabb asszociációs csoportokon belül indul meg a jelentésváltozásnak az a formája, amelyet tapadásnak nevez, úgy, hogy a gyakori mondattani kapcsolatok egyik tagja mintegy magába szívja a másik tag képzettartalmát. A szerző a marha szót hozza fel példának, amely gyakrabban állt a lábasmarha, szarvasmarha, vonómarha stb. szóösszetételekben, mint a ruhamarha szóban, ezért ma már csak egy állatfajta jelentésében használjuk, a jószág szó szerinte ennek analógiájára hagyta el az eredeti vagyon értelmét (Gombocz 1911: 98 9). Azt, hogy a szág a ság képző mellékalakja, az is bizonyítja, hogy a vagyon jelentése is pont olyan gyűjtőfogalom, mint például a többi, ság/ség képzőt felvett szó (erdőség, katonaság stb.) (Horger 2001: 93). A ság/ség képző még az ősmagyar kor folyamán alakult ki, valószínűleg önálló szóból (Benkő 1991: 199), amit a kódexeinkben található szépségő, magasségő, tisztaségő összetételek bizonyítanak, melyeket úgy kell értelmezni, mint a szépalakú, magas-termetű és más, ezekhez hasonló jelzős kapcsolatokat (Hadrovics 1992: 190). Kérdéses, hogy az eredeti, önálló szó azonos-e a régi ság, ség halom, domb, emelkedés jelentésű szavakkal. A kétalakú képző jellemzője, hogy elsősorban elvont vagy gyűjtő jelentésű főneveket képez, ugyanakkor létrejönnek majd konkrét jelentésű főnevek is, melyek gyakran háttérbe szoríthatják az eredeti, elvont használatot (Hadrovics 1992: 190). Ez a másikfajta magyarázata a jószág szó jelentésváltozásának. A történeti-etimológiai szótárunk szerint (Benkő 1970: 280) a szó első előfordulása a Jókai Kódex egyik részletében található a századból (JókK. 7): vr Bernald mendennemew ioзagat eloзta. Ebben a mondatban vagyon értelemben használták, ugyanebben a műben szerepel még haszon (JókK. 53), erény (JókK. 20) jelentéssel is. A szónak más értelemben való előfordulásait is tartalmazza a munka, ezek ismertetése azonban az előírt kis terjedelem miatt nem ennek a dolgozatnak a feladata. A magyar nyelv szókészletének gazdagsága szerencsére lehetővé teszi a jószág szó helyettesítését annak szinonimáival. Az általam választott szó helyett használható rokon értelmű szavak a következők lehetnek: a népies megítélésű lábasjószág, a régies barom, a földbirtok, a vagyon (O. Nagy Ruzsiczky 2010: 188). A Magyar szókincstár alapján (Kiss

5 1999: 406) a sort még ki lehet egészíteni a következőkkel: háziállat, marha, pára (régies), adománybirtok, domínium, beneficium, javadalom, fundus 3, ingatlan. A szó régi volta miatt számos szólás, közmondás elemei közé bekerült, a Margalits-féle közmondástár (Margalits 1995: 388) is bőven szolgáltat példákat a szót tartalmazó frazeológiai egységekre. Néhány a sok közül: A jószág ugy jár egyikről a másikra, mint a koldustetü egyik szűrből a másikba; A nyúl elnyalta a jószágot 4 ; Egy jószágban két úr nem illik; Igaz jószág el nem vész; Lányágra szállt jószág egy a bitanggal; Papjószág nem tartós; Paripa, fegyver, feleség nem közös jószág; Sok a jószág, kevés benne a jóság; Gazda szeme hizlalja a jószágot; Zürzavar megszomorítja a kövér jószágot is. A jószág szóhoz kapcsolható frazémát a Forgács-féle szótár (Forgács 2003) nem tartalmaz, viszont a Bárdosi Vilmos-féle szólástárban (Bárdosi 2003: 754) és a T. Litkovkina Anna által szerkesztett közmondástárban már igen (T. Litkovkina 2005: 302 3). Az előbbiben a már ismeretes Gazda szeme hizlalja a jószágot és az Ebül szerzett jószág ebül vész el 5 szerepel (Bárdosi 2003: 754). Az utóbbi munka (T. Litkovkina 2005: 302 3) az előbb ismertetett, két, manapság használatos frazémát kiegészíti egy harmadikkal: Igaz jószág nem vész el 6. Ennek ellentéteként fogható fel az O. Nagy Gábor által közölt (O. Nagy 1985: 319) Lopott jószág hamar elvész közmondás. Az általam megnézett tájnyelvi szótárakban találhatók olyan szólások és közmondások, amelyek az általános munkákban nem találhatók, pl. a Hódmezővásárhely környékéről származó Ha a jószágot hosszú pányvára eresztik, hamarabb elszakítja közmondás 7. Ugyanitt említik a Kiskunhalasról származó Legjobb, ha a jószágot egy kéz eteti 8 (B. Lőrinczy 1988: 1161). A jószág szót a kiejtését tekintve a különböző nyelvjárások természetesen nem ugyanúgy kezelik, Zala megyében például gyószágnak hangzik, a palóc vidékeken j a ószágot, Kiskunfélegyháza környékén jószâgot használnak (Szinnyei 2003: 991), Szamoshát vidékén pedig diftongussal ejtik, jóuszágnak (Csűry 1935: 435). Számos nyelvjárásnál előfordul, hogy a jószág szónak még a régi jelentése is él, Mosonszentmiklóson gabona értelemben, a Székelyföldön pedig föld, telek értelemben használják (B. Lőrinczy 1988: 1161). Szlavóniában a gazdasághoz tartozó háziállatokat együtt jelenti a szó (Penavin 2000: 239), megfigyelésem szerint a dél-alföldi nyelvjárásban is használjuk ilyen értelemben. A szó nemcsak a dolgozat elején ismertetett, különböző értelmező szótárak által közölt jelentésekkel bír, hanem a közgazdasági, a hivatali nyelv egyik terminus technikusaként is él a 3 Ez utóbbi három szintén régies stílusminősítésű. 4 Értelme: sok vendégeskedés tönkre juttat. 5 Értelme: a tisztességtelen úton szerzett javak veszendőbe mennek (T. Litkovkina). 6 Jelentése: ami jogos tulajdonunk, az nem vész el, vagy ha elvész is, megkerül (T. Litkovkina). 7 Ez az adat Kiss Lajos: A szegény ember élete c. munkájából származik. 8 A közmondás Nagy Czirok László Példabeszédek, közmondások, szállóigék c. művéből ismeretes.

6 köztudatban. Szakszóként jelent minden olyan dolgot, amely az ember anyagi szükségleteinek kielégítésére alkalmas. Az általam megnézett közgazdasági kislexikon szerint (Brüll 1987: 244) a jószágon belül különböző kategóriákat választhatunk szét, de ez már a dolgozat szempontjából nem kiemelt fontosságú. A hivatali nyelvben a jószág szó többes száma a javak, a köznyelvben azonban legtöbbször ez egyáltalán nem magától értetődő dolog. Kálmán László is azt írja az egyik Nyelv és tudomány című internetes oldalon (http://www.nyest.hu/hirek/plurale-tantum?comments), hogy a javak valójában olyan szóalak, amelynek csak többes száma van 9, amelyről viszont nem derül ki, hogy tó-tavak-féle esettel vagy sav-savak-féle esettel állunk-e szemben, tehát az egyes számú alak a nyelvérzék alapján egyaránt lehetne jó vagy jav. A jószág a köznyelvben mindenki által ismert és használt szó, nem csoda hát, ha a szépirodalomba is bekerült. A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára szerint ez a szó a munka által vizsgált korpuszban a gyakori szó (Füredi Kelemen 1989: 367). A dolgozat ennek a részének az össszállításához különböző írói szótárakat hívtam segítségül, a Petőfi- (Gáldi 1978: ), a Toldi- (Pásztor 1986: 123) és a Balassi-szótárt (Jakab Bölcskei 2000: 208), Csokonai Vitéz Mihály (Jakab Benkő 1993: 249), Juhász Gyula (Benkő 1972: 425) és Füst Milán (Büky 2002) költői nyelvének szótárát, azzal a céllal, hogy fény derülhet arra, hogy a különböző korszakok szépirodalmi nyelvében milyen jelentésben szerepel az általam választott szó. A Balassi-szótárt böngészve ráleltem a szónak eredeti erény jelentésben való használatára, ebben a szövegkörnyezetben: Királi méltóság, tisztesség, nagy jószág idővel mind elvesznek 10. Balassinál még a szintén archaikusnak tartható dolog, tulajdonság értelemben is előfordul a szó, méghozzá komédiájában: Nem tudod-é, hogy a szépség kevés ideig tart, s igen múlandó, romlandó jószág az emberben (Jakab Bölcskei 2000: 208). A Toldi-szótárban a jószág a mai nyelvre jellemzően állat, vad jelentéssel bír, egyszer fordul csak elő Arany János művében, az ötödik ének 3. versszakában: Miklós...Simogatta a két árva kis jószágot (Pásztor 1986: 123). A Petőfi-szótárt (Gáldi 1978: ) tanulmányozva már rábukkantam régi jelentésekre is: élő vagy holt vagyontárgy értelemben szerepel a lopott jószág szószerkezetben, a kritikai kiadás második kötetének 215. oldalán. Földbirtok jelentésben is szerepel nála egyszer a szó, de az már nem versben, hanem levélben, méghozzá az Arany Jánosnak címűben, ebben a szövegkörnyezetben: persze nekem hívatalomból és jószágaimból és mindenhonnan csak ugy dől a pénz. Petőfinél is előfordul a már megszokott háziállat 9 Az ilyen típusú jelenséget plurale tantum jelenségnek nevezzük. 10 A részlet Balassi híres Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról című verséből való.

7 értelemben az Anyám tyúkja, illetve a háziállatok összessége jelentésben A puszta, télen című versében. Az előbbinél a jól ismert szövegkörnyezet: jó légy Morzsa...Élj a tyúkkal barátságba'...anyám egyetlen jószága. Az utóbbinál ebben a verssorban fordul elő: Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz. Csokonai is használja állat jelentésben a szót (Jakab Bölcskei 1993: 249), viszont nála is előfordul még egy régi, vagyon értelemben lévő változat: Öt fiai maradttak a meg boldogúltt Méltóságnak, azok Attyok halála után haza jöttek a' jószágba, és azon osztozván a' házasság által is nagy jószágokat nyertek. A 20. századi két szerző költői nyelvét vizsgáló szótár közül a Füst Milánhoz kapcsolódó nem nyújtott adatot a jószág szó előfordulásáról. Juhász Gyulánál viszont kétféle jelentésben is fellelhető a szó, és mindkettőben egy-egy régi értelemben, az Oda a jószág nem tér vissza sorban birtokra, vagyontárgyra utal, a Nem szelelő, füstös, rossz jószág sorban pedig használati tárgyra utal. A régi jelentések tehát a szépirodalmi nyelvben még most is fölbukkannak, a nyelvjárások mellett a költészeti alkotások is betöltik tehát a jelentésmegőrző szerepet. Dolgozatomban a jószág szó életrajzát, felhasználásának módját, a hozzá kapcsolódó szemantikai változásokat kíséreltem meg bemutatni, a számomra érdekesebb és a legfontosabb tényeket közölni. A szó teljes körű vizsgálata a dolgozat lehetőségeit meghaladná, így ezt a feladatot nem is vállaltam magamra. A bibliográfiában szereplő szakirodalom és más nyelvészeti munkák tanulmányozása szélesebb körű tájékoztatást tudnak nyújtani a témáról, a dolgozatom egyfajta összefoglalóként, rövid kivonatként szolgál.

8 Irodalomjegyzék B. Lőrinczy Éva 1988: Új magyar tájszótár II, Budapest, Akadémiai Kiadó. Bárczi Géza Benkő Loránd Berrár Jolán 1967: A magyar nyelv története, Budapest, Tankönyvkiadó. Bárczi Géza Országh László : A magyar nyelv értelmező szótára III, Budapest, Akadémiai Kiadó. Bárdosi Vilmos 2003: Magyar szólástár, Budapest, Tinta Könyvkiadó. Benkő László 1972: Juhász Gyula költői nyelvének szótára, Budapest, Akadémiai Kiadó. Benkő Loránd 1970: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára II, Budapest, Akadémiai Kiadó. Benkő Loránd 1991: A magyar nyelv történeti nyelvtana I, Budapest, Akadémiai Kiadó. Brüll Mária 1987: Közgazdasági kislexikon, Budapest, Kossuth Könyvkiadó. Büky László 2002: Füst Milán metaforahasználatának alapjai, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tanszéke. Czuczor Gergely Fogarasi János : A magyar nyelv szótára III, Pest. Csűry Bálint 1935: Szamosháti szótár I, Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Forgács Tamás 2003: Magyar szólások és közmondások szótára, Budapest, Tinta Könyvkiadó. Füredi Mihály Kelemen József 1989: A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára ( ), Budapest, Akadémiai Kiadó. Gáldi László 1978: Petőfi-szótár II, Budapest, Akadémiai Kiadó. Gombocz Zoltán 1911: Képzettársulás és jelentésváltozás, Magyar Nyelv 7, Hadrovics László 1992: Magyar történeti jelentéstan, Budapest, Akadémiai Kiadó. Horger Antal 2001: Magyar szavak története, Budapest, Tinta Könyvkiadó. Jakab László Bölcskei András 1993: Csokonai-szókincstár I, Csokonai színművei szókincsének szövegtára és adattára, Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. Jakab László Bölcskei András 2000: Balassi-szótár, Debrecen, Debreceni Egyetem

9 Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. Juhász József 1972: Magyar értelmező kéziszótár, Budapest, Akadémiai Kiadó. Kálmán László 2011: Amiből csak több lehet. Plurale tantum. [http://www.nyest.hu/hirek/plurale-tantum?comments november 22.] Kiss Gábor 1999: Magyar szókincstár, Budapest, Tinta Könyvkiadó. Margalits Ede 1995: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások, Budapest, Akadémiai Kiadó. O. Nagy Gábor Ruzsiczky Éva 2010: Magyar szinonimaszótár, Budapest, Akadémiai Kiadó. O. Nagy Gábor 1985: Magyar szólások és közmondások, Budapest, Gondolat-Talentum. Pásztor Emil 1986: Toldi-szótár. Arany János Toldijának szókészlete, Budapest, Tankönyvkiadó. Penavin Olga 2000: Szlavóniai (kórógyi) szótár, Budapest, Nap Kiadó. Pusztai Ferenc 2010: Magyar értelmező szótár, Budapest, Akadémiai Kiadó. Szinnyei József 2003: Magyar tájszótár, Budapest, Nap Kiadó. T. Litkovkina Anna 2005: Magyar közmondástár, Budapest, Tinta Könyvkiadó, Tótfalusi István 2003: Magyar szótörténeti tár, Budapest, Anno Kiadó.

Az egynyelvű szótárak ismerete

Az egynyelvű szótárak ismerete Az egynyelvű szótárak ismerete Szótárnak nevezzük az olyan írásművet, amelynek a témája az egyes szavakhoz kapcsolódó ismeretek, elsősorban a szavak jelentése, és amely szavak sorrendje a szavak betűrendjében

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

MAGYAR GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK A TARTALOMFELTÁRÁS SZOLGÁLATÁBAN

MAGYAR GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK A TARTALOMFELTÁRÁS SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK A TARTALOMFELTÁRÁS SZOLGÁLATÁBAN Lengyelné Molnár Tünde, mtunde@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Tanszék Sok kutatás foglalkozik az információ kereső rendszerek

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Fővárosi forduló, FPPTI, 2007. szeptember 17. A versenyző kódszáma: Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget,

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Szótárak bemutatása. Házi dolgozat a Nyelvészet könyvészete c. tantárgyhoz

Szótárak bemutatása. Házi dolgozat a Nyelvészet könyvészete c. tantárgyhoz Szótárak bemutatása Házi dolgozat a Nyelvészet könyvészete c. tantárgyhoz Hegedűs Nóra Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Magyar művelődésszervező szak I. évfolyam, II. félév

Részletesebben

A BA szakosok szakdolgozatának formai követelményei

A BA szakosok szakdolgozatának formai követelményei A BA szakosok szakdolgozatának formai követelményei SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék A formai követelmények be nem tartása jegylevonással járhat, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet. További részletekről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magyar nyelvészeti dolgozatok elkészítéséről. 1. Tartalmi követelmények

TÁJÉKOZTATÓ a magyar nyelvészeti dolgozatok elkészítéséről. 1. Tartalmi követelmények TÁJÉKOZTATÓ a magyar nyelvészeti dolgozatok elkészítéséről A tájékoztatóban szereplő tartalmi és formai követelmények a magyar nyelvészeti dolgozatok elkészítésével kapcsolatos általános elvárásokat foglalják

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Imre Attila (szerk.) Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig: a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai,

Részletesebben

Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer. Váradi Tamás varadi@nytud.hu

Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer. Váradi Tamás varadi@nytud.hu Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer Váradi Tamás varadi@nytud.hu Vázlat A történet eddig Az INTEX rendszer A magyar modul Az INTEX korlátai premier előtt: NooJ konklúziók, további teendők

Részletesebben

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki!

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! Kérdések és feladatok 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! A költő a szobában látott szól. 2. Hogyan nevezzük azt, ha a versben a költő emberi tulajdonságokkal ruház fel állatokat?

Részletesebben

Feltárt és feltáratlan nyelvjárási jelenségek a Kiskunságban és a szubsztrátum kérdése (H. Tóth Tibor) 1. Előadásomban a kiskunsági régió nyelvjárási

Feltárt és feltáratlan nyelvjárási jelenségek a Kiskunságban és a szubsztrátum kérdése (H. Tóth Tibor) 1. Előadásomban a kiskunsági régió nyelvjárási Feltárt és feltáratlan nyelvjárási jelenségek a Kiskunságban és a szubsztrátum kérdése (H. Tóth Tibor) 1. Előadásomban a kiskunsági régió nyelvjárási vizsgálatának többéves gyűjtési feldolgozási tapasztalataiból

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban?

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Készítette: Rózsa Katalin Budapest, 2011 Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? A 4.b osztály,

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 5. A nyelvtörténeti rekonstrukció alapjai. Jelentéstan. 2016. március 30. Összehasonlító rekonstrukció: alapok A történeti rekonstrukció klasszikus

Részletesebben

A közmondások ereje oly nagy, alakjuk oly tiszta és megkapó, hogy az elsõ hallásra megragadják az embert és hozzátapadnak egész lényéhez.

A közmondások ereje oly nagy, alakjuk oly tiszta és megkapó, hogy az elsõ hallásra megragadják az embert és hozzátapadnak egész lényéhez. KÖZMONDÁSOK A közmondások ereje oly nagy, alakjuk oly tiszta és megkapó, hogy az elsõ hallásra megragadják az embert és hozzátapadnak egész lényéhez. Rendkívül fontosak, mert a magyar nyelv tisztasága,

Részletesebben

Motiváció Eszközök és eljárások Eredmények Távlat. Sass Bálint joker@nytud.hu

Motiváció Eszközök és eljárások Eredmények Távlat. Sass Bálint joker@nytud.hu VONZATKERETEK A MAGYAR NEMZETI SZÖVEGTÁRBAN Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály MSZNY2005 Szeged, 2005. december 8-9. 1 MOTIVÁCIÓ 2 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

PAPP FERENC ÉLETRAJZA Kiefer Ferenc, Magyar Tudomány, 2002/2. 216

PAPP FERENC ÉLETRAJZA Kiefer Ferenc, Magyar Tudomány, 2002/2. 216 PAPP FERENC OLVASÓKÖNYV Szerkesztette: Klaudy Kinga Előszó: Kiefer Ferenc Bibliográfia: Bolla Kálmán A szövegek gondozói Cs. Jónás Erzsébet É. Kiss Katalin Fenyvesi István Hell György Hidasi Judit Kiss

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ MINT OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZ Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Negyedik házi feladat

Negyedik házi feladat Negyedik házi feladat Név: Gyenese Péter Évfolyam: ELTE BTK magyar BA I. évfolyam Kurzuskód: BBN-MNY-232/3 Tárgynév: A magyar nyelv finnugor alapjai Oktató: Salánki Zsuzsa 1. Példa + magyarázat a belső

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS AKKREDITÁCIÓ A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS AKKREDITÁCIÓ A FELNŐTTKÉPZÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS AKKREDITÁCIÓ A FELNŐTTKÉPZÉSBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI INTÉZMÉNYEK ESETE Miklósi Márta Témavezető: Dr. Juhász Erika Debreceni Egyetem Humán Tudományok

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

100 Szemle. Nyomárkay István

100 Szemle. Nyomárkay István 100 Szemle Meg kell jegyeznünk, hogy a magyar nyelvi hatás az említett idıponttal nem szőnt meg, csak átalakult. A XVIII. század végétıl folyó, majd a XIX. század harmadik harmadában létrejött standardizáció

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Tudományos írásműfajok

Tudományos írásműfajok Tudományos írásműfajok Kutatási terv A téma meghatározása Összegyűjtött szakirodalom Kritikai forráselemzés Releváns szakirodalmak összegzése Hipotézis felállítása Hosszabb és mélyebb tanulmányok megírásához

Részletesebben

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás Tollbamondás Lotz Jánost Roman Jakobson javaslatára 1947-ben hívták meg a New York-i Columbia Egyetemre vendégtanárnak. Az egyetemen általános és magyar nyelvészetből, fonetikából, verstanból, magyar irodalom-

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE

HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE Két mővészeti album összehasonlító elemzése Készítette: Koronczai-Fekete Viktória Konzulens: Buda Attila PPKE Könyvkiadói szakember képzés 2011. május hó BEVEZETÉS Feladtomnak

Részletesebben

HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK

HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK Kossuth Lajos halálának 115. évfordulóján Hallgasd meg háromszor a szöveget! (Közben jegyzeteket készíthetsz.) KOSSUTH NYOLCVANADIK SZÜLETÉSNAPJA A Kossuth-fiúk

Részletesebben

Előszó. A Czuczor Fogarasi-szótár helye a magyar szótárirodalomban. A fontosabb magyar szótárak a Czuczor Fogarasi-szótár megjelenése előtt

Előszó. A Czuczor Fogarasi-szótár helye a magyar szótárirodalomban. A fontosabb magyar szótárak a Czuczor Fogarasi-szótár megjelenése előtt A Czuczor Fogarasi-szótár helye a magyar szótárirodalomban A fontosabb magyar szótárak a Czuczor Fogarasi-szótár megjelenése előtt Kisebb népek esetében a nyelv az egyik legfontosabb nemzetmegtartó erő.

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munka szak 2010 október TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE... 4 II. 1. Témaválasztás, leadás, felmentés...

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL HERMAN JÓZSEF Amikor felköszönt valakit az ember, az ünnepeltet saját házában, otthonában illik felkeresnie: ezért kalandozom ebben

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés

Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés Arra az évtizedek óta állandóan felmerülő kérdésre, hogy szükségünk van-e a magyar nyelv ápolására, művelésére, háromféle választ adhatunk: egyáltalán

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

Népies költemények Forradalmi versek Elbeszélő költemények Szerelmes versek Tájversek

Népies költemények Forradalmi versek Elbeszélő költemények Szerelmes versek Tájversek Petőfi Sándor S tájlet jleíró költeményei Petőfi Sándor S élete 1823 jan. 1-jén született Kiskőrősön. Édesapja:Petrovics István Édesanyja:Hrúz Mária Kiskunfélegyházára költöztek. Ez verseiben a szülőfaluja.

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

FÉLMÚLT ÉS KÖZELJÖVÔ

FÉLMÚLT ÉS KÖZELJÖVÔ FÉLMÚLT ÉS KÖZELJÖVÔ LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 3. Szerkesztôbizottság BÁRDOSI VILMOS,FÁBIÁN ZSUZSANNA,GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA,MAGAY TAMÁS (a szerkesztôbizottság vezetôje), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE Bárczi Géza Benkő Loránd Berrár Jolán MGYR NYELV TÖRTÉNETE SZERKESZTETTE Benkő Loránd NEMZETI TNKÖNYVKIDÓ, BUDPEST TRTLOM Bevezetés (írta Bárczi Géza) 5 szinkronikus és a diakronikus nyelvvizsgálat 7 nyelvtörténet

Részletesebben

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai*

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* 1. Írásomban az Árpád-kori Kolozs, Doboka és Erdélyi Fehér vármegyék településnevei 1 körében általam elvégzett névrendszertani

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről 0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről Általánosságban elmondható az a sajnálatos körülmény, hogy a felsőoktatás komoly színvonalcsökkenéssel

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja MAGYAR NYELVBŐL

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja MAGYAR NYELVBŐL Oktatási Hivatal A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja MAGYAR NYELVBŐL Munkaidő: 180 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012.

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012. MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára Résztvevők: 2 fős csapat/iskola Téma: Petőfi Sándor és Arany János költészete és kora Ebben a tanévben két költőhöz, műveikhez illetve korukhoz kapcsoljuk műveltségi

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Kötőjelek. Bősze Péter Laczkó Krisztina TANULMÁNYOK

Kötőjelek. Bősze Péter Laczkó Krisztina TANULMÁNYOK Bősze Péter Laczkó Krisztina Kötőjelek BEVEZETÉS Nyelvünkben a szókapcsolatok írásmódjában mindig az egyszerűsítésre törekszünk: a különírás a legegyszerűbb írásforma, ennél jelöltebb a teljes egybeírás,

Részletesebben

IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása

IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása I. A korszakolás általános kérdései I. A korszakolás általános kérdései 1. Bevezetés. Nyelvek története: sok tízezer év I. A korszakolás általános kérdései 1. Bevezetés.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS Debreceni Egyetem BTK Útmutató szakdolgozatok készítéséhez (A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának alapján) Az egységes, osztatlan képzésben, az alapképzésben, (BSc, BA), mesterképzésben

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ROMANISZTIKA DOKTORI PROGRAM. Csaba Márta

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ROMANISZTIKA DOKTORI PROGRAM. Csaba Márta EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ROMANISZTIKA DOKTORI PROGRAM Csaba Márta Szóképzés a brazíliai és az európai portugál nyelvben című doktori értekezésének

Részletesebben

Példa a report dokumentumosztály használatára

Példa a report dokumentumosztály használatára Példa a report dokumentumosztály használatára Szerző neve évszám Tartalomjegyzék 1. Valószínűségszámítás 5 1.1. Események matematikai modellezése.............. 5 1.2. A valószínűség matematikai modellezése............

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei FALK NÓRA A RÉNTARTÁS ÉS TERMINOLÓGIÁJA AZ ÉSZAKI LAPPBAN

Doktori (PhD) értekezés tézisei FALK NÓRA A RÉNTARTÁS ÉS TERMINOLÓGIÁJA AZ ÉSZAKI LAPPBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei FALK NÓRA A RÉNTARTÁS ÉS TERMINOLÓGIÁJA AZ ÉSZAKI LAPPBAN Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Finnugor Műhely

Részletesebben

Székhely Ir.szám Közterület neve házszám

Székhely Ir.szám Közterület neve házszám Székhely Ir.szám Közterület neve házszám Arany János Általános Iskola 3528 Alföldi utca 1 Arany János Általános Iskola 3528 Alföldi utca 2 Arany János Általános Iskola 3528 Alföldi utca 3 Arany János Általános

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Az egyszerű mondat szerkezete (É. Kiss 1992) a fő összetevők lehetséges sorrendje: Imre ismeri Erzsit. Erzsit ismeri Imre. Imre Erzsit ismeri.

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

1 SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 64. SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben