A jószág szó jelentése, etimológiája és használata a magyar nyelvben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jószág szó jelentése, etimológiája és használata a magyar nyelvben"

Átírás

1 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A jószág szó jelentése, etimológiája és használata a magyar nyelvben Készítette: Kalla Viktória

2 A szemináriumi dolgozatom tárgyának a jószág szó etimológiájának, jelentésének feltérképezését választottam. A mai magyar nyelvhasználati újdonságokról a nyelvészeti szakirodalom bőven szolgáltat adatokat, a szakmai folyóiratok folyamatosan cikkeznek ezekről a jelenségekről, véleményem szerint a régebbi nyelvtörténeti korokban kialakult nyelvi alakok viszont mostanság érezhetően kevesebbszer kerülnek előtérbe, hiszen a róluk szóló szakirodalom már megíródott. Ez a megfigyelésem motivált arra, hogy a jószág szót válasszam, mert így a régebben lejegyzett vizsgálatok újra a figyelem középpontjába kerülhetnek. Emellett a szó viszonylag régi volta lehetővé teszi történetének, nyelvhasználati sajátosságainak figyelemmel kísérését kialakulásától napjainkig, ami mindenképpen érdekessé teszi a dolgozat témáját. Először a szó értelmezési lehetőségeit, jelentéseit adom meg, rátérek etimológiájának leírására, majd ismertetem a manapság helyette használható szinonimáit. Mindezek után pedig felhasználásáról kívánok írni, rátérve a teljesség igénye nélkül a frazeológiai egységekre, a nyelvjárásokra, a hivatali zsargonra és a szépirodalmi előfordulásokra. A jószág szó már a legkorábbi értelmező szótárunkban is szerepel, amely hétféle értelmezését adja az adott szónak: szélesebb értelemben jelenthet mindenféle vagyont, függetlenül attól, hogy az ingóság-e vagy ingatlan. Létezik dolog, portéka, áru jelentésben is. Szorosabb értelemben mezei földbirtokra utalhat, a negyedik jelentése vetés, gabona, az Alföldön barmokat is jelenthet a szó. A szótár szerint emberre is utalhat, például gonosz jószág, hamis jószág. A régieknél jóság, erény értelemben is előfordult, a szótár készítésekor ez a jelentése már elavult volt (Czuczor Fogarasi : 280). A magyar nyelv értelmező szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar értelmező szótár hasonlóképpen ír a szóról: de a legelsőként közölt jelentés a gazdasághoz tartozó háziállatokra utal valószínűleg ez a jelentése vált elsődlegesebbé a vagyon értelmezés helyett, ezt jobban is konkretizálja, amikor zárójelben feltünteti azokat a jószágtípusokat, amelyekre a szó utal, például szarvasmarha, ló, ritkán disznó. Érdekes, hogy a szó egyaránt funkcionálhat gyűjtőfogalomként ahogyan azt az első értelmezésnél láthatjuk és egyaránt vonatkozhat az egyes állatokra. Régies, irodalmias stílusminősítést kap a harmadikként leírt értelmezés, ti. földbirtok, ingatlan jelentésben is használatos a szó (Juhász 1972: 629; Bárczi Országh 1986: 676; Pusztai 2010: 460). Értelmezhető használati tárgyként is, a Bárczi Gézaféle szótár ezt egyszerűen bizalmas stílusértékűnek közli (1986: 676), az 1972-es Juhász-féle viszont már népiesnek is (1972: 629). Szintén ugyanígy jár el mindkét szótár az ötödikként feltüntetett értelmezéssel is, amely szerinte a szó jelentése: embernek, ritkán állatnak valamilyen kicsinye, ez a megállapítás újdonságnak számít a Czuczor Fogarasi-féle

3 szótárban leírtakhoz képest. Az utolsó lehetőség szerint a vetés, gabona szinonimájaként is használható lenne a jószág, tájnyelvi minősítést kap ezekben a munkákban is. A Pusztai Ferenc-féle szótár (2010: 460) semmilyen eltérést sem mutat a Juhász-féle munkában leírtakhoz képest, teljes mértékben annak anyagából dolgozik. Mindegyik említett szótár közöl olyan összetett szavakat, amelyeknek egyik tagja a jószág szó. A Bárczi Géza által szerkesztett szótárban (1986: 676) több is szerepel, néhány a sok közül: jószágállomány, jószágbérlő, jószágelosztás, jószágfelügyelő, jószágszerzés, jószágudvar, jószágigazgató 1, jószágvesztés 2. A Juhász-félében (1972: 629) csak a jószágkormányzó, a jószágigazgató és a jószágvesztés szerepel. A Bárczi-féle szótár részletes magyarázásából az következik (1986: 676), hogy ezek a szóalakok a szótár készülésének idejében tehát a közelmúltban még használatban lehettek, de jelentésükkel a földbirtokhoz, vagyontárgyhoz kapcsolódnak. A szóösszetétel tehát eredményesebben átörökítette ezt az értelmezési lehetőséget, mint maga a jószág szó, amelynek ilyesféle jelentése lassan-lassan kikopni látszik, habár az összetétel egyértelműen régiesnek számít. A legrégebbi, erény jelentését őrzi a Czuczor Fogarasi által szerkesztett szótárban ( : 280) közölt jószágtétel szóalak, amely jóságtétel értelemben volt jelen a köztudatban. A jószág szó kialakulásának oka az a nyilvánvaló tény volt, hogy a magyarság fogalmi kincsének bővülésével új szavakat kellett beemelni a magyar nyelvbe. A szókészlet bővülése történhetett jövevényszavak beemelésével vagy új szavak létrehozásával az öröklött finnugor szókincs és a képzők segítségével (Bárczi Benkő Berrár 1967: 499). Az általam vizsgált szó az utóbbi módszerrel jött létre. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára alapján (Benkő 1970: 280) kiválóan feltérképezhető a szó eredete. A szócikk leírása szerint a jószág származékszó, mely a jó melléknévből jött létre a denominális ság képzőnek (Tótfalusi 2003: 241) a finnugor szókezdő s kétirányú fejlődésével keletkezett ősi nyelvjárási szág változatával, mely összesen két magyar szóban van jelen, az említett jószágban és az ország szóban (Benkő 1970: 280). A nyelvjárási jellegre a legkorábbi értelmező szótárunk is utal, amikor azt említi, hogy csangó magyarosan hangzik, hiszen ebben a nyelvjárásban használatos az sz hang az s helyett (Czuczor Fogarasi : 280). A jószág szó a jóságnak szóhasadással elkülönült változata. A két változat közül a jószág a konkrét anyagi javak jelentést vette fel, a jóság pedig az elvont erény értelmet (Benkő 1970: 280). A jószág 1 A magyar nyelv értelmező szótára ehhez külön meghatározást is írt: nagyobb földbirtok kezeléséért, a gazdaság ellátásáért felelős, mezőgazdaságilag képzett személy. Vagyis itt a jószág alatt nem csak a gazdaságban jelen lévő állatokat kell értenünk. 2 Ennek a kifejezésnek szintén saját definíciója van: a büntetésnek az a súlyos formája, amely az elítéltet, legtöbbször a fővesztés kimondásával, ingó és ingatlan vagyonának elkobzásával sújtotta.

4 vagyon jelentése később a köznyelvben földbirtok jelentéssé specializálódott, hiszen a földművelő magyarságnak elsősorban a földbirtok volt a vagyona (Horger 2001: 93). Gombocz Zoltán szerint az efféle jelentésváltozást tapadásnak hívjuk, amelynek lényege, hogy a szintaktikai szerkezetek tagjait külső asszociatív kapocs fűzi össze, amely annál erősebb, minél gyakrabban szerepelnek ugyanazon tagok azonos szintaktikai kapcsolatban. Az ily módon kialakult lazább vagy szorosabb asszociációs csoportokon belül indul meg a jelentésváltozásnak az a formája, amelyet tapadásnak nevez, úgy, hogy a gyakori mondattani kapcsolatok egyik tagja mintegy magába szívja a másik tag képzettartalmát. A szerző a marha szót hozza fel példának, amely gyakrabban állt a lábasmarha, szarvasmarha, vonómarha stb. szóösszetételekben, mint a ruhamarha szóban, ezért ma már csak egy állatfajta jelentésében használjuk, a jószág szó szerinte ennek analógiájára hagyta el az eredeti vagyon értelmét (Gombocz 1911: 98 9). Azt, hogy a szág a ság képző mellékalakja, az is bizonyítja, hogy a vagyon jelentése is pont olyan gyűjtőfogalom, mint például a többi, ság/ség képzőt felvett szó (erdőség, katonaság stb.) (Horger 2001: 93). A ság/ség képző még az ősmagyar kor folyamán alakult ki, valószínűleg önálló szóból (Benkő 1991: 199), amit a kódexeinkben található szépségő, magasségő, tisztaségő összetételek bizonyítanak, melyeket úgy kell értelmezni, mint a szépalakú, magas-termetű és más, ezekhez hasonló jelzős kapcsolatokat (Hadrovics 1992: 190). Kérdéses, hogy az eredeti, önálló szó azonos-e a régi ság, ség halom, domb, emelkedés jelentésű szavakkal. A kétalakú képző jellemzője, hogy elsősorban elvont vagy gyűjtő jelentésű főneveket képez, ugyanakkor létrejönnek majd konkrét jelentésű főnevek is, melyek gyakran háttérbe szoríthatják az eredeti, elvont használatot (Hadrovics 1992: 190). Ez a másikfajta magyarázata a jószág szó jelentésváltozásának. A történeti-etimológiai szótárunk szerint (Benkő 1970: 280) a szó első előfordulása a Jókai Kódex egyik részletében található a századból (JókK. 7): vr Bernald mendennemew ioзagat eloзta. Ebben a mondatban vagyon értelemben használták, ugyanebben a műben szerepel még haszon (JókK. 53), erény (JókK. 20) jelentéssel is. A szónak más értelemben való előfordulásait is tartalmazza a munka, ezek ismertetése azonban az előírt kis terjedelem miatt nem ennek a dolgozatnak a feladata. A magyar nyelv szókészletének gazdagsága szerencsére lehetővé teszi a jószág szó helyettesítését annak szinonimáival. Az általam választott szó helyett használható rokon értelmű szavak a következők lehetnek: a népies megítélésű lábasjószág, a régies barom, a földbirtok, a vagyon (O. Nagy Ruzsiczky 2010: 188). A Magyar szókincstár alapján (Kiss

5 1999: 406) a sort még ki lehet egészíteni a következőkkel: háziállat, marha, pára (régies), adománybirtok, domínium, beneficium, javadalom, fundus 3, ingatlan. A szó régi volta miatt számos szólás, közmondás elemei közé bekerült, a Margalits-féle közmondástár (Margalits 1995: 388) is bőven szolgáltat példákat a szót tartalmazó frazeológiai egységekre. Néhány a sok közül: A jószág ugy jár egyikről a másikra, mint a koldustetü egyik szűrből a másikba; A nyúl elnyalta a jószágot 4 ; Egy jószágban két úr nem illik; Igaz jószág el nem vész; Lányágra szállt jószág egy a bitanggal; Papjószág nem tartós; Paripa, fegyver, feleség nem közös jószág; Sok a jószág, kevés benne a jóság; Gazda szeme hizlalja a jószágot; Zürzavar megszomorítja a kövér jószágot is. A jószág szóhoz kapcsolható frazémát a Forgács-féle szótár (Forgács 2003) nem tartalmaz, viszont a Bárdosi Vilmos-féle szólástárban (Bárdosi 2003: 754) és a T. Litkovkina Anna által szerkesztett közmondástárban már igen (T. Litkovkina 2005: 302 3). Az előbbiben a már ismeretes Gazda szeme hizlalja a jószágot és az Ebül szerzett jószág ebül vész el 5 szerepel (Bárdosi 2003: 754). Az utóbbi munka (T. Litkovkina 2005: 302 3) az előbb ismertetett, két, manapság használatos frazémát kiegészíti egy harmadikkal: Igaz jószág nem vész el 6. Ennek ellentéteként fogható fel az O. Nagy Gábor által közölt (O. Nagy 1985: 319) Lopott jószág hamar elvész közmondás. Az általam megnézett tájnyelvi szótárakban találhatók olyan szólások és közmondások, amelyek az általános munkákban nem találhatók, pl. a Hódmezővásárhely környékéről származó Ha a jószágot hosszú pányvára eresztik, hamarabb elszakítja közmondás 7. Ugyanitt említik a Kiskunhalasról származó Legjobb, ha a jószágot egy kéz eteti 8 (B. Lőrinczy 1988: 1161). A jószág szót a kiejtését tekintve a különböző nyelvjárások természetesen nem ugyanúgy kezelik, Zala megyében például gyószágnak hangzik, a palóc vidékeken j a ószágot, Kiskunfélegyháza környékén jószâgot használnak (Szinnyei 2003: 991), Szamoshát vidékén pedig diftongussal ejtik, jóuszágnak (Csűry 1935: 435). Számos nyelvjárásnál előfordul, hogy a jószág szónak még a régi jelentése is él, Mosonszentmiklóson gabona értelemben, a Székelyföldön pedig föld, telek értelemben használják (B. Lőrinczy 1988: 1161). Szlavóniában a gazdasághoz tartozó háziállatokat együtt jelenti a szó (Penavin 2000: 239), megfigyelésem szerint a dél-alföldi nyelvjárásban is használjuk ilyen értelemben. A szó nemcsak a dolgozat elején ismertetett, különböző értelmező szótárak által közölt jelentésekkel bír, hanem a közgazdasági, a hivatali nyelv egyik terminus technikusaként is él a 3 Ez utóbbi három szintén régies stílusminősítésű. 4 Értelme: sok vendégeskedés tönkre juttat. 5 Értelme: a tisztességtelen úton szerzett javak veszendőbe mennek (T. Litkovkina). 6 Jelentése: ami jogos tulajdonunk, az nem vész el, vagy ha elvész is, megkerül (T. Litkovkina). 7 Ez az adat Kiss Lajos: A szegény ember élete c. munkájából származik. 8 A közmondás Nagy Czirok László Példabeszédek, közmondások, szállóigék c. művéből ismeretes.

6 köztudatban. Szakszóként jelent minden olyan dolgot, amely az ember anyagi szükségleteinek kielégítésére alkalmas. Az általam megnézett közgazdasági kislexikon szerint (Brüll 1987: 244) a jószágon belül különböző kategóriákat választhatunk szét, de ez már a dolgozat szempontjából nem kiemelt fontosságú. A hivatali nyelvben a jószág szó többes száma a javak, a köznyelvben azonban legtöbbször ez egyáltalán nem magától értetődő dolog. Kálmán László is azt írja az egyik Nyelv és tudomány című internetes oldalon (http://www.nyest.hu/hirek/plurale-tantum?comments), hogy a javak valójában olyan szóalak, amelynek csak többes száma van 9, amelyről viszont nem derül ki, hogy tó-tavak-féle esettel vagy sav-savak-féle esettel állunk-e szemben, tehát az egyes számú alak a nyelvérzék alapján egyaránt lehetne jó vagy jav. A jószág a köznyelvben mindenki által ismert és használt szó, nem csoda hát, ha a szépirodalomba is bekerült. A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára szerint ez a szó a munka által vizsgált korpuszban a gyakori szó (Füredi Kelemen 1989: 367). A dolgozat ennek a részének az össszállításához különböző írói szótárakat hívtam segítségül, a Petőfi- (Gáldi 1978: ), a Toldi- (Pásztor 1986: 123) és a Balassi-szótárt (Jakab Bölcskei 2000: 208), Csokonai Vitéz Mihály (Jakab Benkő 1993: 249), Juhász Gyula (Benkő 1972: 425) és Füst Milán (Büky 2002) költői nyelvének szótárát, azzal a céllal, hogy fény derülhet arra, hogy a különböző korszakok szépirodalmi nyelvében milyen jelentésben szerepel az általam választott szó. A Balassi-szótárt böngészve ráleltem a szónak eredeti erény jelentésben való használatára, ebben a szövegkörnyezetben: Királi méltóság, tisztesség, nagy jószág idővel mind elvesznek 10. Balassinál még a szintén archaikusnak tartható dolog, tulajdonság értelemben is előfordul a szó, méghozzá komédiájában: Nem tudod-é, hogy a szépség kevés ideig tart, s igen múlandó, romlandó jószág az emberben (Jakab Bölcskei 2000: 208). A Toldi-szótárban a jószág a mai nyelvre jellemzően állat, vad jelentéssel bír, egyszer fordul csak elő Arany János művében, az ötödik ének 3. versszakában: Miklós...Simogatta a két árva kis jószágot (Pásztor 1986: 123). A Petőfi-szótárt (Gáldi 1978: ) tanulmányozva már rábukkantam régi jelentésekre is: élő vagy holt vagyontárgy értelemben szerepel a lopott jószág szószerkezetben, a kritikai kiadás második kötetének 215. oldalán. Földbirtok jelentésben is szerepel nála egyszer a szó, de az már nem versben, hanem levélben, méghozzá az Arany Jánosnak címűben, ebben a szövegkörnyezetben: persze nekem hívatalomból és jószágaimból és mindenhonnan csak ugy dől a pénz. Petőfinél is előfordul a már megszokott háziállat 9 Az ilyen típusú jelenséget plurale tantum jelenségnek nevezzük. 10 A részlet Balassi híres Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról című verséből való.

7 értelemben az Anyám tyúkja, illetve a háziállatok összessége jelentésben A puszta, télen című versében. Az előbbinél a jól ismert szövegkörnyezet: jó légy Morzsa...Élj a tyúkkal barátságba'...anyám egyetlen jószága. Az utóbbinál ebben a verssorban fordul elő: Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz. Csokonai is használja állat jelentésben a szót (Jakab Bölcskei 1993: 249), viszont nála is előfordul még egy régi, vagyon értelemben lévő változat: Öt fiai maradttak a meg boldogúltt Méltóságnak, azok Attyok halála után haza jöttek a' jószágba, és azon osztozván a' házasság által is nagy jószágokat nyertek. A 20. századi két szerző költői nyelvét vizsgáló szótár közül a Füst Milánhoz kapcsolódó nem nyújtott adatot a jószág szó előfordulásáról. Juhász Gyulánál viszont kétféle jelentésben is fellelhető a szó, és mindkettőben egy-egy régi értelemben, az Oda a jószág nem tér vissza sorban birtokra, vagyontárgyra utal, a Nem szelelő, füstös, rossz jószág sorban pedig használati tárgyra utal. A régi jelentések tehát a szépirodalmi nyelvben még most is fölbukkannak, a nyelvjárások mellett a költészeti alkotások is betöltik tehát a jelentésmegőrző szerepet. Dolgozatomban a jószág szó életrajzát, felhasználásának módját, a hozzá kapcsolódó szemantikai változásokat kíséreltem meg bemutatni, a számomra érdekesebb és a legfontosabb tényeket közölni. A szó teljes körű vizsgálata a dolgozat lehetőségeit meghaladná, így ezt a feladatot nem is vállaltam magamra. A bibliográfiában szereplő szakirodalom és más nyelvészeti munkák tanulmányozása szélesebb körű tájékoztatást tudnak nyújtani a témáról, a dolgozatom egyfajta összefoglalóként, rövid kivonatként szolgál.

8 Irodalomjegyzék B. Lőrinczy Éva 1988: Új magyar tájszótár II, Budapest, Akadémiai Kiadó. Bárczi Géza Benkő Loránd Berrár Jolán 1967: A magyar nyelv története, Budapest, Tankönyvkiadó. Bárczi Géza Országh László : A magyar nyelv értelmező szótára III, Budapest, Akadémiai Kiadó. Bárdosi Vilmos 2003: Magyar szólástár, Budapest, Tinta Könyvkiadó. Benkő László 1972: Juhász Gyula költői nyelvének szótára, Budapest, Akadémiai Kiadó. Benkő Loránd 1970: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára II, Budapest, Akadémiai Kiadó. Benkő Loránd 1991: A magyar nyelv történeti nyelvtana I, Budapest, Akadémiai Kiadó. Brüll Mária 1987: Közgazdasági kislexikon, Budapest, Kossuth Könyvkiadó. Büky László 2002: Füst Milán metaforahasználatának alapjai, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tanszéke. Czuczor Gergely Fogarasi János : A magyar nyelv szótára III, Pest. Csűry Bálint 1935: Szamosháti szótár I, Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Forgács Tamás 2003: Magyar szólások és közmondások szótára, Budapest, Tinta Könyvkiadó. Füredi Mihály Kelemen József 1989: A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára ( ), Budapest, Akadémiai Kiadó. Gáldi László 1978: Petőfi-szótár II, Budapest, Akadémiai Kiadó. Gombocz Zoltán 1911: Képzettársulás és jelentésváltozás, Magyar Nyelv 7, Hadrovics László 1992: Magyar történeti jelentéstan, Budapest, Akadémiai Kiadó. Horger Antal 2001: Magyar szavak története, Budapest, Tinta Könyvkiadó. Jakab László Bölcskei András 1993: Csokonai-szókincstár I, Csokonai színművei szókincsének szövegtára és adattára, Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. Jakab László Bölcskei András 2000: Balassi-szótár, Debrecen, Debreceni Egyetem

9 Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. Juhász József 1972: Magyar értelmező kéziszótár, Budapest, Akadémiai Kiadó. Kálmán László 2011: Amiből csak több lehet. Plurale tantum. [http://www.nyest.hu/hirek/plurale-tantum?comments november 22.] Kiss Gábor 1999: Magyar szókincstár, Budapest, Tinta Könyvkiadó. Margalits Ede 1995: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások, Budapest, Akadémiai Kiadó. O. Nagy Gábor Ruzsiczky Éva 2010: Magyar szinonimaszótár, Budapest, Akadémiai Kiadó. O. Nagy Gábor 1985: Magyar szólások és közmondások, Budapest, Gondolat-Talentum. Pásztor Emil 1986: Toldi-szótár. Arany János Toldijának szókészlete, Budapest, Tankönyvkiadó. Penavin Olga 2000: Szlavóniai (kórógyi) szótár, Budapest, Nap Kiadó. Pusztai Ferenc 2010: Magyar értelmező szótár, Budapest, Akadémiai Kiadó. Szinnyei József 2003: Magyar tájszótár, Budapest, Nap Kiadó. T. Litkovkina Anna 2005: Magyar közmondástár, Budapest, Tinta Könyvkiadó, Tótfalusi István 2003: Magyar szótörténeti tár, Budapest, Anno Kiadó.

Az egynyelvű szótárak ismerete

Az egynyelvű szótárak ismerete Az egynyelvű szótárak ismerete Szótárnak nevezzük az olyan írásművet, amelynek a témája az egyes szavakhoz kapcsolódó ismeretek, elsősorban a szavak jelentése, és amely szavak sorrendje a szavak betűrendjében

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

MAGYAR GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK A TARTALOMFELTÁRÁS SZOLGÁLATÁBAN

MAGYAR GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK A TARTALOMFELTÁRÁS SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK A TARTALOMFELTÁRÁS SZOLGÁLATÁBAN Lengyelné Molnár Tünde, mtunde@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Tanszék Sok kutatás foglalkozik az információ kereső rendszerek

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Fővárosi forduló, FPPTI, 2007. szeptember 17. A versenyző kódszáma: Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magyar nyelvészeti dolgozatok elkészítéséről. 1. Tartalmi követelmények

TÁJÉKOZTATÓ a magyar nyelvészeti dolgozatok elkészítéséről. 1. Tartalmi követelmények TÁJÉKOZTATÓ a magyar nyelvészeti dolgozatok elkészítéséről A tájékoztatóban szereplő tartalmi és formai követelmények a magyar nyelvészeti dolgozatok elkészítésével kapcsolatos általános elvárásokat foglalják

Részletesebben

Szótárak bemutatása. Házi dolgozat a Nyelvészet könyvészete c. tantárgyhoz

Szótárak bemutatása. Házi dolgozat a Nyelvészet könyvészete c. tantárgyhoz Szótárak bemutatása Házi dolgozat a Nyelvészet könyvészete c. tantárgyhoz Hegedűs Nóra Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Magyar művelődésszervező szak I. évfolyam, II. félév

Részletesebben

A BA szakosok szakdolgozatának formai követelményei

A BA szakosok szakdolgozatának formai követelményei A BA szakosok szakdolgozatának formai követelményei SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék A formai követelmények be nem tartása jegylevonással járhat, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet. További részletekről

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

A közmondások ereje oly nagy, alakjuk oly tiszta és megkapó, hogy az elsõ hallásra megragadják az embert és hozzátapadnak egész lényéhez.

A közmondások ereje oly nagy, alakjuk oly tiszta és megkapó, hogy az elsõ hallásra megragadják az embert és hozzátapadnak egész lényéhez. KÖZMONDÁSOK A közmondások ereje oly nagy, alakjuk oly tiszta és megkapó, hogy az elsõ hallásra megragadják az embert és hozzátapadnak egész lényéhez. Rendkívül fontosak, mert a magyar nyelv tisztasága,

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Imre Attila (szerk.) Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig: a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai,

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

PAPP FERENC ÉLETRAJZA Kiefer Ferenc, Magyar Tudomány, 2002/2. 216

PAPP FERENC ÉLETRAJZA Kiefer Ferenc, Magyar Tudomány, 2002/2. 216 PAPP FERENC OLVASÓKÖNYV Szerkesztette: Klaudy Kinga Előszó: Kiefer Ferenc Bibliográfia: Bolla Kálmán A szövegek gondozói Cs. Jónás Erzsébet É. Kiss Katalin Fenyvesi István Hell György Hidasi Judit Kiss

Részletesebben

Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer. Váradi Tamás varadi@nytud.hu

Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer. Váradi Tamás varadi@nytud.hu Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer Váradi Tamás varadi@nytud.hu Vázlat A történet eddig Az INTEX rendszer A magyar modul Az INTEX korlátai premier előtt: NooJ konklúziók, további teendők

Részletesebben

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki!

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! Kérdések és feladatok 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! A költő a szobában látott szól. 2. Hogyan nevezzük azt, ha a versben a költő emberi tulajdonságokkal ruház fel állatokat?

Részletesebben

Feltárt és feltáratlan nyelvjárási jelenségek a Kiskunságban és a szubsztrátum kérdése (H. Tóth Tibor) 1. Előadásomban a kiskunsági régió nyelvjárási

Feltárt és feltáratlan nyelvjárási jelenségek a Kiskunságban és a szubsztrátum kérdése (H. Tóth Tibor) 1. Előadásomban a kiskunsági régió nyelvjárási Feltárt és feltáratlan nyelvjárási jelenségek a Kiskunságban és a szubsztrátum kérdése (H. Tóth Tibor) 1. Előadásomban a kiskunsági régió nyelvjárási vizsgálatának többéves gyűjtési feldolgozási tapasztalataiból

Részletesebben

Motiváció Eszközök és eljárások Eredmények Távlat. Sass Bálint joker@nytud.hu

Motiváció Eszközök és eljárások Eredmények Távlat. Sass Bálint joker@nytud.hu VONZATKERETEK A MAGYAR NEMZETI SZÖVEGTÁRBAN Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály MSZNY2005 Szeged, 2005. december 8-9. 1 MOTIVÁCIÓ 2 ESZKÖZÖK

Részletesebben

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás Tollbamondás Lotz Jánost Roman Jakobson javaslatára 1947-ben hívták meg a New York-i Columbia Egyetemre vendégtanárnak. Az egyetemen általános és magyar nyelvészetből, fonetikából, verstanból, magyar irodalom-

Részletesebben

Negyedik házi feladat

Negyedik házi feladat Negyedik házi feladat Név: Gyenese Péter Évfolyam: ELTE BTK magyar BA I. évfolyam Kurzuskód: BBN-MNY-232/3 Tárgynév: A magyar nyelv finnugor alapjai Oktató: Salánki Zsuzsa 1. Példa + magyarázat a belső

Részletesebben

Előszó. A Czuczor Fogarasi-szótár helye a magyar szótárirodalomban. A fontosabb magyar szótárak a Czuczor Fogarasi-szótár megjelenése előtt

Előszó. A Czuczor Fogarasi-szótár helye a magyar szótárirodalomban. A fontosabb magyar szótárak a Czuczor Fogarasi-szótár megjelenése előtt A Czuczor Fogarasi-szótár helye a magyar szótárirodalomban A fontosabb magyar szótárak a Czuczor Fogarasi-szótár megjelenése előtt Kisebb népek esetében a nyelv az egyik legfontosabb nemzetmegtartó erő.

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

100 Szemle. Nyomárkay István

100 Szemle. Nyomárkay István 100 Szemle Meg kell jegyeznünk, hogy a magyar nyelvi hatás az említett idıponttal nem szőnt meg, csak átalakult. A XVIII. század végétıl folyó, majd a XIX. század harmadik harmadában létrejött standardizáció

Részletesebben

HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK

HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK Kossuth Lajos halálának 115. évfordulóján Hallgasd meg háromszor a szöveget! (Közben jegyzeteket készíthetsz.) KOSSUTH NYOLCVANADIK SZÜLETÉSNAPJA A Kossuth-fiúk

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL HERMAN JÓZSEF Amikor felköszönt valakit az ember, az ünnepeltet saját házában, otthonában illik felkeresnie: ezért kalandozom ebben

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS AKKREDITÁCIÓ A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS AKKREDITÁCIÓ A FELNŐTTKÉPZÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS AKKREDITÁCIÓ A FELNŐTTKÉPZÉSBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI INTÉZMÉNYEK ESETE Miklósi Márta Témavezető: Dr. Juhász Erika Debreceni Egyetem Humán Tudományok

Részletesebben

Tudományos írásműfajok

Tudományos írásműfajok Tudományos írásműfajok Kutatási terv A téma meghatározása Összegyűjtött szakirodalom Kritikai forráselemzés Releváns szakirodalmak összegzése Hipotézis felállítása Hosszabb és mélyebb tanulmányok megírásához

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről 0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről Általánosságban elmondható az a sajnálatos körülmény, hogy a felsőoktatás komoly színvonalcsökkenéssel

Részletesebben

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai*

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* 1. Írásomban az Árpád-kori Kolozs, Doboka és Erdélyi Fehér vármegyék településnevei 1 körében általam elvégzett névrendszertani

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munka szak 2010 október TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE... 4 II. 1. Témaválasztás, leadás, felmentés...

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012.

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012. MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára Résztvevők: 2 fős csapat/iskola Téma: Petőfi Sándor és Arany János költészete és kora Ebben a tanévben két költőhöz, műveikhez illetve korukhoz kapcsoljuk műveltségi

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A NÉVCIKKEK SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

A NÉVCIKKEK SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A keresztnevek nemcsak a névtudomány mûvelõinek érdeklõdésére tartanak számot, hanem a nagyközönség kíváncsiságát is felkeltik. Szinte mindannyian tudni szeretnénk, milyen régi a nevünk, honnan

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés

Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés Arra az évtizedek óta állandóan felmerülő kérdésre, hogy szükségünk van-e a magyar nyelv ápolására, művelésére, háromféle választ adhatunk: egyáltalán

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA: Magyarul így! (1935)

GÁRDONYI GÉZA: Magyarul így! (1935) SZINONIMÁK A csárdai zenész, az iparhegedûs 20 30 hanggal dolgozik. Annyival eljátszik minden dalt. A mûvészhegedûs ugyanazon a hegedûn 200 300 hangot zendít elõ. Éppen így vagyunk az írómûvészekkel is.

Részletesebben

Pesti Mizsér Gábor 1536-ból való Új Testamentum fordításának mai nyelvhez igazított kiadásához

Pesti Mizsér Gábor 1536-ból való Új Testamentum fordításának mai nyelvhez igazított kiadásához UTÓSZÓ Pesti Mizsér Gábor 1536-ból való Új Testamentum fordításának mai nyelvhez igazított kiadásához PESTI GÁBOR jelentõsége, hogy elsõnek adta közre magyarul nyomtatásban a Biblia négy evangéliumát,

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára

A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára 1. A magyar növénynevek szótárának a gondolata az 1980-as évek végén, a 90-es évek elején vetődött fel. A magyar etimológiai szótárakban megtalálhatjuk

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

0. előadás Motiváció

0. előadás Motiváció 0. előadás Dr. Kallós Gábor 2015 2016 1 A reguláris kifejezések alkalmazása széleskörű Szövegek javítása, minták cseréje Érvényesség-ellenőrzés (beíráskor) Védett űrlapok Elektronikus oktatás, javítás

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

Kötőjelek. Bősze Péter Laczkó Krisztina TANULMÁNYOK

Kötőjelek. Bősze Péter Laczkó Krisztina TANULMÁNYOK Bősze Péter Laczkó Krisztina Kötőjelek BEVEZETÉS Nyelvünkben a szókapcsolatok írásmódjában mindig az egyszerűsítésre törekszünk: a különírás a legegyszerűbb írásforma, ennél jelöltebb a teljes egybeírás,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Mészáros Ágnes. Veszprém 2010. A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Mészáros Ágnes. Veszprém 2010. A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Mészáros Ágnes Veszprém 2010. A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata Témavezető: Dr. habil. Révay Valéria Pannon Egyetem (Veszprém) Nyelvtudományi

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Példa a report dokumentumosztály használatára

Példa a report dokumentumosztály használatára Példa a report dokumentumosztály használatára Szerző neve évszám Tartalomjegyzék 1. Valószínűségszámítás 5 1.1. Események matematikai modellezése.............. 5 1.2. A valószínűség matematikai modellezése............

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

1 SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 64. SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN

Részletesebben

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla (1926, Nagyvárad 2014, München) történész, könyvgyűjtő, a németországi magyar diaszpóra jeles értelmiségi személyisége,

Részletesebben

cuprájz pádé, herdú, juláj forsz, burdosgazda fémes, hazbend, hepi, ájdunkér, ájdonó, szvíthárt stóros, félblak, néberhúd, belájtol, fájermány

cuprájz pádé, herdú, juláj forsz, burdosgazda fémes, hazbend, hepi, ájdunkér, ájdonó, szvíthárt stóros, félblak, néberhúd, belájtol, fájermány Feladattár 1. Mi volt az Ann Arbor-i per jelentősége? 2. Mit gondol, lehetséges-e a saussure-i értelemben tanulmányozni a nyelvet (langue) mint elvont jelrendszert? Milyen buktatókat lát egy ilyen kutatás

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika közészint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. május 7. FIZIKA KÖZÉPSZITŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMZETI ERŐFORRÁS MIISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól köethetően

Részletesebben

SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK

SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 4. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA (a szerkesztőbizottság vezetője), GERSTNER KÁROLY, MAGAY TAMÁS (sorozatszerkesztő), PRÓSZÉKY GÁBOR

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

VESZÉLYEZTETETT ÖRÖKSÉG VESZÉLYEZTETETT KULTÚRÁK A MOLDVAI CSÁNGÓK VI. BUDAPEST 2012. MÁJUS 11 12. NEMZETKÖZI KONFERENCIA

VESZÉLYEZTETETT ÖRÖKSÉG VESZÉLYEZTETETT KULTÚRÁK A MOLDVAI CSÁNGÓK VI. BUDAPEST 2012. MÁJUS 11 12. NEMZETKÖZI KONFERENCIA VESZÉLYEZTETETT ÖRÖKSÉG VESZÉLYEZTETETT KULTÚRÁK A MOLDVAI CSÁNGÓK VI. BUDAPEST 2012. MÁJUS 11 12. NEMZETKÖZI KONFERENCIA PROGRAM 10.25 10.35 Megnyitó Répás Zsuzsanna helyettes-államtitkár KIM Nemzetpolitikáért

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

Védőnői körzetek Komárom

Védőnői körzetek Komárom Védőnői körzetek Komárom 1. számú védőnői körzet Piskovszky Jánosné 2903 Komárom, Tamási Á. u. 8. Tel.: 34/343-662 Terhes tanácsadás: Kedd: 8:00 10:00 Csecsemő tanácsadás: Kedd, Csütörtök: 8:00 10:00 Kisgyermek

Részletesebben

Óravázlat 1. Készítette: Dr. Nagyné Oláh Eszter Évfolyam: 9. osztály. Módszer:

Óravázlat 1. Készítette: Dr. Nagyné Oláh Eszter Évfolyam: 9. osztály. Módszer: Óravázlat 1. Tantárgy: kommunikáció-magyar (szakiskola) Készítette: Dr. Nagyné Oláh Eszter Évfolyam: 9. osztály Témakör: Az óra anyaga: Szóbeli és írásbeli kommunikáció anyanyelvi játékok Az óra típusa:

Részletesebben

2015. Katonadal Fesztivál - SZOMBAT

2015. Katonadal Fesztivál - SZOMBAT 2015. Katonadal Fesztivál - SZOMBAT Csoport neve Vezető Helység Időpont 1. Káli Nefelejcs Nyugdíjasklub Énekkara Károlyiné Kiss Ida Kál 8:00 8:10 2. Jakab Mihály Népdalkör Juhász Béla Mogyoród 8:12 8:22

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

ÖRÖKSÉGÜNK 48. Történelem csapatverseny. Örökségünk 48. Országos vetélkedő. internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012.

ÖRÖKSÉGÜNK 48. Történelem csapatverseny. Örökségünk 48. Országos vetélkedő. internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012. ÖRÖKSÉGÜNK 48 Történelem csapatverseny Örökségünk 48 Országos vetélkedő internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012. A rejtvényfüzet kitöltésének határideje: 2012. április Egy adott időpontban,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása V. A magyarországi írásbeliség kialakulása I. A nyelvemlékekről általában I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma minden olyan forrás, amely

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Iskolai forduló 2014.. december 10. 7. osztály tanuló

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása Mészáros Ágnes Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása BEVEZETÉS Az egészségbiztosítási szakmai nyelvhasználat a nyelvtudomány számára még felderítetlen terület. Az egészségügyi, jogi és

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben