E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105-8/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről (lejartapr)* ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Kohner Emőke tanácsos Jogi és Szervezési Főosztály MEGTÁRGYALTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: április 14. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: április 14. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 24/2009. (III. 19.) Kgy. határozatával elfogadta a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozására vonatkozó Társulási Megállapodást. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 8. -ban meghatározottakra tekintettel a Társulási Megállapodás V/2. pontjának megfogalmazása módosul és az Átruházott önkormányzati feladat és hatáskörök szövegrész helyébe az Önkormányzatok által átruházott irányítási jogok, fenntartói feladat és hatáskörök szövegrész kerül. Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslat 2. pontjában a Társulási Megállapodás - a jogszabályi megfogalmazásnak való megfeleltetés érdekében szükségessé vált - módosítását jóváhagyni szíveskedjen. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 143/2009. (XII. 3.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti épület homlokzat felújítási munkájának engedélyokiratát. A felújítási munka befejeződött, a műszaki átadásra április 16-án kerül sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2010. (III. 3.) Kgy. határozata 8. pontjával módosított 4/2010. (I. 28.) Kgy. határozata 2. e) pontjában tudomásul vette a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) intézmény vezetője magasabb vezetői megbízatásának megszűnését, és erre tekintettel nevezett közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel november 30-i hatállyal megszűntette. A határozat végrehajtásaként a megszüntető okiratot elkészítettük és az érintetteknek eljuttattuk. A határozat 2. g) pontjának megfelelően a Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény vezetője elkészítette az intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét, melyeket a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elfogadott, valamint kidolgozta a szervezeti integráció kapcsán keletkező megtakarításokat, melyek az áprilisi ülésre előkésztett költségvetési rendelettervezetben szerepelnek. A szakmai program lényeges változása a korábbiakhoz képest, hogy a turbékpusztai rehabilitációs telephely 144 férőhelyéből 20 férőhely (1 lakóház) ápoló-gondozó otthoni profillal működik a jövőben. Az integrált intézmény határozott idejű, december 31-ig szóló működési engedélyt kapott, melynek oka, hogy a mozsgói székhelyen továbbra sem biztosított teljes mértékben az egy ellátottra előírt lakószobánkénti 6 m² lakóterület, továbbá Turbékpusztán - a jelzett 20 fős ápoló-gondozó részleg kialakítása ellenére - vannak olyan ellátottak, akik 10 évet meghaladó ideje tartózkodnak az intézményben. (Több férőhelyet érintő ápoló-gondozó otthoni profil kialakítására azért nem került sor, mert az több szakdolgozó alkalmazását igényelte volna.) A szakdolgozói létszámszint az integrációban érintett intézmények mindegyikében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra. Összesen 11 fő munkaköre szűnik meg, ebből 1 fő igazgató (Turbékpuszta), 4 fő a prémiuméves program keretében nyugdíjba vonul (2 fő Turbékpusztáról, 2 fő Mozsgóról), 3 fő munkaviszonya megszűnik felmondással (2 fő Turbékpusztáról, 1 fő Mozsgóról), 2 fő munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg (1 fő Turbékpusztáról, 1 fő Mozsgóról), továbbá 1 fő kerül más munkakörbe.

3 3 Mindkét intézményrészben a továbbiakban is működik a konyha és a mosoda; Turbékpusztán új ételvásárló a szigetvári speciális gyermekotthon. A határozat 2. h) pontja szerinti, az átalakulással kapcsolatos feladatok előkészületi munkálatai lezajlottak. A közgyűlés a határozat 7. a) pontjában a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatóját, a határozat 8. pontjában a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatóját utasította arra, hogy március 31-ig készítsenek az intézmények takarékosabb és hatékonyabb működésére vonatkozó intézkedési terveket. Az intézkedési tervek határidőre elkészültek. A határozat 9. pontja szerint a mohácsi intézmények konyháinak működését és kapacitáskihasználtságát a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési Csoportja vizsgálta felül, javaslatait az áprilisi ülésre előkésztett költségvetési rendelettervezet tartalmazza. A közgyűlés a határozat 14. b) pontjában felkért, hogy március 31-ig vizsgáljam felül az intézmények gazdasági feladatellátásának struktúráját, a gazdasági szervezeti egység szükségességét és a gazdálkodási, pénzügyi feladatok racionálisabb ellátása érdekében a központosítás lehetőségét és annak eredményeit. A határozat értelmében a felülvizsgálat megkezdődött, a Hivatal áttekintette a jelenlegi feladatellátás formáit, valamennyi önállóan működő és gazdálkodó intézmény gazdasági szervezetét, annak paramétereit (feladatmegosztás, munkakörök, feladatot ellátók végzettsége, bére stb.), továbbá áttekintette a közgyűlés korábbi ezzel a tárgykörrel kapcsolatos döntéseit és annak eredményeit, felmérte a szabályozás adta lehetőségeket. Információkat gyűjtöttünk más megyék hasonló elveket megvalósító modelljeiről, melyek közül a Veszprém Megyei Önkormányzatnál alkalmazott rendszert személyesen is tanulmányoztuk, a működés teljes vertikumát, a folyamatok-, a felelősség megosztását és a rendszer működésének eredményeit részletesen áttekintettük. A részletes vizsgálatra azért választottuk a Veszprém Megyei Önkormányzatot, mert ott ugyanazt az integrált gazdálkodási programot használják, amelyet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál, és amelyre a központosított gazdálkodási rendszer felfűzhető. A tapasztalatok alapján egy lehetséges rendszer előnyei, hátrányai, lehetőségei és gyengeségei jól körvonalazhatók. Ahhoz azonban, hogy rendszerként megjeleníthető, kimunkálható legyen, további feladatok elvégzésére van szükség. Ezek számbavétele és időbeli ütemezése is megtörtént. Tekintettel arra, hogy ez a szakasz, magának a lehetséges modellnek a kialakítása sok szereplős, részletes kimunkálást és egyeztetést igénylő, idő- és munkaigényes folyamat, a felülvizsgálat lezárásának és az eredménye közgyűlés elé terjesztésének határidejét a határozati javaslat 3. pontjában június 17-ére javasolom módosítani. A határozat 17. d) pontjában a fejlesztési hitel biztosítékául vállalt ingatlanfedezetet a fejlesztési hitelt folyósító pénzintézet, a CIB Bank Zrt-t nem igényelte, így a határozati pontban megnevezett ingatlanok jelzáloggal való megterhelésére nem került sor. A határozat 18. pontjában elrendelt közvetett támogatások felülvizsgálata megtörtént, amely az áprilisi ülésre előkészített költségvetési rendelet-tervezetben szerepel. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2010. (III. 3.) Kgy. határozat 2. pontjában megállapította, hogy dr. Végh Józsefnének, a Baranya Megyei Bíróság ülnökének megbízatása - a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény 127. (1) bekezdés c) pontja alapján március 23-án megszűnt. A közgyűlés felkérése alapján a megbízatás megszűnéséről értesítettem a Baranya Megyei Bíróság elnökét, továbbá dr. Végh Józsefnének küldött levelemben kifejeztem a testület köszönetét a több választási ciklus során kifejtett felelősségteljes munkájáért.

4 4 A közgyűlés a határozat 4. pontjában a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár gazdasági, pénzügyi feladatainak ellátására a Baranya Megyei Levéltárat jelölte ki. Az erről szóló megállapodás aláírásra került. Mivel a fenti döntés következtében a Baranya Megyei Levéltár létszámkerete 3 fővel bővült, egyidejűleg a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata megemelkedett, a közgyűlés a határozat 6. pontjában felkért, hogy a döntést a költségvetési rendelet módosításakor vezessem át. Az átvezetést az áprilisi ülésre előkészített költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza. A határozat 7. pontjában a közgyűlés a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány részére a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére a Pécs, János u. 22. tetőtér berendezésére ezer forint támogatás biztosításáról döntött, amely összeg átutalása megtörtént az Alapítvány számlájára. A döntés a költségvetés áprilisi módosításakor átvezetésre kerül. A határozat 10. pontjában a közgyűlés jóváhagyta az általános tartalék terhére a Jelenkor Alapítvány részére ezer forint, a Pro Pannonia Kiadó részére ezer forint működési célú támogatás kiutalását. A döntés értelmében a Jelenkor Alapítvány részére első részletként ezer forint, a Pro Pannonia Kiadó részére a teljes összeg átutalása megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 20/2010. (III. 3.) Kgy. határozata 3. pontjában foglalt felkérésnek megfelelően a határozatot annak mellékleteivel a Dél- Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás vezetőjének megküldtem. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) alapító okiratát, valamint a 23/2010. (III. 3.) Kgy. határozatával módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács); a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló), a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly), valamint a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) költségvetési szervek alapító okiratait. Az alapító okiratokat a megyei főjegyző a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának megküldte. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 22/2010. (III. 3.) Kgy. határozatával jóváhagyta a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata alapító okiratának módosítását. Az alapító okiratot aláírtam, majd a megyei főjegyző a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés érdekében szükséges további ügyintézésre megküldte Komló Város jegyzőjének. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 25/2010. (III. 3.) Kgy. határozatával Baranya megye közoktatásának feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét a megyében közoktatási feladatellátást biztosító egyházi fenntartású közoktatási intézményeket és fenntartóikat tartalmazó melléklettel kiegészítette. A megyei főjegyző a kiegészítésről szóló döntést megküldte az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak és az érintett közoktatási intézményt fenntartó egyházaknak. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 26/2010. (III. 3.) Kgy. határozatában gazdasági társaság alapításáról döntött az orfűi termálvíz energiájának hasznosítására. A határozat 3. pontjában foglaltak szerint az ORFŰI TERMÁLVÍZ Hasznosító,

5 5 Víztermelő, Kezelő, Ellátó és Strandüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését, valamint a cégbejegyzéshez szükséges egyéb okiratokat az önkormányzat képviseletében 2010 márciusában aláírtam. A határozat 4. pontjában biztosított törzsbetét összegének, ,- forintnak az átvezetését az áprilisi ülésre előkészített költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28/2010. (III. 3.) Kgy. határozatában megállapította, hogy a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájának bölcsődei csoporttal történő bővítése nem ellentétes Baranya megye közoktatásának feladatellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével. A döntésről Sásd Város Önkormányzatának értesítése a határozat megküldésével megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés a 29/2010. (III. 3.) Kgy. határozatának 3. pontjában felkért, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével, a CIB Bank Zrt-vel a fejlesztési hitel folyósításával kapcsolatos kölcsönszerződést írjam alá. Az aláírásra március 24-én került sor. 2. Átruházott hatáskörben hozott döntések A) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései a) Alapítványok támogatásával kapcsolatos döntések: A határozati javaslat 4. pontjában indítványozom a testületnek - a Komlói Mentőalapítványnak a hagyománnyá vált Megyei Mentősnap megrendezésének költségeihez 50 ezer forint, - a Segítőkéz a Mozgássérültekért Alapítványnak (Pécsvárad) megyei emléknap, játékos sportverseny megrendezésének költségeihez 50 ezer forint, - a Szemem Fénye A Beteg Gyermekekért Alapítványnak az EKF programokhoz csatlakozó rendezvénysorozatuk költségeihez 50 ezer forint, - a Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítványnak a Francia Nyelvű Diákszínjátszó Fesztivál megrendezésének költségeihez 70 ezer forint, - az S.O.S. Öngyilkosság Megelőzésért Alapítványnak telefonvonaluk előfizetési költségeihez 50 ezer forint támogatás odaítélését. b) Általános tartalék terhére vállalt kötelezettségek: - Pannon Magyar Ház tetőtér beépítésének pótmunkáira 927 ezer forint; - Kökönyösi Oktatási Központ támogatásának emelésére ezer forint.

6 6 c) Céltartalék terhére: Önkormányzati pályázati keret terhére: - Érdekeltségnövelő pályázat önrésze ezer forint (Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs ezer forint, Művészetek és Irodalom Háza Pécs ezer forint). Struktúraátalakítási és intézményracionalizálási keret/múzeumi tárgyak visszaköltöztetése jogcím terhére: - Múzeumi átmeneti raktáringatlanra és két részletben történő szállítmányozásra vonatkozó vagyonbiztosítás költségeire ezer forint. d) Elnöki keretből nyújtott támogatások: február Pro Minoritate Alapítványnak a XIV. Csángó Bál megrendezéséhez 50 ezer forint; március Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona részére jubileumi rendezvénysorozatuk költségeihez 60 ezer forint, - Izomsorvadásos és Mozgássérült Egyesületnek mozgássérült gyermekek részére húsvéti ajándékosztás költségeihez 20 ezer forint, - Egerági Üstökös Egyesületnek versenyzőik olimpiai felkészítési költségeihez 40 ezer forint; március Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesületnek Nagyböjti zenés elmélkedés elnevezésű rendezvényük költségeihez 40 ezer forint, - Mecsek Táncegyüttes Egyesületnek jubileumi évfordulójuk megünneplésére tervezett programjuk költségeihez 50 ezer forint, - Misina Mentőcsoport Egyesületnek a évi működési költségekhez 40 ezer forint; április 1. - Pécs-Normandia LIONS Clubnak az ingyenes szülőszállás fenntartásának költségeihez 40 ezer forint; április 8. - Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete Túrakerékpáros Szakosztálya részére a Balatonkör elnevezésű teljesítménytúra benevezési díjához 50 ezer forint, - Nők Egyesülete Mohácsért részére az Origó Színházi Műhely legújabb színházi bemutatójának költségeihez 40 ezer forint.

7 B) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 7 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, valamint Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a március 18-ai együttes ülésén a közgyűlés elnöke véleményének megismerése után a Bíráló Bizottság szakmai javaslata alapján a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, valamint a Nagy Kiállítótér - Múzeum utca projektekhez kötődő A Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program kulcsprojektjeihez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban a következő döntéseket hozta: A bizottságok az Insomnia Reklámügynökség Kft. (1055 Budapest, Kossuth tér 18.) és KEIOK Kft. (1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) közös ajánlattevőkből álló konzorcium ajánlatát a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánították. A bizottságok a Nyilvánosságbiztosítás Pécs 2010 Konzorcium ajánlatát érvényesnek nyilvánították. A bizottságok a Kbt. 92/A (2) bekezdése alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánították, tekintve, hogy közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás volt és csak egy érvényes ajánlat érkezett. A bizottságok felkérték a közgyűlés elnökét, hogy a Kbt. rendelkezései alapján gondoskodjon az elbírálás eredményéről való tájékoztatásról. A bizottságok a Baranyai Élménykörút projekt keretében az Orfűi Aquapark és az Orfűi Vízi Turisztikai Központ megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére nemzeti eljárásrendben, általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelték el. A bizottságok üléséig a Közreműködő Szervezet (Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) és az EKKE (Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályosság Egység) szakmai és közbeszerzési szempontú ellenőrzésének jelentése nem érkezett meg, ezért a bizottságok a 27/2010. (III.18.) KB, illetve a 29/2010. (III.18.) GFB határozatokban a közbeszerzési eljárás indítását, illetve az eljárás ajánlati felhívását és az ajánlattételi dokumentációját azzal hagyták jóvá, hogy amennyiben a fenti két szervezet által kért módosítások - a pontosításon, illetve kiegészítéseken kívül - megváltoztatják az eljárás típusát, a bírálati szempontokat, az alkalmassági feltételeket, abban az esetben az eljárás ajánlati felhívásának és ajánlati dokumentációjának újratárgyalására kerüljön sor. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzője Vásárhelyi Beáta Réka. A bizottságok a március 30-ai együttes zárt ülésükön - miután a korábban hiányzó jelentések időközben megérkeztek, és azok érintették a fizetési feltételeket, illetve a beszerzendő eszközöket (a Közreműködő Szervezet a fizetési feltételeknél a nyertes ajánlattevő számára előlegfizetési lehetőség biztosítását írta elő, illetve csak a pályázathoz csatolt, eredeti eszközlistában szereplő eszközök beszerzését támogatta) - újratárgyalták az eljárás ajánlati felhívását és ajánlati dokumentációját és a Baranyai Élménykörút projekt keretében az Orfűi Aquapark és az Orfűi Vízi Turisztikai Központ megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére nemzeti eljárás rendben általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntöttek. A bizottságok egyúttal visszavonták a tárgyban március 18-án hozott határozataikat. A bizottságok az alábbiak szerint döntöttek a Baranyai Élménykörút projekt turisztikai marketing tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról: - a Baranyai Élménykörút projekthez kapcsolódó turisztikai marketing feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás első része vonatkozásában a SENSATION KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG KFT. (2241 Sülysáp, Dózsa György

8 8 út 25.), az EQUATOR MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS KFT. (7634 Pécs, Új fasor u. 17.), az AERA MHC KFT. (1067 Budapest, Teréz krt. 39.), a CIVERTAN BT. (1064 Budapest, Izabella u. 69. fsz. 2.) ajánlatát érvénytelenné nyilvánították; - a Baranyai Élménykörút projekthez kapcsolódó turisztikai marketing feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás első része vonatkozásában az Arculattervezés Baranyai Élménykörút Konzorcium (7621 Pécs, Mária u. 8.) és az INSOMNIA KFT. (1055 Budapest, Kossuth tér 18.) ajánlatát érvényessé és ezen ajánlattevőket szerződés teljesítésére alkalmassá nyilvánították; - a Baranyai Élménykörút projekthez kapcsolódó turisztikai marketing feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás első részében az Arculattervezés Baranyai Élménykörút Konzorcium (7621 Pécs, Mária u. 8.) ajánlatát nyertes ajánlatként, második legkedvezőbb ajánlatként pedig az INSOMNIA KFT. (1055 Budapest, Kossuth tér 18.) ajánlatát fogadták el; - a Baranyai Élménykörút projekthez kapcsolódó turisztikai marketing feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás második része vonatkozásában a SENSATION KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG KFT. (2241 Sülysáp, Dózsa György út 25.) és a CIVERTAN BT. (1064 Budapest, Izabella u. 69. fsz. 2.) ajánlatát érvénytelenné nyilvánították; - a Baranyai Élménykörút projekthez kapcsolódó turisztikai marketing feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás második része vonatkozásában a Nyilvánosságbiztosítás Baranyai Élménykörút Konzorcium (7621 Pécs, Mária u. 8.), az INSOMNIA KFT. (1055 Budapest, Kossuth tér 18.), az AERA MHC KFT. (1067 Budapest, Teréz krt. 39.), és az EQUATOR MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS KFT. (7634 Pécs, Új fasor u. 17.) ajánlatát érvényessé és ezen ajánlattevőket szerződés teljesítésére alkalmassá nyilvánították; - a Baranyai Élménykörút projekthez kapcsolódó turisztikai marketing feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás második részében a Nyilvánosságbiztosítás Baranyai Élménykörút Konzorcium (7621 Pécs, Mária u. 8.) ajánlatát nyertes ajánlatként, második legkedvezőbb ajánlatként pedig az EQUATOR MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS KFT. (7634 Pécs, Új fasor u. 17.) ajánlatát fogadták el. A bizottságok felkérték a közgyűlés elnökét a szerződések aláírására. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a március 18-ai ülésén megtárgyalta az Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Nonprofit Kft március 24-i taggyűlésének napirendi pontjait. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja: 1. Az ügyvezető jelentése a társaság évi üzleti tevékenységről, a évi beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) ismertetése, közhasznúsági jelentés napirendet, amennyiben a könyvvizsgáló tiszta záradékot ad, igen szavazatával támogassa, amennyiben nem ismert a könyvvizsgálói jelentés, illetve nem ad tiszta záradékot úgy tartózkodjon a szavazástól; 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a társaság évi beszámolójának és szöveges mellékleteinek vizsgálatáról, valamint az ügyvezető évhez kapcsolódó megbízási díjon felüli javadalmazásáról napirend tekintetében mivel a Felügyelő Bizottság jelentése nem ismert tartózkodjon a szavazástól; 3. A társaság évi üzleti tervének ismertetését igen szavazatával támogassa; 4. A társaság javadalmazási szabályzatának elfogadása tárgyában mivel a Felügyelő Bizottság véleménye nem ismert tartózkodjon a szavazástól; 5. Egyebek napirendi pont körében felmerülő témák esetében tartózkodjon a szavazástól, mivel nem ismertek a témák.

9 9 A bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat taggyűlési képviseletének ellátásáról. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága a március 18-ai ülésén úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú melléklete II. 4. pontja alapján javasolja a közgyűlés elnökének, hogy átruházott hatáskörében a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékából a Kökönyösi Oktatási Központ támogatásának előirányzatát ezer forinttal növelje. Az általános tartalékot a költségvetés soron következő módosításakor a Központi költségvetésből származó források elszámolásából adódó kiadásokra elkülönített céltartalékból vissza kell pótolni. A javaslat megvalósítása az áprilisi ülésre előkészített költségvetési rendelet-tervezetben szerepel. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a március 31-ei ülésén tudomásul vette a Baranya Megyei Önkormányzat évi sportcélú támogatásairól szóló tájékoztatót, továbbá a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évben, valamint a megyei fenntartású közoktatási- és közművelődési intézmények évben elvégzett, a megyei önkormányzat ifjúsági cselekvési tervében meghatározott feladatairól szóló tájékoztatókat. A bizottság a évi költségvetésről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet 26. (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján döntött arról hogy, a speciális célú támogatásokról szóló 7. a) számú melléklet 17. pontjában a sportszervezetek, élősport támogatására elkülönített Ft előirányzatból támogatást biztosít az alábbi szervezetek számára, a megyei önkormányzattal kötendő megállapodás szerint, amely tartalmazza a pályázati programok pontos megnevezését, tartalmát és a támogatás felhasználhatóságát: - a Baranya Megyei Asztalitenisz Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, - a Baranya Megyei Atlétika Szövetség számára a 452-2/2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Baranya Megyei Birkózó Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, - a Baranya Megyei Diáksport Tanács számára a 452-7/2010./A számú működési célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, - a Baranya Megyei Diáksport Tanács számára a 452-5/2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához ezer forint, - a Baranya Megyei Judo Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Baranya Megyei Karate Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, - a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, - a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, - a Baranya Megyei Középiskolás Diáksport Bizottság számára a 452-8/2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, - a Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint,

10 10 - a Baranya Megyei Lovassport Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, - a Baranya Megyei Modellező Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 70 ezer forint, - a Baranya Megyei Ökölvívó Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Baranya Megyei Sakkszövetség számára a /2010./A számú működési célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, - a Baranya Megyei Sakkszövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, - a Baranya Megyei Sportlövők Szövetsége számára a /2010./B számú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, - a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége a /2010./A számú működési célú pályázati program megvalósításához ezer forint, - a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség számára a 452-4/2010./A számú működési célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, - a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség számára a 452-3/2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, - a Baranya Megyei Tájékozódási Futó Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, - a Baranya Megyei Tekézők Szövetsége számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Baranya Megyei Tenisz Szövetség számára a /2010./A számú működési célú pályázati program megvalósításához 83 ezer forint, - a Baranya Megyei Tenisz Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 170 ezer forint, - a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, - a Baranya Megyei Triatlon Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, - a Baranya Megyei Torna Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Baranya Megyei Úszó Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetsége számára a /2010./A számú működési célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, - a Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetsége számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Komló Városi Diáksport Bizottság számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, - a Mohács Város és Térségi Diáksport Egyesület számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, - a Pécs Városi Diáksport Bizottság Egyesület számára a 452-9/2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 122 ezer forint, - a Siklós Városkörnyéki Diáksport Bizottság számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, - a Szigetvár Városi és Térsége Diáksport Egyesület számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint összegben.

11 11 3. A bizottságok tevékenysége A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága március 31-ei ülésén döntött arról, hogy térítésmentesen biztosítja az Orfűi Sporttábort június között 100 fő részére, augusztus 2-8 között 100 fő részére, augusztus között 100 fő részére a megyében működő utánpótlás szakosztályok, iskolai sportkörök és a fogyatékkal élők sportszervezetei számára. Egyúttal felkérte a közgyűlés Alelnökét, hogy a fenti időpontokban történő térítésmentes edzőtáboroztatásra április 2-ig írjon ki pályázatot. A pályázat kiírása április 1-jén megtörtént, a pályázatok beadási határideje április Tájékoztató A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetével október 31-én Együttműködési Megállapodást kötött azzal a céllal, hogy az együttműködés révén Baranya megyében a fogyasztói érdekérvényesítés és érdekvédelem hatékonyságát emelje. Az önkormányzat az együttműködés keretében többek között vállalta, hogy a fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és tanácsadó szolgálat működését, az ehhez szükséges irodatechnikai háttér biztosítását a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott összeggel az Önkormányzat költségvetési lehetőségei függvényében támogatja. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete ugyanakkor az adott évben végzett tevékenységéről beszámol. A évi tevékenységükről szóló beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza. Mellékletek: 1. számú melléklet: Beszámoló az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének évi munkájáról 2. számú melléklet: Beszámoló a horvátországi, aknamentesítésről szóló ülésről (Eszék, március 19.) III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel elfogadja; 2. a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása V/2. pontjának módosítását, mely szerint az Átruházott önkormányzati feladat és hatáskörök szövegrész helyébe az Önkormányzatok által átruházott irányítási jogok, fenntartói feladat és hatáskörök szövegrész kerül, jóváhagyja, egyben felhatalmazza elnökét, hogy a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást írja alá. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. október 10. 14. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 94/2006. (VI. 15.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 4 104/2006. (VII. 4.) Kgy. Kitüntető díj adományozása 5 109/2006. (IX. 26.)

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke Szám: 1522-3/2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. június 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben