E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105-8/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről (lejartapr)* ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Kohner Emőke tanácsos Jogi és Szervezési Főosztály MEGTÁRGYALTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: április 14. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: április 14. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 24/2009. (III. 19.) Kgy. határozatával elfogadta a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozására vonatkozó Társulási Megállapodást. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 8. -ban meghatározottakra tekintettel a Társulási Megállapodás V/2. pontjának megfogalmazása módosul és az Átruházott önkormányzati feladat és hatáskörök szövegrész helyébe az Önkormányzatok által átruházott irányítási jogok, fenntartói feladat és hatáskörök szövegrész kerül. Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslat 2. pontjában a Társulási Megállapodás - a jogszabályi megfogalmazásnak való megfeleltetés érdekében szükségessé vált - módosítását jóváhagyni szíveskedjen. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 143/2009. (XII. 3.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti épület homlokzat felújítási munkájának engedélyokiratát. A felújítási munka befejeződött, a műszaki átadásra április 16-án kerül sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2010. (III. 3.) Kgy. határozata 8. pontjával módosított 4/2010. (I. 28.) Kgy. határozata 2. e) pontjában tudomásul vette a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) intézmény vezetője magasabb vezetői megbízatásának megszűnését, és erre tekintettel nevezett közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel november 30-i hatállyal megszűntette. A határozat végrehajtásaként a megszüntető okiratot elkészítettük és az érintetteknek eljuttattuk. A határozat 2. g) pontjának megfelelően a Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény vezetője elkészítette az intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét, melyeket a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elfogadott, valamint kidolgozta a szervezeti integráció kapcsán keletkező megtakarításokat, melyek az áprilisi ülésre előkésztett költségvetési rendelettervezetben szerepelnek. A szakmai program lényeges változása a korábbiakhoz képest, hogy a turbékpusztai rehabilitációs telephely 144 férőhelyéből 20 férőhely (1 lakóház) ápoló-gondozó otthoni profillal működik a jövőben. Az integrált intézmény határozott idejű, december 31-ig szóló működési engedélyt kapott, melynek oka, hogy a mozsgói székhelyen továbbra sem biztosított teljes mértékben az egy ellátottra előírt lakószobánkénti 6 m² lakóterület, továbbá Turbékpusztán - a jelzett 20 fős ápoló-gondozó részleg kialakítása ellenére - vannak olyan ellátottak, akik 10 évet meghaladó ideje tartózkodnak az intézményben. (Több férőhelyet érintő ápoló-gondozó otthoni profil kialakítására azért nem került sor, mert az több szakdolgozó alkalmazását igényelte volna.) A szakdolgozói létszámszint az integrációban érintett intézmények mindegyikében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra. Összesen 11 fő munkaköre szűnik meg, ebből 1 fő igazgató (Turbékpuszta), 4 fő a prémiuméves program keretében nyugdíjba vonul (2 fő Turbékpusztáról, 2 fő Mozsgóról), 3 fő munkaviszonya megszűnik felmondással (2 fő Turbékpusztáról, 1 fő Mozsgóról), 2 fő munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg (1 fő Turbékpusztáról, 1 fő Mozsgóról), továbbá 1 fő kerül más munkakörbe.

3 3 Mindkét intézményrészben a továbbiakban is működik a konyha és a mosoda; Turbékpusztán új ételvásárló a szigetvári speciális gyermekotthon. A határozat 2. h) pontja szerinti, az átalakulással kapcsolatos feladatok előkészületi munkálatai lezajlottak. A közgyűlés a határozat 7. a) pontjában a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatóját, a határozat 8. pontjában a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatóját utasította arra, hogy március 31-ig készítsenek az intézmények takarékosabb és hatékonyabb működésére vonatkozó intézkedési terveket. Az intézkedési tervek határidőre elkészültek. A határozat 9. pontja szerint a mohácsi intézmények konyháinak működését és kapacitáskihasználtságát a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési Csoportja vizsgálta felül, javaslatait az áprilisi ülésre előkésztett költségvetési rendelettervezet tartalmazza. A közgyűlés a határozat 14. b) pontjában felkért, hogy március 31-ig vizsgáljam felül az intézmények gazdasági feladatellátásának struktúráját, a gazdasági szervezeti egység szükségességét és a gazdálkodási, pénzügyi feladatok racionálisabb ellátása érdekében a központosítás lehetőségét és annak eredményeit. A határozat értelmében a felülvizsgálat megkezdődött, a Hivatal áttekintette a jelenlegi feladatellátás formáit, valamennyi önállóan működő és gazdálkodó intézmény gazdasági szervezetét, annak paramétereit (feladatmegosztás, munkakörök, feladatot ellátók végzettsége, bére stb.), továbbá áttekintette a közgyűlés korábbi ezzel a tárgykörrel kapcsolatos döntéseit és annak eredményeit, felmérte a szabályozás adta lehetőségeket. Információkat gyűjtöttünk más megyék hasonló elveket megvalósító modelljeiről, melyek közül a Veszprém Megyei Önkormányzatnál alkalmazott rendszert személyesen is tanulmányoztuk, a működés teljes vertikumát, a folyamatok-, a felelősség megosztását és a rendszer működésének eredményeit részletesen áttekintettük. A részletes vizsgálatra azért választottuk a Veszprém Megyei Önkormányzatot, mert ott ugyanazt az integrált gazdálkodási programot használják, amelyet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál, és amelyre a központosított gazdálkodási rendszer felfűzhető. A tapasztalatok alapján egy lehetséges rendszer előnyei, hátrányai, lehetőségei és gyengeségei jól körvonalazhatók. Ahhoz azonban, hogy rendszerként megjeleníthető, kimunkálható legyen, további feladatok elvégzésére van szükség. Ezek számbavétele és időbeli ütemezése is megtörtént. Tekintettel arra, hogy ez a szakasz, magának a lehetséges modellnek a kialakítása sok szereplős, részletes kimunkálást és egyeztetést igénylő, idő- és munkaigényes folyamat, a felülvizsgálat lezárásának és az eredménye közgyűlés elé terjesztésének határidejét a határozati javaslat 3. pontjában június 17-ére javasolom módosítani. A határozat 17. d) pontjában a fejlesztési hitel biztosítékául vállalt ingatlanfedezetet a fejlesztési hitelt folyósító pénzintézet, a CIB Bank Zrt-t nem igényelte, így a határozati pontban megnevezett ingatlanok jelzáloggal való megterhelésére nem került sor. A határozat 18. pontjában elrendelt közvetett támogatások felülvizsgálata megtörtént, amely az áprilisi ülésre előkészített költségvetési rendelet-tervezetben szerepel. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2010. (III. 3.) Kgy. határozat 2. pontjában megállapította, hogy dr. Végh Józsefnének, a Baranya Megyei Bíróság ülnökének megbízatása - a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény 127. (1) bekezdés c) pontja alapján március 23-án megszűnt. A közgyűlés felkérése alapján a megbízatás megszűnéséről értesítettem a Baranya Megyei Bíróság elnökét, továbbá dr. Végh Józsefnének küldött levelemben kifejeztem a testület köszönetét a több választási ciklus során kifejtett felelősségteljes munkájáért.

4 4 A közgyűlés a határozat 4. pontjában a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár gazdasági, pénzügyi feladatainak ellátására a Baranya Megyei Levéltárat jelölte ki. Az erről szóló megállapodás aláírásra került. Mivel a fenti döntés következtében a Baranya Megyei Levéltár létszámkerete 3 fővel bővült, egyidejűleg a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata megemelkedett, a közgyűlés a határozat 6. pontjában felkért, hogy a döntést a költségvetési rendelet módosításakor vezessem át. Az átvezetést az áprilisi ülésre előkészített költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza. A határozat 7. pontjában a közgyűlés a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány részére a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére a Pécs, János u. 22. tetőtér berendezésére ezer forint támogatás biztosításáról döntött, amely összeg átutalása megtörtént az Alapítvány számlájára. A döntés a költségvetés áprilisi módosításakor átvezetésre kerül. A határozat 10. pontjában a közgyűlés jóváhagyta az általános tartalék terhére a Jelenkor Alapítvány részére ezer forint, a Pro Pannonia Kiadó részére ezer forint működési célú támogatás kiutalását. A döntés értelmében a Jelenkor Alapítvány részére első részletként ezer forint, a Pro Pannonia Kiadó részére a teljes összeg átutalása megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 20/2010. (III. 3.) Kgy. határozata 3. pontjában foglalt felkérésnek megfelelően a határozatot annak mellékleteivel a Dél- Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás vezetőjének megküldtem. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) alapító okiratát, valamint a 23/2010. (III. 3.) Kgy. határozatával módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács); a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló), a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly), valamint a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) költségvetési szervek alapító okiratait. Az alapító okiratokat a megyei főjegyző a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának megküldte. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 22/2010. (III. 3.) Kgy. határozatával jóváhagyta a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata alapító okiratának módosítását. Az alapító okiratot aláírtam, majd a megyei főjegyző a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés érdekében szükséges további ügyintézésre megküldte Komló Város jegyzőjének. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 25/2010. (III. 3.) Kgy. határozatával Baranya megye közoktatásának feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét a megyében közoktatási feladatellátást biztosító egyházi fenntartású közoktatási intézményeket és fenntartóikat tartalmazó melléklettel kiegészítette. A megyei főjegyző a kiegészítésről szóló döntést megküldte az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak és az érintett közoktatási intézményt fenntartó egyházaknak. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 26/2010. (III. 3.) Kgy. határozatában gazdasági társaság alapításáról döntött az orfűi termálvíz energiájának hasznosítására. A határozat 3. pontjában foglaltak szerint az ORFŰI TERMÁLVÍZ Hasznosító,

5 5 Víztermelő, Kezelő, Ellátó és Strandüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését, valamint a cégbejegyzéshez szükséges egyéb okiratokat az önkormányzat képviseletében 2010 márciusában aláírtam. A határozat 4. pontjában biztosított törzsbetét összegének, ,- forintnak az átvezetését az áprilisi ülésre előkészített költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28/2010. (III. 3.) Kgy. határozatában megállapította, hogy a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájának bölcsődei csoporttal történő bővítése nem ellentétes Baranya megye közoktatásának feladatellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével. A döntésről Sásd Város Önkormányzatának értesítése a határozat megküldésével megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés a 29/2010. (III. 3.) Kgy. határozatának 3. pontjában felkért, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével, a CIB Bank Zrt-vel a fejlesztési hitel folyósításával kapcsolatos kölcsönszerződést írjam alá. Az aláírásra március 24-én került sor. 2. Átruházott hatáskörben hozott döntések A) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései a) Alapítványok támogatásával kapcsolatos döntések: A határozati javaslat 4. pontjában indítványozom a testületnek - a Komlói Mentőalapítványnak a hagyománnyá vált Megyei Mentősnap megrendezésének költségeihez 50 ezer forint, - a Segítőkéz a Mozgássérültekért Alapítványnak (Pécsvárad) megyei emléknap, játékos sportverseny megrendezésének költségeihez 50 ezer forint, - a Szemem Fénye A Beteg Gyermekekért Alapítványnak az EKF programokhoz csatlakozó rendezvénysorozatuk költségeihez 50 ezer forint, - a Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítványnak a Francia Nyelvű Diákszínjátszó Fesztivál megrendezésének költségeihez 70 ezer forint, - az S.O.S. Öngyilkosság Megelőzésért Alapítványnak telefonvonaluk előfizetési költségeihez 50 ezer forint támogatás odaítélését. b) Általános tartalék terhére vállalt kötelezettségek: - Pannon Magyar Ház tetőtér beépítésének pótmunkáira 927 ezer forint; - Kökönyösi Oktatási Központ támogatásának emelésére ezer forint.

6 6 c) Céltartalék terhére: Önkormányzati pályázati keret terhére: - Érdekeltségnövelő pályázat önrésze ezer forint (Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs ezer forint, Művészetek és Irodalom Háza Pécs ezer forint). Struktúraátalakítási és intézményracionalizálási keret/múzeumi tárgyak visszaköltöztetése jogcím terhére: - Múzeumi átmeneti raktáringatlanra és két részletben történő szállítmányozásra vonatkozó vagyonbiztosítás költségeire ezer forint. d) Elnöki keretből nyújtott támogatások: február Pro Minoritate Alapítványnak a XIV. Csángó Bál megrendezéséhez 50 ezer forint; március Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona részére jubileumi rendezvénysorozatuk költségeihez 60 ezer forint, - Izomsorvadásos és Mozgássérült Egyesületnek mozgássérült gyermekek részére húsvéti ajándékosztás költségeihez 20 ezer forint, - Egerági Üstökös Egyesületnek versenyzőik olimpiai felkészítési költségeihez 40 ezer forint; március Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesületnek Nagyböjti zenés elmélkedés elnevezésű rendezvényük költségeihez 40 ezer forint, - Mecsek Táncegyüttes Egyesületnek jubileumi évfordulójuk megünneplésére tervezett programjuk költségeihez 50 ezer forint, - Misina Mentőcsoport Egyesületnek a évi működési költségekhez 40 ezer forint; április 1. - Pécs-Normandia LIONS Clubnak az ingyenes szülőszállás fenntartásának költségeihez 40 ezer forint; április 8. - Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete Túrakerékpáros Szakosztálya részére a Balatonkör elnevezésű teljesítménytúra benevezési díjához 50 ezer forint, - Nők Egyesülete Mohácsért részére az Origó Színházi Műhely legújabb színházi bemutatójának költségeihez 40 ezer forint.

7 B) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 7 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, valamint Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a március 18-ai együttes ülésén a közgyűlés elnöke véleményének megismerése után a Bíráló Bizottság szakmai javaslata alapján a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, valamint a Nagy Kiállítótér - Múzeum utca projektekhez kötődő A Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program kulcsprojektjeihez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban a következő döntéseket hozta: A bizottságok az Insomnia Reklámügynökség Kft. (1055 Budapest, Kossuth tér 18.) és KEIOK Kft. (1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) közös ajánlattevőkből álló konzorcium ajánlatát a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánították. A bizottságok a Nyilvánosságbiztosítás Pécs 2010 Konzorcium ajánlatát érvényesnek nyilvánították. A bizottságok a Kbt. 92/A (2) bekezdése alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánították, tekintve, hogy közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás volt és csak egy érvényes ajánlat érkezett. A bizottságok felkérték a közgyűlés elnökét, hogy a Kbt. rendelkezései alapján gondoskodjon az elbírálás eredményéről való tájékoztatásról. A bizottságok a Baranyai Élménykörút projekt keretében az Orfűi Aquapark és az Orfűi Vízi Turisztikai Központ megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére nemzeti eljárásrendben, általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelték el. A bizottságok üléséig a Közreműködő Szervezet (Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) és az EKKE (Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályosság Egység) szakmai és közbeszerzési szempontú ellenőrzésének jelentése nem érkezett meg, ezért a bizottságok a 27/2010. (III.18.) KB, illetve a 29/2010. (III.18.) GFB határozatokban a közbeszerzési eljárás indítását, illetve az eljárás ajánlati felhívását és az ajánlattételi dokumentációját azzal hagyták jóvá, hogy amennyiben a fenti két szervezet által kért módosítások - a pontosításon, illetve kiegészítéseken kívül - megváltoztatják az eljárás típusát, a bírálati szempontokat, az alkalmassági feltételeket, abban az esetben az eljárás ajánlati felhívásának és ajánlati dokumentációjának újratárgyalására kerüljön sor. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzője Vásárhelyi Beáta Réka. A bizottságok a március 30-ai együttes zárt ülésükön - miután a korábban hiányzó jelentések időközben megérkeztek, és azok érintették a fizetési feltételeket, illetve a beszerzendő eszközöket (a Közreműködő Szervezet a fizetési feltételeknél a nyertes ajánlattevő számára előlegfizetési lehetőség biztosítását írta elő, illetve csak a pályázathoz csatolt, eredeti eszközlistában szereplő eszközök beszerzését támogatta) - újratárgyalták az eljárás ajánlati felhívását és ajánlati dokumentációját és a Baranyai Élménykörút projekt keretében az Orfűi Aquapark és az Orfűi Vízi Turisztikai Központ megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére nemzeti eljárás rendben általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntöttek. A bizottságok egyúttal visszavonták a tárgyban március 18-án hozott határozataikat. A bizottságok az alábbiak szerint döntöttek a Baranyai Élménykörút projekt turisztikai marketing tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról: - a Baranyai Élménykörút projekthez kapcsolódó turisztikai marketing feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás első része vonatkozásában a SENSATION KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG KFT. (2241 Sülysáp, Dózsa György

8 8 út 25.), az EQUATOR MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS KFT. (7634 Pécs, Új fasor u. 17.), az AERA MHC KFT. (1067 Budapest, Teréz krt. 39.), a CIVERTAN BT. (1064 Budapest, Izabella u. 69. fsz. 2.) ajánlatát érvénytelenné nyilvánították; - a Baranyai Élménykörút projekthez kapcsolódó turisztikai marketing feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás első része vonatkozásában az Arculattervezés Baranyai Élménykörút Konzorcium (7621 Pécs, Mária u. 8.) és az INSOMNIA KFT. (1055 Budapest, Kossuth tér 18.) ajánlatát érvényessé és ezen ajánlattevőket szerződés teljesítésére alkalmassá nyilvánították; - a Baranyai Élménykörút projekthez kapcsolódó turisztikai marketing feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás első részében az Arculattervezés Baranyai Élménykörút Konzorcium (7621 Pécs, Mária u. 8.) ajánlatát nyertes ajánlatként, második legkedvezőbb ajánlatként pedig az INSOMNIA KFT. (1055 Budapest, Kossuth tér 18.) ajánlatát fogadták el; - a Baranyai Élménykörút projekthez kapcsolódó turisztikai marketing feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás második része vonatkozásában a SENSATION KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG KFT. (2241 Sülysáp, Dózsa György út 25.) és a CIVERTAN BT. (1064 Budapest, Izabella u. 69. fsz. 2.) ajánlatát érvénytelenné nyilvánították; - a Baranyai Élménykörút projekthez kapcsolódó turisztikai marketing feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás második része vonatkozásában a Nyilvánosságbiztosítás Baranyai Élménykörút Konzorcium (7621 Pécs, Mária u. 8.), az INSOMNIA KFT. (1055 Budapest, Kossuth tér 18.), az AERA MHC KFT. (1067 Budapest, Teréz krt. 39.), és az EQUATOR MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS KFT. (7634 Pécs, Új fasor u. 17.) ajánlatát érvényessé és ezen ajánlattevőket szerződés teljesítésére alkalmassá nyilvánították; - a Baranyai Élménykörút projekthez kapcsolódó turisztikai marketing feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás második részében a Nyilvánosságbiztosítás Baranyai Élménykörút Konzorcium (7621 Pécs, Mária u. 8.) ajánlatát nyertes ajánlatként, második legkedvezőbb ajánlatként pedig az EQUATOR MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS KFT. (7634 Pécs, Új fasor u. 17.) ajánlatát fogadták el. A bizottságok felkérték a közgyűlés elnökét a szerződések aláírására. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a március 18-ai ülésén megtárgyalta az Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Nonprofit Kft március 24-i taggyűlésének napirendi pontjait. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja: 1. Az ügyvezető jelentése a társaság évi üzleti tevékenységről, a évi beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) ismertetése, közhasznúsági jelentés napirendet, amennyiben a könyvvizsgáló tiszta záradékot ad, igen szavazatával támogassa, amennyiben nem ismert a könyvvizsgálói jelentés, illetve nem ad tiszta záradékot úgy tartózkodjon a szavazástól; 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a társaság évi beszámolójának és szöveges mellékleteinek vizsgálatáról, valamint az ügyvezető évhez kapcsolódó megbízási díjon felüli javadalmazásáról napirend tekintetében mivel a Felügyelő Bizottság jelentése nem ismert tartózkodjon a szavazástól; 3. A társaság évi üzleti tervének ismertetését igen szavazatával támogassa; 4. A társaság javadalmazási szabályzatának elfogadása tárgyában mivel a Felügyelő Bizottság véleménye nem ismert tartózkodjon a szavazástól; 5. Egyebek napirendi pont körében felmerülő témák esetében tartózkodjon a szavazástól, mivel nem ismertek a témák.

9 9 A bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat taggyűlési képviseletének ellátásáról. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága a március 18-ai ülésén úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú melléklete II. 4. pontja alapján javasolja a közgyűlés elnökének, hogy átruházott hatáskörében a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékából a Kökönyösi Oktatási Központ támogatásának előirányzatát ezer forinttal növelje. Az általános tartalékot a költségvetés soron következő módosításakor a Központi költségvetésből származó források elszámolásából adódó kiadásokra elkülönített céltartalékból vissza kell pótolni. A javaslat megvalósítása az áprilisi ülésre előkészített költségvetési rendelet-tervezetben szerepel. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a március 31-ei ülésén tudomásul vette a Baranya Megyei Önkormányzat évi sportcélú támogatásairól szóló tájékoztatót, továbbá a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évben, valamint a megyei fenntartású közoktatási- és közművelődési intézmények évben elvégzett, a megyei önkormányzat ifjúsági cselekvési tervében meghatározott feladatairól szóló tájékoztatókat. A bizottság a évi költségvetésről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet 26. (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján döntött arról hogy, a speciális célú támogatásokról szóló 7. a) számú melléklet 17. pontjában a sportszervezetek, élősport támogatására elkülönített Ft előirányzatból támogatást biztosít az alábbi szervezetek számára, a megyei önkormányzattal kötendő megállapodás szerint, amely tartalmazza a pályázati programok pontos megnevezését, tartalmát és a támogatás felhasználhatóságát: - a Baranya Megyei Asztalitenisz Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, - a Baranya Megyei Atlétika Szövetség számára a 452-2/2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Baranya Megyei Birkózó Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, - a Baranya Megyei Diáksport Tanács számára a 452-7/2010./A számú működési célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, - a Baranya Megyei Diáksport Tanács számára a 452-5/2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához ezer forint, - a Baranya Megyei Judo Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Baranya Megyei Karate Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, - a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, - a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, - a Baranya Megyei Középiskolás Diáksport Bizottság számára a 452-8/2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, - a Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint,

10 10 - a Baranya Megyei Lovassport Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, - a Baranya Megyei Modellező Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 70 ezer forint, - a Baranya Megyei Ökölvívó Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Baranya Megyei Sakkszövetség számára a /2010./A számú működési célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, - a Baranya Megyei Sakkszövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, - a Baranya Megyei Sportlövők Szövetsége számára a /2010./B számú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, - a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége a /2010./A számú működési célú pályázati program megvalósításához ezer forint, - a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség számára a 452-4/2010./A számú működési célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, - a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség számára a 452-3/2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, - a Baranya Megyei Tájékozódási Futó Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, - a Baranya Megyei Tekézők Szövetsége számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Baranya Megyei Tenisz Szövetség számára a /2010./A számú működési célú pályázati program megvalósításához 83 ezer forint, - a Baranya Megyei Tenisz Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 170 ezer forint, - a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, - a Baranya Megyei Triatlon Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, - a Baranya Megyei Torna Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Baranya Megyei Úszó Szövetség számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetsége számára a /2010./A számú működési célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, - a Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetsége számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, - a Komló Városi Diáksport Bizottság számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, - a Mohács Város és Térségi Diáksport Egyesület számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, - a Pécs Városi Diáksport Bizottság Egyesület számára a 452-9/2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 122 ezer forint, - a Siklós Városkörnyéki Diáksport Bizottság számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, - a Szigetvár Városi és Térsége Diáksport Egyesület számára a /2010./B számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint összegben.

11 11 3. A bizottságok tevékenysége A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága március 31-ei ülésén döntött arról, hogy térítésmentesen biztosítja az Orfűi Sporttábort június között 100 fő részére, augusztus 2-8 között 100 fő részére, augusztus között 100 fő részére a megyében működő utánpótlás szakosztályok, iskolai sportkörök és a fogyatékkal élők sportszervezetei számára. Egyúttal felkérte a közgyűlés Alelnökét, hogy a fenti időpontokban történő térítésmentes edzőtáboroztatásra április 2-ig írjon ki pályázatot. A pályázat kiírása április 1-jén megtörtént, a pályázatok beadási határideje április Tájékoztató A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetével október 31-én Együttműködési Megállapodást kötött azzal a céllal, hogy az együttműködés révén Baranya megyében a fogyasztói érdekérvényesítés és érdekvédelem hatékonyságát emelje. Az önkormányzat az együttműködés keretében többek között vállalta, hogy a fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és tanácsadó szolgálat működését, az ehhez szükséges irodatechnikai háttér biztosítását a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott összeggel az Önkormányzat költségvetési lehetőségei függvényében támogatja. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete ugyanakkor az adott évben végzett tevékenységéről beszámol. A évi tevékenységükről szóló beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza. Mellékletek: 1. számú melléklet: Beszámoló az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének évi munkájáról 2. számú melléklet: Beszámoló a horvátországi, aknamentesítésről szóló ülésről (Eszék, március 19.) III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel elfogadja; 2. a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása V/2. pontjának módosítását, mely szerint az Átruházott önkormányzati feladat és hatáskörök szövegrész helyébe az Önkormányzatok által átruházott irányítási jogok, fenntartói feladat és hatáskörök szövegrész kerül, jóváhagyja, egyben felhatalmazza elnökét, hogy a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást írja alá. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

12 12 3. a Baranya Megyei Önkormányzat 2010 évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelettel összefüggő intézkedésekről szóló 4/2010. (I. 28.) Kgy. határozat 14. b) pontjának határidejét június 17-ére módosítja a Komlói Mentőalapítványnak a hagyománnyá vált Megyei Mentősnap megrendezésének költségeihez 50 ezer forint, - a Segítőkéz a Mozgássérültekért Alapítványnak (Pécsvárad) megyei emléknap, játékos sportverseny megrendezésének költségeihez 50 ezer forint, - a Szemem Fénye A Beteg Gyermekekért Alapítványnak az EKF programokhoz csatlakozó rendezvénysorozatuk költségeihez 50 ezer forint, - a Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítványnak a Francia Nyelvű Diákszínjátszó Fesztivál megrendezésének költségeihez 70 ezer forint, - S.O.S. Öngyilkosság Megelőzésért Alapítványnak telefonvonaluk előfizetési költségeihez 50 ezer forint támogatást nyújt az elnöki keret terhére. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, április 14. dr. Hargitai János

13 13 1. számú melléklet Beszámoló az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezetének évi munkájáról. Bevezetőben szeretnénk a fogyasztóvédelemnek a hazai, mind az európai uniós kapcsolatáról tájékoztatást adni. A fogyasztóvédelem céljai között szerepel a tudatos fogyasztói magatartásra való nevelés, de nem utolsó sorban kiemelt feladatai közé tartozik a hatályos jogszabályokra támaszkodva segítséget nyújtani a fogyasztóknak jogaik érvényesítéséhez. Mint megyei szervezet az alábbiakban felsoroltak szerint vettük ki részünket az országos egyesület feladataiból: - Kiemelt fontosságúnak tartja a fogyasztók körében felmerült panaszok rendezésének elősegítését. - Az évek óta működő és fejlődő együttműködés keretében folytattuk az önkormányzatok munkájának segítését, véleményt nyilvánítottunk az önkormányzati rendeletek módosításáról. - Ugyancsak nagyon fontosnak tartottuk a fogyasztók tájékoztatását az aktuális fogyasztóvédelemről, a leggyakrabban előforduló panaszügyek buktatóinak elkerüléséről. Az évben megjelent, de többször módosított fogyasztóvédelmi törvény 8 fogyasztói alapjogot tartalmaz, melyet az alábbiakban ismertetünk. - az alapvető szükségletekhez való jog, olyan fogyasztási cikkekhez, szolgáltatásokhoz, amelyek a túlélést biztosítják (megfelelő élelmiszer, ruházat, lakás, egészségügyi ellátás, oktatás, higiénia); - a biztonsághoz és az élethez való jog az egészségre veszélyes árucikkek és szolgáltatások elleni védelemhez való megfelelő minőség biztosításával; - a tájékoztatáshoz való jog, a tisztességtelen és félrevezető hirdetés. címkézés elleni védelemhez valamint az ismeretéhez a feltétlen tájékoztatáshoz való jog; - a választáshoz való jog: a versenyképes fogyasztási cikkekhez és szolgáltatáshoz való jog. - a képviselethez való jog: a fogyasztói jogok érvényesítéséhez való jog a kormányzati politikai tervezések végrehajtásában; - a kártérítéshez való jog: a rossz minőségű fogyasztási cikkek és nem megfelelő szolgáltatások ellentételezéséhez - a fogyasztók oktatása: a megfelelő tudás és gyakorlat megszerzéséhez való jog a tájékozott fogyasztó váláshoz; - az egészséges környezethez való jog: a félelem-és veszélymentes környezethez való jog, amely méltóságot, jólétet biztosítja. Ezen alapjogok érvényesüléséért dolgozik egyesületünk is.

14 14 A mi munkánk az elmúlt évtizedek óta alapjaiban nem változik, azonban a fogyasztóknak nyújtott segítségünk, főleg a piac változásával függ össze. Egy-egy ilyen területről a későbbiek folyamán részletesebben adunk tájékoztatást. Önkormányzati megkeresések és rendeleteik véleményezése Nagyon fontosnak tartjuk az önkormányzatokkal való szoros kapcsolat tartását, azért is mert a helyi lakosok vélt, avagy jogos panaszaik orvoslásához tudunk tájékoztatást adni, illetve intézkedéseket tenni. Az önkormányzat hatáskörébe is tartozik a fogyasztóvédelem, ennek szakmai feladatait egyesületünk vállalja fel és igény szerint nyújt segítséget. Ide tartozik és nagyon fontosnak ítéljük meg az önkormányzatok azon feladatát, melyben a törvény szerint az önkormányzati rendelet változtatás esetén szervezetünktől kérnek véleményt. Ilyenkor a hatósági árváltozás bevezetése előtt egyesületünknek megküldött anyagát áttanulmányozzuk és több esetben a megye több településén lévő rendeletben foglaltak figyelembevételével adunk véleményt, de elsősorban a szolgáltató által benyújtott és számszakilag alátámasztott beadványt közgazdasági elemzés után véleményezzük a testületi ülést megelőzően. Említést kell tenni arról is, hogy bár nem minden város és község küld anyagot, de évben 34 helyről összesen 100 megkeresés érkezett, melyre - Pécs város és a Baranya megyei Önkormányzat kivételével írásban tettük meg javaslatainkat. Az említett önkormányzatok esetében a bizottsági ülésen szóban fejtettük ki álláspontunkat. A szolgáltatás szerinti megoszlás a következő: víz és csatorna 34 szilárd hulladék 23 folyékony hulladék 6 temető 11 távhő 12 helyi közlekedés 3 kéményseprő 5 közterület 3 komptarifa 1 lakbér 2 Úgy gondoljuk, hogy ez jó gyakorlat a jogszabály változtatás előtt abból a szempontból is, hogy több szem, többet lát. Sajnos a testületi döntések nem állnak rendelkezésünkre, minden esetben, de tudomásunk van arról, hogy esetenként véleményünket a döntés hozatal során figyelembe vették. Az együttműködésünk kapcsán vállaltuk, hogy megkeresésre részt veszünk az önkormányzat által szervezett fórumokon. Ennek kettős célja van: az ott jelenlévők között a vállalkozók is kapnak tájékoztatást arról, hogy munkájuk során melyek azok a kötelezettségek, amit a fogyasztókkal szemben alkalmazni kell. Tapasztalatunk szerint több esetben az okoz fogyasztói panaszt, hogy a vállalkozó nincs tisztában egy-egy panasz rendezésének jogszabályi hátterével és így az elintézés nem a törvényi előírások szerint történik. A fórum másik célja, hogy a jelenlévő fogyasztók

15 15 információkhoz jutnak, megismerik jogaikat, hogy élni is tudjanak velük, így kevésbé kiszolgáltatottak lesznek a vállalkozói szférával szemben. Javasoltuk már a korábbi években is, hogy az önkormányzat épületén belül frekventált helyen helyezzenek el egy táblát, melyen tájékoztatást nyújtanak egyesületünk elérhetőségének feltüntetésével, hogy a fogyasztók panaszaikkal, kérdéseikkel hozzánk forduljanak, mi tudunk segítséget nyújtani ügyeik rendezésében. Ez jelen esetben azért is fontos, mert hatályon kívül került az a jogszabály, mely az üzletekben adott tájékoztatást a panasz fórumok nevéről, címéről, telefonszámáról. Megítélésünk szerint ez sérti a fogyasztói jogokat, ezért egyesületünk a sajtó nyilvánosságán keresztül tud hangot adni véleményünknek, melyben kihangsúlyoznánk a jogszabály eltörlésével kapcsolatos sérelmet. Kistérségi együttműködések Kiemelkedő feladatunk a kistérségekkel való együttműködés. Az együttműködés célja a kistérségben lakók gazdasági érdekeinek és jogainak érvényesítése, a panaszok feltárása és értékelése, a fogyasztói érdekek képviselete az érdekegyeztető fórumokon és testületekben. Az esélyegyenlőség elvét úgy érvényesítjük, hogy a legkisebb falu lakosait is bevonjuk a védelemben részesített fogyasztók körébe. Szívesen veszünk részt olyan értekezleten, melyen a kistérség valamennyi érintett polgármestere is jelen van, hiszen a személyes találkozás lehetőséget ad egy szorosabb kapcsolat kialakításához. Szeretnénk a megyében lévő valamennyi kistérséggel kapcsolatba kerülni, hogy lehetőség nyíljon bemutatni egyesületünket és ismertessük fő profilunkat, a fogyasztók problémás ügyeihez történő segítségnyújtást. Jelenleg már gyümölcsöző a kapcsolatunk a mohácsi, a komlói és a sellyei kistérségi társulással. Alapvető feladatunk, hogy a hozzánk forduló fogyasztóknak megfelelő tanácsadással, illetve panaszügyintézéssel tudjunk szolgálni. Ez utóbbira azért van lehetőségünk, mert több közüzemi szolgáltatóval kialakított kapcsolat révén közvetlenül tudunk eljárni. A Fogyasztókapcsolati Iroda, panaszok eloszlása Az egyesület működteti az úgynevezett Fogyasztókapcsolati Irodát a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal kötött együttműködési megállapodás alapján. Miután a hatóság nem illetékes egyéni panaszokkal foglalkozni, így a feladatot egyedül látjuk el, és ennek tulajdonítható, hogy évben is igen magas volt a fogyasztói megkeresések száma. A legtöbb esetben telefonon keresztül kérnek segítséget a hozzánk fordulók. Igen megnövekedett a személyes megkeresések száma is, mely annak is tulajdonítható, hogy a telefonon történt megkeresés során kérjük a fogyasztókat arra, hogy a rendelkezésre álló iratokat hozzák be irodánkba, hogy az azokban leírtak alapján tudjunk segítséget nyújtani. Több esetben a fogyasztó jelenlétében helyette megfogalmazott és leírt beadvány elkészítését vállaljuk. Jelen időszakban is az a tapasztalatunk, hogy sajnos a fogyasztók panaszaik rendezését telefonon keresztül intézik, melynek nincs nyoma, nem követhető és az erre az érintettek sem úgy reagálnak, hogy az a fogyasztó számára kedvező lenne. Minden esetben azt tanácsoljuk, hogy ajánlatos írásban rögzíteni a panaszt és a levelet ajánlott tértivevény

16 16 kíséretében feladni. Egy példány a megírt levélből a fogyasztónál maradjon, így egyértelmű, hogy a rendezés a jogszabályok figyelembevételével történik-e. Erőteljes növekedés tapasztalható az interneten keresztül hozzánk érkezett megkeresések számában. A legtöbb megkeresés a kereskedelemmel kapcsolatos és ezen belül a jótállással, szavatossággal függ össze. Nagyon sok olyan megkeresés történik, amely az üzleten kívüli értékesítéssel kapcsolatos. Itt külön kiemelendő az utazással, étkezéssel egybe kötött termékbemutatókon megrendelt árukkal összefüggő panaszok. A nagyon hatásos előadásnak tulajdonítható, hogy gyakran olyan termék megvásárlására kerül sor, melyre nincs is szüksége a megrendelőnek, vagy utólag értesül, hogy az általa kiválasztott áru lényegesen olcsóbban is megvásárolható. A termékeket forgalmazó a jogszabályi kötelezettségének azzal is eleget tesz, ha az elállásra utaló jogszabály számát a szerződésben feltünteti. A jogszabály tartalma azonban sem szóban, sem írásban nem kerül ismertetésre. Ugyanis a már említett jogszabály szerint a fogyasztó a szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül minden indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ugyanez a jogszabály biztosítja a fogyasztónak, hogy 8 napos elállási jog a termék átvételét követően is fennáll. Ha a szerződés aláírásától számított több idő telt el, és még az árút nem vette át, akkor azt javasoljuk, hogy a megküldött terméket vegye át, fizesse ki a vételárat, majd 8 napon belül levél kíséretében küldje vissza, így a vételár visszafizetésre 30 napon belül kerül sor. Minden esetben arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a szerződés aláírása előtt nagyon figyelmesen olvassák el az abban foglaltakat és csak akkor írják alá, ha az szerepel benne ami előzőleg szóban elhangzott, és megegyezik az elképzelésével. Ez nem csak a fent említett esetre vonatkozik, hanem egyéb áruvásárlási, pénzintézeti és egyéb szerződésekre is. Az év utolsó hónapjában több fogyasztói megkeresés történt a földgáz piacon megjelent új kereskedővel történő szerződéssel kapcsolatban. Az idevonatkozó jogszabály szerint az előző szolgáltatótól való leválás, csak úgy lehetséges, ha nem áll fenn tartozás. Az E-ON, mint előző szolgáltató az átállás előtti két hónapra előlegszámlát bocsát ki az előző év azonos időszakának megfelelő összegben. Ennek a számlának a tartalmi részénél az a gond, amennyiben a téli fűtési időszak fogyasztása szolgál alapul, még akkor is ha időközben már nemcsak gázzal történik a fűtés, az így megkapott számla több fogyasztó esetében Ft-ot megközelítő, illetve magasabb összeget tartalmaz. Ezt az összeget ki kell fizetni, mert csak akkor engedélyezi az E-ON a szolgáltatóváltást, ha az átállás napján a leolvasott gázóra állást írásban, ajánlott tértivevényes levélben közli. Csak ezt követően történik a tényleges elszámolás. Az összes megkereséshez viszonyítva elenyésző a pénzintézetekkel, a biztosításokkal és az utazás szervezőkkel szembeni panaszok száma. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs a szolgáltatókkal szemben fogyasztói kifogás. Több esetben az a probléma, hogy utólag kifogásolják a szerződésben foglaltakat, de ebben már konkrét segítség nyújtására nincs lehetőség.

17 17 A Baranya Megyei Békéltető Testület Említést kell tenni arról, hogy több esetben nyújtunk tájékoztatást a békéltető testületek funkciójáról, valamint segítséget nyújtunk a beadvány elkészítésében, leírásában. Még jelenleg is azt érzékeljük, hogy a fogyasztók egy része nem él a térítés nélküli alternatív jogsegély igénybevételével. A Baranya megyei Békéltető Testület 22 fővel működik, ebből 11 fő egyesületünk jelöltje, vagyis a fogyasztói oldalt teljes egészében képviselik. A másik 11 főt a kamara delegálja a vállalkozó oldal részvételére. A testülethez érkezett ügyek száma dinamikusan növekszik, ebben egyesületünknek nagy szerepe van. A békéltető testülethez évben 355 ügy érkezett, és ezzel az ügyszámmal a vidéki testületek között dobogós helyet foglal el. Az ügyek jelleg szerinti megoszlása nagyon hasonlít a nálunk jelentkező és már előbbiekben ismertetett megoszlással. Domináns a termékszavatossággal összefüggő ügyek száma, mely az összeshez viszonyítva több mint 50 %, ehhez képest a pénzügy, a biztosítás és az utazás témakörökben felmerült panaszok száma alacsonyabb értékeket vesznek fel. A testület lehetőség szerint ad tájékoztatást a médiumokon keresztül a működésről és az eljárás lehetőségeiről. Cél az egyezségre való törekvés. Az ügyek tárgyalását követően, amennyiben a vállalkozás nem veti magát alá a kötelezésnek, úgy ajánló határozat meghozatalára nyílik lehetőség. Ha a vállalkozás nem tesz eleget az ajánlásban foglaltaknak, akkor a nyilvánosságra való közzététel lehetősége áll fenn. Így a testület a kamara internetes oldalán hozza nyilvánosságra, de a Pécsi Hírek című hetente megjelenő lapban is közzé tudott tenni olyan ajánlásokat, melyeket a vállalkozások nem teljesítettek. Fontos célunk az elkövetkezendő évben is a Békéltető Testület munkájának, feladatának minél szélesebb körben való ismertetése. Ezzel is segítséget nyújtunk a fogyasztók jogos panaszainak érvényre jutásához. Fórumok, oktatás, széleskörű tájékoztatás A fogyasztók tájékoztatása érdekében az elmúlt évben is számos lakossági fórumot és klubnapot tartottunk, amelyek keretében a fogyasztókat érintő legaktuálisabb problémákkal foglalkoztunk. Ezek egy részét irodaházunk tanácstermében, másik részét a minket meghívó civil szervezetek helyszínén rendeztük meg. Kiemeltem fontosnak tartjuk az alábbi témákat: tájékoztató a pécsi vízszolgáltató személyében történt változtatásáról a Tettye Forrásház Zrt. vezetőinek bemutatkozása a Biokom kft. vezetőinek tájékoztatója a szilárdhulladék-gazdálkodás terén bevezetett európai uniós előírások hatásairól tájékoztató a békéltető testület eljárások tapasztalatairól tájékoztató a Fogyasztók Világnapjának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos teendőkről

18 18 A Fogyasztóvédelmi Világnapot több mint 120 országban ünneplik, nálunk ehelyett a Fogyasztók Hetét szervezzük meg márciusban. Ennek keretében 2009-ben kihelyezett tanácsadást és tájékoztatást szerveztünk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal több pécsi nagyáruházban (Metro, Kika, Praktiker, Baumax, Interspar). A évben sem sikerült teljes egészében azon törekvésünk, hogy a fiataloknak, különös tekintettel az általános iskolák 7-8. osztályos, valamint a középiskola tanulói részére osztályfőnöki óra keretében tartsunk előadást a fogyasztói jogokról. E tekintetben évhez képest csak némi javulást értünk el, mivel két általános iskola 4. osztályában, és egy szakképesítést nyújtó iskolában tartottunk előadást. A tapasztalat az, hogy nagy érdeklődés kísérte az oktatást, és több olyan kérdés hangzott el, amely azt tanúsította, hogy igen is érdekli a fiatalokat a fogyasztói jogok ismerete. A Nemzeti Alaptanterv (NAT) meghatároz konkrétumokat a fiatalok tudatos fogyasztóvá neveléséhez, és szervezetünk terve is a jövőben kialakítani egy aktív fogyasztóvédelmi szerepet a fiatalok mind szélesebb körű elérésének és oktatásának érdekében. Ez az aktív szerepkör hozzájárulhat a fiatalok tudatos fogyasztóként történő aktivizálásához, mely előnyös mind a fiatalokra, mind a kereskedőkre nézve, hiszen az aktivizálással növekszik a fogyasztó tudásbázisa, a kereskedők pedig több visszajelzést, véleményt kapnak, melyek hozzájárulnak minőségi szolgáltatások kialakításához, ami magasabb szintű vevőelégedettséget eredményezhet. Szívesen teszünk eleget a médiumok azon kérésének, hogy nyilatkozzunk a nálunk jelentkező panaszokról évben a Pécs TV-ben 8 alkalommal, de több vidéki város helyi műsorszolgáltató felkérésére tettünk nyilatkozatot aktuális fogyasztói jogokról. A velünk kapcsolatban álló önkormányzatok újságaiban igény szerint cikksorozatot indítottunk a legfontosabb témák ismertetésére. Eddig a szavatosság és a jótállás kérdésében, illetve a gázszolgáltató-váltás témakörében jelentettünk meg tájékoztatót. Az ilyen megnyilvánulást követően több fogyasztó keresi meg irodánkat, és gyakran a panasz megindítása előtt kér tanácsot, hogy ügyének rendezésére milyen jogszabályi lehetőség nyílik. Úgy ítéljük meg, hogy bátrabban kérdeznek, kérnek segítséget amely ügyük rendezésének sikeréhez vezet. Terveink 2010-re Napjainkban a fogyasztóvédelmi szervezetek tudatos fogyasztóvá nevelésének eszköztárába az alapvető reaktív módszereken kívül (panaszkezelés, tanácsadás, véleményezés) preaktív módszereket is be kell vonni, ami tulajdonképpen a szervezetek passzív fogyasztóvédelmi szerepkörét egy aktív szerepkörrel történő bővítése jelenti. Ez a fogyasztók tudatossá nevelését, naprakész tájékoztatását, oktatását foglalja magában. A reaktív módszerek azoknál a fogyasztóknál működnek hatékonyan, melyek, ha vásárlásukkal elégedetlenek, aktivizálják magukat a problémamegoldásban. Ellenben azon fogyasztók esetében, akik a vásárlás utáni elégedetlenségük ellenére sem érdekeltek semmilyen akcióban, ezek a módszerek nem működnek. Ennél a rétegnél a panaszok feltárása is szinte lehetetlen, nemcsak a problémamegoldás. A preaktív módszerek célja, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét saját jogaik aktív védelmére, de legalábbis bátorítsa őket véleményeik felvállalására, problémáik kihangsúlyozására.

19 19 A fogyasztók ekként történő szegmentálása szempontjából a jövő kiemelkedően fontos fogyasztói rétege a fiatal korosztály hipotetikusan a passzív kategóriába sorolható. A kérdés az, hogy mit lehetne tenni, hogy ők is érdekeltek legyenek a tudatos fogyasztásban, jogaik aktív védelmében? A fiatalok, a éves korosztály, az a fogyasztói réteg, melynél alapvető lenne a vásárlási igények, a kereskedelemmel és a reklámokkal kapcsolatos gondolataik feltárása a következők szerint: involváltság (érdekeltség) mértéke a vásárlási döntési folyamat szakaszai során vásárlási hajlandóság mértéke reakciók reklámokra tisztességtelen ajánlatok kiszűrésének képessége jogtudatosság mértéke Bár a vásárlóképesség mind inkább alacsonyabb korban jelentkezik (zsebpénz), annál nagyobb, de más jellegű fogyasztóvédelmi koncentráltságot igényel. Ha alacsony szintű a fiatal fogyasztó involváltsága, akkor védelemre, aktivizálásra és oktatásra, ha magas szintű a fiatal fogyasztó involváltsága, akkor pedig támogatásra és naprakész tájékoztatásra van szüksége. Jelen esetben élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy ez utóbb említett attitűd nem jellemző erre a korosztályra. Az OFE Baranya megyei szervezetének munkájában az oktatás, a fiatalok elérése eddig nem kapott külön szerepet. Korábban voltak próbálkozások, melyek sajnálatos módon nem jártak sikerrel, ami az iskolák zárkózottságának volt betudható, illetve maguk az oktatási intézmények sem voltak érdekeltek a témában. Szervezetünk célja, korábbi profilunkat kiegészítve, hogy elérje az iskolák és a fiatal fogyasztók nyitottságát saját fogyasztói érdekeik és a civil szervezetek iránt, illetve növelje tudatosságukat a vásárlásban. Ezt megalapozva tervezzük egy kutatás lebonyolítását, melynek alapvetése a fiatalok igényeinek, gondolkodásmódjának és véleményeinek feltárása adott mindennapi, környezetvédelmi vagy akár a kereskedelmet érintő témakörről. Tervezzük, hogy a korosztály jogtudatosságának növelése érdekében iskolai előadásokat tartsunk, olyan fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi és kereskedelmi témakörökben, melyek a fiatalokat leginkább érintik, érdeklik. Szervezetünk reméli, hogy az erőfeszítések hozzájárulnak egy hosszú távú kapcsolat kialakításához a Baranya megyei iskolákkal, a fiatal fogyasztókkal, tudatosságuk növelésének érdekében, áthatolva azon a zárkózottságon, mely ezt a korosztályt általában jellemzi. Hagyományos feladataink közül továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a következőkre: Folytatjuk a Fogyasztókapcsolati Iroda működetetését a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve Ellátjuk a Baranya megyei önkormányzattal a pécsi, a mohácsi, a komlói, a sellyei, a villányi, a szigetvári, a szentlőrinci, a bólyi, a kozármislenyi és a pécsváradi önkormányzatokkal, valamint a mohácsi, a komlói és a sellyei

20 20 kistérségi társulással kötött együttműködési megállapodásban vállalt feladatainkat. Havi gyakorisággal lakossági fórumokat szervezünk, melyekben aktuális fogyasztóvédelmi kérdésekkel kívánunk foglalkozni. Részt veszünk a Fogyasztók Hete évi programjában. Ennek keretében a pénzügyi szolgálatatások kérdéskörével foglalkozunk. Aktivistáink továbbra is részt vesznek a Baranya Megyei Békéltető Testület munkájában Kérjük a Tisztelt Testületet, hogy beszámolónkat tárgyalja meg és fogadja el. Szeretnénk, ha a korábban kialakult együttműködés folytatódna, mert ez szolgálja a fogyasztók érdekeit. Pécs, február 24. Horváth Lászlóné s.k. megyei elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 979-2/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat./2007.(.) Kgy. rendelete, a Baranya

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105-5/2010. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. július 29-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. július 29-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke 569-8/2010 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 117-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2009. július 21-i, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. július 21-i ülésére (zárt ülés)

ELŐTERJESZTÉS. 2009. július 21-i, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. július 21-i ülésére (zárt ülés) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke ELŐTERJESZTÉS 215-78/2009 Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2 III Közgyűlési határozatok 5 IV Tájékoztató 7 2 I Személyi rész Heves Megye Közgyűlése a 171/2008 (XI 28) közgyűlési

Részletesebben

2009 év Támogatott szervezet megnevezése Cél megnevezése Támogatási Támogatás összege Utalás dátuma

2009 év Támogatott szervezet megnevezése Cél megnevezése Támogatási Támogatás összege Utalás dátuma program megvaló- sítási helye O.K.M Támogatáskezelő Igazgatóság Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Baranya Megye 3 978 000 2009.01.22 Baranya Megye 2 022 000 2009.08.04 Pogány Község Önkormányzata

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete 2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004.

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 184-7/2011. MELLÉKLET: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése 16/2013. (III. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1157/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Innovációs Technológiai

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 35-6/2016. MELLÉKLET: TÁRGY: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. szeptember 22. 8. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 17/2004. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. március 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 515-20/2006. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó, új megbízási

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat FŐJEGYZŐJE Szám: 658-12/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának Elnöke Szám: 452-42/2010. Melléklet: 1 db Előterjesztés a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti-

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

Bocskaikert Községi Önkormányzat E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testületének június -án tartandó ülésére

Bocskaikert Községi Önkormányzat E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testületének június -án tartandó ülésére Bocskaikert Községi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. : 583-453; fax: 583-451 e-mail: polgarmester@bocskaikert.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Bocskaikert Községi

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

K I V O N A T Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 101/2016.(V.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére: Javaslat a Gyáli Rendőrőrs parancsnoki kinevezéséhez való hozzájárulásra című előterjesztést. Fenti

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 13/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 13/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A

Részletesebben