Dr. Szalma József, DSC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Szalma József, DSC"

Átírás

1 Dr. Szalma József, DSC egyetemi tanár Polgári Jogi és Római Jogi tanszék cím: Tudományos minősítés: -PHD, Belgrád, 1979, Belgrádi Egyetem Jogtudományi Kara, a dissyertáció címe: Simulkovani ugovori Színlelt Szerződések, megjelent teljes egészében a Belgrádi Jogösszehasonlító Intézet és a Savremena Administracija gondozásában, 1986-ban. - Cand sci iuris Budapest - Színlelt szerződések, MTA Budapest Megjelent tanulmány formájában a Jogtudományi Közlönyben. -DSC: MTA, Budapest,2010, Szerződésen kívüli felelősség az európai és a magyar magánjogban, megjelent Budapesten az ELTE ÁJK és a Miskolci Bíbor Kiadó közös gondozásában. Megjegyzés: A Belgrádi Egyetem jogi karán a fennebb nevesített dokori disszertáció (dr. sci iuris fokozat elérése) előtt 1975-ben megvédtem magiszteri disszertációmat, melynek címe: Prekomerno oštećenje u dvostrano teretnim obligacionim ugovorima (A szolgáltatások szembetűnő aránytalansága a visszterhes kötelmi szerződéseknél - laesio enormis et ultra dimidium pars). Megjelent az Enciklopedija prava, Belgrád, Službeni list SFRJ Kiadónál monografikus enciklopédiai egységként, 1979-ben. Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 1966, az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán, végzési éve 1970, okleveles jogász, polgári jogi szakirány Megjegyzés: Újvidéki egyetemi- jogi kari oklevelem megszerzése után a Belgrádi Egyetem Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén az akkori tudományos képzési jogszabályokkal összhangban ún. magiszteri iskolát végeztem el (kb. a mai doktori iskola analógiája). Ez állt idegen szaknyelvvizsgából, négy szemeszteres előadásokon való részvételből, három kutató munka megírásából és megvédéséből, kötelező és választott civilisztikai kurzusokból, a társadalom- és jogtudományok kutatási módszereiből megállott szóbeli vizsgából, együttes civilisztikai szóbeli vizsgából, - esetemben polgári jog, polgári eljárásjog, kereskedelmi jog, nemzetközi magánjog, spec. kol: érvénytelen szerződések, stb.) Ezt követően védtem meg magiszteri disszertációmat, mellyel megszereztem a jogtudományok magisztere címet. (Ez nem azonos a mai maszterrel). A Magisztérium elvégzése feltétele volt a tudományos doktori cím elérésének. Ez egyébként állt tud. doktori disszertáció kidolgozásából és megvédéséből. A KRE-n kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök: Részvétel a Miskolci Egyetem ÁJK doktori iskolájában, pl. Dauernheim Inszolvenciával kapcsolatos disszertáció védés tekintetében, továbbá szóbeli doktori vizsgájában, bizottsági tagként. Az újvidéki Egyetemen a magiszteri, majd doktori iskola vezetője. Több magiszteri és doktori disszertáció mentora (pl. id. Korhecz Tamás, Letsch Endre, újabban Bojan Pajtity, Dudás Attila). Az ELTE ÁJK-n 1997-től rendszeres meghívott előadója a Határon Túli Magyar Nyári Egyetemen, melyen magyar kodifikációról és határon túli magyar kisebbségi, továbbá egyetemes emberi jogosultságokról tartott előadásokat. A Vajdasági Magyar Tudományos társaság alapító tagja, jelenleg elnöke, tudományos kiadványaimnak szerkesztője. Magyarországon jelenleg a Jogtudományi Közlöny szerkesztőségi tagja.

2 Korábbi munkahelyek, szakmai életút: 1971 egyetemi tanársegéd az Újvidéki Egyetem Polgári Jogi Tanszékén 1980 ugyanott docens 1985 ugyanott egyetemi rendkívüli tanár (ausserordentlicher Professor) 1990 től ugyanott rendes egyetemi tanár (ordentlicher Professor) Nyelvtudás: Német szerb és horvát dokumentáció: munkáim lajstroma francia nyelv Szervezeti tagságok: KRE Doktori Iskolájának törzstagja MTA külhoni köztestületi tag, 1998 MTA külhoni Tanácsadó Tag az MTA Jogtudományi Intézetében, MTA Elnöke, Pálinkás József akadémikus felkérése alapján. MTA Jogtudományi Közlöny, szerkesztőségi tag Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, elnök Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, Társadalomtudományi Osztályának vezetője (titkára). Egy mandátumban az OM megbízásából a Magyarországi jogtudományi karok kiválósági akkreditációs pályázatának bizottsági tagja Több mint egy évtizedig a bécsi Egyetem Jogi Karán a Ludwig Bolmann Intézet felkért kutatója (kodifikációs jogtörténet tárgyában), az európai paralamentariymus nemzetközi szervezet keretében (vezetője Prof. Dr. Wilhelm Brauneder) A Bécsi Jogi Kar Középeurópai Civilisztikai Kutatói Klaszterének tagja (vezetője Prof. Dr. Rudolf Welser) Díjak, elismerések: Dr. Szentgyörgyi Albert ösztöndíj, , továbbá a Miskolci Egyetem és ÁJK ezüst és arany plakettje a nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztéséért kifejtett tevékenységért. Szerbiában: A kopaoniki Nemzetközi Természetjogi Iskola két elismerése tanácskozásokhoz való tudományos hozzájárulás elismerése. A Vajdaságban: A Vajdasági Ügyvédi Kamara két elismerése, a Kamara tudományos folyóiratának (Glasnik Advokatske Komore Vojvodine) tudományos tanulmányok által való hozzájárulásért.

3 Publikációinak száma: idegen nyelven megjelent könyv 22 (szerb és horvát nyelven, Szerbiában és Horvátországban) idegen nyelven megjelent könyvrészlet 7 német nyelven, Ausztriában és Németországban magyar nyelven megjelent könyv 10 ebből 5 Magyarországon, 5 Szerbiában azaz Újvidéken magyar nyelven megjelent könyvrészlet 7 ebből Magyarországon 4 Szerbiában 3 idegen nyelvű folyóiratcikk 3 ebből 1 német nyelven 2 angol nyelven magyar nyelvű folyóiratcikk több mint 60 zömében magyarországi tudományos folyóiratokban (Jogtudományi Közlöny, Magyar Jog, ELTE ÁJK, Miskolci és Szegedi Egyetem Kari Aktáiban, MTA tudományos Közönyében, továbbá az újvidéki Létünkben, a Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) tudományos folyóiratában nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány 6 ebből egy Németországban 5 Ausztriában hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány 10 Az ELTE ÁJK által szervezett tudományos konferenciák tanulmányköteteiben, továbbá a Miskolci Egyetem POT Tanácskozásait tartalmazó kötetekben idegen nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg) 3 magyar nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg) 3 magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, nyomtatott formában több mint 40 szakmai cikk az újvidéki Magyar Szó napilap kulturális rovatában magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, online formában 5 Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= Monográfiák, tankönyvek, szakkönyvek I. Könyvek és könyvrészek tematikus tanulmánykötetekben Szalma József, Az ABGB (OÁPTK) továbbélése a Monarchia utódállamaiban különös tekintettel a volt Jugoszláviára és utódállamaira, Rácz L. (szerk.), in: A német-osztrák jogterület klasszikus magánjogi kodifikációi, Budapest, Martin Opitz Kiadó, 2011, old. Szalma József, Rosszhiszemű szerződéskötési tárgyalás során beálló polgári jogi felelősség, Prekontrakuális felelősség Culpa in contrahendo, in: Javítandó és jobbítható elemek a Ptk. kodifikációjában, [szerk. Gondosné Pusztahelyi Réka, Juhász Ágnes], Novotni Kiadó, Miskolc, 2012, old., ISBN Szalma József, Culpa in contrahendo unter Berücksichtgung der Doktrin und Rechtsprechung in Serbien, In: Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss in Zentral- und Osteuropa, Hrsg Rudolf Welser, Wien, Manz sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2012, old., ISBN Szalma József, Uzročnost I građanskopravna odgovornost Causation and liability for Damages, Vojvođanska Akademija nauka i umetnosti - Academy of sciences and Arts of Vojvodina, Novi Sad - Újvidék, 2012, monográfia, 205. old. Table of Contents: Resumé, ad 6. old.; Biography, ad 10. old.; Report on the election, ad 14. old.; Causation and liability for damages, , old.; abstract, 106. old.; Selected Works on causation, ad 107. old; Bibliography of Works of Aacademician József Szalma, old.; The reception of scholarly achievent of József Szalma in encyklopedias and similar Works, ad 201, old. A Vajdasági Tudományos Akadémia rendes tagjává választása alkalmából kiadott monográfia, a szerző előadásának monografikus

4 szövegével, a szerző tudományos életrajzával, munkáinak lajstromával, külföldi és hazai hivatkozási jegyzékkel, továbbá az enciklopédiákban való recepcióval. Szalma József, A munakszerződés. a szolgálati szerződés és a kollektív szerződés Az Új Ptk mint a munkaszerződés jogszabályi háttere és a Munka Törvénykönyve vonatkozó jogszabályairól, Konferenciakötet: Szociális elemek az új Ptk-ban, május 15, KRE ÁJK, Budapest, 2012, old. Szalma József, Jedinstvo ili dvojstvo građanskog i trgovinskog obligacionog prava (A polgári és a kereskedelmi kötelmi jog monizmusáról és dualizmusáról), in: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije : tematski zbornik = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection papers / [glavni i odgovorni urednik főszerkesztő: Ranko Keča], Novi Sad = Újvidék, Pravni fakultet - Jogi Kar, Centar za izdavačku delatnost- Kiadói Központ, 2013, old, ISBN , UDK: :347(497.11) Szalma József, Die Hypothek als Mittel der Kreditsicherung unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Serbien, in: Welser (Hrsg), Das Recht der Kreditsicherung in Zentral- und Osteuropa, Manz Verlag, Wien, 2014, old. Szalma József, Az új Magyar Polgári Törvénykönyvről Tartalma, szabályozási módszere és hatálybalépése, - O novom Mađarskom građanskom zakoniku, szerb és angol nyelvű összefoglalóval, in: Tematski Zbornik posvećen harmonizaciji srpskog i mađarskog prava sa pravom EU Tematikus tanulmánykötet a szerb és magyar jog EU-s joggal való harmonizációjáról Nemzetközi IPA kutatói projektum, Szegedi TE ÁJK- Újvidéki Egyetem Jogi Kara (Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu) Az Újvidéki Egyetem Jogi Karának Kiadói Központja, 2014, old. Szalma József, A polgári és kereskedelmi jog kapcsolata az új magyar Ptk. fényében, in: Miskolczi Bodnár Péter - Grad-Gyenge Anikó (szerk.), Megújulás a jogi személyek szabályozásában Tanulmányok az új Ptk. köréből, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Budapest, 2014, old. Szalma József, Serbische und kroatische Übersetzungen des ABGB, in: Ellen Bos- Kálmán Pócza (Hrsg), Rechtssysteme im Donauraum Vernetzung und Transfer, Nomos Verlag, Berlin - Andrássy Gyula Deutschsprachige Univesität, Budapest, 2014, old. II. Tanulmányok, cikkek nemzetközi, külföldi és hazai tudományos folyóiratokban Szalma József, Az európai és a magyar közjegyzői jogról, Acta Facultatis politicoiuridicae universitatis scientiarum Budapestis, Budapest, 2011, No 48, old, ISSN Szalma József. Uzročnost i građanskopravna odgovornost Okozatosság és polgári Jogi felelősség, a Vjadasági Tudományos és Művészeti Akadémián, rendes tagjává - választása alkalmával megtartott székfoglaló előadás rövid összefoglalója, Godišnjak (Vojvođanska akademija nauka i umetnosti - A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia évkönyve), Újvidék 2011, old., ISSN

5 Szalma József, A jószokások (jó erkölcs) és a közrend megsértésének jogi következményei a magyar polgári jogban, Magyar Jog, Budapest, 2011, No 7, old, ISSN Szalma József, A precedensjogról, Új Magyar Közigazgatás, Budapest, 2011, No 11, old, ISSN Szalma József, Magyarország Alaptörvényéről, Magyar Jog, Budapest, 2011, No 11, old., ISSN Szalma József, Hegedűs Antal, történész és lelkész, Jogtörténeti Szemle, Budapest, MTA Jogtörténeti folyóirata, 2011, No 2, old., ISSN Szalma József, Ugovorna odgovornost - u evropskom, uporednom i domaćem pravu (A szerződési felelősség az európai jog, jogösszehasonlítási elmélet és a hazai jog és elmélet fényében), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu - az Újvidéki Jogi Kar kari tanulmánykötete, 2011, Vol. 45, No 1, old., ISSN , UDK: Szalma József, Smernice i uredbe Evropske unije o zaštiti životne sredine (Az EU környezetoltalmi irányelvi és rendeleti joga), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, az Újvidéki Jogi Kar kari tanulmánykötete, 2011, Vol. 45, No 2, old., ISSN , UDK: 502/504:061.1EU Szalma József. Pravni instrumenti upravljanja kvalitativnim stanjem voda, - A vízminőség megőrzésére irányuló jogi szabályozás, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, az Újvidéki Jogi Kar Kari tanulmánykötete, 2011, Vol. 45, No 3, T. I, pp , ISSN , UDK: Szalma József, A precedensjogról, Jogtörténeti Szemle, MTA tudományos folyóirata, Budapest, 2012, No 2., old. Szalma József, Notarijalno obligaciono pravo (Közjegyzői kötelmi jog), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, - az Újvidéki Jogi Kar kari tanulmánykötete, 2012, Vol. 46, No 1, old., ISSN , UDK: :347.5 Szalma József: Apsolutna i relativna građanskopravna odgovornost za atomske štete (Abszolút és relatív polgári jogi kártérítési felelősség az atomkárokért), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (A Belgrádi Egyetem Jogtudományi Karának nemzetközi tudományos folyóirata), Belgrád, 2012, Vol. 60, No 2, old, ISSN , UDK: : Szalma József, Konvergencija evropskog notarijalnog prava Az európai közjegyzői jog konvergenciája, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, az Újvidéki Jogi Kar kari tanulmánykötete, Novi Sad - Újvidék, 2012, Vol. 46, No 2, old., ISSN , UDK: (4) Szalma József, Entwicklungstendenzen bei der Abgrenzung der zivilrechtlichen von der strafrechtlichen Haftung, Journal on European History of Law, Nemzetközi tudományos folyóirat, Brünn, Cseh Köztársaság, 2012, No 1, old., ISSN Szalma József: Az új magyar polgári törvénykönyvről - jobbító szándékú észrevételekkel, Valóság, Budapest, 2012, No 10, old., ISSN Szalma József, Rosszhiszemű szerződéskötési tárgyalás során beálló polgári jogi felelősség, Magyar Jog, Budapest, 2012, No 10, old., ISSN

6 Szalma József, Az új magyar Alaptörvény és a precedensjog, in: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken (főszerk. Szalma József), kiadó: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 2012, old. Szalma József - Prugberger Tamás, A munkaviszonyra irányuló szerződés és az új Ptk., Gazdaság és jog, Budapest, 2012, No 10, old., ISSN Szalma József, Pravni režim površinskih i podzemnih voda (A felszini és a felszín alatti vizek jogi szabályozása vízgazdálkodási és környezetvédelmi szempontból), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, az Újvidéki Jogi Kar Kari tanulmánykötete, Újvidék,2012, Vol. 46, No 3, old, ISSN , UDK: Szalma József, A szerbiai közjegyzői törvényről, Magyar Jog, Budapest, 2013, No 2., old. Szalma József, Renta kao oblik naknade deliktne materijalne štete (Járadékszolgáltatás mint a szerződésen kívüli vagyoni kár térítési módja), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (Az Újvidéki Egyetem Jogi Karának kari Actája), Vol. 47, No 2, old. Szalma József, Pravni instrumenti zaštite od voda (poplava i suša) i zaštita voda (Az árvíz és szárazság elleni oltalom jogi szabályozása), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (Az Újvidéki Egyetem Jogi Karának kari Actája), Novi Sad - Újvidék, Vol. 47, No 3, old. Szalma József, Pravni režim vodnih objekata (A vizi objektumok gazdasági felhasználásáról szóló jogszabályok), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (Az Újvidéki Egyetem Jogi Karának kari Actája),2013. Vol. 47, No 4., old. Szalma József, Kodexfrage oder einheitliches Arbeitsrecht in ungarischen Recht, Yournal on European History of Law (nemzetközi szerkesztésű tudományos folyóirat, magyar szerkesztőbizottsági részvétellel) Brünn, Cseh Köztársaság, 2013, No 2, old. Szalma József, Gondolatok Hamza Gábor, A római jog hatása a modern jogok fejlődésére című munkájáról, Jogtudományi Közlöny, MTA tudományos folyóirata, 2014, No 4, old. Szalma József, A munkaszerződés, a szolgálati szerződés és a kollektív szerződés, (tanulmány), Magyar Jog, Budapest, No 1., old. Szalma József, A munkaszerződés, a szolgálati szerződés és a kollektív szerződés, Jogtudományi Közlöny (Szemle cikk), MTA folyóirata, Budapest, 2014, old. Nemrégiben küldte el a Belgrádi Egyetem ÁJK Analc. Tudományos folyóiratának tanulmányát az Új Magyar Ptk-ról, ami megjelenés előtt áll. A Jogtudományi Közlönyben jelent meg egy átfogó tanulmánya az új Magyhar PTKról, továbbá folyamatban van az ELTE ÁJK Kari tanulmánykötetében a fiduciarius jogügyletekről szól tanulmánya megjelentetése.

7 Konferenciákon való részvétel: Nemzetközi és hazai tudományos tanácskozásokon való részvétel referátummal, előadással, vagy tudományos közleménnyel (kivonattal) - 1. Nemzetközi tudományos tanácskozásokon való részvétel Szalma József, Arbeitsvertrag - Kodexfrage oder einheitliches Arbeitsrecht im ungarischem Recht, - előadás (referátum) a Német - Magyar Nemzetközi Konferencián: Deutsch-ungarische Juristische Tagung, vom 31. Mai - 2. Juni 2013, Berlin, Ungarische Botschaft, Liberalisierung des Arbeitsmarktes in der EU aus deutscher und ungarischer Sicht kerettémával, melyet a Magyar - Német Jogász Egylet (Ungarisches und deutsches Juristgenverein) szervezett meg. Az előadás szövege utóbb megjelent a Yournal on European History of Law-ban, a konferenciára hivatkozással. (Ld. a szerző munkáinak évi lajstromát). Szalma József, Serbische und kroatische Übersetzungen des ABGB-s, referátum az Andrássy Gyula német tannyelvű egyetem (Budapest) által szervezett nemzetközi tudományos konferencián (Németország, Ausztria, Magyarország, Horvátország, Szlovákia és Szerbia - meghívott civilista és jogtörténész előadóinak részvételével), Budapest, 2013., melynek szövege megjelent a konferenciakötetekben (ld. a szerző munkáinak évi lajsromát; a szerzők lajstromában, a szerző neve mellett a budapesti Károli Gáspát Református Egyetem ÁJK egyetemi tanára szerepel). Szalma Jóssef - e tanácskozások keretében (Andrássy Gyula Universität, Budapest) idén (2o14) novemberben megtartandó budapesti nemzetközi (Németország, Ausztria, Magyarorság, Horvätország, Szlovákia és Szerbia meghívott előadóinak részvételével) meghívott referens Willens- und Erklärungstheorie,. Einfluss des deutschen Rechtes auf dem serbischen Zivilrecht, témával. Szalma József, 2011, 2012, 2013-ban, mint koräbban is, meghívott referens az ord. Univ-Prof. Dr. Dr. Hc. Rudolf Welser által működtetett Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatsrechtreform an der Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, tematikus tudományos tanácskozásain, legújabban a Haftung für Rat kerettémával, melyet Bécsben idén novemberben (2014) tartunk meg (Ausztria, Magyarország, Lengyelország. Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, időnként Ukrajna meghívott civilista professzoraival). A szerző ugyan Szerbia meghívott nemzeti referense, de referátumaiban mindannyiszor hivatkozik a magyar jogra és elméletre. A tanácskozási tematikus kötetek a bécsi Manz sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung gondozásában jelennek meg. Ld. a szerző évi munkáinak lajstromát. Szalma József, /Projektumvezető a Vajdasági Tudományos Akadémia (Újvidék) precedensjogi projektumának; a projektum kutatói résztvevői: Szalma József, ptojektumvezető; Prof. Dr. Szalma Mária, Doc. Dr. Fischer Šobot Sandra, Doc. Dr.Dudás Attila, Doc. Dr.Vidić-Trninić Jelena, a projektum kutatói, az Újvidéki Jogi Kar volt vagy jelenlegi oktatói, - Metodi interpretacije prava Sudska praksa (A jog értelmezésének módszerei a bírói gyakorlatban), 7. Inter-Regio SCI, Novi Sad (Újvidék) Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság), Különkiadvány a

8 tanácskozásról, Újvidék, 2014, 111. old.: A projektumvezető összefoglaló beszámolója, a társadalomtudományi szekcióban. Szalma József 2014-ben a KRE által szervezett Polgári jogi és Kereskedelmi Jogi Tanszék konferenciáin referátumokkal részt vett. (Magyar) Nemzeti tudományos és felsőoktatási tanácskozásokon való részvétel, előadással vagy utóbb megjelentett referátummal Szalma József, A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság képviseletében meghívott előadó a Magyar Rektori Konferencián, Nagyvárad, Sapientia, 2013, előadásának címe, a Vajdasági Magyar Felsőoktatás helyzete, - egy majdani Vajdasági Magyar Közszolgálati Egyetem lehetőségeiről: szervezők, Dr. Mezei Barna MTA DSC, a Magyar Rektori Konferenciia elnöke, - Sapientia Egyetem, Románia. Szalma József, felszólaló ennek (Rektori Konferencia) budapesti Konferenciáján, a határon Túli Felsőoktatás témájában, Mindkét alkalommal a Magyar Kormány Felsőoktatási Képviselőjének jelenlétében. Szalma József, Meghívott előadó az ELTE ÁJK, majd az ELTE előbb határon túli magyar jogászképző, majd más profilokat is felőlelő Nyári Egyetemének, , júliusában. A szerző előadási témái elérhetőek az ELT ÁJK honlapjain. Szalma József részt vett utóbb megjelent referátummal, a KRE ÁJK Polgári Jogi és Kereskedelmi Jogi tanszékeinek tudományos tanácskozásain ( , 2014).Ld a publikiciók jegyzékét. A évi Egy Új korszak hajnalán c. KRE Tanácskozáson, melyet a Polgári Jogi Tanszék az új PTK tiszteletére rendezett meg, a konferencia egyik szekcióvezetője, felszólalásának szövege a dr. Grad-Gyenge Anikó által szerkesztett konferenciakötet oldalán jelent meg, in: Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, VI, Budapest, KRE ÁJK, Szalma József, meghívott és felszólaló résztvevője a Magyar Curia általános üzletkötési feltételekkel kapcsolatos tudományops és szakmai tanácskozásának, a Károli Gáspár Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékének képviseletében (Curia 2013, Budapest). Részt vett (jelen volt), az MTA Római Jogi Juris vinculum tanácskozásán (2014), Földi András (MTA DSC) MTA Római és Polgári Jogi Szekció, meghívásában. Az elmúlt néhány évben, mint korábban is, referátummal részt vett a Miskolci Egyetem ÁJK Polgári Jogi Tanszéke által szervezett POT (Polgári Jogot Oktatók Konferenciája) tudományos tanácskozásain különösen az Új Ptk kapcsán, melyek megjelentek a miskolci konferenciakötetben. (Ld. munkák lajstromát) A KRE és Dr. Bartha Judit által szervezett idei (2014) konferencián is részt vett. Szalma József, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tudományos tanácskozásainak szervezője és tudományos kiadványainak (monográfiák,

9 tanácskozási kötetek) szerkesztője. A Társaság az MTA által elismert MTA külhoni Műhelye, A társaságnak eddig, 1999-től napjainkig (2014) 42 kötete jelent meg, - tudományos tanácskozási kötetekként, vagy egyéni és csoportos kutatói eredmény alapján, monográfiaként. A kötetek megtalálhatók az ELTE ÁJK, az MTA Határon Túli Magyar Tudományosság EB könyvtáraiban, valamint a Szécheyi Könyvtárban., A tanácskozások minden évben közös kerettémával, november folyamán kerülnek sorra. Az elmúlt években a délvidéki kutatók mellett évente anyaországi kiemelkedő szenior (akadémikus, egyetemi tanár) vagy junior kutató résztvevével. Idén (2014) a kerettéma: Földtulajdon és fenntartható fejlődés. A legutoljára felsőoktatási kerettémával, 2013-ban jelent meg tanácskozási kötetünk. Időközben nyomdába került a évi tanácskozási kötetünk. A évben két monográfiánk jelent meg: Úri Ferenc könyve a délvidéki magyar tannyelvű oktatás helyzetéről az impériumváltás (1919) után napjainkig, VMTT, Újvidék 2014.; továbbá Lovra Éva, Szabadka urbanizmusa és építészete a II. VH után ( ), újvidéki FORUM Könyvkiadó Intézet -Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 2014, 162. old. Újvidéken, a VMTYT elnökeként szervezte a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság Magyar Tudomány Napjána szentelt tudományos tanácskozást, melynek 15 anyaországi résztvevője van, november 15-én, föld- és ingatlantulajdon, fenntartható fejlődés kerettémával. Részt vett német nyelvű referátummal a Budapesti Német Tannyelvű Egyetem nemzetközi tanácskozásán júliusban az ELTE ÁJK Határon Túli Magyar Jogészképző Egyetemén tartott előadást November 5-7. A bécsi ÁJK nemzetközi tudományos konferencián a kerettéma a Haftung für Rat und Gutachten (A tanácsadásért szakértő véleményezésért való polgári jogi felelősség), melyen referátuma van. Oktatási, képzési és záró-vizsgáztatási tevékenység a KRE ÁJK általános és doktori kurzusain Részt vett a KRE Polgári jogi záró vizsgák elnökeként a záró vizsgákon, KRE ÁJK, Előadást tartott a KRE Polgári Jogi kurzusán a Kötelmi Jog különös részéről, az Új Magyar Ptk fényében (2014). A KRE Doktori Iskolája törzstagjaként október 1o-re tervezett előadása, A nemlojális általános üzletkötési feltételek és jogkövetkezményei a fogyasztóvédelem fényében, címmel. A belgrádi Egyetem Jogi Karának Doktori és Maszter Iskolája keretében az elmúlt két évben három tézisvédelem (egy PHD és egy Maszter) bizottsági tagja volt. E Bizottság(ok) tagjai: Prof. Dr. Oliver Antić, Prof. Dr. Szalma József (rendes egyetemi tanárok), Prof. Dr. Dragor Hiber és Prof. Dr. Marko Đurđević (rendkívüli egyetemi tanárok) voltak ben a KRE Doktori Iskolája keretében előadást tartott.

10 Oktatói pályázatokon való részvétel A szerzőnek eddig személyesen nem volt alkalma az elmúlt néhány évben részt venni magyarországi oktatói pályázatokon. Szerkesztő bizottsági tagság Szerkesztő Bizottsági tag az MTA Állam- és Jugtudományi Bizottságána tudományos folyóiratának, a Jogtudományi Közlönynek (Budapest). A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság kiadványainak szerkesztője (Újvidék). Tudományos szervezeti, közéleti tagság MTA külhoni köztestületi tag. A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke, tudományos tanácskozásainak és kiadványainak szervezője, azaz szerkesztője. A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia (Újvidék) rendes tagja (akadémikus), elnökségi tagja és Társadalomtudományi Osztályának vezetője. Ezen belül több tudományos konferencia szervezője, magyarországi és osztrák részvétellel, többek között a kisebbségi nyelvi jogok kapcsán,- ezek megjelentek az Akadémia tematikus kiadványaiban. A Magyar Német Jogász-Egylet tagja. Az Egyletnek több konferenciáján vett részt, legutoljára Berlinben (2013). Ld. A fennebbi, munkák lajstromát. Kari, szervezeti egységek által tartott konferenciák Részt vett referátumokkal az elmúlt három évben a KRE Polgári Jogi és Római Jogi, valamint Kereskedelmi Jogi tanszékeinek tudományos tanácskozásain. Ld. a publikációk - munkák lajstromát. Tehetséggondozás A KRE keretein belül ebben nem vett részt, de a VMTT-s tanácskozásokon anyaorszégi és délvidéki fiatal magyar kutatók, tanácskozáson való részvételének támogatása útján, továbbá az újvidéki doktori iskolán belül, amig úújvidéken alkalmazásban volt, igen. Hazai és nemzetközi intézményekkel való kapcsolat MTA, MTA Jogtudományi Intézet Eötvös Lóránd Tudományegyetem ÁJK, Miskolci Egyetem ÁJK, Szegedi Egyetem ÁJK, Debreceni Egyetem ÁJK Magyar Rektori Konferencia POT Miskolc Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Wien

11 Bécsi Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Jogtörténeti Tanszék Donau Institut Andrássy Gyula német tannyelvű egyetem (Budapest) Ungarisches und Deutsches Juristenverein (Budapest-Berlin) Belgrádi Egyetem ÁJK Újvidéki Egyetem BESZÁMOLÓ A ÉVI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS AZ ELMÚLT ÉVBEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK LAJSTROMA A év első felében a Károli Gáspár Reformástus Egyetem ÁJK Polgári jogi és Római Jogi Tanszékén tanszékvezető egyetemi tanár. A KRE ÁJK Doktori Iskolájának oktatói törzstagja. A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja (akadémikus), elnökségi tag, és Társadalomtudományi Osztályának titkára. A Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSC). A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (Újvidék) elnöke, tanácskozásainak szervezője és kiadványainak szerkesztője. A Magyar Tudományos Akadémia által kiadott Jogtudományi Közlöny Szerkesztő Bizottsági tagja. A Magyar Rektori Konferencia (Budapest) tagja. Számos hazai és nemzetközi civilisztikai tárgyú tudományos konferencián vett részt. Részvétel nemzetközi és hazai tudományos konferenciákon (referátummal-előadással) : - Szalma J.; Felelősség a szerződésszegésért, Bevezető előadás (referátum) a Miskolci Egyetem ÁJK-n, Magyarország Európai Úniós tagságának tizedik évfordulója alkalmából 2014 június 13.-án megrendezett XX. POT nemzetközi tudományos konferencián. - Szalma J.; Európai doktrinális hatások az új Ptk felelősségi szabályaira, előadás/referátum a Károli Gáspár Református Egyetem és a Magánjogot Oktatók Egyesülete szervezésében A felelősségi rendszer aktuális kérdései címmel, Budapesten 2014 június án megtartott tudományos tanácskozáson. - Szalma J.; Az új Ptk-ról, előadás az ELTE Nemzetközi Nyári Egyetemének Jogtudományi Szekcióján, a határon túli magyar jogászok számára, Budapest, ELTE ÁJK július 10.-én.. - Szalma J.; A tisztességtelen (egyoldalú és kizárólagos) klauzulák a fogyasztói szerződésekben és ezek jogkövetkezményei, referátum/előadás a Tisztességtelenség a szerződéses kapcsolatokban A tisztességtelenség megítélése és jogkövetkezményei című, a Károli Gáspár Reforátus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében, Budapesten, október 10-én megtartott tudományos konferencián. - Szalma J.; Der Einfluss des deutschen Rechtsdenkens im serbischen Privatrecht, Internationale Konferenz Der Einfluss des deutschen Rechtsdenkens im Mitteleuropa, Andrássy Universität Budapest, október án a a budapesti Andrássy Gyúla német nyelvű egyetemen, nemzetközi (német, osztrák és magyar részvétellel) megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadás.(a német jogelmélet hatása a szerb magánjogra) - Szalma J.; Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten nach serbischem Recht, - referátum a Symposium Die Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten nach dem Recht der zentral- und osteuropäischen Staaten, mit Beiträgen zur Haftung von Rating-Agenturen, Forschungsstelle für europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, - nemzetközi

12 tematikus tudományos tanácskozás a Bécsi Jogi Karon 2o14. november 6-7-én, felelősség a tanácsadásért címmel, nyolc ország (Ausztria, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Ukrajna, Románia) meghívott magánjogász professzorának részvételével. - Szalma J.; Az új magyar Ptk-ról Tartalma, szabályozási módszere és hatálybalépése, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság által, Polgári jogi törvényhozás címmel a Magyar Tudomány Napjának szentelt nemzetközi tudományos konferencián, Újvidéken, a tartományi kormány tanácstermében, november 15.-én elhangzott előadás, melyen Magyarország jogi karainak (ELTE ÁJK, KRE ÁJK, miskolci, debreceni, szegedi egyetemek ÁJK), amelyen a délvidéki szerzők mellett kiemelkedő magyarországi szenior és junior civilisták vettek részt. - Szalma J.; A munkajog hatása a polgári jogra A munkajog határai c. konferencián elhangzott előadás, melyet Miskolcon, az MTA Miskolci Területi Bizottága szervezett meg, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, nov. 27-én az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának termében.. - Szalma J.; Metodi interpretacije prava i sudska praksa (A jog értemezésének módszerei és a jogalkalmazás) előadás az INTERREGIOSCI 2014, c. tudományos konferencián, melyet Újvidéken, 2014 május 8.-án, a tartományi képviselőház tanácstermében tartottak meg. Publikációk (hazai és külföldi tematikus könyvekben, kari tudományos közlönyökben, tudományos folyóiratokban megjelent munkák) : -Szalma J. (2014): Az új Magyar Ptk-ról tartalma, szabályozási módszere és hatályba lépése, magyar nyelven megjelent tanulmány, szerb és angol nyelvű összefoglalóval az Újvidéki Egyetem Jogi Karának kari tudományos közlönyében, a hátoron átívelő Szegedi és Újvidéki egyetemek jogi karainak nemzetközi IPA programja keretében, in: tematski Zbornik IPAprojekta Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske Unije (A szerb és a magyar jog európai úniós harmonizációja), Univerzitet u Novom Sadu (Újvidéki Egyetem), Pravni fakultet u Novom Sadu (Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara), szerb nyelvű összefoglaló: O novom Mađarskom građanskom zakoniku, angol nyelvű összefoglaló (On the New Hungarian Civil Code), p Szalma J. (2014): Die Hypothek als Mittel der Kreditsicherung unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Serbien in: Welser (Hrsg) Das Recht der Kreditsicherung in Zentral-und Osteuropa, Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien Jubileumstagung der Forschungsstelle ( ) am 8. und 9. November 2012 in Wien, Manz sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, p (Jelzálog mint hitelbiztosíték, tematikus könyv, a bécsi Manz Verlag kiadványa. -Szalma J. (2014): Serbische und kroatische Übersetzung des ABGB, in Ellen Bos/Kálmán Pócza (Hrsg) Rechtssysteme im Donauraum Vernetzung und Transfer, Andrássy Studien zur Europaforschung, Andrássy Universität Budapest-Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, p Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv szerb és horvát fordításairól, megjelent a budapesti Andrássy Egyetem és a németországi (Baden-Baden) Nomos Kiadó közös tematikus kiadványkötetben). -Szalma J. (2014): Az európai és a magyar kollíziós magánjog változásairól Vörös Imre akadémikus munkásságáról, in: Fekete Balázs, Horváthy Balázs, Kreisz Brigitta (szerk.) A világ mi vagyunk..., Liber Amicorum Imre Vörös, HVG/ORAC Könyv- és Lapkiadó, Budapest, p Szalma J. (2014): Tilos-e a fiduciárius szerződés Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezése kapcsán, in: Acta facultatis politico-iuridicae Universitatis Scientiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae, ann. 2013, szerk. Földi András, p

13 -Szalma J. (2013/2014), Arbeitsvertrag Kodexfrage oder einheitliches Arbeitsrecht im ungarischen Recht, Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Iuridica, Tomus LIV, Budapest, p Szalma J. (2014): A polgári és kereskedelmi jog kapcsolata az új Ptk fényében, in: Megújulás a jogi személyek szabályozásában tanulmányok az új Ptk köréből szerk. Miskolczi Bodnár Péter/Grad-Gyenge Anikó, Acta Caroliensia Conventorum Scientiarium Iuridico-Politicarum IX. KRE Állam-és Jogtudományi Kar, Budapest, p Szalma J. (2014): Az új Ptk-ról tartalma, szabályozási módszere és hatályba lépése, in: Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2013, (szerk. Szalma József), tematikus tudományos kiadvány, Újvidék, p E kiadványban: (Előszó), p.1-2 és német nyelvű összefoglaló (Zusammenfassung), p Salma J. (2014): O kodifikacionom istorijatu mađarskog građanskog prava i o novom mađarskom građanskom zakoniku (A magyar polgári jog kodifikációjának fejlődésmenetéről és az új magyar Ptk-ról), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (a Belgrádi Egyetem Jogi Karának nemzetközi szerkesztésű kari actája), LXII. kötet, 2. szám, p Szalma J., Salma M., Vidić-Trninić J, Fišer-Šobot S., Dudás A. (2014): Interpretation of Law, in: Book of abstracts the seventh scientifical-technical meeting InterRegioSci 2014, Novi Sad (Újvidék),2014, p Szalma J., (2014): A munkaszerződés, a szolgálati szerződés és a kollektív szerződés, Magyar Jog (szerk. Tóth Mihály), Budapest, 1. sz., p Szalma J. (2014): Gondolatok Hamza Gábor: A római jog hatása a modern jogok fejlődésére című munkájáról, Jogtudományi Közlöny, szerk. Vörös Imre, Szalay Éva, Budapest, 4.sz., p Szalma J. (2014): A munkaszerződés, a szolgálati szerződés és a kollektív szerződés, Jogtudományi Közlöny, 7-8. sz., Budapest, p Szalma J. (2014): A polgári és a kereskedelmi jog kapcsolata az új Ptk fényében, Jogtudományi Közlöny, Budapest, 10.sz., p Szalma J. (2014): Grosschmid Béninek a magyar polgári jogi jogtudományban kifejtett elméleti és törvényhozási munkásságáról, Advocat, szerk. Bíró György, Miskolc,1-2.sz. p Budapest, március 04.

Dr. Szalma József, DSC

Dr. Szalma József, DSC Dr. Szalma József, DSC egyetemi tanár Polgári Jogi és Római Jogi tanszék e-mail cím: szalma.jozsef@kre.hu dr.szalma.jozsef@gmail.com szalmajt@eunet.rs Tudományos minősítés: -PHD, Belgrád, 1979, Belgrádi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében Dr. Szalma Mária Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében I. A Szerb Köztársaság Bíróságokról szóló törvénye 1 értelmében az ország legfelsőbb

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA SZERVEZÉSÉBEN. 2013. JÚNIUS 14-15. SZÉCHENYI

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Név: Dr. Gellén Klára Beosztás: egyetemi docens Tudományos fokozat: Ph.D. Tudományos és szakmai önéletrajz 1. Iskolák, tudományos fokozat - 2007 Ph.D fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel. A

Részletesebben

Tudományos önéletrajz

Tudományos önéletrajz Tudományos önéletrajz Személyes adatok: Név: Görög Márta Munkahely: 2008. szeptember 1.- Szegedi Tudományegyetem Állam- és Egyetemi docens 2006. november 1.- 2008. augusztus 31. Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven a) Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet 1. Hegedős Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. PUBLIKÁCIÓS LISTA 1999 Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. 2001 A belga Erasmus. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2001). 37.o. Perbeszédverseny Bécsben I. Magyar Felsőoktatás,

Részletesebben

MELLÉKLET. Vajdaság. szülőföldi mesterképzés, magyarországi kihelyezett alap- és mesterképzés, ill. szülőföldi PhD/DLA képzés

MELLÉKLET. Vajdaság. szülőföldi mesterképzés, magyarországi kihelyezett alap- és mesterképzés, ill. szülőföldi PhD/DLA képzés MELLÉKLET az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által a 2016/2017-es tanévre a szülőföldi nappali tagozatos mesterképzésben, magyarországi felsőoktatási intézmény szerbiai

Részletesebben

I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK CSÉCSY GYÖRGY PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (1983-2013) A MAB akkreditáció során figyelembe vehető publikációk *-al jelölve I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Berényi János, tudományos tanácsos, egyetemi rendes tanár, Mezőgazdasági Kutatóintézet, Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

A DÉLVIDÉKI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOKRÓL

A DÉLVIDÉKI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOKRÓL Dudás Attila A DÉLVIDÉKI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOKRÓL On scientific research by Hungarian Scientists in Vojvodina A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2008. Szerk. Szalma József. VMMT, Újvidék, 2009

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Nyilas Anna Személyes adatok, elérhetőség Születési hely, idő: Debrecen, 1982. július 13. Telefon: 52/512-700/77114 E-mail: nyilas.anna@law.unideb.hu Betöltött munkakörök 2012 -

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Dudás Attila. The Day of Hungarian Science in Vojvodina 2009

Dudás Attila. The Day of Hungarian Science in Vojvodina 2009 Dudás Attila A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2009 The Day of Hungarian Science in Vojvodina 2009 A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2009. Szerk. Szalma József. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság,

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK

VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK Tóth Karolina, abszolvens hallgató Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar Belügyi irányzat VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK Bevezető A dolgozat fő témája a vajdasági

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke 1) Az alkotmányjog helye a jogrendszerben; Dolgozatok az államjog témakörébôl, Budapest, 1983. 15-39. pp. 2) Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata

Részletesebben

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak Együttműködő partnerünk: A képzés célja: A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a versenyfelügyeleti intézményrendszerben

Részletesebben

Fuglinszky Ádám (Polgári jog) 2016

Fuglinszky Ádám (Polgári jog) 2016 Fuglinszky Ádám (Polgári jog) 2016 1. Fuglinszky Ádám Verbrauchsgüterkauf im ungarischen Privatrecht: Vom verwaisten "Weber" und "Putz" zu einem Satyr des Verbraucherprivatrechts ZEITSCHRIFT FUR EUROPAISCHES

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

Tartalomjegyzék. Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK Tartalomjegyzék Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK KOCSIS KÁROLY AZ MTA ÉS A HATÁRON TÚLI MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KAPCSOLATA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VAJDASÁGRA...... 7 MEZEY BARNA A BIRTOKRÓL

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Magyarságkutató Tudományos Társaság MTA által támogatott tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Magyarságkutató Tudományos Társaság MTA által támogatott tevékenységéről Magyarságkutató Tudományos Társaság Naučno društvo za hungarološka istraživanja The Scientific Association for Hungarology Research 24000 Szabadka Subotica, Branislava Nušića 2/1, Szerbia Srbija E-maile:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Személyes adatok: Születési hely: Budapest Születési idő: 1980. február 18. Levélcím: 1053-Budapest, Egyetem tér 1-3. ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszék E-mail:

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN PULIKÁIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK OKTORI FOKOZTSZERZÉSHEZ Z SZTE KÖZGZSÁGTNI OKTORI ISKOLÁJÁN doktori képzés átalakuló szabályozási feltételei miatt az SZTE Közgazdaságtani oktori Iskola Tanácsa a 2011. december

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója A tanszék főállású oktatói: Dr. Tóth J. Zoltán tszv. egy. docens Prof. Dr. Stipta István egy. tanár Dr. Antalóczy Péter

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 1959. október 21-én kezdődött meg az oktatás.

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze Dr. Jusztinger János egyetemi adjunktus Római Jogi Tanszék

A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze Dr. Jusztinger János egyetemi adjunktus Római Jogi Tanszék A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze AJSZLO4801 - Kredit 2 Félévi óraszám 30 Létszám - A kurzus az adásvételi szerződés egyik lényeges eleméről, a vételárról kíván részletes áttekintést

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Dr. Fábián FerencPh.D

Dr. Fábián FerencPh.D Dr. Fábián FerencPh.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

P U B L I K Á C I Ó K

P U B L I K Á C I Ó K P U B L I K Á C I Ó K Dr. Darázs Lénárd 2009. december 31-ig történt tényleges megjelenés szerint 1 A kartellek semmissége Budapest 2009. (Complex Kiadó). Vertikális kartellek Budapest 2007. (Complex Kiadó).

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, ) Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, 2013.05.24) 1. Ez az értékelési módszer az RMI és SZFI egyesített szempontjaira épül és csak egy próbaidőszak után derül ki, hogy helyes-e.

Részletesebben

Dr. Deres Petronella Ph.D

Dr. Deres Petronella Ph.D Dr. Deres Petronella Ph.D tanszékvezető egyetemi docens Tudományos minősítés: 2008. PhD, állam- és jogtudományok, summa cum laude Erőszakos bűnözés, különös tekintettel az alkohol hatása alatt elkövetett

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven: Monográfia: 1. Hegedűs Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében.

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója 3 főállású oktató: 1. Dr. Deres Petronella tanszékvezető egyetemi docens 2. Prof.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

DOBI EDIT szakmai önéletrajza

DOBI EDIT szakmai önéletrajza DOBI EDIT szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelvészet német nyelv és 1996 Kossuth Lajos Tudományegyetem irodalom szakos tanár (6606/1996.E ) II.

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza

Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza 1 ) S z e m é l y i a d a t o k NÉV Dr. Benke József Zoltán SZEMÉLYES ADATOK születési hely/idő: Pécs, 1980.03.22. szüleim: Megyeri Mária, nyug. magyar nyelv és

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Monizmus és dualizmus Társasági jog a Polgári törvénykönyvben

Monizmus és dualizmus Társasági jog a Polgári törvénykönyvben Dr. Miskolczi Bodnár Péter Monizmus és dualizmus Társasági jog a Polgári törvénykönyvben A törvénykönyv nem természetes gyümölcse a jognak. A törvénykönyv jogászok és politikusok aktivitásának a terméke.

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

KUTATÁSI PROJEKT. Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK)

KUTATÁSI PROJEKT. Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK) KUTATÁSI PROJEKT Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK) ALAPINFORMÁCIÓK A projekt időtartama 2011.01. 2012.12.31

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben