Dr. Szalma József, DSC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Szalma József, DSC"

Átírás

1 Dr. Szalma József, DSC egyetemi tanár Polgári Jogi és Római Jogi tanszék cím: Tudományos minősítés: -PHD, Belgrád, 1979, Belgrádi Egyetem Jogtudományi Kara, a dissyertáció címe: Simulkovani ugovori Színlelt Szerződések, megjelent teljes egészében a Belgrádi Jogösszehasonlító Intézet és a Savremena Administracija gondozásában, 1986-ban. - Cand sci iuris Budapest - Színlelt szerződések, MTA Budapest Megjelent tanulmány formájában a Jogtudományi Közlönyben. -DSC: MTA, Budapest,2010, Szerződésen kívüli felelősség az európai és a magyar magánjogban, megjelent Budapesten az ELTE ÁJK és a Miskolci Bíbor Kiadó közös gondozásában. Megjegyzés: A Belgrádi Egyetem jogi karán a fennebb nevesített dokori disszertáció (dr. sci iuris fokozat elérése) előtt 1975-ben megvédtem magiszteri disszertációmat, melynek címe: Prekomerno oštećenje u dvostrano teretnim obligacionim ugovorima (A szolgáltatások szembetűnő aránytalansága a visszterhes kötelmi szerződéseknél - laesio enormis et ultra dimidium pars). Megjelent az Enciklopedija prava, Belgrád, Službeni list SFRJ Kiadónál monografikus enciklopédiai egységként, 1979-ben. Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 1966, az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán, végzési éve 1970, okleveles jogász, polgári jogi szakirány Megjegyzés: Újvidéki egyetemi- jogi kari oklevelem megszerzése után a Belgrádi Egyetem Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén az akkori tudományos képzési jogszabályokkal összhangban ún. magiszteri iskolát végeztem el (kb. a mai doktori iskola analógiája). Ez állt idegen szaknyelvvizsgából, négy szemeszteres előadásokon való részvételből, három kutató munka megírásából és megvédéséből, kötelező és választott civilisztikai kurzusokból, a társadalom- és jogtudományok kutatási módszereiből megállott szóbeli vizsgából, együttes civilisztikai szóbeli vizsgából, - esetemben polgári jog, polgári eljárásjog, kereskedelmi jog, nemzetközi magánjog, spec. kol: érvénytelen szerződések, stb.) Ezt követően védtem meg magiszteri disszertációmat, mellyel megszereztem a jogtudományok magisztere címet. (Ez nem azonos a mai maszterrel). A Magisztérium elvégzése feltétele volt a tudományos doktori cím elérésének. Ez egyébként állt tud. doktori disszertáció kidolgozásából és megvédéséből. A KRE-n kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök: Részvétel a Miskolci Egyetem ÁJK doktori iskolájában, pl. Dauernheim Inszolvenciával kapcsolatos disszertáció védés tekintetében, továbbá szóbeli doktori vizsgájában, bizottsági tagként. Az újvidéki Egyetemen a magiszteri, majd doktori iskola vezetője. Több magiszteri és doktori disszertáció mentora (pl. id. Korhecz Tamás, Letsch Endre, újabban Bojan Pajtity, Dudás Attila). Az ELTE ÁJK-n 1997-től rendszeres meghívott előadója a Határon Túli Magyar Nyári Egyetemen, melyen magyar kodifikációról és határon túli magyar kisebbségi, továbbá egyetemes emberi jogosultságokról tartott előadásokat. A Vajdasági Magyar Tudományos társaság alapító tagja, jelenleg elnöke, tudományos kiadványaimnak szerkesztője. Magyarországon jelenleg a Jogtudományi Közlöny szerkesztőségi tagja.

2 Korábbi munkahelyek, szakmai életút: 1971 egyetemi tanársegéd az Újvidéki Egyetem Polgári Jogi Tanszékén 1980 ugyanott docens 1985 ugyanott egyetemi rendkívüli tanár (ausserordentlicher Professor) 1990 től ugyanott rendes egyetemi tanár (ordentlicher Professor) Nyelvtudás: Német szerb és horvát dokumentáció: munkáim lajstroma francia nyelv Szervezeti tagságok: KRE Doktori Iskolájának törzstagja MTA külhoni köztestületi tag, 1998 MTA külhoni Tanácsadó Tag az MTA Jogtudományi Intézetében, MTA Elnöke, Pálinkás József akadémikus felkérése alapján. MTA Jogtudományi Közlöny, szerkesztőségi tag Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, elnök Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, Társadalomtudományi Osztályának vezetője (titkára). Egy mandátumban az OM megbízásából a Magyarországi jogtudományi karok kiválósági akkreditációs pályázatának bizottsági tagja Több mint egy évtizedig a bécsi Egyetem Jogi Karán a Ludwig Bolmann Intézet felkért kutatója (kodifikációs jogtörténet tárgyában), az európai paralamentariymus nemzetközi szervezet keretében (vezetője Prof. Dr. Wilhelm Brauneder) A Bécsi Jogi Kar Középeurópai Civilisztikai Kutatói Klaszterének tagja (vezetője Prof. Dr. Rudolf Welser) Díjak, elismerések: Dr. Szentgyörgyi Albert ösztöndíj, , továbbá a Miskolci Egyetem és ÁJK ezüst és arany plakettje a nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztéséért kifejtett tevékenységért. Szerbiában: A kopaoniki Nemzetközi Természetjogi Iskola két elismerése tanácskozásokhoz való tudományos hozzájárulás elismerése. A Vajdaságban: A Vajdasági Ügyvédi Kamara két elismerése, a Kamara tudományos folyóiratának (Glasnik Advokatske Komore Vojvodine) tudományos tanulmányok által való hozzájárulásért.

3 Publikációinak száma: idegen nyelven megjelent könyv 22 (szerb és horvát nyelven, Szerbiában és Horvátországban) idegen nyelven megjelent könyvrészlet 7 német nyelven, Ausztriában és Németországban magyar nyelven megjelent könyv 10 ebből 5 Magyarországon, 5 Szerbiában azaz Újvidéken magyar nyelven megjelent könyvrészlet 7 ebből Magyarországon 4 Szerbiában 3 idegen nyelvű folyóiratcikk 3 ebből 1 német nyelven 2 angol nyelven magyar nyelvű folyóiratcikk több mint 60 zömében magyarországi tudományos folyóiratokban (Jogtudományi Közlöny, Magyar Jog, ELTE ÁJK, Miskolci és Szegedi Egyetem Kari Aktáiban, MTA tudományos Közönyében, továbbá az újvidéki Létünkben, a Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) tudományos folyóiratában nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány 6 ebből egy Németországban 5 Ausztriában hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány 10 Az ELTE ÁJK által szervezett tudományos konferenciák tanulmányköteteiben, továbbá a Miskolci Egyetem POT Tanácskozásait tartalmazó kötetekben idegen nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg) 3 magyar nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg) 3 magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, nyomtatott formában több mint 40 szakmai cikk az újvidéki Magyar Szó napilap kulturális rovatában magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, online formában 5 Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= Monográfiák, tankönyvek, szakkönyvek I. Könyvek és könyvrészek tematikus tanulmánykötetekben Szalma József, Az ABGB (OÁPTK) továbbélése a Monarchia utódállamaiban különös tekintettel a volt Jugoszláviára és utódállamaira, Rácz L. (szerk.), in: A német-osztrák jogterület klasszikus magánjogi kodifikációi, Budapest, Martin Opitz Kiadó, 2011, old. Szalma József, Rosszhiszemű szerződéskötési tárgyalás során beálló polgári jogi felelősség, Prekontrakuális felelősség Culpa in contrahendo, in: Javítandó és jobbítható elemek a Ptk. kodifikációjában, [szerk. Gondosné Pusztahelyi Réka, Juhász Ágnes], Novotni Kiadó, Miskolc, 2012, old., ISBN Szalma József, Culpa in contrahendo unter Berücksichtgung der Doktrin und Rechtsprechung in Serbien, In: Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss in Zentral- und Osteuropa, Hrsg Rudolf Welser, Wien, Manz sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2012, old., ISBN Szalma József, Uzročnost I građanskopravna odgovornost Causation and liability for Damages, Vojvođanska Akademija nauka i umetnosti - Academy of sciences and Arts of Vojvodina, Novi Sad - Újvidék, 2012, monográfia, 205. old. Table of Contents: Resumé, ad 6. old.; Biography, ad 10. old.; Report on the election, ad 14. old.; Causation and liability for damages, , old.; abstract, 106. old.; Selected Works on causation, ad 107. old; Bibliography of Works of Aacademician József Szalma, old.; The reception of scholarly achievent of József Szalma in encyklopedias and similar Works, ad 201, old. A Vajdasági Tudományos Akadémia rendes tagjává választása alkalmából kiadott monográfia, a szerző előadásának monografikus

4 szövegével, a szerző tudományos életrajzával, munkáinak lajstromával, külföldi és hazai hivatkozási jegyzékkel, továbbá az enciklopédiákban való recepcióval. Szalma József, A munakszerződés. a szolgálati szerződés és a kollektív szerződés Az Új Ptk mint a munkaszerződés jogszabályi háttere és a Munka Törvénykönyve vonatkozó jogszabályairól, Konferenciakötet: Szociális elemek az új Ptk-ban, május 15, KRE ÁJK, Budapest, 2012, old. Szalma József, Jedinstvo ili dvojstvo građanskog i trgovinskog obligacionog prava (A polgári és a kereskedelmi kötelmi jog monizmusáról és dualizmusáról), in: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije : tematski zbornik = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection papers / [glavni i odgovorni urednik főszerkesztő: Ranko Keča], Novi Sad = Újvidék, Pravni fakultet - Jogi Kar, Centar za izdavačku delatnost- Kiadói Központ, 2013, old, ISBN , UDK: :347(497.11) Szalma József, Die Hypothek als Mittel der Kreditsicherung unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Serbien, in: Welser (Hrsg), Das Recht der Kreditsicherung in Zentral- und Osteuropa, Manz Verlag, Wien, 2014, old. Szalma József, Az új Magyar Polgári Törvénykönyvről Tartalma, szabályozási módszere és hatálybalépése, - O novom Mađarskom građanskom zakoniku, szerb és angol nyelvű összefoglalóval, in: Tematski Zbornik posvećen harmonizaciji srpskog i mađarskog prava sa pravom EU Tematikus tanulmánykötet a szerb és magyar jog EU-s joggal való harmonizációjáról Nemzetközi IPA kutatói projektum, Szegedi TE ÁJK- Újvidéki Egyetem Jogi Kara (Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu) Az Újvidéki Egyetem Jogi Karának Kiadói Központja, 2014, old. Szalma József, A polgári és kereskedelmi jog kapcsolata az új magyar Ptk. fényében, in: Miskolczi Bodnár Péter - Grad-Gyenge Anikó (szerk.), Megújulás a jogi személyek szabályozásában Tanulmányok az új Ptk. köréből, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Budapest, 2014, old. Szalma József, Serbische und kroatische Übersetzungen des ABGB, in: Ellen Bos- Kálmán Pócza (Hrsg), Rechtssysteme im Donauraum Vernetzung und Transfer, Nomos Verlag, Berlin - Andrássy Gyula Deutschsprachige Univesität, Budapest, 2014, old. II. Tanulmányok, cikkek nemzetközi, külföldi és hazai tudományos folyóiratokban Szalma József, Az európai és a magyar közjegyzői jogról, Acta Facultatis politicoiuridicae universitatis scientiarum Budapestis, Budapest, 2011, No 48, old, ISSN Szalma József. Uzročnost i građanskopravna odgovornost Okozatosság és polgári Jogi felelősség, a Vjadasági Tudományos és Művészeti Akadémián, rendes tagjává - választása alkalmával megtartott székfoglaló előadás rövid összefoglalója, Godišnjak (Vojvođanska akademija nauka i umetnosti - A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia évkönyve), Újvidék 2011, old., ISSN

5 Szalma József, A jószokások (jó erkölcs) és a közrend megsértésének jogi következményei a magyar polgári jogban, Magyar Jog, Budapest, 2011, No 7, old, ISSN Szalma József, A precedensjogról, Új Magyar Közigazgatás, Budapest, 2011, No 11, old, ISSN Szalma József, Magyarország Alaptörvényéről, Magyar Jog, Budapest, 2011, No 11, old., ISSN Szalma József, Hegedűs Antal, történész és lelkész, Jogtörténeti Szemle, Budapest, MTA Jogtörténeti folyóirata, 2011, No 2, old., ISSN Szalma József, Ugovorna odgovornost - u evropskom, uporednom i domaćem pravu (A szerződési felelősség az európai jog, jogösszehasonlítási elmélet és a hazai jog és elmélet fényében), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu - az Újvidéki Jogi Kar kari tanulmánykötete, 2011, Vol. 45, No 1, old., ISSN , UDK: Szalma József, Smernice i uredbe Evropske unije o zaštiti životne sredine (Az EU környezetoltalmi irányelvi és rendeleti joga), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, az Újvidéki Jogi Kar kari tanulmánykötete, 2011, Vol. 45, No 2, old., ISSN , UDK: 502/504:061.1EU Szalma József. Pravni instrumenti upravljanja kvalitativnim stanjem voda, - A vízminőség megőrzésére irányuló jogi szabályozás, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, az Újvidéki Jogi Kar Kari tanulmánykötete, 2011, Vol. 45, No 3, T. I, pp , ISSN , UDK: Szalma József, A precedensjogról, Jogtörténeti Szemle, MTA tudományos folyóirata, Budapest, 2012, No 2., old. Szalma József, Notarijalno obligaciono pravo (Közjegyzői kötelmi jog), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, - az Újvidéki Jogi Kar kari tanulmánykötete, 2012, Vol. 46, No 1, old., ISSN , UDK: :347.5 Szalma József: Apsolutna i relativna građanskopravna odgovornost za atomske štete (Abszolút és relatív polgári jogi kártérítési felelősség az atomkárokért), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (A Belgrádi Egyetem Jogtudományi Karának nemzetközi tudományos folyóirata), Belgrád, 2012, Vol. 60, No 2, old, ISSN , UDK: : Szalma József, Konvergencija evropskog notarijalnog prava Az európai közjegyzői jog konvergenciája, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, az Újvidéki Jogi Kar kari tanulmánykötete, Novi Sad - Újvidék, 2012, Vol. 46, No 2, old., ISSN , UDK: (4) Szalma József, Entwicklungstendenzen bei der Abgrenzung der zivilrechtlichen von der strafrechtlichen Haftung, Journal on European History of Law, Nemzetközi tudományos folyóirat, Brünn, Cseh Köztársaság, 2012, No 1, old., ISSN Szalma József: Az új magyar polgári törvénykönyvről - jobbító szándékú észrevételekkel, Valóság, Budapest, 2012, No 10, old., ISSN Szalma József, Rosszhiszemű szerződéskötési tárgyalás során beálló polgári jogi felelősség, Magyar Jog, Budapest, 2012, No 10, old., ISSN

6 Szalma József, Az új magyar Alaptörvény és a precedensjog, in: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken (főszerk. Szalma József), kiadó: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 2012, old. Szalma József - Prugberger Tamás, A munkaviszonyra irányuló szerződés és az új Ptk., Gazdaság és jog, Budapest, 2012, No 10, old., ISSN Szalma József, Pravni režim površinskih i podzemnih voda (A felszini és a felszín alatti vizek jogi szabályozása vízgazdálkodási és környezetvédelmi szempontból), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, az Újvidéki Jogi Kar Kari tanulmánykötete, Újvidék,2012, Vol. 46, No 3, old, ISSN , UDK: Szalma József, A szerbiai közjegyzői törvényről, Magyar Jog, Budapest, 2013, No 2., old. Szalma József, Renta kao oblik naknade deliktne materijalne štete (Járadékszolgáltatás mint a szerződésen kívüli vagyoni kár térítési módja), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (Az Újvidéki Egyetem Jogi Karának kari Actája), Vol. 47, No 2, old. Szalma József, Pravni instrumenti zaštite od voda (poplava i suša) i zaštita voda (Az árvíz és szárazság elleni oltalom jogi szabályozása), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (Az Újvidéki Egyetem Jogi Karának kari Actája), Novi Sad - Újvidék, Vol. 47, No 3, old. Szalma József, Pravni režim vodnih objekata (A vizi objektumok gazdasági felhasználásáról szóló jogszabályok), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (Az Újvidéki Egyetem Jogi Karának kari Actája),2013. Vol. 47, No 4., old. Szalma József, Kodexfrage oder einheitliches Arbeitsrecht in ungarischen Recht, Yournal on European History of Law (nemzetközi szerkesztésű tudományos folyóirat, magyar szerkesztőbizottsági részvétellel) Brünn, Cseh Köztársaság, 2013, No 2, old. Szalma József, Gondolatok Hamza Gábor, A római jog hatása a modern jogok fejlődésére című munkájáról, Jogtudományi Közlöny, MTA tudományos folyóirata, 2014, No 4, old. Szalma József, A munkaszerződés, a szolgálati szerződés és a kollektív szerződés, (tanulmány), Magyar Jog, Budapest, No 1., old. Szalma József, A munkaszerződés, a szolgálati szerződés és a kollektív szerződés, Jogtudományi Közlöny (Szemle cikk), MTA folyóirata, Budapest, 2014, old. Nemrégiben küldte el a Belgrádi Egyetem ÁJK Analc. Tudományos folyóiratának tanulmányát az Új Magyar Ptk-ról, ami megjelenés előtt áll. A Jogtudományi Közlönyben jelent meg egy átfogó tanulmánya az új Magyhar PTKról, továbbá folyamatban van az ELTE ÁJK Kari tanulmánykötetében a fiduciarius jogügyletekről szól tanulmánya megjelentetése.

7 Konferenciákon való részvétel: Nemzetközi és hazai tudományos tanácskozásokon való részvétel referátummal, előadással, vagy tudományos közleménnyel (kivonattal) - 1. Nemzetközi tudományos tanácskozásokon való részvétel Szalma József, Arbeitsvertrag - Kodexfrage oder einheitliches Arbeitsrecht im ungarischem Recht, - előadás (referátum) a Német - Magyar Nemzetközi Konferencián: Deutsch-ungarische Juristische Tagung, vom 31. Mai - 2. Juni 2013, Berlin, Ungarische Botschaft, Liberalisierung des Arbeitsmarktes in der EU aus deutscher und ungarischer Sicht kerettémával, melyet a Magyar - Német Jogász Egylet (Ungarisches und deutsches Juristgenverein) szervezett meg. Az előadás szövege utóbb megjelent a Yournal on European History of Law-ban, a konferenciára hivatkozással. (Ld. a szerző munkáinak évi lajstromát). Szalma József, Serbische und kroatische Übersetzungen des ABGB-s, referátum az Andrássy Gyula német tannyelvű egyetem (Budapest) által szervezett nemzetközi tudományos konferencián (Németország, Ausztria, Magyarország, Horvátország, Szlovákia és Szerbia - meghívott civilista és jogtörténész előadóinak részvételével), Budapest, 2013., melynek szövege megjelent a konferenciakötetekben (ld. a szerző munkáinak évi lajsromát; a szerzők lajstromában, a szerző neve mellett a budapesti Károli Gáspát Református Egyetem ÁJK egyetemi tanára szerepel). Szalma Jóssef - e tanácskozások keretében (Andrássy Gyula Universität, Budapest) idén (2o14) novemberben megtartandó budapesti nemzetközi (Németország, Ausztria, Magyarorság, Horvätország, Szlovákia és Szerbia meghívott előadóinak részvételével) meghívott referens Willens- und Erklärungstheorie,. Einfluss des deutschen Rechtes auf dem serbischen Zivilrecht, témával. Szalma József, 2011, 2012, 2013-ban, mint koräbban is, meghívott referens az ord. Univ-Prof. Dr. Dr. Hc. Rudolf Welser által működtetett Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatsrechtreform an der Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, tematikus tudományos tanácskozásain, legújabban a Haftung für Rat kerettémával, melyet Bécsben idén novemberben (2014) tartunk meg (Ausztria, Magyarország, Lengyelország. Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, időnként Ukrajna meghívott civilista professzoraival). A szerző ugyan Szerbia meghívott nemzeti referense, de referátumaiban mindannyiszor hivatkozik a magyar jogra és elméletre. A tanácskozási tematikus kötetek a bécsi Manz sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung gondozásában jelennek meg. Ld. a szerző évi munkáinak lajstromát. Szalma József, /Projektumvezető a Vajdasági Tudományos Akadémia (Újvidék) precedensjogi projektumának; a projektum kutatói résztvevői: Szalma József, ptojektumvezető; Prof. Dr. Szalma Mária, Doc. Dr. Fischer Šobot Sandra, Doc. Dr.Dudás Attila, Doc. Dr.Vidić-Trninić Jelena, a projektum kutatói, az Újvidéki Jogi Kar volt vagy jelenlegi oktatói, - Metodi interpretacije prava Sudska praksa (A jog értelmezésének módszerei a bírói gyakorlatban), 7. Inter-Regio SCI, Novi Sad (Újvidék) Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság), Különkiadvány a

8 tanácskozásról, Újvidék, 2014, 111. old.: A projektumvezető összefoglaló beszámolója, a társadalomtudományi szekcióban. Szalma József 2014-ben a KRE által szervezett Polgári jogi és Kereskedelmi Jogi Tanszék konferenciáin referátumokkal részt vett. (Magyar) Nemzeti tudományos és felsőoktatási tanácskozásokon való részvétel, előadással vagy utóbb megjelentett referátummal Szalma József, A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság képviseletében meghívott előadó a Magyar Rektori Konferencián, Nagyvárad, Sapientia, 2013, előadásának címe, a Vajdasági Magyar Felsőoktatás helyzete, - egy majdani Vajdasági Magyar Közszolgálati Egyetem lehetőségeiről: szervezők, Dr. Mezei Barna MTA DSC, a Magyar Rektori Konferenciia elnöke, - Sapientia Egyetem, Románia. Szalma József, felszólaló ennek (Rektori Konferencia) budapesti Konferenciáján, a határon Túli Felsőoktatás témájában, Mindkét alkalommal a Magyar Kormány Felsőoktatási Képviselőjének jelenlétében. Szalma József, Meghívott előadó az ELTE ÁJK, majd az ELTE előbb határon túli magyar jogászképző, majd más profilokat is felőlelő Nyári Egyetemének, , júliusában. A szerző előadási témái elérhetőek az ELT ÁJK honlapjain. Szalma József részt vett utóbb megjelent referátummal, a KRE ÁJK Polgári Jogi és Kereskedelmi Jogi tanszékeinek tudományos tanácskozásain ( , 2014).Ld a publikiciók jegyzékét. A évi Egy Új korszak hajnalán c. KRE Tanácskozáson, melyet a Polgári Jogi Tanszék az új PTK tiszteletére rendezett meg, a konferencia egyik szekcióvezetője, felszólalásának szövege a dr. Grad-Gyenge Anikó által szerkesztett konferenciakötet oldalán jelent meg, in: Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, VI, Budapest, KRE ÁJK, Szalma József, meghívott és felszólaló résztvevője a Magyar Curia általános üzletkötési feltételekkel kapcsolatos tudományops és szakmai tanácskozásának, a Károli Gáspár Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékének képviseletében (Curia 2013, Budapest). Részt vett (jelen volt), az MTA Római Jogi Juris vinculum tanácskozásán (2014), Földi András (MTA DSC) MTA Római és Polgári Jogi Szekció, meghívásában. Az elmúlt néhány évben, mint korábban is, referátummal részt vett a Miskolci Egyetem ÁJK Polgári Jogi Tanszéke által szervezett POT (Polgári Jogot Oktatók Konferenciája) tudományos tanácskozásain különösen az Új Ptk kapcsán, melyek megjelentek a miskolci konferenciakötetben. (Ld. munkák lajstromát) A KRE és Dr. Bartha Judit által szervezett idei (2014) konferencián is részt vett. Szalma József, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tudományos tanácskozásainak szervezője és tudományos kiadványainak (monográfiák,

9 tanácskozási kötetek) szerkesztője. A Társaság az MTA által elismert MTA külhoni Műhelye, A társaságnak eddig, 1999-től napjainkig (2014) 42 kötete jelent meg, - tudományos tanácskozási kötetekként, vagy egyéni és csoportos kutatói eredmény alapján, monográfiaként. A kötetek megtalálhatók az ELTE ÁJK, az MTA Határon Túli Magyar Tudományosság EB könyvtáraiban, valamint a Szécheyi Könyvtárban., A tanácskozások minden évben közös kerettémával, november folyamán kerülnek sorra. Az elmúlt években a délvidéki kutatók mellett évente anyaországi kiemelkedő szenior (akadémikus, egyetemi tanár) vagy junior kutató résztvevével. Idén (2014) a kerettéma: Földtulajdon és fenntartható fejlődés. A legutoljára felsőoktatási kerettémával, 2013-ban jelent meg tanácskozási kötetünk. Időközben nyomdába került a évi tanácskozási kötetünk. A évben két monográfiánk jelent meg: Úri Ferenc könyve a délvidéki magyar tannyelvű oktatás helyzetéről az impériumváltás (1919) után napjainkig, VMTT, Újvidék 2014.; továbbá Lovra Éva, Szabadka urbanizmusa és építészete a II. VH után ( ), újvidéki FORUM Könyvkiadó Intézet -Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 2014, 162. old. Újvidéken, a VMTYT elnökeként szervezte a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság Magyar Tudomány Napjána szentelt tudományos tanácskozást, melynek 15 anyaországi résztvevője van, november 15-én, föld- és ingatlantulajdon, fenntartható fejlődés kerettémával. Részt vett német nyelvű referátummal a Budapesti Német Tannyelvű Egyetem nemzetközi tanácskozásán júliusban az ELTE ÁJK Határon Túli Magyar Jogészképző Egyetemén tartott előadást November 5-7. A bécsi ÁJK nemzetközi tudományos konferencián a kerettéma a Haftung für Rat und Gutachten (A tanácsadásért szakértő véleményezésért való polgári jogi felelősség), melyen referátuma van. Oktatási, képzési és záró-vizsgáztatási tevékenység a KRE ÁJK általános és doktori kurzusain Részt vett a KRE Polgári jogi záró vizsgák elnökeként a záró vizsgákon, KRE ÁJK, Előadást tartott a KRE Polgári Jogi kurzusán a Kötelmi Jog különös részéről, az Új Magyar Ptk fényében (2014). A KRE Doktori Iskolája törzstagjaként október 1o-re tervezett előadása, A nemlojális általános üzletkötési feltételek és jogkövetkezményei a fogyasztóvédelem fényében, címmel. A belgrádi Egyetem Jogi Karának Doktori és Maszter Iskolája keretében az elmúlt két évben három tézisvédelem (egy PHD és egy Maszter) bizottsági tagja volt. E Bizottság(ok) tagjai: Prof. Dr. Oliver Antić, Prof. Dr. Szalma József (rendes egyetemi tanárok), Prof. Dr. Dragor Hiber és Prof. Dr. Marko Đurđević (rendkívüli egyetemi tanárok) voltak ben a KRE Doktori Iskolája keretében előadást tartott.

10 Oktatói pályázatokon való részvétel A szerzőnek eddig személyesen nem volt alkalma az elmúlt néhány évben részt venni magyarországi oktatói pályázatokon. Szerkesztő bizottsági tagság Szerkesztő Bizottsági tag az MTA Állam- és Jugtudományi Bizottságána tudományos folyóiratának, a Jogtudományi Közlönynek (Budapest). A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság kiadványainak szerkesztője (Újvidék). Tudományos szervezeti, közéleti tagság MTA külhoni köztestületi tag. A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke, tudományos tanácskozásainak és kiadványainak szervezője, azaz szerkesztője. A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia (Újvidék) rendes tagja (akadémikus), elnökségi tagja és Társadalomtudományi Osztályának vezetője. Ezen belül több tudományos konferencia szervezője, magyarországi és osztrák részvétellel, többek között a kisebbségi nyelvi jogok kapcsán,- ezek megjelentek az Akadémia tematikus kiadványaiban. A Magyar Német Jogász-Egylet tagja. Az Egyletnek több konferenciáján vett részt, legutoljára Berlinben (2013). Ld. A fennebbi, munkák lajstromát. Kari, szervezeti egységek által tartott konferenciák Részt vett referátumokkal az elmúlt három évben a KRE Polgári Jogi és Római Jogi, valamint Kereskedelmi Jogi tanszékeinek tudományos tanácskozásain. Ld. a publikációk - munkák lajstromát. Tehetséggondozás A KRE keretein belül ebben nem vett részt, de a VMTT-s tanácskozásokon anyaorszégi és délvidéki fiatal magyar kutatók, tanácskozáson való részvételének támogatása útján, továbbá az újvidéki doktori iskolán belül, amig úújvidéken alkalmazásban volt, igen. Hazai és nemzetközi intézményekkel való kapcsolat MTA, MTA Jogtudományi Intézet Eötvös Lóránd Tudományegyetem ÁJK, Miskolci Egyetem ÁJK, Szegedi Egyetem ÁJK, Debreceni Egyetem ÁJK Magyar Rektori Konferencia POT Miskolc Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Wien

11 Bécsi Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Jogtörténeti Tanszék Donau Institut Andrássy Gyula német tannyelvű egyetem (Budapest) Ungarisches und Deutsches Juristenverein (Budapest-Berlin) Belgrádi Egyetem ÁJK Újvidéki Egyetem BESZÁMOLÓ A ÉVI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS AZ ELMÚLT ÉVBEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK LAJSTROMA A év első felében a Károli Gáspár Reformástus Egyetem ÁJK Polgári jogi és Római Jogi Tanszékén tanszékvezető egyetemi tanár. A KRE ÁJK Doktori Iskolájának oktatói törzstagja. A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja (akadémikus), elnökségi tag, és Társadalomtudományi Osztályának titkára. A Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSC). A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (Újvidék) elnöke, tanácskozásainak szervezője és kiadványainak szerkesztője. A Magyar Tudományos Akadémia által kiadott Jogtudományi Közlöny Szerkesztő Bizottsági tagja. A Magyar Rektori Konferencia (Budapest) tagja. Számos hazai és nemzetközi civilisztikai tárgyú tudományos konferencián vett részt. Részvétel nemzetközi és hazai tudományos konferenciákon (referátummal-előadással) : - Szalma J.; Felelősség a szerződésszegésért, Bevezető előadás (referátum) a Miskolci Egyetem ÁJK-n, Magyarország Európai Úniós tagságának tizedik évfordulója alkalmából 2014 június 13.-án megrendezett XX. POT nemzetközi tudományos konferencián. - Szalma J.; Európai doktrinális hatások az új Ptk felelősségi szabályaira, előadás/referátum a Károli Gáspár Református Egyetem és a Magánjogot Oktatók Egyesülete szervezésében A felelősségi rendszer aktuális kérdései címmel, Budapesten 2014 június án megtartott tudományos tanácskozáson. - Szalma J.; Az új Ptk-ról, előadás az ELTE Nemzetközi Nyári Egyetemének Jogtudományi Szekcióján, a határon túli magyar jogászok számára, Budapest, ELTE ÁJK július 10.-én.. - Szalma J.; A tisztességtelen (egyoldalú és kizárólagos) klauzulák a fogyasztói szerződésekben és ezek jogkövetkezményei, referátum/előadás a Tisztességtelenség a szerződéses kapcsolatokban A tisztességtelenség megítélése és jogkövetkezményei című, a Károli Gáspár Reforátus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében, Budapesten, október 10-én megtartott tudományos konferencián. - Szalma J.; Der Einfluss des deutschen Rechtsdenkens im serbischen Privatrecht, Internationale Konferenz Der Einfluss des deutschen Rechtsdenkens im Mitteleuropa, Andrássy Universität Budapest, október án a a budapesti Andrássy Gyúla német nyelvű egyetemen, nemzetközi (német, osztrák és magyar részvétellel) megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadás.(a német jogelmélet hatása a szerb magánjogra) - Szalma J.; Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten nach serbischem Recht, - referátum a Symposium Die Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten nach dem Recht der zentral- und osteuropäischen Staaten, mit Beiträgen zur Haftung von Rating-Agenturen, Forschungsstelle für europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, - nemzetközi

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

Az új magyar Ptk. ról tartalma, szabályozási módszere és hatályba lépése

Az új magyar Ptk. ról tartalma, szabályozási módszere és hatályba lépése Szalma József akadémikus, DSc Az új magyar Ptk. ról tartalma, szabályozási módszere és hatályba lépése Összefoglaló: Az Új Magyar Polgári Törvénykönyv, melyet a Magyar Országgyűlés 2013 elején hirdetett

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 693-692

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 693-692 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 693-692 A SVÁJCI KÖTELMI TÖRVÉNYRŐL, A KÓDEX ÉS A KÓDEXEN KÍVÜLI, KÜLÖN TÖRVÉNYEK ELVI KAPCSOLATÁRÓL - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR PTK.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL BURIÁN LÁSZLÓ

Részletesebben

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA Dr. Gábrity Molnár Irén Lukácsfalván (Nagybecskerek/Zrenjanin községben) született 1954. december 31-én. Szabadkán él. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

Nemzetközi felsőoktatási projektmodell a német magyar kapcsolatok rendszerében: az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Budapest

Nemzetközi felsőoktatási projektmodell a német magyar kapcsolatok rendszerében: az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Budapest Nemzetközi felsőoktatási projektmodell a német magyar kapcsolatok rendszerében: az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Budapest Masát András Szépnek és fontosnak találom, hogy újra itt lehetek az egyetlen

Részletesebben

Prof. Dr. Szalma József SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (DELIKTUÁLIS) FELELŐSSÉG AZ EURÓPAI ÉS A MAGYAR MAGÁNJOGBAN

Prof. Dr. Szalma József SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (DELIKTUÁLIS) FELELŐSSÉG AZ EURÓPAI ÉS A MAGYAR MAGÁNJOGBAN Prof. Dr. Szalma József SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (DELIKTUÁLIS) FELELŐSSÉG AZ EURÓPAI ÉS A MAGYAR MAGÁNJOGBAN különös tekintettel a magyar Ptk újrakodifikálására Budapest, Miskolc, Debrecen, Újvidék, 2oo8 Prof.

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2008 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét, hogy a hírlevél korábbi számai megtekinthetők az MTA honlapján. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét, hogy a hírlevél korábbi számai megtekinthetők az MTA honlapján. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! E havi hírlevelünkben tekintélyes

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 2013/14-ES TANÉV Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnügyi tudományok Kutatóműhelye Magyar

Részletesebben

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG Az ENSZ Társaságok Világszövetségének tagja UNITED NATIONS ASSOCIATION OF HUNGARY Member of the World Federation of UN Associations (WFUNA) Street address: H-1062 Budapest, Andrássy

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám 2007 11/23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében.

Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében. 1 Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében. Magyarországot sokszor a tehetségek hazájaként ismerik szerte a világban.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

AZ ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMVEZETŐJÉNEK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMVEZETŐJÉNEK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Dr. Cséffán József regionális kollégiumvezető 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 6722 Szeged, Tábor utca 4. Pf.: 408 t. 06 62/563-400 f. 06 62/563-404 alfoldirk@szeged.birosag.hu www.birosag.hu/kozigazgatasi-es-munkaugyi-regionalis-kollegium

Részletesebben

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel)

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Dr. Szikora Veronika Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Bevezetés A tanulmány a magyar Ptk. rekodifikációjának apropóján a társasági

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

Végzettség: középiskolai tanári oklevél, matematika - fizika szak, budapesti Pázmány Péter (Eötvös Loránd ) Tudományegyetem (1950)

Végzettség: középiskolai tanári oklevél, matematika - fizika szak, budapesti Pázmány Péter (Eötvös Loránd ) Tudományegyetem (1950) 1 Dr. Obádovics J. Gyula életrajz!!!! Az elsö 18 év: születés, szülőház, szülők, nagyszülők, bunyevác dédanyámmal töltött óvoda előtti évek, első tanítónő, polgári, tanítóképző, otthoni munka.!!! Rövid

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

ETO: 32+008+81+82 LÉTÜNK TÁRSADALOM TUDOMÁNY KULTÚRA. XLIV. évfolyam, 2014. 1. szám Year XLIV, issue 2014/1

ETO: 32+008+81+82 LÉTÜNK TÁRSADALOM TUDOMÁNY KULTÚRA. XLIV. évfolyam, 2014. 1. szám Year XLIV, issue 2014/1 ETO: 32+008+81+82 LÉTÜNK TÁRSADALOM TUDOMÁNY KULTÚRA Society Science culture XLIV. évfolyam, 2014. 1. szám Year XLIV, issue 2014/1 Forum Könyvkiadó, Újvidék Forum Publishing Company, Novi Sad KIADJA A

Részletesebben