I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK"

Átírás

1 CSÉCSY GYÖRGY PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK ( ) A MAB akkreditáció során figyelembe vehető publikációk *-al jelölve I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. *Védjegyjog és piacgazdaság, monográfia, Novotni Kiadó, Miskolc, 2001, 216 oldal, ISBN *Európai védjegyjog, különös tekintettel az Európai Unió és Magyarország védjegyjogára. In: Csatlakozásjogközelítés. Az acquis communautaire adaptálása a magyar jog- és intézményrendszerbe, szerk.: Fazekas Judit Asztalos Zsófia Sós Gabriella, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, ISBN S X. fejezet I/2. TANULMÁNYOK 3. *A formatervezési mintaoltalom elvi kérdései, rendszertani sajátosságai. In: Pro Vita et Scientia - Ünnepi kötet - Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából. Tattay - Pogácsás - Molnár (szerk.), Szent István Társulat, Budapest, 2012., *Az iparjogvédelmi szerződések kodifikációs lehetőségei, Jog. Állam. Politika. Symposium Iubilaei Facultatis Iaurinensis, (3. évf.) Különszám, Universitatis Győr Alapítvány, *Csécsy György - Pribula László: A reklám fogalmi meghatározásának szempontjai, egyes reklámtípusok megjelenése a jogi szabályozásban, Magyar Jog, évi 5. szám *A szellemi alkotások jogának atipikus szerződései és az új Ptk. In: A magánjogi kodifikáció eredményei: Miskolci konferenciák : Tanulmánykötet (szerk. Gondosné Pusztahelyi Réka) (POT konferenciakötet), Novotni Kiadó, Miskolc, 2008, ISBN *A fogyasztóvédelem szerepe a védjegyjogi szabályozásban. In: A fogyasztóvédelem új irányai az elméletben és a gyakorlatban, Debrecen, május (szerk. Szikora Veronika), DE ÁJK, FOME, Debrecen, 2008, ISBN *A védjegyjogi normák egységesítésének illetve harmonizációjának történeti vonatkozása. In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára (szerk. Csák Csilla), Novotni Kiadó, Miskolc, 2007, *A védjegyjog nemzetközi intézményrendszerének jellemzői. Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica et politica, 2007 (69. Tom.), ISSN *Atipikus szerződések az iparjogvédelem körében. In: Facultas Nata: ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára (szerk. Szabadfalvi József), Bíbor Kiadó, Miskolc, ISBN *A szellemi alkotások jogának fejlődése c. fejezet. In: A civilisztika fejlődéstörténete (szerk. Miskolczi Bodnár Péter) (tananyag a doktorandusz-képzéshez), Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006, *A merchandising, mint sajátos jogi és gazdasági jelenség. In: Sárközy Tamás Ünnepi kötet (szerk. Pázmándi Kinga), HVG-Orac, Budapest, 2006, ISBN *A földrajzi árujelzők oltalmának új irányai, Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis VI., Debrecen, 2006, *A tanúsító védjegyek jelentősége a fogyasztók tájékoztatásában. In: A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata: a környezetvédelmi jog és igazgatás hatékonyságának aktuális kérdései (szerk. Fodor László), Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2005, *A know-how szerződések minősítéséről. Gazdaság és Jog, évi (12. évf.) 2. szám *A magyar iparjogvédelmi jogintézmények funkciói a piacgazdaságban. Nemzetközi Iparjogvédelmi Konferencia tanulmánykötete, Debrecen, 2003.

2 17. *Iparjogvédelem Novotni professzor szemszögéből. In: In memoriam Novotni Zoltán (szerk. Miskolczi Bodnár Péter), Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2003, *A magyar védjegyjog fejlődése, figyelemmel az elmúlt 20 év eredményeire. Facultas nascitur: 20 éves a jogászképzés Miskolcon (szerk. Szabadfalvi József), Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001, A szellemi alkotások jogának fejlődése, kodifikációs eredményei, habilitációs tézisek, Miskolc, *A védjegyjog felértékelődése a piacgazdaságban, Gazdaság és Jog, évi (8. évf.) 1. szám *A fogyasztóvédelem védjegyjogi eszközei. Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica et politica, (58. Tom.) *A védjegyjogi jogharmonizáció és annak eredményei egyes európai országokban. In: Polgári jogi kodifikáció és jogharmonizáció (szerk. Barzó Tímea), Novotni Alapítvány, Miskolc, 1999, *Jogalkalmazási módszerek és jogelvek a gyakorlati jogalkalmazásban. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, (16. évf.) *A know-how definiálásának problémái. Magyar Jog, évi (45. évf.) 12. szám *A kutatási szerződés. Cégvezetés, évi (5. évf.) 2. szám *A privatizáció és a kárpótlás védjegyjogi aspektusai. In: Gáspárdy László professzor 60. születésnapjára (szerk. Cserba Lajos), Novotni Alapítvány, Miskolc, 1997, *A védjegyjog fogyasztóvédelmi összefüggései. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, (12. évf.) *A védjegylicencia-szerződésekről. Gazdaság és Jog, évi (4. évf.) 1. szám *A franchise-szerződésekről. Gazdaság és Jog, évi (4. évf.) 5. szám *Hatályos védjegyjogunk a fogyasztóvédelem tükrében. Magyar Jog, évi (42. évf.) 9. szám *Adalékok a franchise fogalmának meghatározásához és a franchise szerződésekhez, Jogtudományi Közlöny, évi (50. évf.) 5-6. szám Reklámról, reklámjogról. Kereskedelmi Magazin, évi 1. szám *A magyar védjegyjog kialakulása és fejlődésének főbb állomásai. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, évf A védjegyjog fejlődési tendenciái és aktuális kérdései a piacgazdaságban Kandidátusi értekezés, *Reklámjogunk néhány problémája a piacgazdaság viszonya között. Kereskedelmi Szemle, évi 4. szám 36. *Reklámjogunk helyzete és perspektívái. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica (8. évf.) *A know-how jogi megközelítésének egyes elméleti kérdései. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica (7. évf.) *A know-how jogvédelme szerződés alapján. In: Emlékkönyv Novotni Zoltán munkásságáról. Miskolc, *Az innováció jogi szabályrendszere - az innovatív társulások elméleti és gyakorlati kérdései (szerzőtárs: Kenderes György). Jogtudományi Közlöny, évi (41. évf.) 3. szám 40. *Hivatásra nevelés a jogi felsőoktatásban. Felsőoktatási Szemle évi 7-8. szám 41. *Az állami tulajdonjog elméleti problémái napjainkban. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica1985. (1. évf.)

3 I/3. TANKÖNYVEK, JEGYZETEK, TANSEGÉDLETEK 42. Csécsy Fézer Hajnal Károlyi Petkó Törő: A kereskedelmi ügyletek joga, Debrecen, 2012, ISBN VIII/1-11. fejezet A szellemi tulajdon jogi kérdései. E-learning tananyag, 86. oldal, Miskolc, Csécsy Andrea Csécsy György Szikora Veronika: (Polgári jog I.) Polgári jogi alapfogalmak, Személyek joga, Dologi jog BSc hallgatók számára c. egyetemi jegyzet (szerk. Szikora Veronika - Csécsy György), lektor: Prugberger Tamás, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári jogi Tanszékének kiadványa, Center Print Nyomda, Debrecen, (ISBN ) I. Rész Polgári jogi alapfogalmak I- VII. fejezetek; II/4. Rész Személyek joga: IV. fejezet Szellemi alkotások joga. 45. *Csécsy Andrea Csécsy György Szikora Veronika: Kötelmi jogi alapok (Polgári jog II.) BSc hallgatók számára (szerk. Csécsy György Szikora Veronika) c. egyetemi jegyzet, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Center Print Nyomda, Debrecen, I. Rész A kötelmi jog általános szabályai [I. (1.2.1.), V., VI. fejezet] 12., és III. Rész: Egyes szerződéstípusok (I-XIII. fejezet) *A szellemi alkotások joga (egyetemi jegyzet) Novotni Kiadó, Miskolc, 2007, 4. (átdolgozott) kiadás, 272 oldal ISBN *Csécsy-Fézer-Károlyi-Petkó-Törő: A gazdasági szféra ügyletei c. egyetemi jegyzet Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007, VIII./1-11.: Vállalkozási szerződés Szerződési alaptípusok (szerk. Bíró György) XI. fejezet. A vállalkozási szerződés, Novotni Kiadó Miskolc, *A szellemi alkotások joga, egyetemi tankönyv, Novotni Kiadó, Miskolc, (átdolgozott) kiadás, 235. oldal 50. *A szellemi alkotások joga, egyetemi tankönyv, Novotni Kiadó, Miskolc, (átdolgozott) kiadás, 227. oldal 51. Tansegédlet az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak gyámságát ellátó személyek képzéséhez, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, *Jogi ismeretek. Általános ismeretek és polgári jog közgazdász hallgatók számára (egyetemi tankönyv) Novotni Kiadó, Miskolc, oldal 53. *A szellemi alkotások joga (egyetemi tankönyv) Novotni Kiadó, Miskolc, 1998, 1. kiadás, 213 oldal 54. Iparjogvédelem (egyetemi jegyzet, Novotni Kiadó, Miskolc,, 1997, 176. oldal 55. *Bíró-Csécsy-Fazekas-Harsányi-Miskolczi-Ujváriné: Magyar Polgári jog. Szerződéstípusok (egyetemi jegyzet) XV-XVI. fejezetek. Vállalkozási, speciális vállalkozási szerződések c. rész, Novotni Kiadó Miskolc, Polgári jog közgazdász hallgatók számára (Egyetemi jegyzet) Novotni Kiadó, Miskolc, oldal 57. A manager gazdasági jogi ismeretei Bíró Györggyel, Novotni Zoltánnal és Szabó Ritával közösen összeállított tananyag, Miskolc, oldal 58. Jogi ismeretek. A gazdálkodó szervezetek szerződései (egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetemi Kiadó oldal 59. Magyar Polgári Jog. Kötelmi jog. Különös rész (A vállalkozásról szóló fejezet) (szerk.: Novotni Zoltán). Tankönyvkiadó, Budapest, Mezőgazdasági termelőszövetkezeti iratminták (szerk.: Novotni Zoltán). Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, Szellemi alkotások joga. Kiegészítő jegyzet (szerzőtárs: Bíró György). Miskolc,

4 I/4. RECENZIÓK 62. Vida Sándor: Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata II Könyvismertetés, Jogtudományi Közlöny, évi (LXVI. évf.) 9. szám Tattay Levente: Védjegyekről vállalkozóknak KJK Bp Könyvismertetés, Magyar Jog, évi (42. évf.) 11. szám Védjegyekről vállalkozóknak (Tattay Levente könyvének ismertetése (Propaganda reklám évi 4. szám Id. Gazda István: Technológiatranszfer. Könyvismertetés, Magyar Jog, évi (41. évf.) 7. szám Vitaülés a gazdálkodó szervezetek aktuális problémáiról. (ismertetés) In: Magyar Jog 1984/ A Polgári Törvénykönyv Magyarázata. Jogtudományi Közlöny 1983/8. (recenzió) 68. A gazdasági munkaközösségek jogi problémái. In: Ténykutatás és elemzés. Miskolc, I/5. EGYÉB PUBLIKÁCIÓK 69. Tudományos munkásságot áttekintő összefoglalás (habilitációs dolgozat) Miskolc, Védjegyek és földrajzi árujelzők a mezőgazdaságban HBM Agrárkamara Debrecen A franchise szerződésekről. HBM Kamarai Hírlevél évi 10. szám Védjegyek a piacgazdaságban. HBM Kamarai Hírlevél évi 9. szám Az iparjogvédelem szerepe, funkciója a vállalkozásban. HBM Kamarai Hírlevél évi 8. szám 4. I/6. LEKTORI TEVÉKENYSÉG 74. Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában. Tanulmánykötet (25 szerzős). Szerk. Szikora Veronika (Lektorok: Csécsy György és Kecskés László), Center Print Nyomda, Debrecen (2009) (ISBN ) II. KÜLFÖLDÖN MEGJELENT ÉS HAZAI IDEGEN NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK II/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 75. Ohorona intellektuálnoj vlasztnosztyi v ugorszkomu pravi (monografija), Kijev, Logosz, oldal ISBN Pravocsinyi u szferi promiszlovoj vlasznosztyi v Ugorszkomu pravi ta problemi dogovoriv sodo nou-hau, In: Aktualni problemi civilnovo prava i civilnava processzu v Ukraini (Insztitut derzsavi i prava im. V. M. Koreckovo NAN Ukraini Kijev) 2005, Dejaki oszoblivosztyi ohoronyi promiszlovoj vlasznosztyi v Ugorsinyi v konszti garmonozaciji evropejszkovo zakonodavsztva (Promiszlova vlaszniszty v Ukraii: problemi pravovoj ohoronyi, Insztitut derzsavi i prava im. V. M. Koreckovo NAN Ukraini, Kijev ) (könyvrészlet) II/2. TANULMÁNYOK 78. *A szellemi alkotások jogának fogyasztóvédelmi aspektusai. In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2012 (szerk. Szalma József), Újvidék, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, ISBN Merchandising Contracts In: Zakonodavsztvo Ukraini. Problemi ta perszpektivi rozvitku, Kijev, 2009, (ISBN: )

5 80. Akkreditáció és minőségbiztosítás a magyar jogi felsőoktatásban (Problemi rozrobki naionalnih szisztem kvalifikacij v evropejszkomu rosztori visoj oszviti) Uzsgorod, 2007, Funkcionisanje prava zastite zastitnim znakova u uslovima trzisnim odnosa (Glasznyik, Novi-Sad) évi 10. szám Az Európai Unió közösségi védjegy rendszerének jellemzői (Problemi adaptacii visoj oszviti v Ukraini do evropejszki sztandartiv i prinzipiv bolonyszkovo processzu című nemzetközi konferencia) Tanulmánykötet Uzsgorod, 2004, Zastita potrosaca putem zastitnik znakova. Evolucija madarskog zakonodavstva. (Pravo teorija i praksa Novi-Sad, évi szám, ) 84. A védjegyek reklámfunkciója. Reklámjogi szabályozás EU-ban és Magyarországon (Matyeriali mizsdunarodnoj naukovoj konferencii, Snina október , Uzsgorod, 2003, ) 85. A védjegyjog jelentősége a piacgazdaságban (Matyeriali mizsdunarodnoj naukovoj konferencii, Snina március, Uzsgorod, 2003, ) 86. A magyar iparjogvédelmi rendszer sajátosságai (Kassai Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Actájában, Kosice, 2002.) 87. Die Ergebnisse Harmonisierung im ungarischen Zeichenrecht (Osteuropa Recht, Köln, (47. Jahrgang) 4. Heft Heterogenitet szisztema prava indusztriszke szvojine (megjelent Beogradban, a Glasznyik LXXIII. 61. szám ) 89. Innováció és iparjogvédelem az integrálódás folyamatában (Matyeriali mizsdunarodnoj naukovoj konferencii, Snina október, Uzsgorod, 2001, ) 90. Az Európai Unió és Magyarország védjegyjoga (Matyeriali mizsdunarodnoj naukovoj konferencii, Snina március, Uzsgorod, 2001, ) 5

6 III. ELŐADÁSOK III/1. HAZAI ELŐADÁSOK 1. Földrajzi árujelzők és hungarikumok (Ukrán-magyar nemzetközi konferencia, DE ÁJK, Debrecen, május 24.) 2. Fogyasztóvédelem a szellemi alkotások jogában ( Fogyasztóvédelem és szellemi tulajdonvédelem a magyar és az ukrán polgári jogban Konferencia, Debrecen, május 13.) 3. Élelmiszerek megjelölése földrajzi árujelzők és védjegyek (Élelmiszer-konferencia, Debrecen, február 5.) 4. Az iparjogvédelmi szerződések kodifikációs lehetőségei (Jubileumi Konferencia, Győr, szeptember ) 5. A szellemi alkotások jogának atipikus szerződései és az új Ptk (Polgári jogi oktatók találkozója c. konferencia, Miskolc, június 1.) 6. Fogyasztóvédelem a védjegyjogban (A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban c. nemzetközi konferencia, Debrecen, május 18.) 7. A merchandising, mint sajátos jogi és gazdasági jelenség (MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Állam- és Jogtudományi Szekciója szervezésében, Az európai jog fejlődési tendenciái a jogalkotásban és a jogalkalmazásban c. konferencia, Nyíregyháza, május 26.) 8. Az orvos-beteg viszony és az orvosi felelősség jogi kérdései (konferencia, Debrecen, Igazságügyi Orvostani Intézet) április Iparjogvédelem Novotni professzor szemszögéből (Novotni emlékülés Miskolc, november 28.) 10. A magyar reklámjogi szabályozás fejlődése (Reklámjogi konferencia Miskolc, március 21.) 11. A magyar iparjogvédelmi intézmények funkciói a piacgazdaságban (Nemzetközi iparjogvédelmi konferencia Debrecen, április 26.) 12. A tanúsító védjegyek jelentősége a fogyasztók tájékoztatásában (A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata c. Környezetvédelmi konferencia Debrecen április 12.) 13. Az iparjogvédelem heterogenitása (Habilitációs előadás, Miskolc, február 22.) 14. Az Európai Unió védjegyjogáról (Jean Monnet professzorok találkozója, bemutatkozása. Miskolc, június 23.) 15. A védjegyjog felértékelődése a piacgazdaságban (A Miskolci Egyetem 50. évfordulójára rendezett emlékülés, Miskolc, szeptember 9.) 16. Védjegyek és márkanevek a piacgazdaságban (Ady Endre Akadémia Alapítvány által szervezett nemzetközi konferencia, Debrecen, augusztus 17.) 17. A védjegyjogi jogharmonizáció és annak eredményei egyes európai országokban (POT Konferencia, Miskolc, május 28.) 18. Védjegyek és földrajzi árujelzők a mezőgazdaságban (HBM Agrárkamara, Farmer Expo Debrecen augusztus 19.) 19. Az üzleti élet néhány speciális szerződése (Egri Tanárképző Főiskola, április 19.) 20. Innováció és iparjogvédelem a vállalkozásban (Dunaújvárosi Főiskola, november 16.) III/2. KÜLFÖLDI ELŐADÁSOK 21. A földrajzi árujelzők oltalmának aktuális kérdései (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának és az Universita Pavla Jozefa Safárika Pravnická Fakulta (Pavol Jozef Ŝafárik University, Faculty of Law) közös szervezésű konferenciája, december 3., Kassa, Szlovákia) 22. A szellemi alkotások jogának fogyasztóvédelmi aspektusai (Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2012 tudományos tanácskozás, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, november 24., Újvidék, Szerbia) 6

7 23. A formatervezési mintaoltalom elvi kérdései (VI. International Scientific Conference of Young Scientists European Law Education and Science, Ungvár (Ukrajna) október ) 24. Az oktatók tudományos munkájának értékelése a magyar jogi felsőoktatásban ( Innovations in the Educational Process of Schools for Higher Education: International and National Experience nemzetközi konferencia, Snina (Szlovákia) november 8.) 25. Akkreditáció és minőségbiztosítás a magyar jogi felsőoktatásban (Problemi rozrobki naionalnih szisztem kvalifikacij v evropejszkomu rosztori visoj oszviti című nemzetközi konferencia, Snina (Szlovákia), október ) 26. Uniós hatások a jogi felsőoktatás akkreditációja körében (Problemi adaptacii visoj oszviti v Ukraini do evropejszkih sztandartiv i prinzipiv bolonyszkovo processzu című nemzetközi konferencia, Snina (Szlovákia) április 14.) 27. Az Európai Unió közösségi védjegy rendszerének jellemzői (Teorija i praktika peherodu do rinku című nemzetközi konferencia Snina (Szlovákia) március 25.) 28. Hivatásra nevelés a jogi felsőoktatásban (Problemi adaptacii visoj oszviti v Ukraini do evropejszkih sztandartiv i prinzipiv bolonyszkovo processzu című nemzetközi konferencia, Snina (Szlovákia) november 26.) 29. A védjegyjog szerepe, jelentősége a piacgazdaságban (Teorija i praktika perehodu do rinku c. Nemzetközi konferencia Snina (Szlovákia) március 13.) 30. A szellemi tulajdon aktuális kérdései az EU csatlakozás küszöbén (Kijev (Ukrajna) szeptember 26.) 31. A magyar jogi felsőoktatás helyzete és problémái (Uzsgorod (Ukrajna) szeptember 29.) 32. A védjegyek reklámfunkciója. Reklámjogi szabályozás az EU-ban és Magyarországon (Teorija i praktika perehodu do rinku c. Nemzetközi konferencia Snina (Szlovákia) október 17.) 33. Innováció és iparjogvédelem az integrálódás folyamatában (Teorija i praktika perehodu do rinku c. Nemzetközi konferencia Snina (Szlovákia) október 17.) 34. A fogyasztóvédelem szerepe a védjegyjogi szabályozásban (Nemzetközi természetjogi konferencia, Kopaonik (Szerbia) december 17.) 35. Az Európai Unió és Magyarország védjegyjoga (Teorija i praktika perehodu do rinku c. Nemzetközi konferencia, Snina (Szlovákia) március 28.) 36. A magyar iparjogvédelmi rendszer sajátosságai (Újvidéki Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezett konferencia, december 9.) 37. A szellemi alkotások joga és a Ptk. kodifikációja (Kassai Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezett konferencia, november 22.) 38. Le droit civil hongrois après le changement de système politique et economique de 1989 (Groningeni Egyetem Jogtudományi Kar, Groningen június 12. Le changement de systeme juridique en Hongrie Katolikus Egyetem Lyon, július 8.) 7

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

I. A PROJEKT HELYSZÍNE

I. A PROJEKT HELYSZÍNE BESZÁMOLÓ Az osztrák és német társasági jog intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése (OTKA K 68628 sz.) Témavezető: Szikora Veronika A kutatás előrehaladása a tervezettnek megfelelt

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRJAZ. Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi Egyetemi Docens Félállású oktató szobaszám: telefon:

SZAKMAI ÉLETRJAZ. Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi Egyetemi Docens Félállású oktató szobaszám: telefon: SZAKMAI ÉLETRJAZ Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi Egyetemi Docens Félállású oktató szobaszám: telefon: e-mail: harsanyi.gyongyi@kre.hu Tudományos minősítés PhD 2012 Állam- és jogtudományok Summa

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának A magyar állam- és jogrendszer, jogtudomány továbbfejlesztése, különös tekintettel az európai jogfejlődési tendenciákra c. doktori programjának módosított

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Név: Dr. Gellén Klára Beosztás: egyetemi docens Tudományos fokozat: Ph.D. Tudományos és szakmai önéletrajz 1. Iskolák, tudományos fokozat - 2007 Ph.D fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel. A

Részletesebben

Dr. Vadál Ildikó publikációs jegyzéke

Dr. Vadál Ildikó publikációs jegyzéke Dr. Vadál Ildikó publikációs jegyzéke Könyv, könyvfejezet, országos szaklapban megjelent tanulmány: - A közigazgatási jog kodifikációja. Stabil kormányzás, változó közigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, Bp-Pécs,

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke 1) Az alkotmányjog helye a jogrendszerben; Dolgozatok az államjog témakörébôl, Budapest, 1983. 15-39. pp. 2) Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Fézer Tamás

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Fézer Tamás PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Fézer Tamás Könyv, monográfia 1. Kártérítési jog, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2010. (311p) 2. Az erkölcsi károk megtérítése de lege lata, de lege ferenda, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

ad.) Publikációk jegyzéke Dr. Erdős Éva 2012. 04. 26. Önálló kiadványok, könyvrészletek:

ad.) Publikációk jegyzéke Dr. Erdős Éva 2012. 04. 26. Önálló kiadványok, könyvrészletek: 1 ad.) Publikációk jegyzéke Dr. Erdős Éva 2012. 04. 26. Önálló kiadványok, könyvrészletek: 1. Erdős Éva: Szakirodalom-gyűjtemény a pénzügyek jogához Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 1-191. o. 2. A vegyesvállalatok

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA SZERVEZÉSÉBEN. 2013. JÚNIUS 14-15. SZÉCHENYI

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár Tudományos minősítés: 1993 Állam- és Jogtudomány Kandidátusa 1998 PhD (az 1993. évi kandidátusi oklevél alapján) 1999 dr.

Részletesebben

német tárgyalási szint, angol társalgási szint, orosz alapfok

német tárgyalási szint, angol társalgási szint, orosz alapfok Név: Prof.Dr. Nochta Tibor Születési hely: Mór Születési idő: 1958. július 13. Családi állapot: nős, feleség: Dr. Simon Andrea bíró gyermekek: Lilian; Márton; András Elérhetőségek: Lakcím: H-7635 Pécs,

Részletesebben

A változó jogi környezet új kihívásai P R O G R A M

A változó jogi környezet új kihívásai P R O G R A M A változó jogi környezet új kihívásai című konferencia előzetes P R O G R A M 2014. november 20-21. Hotel DIVINUS*****, Debrecen 2014. november 20. csütörtök 10.00-11.00 Regisztráció, reggeli kávé és sütemény

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Dr. Klein Tamás SZAKMAI ÉLETRAJZ. tanársegéd Szoba: épület, T/21. szoba. Tel: cím: Tudományos minősítés: -

Dr. Klein Tamás SZAKMAI ÉLETRAJZ. tanársegéd Szoba: épület, T/21. szoba. Tel:  cím: Tudományos minősítés: - SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Klein Tamás tanársegéd Szoba: épület, T/21. szoba Tel: Email cím: klein.tamas@kre.hu Tudományos minősítés: - Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2004 2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

2008-ban még fenntartott szabadalmak száma: 53 db, új bejelentés: 5db

2008-ban még fenntartott szabadalmak száma: 53 db, új bejelentés: 5db A szellemi vagyon védelme és szerepe az oktatásban a Miskolci Egyetemen Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. 1 A Miskolci Egyetem oktatói-kutatói kutatói

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS )

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS ) 1. Kari Felvételi Bizottság ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS 2018.09.26.) szavazati joggal rendelkező tanácskozási jogú tag kari HÖK Kántor Kinga kari HÖK képviselő Prof. Dr. Sáry

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató Szoba: A épület, szobaszám: 5/c Tel: Email cím: miskolczi.bodnar.peter@kre.hu 2016. 09.04. (2016. 03.04.,

Részletesebben

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens 1. Barbárság vagy Germánság? Árucsere Európa hajnalán, Gondolat, Budapest 2011, 300 p. ISBN: 9789636933579 megjelenés alatt 2. Az írástudatlanok váltóképessége

Részletesebben

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens. A/ Monográfia és tanulmányok idegen nyelven

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens. A/ Monográfia és tanulmányok idegen nyelven Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens A/ Monográfia és tanulmányok idegen nyelven 1. Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán, Dignitas Iuris, Debreceni Iskola IX., Gondolat,

Részletesebben

Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília

Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília 2013. Publikációs lista List of Publications Referált publikációk Referred publications 1. Sitkuné Görömbei Cecília: How to teach the

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK 2017.

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK 2017. ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK 2017. Tanulmányi Bizottság szavazati rendelkező joggal oktató szavazati joggal rendelkező hallgató Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens, általános és tanulmányi

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS SZÜKSÉGESSÉGE TEKINTETTEL A NEMZETKÖZI TRENDEKRE TÉMÁJÚ F 043352 SZÁMÚ OTKA KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásunk kezdetén 2003-ban szükségesnek

Részletesebben

ÖSSZES KÖZLEMÉNY JEGYZÉKE IDÉZETTSÉGGEL Dr. Fézer Tamás

ÖSSZES KÖZLEMÉNY JEGYZÉKE IDÉZETTSÉGGEL Dr. Fézer Tamás ÖSSZES KÖZLEMÉNY JEGYZÉKE IDÉZETTSÉGGEL Dr. Fézer Tamás Könyv, monográfia 1. A nem vagyoni (erkölcsi) sérelmek megítélése a polgári jogban, HVG Orac, Budapest, 2011. (388p) ISBN 978-963-258-137-8 2. Kártérítési

Részletesebben

A szellemi alkotások jogának fogyasztóvédelmi aspektusai

A szellemi alkotások jogának fogyasztóvédelmi aspektusai Dr. Csécsy György A szellemi alkotások jogának fogyasztóvédelmi aspektusai A fogyasztóvédelmi szabályozás alapjai A fogyasztóvédelem napjainkban meglehetősen felkapott és divatos témává vált mind a jogirodalom,

Részletesebben

Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI)

Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI) Kállai Ernő Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI) Osztály: Romakutatások Osztálya Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: kallai.erno@tk.mta.hu Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5224 Épület: T (Emelet,

Részletesebben

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven a) Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet 1. Hegedős Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció címe: A vitás

Részletesebben

KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE. Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek

KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE. Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek 1. KISS GYÖRGY: A piac és az emberi tényező. Budapest, 1995, Balassi Kiadó 1) DUDÁS KATALIN: Önfoglalkoztató

Részletesebben

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák)

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák) Az Igazságügyi Minisztérium a Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében a 2016/2017. tanévben a következő oktatói hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven: Monográfia: 1. Hegedűs Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében.

Részletesebben

ÖSSZES KÖZLEMÉNY JEGYZÉKE IDÉZETTSÉGGEL Dr. Fézer Tamás

ÖSSZES KÖZLEMÉNY JEGYZÉKE IDÉZETTSÉGGEL Dr. Fézer Tamás ÖSSZES KÖZLEMÉNY JEGYZÉKE IDÉZETTSÉGGEL Dr. Fézer Tamás Könyv, monográfia 1. A nem vagyoni (erkölcsi) sérelmek megítélése a polgári jogban, HVG Orac, Budapest, 2011. 2. Kártérítési jog, Complex Jogi és

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója A tanszék főállású oktatói: Dr. Tóth J. Zoltán tszv. egy. docens Prof. Dr. Stipta István egy. tanár Dr. Antalóczy Péter

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

vezetői, gazdasági, feladatok, alkalmazottak koordinálása, teljes felelősség a megvalósított programokért

vezetői, gazdasági, feladatok, alkalmazottak koordinálása, teljes felelősség a megvalósított programokért Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Dr. Szűcs Lászlóné Dr. PhD. Cím(ek) Attila utca 59., 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy (Magyarország) Mobil +36 209292727 Fax(ok) +36 42475319 E-mail(ek)

Részletesebben

Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban

Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban Grad-Gyenge Anikó Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

Melléklet oktatási és publikációs tevékenységhez

Melléklet oktatási és publikációs tevékenységhez Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által közösen a fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2016/2017-es tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében

Részletesebben

Dr. Fábián FerencPh.D

Dr. Fábián FerencPh.D Dr. Fábián FerencPh.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

TANULMÁNYOK A GAZDASÁGTUDOMÁNY KÖRÉBŐL. Szerkesztőbizottság: Elnök: SZLÁVIK JÁNOS. Tagok:

TANULMÁNYOK A GAZDASÁGTUDOMÁNY KÖRÉBŐL. Szerkesztőbizottság: Elnök: SZLÁVIK JÁNOS. Tagok: PERIODICA OECONOMICA II. ÉVF., 2009. MÁJUS TANULMÁNYOK A GAZDASÁGTUDOMÁNY KÖRÉBŐL Szerkesztőbizottság: Elnök: SZLÁVIK JÁNOS Tagok: COLLINS, J. MARKHAM HOLLÓNÉ KACSÓ ERZSÉBET KÁDEK ISTVÁN KOVÁCS TIBOR PAPANEK

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze Dr. Jusztinger János egyetemi adjunktus Római Jogi Tanszék

A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze Dr. Jusztinger János egyetemi adjunktus Római Jogi Tanszék A vételár mint az adásvételi szerződés lényeges alkatrésze AJSZLO4801 - Kredit 2 Félévi óraszám 30 Létszám - A kurzus az adásvételi szerződés egyik lényeges eleméről, a vételárról kíván részletes áttekintést

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A DOSz tudományos rendezvényei és a DOSz tudományos osztályainak tehetséggondozó programjai. Megvalósult szakmai tevékenységek:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A DOSz tudományos rendezvényei és a DOSz tudományos osztályainak tehetséggondozó programjai. Megvalósult szakmai tevékenységek: SZAKMAI BESZÁMOLÓ A DOSz tudományos rendezvényei és a DOSz tudományos osztályainak tehetséggondozó programjai Megvalósult szakmai tevékenységek: Tevékenység/Feladat megnevezése Tevékenység/Feladat időpontja

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG IRÁNYELVEI AZ AKADÉMIAI DOKTORI CÍM HABITUS VIZSGÁLATÁNÁL A TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNY SZÁMBAVÉTELÉRE

AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG IRÁNYELVEI AZ AKADÉMIAI DOKTORI CÍM HABITUS VIZSGÁLATÁNÁL A TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNY SZÁMBAVÉTELÉRE TÉT XVII. évf. 2003 1 Konferencia beszámoló 221 AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG IRÁNYELVEI AZ AKADÉMIAI DOKTORI CÍM HABITUS VIZSGÁLATÁNÁL A TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNY SZÁMBAVÉTELÉRE A Bizottság tagjaihoz

Részletesebben

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008.

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008. Publikációs Jegyzék 6. Publikációk 6.1. Idegen nyelvű i. The Hungarian Debtor List and Its Problems. in Studia Iuridica Caroliensia 2., KRE-ÁJK 2007. http://www.kre.hu/ajkfiles/sic_2.pdf ii. The Place

Részletesebben

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Az ELTE szabályzata a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Varga Attila Pályázati és Innovációs Központ Tudás- és Technológiatranszfer Iroda varga.attila@rekthiv.elte.hu A szellemi tulajdon

Részletesebben

Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás)

Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás) Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás) I.) Önálló könyv, könyvfejezet - Kapa M: Hitelezővédelem a bírósági végrehajtásban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2006. [192 p.] ISBN 963 7296 71 9 - Kapa M: Ha

Részletesebben

V. számú melléklet: Ajánlott szakirodalom. Balogh Eszter: A munkaügyi viták alternatív megoldásai. Szociológiai Szemle, 2002/1:

V. számú melléklet: Ajánlott szakirodalom. Balogh Eszter: A munkaügyi viták alternatív megoldásai. Szociológiai Szemle, 2002/1: V. számú melléklet: Ajánlott szakirodalom Kollektív munkaügyi viták Balogh Eszter: A munkaügyi viták alternatív megoldásai. Szociológiai Szemle, 2002/1: 68-76. Barthelt Sándor: A munkaügyi vita fogalma,

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

TANULMÁNYOK nappali tagozatos PhD hallgató Debreceni Egyetem Marton Géza Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola

TANULMÁNYOK nappali tagozatos PhD hallgató Debreceni Egyetem Marton Géza Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola EUROPASS ÖNELETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK Név dr. Zákány Judit PhD E-mail zakany.judit@gmail.com Születési dátum 1985. 09. 19. TANULMÁNYOK 2009-2012 nappali tagozatos PhD hallgató Debreceni Egyetem Marton Géza

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után) Adorján Lívia, Anka Tibor Aradi Frigyes et al. Asztalos László Asztalos László Öröklési eljárások / Adorján Lívia, Anka Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 392 p. : ill. ; 20 cm Tárgy: öröklési jog *

Részletesebben

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Hétfő, 18.30 20.00 / 307 Nappali Kontakt óra AJSZNO42601 SZVN98601 - - Kredit 4 2 Félévi óraszám 30 30 Létszám 20 Szemeszter

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Sándor István egyetemi docens Szakmai tevékenység: 2002 : KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Tanszék, 2002-től oktató, 2004 2012 között tanszékvezető egyetemi docens, 2012-től

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában Dr. Walter Katalin TTI története 2005 Innovációs törvény Magyarországon = Felsőoktatási intézmények megszerezhetik

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A Megyeháza Nyíregyházi Főiskola 2006. szeptember 22-23.

N Y Í R E G Y H Á Z A Megyeháza Nyíregyházi Főiskola 2006. szeptember 22-23. M E G H Í V Ó MGYR TUDOMÁNYOS KDÉMI SZBOLCS-SZTMÁR-BEREG MEGYEI TUDOMÁNYOS TESTÜLETE ÉS MGYR PROFESSZOROK VILÁGTNÁCS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL MEGRENDEZI XV. KÖZGYŰLÉSSEL EGYBEKÖTÖTT TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉT N Y Í R E

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Nyilas Anna Személyes adatok, elérhetőség Születési hely, idő: Debrecen, 1982. július 13. Telefon: 52/512-700/77114 E-mail: nyilas.anna@law.unideb.hu Betöltött munkakörök 2012 -

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

2017 évi tevékenységi beszámoló

2017 évi tevékenységi beszámoló 2017 évi tevékenységi beszámoló Publikációk 2016-os beszámolóból kimaradt anyagok Bodó Julianna 2016 Migráció és fejlődés napjaink székelyföldi társadalmában. In: Biró A. Zoltán Bodó Julianna (szerk.):

Részletesebben

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Egri I. (1991): Üzletkötők kézikönyve. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza ISBN: 963 7988 25 2.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

2017 évi tevékenységi beszámoló

2017 évi tevékenységi beszámoló 2017 évi tevékenységi beszámoló Publikációk 2016-os beszámolóból kimaradt anyagok Biró A. Zoltán, Biró Z. Zoltán, Bogyor Izabella, Gergely Orsolya, Ozsváth-Berényi Hajnal, Székely Kinga Katalin 2016 Közösségi

Részletesebben

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek Dr. Kormány Gyula professor emeritus publikációi Könyvek 1. Kazincbarcika földrajza /társszerző/ (1980): Miskolc, pp. 289-311. 2. A Rétköz földrajzi képe. Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright

Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright 08092 1. atalin A megyei szakigazgatási szervek irányító tevékenységével kapcsolatos problémák ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS 11: pp. 996-1006. (1976) 2. Tarnai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

Tartalomjegyzék. Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK Tartalomjegyzék Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK KOCSIS KÁROLY AZ MTA ÉS A HATÁRON TÚLI MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KAPCSOLATA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VAJDASÁGRA...... 7 MEZEY BARNA A BIRTOKRÓL

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bicsák Zsanett Ágnes Neptun kód: G8MOPW Doktori Iskola: Humán Tudományok Doktori Iskola Iktatószám: Tételszám: Tárgy: DEENKÉTK/314/2014. PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Pedagógusjelöltek értékstruktúrájának és erkölcsi értékfogalmaik szilárdságának néhány sajátossága egy vizsgálat tükrében. A BGYTF 1993-as oktatói pályázatán II. helyezést

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

feladat felelős beszámoló

feladat felelős beszámoló Beszámoló a 2015/16-os tanév feladatainak teljesítéséről a Turizmus és Földrajztudományi Intézetben I. Oktatás, kutatás, képzés feladat beszámoló 1. A beiskolázási rendszer fejlesztése, a képzés népszerűsítése

Részletesebben

Dr. Sipos László megyei főügyész-helyettes főiskolai docens. szakmai önéletrajza

Dr. Sipos László megyei főügyész-helyettes főiskolai docens. szakmai önéletrajza Dr. Sipos László megyei főügyész-helyettes főiskolai docens szakmai önéletrajza Személyes adatok: Név: DR. SIPOS LÁSZLÓ Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1960. június 14. Munkahely neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben