Melléklet a /2009/05. számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet a 11.924/2009/05. számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK"

Átírás

1

2

3 Melléklet a /2009/05. számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2009. (II.16.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közfoglalkoztatási tervéről A Közgyűlés 1.) a Közfoglalkoztatási tervvel egyetért és a mellékelt Közfoglalkoztatási tervet elfogadja. A határozatot kapják : 1.) A Közgyűlés tagjai 2.) A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3.) Irattár 3

4 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem keresett szakképzetséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerő-piacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma, akik, egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elő. Szociológiai kutatások bizonyítják, hogy a tartósan munkanélküli személy társas-társadalmi kapcsolatai beszűkülnek, önértékelése romlik, gyakran mentális problémákkal küzd. A munkanélküliség kezelésére számos aktív és passzív eszköz áll rendelkezésre. A célja ezen eszközöknek, a munkanélküliség csökkentése, a káros hatások minimalizálása, a munkanélküli személyek aktivitásának növelése. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) évi módosítása tartalmazza és vezeti be az önkormányzatok feladataként a foglalkoztatás megszervezését, s ezzel együtt a szociális szolgáltatóval történő együttműködést (beilleszkedési program). Az elmúlt év végén elfogadott Út a munkához program célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. Fontos alapelvek aki képes dolgozni, az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez, a minimum szintű ellátást biztosítani szükséges az arra rászorulóknak, együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelősség, E program szociális és foglalkoztatási törvények, valamint végrehajtási rendeleteik módosításait eredményezte. Az aktív korú, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek ellátórendszere évtől differenciálódik, a települési önkormányzatok és a munkaügyi kirendeltségek szorosabb együttműködése, közcélú munka megszervezése, közfoglalkoztatási terv készítése szükséges. Ezzel párhuzamosan a települési önkormányzatok és a munkaügyi kirendeltségek megállapodást kötnek feladataik koordinálására és az eljárási gyakorlat szabályaira. A közfoglalkoztatási terv készítése a települési önkormányzatok feladata. A terv egyéves időtartamra szól, amelyben az önkormányzatok negyedéves ütemezésben meghatározzák azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét és a megvalósításhoz szükséges költségeket. A közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez a munkaügyi központ kirendeltsége összefoglaló adatokat, információkat szolgáltat, előrejelzéseket készít az 4

5 álláskeresési ellátást kimerítő, vagy a már tartósan álláskeresők és várhatóan aktív korúak ellátására jogosult a évben álláskeresőként nyilvántartott rendszeres szociális segélyben részesülő személyek létszáma és iskolai végzettség, szakképzettség szerinti várható összetételéről A közfoglalkoztatás formái A közfoglalkoztatási terv készítéséhez szükséges a fogalmak pontos meghatározása. A közfoglalkoztatás keretében a közfeladatok ellátása közcélú munka, közhasznú munka és közmunka formájában végezhető Közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről jogszabály alapján a helyi önkormányzat gondoskodik (Szt. 36. (2) bek.). A közcélú munka megszervezését a települési önkormányzat társulás vagy más szervezet, pl.: az önkormányzat által alapított közhasznú társaság útján is végezheti től közcélú munkavégzésre határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni legalább évi 90 munkanap munkavégzési időtartammal. A munkaszerződésben legalább hatórás napi munkaidőt kell meghatározni, valamint azt, hogy a munkaszerződés közcélú munkavégzésre jött létre. Közcélú munka keretében az Szt.-ben meghatározott, az alábbiakban felsorolt személyek foglalkoztathatók: az az álláskeresőként nyilvántartott aktív korúak ellátására jogosult személy, aki elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, az a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, aki kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább egy évig a munkaügyi központ kirendeltségével, illetve kirendeltség és szolgáltató központjával együttműködött, az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, és a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központ kirendeltségével, illetve kirendeltség és szolgáltató központjával legalább három hónapig együttműködött, az a személy, aki a folyamatban levő közcélú foglalkoztatás ideje alatt álláskeresési ellátásra szerzett jogosultságot, a közcélú munkavégzésre kötött határozott idejű munkaszerződés befejező napjáig foglalkoztatható. Ha a közcélú munkavégzés ideje alatt a munkavállaló lakcíme lakcímbejelentés alapján megváltozik, határozott idejű munkaviszonya akkor is megszűnik, ha részére az aktív korúak ellátása megállapítására más jegyző válik illetékessé. Abban az 5

6 esetben, ha a régi és az új lakcím szerinti önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatokat együttműködési megállapodás vagy társulás keretében végzi, a munkaviszonyt nem kell megszüntetni a határozott idő lejárta előtt Közmunka: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, régiónként a regionális fejlesztési tanács helyi, térségi vagy országos célok megvalósításának elősegítésére 3 8 hónapos határozott időtartamú közmunkaprogram megvalósítására ír ki pályázatot, amelynek célja állami, vagy önkormányzati feladat ellátása. A közmunkaprogram keretében kizárólag álláskeresőket, elsősorban aktív korúak ellátására jogosult személyeket alkalmazhatnak a munkáltatók. (49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet) A benyújtott pályázatok elbírálását követően közmunkavégzés támogatásban részesülhetnek a központi költségvetési szervek, kisebbségi önkormányzatok és azok költségvetési szervei, a regionális, továbbá a megyei területfejlesztési tanácsok, valamint a települési önkormányzatok és azok jogi személyiséggel rendelkező társulásai, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott gazdálkodó szervezetek, és a közhasznú társaságok Közhasznú munka: a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetőleg a települést érintő feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása. Szabályait az évi IV. törvény 16/A. -a határozza meg, valamint a 6/1996. (VII.16.) MÜM rendelet a. A közhasznú társaságok, illetve nonprofit gazdasági társaságok abban az esetben részesülhetnek közhasznú munkavégzés támogatásban, ha a kirendeltség, illetve kirendeltség és szolgáltató központ által közvetített álláskereső foglalkoztatásra nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor. 2. Helyzetelemzés Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakónépessége január 1-én fő. Nyíregyháza, mint megyeszékhely kedvezőbb helyzetben van a megyéhez képest. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye a munkanélküliség nagyságát tekintve szinte a rendszerváltás óta a legrosszabb helyzetű megyék közé tartozott. 1. ábra : A munkanélküliség ráta (%) változása 2001 és 2008 között (novemberi adatok) Szabolcs-Szatmár-Bereg 9,6 9,1 8,4 9,5 10,3 13,6 14,7 17,5 Nyíregyháza 4,32 3,76 4,46 4,46 4,53 4,3 5,23 5,5 Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, KSH (A megyei adat esetében a harmadik negyedévre vonatkozik.) 6

7 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2002 az elmúlt időszak legkedvezőbb évének tekinthető a nyíregyházi munkanélküliségi adatokat tekintve, 2980 regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván, közülük 529 fő tartós munkanélküli végére kisebb ingadozások után a regisztrált álláskeresők száma 4260-ra, végére 4481-re, 365 napnál hosszabb ideje állástalanok száma 1177-re nőtt. A tartós munkanélküliek elhelyezkedési esélye igen alacsony, esetükben a munkanélküli státuszt leggyakrabban az inaktivitásba vonulás követi. 2. ábra : A munkanélküliség változása Nyíregyházán 2001 és 2008 között (novemberi adatok) nyilvántartottak száma napnál régebb óta nyilvántartottak száma rendszeres szociális segélyben részesülők száma Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, Nyíregyháza MJV A lakosság szociális helyzetét tekintve elmondható, hogy 2008-ban fő részesült lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban 792 fő, rendszeres szociális segély pedig 1494 fő részére került folyósításra, közülük 234 fő közcélú foglalkozatásban vett részt. Önkormányzatunk kiemelt fontosságúnak tartja a segélyeken túlmenően biztosított szolgáltatások minőségi fejlesztését. Az Szt. alapján a munkanélküli személynek beilleszkedési programban kell részt vennie, amelyet a Human Net Alapítvány szervezeti keretében működtetett Városi Családsegítő Szolgálat biztosít év végén Önkormányzatunk - konzorciumot alkotva a Human-Net Alapítvánnyal, a Munkaügyi Központtal és a kistérségi együttműködést erősítve a nyírteleki Szociális Szolgáltató Központtal Ajtó Projekt címmel pályázatot nyert, amelynek elsődleges célja a szociális és a munkaügyi integráció, ahol az ügyfél, kliens nem vész el a rendszerben, hanem annak egyszerűsödése (kevésbé adminisztratív) révén az ügyfelekkel, kliensekkel történő együttműködés intenzitása és hatékonysága növekszik. Az Út a munkához programban is kitűzött cél a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek érdekében. 7

8 évi közfoglalkoztatás adatai A rendszeres szociális segélyben részesülők (1. számú mellékletben összefoglaló adatok) foglalkoztatását évek óta a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft végzi ban 1494 fő részesült e támogatási formában, közülük 1345 fő aktív korú nem foglalkoztatott személy, 107 fő egészségkárosodott és 42 fő támogatott álláskereső. Közfoglalkoztatásban összesen 571 fő vett részt, ebből 234 fő közcélú és 337 fő közhasznú és egyéb foglalkoztatási formában részesült. A felajánlott munkát 28 fő nem vállalta. A közcélú foglalkoztatás időtartama legkevesebb 30 nap volt, de az egybefüggően végzett foglalkoztatás a 12 hónapot nem haladhatta meg. A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-nél közcélú foglalkoztatásban eltöltött jogviszony nap volt, mely átlagosan 98 nap/fő átlag munkaviszonyban töltött napnak felel meg. 9 közhasznú program indult 2008-ban: Környezetvédelmi feladatok április július 31-ig. Belvízrendezési feladatok április július 31-ig. Szociális feladatok április július 31-ig. Egyéb foglalkoztatás március december 31-ig. Adminisztrációs foglalkoztatás március december 31-ig Parlagfű mentesítési feladatok július augusztus 31-ig Környezetvédelmi feladatok augusztus november 16-ig Környezetvédelmi feladatok szeptember november 30-ig Szociális feladatok augusztus december 15-ig Bér és járuléktámogatással évről áthúzódóan 12 fő foglalkoztatása történt az elmúlt évben, többségében felsőfokú végzettséggel. A költségek 50 %-át a Munkaügyi Központ biztosította évben a közcélú foglalkoztatásra Önkormányzatunk a költségvetési törvényben biztosított maximális összegű fedezet alapján Ft-t fordított( napi Ft/fő), míg közhasznú foglalkoztatásra az éves módosított előirányzat Ft volt. 4. Változások 2009-től évtől az aktív korú munkanélküli személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lesz az önkormányzati ellátásoknak. Mindez kifejeződik a törvény alcímében is Aktív korúak ellátása, amelynek szabályai sokkal jobban figyelembe veszik az egyéni élethelyzetet, képességeket, a munkára való ösztönzést. 8

9 Az ellátásra jogosultak közül: a munkavégzésbe bevonhatók: a) közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, b) pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni, A rendelkezésre állási támogatás (RÁT) összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2009-ben Ft). A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidő esetén nem lehet kevesebb a minimálbérnél. (Az OÉT megállapodás alapján: a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) január 1-étől havi forint, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört ellátók garantált bérminimuma gyakorlati időtől függetlenül január 1-jétől havi forint, július 1-jétől december 31-ig forint.) képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg őket. a munkavégzésre nem kötelesek: a) az egészségkárosodott személy, b) az aki 55. életévét betöltötte vagy c) 14 éven aluli kisgyermeket nevel- feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani. E három csoportba tartozó személyek rendszeres szociális segélyre jogosultak, számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás, ugyanakkor a segélyre jogosult személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban, (ebben az esetben a RÁT szabályokat kell rájuk alkalmazni). A rendszeres szociális segély összegnek számítási módjában nincs változás, továbbra is csak egy főnek jár egy családban, és összege a család jövedelmének és létszámának figyelembevételével kerül megállapításra a fogyasztási egységhez viszonyítva. A segély havi legmagasabb összege nem haladhatja meg a nettó minimálbér összegét (2009-ben Ft) évi tervezett foglalkoztatás A közfoglalkoztatás tervezéséhez egyrészt a jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők helyzetelemzését végeztük el, másrészt a Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltsége bocsátotta rendelkezésünkre a

10 évi statisztika alapján a közfoglalkoztatásba évben várhatóan bevonható személyekre vonatkozó adatokat. a) A Nyíregyháza Megyei Jogú Város rendelkezésére álló statisztikai adatok alapján 2008-ban 1494 fő részesült rendszeres szociális segélyben ben rendszeres szociális segélyre várhatóan 195 fő, képzésbe vagy munkavégzésbe bevonható személyek száma 1299 fő lesz jogosult. A 35 év alattiak száma 612 fő, év közötti 687 fő. Ez alapján a közfoglalkoztatásba bevonható személyek száma 687 fő, valamint azon személyek száma, akik 35 év alattiak és szakképzettséggel rendelkeznek. b) Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltsége adatai szerint évben közfoglalkoztatásba bevonható személyek száma a következőképpen alakul: 3.számú ábra: A évben közfoglalkoztatásba bevonható személyek várható létszáma Nincs szakképzettsége (fő) Szakképzett (fő) Összes (fő) Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak várható összesített létszáma Álláskeresési támogatás folyósítási idejét 2009-ben kimerítők száma Ellátásban nem részesülők közül azok, akiknek együttműködési ideje 2009-ben meghaladja az 1 évet 2008-ban rendszeres szociális segélyben részesülő személy 1 (Forrás: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Nyíregyháza 2009.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ számításai alapján 2009-ben 4705 fő jelenik meg Aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély vagy rendelkezésre állási támogatás) igénylése érdekében. A munkanélküliek számának növekedése egyértelműen előrejelezhető. Ez egyrészt a gazdasági változások, másrészt a jogszabályi változások következménye. Míg 2008-ban családonként 1 fő részesülhetett rendszeres szociális segélyben, amely szabály 2009-ben sem változott, addig a rendelkezési támogatásra jogosultak száma nincs korlátozva a családokban. Két nagy kihívásnak való megfelelésre kell az Önkormányzatnak felkészülnie: 1) Az ellátást igénylő közel 3000 ügyfél jogosultságát/jogosulatlanságát vizsgálni kell. Az előző évi adatokhoz viszonyítva így 2-szeres ügyfélforgalommal kell számolni. 2) Becsült adatok alapján a kérelmezők legalább 50 %-a munkavégzésbe bevonható, részükre közcélú munka megszervezése az Önkormányzat feladata. 1 Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ adatsorai közötti eltérés abból fakad, hogy a Munkaügyi Központ az együttműködést megszegő személyeket törli a nyilvántartásból; míg ugyanezen személyek az Önkormányzatnál csökkentett összegű támogatásra továbbra is jogosultak, tehát szerepelnek a nyilvántartásban 10

11 A közfoglalkoztatás megszervezését az Önkormányzat a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. közreműködésével biztosítja. A évi közfeladatok tervezését megelőzte egy felmérés, melyet a nyíregyházi önkormányzati intézmények, egyéb szervezetek, szolgáltatók körében végeztünk, milyen közfeladatokat tudnának részben, vagy egészen közcélú foglalkoztatás keretében ellátni. Ezen felül számbavettük a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-nél azokat a területeket is, ahol bővíteni szükséges, illetve bővíthető a közfoglalkoztatás keretében végezhető közterületi segédmunka, és egyéb szakipari munkák. A felmérésre összesen 57 intézmény jelzett vissza, megjelölve az intézménynél ellátandó feladatokat, munkaköröket, és az ehhez szükséges iskolai végzettséget. A visszajelzések, felmérések, valamint az előző év tapasztalatainak a figyelembevételével, alakítottuk ki a közcélú foglalkoztatási elképzeléseinket, amely igen sokrétű tevékenységeket ölel fel. A közfoglalkoztatásban részt vevő intézmények, szolgáltatók listáját a 9. sz. melléklet tartalmazza. Közcélú munkában elvégzendő feladatok: Zöldfelületek tisztántartása, parlagfű-irtás, járdák, parkolók takarítása, meglévő folyókák és vízelvezető burkolt, burkolatlan árkok takarítása, a felszíni csatornák és szivárgók takarítása, iszaptalanítása, illetve a kitakarított szakaszok folyamatos karbantartása az átereszek védő korlátainak festése, az elhelyezett gallyfogó rácsok takarítása, valamint az itt keletkező uszadék, szemét elszállítása. Az autópályát keresztező utak kezelésünkben lévő felüljáróinak töltésrézsű kaszálása, kerékpár utak kaszálása. Szintén tervezzük a közúti jelzőtáblák többszöri mosását, takarítását, valamint díszoszlopok festését. A téli időszakban, pedig január, február, november, december hónapokban a Kft. telephelyén zárt helyiségben a lakatosok által legyártott díszoszlopokat tudják festeni. Ezen munkálatok folyamatos és zökkenőmentes elvégzéséhez szükséges és elengedhetetlen, hogy a közfoglalkoztatás adta lehetőségeket maximálisan használjuk ki. A közcélú munkában elvégzendő tevékenységek javarészt fizikai jellegűek, különösebb szakképesítést nem igényelnek, így alkalmasak arra, hogy tömegével vonjunk be alacsonyabb iskolai végzettségűeket, de a szakképesítéssel, magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőknek is kínálunk változatos feladatokat, munkalehetőséget, főleg az önkormányzati intézményeknél, (szociális, oktatási, egészségügyi), civil szervezeteknél, szolgáltatóknál. Összesen évben átlag 500 fő közcélú foglalkoztatását tervezzük. (Tekintettel arra, hogy a jogszabály a közcélú munkára jogosult személy részére legalább évi 90 munkanapos foglalkoztatást ír kötelezően elő, mód nyílik újabb az adott évben 2 további alkalommal ugyanennyi személy foglalkoztatására.) Az éves terv elkészítésénél figyelembe vettük az elvégzendő feladatok mennyiségét, milyenségét, az évszakokat, az elmúlt években végzett munkák, betöltött 11

12 munkakörök tapasztalatait, így a létszám és feladat meghatározások valós számadatok alapján készültek el. A közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkafeladatokat, tevékenységeket és az ahhoz szükséges létszámütemezést a 4, 5, 6, 7, 8, mellékletek tartalmazzák. 6. A közfoglalkoztatás finanszírozására, rendelkezésre álló (szükséges) források, költségvetés A közfoglalkoztatás finanszírozása rendszere évtől megváltozik. A felső korlátos (előre meghatározott keret), napi fix összegű támogatás helyett az önkormányzatok a foglalkoztatás ténylegesen felmerült személyi kiadásainak (munkabérnek és közterheinek) 95%-át igényelhetik a központi költségvetésből (felső korlát nélkül), míg a fennmaradó 5% beépül a pénzbeli és természetbeni ellátások fedezetére biztosított lakosságszám arányos állami hozzájárulásba. Közcélú foglalkoztatás esetén a társadalombiztosítási járuléknak és a tételes egészségügyi hozzájárulásnak az 50%-át kell megfizetnie a munkaadónak. A dologi költségek fedezetét a törvény értelmében továbbra is az önkormányzatnak, illetve a foglalkoztatónak kell viselnie. A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidőben (8 órás) történő foglalkoztatás esetén január 01-től ,- Ft, illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget, és/vagy szakképzettséget, igénylő munkakört ellátók esetében a garantált bérminimum gyakorlati időtől függetlenül január 01-től havi ,- Ft július 1-jétől december 31-ig ,- forint. A költségek tervezésekor figyelembe vettük a minimálbér és garantált bérminimum változását, valamint a szakképesítést igénylő munkakörök arányát, ezért az éves statisztikai átlagban számított 500 főre ,- Ft/hó/fő átlagbérrel kalkuláltunk, éves időszakra teljes munkaidős foglalkoztatással. Ilyen nagyságú létszám foglalkoztatásához komoly kiszolgáló háttérre van szükség melynek költségeit, beterveztük saját erőként. Ide tartoznak az általános költségek, pl. a közfoglalkoztatás szervezésével, bonyolításával foglalkozó dolgozók költségei, egyéb költségek. A megnövekedett létszám miatt szükséges plusz létszám, egy fő adminisztrátor, egy fő ügyintéző valamint 4 fő munkavezető beállítása is. A nagy létszám zökkenőmentes koordinálása érdekében az egyes területek egymáshoz való kapcsolódását, információs rendszerét a 4. sz. melléklet szemlélteti. Szintén beterveztük a dologi költségeket, melyek a foglalkoztatásban résztvevők munkaruha, egyéni védőeszköz, munkaeszközök költségei, az elvégzett munkák során kitermelt anyagok hulladékok elszállításának, megsemmisítésének költségei, géphasználat, üzemanyag költségek. A feladatokhoz szükséges anyagköltségek (pl. festék, fűmag, vas, faanyagok.) stb. 12

13 Jelentős költséget tesz ki a dolgozók egyes munkaterületek közötti mozgatása is, melyet a Kft. két kisbuszával kívánunk megoldani, ezen kívül figyelembe vesszük a munkaterületek beosztásánál, a munkavállaló lakóhelyét is, ezzel mérsékelni kívánjuk az utazási, munkásszállítási költségeket. A megnövekedett feladatok szükségessé teszik legalább egy új kisteherautó, valamint fűkaszák vásárlását is. Foglalkoztatás pénzügyi forrásai: Közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összes költség Ft Közcélú foglalkoztatottak 500 fő Bérköltség + közterhek 50 %-a (TB.Madói,EHO) Általános költségek Mindösszesen költségek Központi költségvetésből Ft Munkaügyi Központ. tám. Ft Önkormányzati saját erő Ft A feladat ellátásához szükséges éves átlaglétszám, szakképzettség Megnevezés Férfi fő Nő fő Összesen fő 8. általános szakképesítés Középfokú Felsőfokú Összesen A közcélú foglalkoztatás mellett, egyéb regisztrált munkanélküliek részére is tervezünk Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú és egyéb foglalkoztatást, így a foglalkoztatási költségek ennek költségével növekednek: 13

14 Közhasznú és egyéb foglalkoztatás Megnevezés Közhasznú foglalkoztatottak 70 fő Bérköltség + közterhek (TB.Madói,EHO) Egyéb dologi költségek Általános költségek Mindösszesen költségek Összes költség Ft Központi költségvetésből Ft Munkaügyi Központ.tám. Ft Önkormányzati saját erő Ft Közfoglalkoztatás évi költsége mindösszesen: Ebből központi forrás várhatóan (közcélú) Munkaügyi Központtól várhatóan (közhasznú, egyéb) Önkormányzati sajáterő évre (amennyiben a létszámok a tervnek megfelelően alakulnak) Ft Ft Ft Ft 7. Várható eredmények: 500 illetve 1000 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség A munkanélküliség káros hatásai csökkennek A közfoglalkoztatásba bevont családok jövedelmi viszonyai javulnak Csökken a segélyezettek aránya 14

15 Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése (2008. évi adatok alapján) 1. számú melléklet Sorszám Megnevezés Rendszeres szociális segélyben részesülő (fő) Létszáma (a+b+c): a) 107 egészségkárosodott b) nem foglalkoztatott c) támogatott álláskereső 42 - Életkora: a) 35 évnél fiatalabb b) év közötti c) 55 évnél idősebb Neme: a) férfi b) nő Iskolai végzettsége: a) 8 ált. iskola alatti b) 8 általános c) szakmunkásképző vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezik d) gimnázium e) szakközépiskola 93 5 f) technikum 34 2 g) főiskola, egyetem Háztartás formája: a) családban élő b) egyedül élő Folyósított segély ,- átlagos összege (Ft/hó/fő) Konkrét munkafeladatok megnevezése, felsorolása (pl. köztisztasági, adminisztratív stb.) Közcélú foglalkoztatásban részt vett (fő) Közcélú foglalkoztatás Köztisztasági: Szemétgyűjtés, Útszegélyezés, Sepregetés, Illegális szemétlerakatok felszámolása, Hó eltakarítás Parlagfűirtás, kaszálás, Rendszeres Közcélú szociális foglalkoztatás segélyre kifizetett összeg (Ft/év) 15

16 Parkfenntartási tevékenység, Tereprendezés, Erdő takarítása, Szakmunkák: asztalos, lakatos, kőműves, festő, gépjármű vezetői munkák, stb. Adminisztrációs Szociális gondozási, egyéb kisegítő, például házi ápolás, idősgondozás családsegítés, a környezet gondozása, hajléktalanellátás, közművelődési feladatok, Intézményekben karbantartási, takarítási munkák stb Munkák teljesülése: Folyamatos I. negyedév Folyamatos II. negyedév Folyamatos III. negyedév Folyamatos IV. negyedév Foglalkoztatók köre (felsorolás) Foglalkoztatások átlagos időtartama (nap) Közcélú foglalkoztatás: a) tervezett összeg (saját forrással együtt) b) felhasznált összeg c) ebből saját forrás Kifizetett rendszeres szociális segély: a) központi forrásból b) helyi forrásból Folyamatos Nyírvv.Kft. Önkormányzati intézmények (Szociális, oktatási, egészségügyi, Non-profit civil szervezetek,)

17 17

18 2. számú melléklet Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése (2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján) Megnevezés Aktív korúak ellátására jogosultak (fő) Sorszám (Köz)foglalkoztatásba bevonhatók (fő) (Köz)foglalkoztatásba nem bevonhatók (fő) 1. Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma (a+b): 3579 a) rendszeres szociális segélyezettek összesen: ebből: egészségkárosodott életévét betöltötte éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem - tudják biztosítani b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók Foglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b): 3266 a) 35 évnél fiatalabb 1526 b) év közötti * Neme (a+b): 3266 a) férfi 1502 b) nő * Iskolai végzettsége: a) 8 ált. iskola alatti 47 b) 8 általános 946 c) szakmunkásképző vagy szakiskolai 1062 végzettséggel rendelkezik d) gimnázium 393 e) szakközépiskola 382 f) technikum 147 g) főiskola, egyetem * Háztartás formája: a) családban élő 2053 b) egyedül élő * Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma iskolai végzettségük szerint (a+b): Elsősorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak a) 8 ált. iskola alatti b) 8 általános 291 *A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével 18

19 3. számú melléklet Közfoglalkoztatási terv az évi III. törvény 37/A. (2) bekezdése alapján, a évi új szabályok szerint Megnevezés 1. Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti várható összetétele összesen (a+b): Sorszám Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak nemenkénti megoszlása (fő) férfi nő a) 35 évnél fiatalabb b) év közötti Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok: Közfeladatok megjelölése a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása Köztisztasági: Szemétgyűjtés, Útszegélyezés, Sepregetés, Illegális szemétlerakatok felszámolása, Hó eltakarítás Parlagfűirtás, kaszálás, Parkfenntartási tevékenység, Tereprendezés, Közterületi játszószerek, padok korlátok festése, javítása, Szökőkutak tisztítása, Csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, karbantartása Erdő takarítása, Szakmunkák: asztalos, lakatos, fényező-mázoló, kőműves, festő, gépjármű vezetői munkák, stb.). Adminisztrációs szociális gondozási, és egyéb kisegítő feladatok: például házi ápolás, idősgondozás Foglalkoztatás szervezése Finanszírozás összege Ft 19

20 ebédhordás, családsegítés, a környezet gondozása, hajléktalanellátás, Oktatási, közművelődési feladatok, Intézményekben karbantartási, takarítási munkák stb b) feladatok várható ütemezése I. negyedév Időjárási viszonyoktól függően Folyamatos II. negyedév III. negyedév IV. negyedév c) megjelölt munka szakképesítési szükséglete: a) 8 általános b) szakképesítés c) középiskola d) felsőfokú képesítés A 2. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám 4. Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetétele: a) 8 általános b) szakképesítés c) középiskola d) felsőfokú képesítés Időjárási viszonyoktól függően Folyamatos Időjárási viszonyoktól függően Folyamatos Időjárási viszonyoktól függően Folyamatos 5. Foglalkoztatás szervezésének módja: a) önkormányzat - b) önkormányzati társulás - c) e célra létrehozott szervezet - d) meglévő más szervezet Nyírvv.Kft 6. Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges forrás: a) önkormányzati b) központi költségvetés

Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve

Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő

Részletesebben

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Az Út a munkához program célja Az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésén döntött az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I.2-79/2009. Ea.: Csomor Ágnes/Gyurkovics Zoltán E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási terve

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve

Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve Tolmács község önállóan működő kistelepülés Nógrád megyében, az állandó lakosok száma 780 fő. A falu nyugodt hangulatát biztosítja, hogy nincs

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010.

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010. Pannonhalma Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervének módosítása 010. Pannonhalma, 010. június 1. Bagó Ferenc dr. Török Péter polgármester jegyző I. A közfoglalkoztatási terv módosítása Pannonhalma

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/589-1/2010/I. Ea.: Gyurkovics Zoltán E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II.

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

K I V O N A T. 24/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 24/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: lesenceistvand@vazsonykom.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-10/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-10/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-10/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2009. március 30. 7. napirend: Közfoglalkoztatási terv elfogadása.

Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2009. március 30. 7. napirend: Közfoglalkoztatási terv elfogadása. Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím : H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 96/257-529 E-mail: rabakecol@t-online.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

A település elhelyezkedése

A település elhelyezkedése R Á B A T A M Á S I Közfoglalkoztatási Terve 2010. Rábatamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2010 (II.15.) határozatával elfogadta / Szabó István / polgármester 1. A település jellemzői, helyzetelemzés

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

FELADATOK ÁTEKINTÉSE, JOGSZABÁLYI HÁTTERE

FELADATOK ÁTEKINTÉSE, JOGSZABÁLYI HÁTTERE Körösladány Város Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS Munkabérek, illetmények ) HAVI BÉR Minimálbér (483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum 483/2013. (XII.17.) HETI BÉR NAPI BÉR ÓRA BÉR 101.500

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 20. napirendi pont: Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Közfoglalkoztatás rendszere:

Közfoglalkoztatás rendszere: Közfoglalkoztatás rendszere: A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. március 30-i ülésére Tárgy: 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása Előadó Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai 2009. Hajdúszoboszló Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna FSZH Kutatási területek Makro elemzés 15 munkaügyi kirendeltség + munkatárs 40 önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 25/2000.(IV.25.) Kt. számú r e n d e l e t e a többször módosított 13/1999.(V.26.) Kt. számú, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Javaslat közérdekű önkéntes

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Aktív Passzív Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Bejelentkeztem a munkanélküli központban szóltam anyámnak Megfelelő állásajánlat Jogi értelmezés

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JAVASLAT. 2009. év január 1-től megnövekedett a települési önkormányzatok feladata és felelőssége a tartósan munka nélkül lévők foglalkoztatásában.

JAVASLAT. 2009. év január 1-től megnövekedett a települési önkormányzatok feladata és felelőssége a tartósan munka nélkül lévők foglalkoztatásában. 1 JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervének értékelésére és a 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására Tisztelt Közgyűlés! 2009. év január 1-től

Részletesebben

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Közfoglalkoztatott: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerint

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. Záradék: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közfoglalkoztatási Tervet a 13/2009.(02.09.) KT számú határozatával elfogadta.

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-7115/2010. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben