Melléklet a /2009/05. számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet a 11.924/2009/05. számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK"

Átírás

1

2

3 Melléklet a /2009/05. számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2009. (II.16.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közfoglalkoztatási tervéről A Közgyűlés 1.) a Közfoglalkoztatási tervvel egyetért és a mellékelt Közfoglalkoztatási tervet elfogadja. A határozatot kapják : 1.) A Közgyűlés tagjai 2.) A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3.) Irattár 3

4 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem keresett szakképzetséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerő-piacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma, akik, egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elő. Szociológiai kutatások bizonyítják, hogy a tartósan munkanélküli személy társas-társadalmi kapcsolatai beszűkülnek, önértékelése romlik, gyakran mentális problémákkal küzd. A munkanélküliség kezelésére számos aktív és passzív eszköz áll rendelkezésre. A célja ezen eszközöknek, a munkanélküliség csökkentése, a káros hatások minimalizálása, a munkanélküli személyek aktivitásának növelése. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) évi módosítása tartalmazza és vezeti be az önkormányzatok feladataként a foglalkoztatás megszervezését, s ezzel együtt a szociális szolgáltatóval történő együttműködést (beilleszkedési program). Az elmúlt év végén elfogadott Út a munkához program célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. Fontos alapelvek aki képes dolgozni, az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez, a minimum szintű ellátást biztosítani szükséges az arra rászorulóknak, együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelősség, E program szociális és foglalkoztatási törvények, valamint végrehajtási rendeleteik módosításait eredményezte. Az aktív korú, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek ellátórendszere évtől differenciálódik, a települési önkormányzatok és a munkaügyi kirendeltségek szorosabb együttműködése, közcélú munka megszervezése, közfoglalkoztatási terv készítése szükséges. Ezzel párhuzamosan a települési önkormányzatok és a munkaügyi kirendeltségek megállapodást kötnek feladataik koordinálására és az eljárási gyakorlat szabályaira. A közfoglalkoztatási terv készítése a települési önkormányzatok feladata. A terv egyéves időtartamra szól, amelyben az önkormányzatok negyedéves ütemezésben meghatározzák azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét és a megvalósításhoz szükséges költségeket. A közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez a munkaügyi központ kirendeltsége összefoglaló adatokat, információkat szolgáltat, előrejelzéseket készít az 4

5 álláskeresési ellátást kimerítő, vagy a már tartósan álláskeresők és várhatóan aktív korúak ellátására jogosult a évben álláskeresőként nyilvántartott rendszeres szociális segélyben részesülő személyek létszáma és iskolai végzettség, szakképzettség szerinti várható összetételéről A közfoglalkoztatás formái A közfoglalkoztatási terv készítéséhez szükséges a fogalmak pontos meghatározása. A közfoglalkoztatás keretében a közfeladatok ellátása közcélú munka, közhasznú munka és közmunka formájában végezhető Közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről jogszabály alapján a helyi önkormányzat gondoskodik (Szt. 36. (2) bek.). A közcélú munka megszervezését a települési önkormányzat társulás vagy más szervezet, pl.: az önkormányzat által alapított közhasznú társaság útján is végezheti től közcélú munkavégzésre határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni legalább évi 90 munkanap munkavégzési időtartammal. A munkaszerződésben legalább hatórás napi munkaidőt kell meghatározni, valamint azt, hogy a munkaszerződés közcélú munkavégzésre jött létre. Közcélú munka keretében az Szt.-ben meghatározott, az alábbiakban felsorolt személyek foglalkoztathatók: az az álláskeresőként nyilvántartott aktív korúak ellátására jogosult személy, aki elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, az a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, aki kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább egy évig a munkaügyi központ kirendeltségével, illetve kirendeltség és szolgáltató központjával együttműködött, az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, és a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központ kirendeltségével, illetve kirendeltség és szolgáltató központjával legalább három hónapig együttműködött, az a személy, aki a folyamatban levő közcélú foglalkoztatás ideje alatt álláskeresési ellátásra szerzett jogosultságot, a közcélú munkavégzésre kötött határozott idejű munkaszerződés befejező napjáig foglalkoztatható. Ha a közcélú munkavégzés ideje alatt a munkavállaló lakcíme lakcímbejelentés alapján megváltozik, határozott idejű munkaviszonya akkor is megszűnik, ha részére az aktív korúak ellátása megállapítására más jegyző válik illetékessé. Abban az 5

6 esetben, ha a régi és az új lakcím szerinti önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatokat együttműködési megállapodás vagy társulás keretében végzi, a munkaviszonyt nem kell megszüntetni a határozott idő lejárta előtt Közmunka: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, régiónként a regionális fejlesztési tanács helyi, térségi vagy országos célok megvalósításának elősegítésére 3 8 hónapos határozott időtartamú közmunkaprogram megvalósítására ír ki pályázatot, amelynek célja állami, vagy önkormányzati feladat ellátása. A közmunkaprogram keretében kizárólag álláskeresőket, elsősorban aktív korúak ellátására jogosult személyeket alkalmazhatnak a munkáltatók. (49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet) A benyújtott pályázatok elbírálását követően közmunkavégzés támogatásban részesülhetnek a központi költségvetési szervek, kisebbségi önkormányzatok és azok költségvetési szervei, a regionális, továbbá a megyei területfejlesztési tanácsok, valamint a települési önkormányzatok és azok jogi személyiséggel rendelkező társulásai, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott gazdálkodó szervezetek, és a közhasznú társaságok Közhasznú munka: a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetőleg a települést érintő feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása. Szabályait az évi IV. törvény 16/A. -a határozza meg, valamint a 6/1996. (VII.16.) MÜM rendelet a. A közhasznú társaságok, illetve nonprofit gazdasági társaságok abban az esetben részesülhetnek közhasznú munkavégzés támogatásban, ha a kirendeltség, illetve kirendeltség és szolgáltató központ által közvetített álláskereső foglalkoztatásra nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor. 2. Helyzetelemzés Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakónépessége január 1-én fő. Nyíregyháza, mint megyeszékhely kedvezőbb helyzetben van a megyéhez képest. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye a munkanélküliség nagyságát tekintve szinte a rendszerváltás óta a legrosszabb helyzetű megyék közé tartozott. 1. ábra : A munkanélküliség ráta (%) változása 2001 és 2008 között (novemberi adatok) Szabolcs-Szatmár-Bereg 9,6 9,1 8,4 9,5 10,3 13,6 14,7 17,5 Nyíregyháza 4,32 3,76 4,46 4,46 4,53 4,3 5,23 5,5 Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, KSH (A megyei adat esetében a harmadik negyedévre vonatkozik.) 6

7 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2002 az elmúlt időszak legkedvezőbb évének tekinthető a nyíregyházi munkanélküliségi adatokat tekintve, 2980 regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván, közülük 529 fő tartós munkanélküli végére kisebb ingadozások után a regisztrált álláskeresők száma 4260-ra, végére 4481-re, 365 napnál hosszabb ideje állástalanok száma 1177-re nőtt. A tartós munkanélküliek elhelyezkedési esélye igen alacsony, esetükben a munkanélküli státuszt leggyakrabban az inaktivitásba vonulás követi. 2. ábra : A munkanélküliség változása Nyíregyházán 2001 és 2008 között (novemberi adatok) nyilvántartottak száma napnál régebb óta nyilvántartottak száma rendszeres szociális segélyben részesülők száma Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, Nyíregyháza MJV A lakosság szociális helyzetét tekintve elmondható, hogy 2008-ban fő részesült lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban 792 fő, rendszeres szociális segély pedig 1494 fő részére került folyósításra, közülük 234 fő közcélú foglalkozatásban vett részt. Önkormányzatunk kiemelt fontosságúnak tartja a segélyeken túlmenően biztosított szolgáltatások minőségi fejlesztését. Az Szt. alapján a munkanélküli személynek beilleszkedési programban kell részt vennie, amelyet a Human Net Alapítvány szervezeti keretében működtetett Városi Családsegítő Szolgálat biztosít év végén Önkormányzatunk - konzorciumot alkotva a Human-Net Alapítvánnyal, a Munkaügyi Központtal és a kistérségi együttműködést erősítve a nyírteleki Szociális Szolgáltató Központtal Ajtó Projekt címmel pályázatot nyert, amelynek elsődleges célja a szociális és a munkaügyi integráció, ahol az ügyfél, kliens nem vész el a rendszerben, hanem annak egyszerűsödése (kevésbé adminisztratív) révén az ügyfelekkel, kliensekkel történő együttműködés intenzitása és hatékonysága növekszik. Az Út a munkához programban is kitűzött cél a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek érdekében. 7

8 évi közfoglalkoztatás adatai A rendszeres szociális segélyben részesülők (1. számú mellékletben összefoglaló adatok) foglalkoztatását évek óta a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft végzi ban 1494 fő részesült e támogatási formában, közülük 1345 fő aktív korú nem foglalkoztatott személy, 107 fő egészségkárosodott és 42 fő támogatott álláskereső. Közfoglalkoztatásban összesen 571 fő vett részt, ebből 234 fő közcélú és 337 fő közhasznú és egyéb foglalkoztatási formában részesült. A felajánlott munkát 28 fő nem vállalta. A közcélú foglalkoztatás időtartama legkevesebb 30 nap volt, de az egybefüggően végzett foglalkoztatás a 12 hónapot nem haladhatta meg. A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-nél közcélú foglalkoztatásban eltöltött jogviszony nap volt, mely átlagosan 98 nap/fő átlag munkaviszonyban töltött napnak felel meg. 9 közhasznú program indult 2008-ban: Környezetvédelmi feladatok április július 31-ig. Belvízrendezési feladatok április július 31-ig. Szociális feladatok április július 31-ig. Egyéb foglalkoztatás március december 31-ig. Adminisztrációs foglalkoztatás március december 31-ig Parlagfű mentesítési feladatok július augusztus 31-ig Környezetvédelmi feladatok augusztus november 16-ig Környezetvédelmi feladatok szeptember november 30-ig Szociális feladatok augusztus december 15-ig Bér és járuléktámogatással évről áthúzódóan 12 fő foglalkoztatása történt az elmúlt évben, többségében felsőfokú végzettséggel. A költségek 50 %-át a Munkaügyi Központ biztosította évben a közcélú foglalkoztatásra Önkormányzatunk a költségvetési törvényben biztosított maximális összegű fedezet alapján Ft-t fordított( napi Ft/fő), míg közhasznú foglalkoztatásra az éves módosított előirányzat Ft volt. 4. Változások 2009-től évtől az aktív korú munkanélküli személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lesz az önkormányzati ellátásoknak. Mindez kifejeződik a törvény alcímében is Aktív korúak ellátása, amelynek szabályai sokkal jobban figyelembe veszik az egyéni élethelyzetet, képességeket, a munkára való ösztönzést. 8

9 Az ellátásra jogosultak közül: a munkavégzésbe bevonhatók: a) közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, b) pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni, A rendelkezésre állási támogatás (RÁT) összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2009-ben Ft). A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidő esetén nem lehet kevesebb a minimálbérnél. (Az OÉT megállapodás alapján: a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) január 1-étől havi forint, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört ellátók garantált bérminimuma gyakorlati időtől függetlenül január 1-jétől havi forint, július 1-jétől december 31-ig forint.) képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg őket. a munkavégzésre nem kötelesek: a) az egészségkárosodott személy, b) az aki 55. életévét betöltötte vagy c) 14 éven aluli kisgyermeket nevel- feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani. E három csoportba tartozó személyek rendszeres szociális segélyre jogosultak, számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás, ugyanakkor a segélyre jogosult személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban, (ebben az esetben a RÁT szabályokat kell rájuk alkalmazni). A rendszeres szociális segély összegnek számítási módjában nincs változás, továbbra is csak egy főnek jár egy családban, és összege a család jövedelmének és létszámának figyelembevételével kerül megállapításra a fogyasztási egységhez viszonyítva. A segély havi legmagasabb összege nem haladhatja meg a nettó minimálbér összegét (2009-ben Ft) évi tervezett foglalkoztatás A közfoglalkoztatás tervezéséhez egyrészt a jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők helyzetelemzését végeztük el, másrészt a Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltsége bocsátotta rendelkezésünkre a

10 évi statisztika alapján a közfoglalkoztatásba évben várhatóan bevonható személyekre vonatkozó adatokat. a) A Nyíregyháza Megyei Jogú Város rendelkezésére álló statisztikai adatok alapján 2008-ban 1494 fő részesült rendszeres szociális segélyben ben rendszeres szociális segélyre várhatóan 195 fő, képzésbe vagy munkavégzésbe bevonható személyek száma 1299 fő lesz jogosult. A 35 év alattiak száma 612 fő, év közötti 687 fő. Ez alapján a közfoglalkoztatásba bevonható személyek száma 687 fő, valamint azon személyek száma, akik 35 év alattiak és szakképzettséggel rendelkeznek. b) Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltsége adatai szerint évben közfoglalkoztatásba bevonható személyek száma a következőképpen alakul: 3.számú ábra: A évben közfoglalkoztatásba bevonható személyek várható létszáma Nincs szakképzettsége (fő) Szakképzett (fő) Összes (fő) Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak várható összesített létszáma Álláskeresési támogatás folyósítási idejét 2009-ben kimerítők száma Ellátásban nem részesülők közül azok, akiknek együttműködési ideje 2009-ben meghaladja az 1 évet 2008-ban rendszeres szociális segélyben részesülő személy 1 (Forrás: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Nyíregyháza 2009.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ számításai alapján 2009-ben 4705 fő jelenik meg Aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély vagy rendelkezésre állási támogatás) igénylése érdekében. A munkanélküliek számának növekedése egyértelműen előrejelezhető. Ez egyrészt a gazdasági változások, másrészt a jogszabályi változások következménye. Míg 2008-ban családonként 1 fő részesülhetett rendszeres szociális segélyben, amely szabály 2009-ben sem változott, addig a rendelkezési támogatásra jogosultak száma nincs korlátozva a családokban. Két nagy kihívásnak való megfelelésre kell az Önkormányzatnak felkészülnie: 1) Az ellátást igénylő közel 3000 ügyfél jogosultságát/jogosulatlanságát vizsgálni kell. Az előző évi adatokhoz viszonyítva így 2-szeres ügyfélforgalommal kell számolni. 2) Becsült adatok alapján a kérelmezők legalább 50 %-a munkavégzésbe bevonható, részükre közcélú munka megszervezése az Önkormányzat feladata. 1 Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ adatsorai közötti eltérés abból fakad, hogy a Munkaügyi Központ az együttműködést megszegő személyeket törli a nyilvántartásból; míg ugyanezen személyek az Önkormányzatnál csökkentett összegű támogatásra továbbra is jogosultak, tehát szerepelnek a nyilvántartásban 10

11 A közfoglalkoztatás megszervezését az Önkormányzat a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. közreműködésével biztosítja. A évi közfeladatok tervezését megelőzte egy felmérés, melyet a nyíregyházi önkormányzati intézmények, egyéb szervezetek, szolgáltatók körében végeztünk, milyen közfeladatokat tudnának részben, vagy egészen közcélú foglalkoztatás keretében ellátni. Ezen felül számbavettük a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-nél azokat a területeket is, ahol bővíteni szükséges, illetve bővíthető a közfoglalkoztatás keretében végezhető közterületi segédmunka, és egyéb szakipari munkák. A felmérésre összesen 57 intézmény jelzett vissza, megjelölve az intézménynél ellátandó feladatokat, munkaköröket, és az ehhez szükséges iskolai végzettséget. A visszajelzések, felmérések, valamint az előző év tapasztalatainak a figyelembevételével, alakítottuk ki a közcélú foglalkoztatási elképzeléseinket, amely igen sokrétű tevékenységeket ölel fel. A közfoglalkoztatásban részt vevő intézmények, szolgáltatók listáját a 9. sz. melléklet tartalmazza. Közcélú munkában elvégzendő feladatok: Zöldfelületek tisztántartása, parlagfű-irtás, járdák, parkolók takarítása, meglévő folyókák és vízelvezető burkolt, burkolatlan árkok takarítása, a felszíni csatornák és szivárgók takarítása, iszaptalanítása, illetve a kitakarított szakaszok folyamatos karbantartása az átereszek védő korlátainak festése, az elhelyezett gallyfogó rácsok takarítása, valamint az itt keletkező uszadék, szemét elszállítása. Az autópályát keresztező utak kezelésünkben lévő felüljáróinak töltésrézsű kaszálása, kerékpár utak kaszálása. Szintén tervezzük a közúti jelzőtáblák többszöri mosását, takarítását, valamint díszoszlopok festését. A téli időszakban, pedig január, február, november, december hónapokban a Kft. telephelyén zárt helyiségben a lakatosok által legyártott díszoszlopokat tudják festeni. Ezen munkálatok folyamatos és zökkenőmentes elvégzéséhez szükséges és elengedhetetlen, hogy a közfoglalkoztatás adta lehetőségeket maximálisan használjuk ki. A közcélú munkában elvégzendő tevékenységek javarészt fizikai jellegűek, különösebb szakképesítést nem igényelnek, így alkalmasak arra, hogy tömegével vonjunk be alacsonyabb iskolai végzettségűeket, de a szakképesítéssel, magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőknek is kínálunk változatos feladatokat, munkalehetőséget, főleg az önkormányzati intézményeknél, (szociális, oktatási, egészségügyi), civil szervezeteknél, szolgáltatóknál. Összesen évben átlag 500 fő közcélú foglalkoztatását tervezzük. (Tekintettel arra, hogy a jogszabály a közcélú munkára jogosult személy részére legalább évi 90 munkanapos foglalkoztatást ír kötelezően elő, mód nyílik újabb az adott évben 2 további alkalommal ugyanennyi személy foglalkoztatására.) Az éves terv elkészítésénél figyelembe vettük az elvégzendő feladatok mennyiségét, milyenségét, az évszakokat, az elmúlt években végzett munkák, betöltött 11

12 munkakörök tapasztalatait, így a létszám és feladat meghatározások valós számadatok alapján készültek el. A közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkafeladatokat, tevékenységeket és az ahhoz szükséges létszámütemezést a 4, 5, 6, 7, 8, mellékletek tartalmazzák. 6. A közfoglalkoztatás finanszírozására, rendelkezésre álló (szükséges) források, költségvetés A közfoglalkoztatás finanszírozása rendszere évtől megváltozik. A felső korlátos (előre meghatározott keret), napi fix összegű támogatás helyett az önkormányzatok a foglalkoztatás ténylegesen felmerült személyi kiadásainak (munkabérnek és közterheinek) 95%-át igényelhetik a központi költségvetésből (felső korlát nélkül), míg a fennmaradó 5% beépül a pénzbeli és természetbeni ellátások fedezetére biztosított lakosságszám arányos állami hozzájárulásba. Közcélú foglalkoztatás esetén a társadalombiztosítási járuléknak és a tételes egészségügyi hozzájárulásnak az 50%-át kell megfizetnie a munkaadónak. A dologi költségek fedezetét a törvény értelmében továbbra is az önkormányzatnak, illetve a foglalkoztatónak kell viselnie. A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidőben (8 órás) történő foglalkoztatás esetén január 01-től ,- Ft, illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget, és/vagy szakképzettséget, igénylő munkakört ellátók esetében a garantált bérminimum gyakorlati időtől függetlenül január 01-től havi ,- Ft július 1-jétől december 31-ig ,- forint. A költségek tervezésekor figyelembe vettük a minimálbér és garantált bérminimum változását, valamint a szakképesítést igénylő munkakörök arányát, ezért az éves statisztikai átlagban számított 500 főre ,- Ft/hó/fő átlagbérrel kalkuláltunk, éves időszakra teljes munkaidős foglalkoztatással. Ilyen nagyságú létszám foglalkoztatásához komoly kiszolgáló háttérre van szükség melynek költségeit, beterveztük saját erőként. Ide tartoznak az általános költségek, pl. a közfoglalkoztatás szervezésével, bonyolításával foglalkozó dolgozók költségei, egyéb költségek. A megnövekedett létszám miatt szükséges plusz létszám, egy fő adminisztrátor, egy fő ügyintéző valamint 4 fő munkavezető beállítása is. A nagy létszám zökkenőmentes koordinálása érdekében az egyes területek egymáshoz való kapcsolódását, információs rendszerét a 4. sz. melléklet szemlélteti. Szintén beterveztük a dologi költségeket, melyek a foglalkoztatásban résztvevők munkaruha, egyéni védőeszköz, munkaeszközök költségei, az elvégzett munkák során kitermelt anyagok hulladékok elszállításának, megsemmisítésének költségei, géphasználat, üzemanyag költségek. A feladatokhoz szükséges anyagköltségek (pl. festék, fűmag, vas, faanyagok.) stb. 12

13 Jelentős költséget tesz ki a dolgozók egyes munkaterületek közötti mozgatása is, melyet a Kft. két kisbuszával kívánunk megoldani, ezen kívül figyelembe vesszük a munkaterületek beosztásánál, a munkavállaló lakóhelyét is, ezzel mérsékelni kívánjuk az utazási, munkásszállítási költségeket. A megnövekedett feladatok szükségessé teszik legalább egy új kisteherautó, valamint fűkaszák vásárlását is. Foglalkoztatás pénzügyi forrásai: Közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összes költség Ft Közcélú foglalkoztatottak 500 fő Bérköltség + közterhek 50 %-a (TB.Madói,EHO) Általános költségek Mindösszesen költségek Központi költségvetésből Ft Munkaügyi Központ. tám. Ft Önkormányzati saját erő Ft A feladat ellátásához szükséges éves átlaglétszám, szakképzettség Megnevezés Férfi fő Nő fő Összesen fő 8. általános szakképesítés Középfokú Felsőfokú Összesen A közcélú foglalkoztatás mellett, egyéb regisztrált munkanélküliek részére is tervezünk Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú és egyéb foglalkoztatást, így a foglalkoztatási költségek ennek költségével növekednek: 13

14 Közhasznú és egyéb foglalkoztatás Megnevezés Közhasznú foglalkoztatottak 70 fő Bérköltség + közterhek (TB.Madói,EHO) Egyéb dologi költségek Általános költségek Mindösszesen költségek Összes költség Ft Központi költségvetésből Ft Munkaügyi Központ.tám. Ft Önkormányzati saját erő Ft Közfoglalkoztatás évi költsége mindösszesen: Ebből központi forrás várhatóan (közcélú) Munkaügyi Központtól várhatóan (közhasznú, egyéb) Önkormányzati sajáterő évre (amennyiben a létszámok a tervnek megfelelően alakulnak) Ft Ft Ft Ft 7. Várható eredmények: 500 illetve 1000 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség A munkanélküliség káros hatásai csökkennek A közfoglalkoztatásba bevont családok jövedelmi viszonyai javulnak Csökken a segélyezettek aránya 14

15 Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése (2008. évi adatok alapján) 1. számú melléklet Sorszám Megnevezés Rendszeres szociális segélyben részesülő (fő) Létszáma (a+b+c): a) 107 egészségkárosodott b) nem foglalkoztatott c) támogatott álláskereső 42 - Életkora: a) 35 évnél fiatalabb b) év közötti c) 55 évnél idősebb Neme: a) férfi b) nő Iskolai végzettsége: a) 8 ált. iskola alatti b) 8 általános c) szakmunkásképző vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezik d) gimnázium e) szakközépiskola 93 5 f) technikum 34 2 g) főiskola, egyetem Háztartás formája: a) családban élő b) egyedül élő Folyósított segély ,- átlagos összege (Ft/hó/fő) Konkrét munkafeladatok megnevezése, felsorolása (pl. köztisztasági, adminisztratív stb.) Közcélú foglalkoztatásban részt vett (fő) Közcélú foglalkoztatás Köztisztasági: Szemétgyűjtés, Útszegélyezés, Sepregetés, Illegális szemétlerakatok felszámolása, Hó eltakarítás Parlagfűirtás, kaszálás, Rendszeres Közcélú szociális foglalkoztatás segélyre kifizetett összeg (Ft/év) 15

16 Parkfenntartási tevékenység, Tereprendezés, Erdő takarítása, Szakmunkák: asztalos, lakatos, kőműves, festő, gépjármű vezetői munkák, stb. Adminisztrációs Szociális gondozási, egyéb kisegítő, például házi ápolás, idősgondozás családsegítés, a környezet gondozása, hajléktalanellátás, közművelődési feladatok, Intézményekben karbantartási, takarítási munkák stb Munkák teljesülése: Folyamatos I. negyedév Folyamatos II. negyedév Folyamatos III. negyedév Folyamatos IV. negyedév Foglalkoztatók köre (felsorolás) Foglalkoztatások átlagos időtartama (nap) Közcélú foglalkoztatás: a) tervezett összeg (saját forrással együtt) b) felhasznált összeg c) ebből saját forrás Kifizetett rendszeres szociális segély: a) központi forrásból b) helyi forrásból Folyamatos Nyírvv.Kft. Önkormányzati intézmények (Szociális, oktatási, egészségügyi, Non-profit civil szervezetek,)

17 17

18 2. számú melléklet Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése (2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján) Megnevezés Aktív korúak ellátására jogosultak (fő) Sorszám (Köz)foglalkoztatásba bevonhatók (fő) (Köz)foglalkoztatásba nem bevonhatók (fő) 1. Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma (a+b): 3579 a) rendszeres szociális segélyezettek összesen: ebből: egészségkárosodott életévét betöltötte éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem - tudják biztosítani b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók Foglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b): 3266 a) 35 évnél fiatalabb 1526 b) év közötti * Neme (a+b): 3266 a) férfi 1502 b) nő * Iskolai végzettsége: a) 8 ált. iskola alatti 47 b) 8 általános 946 c) szakmunkásképző vagy szakiskolai 1062 végzettséggel rendelkezik d) gimnázium 393 e) szakközépiskola 382 f) technikum 147 g) főiskola, egyetem * Háztartás formája: a) családban élő 2053 b) egyedül élő * Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma iskolai végzettségük szerint (a+b): Elsősorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak a) 8 ált. iskola alatti b) 8 általános 291 *A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével 18

19 3. számú melléklet Közfoglalkoztatási terv az évi III. törvény 37/A. (2) bekezdése alapján, a évi új szabályok szerint Megnevezés 1. Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti várható összetétele összesen (a+b): Sorszám Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak nemenkénti megoszlása (fő) férfi nő a) 35 évnél fiatalabb b) év közötti Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok: Közfeladatok megjelölése a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása Köztisztasági: Szemétgyűjtés, Útszegélyezés, Sepregetés, Illegális szemétlerakatok felszámolása, Hó eltakarítás Parlagfűirtás, kaszálás, Parkfenntartási tevékenység, Tereprendezés, Közterületi játszószerek, padok korlátok festése, javítása, Szökőkutak tisztítása, Csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, karbantartása Erdő takarítása, Szakmunkák: asztalos, lakatos, fényező-mázoló, kőműves, festő, gépjármű vezetői munkák, stb.). Adminisztrációs szociális gondozási, és egyéb kisegítő feladatok: például házi ápolás, idősgondozás Foglalkoztatás szervezése Finanszírozás összege Ft 19

20 ebédhordás, családsegítés, a környezet gondozása, hajléktalanellátás, Oktatási, közművelődési feladatok, Intézményekben karbantartási, takarítási munkák stb b) feladatok várható ütemezése I. negyedév Időjárási viszonyoktól függően Folyamatos II. negyedév III. negyedév IV. negyedév c) megjelölt munka szakképesítési szükséglete: a) 8 általános b) szakképesítés c) középiskola d) felsőfokú képesítés A 2. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám 4. Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetétele: a) 8 általános b) szakképesítés c) középiskola d) felsőfokú képesítés Időjárási viszonyoktól függően Folyamatos Időjárási viszonyoktól függően Folyamatos Időjárási viszonyoktól függően Folyamatos 5. Foglalkoztatás szervezésének módja: a) önkormányzat - b) önkormányzati társulás - c) e célra létrehozott szervezet - d) meglévő más szervezet Nyírvv.Kft 6. Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges forrás: a) önkormányzati b) központi költségvetés

KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM TISZAVASVÁRI 2 0 0 9 Tiszavasvári város Közfoglalkoztatási Programja Tartalomjegyzék I. Bevezetés. 2. oldal II. Demográfia, foglalkoztatás..

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 6. szám 2010. március 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 27/2010. (II. 18.) Ö.h. Előzetes kötelezettségvállalás

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: l db rendelet-tervezet 1 db megállapodás-tervezet

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: l db rendelet-tervezet 1 db megállapodás-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-7070/2009. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: l db rendelet-tervezet

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselőtestülete 00. február 8án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselőtestülete 5/00.(0.8.)Öh. számú határozata Biatorbágy Város Önkormányzat 00.

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai:

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai: A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai: 1.) Az Szt. kiegészül: 1. Az Szt 10. - ának (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: /a jövedelemszámításnál

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. június Tartalomjegyzék A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata 2013. július 1. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vanyola Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. április 2. 2013-2018. Létavértes, 2013. Június 25. (Felülvizsgálva: 2015. június) Készítette: Szatmári Imre főelőadó 1 Tartalom Helyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Told Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 A település bemutatása... 6 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentes Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentes Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentes Város Önkormányzata 2013. július 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Makó Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Makó Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Makó Város Önkormányzata 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Ártánd Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 A település bemutatása... 6 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Cegléd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Cegléd Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Cegléd Város Önkormányzata 2013-2018./2013. (VI.27.) Ök. határozat Türr István

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szakoly Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szakoly Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szakoly Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. április 2. 2013-2018. Létavértes, 2013. Június 25. Készítette: Szatmári Imre főelőadó 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3

Részletesebben