E M L É K K Ö N Y V M. C A P. EREMUND O. MÜMELLÉKLETTEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E M L É K K Ö N Y V M. C A P. EREMUND O. MÜMELLÉKLETTEL"

Átírás

1 E M L É K K Ö N Y V A B U D A I K A P U C I N U S R E N D I Z Á R D A É S P L É B Á N I A T E M P L O M R E N O V Á L Á S Á N A K A L K A L M Á B Ó L S Z E R K E S Z T E EREMUND O. M. C A P. MÜMELLÉKLETTEL

2 MAGYAR FERENCES KÖNYVTÁR

3 í

4

5 ^ vl É K K Ö / V K ^ a k a p u c in u s re n d i z á r d a és p lé b á n ia -te m p lo m r e n o v á lá s á n a k a lk a lm á b ó l Kiadja A BUDAPEST II. KERÜLETI KAPUCINUS PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGE

6 Nihil obstat. P. C a m illu s a P o rd á n y 0. M. Cap. Cens. libr. Imprimatur. Nr Viennae, die 30. Augusli P. A lb in u s a T h iirin g erb erg 0. M. Cap. M in. provinciális. Nihil obstat. Dr. L a d isla u s B a b u ra C ensor dioec. Nr Imprimatur. Strigonii, die 31. Augusli Dr. J u liu s W a lte r V ic. cap Aposlol nyom da Budapest. H oránszky-utca 20

7 AZ ALSÓ VIZIVÁRO Sl KAPUCINUSRENDI PLÉBÁNIA KEDVES HÍVEINEK AJÁNLJUK E ZT AZ EM LÉKKÖ NYVET AZ Ö ÁLD O ZATKÉSZSÉG Ü K ÉRT É S SZERETETÜ K ÉRT

8

9 ELŐSZÓ A folyó évnek virágvasárnapján ünnepelték a Budapest-alsóvizivárosi, azaz másképen kapucinus plébánia hivei ujonan átalakított tem plom uk felszentelését. E kedves és a kapucinus zárda és templom történetében jelentős ünnepélynek emlékére az egyházközség tekintetes tanácsa felkérte csekélységemet, hogy egy kis művecskében a zárda és templom, valamint a plébánia és egyházközség történetét rövid vonásokban megírjam. Midőn ezt a m egtisztelő megbízást szent rendem iránti szeretetből és a kedves hívek iránti tiszteletből elvállaltam, akkor az volt a célom, hogy nem egy száraz leírást vagy egyházközségi beszámolót nyújtok, hanem egy emlékművecskét, hogy ennek m ár az ízlésesebb kiállításával is megtiszeljem azt a nagy áldozatkészséget, amelyet A ssziszi szent Ferenc atyánk 700 éves jubileuma alkalmával templomunk renoválásának érdekében meghozni szívesek voltak. Szívből kívánom, hogy e könyvecske m indnyájuknak a kezébe eljusson, hogy megismerjék a kapucinus zárdának és templomnak, a plébániának és egyházközségnek múltját és jelenét, hogy aztán ezen ismeretek segítségével egyesült erővel felépíthessük a szebb jövőt. E z az Em lékkönyv három részből áll. A z első két rész okm ányok alapján, a harmadik pedig több kisegí-

10 6 lőtársnak közreműködésével készüli. Különösen azon fejezetben, ahol a templom művészies renoválásáról beszélek, több kiváló szakértő útbaigazítására voltam utalva. Fogadják tehát mindazok, akik szíves támogatásukkal m unkám ban segítettek, ez úton is hálás köszönetemet. A z igentisztelt és kedves Hívek pedig vegyék e művecskét oly szeretettel a kezükbe, mint amilyennel azt megírta a szerző: P. VEREMUNDUS 0. M. CAP. Kelt Budapesten, augusztus hóban.

11 I. FEJEZET. I. $. A kapucinusok letelepedése Budán. A kapucinusrendű szerzetesek Budán 1686-ban telepedlek le. Letelepedésüknek történeti előzménye van. I lu/rtnk történetéből tudjuk, hogy országunk a szomorú emlékű mohácsi csata után a töröknek szabad prédája IMI. Ebből kifolyólag könnyen érthető, hogy a török üldözött mindent, ami katolikus, sőt egyenesen kiirtani törekedni. Ebben az üldözési és pusztító munkában segítségére voltuk szent hitünk egyéb ellenségei is, akikkel közösen l/i madta meg a szerzetesrendeket, elpusztította kolostoraikat, elvette vagyonukat és földönfutóvá tette őket. Házaikul és földjeiket lefoglalták a nemesek és főurak, akik aztán a..cujus regio elvénél fogva megtiltották a hívőknek, hogy adományaikkal támogassák a szerzeteseket, megtiltották, hogy tőlük elfogadják a szentségeket és hogy magukat általuk eltemettessék. Nem csoda tehát, hogy a mohácsi vész előtti 64 Ferenc-rendű kolostorból 1567-ben már csak négy állott: az esztergomi, szegedi, gyöngyösi és a szakolcai. Ugyanez mondható szent Benedek-rendjéről is. A magyar Sión : Pannonhalm a m ár 1639-ben megárvult, mert lakóit elüldözték, szétszórták. Épp így elpusztultak a ciszterciták, premontreiek, domonkosok, karmeliták kolostorai, sőt a magyar eredetű pálosokat is ugyanez a sors érte, mert az itt lévő 131 házukból a XVI. század végén, illetve a XVII. század elején már csak öt-hat kolostoruk állott fönn. A pusztulás és rombolás nyomai szerte-szét az egész országban láthatók voltak. M aga Buda is, mely 1526-ig

12 8 Magyarországnak virágzó fővárosa volt, a büszke félhold uralma alá került és 150 évig nyögött igája alatt. Budavárának különben is nagyon sokat ártottak azok az ostromok, amelyek királyaink vezetése mellett a visszahódítást célozták, amelyek sok ezer embernek életét követelték, a várost pedig minden szépségétől megfosztották. És ez főleg az évi szeptember 2-áról mondható, mikor úgy a védekező török, mint az ostromló egyesült keresztény tábor élet-halálharcát vívta. Buda dicsőséges visszahódításában egy kapucinus szerzetesnek is nagy szerepe volt. Avianói Márknak hívták ezt a szerzetest ( ), kit egyenesen a Pápa küldött a szorongó magyar nemzetnek segítségére, aki hiteles források szerint maga készítette el az egész felszabadító hadjárat haditervét, amely szerint az egyesült keresztény seregek nemcsak Bécset, hanem Esztergomot, Visegrádot, Pestet sőt Budát is visszafoglalhatták.1) Ennek az oroszlánszívű, bátor szerzetesnek szent élete, csodálatraméltó m űködése tette népszerűvé és híressé Magyarföldön szent Ferenc kapucinus fiainak nevét. Azért e korban mindazok, akik hazánknak boldogságát, megszilárdítását, a szegény elhanyagolt népnek felemelését tűzték célul maguk elé, azok a kapucinusokra gondoltak, mert erősen meg voltak győződve, hogy ők Assziszi szent Ferenc szellemével hatalmas tényezőkké lehetnek Magyarország újjáépítésében. így gondolkozhatott Szécheny György, akkori hercegprímás is, aki a pápától és a kapucinus-rend egyetemes főnökségétől kapucinusokat kért. A nevezett primás a szerzeteseket az alapítólevéllel ') Budára küldte és az Alsó-Vizívárosban a mai helyükön letelepítette, hogy itt a nép lelki nevelésén dolgozzanak és szívükben a kát. hitet megerősítsék. A boldogemlékű, nagy primás ezen alapítólevelében említést lesz, hogy a kapucinusok részére Budán esetleg Pesten vagy Pozsonyban építessék egy zárda. Az utóbbira azonban csak akkor került volna a sor, ha a török Budát ismét hatalm ába kerítette volna. De mivel ez nem történt meg, azért a zárda Budán épült fel, azon a helyen, ahol ') Lásd P. Veremund. Kap. r. rövid története (1927.) o. 2) Az alapítólevél magyar szövegét lásd a 10-ik oldalon.

13 valamikor török mecset, később pedig katonai kórház, állami sóraktár állott, s ez a hely az június 9-érőI Kell királyi leirattal jogilag a kapucinus-rendnek lett biztoftllvn. A kapucinusok kezdetben nagyon sok megpróbál- Inl/iMiink voltak kitéve. Ellenségeik nem vették tekintetbe (\y. ö szerzett jogaikat, a helyet sem akarták neki átadni, működésüket minden elképzelhető módon meg akarták akasztani. H ú s z éven át az itt rekedt törökkel és a jezsuiták cselédségével egy házban és közös konyhán tengették élrlüket. S inár-már le akarták rázni lábaikról a port és <1 (iknilnk távozni oda, ahol Isten dicsőségére és a lelkek UíIví'ii* békességben dolgozhatnak, de ezen szándékukon k kivitelét az egyházi és világi hatóságok m egakadályozták. S már most elfoglalhatták a nekik kijelölt terü- Irtnl, amelyet a tájlapon a) ábra mutat. Az egy-két gazdasági épületet zárdává, a b) mecsetet pedig szükség- Iwipolnává alakították át, ahol azután megkezdték a hívek leszére a rendes istentiszteleteket és a szerzetesi 7solozsmúl. A kápolnában három oltárt állítottak fel. Szerény kin tornyot is építettek hozzá, melyen elhelyezték a kapucinusok egyetlen harangját, mely a szerzeteseket a szokásos karimára a híveket pedig az istentiszteletre hívogatta. A kápolna bal oldala mellett, valamint mögötte im szebbnél-szebb virágágyak húzódtak, ahonnét kedvesen díszítgették az Úr oltárait. Mivel pedig abban az időben nem voltak a városban vásárcsarnokok, ahonnét konyhaszükségletüket beszerezhették volna, azért a szükséges vetemények előállítására a c)-vel jelölt területet veleményeskertnek használták, de az m inta rajz mutatja, a rendháznak többi részével nem függőt össze. A szerzeteseknek tehát azon kellett fáradozniok, hogy a két részt, melyet a,,schlange Gasse (ma Iskola-utca) átszelt, megszerezzék, ami hosszadalmas tanácskozás és nehéz küzdelem után sikerült is. Hátra volt még hogy a terület egységes legyen a c/)-vel jelölt állami sóháznak megszerzése, ami az június 2-ról keltezett királyi levéllel meg is történt. A területnek ilyeténképpeni biztosítása után az atyák egész eréllyel hozzáláttak az eddig ideiglenes istentisz- 9

14 A z alapítólevél m agyar fordításban. M i S z é c h é n y G y ö rg y Iste n k e g y e lm é b ő l a z e szte rg o m i É rseki E g y h á z m e g y é n e k É rseke, a v á r o s n a k és m e g y é n e k leg fő b b és ö rö k ö s hercege. M a g y a ro rs zá g h e rc e g p rím á sa, szü le te tt kö vet, ka n cellá r, c sá sz á ri és k ir á ly i b e lső titk o s ta n á c so s stb. Jelen le v e lü n k k e l tu d a t ju k m in d e n k iv e l, a k ik e t illet, h o g y m i fig y e le m b e v év e é s m e g fo n to lv a s z e n t F eren cz k a p u c in u s re n d jé n e k Isié n irá n ti szereie té t. é s m ivel tetszett a z isten i k e g y e le m n e k, h o g y e z t a c sa p á so k tó l sú jto tt M a g y a r n e m ze te t k e g y é b e fo g a d ja, é s a h o s s z ú id eig ta rló tö rö k fo g sá g b ó l k is z a b a d íts a a zé rt, h o g y a z Isten é jje l-n a p p a l d ic ső íte ssé k és a z ő n a g y irg a lm á n a k a szerze te s e k á lta l vég telen h á la a d a s s é k : A n e v e z e tt k a p u c in u s a ty á k n a k M a g y a ro rszá g o n B u d a v a g y P est v á ro sá b a n zá r d á i a k a r u n k a la p íta n i. E célra ö n k é n y t, k o m o ly m e g fo n to lá s u tá n p e n g ő t a d u n k k a p u v á r i v a g y o n ú n k b ó l a ta rto m á n y i fő n ö k n e k : m a g u n k n a k se m m i jo g o t n e m ta rtva fen n. h a n e m m in d e n jo g o t á t a d u n k n e k ik a z á r d a é p íté sére v o n a tk o zó la g, a z ő s z o k á s u k szerin t. A z z a l a feltétellel, h o g y a z u tó k o r e m lé k e zeté re a m i c ím e r ü n k a felírá ssa l e g y ü lt olt e lh e ly e zte ssé k É s a n e v e ze tt re n d k ö te le zv e leg yen a m i le lk ü n k ü d v éé rt Isten k e g y e im é i k é r n i K ö zb e n p e d ig m id ő n e ze n ja v a k k a l re n d e lk e z ü n k a z o n le s zü n k, h o g y a z á r d á t e g y részt e ze n ja v a k b ó l, m á s r é s z t p e d ig m á s ja v a k b ó l felé p ítsü k. A z t is k i m o n d ju k : H o g y h a id ő vel B u d a v a g y P est (a m itő l a jó Iste n ó vjo n ) ism ét a k e r e szté n y e k e lle n ség e in ek k ezéb e e sn é k, m á s m egfelelő h e ly re létessék át. és h o g y e ze n a la p ítv á n y se m m ik é p p e n m eg n e s z ű n jé k. K ív á n ju k, h o g y errő l a ta rto m á n y i fő n ö k b izto sítso n b e n n ü n k e t. M in d e z e k n e k h ite léü l és ö rö k ö s b iz o n y s á g á r a je le n a la p itó le v e lü n k e t s a já t k e z ü n k a lá ír á sá v a l s p e c s é tü n k k e l ellá tva á ta d ju k. K ell P o zso n y i É rseki p a lo tá n k b a n március 19-én a z Úr évében. S Z É C H É N Y G Y Ö R G Y esztergomi érsek.

15 Irlrll hnlynwk a kai. vallás elvei szerint való átépítéséin- I /. m hely ott állott, ahol most a zárdaépületnek k<i/rp'ui nagy ablakai láthatók, tehát a zárda frontjának ki i/rprti, Három oltár épült a tem plom ocskában: a fő- illrtr rtipádházi szent Erzsébet tiszteletére; a két mellékull/ii közül az <*Kyik..Szűz Mária a keresztények segítni'ijr", másik pedig Páduai Szent Antal tiszteletére. Volt lii imi' egy kis kápolna i, mely szent Anna nevét viselte. A trinploms/.entelés szeptember hó 20-án ment végbe, melyet Nnlnlt Lukács belgrádi felszentelt püspök végzett. \ koiin/í král/ím lényéről a következő okmány tanúskodik...iii ne Keverendissimus Dnus Lucas Natali Epps. M. litrtidieniiih, ac Serenissimi Suffrag., Consecravit Eccle- <lniii r Allnre hoc in honorem S. Elisabethae Reginae llimwnrim* et in eo sicut, et in ceteris b. tribus nempe H V. Mariae auxiliatricis. et S. Antonii de Padua laterallbiin. ilcm et in Cap. S. A nnae inclusit Reliquias S. S. Mnityrum Felicissimi, Venusti, et Modestiae. et singulis Clnmli íidelibus hodie unum annum et in die anniversario. mimrcr/itionis hujusmodi, qui est XVI. Dominica Pentec'onlrs, ipsam Visitantibus 40 dies de vera Indusgentia in lormn Kccl. consueta concedit septembris. ') I logy az atyák a lanyha hitélet terén annál nagyobb tevékenységet fejthessenek ki ban engedélyt kértek n római Szentszéktől, hogy itt Budán újoncházat is állít- IwiNNnnak fel. Ezt meg is kapták, mire nem sok idő múlva m theologiát is bevezették. így indultak ki ebből a rendhá/.ból azok a szerzetesek, akik óriási munkát fejtettek ki a lelkek megmentésének nagy művében. Itt felsoroljuk azokat a községeket és plébániákat, melyek a török pusztítás és üldözés következtében el- ') Az okmány magyar szövege: Méltóságos és Főlisztelendő Nnlali Lukács belgrádi püspök úr ezl a templomot és a főoltárt szent Erzsébet magyar királyleány tiszteletére konsekrálta és a főoltárban, valamint a többi három kőoltárban nevezetesen : a Segítő Szűz Mária. I'rtduai szent Antal, továbbá a szent Anna kápolna oltárában, szent I rlicissimus, Venustus és Modestia vértanúk ereklyéit helyezte el és minden keresztény hívőnek ma egy évi a szentelési, évfordulóján, a piinkösdutáni 16-ik vasárnapon pedig 40 napi búcsút engedélyezett a szokásom feltételek mellett azoknak, akik ezt a templomot meglátogatják. Kelt szeptember 20-án.

16 12 vesztették lelkészeiket. A kapucinusok ezen falvak és vidékek lakóinak a leikébe hitet, bizalmat öntöttek, az eltévelyedetteket az Egyház kebeléhez visszavezették, az új telepítvényesekben pedig, akik vagy a többszöri felszabadító hadjáratok folytán itt rekedtek, vagy pedig a töröktől elpusztított és elhagyott helyekre letelepedtek, ápolták a vallásos és hazafias. érzést és így szorosabban az országhoz fűzték őket. Évkönyveinkben sok ilyen községnek a nevét olvashatjuk. Ilyenek: Üröm, Borosjenő, Cső bánka, Pilisvörösvár, Solmár, Hidegkút, Kovács, Budakeszi, Perbál, Zsámbék, Bicske, I okod. Dorog. Esztergom. Piliscsaba, Pilisszántó, Elyek, Bia, Kistorbágy, Nagytorbágy, Budafok. Kis- és Nagytétény, Budaörs, Törökbálint, Bogdány, Visegrád, Nagymaros, Kisoroszi, Pestmegyer, Tótfalu, Szentendre, Békásmegyer, Csepel, Tököl. Szentmiklós. Újfalu. Szentmárton, Ráckeve, Szigetbecse. Tárnok. Ráckeresztúr. Ercsi, Adony, Érd, Dunapentele. Tapi, Vajta. Cece, Felső- és Alsóalapszenliván, Előszállás, Kokasd, Karácsonyszállás. Kisperkáta, Nagyperkáta, Kisszabolcs. Nagyszabolcs, Alsóbesnyő, Felsőbesnyő, Szentlászló, Martonvásár, Sóskút, Tárnok, Keiepes, I*aszeg, Mogyoród, Fóf, Csömör. Rátod, Hártyán, Mácsa, Dunakeszi, Vác. Verőce, Szob. Haraszti, Taksony, Pereg, Némedi, Sári, Vecsés, Akasztó, Nádudvar, Miske, Baja, Kalocsa, Bezdán, Monostorszék, Zombor, Apatin városok és községek. Ezeken az elhanyagolt területeken az önzetlen lelkipásztorkodás sok embert követeli, de küldött is az isteni Gondviselés elég munkást az ö szőlőskertjébe. A budai rendháznak felszentelt papjai, kik mindjárt a megalapításkor nyolcán vonullak be az ideiglenes zárdába, évrőlévre szaporodtak, úgyhogy 30felszentelláldozár is volt itt nem egyszer. Vasár- és ünnepnapokon az itthon maradt két pap kivételével mindnyájan kinn a messzeterjedő vidéken végezték a szertartásokat, és hirdették az Isten igéjét. I.t kérdhetjük talán, miből élt ez a sok szerzetes, mikor nekik állandó fizetésük, eltartásdijuk nem volt? Éltek Isten irgalmából és a jó hívek alamizsnájából. Hisz Rendalapílójuk a szegénység Úrnőjének gondjaira bízta az ő életüket, miként ezt a rendszabály 6. fejezete oly szépen ki is fejti. A testvérek semmit sem

17 lulmjilimílhmhmk m agoknak... hanem mint zarándokok és i«h'i/'mirk nzolgnljanak az Úrnak ezen a földön; szegény-»rlmn í' m bizalommal menjenek alamizsnáért, s ne szélt v<'ljrk e/v-rt magukat, hiszen az Úr is szegénnyé lett m'hiiu e/.en m világon. Ez a magasztossága a legfőbb M/rHrnvNfgnek. mely titeket, igen kedves testvéreim, a iiii*nt)voiw//i«örököseivé, királyaivá tesz. A földi javak- Imii n/.t M^nyckké tett ugyan, de az erényekben felmalí/n/l-tll liléket, Assziszi szent Ferenc eme tanácsa és pmfmmri/i követeli, hogy lelkigyermekei mint jövevények <. /ni/indokok ezen a földön, szegénységben és alázali.'i uiiilwm semmit sem kérjenek szolgálataikért a hívek- 13 Zárddnk a z ik években. Iái. vagy ha jár is valami nekik munkájukért, azt is csak nlmnizsnaként fogadják el. Ha pedig munkájukért a szükrtéges alamizsnát sem kapnák meg, úgy, Isten nevében nwnjenek ajtóról-ajtóra alamizsnáért*'. így szolgálták a budai kapucinusok a hívek ezreit úgy Budán, mint ennek n/igy kiterjedésű vidékén, ahol évtizedeken át minden rrnberi tekintetet megvetve fáradoztak a kát. vallás megerősítésén és a halhatatlan lelkek üdvösségén. Ez az Isten kegyelméből sarjadozó munka csakham ar kedveltté tette a nép előtt a budai kapucinusokat. A hívek látva, hogy Assziszi szent Ferencnek e szegény fiai, kik a halhatatlan lelkekért a világ minden örömeiről lemondottak, nemcsak a lelkiekben vannak segítségükre,

18 14 hanem földi bajukban, szomorúságaikban is velük éreznek és szenvednek, a legmesszebbre menő jóindulattal vették körül őket. S mikor néhány évtizedre rá arról volt szó, hogy az eddigi ideiglenes templom és zárda helyett újat építsenek, akkor az egész budai lakosság, de még a vidék is ennek a tervnek keresztülvitele mellett foglalt állást. így épült fel és években egyesült erővel az 13-dik oldalon látható templom és zárda. De a templom és ház újraépítésével az atyáknak egy más, régi óhaja is teljesült. Tudniillik felépítették hőn óhajtott könyvtárukat, amelyhez a szükséges pénzt az isteni Gondviselés egész különös módon teremtette elő. Ugyanis bizonyos Engelshoven báró a rend iránt táplált szeretetét ki akarván mutatni. Temesvárott a Bánságban, vagy Székelyhidán zárdát szándékozott számukra építeni. De a nemeslelkű főúr szándékának keresztülvitelét a sok közbejött akadály meghiúsította. Mivel ez az alapítási terv neki nem sikerült. azért e rendnek forintot hagyományozott oly kikötéssel, hogy ez az összeg csakis a magyar kapucinus rendházaknak jókarbantartására fordítható. Ebből az öszszegből a legtöbbet a tokaji és eszéki ház kapta, de mivel a rendi ügyek elintéző tanácsában, a definitoriumban. helyet foglalt a budai szárm azású R. P. Xixtus is. aki minden lehetőt elkövetett, hogy az ő rendháza az építendő könyvtár javára nagyobb összeget kapjon az előbb említett hagyományból. Kieszközölt a rendháznak 1400 forintot; ennek növeléséhez hozzájárult a pozsonyi, a móri, a bodajki rendház forinttal, s így megkezdődött a könyvtár építése junius havában és befejeztetett szeptember hónapban. A könyvtár homlokzatára ezt az egyszerű, de sokat jelentő felírást helyezték: Hic mortui loquuntur. Itt a halottak beszélnek. *) E szellemi fegyvertár csakham ar a leghíresebb szerzők műveivel telett meg, és 1777-ben már 875 kötettel dicsekedett.2) A templom építéséhez a magyaróvári zárda 600 forinttal, a pozsonyi 500, a helybeli pedig 2500 forinttal ') Sajnos, hogy ezt a felírást az 1926-ban történt újrameszelés vandál kézzel eltörölte. 2) Ma több mint tízezer kötetet számlál.

19 nuull n/,onfelül m zárda számított a nemeslelkű hívek nl-ilu./nw'im is. amiben nem is csalatkozott. Igaz, hogy i»ili «tiü/bcii Hók mindenféle nehézség állott elő, pl. miliői m templom iilapfalait rakták, féléven át éjjel-nappal ii vrtiból len/űrődő talajvízzel volt bajuk, mikor pedig ih*n/.uk ín. anyaguk is elfogyott, a Szent Klára apácák Imi Imi í'jeclrlem asszonyához, Andrássy Julianna apátnulto/ fordullak segélyért, azonban a krónikás szerint: KY iolulin iiuiim ad hanc Instantiam." A kérvényezi mi. Hf iiunl felelet nem érkezett." Szerencsésebb volt és eiedménnyel járt Mária Teréziánál való folyamodásuk Kéivenyükre a nemeslelkű királynő 120 mérő (kb ) iné./el kiutalt. Továbbá az itteni hívek is, de meg vlili'lilék is bőven gondoskodtak építkezési anyagról; In' iui"i kézimunkáról, úgy hogy az építkezés julius I i ii befejezést is nyert. Végezetre még csak az apostoli Keién/, r kellett elhelyezni a homlokzaton, mely alá az ul.i >llo here gprimásnak. Széchény Györgynek címere s a lóiban elhelyezve vörös réztokban a következő pergaiiii ni okmány került: Templum hoc Ordinis Fratrum Minorum S. Frani Imi I r fi Micinorum, Quod in hae Metropoli Budensi anno < lirlull MDCLXXXV11I. possessionem primam, alteram stabilom anno MDCLXXXXVI1. redactum, innocentio XII. I et leni/im, Caesare, Rege Apostolico Leopoldo Magnó I liingnriam gubernante, Deo in honorem S. Elisabeth Vnluae, Andrae, Hungáriáé Regis Filiae, anno MDCCXV1. ( 'iiiihecratum fűit. Tandem ex variis elemosynis anno MDCCLXXVI. et MDCCLXXVII. in spatio V. orphiarum orolongatum, sub Papa Pio VI., Maria Theresia Regina Hungáriáé, Josepho II. ejux filio Román. Imperatore, P. I.rhardo a Radkersburg Capucinorum LU. Generale. P. Kussiano Gmund per Austriam et Hungáriám Provinciale, l\ Xixlo Búd. Definitore, Hungáriáé Custode, et Quardiano Conventus, ac sacerdotibus religiosis XXXVI. et fratlibus X., quorum nomina sunt h aec: ) *) A latin szöveg végén olvasható névsort én csak a kővetkező fordítás után adom. A Szent Ferenc-rendű kapucinus kisebb testvéreknek ez a Innploma, mely elsőízben Krisztus 1688-ik. végérvényesen pedig az 15

20 16 Mikor 1777-ben Mindenszentek napján a templom teljesen készen volt és megkezdődött benne az istentisztelet, az ünnepi szónok a zsoltáros eme szavait idézte:..az Úrtól történt ez és csodálatosnak látszik előttünk! S valóban lehetett is csodálkozni azon a szerencsés befejezésen. A történelem feljegyzése szerint oly sokan járultak hozzá a templom és zárda építéséhez, hogy nevüket külön-külön nem is lehetne felsorolni, akik egyébként szívesen rejtőztek el a névtelen adakozók soraiban. Közülük egy sem akart m agának különös előjogot, külön padot, vagy családi ülőhelyet a templomban biztosítani; ők Istenért dolgoztak és inkább az égi hazát törekedtek kiérdemelni jótékonyságukkal. Követnivaló példa. Iö97-ik esztendejében lelt megalapozva. XII. Ince egyhózkormányzósa, L'pót császársága és apostoli magyar királysága alatt: 1716-bon szent Erzsébet özvegy, András magyar király leányának tiszteletére Istennek szenteltetett. Majd az ik években különféle adományokból megnagyobbitlatoti: VI. Pius pápasága, Mária Terézia királysága, II. József római császárságn, P. Erhard, a kapucinusrend 52-ik egyetemes főnökének uralkodása, P. Kasszián osztrák és magyar provinciális, P. Budai Xixlus rendi kormánytanácsos és helybeli házfőnök, valamint az alább következő 36 atyának és 10 munkás testvérnek idejében: V. P. Budai Xixtus házfőnök. P. Budai Jakab vikárius. P Crumlov Antal. P. Magyar Fábián. P Giusi Marcialis. P- Budai József. P. Kisbányai Maternus. P. Budai Tódor. P. Stájeri Revokát P. Móri Punicius. P. Abstorff Titu z. P. Ómpit Lázár. Fr. Szalzburgi Prokul. Fr- Stájeri Fülöp. Fr- Pozsonyi Szebald. Fr. Eberstall Krispinián. Fr Forchtenaw özséb. A t y á k : P. Bécsi Florentin. P. Bécsi Oktavián. P. Svájci Angilbert, P. Rodajki Justus. P. Putzl Erhard. P, Óvári János Gyö'gy. P. Módreni János Adám. P. Ernhang nép. János. P. Budai Vencel. T a n u ló k : P Fehérvári Pelágius. P. Bezeny Paulin. P. Zavod Szervicius. óvári Izidor. T e s tv é r e k : Fr. Zalaegerszegi Primián. Fr. Hágenburgi Grácián. Fr. Becsa Elek, Fr. Bőhm Jeromos. Fr. Sigmaringeni Konstantin.

21 ' W Kmimi<inusok niint a szenvedő nép barátai. I' /mirrivecz István püspök Úr Öméltóságának mmvmi lulimk eszembe, mikor ezt a részt tárgyalom. N# >ni l en ne atyánk tiszteletére tartott triduumunk záró nnn*' M'ls. n ugyanis ő azt mondotta, hogy szent Ferenc Imi villninhmltó nagy szerepben élték le h étszázéves maliinkul! 11 teljesen igaznak tartom ezt az állítást. Mi ii lm n 11»I>I>i országok eseményeitől el is tekintünk, mm ír nhkm i*> kézzelfogható előttünk az a tény, hogy a...'iidiiek három hatalm as ága mily számtalanm. i neijilh le fel betegségéből a vén Európát. Vagy ki \ 1111 n nimkvíimak hűséges jóbarátja, vigasztalója, táman mikul Mohács után a török rávetette a nemzet nya- I... Imikot és oly kegyetlenül bánt vele, hogy még I ti n neve ín az ajkakra fagyott. Ki hozta el hozzá élet- '. -. Is e i ul/ikon, önfeláldozóan a szentségi Jézust, mikor n I >0 evén rabság idején lelke felfelé sóvárgott, ki áldotta inni lim/.nsságát, ki hintette meg az élet vizével gyermeki 111k homlokát, ki szentelte meg a temetőnek amúgy is *«/. ni göröngyeit, mikor egy-egy búsongó magyar leroslimll n küzdelem ben? A franciskánus. Igen. de szent I eii ne fiainak történelmi hivatása hazánk földjén nem i mik addig tartott, míg ki nem űzték a törököt, hanem n/l'iilul is. Szenvednivalója mindig volt nemzetünknek, n ln\ vigasztalóra is rászorúlt mindig. Mikor a kapucinusok itt Budán letelepedtek, akkor mm a török messze volt, utóhatása azonban itt dühön- 1(011 közöttünk. De nemcsak ez, hanem a megpróbáló Illeni kéz sem pihent meg egészen. Majdnem egy év- r/m/adon keresztül suhogtatta ostorát a fejünk fölött. Küldött nekünk dögvészt, földrengést, tüzet, árvizeket, majd ellenséget is, és bizony ezek is verejtéket sajtoltak ki halántékunkból. És a kapucinusoknak ekkor adódott kezükbe a villámháritó szerep. Azt ugyan nem tehették meg, hogy a veszélyeket távoltartsák, de azt már igen, hogy a bajokat elviselhetőbbé tegyék. Lapozzuk csak végig budai rendházunknak évkönyveit, hangosan hirdetik ezek, mily résztvevő testvére volt a kapucinus a hívek százainak. Én mindenekelőtt a pestisjárványról leszek említést. 17 2

22 18 Két esetről tudunk: az egyik ig, a másik június közepén. Az előzőben 16 ezer ember halt meg. Buda katolikus népe a kapucinusok vezetésével szent Sebestyénhez fordúlt segítségért. A pestis meg is szűnt és azért elhatározták, hogy hálából szent Sebestyén ünnepét nyolcadával együtt minden évben megtartják, hogy pedig ez annál biztosabb legyen, a polgárság két ezer forint alapítványt tett le. Az 1831-iki pestis szintén sok ezer embert ragadott ki az élők sorából. Közöttük voltak Edmond kapucinus atya és Kristóf testvér is, akik mint a betegek vigasztaló angyalai lettek a kór áldozataivá. Nem tudom, vájjon a járvány gyors megszűnése miatt-e, vagy az angyalok fejedelme iránti merő tiszteletből-e, bizonyos Grábmayer József előkelő vízivárosi polgár szent Mihály főangyal tiszteletére 1002 pengő forintot alapítványozott, hogy ennek kamataiból évente szent Mihály ünnepén (szept. 29.) és nyolcada alatt szentmise és szentséges litánia tartassék. Megjegyzendő, hogy ezen alapítványok a világháborút követő időben majdnem egészen értéküket vesztették, de azért a rendház tiszteli az alapítványozók szándékát s a kívánt istentiszteleteket mindmáig megtartja. Földrengés szintén kétízben pusztította Budát. Először június 28-án. Templomunkban, reggel fél hat lévén, épp a papi zsolozsmát végezték az atyák. A földrengés egyre erősebb lett, azonban a szerzetesek nem hagyták abba imájukat. Sőt most kiáltották csak forró esdekléssel az ég felé: Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis. ( Krisztus, élő Istennek Fia, könyörülj meg rajtunk.") Rajnér atya, aki ebben az időben szentmiséjét mutatta be, szintén helyén maradt. A hívek, a ministráns fiúval együtt ijedten rohantak ki a templomból és csak egy leányka, névleg Schán Márta nem vesztette el lélekjelenlétét, hanem a veszély perceiben Szűz Máriához, a keresztények segítségéhez fordúlt, hogy csatlakozzék a szerzetesek imájához. A földrengés csakham ar meg is szűnt. A templom csak annyi kárt szenvedett, hogy homlokzatán repedések támadtak. A földrengést követő hónap 3-án Barkóczy akkori hercegprímás egy nagy engesztelő kórmenetet rendelt el

23 . <lítium lr\ó S/.enlhnromság-szoborhoz, amelyet akkor.illliiilliili I. I i mnelynek mellékalakjai szent Sebestyén, IíhImih Km/m JudáH Táddé, akiket ilyen csapások allu. iimv<il t ll i<*ki11 szoktak hívni. Mivel pedig a nagy l'ilmivi Inli'ii iiiifit látta e földrengésben, azért komoly n e m e l i n. erkölcsök megjavítása érdekében úgy a iiii i«huihi/ mini n hívekhez is. 1 A um todik földrengést június 26-án, éjjel kelle/l történetünk, ez azonban, valamint egy n> övvel kenőbb érezhetővé vált földrengés is nagyobb Imit nem okozott. "I Imi nagyobb veszélyt zúdítottak a nép nyakába.1 h... iiil/ihok, melyek pedig elég gyakran előfordultak. l/f i február 15-én éjjel eddig még nem észlelt erő- I Imi ki nz áradás. A víznek magassága 5 napon át Allmnlomi kél métert ért el. Az Alsóvízivárosban csak m'lmm, de 1 1 Felsővízivárosban több, Újlakon és Óbudán iliit néhány száz épület dűlt össze. A pesti oldalon l»i ln/m/iml l<íbb házat söpört el az ár. IImnomIo nagy áradás volt február havában is, iiiikm n hívek a zárda kapuján voltak kénytelenek a li nt iloml>m jönni január havában ismét volt egy m mi li ív mim jel ugyanezen év márciús 15-én is. A templom -i tfii(im szintén víz alá került. Még veszedelm esebb volt </ i-vim-ii a május 20-án kitört áradás, mikor a víz kb. liliom méternyire emelkedeü fel. Ezen áradás alkalmával Vi/ 1 és Rácvárosban 49, Óbudán 241, Újlakon 142, Pesten 22HI. Párkányban 154, Esztergomban 614, Visegrádon i i (.cpelen pedig minden ház elpusztult. A Duna február 23-án ismét szűknek érezte medici. IJgy látszik, mintha nem tudott volna beletörődni fil»l)m, hogy két part által megszabják útját; türelmetlenkedni kezdett és haragjában ismét végig taposta Budáimk és Pestnek utcáit. Ez az áradás három hétig tartott. Zárdánk és templomunk szintén sokat szenvedett a hul- Imnözönben. A víz egész a templom főbejáratának legfelső lépcsőfokáig emelkedett. A z otthonából kizavart Iokosság egy része a zárdában lakott és itt is maradt a veszély elmúltáig, amely idő alatt a szerzetesek a zárdáimk egyik klauzurával ellátott részében húzódtak meg. 19 2*

24 20 Az áradás idején a szomszédos szent Anna templomnak még a főoltár legfelső lépcsője is vízben állott. A széni Erzsébet apácák szintén nem használhatták templomukal, egy kapucinus atya járt hozzájuk csónakon minden nap és az orgonakóruson rögtönzött oltáron mutatta be a szentmise áldozatot. Meg kell jegyeznem, hogy zárdánk tagjai a katasztrófa idején annyit tettek a szorúlt helyzetbe került hívek érdekében, hogy annak híre még az Udvarhoz is eljutott és a király ezért a rendháznak hálás köszönetét fejezte ki. Ami a városunkban előforduló tűzeseteket illeti, legemlékezetesebb az szeptember 5-iki, amelyet egykorú történetírónk megrázó színekkel fest le. Ezen a napon ugyanis úgy déltájban a Rácváros egyik péküzletében tűz ütött ki, amelynek az egész Rácváros, a vár oldalában lévő királyi épületek, magtárak, istállók mind áldozalúl estek s ez a tűz már-már a kapucinus templomot és zárdát is kikezdte, mikor az Alsóvíziváros jám bor népe az atyákkal egyült szent Flóriánhoz fordult, aki kézzelfoghatólag segített is rajtuk. Mert a szél csakham ar ellentétes irányt vett és igy a tűz továbbterjedését megakadályozta. A hívek, hogy hálájukat lerójják szent Flóriánnak, alapítványt tettek tem plom unkban: ígértek egy oltárt, ezt azonban sajnos nem készíttették el, mert megfeledkeztek róla, végre azonban Iretzer Mihály és neje festtettek egy oltárképet és ezt templomukban május 4-én meg is áldották. Ezt a képet előttünk ismeretlen okok miatt március 14-én a várban lévő helyőrségi templomba vitték, ahonnan vissza sem került többé. Mivel azonban a hívek nagyon tisztelték szent Flóriánt, azért közadakozásból 500 forintért festtetlek egy másik képet, mely hosszú ideig szent Flórián oltárán volt, s amely ma mint templomuk egyik dísze a szentély jobb oldalán levő oralóriumban függ. Az elősorolt események, amelyekben a szenvedő embernek azt kellett gondolnia, hogy a természeti erők fellázadtak ellene és mintha csak elnyeléssel fenyegetnék, nem voltak egyebek, mint a próbáló isteni ostornak suhogásai. Ez az ostor nagyon mély sebeket vágott a lelkeken. Azonban nem hagyta a szenvedő népet egészen

25 ... itfrthi li'inrm adott melléje jóságos, megértő, meleg m#ui»iii/in/l-iluluil is, akik segítettek nekik elviselni az, i, i...-miia' Kfil A vigasztalók a Vizíváros területén szent I *... Kmimicintih íi/ii voltak. Nekik jutott ki am a nagy lu'uvi li mi lmu\ osztozhassanak a hívek bajaiban s ez nekik OMUnlllur szolgált, mert így történelmi hivatásukat lm l»*illlrllék l W. II. József korától a kiegyezésig. Kendőnknek történelmi hivatása nem szorítkozott mii..in.mii hogy az elemi csapások idején a népnek lftm.i«/m li ií\m. reá akkor is szükség volt, mikor ellen-. in. Iirttfiliii/ik fenyegették úgy az egyházat, mint a nem- \/ elafi ilyen ellenséges tám adás 17ál-ben történt, n.il.>n II József elrendelte, hogy minden zárda m aga \. iim>'i m főnökéi. Ez azonban még csak a kezdett volt. M*»rl wfikhfimar szomorúan kellett a zárda történetírójá-.. ilt l l njdulniíi. tudniillik, amikor azt látta, hogy a császári ii m l h l parancsára el kell hagyniok a sarutlan kármeli- I-iI-imK m várban levő házukat (a mostani helyőrségi iwimnrsnokság épületét) és templomukat (ma várszínház); i I iml ilrnsse-n (ma Ország-út) ott kell hagyniok házuloil 11/ Mi(ostonosoknak, majd ugyanezen év április 15-én in >ll«m pálosoknak kell kiüríteni kényelmes rendházukat ( m im n központi papnevelde), el kell hagyni gyönyörű templomukat, (mely ma az Egyetemi templom nevet viseli) > Inn:y a császári rendelet csak annyit enged meg nekik, In»i(V m szegény pálosak a várban levő szent Domonkosirmli zárdában m eghúzódhassanak. A császár azonban még tovább ment egyházellenes intézkedéseivel. így októberében felszólította a Felsővi/.ivárosban levő Ferenc-rendieket, hogy templomukat és lirizukat (a mostani szent Erzsébet apáca-rend tem plom a és zárdája) hagyják el. A ferencesek kénytelenek voltak (Migrdni a hatalomnak és szomorú szívvel távoztak k ed ves otthonukból. Közülük tízen az üresen maradt pálos kolostorba mentek át, hol a pásztornélkül maradt híveket gondozták, a többiek pedig a Kapisztrán Jánosról n ev e zel! tartomány házaiban helyezkedtek el. 21

26 22 Az április 23-án megjelent császári rendelet pedig új istentiszteleti rendet állapított meg. Szentbeszéd és áldás csak plébániatemplomokban volt tartható. Két szentmisét egyszerre nem szabadott végezni, kivételt képeztek az utas papok és tanárok, akik más mise alatt is misézhettek. Az egy szentmisét mindig a főoltáron kellett bemutatni. Miként az ország minden részében, úgy a mi kapucinustemplomukban is új istentiszteleti sorrend lépett életbe: hétköznapokon 5, Vs7, V28, 1;/29 és 10 órakor, vasár- és ünnepnapokon pedig 6, V27, J//28, 8. V2II, V2I2 órakor voltak szentmisék. A kalapos király, aki hírhedt egyházellenes rendeleteit egymásután adta ki, személyesen meg is akart győződni, hogy rendeleteinek érvényt szereznek-e, ezért zárdánkba is ellátogatott aug. 23. délelőtt a/a 10 óra körül. S amikor mindent megtekintett, az akkori házfőnök P. Benvenut vezetése mellett, a Fischplatzon (a mai Halászutcába) történt búcsúzásnál azzal a,,kellemes" hírrel lepte meg kísérőjét, hogy a zárda kertjének felét elveszi a rendtől. Érdekes, hogy a mi zárdánkat nem foglalta le s igy rendünk atyái nagy kiterjedésű munkát fejthettek ki. S ez az, ami az ő tulajdonképeni hivatásuk volt ebben a korban. Még a várban levü franciskánus templomot is ők látták el, melyet II. József aug. 1-én törölt el. Itt ezentúl nekik kellett az istentiszteletet és szent beszédeket megtartaniok. Megjegyzendő, hogy látszólag mintha kímélte volna II. József a. kapucinusokat, azonban mégis több zárdájukat eltörölt. így a holicsi, magyaróvári, hatvani, bodajki, tokaji, pécsi stb., házukat mind fel kellett adni a császári rendelet miatt. Különben rendünk krónikása nagyon örül II. József halálának és szóról-szóra ezeket írja ró la: II. József császár, ki nemcsak virágzó országunkat nyomorgatta 9 éven át és hazánkat zengzetes nyelvével együtt mármár el is temette, hanem birodalmának többi részeit is; ezekben a templomokat, vallást, hitet, szerzetesi életet meggyalázta és így a híveket kishitűekké tette; látva pedig, hogy a magyarok öntudatukra ébrednek, neki is megnyíltak szemei, m agába szállt s bűnbánólag vissza-

27 Vilit* m limminc ezüst pénzt, azaz az év január ÍMmi ImIiocs/iIoIIm visszavonó rendeletét, melyben királyi #h\mvmi lycii. hogy a szentkoronát és a régi szabadságot H«m/mmi m nz országnak és az ország szabadsága ellen Iim/,.11 jrr./rs rendeteteit visszavonja. Mivel azonban jól Imiin, hogy az ö szavának már senki sem hitt, legkevésbé D# iiu sokszor becsapott magyar, azért, hogy adott szaván..1, liilclt szerezzen, a szentkoronát év február Im>1>.111 Mécsből haza küldte, amely február hó 21-én érke- II Hildám s az ország lakossága nagy örömmel fogadta, ll /I m M/culkoronát, mely a nemzetnek legdrágább kincse,.mirlyel nov. 12-ig Budán őrizték, a napóleoni ' i'm/rh miatt Munkácsra vitték, s csak négy hónapi távolit I iiimii március 26-án hozták vissza Budára). A " / 1 mim séllen királyt m ég azon a napon, ^amelyen rendeli I. il visszavonta, m agához szólította az Ur, hogy számaiim-.i kérjen tőle, A trónon őt öccse II. Lipót követte, akiiii K umlkodásátói többet remél a magyar *. örül a rendház krónikása minden jónak, ami a vi/iwmoh közelségében vagy éppen annak területén törli ni (Vömmel említi m eg az Irgalmas Rend Zárdájának IMI III, október 15-én történt alapkőletételét, amelyet Marczy l il A iiimi építtetett. Az alapkő letételét Görgei esztergomi imi Ki helytartó, felszentelt püspök végezte, amely ünnepi Is I /íz említett alapító azzal tette kedvessé és bensőséhogy a kolostorhoz épített kórházban tizenkét szen\ beteget helyezett el, az előkelő polgároknak pedig imu-mulatságot rendezett, vagy hogy a kiónikás szavaivmi rljek: nobilis bált adott" Különben Marczy Pál Antal szem élye budai rend- Im/imkkal is összefüggésben áll. Ő volt az ugyanis, ki a l'mimrinus rendházban két szegény ministráns gyermek t/rimára alapítványt tett le, amelyet a főváros kezelt, s Miiiflynek még a háborús időkben is 350 Koronát kitevő Iwiinfilából tényleg két ministránsot tartottak el. (Ripka li-ienc, aki a kapucinusoknál szintén ilyen kis ministráns lim ska volt, a rendnek ezen jótéteményéről a nyilvánosunk előtt már többször megemlékezett és háláját nem rgvszer ki is mutatta.) Most pedig egy július 16-án lezajlott ünnepség 23

28 24 ről teszek említést. Ez ugyan nem tartoznék e művecske keretébe, de tekintettel arra az örömre, amellyel történetírónk ezt feljegyezte, érdemesnek tartom én is idesorolni. Szó esik pedig itt az első pesti színháznak alapkőletételéről. Az ünnepség József nádor és számos előkelő egyének jelenlétében folyt le. Krónikásunk közli velünk a színházfalába mélyesztett érctáblán olvasható, és rendkívül értékes versét is, amely szerint a színháznak a tiszta erkölcsöket kell szolgálnia. Ebben az időben, mikor az ország kulturális és társadalmi fejlődése sok lelki örömmel töltötte el rendünk atyáit, ugyanekkor másrészt nekik is meg kellett remegniük a napoleoni hadak közelségének hírére. Mert Napóleon, miután Ferenc osztrák császár és magyar királyon győzelmet aratott, úgy látszott, mintha Buda felé szándékozott volna irányítani hadait. A lakosság emiatt nagy félelembe esett. A nagy bizonytalanságban az ország legdrágább kincsét, a szentkoronát, a hozzátartozó ékességekkel együtt, szintúgy Szent István jobbját is Zágrábba vitték. Budának színe-java hadbavonult Napoleon ellen, s bizony közülük nem sokára százával kerültek vissza sebesülten, akiket a különféle rögtönzött kórházakba helyeztek el. A sebesültek lelki gondozását a kapucinusok látták el. Az atyák csodálatra keltő odaadással végezték hivatásukat. de csakham ar nekik is hozzákellett járulniok a nemzet halottjainak számához. A ragályos betegségek egymás után több és több lelkes atyát és testvért ragadnak ki soraikból: kőszesi Alfréd, tatai Coelestin, hédervári Optátusz. fehérvári Gergely és bajor Antal atyákat, továbbá két testvért: Akkusziuszt és Tóbiást. A feljegyzés szerint: nyugodtan, szépen haltak meg, mert felebaráti szeretelüket saját életükkel bizonyították: Nagyobb szeretet nincs annál, mintha valaki életét adja oda barátaiért." Ján. 15, 13. Az eddig elmondott szomorú események után, néhány örömteljesebb epizódról is említést tehetünk. A kapucinus atyáknak tágkörű üdvös működése, az egyházi előkelőségeknek figyelmét is magára vonla, s ezért ők nagy szeretettel és tisztelettel fordultak hozzájuk. A világ

29 miimh kül\ e. havi lelkimagányukat nem egyszer mllnk I nlullnk így tartózkodott a zárdában hosszabb iil* itt ui'il IVienyi Károly liberiási felszentelt püspök, NmiImhs Smulor választott püspök, a későbbi nagynevű imimwu, aki meg (i magas egyházfejedelmi székén is névm< i rin mindig m kapucinusoknál kereste boldogságát. A* n iumiimm alatt került bele a templom és zárda a val- «I»«A mi fenntartott epületek lajtslromába. Ugyanő a 1*1' ' Imu. mk iránti vonzalmát és előszeretetét azzal is ítmh-'ll ln»gy /íz évben az egész világra kiter- I«im#I» II lulnlnmni búcsú alkalmával, a búcsú elnyeréséhez «#mi<. 11 n mi'lomlátogatást, a kapucinus templomra is Ml» in #l«llr (így tehát a Mátyás templom, Zsigmond l...in.t Kitnucinus templom és a Szent Anna templom voltuk Kijrjöíve) I oriénelírónk az ig terjedő időről nem nhi...i Iiri/el A forrongó hanguialok úgy látszik cgyálla- In...in kedveztek az ilyen történetek lejegyzésének. Csak iiiv ni* ii liilnljuk feljegyezve, hogy a zárda és a templom n/envedett az ellenség lövegeitől. A templom nem " liiitllnilln magasztos célját, a zárda pedig lakhalatlanná ><nl \ rendház főnökei sokszor is kértek, majd sürgetik l> m knl vallásalapot, hogy segítsen, amely év Imiim* IM-én meg is kezdte a teljes átépítést, úgy hosy a I. Miiiloin «,. i zárda ekkor nyerte mai alakját. Ugyanekkor. (Miil m z.arda melletti épület (iskola) is. amely azután MiMUVar iskola nevét nyerte. Ez az épület a kapucinusok limli-lmi púit úgy a vallásalapnak segélyéből, valamint lilvnk filléreiből. Az építkezés egy évig és 17 napig ImiIi>11 Amíg elkészült, addig a zárda egész személyzete i I it utca 112. sz. alatti m agánházban lakott. Ugyanezen éjiilki / 1 h alkalmával engedte át rendünk, és pedig telje- «(» Ingyen a főváros közönségének, a budai vigadó és! n111 «n közt, valamint a zárda előtt a Ponty-utcáig húinilu területét, azzal a célzattal, hogy a főváros mindkét n -./i betanítsa és a fáradt budai polgárság részére díszieinnnv/1 rendezze be. A fent említett háznak sorsáról I mli kkonyvünk III. fejezetében többet fogunk szólani. Mivel az építkezés alatt az istentiszteletnek és lelki-! " /.torkodásnak nem volt szabad szünetelnie, azért az 25

30 udvarban levő könyvtár lett ideiglenesen kápolnává átalakítva. Az egyházmegyei hatóság ez időről úgy intézkedett, hogy a gyóntatószékeket a kertnek fái alatt állítsák fel, a szónoklatok pedig szüneteltek. Nem is képzelhető el, hogy a híveknek és az atyáknak mily sok áldozatot kellett hozniok az építkezés alatt. De ezt Istenért, a lelkekért, és jövőben annál több örömet okozó templomukért szívesen meghozlák. Mikor végre úgy a templom, mint a rendház készen állott, épp akkor érle rendünk atyáit a legnagvobb meglepetés. Ügy látszik, hogy a szép, új épület felkeltette egyeseknek az irigységét. Különösen két név ötlik a szemünkbe, ha a történelmet forgatjuk, amelyek a Bachkorszaknak voltak előharcosai: Pletka cseh konzul, a másik pedig Schentzl Guidó a stájer admonti bencés apátságnak valahogyan ide szakadt tagja. Ezek nem egy cselt szőttek, hogy az újonnan átalakított zárda utcai frontját iskolai célokra m egkaphassák Azonban az ő aknamunkájukat, bár csak nagy megerőltetéssel, a tatai P. Strebiczky Irén akkori házfőnök és plébános meghiúsította. akit e kivívott győzelemért különös elismerés és hála illet, amelyet mi úgy is le akarunk róni, hogy képét jelen művünkben megörökítjük. A templom november 19-én foglalta el magasztos rendeltetését. A fentemlített zárdafőnök nagysikerű munkájáért a világi és egyházi hatóság részéről megérdemelt jutalomban részesült. A v ilági hatóságarany érdemkereszttel díszítette mellét, az egyházi hatóság, nevezetesen a rendi elöljáróság pedig érdemeinek elismeréseképpen öt ízben a tartományfőnöki tisztségre emelte. E kiváló kapucinus Mórott fejezte be áldásos életét július 12-én. Zárdánk és templomunk megújulásának idejében székesfővárosunk is kezdte egyre jobban kibonlogatni a fejlődés és kultura lobogóját. A forradalom hangulata lecsillapodott, a felizgatott kedélyek is megpihentek s így elérkezett az a nap, amely mindenkorra forduló pont marad a hazai történelemben. Deák Ferenc bölcsesége a királyt és nemzetét közelebb hozta egymáshoz. Megérttette mindegyikkel, hogy itt csak a békés és nyugodt munka segít, és hogy többet használ mindkét nemzetnek

31 lm#... itiruouyr/ni. mint ha a békétlenség miatt örökös Imi. Imim rlnrk. A forduló pont, amely nem egyéb, mint.i K'U"liM loll királykoronázás, a mi szerény kis művünk- Im n lirlrkinálkozik. Mert míg egyrészt zárdánk aján-.1. Imi H knpott. addig másrészt oly magas vendégek tiszti ll* I* m< i! látogatásukkal, aminők nem egyhamar kerül- Im Im<k i mi n zárda asztalához. \ koronázás alkalmával a magyar polgárok a királyi liálltitk Nokfélo természetbeni ajándékkal hódoltak. Az. Iá miimiokmi az udvar szám ára tartották vissza, a többit in <1111 m kórházak és zárdák között osztották szét. így I(m mi I ImhImi rendházunk is 5 métermázsa elsőrendű limhmt IIm/.Ii-I és töméntelen süteményt. \ látogmlók pedig a következők voltak: Fogarassy Mlliáh rulályi püspök, Zalka János győri püspök, majd mi Mimikám Audú József Babilon, Mezopotámia és Kal- I-. imitriárkája, Falcinelli pápai követ stb. A mndi lörténetíró több oldalon keresztül beszél a... ünnepélyről, mi ezt elmellőzzük, ez egyébként i... M m történelemből is, azonban ugyanezen egykori imli'm i/iinknek epigrammáját mégis ideiktatjuk: Ilim/ rvig feküvék hóna s reménye a magyarnak, ll iiismlott szép hazánk nagy válságba került; Kmiilinló munkáját Kossuthnak Deák ékesbbre teremté, ' m koronázott király bevégzé a művet. I Mm<ImII ül e hon, mivel új kora támadt, I n r/rrl tartja most ezt a nagy ünnepet. lou rgrs királyunk, élj, s te is magyar nép! Ili / m királyban és bizz erejében karodnak.1) 27 ') Annin viginti Hungáriáé rrs spesque jacebant, Hncsit in incerlo Patria flucla sfalu ; Dcntruxil Kossuth: séd Deék fulcra refecit, Kexque coronatus consolidavit Opus. Toll praesidio jam Patria nixa friumphat; Ducit el hinc aerae grandia festa novae. O. vivat Rex Augustusi Gensque Hungara! vivat! Rdal suo Regi. denique fidat sibi.

32 Tem plom unk és zárdánk jótevői. Van a Zsoltárok könyében egy fejezet, amely az isteni Gondviselés gyengéd és hatékony megnyilatkozásairól szól és ennek egyik verse azt hirdeti, arra kéri h szenvedő embert, hogy gondjait vesse rá az Istenre, s Ő majd táplálni fogja szegénységében. Ez a zsoltárvers önkéntelenül is eszembejut, mikor ezt a fejezetet kezdem megírni. Első szempillantásra úgy tűnik ugyan fel, mintha itt csupa név és számról lenne szó, azonban, ha jobban belemélyedünk, akkor azonnal észrevesszük, hogy az Úr keze dolgozott itt. Igaz, hogy neveket irok le, de ezek Isten iránti szeretettől, a templom és a rend becsülésétől izzan ak ; igaz, hogy számokat közlök, de ezek nem a mennyiségtan néma ábrái, hanem a jóságnak hangos hirdetői év őszén Szavada Zsuzsanna nyitja meg a jótevők sorát. 130 forintért megvásárol egy fájdalmas Szűzszobrot, amely a bécsi kiállításon kitüntetésben részesült és ezt a templomnak ajándékozza.1) Ugyanő Piánk József festővel 100 forintért megfesteli a Szeplőtelen Fogantatás képét, amely ma is a Zárda egyik emeleti folyosóját díszíti július havában Rúth József esperesplébános nekünk ajándékozta a koronázó templomnak a renoválásakor fölöslegessé vállt keményfa padjait, majd ugyanekkor két szép oltárhoz is hozzá juttatott bennünket. Az egyik a templomunkban szent Flórián, a másik pedig szent József tiszteletére lett felállítva. Ebbe az időbe esik a fent említett Szavada Zsuzsannának négyszáz forintot kitevő alapítványa, amelyért a Szeplőtelen Fogantatás nyolcadának megülését kívánja. Ma is érvényben van. Nagy jótevője volt zárdánknak és templomunknak Dankó Magdolna is, aki halála előtt megajándékozott bennünket azzal a szép Mária-képpel, amely sokáig díszítette szent Antal oltárát. Hálás szeretettel kell megemlékeznünk Hohenloha hercegnéről (szül. Eszterházy Franciska grófnő), ki első szülöttje emlékére egy igen szép, saját kezével hímzett, fehér színű miseruhát adott ) Ez a szobor most a szentsír oltárát díszíti.

33 ,#+#nl.» l«<f«hhi'i, hogy néhány évig misézzünk az ifjú Ii»«m imi li nll » lelki egészségéért. Ez a miseruha most is lo i" <i templomunk felszerelésének. A hlvrk közadakozásból átdolgoztatják a már nagyon Krisztus születését ábrázoló képet, amely a fihmit... ünnepek alrttt a főoltárt szokta díszíteni imm 1111 i mmi hmk gyűjtésből egy nagy szőnyeget szereztek Iih. I* ''ll/irho/. Andreansky Mária bárónő négy darab Ilii Ion nnlipendiumot vásárolt, 1881-ben megrenoválták m IimimIi...)llárl, ami 255 forintba került, amely összegiti lt lltimv ich/.rt Müller István és hitvese adományozta. A/ 1875-ben belül megrenovált templomunknak külső IMS «(M»rtho/ II vallásalap forinttal járult hozzá. IMiU I,. n!)() forintért egyik jótevőnk megezüstöztette ama Imi iw.ii\ íi-mgyertyatarlót, amelyet a főoltáron lehet látni MiiM"i'i*lvei nlkalmakkor; nemsokára ezután Talián Mária I ' ImimiIciI Tirolból hozatott egy szép feszületet a szent I* i. /I.illőim, amely ma is ezen látható. Ehhez az ollár- I.II Holmi Emília szép antipendiumokat vett, Kuhn Károly h ««I i'olgor pedig bethlehemi jászollyal gazdagította temlili Miuiiknl ben Eizenberger Márk megaranyoztatta m *»#enlmi'grnutatót; a hívek 980 forintot adtak össze, amelyl*i. «lrb kmzula és 4 drb. dalmatika készült. Csak anya-...i viinarollak e pénzen, mert az említett liturgikus ruhá- I il hmnrt akkori sekrestyés és szabó rendi testvér készí- I. Ili el. IHNJ-ban Mambriny Alajos városi tanácsos egy i< «/eiilháromságszoborral lepett meg bennünket, ame- I. i I m Iwijoban szűz Mária oltárának leckeoldalán a falun glien helyeztünk el. Bozóky István a közlekedési és ke»e>ikrtlclmi minisztérium igazgatója értékes ezüst feszüld lel njanlotl fel a lourdesi oltárra. W enzel Ferenc buzgó hullni polgár a szentély fölé, kívül a tetőre nagy vas- Iti-ien/lrl állíttatott fel. Ugyanekkor küldött Nagyváradról '*/ diók Kasszián kapucinus atya drága selymet,amelyből Kmimo leslvér 3 drb. misemondóruhát készített. Hudai rendházunknak ebben az időben P. Berger M m i K volt a főnöke, ő, aki nagy hévvel lelkesedett minilmierl, nmi Istenre és Egyházára vonatkozikjkét évi fárad- *imk" i előmunkálat után kivitte, hogy templomunk IniM mrgrenováltassék. A munkát Bai Jeromos olasz vál 29

34 30 lalkozó vezette. A költség 4542 forintot tett ki, amelyhez a vallásalap 1000 forinttal, a főváros 500 forinttal járult hozzá, a többit a hívek és a zárda áldozatkészsége pótolta. A zárdának külső rendbehozatala a vallasalapnak kegyességéből történt, amely egyedül fedezte a 3000 forint javítási költséget. A templomnak renoválásakor eltávolították a szent kereszt oltárról az oda nem illő szent György és Nepomuki szent János szobrokat, és helyükre Ev. szt. János és a fájdalmas Szűz szobrát helyezték. Ekkor dolgozták át a régi lourdesi oltárt is, amelyre dr. Wolafka miniszteri osztálytanácsos szép szobrot hozatott Lourdesből június 8-án ismét renoválásnak vetették alá templomunkat, mert a talaj nedvessége nagyon megviselte a falakat. Budapest székesfőváros ez alkalommal ingyen bevezette templomunkba a gázvílágítást: a Rieger-cégtől vásároltak egy 18 regiszteres orgonát 5000 forintért, amely költséget részben a főváros, részben pedig a hívek áldozatkészsége fedezett. Ugyanekkor restaurálták a zárda külsejét és belsejét is, amelyre a vallásalap 3776 forintot áldozott. Templomunk színes ablakai különböző egyének nemességének köszönik létezésüket. A lourdesi oltár fölött, valamint a két oldal bejárat fölött levő és a zárda portája fölött levő színes ablakokat a már említett dr. W olafka miniszteri tanácsos; a Sanctus A ndreas és sanda Sidonia" feliratú ablakokat a nemes Biscara-család; a szent Antal oltár fölötti ablakot pedig egy ismeretlen ad a kozó készíttette.1) ') Az évi templomrenoválás alkalmával sti szerű keresztül is lett beszerezve, amelynek egyes stációs képeinek hállapján e feliratok olvashatók: 1. Eckermann Ede és neje emlékére. 2. Dr. Eckermann Ede emlékére. 3. Szel ke Kristóf és neje emlékére. 4. Dr- Bózóky Kálmán és neje. 5. Stelzl Károly emlékére. 6 özv. dr. Emmer Kornélné. 7. özv. Farkas Vilmosné és Gabriella hálából gyógyulásért. 8. Özv. Lafrtinkó Jánosné. 9. Reichl Péterné. 10. özv. Lissák Tivodarné. 11. Götz Ede.

35 31 Imm i /< l\ azok, akiknek nevét a velünk szem ben tanúniiiiii Mnii'lrlcrt rrdemesnek tartottunk megemlíteni, akik ^«#-* *MM l vnllnk segítségünkre Isten házának díszítéséül «Uilx megnyitották erszényüket és bőven adtak abból, t ' I I'.Iimi megáldotta őket. Ezeknek és még sok nagy 1*1. U..k mnevel. nkik templomunk ez évi renoválása alkalmid il <ily *ok nldozatot hoztak, továbbá, akik nekünk wimiioi. miseiuhákat vásárollak, halottjainknak sír- mmii l«>i Állítottak. ezeknek a nevét nem hirdeti márvánv- MMn MMiiiylmlüje, de hirdeti az a tárgy, amelyet felállíl* H111» i i lm nem tudja is az egész világ, mily örömmel rilil<i*lnl«m/ Egyháznak, tudja az Aki mindent lát, mindent Aki meg is fizeti jóságukat százszorosán, ha Im im i«< földön, majd az örökkévalóságban. Néhuny szó a tem plom unkban lezajlott ünnepségekről. I.nrtl H ó k a t lehetne írni. Hiszen az a lelkűnkben Mvnlteiml/ik. hogy valahányszor öröm ér bennünket azt I mi.i....r In kifejezzük. Aki gondosan végig olvasta ezt a Illa immlekkönyvet, az észrevehette, hogy a kapucinus-rend»ilvnl e p p m nem húzódtak vissza, ha ünnepelni kellett. Il.i i-ill nz Isten súitoló ostora velük sírlak a néppel, de Ifi lignlmnzolt az Ég, akkor együtt örültek vele. Pestisek. i* i 1 tüzek könnyekre bírták őket is, de nagy meg ", k, veszélyelmúlások Te Deumra nyitották ajkait. Alim hányszor szerencsésen befejezett egy nagyobb munkai mindannyiszor ünnepi díszt vett magára szent Ferencim l«r/ m legszegényebb rendje és áradozó lélekkel köszönik II- Inteni az ő ajándékaiért. A hetvenes évektől fölfelé nagyon tarka a történelmi lii'p /.nrdánk és templomunk egyre díszesebb és szebb mimiuii ölt: egyik restaurálás a másikat követi, egyik jótevő ' nr m másikkal. Nevezhetném talán ezt az időt az ilnnrprlyek szezonjának. Csak néhányról teszek említést. I Olláregylel gyűjtése. I I. Frlmayer Vilma és Bodó Sándor gyűjtése 14 Dr. Emmer Kornél emlékére. Eme feliratok egyben azt is... hirdetik, kiknek a bőkezűségéből készüllek az egyes stációs lii'i" l< A krreszlút még megáldásra vér.

36 június 22-én Simor János bíboros hercegprímás 25 éves püspöki jubileumát ünnepelte a nemzet. Ebből mi is kivettük részünket és igyekeztünk minél nagyobb fény és pompával adózni a nagy primás emlékének. Ezen év június 6 8-ig Brindizi szt. Lőrinc tiszteletére triduumot, október 8-án pedig szt. Ferenc atyánk születésének 700 ik évfordulóját színién triduummal tartottuk meg. Advent első vasárnapján kezdődtek meg rendszeresen a magyar prédikációk, melyeket Simor János rendelt el május 2-án itt a fővárosban nemzetközi kiállítás volt, amelyet őfelsége nyitott meg s amikor 300 vendég fordult meg zárdánkban Az év pedig a nálunk oly kedves májusi ájtatosságoknak behozataláról nevezetes. Ugyanis rendházunk miként ezt több plébánia és zárda is tette, többízben fordult kéréssel az egyházi hatósághoz, hogy rendelje el a májusi litániák megtartását. Két évig tartó szakadatlan utánjárás és kérelemre aztán sikerült is és május 1-ének előestéjén itt Budapesten elsőnek meg is tartották templomunkban ez ájtatosságot. És ez idő óta már több évtizeden keresztül dicsőítettek templomuk szószékéről Szűz Anyánk erényeit. Híres szónokoknak neveivel találkozunk a krónikákban, mint Króthy József, W olafka Nándor, újabb időben dr. Brisits Frigves, Schwartz Elemér, Böhle Kornél, Haász Brokád, Bendes Szaniszló stb. A következő évben templomunk és zárdánk 200 éves fennállását ünnepeltük meg. A tiiduum június 12-én kezdődött és a hívek rengeteg számának részvételével folyt le. Az ünnepi beszédet a kornak legnagyobb szónoka : dr. W olafka Nándor központi szemináriumi praefektus, a Te Deumot pedig a nem kisebb szónoki hírben álló dr. Króthy József esztergomi fipát-knnonok tartotta. A háromnapos ünnepély fényét emelték : dr. Steiner Fülöp, később Székesfehérvár apostoli lelkű püspöke; Cselka Nándor prépost-kanonok; báró Hornig Károly miniszteri tanácsos; dr. Rónay Sándor mohácsi prépost-plébános és még sok ezen alkalomra hozzánk érkezett vendég és rendi tng január 1-én Cselka Nándor pozsonyi kanonok budapesti érseki helynökké lett kinevezve május 11-én pedig dr. Vaszary Kolozs hercegprímás püspökké szén-

37 Ml# I t n <> lelkű főpap, hogy a kapucinusok iránti szerelté l lilfimlnkníi, ugyanazon év június 22-én az ő templomum**m './olwallolla ki a béimálás szentségét. Plébánia.I. I.in. i közül IK(> részesült a Szentlélek ajándékaiban, (jthtti'k i'hmih ie ajándékozta meg templomunkat Emmer lvxm 33 n/ Ö édesanyja egy szép Jézus szive szoborral, /II forintba került). I 'mieph^gnek számíthatjuk azt a történelmi mozza- mmihi in mikor nagy egyetemes rendfőnökünk P. Ander- mmiii Menüit meglátogatta zárdánkat és itt három napig l#ol»>* kódolt. UuvmiCHttk ünnepi rangot és kezelést kíván m agánul*.»/ «i rmp is. mikor november 20-án Kanovich II, l,i \.-ll Józsefvárosi apátplébános megáldotta a templom > 1,1,,In melle elhelyezett Immaculata-szobrot, amelyet Nos- 1I n in miiiii/iioii fel. HMM ben vették a hívek közadakozásból 302 kor. i'i lilliwt il a mennyezetet, amelyet nagy ünnepség kere- I, Iimm mmeius hó 24-én délután 3 órakor P. Bruha Sebesig... Kapucinus házfőnök és plébános áldott meg.1) luoii bnn bevezették templomunkban a villanyvilágíi.t-.l i / íh ünnepet jelent június ig pedig nlelesi szertartások folytak templomunkban. Méltóen h'őlisztelendő dr. Kohl Medárd püspök úr 19 ifjú I, II. I emelt fel az apostolok méltóságára és pedig 12...utal, I karmelitát és 3 kapucinust. I tldlg ünnepekről beszéltem, Te Deumokat, üdv- 11\ miiw<i'»*>kat ecsetelgettem. Amit most akarok elmondani, <«Mim n/tán befejezése is lesz a művecske első fejezetének e«y kissé szomorúbb hangokat csal ki toliamból. I >. n/erl lermészetesen nem akarnám, hogy a kedves ') A mennyezet megvásárlásának emlékét a következő,,örök- I.liiln. */óló okmányában örökítették meg:..örökidőkre szóló okmány, Ivmi Ii erejénél fogva valljuk és hirdetjük mindenkinek, akihez tar-,i«il< Iipiiv m alsóvízivárosi templom javára az alúlirott urak és más l.i i I' II)!' kor. 71) fill. összegért egy mennyezetet vetlek, amelyet Htrtn m*. I «*n P. Bruha Sebestyén házfőnök és plébános megáldott. Mmnyezctvivők : Gallauner Károly, Kotta Nándor, Dombik János, Kulit xkii Aulai. I ilklvavivők : Wenzel Ferenc, Grólig József, Fittel Lipót, Kis Mili>,l\ Kcleinesky István és Zafurek Ferenc." 3

38 34 olvasó megrovásról vagy egyébről vádoljon; én legszíve-j sebben elhagynám e dolgot, de ha már megtörtént idei sorolom nehány szóval. Legalább megszilárdul lelkűnkben az a tudat, hogy soha sem szabad túlságosan örülni a jónak és nem szabad elfelejteni, hogy a (öld nemcsak az örömök hazája, hanem a szomorúságé és szenve- I désé is ban a fővárossal szerződést kötöttünk, amelynek értelmében a zárda kertjének 4/5 része, mintegy 600 négyszögöl terület a főváros tulajdonába megy át. Zárdánk ezen eljárásával az iskola ügy fejlődését akarta előmozdítani, s ezt el is érte, mert az eladott teleken egy kereskedelmi és elemi iskolai épületet építettek. Rendünk megvonta magától a szükséges területet, csakhogy ő is szolgálatába álljon a közművelődésnek és kultúrának. De éppen ezért nem érdemelte meg a főváros részéről azt a bánásmódot, amellyel a zárda területén kegyesalapítványból épített régi iskolát m agáénak mondotta és telekkönyvileg is magáénak biztosította. Ez a jogi csorba 1896-ban ért bennünket, azonban hála Isten a m aijózanabbul és igazságosabban gondolkozó Vezetőség belátta ezt és a közelmúltban megfelelően orvosolta is. És ezért köszönetét kell m ondanunk mindazoknak, akik az igazság eme győzelmét a kezünkbe juttatták, bár megjegyezzük, hogy az ügy csak akkor lesz teljesen elintézve, ha az elidegenítés utolsó maradványa is eltűnik, azaz hogyha eltávolítják az épületbe elhelyezett ovodát, amely nemcsak jogi sérelem, hanem vétség is a felebaráti szeretet ellen, mert a nedves szobák legkevésbbé sem felelnek meg a gyermek egészségi követelményeinek és igényeinek. Adja Isten, hogy ez is minél előbb sikerüljön.

39 II. FEJEZET. I $ A plébánia alakulása, fejlődése. A kapucinus atyák alig telepedtek le a nekik kitt lull ImOlrtcn, az illetékes egyházmegyei hatóságtól ka- II mii i(l>1/áfásuknál fogva, mindjárt kezdettől gyakoroltul* 11/ íinnzcs lelkipásztori jogokat. Igaz, hogy e miatt, vatj\u t.nk jogi kérdesek miatt többízben összekülönbözi. I... \/uosban levő Jézustársasági kollégiumnak rektorá-.1 *«nl»l) pedig a Felsővízivárosban a Szent Anna Iil«Inatlan működő ugyanezen rendneksuperiorával. Ezen Iliül iiiv- lfllcrések a két szerzetesrend között azért keletid #l< k mivel a Budavárban, később pedig a Felsővíziviti.w.liMii működő Jézustársasági alyák hivatkoztak az H/li ii(imii érsektől Szécheny Györgytől évii. n kapott a várbeli és a külvárosi plébániákra vonatkor* kegyúri jogaikra,1) azaz inkább kiváltságaikra, me- Ki«k liléim ében Budának és külvárosainak egyetemes.l< liámimii a várbeli Jé^ustársaság kollégiumának a rekl.ua.. ki az egyes plébániákra az egyházi hatóság I. I.. f\c/.ehével administratorokat, illetve vikáriusokat álllllinlotl Evvel szemben a kapucinus atyák hivatkoztak tiativnrvfl alapítójuktól Szécheny Györgytől és enm. I. Jogutódjától kapóit megbízatásukra. Ezek után ajogi - it.i m kél rend közölt lecsendesedett. Joggal- kell erre Imiv< u*/.lelnünk a krónikásnak január 3-ról történt li I. iís /.esőből, amelyben a többi között megemlíti, hogy napon Kasposani Tam ás lett az itteni plébániatem- 0 Vide : dr. Szokotyai Antal I. évkönyv. 30. old.

40 plombán plébánosnak beiktatva a Jézustársasági kollégium rektora és várbeli egyetemes plébános állal az akkori esztergomi érsek parancsából és nem a fönti rektor hatalmából ; mindazonáltal a Jézustársaságnak mindenkori várbeli rektorai ebből a jogi ténykedésből kifolyólag a kapucinus plébánia vezetőjét, valamint a többi külvárosi egyes plébániák vezetőjét még sokáig vikáriusoknak tekintették. Ezen álláspontjuk győzött is, mert a kapucinus atyák végezték ugyan az összes plébániai funkciókat, de az anyakönyvvezetést a Felsővízivárosban vezették, mígnem II. József kalaposkirály idejében a kapucinusok megnyerték teljes függetlenségüket. Ebben az időben ugyanis arról volt szó, hogy am a szerzetes rendek, amelyek csakis szemlélődő életet éltek eltűnjenek a magyarföld színéről, vagy pedig megmaradjanak, ha a gyakorlati pásztorkodással is foglalkoznak, de mivel a kapucinus atyák úgyis tevékeny lelkipásztorkodással foglalkoztak, azért a város polgárságának színe-java követelte, hogy a kapucinus atyák az Alsóvízivárosi plébánia vezetését teljesen, mindenkitől függetlenül vegyék át és ezért ettől az időtől kezdve, mint önálló plébániavezetők szerepelnek a kapucinus atyák az alsóvízivárosban. Innét van, hogy ezen idő előtt csak az általuk megtérítetteket ') és néhány kivételes esetben a zárdatemplomban kötött házasságokat találjuk feljegyezve évkönyveinkben,2) ezentúl azonban 1787-től a mai napig lelkiismeretesen vezették a plébánia területükhöz tartozó híveiknek anyakönyveit.3) Köztudomású dolog az, hogy a plébániák jogügyét 1) A megtérteknek, illetve az Egyházba visszatérőknek szftna és pedig a görög keletiekből 23; az evangélikusokból 182; a reformátusokból 67: a zsidó vallásból megkereszlelkedtek 72 ; mohamedán 1. Tehát összesen: ) A többi kap. rendházakkal együtt más vallásul vezettek vissza az Egyházba. 3) 1787-től megleltek keresztelve ; házessáeot kötöttek 5630; meghaltak Jelenleg az 1926-ban történt összeírás szerint az élő hívek száma a plébánia területén : Az alsóvízivárosi kapucinus plébánia és egyházközség mostani területét mellékelt rajzban mutáljuk be.

41 '.» lio/» i (Ki»rcl az úgynevezett Canonica Visitatio", amely lh#rtitl\limii törvényerővel bír, rendezi. Ilyen kettő áll» *! Ilo /i Minkre és pedig az évi márc. 6-ról és az idill rv augusztus 14-ről szóló. A/ ruö Canonica Visitatio", amelyet néhai főmar tmm.iuo K udnay Sándor hercegprímás és esztergomi érsek Jóvá és saját kezű aláírásával és nagy pecsétin-i lilirlchílett, 11. oldalán IV,,De Patrono et Ecclesiae tttuii'ih i'i című fejezetében ez áll: A kegyuraság a i. I>iiiit r ; városi Tanácsot illeti, de ez a bemutatás (jus Im iilulionis) jogát nem gyakorolja, minthogy ez idő i iint rí Kend quardiánja igazgatja a parochiát, s mint- (iniiv '< mindenkori quardian teszi a plébánosi (adminisli.iloil) leendőket. A plébánia a tekintetes Tanácstól adóin mv. Megílség, a templom fentartása és javítása címén in ni loip egyebet, mint 500 kéve rozsét (hasábölfát,), de i}# In cnnk a kitermelésért járó bér megfizetése ellenében.! int' I lógva a templom és az egyház fentartásának és o Hu irtunk terhét a Vallásalap viseli a hozzáintézet l>. o Inu k esetén. VlM/.ont az évi augusztus 14. keltezett Cano-... V imíimiío 3. oldalán a l u De Statu. Ecclesiae" című! i I 7. kérdésére: Q uis: Ecclesiae et Parochiae Palromi'i ' Num officio Patroni satisfaciat? a következő válasz Alii I Az egyház kegyura a nagyméltóságu Helytartó ( inni <i Tekintetes budai városi tanáccsal együtt, de a...ulnlrts joga nélkül. A nagyobb tatarozásokról a nagyim llóurtgú Helytartótanács gondoskodik." 2. Az alapítványok által fizetett pénzbeli, vagy térim n/elbeni járandóságokról: a már említett évi iilnimkinöny 12. lapján De piis institulis c. fejezetben olvnahaló: A kapucinus atyák rendházát az ő egy-!m/iik Irttja el, ahol a plébániájuk van. Semilyen alai.ilv rtnyuk, vagy alapjuk nincsen am a 926 forint évi adoiii'iiivnii kívül, amelyet a vallásalaplól kapnak s így a l.11'«i«k életfenntartásuk tekintetében egyedül az isteni <lomlvlholésre vannak bízva. Az 1846, évi Canonica Vi illnlic> 4. oldalán. De fundalionibus piis" című fejezetin m m 4. kérdésre ekkép válaszol: Ennek az egyháznak amennyiben plébánia is, semmiféle kegyes alapít-.37

42 38 ványa nincs; mindaz pedig, ami van, a rendet illeti. ) Továbbá ugyanezen Canonica Visitatio 8. oldalán a VII. De beneficio parochiali c. fejezet második kérdésé re : Milyen ingatlan vagyonnal, nevezetesen: szántóföldekkel, rétekkel, kertekkel van ellátva a plébánia, kik és milyen részben művelik azokat? Mit kap a plébános készpénzben a vallásalaptól s a községtől, úgy az anya,- mint a leányegyházban? a következő válasz áll: Ennek a plébániának semmi adományi vagyona nincs. A stólajövedelmek körülbelül 200 forinton felül, vagy alul vannak, a Rend pénztárába folynak be az egyház szükségleteire. Ennél fogva igazságos lenne, ha a plébánosnak, a káplánoknak munkálkodásukért a községi pénztárból, hasznos könyvek beszerzésére s más kisebb szükségleteik fedezésére arányos tiszteletdíj utaltatnék ki. minthogy sehol senki sem katonáskodik saját költségén. Úgy látszik az évi Canonica Visitatio** fent idézett VII. fejezetének utolsó szavai indították a tek. városi Tanácsot arra, hogy a kapucinus atyáknak az alsóvízivárosi plébánia vezetése címén némi segélyt kiutaljanak. Ezért kap a rendház a Székesfővárostól már évtizedek óta évi 1000 aranykoronát, a rendi templomban működő kántor pedig szintén évtizedek óta évi 150 K-t két egyenlő részletben. Csak újabb időben évben lelt az alsóvízivárosi kapucinus egyházközség kántorának évi 2400 P. tiszteletdíj a Székesfővárostól megszavazva. Midőn ezért a Székesfőváros tekintetes Tanácsát elismerés és hála illeti, ugyanakkor remélni kell azt, hogy a tek. Tanács a méltányosság és igazság elvét követi a jövőben is. hogy a kapucinus rendet a plébánia nehéz és felelősségteljes vezetéséért arányos tiszteletdíjának arányos megjavításában fogja részesíteni. Ezt a tekintetes Tanács annál is inkább megteheti, mert a kapucinus alyák ősei egyrészt az országnak a töröktől való visszahódítási harcokban is, de a békés munka küzdő- ') Ami kevés szt. mise vagy egyéb isteni tisztelet fentartására vonatkozó alapítvány volt a rendház kezében, ezeknek értéke az elölt régibb értékpapírokba, később hadikölcsönökbe lett fektetve, amelyek most teljesen értéküket veszítették.

43 l» m m Itt mindenkor ki vélték a maguk részéi. Ezt bizonyít-..ti. HiiiIm leveleiénél küzködő P. Marco D Aviano és iái«ml <.» n //ikiii alapításától itt működött rendi főnökök, hihi...érdemlik. hogy itt is megörökítsük nevüket. Az 39 P. Strebicki Irén (HMM i vlol kezdve a következők dolgoztak, vagy vérzet- 1.1 i I ii lelkipásztorkodás mezején. Krónikáink feljegyzése «*hihi a rendház főnöke és adminisztrátora : 1, P. Schweici Vitális , majd utána ) fel P. Bécsi Aurél P. Bécsi Accursius , p. Kasposoni Tam ás p. Müncheni Othmár ti. p. Linzi Bonagratia p. Mellicsen Illuminat \ M, p. Bambergi Mihály f ». p. Luxemburgi Orbán 10. p. Svéd Athanáz \ II. p. Scherdingi Móric / 1720.

44 12. P. Magyari Eberhard 13. P. Bécsi Job 14. P. Briszai Embert P. Magyari Damján szül. török i P. Bécsi Benedek 17. P. Mellicsen Illuminat ' P. Palatin Longinus P. Linci Hyacinlhus P. Lauffingi Angyal P. Budai Gergely P. Steyer Terentianus P. Budai Gergely P. Móri Gandolfus P. Kirchschlag Caesár P. Gmundeni Kasszián , 27. P. Budai Kalixlus P. Tiroli Anicét P. Kőszegi Optatianus P. Puzlein Proculus P. Hobersdorf Orbán P. Hamburgi Antal P. Budai Sixlus P. Pottsching Szaniszló P. Bécsi Elizeus P. Budai Sixtus P. Szombathelyi Andronius P. Óváry János P. Szekszárdy Benvenut P. Szentmiklósi Laurián P. Bodajki M ennas P. Budai Simpert P. Óvári Severianus P. Győri Hortulanus P. Nazéani Gergely P. Budai Márk P. Budai Amandus P. Székesfehérvári Anselm P. Talai Str. Irén P. Toppler Alajos P. Ágostyani Libor P. Krizsány Ágoston Károly

45 P. Pozsonyi Rezső P. Horváth Rafael P. Spiesz Félix P. bihari Pecsovics Floridus P. móri Steyner Richárd P. budai Berger Márk P. móri Steyner Richárd P. budai Berger Márk P. Lukács Vitái P. Wollin Alajos P. Bruczha Sebestyén P. Peska Ignácz P. Lindauer Károly P. Lukács Vitái P. Schweighardt Veremundus P. Tury Timot P. Patvi Kamill P. Dobos Benvenut P. Rirschl Anasztáz 1924.*) ') Az említett rendházfőnökök és plébánosok felsorolásánál Iwll, hogy valami feltűnjék és pedig, hogy azok legtöbbje csak három «*vig van hivatalában, a többi pedig három évnél rövidebb vagy hosz- «//ibb ideig viselte tisztségét. Az utóbbit mindig valami rendkívüli ndom esemény magyarázza meg. Az előbbieknek a magyarázatéi pedig Ahh/.íszí szent Ferenc szelleme és felfogása, példája adja meg. ludniillik Assziszi szent Ferenc fiai, tehát nemcsak a minoriták, ference-»rk, hunem a kapucinusok is a legeszményibb demokratikus alkotmány alapján állanak. Ezen oknál fogva az összes főnökök : az egyetemes rendfőnök, a tartományfőnökök és az egyes rendházfőnökök rendesen három évig viselik hivatalukat, rendkívülileg az egyetemes I»nök és a rendtartományfőnökök újra három évre választhatók. az ' nyes rendházfőnökök is, azonban ezen második háromévi működésüket illetve főnökségüket már egy másik rendház élén töltik. Eme Óvld ideig tartó hivatal, illetve tisztségviselés a hívek előtt érthetetlennek látszik, különösen olyan esetben, mikor a dolgok élén igen rátermett férfiú áll, akinek távozása majdnem pótolhatatlan. Assziszi «/cnl Ferencz az ő rendjében meghonosított alkotmányával a világ llninak nagyon is világias felfogását jobb útra akarja terelni, kiigazi- Inni. Azt akarja, hogy fiai főnöki tisztsége rövid tartamú legyen. r/á egyrészt azért akarja, hogy azok hatalmi túltengésbe ne essenek. ami emberi természetünknél fogva még a legjobb^knál is előfordul, másrészt pedig azért akarja ezt így, hogy a fiai lelki vr/hése alatt álló hívek ne a főnökökhöz, mint személyekhez, akik lll. ott, egyes kiváló tulajdonságaikkal kitűnnek, szerfölött, sokszor

46 42 A mindenkori itteni rendházfőnököknek hatalmas támogatói voltak a segédlelkészek, akik mind ilyenek rendszerint ketten szerepeltek, ezekhez járult legalább is két szolgálatttévő Testvér. Tehát körülbelül 240 éve működik szakadatlanul öt Istennek szentelt férfi az alsó vízivárosi hívek lelki üdvössége érdekében. S hogy miként dolgoztak eme férfiak? A hívek és a mindenkori törvényes hatóságok nagy megelégedésére. Hiszen a főnököknek majdnem a fele vagy a legmagasabb elismerésben részesült, vagy pedig érdemeik némi elismeréséül kitüntetéseket kaptak. De mi ez ahhoz képest, amit a Mindenhatótól kapnak majd az örökkévalóságban? Nem csoda, hogy az alsóvízivárosi katolikus hívek a kapucinusokkal mintegy egy családdá olvadtak össze. Mindenkor lehetett tapasztalni, különösen a nagy veszedelmek idején, amint ezt láttuk az I. fejezetben a pestis, az áradások, a tűzveszedelmek idején, amikor úgy az atyák, mint a testvérek a szorongatott népnek vigasztalói, mentőangyalai voltak. A törökök pusztítása óta szegény hazánk s szegény népünk sohasem volt nyomorúltabb helyzetben, mint a világháború után és az azt követő felfordulás, meg a kommunizmus szomorú idejében. Mikor a legborzasztóbb terror működött, mikor a nemzetellenes, katolikus keresztényellenes szellem orgiáit ülte, amikor minden meg volt tiltva, ami igaz, szent és rendetlenül ragaszkodjanak.' Ugyanis ez nem is egyszer, hanem igen sokszor árt Krisztus ügyének is és saját lelkünk üdvének is. Assziszi szent Ferencz inkább azt akarja, hogy mindenkor és mindenben görcsösen ragaszkodjunk Krisztushoz és az Egyházhoz! Ha egy hívő a rendházfnnök és plébános változáskor ilyenre fakad : Elvitték őt. most már nem is megyek templomba nem is gvónok, máshova megyek" ilyen hívő személyes kultuszt űz. ez nem imádja helyesen Istent. Krisztust. Ezt a ferde és nem egyházias szellemet és felfogást akarja Assziszi szent Ferenc rendje alkotmányával fiaiból kiirtani és ezek lelki vesetése alatt álló hívekből kiküszöbölni. Hogy a nagy szentnek ezt a szándékát és tervét úgy a lelki fiai, mint ezeknek lelki gyermekei megértsék és megtestesítsék, azért Ő a Szent tisztelete tetőfokén, amikor a világ majdnem imádta, leszáll a tisztelet magaslatáról, leteszi a rendfőnöki tisztséget és azt a megrendítő és követésre méltó kijelentést teszi, hogy még az utolsó újoncnak is élete még hátra lévő részében alázatosan akar engedelmeskedni.

47 hazafias, amikor a terror folytan sok helyen a templomkin még a szószék is elnémult s ezért a hívek sok helyen vigasztalanul és tanácstalanul állottak ugyanakkor a kapucinus atyák templomában a törvénytelen hatalom tilalma, terrorja, kém kedése ellenére is megszólalt a szószék vasár- és ünnepnapokon nem egyszer, hanem ötször is. S mikor egy alkalommal a szent beszéd refrainjeként a szavak Nichts dauert ewig auch dér Krist wird schebig, nur dér Jud ist auserkoren, denn dér wird schebig schon geboren" elhangzanak, vagy mikor /i kommunizmus által megparancsolt húsvéti rendelet felolvasása és annak köteles megmagyarázása következett, amely rendeletben az Egyháznak, a vallásnak elvben teljes szabadságot biztosítottak, de a valóságban a személyi és a vallásszabadságot lábbal tiporták s mikor a templomba kirendelt kém ek a szónokot, e sorok íróját aki a kommunizmus tarthatatlanságát kézzelfoghatólag kimulatta, s mikor ezért az Istentisztelet után a szónokot a terrorfiuk el akarták fogni, akkor a hűséges hívek saját életük veszélyeztetésével akadályozták meg az elfogatását. Vagy ki nem emlékszik egyrészt arra a szomorú, de másrészt am a csodálatot kellő eseményre, mikor a kommunisták az egyes plébánia területünkön lakó híveknél az élelmi cikkeket kommunizálták, vagyis magyarán mondva elrabolták, vagy pedig ha azokat magukkal nem vihették, akkor azokat megsemmisítették, s mikor minderre az akkori rendházfőnök az összes élelmi cikkeket a plébánia területén lévő igazi szegények között szétosztotta és mikor a hívek tudomására hozta a legközelebbi alkalommal a szószékről : K. Hívek, egy falatnyi kenyerünk sincs, amink volt, azt. hogy a kommunizálástól, illetve a megsemmisítéstől megmentsük, Isten szegényei közt szétosztottuk; ha m árm ost akarjátok, hogy közietek maradjunk, hogy halhatatlan leikeitek üdvösségén dolgozzunk, akkor nemes szívetekhez fordulunk. Napról-napra tartsatok ei bennünket és az élet fentartásához szükségeseket hozzátok napról-napra portánkhoz/' S íme mily csodálatos az imádandó isteni Gondviselés, mint Egyptom sivatagjaiban a kegyetlen pogányok dühétől menekült szentek, kik itt 43

48 44 csendes magányban Istennek éltek, csodálatos módon holló által lettek táplálva, a budai rendházban a kommunisták ördögi dühétől visszahúzódó, de azért Istennek és a halhatatlan lelkekért élő és imádkozó szerzetesek a nemeslelkü hívektől lesznek eltartva. Ó. te isteni nép. mennyire lelkesedd azokért, akik Istenért és te érted élnek! Ó, Te jóságos Isten! áldd meg ezt a hűséges népet, mind a két kezeddel! Nem csoda, hogy mikor a hívek a szerzetes testvérekkel így egy testté, lélekké olvadtak, ez az egyesülés oly benső lett, hogy e két elemnek egymástól való elválasztása majdnem természetellenes és csakis a legnagyobb erőszakkal történhetnék. S mégis akadtak a kommunizmus megszűntével egyének, akik ezt a két és fél százados egyesülést. az alsóvízivárosi híveknek a kapucinus renddel való kapcsolatát erőszakosan szét akarták szakítani. Egyszerűen a plébániát szét akarták osztani. Merényletszámba ment ez, mert ez tám adás a szerzett jog (jus aquisitum) ellen.de Assziszi szent Ferenc kapucinus fiai Istenért és a halhatatlan lelkekért ezt a támadást is elviselték volna, ha ezt Isten is és a nép is így akarja. Azonban a rendnek az egész szervezete demokratikus, miért is a nép, a hívek szavára és szavazatára sokat ad. Ezért a merénylet, a tám adás percében a rendház, az alsóvízivárosi plébánia megvédelmezésében mit tesz? A plébánia híveit leszavaztatja arra nézve, vájjon kellenek-e kapucinusok itt? S mi a szavazás eredm énye? Egy hívő kivételével a többezer hívő mind hűséges m arad szent Ferenc kapucinus fiaihoz! Tehát Isten ak a rata és a hűséges nép határozott óhaja szerint vezetjük Assziszi szent Ferencz szellemében a halhatatlan lelkeket a boldog, örök haza felé, amint elődjeink 240 éven át őseiket vezették. 2.. N éhány ep izód a kom m unizm usból. A kommunisták tudvalevő'eg mindjárt a kezdet kezdetén kiadták e jelszót: A papságot, a szerzeteseket ki kell irtani s az egyes kórházakban működő betegápoló apácákat el kell űzni. Ez a jelszó főleg az utóbbiakat

49 rémítette meg. Egy ilyen szerencsétlen megrémült apáca nem tudván, hogy ha a kórházból eltávolítják, hová hajtsa a fejét, a terror kitörésekor megjelent az Új szent János kórház lelkésze előtt és kérdezte tőle, tudja-e, hogy miért van most ily gonosz világ?" A válasz az volt, hogy nem. Erre a szegény apáca azt mondotta, hogy ennek más oka nem lehet, mint az, hogy a pokol minden ördöge feljött a világra, de nem szabad megijedni. mert ez csak addig tart. míg a poklot kimeszelik, mert akkor mind visszatérnek**. Másik eset. E sorok írója hallotta, hogy a templomokat kommunizálni akarják. Kezdetben kószahírnek vette ezt. Hogy azonban személyesen meggyőződjön, mi igaz a dologból, felkereste a székesfővárosi kegyúri és jogügyi osztályt A hivatalban dr. N. N. elvtárshoz vezettette magát. Kérdezte tőle, hogy mi igaz am a hírből, hogy a templomokat el akarják tulajdonítani s aztán tejcsarnokokká vagy mozikká átalakítani? Az elvtárs kertelés nélkül kijelentette, hogy igenis a szovjet az összes templomokat elveszi és színházzá meg vásárcsarnokká alakítja. Ennek megtörténte ulán a nevezett atya a legközelebb eső vasárnapon szószékről tudatta híveivel, hogy mily szomorú jövőnek néznek elébe kedves kis templomunk és a többi templomok. Es csodálatos a lelkes hívők nem csak, hogy hallani sem akarlak ily gálád szentségtörésről, hanem szervezkedtek egynásközött és templomukat, mint legdrágább kincsüket felváltva őrizték és védték. Ó, te erőslelkű Nép, tarts ki mindig szent hited védelmében I Kb. ezen időben történt az is, hogy az említett atya a közben üzemzavar miatt megakadt villamosra várt a Szrbeny Antal-téren. Itt találkozott néhány kedves volt kereskedelmi iskolai növendékével. Ezek feléje rohantak s beszédbe ereszkedtek vele. Főtiszt. Úr, miért nem jön hozzánk hitoktatásra?" Nem lehel fiaim, mert a tanácskormány a hittant az iskolákból kitiltotta. Különben mit tanultok vallástan helyett? Szociológiát" mondották...helyes, felelte nekik, csak tanúljátok szorgalmasan, mert az ma nagyon fontos tárgy. Maga Krisztus is nagy H/.ociológus volt, aki minden szociológiának sarkalatos

50 4f> elvét e rövid néhány szóban foglalta össze : Amit akarsz, hogy tegyenek neked az emberek, azt tedd te is nekik, amit pedig te nem akarsz, hogy neked tegyenek, azt te sem tedd másoknak". Alig mondotla ki e szavakat, eszébe jutott, hogy neki fontos ügyben sietnie kell, hirtelen távozni akart. Még csak arra figyelmeztette az ifjakat, hogy az erkölcsös életről soha meg ne feledkezzenek. Sietve útra indúlt a Lánchíd felé, de alig távozott 50 méternyire, egy férfiú szegődött melléje, aki vállára tette kezét és igazoltatta : A törvény nevében igazolja magát. A kérdésre, kicsoda ő, azt felelte, hogy titkosrendőr. A további kérdésre, miért állította meg, mikor semmi kihágást el nem követett, azt felelte, hogy a Szarvas-léren, a mostani Szebeny Antal-téren fellázította a fiúkat s ezért majd megkapja a megérdemelt büntetést. A páter már most tovább ment. A Lánchíd-utcáig szerencsésen el is jutott. Itt azonban egy új jelenet játszódott le körülötte éves ifjú rohant hozzá. Kérdi tőle, hogy nem-e ismeri. Az atya tagadólag felelt. Mire az ifjú csodálkozva válaszolta, hisz én lelki gyermeke vagyok". Igen, de hát mi tetszik?" Csak azt akarom megmondani, hogy én láttam, amint a Szarvas-téren a titkosrendőr figyelte a főtisztelendő urat. Nos fiam vigasztalta a páter pedig higyje el. hogy a diákokkal semmi rosszat sem beszéliem. Különben mit akar velem?!* Erre a fiú elmondta, hogy ő a plébániánk területén levő Toldi Ferenc-utcai tanoncotthonnak évek óta a növendéke, s hogy a kommunisták ezen intézetet még április első napjaiban birtokukba vették, az elöljárókat: dr. Pokorny Emmanuelt és Knapp Nándor főtisztelendő urakat pedig eltávolították. S ez óta ebbe az intézetbe a lázadás, elégedetlenség, szenny, féreg ütőit tanyái, a növendékek pedig titokban egymásután hagyják el az intézetet. Ezek voltak az ifjú szavai, s bizony tapasztalatból tudjuk, hogy ahonnét Krisztust és az ő Evangéliumát kiűzik, ott a gonoszság szelleme hajt mindenkit rabigájába. Nem akarok hosszadalmas lenni e szomorú események felsorolásában, de engedtessék meg nekem, hogy még egy-kél epizódra kitérhessek.

51 Ebben az időben a főutcái széni Erzsébet apácák gyóntatója voltam. Sok aggodalmat állottam ki a szegény nővérekért, különösen azóta, hogy a kommunisták az apácák laicizálását sürgették, azaz mióta azt kívánták tőlük, h o g y tegyék le a szerzetesnői fátyolt. A nővérek nyakára e g y elvtársat ültettek, ami helyzetüket még súlyosabbá tette. Többször kértek, hogyha veszélybe jutnak siessek segítségükre. Természetesen mindent megígértem nekik. Nemsokára rá, május hó első felében egyik vasárnap este 10 órakor hozzám érkezett a küldönc, hogy siessek, mert még ez éjjel el akarják a nővéreket távolítani. Egy-keltőre megjelentem a helyszínen. Bemutatkoztam a bizottságnak, mely öt tagból állolt. Vezetőjük valami zsidó orvos féle lehetett, mert egészségügyi elvtársnak vallotta magát. Kérdésemre, mit akarnak, azt felelte, hogy liquidálni akarják /i kórházat és a zárdát. S hogyan liquidalják a nővéreket, kik közül többen már éve végzik a betegápolás súlyos munkáját?" kérdeztem tovább. Az elvtárs azt felelte, hogy holnap szélnek eresztik. De hát hogyan fér össze ezen eljárás az Önök által hirdetett humanizmussal és mindenkit boldogítani akaró elvével?" Erre néma hallgatás volt a válasz. Most a bizottság végig járta a termeket. A főnöknő, egy rokkant katona és én követtük. A vezető elvárs nagy hangon osztogatta rendeleteit. hogy itt falakat kell törni, ott meg ajtó. ablak kell s mikor a z utolsó teremhez értünk, akkor hozzátette: Holnap r>edig a nővérek mehetnek!" E kijelentésre (az idő kb. már úgy éjféltájra járt) a kísérő rokkant, katona odalépett a vezető elé és így szólt;..elvtárs! Ön azt mondotta, hogy a tisztelendő nővérek holnap elhagyhatják a kórházat. Azonban jegyezze meg jól. hogy ez csak a mi teltünkön át történhetik. Mert én többi társaimmal együtt, kik mindnyájan a világháborúból mint súlyos sebesültek, rokkantak kerültünk vissza, m ár hat kórházban feküdtünk, de sehol annyi szeretetre nem találtunk, mint itt. S ha meggyógyultunk egészen vagy ha csak részben is, a hátramaradt fájdalmat a krisztusi szeretet enyhíti, az a krisztusi s/eretet. melyet a nővérek velünk éreztettek. Azért jegyezze meg jól, hogy a nővéreket csak a mi testünkön át távozhatják el innen". Mikor a katona befejezte mondani 47

52 48 valóját én is a vezetőhöz fordultam és kérdeztem tőle, hogy hallotta-e a katona szavait. S amint igenlőleg felelt így folytattam: Ha eme és a többi kórházakból a szeretetet, mely még a leysúlyosabb beteget is lábra állítja száműzik, mivel potólják ezt?" A kommunista azt felelte, hogy ők sok mindenféle eszközzel szeretnék boldogítani az embereket, de a szeretet pótlása nem áll hatalmukban. A már most bevégződő liquidálás jó kimenetelű lett. A nővérek visszamaradtak. Isten megjutalmazta bátorságukat és kitartásukat. Most még egy eseményt óhajtanék elmondani, Reám nézve ez a legkegyetlenebb. Két hétre az előadott éjjeli vitatkozás után a mi rendházunknak elkobzására került volna a sor. Ezt megelőzőleg Fáber Oszkár, a híres egyházivagyon liquidator egy szombat estéjén látogatást tett nálunk. Az igazat megvallva nem igen örültünk a megtiszteltetésnek. Persze az ő látogatása sem történt a tisztelet jegyében. Azért jött, hogy mivel én sem adtam át szép szerével a zárdát, most teljes terrorral, fenyegetéssel követelje. Eleinte nagy garral kezdte munkáját, de amint látta a mi komoly szembehelyezkedésünket, azonnal lágyabb húrokat kezdett pengetni, sőt arra kért bennünket, hogy támogassuk az ő kormányukat, hiszen mi is szegények, proletárok v a g y u n k m o n d ja ő,. hiszen a testvérvallás egyik szolgája itt a szomszédságban szintén az ő szolgálatukba állott, amiért bőséges fizetést kap tőlük. Mikor pedig minderre kijelentettem, hogy igenis istenért Krisztusnak önkéntes szegényei lettünk, azok is vagyunk, nálunk minden közös s ennyiben a kommunisták oly fennen hangoztatott közös életmódja nálunk valósul meg a legideálisabban, de azért a magántulajdont is tiszteletben tartjuk. A szabad rablást elítéljük s ép mivel a kommunisták azt a zászlójukra írták, nem is lehetünk támogatásukra még akkor sem, ha az élethez szükséges dolgokat elkoboznák is tőlük. Inkább éhen halunk, mint ily hitvány áron tovább éljünk. Fáber az én mindenesetre merész kijelentéseimre mérges lett, mondta, hogy elfogat és megkínoztat, amit május 26-án végre is akart hajtani, terroristáit értem küldte, de én egynéhány plébániánkbeli előkelő polgárnak akiknek ezért örök hálával tarló-

53 zom az ajánlatára menekültem s így a halált elkerültem. Tartózkodási helyem a Bakony volt, melynek régi betyárai ekkor már mind a szovjet előharcosai voltak. Itt a Bakonyban tartózkodva sokat bánkódtam, de még többet imádkoztam a helyzet jobbrafordulásáért, ami augusztus 1-én Isten segítségével be is következett, mire én is visszatértem szeretett híveinkhez. Ezek szomorú, de tanúlságos dolgok, melyeket ne hagyjunk soha sem kiveszni emlékezetünkből. 49 4

54 III. FEJEZET. 1.. A z a ls ó v íz iv á ro si E g y h á z k ö z s é g a la k u lá s a é s fejlő d ése. Vannak korok, melyeknek társadalmán hullafoltok verődnek ki, korok midőn a parlagi szellem minden eszményt sárral dobál meg, minden nemes szentélyt üldöz s az Egyház oltártüzeit is iparkodik elfojtani." E szavakat préselte ki a nagynevű, boldogemlékü Prohászka püspök leikéből az évi október végén beállolt felfordulás és a következő évben március hó 21-én kitöri szomorú végű kommunizmus, mert előre érezte és élőn* látta, hogy e két társadalmi forradalom egyben a magyar társadalom testén a két legnagyobb és legszenvedelmesebb véres hullafolt. Ezek feltűnésénél a hazájukat imádó és polgártársaikat szerető igaz hazafiak megremegtek és felkiáltottak: Jaj mi lesz szegény hazánkból, mi lesz em bertársainkból?!" Ily szent aggodalommal állított be az őszi felfordulás első napjaiban úgy november köze pén ezen sorok írójához az érseki helynök Öméltósága s kérdezte tőle: Mi lesz velünk?!" Semmi mondtam Neki az Egyház már m ás viharokat is látott." S rövidesen megbeszéltük, hogy mivel a haza és a hazában a legnagyobb értékek: Isten, Krisztus, Egyház, az igaz hit, a családok, az egyén boldogsága, az igazi tudomány, a művészet, az igazi hazafiság, a becsületesség stb. nagyértékek mind veszedelemben forognak, amelyekért nemcsak a buzgó lelkészek, hanem száz meg százezer jó katolikus keresztény vérét, életét ada, azért ezeket a dolgozni akarókat egységbe, autonómiába kell tömöríteni és ezek majd megvédik a hazát és egyházat.

55 Ezen rövid, de akkoriban nagyon is életbe vágó ( írbeszéd adta meg az első indítást a Budapest székeslő városban létesítendő egyházközségek megalakításának, Irhát az alsóvízivárosi kapucinus egyházközségnek is. A I lazát, az Egyházat fenyegető nagy veszedelmek, komoly állapotok gyors cselekvésre bírták a kát. keresztényeket. Egymás után megalakultak az egyes plébániákon n/ egyházközségek s így a mienk is év november lto 25-én megalakult, amint erről a főtitkár majd beszámol. S azóta itt e plébánia területén, mint mindenütt az összes fővárosi plébániákon üdvösen működnek az egyes egyházközségek s fognak a jövőben is sok haszonnal és csodálatos eredménnyel működni, ha az egyházközségi elet keretében úgy az egyháziak, mint a világiak, a papok, mint Krisztus buzgó szolgái, a világiak pedig mint Krisztus alázatos hívei nem a maguk dicsőségét, hanem Isten, Krisztus, megdicsőitését keresik. Ha mindkét elem, az egyházi és világi elem. igazi egyházias lélekkel s alázatos szívvel áll be a fent említett nagyértékek szolgálatába; ez az egyházias szellem pedig abban áll, hogy nem akarnak többet, több logot maguknak követelni, mint amennyit a lanitó egyház n tanuló egyháznak az autonomia keretén belül adott. Amint ez a fontos elv az alsóvízivárosi egyházközség megalakulásánál le lett szegezve: A templom kapujáig er a világi elem jogköre. Ha ezt az elvet az illetékes tényezők mindig szem előtt tartják, akkor soha a lelkipásztor és a hívek közt ineghasonlás nem lesz, hanem igenis lesz üdvös összeműködés, amelyből a közre és az egyedekre áldás és boldogság fakad. Adja Isten, hogy mindig úgy legyen! 2.. A p lé b á n o s k ö s z ö n tő je h ív e ih e z. Kedves Híveim 1 Kimondhatatlanul örülök annak, hogy a jóságos Isten ismét alkalmat adott, hogy hozátok szólhassak. Ti tudjátok, hogy mennyire szeretlek benneteket. Tudjátok hiszen már három éve annak, hogy a Gondviselés közétek vezérelt hogy testem és lelkem minden képes-

56 5 2 ségét latba vetem, hogy lelketeket Isten felé segítsem, hogy megkönnyítsem vállaitokon az élet keresztjét, hogy nagy rendi elődeimhez híven én is vigasztalótok, segítőtök lehessek szomorú napjaitokban. Ismeritek lelkivilágomat és meggyőződhettetek róla, hogy minden egyes szent beszédem éppen az egyszerűségénél fogva szívből indúl ki és keresi, hogy miképpen találhatná meg útját a Ti szívetekhez. Sok örömöm volt már köztetek. Mikor látom szorgalmas templombajárástokat, gyakori szentgyónás és áldozásaitokat, mikor látom azt, hogy mily figyelmesen hallgatjátok a szentbeszédeket, akkor én nagyon örülök Tinéktek. És nem is tudnék másnak örülni. Azonban az a komoly aggódás, amely korunknak minden igazi lelkipásztorát elfogja, engem is nyugtalanít és félek, nehogy a Ti józan lelketek és felfogástok is belekerüljön a modernizmus hullámaiba, és hogy ezt elkerüljétek, szeretnék minden lehetőt megtenni, ami csak tőlem telik. Kedveseim! a mai felforgató eszmékkel csak egyféleképpen lehet megküzdeni. Tartsatok ki! Tartsalok k» az Úr Krisztus mellett, ne hagyjátok abba soha vallási kötelmeitek gyakorlását, hanem gondoljátok meg, hogy miként a Szentírás is mondja, csak az üdvözül, aki áll* hatatos marad egész haláláig. Mutassátok meg, hogy Isten iránti szeretetetek, Anyaszentegyházunkhoz való ragaszkodástok, nem a múló álomképek hasonm ása, hanem meggyőződéses hiteteknek meleg fellángolása. Kedves Híveim! tartsatok ki mindig az Úr Jézus mellett. így én is mindig örömömet találhatom Bennetek, de meg a menyország is biztosítva lesz számotokra. Legyen veletek az Úr mindörökké! P. Rischl A nasztáz 0. M. Cap. re n d h á zfő n ö k -p lé b á n o s. M indnyájan tiszteljék a lelkipásztorokat, mint Isten szenátusát é s a z apostolok gyülekezetét.'' (Szent Ignác )

57 53 A z e g y h á z k ö z s é g i a u to n ó m iá n a k jogi v o n a tk o z á s a i. Magyarországon 1848-ig a katolikus vallás államvallás lévén, az államhatalom és különösen az uralkodók részéről mindig hathaíós támogaiásban részesült, az isteni alapításában gyökeredző rendeltetésének megvalósításához szükséges anyagi eszközei is megvoltak. Ezt a kiváltságos helyzetet nem befolyásolta II. Lipól király évi dekrétumának a vallás ügyéről szóló 26. cikke som. melynek 5. -ával a király főfelügyeleti jogának érintetlenül hagyása mellett a protestánsoknak szabad önrendelkezési joguk autonómiájuk biztosíttatott. Változást csak az 1848: XX. t. c. idézett elő, amely í i z unitárius vallást is törvényesen bevett vallásnak nyilvánítván, az összes bevett keresztény tehát a katolikus és protestáns vallásokat teljesen egyenlőknek nyilvánította, közöttük a teljes viszonosságot állapítván meg es kimondván, hogy ezeknek a bevett felekezeteknek egyházi és iskolai szükségletei közálladalmi" költségek altal fedeztessenek. Betetőzte ezt a folyamatot, a görög-keleti felekezet tekintetében már az 1848: XX. te. 8. -ával egyengetett illat az 1868: IX. te., mely mindkét nemzetiségi (oláh, szerb) egyháznak a király főfelügyeleti jogának sértetlensége mellett a teljes egyházi autonómiát megadta. A most idézett törvénycikkekben biztosított autonómia folyománya volt, hogy ezek a felekezetek szabadon állíthattak fel elemi-, közép- és felsőiskolákat, melyek megszervezése, anyagi létfeltételeinek biztosítása, a tanerők kiválasztása, alkalm azása és a felettük való felügyeleti és fegyelmi jog kizárólag az illető felekezet autonóm joga volt, a minisztérium meglehetősen korlátolt felügyeleti jogának fentartása mellett. Habár a katolikusoknak elemi iskolák létesítése és fentartása iránti joga megszorítva nem volt, az 1883:XXX. te a a kir. kát. különösen a vallás és tanulmányi alapból fentartott középiskolákat a közoktatási miniszter közvetlen rendelkezése és vezetése alá helyezte. Ez a helyzet mindenesetre a többi törvényesen bevett

58 felekezet helyzetéhez viszonyítva, jelentékeny jogállomány csökkenést jelentett. A törvényhozásnak ez a folytonos kiterjesztő tevékenysége, amely az izraelita vallásnak az 1895 : XLI1I. tc.- kel törvényesen bevett vallási nyilvántartással, valamint a vallás szabad gyakorlatáról szóló ugyanezen évi XL11I. te.-kel, amely a törvényesen elismert vallásfelekezetek" rendszerét törvényesítette, érte el kulminációját, váltotta ki sok kitűnő világi katolikus leikéből azt a kívánságot, hogy a különböző felekezeteknek ebben az állam által szabadalmazott versenyében, amikor a katolikus egyház elvesztette az államhatalom úgy erkölcsi, mint anyagi kizárólagos támogatását s így a többi keresztény felekezetekkel való egyenlő posiliójának megtartása a hívekkel való szorosabb s azok anyagi támogatását is igénybe vevő érintkezésre szorította, hogy az e végből szükséges hatalmi és anyagi eszközök a hívők évszázadok óta érintetlen tömegéből merítve, a katolikus felekezet részére is rendelkezésre állva, megteremtessenek azok az előfeltételek, amelyek egy lehetőleg országos, de legalább is egyházközségi autonómia megszervezései lehetővé teszik. E végből évtizedes m unka folyt, háiom nagy kongressus is tarttatott, de a fenforgó aggályok leküzdése, az ellentétek kiegyenlítése nem sikerült. A részletek tárgyalása ennek a rövid ismertetésnek keretén kívül esik s csak az alapvető ellentétre kívánok rámutatni arra t. i., hogy nem sikerűit áthidalni a világiak által érvényesített választáson alapuló képviselet és az Egyház episcopalis-hierarchikus alkotmánya között fennálló lényegbe vágó ellentéteket. Ebben a tisztázatlan, előkészítő állapotban robbant fel az évvégi forradalom bombája. A helyzet kritikus volt, indokolt volt a félelem, hogy az önmagát szabályozni nem tudó radikalizmus a francia separatismus útvesztőjébe téved, konfiskálja az egyházi vagyont s a klérus máról-holnapra itt áll mindentől kifosztottan. minden anyagi támaszték nélkül egy teljesen előkészületlen, ez irányban iskolázatlan katolikus társadalom közepette. És ekkor amit majd öt évtized ellentétes áramlatokban vajúdó méhe nem tudott magából kivetni, jóformán

59 máról-holnapra létrejött, elkészült az egyházközségek igazgatóságának ideiglenes szabályzata, másszóval a kát- egyházközségi autonómia. Akinek kedve van és öröme telik abban, hogy a múltba visszatekintsen, nem tagadhatja meg annak bizonyos resignatiótól kísért megállapítását, hogy ismét egy kataklismának kellett eljönnie, mely az őskeresztény kisázsiai és itáliai egyházközségek hasonlóságára a templomon kívül is a mindennapi, a társadalmi életben összehozza a pásztorokat nyájaikkal! Ez az egyházközségi autonómia, amely Budapestre nézve a vallás- és közokt. miniszter által március 2-án láttamozott végleges szabályzattal betetőzést nyert, bizony csak egy nagyon bátortalan lépés az ország egyetemes katolikumát magában foglaló országos autonómia létesítéséhez, s ha az egyházmegyei autonómia kiépítése ez időszerint áthidalhatatlanoknak látszó dogmatikai és kanonjogi okok miatt kilátástalannak is jelentkezik. az ország egyetemes katolikusságát megillető különböző alapok és alapítványok kezelése, hogy hamarjában másról, mint a kát. vallás és tanulmányi alapról említést ne is tegyek, a Pázmány Péter kir. magy. tudományegyetem fenntartása és igazgatása az egyetemes katolikus tanítói és tanári szervezet kiépítése, jogviszonyaiknak, tényleges és nyugellátásuknak rendezése, országos vonatkozású charitatív intézmények létesítése, a kát. tanulóifjúság valláserkölcsi nevelésének, továbbképzésének ügye stb. mind olyan kérdések, amelyek célirányosan, helyesen és egyöntetűen csak az országos autonómia keretében oldhatók meg. Ha mi tehát azokat a föld mélyéből és mindenünnen egyéb helyekről feltörő áramlatokkal szemben, amelyek Krisztus egyházának szirtjeit szüntelenül erősen csapkodják, sikeresen akarjuk felvenni a küzdelmet, ez máskép, mint az egész öntudatos kát, társadalomnak egy országos autonómia keretében való megszervezése nélkül nem lehetséges. Természetesen nem értek én ezalatt sem konventet, sem zsinatot, melyet a protestáns egyházak presbylerianus szervezete megkíván. hanem egy olyan az ország katolikus világi egyetemén is támaszkodó megoldást, amely egyházunk episcopalis hierarchikus felépítésével összeegyeztethető. 55

60 56 Természetesen most, hogy ennek a trianoni szerződéssel megnyomorított magyar állam nak segélyforrásai nagyon is megapadtak, a fentebb idézett törvénycikkekben a különböző törvényesen bevett vallásfelekezetek irányában azok támogatására vállalt kötelezettségeinek csak a legszerényebb keretekben tud megfelelni ez a szegény állam s így a felekezetek is híveik fokozottabb áldozatkészségére szorulnak. A trianoni borzalmas megcsonkítással járó óriási veszteség tette indokolttá, hogy a többször említett egyházközségi igazgatási szabályzatban már eleve gondoskodás történt arról, hogy az egyházközségek a céljaik megvalósítására szükséges anyagi eszközök előteremthetésére adókat vethessenek ki, amelyek felhasználásáról az évenkint előterjesztendő költségvetésekben, illetőleg zárszám adásokban kötelesek számot adni. Azóta kormányhatósági megerősítést nyert az egyházközségi adózási szabályzat is, amely annak folytán, hogy a kormányhatóság a jóváhagyó záradékban ezeknek az egyházközségi adóknak a közadók módjára való behajtás kedvezményét biztosította, vagyis a köztartozások jellegét megadta, fundamentális jelentőséget nyert. Ezzel ugyanis a rkat. egyházközségek vagyonjogi alanyisága kormányhatóságilag elismertetett, jogi személyiségük megállapíttatott. Mert az a körülmény, hogy az egyházközségek mint már a köztartozásoknak biztosított kedvezményes behajtású legális jövedelmek felett rendelkeznek, azok hováfordítása felől a szabályzatban meghatározott hatáskörben, önkormányzatukban szabadon rendelkeznek, vagyonjogi személyiségüket kétségtelenné teszi, tehát vagyont gyűjthetnek, a rendelkezésükre álló vagyoni forrásaiktól akár ingó, akár ingatlanvagyont szerezhetnek, tehát az alapszabályokban meghatározott képviseletük útján jogügyleteket létesíthetnek. És itt különösen arra kívánok rámutatni, hogy ingatlanok megszerzésének semmiféle jogi akadálya nincs, mert a M. Kir. Kúriának 63. sz. polgárjogi döntvénye szerint az egyházaknak ingatlan vagyonszerzését tiltó ú. n. holtkézi törvények magukkal az egyházakkal, az egyházi testületekkel és személyekkel szemben ellavulván, nincsenek hatályban, tehát az említett kategóriák alá nem tartozó és újabban kelet

61 kezelt egyházközségekkel szemben sem érvényesek. Erre a körülményre azért tartottam szükségesnek rámutatni, hogy az egyházközség ebben a minőségében nincs elzárva attól, hogy például egy akár templom, akár plébánia, akár iskola, akár kórház vagy árvaház, m enház vagy saját székházának létesítéséhez, illetve építéséhez szükséges telket megszerezzen és azt a telekkönyvekben saját tulajdonaként bekebeleztelhesse. Természetesen attól sincs elütve, hogy akár gazdasági célokat szolgáló ingatlant is szerezhessen. Népesebb egyházközségekben ennek jelentősége akkor lép előtérbe, ha pl. kát. felekezeti iskola a községben nem lévén, az egyházközség ilyet létesíteni akarna. Kétségtelen ezek után, hogy a templom és istentisztelet fenntartásán és az e célból szükséges anyagi eszközök előteremtésén, és a lelkészkedő papság eltartásán felül amennyiben evégből valamely egyházi javadalom rendelkezésre nem áll, miután sem a pastoratio, sem az egyházi jurisdictio az egyházközségek hatáskörébe nem tartozik az iskolák és egyéb charitativ intézmények létesítése, fenntartása, az e végből tett alapítványok célirányos kezelése és felhasználása tehát első sorban az anyagi segélyforrások biztosítása az a működési tér, amely a kát. Egyház hierarchikus alkotmányánál fogva az autonómia hatáskörébe van utalva, anélkül, hogy az valamely egyházi javadalm as javadalm ának, illetve az ebből származó jövedelemnek az ellenőrzésére vagy kezelésére is kiterjeszkedhetnék és anélkül, hogy erre nézve a magyar királyt megillető, az egyház állal csak tűrt, de soha el nem ismert főkegyúri joggal konkurálhatna. Ha tehát a kifejtettekben meghatározott keretekben meglehetősen szűk is az a hatáskör, amelyet az egyházközségeknek az autonómia biztosít, nem a mi dolgunk, a laikus hívőké, hogy azon rágódjunk. A z Egyháznak az az in spécié aeternitatis -ban megnyilvánuló nagyszerű alkalmazkodási képessége, amelyet majdnem két evezred viszontagságai alatt az Egyház tanúsított, biztosítéka annak, hogy isteni rendeltetésének megfelelően meg fogja találni az emberi fejlődés, a korszellem által megkívánt 57

62 58 azt a szervezetet, amellyel örökké és nem e világból való céljait eredményesen tudja szolgálni. Nekünk a szűk keretet is minél eredményesebb munkára, különösen a fiatal nemzedékkel való foglalkozás terén, kell.felhasználnunk, hogy majdan felelősségre vonatván az Örök Bíró által, megnyugvással mondhassuk, hogy az ő aklában jó munkát végeztünk! Dr. Fertsek Gyula a z a lsó v íz iv á ro s i k a p u c in u s e g y h á z k ö z s é g v ilá g ia le ln ö k e. A z E gyházközség egyik legszebb kötelessége egy-két szegénysorsú k özép -és főiskolai növendék tanulm ányi leh e.őségén ek előm ozdítása." 4.. A te m p lo m r e n o v á lá s á r ó l s z ó ló je le n té s. A budai kapucinus egyházközség P. Patyi Kamill, quardian plébános egyházközségi egyházi elnöksége alatt elsőizben választás útján 1921 tavaszán alakult meg. Az újonnan megalakult egyházközségre két hatalmas feladat hárult: egyrészt az évszázadokon keresztül a zárda jogos tulajdonát képezett Budapest székesfőváros közönsége állal a formai jogszabályok szerint elbirtokolt II. kér., Főutca 30. szám alatti, úgynevezett Budai Zeneakadém ia épületnek a jogos tulajdonos birtokába és tulajdonába való visszaszerzése; másrészt a zárda kedves ősi templomának restaurálása. Az elsőpontnál, a ház visszaszerzésénél az egyházi vezetőség a zárda érdeke mellett azon további szempont is vezette az egyházközséget, hogy saját maga kulturális és szociális intézményei részére egy állandó otthont teremtsen. Ezen első feladat az egyházközség vezetőségére, annak törvényhatósági bizottsági tagjaira, elsősorban az egyházközség újonnan ismét megválasztott világi elnökére: dr. Wolff Károlyra, valamint dr. Fertsek Gyula és dr. Divényi Károly alelnökökre, dr. Bozóky Ádám tanácstag, rendi szindikátusra, mint Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága kerületi képviselőjére hárult. Nevezettek a beléjük helyezett bizalomnak megfeleltek, ennek eredménye volt, hogy

63 Fertsek Gyula dr. jogi érvei s a bizottsági tagok hathatós támogatása alapján P. Veremund áltai régen kezdeményezett, az egyházközség által felkarolt eszme 1923-ban befejezést nyert azzal, hogy decemberben a Törvényhatósági Közgyűlés a zárda, mint régi tulajdonos, jogait helyreállította, ehhez a Belügyi Kormány, mint felügyeleti Hatóság is hozzájárult. A Fő-utca 30. szám ú ház visszaszerzése mellett az Egyházközség Vezetőit állandóan foglalkoztatta a másik nagy feladat, a rend kis templomának restaurálása is. Fájó szívvel látták a templomnak a világháború s ezt követő forradalomnak, de különösen az idő s a talajviszonyok mostohasága folytán előállott szomorú helyzetét. A villanyosvezetékek a falakon, a faoltárokon szigetelés, Bergmann-csővek nélkül futottak, ami állandó tűzveszélyt jelenteit. A templom a vár oldalában fekszik, a lefutó talajvizek a sok helyen terméskőből készült falakat majdnem a mennyezetig átnedvesítették, úgy, hogy ha több hívő volt egyszeire a templomban, istentiszteletek alatt hullott, pergett a festék a hívők ruháira, élénk figyelmeztetésül, hogy a súlyos feladat nem várakoztathat soká magára, ez* meg kell oldani. Sajnos, ezen időben élte át hazánk a legszomorúbb gazdasági válságot, a pénz értéke napról-napra esett, így a legjobb igyekezet mellett csakis 1924-ben kerülhetett ezen faladat a megvalósítás s a kivitel stádiumába, amikor a pénzünk értéke stabilizálódott, amikor a tétek, a templomok munkája máról holnapra nem válhatott semmivé, értéktelen számmá. Az évben újonnan kiegészített képviselőtestület, az újonnan megalakított tanács és tisztikar átérezve a hivatás és kötelesség szavát, év őszén megindították a nagy munkát, folyamatba vették a templomrenoválás akcióját, megalakították a templomfestési bizottságot, s megválasztották elnökül az Egyházközség alelnökét dr. Divényi Károlyt. A bizottság decemberben kezdte meg működését. A cél a renováláshoz szükséges fedezet előteremtése volt oly módon, hogy a plébánia területén levő hívek, akiknek nagy része a háború és az azutáni mostoha időkben legtöbbet szenvedett középosztály, minél kevésbbé érezzék meg. Megkérte a bizottság a Bel 59

64 60 ügyi Kormánytól és Budapest székesfőváros Tanácsától a gyűjtési engedélyt, ezt kisürgette, kinyomatta a gyűjtőíveket s már decemberben az Egyházközség lelkes hívei gyűjtőíveken gyűjtötték a szeretetadományokat, gyűjtötték a festéshez a fedezetet. Lélekemelő volt a hívek áldozatkészsége. Gazdagok és szegények egyaránt kivették részüket. Megható volt egy Csónak-utcai munkáscsalád nemesszívű vallásos cselekedete, amikor szerényen egyheti keresetét ajánlotta fel a templom céljaira, továbbá egy nem is a plébánia területén lakó szegény asszony, aki részletekben 80 pengőt adott át szerényen a nemes célra. Örült a szivünk, amikor a Reáliskola és a többi iskola sok nemes szívű kis növendéke sietett részt venni a gyűjtésben, hogy mielőbb megvalósítható legyen a kitűzött cél. Az Úr Istennek valóban tetsző cselekedet lehetett, ott találta a kis ártatlan gyermekeket, nemes szívű szegényeket, a középosztály sok megpróbáltatáson átment képviselőivel együtt. A templomfestő bizottság tagjai valamennyien kivették részüket a gyűjtésből, Hammeri Sándor örömmel szedte be a gyűjtőíveket s adta az üres gyűjtőíveket a gyűjtés folytatása végett. Nem lehet felsorolni egyenkint a gyűjtőket, nem is lehet kivételt tenni egyesekkel, csak a nemes buzgalom jellemzéséül említjük fel, hogy egv kedves ügybuzgó bíró tagunk egymaga gyűjtőíveken több mint pengőt gyűjtött. A gyűjtést Budapest székesfőváros Tanácsa többizben átvizsgálta, a legnagyobb rendben találta, arról, valamint a pénztárnok odaadó, lelkiismeretes pontosságáról hatósági végzések tanúskodnak. Gyűjtésből gyűjtőívekkel tekintélyes összeg gyűlt össze, a jó Isten fizesse meg a gyűjtők munkáját, az adakozók nemes szívű cselekedeteit. A gyűjtőívek mellett a templomfestő bizottság a plébános hozzájárulásával a templomi gyűjtést is megindította. Vasár- és ünnepnapokon a Hölgybizotjság Óhegyi Eckermann Mária és lovag dr. Dobrziniecki Árpádné vezetésével permanenciában voltak. Hétköznapokon a felállított külön persely szolgált az adom ányok gyűjtésére. Sok-sok magát megnevezni nem akaró jó lélek így rótta le adóját, megemlékezve az Úr m ondásáról: Ne tudja

65 bal kezed, amit tesz a jobb. Közben az egyházi vezetésben változás állott be, az egyházi elnök a rendi felsőbbség által az újonnan kinevezett quardian P. Rischl Anasztáz lett, aki átérezte a nagy cél megvalósításának sürgős voltát. Egész szívvel és szeretettel állott a munkába karöltve és versenyezve a világiakkal dolgozott, hogy mindenféleképpen nőjön a fedezet és a sok-sok fillérből majdnem ugyanannyi ecselvonás hirdesse a Jó Istennek végzett m unka eredményeit. K őiben P. Schweighardt Veremundot is áthelyezte a rendi vezetőség Budára. 0 is azon volt a quardiánnal együtt, hogy Szent Ferenc atyánk fiainak temploma Isten dicsőségére s megcsonkult hazánk fővárosának legkeresztényibb kerületében minél méltóbb legyen. A gyűjtés egy új nemét, Ecse(vonás -t is beiktattuk. Gyermekek az iskolában, a temp'om előtt hívek gyűjtötték 16 fillérével az adományokat. P. Schweighardt Veremund magával vitte a missióra, úgy hogy ezen úton is tekintélyes összeget könyvelhetett el a pénztáros a főtitkárral együtt. A templomfestő bizottság nem pihent, hogy a fedezet szaporodjon, hangversenyt és mulatságot rendezett több alkalommal. A budai Vigadóban megtartott nagy művészhangversenyek, a templomban megtartott, igaz áhítatot kellő templomi hangversenyek, hála és köszönet a közreműködők nagy művészetének, önzetlenségének, nagy összegekkel gazdagították a fedezetet. Nem szabad megemlekezés nélkül hagyni, a hála és szeretet adóját kell ieróni legelső sorban P. Zadravetz István és Gossmann Ferenc püspök Urak Őméltóságáékkal szemben, akik magasszárnyalású beszédben hívták fel a hívők figyelmét a templomrenoválás égetően sürgős voltára. Halával és szeretettel kell gondolnunk mindazokra, akik kérő- és hívószavunkra mindannyiszor eljöttek, hogy így a renoválásnál sok-sok ecsetvonással, örökítsék meg neveiket. Dr. Hubay Jenő, Szemere Árpád. Székelyhidy Ferenc dr., Biscara Betta, Maleszky Blanka, Maleszky Oszkár, Zsámboki Miklós voltak a mi állandó művészeink. Kísérje érte őket a jó Isten áldása. Nem szabad megemlékezés nélkül hagyni a Várbeli Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium énekkarát, akik Stojanovich Andriette 61

66 6 2 tanárnő vezetésével többizben mutatták meg, hogy szakértelmű művészi vezetéssel mily tökéleteset lehet produkálni. hasonlóképen kell megemlékezni a Budai Zene- Akadémia ének- és zenekarának tagjairól, akik Clauser Mihály vezetésével hívó szavunkra bármikor jöttek, időt. munkát nem kímélve, tudásuk legjavát ajánlották fel templomunk céljaira. Külön kell megemlékezni egyházközségünk tanácstagjáról, dr. lovag Dobrziniecki Árpádról, aki elsőrendű, közismert nagy tudását és művészetét minden templomi hangversenyen Isten dicsőségére rendelkezésünkre bocsátotta, tudásával és művészi játékával a templomot megtöltő híveknek igaz élvezetet és áhítatot nyújtott. Külön nevezetességeivé váltak kerületünknek, az Egyházközség által rendezett családi estélyek. A templomfestést rendező bizottság elsőrendű műsorról gondoskodott ; a műsor után pedig a fiatalság, sőt a tágabb értelembe vett fiatalság sokszor reggelig tudott vidám hangulatban Terpsichore művészetének áldozni. Sok, sok kellemes emlék, sok, sok boldog perc fűzi a vezetőséget és vendégeit ezekhez az estékhez. A művészi nívóra elég hivatkozni, hogy Biscara Betta. Clauser Mihályné, Mohai Margit. Maleczky Oszkár, Maleczky Blanka. Ötvös Karola, Bozoky Magda énekeltek szóló számokat. Gróf Klára. Melles Béla. Balázsi Gyuszi hegedűn játszottak. Feledi testvérpár a jókedv húrjain igazi magyaros bravúrral ragadták el a mi, kedves, jó és hálás publikumunkat; házi szavalóm űvésznőnk: Baán Jolán nélkül estét el sem lehetett képzelni, őt a közönség annyira szerette, hogy még műsoron kívül is szerepelnie kellett. A Citerakedvelők egyesülete. Clauser Mihály vezetésével a Budai Zeneakadémia sokszor kedves műsor száma volt a családi estéknek. Minden farsangban a tombolaesték pedig sok mulatságra adtak alkalmat. Az Egyházközség tagjai és vendégei ily ártatlan és kedves szórakozása, hatalm as összegekkel gazdagította a renoválási alapot, a kedves családok pedig a Büffet -hez szükséges tortát, sándvicheket adták úgy, hogy az így összeadott Büffet szép eredményt hozott esténkint. Baán. Bodó, Bozzay, Eckermann, Kolumbánné, Fredl-Levai, Baittrock, Kelemen,

67 Buresch, Hammeri, Bozoky, Meszltnyi, Dobrziniecki családok minden alkalommal elküldték tortáikat és egyéb adományaikat, mindt n alkalommal megjelentek a legelőször elkelt az úgynevezett Divényi Margit'-féle gesztenye torták. Közismert lett mint vig csapos Meszlényi Sándor gondnokunk. A templomfestő bizottság eme sokoldalú és eredm é nyes gyűjtésének volt köszönhető, hogy már évben a renoválás első, mondhatni bevezető részét elvégeztük. Budapest székesfőváros elektromos művei kivételesen Regie ben, önköltségi áron teljesen rendbe hozták, falba, Bergmann csövekbe sülyesztve a villanyvilágítást. Kulcsár, aranykoszorús mester elkészítette a templom falikarjait. Ezen világítási munka október elejére készült el, a gyűjtés természetesen fokozott erővel folyt tovább. A reá következő év tavaszén a gyűjtés már annyira előre haladt, hogy szerény keretek közölt az egyházközség saját erejéből renováltathatta volna a templomot, ámde egyrészt a hívek részéről tapasztalt nagy szeretet. másrészt a kedvező körülmények arra késztették a templomfeslő bizottságot, hogy mindent próbáljon meg. hogv Budapest legkeresztényibb s nagy intelligentiáju kerülete ősi temploma Isten dicsőségére, minél méltóbb formába öltöztessék. Kérelemmel, fordultunk a m. kir. vallás- és közoktatási minis7ter Úr Őnagyméltóságához, továbbá Budapest székesfőváros Tanácsához, miután kilátásba helyezték mindkét részről a pátronusi támogatást m á jusban dr. Wolff Károly elnöklete alatt összejött a képviselőtestület, tudomásul vette a templomfes'ő bizottság bejelentéseit, megadta a felhatalmazást a templom művészi renoválására. Összeállítottuk Barát Lajos építész euyházközségi tag önkéntes önzetlen támogatásával, majd Schömer Ferenc műépítész művészi vezetésével az elvégzendő m unkák sorát. Kiírtuk a pályázatokat úgy, hogy júniusban már a munkák kiadásáról tárgyalt a templomfestő bizottság. Perm anenciában volt a bizottság hónapokon át, amikor saját felelősségében nem akart vállalni valamely nagyon kényes kérdést, bevonla magát az egész 63

68 M képviselőtestületet is, hazakérette és meg is jött nyaralását félbeszakítva dr. Wolff Károly elnökünk s.itt együtt döntöttünk a legnagyobb munkák kiadásáról. így kapta meg az ornamenlális díszfestést Sándor Béla festő tanár. A két kis freskót, szt. Ferenc stigmatizációját és szt. Erzsébet képét Sándor Béla tanár, a nagy monumentális freskót, Krisztus királyságát, amelyhez fogható nagykép csak a királyi várban és a parlamentben van. Tardos Krenner Viktor neves festőművész, a műmárvány mintát Tóth műmárványos, a szobrászmunkát Szabó szobrászművész, a villanyos munkát Bölcsi Lajos, a mázolómunkát Zafurek Ferenc, az aranyozómunkát Szubola mester, a kőművesmunkák végzését pedig Müller Rezső építész, az állványozást Makovszky építész vállalkozó, a cementmunkát W alla cég s a műkőmunkát Meteor gyár, a fűtési berendezést Lemez-árúg>ár, a lakatos munkát Péter Artúr mester, a csillárokat Kulcsár aranykoszorús mester. A gyóntató székeket valamint a sekrestye harangcsengetyűjét az Ecclesia egyházi szerek részvénytársasága. Az állványozás júliusban, a munka pedig augusztusban kezdődött. Nem kell leírni a munkálatok lefolyását, erről beszél a kész munka, az eredmény. A bizottság permanenciában állandóan működött, ellenőrzött, gyűjtött, annak vezetésénél ott volt az állványokon P. Anasztázzal együtt. Az eredmény mutatja, hogy áldásos munkájukat siker koronázta. Meg kell emlékezni külön Schömer Ferencről. Tudását, művészi lelkét öntötte rajzok, tervek által a mi kis templomunkba, minden az ő keze munkáját jelzi. Még csak annyit: a munka első része befejezést nyert, az Egyházközség és annak vezetősége megmutatta* hogy a legkisebb egyházközség, a legkisebb testület szün" telen munkával és összetartással lelkesedéssel csodá tud művelni. Még nincs teljesen megoldva feladatunk, az orgona, harangjaink, villamos harangozásunk, kulturházunk még megoldásra várnak. Tartsunk össze, dolgozzunk, ne keressük azt, ami szét választ, hanem ami összetart bennünket. Akkor az Isten dicsőségéért szentelt munkánkat továbbra is siker koronázza.

69 Amikor dr. Lányi József püspök Úr Öméltósága felszentelte s átadta híveinknek az új templomot, amikor a harang zúgott, az volt és ma is az a kérésem, hogy legyen meg Egyházközségünkben, az Egyháziak és a Világiak között a szeretet és megértés, legyen olyan erős, mint a múltban v o lt: Fogjunk össze mindnyájan és szeressük egymást, akkor nagyot alkothatunk Egyházunk, Székesfővárosunk és Hazánk javára. És az írás szavai szerint a gáncsolódók és a pokol kapui nem vesznek erőt rajtunk." Dr. Divényi Károly e g y h á z k ö z s é g i ü g y v iv ő a leln ö k. A buzgóság házadért m egem észt engem." (Szentírás.) 5.. T itk á ri je le n té s a z e g y h á z k ö z s é g b eléle té rő l. Az alsóvízivárosi (kapucinus) egyházközség első ízben évi november havában alakult meg, ami főleg az akkori plébános P. Schweighardt Veremund érdeme, aki belátva annak szükségét, a megalakulást sürgette. Ezen képviselőtestületnek dr. Wolff Károly, Vidacs Dezsőné. Radnay József. Reinprecht Rudolf, Kaszás József, Arbespauer Margit, dr. Bozoky Ádám, Szölgyén Ferenc, Zafurek Ferenc, Vargács Géza, Lackenbacher György, Friebert Erzsébet, dr. Fertsek Gyula, dr. Gallay Lászlóné, dr. Póka Ervin, Clement Jenőné, Baumholzer Mária, Freureisz Pál, Neliba György, Eckermann Mariska, Knapp Nándor, Ruzicska Ferenc, Gallauner Károly, dr. Divényi Károly, dr. Bozoky Kálmán, Buresch János, özv. Szukováthy Istvánné. Kiss Erzsébet, dr. Emmer Kornélné, Hammeri Sándor, Grántzner Alajos lettek a tagjai. Az így megalakult egyházközségi képviselőtestület, illetve tanács P. Schweighardt Veremund egyházi és dr. Wolff Károly világi elnök vezetése mellett kezdte meg műke dését. Sajnos azonban, hogy a gyászos kommunizmus alatt egyházi elnökünknek is menekülni kellett s helyét távolléte alatt P. Tury Timót foglalta el. Az egyházközség képviselőtestületének második, 65 5

70 évi február hó 27-iki megalakulása már P. Patyi Kamill plébános alatt történt. Ez alkalommal a képviselőtestületnek és tanácsnak P. Patyi Kamill egyházi és dr. Wolff Károly világi elnök vezetése mellett a következők lettek a tagjai: dr. Bozoky Ádám, dr. Bozoky Kálmán, dr. Bukovszky Nándor. Buresch János, Csóka Lajos, dr. Divényi Károlv, dr. Dobrziniecky Árpád, dr. Fertsek Gyula, dr. Gallay László. Hammeri Sándor, Kabakovics Rezső, dr. Lobmayer Iván, Milakovszky István, Péter János, gróf Széchenyi Bertalan, Zander László, Berki Ferenc, Clauser Mihály, Goldmann Antal. Grántzner Alajos. Kulich Jenő, özv. gróf Almássy Györgyné, Antony Rezsőné, Baán Kornelné, dr. Baitrok Józs,fné, Bozzai Ödönné. Eckermann Mariska, özv. dr. Emmer Kornélné, özv. Farkas Miklósné. Hubay Jenőné, Keserű Margit, Kiss Margit, Knapp Constanza, Kolumbán Istvánné, Meszlényi Sándorné, dr. Rodé Jánosné, dr. Schmidt Béláné és özv. Vidacs Dezsőné Póttagok lettek : dr. Térfy Dezső, dr. Póka Ervin. Lackenbacher György. Zsoldos Nándor. Libái Andor, Péter Arthúr. Zafurek Ferenc, ifj. Gallauner Károly, özv. Aranyossy Ferencné, Síró Mária, Clement Jenőné, Friebert Erzsébet, özv. dr. Háger Péterné, Hoffer Mária és Kugler Izabella. Még ugyanezen évben megalakult a gyermekvédelmi, szociális és charitatív, valamint a hitbuzgalmi szakosztály is. Ettől kezdve ezen szakosztályok révén az arra rászorulókat az egyházközség a tőle telhetőén segíti, támogatja és ennek látható és leginkább elterjedt hirdetője a karácsonyi ruhaosztás és egyéb anyagi támogatás. Itt kezdődik tulajdonképen az igazi nagy munka. Az egyházközségi tagok összeírása, mert eddigelé pontos adatokkal sem rendelkeztünk; mivel pedig az anyagiak terén is sajnos gyengén álltunk, hogy nemes céljainknak megfelelhessünk, adom ányok gyűjtését kellett meghonosítanunk, amely mindaddig tartott, amig az egyházi adó kötelezővé nem tétetett. A hívek összeírása eredményezte, hogy 1924-ben a választási szabályzatban foglalt elveknek megfelelően már 40 rendes és 14 pótképviselőtestületi tag, valamint 15 rendes és 5 póttagból álló tanács választatott.

71 Ez a választás évi május hó 4-én történt, amikor az alábbnevezettek választattak meg a képviselőtestület tagjaivá: dr. Wolff Károly, dr. Bozoky Ádám, dr. Bozoky Kálmán, dr. Dobrziniecky Árpád, dr. Fertsek Gyula, Lobm'iyer Iván, Gróf Széchenyi Bertalan, Z«nder László, Péter Arthur, Zafurek Ferenc, dr. Póka Ervin, Meszlényi Sándor, Baán Kornélné, özv. dr. Emmer Kornélné, özv. Farkas Miklósné, Keserű Margit, dr. Schmidt Béláné, Clemens Jenőné, Friebert Erzsébet, Bodó Sándorné, Gráutzner Alajos, Buresch János, Milakovszky István, dr. Csiky Károly, Kulich Jenő, dr. Divényi Károly, Berki Ferenc, Kabakovics Rezső, Hammeri Sándor, Péter János, Klemm Árpád, dr. Bozóky Kálmánné, Meszlényi Sándorné, Knapp Constanza, Kolumbán Istvánné, Rodé Jánosné, Eckermann Mariska, Bozzay Ödönné, Kolmann Dezsőné, dr. Fináczy Béláné mint rendes tagok és dr. ifj. Mak^y Dezső, báró Eperjessy Árpád, Beer István. Schulz Ernőné, Steiner Károlyné, Hammeri Sándorné és Szemennyei Kornélné mint póttagok. Világi elnök újból dr. Wolff Károly lett, míg egyházi elnök ez _ időben P. Dobos Benvenut volt, mígnem utóbbit évben jelenlegi plébános P. Rieschl Anasztáz valtotta fel az egyházi elnöki székében. Ez a vezetőség kezdte meg azt a hatalm as munkát, amelyet a legutóbbi választáson megválasztott képviselőtestület fejezett be és amely munka az egyházközség minden tagját örömmel kell, hogy áthassa. Újjá varázsolta templomunkat, hogy Istennek méltó háza legyen az, s aki templomunkat látta, arról elragadtatással beszél, ami a legszebb elismerése a vezetőségnek. A jelenlegi képviselőtestület választása évi június hó 12-én történt meg, amelyen hat évre az alábbiak leltek megválasztva: dr. Wolff Károly, dr. Bozoky Kálmán, dr. Bozoky Ádám, dr. Dobrziniecky Árpád, dr. Ferlsek Gyula. dr. Lobmayer Iván, dr. Marczinkó Ferenc, Zander Lászlóné, Peler Arthur. dr. Pongrácz Alajos, Meszlénvi Sándor, Baán Kornélné, özv. dr Emmer Kornélné, Tam ás Ferenc, Rozner István, Varcács Géza, Clemens Jenőné, Bodó Sándorné, Koronghy Gyula. Borray Ödönné rendes tagok. Makay Dezső, dr. W alkó Ti- 5* 67

72 68 bor, Eperjessy Árpád, özv. Sártory Lászlóné, özv. Farkas Miklósné, Lesztenszky Gyuláné, Kovács Paula póttagok. Három évre megválasztva lettek: Scitovszky Béla, dr. Hegedűs Károly, Eisele József, dr. Dobrziniecky Árpádné, dr. Matyók Elemér, Moiser Imre, dr. Lanyhmár Boldizsár, Kerényi Ottó rendes tagok. Mészáros Ferenc, Lévay Károlyné, Pfeffer Jánosné, Fischer Ottóné, Keller Mihály, Hammerl Sándorné, dr. Mirhalezy Ernőné póttagok. A fenti választás eredményét az egyházmegyei Hatóság sz. alatt kelt határozatával jóváhagyta. Az alakuló gyűlés legközelebb lesz megtartva. Már most kívánom az újonnan megválasztottaknak a jövőben kifejtendő működésükre Isten bő áldását! Ez időszerint egyházi elnök P. Rieschl Anasztáz, míg világi elnök dr. Wolff Károly. Mint előbb említettem, e két utolsó képviselőtestület nagy munkát végzett, amelynek jellemzésére csak azt említem meg, hogy majdnem minden héten tartott az elmúlt évben ülést, s csaknem nap-nap után együtt volt, hogy az építési bizottsággal karöltve a megkezdett s anyagi eszközök kellő hiánya folytán nehezen megindult munkát befejezhesse. Mindezek mellett azonban maradt ideje arra is, hogy a hívők lelki éleiét szem előtt tartva, az Isten dicsőségére rendelt szent ünnepeket kellő fénnyel ünnepeljük meg. M egrendezte mindenkor a húsvéti, májusi, pünkösdi és úrnapi körmeneteket, testületileg vett részt a Jézus szíve körmeneten, a hivatalos úrnapi körmeneten és a Szent István napi körmeneten a várban, továbbá a hívekkel együtt a gellérthegyi barlangkápolnához vezetett gyertyás körmeneten. A húsvéti, karácsonyi és pünkösdi nagy misék fényét emelendő megnyertük a budai zenede ének- és zenekarát, amely Clauser Mihály zeneigazgató vezetésével ezen istentiszteleteinken közreműködött. Ugyancsak külsőleg is fényes ünnepeink voltak az utóbbi években körmeneteink is, amelyen a hithű cserkész-csapaton kívül a m. kir. Folyamőrség dísz-százada és zenekara is megjelent és közreműködött Faba János

73 törzskapitány és ifj. Fricsay Richárd főkarmester vezetésével. Rövid vonásokban ez volna a képviselőtetület és tanácsnak a letűnő 10 év alatti története, amely azonban még nem fejeződött be, hiszen a megoldandó feladatok tömege vár még rá. Hogy másról ne is beszéljünk, még itt van a harangok beszerzése, önálló ének- és zenekar szervezése, kullurház létesítése stb. stb. A példa előttünk; s ha a legutóbb megválasztott képviselőtestület tagjainak névsorán vénig szalad szemünk, olyan gárdát látunk, amelyben csalódnunk nem lehet, s hisszük, hogy a megoldásra váró feladatokat meg is fogja oldani! Adja Isten, hogy úgy legyen! Buresch János e g y h á z k ö z s é g i fő titkár. Ahol ketlen vagy hárm an egybegyűlnek a z én nevem ben, ott vagyok közöttük." (Szentírás.) 6.. N é h á n y s z ó te m p lo m u n k o rg o n á já ró l. A templom restaurálása alkalmával az orgonát is teljesen le kellett szerelni, hogy a kóruson a festési munkálatokat fennakadás nélkül elvégezhessék. Tekintve, hogy az orgona eme leszerelése és újbóli felállítása nagy összegbe került volna, célszerűbbnek látszott itt is valami más megoldást kigondolni. És ez annál is inkább kívánatos volt. mert a megújított templomnak keretébe a régi stílusú orgona sehogy sem illett bele. Az orgona ugyanis régi művű volt, hangerőssége főleg tele templomnál nagyon hiányosnak tűnt fel. S így az Egyháztanács egy új orgona építését határozta el, és ezen célból, mint orgonaépítő bizottságot, megbízta dr. Bozoky Adám és lovag dr. Dobrziniecki Árpád egyháztanácstagokat, akiknek a tervei szerint a Rieger orgonagyár társtulajdonosa, Garay János orgonaépítőművész új orgonát kezdett készíteni. A régi orgona mű két egymástól külön álló részben volt elhelyezve a kórus hátfala mentén. A karzat erkélyén 69

74 7G egy harmadik kis szekrény állolt, de csak a stílus kedvéért. mert hangotadó síp nem volt benne, ném a volt. Az új nagy templomi hangszer egy egységes frontban épül fel, három játékasztallal, a modern technika '.eljes kihasználásával,elektromos fujtatóval, pneumatikával. A nagy mű szükségessé tetta a kórus megnagyobbítását is körülbelül 70 centiméterrel előre, amit vasbeton felhasználásával az építészmérnök sikeresen elért. A tervezeti és készülőben levő o r g o n á n k n a k a képe. 7.. V a llá s o s tá r s u la ta in k r ó l. Meg kell emlékeznünk ezen kis Emlékkönyv" szerény lapjain arról a két, még egészen fiatal társulatról is, mely a mi plébániánkon be van vezetve, s amely tiszteletet parancsoló komolysággal szolgálja Anyaszentegyházunk érdekeit. Az egyik az Oltáregyesület, amelyet március

75 havában alakított meg P. Patyi Kamill akkori plébános és házfőnök az Érseki Helynökség rendeletére. Ez a társulat nagyon gyorsan elterjedt. Plébániánknak nemes érzésű női tagjai csakham ar beléptek és miként ezt ma is teszik céltudatos, fáradságot nem ismerő kitartással dolgoztak kis templomunknak csinosításán, az istentiszteletre szolgáló eszközöknek jókarbantartása és javítása leren. Jelenleg 75 tagja van, akik havonkint közös összejöveteleket tartanak, a hó első vasárnapján szentségimádást végeznek, körmeneteken résztvesznek saját zászlójuk alatt, amelyet nemrég szereztek be. Az egyesület egyházi vezetője P. Rischl Anasztáz plébános és házfőnök, első elnöknője özv. Vidacs Dezsőné, második elnöknője dr. Puky Gyuláné s mostani buzgó elnöknője pedig lovag dr. Dobrziniecki Árpádné. A másik egyesület, amely tulajdonképen már nem is egyesület, hanem szerzetesrend, Szent Ferenc harmadik rendje. Ez sem régi alapítás. Plébániánk területén akkor született meg, mikor az idei husvét vasárnapján a feltámadott Krisztus lehellete végig áramlott a lelkeken és Szent Ferenc atyánk zászlaja alá vonzotta őket". Akkor, mikor ugyanaz a püskök (Lányi József), aki még egy héttel ezelőtt, mint hivatásának magaslatán álló főpap megáldotta e helyet, most harminc társával, férfiak és nők vegyesen, ott térdelt a főoltár lépcsőjén és P. Zadravecz István püspök Úrtól alázatosan kérte Szent Ferenc harmadik rendjének bűnbánati ruháját*. Ezen új testvérületnek harminc tagja most még nem igen tud mással is foglalkozni, mint a maguk tökéletesbbítésével, de a noviciátus bevégzése után majd annál hevesebb lelkesedéssel lép ki a tettek mezejére. Tőlük is sokat várunk. Miként az Oltáregyesület dicséretesen teljesíti hivatását, úgy nekik is meg kell mutatniok, hogy meggyőződéses hitük és eleven, gyakorlati kereszténységük tette őket Szent Ferenc gyermekeivé. A rend igazgatója P. Rischl Anasztáz, újoncmestere pedig fr. Nagy Ferenc buzgó fővárosi hitoktató. Úgy világoskodjék a ti világosságtok az em berek előtt, hogy lássák jócselekedeteitek et, és dicsőítsék Atyátokat, ki m ennyekben vagyon". (M áté 5, 16)

76 S z a k v é le m é n y te m p lo m u n k fe sté sz e té rő l. A katolikus templomoknak falképekkel való díszítése olyan hatalmas múlttal dicsekszik, melynek gyökérszálai a katakombák homályos sikátoraiba és cubiculumaiba. majd az Egyház felszabadulása után az első nyilvános bazilikákba nyúlnak vissza. Azután pedig a műtörténelem hosszú századain keresztül minden stílusváltozásnak, minden művészeti iránynak legbecsesebb kincsét alkotja a falnak monumentális feldíszítése a vallás nyújtotta motívumokkal. Az egyháznak ezzel nagy céljai voltak. Midőn egyfelől az Istennek házában akarja leróni háláját és hódolatát az ember ügyességének, tehetségének, legjava alkotásaival, másfelől híveit a szemléltetés e gyönyörű eszközével akarja tanításaival megismertetni, lelkűket művészi élményekkel a természetfeletti kegyelmi világ régióiba emelni, a mennyországnak, a földi vándorlásunk végcéljának szépségét az ember érzéki felfogóképességének megközelíthetőleg tükröztetni. Az egyház által felkarolt falfestés művészete tehát sohasem pusztán gyönyörködtető, külsőséges díszítés, hanem nagy gondolatoknak hordozója. Az egyházi falfestésnek hazánkban is nagyszerű múltja van. A középkori székesegyházak, szerzetesi templomok, de még az igénytelen falusi templomok sem nélkülözik azt. A törökhódoltság másfél százada alatt természetesen szünetelt e művészetnek gyakorlata. De alig hogy megszűnt a kedvezőtlen korszak, már is pom pás fejlődés indult meg azon korszak stílusában, a barokkban. Á Trogerek. Sambachok, Maulbertschek, Dorfnseisterek, Krackerek. W inderhalderek és mások előkelő művészetüknek virágait szórták el az országban. Hogy csak néhányat említsünk: a győri, pápai, székesfehérvári, szombathelyi, szigetvári, egri barokk falfestések mindenkor számot tesznek a művészettörténelemben és őseink buzgóságát, de egyúttal fejlett kulturális érzékünket mindenkor a legelőnyösebb színben fogják bemutatni. Budapesten is vannak e fényes művészetnek emlékei. Például nz egyetemi templom Bergl János gyengéd kompozíciói által nyerte azt az áhítatos hangulatot, mely a templom egyéb

77 berendezésének társaságában elbűvölő hatással van a szemlélőre. A XIX. század nem maradt mögötte az előzőnek. Lotz Károly, Székely Bertalan és Than Mór alkotásai a koronázó főtemplomban, a lipótvárosi Szent István templomban, a ferencesek belvárosi templomában és a ferencvárosi plébániatemplomban a főváros büszkeségei. Kár, hogy a mostoha viszonyok meggátolták a falfestés művészetének minden budapesti templomba való betelepedését. A legújabb kor felismerve ennek nagy jelentőségét, igyekszik a közönséges ipari festésen felül álló művészi falfestést ápolni. Ilyen előzmények után természetesen, hogy a budai kapucinusok templomuknak új díszbe való öltöztetését célzó, restauráló programmjuknak felállításakor nem mellőzhették a falfestés művészetét. Templomuknak méretei és építészeti adottságai nem engedték ugyan nagy képciklusok felvonultatását, sem az oldalfalakon, sem a boltozatok mezőin, hanem csak néhány kínálkozó pontnak, minél intenzívebb kihasználását. Figyelemmel kellett lenni a már meglevő oltárképekre, amelyek általában színvonalas barokkmunkák, a jobb mellékoltárkép pedig, mely Páduai Szent Antalt ábrázolja és a Zichy-Berényi grófi család m ecénásságának hirdetője, az átlagon felülemelkedik. Maguk az oltárok is bájos rokokoformákat mutatnak. Tehát a templom interiörjében megvolt ütve egy hang, melyet a falfestésnek erősíteni kellett, hogy harmonikus egész jöjjön létre Természetes, hogy ezt csak olyan m ű vész tudja megvalósítani, aki lelki rokonságot tart a régi mesterekkel. A választás Sándor Béla. iparművészeti iskolai tanárra és Tardos Krenner Viktor festőművészre esett. Mindketten komoly igyekezettel fáradoztak azon, hogy úgy a templom belsőség stílus elemeivel, mint egym ás között, egyéniségük megóvása mellett is összhangban maradjanak. Tehát feladatuknak lényegét helyesen fogták fel. Fáradozásuk eredménye megnyugtató; a templom díszítése egységes, nyugodt, kiegyensúlyozott. Sándor Béla a szentély előtti hajómennyezetre, egy 4'40 m. átmérőjű m ezőbe szent Erzsébet szegényei között*' jelenetet festette. A kompozíció a barokknak ismert szabályait követi. A hangsúly a szent nő királyi alakján 73

78 74 van. Az előtér koldusa, az a sok változatban előforduló félakt, melyen a művészek rajztudásukat mutatják be. Itt is derekasan megfelel a rendeltetésének. Egyébként a képen csendes hangulat ül, a művész kerül minden barokkos kilendülést, ami nem felelt volna meg egyéniségének. Színezésében is a n>ugodt barna tónusok uralkodnak, még a lokális színek sem mutatnak hevesebb kontrasztokat. A baloldali fal egyik mezőjébe Assziszi szent Ferenc stigmatizációja került. A művész nem élt az ilyen tárgyú képeken szokásos fényhatásokkal. Hideg, kékes fénnyaláb ömlik le a magasból anélkül, hogy a térdelő szent Ferenccel kapcsolatba kerülne. Bizonyára nem akarta a művész megbontani a kép rajzát a cikázó sugarakkal, tehát tudatosan járt el, de ennek következménye némi nehézkesség lett, ami a formákban is jelentkezik, így a szent hatalmas kezeiben s kevésbbé aszketikus kifejezésű arcában. Sándor Bélától valók a medaillonokba festett kapucinus szentek, összesen négy és a szentély diadalívén Mária címerét tartó két angyal. Azok nagyobb lelki emóció nélkül való, naturalisztikusan megfestett typus-alakok, ezek bájos, dekoratív tértkitöltők, a művész egyéniségének jellegzetes kifejezői. A templom architektúráját kísérő díszítményeket szintén Sándor Béla tervezte. Ügyes alkalmazkodó képességről és dekoratív készségről tanúskodnak. A hajó mennyezetének közepét elfoglaló, 12'5 m. hosszú és 6 5 m. széles nagy kompozíció Tardos Krenner Viktor műve. Tárgya tulajdonkép Krisztus királysága volna, melyet a művész magyar vonatkozásokkal szőtt át. A tartalmi kialakítás menetét a művész maga mondja el a következőkben. A budai kapucinus templom ügyvezető bizottsága a templom mennyezetének 12 méter hosszú és 7 méter széles mennyezetképének méretét oly értelemben adta ki vázlatkészítésre, hogy az Krisztus királyságát ábrázolja. Ezen tárgy a magyar szentekkel kapcsolatban következő módon hozható vonatkozásba. Krisztushoz Szűz Mária, a Patrona Hungária kéréssel fordul, közvetíti a magyar szentek kérését Krisztushoz. Egyik karjával a szent István által felajánlott korona

79 felé nyúl, másik kezét mellére téve, alázattal fordul Krisztushoz, ki föléje hajol, jeléül annak, hogy a kérést teljesíti. így lesz Krisztus a néző szemeben a magyar szent királyok királya. A magyar szentek egy kettős lépcsőn közelednek a mennyei csoport felé; jobbkézfelől a férfiszentek és szent királyok, balkézfelől a nőiszentek. A férfiszentek közül első s^ent István, ki a magyar szent koronát ajánlja fel a Patrona Hungáriának, mellette szent Imre áll liliommal kezében, azután következik szent László a bárddal kezében, mellyel a pogányokat üldözte. Legalul áll brindizi szent Lőrinc, egyik lábát a megölt török testére téve, kezében dárda, melyre keresztfát kötött, így az fegyver is, kereszt is egyetemben. Az előtérben szent Geilért egy pogány magyart keresztel meg. Balkézfelől legelsőnek szent Erzsébet térdel, karjában a rózsacsoda rózsáival, melyek az ő jótetteit jelképezik. Mögötte Gizella királyné térdel kereszttel a kezében, ki bár nem volt szent, de mint szent István hitvese, a kereszténység buzgó híve volt. Legalul az első lépcsőre Boldog Margit helyezi mezítelen lábát, ki királyleány létére apáca lett, mögötte Boldog Kunigunda áll, nővére Margitnak. Baloldalt csonka oszlop emelkedik, rajta a magyar vésett címer, Magyarországot jelképezi. Angyalok építik tovább ez oszlopot, jeléül, hogy csak a kereszténység segélyével érhetjük el ezt a célt. Az oszlop mögött repülő-harsonázó angyalok viszik a hírét világgá az épülő országnak. Krisztus glóriája fényében kis angyalok röpködnek pálmákat szórva. A kép másik felében Hungária trónol, jobb karját felemeli a kettős kereszt felé, melyet egy angyal nyújt neki. A másik angyal az ország keresztes almáját tarija kezébe. Hungáriától balra egy rabmagyar térdel, kinek bilincseit a szabadság géniusza megoldja. így lesz a kettős kereszt jegyében szabad a magyar. A Hunsáriától jobbkéz felől egy gyermek alak áll, babér ágat tartván kezében, Hungária felé tekint; a felserdülő maqyar ifjúságot jelképezi, ki dicsőséget hoz majd a magyarra. így kívántam átszőni gondolatokkal a festményt, 75

80 76 hogy az ne csak üres dekoráció legyen, hanem szóljon a mai magyar lelkülethez, de a jövőhöz is, mert ha egy jobb kor fogja nézni ezt a képet, azt fogja m ondani; akkor festették, mikor csonka volt az ország, mikor sok magyar sínylődött rabságban az ellenség kezében, mikor csak a remény élt, hogy ez még egykor másképpen is lesz." Amint a művész szavaiból látjuk, rendkívüli dús szimbolikába burkolta mondanivalóit. Nem csodálkozhatni azért, hogy a formai kialakítás megfelelően gazdag skálán játszik. A barokk minden hatóeszközét felhasználta a művész, hogy tém ájának minél nagyobb jelentőséget kölcsönözzön. A kompozíció csoport-felépítése egységes összefoglalásra törekszik, de két csoportban különkülön. mindegyiknek más nézőirányt adva. A csoportokon belül megvan az a rubensi nyüzsgés, mely életteljessé teszi a mennyei víziót. Hozzájáru/t a fénynek áram lása a felhők, párázatok én alakok között, mely mindent aetherikussá finomít, transcendentális régiókbi emel és a helyi színeket összefoglalja. A művész intellektusa nagyon jól tudja, hogy mik ennek a különleges barokk mennyezetfestésnek a titkai, de temperamentuma is rokon ezzel az iránnyal. És még sem lett ebből a nagyszerű elgondolásból ízig-vérig barokkos mennyezetfestmény. Már csak azért sem. mert nagyon alacsonyan van a nagy kép. Belelát a néző a technikai fogások minden apróságába, ami zavarólag hat és nagyon leköt a részlet, nincs mód a nagy áttekintésre és egységben való szemlélésre. Az azonban bizonyos, hogy az utóbbi időkben nem volt az egész országban ehhez fogható művészi erőfeszítés a falfestés területén. Dr. Szőnyi Ottó a z o r s z á g o s m ű e m lék e k b iz o tts á g á n a k ig a zg a tó ja. Ami Istenben láthatatlan az a világterem tésétől fogva m egérthető és látható." Szt. Pál Rom

81 KIADÁS E gyházközségi z á rsz á m a d á s jan. 1-től dec. 31-ig BEVÉTEL Tárgy P apirkorona í Tárgy Papirkorona f P engő f Szem élyzeti járandóságok ú m.: írásbeli m unkákért, irodai s z e mélyzet fizetése, kántor tiszteletdija. pénzbeszedő /o-a és pléb á n ia segélyezése... Dologi kiadások, ú. m.: Irodai felszerelés, nyom tatványok. tem plom világitás és lütés. körm enetek rendezése és egyeb e k... Szegények segély ezése karácsonyk or... Tem plom festési és átalakítási m unkák, ú m.: Építési anyag, falikarok, vasajtó. m u n kadijak tem plom takaritás é s egyebek... Egyenleg mint készpénz. 31, , ! Egyházi adóból befolyt. Perselygyűjtés templom é p íté s r e... Gyűjtőívek gyűjtése... H angversenyek cs m űso ros-est-böl... A d o m á n y o k b ó l... Kamatok... Szegények segélyezésére karácsonykor...,. Áthozat évről , , , , Budapest, év decem ber hó 3l-én. H a m m e ri S á n d o r, sk. pénztáros. M e szlé n y i S á n d o r, sk.?z m v big. elnök. B á n K o rn éln é, sk. 8zám v, biz te? Beer Istvá n, sk. szápiv. biz. lag

82 k i a d á s Egyházközségi zárszám ad ás jan. 1-től dec. 31-ig Bf v é t e l Tárgy Papirkorona f Pengő í Tárgy P apirkorona f P engő j f Szem élyzeli járandóságok ú. m. : Irodai szem élyzet rs külső Írásbeli m űnk k d íjazása kánior liszt.-díja. p e n /b eszcd ő /»-o és plébánia segélyezése.. Dologi kiadások, ú. m : Irodai felszerelés, nvom latványok. templomvilági és é* fűtés. körm enelek ren d ezése és eayeb k... Szegények segélyezésére karácsonykor... Tem plom feslési és átalakítási kiadások, ú m. : Klf Revie, festési, álványozó. vi lanyszerelési. vizm em esilési, cs-m ornázasi. lakatos, köm ives, szo b rász, üveges, cc m en 'lap o k fek'e'ési. fűtöberendezési. oltárdiszitőésfestőm unk ék. valam in! fűlés és v i l á g i 'é s... Egyenleg mint készpénz 35, , , Egyházi ad ó útján befolyt Perselygyűjtés templom f e s t é s r e... Gyűjtőivek gyűjtése H angversenyek és m űso ros-esték... Adom ányokból V allásalaptól. K am atokból.. K ülönfélék... B.-pest Székesfővárostól Szegények segélyezésére g y ű j t é s b ő l... Áthozal é v rő l.. 147, , * , , , , , j Budapest, év decem ber hó 31-én. H a m m e ri S á n d o r, sk. p énztáros. M e szlé n y i S á n d o r, sk. számv. biz. elnök B á n K o rn éln é, sk. szémv. biz. Ing. B eer Istv á n, sk. számv- biz. tag

83 Az egyházközség évi vagyonmérlege 79 T á r g y Papirkorona Pengő f 1 Római-fürdő kölcsönkötvény K észp én zm aradván y... 92, Bútorok és felszerelések érléke B jd a p est, decem aer hó 31-én H a m m e ri S á n d o r, sk. pénztáros B á n K o rn éln é. sk. M e szlé n y i S á n d o r, sk. B eer h t v á n <k. számv. biz. tag szflmv. biz. elnök számv. biz. lag Az egyházközség évi vagyonmérlege Sorszám Sorszám T á r g y Papírkorona f Pengő f 1 Római-fürdő kölcsönkötvény K észp én zm aradván y Bútorok és felszerelések értéke Budapest decem jer hó 3 i-é n H a m m e ri S á n d o r, sk. pénztáros B á n K o rnélné. sk. M e szlé n y i S á n d o r, sk. B eer Istv á n, sk. számv. biz. tag számv. biz. elnök számv biz. tog

84 80 Templomunkban az istentiszteleti rend a következő. I. V a s á r n a p é s ü n n e p e k e n : Reggel 6 órakor csendes szentmise. 7 szentséges szentmise áldással. 9 csendes szentmise. Délelőtt 10 énekes nagymise szentbeszéddel. 12 csendeseszentmise. Délután 6 szentbeszéd, utána litánia áldással. II. H é tk ö z n a p o k o n : Reggel 6 órakor csendes szentmise. 7 csendes szentmise. 9 csendes szentmise. Minden hónap első péntekjén reggel 7 órakor szentséges szentmise áldással. Május hónapban minden nap délután 6 órakor szentbeszéd, utána litánia áldással. Június hóban minden nap délután 6 órakor Jézus Szíve litániája áldással. Október hónapban minden nap délután 6 órakor rózsafüzér, utána litánia áldással. Szentgyónás hétköznapokon reggel 6 9 óráig, vasárnap és ünnepnapokon reggel 6 12 óráig. Ha a gyóntató nincs a templomban, a sekrestyés hívására azonnal jön. Áldoztatás minden misében, de szükség esetén mise előtt vagy után is. M inden rend Istentől jön és m inden rend Istenhez v ezet. (Szent Á g o sto n.) K övessük mindenütt ezt a z elvet, d e különösen az Istentisztelet rendjének pontos betartásában-

85

86 A budai kapucinus zárda a la p ító levele. E O R G I V S S z E C S E N I M I S E R A T I O N E i ) I V I N A b c c lc I i* * M e r r o jx» J ir.in.r S r r ig o n ic n íis A r c h ic p if c o «t is.l o c ú f V c & C o m ir a t. ciujdcm /apirm a/ a i^/rr/rm u Cdnic/. P ru n tu H it/ryn n irl eyitiu nana, S amin 11/ ó" S n r r tn r iiu C itncrllariiu. Sa'cr l ajiir tfa p a tp A I aktajnrim aj ( pn/iu'ariu/'lc..'m em o m r c v m m m d a m u jtrnoirpni/cnrinm fipttificunir/ quibuí a cptdtt um 'urm /. Qíiiv/ niu CHvtdernnnj.é'airnuimmJmyulnrrm r r p /D E VM p in.v rm D iiiif i.iiu iiá Xi. cri Capiuinorum Ordnn//. camdiu'ma c Urnáin,i iilfht1hímhvcl^cynummumfunic itii/ccicordi ocalo t'e. pnrrr x ijc,in 1 a crx tót Annprutn i n n i tv capnuitmc ctibaiifr.uc 'J)E VS dtc. nocliiipl,iiidrtiir,nint t'ipi'ia/ilem L'lrmcnn,rprr ÍUU> 10/ Mjámnurvinfiima: ae> inni:glniiir\olam u/ dich'/pomhi/capiiam/inihqnotlnn,i,inn\accwitnrrbi,dfhji. iv l P on/ifa íonü/bxianuum hur,& adificuti a v a r t: I ji qurm fiiun})pontc ct Iwcit. tn/uu.unp /laibú d ih im n u m c. H'iifinn Alilhii flortiunff/l ittlionű tyőpiivar. nl'tta.atlm [yjiilop rivuiiiiiali dnniajc' confrrinua; twlliim Iii.i noliu iitir:iuj rcjtuiandojcd tonimom iinp /a / in jlniclur.im Mona/lrrij.t hmdiirioncm juxat romádon con/actndmem. : confr;imia. <j lam cnfib.űunl i.ni ln p 0 lrn n u ü memóriám In/igm a ntvlm cum jn/csiprionr appmanmr Tr> pnilani/ fyrdopiv A m n h hnrjalutt'liiainamcuountiam arantir/tt ol'liifimu. jpir.'irá ntitrm dumra /J.'/i.iprr miinil'n.' h,il<finu.\ bakbimiu, non intkmurrmu/.'l/ana/lrtium illiiilcxprivis iw lru ram ex Bem / üi nm Miundchnlün)...I.V a'difica.-fy '.-.. I llöcqnotjspn'txprtmum I I I tleelamto:oltodjiiaccc/su /»!>! tempón/ Bndu... írlpr/l.,«\. m n f i]in\l D f i l S /Jcmcntrr ituc:tf:cdúpictur) irriiun rcoanpnrcm:<i CnHitnitn nemim/hixdilna'jnalium cm. commodiiin locum rt^n/ímimr, o Hallt thndo Fatuinrioljtrc in tn ca t. Saprrqtto nőj áaüitepprovinciáit 'XJolnrniu <Tjt/litmn OMtnua, n.a. ^ j h fiionim o r n m fidtm ti de ni f bi i mitatrmqiprrpetiiatn.pnbjrnrc/ miiatxmni prrpetnatn. pruamnu Ittm lu mtj u h*'ir,u'ftnid.iijoihilej n.vlriu hund.idivuile.i.propnir vroaná'm m, am i, antvlnr l'uh>c:iprit'ne,iijii7tli<i^$iaillo...; "... tíio mattitaj tr,idimii.' o» doniimiu. c -V f T X).11 i» C iiíia na'fni.^íivbie. páccpali Po/oinfii/r,Jf/k,,im.i mviá. I ' Íf/»íú. * / Uirrj^fnno 'Drmúri.MUlc/itno if.y rn fo iw o cv/í/<iyr/i/» j iprim /./ V» K ; v.

87 A zá r d a a la p r a jz a 1682-ben.

88 Z á r d á n k 1844 előtt.

89 A 1876-ihi Dunaáradáa

90 A kapucinusok mentőakciója az 1876-iki árviz ulkalmával

91 Vórkert rakpoi C U b re e b lú I K irikhfu fh té kiló gni d * itó t í r VU M,klá bár a r» ' u hce» L á o íb ic á k ö r S x ó n y e g u i t a R-onhUn w f t i C lo M -k Ú d o m U r L á o c b. d u. T o U t y l é p n i I l o n a l«p c<, Co t b.o U r- U n v. ; l «p. i ó T o l d ;, ^ " U I ík o U U > «o. C i ó n a K u. M a g o l u tc a. V á m u ie o» D o n c j i k ö í M a rq H ro k p o rl t. ^, OeaáK! />*v On kohói ult» : ; ', 1 \ A x í v I9.no>' utca R»la «*(«<» ',. t/ / yf* - F o u l. e i 5 5 «-. 9. R n K } u t«a - # ;$ G y m n á riw m u. S o o d ó r UfuSo ' \ H o l ó s i u l c ú S ik ló t i. n Á tj p I lo n a uleo ' S zalag lópeto I í k o l o u lc c * S r a l a q u t c a \ * * r r - " I r q o r í m v. S * e d o * V ^ í. «u, h. l Wpc«j

92

93 81 NONN JULISKA élővirágterme és kötészete BUDAPEST, II. Kér., S zilágyi D e z ső -íé r 5. sz. Készít mindenfajta HU ü koszorút, csokrot és díszkoszorukat a legjutányosabb és legegyszerűbb kivitelben. Dísznö TELEFON : T vények nagy választékban. Vidéki ren d e lések pontosan Jután yos árak. eszközöltetnek u o VAGÁCS SZÜCS MESTER B u d a p e s t IL Fő-u M I HÁLY ERN Y ÖKÉSZIT Ö.11. T e l.: Q Q ö Bundák, prémbőrök, prémezések, nyári megóvás, alakítások és javítások Esernyők, napernyők, kertiernyők, műszerernyők, áthúzások és javítások A L A p J r a s, e v ' 8& r--.: n

94 82 BLAHOS RUDOLF m űvészi fényképező műterme B u d a p e s t, II., F ő -u tc a 18. Egyházközségi tagok 10 /o enged m ényben részesülnek. NAGY PÁL bádogos légszesz és víz vezeték berendezési vállalata Budapest. II., F ő -utca 20. TELEFON: T A jó hírnevű PFEFFERm, cukrászdát B U D A P E S T. 11., S z ilá g y i D e z ső -té r SIN O G E L ISTV Á N úri é s női c ip é s z B u d a p e s t, II., F ő -u tc a 18. L egelőnyösebb árban vállalok új cipőket és javításokat. H O C H H A U S E R I S T V Á N ü v e g -, p o r c ellá n -, lám p a raktár B u d a p e s t, 11, Fő u tc a 11. T E L E F O N : FISCHER ANTAL Ó R Á S M E S T E R B U D A P E S T, II. KÉR... C O R V I N -T É R 5. a m é ly e n tisz te lt k ö z ö n s é g s z iv e s fig y e lm é b e a já n lju k E lső m a g y a r h a n g sz e r g y á r S T O W A S S E R k irály i u d v a ri sz á llító B U D A P E S T, 11., L á n c h id -u tc a 5. sz á m. Z e n e k a r i h a n g sz e r e k, h eged ű k stb. k ö z v e tle n b e s z e r z é s i fo rrá sa A z o r s z á g le g n a g y o b b h a n g s z e r g y á r a! A L A P 1T T A T O T T :

95 83 TUNDSRVILÁG JÁTÉKÜZLET Budapest, Fő-utca 12. sz. Játékujdonságokban dqs választék CSIMA JÓZSEF fe slé h k e re sk e d ő cég Budapest. II.. Fő-utca 19. T E L E F O N : T PLI6 GBR NÁNDOR szíjgyártó, nyerges és böröndös BUDAPEST, II. kér., Fő-utca ÍO. szám. Nagy lálkörü. modern am erikai szisztém ájú SPECIAL S Z E M Ü V E G! a távol és közel nézésre. írás. o lv a sá sh o z egyaránt h a sználható. Újdonság, optikai különlegesség m inden szem hez gyártja L i b á i A n d o r optikai len cse gyártó B u d á n, II., F ő -u tc a 4. sz. TELEFON ALAPI ITA TO TT Ajánlja : elsőrendű festék, lakk, ház tartási, festőművészeti és pipere cikkeit a legolcsóbb árban. A L A P Í T V A : GARDÉNIA FRANASZEK MÁTYASNÉ é lő - é s m ű v irág sz a lo n ja B u d a p e s t, II., C o rv in -té r 1. Készít: A I.A P IT T A T O T T : 19 I. ízléses kivitelben alkalmi menyasszonyi, művész és gyász csokrokat, koszorúkat, kosarakat stb. Délszaki virágok. szobanövények nagy választékban.

96 TARTALOM: O ldal E lőszó... 5 I. FEJEZET 1.. A kapucinusok letelep ed ése B u d á n... 7 A z alap ítólevél m agyar fo r d ítá s b a n K apucinusok mint a szen ved ő nép b a r á t a i II. József korától a k i e g y e z é s i g...21 A.. Tem plom unk és zárdánk j ó t e v ő i N éhány szó a tem plom unkban lezajlott ünnepségekről 31 II. FEJEZET 1.. A plébánia alakulása, f e j l ő d é s e Néhány epizód a k o m m u n izm u sb ó l...44 III FEJEZET 1.. A z alsóvizivárosi E gyházközség alakulása és fejlődése A plébános köszöntősznvaí a plébania híveihez Az egyházközségi autonóm iának jogi vonatkozásai A templom renoválásáról szóló jelentés Főtitkári jelentés a/. E gyházközség beléletéről Néhány szó tem plom unk o r g o n á j á r ó l V allásos tá r s u la t a in k r ó l S zakvélem ény tem plom unk f e s t é s z e t é r ő l...72 Egyházközségi z á r s z á m a d á s o k...77 T em plom unk istentiszteleti r e n d je...80 H irdetések... 81

97 A PO STO L NYOMDA B udapest H orénszky-u. 20

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44 A levéltári források szerint Szilvágy nevének első írásos említése 1343-ból ered. Két Szilvágyról értesülünk, az egyikben akkor Szent Márton tiszteletére épült templom állt. A török harcok idején annyira

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA Ünnepi szentmise KEZDŐÉNEK (Dallam: Áldjad, ember, e nagy jódat ) 1 Áldunk, Isten jó szolgája / Szent Családnak hű sáfárja, Kire Isten megváltásunk

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje júniusban

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje júniusban Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Szentmisék és szertartások rendje júniusban

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan.

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. Kovács József 1830 1927 Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. gyümölcsöző munkában. 16 éves korától a. maga emberségéből él. 36 éven át vezeti

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE 6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE gyülekezeti (vasárnap délelőtti) istentiszteleten felépítés BEVEZETÉS (BEJELENTÉS, IMÁDSÁG) RÖVID IGEHIRDETÉS HÁZASTÁRSAK MEGÁLDÁSA 67 A házasság megáldásának emlékünnepe

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Egyházközségi hírlevél

Egyházközségi hírlevél HAVAS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA 2018. JÚLIUS 30. Egyházközségi hírlevél Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Ministránsok és cserkészek Szeptember Szentmisék és szertartások rendje közösségi imaéletünk

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő KFT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

SZENT ANNA PLÉBÁNIA. Állandó programjaink:

SZENT ANNA PLÉBÁNIA. Állandó programjaink: Munkaterv 2018 1 Állandó programjaink: Mise a Karitászért: minden hónap utolsó keddje 7 órakor Mise a papi, szerzetesi hivatásokért: minden hónap első péntekén 18 órakor Mise a Rózsafüzér-társulatért:

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Hogyan jött létre a kiállítás?

Hogyan jött létre a kiállítás? Mindannyian szívesen foglalkozunk valamivel, vagy éppen gyűjtünk valamit. Árus-Kovács Gábor katolikus plébánosunk miseruhákat gyűjt, melyből a tavasz folyamán kiállítást rendeztek Balatonalmádiban. Az

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Szentmisenapló. név. osztály. Boldog Brenner János

Szentmisenapló. név. osztály. Boldog Brenner János Szentmisenapló 2018 2019 Boldog Brenner János név osztály Boldog Brenner János életrajza Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, egy háromgyermekes család második fiúgyermekeként. János

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Diakóniai munkapontot avattak Mezőpanitban

Diakóniai munkapontot avattak Mezőpanitban Diakóniai munkapontot avattak Mezőpanitban 2017. 05. 13. A Diakónia Keresztyén Alapítvány 51. munkapontját nyitották meg hivatalosan szombaton, május 13-án Mezőpanitban. Az új iroda nyitása, az otthoni

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Életfa. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // A régi székely himnusz

Életfa. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // A régi székely himnusz Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Magyar Vonat Csíksomlyón A régi székely himnusz Hej, én édes jó Istenem, Oltalmazóm, segedelmem, Vándorlásban reménységem, Ínségemben légy

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

2018. július hit vallás. GYÓNI KATOlIKus EGYHáZKÖZSÉG

2018. július hit vallás. GYÓNI KATOlIKus EGYHáZKÖZSÉG 2018. július hit vallás Egyházaink hírei KATOlIKus egyházközségeink F református egyházközségeink GYÓNI KATOlIKus EGYHáZKÖZSÉG Július hónap hétköznapi szentmiséivel kapcsolatban figyeljük a templomi hirdetéseket!

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irmát

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irmát A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irmát 2014. 09. 08. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irma zsoboki lelkészasszonyt szeptember 6-án, az általa alapított Bethesda

Részletesebben

Tököl határában áll egy gyönyörű, középkori

Tököl határában áll egy gyönyörű, középkori Tököl határában áll egy gyönyörű, középkori eredetű templomocska. A dunai töltés oldalában szerényen meghúzódva jelzi, hajdan itt volt Méregyháza település, s körülötte Cséptelek, Bagamér stb. falvak.

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Istenszülő Oltalmában. Görömböly búcsúja október 1.

Istenszülő Oltalmában. Görömböly búcsúja október 1. Istenszülő Oltalmában. Görömböly búcsúja. 2017 október 1. ELSŐ LÉPÉS A KÁRPÁT HAZÁÉRT BÚCSÚSTÁRSASÁG, BÜKKALJA 2017. OKTÓBER 7. GÖRÖMBÖLY, Miskolc szélén fekszik, a Bükk lábainál. Bár a morajló Nagyváros

Részletesebben

Itt a vaku csak baj, anélkül sokkal élvezhetőbb felvételeket készítettem. (Miután figyelmeztettek, hogy vakuzni nem szabad.)

Itt a vaku csak baj, anélkül sokkal élvezhetőbb felvételeket készítettem. (Miután figyelmeztettek, hogy vakuzni nem szabad.) novakgyula.blog.hu 1/14 Beszámoló Bécsről 2018. 12. 7-9. Az épületek homlokzatát (annak építészeti megjelenését) a földszinti üzleti portálok tönkreteszik. Ebben semmi különbség nincs Budapest és Bécs

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Befejeződött a püspöki konferencia téli ülése Magyar Kurír Katolikus Hírportál, December 3, 2015

Befejeződött a püspöki konferencia téli ülése Magyar Kurír Katolikus Hírportál, December 3, 2015 Befejeződött a püspöki konferencia téli ülése Magyar Kurír Katolikus Hírportál, December 3, 2015 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia december 1 2-ig megtartotta téli rendes ülését, amelyen az alábbi

Részletesebben

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 Nagyböjt Pontosan így (XVI. Bene Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 február 22. Hamvaz ószerda Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 A legveszedelmesebb kísértés Részt veszek az első nagy február

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. CSíKRÁKOS

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. CSíKRÁKOS ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET CSíKRÁKOS HONISMERETI ESSZÉ SZÉKELY ANGYALKA MÁRIA GÖRÖCSFALVA MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM 2014 1 Csíkrákos a Csíkszeredától 10 km-re, az Olt mentén helyezkedik el. Csíkrákos községhez még

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Józsua vezér lesz lesz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Megjelent a pécsi pálos konferencia előadásait tartalmazó kötet

Megjelent a pécsi pálos konferencia előadásait tartalmazó kötet Megjelent a pécsi pálos konferencia előadásait tartalmazó kötet 2015/12/14 Pálosaink és Pécs címmel jelent meg az OSZK és a Magyar Pálos Rend közös pálos rendtörténeti kiállításához kapcsolódó 2015 februárjában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Salamon, a bölcs király

Salamon, a bölcs király A Biblia gyermekeknek bemutatja Salamon, a bölcs király Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/22. Történet www.m1914.org Bible for Children,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével,

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, 1 Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, az adventtel és a szentmisével fogunk foglalkozni..

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben