SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA."

Átírás

1 SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. A TISZTELET HIÁNYA, AMELYET IRÁNTAM, ÉS AZ ÖRÖK ATYA IRÁNT TANUSÍTANAK EZEN ÚJ TÖRVÉNYEK BEVEZETÉSE ÁLTAL, AZÉRT, HOGY ELÕREMOZDÍTSANAK EGY MODERN TÁRSADALMAT, A SZOMORÚSÁG MIATT SÍRÁSRA FAKASZTOTT ENGEM. A SZENT EUCHARISZTIÁT A NYELVEN KELL FOGADNI ÉS EMBERI KÉZ AZT BE NEM SZENNYEZHETI. DE ÉPPEN EZ AZ, AMIT FELSZENTELT SZOLGÁIM TETTEK. AZ ÉN LELKEM NEM ENGEDÉLYEZTE EZEKET A TÖRVÉNYEKET.

2 EUCHARISZTIA Tartalom Bevezetõ Kivonatok az üzenetekbõl az Igazság Könyvébõl Üzenetek Az ég üzenetei Mária Julianna által Bevezetõ Hányszor elgondolkoztam azon, mily sok esemény történt a történelem folyamán, melyek jelentõségükkel átlépik az évszázadokat, évezredeket. Más szempontból szédületesen beillenek egyes korokba, azok szokásaiba, folyamatába. Legsûrûbben talán a bibliában találkozhatunk velük. Például Krisztus élete. A római nagy-birodalom idejében született, halálra lett kínozva és feltámadott halottaiból. A keresztre feszítése az, ami legjobban izgat engem. Fölteszem a kérdést, ezen kívül melyik korban volt a törvénybe belefoglalva a keresztrefeszítés mint büntetési mód. Beleértve a többi procedúrát is, mint például a megostorozást, a gúnyolódást majdhogy színdarabot játszva, és a többit, melyek jellemzõek voltak Jézus földi életének idejére. Már a biblia is érzékelteti, mennyi minden mást tehettek volna akkor is vele. Például megkövezhették volna, letaszíthatták volna a szikláról, hogy szörnyethaljon, esetleg egy késszúrással is kiolthatták volna életét, stb. Nem, itt egy eseménysorozatnak kellett lefolyni, hogy ez az esemény tökéletes legyen a maga jelentõségében, hasson, tanítson, megmentsen sokakat az idõk végéig. Imádság a getszemáni kertben, vért izzadás, elárulás, ostorozás, tövissel koronázás, a kereszt hordozása, a keresztfán való megkínzottság körül lezajlott események, stb. mind valamit jelentenek a további korok részére is. Például nagyon sokat kifejeznek a mi korunknak is. Ez a néhány órát kiadó idõ hihetetlenül teli lett tömve utalásokkal, szimbólumokkal. Például az ostorozást a következõ korok szexuális vétkeiért, a tövissel való koronázást a hitetlenekért, azokért, akik hátat fordítanak majd neki, kapta, stb. Szóval minden fajta bûnért, melyeket majd a népek el fognak követni az idõk végéig. Minden ütésnek, minden mozdulatnak meg lett a maga jelentõsége és ezek egybe foglalva eleget tettek a megváltás követelményének az Atya szemében a Fia áldozatához. Ezt a munkát Jézus részérõl, az Isteni gondviselés fényében nehéz volna a véletlenek sorozatának tekinteni. Tehát nem más kor gázkamrái, mérgei, lövedékei, kínzóeszközei lettek a megváltás attribútumai, velejárói. Még más helyzetbõl nézve, már azóta annyi csoda bizonyította a Krisztus megváltó munkájának az igazságát, hasznosságát, hogy nehéz lenne azokat még egy könyvtári mennyiségû könyvekbe is foglalni. Föladatunk, hogy jól megértsük a dolgokat, fölfedjük az értelmüket, így aztán helyes ismeretekhez juthatunk. Kell kérnünk az Istent, a dicsõség Atyját, Urunk Jézus Krisztus Atyját, hogy világítsa meg szívünket, hogy megértsük, a dicsõség mily nagy kincseit rejtegeti örökségül azok részére, akik bizalommal vannak iránta. De hogy lassan közeledjünk az Eucharisztia felé, jó odafigyelni a Jézus kínzását megelõzõ órákra is. Itt Jézus utolsó vacsorájára kell gondolni és mi másra, mint hogy zsidó környezetbe lett beágyazva. A Zsidók húsvéti vacsorája A Zsidóknál szokás volt tartani ünnepélyes szertartásos vendégségeket. Legdicsõségesebb a húsvéti vacsora volt, melyen bárányhúst fogyasztottak annak a vacsorának az emlékére, melyet õsatyáik az egyiptomi kivándorlás elõestéjén ettek. A húsvéti vacsora úgy kezdõdött, hogy behozták a kenyeret és a kelyhet a borral. A családapa beszédet mondott a kehely fölött és mindenki ivott a kehelybõl. Aztán tördelte a kenyeret és mindenki evett belõle. Ez a család lelki egységének a jele

3 volt. Hisz mindnyájan egy kenyérbõl ettek és egy kehelybõl ittak. A vacsora végén az apa köszönõ imát mondott az ételért és italért, a hazáért, a Jeruzsálemért és újból mindnyájan ettek a kenyérbõl és ittak a borból. Jézus utolsó vacsorája Jézus a zsidó vacsorát választotta, hogy beteljesítse igéretét, vagyis saját testét adja eledelül és vérét adja italként. Lukács evangélista számol be errõl: Amikor elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt. Így szólt hozzájuk: Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elkölthessem veletek, mielõtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: Vegyétek, osszátok el magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szõlõ termésébõl addig, amíg el nem jön az Isten országa. Most a kenyeret vette a kezébe, hálát adott, megtörte, és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak. (Lk 22, 14-20) Az Újszövetség Az elmondottakból kitûnik, hogy Jézus a kenyeret saját testévé változtatta át a vacsora kezdetén és a bort saját vérévé változtatta át a vacsora végén. Ezzel a szertartással megszüntetett minden ószövetségi áldozatot és helyettük elrendelt új és örök áldozatot. Így lett egyben megszüntetve az ószövetség és kezdett érvénybe lépni az Újszövetség. Apostolok lettek az Isten új népének sarjai, elsõ tagjai és máris részt vettek a szent lakomán, amelyben Jézus az Áldozat és az Áldozó is. KIVONATOK AZ ÜZENETEKBÕL AZ IGAZSÁG KÖNYVÉBÕL Maria Divine Mercy prófétától 1/1 Ne feledjétek gyermekeim, hogy az eredendõ bûn az oka annak, hogy újra és újra az ördög kísértésének áldozatai lesztek. Az ima, a böjt és az Eucharisztia segít nektek abban, hogy közelebb kerüljetek Hozzám. Fordítsatok erre megfelelõ idõt. 2/1 Fontos most megértenie az embernek, hogy ha közelebb akar kerülni az Én szívemhez, meg kell értenie, mennyire szükséges a Legszentebb Eucharisztia szentségének magához vétele. Sokan, köztük más Keresztény csoportok is, tagadják valóságos Jelenlétemet az Oltáriszentségben. Érthetetlen, hogy miért döntöttek úgy, hogy tagadják ígéreteimet, melyeket az utolsó vacsorán tettem arról, hogy testemet és véremet adom eledelül és táplálékul lelkeiteknek. Ami viszont nyilvánvaló, az a világ összes tabernákulumában jelen levõ Oltáriszentség csodája, mely azért van ott, hogy szegény éhezõ és üres lelketeket betöltse az Én jelenlétemmel. Ez a jelenlét olyan módon erõsít meg benneteket, hogy ha elmulasztotok magatokhoz venni Engem miután már hozzászoktatok Jelenlétemhez -, elveszettnek fogjátok magatokat érezni. Sok Keresztény figyelmen kívül hagyja a legalapvetõbb, Keresztre feszítésem idején tett ígéretemet, hogy jelen leszek a kenyérben és a borban, maradandó jelet hagyva a lelkek táplálásának segítségére. A túl sok emberi érvelés ahhoz vezetett, hogy eredményeként még a jó szándékú Keresztények is elutasítanak. Ugyanezek a Keresztények nem tudják befogadni az Oltáriszentséget annak valóságos formájában. A Legszentebb Oltáriszentség, mint csodálatos ajándék adatott mindannyiatoknak, megváltásotokra és üdvösségetekre. Jelenvalóságom tényének elutasításával, elveszítitek az ígéret részét képezõ különleges kegyelmeket, melyek még közelebb hoznak Engem a szívetekbe. Emlékezzetek rá, hogy azért haltam meg értetek, hogy az örök életre és üdvösségre vezesselek benneteket. Vegyetek Engem magatokhoz, mint élõ jelenlétet, és lelketek úgy felragyog, amint azt addig lehetetlennek hittétek. Térjetek vissza az Én Testem és Vérem vételéhez. Engedjétek, hogy elvegyem kétségeiteket. Ez az egyik legnagyobb hiba, amit a Keresztények elkövettek, azáltal, hogy megtagadják, hogy lelkükbe ily módon belépjek. Ez nagyon sérti az Én Örök Atyámat, a megmentésetekért hozott áldozat miatt. Engedjétek, hogy világosságot és táplálékot hozzak az életetekbe. Hajlandóbbak lesztek Tanításaim igazságát elfogadni, a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után. Emlékezzetek arra, amit az utolsó vacsorán ígértem, hogy ha eszitek a kenyeret és a bort, az lesz számotokra az Én

4 Testem és Vérem. Minden más értelmezést az emberi logika és érvelés torzított el. Most értsétek meg és fogadjátok el az igazságot. Szeretõ Megváltótok 3/1 A Szent Eucharisztia az Ajándék, amely Örök Életet adományoz nektek. Ezt soha ne feledjétek. Fiam keservesen szenvedett azért, hogy a világnak adja ezt a nagy Ajándékot, az útlevelet a Mennyországba. Ne utasítsátok ezt vissza. Ne tegyétek próbára az Õ nagylelkûségét. Ne becsüljétek alá a Szentostya Erejét. 3/2 Gyermekeim, imádkoznotok kell, hogy minden Keresztény elfogadja és megértse a Szent Eucharisztia Erejét. Ez a fegyverzet szükséges valamennyi gyermekem lelkének megmentéséhez. 4/1 Szeretett leányom, végre felismered, hogy semmi sem vagy Nélkülem. Kegyelmem által, Atyám Birodalmában életet kapsz. Jelenlétem nélkül életed terméketlen lenne, és nem lenne valódi értelme sem. Ó, mennyire szeretném, ha minden gyermekem megértené, hogy az élet mit is jelent valójában, az az élet, amit Én szeretnék nektek adni, mindenekelõtt az Eucharisztia által. Igazán csak akkor fogjátok szeretetemet érezni, ha törékeny lelketekbe befogadtok Engem, az Isteni kenyér és bor formájában. Ez a szeretet megerõsít majd benneteket, nemcsak a lelketeket, hanem az értelmeteket is. Jelenlétem felemel majd benneteket, hogy igaz követõimmé váljatok. Az a követõm, (hívem) aki ezáltal a Szentség által, nem rendszeresen vesz magához Engem, olyan, mint egy félig telt edény. Ahhoz, hogy valódi jelenlétem eltöltsön benneteket, szükségetek van az Én Testemre és Véremre, amely mindannyiatokért kiontatott. Nélküle nem lesztek képesek, hogy megtaláljátok azt a valódi erõt, amellyel dicsõségemet tökéletesen hirdethetnétek. 5/1 Mint tudjátok, nem bonyolult dolog bocsánatot kérni Tõlem. Ne féljetek Tõlem sohasem. Elvárom mindannyiatoktól, hogy legyen elég bátorságotok ahhoz, hogy elítéljétek saját bûneiteket. Ha ezt szokássá teszitek, akkor néhány különleges ajándékban lesz részetek. Bûneitek beismerése után a kegyelem állapotába kerültök. Amikor az Eucharisztia Szentségét magatokhoz veszitek, egy olyan kiáradó energiát fogtok érezni, ami meg fog lepni benneteket. Akkor, de csak akkor fogjátok megtalálni a valódi békét. Semmi sem fog nyugtalanítani benneteket. Erõsek lesztek, és nem csak a lelketekben. Elmétek nyugodtabb és kontrolláltabb lesz. Az életet másként és pozitívabban fogjátok látni. Ki ne szeretne egy ilyen életet?. 6/1 A mindennapi ima, a Szentmise és az Eucharisztia segíteni fog Nekem és Atyámnak a gonosz elpusztításában. 7/1 Sok törvényt eltûntettek, ami bánatot okoz Nekem, különösen a Szent Eucharisztia laikusok általi kiszolgáltatása. A tisztelet hiánya, amelyet Irántam, és az Örök Atya iránt tanúsítanak ezen új törvények bevezetése által, azért, hogy elõremozdítsanak egy modern társadalmat, a szomorúság miatt sírásra fakasztott Engem. A Szent Eucharisztiát a nyelven kell fogadni és emberi kéz azt be nem szennyezheti. De éppen ez az, amit felszentelt szolgáim tettek. Az Én Lelkem nem engedélyezte ezeket a törvényeket. Felszentelt szolgáim úton vannak lefelé ezen az ösvényen, mert nem egyeznek apostolaim tanításaival. Ma már a Szentségeket nem veszik komolyan, különösen azok nem, akik a Házasság Szentségében és az Elsõáldozás Szentségében részesülnek. 7/2 Testemnek az elsõ alkalommal való fogadása az Eucharisztia Szentsége által ez egy másik példa arra, hogy hogyan gúnyolnak ki Engem. Olyan sok szülõ nem veszi figyelembe annak fontosságát, amikor gyermekeik az Élet Kenyerét magukhoz veszik. Többet törõdnek azzal, hogy gyermekeik jól legyenek felöltözve, mint azzal a csodálatos ajándékkal, amelyet magukhoz vesznek. Ez az ajándék a megváltásukhoz vezeti õket. De annak az anyagiasságnak, amely ezt az eseményt övezi, semmi köze a lelkükhöz. Számomra a legszomorúbb rész az, hogy ezeknek a kis gyermekeknek nem mesélnek Rólam. Szeretetem, amelyet a kis gyermekek iránt érzek, mindent áthat. Amikor a Szent Eucharisztiát magukhoz veszik, és teljes tudatában vannak annak, hogy mi az, amit valójában magukhoz vettek, akkor a lelkük megtisztul. Minél többször vesznek ilyen módon magukhoz Engem, annál erõsebb lesz a hitük. Ne feledjétek: a Szentségek nélkül, hitetek meggyengül. Egy idõ múlva, amikor lelketeket megfosztják ezektõl a különleges áldásoktól, akkor a lelketek elalszik. Minden, Belém és az Örök Atyába vetett hitetek idõvel eltûnik, csak a felismerés kis lángja marad vissza, ami idõrõl idõre fellobban. Térjetek vissza Hozzám, a Szentségek által. Legyetek tisztelettel a Szentségek iránt, úgy, ahogyan azt elvárják tõletek, és akkor újra, valóban érezni fogjátok jelenlétemet. 7/3 Ne feledjétek: a Szentségek azzal az okkal adattak, hogy lelketeket táplálják, mert ezekre szüksége van a lelketeknek, hogy eljusson az örök életre. Nélkülük a lelketek meghalna. 8/1 Leányom, ez most az az idõszak, amikor hallgatni kell Utasításaimra, amikor fel kell hívni Gyermekeim figyelmét az elkövetkezendõ idõre, ami azt jelenti, hogy minden követõmet fel kell készíteni a mindennapi imában való kitartás fontosságára. Nekik magukhoz kell venniük Testemet is, a Szent Eucharisztia formájában, és imádkozniuk kell a lelkek megmentéséért. 9/1 Mielõtt keresztre feszítettek Engem, részt vettem egy nagyon fontos Húsvéti Vacsorán Apostolaimmal, a Kereszthalálom elõtti éjszakán.

5 Ez az Utolsó Vacsora egy másik különleges ajándékot biztosít. A Szent Eucharisztia ünneplésének ajándékát, mely a szeretet szentsége, hogy egy különleges ajándékkal szolgáljon nektek a Szentáldozásban, amelyben valóban magatokhoz vesztek Engem. Igaz Jelenlétem a Szent Eucharisztiában, ma a világban, amikor ünnepelve van végig a Szentmisében, nagyon különleges kegyelmeket nyújt a kegyelem állapotában lévõknek, akik szeretnek Engem, akik magukhoz vesznek Engem. Jelenlétem oly módon érezhetõ, hogy megerõsíti a hiteteket, amikor elfogadjátok, hogy Én valóságosan jelen vagyok a Szent Eucharisztiában. Ha elutasítjátok Jelenlétemet a Szent Eucharisztiában, akkor az egyik legjelentõsebb ajándékot utasítjátok el, amit Én örökül hagytam, amikor a földre jöttem, hogy vezekeljek bûneitekért. Meghaltam, hogy megváltsalak benneteket, és ez már önmagában egy hatalmas ajándék. De hátrahagytam nektek egy nagyon különleges ajándékot, amelyben magatokhoz vehettek Engem testben és lélekben. Fogadjátok el Jelenlétemet, és akkor lelketek közelebb kerül Hozzám, a Velem való valóságos egyesülésben. Fogadjatok el Engem. 10/1 A változások magában a Szent Eucharisztiában veszik majd kezdetüket. Hamarosan azt mondják majd nektek, hogy a Szentáldozás, az Én Valóságos Jelenlétem, valójában, valami más. Azt mondják majd nektek, ez más dolgokat jelent. De ez egy szörnyû hazugság. A Szent Eucharisztia az Én Testem és Vérem, mely azért adatott nektek, hogy lehetõvé tegye Számomra, hogy Szentlelkemmel eltöltselek benneteket, hogy a lelketeknek szükséges táplálékot megadjam nektek. Mikor eljön az idõ, és nektek, Felszentelt Szolgáim, bemutatják az új, modern értelmezést, akkor tudni fogjátok, hogy a megfertõzés már elkezdõdött. Ekkor kell majd nektek felkészülni. Fogjatok össze, és védjétek meg Keresztre feszítésem Igazságát. Ne fogadjátok el a hazugságokat, a Szentmisében és a Szent Eucharisztiában való változtatásokat. Mert, ha elfogadjátok, akkor Jelenlétem el fog veszni Isten valamennyi gyermeke számára. 11/1 Nektek, többieknek, meg kell terveznetek családotok védelmét, és a Szent Eucharisztia, valamint a Szentmise iránti hûségetek védelmét. 11/2 Amikor az Antikrisztus elpusztítja az összes vallást, az egyetlen fegyver amely ellen õ tehetetlen lesz az a Szentmise, valamint a kenyér és a bor Testemmé és Véremmé történõ átlényegülése a Szent Eucharisztiában. Szentmiséimnek folytatódniuk kell. Ti, akik ezt tudjátok, össze kell most gyûlnetek nagyszámban, és meg kell kezdenetek az elõkészületeket. 12/1 Hamarosan arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy elfogadjatok egy új, ember alkotta vallást. Hamarosan arra kényszerítenek benneteket, hogy táplálékként olyasmit vegyetek magatokhoz, ami úgy tûnik, mintha a Szent Eucharisztia lenne, de az nem az Én Testem lesz. Ez üressé és sivárrá fog válni, és nem eredményez igaz életet. Az egy igaz Szent Eucharisztia az, amelyben Jelenlétem megnyilvánul a Szentmise Áldozatban. 13/1 A Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eucharisztia Szentségét meg kell õrizni. Még akkor is, ha ezek vétele nehézségekbe fog ütközni. Felszentelt Szolgáim, akik szerettek Engem, el kell kezdenetek a felkészülést most. Hamarosan tilos lesz számotokra, hogy az ilyen Ajándékokat kiszolgáltassátok Isten gyermekeinek. 14/1 Ezalatt az idõ alatt õk folytatják majd a Szentmiséknek a saját változatukban történõ bemutatását. A Szent Eucharisztia felajánlásának szertartását, amikor megszentségtelenítik majd a Szentostyát, a Katolikus templomokban fogják tartani. Az Én Jelenlétem nemcsak, hogy az ilyen Szentmisékbõl fog hiányozni, de hiányozni fog azokból az igazi templomokból is, ahol meggyaláznak Engem. Mindezek a történések nagyon rémisztõek lesznek Követõim számára. A Szentségek többé már nem fognak tudni a javatokra szolgálni, kivéve, ha Maradék földi Egyházam papjaitól fogadjátok. 15/1 Hogy kinek higgyetek, gyermekek, nem könnyû feladat, mert sokan fognak jönni az Én Nevemben. De tudjátok a következõt. A gonosz az õ hamis prófétáin keresztül soha nem fogja nektek azt mondani, hogy imádkozzatok a Szentlélekhez, vagy hogy vegyétek magatokhoz a Szent Eucharisztia Szentségét. 16/1 Sokan járnak Szentmisére, vagy veszik magukhoz a bort más Keresztény Egyházakban, hogy tiszteljék Ajándékomat, de nem értik, mit is jelent ez.

6 Én egészében odaadtam Magamat: Testemet, Lelkemet és Értelmemet. Mikor Szentáldozásban részesültök, el kell fogyasztanotok a Testemet teljes egészében, és nem csak azt mondani, hogy tiszteltek Engem. Mert Testem nélkül, azaz az Én Valós Jelenlétem nélkül, nem tudom elfoglalni a lelketeket. Hát nem tudjátok ezt? 16/2 Miért utasítjátok vissza valódi Ajándékomat abban a formában, ahogyan az Apostolaimnak volt elmagyarázva? Azaz hogy az Eucharisztia valóban az Én Testem? El sem tudjátok képzelni azokat a kegyelmeket, melyek számotokra, családjaitok és generációk számára vesztek el, egy ilyen Ajándék Erejének az általatok történõ elutasításával. ÜZENETEK január 24. Szeretett lányom, végre most már megértetted, hogy melyek azok a veszélyek, amelyek ha nem vagytok elég éberek, a csalók által fenyegetnek benneteket. Az Irgalmasság Rózsafüzére, melyet Mennyei Atyámhoz imádkoztok, nagyon fontos lelketek megszentelõdése érdekében. Szeretett lányom, a bûnt nagyon nehéz elkerülni. A bûn minden formáját nehezebb elkerülni, mint egy különleges kegyelmet kapni Tõlem. Abban az esetben, ha Szentségre vagytok elhívatottak, mindig az ördög célpontjai lesztek, aki minden egyes alkalmat arra használ fel, hogy valami negatívat vigyen életetekbe. Környezeteteket fogja felhasználni támadásaihoz, ezért mindig ébernek kell lennetek. Sohase hagyjátok, hogy fölülkerekedjen, mert akkor sikerülni fog neki, hogy lelketeket megtámadja, és hogy kegyetlen fájdalmat, félelmet és szenvedést okozzon. Az ördög mûvei: hogy a baráti kapcsolat megszakadjon, hogy összezavarodottságot és kétségbeesést idézzen elõ, és hogy az általa kiszemeltek fejébe hamis, rossz gondolatokat ültessen be. Amikor az Én gyermekeim, gyengeségeik miatt lelkiismeret furdalást éreznek, mert azt hiszik, hogy nem tudtak ellenállni a kísértésnek, akkor ismét megjelenik a kétségbeesés, a bánat és a szétszórtság. Gyermekeim, ti mindig a bûn csábításainak lesztek kitéve. A lélek tökéletességét nagyon nehéz elérni, mert ez részetekrõl roppant nagy fegyelmet és elhatározást követel. Abban az esetben, ha az ördög csábítása miatt mégis bûnbe estek, akkor rögtön imádkozzatok és kérjetek bocsánatot. A rendszeres Szentgyónás, egy olyan Szentség, amelyet sokan félreértenek, mert csak akkor õrizhetitek meg lelketek kegyelmi állapotát, ha a gyóntatószéket hetenként felkeresitek. A csalót csak úgy tudjátok a sarokba szorítani, ha a Szentgyónás és a naponkénti ima által lelketek megszentelõdik. A bûn következtében érzett bûntudat Attól függetlenül, hogy vétketek milyen nagy volt Atyám szemében, ne aggódjatok, amikor egy bûnös tett után, bûntudatot éreztek. Szálljatok magatokba, nyissátok meg szíveteket, és kérjetek bocsánatot. A bûntudat csak egy negatív érzelem. Ez az állapot ne tartson hosszú ideig, még akkor sem, ha teljesen a lelkiismeret vezetésére hagyatkoztok. Kérjétek imáitokban a lélek tisztulásának kegyelmét. Ezért a kegyelemért Hozzám könyörögjetek. A türelem nagyon fontos. A bûn miatt ne távolodjatok el Tõlem. A bûntudat sohasem állhat a Megváltás keresésének útjába. 1/1 Ne feledjétek gyermekeim, hogy az eredendõ bûn az oka annak, hogy újra és újra az ördög kísértésének áldozatai lesztek. Az ima, a böjt és az Eucharisztia segít nektek abban, hogy közelebb kerüljetek Hozzám. Fordítsatok erre megfelelõ idõt. Menjetek most gyermekeim és arra gondoljatok mindig, hogy amikor vétkeztek, ne féljetek ismét Hozzám fordulni. Ha valóban megbántátok vétkeiteket, ne legyetek sohasem zavarban, amikor bocsánatot kértek. Ha nem ezt teszitek, akkor a csalót ismét magatokhoz vonzzátok, és lelketek a sötétség mélyébe zuhan. A sötétség sötétséget vonz maga után, a fény pedig a fényt. Én vagyok a fény, a Világosság. Forduljatok bizalommal Hozzám, és hagyjátok, hogy szeretetem szegény, elveszett lelketeken keresztül világítson. Olyan nagyon szeretlek titeket gyermekeim, hogy ha szíveteket felém fordítanátok, sohasem tudnálak benneteket visszautasítani. Menjetek békével és szeretettel. Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus MILYEN KÖNNYÛ VÉTKEZNI

7 2 ÉN JELEN VAGYOK AZ OLTÁRI SZENTSÉGBEN ANNAK ELLENÉRE, HOGY ÍGÉRETEMET FÉLREÉRTELMEZIK április 14. csütörtök Drága, szeretett leányom, ne aggódj, folyamatosan fejlõdsz abban, ahogyan idõt szakítasz a Hozzám való imádkozásra. 2/1 Fontos most megértenie az embernek, hogy ha közelebb akar kerülni az Én szívemhez, meg kell értenie, mennyire szükséges a Legszentebb Eucharisztia szentségének magához vétele. Sokan, köztük más Keresztény csoportok is, tagadják valóságos Jelenlétemet az Oltáriszentségben. Érthetetlen, hogy miért döntöttek úgy, hogy tagadják ígéreteimet, melyeket az utolsó vacsorán tettem arról, hogy testemet és véremet adom eledelül és táplálékul lelkeiteknek. Ami viszont nyilvánvaló, az a világ összes tabernákulumában jelen levõ Oltáriszentség csodája, mely azért van ott, hogy szegény éhezõ és üres lelketeket betöltse az Én jelenlétemmel. Ez a jelenlét olyan módon erõsít meg benneteket, hogy ha elmulasztotok magatokhoz venni Engem miután már hozzászoktatok Jelenlétemhez -, elveszettnek fogjátok magatokat érezni. Sok Keresztény figyelmen kívül hagyja a legalapvetõbb, Keresztre feszítésem idején tett ígéretemet, hogy jelen leszek a kenyérben és a borban, maradandó jelet hagyva a lelkek táplálásának segítségére. A túl sok emberi érvelés ahhoz vezetett, hogy eredményeként még a jó szándékú Keresztények is elutasítanak. Ugyanezek a Keresztények nem tudják befogadni az Oltáriszentséget annak valóságos formájában. A Legszentebb Oltáriszentség, mint csodálatos ajándék adatott mindannyiatoknak, megváltásotokra és üdvösségetekre. Jelenvalóságom tényének elutasításával, elveszítitek az ígéret részét képezõ különleges kegyelmeket, melyek még közelebb hoznak Engem a szívetekbe. Emlékezzetek rá, hogy azért haltam meg értetek, hogy az örök életre és üdvösségre vezesselek benneteket. Vegyetek Engem magatokhoz, mint élõ jelenlétet, és lelketek úgy felragyog, amint azt addig lehetetlennek hittétek. Térjetek vissza az Én Testem és Vérem vételéhez. Engedjétek, hogy elvegyem kétségeiteket. Ez az egyik legnagyobb hiba, amit a Keresztények elkövettek, azáltal, hogy megtagadják, hogy lelkükbe ily módon belépjek. Ez nagyon sérti az Én Örök Atyámat, a megmentésetekért hozott áldozat miatt. Engedjétek, hogy világosságot és táplálékot hozzak az életetekbe. Hajlandóbbak lesztek Tanításaim igazságát elfogadni, a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után. Emlékezzetek arra, amit az utolsó vacsorán ígértem, hogy ha eszitek a kenyeret és a bort, az lesz számotokra az Én Testem és Vérem. Minden más értelmezést az emberi logika és érvelés torzított el. Most értsétek meg és fogadjátok el az igazságot. Szeretõ Megváltótok Jézus Krisztus 3 SZÛZ MÁRIA: A FIAM TESTÉNEK MAGATOKHOZ VÉTELEKOR NEKTEK ADOMÁNYOZOTT KEGYELMEK október 19. péntek; (A Boldogságos Szûz Mária jelenése közben kapott üzenet, mely 20 percig tartott, miközben a Szent Eucharisztia képe jelent meg az õ homlokán) Gyermekem, az ostya, melyet homlokomon látsz, egy jelkép, mely bizonyítja Isten valamennyi gyermekének Fiam valós Jelenlétét a Szent Eucharisztiában. Fiam jelen van a világban, és ott áll Isten minden egyes gyermeke mellett minden nap, abban a reményben, hogy õk érezni fogják az Õ Jelenlétét. Gyermekek, kizárólag Fiam, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltójának valódi Testének magatokhoz vételével lesztek különleges kegyelmekkel megáldva. Amikor Fiam meghalt a ti bûneitekért, hogy Isten minden egyes gyermeke képes legyen szembeszállni a halállal, Õ egy fontos örökséget hagyott hátra. Krisztus Jelenléte a Szent Eucharisztiában valóságos, és amikor magatokhoz veszitek, különleges védelmet nyújt nektek. Közelebb visz benneteket a Vele való egységhez.

8 Õ az Élet Kenyere. Ezt a nektek, gyermekeknek adott Ajándékot soha nem szabad megkérdõjelezni, vagy elutasítani. Az azoknak adományozott kegyelmek, akik az Õ Testében és Vérében részesülnek, magukban foglalják a Tisztítótûztõl való megmentést, ha mindennap magukhoz veszik. A halál pillanatában Fiam Karjaiba véve fog elvinni benneteket a Tisztítótûz lángjaitól. A Szentmise, amely Fiam Valódi Testét ajánlja fel Atyám tiszteletére, szintén nagymértékben szolgálja a javatokat. Ha minél gyakrabban vesztek részt napi Szentmisén, és veszitek magatokhoz Fiam Testét és Vérét a Szent Eucharisztiában, mentességet fogtok kapni a Tisztítótûz lángjaiban való megtisztulástól. Ti, akik elutasítjátok Fiam létezését a Szent Eucharisztiában, megtagadtok magatoktól egy nagy Ajándékot. Ti nem lesztek elítélve azért, amiért visszautasítjátok az Õ Testét a Szentmisében, de nem fogjátok megkapni azon kegyelmeket, melyeket Õ Isten minden gyermekének szeretne adományozni. A Szentáldozásban magatokhoz vett Szentostyát megfelelõen kell átváltoztatni. Amikor ti magatokhoz veszitek az Õ Testét, akkor Õ eltölt majd benneteket egy mély és alázatos szeretettel, mely megerõsíti majd hiteteket, és Örök Életet ad nektek. 3/1 A Szent Eucharisztia az Ajándék, amely Örök Életet adományoz nektek. Ezt soha ne feledjétek. Fiam keservesen szenvedett azért, hogy a világnak adja ezt a nagy Ajándékot, az útlevelet a Mennyországba. Ne utasítsátok ezt vissza. Ne tegyétek próbára az Õ nagylelkûségét. Ne becsüljétek alá a Szentostya Erejét. Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen (81)-es imáját: Ima a Szentáldozás Ajándékáért Ó, Mennyei Ostya, töltsd el testemet a szükséges táplálékkal. Töltsd el lelkemet Jézus Krisztus Isteni Jelenlétével.Add meg nekem a kegyelmeket, Isten Szent Akaratának teljesítéséhez. Tölts el engem a Te Szent Jelenlétedbõl áradó békével és nyugalommal. Soha ne engedj kételkednem a Te Jelenlétedben. Segíts elfogadnom Téged Testben és Lélekben, és segíts elfogadnom, hogy a Szent Eucharisztia által nekem adományozott Kegyelmek segítenek majd hirdetnem a mi Urunk, Jézus Krisztus Dicsõségét.Tisztítsd meg szívemet. Nyisd meg lelkemet, és szentelj meg engem, mikor a Szent Eucharisztia nagy Ajándékát magamhoz veszem. Add meg nekem a kegyelmeket és a kegyeket, melyeket a Szent Eucharisztia adományoz Isten minden gyermekének, és adj nekem mentességet a Tisztítótûz lángjaitól. Ámen. 3/2 Gyermekeim, imádkoznotok kell, hogy minden Keresztény elfogadja és megértse a Szent Eucharisztia Erejét. Ez a fegyverzet szükséges valamennyi gyermekem lelkének megmentéséhez. Fogadjátok ezt kegyesen és nagylelkû szívvel. Áldott Édesanyátok Az Üdvösség Anyja 4 A BÕJT ÉS AZ ÖNMEGTARTÓZTATÁS FONTOSSÁGA május 16. hétfõ, /1 Szeretett leányom, végre felismered, hogy semmi sem vagy Nélkülem. Kegyelmem által, Atyám Birodalmában életet kapsz. Jelenlétem nélkül életed terméketlen lenne, és nem lenne valódi értelme sem. Ó, mennyire szeretném, ha minden gyermekem megértené, hogy az élet mit is jelent valójában, az az élet, amit Én szeretnék nektek adni, mindenekelõtt az Eucharisztia által. Igazán csak akkor fogjátok szeretetemet érezni, ha törékeny lelketekbe befogadtok Engem, az Isteni kenyér és bor formájában. Ez a szeretet megerõsít majd benneteket, nemcsak a lelketeket, hanem az értelmeteket is. Jelenlétem felemel majd benneteket, hogy igaz követõimmé váljatok. Az a követõm, (hívem) aki ezáltal a Szentség által, nem rendszeresen vesz magához Engem, olyan, mint egy félig telt edény. Ahhoz, hogy valódi jelenlétem eltöltsön benneteket, szükségetek van az Én Testemre és Véremre, amely mindannyiatokért kiontatott. Nélküle nem lesztek képesek, hogy megtaláljátok azt a valódi erõt, amellyel dicsõségemet tökéletesen hirdethetnétek. Gyermekeim, meg kell értenetek, hogy a létezésembe vetett hitetek, csak egy része a lelki utazásaitoknak. Sok minden van még, amit meg kell, hogy értsetek. Ha a testi örömöktõl megtartóztatjátok magatokat, akkor igazán feltöltve lesztek. Azon tény alapján, hogy a sátán a testi kísértések által ellenõrzése alatt tartja az embert, meg kell neki tagadnotok, hogy ezekhez az örömökhöz hozzáférhessen, ami valószínûleg beteggé tesz benneteket. A böjtölés, a legnagyobb lehetõségek egyike, hogy lelketeket a sátántól és démonaitól megszabadítsátok. Erre az áldozatra nagyon kevés ember tudja magát

9 elkötelezni, pedig ez olyan egyszerû és nem árt egészségeteknek sem. Ha egy napot böjtöltök egy héten, akkor az különleges kegyelmet fog nektek hozni. Ha tiszteletbõl Nekem, az Isteni Megváltótoknak, kis áldozatokat hoztok, nemcsak lelkeiteket mentitek meg, hanem még Hozzám is közelebb fogtok kerülni. Más áldozatok, mint az anyagi javakról való lemondás is, közelebb hoz benneteket Szent Szívemhez. Gyermekeim, az életeteknek, nem az anyagi javak körül kellene forognia, fõleg, ha arra valójában nincs is szükségetek. Ha elfogadjátok az egyszerû dolgokat, amelyekre szükségetek van, és idõtöket Rám szánjátok, igaz elégedettségben lesz részetek. Nemcsak ebben, hanem elõször életetekben fel fogjátok ismerni a valódi szabadság értelmét. Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenõrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol és híres személyek istenítése által. Ha elfogadjátok azt, hogy mindezek csak egyszerû illúziók, akkor meg fogjátok érteni, hogy idõtöket itt a Földön, nem lenne szabad ilyen haszontalan dolgokkal eltölteni. A ti idõtök itt a Földön, csak egy része az Örökkévalóságig tartó utazásotoknak. Életetek, a halál után, más módon, de folytatódni fog. Attól függetlenül, hogy az emberek hisznek Istenben, az Örök Atyában vagy sem, lelkük, haláluk után, mégis tovább fog élni. Most, a fényt keressétek, úgy, hogy az Örökkévalóságban igaz boldogságra találjon lelketek és méltó helyet kapjon a Paradicsomban. Ahhoz, hogy elérjetek erre a lelki szintre, kérlek benneteket, hogy hozzatok áldozatot, a test áldozatát, addig ameddig még itt a Földön éltek. Ajánljátok fel életetek minden szenvedését az elveszett lelkekért és majd a jutalmat learathatjátok, amelyek a következõ életben rátok várnak. A ti szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus 5 MOND MEG NEKIK, HOGY SZERETEM ÕKET, DE AZT SZERETNÉM, HOGY SZÓLJANAK HOZZÁM május 31. kedd, 10:00 Szeretett leányom, ez számodra egy teljesen különleges utazás volt, ilyen rövid idõ alatt. Belátom, hogy most már elfáradtál. Az üzeneteket nagy sebességgel kaptad, és gyorsan terjesztik is ezeket, több nyelven, az egész világon, ami azt mutatja meg, hogy ezek az üzenetek mennyire sürgõsek. Ez azt is megmutatja neked, hogy ez a munka Isteni vezetés alatt áll, ezért formátuma tökéletes. Ezek az üzenetek, amelyek tanításaimat tükrözik, azért adattak, hogy még ebben az életben elmagyarázzák nektek, azt, hogy lelketek állapota milyen fontos, mert ezt fel kell ismernetek. Sok embert nyugtalanná tesznek ezek az üzenetek, amikor olvassák ezeket, különösen azokat nyugtalanítja, akik alig hisznek Istenben, az Örök Atyában. Sokan fognak megtérni. Egyesek aggódni fognak családjaik és barátaik jövõje miatt. Kérlek, mondd meg nekik, hogy szeretem õket. Amikor megnyitják lelküket azelõtt a tény elõtt, hogy Isten valóban létezik, akkor lesznek felkészülve a második fejlõdési fokozatra. Amikor elkezdenek azon csodálkozni, hogy miért jön létre ilyen kapcsolat, miért tesz ilyen különleges lépést Jézus Krisztus, az Isten, az Örök Atya Fia, akkor egy végkövetkeztetésre fognak jutni. Ez azért van, mert Én egyenként mindannyiatokat szeretem, és meg akarlak menteni benneteket. Dédelgetni akarlak benneteket, és el kell mennem a végsõkig, hogy közelebb tudjalak Szent Szívemhez hozni benneteket. Meg akarom érinteni szíveteket, úgy, hogy lelketekben fény fakadjon. Ebben a világban nincs mitõl félnetek, ha teljesen Rám bízzátok magatokat. Csodálatos terveim vannak mindannyiatok számára, azoknak, akik Szent Szívemhez közelebb akarnak kerülni. A legkülönlegesebb ajándékok várnak rátok. Ne féljetek a nyugtalan világtól, mert mindazokat meg fogom védeni, akik hisznek bennem, és gondoskodni fogok szükségleteikrõl. Bízzatok Bennem, az emberiség Urában, aki még egyszer elküldetett, hogy megmentse az emberiséget az örök sötétségtõl. Mint ártatlan gyermekek, úgy forduljatok Hozzám. Nem kell imákat tanulnotok, ha járatlanok vagytok az imában. Igen, az ima nagyon hasznos, de minden, amire megkérlek benneteket, hogy szóljatok Hozzám, beszélgessetek Velem, olyan módon, mint egy jó baráttal tennétek. Lazítsatok és bízzatok Bennem. Kérjétek segítségemet. Irgalmasságom csordultig van tele és arra vár, hogy kiöntsem rátok. Bárcsak ismernétek együttérzésemet, amit a Földön mindannyiatok iránt érzek, még a bûnösök iránt is. Az Én gyermekeim akkor is gyermekeim maradnak, ha a bûn bemocskolja lelküket. Megvetem a bûnt, de szeretem a bûnöst. Közületek oly sokan félnek attól, hogy a bocsánatért rendszeresen könyörögjenek. Nem szabad nyugtalankodnotok. Soha. Ha õszintén megbánjátok bûneiteket, meg lesz nektek bocsátva. A bûn, gyermekeim egy állandó probléma lesz. Még a legájtatosabb követõim is vétkeznek és vétkeznek, bûnt bûnre követnek el. Ez tény. Amint a sátán elszabadult, a bûn széles körben terjedt el. Sokan túlságosan szégyellnek Hozzám fordulni. Lehajtják fejüket és becsukják szemüket, ha rosszul viselkedtek. Túl büszkén és összezavartan újra elkövetik,

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

JÓ HA TUDJUK. III. rész. Isten akarata. Az emberlélek előélete. Az anyag mibenléte. Mi a túlvilág? A Megváltás Műve.

JÓ HA TUDJUK. III. rész. Isten akarata. Az emberlélek előélete. Az anyag mibenléte. Mi a túlvilág? A Megváltás Műve. JÓ HA TUDJUK III. rész Isten akarata. Az emberlélek előélete. Az anyag mibenléte. Mi a túlvilág? A Megváltás Műve. János evangélium 14/21 ígérete alapján prófétai módon kapta és írta: BERTHA DUDDE Ezek

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: ELSŐÁLDOZÁSI (és közös szentáldozási) beszédek. IV. sorozat: alkalmi beszédek

Dr. Marczell Mihály: ELSŐÁLDOZÁSI (és közös szentáldozási) beszédek. IV. sorozat: alkalmi beszédek Dr. Marczell Mihály: ELSŐÁLDOZÁSI (és közös szentáldozási) beszédek IV. sorozat: alkalmi beszédek (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 115. kötet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 993. E L Ő S Z Ó Hálát adok Istennek

Részletesebben

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1923. E L Ő SZ Ó "Drága Jézusom! Tudom,

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám A REFORMÁCIÓ 51. évfolyam 6. szám Hírnöke Térj vissza Az Első Szeretetedhez Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. A REFORMÁCIÓ Hírnöke 51. évfolyam 6. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tartalomjegyzék Az elvesztett

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők PPEK 390 Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők Barsi Balázs-Telek Péter-Pál Magasság és mélység Szent idők (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét) Szentírási elmélkedések az egyházi

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Forrás: P. Gabriele di S. M. Maddalena O.C.D.: Benső végtelen 2. kiadás, SzIT, Budapest, 2006 Fordította: Puskely Mária SSND Ó Istenem, taníts engem, de ne

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és egyben egy fontos

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben