J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 9-ei I. rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. július 9-ei I. rendkívüli üléséről."

Átírás

1 /2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 9-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester: A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 jelenlévő képviselővel határozatképes. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 15 képviselő van jelen, a döntéshez a rendkívüli ülésre tekintettel minősített többség szükséges. Napirend elfogadása: 151/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat: A Közgyűlés 15 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: 1. Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatok, és a lakossági út- és közműépítési pályázatok támogatásáról 2. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 18/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás) 3. Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés tartható!) 4. Előterjesztés településképi bejelentéses eljárásban hozott tiltó határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!) Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal

2 1. napirendi pont: Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatok, és a lakossági út- és közműépítési pályázatok támogatásáról Dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta mindkét határozat javaslatot. Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta mindkét határozat javaslatot. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk az I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 15 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 152/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat: A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatására benyújtott pályázatok fedezetének biztosítására E Ft-ot kell átcsoportosítani a költségvetés Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye K513 2 rovatszámról az Általános támogatások között szereplő Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása ( K890 2) rovatszámra. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza dr. Fodor Tamás polgármestert, hogy a évi költségvetés következő módosításakor a fentiek átvezetéséről gondoskodjon. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal, illetve a soron következő költségvetési rendelet módosításakor Dr. Fodor Tamás polgármester: Kérem, szavazzunk a II. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 15 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 153/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat: A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a II. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a lakossági út- és közműépítések támogatása fedezetének biztosítására a Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye K513 2 rovatszámról, E Ft-ot átcsoportosít a Lakossági út- és közműépítés K600 2 rovatszámra. 2

3 A Közgyűlés felhatalmazza dr. Fodor Tamás polgármestert, hogy a évi költségvetés következő módosításakor a fentiek átvezetéséről gondoskodjon. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal, illetve a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 18/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás) Dr. Fodor Tamás polgármester: Előterjesztői módosítás készült az anyaghoz, amely kiosztásra került. Dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk az előterjesztői módosítás szerinti rendelettervezetről. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 15 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 15 igen egyhangú szavazattal a rendelettervezetet elfogadta és megalkotta a következő rendeletet: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 18/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 18/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az ÖPB elnöke az aljegyző, tagjai a szervezeti egységek vezetői. 2. A R. 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A jegyző az ösztöndíjra nyílt pályázatot ír ki és a pályázat meghirdetéséről gondoskodik. 3. A R. egy új 13/A. -sal egészül ki: 13/A. A jegyző az ösztöndíjas szerződését egy alkalommal legfeljebb hat hónap időtartammal meghosszabbíthatja. 4. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Sárvári Szabolcs jegyző 3

4 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés tartható!) Dr. Fodor Tamás polgármester: Az érintettek nem kérték zárt ülés tartását. Előterjesztőként javaslom, hogy nyilvános ülésen tárgyalja a Közgyűlés az előterjesztést. Az előterjesztés lényege az előterjesztés felvezető szövegében és a határozati javaslatokban megtalálható, de az ügy fontosságára való tekintettel mindenképpen szeretném összefoglalni, hogy valójában miről is van szó. A Sopron közszolgálatában működő televíziók alapítása óta sok idő telt el, azóta a világ elég sokat változott. A változások éppen ezen a területen elég jelentősek és markánsak. Egyrészt egészen mások a szokások, a módszerek ma a médiában, mint adott esetben 8-10 évvel ezelőtt, de komoly változások voltak a technikai, a műszaki színvonal tekintetében is. Eljött az az időszak, amikor a két televíziónak mindenképpen szüksége lenne a továbbfejlődésre, a továbbfejlesztésre, a mai kor követelményeinek megfelelő eszközök beszerzésére, technikailag új termékek létrehozására. Tehát jelentős fejlesztést kellene végrehajtani. Tudjuk, hogy az elmúlt időszakban az Önkormányzat a televízió működéséhez milyen mértékű támogatásokat biztosított, amelyekkel tudtak működni. Most a továbbélésükhöz, a továbbműködésükhöz új műszaki befektetésekre lenne szükség, de miután nem önkormányzati tulajdonban lévő cégekről, hanem magántársaságokról van szó, az önkormányzat nem fektethet be eszközök formájában ezekbe a társaságokba. Ehelyett kialakult egy új lehetőség, hogy az Önkormányzat maga hoz létre egy kft.-t, amely közszolgálati műsorszolgáltatást nyújt. Amit az elmúlt időszakban két televízióval oldott meg, azt egy televízió formájában, összpontosítva, koncentráltan végzi el a leendő új társaság. Ehhez millió forintos beruházás szükséges. A Hajnal & Hajnal kábeltelevízió mintegy 15 éves archívummal rendelkezik, amely átfogó képet ad Sopron elmúlt időszakáról. Ezt a film archívumot szintén meg kell őrizni, és olyan állapotba kell hozni, hogy az hosszú távon használható legyen közcélokra. Az előterjesztés egyik határozati javaslata ennek az önkormányzati tulajdonba vételéről szól. Az előterjesztés személyi kérdéseket is tartalmaz, köztük, hogy ki vezesse az új kft.-t. Hajnal Sándor személyére gondoltunk, aki az elmúlt időszakban fel tudta mutatni, hogy ismeri a szakmát, meg tudja oldani ezt a feladatot, és tovább tudja vinni a soproni televíziózás szellemiségét. Az önkormányzat részéről a tájékoztatás egy fontos dolog, és ez a fajta központosítás nyilván felveti annak a lehetőségét, hogy ez tovább is vihető egyéb területekre. Dr. Sárvári Szabolcs jegyző: Ismertetem a III. határozati javaslathoz a felügyelő bizottságba megválasztandók névsorát: dr. Kovács András, Rázó László és Héjj Boglárka. Az előterjesztés szerint a IV. határozati javaslatról titkos szavazással kell dönteni, azonban ez helyesen nyílt szavazással fog történni. Dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság mind a hat határozati javaslatot támogatta, bár különböző mértékben. 4

5 Dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság mind a hat határozati javaslatot 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta. Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság az I. határozati javaslatot 6 igen, és 2 nem szavazattal, a II., III., IV., V. és VI. határozati javaslatot 7 igen és 2 nem szavazattal támogatta. Gőbl Gábor képviselő: Visszatekintve az elmúlt fél évtizedre amióta ellenzéki képviselőként jelen vagyok itt Önökkel a Közgyűlésben részünkről, és a baloldali képviselők részéről is állandó visszatérő kérdés volt, hogy miért költ a város ennyit propagandára, televízió támogatásra, finanszírozásra. A Jobbik mindig azt mondta, hogy egyetlen egy televíziós társaságot kellene preferálni, vagy pedig alapítani, adott esetben kisebbségi önkormányzati és többségi magántulajdonnal. Nem tartottuk helyesnek, hogy két céget támogatott az Önkormányzat. Rengeteg adófizetői forintba került városunknak ez az állapot. Önök nyilván tudják, hogy az ellenzék részéről ezek a kritikák mindig megfogalmazásra kerültek. Mi történt az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy Önök egy ilyen nagy horderejű kérdésben még egy látszólagos konszenzus megteremtésére sem tettek kísérletet azáltal, hogy az ellenzéket bevonják szimplán csak a tájékoztatásba? Meglehetősen furcsállom ezt az előzmények ismeretében. Mi az oka, hogy erről nekünk itt és most döntenünk kell? Az előterjesztés bevezetőjében felsorolt okokat bármikor le lehet írni, és azt gondolom, Önök egyetlen egy levelet, kérést sem kaptak a polgároktól annak érdekében, hogy Sopron alapítson egy 100%-os tulajdonú médiatársaságot, adóforintok millióinak elköltésére. Arról nem is beszélve, hogy a város évi költségvetését ugyan akárhányszor lehet módosítani, de az biztos, hogy az eredeti tervekben, az Önök forgatókönyvében ez a lépés nem szerepelt, hiszen a 2015-ös költségvetésben ezzel nem számoltak. Miért történik mindez? Miért ilyen gyors ez az előkészítés? Mi a konkrét ok? Szerintem ezt az előterjesztés nem tartalmazza. Dr. Fodor Tamás polgármester: Ahogy a bevezetőben elmondtam, egy helyzet alakult ki. Fejlesztésre szorulnak azok az eszközök, amelyekkel ma rendelkezik ez a két televízió. Az ügyvezetők ez ügyben megkeresték a városvezetést, hogy milyen formában tudnánk támogatni továbbra is a cégüket. Erre azt a választ adtuk, hogy magántársaság eszköz beruházásban az önkormányzat nyilvánvalóan nem vehet részt, csak az üzemeltetésre fordíthat támogatást. Ennek a helyzetnek a megoldása kényszerítette ki ezt a mostani állapotot, és ennek az eredményeképpen született ez az előterjesztés. Gőbl Gábor képviselő: Az elmúlt hónapokban, vagy másfél évvel ezelőtt is lehetett tudni, hogy ilyen a technika. Egy közszolgálati televíziós társaságot, egy médiacéget alapít az önkormányzat. Az a kérdésem, hogy az ellenzéket ebben a televízióban meg fogják-e szólaltatni? Konkrétan igennel, vagy nemmel szíveskedjenek válaszolni. Kuslics Balázs stratégiai kommunikációs tanácsadó: A Polgármester úr által elmondottak, amelyek a technikai okokra és a helyzetre vonatkoznak, teljesen helytállóak. Én még egy apróságot szeretnék megvilágítani, csak azért, hogy az Ön előző kérdésére még konkrétabb válasz szülessen. Ügyvezető urak, ezt nyilvánvalóan meg is tudják erősíteni. A technikai helyzeten túl előállt egy személyi probléma is azzal, hogy fontos munkatársak távoztak külön-külön mindegyik televíziótól. Főszerkesztő szülésre ment, 5

6 adásrendező munkahelyet váltott, vagyis elkezdett csökkenni a személyi állomány. Mindez közösen idézte elő ezt a helyzetet. Tehát az is indokolja ezt a mostani gyors előterjesztést, hogy még eltelik két-három hónap és konkrétan egyik televízió sem fog tudni ezzel a személyi állománnyal működni, amellyel jelenleg rendelkezik. Vörös Viktor képviselő: Az előterjesztés első mondata úgy kezdődik, hogy a soproniak tájékoztatása kiemelt önkormányzati feladat. Ezzel természetesen én is egyetértek, más kérdés, hogy miről kell tájékoztatni a soproniakat. Azt szeretném megtudni, hogy közszolgálati csatornát terveznek-e, vagy immár tisztán közpénzből kívánják finanszírozni a fideszes városvezetés által fontosnak ítélt események propagálását? Én is nagyon kíváncsi lennék arra, hogy immár a város tulajdonában lévő cég tenné-e ugyanazt, amit eddig egy magánkézben lévő cég. Amit természetesen nem akartunk kritizálni. Azt, hogy őket támogattuk, eddig is kritizáltuk. Azt gondoltuk, hogy arra, amit ők csinálnak, nem kellene közpénzt költeni. Most viszont létrehoznánk külön egy céget, amelynél nem is dönthetünk, hogy pl.: ebben az évben nem olyan volt a műsorszolgálat, mint ahogy szerettük volna, most nem adunk rá pénzt stb. Nem fogunk tudni ebből visszalépni. Mi a garancia a közszolgálatiság elvárásainak való megfelelésre, ha egy az egyben át is akarjuk venni ezt az emberi állományt? Ki fogja őket megtanítani arra, hogy mit jelent közszolgálati tv-t készíteni? Én nem vagyok hozzáértő, de laikusként tekintve ez egyáltalán nem felelt meg annak, de eddig nem is létezett itt elvárás, kereskedelmi csatorna volt. Semmi szakmai elképzelést nem hallottunk eddig, azon kívül, hogy összevont bizottsági ülésen elhangzott, majd lesz műsorterv, amely majd olyan lesz, amilyennek lennie kell. Azt gondolom, hogy ez édes kevés ahhoz, hogy döntsünk egy új cég, egy városi cég létrehozásáról, amibe egyáltalán semmilyen beleszólásunk nem lesz a továbbiakban, legalábbis nekünk, ellenzéki képviselőknek. Még arról sem tudtunk két nappal ezelőtt, hogy egyáltalán terveznek ilyesmit. Ez egyébként felháborító. Ha csak technikai a változás, akkor mi a garancia bármilyen más szakmai változásra, mert azt gondolom, hogy az szükséges lenne. Nem derült ki számomra a bizottsági ülésen, hogy kié lesz ez az archív anyag? Ha a városé, akkor azt milyen módon használhatja? Egyáltalán a városnak van-e joga ilyen anyag tárolására? Ha ez digitális formában van, hol van a szerver, ki üzemelteti, stb.? Kuslics Balázs stratégiai kommunikációs tanácsadó: Bizottsági ülésen is volt közöttünk párbeszéd, hogy mi a közszolgálatiság és mi a kereskedelmi tv. Azt gondolom, hogy nyilván én egy picit jobban látom ezt a területet, csak azért, mert ebben dolgoztam. Nincs olyan éles váltás egy helyi televízió esetében, mint amit Önök látnak egy országos csatornánál. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint a Magyar Televízió kontra RTL Klub, vagy TV2. A helyi televíziózás nem így működik. Ha így működne, akkor a két helyi televízióba lett volna pl. helyi valóság show, beköltözve valami tűzoltólaktanyába, vagy valami más, mert esetleg lett volna rá igény kereskedelmi szempontból, de sosem a kereskedelmi szempont dominált, függetlenül attól, hogy a besorolásuk kereskedelmi volt. Amilyen műsort ők előállítottak, az kőkemény közszolgálat volt. Csináltak gazdasági magazint, sportmagazint a hétvégi soproni sporteseményekről, beszéltek városüzemeltetési kérdésekről, aktuális dolgokról, tehát a helyi tévék, egyike sem kereskedelmi szemlélettel ment. Nem tudnak nekem egy olyan műsort sem mondani, amelyik kereskedelmi irányba vitte volna el a két helyi televíziót. Eddig sem erről volt szó. Ami a különbséget jelenti, vagy jelentheti, az a reklámidő hossza. Erről is beszéltünk. A helyi televíziók esetében nem számolhatunk számottevő reklámbevétellel, mert a helyi reklámpiac halott, nem haldoklik, halott. Másik kérdés, hogy minél több helyi műsort gyártunk, annál 6

7 több lehetőség nyílik számunkra pályázatok megszerzésére, egyszerűen azért, mert mindenki támogatja a közszolgálatiságot, a közszolgálati műsorokat. Nekünk célunk lesz, hogy az eddigieken felül még több helyi, ha úgy tetszik az Ön megfogalmazásában közszolgálati műsort állítsunk elő, egyszerűen azért, mert a piacról reklámbevételt nem tudunk szerezni, viszont ezekre le tudunk hívni pályázati forrásokat. Ez nekünk egy nagyon fontos kérdés lenne. Oka fogyott, az a kérdés, hogy ki fogja megtanítani azokat az újságíró kollégákat a közszolgálati műsor készítésére, akik eddig kereskedelmisek voltak. Jelzem, eddig is közszolgálati műsort készítettek. Az archív anyag kérdése: az archívum akkor ér valamit, ha visszakereshető az anyag. A kazettát, a szalagot nem tudom lejátszani, ha nincs egy archiváló rendszer. Mi azt gondoljuk, hogy az Önkormányzat a vevő, egyszerűen azért, mert a saját 100%-os tulajdonában lévő cégének bármilyen jogi konstrukcióba oda tudja adni, mert nála lesznek azok a technikai eszközök, melyekkel visszakereshetők az anyagok. Magyarul nem ér semmit, ha nálunk van, itt bent a hivatalban, de nagyon sokat ér, ha a mi tulajdonunkban van. Dr. Fodor Tamás polgármester: Gőbl képviselő úr kérdésére az a válaszom, hogy a televízió közszolgálati célokat szolgál. Ez azt jelenti, hogy nem pártpolitikai célokat, de most nem akarok elvi vitát folytatni erről. A televíziónak az lesz a feladata, hogy a soproniakat tájékoztassa, nem direkt politikai céllal, hanem közérdekű információval. Különben eddig is ezt csinálta. Azt gondolom, ebben nem lesz változás. Ami ebben megjelenik, az ugyanaz a közérdek, mint ami a Soproni Témában, vagy bármilyen más orgánumban megjelenik. Biczi László képviselő: Örülök az ügyvezető urak jelenlétének. A bizottsági ülésen tisztáztunk pár kérdést, de lehet, hogy egy-kettőre ők is tudnak válaszolni. Engem az érdekelne, hogy mennyibe került a Pannon-Sopron Kft.-nek a televíziós divíziós rész, tehát a Pulzus Tv Sopron üzemeltetése éves szinten? Itt sok szó esett a technika elavulásáról. Mennyibe kerülne a Pannon Sopron Kft. számára figyelembe véve a jelenlegi eszközállományát ennek a technikának a lecserélése, vagy a kornak megfelelő technikával való helyettesítése? Nyilván erre van becslés, hiszen többek között ezért került ide állítólag ez az anyag. Mekkora önkormányzati támogatás lett volna elégséges ahhoz, hogy a jelenlegi struktúrában működjön tovább a Pulzus Tv a Pannon-Sopron Kft. égisze alatt? Számomra nem világos teljesen, hogy miért is vágtunk bele ebbe a dologba, mert pénzügyileg nem nagyon látom ennek a kimenetelét. A felsoroltakon kívül van-e esetleg valami más ok, amivel ki akarnák egészíteni ezt a történetet? Ez egy elég nagy ugrás a sötétbe és azért viszonylag hirtelen. Értem én, hogy elavult a technika, de azért biztos nem egyik hétről a másikra. Szerintem azt is lehetett tudni, hogy a kolléganő el fog menni szülni. De lehet-e azt látni, hogy ki lesz a felelős egy városi televízió műsorstruktúrájáért? Nyilvánvalóan a helyi ellenzéki politikus is beszél belőlem, de azért a közéletnek a politikai közélet is része, és szerintem ez nem értelmezési kérdés Polgármester Úr, ha szabad ezt a megjegyzést tennem. Tehát a politikai közélet mindenféleképpen része egy közszolgálatnak. Lehet azon vitatkozni, hogy mennyiben, meg hogyan, de választott képviselők vannak, ezért azt gondolom, mindenképpen része kell, hogy legyen. Nagy kérdés, hogy lehet-e számítani a politikai közélet eddiginél hangsúlyosabb megjelenésére esetleg egy városi televíziónál. Azért nem élem meg annyira drámaként, mert most nem nagyon volt ilyen. Az elmúlt kilenc évben én például biztos, hogy nem voltam ott abban a tévében. Hajnal Sándornál, aki az ügyvezető lesz, az elmúlt években az ellenzék egyáltalán nem jelent meg, mert ő azt mondta, pártpolitikát nem enged be. Nyilván nekem lehet erről véleményem, de ő 7

8 ezt a műsorstruktúrát választotta. Ez a magáncége volt, olyan műsorstruktúrát választott, amilyet akart. Tehát ki lesz ennek a felelőse? Lehet-e erről egyáltalán valamit látni? Azért így alapítani egy tévét, szerintem egy picit felületes. Esetleg lesz-e erre garancia, ha lesz megjelenés? Miből gondoljuk, hogy olcsóbb lesz az eddigiekhez képest? Tehát ezt sem látom teljesen, mert ha csak az egyiket finanszíroznánk, akkor szerintem jobban jönnénk ki. Miért nem delegálhat az ellenzék a felügyelő bizottságba sem tagokat? Egy kommunikációs cég borzasztó kényes terület. Én szerintem ez a minimum lenne. Ha az MSZP kap lehetőséget az FB-be delegálásra, akkor ingyenesen is vállalja az FB tagságot, amit megszavaztunk a bizottságon. Ezzel spórolunk az önkormányzatnak ezer forintot éves szinten. Kuslics Balázs stratégiai kommunikációs tanácsadó: Váltsunk néhány szót a műsorstruktúráról: többször visszatérő kérdés, hogy a politikai pártok milyen arányban, hogyan fognak megjelenni a televízióban. Én azt gondolom, hogy csinálunk egy helyi közéleti televíziót, aminek része egyébként a politika és valamilyen szinten a pártpolitika. Ebben vita nincsen közöttünk. Én azt mondom, állítom, és kérem, fogadja el tőlem nekem ez szakmám, hogy ez nem a 90-es évek, tehát nem a Szomszédok teleregény kora, meg az egy televízió meg egy helyi televízió kora. A web2-vel minden megváltozott. A közösségi média megváltoztatott mindent. Egyszerűen azért, mert a hírfogyasztónak nem csak lehetősége van, hogy válogasson, hanem válogat és össze is állít magának struktúrákat. Tehát most már száz, de lehet, hogy kétszáz magyar nyelvű televízióadó van, melyek közül egy átlag tévénéző választ. Internetes újságok, nyomtatott újságok tömkelege van. Kinyílt a piac, elkezdtek valamilyen irányra ráállni és azt konzekvensen követni. Szakportálok jöttek létre. Szakportálja lett a politikának, a sportnak és az élet összes területének. Kérem, fogadja el tőlem, hogy a politikát követő törzsközösség, tehát aki napi szinten érdeklődik a politikai pártok tevékenysége iránt, megtalálja ma magának azt a csatornát, azokat a csatornákat, ahol ezeket az információkat megkapja. De azt is higgye el nekem, hogy a választók nagy része napi szinten ilyen dózisban nem érdeklődik bizonyos pártpolitikai kérdések iránt, de megvan a lehetőségük. Ön azt állította, hogy az ellenzék nem volt jelen a Hajnal úr televíziójában, nem tisztem ezt mondani, de a Fidesz, mint párt szintén nem volt jelen a Hajnal úr televíziójában. Az, hogy a városvezetés és az önkormányzat jelen van a helyi televíziókban, az meg a választás eredményének sajátossága. Amikor a város vezetője koszorúz valahol, akkor az Önkormányzat képviseletében koszorúz, ami mögé oda értendő a városvezető frakció és az összes ellenzéki képviselő is, mert a városvezetés testesíti meg ez esetben az Önkormányzatot. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést ne keverjük össze azzal, hogy a pártok milyen mértékben vesznek részt a televíziók műsorában. De amit Ön is mondott, az nyilvánvaló, hogy a politikai pártoknak csak a jogszabályban meghatározott feltételek mellett, és arányokban lehet szerepük a televíziókban, mint ahogy egyébként a rádiókban is, és minden más sajtóorgánumban. Boronkay Gusztáv, a Pannon-Sopron Kft. ügyvezetője: A Pannon-Sopron Kft.-ben mi közszolgálati jellegű műsort készítettünk. Ez a műsor struktúrájában ugyanazt jelenti, mint a közszolgálati műsor, de a jog szerint csak a Magyar Televízió, a Duna Televízió, a Kossuth Rádió készíthet ilyent. A műsor struktúráját tekintve mindegy. Az Önkormányzattól arra kapott pénz, hogy a Pannon Sopron Kft. elkészítse ezeket a műsorokat, egy ideje már pontosan annyi volt, mint amennyiből a műsor kijött. Én, mint egy olyan gazdasági társaság vezetője, aki elsősorban befektető vagyok, szeretnék a működésen túl azért valamiféle haszonnal is dolgozni, de ezt ebből a költségvetésből már sehogyan sem 8

9 tudtam biztosítani. Ez a városnak így nagyon jó volt, mert nagyon kevés pénzből elérte a célját, nekem, mint befektetőnek meg már nem volt jó, mert nem volt belőle hasznom. Éppen ezért gondoltam, hogy az a megoldás, a város vegye kezébe a saját sorsát, és gondolkodjon saját körben. Nekem, mint gazdasági társaságnak jobb ezt nem csinálni, mintsem nulla haszonért csinálni. Nagyon-nagyon szoros volt a költségvetés, pont annyira volt elegendő, mint amennyire a műsor elkészítéséhez szükség volt, és még gazdasági társaság voltunk, nem nonprofit kft. A technikai eszközöket időnként meg kell újítani, mert egyszerűen elkopnak. A költségvetés, amit a műsor készítésére kaptunk, nem csak haszonrést nem tartalmazott, hanem egyszerűen nem fedezte azt sem, hogy ebből egy új berendezést vásároljunk meg. Ezt a problémát kezdtük el feszegetni a városvezetés felé, hogy ez ügyben valamit tenni kell, mert baj lehet és akkor az lesz, hogy nem csináltunk semmit. Rétfalvi Csaba Jenő, a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Azt szeretném megkérdezni tulajdonképpen Biczi úr felvetéséhez kapcsolódva, hogy ha az Önkormányzat a tulajdonosa ennek a televíziónak, akkor lesz-e esetleg az önkormányzatnál valaki, aki meghatározza a műsorok szerkezetét? Gondolom lesznek szórakoztató műsorok, közérdekű műsorok. Lesznek-e ezután olyan műsorok, amelyek a nemzetiségekkel, a nemzetiségi helyzettel, programokkal, és egyéb dolgokkal foglalkoznak? Tulajdonképpen ki irányítja, foglalja össze, határozza meg ezt? Lesz-e ilyen ember, vagy ez tulajdonképpen az ügyvezetőre lesz bízva, hogy milyen mértékben kapnak hangsúlyt a városban élő nemzetiségek ebben a tévében? Dr. Fodor Tamás polgármester: A kérdésre a választ egy kicsit messzebbről kezdem. Talán nem lett annyira kihangsúlyozva, hogy mi a cél. Nem csak az a cél, hogy létre kell hozni egy új televíziót, amelynek fel kell építeni az eszközállományát, meg kell határozni a műsorszerkezetét és egyebeket. Az is cél, hogy jobb, több, szélesebb körű tájékoztatást adjon, és színesebb magazin műsorokkal jobban kiszolgálja a várost. Hogy nemzetiségi műsor lesz-e? Azt gondolom, mindenképpen lesz azoknak a nemzetiségeknek, akiknek képviselete van a városban, ha erre igény van. Ezt az igényt be kell csatornázni ebbe a műsorszerkezetbe. Az itt jelenlévő ügyvezetőket nem akarom megsérteni, nem azt akarom mondani, hogy ők rosszul dolgoztak, nehogy félreértsen valaki, de ha valamit ilyen generálisan megváltoztatunk, akkor abba új dolgokat kell megjeleníteni, tehát energiák befektetésével többet, szélesebb spektrumot, jobbat kell csinálni, miközben többe nem kerülhet, mint az előző. Sokat beszélgettünk itt az ellenzékkel a médiatámogatásokról. Én most ettől a helyzettől azt remélem, és szerintem ez így is lesz, hogy ez a jobb színvonalú, szélesebb kitekintésű, nagyobb időtartamot igénybevevő szolgáltatás kevesebbe fog kerülni, mint az előző rendszer. Kuslics Balázs stratégiai kommunikációs tanácsadó: Minden mondattal egyetértek, egy apróságot szeretnék csak kiegészítésként elmondani, mielőtt bárki is félreérti. Amit Boronkay úr elmondott, hogy mennyi pénzből tudta a műsort elkészíteni, az nyilván igaz. Ne felejtsük el, hogy ő napi fél óra műsort szolgáltatott a soproniaknak. Ha nekünk elvárásunk, márpedig elvárásunk, hogy a napi híradón, és a hírháttér műsoron kívül legyenek tematikus magazinjaink, akkor nyilvánvalóan abból az összegből, amit a Boronkay úr az önkormányzattól kapott, az nem megvalósítható. Tehát mielőtt a kérdés felvetődne, hogy ha eddig rendben volt 36 millió forint egy évre, most miért kerülne 50 millió forintba? Nyilvánvalóan azért, amit Polgármester úr elmondott, ami nekünk egy fontos szándékunk. Igenis kell nemzetiségekkel foglalkozó műsor, kell gazdasági műsor, 9

10 szeretnénk, ha lenne pl. egy tematikus sportműsor, környezetvédelemmel, egyszerű egészségügyi kérdésekkel, prevencióval kapcsolatos műsor és még sorolhatnám. Azt mondom, hogy foglalkozzunk ilyen kérdésekkel, mert ez nekünk, mint ahogy az előterjesztés első sora is tartalmazza, egy fontos feladatunk. Ezzel az is jár, hogy többe fog kerülni a műsor, mint 36 millió forint. És azt gondoljuk, amit Polgármester úr is elmondott, ha bővítjük a műsorkínálatot, akkor sem szabad átlépnünk azt a határt, amit mi külön-külön a két televíziónak az egyébként más jellegű műsor gyártására biztosítottunk. Gőbl Gábor képviselő: Véleményem szerint a cél helyes. Végső soron a Boronkay ügyvezető úr által elmondottakból kiderült, hogy ezt a helyzetet nem az Önök stratégiája generálta, hanem az a kényszerhelyzet, hogy Boronkay úr egy ideje nem tudjuk pontosan mennyi ideje nem tudta profitábilis módon üzemeltetni ezt a médiavállalkozást. Arról nincs információm, hogy Hajnal úr médiavállalkozása profitábilis-e, erről ő nem nyilatkozott. Tehát mindezt egy kényszerhelyzet hozta, amit Önök gyorsan lereagáltak. Arra a döntésre jutottak itt hetek, vagy esetleg 1-1,5 hónap alatt, hogy nem adunk pénzt fejlesztésre, hanem gyakorlatilag ezt a területet központosítjuk és felépítjük Sopron város új média vállalkozását, és csinálunk egy elektronikus Soproni Témát. A Soproni Téma igen jó példa az én kérdésemre vonatkozóan, amely bár város közéleti kérdésekkel foglalkozik, Önök is tudják, hogy ellenzékhez köthető személyek, vagy képviselők abban az újságban nem szerepeltek. Teljesen jogos a kérdésem, amikor a két soproni médiába, melyek egyikében az Önkormányzat kisebbségi tulajdonos, soproni ellenzéki képviselő nem tudott bekerülni, leszámítva a választási kampány 6 hetét. Utána évek telnek el, hogy az ellenzéki képviselők gondolatait a közösség többsége láthassa. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének kérdése teljesen jogos, mint ahogy jogos lenne a Német, a Horvát Nemzetiségi Önkormányat elnökének hasonló kérdése is. Nagyon helyes, hogy Önök így gondolják, de szeretném elmondani, ahogy a kisebbség, kisebbségben, az ellenzék is kisebbségben van. Ugyanakkor ezerszámra vannak híveink a városban, tehát minket is mind a baloldali közösség tagjait megszemélyesítő embereket, mind a nemzeti táborhoz tartozókat illessen meg az a jogosítványrendszer, hogy ennek a televíziónak a képernyőjére odakerüljünk. Önök erre természetesen semmilyen garanciát és ígérvényt nem adnak. Mutatja, ahogyan például a felügyelő bizottsági neveket megtudtuk. Egyfelől a nevek nem mondanak semmit, másfelől meg természetesen mindegyik illetőt tudom, hogy hova szavaz. Ezt Önök is tudják természetesen, de hát ezzel nincsen nagy probléma, csak szeretném megkérdezni, hogy a Pro Kultúra Kft.-ben, amely Sopronban szintén közösségi érdeket szolgál, ott van a felügyelő bizottságban ellenzéki képviselő? Van. Más önkormányzati cég felügyelő bizottságban van ellenzéki képviselő? Van. Hogy van az, hogy Önök megalapítanak önkormányzati adófizetői forintokból egy olyan vállalkozást, amely messze nem lesz egyébként a városnak sem profitábilis. Összességében sajnos nem osztom azt a városvezetői várakozást, hogy ezt meg tudjuk tartani azon a szinten, ahogyan eddig. Ha a műsoridő növelésre kerül, márpedig közérdek lenne, hogy növekedjen, akkor ez a központosított városi médiavállalkozás nem tud annyi pénzből üzemelni, mint amennyit a két eddigi partner Önöktől kapott. Drukkolok Önöknek, hogy ne kelljen majd a jövőben a közgyűlésen többletforrás biztosításáról szavazni. Ugyanakkor kérem és követelem, hogy megfelelő módon legyen kezelve az, ami nincs a helyén a Soproni Témában, és eddig sem volt a helyén sem a Pulzus TV-ben, sem pedig a Sopron TV-ben. Vörös Viktor képviselő: Én igyekszem konstruktív lenni és pozitív mondatokkal kezdeni legalább a felszólalásomat. Az természetesen egy jó cél, hogy legyen a városnak egy technikailag jól felszerelt TV-je és kielégítse azokat az igényeket, amit a soproni lakosok megfogalmaznak. Az, hogy nem két 10

11 televízió lesz, hanem egy, az talán okot adhat arra, hogy tényleg kevesebbe kerüljön. Azt gondolom, hogy az 50 millió Ft nagyon kevés. Eddig 70 milliót adtunk a két cégnek, hogy bizonyos műsorok elkészüljenek, nem mi finanszíroztuk az egész működésüket. Bár én nem látom, hogy pontosan mi történt ott, de ezt feltételezem. Úgyhogy nem a pénzzel van gond, nem azzal, hogy sokba kerül, hanem azzal, hogy az égvilágon semmi garanciát nem látunk arra, hogy ez jobb lesz, azon kívül, hogy technikailag szuper lesz. Nagyon örülök, hogy elindult egy párbeszéd, de azt gondolom, hogy ez egy kényszerű párbeszéd, mert nekem itt most van 6 percem elmondani a véleményemet, Önök meg kénytelenek meghallgatni. Volt 2 percem kérdéseket feltenni. Az összevont bizottsági ülésen a háromszor 9 ember idejét mintha raboltam volna, mert már rohantak volna ide. Ez nem párbeszéd, ez egy kényszerű párbeszéd. Önökre nézve, ez mi? Ennél többet érdemel Sopron, könyörgöm. Pártpolitika vagy nem, az hogy mi itt vagyunk? Azt gondolom, hogy nem. Mernék fogadni, itt a 18 emberből páran nem tudják, hogy én melyik pártnak vagyok a tagja. Teljesen mindegy is, mert én a soproni polgárokat képviselem itt. Közpénzekről döntünk, méghozzá súlyos tízmillió forintokról, amit az adófizetők befizettek. Nem mint pártpolitikus gondolom úgy, hogy annak amit mi csinálunk a városért, annak szerepet kellene biztosítani. Semmi köze a pártpolitikához annak, hogy önkormányzati képviselő vagyok. Természetesen felháborítónak tartom az eljárást, hogy 2 nappal ezelőtt híre-hamva nem volt ennek az elképzelésnek a mi számunkra. Az információs párbeszéd hiánya, ez egész egyszerűen több, mint amit Önök megengedhetnének maguknak. Ne engedjék meg maguknak, legyenek többek ennél, máskor ilyet egész egyszerűen nem lehet csinálni! Én azt gondolom, hogy erre az előterjesztésre nem is lehet mással szavazni, mint nemmel. Egész egyszerűen ez egy nagy nem. Biczi lászló képviselő: Kérdések hangoztak el, hogy mit is szeretnénk ezzel a tv-vel csinálni, milyen lesz a műsorstruktúra. Az a baj, hogy nem nagyon tudunk ezen kívül semmit sem. Ez nem jó így. Lehet, hogy Önök tudják, de hát erről mégiscsak mi is döntünk. Ráadásul Kuslics Balázs stratégiai kommunikációs tanácsadó azt mondta, hogy amit ő gondol, nem is érdekes, mert hiszen nem ő fog dönteni ebben a kérdésben. Ki fog dönteni? Nem tudjuk, semmit nem tudunk az egészről. Sejtéseink vannak, de tudni nem tudjuk. Alapvetően azt gondolom, hogy nem jó, ha a hatalom TV-t csinál. Erre a legjobb példa, a legrosszabb példa, a köztévé. Ha nincs kontroll már rajta, mert olyan nagy hatalmuk van el kell ismerni, hogy a Fidesznek most nagy van, akkor nincs meg a kontroll és olyan dolgokat is megcsinál, amit nem szerencsés. Egy TV erre tökéletesen jó eszköz, sajnos. Az egy mellébeszélés, hogy a koszorúzást lehet közvetíteni, mert a városvezető koszorúz, de a pártpolitika ne jelenjen meg. Ez az érvelés eléggé sántít véleményem szerint. Azt gondolom, hogy egy város közérdekű kérdéseiben különböző vélemények artikulálódhatnak, és bizony mi képviselők is pártok színeiben politizálunk többnyire. Mondhatnám, hogy ez pártpolitika, de ez egyébként nem pártpolitika, ez helyi politika. Különböző vélemények jelennek meg ebben. Az a baj, hogy az ellenzéki vélemények kevéssé jelenhetnek meg. Polgármester úr ki is mondta egyértelműen, nem támogatja, hogy ilyen megjelenjen. Az előadó már ebben kicsit árnyaltabb volt, nem tudom kinek lesz igaza, hajlok rá, hogy Polgármester úrnak lesz inkább döntő a szava. Nézünk bele a nagyvilágba, most tulajdonképpen mit is akarunk? Kényszerhelyzet. A bizottsági ülésen az hangzott el, hogy a Nap Rádió profitjából még támogatja is a tulajdonos a TV készítést. A tulajdonos úgy nyilatkozott, hogy nem egészen. Azt gondolom, hogy az egész pénzügyileg is elég labilis. Már 80 millió Ft körül tartunk: archívum, fizetés, működés, eszközberuházás, stb., plusz még a támogatások, amiket időarányosan ki kell fizetni, mert azokra megvannak a szerződések. Már az indulás egy óriási bukta. Az évi 50 millió Ft-os fenntartási költséget engedjék meg, hogy kétkedéssel fogadjam. Aligha fog ez sikerülni. Egyébként meg, ha ki lehetett jönni 36 M Ft-ból, akkor pakoljunk rá még 5-öt és meglesz a 11

12 profit, meg az amortizáció és akkor lehet tervezni. Lehet tervezni a Pannon Sopronnak is. Szerintem úgy lehetne egy TV-t jól működtetni, ha abban igenis van magántulajdon, mert az biztosít egyfajta szakmaiságot, másfelől talán valami fajta objektivitást, feltéve, ha előre kiszámítható módon történik a finanszírozás és nem függ a hatalomtól, attól függően, hogy miként működik a TV. Először is az egész történet, hogy bejövünk rendkívüli ülésre a nyár közepén, nem tudunk semmit sem, teljesen általános szöveg van megfogalmazva az előterjesztésben, nem tudjuk, hogy mit akarunk ebben a témában, pénzügyileg nincs a dolog alátámasztva azt gondolom, ez semmiképpen nem egy helyes út, nem egy jó döntés. Őszintén megvallom, nagy drámát nem várok ám én ettől. Mivel megállapítottuk itt közösen, hogy az ellenzéki véleményeknek eddig sem nagyon volt lehetősége megjelenni a helyi televízióban, legfeljebb ezután sem lesz. Az eddigi támogatástól függő nyomásgyakorlást tulajdonképpen most lecseréljük és az Önkormányzat nyíltan vállalja, hogy neki van egy TV-je és ő mondja meg, hogy mi legyen. Ezt azért nem várom. Nyilvánvaló, hogy a politikának erős beleszólása lesz abba, hogy milyen műsorstruktúra jön létre. Ez nem csak azt jelenti, hogy ők politizálni fognak, mert lehet ezt normálisan is csinálni, de sajnos mindenképpen ellenérdekeltség van itt. Nyilván az Önkormányzat vezetésének nem érdeke, hogy az ő véleményétől eltérő vélemények is megjelenjek ilyen helyen, és ez szerintem baj. Sajnos a hatalom természete ilyen, hogy visszaél ezzel a lehetőséggel, amely nagy valószínűséggel itt is meg fog jelenni. Már most is megjelent, amikor pedig maszek cégek látták el a műsorszórást és az önkormányzat csak támogatott. Pénzügyileg teljesen kiszámíthatatlan a dolog. Fogalmunk sincs, hogy mennyibe fog kerülni, aligha fog kevesebbe. Az lenne a kiszámítható, ha megegyezünk hosszútávra egy fix finanszírozásban, azt tartjuk, és vannak elvárások. Ebből a szempontból nem támasztható alá és rengeteg olyan kérdést vet föl, hogy pl. még az FB-be sem engedték be az ellenzéket, nem is értem, hogy miért, illetve értem persze, de nem tartom jó iránynak. Vörös Viktor képviselő: Én most a Biczi László által elmondottakhoz szeretnék csak hozzászólni, aki azt mondta, hogy eddig sem volt lehetősége az ellenzéknek és, hogy nem várja el. Én igenis elvárom. Az a helyzet, hogy eddig nem tisztán közpénzen működtek ezek a TV-k, sőt semmilyen kötelezettséggel nem járt, tehát a városnak nem kellett volna feltétlenül pénzt pumpálnia ebbe a 2 intézménybe. Nyilván megtette, mert így aztán mindennap fél órában láthattuk, hogy a polgármester vagy az alpolgármester úr mit adott át és milyen nemes célokkal foglalkozott éppen aznap. Ez nyilván továbbra is így lesz, csak mivel most már tisztán közpénzből fog ez a dolog működni, így elkerülhetetlen, hogy ne csak a városvezetés pártjai által delegált képviselők, illetve városvezetők jelenjennek meg a képernyőn, hanem például az ellenzék is. Ez magában egyéként nem lenne garancia, hogy akkor aztán nagyon közszolgálati lesz a dolog, de mindenképpen egy lépés lenne. Az az eljárás, hogy be sem vontak minket ebbe, és most itt sem volt egy ember sem, aki azt mondta volna, hogy igen ott lesznek Önök is! Nem volt. Ez bizony azt sejteti, hogy természetesen ezt a céget megalapítja a város, a városvezetés és majd szerepelhetnek, és láthatjuk Önöket. Majd visszaintegetek a képernyőn keresztül. Dr. Fodor Tamás polgármester: Egy kicsit szeretnék reagálni Vörös Viktor úr élcelődésére. Egyelőre nem nagykoalícióban vezetjük a várost, tehát barátkozzon meg a gondolattal, hogy a döntések a Fidesz-KDNP frakcióban születnek. Majd ha Önök fogják vezetni a várost, akkor megteheti ezt. Azt, hogy engem személy szerint hol lát? Ott, ahol egy polgármesternek meg kell jelennie, akár egy átadási ünnepségen, akár egy fejlesztés befejezésén. 12

13 Jó lenne, ha ettől a fajta provokációtól kicsikét türtőztetné magát, mert minden alkalommal arról van szó az Ön hozzászólásában, hogy milyen sanyarú sorsa van az Ön frakciójának. Majd ha megnyerik a választást, akkor jobb sorsra lesz érdemes, de most ebben a pillanatban ezzel kell megbarátkozni. Nyilvánvalóan a felelősség is mi rajtunk van ebben az esetben is, meg az összes többi esetben is, amit vállalunk. Azt a döntést, amit mi hozunk közös testületi döntéssel, vállalom. Visszatérnék a tárgyhoz, mert elkanyarodtunk és rossz mederben folyt a beszélgetés. Kialakult egy helyzet, amelyet kezelni kellett, és amelyre ez a megoldás született. Nem titkos szobákban, föld alatt végeztük a munkát, hanem itt van, idetártuk a közgyűlés elé. Az előkészítő munkákat mi tettük meg azért, mert a felelősség a döntésben a miénk. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen szavazni, a frakció támogatása kell. Olyan konstrukció születik, amellyel mi magunk egyetértünk. Ha Ön nem tud ezzel egyetérteni, az természetesen az Ön szabad joga, megteheti, de hagyja meg azt a lehetőséget a városvezetésnek, hogy a döntéseit maga hozza meg. Ha úgy gondoljuk, hogy meg kell kérdezni valakit ez ügyben és a tanácsát kell kérni, akkor meg fogjuk tenni, de ne próbálja kiprovokálni, hogy mi Önt megkérdezzük, mi a véleménye erről, vagy arról. Végezetül szeretném megköszönni a két ügyvezető úrnak az elmúlt időszakban a közszolgálati és a kereskedelmi televíziózás kapcsán végzett munkáját. Sopron városa ebből a szempontból kiemelt helyzetben volt, hiszen a média tekintetében mindenképpen színvonalas és eredményes közszolgáltatást végzett, független attól, hogy most mi itt azon vitatkozunk, ki hányszor volt a képernyőn. Ezt félretéve azt gondolom, hogy azok a tudósítások, amelyek a városban születtek, igenis értékesek. Nem véletlenül kell a 15 éves archívumot megtartani, megőrizni, tovább vinni, mert ez a város történetéhez hozzátartozik és érték. Köszönjük ezt a munkát. Ugyanaz a köszönet illeti Önöket, hiszen nem lehet különbséget tenni a Pulzus TV és a Sopron Tv között. Ez egy korszak volt. Nem állítom, hogy ez egy világrengető dolog, de becsületes munkával, tudósítással minden eseményen ott voltak, tudósítottak, film készült, meg lehet nézni. Igenis ez egy komoly teljesítmény az elmúlt időszakban. Ez a korszak ilyen értelemben lezárult. Azt is megköszönöm a két ügyvezetőnek, hogy hajlandók voltak együttműködni ennek az új helyzetnek a megteremtésében. Nem egy egyszerű dolog két cég megszűnésével, egy harmadik cég születése, amely 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságként működik tovább. Sikerült megegyezni és emberi módon meg tudtuk beszélni mindazt, amit meg kellett beszélni. Azt természetesen nem tudhatom mi lesz adott esetben 1-2 év múlva, de remélem és ez feltételként megjelent, hogy ez a televízió nem kerülhet többe, mint a korábbi. A fejlesztéseket meg kell tenni, azt nem lehet megkerülni. Most ez a lépés következik. Ez a dolog egyik fele, a másik pedig, amit már elmondtam, hogy ennek a televíziónak többnek kell lennie, mint volt a korábbi, olyanban, mint pl.: több műsoridő, színesebb műsorok készítése. Ennek kidolgozása, hogy milyen formában fog megjelenni a nyilvánosság előtt ez az új önkormányzati televízió, a következő időszak feladata lesz a városvezetéssel közösen. Gőbl Gábor képviselő: Nem beszéltünk arról, hogy a Pannon Sopron Kft. által üzemeltetett Pulzus TV archívuma apportálódik-e ebbe az új kft.-be. Végezetül szeretnék még itt a sanyarú sorsú frakció gondolathoz kapcsolódni, amit Polgármester úr erre vonatkozóan az imént megállapított. Ha valaki sanyarú sorsú frakció, az a Jobbik frakciója, mert Sopron város önkormányzati cégeiben, egyedül a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem delegálhat felügyelő bizottsági tagot. Lejárt az időkeretem, de Önök adósak ezzel a válasszal. Alapítottunk egy új önkormányzati céget, kifejezetten nem tudjuk elfogadni, hogy nincs megszólítva az ellenzék e tekintetben. 13

14 Mágel Ágost képviselő: Szegény sanyarú sorsú frakciók. Én is úgy gondolom, hogy azért el tudnak működni, és egymás között sem tudnak megállapodni. Most az utóbbi hozzászólásból is ez jön le számomra, hogy belső vihart gerjesztett volna egy felügyelő bizottsági tagság. Tulajdonképpen nem is ezt szerettem volna kiemelni, hanem azt a közszolgálatiságot, amelyben a két televízió és a rádiók közreműködtek. Az elmúlt ciklusokban mindig is közvetítették a közszolgálati televíziók, rádiók az érdeklődő közönségnek az önkormányzat által generált feladatokat, munkákat, a város területén történt fejlesztéseket, az intézmények működésével kapcsolatos ügyeket, mindent, amit a költségvetés tartalmazott, és megcsináltunk a városvezetés irányításával. Úgy gondolom, hogy ezután is igényli a közvélemény, hogy legyen ilyen televízió, rádió. Tessék kinyitni a Helyi Témát, függetlenül attól, hogy ki adja azt ki. Például az volt benne, hogy elkészült a Tűztorony és egy történelmi áttekintést kaptak az olvasók. Szívesen és örömmel fogják kézbe az ingyen kiküldött lapot. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy erre az új TV-re is szükség van, és folytatni kell ezt a tevékenységet. Ki fog rajzolódni a működése. Képviselő úr Ön Sopronért dolgozik. Az első napirendi pontnál bemutatta a példáját annak, hogy kell nemet mondani a város fejlődésére és a polgárok támogatására. Nemmel szavazott, illetve tartózkodott akkor, amikor városi utakat akarunk felújítani, homlokzatokkal akarjuk javítani a városképet és mondjuk csatornahálózatot akarunk fejleszteni, azoknak akik eddig még nem tudtak rákötni. Ön tartózkodott, Ön nemet mondott. Ön nemet mondott a közeli fejlesztési terveinkre, amely Sopron városban jelentős. Nemet mondott az előző közgyűléseken ezekre a fejlesztésekre. Mindig azt mondta, hogy álmodni szép. Nem álom, hanem dolgoznunk kell, és végre kell hajtani a feladatainkat. Vörös Viktor képviselő: Hát először is a nem, az igen és a tartózkodás között van különbség. Nem mondtam nemet, azért tartózkodtam, mert ezt az anyagot is tegnap tudtam először elolvasni, és nem tudtam róla véleményt alkotni. Tisztelt Polgármester Úr! Alapvető demokrácia felfogásbeli különbség van közöttünk. Szerintem nem érdemes erről minden egyes alkalommal beszélni, én megértem, hogy a katedrán ülve erkölcsileg úgy érzi, kioktathat engem, de ne tegye, legyen kedves. Azt gondolom, az én személyem nem számít, én soproni polgárokat képviselek, őket tisztelje bennem, legyen kedves. Ez a tetszettek volna választást nyerni hozzáállás, ez meg egész egyszerűen elfogadhatatlan. Biczi László képviselő: Pontosan ez a probléma Mágel Képviselő Úr. Tehát valóban, a televízió alkalmas, hogy bemutassa a különböző intézmények működését, fejlesztéseket, de ezeknek lehetnek ám más megközelítései is, lehetnek ám árnyoldalai is, és nemegyszer vannak is. Ezek kapcsán merülhetnek ám fel kérdések is, és ha ezeket a kérdéseket nem lehet feltenni egy TV-ben, vagy egy újságban, akkor az nem közszolgálati, vagy közszolgálati jellegű műsorszolgáltató lesz, hanem egy szimpla, silány propaganda TV és propaganda újság. Ez a nagy különbég. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 15 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 14

15 A Közgyűlés 12 igen, 3 nem szavazattal a I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 154/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat szoros mellékletét képező Alapító Okiratban foglalt feltételekkel július 10. alapítási nappal, megalapítja a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot. A társaság törzstőkéje: az alapító okirat szerint Ft, azaz harmincötmillió forint, melyet az alapító pénzbeli hozzájárulással bocsát a társaság rendelkezésére a K5132 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) költségvetési előirányzat sorról. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására, a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság jogi képviselő útján történő cégbejegyzésére, és ezzel összefüggő nyilatkozatok és szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester alapítás: július 10., illetve a soron következő költségvetési rendelet módosításakor A 154/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat melléklete AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Soproni Kommunikációs Központ Kft A társaság idegen nyelvű cégneve:... A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: A társaság székhelye: 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. A társaság székhelye a) egyben a központi ügyintézés helye is. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: A társaság telephelye(i): A társaság fióktelepe(i):... 15

16 2. A társaság alapítója Név:.... Lakcím:... Cégnév (név): Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1. Képviseletre jogosult neve: Dr. Fodor Tamás polgármester Lakcím: 9400 Sopron, Kitaibel Pál u. 32/D. 3. A társaság tevékenységi köre(i) 3.1. Főtevékenység: Film-, video- és televízióprogram terjesztés 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): Fényképészet Hangfelvétel készítése, kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Hírügynökségi tevékenység Film-, video-, televízióműsor-gyártás Világháló-portál szolgáltatás M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 4. A társaság működésének időtartama A társaság időtartama: a) határozatlan. b) határozott... -ig. 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje Ft, azaz Harmincötmillió forint, amely a) Ft, azaz Harmincötmillió forint készpénzből, b)... Ft, azaz... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért. 16

17 5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 6. A tag törzsbetétje Név (Cégnév): Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata A törzsbetét összege: Ft A törzsbetét összetétele: a) Készpénz: Ft. Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába. A fennmaradó összeget:...-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be. b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 7. Üzletrész A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. 8. Az egyszemélyes társaság működése 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 9. A nyereség felosztása 9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. 10. Az alapítói határozat A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 17

18 11. Az ügyvezetés és képviselet A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: Név: Hajnal Sándor Lakcím: 9400 Sopron, Frankenburg út 3. Cégnév (név):... Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):... Székhely:... Képviseletre jogosult neve:... Lakcím:... Az ügyvezetői megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: július 10. A megbízatás lejárta:... A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban látja el A társaságnál cégvezető kinevezésére a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor. 12. Cégvezető Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): Név:... Lakcím:... Kinevezés kezdő időpontja: Cégjegyzés Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Név: Hajnal Sándor Név: Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: a) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. b) Név:...és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. 14. Felügyelőbizottság A társaságnál felügyelőbizottság választására a) sor kerül. b) nem kerül sor A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 18

19 14.3. A felügyelőbizottság tagjai: Név:... Lakcím:... A megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta:... Név:... Lakcím:... A megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta:... Név:... Lakcím:... A megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta: Könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálója: Név:... Lakcím:... Kamarai nyilvántartási száma:... Cégnév: AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 3. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Dr. Serényi Iván Kamarai nyilvántartási száma: Lakcím: 1025 Budapest, Zöldkő utca 4/7. Helyettes könyvvizsgáló neve:... Lakcím:... A megbízatás kezdő időpontja: július 10. A megbízatás lejárta: július A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. 19

20 17. Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a) a Cégközlönyben b) a társaság honlapján tesz eleget A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Sopron, július.. Az alapító aláírása:... Név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, képv. Dr. Fodor Tamás polgármester Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: Dr. Fodor Tamás polgármester: A II. és a III. határozati javaslatról titkos szavazással kell döntenünk. A titkos szavazás lebonyolítására felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság jelenlévő tagjait. A szavazás idejére szünetet rendelek el. Titkos szavazás után: Dr. Fodor Tamás polgármester: Felkérem dr. Farkas Cipriánt, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. Dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertetem a II. határozati javaslat titkos szavazásának eredményét: A szavazásban 15 képviselő vett részt. Az urnában talált 15 szavazólap alapján a Közgyűlés Hajnal Sándor megválasztását 13 igen és 2 nem szavazattal támogatta és meghozta a következő határozatot: 20

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i soron kívüli ülésére Tárgy: BÉKÉS-Ferment Kft alapító okirat módosítás Sorszám: IV/1 Előkészítette: dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Önkormányzat Értesítője

Önkormányzat Értesítője 2015. október 27. I. évfolyam 7. szám HEVES MEGYEI Önkormányzat Értesítője I. Közgyűlési határozatok Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője I. Közgyűlési határozatok 236/2015. (X. 16.) közgyűlési határozat

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye,

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. október 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. október 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. október 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés soron kívüli üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. társasági szerződésének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről.

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről. 40103-18/2014. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 31-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (III. 31.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (III. 31.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (III. 31.) határozata

Részletesebben

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú társaság alapítására Tisztelt Képviselő-testület! A XXI.

Részletesebben

A P P O R T L I S T A

A P P O R T L I S T A 72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat 2 sz. melléklete A P P O R T L I S T A Alulírott Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8500 Pápa, Várkert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2014. május 14-ei rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2014. május 14-ei rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40104-16/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Készült: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Fogadótermében Sopron, Fő tér 1. a

Részletesebben

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Alapszabály Alulírott részvényesek, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Sopron, 2009. február 19. Dr. Fodor Tamás polgármester. A közgyűlés időpontja: 2009. február 26.

Tisztelt Közgyűlés! Sopron, 2009. február 19. Dr. Fodor Tamás polgármester. A közgyűlés időpontja: 2009. február 26. A közgyűlés időpontja: 2009. február 26. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 58374-2/2009. Oldalszám a közgyűlési anyagban: 71. old. Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. alapításáról (Zárt ülés

Részletesebben

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések

Részletesebben

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA tervezet Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

JAVASLAT. Heves Megye Integrált Területi Programja végrehajtásával kapcsolatban létrehozandó gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT. Heves Megye Integrált Területi Programja végrehajtásával kapcsolatban létrehozandó gazdasági társaság alapítására 89-2/2015/222 Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Heves Megye Integrált Területi Programja végrehajtásával kapcsolatban létrehozandó gazdasági társaság alapítására Tisztelt Közgyűlés! A 2014-2020-as

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről

Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 10/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Döntés 500 kw-os

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 08. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről.

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről. 40284-5/2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március 26-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. április 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Strandfürdő Kft. saját tőke pozíciójának rendezése Melléklet:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 27-én megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára és az alapító okirat módosítására

Javaslat a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára és az alapító okirat módosítására 32-4/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés Helyben Javaslat a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára és az alapító okirat módosítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 47-5/2016. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges. Ügyiratszám: 58.566 36 / 2013. Ügyintéző: Schmidt Erika JEGYZŐKÖNYV amely készült a Gazdasági Bizottság 2013. december 19 én 9:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Telekalakítás, telekhatár rendezés az apci 079/1 és 083/2 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban. 3. Segélykérelmek 4.

JEGYZŐKÖNYV. 2. Telekalakítás, telekhatár rendezés az apci 079/1 és 083/2 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban. 3. Segélykérelmek 4. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016.03.23-án 14,00 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Előterjesztés a

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására 32-2/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Közgyűlés 237/2015. (X.16.) számú határozatával

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 10. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 10. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 10. számú melléklete A gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó szervezetekben való részesedés szerzésének szabályai a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. június 12-én, a Polgármesteri Hivatal Kistermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési Bizottság /VFB/ február 21-ei üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési Bizottság /VFB/ február 21-ei üléséről Ügyiratszám: VI/58592-05/2013. JEGYZŐKÖNYV a Városfejlesztési Bizottság /VFB/ 2013. február 21-ei üléséről Az ülés helye: Sopron, Fő tér 1. Az ülés ideje: 2013. február 21. 15.00 óra Jelen lévő bizottsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés szeptember 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés szeptember 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Területfejlesztési Kft. alapítás alapító okirat tervezet Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28- án 08:00 órakor kezdődött rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28- án 08:00 órakor kezdődött rendkívüli ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 15/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 28- án 08:00

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Távhő Kft.

Részletesebben

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon News Flash Október, 2016 Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján, a korlátolt

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben