J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 9-ei I. rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. július 9-ei I. rendkívüli üléséről."

Átírás

1 /2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 9-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester: A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 jelenlévő képviselővel határozatképes. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 15 képviselő van jelen, a döntéshez a rendkívüli ülésre tekintettel minősített többség szükséges. Napirend elfogadása: 151/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat: A Közgyűlés 15 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: 1. Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatok, és a lakossági út- és közműépítési pályázatok támogatásáról 2. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 18/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás) 3. Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés tartható!) 4. Előterjesztés településképi bejelentéses eljárásban hozott tiltó határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!) Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal

2 1. napirendi pont: Előterjesztés a városképi jelentőségű épületek felújítására kiírt pályázatok, és a lakossági út- és közműépítési pályázatok támogatásáról Dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta mindkét határozat javaslatot. Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta mindkét határozat javaslatot. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk az I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 15 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 152/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat: A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatására benyújtott pályázatok fedezetének biztosítására E Ft-ot kell átcsoportosítani a költségvetés Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye K513 2 rovatszámról az Általános támogatások között szereplő Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása ( K890 2) rovatszámra. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza dr. Fodor Tamás polgármestert, hogy a évi költségvetés következő módosításakor a fentiek átvezetéséről gondoskodjon. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal, illetve a soron következő költségvetési rendelet módosításakor Dr. Fodor Tamás polgármester: Kérem, szavazzunk a II. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 15 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 153/2015. (VII. 9.) Kgy. határozat: A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a II. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a lakossági út- és közműépítések támogatása fedezetének biztosítására a Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye K513 2 rovatszámról, E Ft-ot átcsoportosít a Lakossági út- és közműépítés K600 2 rovatszámra. 2

3 A Közgyűlés felhatalmazza dr. Fodor Tamás polgármestert, hogy a évi költségvetés következő módosításakor a fentiek átvezetéséről gondoskodjon. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal, illetve a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 18/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás) Dr. Fodor Tamás polgármester: Előterjesztői módosítás készült az anyaghoz, amely kiosztásra került. Dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk az előterjesztői módosítás szerinti rendelettervezetről. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 15 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 15 igen egyhangú szavazattal a rendelettervezetet elfogadta és megalkotta a következő rendeletet: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 18/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 18/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az ÖPB elnöke az aljegyző, tagjai a szervezeti egységek vezetői. 2. A R. 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A jegyző az ösztöndíjra nyílt pályázatot ír ki és a pályázat meghirdetéséről gondoskodik. 3. A R. egy új 13/A. -sal egészül ki: 13/A. A jegyző az ösztöndíjas szerződését egy alkalommal legfeljebb hat hónap időtartammal meghosszabbíthatja. 4. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Sárvári Szabolcs jegyző 3

4 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról (Zárt ülés tartható!) Dr. Fodor Tamás polgármester: Az érintettek nem kérték zárt ülés tartását. Előterjesztőként javaslom, hogy nyilvános ülésen tárgyalja a Közgyűlés az előterjesztést. Az előterjesztés lényege az előterjesztés felvezető szövegében és a határozati javaslatokban megtalálható, de az ügy fontosságára való tekintettel mindenképpen szeretném összefoglalni, hogy valójában miről is van szó. A Sopron közszolgálatában működő televíziók alapítása óta sok idő telt el, azóta a világ elég sokat változott. A változások éppen ezen a területen elég jelentősek és markánsak. Egyrészt egészen mások a szokások, a módszerek ma a médiában, mint adott esetben 8-10 évvel ezelőtt, de komoly változások voltak a technikai, a műszaki színvonal tekintetében is. Eljött az az időszak, amikor a két televíziónak mindenképpen szüksége lenne a továbbfejlődésre, a továbbfejlesztésre, a mai kor követelményeinek megfelelő eszközök beszerzésére, technikailag új termékek létrehozására. Tehát jelentős fejlesztést kellene végrehajtani. Tudjuk, hogy az elmúlt időszakban az Önkormányzat a televízió működéséhez milyen mértékű támogatásokat biztosított, amelyekkel tudtak működni. Most a továbbélésükhöz, a továbbműködésükhöz új műszaki befektetésekre lenne szükség, de miután nem önkormányzati tulajdonban lévő cégekről, hanem magántársaságokról van szó, az önkormányzat nem fektethet be eszközök formájában ezekbe a társaságokba. Ehelyett kialakult egy új lehetőség, hogy az Önkormányzat maga hoz létre egy kft.-t, amely közszolgálati műsorszolgáltatást nyújt. Amit az elmúlt időszakban két televízióval oldott meg, azt egy televízió formájában, összpontosítva, koncentráltan végzi el a leendő új társaság. Ehhez millió forintos beruházás szükséges. A Hajnal & Hajnal kábeltelevízió mintegy 15 éves archívummal rendelkezik, amely átfogó képet ad Sopron elmúlt időszakáról. Ezt a film archívumot szintén meg kell őrizni, és olyan állapotba kell hozni, hogy az hosszú távon használható legyen közcélokra. Az előterjesztés egyik határozati javaslata ennek az önkormányzati tulajdonba vételéről szól. Az előterjesztés személyi kérdéseket is tartalmaz, köztük, hogy ki vezesse az új kft.-t. Hajnal Sándor személyére gondoltunk, aki az elmúlt időszakban fel tudta mutatni, hogy ismeri a szakmát, meg tudja oldani ezt a feladatot, és tovább tudja vinni a soproni televíziózás szellemiségét. Az önkormányzat részéről a tájékoztatás egy fontos dolog, és ez a fajta központosítás nyilván felveti annak a lehetőségét, hogy ez tovább is vihető egyéb területekre. Dr. Sárvári Szabolcs jegyző: Ismertetem a III. határozati javaslathoz a felügyelő bizottságba megválasztandók névsorát: dr. Kovács András, Rázó László és Héjj Boglárka. Az előterjesztés szerint a IV. határozati javaslatról titkos szavazással kell dönteni, azonban ez helyesen nyílt szavazással fog történni. Dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság mind a hat határozati javaslatot támogatta, bár különböző mértékben. 4

5 Dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság mind a hat határozati javaslatot 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta. Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság az I. határozati javaslatot 6 igen, és 2 nem szavazattal, a II., III., IV., V. és VI. határozati javaslatot 7 igen és 2 nem szavazattal támogatta. Gőbl Gábor képviselő: Visszatekintve az elmúlt fél évtizedre amióta ellenzéki képviselőként jelen vagyok itt Önökkel a Közgyűlésben részünkről, és a baloldali képviselők részéről is állandó visszatérő kérdés volt, hogy miért költ a város ennyit propagandára, televízió támogatásra, finanszírozásra. A Jobbik mindig azt mondta, hogy egyetlen egy televíziós társaságot kellene preferálni, vagy pedig alapítani, adott esetben kisebbségi önkormányzati és többségi magántulajdonnal. Nem tartottuk helyesnek, hogy két céget támogatott az Önkormányzat. Rengeteg adófizetői forintba került városunknak ez az állapot. Önök nyilván tudják, hogy az ellenzék részéről ezek a kritikák mindig megfogalmazásra kerültek. Mi történt az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy Önök egy ilyen nagy horderejű kérdésben még egy látszólagos konszenzus megteremtésére sem tettek kísérletet azáltal, hogy az ellenzéket bevonják szimplán csak a tájékoztatásba? Meglehetősen furcsállom ezt az előzmények ismeretében. Mi az oka, hogy erről nekünk itt és most döntenünk kell? Az előterjesztés bevezetőjében felsorolt okokat bármikor le lehet írni, és azt gondolom, Önök egyetlen egy levelet, kérést sem kaptak a polgároktól annak érdekében, hogy Sopron alapítson egy 100%-os tulajdonú médiatársaságot, adóforintok millióinak elköltésére. Arról nem is beszélve, hogy a város évi költségvetését ugyan akárhányszor lehet módosítani, de az biztos, hogy az eredeti tervekben, az Önök forgatókönyvében ez a lépés nem szerepelt, hiszen a 2015-ös költségvetésben ezzel nem számoltak. Miért történik mindez? Miért ilyen gyors ez az előkészítés? Mi a konkrét ok? Szerintem ezt az előterjesztés nem tartalmazza. Dr. Fodor Tamás polgármester: Ahogy a bevezetőben elmondtam, egy helyzet alakult ki. Fejlesztésre szorulnak azok az eszközök, amelyekkel ma rendelkezik ez a két televízió. Az ügyvezetők ez ügyben megkeresték a városvezetést, hogy milyen formában tudnánk támogatni továbbra is a cégüket. Erre azt a választ adtuk, hogy magántársaság eszköz beruházásban az önkormányzat nyilvánvalóan nem vehet részt, csak az üzemeltetésre fordíthat támogatást. Ennek a helyzetnek a megoldása kényszerítette ki ezt a mostani állapotot, és ennek az eredményeképpen született ez az előterjesztés. Gőbl Gábor képviselő: Az elmúlt hónapokban, vagy másfél évvel ezelőtt is lehetett tudni, hogy ilyen a technika. Egy közszolgálati televíziós társaságot, egy médiacéget alapít az önkormányzat. Az a kérdésem, hogy az ellenzéket ebben a televízióban meg fogják-e szólaltatni? Konkrétan igennel, vagy nemmel szíveskedjenek válaszolni. Kuslics Balázs stratégiai kommunikációs tanácsadó: A Polgármester úr által elmondottak, amelyek a technikai okokra és a helyzetre vonatkoznak, teljesen helytállóak. Én még egy apróságot szeretnék megvilágítani, csak azért, hogy az Ön előző kérdésére még konkrétabb válasz szülessen. Ügyvezető urak, ezt nyilvánvalóan meg is tudják erősíteni. A technikai helyzeten túl előállt egy személyi probléma is azzal, hogy fontos munkatársak távoztak külön-külön mindegyik televíziótól. Főszerkesztő szülésre ment, 5

6 adásrendező munkahelyet váltott, vagyis elkezdett csökkenni a személyi állomány. Mindez közösen idézte elő ezt a helyzetet. Tehát az is indokolja ezt a mostani gyors előterjesztést, hogy még eltelik két-három hónap és konkrétan egyik televízió sem fog tudni ezzel a személyi állománnyal működni, amellyel jelenleg rendelkezik. Vörös Viktor képviselő: Az előterjesztés első mondata úgy kezdődik, hogy a soproniak tájékoztatása kiemelt önkormányzati feladat. Ezzel természetesen én is egyetértek, más kérdés, hogy miről kell tájékoztatni a soproniakat. Azt szeretném megtudni, hogy közszolgálati csatornát terveznek-e, vagy immár tisztán közpénzből kívánják finanszírozni a fideszes városvezetés által fontosnak ítélt események propagálását? Én is nagyon kíváncsi lennék arra, hogy immár a város tulajdonában lévő cég tenné-e ugyanazt, amit eddig egy magánkézben lévő cég. Amit természetesen nem akartunk kritizálni. Azt, hogy őket támogattuk, eddig is kritizáltuk. Azt gondoltuk, hogy arra, amit ők csinálnak, nem kellene közpénzt költeni. Most viszont létrehoznánk külön egy céget, amelynél nem is dönthetünk, hogy pl.: ebben az évben nem olyan volt a műsorszolgálat, mint ahogy szerettük volna, most nem adunk rá pénzt stb. Nem fogunk tudni ebből visszalépni. Mi a garancia a közszolgálatiság elvárásainak való megfelelésre, ha egy az egyben át is akarjuk venni ezt az emberi állományt? Ki fogja őket megtanítani arra, hogy mit jelent közszolgálati tv-t készíteni? Én nem vagyok hozzáértő, de laikusként tekintve ez egyáltalán nem felelt meg annak, de eddig nem is létezett itt elvárás, kereskedelmi csatorna volt. Semmi szakmai elképzelést nem hallottunk eddig, azon kívül, hogy összevont bizottsági ülésen elhangzott, majd lesz műsorterv, amely majd olyan lesz, amilyennek lennie kell. Azt gondolom, hogy ez édes kevés ahhoz, hogy döntsünk egy új cég, egy városi cég létrehozásáról, amibe egyáltalán semmilyen beleszólásunk nem lesz a továbbiakban, legalábbis nekünk, ellenzéki képviselőknek. Még arról sem tudtunk két nappal ezelőtt, hogy egyáltalán terveznek ilyesmit. Ez egyébként felháborító. Ha csak technikai a változás, akkor mi a garancia bármilyen más szakmai változásra, mert azt gondolom, hogy az szükséges lenne. Nem derült ki számomra a bizottsági ülésen, hogy kié lesz ez az archív anyag? Ha a városé, akkor azt milyen módon használhatja? Egyáltalán a városnak van-e joga ilyen anyag tárolására? Ha ez digitális formában van, hol van a szerver, ki üzemelteti, stb.? Kuslics Balázs stratégiai kommunikációs tanácsadó: Bizottsági ülésen is volt közöttünk párbeszéd, hogy mi a közszolgálatiság és mi a kereskedelmi tv. Azt gondolom, hogy nyilván én egy picit jobban látom ezt a területet, csak azért, mert ebben dolgoztam. Nincs olyan éles váltás egy helyi televízió esetében, mint amit Önök látnak egy országos csatornánál. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint a Magyar Televízió kontra RTL Klub, vagy TV2. A helyi televíziózás nem így működik. Ha így működne, akkor a két helyi televízióba lett volna pl. helyi valóság show, beköltözve valami tűzoltólaktanyába, vagy valami más, mert esetleg lett volna rá igény kereskedelmi szempontból, de sosem a kereskedelmi szempont dominált, függetlenül attól, hogy a besorolásuk kereskedelmi volt. Amilyen műsort ők előállítottak, az kőkemény közszolgálat volt. Csináltak gazdasági magazint, sportmagazint a hétvégi soproni sporteseményekről, beszéltek városüzemeltetési kérdésekről, aktuális dolgokról, tehát a helyi tévék, egyike sem kereskedelmi szemlélettel ment. Nem tudnak nekem egy olyan műsort sem mondani, amelyik kereskedelmi irányba vitte volna el a két helyi televíziót. Eddig sem erről volt szó. Ami a különbséget jelenti, vagy jelentheti, az a reklámidő hossza. Erről is beszéltünk. A helyi televíziók esetében nem számolhatunk számottevő reklámbevétellel, mert a helyi reklámpiac halott, nem haldoklik, halott. Másik kérdés, hogy minél több helyi műsort gyártunk, annál 6

7 több lehetőség nyílik számunkra pályázatok megszerzésére, egyszerűen azért, mert mindenki támogatja a közszolgálatiságot, a közszolgálati műsorokat. Nekünk célunk lesz, hogy az eddigieken felül még több helyi, ha úgy tetszik az Ön megfogalmazásában közszolgálati műsort állítsunk elő, egyszerűen azért, mert a piacról reklámbevételt nem tudunk szerezni, viszont ezekre le tudunk hívni pályázati forrásokat. Ez nekünk egy nagyon fontos kérdés lenne. Oka fogyott, az a kérdés, hogy ki fogja megtanítani azokat az újságíró kollégákat a közszolgálati műsor készítésére, akik eddig kereskedelmisek voltak. Jelzem, eddig is közszolgálati műsort készítettek. Az archív anyag kérdése: az archívum akkor ér valamit, ha visszakereshető az anyag. A kazettát, a szalagot nem tudom lejátszani, ha nincs egy archiváló rendszer. Mi azt gondoljuk, hogy az Önkormányzat a vevő, egyszerűen azért, mert a saját 100%-os tulajdonában lévő cégének bármilyen jogi konstrukcióba oda tudja adni, mert nála lesznek azok a technikai eszközök, melyekkel visszakereshetők az anyagok. Magyarul nem ér semmit, ha nálunk van, itt bent a hivatalban, de nagyon sokat ér, ha a mi tulajdonunkban van. Dr. Fodor Tamás polgármester: Gőbl képviselő úr kérdésére az a válaszom, hogy a televízió közszolgálati célokat szolgál. Ez azt jelenti, hogy nem pártpolitikai célokat, de most nem akarok elvi vitát folytatni erről. A televíziónak az lesz a feladata, hogy a soproniakat tájékoztassa, nem direkt politikai céllal, hanem közérdekű információval. Különben eddig is ezt csinálta. Azt gondolom, ebben nem lesz változás. Ami ebben megjelenik, az ugyanaz a közérdek, mint ami a Soproni Témában, vagy bármilyen más orgánumban megjelenik. Biczi László képviselő: Örülök az ügyvezető urak jelenlétének. A bizottsági ülésen tisztáztunk pár kérdést, de lehet, hogy egy-kettőre ők is tudnak válaszolni. Engem az érdekelne, hogy mennyibe került a Pannon-Sopron Kft.-nek a televíziós divíziós rész, tehát a Pulzus Tv Sopron üzemeltetése éves szinten? Itt sok szó esett a technika elavulásáról. Mennyibe kerülne a Pannon Sopron Kft. számára figyelembe véve a jelenlegi eszközállományát ennek a technikának a lecserélése, vagy a kornak megfelelő technikával való helyettesítése? Nyilván erre van becslés, hiszen többek között ezért került ide állítólag ez az anyag. Mekkora önkormányzati támogatás lett volna elégséges ahhoz, hogy a jelenlegi struktúrában működjön tovább a Pulzus Tv a Pannon-Sopron Kft. égisze alatt? Számomra nem világos teljesen, hogy miért is vágtunk bele ebbe a dologba, mert pénzügyileg nem nagyon látom ennek a kimenetelét. A felsoroltakon kívül van-e esetleg valami más ok, amivel ki akarnák egészíteni ezt a történetet? Ez egy elég nagy ugrás a sötétbe és azért viszonylag hirtelen. Értem én, hogy elavult a technika, de azért biztos nem egyik hétről a másikra. Szerintem azt is lehetett tudni, hogy a kolléganő el fog menni szülni. De lehet-e azt látni, hogy ki lesz a felelős egy városi televízió műsorstruktúrájáért? Nyilvánvalóan a helyi ellenzéki politikus is beszél belőlem, de azért a közéletnek a politikai közélet is része, és szerintem ez nem értelmezési kérdés Polgármester Úr, ha szabad ezt a megjegyzést tennem. Tehát a politikai közélet mindenféleképpen része egy közszolgálatnak. Lehet azon vitatkozni, hogy mennyiben, meg hogyan, de választott képviselők vannak, ezért azt gondolom, mindenképpen része kell, hogy legyen. Nagy kérdés, hogy lehet-e számítani a politikai közélet eddiginél hangsúlyosabb megjelenésére esetleg egy városi televíziónál. Azért nem élem meg annyira drámaként, mert most nem nagyon volt ilyen. Az elmúlt kilenc évben én például biztos, hogy nem voltam ott abban a tévében. Hajnal Sándornál, aki az ügyvezető lesz, az elmúlt években az ellenzék egyáltalán nem jelent meg, mert ő azt mondta, pártpolitikát nem enged be. Nyilván nekem lehet erről véleményem, de ő 7

8 ezt a műsorstruktúrát választotta. Ez a magáncége volt, olyan műsorstruktúrát választott, amilyet akart. Tehát ki lesz ennek a felelőse? Lehet-e erről egyáltalán valamit látni? Azért így alapítani egy tévét, szerintem egy picit felületes. Esetleg lesz-e erre garancia, ha lesz megjelenés? Miből gondoljuk, hogy olcsóbb lesz az eddigiekhez képest? Tehát ezt sem látom teljesen, mert ha csak az egyiket finanszíroznánk, akkor szerintem jobban jönnénk ki. Miért nem delegálhat az ellenzék a felügyelő bizottságba sem tagokat? Egy kommunikációs cég borzasztó kényes terület. Én szerintem ez a minimum lenne. Ha az MSZP kap lehetőséget az FB-be delegálásra, akkor ingyenesen is vállalja az FB tagságot, amit megszavaztunk a bizottságon. Ezzel spórolunk az önkormányzatnak ezer forintot éves szinten. Kuslics Balázs stratégiai kommunikációs tanácsadó: Váltsunk néhány szót a műsorstruktúráról: többször visszatérő kérdés, hogy a politikai pártok milyen arányban, hogyan fognak megjelenni a televízióban. Én azt gondolom, hogy csinálunk egy helyi közéleti televíziót, aminek része egyébként a politika és valamilyen szinten a pártpolitika. Ebben vita nincsen közöttünk. Én azt mondom, állítom, és kérem, fogadja el tőlem nekem ez szakmám, hogy ez nem a 90-es évek, tehát nem a Szomszédok teleregény kora, meg az egy televízió meg egy helyi televízió kora. A web2-vel minden megváltozott. A közösségi média megváltoztatott mindent. Egyszerűen azért, mert a hírfogyasztónak nem csak lehetősége van, hogy válogasson, hanem válogat és össze is állít magának struktúrákat. Tehát most már száz, de lehet, hogy kétszáz magyar nyelvű televízióadó van, melyek közül egy átlag tévénéző választ. Internetes újságok, nyomtatott újságok tömkelege van. Kinyílt a piac, elkezdtek valamilyen irányra ráállni és azt konzekvensen követni. Szakportálok jöttek létre. Szakportálja lett a politikának, a sportnak és az élet összes területének. Kérem, fogadja el tőlem, hogy a politikát követő törzsközösség, tehát aki napi szinten érdeklődik a politikai pártok tevékenysége iránt, megtalálja ma magának azt a csatornát, azokat a csatornákat, ahol ezeket az információkat megkapja. De azt is higgye el nekem, hogy a választók nagy része napi szinten ilyen dózisban nem érdeklődik bizonyos pártpolitikai kérdések iránt, de megvan a lehetőségük. Ön azt állította, hogy az ellenzék nem volt jelen a Hajnal úr televíziójában, nem tisztem ezt mondani, de a Fidesz, mint párt szintén nem volt jelen a Hajnal úr televíziójában. Az, hogy a városvezetés és az önkormányzat jelen van a helyi televíziókban, az meg a választás eredményének sajátossága. Amikor a város vezetője koszorúz valahol, akkor az Önkormányzat képviseletében koszorúz, ami mögé oda értendő a városvezető frakció és az összes ellenzéki képviselő is, mert a városvezetés testesíti meg ez esetben az Önkormányzatot. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést ne keverjük össze azzal, hogy a pártok milyen mértékben vesznek részt a televíziók műsorában. De amit Ön is mondott, az nyilvánvaló, hogy a politikai pártoknak csak a jogszabályban meghatározott feltételek mellett, és arányokban lehet szerepük a televíziókban, mint ahogy egyébként a rádiókban is, és minden más sajtóorgánumban. Boronkay Gusztáv, a Pannon-Sopron Kft. ügyvezetője: A Pannon-Sopron Kft.-ben mi közszolgálati jellegű műsort készítettünk. Ez a műsor struktúrájában ugyanazt jelenti, mint a közszolgálati műsor, de a jog szerint csak a Magyar Televízió, a Duna Televízió, a Kossuth Rádió készíthet ilyent. A műsor struktúráját tekintve mindegy. Az Önkormányzattól arra kapott pénz, hogy a Pannon Sopron Kft. elkészítse ezeket a műsorokat, egy ideje már pontosan annyi volt, mint amennyiből a műsor kijött. Én, mint egy olyan gazdasági társaság vezetője, aki elsősorban befektető vagyok, szeretnék a működésen túl azért valamiféle haszonnal is dolgozni, de ezt ebből a költségvetésből már sehogyan sem 8

9 tudtam biztosítani. Ez a városnak így nagyon jó volt, mert nagyon kevés pénzből elérte a célját, nekem, mint befektetőnek meg már nem volt jó, mert nem volt belőle hasznom. Éppen ezért gondoltam, hogy az a megoldás, a város vegye kezébe a saját sorsát, és gondolkodjon saját körben. Nekem, mint gazdasági társaságnak jobb ezt nem csinálni, mintsem nulla haszonért csinálni. Nagyon-nagyon szoros volt a költségvetés, pont annyira volt elegendő, mint amennyire a műsor elkészítéséhez szükség volt, és még gazdasági társaság voltunk, nem nonprofit kft. A technikai eszközöket időnként meg kell újítani, mert egyszerűen elkopnak. A költségvetés, amit a műsor készítésére kaptunk, nem csak haszonrést nem tartalmazott, hanem egyszerűen nem fedezte azt sem, hogy ebből egy új berendezést vásároljunk meg. Ezt a problémát kezdtük el feszegetni a városvezetés felé, hogy ez ügyben valamit tenni kell, mert baj lehet és akkor az lesz, hogy nem csináltunk semmit. Rétfalvi Csaba Jenő, a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Azt szeretném megkérdezni tulajdonképpen Biczi úr felvetéséhez kapcsolódva, hogy ha az Önkormányzat a tulajdonosa ennek a televíziónak, akkor lesz-e esetleg az önkormányzatnál valaki, aki meghatározza a műsorok szerkezetét? Gondolom lesznek szórakoztató műsorok, közérdekű műsorok. Lesznek-e ezután olyan műsorok, amelyek a nemzetiségekkel, a nemzetiségi helyzettel, programokkal, és egyéb dolgokkal foglalkoznak? Tulajdonképpen ki irányítja, foglalja össze, határozza meg ezt? Lesz-e ilyen ember, vagy ez tulajdonképpen az ügyvezetőre lesz bízva, hogy milyen mértékben kapnak hangsúlyt a városban élő nemzetiségek ebben a tévében? Dr. Fodor Tamás polgármester: A kérdésre a választ egy kicsit messzebbről kezdem. Talán nem lett annyira kihangsúlyozva, hogy mi a cél. Nem csak az a cél, hogy létre kell hozni egy új televíziót, amelynek fel kell építeni az eszközállományát, meg kell határozni a műsorszerkezetét és egyebeket. Az is cél, hogy jobb, több, szélesebb körű tájékoztatást adjon, és színesebb magazin műsorokkal jobban kiszolgálja a várost. Hogy nemzetiségi műsor lesz-e? Azt gondolom, mindenképpen lesz azoknak a nemzetiségeknek, akiknek képviselete van a városban, ha erre igény van. Ezt az igényt be kell csatornázni ebbe a műsorszerkezetbe. Az itt jelenlévő ügyvezetőket nem akarom megsérteni, nem azt akarom mondani, hogy ők rosszul dolgoztak, nehogy félreértsen valaki, de ha valamit ilyen generálisan megváltoztatunk, akkor abba új dolgokat kell megjeleníteni, tehát energiák befektetésével többet, szélesebb spektrumot, jobbat kell csinálni, miközben többe nem kerülhet, mint az előző. Sokat beszélgettünk itt az ellenzékkel a médiatámogatásokról. Én most ettől a helyzettől azt remélem, és szerintem ez így is lesz, hogy ez a jobb színvonalú, szélesebb kitekintésű, nagyobb időtartamot igénybevevő szolgáltatás kevesebbe fog kerülni, mint az előző rendszer. Kuslics Balázs stratégiai kommunikációs tanácsadó: Minden mondattal egyetértek, egy apróságot szeretnék csak kiegészítésként elmondani, mielőtt bárki is félreérti. Amit Boronkay úr elmondott, hogy mennyi pénzből tudta a műsort elkészíteni, az nyilván igaz. Ne felejtsük el, hogy ő napi fél óra műsort szolgáltatott a soproniaknak. Ha nekünk elvárásunk, márpedig elvárásunk, hogy a napi híradón, és a hírháttér műsoron kívül legyenek tematikus magazinjaink, akkor nyilvánvalóan abból az összegből, amit a Boronkay úr az önkormányzattól kapott, az nem megvalósítható. Tehát mielőtt a kérdés felvetődne, hogy ha eddig rendben volt 36 millió forint egy évre, most miért kerülne 50 millió forintba? Nyilvánvalóan azért, amit Polgármester úr elmondott, ami nekünk egy fontos szándékunk. Igenis kell nemzetiségekkel foglalkozó műsor, kell gazdasági műsor, 9

10 szeretnénk, ha lenne pl. egy tematikus sportműsor, környezetvédelemmel, egyszerű egészségügyi kérdésekkel, prevencióval kapcsolatos műsor és még sorolhatnám. Azt mondom, hogy foglalkozzunk ilyen kérdésekkel, mert ez nekünk, mint ahogy az előterjesztés első sora is tartalmazza, egy fontos feladatunk. Ezzel az is jár, hogy többe fog kerülni a műsor, mint 36 millió forint. És azt gondoljuk, amit Polgármester úr is elmondott, ha bővítjük a műsorkínálatot, akkor sem szabad átlépnünk azt a határt, amit mi külön-külön a két televíziónak az egyébként más jellegű műsor gyártására biztosítottunk. Gőbl Gábor képviselő: Véleményem szerint a cél helyes. Végső soron a Boronkay ügyvezető úr által elmondottakból kiderült, hogy ezt a helyzetet nem az Önök stratégiája generálta, hanem az a kényszerhelyzet, hogy Boronkay úr egy ideje nem tudjuk pontosan mennyi ideje nem tudta profitábilis módon üzemeltetni ezt a médiavállalkozást. Arról nincs információm, hogy Hajnal úr médiavállalkozása profitábilis-e, erről ő nem nyilatkozott. Tehát mindezt egy kényszerhelyzet hozta, amit Önök gyorsan lereagáltak. Arra a döntésre jutottak itt hetek, vagy esetleg 1-1,5 hónap alatt, hogy nem adunk pénzt fejlesztésre, hanem gyakorlatilag ezt a területet központosítjuk és felépítjük Sopron város új média vállalkozását, és csinálunk egy elektronikus Soproni Témát. A Soproni Téma igen jó példa az én kérdésemre vonatkozóan, amely bár város közéleti kérdésekkel foglalkozik, Önök is tudják, hogy ellenzékhez köthető személyek, vagy képviselők abban az újságban nem szerepeltek. Teljesen jogos a kérdésem, amikor a két soproni médiába, melyek egyikében az Önkormányzat kisebbségi tulajdonos, soproni ellenzéki képviselő nem tudott bekerülni, leszámítva a választási kampány 6 hetét. Utána évek telnek el, hogy az ellenzéki képviselők gondolatait a közösség többsége láthassa. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének kérdése teljesen jogos, mint ahogy jogos lenne a Német, a Horvát Nemzetiségi Önkormányat elnökének hasonló kérdése is. Nagyon helyes, hogy Önök így gondolják, de szeretném elmondani, ahogy a kisebbség, kisebbségben, az ellenzék is kisebbségben van. Ugyanakkor ezerszámra vannak híveink a városban, tehát minket is mind a baloldali közösség tagjait megszemélyesítő embereket, mind a nemzeti táborhoz tartozókat illessen meg az a jogosítványrendszer, hogy ennek a televíziónak a képernyőjére odakerüljünk. Önök erre természetesen semmilyen garanciát és ígérvényt nem adnak. Mutatja, ahogyan például a felügyelő bizottsági neveket megtudtuk. Egyfelől a nevek nem mondanak semmit, másfelől meg természetesen mindegyik illetőt tudom, hogy hova szavaz. Ezt Önök is tudják természetesen, de hát ezzel nincsen nagy probléma, csak szeretném megkérdezni, hogy a Pro Kultúra Kft.-ben, amely Sopronban szintén közösségi érdeket szolgál, ott van a felügyelő bizottságban ellenzéki képviselő? Van. Más önkormányzati cég felügyelő bizottságban van ellenzéki képviselő? Van. Hogy van az, hogy Önök megalapítanak önkormányzati adófizetői forintokból egy olyan vállalkozást, amely messze nem lesz egyébként a városnak sem profitábilis. Összességében sajnos nem osztom azt a városvezetői várakozást, hogy ezt meg tudjuk tartani azon a szinten, ahogyan eddig. Ha a műsoridő növelésre kerül, márpedig közérdek lenne, hogy növekedjen, akkor ez a központosított városi médiavállalkozás nem tud annyi pénzből üzemelni, mint amennyit a két eddigi partner Önöktől kapott. Drukkolok Önöknek, hogy ne kelljen majd a jövőben a közgyűlésen többletforrás biztosításáról szavazni. Ugyanakkor kérem és követelem, hogy megfelelő módon legyen kezelve az, ami nincs a helyén a Soproni Témában, és eddig sem volt a helyén sem a Pulzus TV-ben, sem pedig a Sopron TV-ben. Vörös Viktor képviselő: Én igyekszem konstruktív lenni és pozitív mondatokkal kezdeni legalább a felszólalásomat. Az természetesen egy jó cél, hogy legyen a városnak egy technikailag jól felszerelt TV-je és kielégítse azokat az igényeket, amit a soproni lakosok megfogalmaznak. Az, hogy nem két 10

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének -én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről 1. oldal / 74 A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. január 22-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. január 22-ei rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. január 22-ei rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2013. február 18-án, hétfőn, 10 óra 05 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-10/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 106.

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep Ülés ideje: 2011. május 30. 16:18 Ülés helye: Városháza tanácskozóterme Testületi névsor: J E G

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: NEB/32-2/2014. NEB-12/2014. sz. ülés (NEB-12/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: NEB/32-2/2014. NEB-12/2014. sz. ülés (NEB-12/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NEB/32-2/2014. NEB-12/2014. sz. ülés (NEB-12/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 2014. november 26-án, szerdán, 11 óra 03 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 19-én 9:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 19-én 9:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A közgyűlés rendkívüli üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 19-én 9:00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

Konzultáció 10:09-11:05

Konzultáció 10:09-11:05 Konzultáció 10:09-11:05 Ladvánszky György, levezető elnök: - Jó, hát elkezdjük. Tisztelettel köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket! Ez a szabadság utáni első ülés, úgyhogy számos anyag van. Először

Részletesebben

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, 2013. április 20.

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, 2013. április 20. JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, 2013. április 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 24-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben