Házirend. 1. A házirend célja és feladata. 2. Preambulum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend. 1. A házirend célja és feladata. 2. Preambulum"

Átírás

1 Házirend a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 2. Preambulum Intézményünk Zala megye egyik meghatározó szakképző intézménye. Az intézményben folyó oktató-nevelő munka eredményes folytatása szükségessé teszi az iskolai élet rendjének átfogó szabályozását. Az erről szóló belső jogszabály a házirend. Az intézmény neve, címe: Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 27. Tel.: 92/ Fax: 92/ Székhelyiskola: Ganz Ábrahám Székhelyiskola 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 27. Tel.: 92/ Fax: 92/

2 Tagiskola: Munkácsy Mihály Szakképző Tagiskola: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 24. Tel.: 92/ Fax: 92/ Ideiglenes oktatási épület: (óvoda) 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 53/A Tel.: 92/ A házirend alapelvei Az intézmény házirendje jogforrás értékű, belső, operatív dokumentum, amely nem ütközhet jogszabályba, jogokat nem sérthet, illetve nem vonhat el. Szabályai magasabb jogszabályokon (törvények, rendeletek) alapulnak, és ezek alkalmazásának illetve gyakorlásával kapcsolatos helyi eljárásokat tartalmazza. Megfogalmazza azokat a magatartási szabályokat, amelyekhez a szabályozottak köre - az intézményi élet és munka eredményessége érdekében - köteles alkalmazkodni, köteles azokat tudomásul venni. Érvényessége kiterjed az iskolával jogviszonyban álló minden személyre: pedagógusra, nem pedagógusra egyaránt. Megtartása minden diák, tanár, alkalmazott, valamint az iskolában tartózkodó szülők számára kötelező. A házirend megsértése vétség, amely fegyelmező intézkedést vagy fegyelmi eljárást vonhat maga után. 4. A házirend jogforrásai, hatálya A Magyar Köztársaság Alkotmánya A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Ktv.) A11/1994. MKM rendelet A 8/2000 sz. OM rendelet A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló XLII. törvény. 1/1968. sz. BM-EüM együttes rendelet a kábítószer termelésének, gyártásának, feldolgozásának, forgalomba hozatalának, raktározásának és használatának szabályozásáról. Területi hatály

3 Csak az intézmény területére, valamint az intézmény területén kívüli, az intézmény által szervezett rendezvényekre (elméleti és gyakorlati foglalkozásokra) terjed ki, az intézménybe (rendezvényre) történő belépéstől a jogszerű távozásig, beleértve az iskola különböző oktatási helyszínei közötti közlekedést is. Időbeni hatály A szabályozás csak arra az időszakra vonatkozik, melynek során az intézményt a bent tartózkodókkal szemben kötelezettség és felelősség terheli. A házirendben foglalt szabályokat a fenntartó jóváhagyásától kezdve a házirend következő módosításáig kell alkalmazni. Személyi hatály Kiterjed a tanulókra, a pedagógusokra, az intézmény alkalmazottaira és az iskolában tartózkodó szülőkre (Együttesen: a szabályozottak köre). 5. A tanulói jogok és azok gyakorlása az intézményben Intézményünkben a tanulók és tanulóközösségek érdekeivel kapcsolatos védelemre, egyeztetésre és képviseletre jogosultak a következők: Egyéni esetben: az iskolai diákönkormányzat (röviden: DÖK), a DÖK-öt segítő pedagógus, az osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős, a szülő vagy a tanuló más jogi képviselője. A tanulók legfontosabb egyéni jogai: a véleménnyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog, a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes bizonyossághoz való jog és a tájékoztatáshoz való jog. Csoport esetén: az iskolai DÖK, a DÖK-öt segítő pedagógus, az osztályfőnök, az osztályfőnöki munkaközösség, ifjúságvédelmi felelős, a szülői közösség, az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa és Szakszervezeti Bizottsága. A diákság Diákönkormányzatot megillető kollektív jogai: a döntési jog, a részvételi jog, képviseleti jog, használati jog, javaslattételi jog, véleményezési jog, egyetértési jog és a jogorvoslati jog. A Diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt az évi egy tanítási munkanap programjáról. Véleményezési joga szempontjából az iskola tanulólétszámának 25 %-át meghaladó közösség minősül nagyobb közösségnek. Tájékoztatás adása Az igazgató a diákokat érintő minden kérdésről, és az iskola működését érintő fontosabb kérdésekről tájékoztatja a DÖK-öt, a soron következő ülésen. A DÖK (döntési, egyetértési, véleményezési) jogainak gyakorlására legalább két hetet biztosítunk. Intézményünk tanulói jogaik gyakorlásához az alábbi módokon kapnak tájékoztatást: - szóban: osztályfőnöki órákon, DÖK üléseken és iskolai diákgyűléseken. - írásban: az iskola igazgatójánál, az iskolatitkárnál, és az iskola könyvtárában nyilvánosan elhelyezett dokumentumokból (Közoktatási törvény, a törvény végrehajtási

4 utasítása, az intézet és a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzata, a Pedagógiai Program, házirend) és az osztálytermekben, aulában kifüggesztett házirendből. A véleménynyilvánítás lehetőségei és eszközei az intézményben A tanulók jogosultak, hogy az őket érintő bármely iskolai ügyben észrevételt tegyenek, kérdést intézzenek az intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz, és arra 15 napon belül érdemi választ kapjanak. Kérdést lehet feltenni: - szóban: bármely iskolai fórumon, osztály- vagy csoportközösségben, - írásban: a címzett feltüntetésével, névvel vagy név nélkül, zárt borítékban az iskola titkárságán. A leadott észrevételek ügykezelése az intézménynek címzett levelek ügykezelésével megegyezően történik. Válaszadás az észrevételekre: - szóbeli kérdés esetén: azonnal, vagy megjelölt időpontban, - névvel ellátott írásbeli kérdésre írásban, - név nélküli észrevétel esetén az iskolai hirdetőtáblán vagy iskolai fórumon. Tanulói kezdeményezésre, nevelői segítséggel biztosítjuk az iskolarádió, az iskola televízió és a havonta megjelenő iskolaújság működését, amennyiben az a sajtószabadságot, valamint iskolai és személyiségi jogokat nem sért. A szerkesztőbizottságot a DÖK hozza létre a Ktv. 63. (3) bekezdés figyelembe vételével. Az intézmény vállalja az iskolai újság sokszorosítását. A papíranyagot a szerkesztő bizottságnak kell biztosítani az újságok eladásából származó bevételből. Egyéb írásos anyagok (röplap, hirdetmény, plakát, stb.) kifüggesztése és terjesztése az intézményben csak az igazgató engedélyével, az erre kijelölt helyen lehetséges. Megtagadja az igazgató az engedélyt, ha ezek az írásos anyagok valótlanságot állítanak, rágalmaznak, becsületet sértenek, rasszista jellegűek, sértik a közízlést vagy politikai tartalmúak, stb. A nem engedélyezett, vagy nem megengedett helyre kihelyezett anyagok miatt fegyelmező eljárás vagy fegyelmi eljárás kezdeményezhető. Az iskolában évente legalább egyszer diákközgyűlést kell tartani, ahol a tanulók diákképviselőt választanak. Mivel az iskolánkban a teljes tanulói létszám megfelelő elhelyezésére nincs lehetőség, a diákközgyűlést küldöttgyűlés formájában tartjuk meg: az osztályokat három (3) (korábban megválasztott) tanuló képviseli. Konfliktusok az iskolában A pedagógiai gyakorlatban leggyakrabban a következő esetek okozhatnak jogi problémákat: törvénysértő osztályozás, kifogásolt külső megjelenés, testi fenyítés, bántalmazás, a személyes adatok szabályellenes kezelése, levéltitok megsértése, magántitok megsértése, a tanuló tulajdonjogának megsértése, becsület és jóhír megsértése, kártérítéssel kapcsolatos problémák, cenzúra, fegyelmi eljárás helytelen lefolytatása, nyomozás" az iskolában, kettős büntetés, kollektív büntetés, kiküldés a tanítási óráról, hatáskör túllépés, iskolán kívüli tevékenységek megtiltása.

5 A felsorolt esetek, jelenségek kezelése az iskolában különböző fórumokon, a jogszabályok szerint történhet. Konfliktusok kezelésének fórumai Érdeksérelem esetén a Ktv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségeken túl az iskolai konfliktusok kezelését szolgálják az alábbi fórumok: Az osztálygyűlés vagy diákközgyűlés. Osztály-szülői értekezlet, évfolyam-szülői értekezlet, a szülői munkaközösség vezetősége. (Az egyes gyűléseket a csoportok vezetői hívhatják össze.) A folyosóra kihelyezett gyűjtőládába tanév közben bármikor, névvel vagy név nélkül bedobható Panaszlap". A jogok gyakorlásának kezdeti időpontja Iskolánk újonnan felvett tanulói jogaik gyakorlására a beiratkozás napjától jogosultak. Kivételt képeznek a szociális támogatáshoz való jog, a részvételi és választási jog, valamint az együttműködési jog, melyek gyakorlása a tanév első napjától illetik meg a tanulót. Diákkörök létrehozása Intézetünk tanulói közös tevékenységük megszervezésére (művészeti, ismeretterjesztő, sport stb.) diákköröket hozhatnak létre a Pedagógiai Programban és az SZMSZ-ben leírtak szerint. Vallási és nemzetiségi jogok Intézményünkben mindenkinek joga van a vallási, etnikai, nemzetiségi jogainak gyakorlásához úgy, hogy azzal mások hasonló jogait, valamint a tanuláshoz való jogot ne sértse. Igény esetén biztosítjuk a tárgyi feltételeket a törvényileg elismert vallások részére a fakultatív hitoktatáshoz, etnikai, nemzetiségi igények esetén a nyelvhasználathoz és nyelvoktatáshoz, valamint kultúrájuk ápolásához. A vallásgyakorlás különböző formái az intézmény oktató-nevelő munkáját nem zavarhatják meg. Tantárgy és tanár megválasztása Minden tanév március 15-ig közzé tesszük az iskolában az egyes évfolyamokon a következő tanévben választható tárgyakat és foglalkozásokat, a Kerettantervben, a Pedagógiai Programban és az Érettségi Vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között. Minden év május 20-ig felmérést készítünk arról, hogy a tanulók milyen nem kötelező tanítási órán vagy foglalkozáson kívánnak részt venni. A jelentkezések elfogadásáról az iskola igazgatója dönt a fent említett dokumentumok által előírt kötelezettségek és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével. Ezt a tanulókkal a tanév vége előtt egy héttel közöljük. Mivel iskolánk szakmai szempontból igen szerteágazó feladatokat lát el, a tantárgyat tanító nevelő megválasztására csak az osztálylétszám és szakmai irányultság által kor - látozott mértékben, igazgatói engedéllyel van lehetőség.

6 Szociális és egészségügyi ellátási módok Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés és a tankönyvellátás igénybevételéhez az intézmény igazgatójához kell kérelmet benyújtani a szükséges igazolások csatolásával. Az igényeket az igazgató a rendelkezésre álló pénzügyi keretek mértékéig tudja kielégíteni, figyelembe véve a törvények által előírt kötelezettségeket. A döntéshez rászorultság és tanulmányi eredmény alapján segítséget nyújtanak az osztályfőnökök, az iskola ifjúságvédelmi felelőse és a DÖK. A térítés fizetési kötelezettség halasztását vagy a részletfizetést kérelemre az igazgató engedélyezheti. Iskolai, iskolán kívüli, családi, szociális problémák megoldásában segíti a tanulókat az iskolapszichológus, az iskola ifjúságvédelmi felelőse, akik felkereshetők az iskolában lévő hivatalos helyiségekben, a tanévenként kihirdetett időbeosztás szerint. Minden tanuló igénybe veheti a rendszeres egészségügyi ellátást, melyet az iskolaor vos, az iskolafogász, valamint a védőnő nyújt az általuk a tanév elején készített rend szerint. Az intézményi ellátás helye az orvosi szobában, rendkívüli esetben a városi rendelőkben vagy kórházban van. Tanítás nélküli munkanap (diáknap) A tanulók igényeinek felmérése után a tantestület véleményének kikérésével a tanulóifjúság képviseletében a DÖK dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A döntést szeptember 20-ig kell meghozni. A program szervezésében és végrehajtásában az intézmény nevelőtestülete köteles részt venni. A tanítás nélküli munkanap programjának költségeit tervezni kell, azt az intézmény, a DÖK, a Ganz Ábrahám Diákalapítvány, a Munkácsy Szakközépiskoláért Alapítvány és a Ganz Ábrahám DSE együttesen biztosítja. Diáksport Az intézményben a diáksporttal kapcsolatos feladatokat a Ganz Ábrahám Diák Sportegyesület", és a Munkácsy Tagiskola Iskolai Sportköre látja el, amely saját szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik. Térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Tandíj Két szakmai képesítés megszerzése ingyenes, ennek költségeit az állam vállalja. A további szakképesítések megszerzéséért tandíjat kell fizetni. Tandíjat kell még fizetnie annak, aki szakközépiskolában a évfolyamon vagy szakiskolában és szakközépiskolában a szakképzési évfolyamokon tanulmányi kötelezettségének nem teljesítése miatt az évfolyamot másodszor ismétli meg. A tandíj mértéke az adott szakfeladatra a mindenkori tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. A tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni lehet. Tandíjat teljes mértékben csak akkor térítünk vissza, ha a befizető egészségügyi okok miatt nem kezdte meg tanulmányait, vagy előzetes bejelentés után

7 (minimum 1 nap) nem vette igénybe a szolgáltatást. Megkezdett tanulmányok esetében csak különleges esetekben térítünk vissza (betegség, szociális helyzet). Térítési díj A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett alapműveltségi, érettségi, és szakmai vizsga beleértve a javító- és pótlóvizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsgakor térítési díjat kell fizetni, melynek összegét külön rendelet határozza meg.a térítési díjat az iskola pénztárába kell befizetni az írásbeli vizsga megkezdéséig. Beiratkozási díj A beiratkozási díj tartalmazza az évfolyamra meghatározott dokumentumok (ellenőrző, munkanapló stb.) költségeit és a sportköri díjat. A beiratkozási díjat a beiratkozással egyidejűleg, illetve minden tanév szeptember első hetében kell befizetni. Étkezési díj Az étkezési díjat minden hónap utolsó hetében előre kell befizetni az iskola pénztárában. Az étkezési díjat (távollét esetén) 24 órával korábban lehet lemondani. Ebben az esetben a térítési díj átvihető a következő hónapra, vagy indokolt esetben visszafizethető. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elosztásakor a valós rászorultságot kell figyelembe venni alapelvként. A rászorultság mértékét meghatározzák: - a tanuló családjában az 1 főre jutó jövedelem összege - az önálló jövedelemmel nem rendelkező családtagok száma - tartósan beteg családtag jelenléte - munkanélküli eltartott A tanulók tevékenységének elismerése, jutalmazása Az elismerés és jutalmazás elvei Az egyes tanulók, tanulási közösségek (osztály, énekkar, diákkör, csapat, szakkör, stb.) tanulmányi és közösségi munkájában, magatartásában, szorgalmában, vagy egyéb irányú munkájukban elért jó eredményeket jutalmazni kell. A tanulók elismerésének, jutalmazásának alapjai Kiemelkedő tanulmányi eredmény, Példamutató magatartás, szorgalom, viselkedés és cselekedet, A közösségért, az iskoláért végzett kiemelkedő tevékenység, Valamilyen nemes cél érdekében kifejtett erőfeszítés, tevékenység és példamutató helytállás, Tanulmányi és sportversenyeken, pályázatokon, vetélkedőkön, kulturális seregszemlén elért jó eredmény, Az intézmény hírnevét öregbítő tevékenység. Az elismerés és jutalmazás fokozatai Szaktanári dicséret DÖK dicséret szóban vagy írásban vagy jutalom Osztályfőnöki dicséret szóban vagy írásban Igazgatói dicséret szóban vagy írásban Nevelőtestületi dicséret és/vagy jutalom

8 Ganz és Munkácsy Emlékérem odaítélése Az elismerések, jutalmak odaítélésének részletes szabályait a SZMSZ tartalmazza. Eljárás a fegyelmezetlen tanulókkal szemben Ha a tanuló a Közoktatási törvényben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban vagy a Házirendben foglalt kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul, vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nevelési eszköz. Alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyosságát. A fegyelmező intézkedés és a büntetés nem lehet megtorló, vagy megalázó jellegű. Testi fenyítést alkalmazni tilos. Az intézkedést nyilvánosságra kell hozni. Fegyelmező intézkedések fokozatai Szaktanári figyelmeztetés Osztályfőnöki figyelmeztetés, intés szóban vagy írásban Igazgatói figyelmeztetés írásban Igazgatói intés írásban. Fegyelmi büntetések fokozatai A fegyelmi eljárást az igazgató kezdeményezi a nevelőtestület előtt. Ezt megelőzően a kiskorú tanuló szülőjét írásban, de lehetőleg személyesen is tájékoztatja az ügyről. A fegyelmi eljárást a Kt a, a 11/1994 sz. MKM rendelet 32. -a és az 5.sz. melléklet szerint kell lefolytatni. A fegyelmi eljárást a nevelőtestület folytatja le, melynek befejezéseként meghozza a fegyelmi büntetésről szóló határozatot. Fegyelmi büntetések: Megrovás Szigorú megrovás Meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába Eltiltás a tanév folytatásától Kizárás az iskolából Az utolsó két fegyelmi büntetés tanköteles tanulóval szemben nem alkalmazható. 6. A tanulók kötelességei Emberi, állampolgári, gyermeki jogok tiszteletben tartása Az intézmény tanulóinak kötelessége az ember személyiségéhez fűződő jogainak tiszteletben tartása. Mindenki tartsa tiszteletben: mások személyét és személyiségét, becsületét, nevét, származását, egyéniségét, szuverenitását, autonómiáját, egész emberi mivoltát. Tilos az egyik embernek a másikat megsérteni, megalázni, bántalmazni, az emberhez méltó körülményektől és bánásmódtól, illetve a szabadságától, az embert megillető szuverenitásától

9 megfosztani, illetve valakit önkényesen valamire kényszeríteni. Tilos továbbá a hang vagy képfelvétellel történő visszaélés, személyi adatoknak a szabályozottak körének beleegyezése nélküli kiadása. Tilos másokkal szemben idegengyűlölő, rasszista, kirekesztő magatartást tanúsítani, ilyen megjegyzéseket tenni. Tilos másokat megakadályozni abban, hogy kinyilvánítsák a világról vallott véleményüket, illetve megszerezzék a számukra fontosnak tartott ismereteket. A másokról való véleményét mindenki úgy mondja el, hogy ezzel mások emberi méltóságát ne sértse meg. Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, tanárainak, dolgozóinak, tanulótársainak emberi jogait és méltóságát. Jogszabályokban rögzített kötelezettségek A tanulónak részt kell vennie a kötelező és a választott iskolai foglalkozásokon, és képességeinek megfelelően teljesítse tanulmányi kötelezettségeit. Tartsa meg a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola használatának rendjét, az iskola szabályzatainak Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend és a Munkavédelmi Szabályzat - az előírásait. Kötelessége különösen a tanórán pontosan megjelenni, és részt venni az általa választott foglalkozásokon. Eleget tenni rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelő tanulmányi kötelezettségeinek. Tanulótársai tanuláshoz való jogát magatartásával nem korlátozni, tanórai felszerelését naponta az iskolába magával hozni. Óvja saját és társai testi épségét és egészségét, sajátítsa el azokat az eljárásokat, amelyek ismerete ehhez szükséges. Haladéktalanul jelentse a tanárának, vagy az intézmény más felnőtt dolgozójának, ha veszélyforrást észlel, ha valaki veszélyes tevékenységet folytat, illetve ha maga vagy más megsérült. Őrizze meg és használja rendeltetésszerűen az rábízott eszközöket, felszereléseket, az iskola oktatási- és sportlétesítményeit. Az iskola és egyéb (kerületi, országos) versenyeken iskoláját legjobb tudása szerint képviselje. Speciális tanulói kötelezettségek Intézményünk szakképző intézmény, ahol a tanulmányi kötelezettségeik teljesítése során tanulóink számos baleseti veszélyforrással kerülnek kapcsolatba. Az ezekkel kapcsolatos teendőket és szabályokat az Intézményi Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. Az Intézményi Munkavédelmi Szabályzat előírásait a szakmai gyakorlatok, a laboratóriumi gyakorlatok és egyéb tevékenységek során a tanulókkal - szakmai tananyagként - megismertetjük és elsajátíttatjuk. Intézményünk Pedagógiai Programja és hagyományaink alapján a Házirendben néhány kirívó, súlyos, veszélyes cselekedetet emelünk ki, amelyet elítélünk, és az ezekkel kapcsolatos fellépésünk során alapos megfontolás után eltérhetünk a fegyelmező és fegyelmi intézkedések fokozatosságának elvétől. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy már

10 az első esetben is a legsúlyosabb intézkedéssel szankcionálhatók az elkövetők. Ezek a következők: - a gyengébb, a más valláshoz vagy a kisebbségekhez tartozó tanulók fizikai vagy pszichikai bántalmazása, megalázása, - zsarolás, lopás, rablás, - kábítószer tartása, fogyasztása és terjesztése, - alkoholfogyasztás az intézményben és az alkohol hatása alatt elkövetett cselekedetek, - a törvényi szabályozástól eltérő dohányzás, (Az intézményben csak a 18. életévüket betöltött érettségizett és felnőttképzés nappali munkarend szerinti képzésben (intenzív) résztvevő tanulók dohányozhatnak a táblával megjelölt helyeken.), - gyógyszerrel, mérgező anyagokkal való visszaélés, - vágó- és szúróeszköz, valamint fegyver, stb. tartása, használata az iskolában, - közveszéllyel való fenyegetőzés (indokolatlan bombariadó), - szándékos, nagy értékű rongálás, károkozás. Az intézményben mindenki köteles megóvni az épületek és berendezések állagát, a felszereléseket és eszközöket, azokért a jogszabályi előírásoknak megfelelően kártérítési felelősséggel tartozik. A foglalkozásokra a szükséges eszközöket a tanár vagy az általa megbízott felelősök, illetve a raktáros adják ki. A kiadott felszereléseket csak igazgatói engedéllyel szabad az intézmény területéről kivinni. A tanuló köteles a tanórán, illetve a választott foglalkozásokon pontosan megjelenni. Ha elkésett, akkor is be kell kapcsolódnia a munkába. 7. Az iskolai munkarend Az elméleti tanítás általában 8,00 órakor kezdődik, egy tanítási óra tartama 45 perc. A tanműhelyi gyakorlatok szakképzési évfolyamokon - kezdési időpontja: 7,00 óra, azokon a napokon, amikor délutános gyakorlati foglalkozások is vannak 6,00 óra, illetve 14,00 óra. Egy tanóra időtartama 60 perc. A szakkörök, korrepetálások, sport- és fakultációs foglalkozások ideje: 14,30-tól 17,00 óráig tart, külön beosztás szerint. Az internet-foglalkozások az éves munkarend kialakítása alapján külön beosztás szerint zajlanak. A tanórán kívüli foglalkozások időtartama 45 perc, köztük 5 perc a szünet. A tanulók a tanítás, foglalkozás megkezdése előtt 10 perccel érkezzenek meg az óra, a foglakozás kijelölt helyére. Ha nincs első óra, vagy a tanulóknak lyukasórája van, akkor az előterekben és a folyosókon várakozhatnak a tanítás zavarása nélkül. Az óraközi szünetek 10 percesek, kivéve a 3. óra utánit (15 perc) és 6. óra utánit (5 perc). A tanműhelyi gyakorlatok során a szünetet összevontan kell kiadni kb. a gyakorlati idő felénél.

11 A tanulók a tanuláshoz szükséges eszközeiket és felszerelésüket kötelesek magukkal hozni. A tanórához szükséges felszerelést a szaktanár határozza meg. Az oktatáshoz nem szükséges dolgokat, anyagokat (ékszer, értéktárgyak, nagyobb összegű készpénz, stb.) a tanulók ne hozzanak magukkal. Ha ez mégis szükségessé válik (pl. iskolai ünnepélyen szükséges egy hangszer), akkor azt megőrzésre le kell adni az iskolai titkárságon. A tantermekben és egyéb oktatási helyiségekben a tanítási, foglalkozási idő alatt a mobiltelefonokat és személyhívó készülékeket kikapcsolt állapotban kell tartani. A mobiltelefon óra alatti használata (SMS formájában is) fegyelmi vétségnek számít. Érettségi és képesítővizsgákon a mobiltelefont a vizsga időtartamára kikapcsolt állapotban a felügyelő tanár asztalára kell helyezni, vagy az iskolai titkárságon kell megőrzésre leadni. Szeszesitalt, drogot, fegyvert vagy annak minősülő eszközt, vegyszert, pirotechnikai anyagot, robbanóanyagot az iskolába behozni szigorúan tilos. A gyakorlati foglalkozásokon a tanulóknak az előírt, biztonságtechnikailag megfelelő öltözékben kell részt venniük. A testnevelés órán a tanulók a testnevelési munkaközösség által meghatározott színű tornafelszelést kötelesek magukkal hozni. A testnevelés órákra vonatkozó szabályokat az Öltözőrend szabályozza. Az Öltözőrend a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. A tanulók felszerelésüket nem tárolhatják az iskola helyiségeiben. Az iskolai ünnepélyeken a fiúk sötét öltönyt, fehér inget és az öltönnyel harmonizáló nyakkendőt viselnek. A lányok ünnepi ruhája sötét alj és fehér blúz. A tanulókat az iskolában hetesi, illetve porta-ügyeletesi feladatokkal lehet megbízni. Feladataikat az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 6.1 Csengetési rend az iskolában Becsengetés Kicsengetés 0."óra 7,15 7,55 1. óra 8,00 8,45 2. óra 8,55 9,40 3. óra 9,50 10,35 4. óra 10,45 11,30 5. óra 11,45 12,30 6. óra 12,40 13,25 7. óra 13,30 14,15 8. Az intézményi munka ellenőrzése Az iskolai tanulmányi munka ellenőrzése Az ellenőrzés módjai: folyamatos vagy beszámoltató jellegű. Az ellenőrzés formái: szóbeli, írásbeli, gyakorlati.

12 A fentiek részletes kifejtése az iskolai SZMSZ-ben és a Pedagógiai Programban található meg. 9. Az iskolai helyiségek és eszközök használatának szabályai Az intézmény helyiségeinek használata A helyiségek rendjének és tisztaságának megőrzése, a berendezéseknek a megóvása minden tanuló kötelessége. A helyiségek felszereléséért a tanulók felelősséggel tartoznak. A szándékos, illetve gondatlanságból keletkezett károkat a tanuló(k) szülei (ill. gondviselője) az érvényes jogszabályok szerint köteles(ek) megtéríteni. A rendszeresen zárva tartott helyiségek kulcsát az ott órát, foglalkozást tartó tanárok kezelik. A szaktantermekben csak tanári felügyelet mellett lehetnek a diákok. Az intézmény helyiségei igény esetén bérbe adhatók. A bérbeadás az iskolai oktató-nevelő munkát nem zavarhatja, nem hátráltathatja. Bérbeadáskor írásbeli megállapodást kell kötni a bérbevevővel az érvényes jogszabályok szerint. A bérleti díjat az intézmény vezetősége állapítja meg. A befolyt összeg felhasználását az SZMSZ szabályozza. A dolgozók az intézmény helyiségeit egyes esetekben (pl. családi esemény), igazgatói engedély alapján, a működési költségek megtérítésével vehetik igénybe. A helyiségek használatának ellenőrzése A hetesek, ügyeletesek a helyiségek használatának megkezdésekor és az eltávozáskor kötelesek azok rendjét ellenőrizni, kirívó rendetlenség esetén azt jelenteni kell az órát tartó tanárnak (esetleg osztályfőnöknek vagy az igazgatóságon). A hetesek feladatait a Házirend melléklete tartalmazza, melyet minden tanteremben ki kell függeszteni. Az intézmény helyiségeit az igazgató, a gazdasági vezető, illetve a tűz- és munkavédelmi felelős is rendszeresen ellenőrzi. Eszközök kivitele az intézményből Bármilyen eszköz kivitele csak igazgatói engedéllyel lehetséges. Az eszköz kivitelekor kapujegyet kell kiállítani. 10. A tanuló távolmaradásának engedélyezése Tanulóink hiányzásának igazolását az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának előírásai szerint az osztályfőnökök végzik. A tanuló köteles a hiányzás befejezését követő első osztályfőnöki órán, illetve első gyakorlati munkanapon igazolni mulasztását. Csak az ellenőrzőkönyvbe bejegyzett igazolásokat fogadjuk el. A szülő köteles a hiányzás első napján értesíteni az iskolát (osztályfőnököt) és a munkahelyet (szakoktatót) a hiányzás okáról és várható időtartamáról. A gyakorlati foglalkozásokról való hiányzást a gyakorlati munkahelyen is igazolni kell. Az indokolatlan késések 15 percnyi időtartamig igazolatlan késésnek számítanak, és okszerű feltárás, kivizsgálás után a megfelelő hatáskörben szankcionálhatók.

13 Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. A tanuló az órai munkáról a szaktanártól felmentést kérhet. Ezt alaposan meg kell indokolnia. A szaktanár csak a saját órájáról adhat felmentést. Az osztályfőnök a szülő előzetes írásbeli kérésre három tanítási napról való távolmaradást az ellenőrzőbe történő bejegyzéssel engedélyezhet. Több napos távolmaradást - az osztályfőnökkel egyetértésben - az igazgató ugyancsak írásban engedélyezhet. A hiányzások igazolásakor az engedélyt be kell mutatni. 11. A diákönkormányzat (DÖK) A DÖK létrehozása A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeik képviseletére diákönkormány - zatokat hozhatnak létre. Ha intézményünkben több diákönkormányzat működik, akkor az járhat el az intézményegység egészét érintő ügyekben, amelynek megválasztásában tanulók több mint 50%-a vett részt. Ha ilyen DÖK nincs, akkor az intézményegységekben működő diákönkormányzatok közös szervezetet hozhatnak létre (diáktanács, diák elnökség), vagy megbízzák valamelyik intézményi DÖK-öt érdekeik képviseletére (Kompetens DÖK). Diákönkormányzat az intézményben csak a tantestület által jóváhagyott Diákönkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működhet. Diákönkormányzat vezetőségét a választásra jogosultak az előre közösen megalkotott Diákönkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, választási hadjárattal" vagy más módon (pl. delegálással) választják meg. A DÖK jogosítványai A diákönkormányzatnak véleményezési, javaslattevő, egyetértési és döntési joguk van a Közoktatási törvény szerint. Az intézmény nagyobb tanulói közösségei A diákönkormányzat jogosítványainak gyakorlása szempontjából az intézmény nagyobb közösségeinek számít az iskola tanulólétszámának 25 %-a. 12. Iskolai balesetelhárítási és óvó rendszabályok Az intézményi balesetelhárítási és óvó rendszabályokat az Intézményi Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza, amely az SZMSZ részét képezi. E szabályok az iskola tanulóira, dolgozóira egyaránt vonatkoznak.

14 13. A Házirenddel kapcsolatos szabályok A Házirend elfogadása A Házirendet a nevelőtestület fogadja el. Döntéséhez be kell szerezni a szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat egyetértését. A Házirend módosítása A Házirend módosítását kezdeményezheti diák, szülő, pedagógus, a szülői szervezet illetve a diákönkormányzatok. A módosító javaslatokat írásban kell benyújtani az intézmény igazgatójához, aki a benyújtott javaslatra érdemi választ ad, melyhez beszerzi a szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat egyetértését és a nevelőtestület elé terjeszti elfogadásra. Az igazgató a javaslattevőnek köteles 15 napon belül érdemi választ adni. A Házirend nyilvánossága A Házirendet elfogadása után hozzáférhetővé kell tenni. Egy-egy példány megtalálható: a tanári szobákban, a titkárságon, a könyvtárban, a gazdasági irodában, a diákönkormányzatnál és egyes tantermekben. A tanárok saját példányt kapnak. A Házirendről a diákok és szülők számára elsősorban az osztályfőnökök adnak tájékoztatást és magyarázatot (szülői értekezleteken, első tanítási napon, stb.). Ezen túlmenően az iskola igazgatója (ill. igazgatóhelyettesek) a tájékoztatás adására illetékes személyek. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulóknak át kell adni. Az éves diákközgyűlésen a diákönkormányzatnak és az intézmény képviselőinek be kell számolniuk a Házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. 14. Záró rendelkezések Ez a Házirend év.hó..napján az iskola fenntartójának jóváhagyásával lépett hatályba.

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2007. Az iskola adatai Az intézmény név: Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Cím: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Vecsési Zeneiskola. Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

Vecsési Zeneiskola. Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje Iktatószám:.../2013 A Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje OM azonosító: 040033 Székhely: 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 1 Bevezetés A házirend szabályozza a jogok és kötelességek gyakorlásának

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta:

HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta: HÁZIREND Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta: Baráthné Dobai Rita fenntartó Dobai Szabolcs igazgató 1 Iskolánk fenntartója: Borsod és Térsége Képzési és Humánszolgáltató

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE A Lőrinci Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíjak

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2013.

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2013. KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2013. Az iskola adatai Az intézmény név: Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Cím: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. szeptember 1. 1 2 A Diákönkormányzat jogi háttere: A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Felnőttoktatási tagozata

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Felnőttoktatási tagozata A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Felnőttoktatási tagozata HÁZIRENDJE és Vizsgaszabályzata (a mindenkori Házirend melléklete) Érvényes: 2010. április. 21-jétől visszavonásig

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat)

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) Angol - Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. JOGI STÁTUSZ,

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Tartalom Általános információk 2. o. 1. Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések 2. o. 2. Az iskola munkarendje 3. o. 3.

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola HÁZIRENDJE. Székhelye: 5082 Tiszatenyő, Petőfi Sándor út 6-8.

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola HÁZIRENDJE. Székhelye: 5082 Tiszatenyő, Petőfi Sándor út 6-8. TISZATENYŐI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-8. Telefon: (56) 335-003 Fax: (56) 579-009 E-mail: szisuli@gmail.com A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola HÁZIRENDJE Intézményi

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége A Szarvasi Önkormányzat 22/2008. (VIII.29) rendeletével módosított 34/2006. (XI. 24.) rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7361 Kaposszekcső, Táncsics Mihály u. 22. Telefon: +36-74-565-653 Fax: +36-74-466-537 E-mail: kaposkola@freemail.hu OM-azonosító: 036393

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben