KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium"

Átírás

1 KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

2 A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Iskolai Diákönkormányzata (továbbiakban DÖK) Székhelye: 1137 Budapest Váci út 107 Működési terület: Az évi LXXIX. Törvény 63. alapján a diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Alapítás ideje: Tagság: Azon osztályok tagjai, akik írásban is kifejezik a diákönkormányzathoz való tartozásuk igényét. Minden tag a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott szabályokat a diákönkormányzati tagság megkezdésekor tudomásul veszi, tudomásul vételét aláírásával igazolja. 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK: (1) Az iskola diákönkormányzata alulról építkező közösségi szervezet, amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi tevékenységre kiterjed. (2) Az iskola diákönkormányzata nem politikai, ill. etnikai közösségi szervezet, nem kíván semmilyen iskolán kívüli egyesülés, egyesület, szervezet részeként tevékenykedni. (3) Legfontosabb feladatának egyrészt az iskolai közösségi élet szervezését, a nevelőtestület véleményének a meghallgatásával annak mind színvonalasabb segítését, másrészt a diákok érdekeinek képviseletét tartja. (4) A tanulókat jogaik gyakorlásában és képviseletében a diákönkormányzat segíti (5) Azt, hogy a diákönkormányzat hány főt képvisel, minden évben osztályonként írásos nyilatkozattal igazolni kell. Amennyiben az iskolában az egyes képzési rendszereken belül

3 (gimnázium, szakközépiskola, szakképzési évfolyam) tanuló fiataloknak több mint 50 %-a tartozik a diákönkormányzathoz, akkor jogosult a képzési rendszerhez tartozó valamennyi tanulójának képviseletére. Ha a tanulók kevesebb, mint 50%-a tartozik hozzá, akkor csak a diákönkormányzatba jelentkezett tanulóknak a képviseletére jogosult. (6) A DÖK nem tartja magát a diákság kizárólagos képviselőjének, amennyiben egy másik diák szerveződés épül ki iskolánkban. (7) A DÖK jogosítványait a művelődési és közoktatási miniszter 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 3. -a és az évi LXXIX. Törvény a tartalmazza. A diákönkormányzat működésére vonatkozó jogokat az oktatási törvény tartalmazza. (lásd a függeléket) (8) Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, illetve amelyekben egyetértési jogkört gyakorol, továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, meghívót - ha a jogszabály másképp nem rendelkezik - a határidő előtt legalább nyolc nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. (9) A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen és tanári felügyelettel használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. (l0) Az iskolai diákönkormányzat képviselőt választ, aki az iskolaszékben képviseli a diákságot. Amennyiben a tanulókat érintő kérdés merül fel az iskolaszéki ülésen, akkor neki meghívót kell kapnia az iskolaszéki ülésre, és meg is kell jelennie. 2. A DÖK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: (1) A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, az iskolában tanító tanár segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében. Segíti a DÖK munkáját és kommunikációját a tantestülettel és az iskolavezetéssel. A DÖK-segítő pedagógusnak szavazati joga van a diákönkormányzatban. (2) A DÖK képviseletére az elnök, a diákönkormányzatot segítő pedagógus vagy a diákönkormányzat által konkrét ügyben megbízott személy jogosult. A képviselő a képviseletet követő első DÖK-megbeszélésen köteles beszámolni a tevékenységéről. (3) Osztályképviselők: 2-3 fő, akik az osztályfőnökkel együttműködve a kétirányú információáramlás legfőbb bázisai. A választáskor a jelölésből senki sem zárható ki sem tanulmányi, sem fegyelemi, sem semmilyen más okból. A választásnak minden tanév szeptember elején le kell zajlania. (4) Az iskolai diákönkormányzat az osztályképviselők részvételével minden héten legalább egyszer diákönkormányzati ülést tart. Összehívását a diákönkormányzat elnöke, a DÖKsegítő pedagógus, bármely vezetőségi tag vagy osztályképviselő kezdeményezheti. A DÖK minden gyűlése nyilvános.

4 (5) A diákönkormányzati ülésre legfeljebb kettő osztályképviselő elkérhető a tanórájáról. Ha az órát tartó tanár úgy ítéli meg, hogy valamilyen indokból (pl. dolgozat, vagy kiemelten fontos tananyag) nem engedi el az osztályképviselőket, ezt megteheti. Ilyenkor az osztályképviselők külön megkeresik a DÖK vezetőit, akik beszámolnak arról, hogy mi történt az ülésen. (6) Az osztályképviselők minden évben megválasztják a diákönkormányzat vezetőségének tagjait. A tagsághoz szükséges: - minimum félévi diákönkormányzati munka, - jó magatartás, jó kapcsolatok a tanárokkal és a diáktársakkal - jó kommunikációs készség, - megfelelő tanulmányi eredmény - DÖK-gyűlésen 50% + 1 fő szavazata. (7) A vezetőség igény szerint, de legalább kéthetente egy tanításon kívüli órában összeül. Az ülések zártak, de előzetes bejelentései a diák önkormányzati tagok részt vehetnek azon, ha valamely fontos problémát kell megoldani. (8) A vezetőség tagjai a bizottságok (sport, kultúra, diákjog és érdekképviselet, tájékoztatás) vezetői, a DÖK-elnök, a titkár és a DÖK-segítő pedagógus. A bizottságok vezetőit előzetes jelentkezés után a második diákönkormányzati gyűlésen évente választják. A döntés érvényes, ha a jelenlévők közül 50% + 1 fő megszavazza. A vezetőség tagjait egy évre választják a következő tisztújításig. A DÖK bármely tagjának javaslatára, egyszerű többséggel a DÖK visszahívhatja tisztségviselőit. Ezeken felül a diákönkormányzat bármikor létrehozhat tisztségeket, bizottságokat. (9) A diákönkormányzat elnökét évente választják a második diák önkormányzati gyűlésen. A választás érvényes, ha a jelenlévők 66% + 1 főnek a szavazatát megkapja a diák. A DÖK-elnök feladatai: az évi közgyűlés összehívása, a diákönkormányzat munkájának irányítása, az éves beszámoló elkészítése, kapcsolattartás más ifjúsági szervezetekkel, a diákönkormányzat képviselete az ifjúsági fórumokon. (10) Bármely kérdésben a DÖK szavazással dönt az ülésén. A döntés érvényes, ha 50% + 1 fő szavazata megvan. A szavazást bármely kérdésben csak akkor lehet lefolytatni, ha a diákönkormányzatba jelentkezett osztályok képviselőinek több mint a fele jelen van. (11) A diákközgyűlés évente legalább egyszer, de szükség szerint többször is összehívható fórum, melynek résztvevőire és témájára a DÖK, a nevelőtestület és az iskolavezetés egyaránt tehet javaslatot. A diákközgyűlés a legfelsőbb döntéshozó fórum, amely a tagokból áll. Az évi rendes közgyűlésen (küldöttgyűlésen) a diákönkormányzat vezetője és az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, tekintettel a gyermeki, tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről, a házirendben meghatározottak végrehajtásáról. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit. A diákközgyűlésen minden osztálynak legalább 5 fővel kell képviseltetnie magát.

5 3. PÉNZÜGYEK: (1) Előre tervezhető költségvetési vagy iskolai támogatás: - A diákönkormányzat tagjai fogadják el a DÖK költségvetését és annak pénzügyi beszámolóját. A diákönkormányzat vezetősége a költségvetés keretei között jogosult a szükséges pénzügyi döntések meghozatalára. (2) Pályázott pénzeszközök (Közalapítványok, Alapítványok, Fenntartó és egyéb kiírók): - A diákönkormányzatot segítő pedagógus, a DÖKelnöke, ill. a Mester-Diák Alapítvány kuratóriuma pályázatokat nyújthat be a DÖK céljai, munkaprogramja megvalósítása érdekében. - A pályázati programok és azok tervezett költségvetése összhangban van a DÖK mindenkori éves programjával. - Az elnyert források felhasználását és a végleges megvalósítás költségvetését a DÖK vezetőségével együtt működve kell kialakítani. - A pályázatokat kiírójának pénzügyi szabályzata és elvárásai szerint kell elszámolni. 4. A DÖK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSÁT A DIÁKÖNKORMÁNYZAT KÉSZÍTI EL AZ ALÁBBIAK SZERINT: - A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetet készít. - A Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét az osztályképviselők útján eljuttatja az osztályokhoz. - Az osztályok az osztályképviselőkön keresztül eljuttatja a véleményüket a Diákönkormányzathoz. - Az egységes előterjesztést átadja a tantestület tagjainak - A tantestületi véleményeket az igazgató vagy a segítő tanár átnyújtja a Diákönkormányzat vezetőjének. - A Diákönkormányzat a vélemények figyelembevételével elkészíti a végleges tervezetet. 5. A DÖK SZMSZ JÓVÁHAGYÁSA: - A Szervezeti és Működési Szabályzatot az oktatási törvény bekezdésének értelmében a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. - A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogsértő, vagy ellentétes az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatával, illetve Házirendjével. - A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő 30 napon belül nyilatkoznia kell. A Szervezeti és Működési Szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület 30 napon belül nem nyilatkozik.

6 6. NYILVÁNOSSÁG: A Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek ismernie kell, ezért egy példánya megtalálható: - az iskola könyvtárában - a diákönkormányzat segítő pedagógusnál - a DÖK-szobában - az iskola igazgatójánál - az iskola nevelési igazgatóhelyettesénél - az iskola honlapján. - az iskola irattárában Budapest, február Diákönkormányzatot segítő pedagógus.. Diákönkormányzat elnöke Jóváhagyta a nevelőtestület márciusi ülésén... Iskola Igazgatója

7 A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGOSÍTVÁNYOK: (FÜGGELÉK) A DÖK DÖNTÉSI HATÁSKÖREI: A diákönkormányzat a - nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt: - saját működéséről, munkaprogramjáról (Ktv. 63 (3) bek.) - a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, (Ktv. 63 (3) bek.) - egy tanítás nélküli munkanap programjáról, (Ktv. 63 (3) bek.) - a diákrádió és a diákújság, a diák web-lap és iskola-tv szerkesztőbizottságának megbízásáról (Ktv. 63 (3) bek.) - a diákönkormányzatot segítő iskolában dolgozó nagykorú személy felkéréséről, megbízásáról, és megbízhatja a diákönkormányzat képviseletével (Ktv. 63 (1) bek.) - az Iskolaszéki képviselő megválasztásáról (Ktv. 60 (5) bek. c) pontja) A DÖK EGYETÉRTÉSI JOGOT GYAKOROL A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKBEN: - az iskolai SZ.M.SZ. jogszabályban meghatározott részeinek elfogadásakor és módosításakor (Ktv. 40 (2) bek. Ktv.64 (2) bek. a) pontja, valamint a 11/1994 MKM r. 4 (3) bek. c) pont) - az ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásáról (Ktv.64 (2) bek. c) pont) - a házirend elfogadásakor, módosításakor (Ktv.40 (10) bek. és a Ktv. 64 (3) bek. c) pont) - a tankönyvrendelés előkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék vagy a DÖK véleményét (2001. évi XXXVII Tv. 8. (2).) A DÖK-NEK VÉLEMÉNYEZÉSI JOGA VAN A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKBEN: - iskola megszüntetésével, átszervezésével... nevének megállapításával kapcsolatos fenntartói döntés előtt. (Ktv. 102 (3) bek.) - tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, szervezéséhez (11/1994.MKM r. 31. (l) bek. c pont - az iskolavezető megbízásával, és a megbízásának visszavonásával kapcsolatos fenntartói döntés előtt (Ktv. 102 (3) bek.) - a könyvtár, a számítógépes termek és sportlétesítmények működési rendjének kialakításához (11/1994 MKM r. 31. (1) bek. g) pont). - tanuló ellen indult fegyelmi eljárás során (Ktv. 76 (6) bek.) - tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekre vonatkozó döntések meghozatalakor (11/1994 MKM r. 31 (l) bek. a) pont. ) - az iskolai sportkör működési rendjének kialakításához (11/1994. MKM r. 31. (1) bek. d) pontja) - a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához (11/1994. MKM r. 31. (1) bek. f)

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Dózsa György Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Tel.: 62/ 260-007 62/ 520-04 Apátfalva 2012 A Diákönkormányzat a Közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény 48., 58

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 1163 BUDAPEST, METRÓ U 3-9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA /v3.1/ Elfogadva: 2003. december 9. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez 1. Tanulói jogviszony 1.1. A tankötelezettség a szülő választása alapján iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo. Köövveessssii Errzzsséébeett Baapttiissttaa Szzaakköözzéépiisskoollaa,, Szzaakiisskoollaa ééss Giimnáázziium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2011. 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 1 Bevezetés... 5 2 A SZMSZ célja, tartalma... 5 2.1 Az SZMSZ jogszabályi háttere... 6 3 A SZMSZ hatálya... 8 4 Az intézmény működési rendje... 8 4.1 Az iskolák

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

BUDAPEST. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november 17-i ülésén Érvényes: visszavonásig FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI

BUDAPEST. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november 17-i ülésén Érvényes: visszavonásig FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2010 Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGI POLITECHNIKUM ALTERNATÍV GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

A KÖZGAZDASÁGI POLITECHNIKUM ALTERNATÍV GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA A KÖZGAZDASÁGI POLITECHNIKUM ALTERNATÍV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1999. ÁPRIL I S 23-ÁN E L F O G A D O T T É S A Z I DŐKÖZI M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S ZE R K E ZE T B E F O G L A

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM

DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye Iktatószám:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Diószegi Sámuel Baptista Szakközép- és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. szeptember 1-jétől 1 BEVEZETÉS A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben