22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 -"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK KÉPZÉSI FORMÁK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK HALLGATÓK... 4 II AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVÕ POLGÁRI HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ JUTTATÁSOK POLGÁRI HALLGATÓ JUTTATÁSAI ÖSZTÖNDÍJ SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ JUTALOM GYAKORLAT IDEJÉRE JÁRÓ TÉRÍTÉSEK KARI ÖSZTÖNDÍJ TANKÖNYV ÉS JEGYZETTÁMOGATÁS TÉRÍTÉS ELLENÉBEN, ILLETVE INGYENESEN IGÉNYBE VEHETÕ SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÁSI FELADATOK III. AZ ÖSZTÖNDÍJAS ÉS KETTÕSJOGÁLLÁSÚ HALLGATÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KETTÕS JOGÁLLÁSÚ HALLGATÓ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓ IV. A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETETT KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÉS EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK MENTESSÉG RÉSZLETFIZETÉS EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK TÉRÍTÉSI DÍJAK V. A DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVÕ HALLGATÓI JUTTATÁSOK, ILLETVE A HALLGATÓT TERHELÕ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG DOKTORANDUSZOK TÁMOGATÁSOK, MENTESSÉGEK ÉS KEDVEZMÉNYEK VI ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK HATÁLYBA LÉPTETÉS MELLÉKLET I. ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK JUTTATÁSAI II. AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT POLGÁRI HALLGATÓK JUTTATÁSAI III. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK IV. A DOKTORI KÉPZÉSSEL ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK... 25

3 3 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Egyetemi Szenátusa a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.), az egyetemi és fõiskolai hallgatók által fizetendõ díjakról és térítésekrõl, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló 51/2002. (III.26.) Korm. rendelet, a felsõoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló 8/2005. (I.19.) Korm. rendelet, valamint a honvédelmi és a belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történõ részvételének egyes szabályairól szóló 13/2001. (V.30.) HM-BM együttes rendelete alapján az egyetem a hallgatói juttatások elosztásának, illetve a hallgatót terhelõ fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét a jelen szabályzatban foglaltak szerint határozza meg. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed: a) az egyetem magyar állampolgárságú ösztöndíjas, kettõs jogállású, és polgári hallgatóira, akik teljes idejû, vagy részidõs alapképzésben (BSc), mesterképzésben (MSc), doktori (PhD) képzésben, felsõfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzésben, egyetemi, illetve fõiskolai szintû alapképzésben, kiegészítõ alapképzésben vesznek részt; b) az egyetem külföldi hallgatóira, ha jogszabály vagy a képzésrõl szóló megállapodás másképp nem rendelkezik; c) más felsõoktatási intézmény hallgatójára, amennyiben az egyetem valamely tantárgyára (tantárgyaira) áthallgatási jogot szerzett, az áthallgatás mértékében, továbbá az egyetemmel vendég hallgatói, vagy párhuzamos hallgatói jogviszonyt létesített, a képzésben való részvétel mértékéig.

4 4 2. Általános elõírások (1) Az egyetem által nyújtott képzések államilag támogatott, vagy költségtérítéses képzések lehetnek. (2) Az egyetem költségvetési támogatását a fenntartó a HM költségvetésében tervezi meg és évente benyújtja a Kormányhoz. (3) A kar a hallgatói juttatások összegét és a hallgatót terhelõ fizetési kötelezettséget dékáni határozatban egy tanulmányi félévre állapítja meg. 3. Képzési formák és a hozzá kapcsolódó juttatások és térítések (1) Az államilag támogatott elsõ alapképzésben, elsõ mesterképzésben, elsõ felsõfokú szakképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, illetve elsõ egyetemi, vagy fõiskolai szintû alapképzésben, és az elsõ kiegészítõ alapképzésben teljes idejû tanulmányokat folytató hallgatók juttatásait és annak elosztási rendjét a II. fejezet tartalmazza. (2) Az ösztöndíjas és kettõsjogállású hallgatók számára nyújtott juttatások fajtáit a III. fejezet tartalmazza. (3) Az egyetem hallgatóit terhelõ fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét a IV. fejezet tartalmazza. (4) A doktori képzésben résztvevõ hallgatói juttatások, illetve a hallgatót terhelõ fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét az V. fejezet tartalmazza. 4.. Hallgatók Az egyetemen az Hft. 15 (2) szerinti hallgató e törvény alkalmazása során a) ösztöndíjas hallgató: ha a felvételt nyert nappali tagozatos személy a katonai felsõoktatási intézményben a honvédséggel vagy a határõrséggel kötött ösztöndíjszerzõdés alapján a honvédség, illetve a határõrség tényleges állományú tagjaként végzi a tanulmányait,

5 5 b) kettõs jogállású hallgató: ha az intézménybe felvett, Hszt. és Hjt szerinti hivatásos állomány tagja államilag finanszírozott képzésben folytat tanulmányokat, c) polgári hallgató: ha nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá. II. AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVÕ POLGÁRI HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ JUTTATÁSOK 5. Polgári hallgató juttatásai (1) Az egyetem államilag támogatott képzésben részt vevõ 3.. (1) bekezdés szerinti polgári hallgatója az Ftv.127. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott költségvetési normatívákból 1[1] az alábbi támogatásokra jogosult: a) tanulmányi ösztöndíj; b) pénzbeli szociális támogatás; c) köztársasági ösztöndíj; d) szakmai gyakorlat tanulmányi költségtérítése; e) a tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíj, jutalom; f) tankönyv- és jegyzetvásárlási támogatás; g) kollégiumi elhelyezés, vagy lakhatási támogatás (2) Az (1) bekezdés b), és g) pontjaiban szereplõ támogatásokat pályázati úton, egyéni elbírálás alapján - a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottsága (a továbbiakban HTVSZÜB) véleményének figyelembevételével - a dékán ítéli oda. A

6 6 pályázatokat 1. sz. minta szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. A nyomtatvány letölthető a (3) Az elsõ tanulmányi félévében csak az (1) bekezdés b), g) pontjában említett támogatásra lehet pályázatot benyújtani. 6. Ösztöndíj jár. (1) A tanulmányi ösztöndíj a polgári hallgatónak a korrigált kreditindex alapján (2) Az ösztöndíj megállapításánál az utolsó lezárt félév eredményét kell figyelembe venni. Az ösztöndíj számításának rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Az államilag támogatott képzésben résztvevõ polgári hallgatók tanulmányi ösztöndíjára a hallgatói normatíva 70 % -a használható fel. 7. Szociális támogatás (1) Pénzbeli szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által beadott pályázat útján igényelhetõ. (2) Az államilag támogatott képzésben részt vevõ polgári hallgatók pénzbeli szociális támogatásának elosztásánál figyelembe kell venni: a) az egy háztartásban élõk számát; b) az egy háztartásban élõk jövedelmi helyzetét; c) az egyetem és a lakóhely közötti távolságot. (3) Az egy háztartásban élõk jövedelmét a hallgató minden tanévben a kérvény benyújtásával egy idõben igazolhatja. A jövedelemigazoláshoz az erre rendszeresített 2. sz. mintaokmányt kell felhasználni, mely letölthetõ a honlapról.

7 7 (4) A (2) bekezdés a-c. pontja szerinti adatok alapján a HTVSZÜB rangsorolja a hallgatók által benyújtott pályázatokat és javaslatot tesz a támogatás összegére. (5) A támogatás odaítélésekor elõnyben kell részesíteni azt a hallgatót, aki jogszabály szerint hátrányos helyzetûnek minõsül. (6) A pénzbeli szociális támogatásra a hallgatói normatíva 20 %-a használható fel. A pályázat alapján megítélt rendszeres szociális támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 3000 forint. 8. Köztársasági ösztöndíj (1) A kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért és a tudományos diákköri munkában, illetve szakmai területen kimagasló munkát végzõ hallgató pályázat útján egy tanév idõtartamára- köztársasági ösztöndíjat nyerhet el. (2) A köztársasági ösztöndíjat a HM által kiadott pályázati feltételek alapján az oktatási miniszter egyetértésével- a honvédelmi miniszter adományozza. Az ösztöndíj hallgatói létszám 0,8 %-a részére adományozható. Amennyiben valamely tanévben ez a létszám nem éri el az egy főt, az ösztöndíj csak a honvédelmi miniszter külön engedélye alapján ítélhető oda. meg. (3) A köztársasági ösztöndíj havi összegét az éves költségvetési törvény határozza (4) Köztársasági ösztöndíjra államilag támogatott, teljes idejû alapképzésben és kiegészítõ alapképzésben részt vevõ polgári hallgató két lezárt félév után pályázhat. (5) A pályázat benyújtásának feltételei: a) a két lezárt félév tanulmányi átlageredménye legalább 4,51; a megszerzett kredit pontok száma legalább 55; b) kiemelkedõ szakmai tevékenység; c) aktív közéleti és egyéb tevékenység; d) a pályázó ellen fegyelmi vizsgálat nem folyt és jelenleg sincs folyamatban.

8 8 (6) A pályázatokat a honvédelmi miniszternek címezve tanévenként a felhívásban szereplõ határidõre a Tanulmányi Hivatalhoz kell benyújtani az OM honlapjáról letölthetõ pályázati lapon. A benyújtott pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság összetétele: a) a Tanulmányi Hivatal (a továbbiakban: TH) képviselõje; b) az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) képviselõje; c) az Egyetemi Tudományos Diákkör képviselõje; d) az érintett karok egy-egy képviselõje. (7) A bíráló bizottság tagjai maguk közül választják meg az elnököt. A bizottság a mûködési rendjét maga határozza meg, és az elnök hagyja jóvá. (8) A benyújtott pályázatok bírálatánál vizsgálni kell az általános és konkrét feltételek teljesülését. Amennyiben a pályázó az (5) bekezdés d) pontjában foglaltaknak nem felel meg, pályázatát annak érdemi vizsgálata nélkül el kell utasítani. A mindenben megfelelõ pályázatokat a bizottság az értékelési mutatók alapján pontozza. A végleges rangsort a bizottság az OM pályázati lap tanulmányi és szakmai tevékenységeinek minõsítésére adott pontszámok összege határozza meg. (9) A bíráló bizottság elnöke a pályázókat értesíti a döntésrõl. A pályázó a bizottság döntése ellen az értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül a rektornak címzett fellebbezéssel élhet. (10) Az intézményi szinten rangsorolt pályázatokat és a személyre szóló indoklást az egyetem rektora - a HM SZEF útján terjeszti fel a honvédelmi miniszternek. (11.) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az egyetemen bármilyen okból megszûnik, vagy szünetel, akkor számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható.

9 9 9. Jutalom (1) Jutalom a kiemelkedõ tanulmányi, kulturális, sport-, és egyéb közéleti tevékenységért adható, amelyre a Kari Hallgatói Önkormányzat tesz javaslatot. Más személy, vagy szervezeti egység által kezdeményezett jutalmazási javaslat esetén ki kell kérni a HÖK egyetértését. (2) Jutalomra a hallgatói normatíva 5 %-a használható fel. 10. Gyakorlat idejére járó térítések (1) A tantervi követelményekben elõírt szakmai gyakorlat idejére a polgári hallgatót tanulmányi költségtérítés illeti meg. (2) A költségtérítés formái: útiköltség-térítés menetjegy alapján; (a gyakorlati foglalkozásokra történõ utazás költségeire MÁV II. osztályra, vagy ahol nincs vonatközlekedés Volán menetrendszerinti járatra menetjegy leadása és számla ellenében) szállásköltség-hozzájárulás számla ellenében Kari ösztöndíj A tantervi követelményeken túlmenõ kiemelkedõ szakmai, tudományos teljesítmény alapján megállapított kari ösztöndíj a jutalommal azonos elbírálás alá esik, melyre a hallgatói normatíva 5 %-a használható fel. 12. Tankönyv és jegyzettámogatás (1) A tankönyv- és jegyzettámogatásra szolgáló normatívát: a) tankönyv- és jegyzetvásárlásra;

10 10 b) szakkönyvbeszerzésre; c) tanszervásárlásra lehet fordítani. (2) A polgári hallgatók részére a Költségvetési Igazgatóság a tanév megkezdésekor elõlegként kiutalja a hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatási normatíva összegét. 2[2] A hallgató a tanév végéig számlával köteles elszámolni a felvett elõleggel, ellenkezõ esetben adóköteles jövedelemnek kell tekinteni. 13. Térítés ellenében, illetve ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatások (1) Polgári hallgató részére kérelmére - kollégiumi elhelyezés biztosítható, -melynek térítési díját az 1. sz. melléklet III. tartalmazza-, vagy lakhatási támogatás adható. 3[3] (2) A hallgató hallgatói munkadíj ellenében akkor végezhet munkát, ha hallgatói munkaszerzõdést kötnek vele. A hallgatói munkaszerzõdés alapján munkát végzõ hallgató foglalkoztatására a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell. (3) A felsõfokú szakképzésben részt vevõ hallgató a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezõje köteles biztosítani. A hallgatói szerzõdés megkötésére a szakképzésrõl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A hallgató javára a gyakorlati képzés szervezõje köteles felelõsségbiztosítást kötni. (4) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatások a következõk: a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges elõadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok, beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák-a nyelvvizsga és az ECDL vizsga kivételével- egy alkalommal történõ megismétlése, a 2[2] a tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája augusztus 31-ig 7820 Ft/év, szeptember 1-jétõl Ft/év. 3[3] a lakhatási támogatás normatívája Ft/év

11 11 záróvizsga letétele, illetve a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, az Ftv. 68. (3) bekezdésében foglaltak szerint, b) a kollégiumi foglalkozások, c) az egyetem létesítményeinek - könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidõs létesítmények -, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, d) a felsõfokú szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védõfelszerelés (védõruha) és tisztálkodási eszköz, más képzésben az egyéni védõfelszerelés (védõruha) és tisztálkodási eszköz, e) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadás, f) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat elsõ alkalommal történõ kiadása, g) az egyetem által szervezett kötelezõ záróünnepségen, más ünnepségen vagy megemlékezésen való részvétel. (5) Az államilag támogatott képzés keretében - jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában az egyetem nem kérhet igazgatási eljárási díjat (pl. beiratkozási díj) Igazgatási feladatok (1) A hallgatói juttatások kifizetését engedélyezõ dékáni határozatok elkészítése a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály feladata. (2) A személyi jövedelemadó-bevallás kitöltéséhez szükséges igazolás kiadása a Költségvetési Igazgatóság feladata. (3) A pénzbeli támogatásokat az adott hónap 10. napjáig kell a hallgatók részére lakossági folyószámlára utalással teljesíteni.

12 12 III. AZ ÖSZTÖNDÍJAS ÉS KETTÕS JOGÁLLÁSÚ HALLGATÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 15. Kettõs jogállású hallgató (1) A katonai felsõoktatási intézmény kettõs jogállású hallgatója a Hszt. vagy a Honvédséggel fennálló szolgálati viszony esetén a Hjt. szerint jogosult illetményre. igénybe venni. (2) A kettõs jogállású hallgató térítésmentesen jogosult a kollégiumi elhelyezést 16. Ösztöndíjas hallgató (1) A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója az egyetemtõl illetményre és ingyenes természetbeni ellátásra jogosult. Az ösztöndíjas hallgató illetménye a bírósági végrehajtási szabályok szempontjából ösztöndíjnak minõsül. (2) Az ösztöndíjas hallgató illetménye alapilletménybõl és a (3)-(5) bekezdés szerinti pótlékból áll. Az ösztöndíjas hallgatót az illetménye a tanulmányi idõszakon kívül is megilleti. Az ösztöndíjas hallgató illetményjogosultságát naptári napokra kell meghatározni. (3) Az ösztöndíjas hallgató az elõzõ félévi tanulmányi eredménye alapján - a második szemesztertõl kezdõdõen - tanulmányi pótlékra jogosult. A tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott követelményeknek megfelelõ ösztöndíjas hallgató kiemelt összegû tanulmányi pótlékra jogosult. (4) A képzési programban szereplõ repülési feladatok végrehajtásáért az ösztöndíjas hallgató repülési, a tanulmányokkal együtt járó ejtõernyõs ugrásokért pedig ejtõernyõs-ugrási pótlékra jogosult. (5) Az alapilletmény és a pótlékok összege a köztisztviselõi illetményalap és az 1. számú mellékletben meghatározott érték szorzata.

13 13 (6) Az ösztöndíjas hallgató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint térítésmentesen természetbeni ellátásként élelmezési és ruházati ellátásra, valamint elhelyezésre és tanszertámogatásra jogosult. Szolgálati kiküldetés esetén az ösztöndíjas hallgatót a hivatásos katonának a jogszabály szerint járó napidíj 50%-a illeti meg. (7) Ha az ösztöndíjas hallgató a Hft.25. (4) bekezdése alapján külföldön teljesít szolgálatot, hazai illetményén felül - külön jogszabályban meghatározott - devizaellátmányra is jogosult. (8) Az ösztöndíjas hallgatók szociális védelmére szolgáló egyéb juttatásokat a Hft. 41/B-R. -ai tartalmazzák. IV. A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETETT KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÉS EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK 17. Költségtérítések (1) Az államilag támogatott nappali képzésben résztvevõ polgári hallgató a kollégiumi elhelyezésért a mindenkori hallgatói normatíva 5 %-át fizeti. (2) A költségtérítéses nappali képzésben résztvevõ polgári hallgató az Önköltség Számítási Szabályzat alapján megállapított kollégiumi díjat köteles fizetni, melynek összege évente az infláció mértékével változhat. A térítési díj változásáról az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyidejû értesítése mellett a kollégiumi gondnokoknál elhelyezett hirdetmény útján értesülnek a hallgatók. (3) A költségtérítéses képzésben résztvevõ hallgató oktatási félévenként köteles az adott oktatási évre és szakra rektori intézkedésben megállapított költségtérítés fizetésére. A képzés folyamán az oktatási évre számított költségtérítés összege évente az infláció mértékében változhat. Errõl az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat értesítést kap.

14 14 (4) Az egyetem hallgatói számára (párhuzamos képzésben résztvevõ hallgató esetén csak az elsõ képzésben részt vevõk) külön térítés nélkül biztosítja a képesítési követelmények szerint kötelezõen teljesítendõ kreditek értékét legfeljebb 10%-al meghaladó kreditértékû, vagy ismételten felvett tantárgyak felvételét. (5).A 4. bekezdésben leírtakon túli, a párhuzamos képzésben, vagy áthallgatásban, felvett tantárgyak kreditarányosan térítéskötelesek. (6) A passzív félév jelentésekor a hallgató mentesül a költségtérítés befizetése alól. Ha a hallgató a képzési költséget a passzív félév jelentése elõtt befizette, az egyetem azt visszatéríti. (7) Ha a hallgató hallgatói jogviszonya a regisztrációs idõszak utolsó napjától számított 30 napon belül megszûnik, részére az adott félévre befizetett költségtérítési díjat - 2% kezelési költség levonása után- az egyetem visszafizeti. Ha a hallgató hallgatói jogviszonya a regisztrációs idõszak utolsó napjától számított 30 napon túl szûnik meg, a költségtérítési díj visszafizetésének helye nincs. (8) Az iratkozási, illetve hallgatói adatlappal (3,5 számú mintaokmány)együtt leadott és jóváhagyott évhalasztási kérelem esetén az államilag nem támogatott (költségtérítéses) képzésben részt vevõk képzési költségtérítést nem fizetnek. 18. Mentesség (1) Mentesül a költségtérítés fizetése alól az a költségtérítéses alapképzésben, kiegészítõ alapképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy felsõfokú szakképzésben részt vevõ hallgató, aki december 1-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt az adott félév elsõ napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban részesül. (2) A mentesség feltétele, hogy a hallgató az adott félév elsõ napjától számított 30 napon belül hitelt érdemlõ okirat bemutatásával és másolatának leadásával, vagy eredeti, illetve közjegyzõ által hitelesített másolatának megküldésével igazolja a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztályon, hogy az (1) bekezdésben megjelölt feltételnek megfelel. Az okirat a Társadalombiztosítás, illetve ha a hallgató munkáltatója társadalombiztosítási kifizetõ hely, akkor a munkáltató által kiadott igazolás lehet. A határidõ elmulasztása jogvesztõ,

15 15 igazolási kérelemnek nincs helye. A költségtérítés fizetése alóli mentesség dékáni határozatban jelenik meg, melynek egy példányát a Költségvetési Igazgatóságra kell eljuttatni. 19. Részletfizetés (1) Az államilag nem támogatott képzésben résztvevõ (költségtérítéses) hallgató a képzési költséget egy összegben, vagy kérelmére két részletben fizetheti be. A részletfizetési kérelmét a hallgató beiratkozás elõtt két héttel, de legkésõbb a regisztrációs idõszakban adhatja be. A részletfizetési kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthetõ az egyetem honlapjáról. A hallgató, aki részletfizetést kért, amíg annak megváltoztatását nem kéri, részletfizetéses hallgató marad. (2) A költségtérítéses hallgató akkor iratkozhat be, ha a költségtérítés összegét (vagy kérelem esetén annak elsõ részletét) átutalta, vagy készpénzfizetési utalványon befizette. A költségtérítés második részletét a hallgató a beiratkozáskor, illetve a beiratkozást követõ hónap utolsó napjáig köteles befizetni. A részletfizetés engedélyezése dékáni határozatban jelenik meg, melynek egy példányát a Költségvetési Igazgatóságra kell eljuttatni. (3) Székhelyen kívüli képzés esetén, a hátrányos helyzetű költségtérítéses hallgató írásban benyújtott kérelmére a költségtérítés összegét három részletben is befizetheti, amelynek első részletét a beiratkozáskor, a második és a harmadik részletét a beiratkozást követő hónapok utolsó napjáig köteles készpénzfizetési utalványon befizetni, vagy átutalni. A részletfizetés engedélyezése dékáni határozatban jelenik meg, melynek egy példányát a Gazdasági Igazgatóságra kell eljuttatni. 20. Egyéb költségtérítések (1) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzített kötelezettségek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a hallgatónak a felmerülõ többletköltség miatt - szolgáltatási díjat kell fizetni.

16 16 (2) A kötelezettségek elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén fizetendõ szolgáltatási díjak tételes felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az 1. sz. mellékletben felsorolt díjak az ösztöndíjas és kettõs jogállású hallgatók esetében is fizetendõk Térítési díjak (1) A kollégiumi térítési díjakat a hallgató átutalással, készpénz befizetésére szolgáló utalványon, vagy a kollégiumban fizeti be. A befizetési határidõ a tárgyhó 20. napja. (2) A költségtérítés ellenértékeként a hallgatónak joga van: a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges elõadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok, beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák-a nyelvvizsga és az ECDL vizsga kivételével- egy alkalommal történõ megismétlésére, a záróvizsga letételére, illetve a fokozatszerzési eljárásra a hallgatói jogviszony fennállása alatt, az Ftv. 68. (3) bekezdésében foglaltak szerint; b) az egyetem létesítményeinek - könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidõs létesítmények -, eszközeinek használatára az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan; c) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat elsõ alkalommal történõ kiadására; d) az egyetem által szervezett kötelezõ záróünnepségen, más ünnepségen vagy megemlékezésen való részvételre;. e) kötelező gyakorlatok végrehajtásához kapcsolódóan az útiköltség-térítésre menetjegy alapján; (a gyakorlati foglalkozásokra történõ utazás költségeire MÁV II. osztályra, vagy ahol nincs vonatközlekedés Volán menetrendszerinti járatra menetjegy leadása és számla ellenében), valamint szállásköltség-hozzájárulásra számla ellenében;.

17 17 f) a felsõfokú szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védõfelszerelés (védõruha) és tisztálkodási eszközhöz, más képzésben az egyéni védõfelszereléshez (védõruha) és tisztálkodási eszközhöz; g) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadáshoz. (4) Részletfizetés esetén a költségtérítési díj második részlete befizetésének elmulasztása esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható. (5) Téves befizetés esetén visszatérítendõ vagy jóváírandó a befizetett összeg, ha 30 napon belül a hallgató e tényt megfelelõen bizonyítja. V. A DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓI JUTTATÁSOK, ILLETVE A HALLGATÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 22.. Doktoranduszok (1) Az államilag támogatott képzésben résztvevõ doktoranduszok kivételével, a doktori képzésben résztvevők költségtérítést, illetve térítési díjat fizetnek. (2) Az államilag támogatott képzésben résztvevő doktorandusz hallgató az igénybevett szolgáltatásokért ezen szabályzat szerint köteles térítési díjat fizetni. (3) A költségtérítéses doktori képzésre és egyéni felkészülésre, valamint a doktori fokozatszerzésre jelentkezõk költségtérítést, illetve az igénybevett szolgáltatásokért térítési díjat fizetnek(a ZMNE DSZ 3. sz. melléklete szerint). (4) Költségtérítési díjat kell fizetni: a) szervezett képzésre vagy egyéni felkészülésre jelentkezésre; b) doktori fokozatszerzési eljárásra; c) honosításra.

18 18 (5) Pótdíjat kell fizetni: a) 130 oldalt meghaladó értekezés esetében; b) harmadik hivatalos bíráló felkérése esetén. 23. Támogatások, mentességek és kedvezmények (1) Nappali munkarend szerinti képzésben részt vevõ hivatásos állományú doktorandusz helyett a költségek megtérítését az illetékes miniszter engedélyezi tanulmányi szerzõdés alapján. Amennyiben a doktorandusz tanulmányait önhibájából megszakítja és más képzési formában folytatja, a költségek megtérítésére a továbbiakban nem jogosult. (2) Költségtérítéses képzésben résztvevõ hivatásos állományú doktorandusz részére a képzési költség megtérítését - kérelmére - az illetékes miniszter engedélyezheti. (3) Az egyetem saját oktatói és kutatói által fizetendõ képzési költség megfizetésétől (a jelentkezési és pótdíjak kivételével) eltekinthet. Az így átvállalt költségeket a továbbtanulási keret terhére évente kell tervezni és a doktori képzés bevételeként jóvá kell írni. (4) Tanulmányok szüneteltetése idejére költségtérítést nem kell fizetni, ösztöndíj nem folyósítható. (5) Az államilag támogatott képzésben résztvevő doktorandusz hallgató ösztöndíját legfeljebb hat hónapig tartó külföldi részképzés idejére folyósítani kell, legfeljebb tizenkét hónapig tartó külföldi részképzés idejére folyósítani lehet. (6) A hivatásos állományú doktoranduszt külföldi részképzése idejére, legfeljebb tizenkét hónapig illetménye megilleti, emellett az elöljáró felterjesztése alapján az illetékes miniszter - külön jogszabályban meghatározott mértékben - devizaellátmányban is részesítheti. (7) Az államilag támogatott képzésben résztvevő doktorandusz, a képzés elsõ két évében heti négy óra oktatási tevékenységet vállalhat, melyért díjazásban részesül az egyetem

19 19 vonatkozó rekrori intézkedésében foglaltak szerint és ennek költségét az adott oktatási szervezeti egység fedezi. (8) A költségtérítéses képzésben résztvevõ doktoranduszt minden oktatási tevékenységért díjazás illeti meg. A doktori képzés költségeit a Doktori Szabályzat, illetve a melléklet IV. része tartalmazza. VI ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 24. Általános elõírások (1) Az államilag nem támogatott képzésben részt vevõ (költségtérítéses) hallgatóval a évi CI. törvény 20. -a alapján felnõttképzési szerzõdést kell kötni.(6. sz. mintaokmány) Letölthetõ a A szerzõdést az a kar köti, amelyhez a hallgató tartozik. Ha a hallgató szakot vált vagy évet ismétel, új szerzõdést kell kötni. (2) Az államilag támogatott polgári hallgató részére nyújtható juttatások és az általa fizetendõ költségtérítések alóli mentesség, illetve csökkentés iránti pályázatokat a dékáni hivatalokba - minden év szeptember 20-ig - kell leadni. A pályázatok véleményezését a HTVSZÜB végzi. A kérelmek véleményezésének határideje: szeptember 30-a. A juttatás odaítélésérõl a bizottság dönt és értesíti a hallgatót. Az értesítés határideje: október 20-a. Az értesítést írásban, pályázónként kell kiadni. (3) A hallgatói jogviszonyát szüneteltetõ hallgatók a jogviszony szüneteltetésének kezdõ napjáig, a megszûnt hallgatói jogviszonyú hallgatók a jogviszony megszûnésének napjáig jogosultak támogatásra, kötelezettek költségtérítés fizetésre. (4) Valótlan adatközlés, vagy fizetési kötelezettség elmulasztása fegyelmi felelõsségre vonással is jár. A fegyelmi eljárás lefolytatására a Hallgatók Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

20 20 (5) A hallgatói elõirányzat keretösszegeinek felhasználásáról a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság félévenként, a tanulmányi félévet követõ hónap 20-ig, írásban, jogcímenként tájékoztatja a HTVSZÜB-t és az EHÖK-öt. 25. Hatályba léptetés (1) Ez a szabályzat 2006.szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Ezt a szabályzatot az EHÖK április 24-én megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. (3) Ezt a szabályzatot a Szenátus október 25-én megtárgyalta és elfogadta. MELLÉKLET A hallgatók juttatásai és az általuk fizetendõ költségtérítések.. Mintaokmányok 1.számú: Ûrlap a támogatás igényléséhez 2.számú: Ûrlap jövedelemigazoláshoz 3. számú: Beiratkozási lap 4. számú: Kötelezettség-vállalási nyilatkozat és számlakérõ lap 5. számú: Hallgatói adatlap 6. számú: Felnõttképzési szerzõdés

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Budapest, 2011 1 I.. Hallgatói juttatások 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatói a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. törvényben és a 51/2007 (III.26.)

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat Térítési és Juttatási Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Értelmező rendelkezések... 5 1.... 5 A felsőoktatási képzés költségviselésének formái... 6 2.... 6 A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete. Térítési és juttatási szabályzat. Hallgatóknak járó juttatások

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete. Térítési és juttatási szabályzat. Hallgatóknak járó juttatások A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete Térítési és juttatási szabályzat 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Sárospataki Református Teológiai Akadémia valamennyi hallgatójára. Hallgatóknak

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Változat száma: 17. Elfogadás dátuma: 2013. november 5. Határozat száma: 2013/4/25. Hatálybalépés napja: 2013, november 6. Felelős személy:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben