22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 -"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK KÉPZÉSI FORMÁK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK HALLGATÓK... 4 II AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVÕ POLGÁRI HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ JUTTATÁSOK POLGÁRI HALLGATÓ JUTTATÁSAI ÖSZTÖNDÍJ SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ JUTALOM GYAKORLAT IDEJÉRE JÁRÓ TÉRÍTÉSEK KARI ÖSZTÖNDÍJ TANKÖNYV ÉS JEGYZETTÁMOGATÁS TÉRÍTÉS ELLENÉBEN, ILLETVE INGYENESEN IGÉNYBE VEHETÕ SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÁSI FELADATOK III. AZ ÖSZTÖNDÍJAS ÉS KETTÕSJOGÁLLÁSÚ HALLGATÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KETTÕS JOGÁLLÁSÚ HALLGATÓ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓ IV. A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETETT KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÉS EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK MENTESSÉG RÉSZLETFIZETÉS EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK TÉRÍTÉSI DÍJAK V. A DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVÕ HALLGATÓI JUTTATÁSOK, ILLETVE A HALLGATÓT TERHELÕ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG DOKTORANDUSZOK TÁMOGATÁSOK, MENTESSÉGEK ÉS KEDVEZMÉNYEK VI ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK HATÁLYBA LÉPTETÉS MELLÉKLET I. ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK JUTTATÁSAI II. AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT POLGÁRI HALLGATÓK JUTTATÁSAI III. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK IV. A DOKTORI KÉPZÉSSEL ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK... 25

3 3 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Egyetemi Szenátusa a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.), az egyetemi és fõiskolai hallgatók által fizetendõ díjakról és térítésekrõl, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló 51/2002. (III.26.) Korm. rendelet, a felsõoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló 8/2005. (I.19.) Korm. rendelet, valamint a honvédelmi és a belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történõ részvételének egyes szabályairól szóló 13/2001. (V.30.) HM-BM együttes rendelete alapján az egyetem a hallgatói juttatások elosztásának, illetve a hallgatót terhelõ fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét a jelen szabályzatban foglaltak szerint határozza meg. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed: a) az egyetem magyar állampolgárságú ösztöndíjas, kettõs jogállású, és polgári hallgatóira, akik teljes idejû, vagy részidõs alapképzésben (BSc), mesterképzésben (MSc), doktori (PhD) képzésben, felsõfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzésben, egyetemi, illetve fõiskolai szintû alapképzésben, kiegészítõ alapképzésben vesznek részt; b) az egyetem külföldi hallgatóira, ha jogszabály vagy a képzésrõl szóló megállapodás másképp nem rendelkezik; c) más felsõoktatási intézmény hallgatójára, amennyiben az egyetem valamely tantárgyára (tantárgyaira) áthallgatási jogot szerzett, az áthallgatás mértékében, továbbá az egyetemmel vendég hallgatói, vagy párhuzamos hallgatói jogviszonyt létesített, a képzésben való részvétel mértékéig.

4 4 2. Általános elõírások (1) Az egyetem által nyújtott képzések államilag támogatott, vagy költségtérítéses képzések lehetnek. (2) Az egyetem költségvetési támogatását a fenntartó a HM költségvetésében tervezi meg és évente benyújtja a Kormányhoz. (3) A kar a hallgatói juttatások összegét és a hallgatót terhelõ fizetési kötelezettséget dékáni határozatban egy tanulmányi félévre állapítja meg. 3. Képzési formák és a hozzá kapcsolódó juttatások és térítések (1) Az államilag támogatott elsõ alapképzésben, elsõ mesterképzésben, elsõ felsõfokú szakképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, illetve elsõ egyetemi, vagy fõiskolai szintû alapképzésben, és az elsõ kiegészítõ alapképzésben teljes idejû tanulmányokat folytató hallgatók juttatásait és annak elosztási rendjét a II. fejezet tartalmazza. (2) Az ösztöndíjas és kettõsjogállású hallgatók számára nyújtott juttatások fajtáit a III. fejezet tartalmazza. (3) Az egyetem hallgatóit terhelõ fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét a IV. fejezet tartalmazza. (4) A doktori képzésben résztvevõ hallgatói juttatások, illetve a hallgatót terhelõ fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét az V. fejezet tartalmazza. 4.. Hallgatók Az egyetemen az Hft. 15 (2) szerinti hallgató e törvény alkalmazása során a) ösztöndíjas hallgató: ha a felvételt nyert nappali tagozatos személy a katonai felsõoktatási intézményben a honvédséggel vagy a határõrséggel kötött ösztöndíjszerzõdés alapján a honvédség, illetve a határõrség tényleges állományú tagjaként végzi a tanulmányait,

5 5 b) kettõs jogállású hallgató: ha az intézménybe felvett, Hszt. és Hjt szerinti hivatásos állomány tagja államilag finanszírozott képzésben folytat tanulmányokat, c) polgári hallgató: ha nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá. II. AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVÕ POLGÁRI HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ JUTTATÁSOK 5. Polgári hallgató juttatásai (1) Az egyetem államilag támogatott képzésben részt vevõ 3.. (1) bekezdés szerinti polgári hallgatója az Ftv.127. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott költségvetési normatívákból 1[1] az alábbi támogatásokra jogosult: a) tanulmányi ösztöndíj; b) pénzbeli szociális támogatás; c) köztársasági ösztöndíj; d) szakmai gyakorlat tanulmányi költségtérítése; e) a tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíj, jutalom; f) tankönyv- és jegyzetvásárlási támogatás; g) kollégiumi elhelyezés, vagy lakhatási támogatás (2) Az (1) bekezdés b), és g) pontjaiban szereplõ támogatásokat pályázati úton, egyéni elbírálás alapján - a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottsága (a továbbiakban HTVSZÜB) véleményének figyelembevételével - a dékán ítéli oda. A

6 6 pályázatokat 1. sz. minta szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. A nyomtatvány letölthető a (3) Az elsõ tanulmányi félévében csak az (1) bekezdés b), g) pontjában említett támogatásra lehet pályázatot benyújtani. 6. Ösztöndíj jár. (1) A tanulmányi ösztöndíj a polgári hallgatónak a korrigált kreditindex alapján (2) Az ösztöndíj megállapításánál az utolsó lezárt félév eredményét kell figyelembe venni. Az ösztöndíj számításának rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Az államilag támogatott képzésben résztvevõ polgári hallgatók tanulmányi ösztöndíjára a hallgatói normatíva 70 % -a használható fel. 7. Szociális támogatás (1) Pénzbeli szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által beadott pályázat útján igényelhetõ. (2) Az államilag támogatott képzésben részt vevõ polgári hallgatók pénzbeli szociális támogatásának elosztásánál figyelembe kell venni: a) az egy háztartásban élõk számát; b) az egy háztartásban élõk jövedelmi helyzetét; c) az egyetem és a lakóhely közötti távolságot. (3) Az egy háztartásban élõk jövedelmét a hallgató minden tanévben a kérvény benyújtásával egy idõben igazolhatja. A jövedelemigazoláshoz az erre rendszeresített 2. sz. mintaokmányt kell felhasználni, mely letölthetõ a honlapról.

7 7 (4) A (2) bekezdés a-c. pontja szerinti adatok alapján a HTVSZÜB rangsorolja a hallgatók által benyújtott pályázatokat és javaslatot tesz a támogatás összegére. (5) A támogatás odaítélésekor elõnyben kell részesíteni azt a hallgatót, aki jogszabály szerint hátrányos helyzetûnek minõsül. (6) A pénzbeli szociális támogatásra a hallgatói normatíva 20 %-a használható fel. A pályázat alapján megítélt rendszeres szociális támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 3000 forint. 8. Köztársasági ösztöndíj (1) A kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért és a tudományos diákköri munkában, illetve szakmai területen kimagasló munkát végzõ hallgató pályázat útján egy tanév idõtartamára- köztársasági ösztöndíjat nyerhet el. (2) A köztársasági ösztöndíjat a HM által kiadott pályázati feltételek alapján az oktatási miniszter egyetértésével- a honvédelmi miniszter adományozza. Az ösztöndíj hallgatói létszám 0,8 %-a részére adományozható. Amennyiben valamely tanévben ez a létszám nem éri el az egy főt, az ösztöndíj csak a honvédelmi miniszter külön engedélye alapján ítélhető oda. meg. (3) A köztársasági ösztöndíj havi összegét az éves költségvetési törvény határozza (4) Köztársasági ösztöndíjra államilag támogatott, teljes idejû alapképzésben és kiegészítõ alapképzésben részt vevõ polgári hallgató két lezárt félév után pályázhat. (5) A pályázat benyújtásának feltételei: a) a két lezárt félév tanulmányi átlageredménye legalább 4,51; a megszerzett kredit pontok száma legalább 55; b) kiemelkedõ szakmai tevékenység; c) aktív közéleti és egyéb tevékenység; d) a pályázó ellen fegyelmi vizsgálat nem folyt és jelenleg sincs folyamatban.

8 8 (6) A pályázatokat a honvédelmi miniszternek címezve tanévenként a felhívásban szereplõ határidõre a Tanulmányi Hivatalhoz kell benyújtani az OM honlapjáról letölthetõ pályázati lapon. A benyújtott pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság összetétele: a) a Tanulmányi Hivatal (a továbbiakban: TH) képviselõje; b) az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) képviselõje; c) az Egyetemi Tudományos Diákkör képviselõje; d) az érintett karok egy-egy képviselõje. (7) A bíráló bizottság tagjai maguk közül választják meg az elnököt. A bizottság a mûködési rendjét maga határozza meg, és az elnök hagyja jóvá. (8) A benyújtott pályázatok bírálatánál vizsgálni kell az általános és konkrét feltételek teljesülését. Amennyiben a pályázó az (5) bekezdés d) pontjában foglaltaknak nem felel meg, pályázatát annak érdemi vizsgálata nélkül el kell utasítani. A mindenben megfelelõ pályázatokat a bizottság az értékelési mutatók alapján pontozza. A végleges rangsort a bizottság az OM pályázati lap tanulmányi és szakmai tevékenységeinek minõsítésére adott pontszámok összege határozza meg. (9) A bíráló bizottság elnöke a pályázókat értesíti a döntésrõl. A pályázó a bizottság döntése ellen az értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül a rektornak címzett fellebbezéssel élhet. (10) Az intézményi szinten rangsorolt pályázatokat és a személyre szóló indoklást az egyetem rektora - a HM SZEF útján terjeszti fel a honvédelmi miniszternek. (11.) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az egyetemen bármilyen okból megszûnik, vagy szünetel, akkor számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható.

9 9 9. Jutalom (1) Jutalom a kiemelkedõ tanulmányi, kulturális, sport-, és egyéb közéleti tevékenységért adható, amelyre a Kari Hallgatói Önkormányzat tesz javaslatot. Más személy, vagy szervezeti egység által kezdeményezett jutalmazási javaslat esetén ki kell kérni a HÖK egyetértését. (2) Jutalomra a hallgatói normatíva 5 %-a használható fel. 10. Gyakorlat idejére járó térítések (1) A tantervi követelményekben elõírt szakmai gyakorlat idejére a polgári hallgatót tanulmányi költségtérítés illeti meg. (2) A költségtérítés formái: útiköltség-térítés menetjegy alapján; (a gyakorlati foglalkozásokra történõ utazás költségeire MÁV II. osztályra, vagy ahol nincs vonatközlekedés Volán menetrendszerinti járatra menetjegy leadása és számla ellenében) szállásköltség-hozzájárulás számla ellenében Kari ösztöndíj A tantervi követelményeken túlmenõ kiemelkedõ szakmai, tudományos teljesítmény alapján megállapított kari ösztöndíj a jutalommal azonos elbírálás alá esik, melyre a hallgatói normatíva 5 %-a használható fel. 12. Tankönyv és jegyzettámogatás (1) A tankönyv- és jegyzettámogatásra szolgáló normatívát: a) tankönyv- és jegyzetvásárlásra;

10 10 b) szakkönyvbeszerzésre; c) tanszervásárlásra lehet fordítani. (2) A polgári hallgatók részére a Költségvetési Igazgatóság a tanév megkezdésekor elõlegként kiutalja a hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatási normatíva összegét. 2[2] A hallgató a tanév végéig számlával köteles elszámolni a felvett elõleggel, ellenkezõ esetben adóköteles jövedelemnek kell tekinteni. 13. Térítés ellenében, illetve ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatások (1) Polgári hallgató részére kérelmére - kollégiumi elhelyezés biztosítható, -melynek térítési díját az 1. sz. melléklet III. tartalmazza-, vagy lakhatási támogatás adható. 3[3] (2) A hallgató hallgatói munkadíj ellenében akkor végezhet munkát, ha hallgatói munkaszerzõdést kötnek vele. A hallgatói munkaszerzõdés alapján munkát végzõ hallgató foglalkoztatására a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell. (3) A felsõfokú szakképzésben részt vevõ hallgató a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezõje köteles biztosítani. A hallgatói szerzõdés megkötésére a szakképzésrõl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A hallgató javára a gyakorlati képzés szervezõje köteles felelõsségbiztosítást kötni. (4) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatások a következõk: a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges elõadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok, beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák-a nyelvvizsga és az ECDL vizsga kivételével- egy alkalommal történõ megismétlése, a 2[2] a tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája augusztus 31-ig 7820 Ft/év, szeptember 1-jétõl Ft/év. 3[3] a lakhatási támogatás normatívája Ft/év

11 11 záróvizsga letétele, illetve a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, az Ftv. 68. (3) bekezdésében foglaltak szerint, b) a kollégiumi foglalkozások, c) az egyetem létesítményeinek - könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidõs létesítmények -, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, d) a felsõfokú szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védõfelszerelés (védõruha) és tisztálkodási eszköz, más képzésben az egyéni védõfelszerelés (védõruha) és tisztálkodási eszköz, e) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadás, f) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat elsõ alkalommal történõ kiadása, g) az egyetem által szervezett kötelezõ záróünnepségen, más ünnepségen vagy megemlékezésen való részvétel. (5) Az államilag támogatott képzés keretében - jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában az egyetem nem kérhet igazgatási eljárási díjat (pl. beiratkozási díj) Igazgatási feladatok (1) A hallgatói juttatások kifizetését engedélyezõ dékáni határozatok elkészítése a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály feladata. (2) A személyi jövedelemadó-bevallás kitöltéséhez szükséges igazolás kiadása a Költségvetési Igazgatóság feladata. (3) A pénzbeli támogatásokat az adott hónap 10. napjáig kell a hallgatók részére lakossági folyószámlára utalással teljesíteni.

12 12 III. AZ ÖSZTÖNDÍJAS ÉS KETTÕS JOGÁLLÁSÚ HALLGATÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 15. Kettõs jogállású hallgató (1) A katonai felsõoktatási intézmény kettõs jogállású hallgatója a Hszt. vagy a Honvédséggel fennálló szolgálati viszony esetén a Hjt. szerint jogosult illetményre. igénybe venni. (2) A kettõs jogállású hallgató térítésmentesen jogosult a kollégiumi elhelyezést 16. Ösztöndíjas hallgató (1) A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója az egyetemtõl illetményre és ingyenes természetbeni ellátásra jogosult. Az ösztöndíjas hallgató illetménye a bírósági végrehajtási szabályok szempontjából ösztöndíjnak minõsül. (2) Az ösztöndíjas hallgató illetménye alapilletménybõl és a (3)-(5) bekezdés szerinti pótlékból áll. Az ösztöndíjas hallgatót az illetménye a tanulmányi idõszakon kívül is megilleti. Az ösztöndíjas hallgató illetményjogosultságát naptári napokra kell meghatározni. (3) Az ösztöndíjas hallgató az elõzõ félévi tanulmányi eredménye alapján - a második szemesztertõl kezdõdõen - tanulmányi pótlékra jogosult. A tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott követelményeknek megfelelõ ösztöndíjas hallgató kiemelt összegû tanulmányi pótlékra jogosult. (4) A képzési programban szereplõ repülési feladatok végrehajtásáért az ösztöndíjas hallgató repülési, a tanulmányokkal együtt járó ejtõernyõs ugrásokért pedig ejtõernyõs-ugrási pótlékra jogosult. (5) Az alapilletmény és a pótlékok összege a köztisztviselõi illetményalap és az 1. számú mellékletben meghatározott érték szorzata.

13 13 (6) Az ösztöndíjas hallgató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint térítésmentesen természetbeni ellátásként élelmezési és ruházati ellátásra, valamint elhelyezésre és tanszertámogatásra jogosult. Szolgálati kiküldetés esetén az ösztöndíjas hallgatót a hivatásos katonának a jogszabály szerint járó napidíj 50%-a illeti meg. (7) Ha az ösztöndíjas hallgató a Hft.25. (4) bekezdése alapján külföldön teljesít szolgálatot, hazai illetményén felül - külön jogszabályban meghatározott - devizaellátmányra is jogosult. (8) Az ösztöndíjas hallgatók szociális védelmére szolgáló egyéb juttatásokat a Hft. 41/B-R. -ai tartalmazzák. IV. A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETETT KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÉS EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK 17. Költségtérítések (1) Az államilag támogatott nappali képzésben résztvevõ polgári hallgató a kollégiumi elhelyezésért a mindenkori hallgatói normatíva 5 %-át fizeti. (2) A költségtérítéses nappali képzésben résztvevõ polgári hallgató az Önköltség Számítási Szabályzat alapján megállapított kollégiumi díjat köteles fizetni, melynek összege évente az infláció mértékével változhat. A térítési díj változásáról az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyidejû értesítése mellett a kollégiumi gondnokoknál elhelyezett hirdetmény útján értesülnek a hallgatók. (3) A költségtérítéses képzésben résztvevõ hallgató oktatási félévenként köteles az adott oktatási évre és szakra rektori intézkedésben megállapított költségtérítés fizetésére. A képzés folyamán az oktatási évre számított költségtérítés összege évente az infláció mértékében változhat. Errõl az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat értesítést kap.

14 14 (4) Az egyetem hallgatói számára (párhuzamos képzésben résztvevõ hallgató esetén csak az elsõ képzésben részt vevõk) külön térítés nélkül biztosítja a képesítési követelmények szerint kötelezõen teljesítendõ kreditek értékét legfeljebb 10%-al meghaladó kreditértékû, vagy ismételten felvett tantárgyak felvételét. (5).A 4. bekezdésben leírtakon túli, a párhuzamos képzésben, vagy áthallgatásban, felvett tantárgyak kreditarányosan térítéskötelesek. (6) A passzív félév jelentésekor a hallgató mentesül a költségtérítés befizetése alól. Ha a hallgató a képzési költséget a passzív félév jelentése elõtt befizette, az egyetem azt visszatéríti. (7) Ha a hallgató hallgatói jogviszonya a regisztrációs idõszak utolsó napjától számított 30 napon belül megszûnik, részére az adott félévre befizetett költségtérítési díjat - 2% kezelési költség levonása után- az egyetem visszafizeti. Ha a hallgató hallgatói jogviszonya a regisztrációs idõszak utolsó napjától számított 30 napon túl szûnik meg, a költségtérítési díj visszafizetésének helye nincs. (8) Az iratkozási, illetve hallgatói adatlappal (3,5 számú mintaokmány)együtt leadott és jóváhagyott évhalasztási kérelem esetén az államilag nem támogatott (költségtérítéses) képzésben részt vevõk képzési költségtérítést nem fizetnek. 18. Mentesség (1) Mentesül a költségtérítés fizetése alól az a költségtérítéses alapképzésben, kiegészítõ alapképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy felsõfokú szakképzésben részt vevõ hallgató, aki december 1-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt az adott félév elsõ napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban részesül. (2) A mentesség feltétele, hogy a hallgató az adott félév elsõ napjától számított 30 napon belül hitelt érdemlõ okirat bemutatásával és másolatának leadásával, vagy eredeti, illetve közjegyzõ által hitelesített másolatának megküldésével igazolja a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztályon, hogy az (1) bekezdésben megjelölt feltételnek megfelel. Az okirat a Társadalombiztosítás, illetve ha a hallgató munkáltatója társadalombiztosítási kifizetõ hely, akkor a munkáltató által kiadott igazolás lehet. A határidõ elmulasztása jogvesztõ,

15 15 igazolási kérelemnek nincs helye. A költségtérítés fizetése alóli mentesség dékáni határozatban jelenik meg, melynek egy példányát a Költségvetési Igazgatóságra kell eljuttatni. 19. Részletfizetés (1) Az államilag nem támogatott képzésben résztvevõ (költségtérítéses) hallgató a képzési költséget egy összegben, vagy kérelmére két részletben fizetheti be. A részletfizetési kérelmét a hallgató beiratkozás elõtt két héttel, de legkésõbb a regisztrációs idõszakban adhatja be. A részletfizetési kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthetõ az egyetem honlapjáról. A hallgató, aki részletfizetést kért, amíg annak megváltoztatását nem kéri, részletfizetéses hallgató marad. (2) A költségtérítéses hallgató akkor iratkozhat be, ha a költségtérítés összegét (vagy kérelem esetén annak elsõ részletét) átutalta, vagy készpénzfizetési utalványon befizette. A költségtérítés második részletét a hallgató a beiratkozáskor, illetve a beiratkozást követõ hónap utolsó napjáig köteles befizetni. A részletfizetés engedélyezése dékáni határozatban jelenik meg, melynek egy példányát a Költségvetési Igazgatóságra kell eljuttatni. (3) Székhelyen kívüli képzés esetén, a hátrányos helyzetű költségtérítéses hallgató írásban benyújtott kérelmére a költségtérítés összegét három részletben is befizetheti, amelynek első részletét a beiratkozáskor, a második és a harmadik részletét a beiratkozást követő hónapok utolsó napjáig köteles készpénzfizetési utalványon befizetni, vagy átutalni. A részletfizetés engedélyezése dékáni határozatban jelenik meg, melynek egy példányát a Gazdasági Igazgatóságra kell eljuttatni. 20. Egyéb költségtérítések (1) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzített kötelezettségek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a hallgatónak a felmerülõ többletköltség miatt - szolgáltatási díjat kell fizetni.

16 16 (2) A kötelezettségek elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén fizetendõ szolgáltatási díjak tételes felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az 1. sz. mellékletben felsorolt díjak az ösztöndíjas és kettõs jogállású hallgatók esetében is fizetendõk Térítési díjak (1) A kollégiumi térítési díjakat a hallgató átutalással, készpénz befizetésére szolgáló utalványon, vagy a kollégiumban fizeti be. A befizetési határidõ a tárgyhó 20. napja. (2) A költségtérítés ellenértékeként a hallgatónak joga van: a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges elõadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok, beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák-a nyelvvizsga és az ECDL vizsga kivételével- egy alkalommal történõ megismétlésére, a záróvizsga letételére, illetve a fokozatszerzési eljárásra a hallgatói jogviszony fennállása alatt, az Ftv. 68. (3) bekezdésében foglaltak szerint; b) az egyetem létesítményeinek - könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidõs létesítmények -, eszközeinek használatára az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan; c) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat elsõ alkalommal történõ kiadására; d) az egyetem által szervezett kötelezõ záróünnepségen, más ünnepségen vagy megemlékezésen való részvételre;. e) kötelező gyakorlatok végrehajtásához kapcsolódóan az útiköltség-térítésre menetjegy alapján; (a gyakorlati foglalkozásokra történõ utazás költségeire MÁV II. osztályra, vagy ahol nincs vonatközlekedés Volán menetrendszerinti járatra menetjegy leadása és számla ellenében), valamint szállásköltség-hozzájárulásra számla ellenében;.

17 17 f) a felsõfokú szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védõfelszerelés (védõruha) és tisztálkodási eszközhöz, más képzésben az egyéni védõfelszereléshez (védõruha) és tisztálkodási eszközhöz; g) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadáshoz. (4) Részletfizetés esetén a költségtérítési díj második részlete befizetésének elmulasztása esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható. (5) Téves befizetés esetén visszatérítendõ vagy jóváírandó a befizetett összeg, ha 30 napon belül a hallgató e tényt megfelelõen bizonyítja. V. A DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓI JUTTATÁSOK, ILLETVE A HALLGATÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 22.. Doktoranduszok (1) Az államilag támogatott képzésben résztvevõ doktoranduszok kivételével, a doktori képzésben résztvevők költségtérítést, illetve térítési díjat fizetnek. (2) Az államilag támogatott képzésben résztvevő doktorandusz hallgató az igénybevett szolgáltatásokért ezen szabályzat szerint köteles térítési díjat fizetni. (3) A költségtérítéses doktori képzésre és egyéni felkészülésre, valamint a doktori fokozatszerzésre jelentkezõk költségtérítést, illetve az igénybevett szolgáltatásokért térítési díjat fizetnek(a ZMNE DSZ 3. sz. melléklete szerint). (4) Költségtérítési díjat kell fizetni: a) szervezett képzésre vagy egyéni felkészülésre jelentkezésre; b) doktori fokozatszerzési eljárásra; c) honosításra.

18 18 (5) Pótdíjat kell fizetni: a) 130 oldalt meghaladó értekezés esetében; b) harmadik hivatalos bíráló felkérése esetén. 23. Támogatások, mentességek és kedvezmények (1) Nappali munkarend szerinti képzésben részt vevõ hivatásos állományú doktorandusz helyett a költségek megtérítését az illetékes miniszter engedélyezi tanulmányi szerzõdés alapján. Amennyiben a doktorandusz tanulmányait önhibájából megszakítja és más képzési formában folytatja, a költségek megtérítésére a továbbiakban nem jogosult. (2) Költségtérítéses képzésben résztvevõ hivatásos állományú doktorandusz részére a képzési költség megtérítését - kérelmére - az illetékes miniszter engedélyezheti. (3) Az egyetem saját oktatói és kutatói által fizetendõ képzési költség megfizetésétől (a jelentkezési és pótdíjak kivételével) eltekinthet. Az így átvállalt költségeket a továbbtanulási keret terhére évente kell tervezni és a doktori képzés bevételeként jóvá kell írni. (4) Tanulmányok szüneteltetése idejére költségtérítést nem kell fizetni, ösztöndíj nem folyósítható. (5) Az államilag támogatott képzésben résztvevő doktorandusz hallgató ösztöndíját legfeljebb hat hónapig tartó külföldi részképzés idejére folyósítani kell, legfeljebb tizenkét hónapig tartó külföldi részképzés idejére folyósítani lehet. (6) A hivatásos állományú doktoranduszt külföldi részképzése idejére, legfeljebb tizenkét hónapig illetménye megilleti, emellett az elöljáró felterjesztése alapján az illetékes miniszter - külön jogszabályban meghatározott mértékben - devizaellátmányban is részesítheti. (7) Az államilag támogatott képzésben résztvevő doktorandusz, a képzés elsõ két évében heti négy óra oktatási tevékenységet vállalhat, melyért díjazásban részesül az egyetem

19 19 vonatkozó rekrori intézkedésében foglaltak szerint és ennek költségét az adott oktatási szervezeti egység fedezi. (8) A költségtérítéses képzésben résztvevõ doktoranduszt minden oktatási tevékenységért díjazás illeti meg. A doktori képzés költségeit a Doktori Szabályzat, illetve a melléklet IV. része tartalmazza. VI ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 24. Általános elõírások (1) Az államilag nem támogatott képzésben részt vevõ (költségtérítéses) hallgatóval a évi CI. törvény 20. -a alapján felnõttképzési szerzõdést kell kötni.(6. sz. mintaokmány) Letölthetõ a A szerzõdést az a kar köti, amelyhez a hallgató tartozik. Ha a hallgató szakot vált vagy évet ismétel, új szerzõdést kell kötni. (2) Az államilag támogatott polgári hallgató részére nyújtható juttatások és az általa fizetendõ költségtérítések alóli mentesség, illetve csökkentés iránti pályázatokat a dékáni hivatalokba - minden év szeptember 20-ig - kell leadni. A pályázatok véleményezését a HTVSZÜB végzi. A kérelmek véleményezésének határideje: szeptember 30-a. A juttatás odaítélésérõl a bizottság dönt és értesíti a hallgatót. Az értesítés határideje: október 20-a. Az értesítést írásban, pályázónként kell kiadni. (3) A hallgatói jogviszonyát szüneteltetõ hallgatók a jogviszony szüneteltetésének kezdõ napjáig, a megszûnt hallgatói jogviszonyú hallgatók a jogviszony megszûnésének napjáig jogosultak támogatásra, kötelezettek költségtérítés fizetésre. (4) Valótlan adatközlés, vagy fizetési kötelezettség elmulasztása fegyelmi felelõsségre vonással is jár. A fegyelmi eljárás lefolytatására a Hallgatók Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

20 20 (5) A hallgatói elõirányzat keretösszegeinek felhasználásáról a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság félévenként, a tanulmányi félévet követõ hónap 20-ig, írásban, jogcímenként tájékoztatja a HTVSZÜB-t és az EHÖK-öt. 25. Hatályba léptetés (1) Ez a szabályzat 2006.szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Ezt a szabályzatot az EHÖK április 24-én megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. (3) Ezt a szabályzatot a Szenátus október 25-én megtárgyalta és elfogadta. MELLÉKLET A hallgatók juttatásai és az általuk fizetendõ költségtérítések.. Mintaokmányok 1.számú: Ûrlap a támogatás igényléséhez 2.számú: Ûrlap jövedelemigazoláshoz 3. számú: Beiratkozási lap 4. számú: Kötelezettség-vállalási nyilatkozat és számlakérõ lap 5. számú: Hallgatói adatlap 6. számú: Felnõttképzési szerzõdés

21. sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1. sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 -

21. sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1. sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21. sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz 1. sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21. sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz 1. számú példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival)

Részletesebben

EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 6. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 6. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására Előterjesztés a Szenátus 2008. június 10-ei ülésére JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái Tájékoztató A WOL Élet Szava finanszírozási formái A bibliaiskolai képzésben résztvevő hallgatók finanszírozási formái a következők lehetnek: 1. Önköltséges Az önköltséges képzés keretében az ellátási

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl.

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjhoz Adategyeztető Tájékoztató: A kérelem benyújtásához szükséges: - Szülők, illetve eltartók jövedelemigazolásai (pl. családi pótlék, nyugdíj, jövedelemigazolás,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta.

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta. 2010. évi 5. számú szabályzata a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 2007. évi 5. számú OIT szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL Tisztelt Szülők! A 2015-16-os tanévben is az alapfokú művészeti iskolában térítési díj, illetve tandíj ellenében vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást. Ha a tanuló

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalom Általános rendelkezések... 3 A) JUTTATÁSOK... 4 A hallgatói juttatások forrásai... 4 A hallgatói juttatásokra vonatkozó kifizetési határidő...

Részletesebben

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003...

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003... ÉVES BEVALLÁS Az 31/2001. (IX.14.) OM rendelet szerint a Fejlesztési és Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést szervezők részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Bevétel felhasználása Leckekönyv késedelmes Adminisztratív kötelezettség elmulasztása, késedelmes

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kérelem célja Költségtérítési mérséklés szociális alapon Egyéb, éspedig:... A. Személyes adatok Vezetéknév: Utónév: EHA-kód (felhasználónév):..pte

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA M - K ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA Hatályos: 2012. augusztus 1-től. 1 Á 1. (1) Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) továbbá a

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az alapfokú és középfokú köznevelési intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Budapest

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni.

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni. 2012/3 TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról A terhességi-gyermekágyi segélyben

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben