22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 -"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK KÉPZÉSI FORMÁK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK HALLGATÓK... 4 II AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVÕ POLGÁRI HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ JUTTATÁSOK POLGÁRI HALLGATÓ JUTTATÁSAI ÖSZTÖNDÍJ SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ JUTALOM GYAKORLAT IDEJÉRE JÁRÓ TÉRÍTÉSEK KARI ÖSZTÖNDÍJ TANKÖNYV ÉS JEGYZETTÁMOGATÁS TÉRÍTÉS ELLENÉBEN, ILLETVE INGYENESEN IGÉNYBE VEHETÕ SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÁSI FELADATOK III. AZ ÖSZTÖNDÍJAS ÉS KETTÕSJOGÁLLÁSÚ HALLGATÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KETTÕS JOGÁLLÁSÚ HALLGATÓ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓ IV. A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETETT KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÉS EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK MENTESSÉG RÉSZLETFIZETÉS EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK TÉRÍTÉSI DÍJAK V. A DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVÕ HALLGATÓI JUTTATÁSOK, ILLETVE A HALLGATÓT TERHELÕ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG DOKTORANDUSZOK TÁMOGATÁSOK, MENTESSÉGEK ÉS KEDVEZMÉNYEK VI ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK HATÁLYBA LÉPTETÉS MELLÉKLET I. ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK JUTTATÁSAI II. AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT POLGÁRI HALLGATÓK JUTTATÁSAI III. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK IV. A DOKTORI KÉPZÉSSEL ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK... 25

3 3 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Egyetemi Szenátusa a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.), az egyetemi és fõiskolai hallgatók által fizetendõ díjakról és térítésekrõl, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló 51/2002. (III.26.) Korm. rendelet, a felsõoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló 8/2005. (I.19.) Korm. rendelet, valamint a honvédelmi és a belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történõ részvételének egyes szabályairól szóló 13/2001. (V.30.) HM-BM együttes rendelete alapján az egyetem a hallgatói juttatások elosztásának, illetve a hallgatót terhelõ fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét a jelen szabályzatban foglaltak szerint határozza meg. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed: a) az egyetem magyar állampolgárságú ösztöndíjas, kettõs jogállású, és polgári hallgatóira, akik teljes idejû, vagy részidõs alapképzésben (BSc), mesterképzésben (MSc), doktori (PhD) képzésben, felsõfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzésben, egyetemi, illetve fõiskolai szintû alapképzésben, kiegészítõ alapképzésben vesznek részt; b) az egyetem külföldi hallgatóira, ha jogszabály vagy a képzésrõl szóló megállapodás másképp nem rendelkezik; c) más felsõoktatási intézmény hallgatójára, amennyiben az egyetem valamely tantárgyára (tantárgyaira) áthallgatási jogot szerzett, az áthallgatás mértékében, továbbá az egyetemmel vendég hallgatói, vagy párhuzamos hallgatói jogviszonyt létesített, a képzésben való részvétel mértékéig.

4 4 2. Általános elõírások (1) Az egyetem által nyújtott képzések államilag támogatott, vagy költségtérítéses képzések lehetnek. (2) Az egyetem költségvetési támogatását a fenntartó a HM költségvetésében tervezi meg és évente benyújtja a Kormányhoz. (3) A kar a hallgatói juttatások összegét és a hallgatót terhelõ fizetési kötelezettséget dékáni határozatban egy tanulmányi félévre állapítja meg. 3. Képzési formák és a hozzá kapcsolódó juttatások és térítések (1) Az államilag támogatott elsõ alapképzésben, elsõ mesterképzésben, elsõ felsõfokú szakképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, illetve elsõ egyetemi, vagy fõiskolai szintû alapképzésben, és az elsõ kiegészítõ alapképzésben teljes idejû tanulmányokat folytató hallgatók juttatásait és annak elosztási rendjét a II. fejezet tartalmazza. (2) Az ösztöndíjas és kettõsjogállású hallgatók számára nyújtott juttatások fajtáit a III. fejezet tartalmazza. (3) Az egyetem hallgatóit terhelõ fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét a IV. fejezet tartalmazza. (4) A doktori képzésben résztvevõ hallgatói juttatások, illetve a hallgatót terhelõ fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét az V. fejezet tartalmazza. 4.. Hallgatók Az egyetemen az Hft. 15 (2) szerinti hallgató e törvény alkalmazása során a) ösztöndíjas hallgató: ha a felvételt nyert nappali tagozatos személy a katonai felsõoktatási intézményben a honvédséggel vagy a határõrséggel kötött ösztöndíjszerzõdés alapján a honvédség, illetve a határõrség tényleges állományú tagjaként végzi a tanulmányait,

5 5 b) kettõs jogállású hallgató: ha az intézménybe felvett, Hszt. és Hjt szerinti hivatásos állomány tagja államilag finanszírozott képzésben folytat tanulmányokat, c) polgári hallgató: ha nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá. II. AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVÕ POLGÁRI HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ JUTTATÁSOK 5. Polgári hallgató juttatásai (1) Az egyetem államilag támogatott képzésben részt vevõ 3.. (1) bekezdés szerinti polgári hallgatója az Ftv.127. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott költségvetési normatívákból 1[1] az alábbi támogatásokra jogosult: a) tanulmányi ösztöndíj; b) pénzbeli szociális támogatás; c) köztársasági ösztöndíj; d) szakmai gyakorlat tanulmányi költségtérítése; e) a tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíj, jutalom; f) tankönyv- és jegyzetvásárlási támogatás; g) kollégiumi elhelyezés, vagy lakhatási támogatás (2) Az (1) bekezdés b), és g) pontjaiban szereplõ támogatásokat pályázati úton, egyéni elbírálás alapján - a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottsága (a továbbiakban HTVSZÜB) véleményének figyelembevételével - a dékán ítéli oda. A

6 6 pályázatokat 1. sz. minta szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. A nyomtatvány letölthető a (3) Az elsõ tanulmányi félévében csak az (1) bekezdés b), g) pontjában említett támogatásra lehet pályázatot benyújtani. 6. Ösztöndíj jár. (1) A tanulmányi ösztöndíj a polgári hallgatónak a korrigált kreditindex alapján (2) Az ösztöndíj megállapításánál az utolsó lezárt félév eredményét kell figyelembe venni. Az ösztöndíj számításának rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Az államilag támogatott képzésben résztvevõ polgári hallgatók tanulmányi ösztöndíjára a hallgatói normatíva 70 % -a használható fel. 7. Szociális támogatás (1) Pénzbeli szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által beadott pályázat útján igényelhetõ. (2) Az államilag támogatott képzésben részt vevõ polgári hallgatók pénzbeli szociális támogatásának elosztásánál figyelembe kell venni: a) az egy háztartásban élõk számát; b) az egy háztartásban élõk jövedelmi helyzetét; c) az egyetem és a lakóhely közötti távolságot. (3) Az egy háztartásban élõk jövedelmét a hallgató minden tanévben a kérvény benyújtásával egy idõben igazolhatja. A jövedelemigazoláshoz az erre rendszeresített 2. sz. mintaokmányt kell felhasználni, mely letölthetõ a honlapról.

7 7 (4) A (2) bekezdés a-c. pontja szerinti adatok alapján a HTVSZÜB rangsorolja a hallgatók által benyújtott pályázatokat és javaslatot tesz a támogatás összegére. (5) A támogatás odaítélésekor elõnyben kell részesíteni azt a hallgatót, aki jogszabály szerint hátrányos helyzetûnek minõsül. (6) A pénzbeli szociális támogatásra a hallgatói normatíva 20 %-a használható fel. A pályázat alapján megítélt rendszeres szociális támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 3000 forint. 8. Köztársasági ösztöndíj (1) A kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért és a tudományos diákköri munkában, illetve szakmai területen kimagasló munkát végzõ hallgató pályázat útján egy tanév idõtartamára- köztársasági ösztöndíjat nyerhet el. (2) A köztársasági ösztöndíjat a HM által kiadott pályázati feltételek alapján az oktatási miniszter egyetértésével- a honvédelmi miniszter adományozza. Az ösztöndíj hallgatói létszám 0,8 %-a részére adományozható. Amennyiben valamely tanévben ez a létszám nem éri el az egy főt, az ösztöndíj csak a honvédelmi miniszter külön engedélye alapján ítélhető oda. meg. (3) A köztársasági ösztöndíj havi összegét az éves költségvetési törvény határozza (4) Köztársasági ösztöndíjra államilag támogatott, teljes idejû alapképzésben és kiegészítõ alapképzésben részt vevõ polgári hallgató két lezárt félév után pályázhat. (5) A pályázat benyújtásának feltételei: a) a két lezárt félév tanulmányi átlageredménye legalább 4,51; a megszerzett kredit pontok száma legalább 55; b) kiemelkedõ szakmai tevékenység; c) aktív közéleti és egyéb tevékenység; d) a pályázó ellen fegyelmi vizsgálat nem folyt és jelenleg sincs folyamatban.

8 8 (6) A pályázatokat a honvédelmi miniszternek címezve tanévenként a felhívásban szereplõ határidõre a Tanulmányi Hivatalhoz kell benyújtani az OM honlapjáról letölthetõ pályázati lapon. A benyújtott pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság összetétele: a) a Tanulmányi Hivatal (a továbbiakban: TH) képviselõje; b) az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) képviselõje; c) az Egyetemi Tudományos Diákkör képviselõje; d) az érintett karok egy-egy képviselõje. (7) A bíráló bizottság tagjai maguk közül választják meg az elnököt. A bizottság a mûködési rendjét maga határozza meg, és az elnök hagyja jóvá. (8) A benyújtott pályázatok bírálatánál vizsgálni kell az általános és konkrét feltételek teljesülését. Amennyiben a pályázó az (5) bekezdés d) pontjában foglaltaknak nem felel meg, pályázatát annak érdemi vizsgálata nélkül el kell utasítani. A mindenben megfelelõ pályázatokat a bizottság az értékelési mutatók alapján pontozza. A végleges rangsort a bizottság az OM pályázati lap tanulmányi és szakmai tevékenységeinek minõsítésére adott pontszámok összege határozza meg. (9) A bíráló bizottság elnöke a pályázókat értesíti a döntésrõl. A pályázó a bizottság döntése ellen az értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül a rektornak címzett fellebbezéssel élhet. (10) Az intézményi szinten rangsorolt pályázatokat és a személyre szóló indoklást az egyetem rektora - a HM SZEF útján terjeszti fel a honvédelmi miniszternek. (11.) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az egyetemen bármilyen okból megszûnik, vagy szünetel, akkor számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható.

9 9 9. Jutalom (1) Jutalom a kiemelkedõ tanulmányi, kulturális, sport-, és egyéb közéleti tevékenységért adható, amelyre a Kari Hallgatói Önkormányzat tesz javaslatot. Más személy, vagy szervezeti egység által kezdeményezett jutalmazási javaslat esetén ki kell kérni a HÖK egyetértését. (2) Jutalomra a hallgatói normatíva 5 %-a használható fel. 10. Gyakorlat idejére járó térítések (1) A tantervi követelményekben elõírt szakmai gyakorlat idejére a polgári hallgatót tanulmányi költségtérítés illeti meg. (2) A költségtérítés formái: útiköltség-térítés menetjegy alapján; (a gyakorlati foglalkozásokra történõ utazás költségeire MÁV II. osztályra, vagy ahol nincs vonatközlekedés Volán menetrendszerinti járatra menetjegy leadása és számla ellenében) szállásköltség-hozzájárulás számla ellenében Kari ösztöndíj A tantervi követelményeken túlmenõ kiemelkedõ szakmai, tudományos teljesítmény alapján megállapított kari ösztöndíj a jutalommal azonos elbírálás alá esik, melyre a hallgatói normatíva 5 %-a használható fel. 12. Tankönyv és jegyzettámogatás (1) A tankönyv- és jegyzettámogatásra szolgáló normatívát: a) tankönyv- és jegyzetvásárlásra;

10 10 b) szakkönyvbeszerzésre; c) tanszervásárlásra lehet fordítani. (2) A polgári hallgatók részére a Költségvetési Igazgatóság a tanév megkezdésekor elõlegként kiutalja a hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatási normatíva összegét. 2[2] A hallgató a tanév végéig számlával köteles elszámolni a felvett elõleggel, ellenkezõ esetben adóköteles jövedelemnek kell tekinteni. 13. Térítés ellenében, illetve ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatások (1) Polgári hallgató részére kérelmére - kollégiumi elhelyezés biztosítható, -melynek térítési díját az 1. sz. melléklet III. tartalmazza-, vagy lakhatási támogatás adható. 3[3] (2) A hallgató hallgatói munkadíj ellenében akkor végezhet munkát, ha hallgatói munkaszerzõdést kötnek vele. A hallgatói munkaszerzõdés alapján munkát végzõ hallgató foglalkoztatására a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell. (3) A felsõfokú szakképzésben részt vevõ hallgató a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezõje köteles biztosítani. A hallgatói szerzõdés megkötésére a szakképzésrõl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A hallgató javára a gyakorlati képzés szervezõje köteles felelõsségbiztosítást kötni. (4) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatások a következõk: a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges elõadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok, beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák-a nyelvvizsga és az ECDL vizsga kivételével- egy alkalommal történõ megismétlése, a 2[2] a tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája augusztus 31-ig 7820 Ft/év, szeptember 1-jétõl Ft/év. 3[3] a lakhatási támogatás normatívája Ft/év

11 11 záróvizsga letétele, illetve a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, az Ftv. 68. (3) bekezdésében foglaltak szerint, b) a kollégiumi foglalkozások, c) az egyetem létesítményeinek - könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidõs létesítmények -, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, d) a felsõfokú szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védõfelszerelés (védõruha) és tisztálkodási eszköz, más képzésben az egyéni védõfelszerelés (védõruha) és tisztálkodási eszköz, e) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadás, f) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat elsõ alkalommal történõ kiadása, g) az egyetem által szervezett kötelezõ záróünnepségen, más ünnepségen vagy megemlékezésen való részvétel. (5) Az államilag támogatott képzés keretében - jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában az egyetem nem kérhet igazgatási eljárási díjat (pl. beiratkozási díj) Igazgatási feladatok (1) A hallgatói juttatások kifizetését engedélyezõ dékáni határozatok elkészítése a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály feladata. (2) A személyi jövedelemadó-bevallás kitöltéséhez szükséges igazolás kiadása a Költségvetési Igazgatóság feladata. (3) A pénzbeli támogatásokat az adott hónap 10. napjáig kell a hallgatók részére lakossági folyószámlára utalással teljesíteni.

12 12 III. AZ ÖSZTÖNDÍJAS ÉS KETTÕS JOGÁLLÁSÚ HALLGATÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 15. Kettõs jogállású hallgató (1) A katonai felsõoktatási intézmény kettõs jogállású hallgatója a Hszt. vagy a Honvédséggel fennálló szolgálati viszony esetén a Hjt. szerint jogosult illetményre. igénybe venni. (2) A kettõs jogállású hallgató térítésmentesen jogosult a kollégiumi elhelyezést 16. Ösztöndíjas hallgató (1) A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója az egyetemtõl illetményre és ingyenes természetbeni ellátásra jogosult. Az ösztöndíjas hallgató illetménye a bírósági végrehajtási szabályok szempontjából ösztöndíjnak minõsül. (2) Az ösztöndíjas hallgató illetménye alapilletménybõl és a (3)-(5) bekezdés szerinti pótlékból áll. Az ösztöndíjas hallgatót az illetménye a tanulmányi idõszakon kívül is megilleti. Az ösztöndíjas hallgató illetményjogosultságát naptári napokra kell meghatározni. (3) Az ösztöndíjas hallgató az elõzõ félévi tanulmányi eredménye alapján - a második szemesztertõl kezdõdõen - tanulmányi pótlékra jogosult. A tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott követelményeknek megfelelõ ösztöndíjas hallgató kiemelt összegû tanulmányi pótlékra jogosult. (4) A képzési programban szereplõ repülési feladatok végrehajtásáért az ösztöndíjas hallgató repülési, a tanulmányokkal együtt járó ejtõernyõs ugrásokért pedig ejtõernyõs-ugrási pótlékra jogosult. (5) Az alapilletmény és a pótlékok összege a köztisztviselõi illetményalap és az 1. számú mellékletben meghatározott érték szorzata.

13 13 (6) Az ösztöndíjas hallgató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint térítésmentesen természetbeni ellátásként élelmezési és ruházati ellátásra, valamint elhelyezésre és tanszertámogatásra jogosult. Szolgálati kiküldetés esetén az ösztöndíjas hallgatót a hivatásos katonának a jogszabály szerint járó napidíj 50%-a illeti meg. (7) Ha az ösztöndíjas hallgató a Hft.25. (4) bekezdése alapján külföldön teljesít szolgálatot, hazai illetményén felül - külön jogszabályban meghatározott - devizaellátmányra is jogosult. (8) Az ösztöndíjas hallgatók szociális védelmére szolgáló egyéb juttatásokat a Hft. 41/B-R. -ai tartalmazzák. IV. A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETETT KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÉS EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK 17. Költségtérítések (1) Az államilag támogatott nappali képzésben résztvevõ polgári hallgató a kollégiumi elhelyezésért a mindenkori hallgatói normatíva 5 %-át fizeti. (2) A költségtérítéses nappali képzésben résztvevõ polgári hallgató az Önköltség Számítási Szabályzat alapján megállapított kollégiumi díjat köteles fizetni, melynek összege évente az infláció mértékével változhat. A térítési díj változásáról az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyidejû értesítése mellett a kollégiumi gondnokoknál elhelyezett hirdetmény útján értesülnek a hallgatók. (3) A költségtérítéses képzésben résztvevõ hallgató oktatási félévenként köteles az adott oktatási évre és szakra rektori intézkedésben megállapított költségtérítés fizetésére. A képzés folyamán az oktatási évre számított költségtérítés összege évente az infláció mértékében változhat. Errõl az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat értesítést kap.

14 14 (4) Az egyetem hallgatói számára (párhuzamos képzésben résztvevõ hallgató esetén csak az elsõ képzésben részt vevõk) külön térítés nélkül biztosítja a képesítési követelmények szerint kötelezõen teljesítendõ kreditek értékét legfeljebb 10%-al meghaladó kreditértékû, vagy ismételten felvett tantárgyak felvételét. (5).A 4. bekezdésben leírtakon túli, a párhuzamos képzésben, vagy áthallgatásban, felvett tantárgyak kreditarányosan térítéskötelesek. (6) A passzív félév jelentésekor a hallgató mentesül a költségtérítés befizetése alól. Ha a hallgató a képzési költséget a passzív félév jelentése elõtt befizette, az egyetem azt visszatéríti. (7) Ha a hallgató hallgatói jogviszonya a regisztrációs idõszak utolsó napjától számított 30 napon belül megszûnik, részére az adott félévre befizetett költségtérítési díjat - 2% kezelési költség levonása után- az egyetem visszafizeti. Ha a hallgató hallgatói jogviszonya a regisztrációs idõszak utolsó napjától számított 30 napon túl szûnik meg, a költségtérítési díj visszafizetésének helye nincs. (8) Az iratkozási, illetve hallgatói adatlappal (3,5 számú mintaokmány)együtt leadott és jóváhagyott évhalasztási kérelem esetén az államilag nem támogatott (költségtérítéses) képzésben részt vevõk képzési költségtérítést nem fizetnek. 18. Mentesség (1) Mentesül a költségtérítés fizetése alól az a költségtérítéses alapképzésben, kiegészítõ alapképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy felsõfokú szakképzésben részt vevõ hallgató, aki december 1-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt az adott félév elsõ napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban részesül. (2) A mentesség feltétele, hogy a hallgató az adott félév elsõ napjától számított 30 napon belül hitelt érdemlõ okirat bemutatásával és másolatának leadásával, vagy eredeti, illetve közjegyzõ által hitelesített másolatának megküldésével igazolja a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztályon, hogy az (1) bekezdésben megjelölt feltételnek megfelel. Az okirat a Társadalombiztosítás, illetve ha a hallgató munkáltatója társadalombiztosítási kifizetõ hely, akkor a munkáltató által kiadott igazolás lehet. A határidõ elmulasztása jogvesztõ,

15 15 igazolási kérelemnek nincs helye. A költségtérítés fizetése alóli mentesség dékáni határozatban jelenik meg, melynek egy példányát a Költségvetési Igazgatóságra kell eljuttatni. 19. Részletfizetés (1) Az államilag nem támogatott képzésben résztvevõ (költségtérítéses) hallgató a képzési költséget egy összegben, vagy kérelmére két részletben fizetheti be. A részletfizetési kérelmét a hallgató beiratkozás elõtt két héttel, de legkésõbb a regisztrációs idõszakban adhatja be. A részletfizetési kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthetõ az egyetem honlapjáról. A hallgató, aki részletfizetést kért, amíg annak megváltoztatását nem kéri, részletfizetéses hallgató marad. (2) A költségtérítéses hallgató akkor iratkozhat be, ha a költségtérítés összegét (vagy kérelem esetén annak elsõ részletét) átutalta, vagy készpénzfizetési utalványon befizette. A költségtérítés második részletét a hallgató a beiratkozáskor, illetve a beiratkozást követõ hónap utolsó napjáig köteles befizetni. A részletfizetés engedélyezése dékáni határozatban jelenik meg, melynek egy példányát a Költségvetési Igazgatóságra kell eljuttatni. (3) Székhelyen kívüli képzés esetén, a hátrányos helyzetű költségtérítéses hallgató írásban benyújtott kérelmére a költségtérítés összegét három részletben is befizetheti, amelynek első részletét a beiratkozáskor, a második és a harmadik részletét a beiratkozást követő hónapok utolsó napjáig köteles készpénzfizetési utalványon befizetni, vagy átutalni. A részletfizetés engedélyezése dékáni határozatban jelenik meg, melynek egy példányát a Gazdasági Igazgatóságra kell eljuttatni. 20. Egyéb költségtérítések (1) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzített kötelezettségek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a hallgatónak a felmerülõ többletköltség miatt - szolgáltatási díjat kell fizetni.

16 16 (2) A kötelezettségek elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén fizetendõ szolgáltatási díjak tételes felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az 1. sz. mellékletben felsorolt díjak az ösztöndíjas és kettõs jogállású hallgatók esetében is fizetendõk Térítési díjak (1) A kollégiumi térítési díjakat a hallgató átutalással, készpénz befizetésére szolgáló utalványon, vagy a kollégiumban fizeti be. A befizetési határidõ a tárgyhó 20. napja. (2) A költségtérítés ellenértékeként a hallgatónak joga van: a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges elõadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok, beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák-a nyelvvizsga és az ECDL vizsga kivételével- egy alkalommal történõ megismétlésére, a záróvizsga letételére, illetve a fokozatszerzési eljárásra a hallgatói jogviszony fennállása alatt, az Ftv. 68. (3) bekezdésében foglaltak szerint; b) az egyetem létesítményeinek - könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidõs létesítmények -, eszközeinek használatára az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan; c) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat elsõ alkalommal történõ kiadására; d) az egyetem által szervezett kötelezõ záróünnepségen, más ünnepségen vagy megemlékezésen való részvételre;. e) kötelező gyakorlatok végrehajtásához kapcsolódóan az útiköltség-térítésre menetjegy alapján; (a gyakorlati foglalkozásokra történõ utazás költségeire MÁV II. osztályra, vagy ahol nincs vonatközlekedés Volán menetrendszerinti járatra menetjegy leadása és számla ellenében), valamint szállásköltség-hozzájárulásra számla ellenében;.

17 17 f) a felsõfokú szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védõfelszerelés (védõruha) és tisztálkodási eszközhöz, más képzésben az egyéni védõfelszereléshez (védõruha) és tisztálkodási eszközhöz; g) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadáshoz. (4) Részletfizetés esetén a költségtérítési díj második részlete befizetésének elmulasztása esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható. (5) Téves befizetés esetén visszatérítendõ vagy jóváírandó a befizetett összeg, ha 30 napon belül a hallgató e tényt megfelelõen bizonyítja. V. A DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓI JUTTATÁSOK, ILLETVE A HALLGATÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 22.. Doktoranduszok (1) Az államilag támogatott képzésben résztvevõ doktoranduszok kivételével, a doktori képzésben résztvevők költségtérítést, illetve térítési díjat fizetnek. (2) Az államilag támogatott képzésben résztvevő doktorandusz hallgató az igénybevett szolgáltatásokért ezen szabályzat szerint köteles térítési díjat fizetni. (3) A költségtérítéses doktori képzésre és egyéni felkészülésre, valamint a doktori fokozatszerzésre jelentkezõk költségtérítést, illetve az igénybevett szolgáltatásokért térítési díjat fizetnek(a ZMNE DSZ 3. sz. melléklete szerint). (4) Költségtérítési díjat kell fizetni: a) szervezett képzésre vagy egyéni felkészülésre jelentkezésre; b) doktori fokozatszerzési eljárásra; c) honosításra.

18 18 (5) Pótdíjat kell fizetni: a) 130 oldalt meghaladó értekezés esetében; b) harmadik hivatalos bíráló felkérése esetén. 23. Támogatások, mentességek és kedvezmények (1) Nappali munkarend szerinti képzésben részt vevõ hivatásos állományú doktorandusz helyett a költségek megtérítését az illetékes miniszter engedélyezi tanulmányi szerzõdés alapján. Amennyiben a doktorandusz tanulmányait önhibájából megszakítja és más képzési formában folytatja, a költségek megtérítésére a továbbiakban nem jogosult. (2) Költségtérítéses képzésben résztvevõ hivatásos állományú doktorandusz részére a képzési költség megtérítését - kérelmére - az illetékes miniszter engedélyezheti. (3) Az egyetem saját oktatói és kutatói által fizetendõ képzési költség megfizetésétől (a jelentkezési és pótdíjak kivételével) eltekinthet. Az így átvállalt költségeket a továbbtanulási keret terhére évente kell tervezni és a doktori képzés bevételeként jóvá kell írni. (4) Tanulmányok szüneteltetése idejére költségtérítést nem kell fizetni, ösztöndíj nem folyósítható. (5) Az államilag támogatott képzésben résztvevő doktorandusz hallgató ösztöndíját legfeljebb hat hónapig tartó külföldi részképzés idejére folyósítani kell, legfeljebb tizenkét hónapig tartó külföldi részképzés idejére folyósítani lehet. (6) A hivatásos állományú doktoranduszt külföldi részképzése idejére, legfeljebb tizenkét hónapig illetménye megilleti, emellett az elöljáró felterjesztése alapján az illetékes miniszter - külön jogszabályban meghatározott mértékben - devizaellátmányban is részesítheti. (7) Az államilag támogatott képzésben résztvevő doktorandusz, a képzés elsõ két évében heti négy óra oktatási tevékenységet vállalhat, melyért díjazásban részesül az egyetem

19 19 vonatkozó rekrori intézkedésében foglaltak szerint és ennek költségét az adott oktatási szervezeti egység fedezi. (8) A költségtérítéses képzésben résztvevõ doktoranduszt minden oktatási tevékenységért díjazás illeti meg. A doktori képzés költségeit a Doktori Szabályzat, illetve a melléklet IV. része tartalmazza. VI ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 24. Általános elõírások (1) Az államilag nem támogatott képzésben részt vevõ (költségtérítéses) hallgatóval a évi CI. törvény 20. -a alapján felnõttképzési szerzõdést kell kötni.(6. sz. mintaokmány) Letölthetõ a A szerzõdést az a kar köti, amelyhez a hallgató tartozik. Ha a hallgató szakot vált vagy évet ismétel, új szerzõdést kell kötni. (2) Az államilag támogatott polgári hallgató részére nyújtható juttatások és az általa fizetendõ költségtérítések alóli mentesség, illetve csökkentés iránti pályázatokat a dékáni hivatalokba - minden év szeptember 20-ig - kell leadni. A pályázatok véleményezését a HTVSZÜB végzi. A kérelmek véleményezésének határideje: szeptember 30-a. A juttatás odaítélésérõl a bizottság dönt és értesíti a hallgatót. Az értesítés határideje: október 20-a. Az értesítést írásban, pályázónként kell kiadni. (3) A hallgatói jogviszonyát szüneteltetõ hallgatók a jogviszony szüneteltetésének kezdõ napjáig, a megszûnt hallgatói jogviszonyú hallgatók a jogviszony megszûnésének napjáig jogosultak támogatásra, kötelezettek költségtérítés fizetésre. (4) Valótlan adatközlés, vagy fizetési kötelezettség elmulasztása fegyelmi felelõsségre vonással is jár. A fegyelmi eljárás lefolytatására a Hallgatók Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

20 20 (5) A hallgatói elõirányzat keretösszegeinek felhasználásáról a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság félévenként, a tanulmányi félévet követõ hónap 20-ig, írásban, jogcímenként tájékoztatja a HTVSZÜB-t és az EHÖK-öt. 25. Hatályba léptetés (1) Ez a szabályzat 2006.szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Ezt a szabályzatot az EHÖK április 24-én megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. (3) Ezt a szabályzatot a Szenátus október 25-én megtárgyalta és elfogadta. MELLÉKLET A hallgatók juttatásai és az általuk fizetendõ költségtérítések.. Mintaokmányok 1.számú: Ûrlap a támogatás igényléséhez 2.számú: Ûrlap jövedelemigazoláshoz 3. számú: Beiratkozási lap 4. számú: Kötelezettség-vállalási nyilatkozat és számlakérõ lap 5. számú: Hallgatói adatlap 6. számú: Felnõttképzési szerzõdés

21. sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1. sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 -

21. sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1. sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21. sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz 1. sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21. számú melléklet a ZMNE számhoz 1. számú példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2008 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A szabályzat

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21. sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz 1. számú példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival)

Részletesebben

EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 6. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 6. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására Előterjesztés a Szenátus 2008. június 10-ei ülésére JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály 1/2012. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések Iktatószám: KA/106/2016. 5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról 1. Általános rendelkezések (1) A Külföldi Tanulmányi Út Támogatás

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. (1) A költségtérítés, illetve az önköltség mérséklésére vonatkozó kérelmet a kar Dékánjának címezve a kar Tanulmányi Osztályára kell benyújtani.

1. (1) A költségtérítés, illetve az önköltség mérséklésére vonatkozó kérelmet a kar Dékánjának címezve a kar Tanulmányi Osztályára kell benyújtani. 3/2014. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Hallgatói KÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Hallgatói KÉPZÉSI SZERZŐDÉS Hallgatói KÉPZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a név: Budapesti Gazdasági Egyetem székhely: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. számlaszám: 10032000-00282833-00000000 adószám: 15329822-2-42 statisztikai

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A költségtérítés 40%-ának befizetési határideje: 2015. augusztus 24. Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2012. I. 1 2013. IX. 1. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2012. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: az Egyetem) Ideiglenes Szenátusa a jogbiztonság

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái Tájékoztató A WOL Élet Szava finanszírozási formái A bibliaiskolai képzésben résztvevő hallgatók finanszírozási formái a következők lehetnek: 1. Önköltséges Az önköltséges képzés keretében az ellátási

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5 Budapest Főváros XV kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011 (II1) 1 önkormányzati rendelete a nyelvvizsga megszerzésének támogatásáról a 3/2011 (II18) 2 önkormányzati

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról

Részletesebben

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata 6. számú melléklet. Hallgatói szerződés minták

Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata 6. számú melléklet. Hallgatói szerződés minták Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata 6. számú melléklet Hallgatói szerződés minták 6/a. számú melléklet A Budapesti Gazdasági Egyetem önköltséges képzési formában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl.

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjhoz Adategyeztető Tájékoztató: A kérelem benyújtásához szükséges: - Szülők, illetve eltartók jövedelemigazolásai (pl. családi pótlék, nyugdíj, jövedelemigazolás,

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalom Általános rendelkezések... 3 A) JUTTATÁSOK... 4 A hallgatói juttatások forrásai... 4 A hallgatói juttatásokra vonatkozó kifizetési határidő...

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A. Általános rendelkezések. 1. Az utasítás hatálya

A. Általános rendelkezések. 1. Az utasítás hatálya 2/2011. (07. 01.) számú ÁOK dékáni utasítás a költségtérítési díj megfizetésének és a költségtérítési kedvezmény igénylésének rendjéről, valamint a szigorló évben gyakorlati tanulmányokat folytató hallgatók

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről. Szomor, 2015. november 16. Nagy

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (XI. 28.) rendelete a Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség megállapításának szabályairól Martonvásár

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 1. Általános rendelkezések 1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) saját és bérelt kollégiumaiban férőhelyre jogosult minden teljes idejű

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Bevétel felhasználása Leckekönyv késedelmes Adminisztratív kötelezettség elmulasztása, késedelmes

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY A Kollégiumi Tanács elfogadta: 2016. június 8. A határozat száma: 5/2016 (VI.08.) számú KT határozat Hatálybalépés:

Részletesebben

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kérelem célja Költségtérítési mérséklés szociális alapon Egyéb, éspedig:... A. Személyes adatok Vezetéknév: Utónév: EHA-kód (felhasználónév):..pte

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA Szeged, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Hallgatói Mobilitási Alapjának

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben