(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21. sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz 1. számú példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) Lezárva: február 25-én

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya Általános előírások Képzési formák és a hozzá kapcsolódó juttatások és térítések Hallgatók... 5 II. AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ POLGÁRI HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ JUTTATÁSOK Az államilag támogatott polgári hallgató juttatásai Tanulmányi ösztöndíj Alaptámogatás Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Kari ösztöndíj Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj A jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére felhasználható keret A kulturális és sporttevékenység támogatása A hallgatói önkormányzat működésének támogatása Kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás A kollégiumi ellátás igénybevétele Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Igazgatási feladatok III. AZ ÖSZTÖNDÍJAS ÉS KETTŐS JOGÁLLÁSÚ HALLGATÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Kettős jogállású hallgató Ösztöndíjas hallgató /A Bolyai hallgatói szociális pályázat IV. A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES HALLGATÓK SZÁMÁRA NYÚJTHATÓ JUTTATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS A költségtérítéses hallgató juttatásai Költségtérítési díj Mentesség Részletfizetés V. A DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓI JUTTATÁSOK, ILLETVE A HALLGATÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Doktornaduszok Támogatások, mentességek és kedvezmények VI. AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ÉS A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSI FORMA KÖZÖTTI ÁTSOROLÁS RENDJE Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje VII. A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Térítési díjak Kollégiumi díjak Szolgáltatási díjak VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Általános előírások Hatályba léptetés MELLÉKLETEK MINTAOKMÁNYOK

3 3 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Szenátusa a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet, valamint a honvédelmi és a belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történő részvételének egyes szabályairól szóló 13/2001. (V.30.) HM-BM együttes rendelete alapján az egyetem a hallgatói juttatások elosztásának, illetve a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét a jelen szabályzatban foglaltak szerint határozza meg.

4 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed: a) az egyetem magyar állampolgárságú ösztöndíjas, kettős jogállású, és polgári hallgatóira, akik teljes idejű, vagy részidős alapképzésben (BSc), mesterképzésben (MSc), doktori (PhD) képzésben, felsőfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzésben, egyetemi, illetve főiskolai szintű alapképzésben, kiegészítő alapképzésben vesznek részt; b) az egyetem külföldi hallgatóira, ha jogszabály vagy a képzésről szóló megállapodás másképp nem rendelkezik; c) más felsőoktatási intézmény hallgatójára, amennyiben az egyetem valamely tantárgyára (tantárgyaira) áthallgatási jogot szerzett, az áthallgatás mértékében, továbbá az egyetemmel vendég hallgatói, vagy párhuzamos hallgatói jogviszonyt létesített, a képzésben való részvétel mértékéig. 2. Általános előírások (1) Az egyetem által nyújtott képzések államilag támogatott, vagy költségtérítéses képzések lehetnek. (2) Az egyetem költségvetési támogatását a fenntartó a HM költségvetésében tervezi meg és évente benyújtja a Kormányhoz. (3) A kar a hallgatói juttatások összegét és a hallgatót terhelő fizetési kötelezettséget dékáni határozatban egy tanulmányi félévre állapítja meg. 3. Képzési formák és a hozzá kapcsolódó juttatások és térítések (1) Az államilag támogatott első alapképzésben, első mesterképzésben, első felsőfokú szakképzésben, első szakirányú továbbképzésben, illetve első egyetemi, vagy főiskolai szintű

5 5 alapképzésben, és az első kiegészítő alapképzésben teljes idejű tanulmányokat folytató hallgatók juttatásait és annak elosztási rendjét a II. fejezet tartalmazza. (2) Az ösztöndíjas és kettősjogállású hallgatók számára nyújtott juttatások fajtáit a III. fejezet tartalmazza. (3) A költségtérítéses hallgatók számára nyújtható juttatásokat és az általuk fizetendő költségtérítésre vonatkozó szabályokat a IV. fejezet tartalmazza. (4) A doktori képzésben résztvevő hallgatói juttatások, illetve a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét az V. fejezet tartalmazza. (5) Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendjét a VI. fejezet tartalmazza. (6) Az egyetem hallgatói által fizetendő térítési díjak megállapításának és teljesítésének rendjét az VII. fejezet tartalmazza. 4. Hallgatók Az egyetemen az Hft. 15. (2) szerinti hallgató e törvény alkalmazása során a) ösztöndíjas hallgató: ha a felvételt nyert nappali tagozatos személy a katonai felsőoktatási intézményben a honvédséggel kötött ösztöndíjszerződés alapján a honvédség tényleges állományú tagjaként végzi a tanulmányait, b) kettős jogállású hallgató: ha az intézménybe felvett, Hszt. és Hjt. szerinti hivatásos állomány tagja államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat, c) polgári hallgató: - az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgató, - költségtérítéses képzésben résztvevő hallgató.

6 6 II. AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ POLGÁRI HALL- GATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ JUTTATÁSOK 5. Az államilag támogatott polgári hallgató juttatásai (1) Az egyetem államilag támogatott képzésben részt vevő 3. (1) bekezdés szerinti polgári hallgatója az Ftv (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott költségvetési normatívákból az alábbi támogatásokra jogosult: a) tanulmányi ösztöndíj; b) alaptámogatás; c) rendszeres szociális ösztöndíj; d) rendkívüli szociális ösztöndíj; e) köztársasági ösztöndíj; f) a tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított kari ösztöndíj; g) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj. (2) Az intézményi hallgatói juttatási előirányzat terhére az Egyetem működési költségeinek finanszírozására nem közvetlenül hallgatói juttatásként az alábbi jogcímeken történhet kifizetés: a) a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére; b) a kulturális és sporttevékenység támogatására; c) a hallgatói önkormányzat működésének támogatására; d) kollégiumi férőhely bérlésére, kollégiumi felújításra. (3) Az összesített hallgatói-, lakhatási támogatás-, tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva felhasználásának százalékos megosztását az 1. számú melléklet tartalmazza.

7 7 (4) Az (1) bekezdés b) d) pontjaiban szereplő támogatásokat pályázati úton, egyéni elbírálás alapján - a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottsága (a továbbiakban HTVSZÜB) véleményének figyelembevételével - a dékán határozatban ítéli oda. A pályázatokat 1. sz. minta szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. A nyomtatvány letölthető a honlapról. (5) Az első tanulmányi félévében csak az (1) bekezdés b) d) pontjában említett támogatásra lehet pályázatot benyújtani. 6. Tanulmányi ösztöndíj (1) A tanulmányi ösztöndíj az államilag támogatott polgári hallgatónak a megelőző félév korrigált kreditindexe alapján, egy tanulmányi félév időtartamára adható. (2) Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben részt vevő hallgatók legfeljebb 50 %-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5 százalékának megfelelő összeget, és nem lehet több, mint a hallgatói normatíva 50 %-a. (3) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor - az abban részesülők körének és számának meghatározásakor - biztosítani kell, hogy a karon az azonos szakon, az adott szemeszterben, az előző szemeszterben teljesített azonos tanulmányi átlag alapján megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek. (4) Az ösztöndíj megállapításánál az utolsó lezárt félév eredményét kell figyelembe venni. (5) Nem kaphat tanulmányi ösztöndíjat az a hallgató, akinek az ösztöndíj alapjául szolgáló (előző) félévben a korrigált kreditindexe nem éri el a 2,51 átlagot. (6) Az államilag támogatott képzésben résztvevő polgári hallgatók tanulmányi ösztöndíjára az összesített hallgatói normatíva 59 % -a használható fel. (7) Az Egyetemre első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.

8 8 (8) Korábban más felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató és valamely karra átvett hallgató az átvétel félévében a szakra, évfolyamra megállapított legalacsonyabb tanulmányi ösztöndíjra jogosult abban az esetben, ha ösztöndíjra a megelőző félévben az átadó felsőoktatási intézményben is jogosult volt, amit az átvett hallgató külön dokumentumokkal igazolni köteles. 7. Alaptámogatás (1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben és alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amenynyiben a hallgató a 8. (8)-(9) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (2) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 8. (8)-(9) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (3) Az alaptámogatás kérelem alapján kerül kifizetésre. A kérelmet és a jogosultságot igazoló dokumentumokat a hallgató a beiratkozás hónapja végéig nyújthatja be a HTVSZÜBhez. A pályázatok odaítéléséről, a HTVSZÜB véleményének figyelembevételével, a dékán határozatban dönt. 8. Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj (1) Mindkét ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. (2) Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározott, szociális juttatásra jogosult hallgatók pénzbeli szociális támogatásának elosztásánál figyelembe kell venni: a) az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét; b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét;

9 9 c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit; d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére; e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait; f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára; g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. (3) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni. (4) Az egy háztartásban élők jövedelmét a hallgató minden tanévben a kérvény benyújtásával egy időben igazolhatja. (5) A (2) bekezdés a) g) pontja szerinti adatok alapján a HTVSZÜB rangsorolja a hallgatók által benyújtott pályázatokat és javaslatot tesz a támogatás összegére. (6) A támogatás odaítélésekor előnyben kell részesíteni azt a hallgatót, aki jogszabály szerint hátrányos helyzetűnek minősül. (7) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás. A kérelmet és a jogosultságot igazoló dokumentumokat a hallgató a beiratkozás hónapja végéig nyújthatja be a HTVSZÜB-hez. (8) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy c) családfenntartó, vagy d) nagycsaládos, vagy

10 10 e) árva. (9) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a) hátrányos helyzetű, vagy b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy c) félárva. (10) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a külföldi hallgatók ösztöndíjában részesül. (11) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell. (12) Az 5. (1) bekezdés b-d. pontja szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni az összesített hallgatói normatíva 35 százalékát, az összesített lakhatási támogatás normatívája 30 százalékát, és az összesített tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56 százalékát. A rendelkezésre álló előirányzatból előbb az alaptámogatás kerül kifizetésre. Az ezután fennmaradó összeget 100 %-nak tekintve, ennek 90 %-át rendszeres szociális támogatásra, 10 %-át rendkívüli szociális támogatásra kell felhasználni. 9. Köztársasági ösztöndíj (1) A kiemelkedő tanulmányi eredményt elért és a tudományos diákköri munkában, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző hallgató pályázat útján - egy tanév időtartamára (10 hónapra) - köztársasági ösztöndíjat nyerhet el. (2) Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de legalább egy fő. (3) A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.

11 11 (4) Köztársasági ösztöndíjra államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő polgári hallgató két lezárt félév után pályázhat. (5) A pályázat benyújtásának feltételei: a) a két lezárt félév tanulmányi átlageredménye legalább 4,51; a megszerzett kredit pontok száma legalább 55; b) kiemelkedő szakmai tevékenység; c) aktív közéleti és egyéb tevékenység; d) a pályázó ellen fegyelmi vizsgálat nem folyt és jelenleg sincs folyamatban. (6) A pályázatokat tanévenként, a kiírást követő 30 napon belül a Tanulmányi Hivatalhoz kell benyújtani. A benyújtott pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság összetétele: a) a Tanulmányi Hivatal (a továbbiakban: TH) képviselője; b) az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) képviselője; c) az Egyetemi Tudományos Diákkör képviselője; d) az érintett karok egy-egy képviselője. (7) A bíráló bizottság tagjai maguk közül választják meg az elnököt. A bizottság a működési rendjét maga határozza meg, és az elnök hagyja jóvá. (8) A benyújtott pályázatok bírálatánál vizsgálni kell az általános és konkrét feltételek teljesülését. Amennyiben a pályázó az (5) bekezdés d) pontjában foglaltaknak nem felel meg, pályázatát annak érdemi vizsgálata nélkül el kell utasítani. A mindenben megfelelő pályázatokat a bizottság az értékelési mutatók alapján pontozza. A végleges rangsort a bizottság az OKM pályázati lap tanulmányi és szakmai tevékenységeinek minősítésére adott pontszámok összege határozza meg. (9) A bíráló bizottság elnöke a pályázókat értesíti a döntésről. A pályázó a bizottság döntése ellen az értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül a rektornak címzett fellebbezéssel élhet. (10) Az intézményi szinten rangsorolt pályázatokat és a személyre szóló indoklást, a kiírást követő 45 napon belül a bizottság terjeszti a szenátus elé. A pályázatok alapján a szenátus minden év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására.

12 12 (11) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az egyetemen bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, akkor számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható. (12) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az a feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási és kulturális miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni. (13) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 10. Kari ösztöndíj (1) A tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő tanulmányi, kulturális, sport, szakmai, tudományos teljesítmény alapján dékáni határozatban megállapított ösztöndíj melyre az összesített hallgatói normatíva 5 %-a használható fel. 11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll. (2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban ré-

13 13 szesített, továbbá nappali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben, vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. (3) Az intézményi ösztöndíjrész forrása az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. (4) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár) az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé. (5) Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, azonban nem haladhatja meg az (4) bekezdés alapján meghatározott összeghatárt. (6) Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. (7) Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól. (8) Az intézményi ösztöndíjrészt az oktatási és kulturális miniszter adományozza. (9) Az ösztöndíjat az Egyetem folyósítja a hallgatónak, a kifizetés megkezdése előtt azonban a Tanulmányi Hivatal megvizsgálja a jogosultságot. (10) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. (11) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról a legrövidebb időn - de legfeljebb 15 napon - belül írásban értesíteni a Tanulmányi Hivatalt és az OKM Alapkezelőt. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: a) hallgató neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe,

14 14 b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, c) a tanulmányok halasztása. (12) Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az Ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az Egyetem részére visszafizetni. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. (13) Az Egyetem térítésmentesen köteles havonta, az egyéb általa nyújtott juttatásokkal együtt és azokkal azonos módon folyósítani az ösztöndíjat. Az önkormányzati ösztöndíjat az Egyetem csak abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezete az OKM Alapkezelőtől a számlájára átutalásra került. (14) Az intézményi ösztöndíjat abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíj fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. (15) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat elnyert hallgató köteles az ösztöndíjat adományozó önkormányzattal kötött szerződésének egy példányát a Tanulmányi Hivatalban a szerződés megkötése után 10 munkanapon belül leadni. Amennyiben a hallgató ennek nem tesz eleget az adott oktatási időszakban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi részére nem jogosult. 12. A jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére felhasználható keret (1) A jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére az összesített tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 24 %-a használható fel. (2) A jegyzet-előállítás támogatására rendelkezésre álló összeget az Egyetem jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, továbbá fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére használhatja fel. A támogatás fel-

15 15 használását az EHÖK előzetesen véleményezi, a felhasználásról a rektor évente tájékoztatja az EHÖK-öt. 13. A kulturális és sporttevékenység támogatása (1) A kulturális és sporttevékenység támogatására az összesített tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 20 %-a használható fel. (2) A kulturális, valamint a sporttevékenységek támogatásáról a Kancellár az EHÖK egyetértésével dönt azzal, hogy a) a kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi tanácsadás; b) a sporttevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás. 14. A hallgatói önkormányzat működésének támogatása (1) Az EHÖK működésének támogatására az összesített hallgatói normatíva 1 %-a és a befolyt ismételt vizsgadíjak használhatók fel. (2) A rendelkezésre álló keret 60 %-ából a Kancellár engedélye alapján, az EHÖK által saját rendezvények, közösségi programok szervezhetők. A fennmaradó 40% az EHÖK javaslata alapján, a Kancellár engedélyével kerül felhasználásra. (3) A támogatás felhasználásáról az EHÖK évente beszámol a rektornak. 15. Kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás (1) Kollégiumi férőhely bérlésére, kollégiumi felújításra az összesített lakhatási támogatás normatívája 70 %-át lehet felhasználni.

16 A kollégiumi ellátás igénybevétele (1) Az Egyetemi Kollégiumba történő elhelyezés pályázat útján nyerhető el. Pályázatot nyújthat be mindenki, aki felvételt nyert, illetve aki hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel. (2) Nem jogosult az Egyetemi Kollégiumban elhelyezésre az a hallgató, aki nem iratkozott be, illetve nem regisztrált a következő félévre. (3) Az elbírálásnál előnyben kell részesíteni azt a hátrányos helyzetű hallgatót, aki a kollégiumi elhelyezés hiányában felsőfokú tanulmányait nem tudja megkezdeni, illetve folytatni. (4) A kollégiumi felvételi során a pályázatokat pontozásos rendszerben kell rangsorolni, amelynek során figyelembe kell venni: a) a hallgató szociális helyzetét b) tanulmányi teljesítményét c) a hallgatói közösségért végzett munkáját d) képzésének munkarendjét e) az állandó lakóhely és az egyetem közötti távolságot f) az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 4. (4) bekezdés szerinti mentesülést g) ha a hallgatót az Ftv. 52. (2) bekezdése alapján kollégiumi elhelyezésben kell részesíteni, akkor az előnyben részesítés felsőoktatási törvényben meghatározott feltételeinek fennállását. (5) A kollégiumi felvételi eljárás lebonyolítására a ZMNE SzMSz-ének mellékletét képező, ZMNE Kollégium Felvételi Szabályzat rendelkezései az irányadók. 17. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások (1) A felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezője köteles biztosítani. A hallgatói szerződés megkötésére a szak-

17 17 képzésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A hallgató javára a gyakorlati képzés szervezője köteles felelősségbiztosítást kötni. (2) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a következők: a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok legfeljebb két alkalommal történő felvétele, a beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák a nyelvvizsga és az ECDL vizsga kivételével egy alkalommal történő megismétlése, a záróvizsga letétele, illetve a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, az Ftv. 68. (3) bekezdésében foglaltak szerint; b) a kollégiumi foglalkozások; c) az egyetem létesítményeinek könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan; d) a felsőfokú szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz, más képzésben az egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz; e) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadás; f) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása; g) az egyetem által szervezett kötelező záróünnepségen, más ünnepségen vagy megemlékezésen való részvétel. (5) Az államilag támogatott képzés keretében - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az egyetem nem kérhet igazgatási eljárási díjat (pl. beiratkozási díj).

18 Igazgatási feladatok (1) A hallgatói juttatások kifizetését engedélyező dékáni határozatok elkészítése a Tanulmányi Hivatal feladata. A Tanulmányi Hivatal a rendszeres hallgatói juttatásokat tartalmazó határozatokat szeptember 30-ig, illetve február 28-ig, az eseti juttatásokat tartalmazó határozatokat pedig havonta egy alkalommal készíti el és megküldi a Pénzügyi és Számviteli Osztálynak. (2) A személyi jövedelemadó-bevallás kitöltéséhez szükséges igazolás kiadása a Pénzügyi és Számviteli Osztály feladata. (3) Az Egyetem a pénzbeli támogatások átutalásáról legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig köteles a számlavezető hitelintézet felé intézkedni.

19 19 III. AZ ÖSZTÖNDÍJAS ÉS KETTŐS JOGÁLLÁSÚ HALLGATÓK SZÁMÁRA NYÚJ- TOTT JUTTATÁSOK 19. Kettős jogállású hallgató (1) A katonai felsőoktatási intézmény kettős jogállású hallgatója a Hft. vagy a Honvédséggel fennálló szolgálati viszony esetén a Hjt. szerint jogosult illetményre. (2) A kettős jogállású hallgató térítésmentesen jogosult a kollégiumi elhelyezést igénybe venni. 20. Ösztöndíjas hallgató (1) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója az Egyetemtől illetményre és ingyenes természetbeni ellátásra jogosult. Az ösztöndíjas hallgató illetménye a bírósági végrehajtási szabályok szempontjából ösztöndíjnak minősül. (2) Az ösztöndíjas hallgató illetménye alapilletményből és a (3)-(5) bekezdés szerinti pótlékból áll. Az ösztöndíjas hallgatót az illetménye a tanulmányi időszakon kívül is megilleti. Az ösztöndíjas hallgató illetményjogosultságát naptári napokra kell meghatározni. (3) Az ösztöndíjas hallgató az előző félévi tanulmányi eredménye alapján - a második szemesztertől kezdődően - tanulmányi pótlékra jogosult. A tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott követelményeknek megfelelő ösztöndíjas hallgató kiemelt összegű tanulmányi pótlékra jogosult. (4) A képzési programban szereplő repülési feladatok végrehajtásáért az ösztöndíjas hallgató repülési, a tanulmányokkal együtt járó ejtőernyős ugrásokért pedig ejtőernyős-ugrási pótlékra jogosult. (5) Az alapilletmény és a pótlékok összege a köztisztviselői illetményalap és az 2. számú mellékletben meghatározott érték szorzata. (6) Az ösztöndíjas hallgató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint térítésmentesen természetbeni ellátásként élelmezési és ruházati ellátásra, valamint elhelyezésre és

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat Térítési és Juttatási Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Értelmező rendelkezések... 5 1.... 5 A felsőoktatási képzés költségviselésének formái... 6 2.... 6 A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Változat száma: 17. Elfogadás dátuma: 2013. november 5. Határozat száma: 2013/4/25. Hatálybalépés napja: 2013, november 6. Felelős személy:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. december 13. A határozat száma: 118/2012-2013.(XII.13.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. február

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Módosította a Szenátus 2014. október 27-i ülésén Módosította a Szenátus 2013. június 24-i ülésén Módosította a Szenátus 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Budapest, 2011 1 I.. Hallgatói juttatások 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatói a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. törvényben és a 51/2007 (III.26.)

Részletesebben