A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény"

Átírás

1 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói kötelességek és jogok gyakorlásával, az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályokat. Ez a szabályozás nem irányulhat a jogszabályokban biztosított joggyakorlás korlátozására, megszüntetésére. Ezt a szabályzatot a nevelőtestület fogadja el az iskolai diákönkormányzat és a szülői szervezet a cigány kisebbségi önkormányzat egyetértésével. A házirend feladata A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény törvényes működését közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával, közösségi életének szervezését, pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását, a nevelő-oktató munkájának maradéktalan ellátását, szabályozzák az iskolahasználók, de főként a gyermekek, tanulók egymással való kapcsolatát, kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és kollektív jogok érvényesülését, de nem az iskola munkájának rovására, hanem az ott folyó nevelő-oktató tevékenység erősítése érdekében. A házirend tartalmazza 1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályait, eljárási rendjét 2. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályait, eljárási rendjét 3. Az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályokat 4. Létesítmények és helyiségek használatával kapcsolatos szabályokat 5. A diákjogok-és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályokat 6. A tanulók jutalmazásának formáit, rendjét 7. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formáit, rendjét

2 2 8. A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás és anyagi kártérítési felelősség szabályait 9. Az osztályozó-, javító-, vizsgák eljárási szabályait 10. A tantárgyi, tanévi, részleges, vagy teljes felmentések eljárási szabályait 11. A szülők tájékoztatását a tankönyvekről, taneszközökről a megelőző tanév végén 12. Védő -, óvó (betartandó) előírásokat, szabályokat 13. Fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos szabályokat 14. A szociális és normatív kedv ezmények, támogatások elv eit, a kérelemelbírálás eljárási rendjét 15. A foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályokat 16. A fakultatív hit-és vallásoktatás idejének, helyének meghatározását 17. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályokat 18. A záró rendelkezéseket 19. A függeléket /a tanulók jogai, kötelességei/ 1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 1.1. Felvétel, átvétel feltételei, eljárási rendje Az iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A körzeten kívüli tanulók esetében az átvétel feltétele legalább változó/3/ magatartásjegy, /súlyos magatartászavar, fegyelmi vétség kizáró ok lehet/ illetve jó/4/szorgalomjegy Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról / az osztályok csoportokra bonthatók/ a szakmai munkaközösség véleménye alapján az igazgató dönt A felvétel, átvétel elutasításának eljárási rendje Az iskolai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a tanuló szülőjét az intézményvezető személyesen tájékoztatja, amennyiben a felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján kerül sor, a határozatot annak írásban megküldi. 2. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje Megszűnik a tanulói jogviszony a. ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján; b. az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján; c. a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem kívánja tovább folytatni;

3 3. Az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályok 3 A tanév, ezen belül a tanítási év rendjét az Oktatási Minisztérium határozza meg, ennek módosítása a tantestület határozata alapján és a fenntartó önkormányzat jóváhagyásával lehetséges A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások rendje Az iskolában a tanítás reggel 8 órakor kezdődik, a tanulóknak 7.50-ig kell megérkeznie az iskolába. A szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak. Csengetési rend: 1. óra óra óra óra óra óra óra 45 perc után a tanárt az osztályteremben várják a tanulók. Az osztálytermeket, a szaktantermeket az ügyeletes nevelő nyitja. Az utolsó óra után a tanulók kötelesek a szemetet a padokból kivenni. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a villany. A tanítási órát a szülők, iskolai vendégek, diákok, nevelők nem zavarhatják. A napközi munkarendje: ebédeltetés, levegőztetés és szabadidős programok tanulási idő szabadidős programok, hittan A tanulót hazavinni a tanulási idő előtt vagy után lehet a napközis nevelő engedélyével, indokolt esetben. A tanulási időt ne zavarjuk, ha a gyermek a tanórát nem tölti a napköziben a szülő felelőssége a másnapi felkészülés. A tanulószoba munkarendje: ebédeltetés, levegőztetés és szabadidős programok tanulási idő A tanórán kívüli foglalkozások /szakkörök, tömegsport, hittan/ az utolsó tanítási óra után szervezhetők Tanítási órák közötti szünetek rendje Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárnak ezt biztosítania kell.

4 4 Szünetekben tanári és diákügyeleti rendszer működik. A tanulók a szüneteket rossz idő esetén a folyosón, egyébként az udvaron tölthetik az ügyeletes tanárok felügyeletével A nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai Az iskola munkanapokon 7 órától ig tart nyitva, ez idő alatt biztonsági szolgálat is működik. Ettől eltérő időpontban és hétvégén igazgatói engedéllyel történt egyeztetés után szervezhetők programok. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletet. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. Az osztálytermekbe jó idő esetén kor, rossz idő esetén kor lehet bemenni. Tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. Indokolt esetben csak az ügyeletes nevelő, az osztályfőnök, illetve az igazgató engedélyével lehet igazoltan távozni A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai Az iskolában a szorgalmi idő, a tanítási év minden év szeptemberének első munkanapján kezdődik, és minden év június 15-én, illetve, ha ez nem munkanap, a június 15-ét megelőző munkanapon fejeződik be. Tanítási szünetek: őszi szünet téli szünet tavaszi szünet A szünetek idejét, időtartamát tanévenként az oktatási miniszter határozza meg, attól az iskola csak rendkívüli esetben tér el. A tanítás nélküli munkanapok felhasználása: Egy tanítás nélküli munkanap a diákönkormányzat szervezésében diákközgyűlés Két tanítás nélküli munkanap nevelőtestületi értekezlet Egy tanítás nélküli munkanap városi szintű pedagógusnap Egy tanítás nélküli munkanap tantestületi kirándulás 3.5. Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje, szabályai: Iskolai ünnepek: Tanévnyitó A Köztársaság kikiáltásának napja - október 23. Karácsony Farsang

5 5 Nemzeti ünnep - március 15. Tanévzáró, ballagás Az iskola ünnepélyein ünnepi ruha viselése ajánlott. Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz. Fiúknak: sötét nadrág, fehér ing, sötét ing 3.6. A tanulók által az iskolába bevitt dolgok megőrzőben /öltözőben/ való elhelyezési szabályai A tanulók testnevelés óra előtt kérhetik nagyobb értékű tárgyaik elhelyezését a zárható testnevelő tanári szobában. Az iskola csak az így elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitele Nagy értékű tárgyak iskolába hozása nem ajánlott. Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat mindenki csak saját felelősségére hozhat az iskolába, azok eltűnésért, felderítéséért az iskola nem tud felelősséget vállalni. Az órákon ne használjanak az oktatást zavaró tárgyakat (pl. mobiltelefon, walkman... stb.). Ezek használata esetén a pedagógus elveheti az adott tárgyat, amit az óra végén kaphat csak vissza tulajdonosa. Ne hozzon be a tanuló az iskolába veszélyes eszköznek minősülő tárgyat. Ezeknek birtoklása törvényi jogszabályba ütközik, és fegyelmi büntetést, vagy eljárást von maga után A diákkörök létrehozásának szabályai Az évek óta jól működő szakkörök és foglalkozások mellett az iskola tanulói kezdeményezhetik bármilyen, képességeiket fejlesztő diákkör létrehozását. Diákkörök tanévenként legalább 10 tanulóval szervezhetők, amennyiben a közös érdeklődés jellege szerinti személyi és tárgyi feltételek megteremthetők. A diákköri tagságot a következő tanévre május 20-ig a diákönkormányzatnál kell kezdeményezni. A meghatározott létszám teljesülése esetén a diákönkormányzat minden év június 15-ig kezdeményezi az adott diákkör létrehozását. Az iskola igazgatója kifogást emel, ha a tervezett diákkör működése ellentétes az iskola pedagógiai programjával, esetleg egyéb szabályokat sért. 4. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok 4.1. Az intézmény területének, épületének, helyiségeinek, berendezéseinek használati lehetőségei, szabályai tanórán, tanórán kívül, hétvégén, szünetekben A tanulók az intézmény területén, épületében csak a nyitva tartás ideje alatt tartózkodhatnak. A szaktantermekben csak a szaktanár felügyelete mellett lehet tartózkodni. A technikai, demonstárciós és egyéb kísérleti eszközök használata csak az erre

6 6 hivatott, megfelelő szakismerettel rendelkező és anyagi felelősséggel tartozó, felnőtt személy, iskolai dolgozó jelenlétében lehetséges. Tantermek kulcsai csak iskolai dolgozónak adhatóak ki. A tornaterem és a hozzá tartozó helyiségek használata: A tornateremben tanári felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni. A testnevelési órákon a tanulók kötelessége önmaguk és társaik testi épségét védő szabályokat és tanári utasításokat betartani. A tornaterembe való belépéshez kötelező a tornacipő használata. Balesetvédelmi okból bármilyen anyagból készült ékszert nem viselhetnek a tanulók. Testnevelésóra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az öltözőket tisztán, rendben kell hagyni, mely az óravezető tanár felelőssége. Az egyéb iskolához tartozó helyiségek használata: Az ebédlőben a tanuló köteles betartani az ebédeltető tanár utasításait a nyugodt és kulturált étkezés érdekében. Az iskola könyvtárát minden tanuló látogathatja a meghatározott nyitvatartási időben. A kikölcsönzött könyveket a tanév befejezése előtt 10 nappal köteles mindenki visszavinni a könyvtárosnak. A számítástechnika szaktanterem és a konyha használatára vonatkozó szabályokat minden tanév elején az első tanítási órán a szaktanárok ismertetik. A diákönkormányzat díjmentesen használhatja az iskola helyiségeit, a diákönkormányzatot segítő nevelő felügyelete mellett. Tanítási szünetekben, hétvégén az iskola helyiségei csak az igazgató engedélyével használhatók. Az iskola helyiségei az igazgató előzetes engedélye alapján bérbe adhatók. A bérleti szerződésben meg kell határozni a rendeltetésszerű használat rendjét és idejét. A bérbeadás nem zavarhatja az iskolai élet rendjét. 5. A diákjogok-és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok 5.1. A tanulói érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés iskolai rendszere A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekképviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Jogköreit magasabb jogszabályok rögzítik. A diákönkormányzatot segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének egyetértésével az igazgató bízza meg, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. Évente diákközgyűlést kell tartani, melyen meghívottként részt vesz az intézmény vezetője. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzat vezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről

7 7 és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A tanulók Diákönkormányzaton keresztül döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleménye meghallgatásával, saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában. A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni minden olyan kérdésben, amelyben az iskolában egyetértési jog illeti meg. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő kérdésekben: szervezeti és működési szabályzat megalkotása, módosítása házirend megalkotása, módosítása 5.1. A kérdezés-érdemi válasz, véleménynyilvánítás, a tájékoztatás, véleményezés, információhoz jutás formái, rendje Kérdezés-érdemi válasz A tanulók kérdést intézhetnek az iskola vezetőihez és pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk. Érdemi válasz: amelyből megállapítható a megkérdezett, illetve intézkedésre jogosult személy véleménye, döntése, valamint ennek indokai. Véleménynyilvánítás Az emberi méltóság tiszteletben tartásával, mások személyiségi jogainak megsértése nélkül szabadon véleményt nyilváníthat a tanuló minden kérdésről, ami összefügg az iskola életével: az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, adott esetben olyan kérdésről is, ami az iskola falain kívül történik. A véleménynyilvánítás elsődleges fórumai: diákközgyűlés osztályképviselők, DÖK tisztségviselők megbeszélései a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógussal osztályfőnöki óra, tanóra Tanítási órán a véleménynyilvánítás jogával az órát vezető pedagógus által irányított keretek között élhet a tanuló, alkalmazkodva az óra menetéhez. Amikor él a véleménynyilvánítás jogával, nem használhat olyan kifejezéseket, amelyekkel megsérti tanulótársait, a pedagógusok, az iskolai dolgozók emberi méltóságát.

8 8 Tájékoztatás Az iskola egészének életéről, a tervekről, feladatokról, eredményekről tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyen, diákközgyűlésen, évente az aktualitásokról szóbeli és írásbeli hirdetésekben, faliújságokon, tájékoztatjuk a tanulókat. A diákok jogairól és kötelességeiről, a joga gyakorlásához szükséges információkról a tanulókat legalább egy osztályfőnöki óra felhasználásával az osztályfőnök tájékoztatja. Amennyiben a tanuló tájékozódni kíván valamilyen kérdésben, azt osztályfőnökénél, illetve a diákönkormányzatot segítő nevelőnél jelezheti szóban, vagy írásban. Véleményezés, javaslattétel A diákönkormányzatnak egyetértési, kezdeményezési és véleményezési joga van több, az iskola működését befolyásoló kérdésben, amelyeket jogszabályok írnak le és garantálnak. A DÖK a diákokat érintő kérdésekben javaslatot (indítványt) tehet az igazgatónak az alábbiak szerint: 1. A tanuló a diákönkormányzat tagjának vagy elnökének jelzi a javaslatát. 1. A DÖK elnöke a tanulók indítványát ismerteti a diákönkormányzatot segítő pedagógussal, aki erről szóban vagy írásban tájékoztatja az iskola igazgatóját. 3. A javaslattételt követően az intézményvezetés feladata, hogy 30 napon belül, szóban, vagy írásban érdemi választ adjon a javaslatra, melyet személyesen, vagy a diákönkormányzatot segítő pedagógus közvetítésével juttat el az érintettekhez. Az információhoz jutás formái, rendje 1. Az iskola dokumentumainak (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat minőségirányítási program) megtekintését a tanulók kérhetik a diákönkormányzatot segítő pedagógus közvetítésével az intézmény igazgatójától. 2. A házirend valamennyi tanteremben, az iskola folyosóján, jól látható helyen ki van függesztve, bármikor megtekinthető, ill. az első tanítási napon az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal, szülői értekezleten a szülőkkel. 3. A tanuló a saját személyes adatainak megismerését, (amelyek róla az iskola birtokában vannak) kérheti az osztályfőnökétől. A kérelemtől számított 3 tanítási napon belül az osztályfőnök köteles az adatokat a tanulóval megismertetni. 4. Amennyiben a tanuló független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról osztályzatának megállapítása céljából, közvetlenül az iskola igazgatójához fordulhat kérésével, akitől a szükséges tájékoztatást megkapja.

9 Tantárgy-, foglalkozás választás rendje A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy a délutáni szabadidős foglalkozásokra jelentkezzenek, a meghirdetésben megadott időpontig. A tanórán kívüli foglalkozások nem kötelezőek, de ha a tanuló arra jelentkezett egy tanévig kötelező a részvétel. Az egészséges életmódra nevelés érdekében a napi testedzés biztosítására tömegsport órákat tartunk, melyekre a jelentkezés önkéntes A kedvezményes étkeztetés, tankönyvellátás A kedvezményes étkeztetés a mindenkori önkormányzati rendelet függvényében igényelhető az arra rászoruló tanulók részére az intézmény gazdasági vezetőjénél. Ingyenes tankönyvellátásra a tanulók a szükséges igazolások beszerzésével válnak jogosulttá A taneszközökért, felszerelésekért a felelősség szabályai, a rábízás rendje A tanuló törekedjen arra, hogy az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott taneszközöket, hogy azokban ne essen kár. Véletlen károkozásért a tanulót felelősség nem terheli A tanuló saját környezetének és az általa használt eszközök rendben tartásának szabályai Egyénileg felelős a tanuló a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személy tulajdon megőrzéséért, védelméért. Minden tanulónak tisztán kell tartania azt a padot, széket, amelyet használ a tanítási órákon, délutáni foglalkozásokon. Az iskola vagyonának védelme, a tanterem leltári tárgyainak megőrzése, a rongálók elleni erélyes fellépés minden tanuló kötelessége. Az elkövetett vétségekért minden diák egyénileg és anyagilag felelős. A kárt okozó tanuló anyagilag felelősségre vonható, vagy a helyreállításra kötelezhető A számonkérés formái, összeférhetetlenségi szabályok A tanítási órákon a tananyag számonkérése a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint történik. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, felkészülten, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg. A tanulónak minden órára magával kell vinnie a tájékoztató füzetét, (ellenőrzőjét) s a kapott osztályzatokat másnapra alá kell íratnia a gondviselőjével. Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére, ezért az írásbeli dolgozatok időpontját legalább két órarendi órával megírásuk előtt jelezni kell a tanulóknak. Naponta a tanulók legfeljebb

10 10 csak két témazáró dolgozatot írhatnak. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy annál több óra anyagának elsajátítását ellenőrzi. A dolgozatot a tanár két héten belül köteles kijavítani, és eredményét ismertetni A tanulók nagyobb csoportja %-os meghatározása A szülői szervezetnek (közösségnek) a közoktatásról szóló törvény 59. (5) bekezdésében biztosított jogainak a gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább a mindenkori tanulólétszám 50%-át, plusz egy fő tanulót érinti. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének a mindenkori tanulólétszám 50%-a, plusz egy fő minősül. 6. A tanulók jutalmazásának formái, rendje Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti. Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári dicséret napközis nevelői dicséret osztályfőnöki dicséret igazgatói dicséret Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő szorgalomért, példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 7. A tanulókra vonatkozó fegyelmi intézkedések formái, rendje Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.

11 A büntetés fokozatai: 11 szóbeli figyelmeztetés szaktanári figyelmeztetés napközis nevelői figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetés osztályfőnöki intés osztályfőnöki megrovás igazgatói figyelmeztetés igazgatói intés igazgatói megrovás tantestületi figyelmeztetés tantestületi intés tantestületi megrovás 8. A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás és anyagi kártérítési felelősség szabályai Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal - fegyelmi büntetésben részesítendő. Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. A közoktatási törvény alapján fegyelmi büntetések a következők: - megrovás - szigorú megrovás, - áthelyezés másik tanulócsoportba, vagy iskolába. A vagyonvédelem miatt a tanulók az előírásoknak megfelelően kezeljék, óvják az iskola eszközeit, bútorait és berendezési tárgyait. Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz - a kár értékének megállapítása után - a kárt meg kell téríteni. A szándékos rongálást elkövetett tanuló köteles a megrongált tárgyban, eszközben bekövetkezett kár 50%-át megtéríteni. Az intézmény az elveszett tárgyakért nem vállal felelősséget. 9. Az osztályozó-, javítóvizsgák eljárási szabályai A vizsgák időpontja a tanév megkezdése előtti hét. /augusztus utolsó hete/ A pontos időpont az intézmény bejárati ajtajára kifüggesztésre kerül, illetve a tanuló szülője/gondviselője/ írásbeli értesítést kap erről. Amennyiben a tanuló a vizsgán nem jelenik meg, távolmaradását nem tudja érdemben megindokolni, akkor az évfolyamot meg kell ismételnie. 10. A tantárgyi részleges, vagy teljes felmentések eljárási szabályai A tanuló akkor kaphat valamely tantárgy tanulása alól teljes, vagy részleges felmentést, ha rendelkezik a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleményével, melyről az iskola igazgatója is értesítést kapott. A felmentés a szakvéleményben meghatározott időpontig érvényes.

12 12 A tanulók felmentését a testnevelés óra alól a szülő is kérheti, amit a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. Egy hétnél hosszabb felmentés a szakorvos javaslata alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni az osztálya testnevelési óráján. 11. A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről a megelőző tanév végén A leendő első osztályos tanulók szüleit, az iskolába történő beiratkozáskor tájékoztatja az iskola a tankönyvekről. A tanévet megelőző május hónapban tartandó szülői értekezleten a szükséges /megvásárolandó/ taneszközök listáját minden szülő megkapja. A következő évi tankönyvek osztályonkénti jegyzékét a szülők az iskola folyosóján jól látható helyen kifüggesztve megtekinthetik, erről az intézmény igazgatójánál véleményt nyilváníthatnak. 12. A tanulókra vonatkozó védő-óvó előírások A gyermek -és ifjúságvédelmet ellátó személy és elérhetősége A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok segítésére két ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik, külön az alsó és külön a felső tagozatos gyermekek számára. Nevük, elérhetőségük az iskola bejárati előterében elhelyezett faliújságon található A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos elvégzi, vagy szakorvos részvételével biztosítja a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését. A tanulók a következő szűréseken vesznek részt: havonta tisztasági szűrés évente két alkalommal fogászati szűrés valamennyi évfolyamon kétévente egy alkalommal színlátás vizsgálat, hallásvizsgálat mozgásszervi és általános orvosi vizsgálat ötödik évfolyamon golyvaszűrés a tanulók fizikai állapotának mérése év ente egyszer, gyógytestnevelésre, könnyített testnevelésre történő beosztás az iskolaorvos döntése alapján A tanulók számára a dohányzás, az alkohol és kábítószerek fogyasztása, árusítása, az iskola területére való bejuttatása tilos. Az iskola épületében dohányozni csak felnőtt, nagykorú személynek és csak a kijelölt helyen lehet. A dohányzóhelyeket az iskola igazgatója jelöli ki A baleset megelőzési eljárások Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége a munka során: a munkavédelmi és balesetvédelmi feladatok betartása,

13 13 a munkavégzéssel kapcsolatos eszközök biztonságos tárolása, a veszélyt jelentő rendellenesség elvárható módon történő megszüntetése és a felelős vezető tájékoztatása, baleset esetén elsősegélynyújtás, jelentési kötelezettség. A pedagógusok feladatai a tanulói baleset-megelőzésben: A tanulókat a tanév első napján az osztályfőnökök, ill. a napközis nevelők munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatásban részesítik, amelynek rögzítése a naplókban történik. Munka és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés előtt: technika tanár testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő fizika és kémia kísérleteket végző tanár kirándulások előtt a kirándulást szervező személy A tanulók feladatai a tanulói baleset-megelőzésben: Megismerjék az iskola kiürítési tervét, és részt vegyenek annak évenkénti gyakorlatában; Tűzriadó, bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény esetén pontosan tartsák be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervben szereplő előírásokat (az osztályfőnökök vagy szaktanár által ismertetett útvonalon hagyják el az épületet) Tiltott magatartások: az iskola területén tanítási idő alatt mobiltelefon használata, az iskolába hozni önvédelmi, vagy támadó eszköznek minősülő tárgyakat, az agresszió (a másik tanuló megverése, bántalmazása, erőszakos megalázása) pénzzel történő szerencsejátékok, az udvaron átmenő gázcsövek ütögetése, az udvari aknatetők felemelése, elektromos készüléket tanári felügyelet nélkül kezelni, az emeleti ablakokból kihajolni A baleset esetén teendő intézkedések A tanuló azonnal jelentse a folyosón ügyelő tanárnak, az igazgatóság valamelyik tagjának, vagy a gazdasági iroda dolgozóinak, ha balesetveszélyt észlel; Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének amennyiben ezt állapota lehetővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült. 13. Fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos szabályok Térítési díj megállapítása, befizetése, Az iskola tanulói térítési díjat fizetnek az alábbiak szerint:

14 14 Az étkezési térítési díj mértékét minden gazdasági évre a város önkormányzata rendeletben szabályozza. Az étkezési térítési díjat havonta előre, minden hónap 15. munkanapjáig kell az iskolában befizetni, ha a diák a következő hónapban igénybe kívánja venni az iskolai étkeztetést A visszafizetés rendje A gyermekvédelmi támogatás intézménybe történő utalása esetén az étkezési térítési díj összegén felüli rész minden hónap 15. napjáig felvehető az iskola pénztárában. 14. A szociális és normatív kedvezmények, támogatások igénybevételének rendje Étkezéssel összefüggő kedvezmények Alanyi jogon 50% kedvezmény jár a három, vagy több gyermeket nevelő családoknak, a gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek, a tartósan beteg gyermeket nevelő szülőknek. A kedvezmények igénybevételéhez a szükséges igazolásokat be kell szerezni. További /20, 40, 50, 60%/ kedvezmény vehető igénybe az önkormányzat rendelete alapján, valamint méltányossági alapon /egyéni elbírálás alapján/ a család jövedelmi helyzetétől függően, melyet évente két alkalommal igazolni kell A tankönyvtámogatás szabályai A költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatás mértékéig ingyenes tankönyv ellátásra jogosultak a három, vagy több gyermeket nevelő családok, a gyermekvédelmi támogatásban részesülők, a tartósan beteg gyermeket nevelő, és a gyermeküket egyedül nevelő szülők. A kedvezmények igénybevételéhez a szükséges igazolásokat be kell szerezni. 15. A foglalkozásról való távolmaradással kapcsolatos szabályok A távolmaradás kérésének rendje Jelentős családi esemény miatt a tanulók szülei tanévenként 5 tanítási napot igazolhatnak, melyet az ellenőrző könyvbe kell bejegyezni. További előre látható hiányzásokra (kirándulás, családi program) előzetesen az osztályfőnök, vagy az igazgató engedélye szükséges A mulasztás igazolásának módja A tanulóknak betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk. Az igazolást, a hiányzást követő első tanítási napon, de legkésőbb 5 tanítási napon belül a tanuló köteles átadni osztályfőnökének, aki a tanév végéig megőrzi azt. (Ha a diák távolmaradását öt napon belül nem igazolja, a mulasztását igazolatlannak kell tekinteni.) A mulasztott órák heti összesítésekor a hiányzások szülői és orvosi indoklását az osztályfőnök mérlegeli, és ennek függvényében igazolja a mulasztást.

15 A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra. Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el Késések 15 Késésnek minősül, ha a tanuló 8 óra 00 perc után érkezik. Öt alkalommal történő késés egy igazolatlan órát jelent. A késések csak indokolt esetben igazolhatók. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje Tanköteles tanuló esetében az 5. igazolatlan óra után az osztályfőnök hivatalos levélben értesíti a szülőt, illetve a 10. igazolatlan óra után a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 200 óra hiányzásnál az osztályfőnök írásban értesíti a szülőt. 16. A hit- és vallásoktatás ideje, helye Az iskolában a Római katolikus Egyház hit- és vallásoktatást szervez, amelyet előzetesen egyeztet az iskola igazgatójával. A hit és vallásoktatáson való részvétel önkéntes. A hitoktatás heti egy alkalommal, 45 perces időtartamban történik. Alsó tagozaton megfelelő létszám esetén osztályonként, felső tagozaton egy csoportban valósul meg a délutáni időszakban, az igazgató által kijelölt tantermekben. 17. A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok Tájékoztatás, megismertetés rendje A házirendet az elfogadástól számított 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az intézményvezető köteles intézkedni. A házirendet minden tanév elején ismertetni kell az első osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, illetve szülői értekezleten, vagy szükség szerint bármikor. A házirend egy példányát a tanuló iskolába történő beíratásakor, illetve annak érdemi változása esetén is át kell adni a szülőnek, tanulónak A házirend elhelyezése A házirendet, illetve annak kivonatolt változatát az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni:

16 16 folyosói hirdetőtáblán osztálytermekben tanári szobában iskolatitkár irodájában könyvtárban 18. Záró rendelkezések A házirend hatálya, hatályba lépése Ez a házirend vonatkozik minden iskolahasználóra (iskolába járó tanulókra, pedagógusokra, és iskolai alkalmazottakra) A házirend előírásai, szabálya, az iskolába való belépéstől az iskola jogszerű elhagyásáig terjedő időben, valamint az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra, arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az iskolánk ellátja az intézményünkbe járó gyermekek, tanulók felügyeletét. A házirendben foglaltak megsértése fegyelmező, illetve fegyelmi intézkedést von maga után. A házirendet az igazgató javaslata alapján az intézmény nevelőtestülete fogadja el a diákönkormányzat, a szülői szervezet, a cigány kisebbségi önkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. A nevelőtestületi döntés előtt be kell szerezni az egyetértési jogot gyakorlók nyilatkozatát arról, hogy a házirendben foglaltakkal egyetértenek. Az elfogadást, illetve az egyetértést a felek képviselői (nevelők, diákönkormányzat, szülői szervezet, kisebbségi önkormányzat, igazgató) aláírásukkal hitelesítik A házirend felülvizsgálata, módosítása Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha jogszabályi változások következnek be, az intézményvezető, a nevelőtestület, a DÖK, a szülői szervezet (SZMK) együttesen igényt tartanak erre. Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását az indítvány benyújtásától számított 30 napon belül el kell végezni.

17 A Pécsi Utcai Általános Iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat év november hó. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. Kelt: Kaposvár,2004. november..... iskolai diákönkormányzat elnöke Az iskolai házirendet a Szülői szervezet év november hó.. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. Kelt: Kaposvár, november..... szülői szervezet elnöke Az iskolai házirendet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat év november hó.. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. Kelt: Kaposvár,2004. november..... az önkormányzat elnöke Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete év november hó.. napján tartott ülésén elfogadta. Kelt: Kaposvár, november..... igazgató A Pécsi Utcai Általános Iskola házirendjét a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése év december hó napján tartott ülésén jóváhagyta. Kelt: Kaposvár, december... polgármester

18 Függelék 1. A tanulók jogai Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy a közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen, ezért: a tanulói jogviszonyon alapuló jogaidat a beíratás napjától kezdve gyakorolhatod. Jogod van arra, hogy A nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljenek és oktassanak, iskolai tanulmányi rendedet a szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával alakítsák ki; személyiségedet, emberi méltóságodat és jogaidat tiszteletben tartsák; védelmet biztosítsanak számodra a fizikai és lelki erőszakkal szemben, nem vethetnek alá testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek; képességednek, érdeklődésednek, adottságaidnak megfelelő nevelésben és oktatásban részesülj, képességeidhez mérten tovább tanulj; nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásodnak megfelelő nevelésben és oktatásban részesülj; a tanítás során az ismereteket, a tájékoztatást tárgyilagosan, többoldalúan közölje az iskola; személyiségi jogaidat, így különösen személyiséged kibontakoztatásához való jogodat, önrendelkezési jogodat, cselekvési szabadságodat, családi élethez és magánélethez való jogodat az iskola tiszteletben tartsa, e jogodnak gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását; amennyiben valamilyen oknál fogva segítségre szorulsz, a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez fordulj segítségért, családod anyagi helyzetétől függően, kérelemre kedvezményes étkeztetésben, ingyenes tankönyvellátásban részesülj, továbbá, hogy részben, vagy egészben mentesülj az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapj a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy részletekben való fizetésre; napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesülj; válassz a választható foglalkozások közül,

19 19 igénybe vedd az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit /könyvtár, számítástechnikai eszközök, sport-és szabadidő létesítmények/; rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülj, hozzájuss a jogod gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassanak a jogaid gyakorlásához szükséges eljárásokról; részt vegyél a diákkörök munkájában, és kezdeményezd azok létrehozását, tagja legyél iskola művelődési, művészeti, sport és más köröknek ha törvény másképp nem rendelkezik -, az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek; az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníts minden kérdésről, tájékoztatást kapj személyedet és tanulmányaidat érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyél, kérdést intézz az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapj; vallási, világnézeti vagy más meggyőződésedet, nemzeti vagy etnikai önazonosságodat tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttasd, feltéve, hogy e jogod gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását; jogaid megsértése esetén jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indíts, továbbá igénybe vedd a nyilvánosságot; személyesen vagy képviselőid útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyél az érdekeidet érintő döntések meghozatalában; magántanulóként folytathatod tanulmányaidat, (szüleid beleegyezésével) kérheted a tanórai foglalkozáson való részvétel alóli felmentésedet; részt vegyél hit-és vallásoktatásban, kérd az iskola igazgatójától a nyilvántartott személyes adataid megtekintését, törlését, helyesbítését, választhatsz, illetve választható vagy a diákképviseletbe: élhetsz mindazokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségedből, felelősi megbízatásodból fakadnak, az iskolai közösségek életének bármely területére vonatkozóan véleményt nyilváníthatsz, javaslatot tehetsz (a véleménynyilvánítás történhet egyénileg, vagy a diákönkormányzaton keresztül), a diákönkormányzat véleményezési jogával élhet az iskolai élet bármely részével kapcsolatban. feladatot vállalhatsz közösségi programok összeállításában, lebonyolításában. tanulmányi munkádhoz a tanítási órán kívül is minden segítséget megkapj, ezért részt vehetsz:

20 20 napközi otthoni és tanulószobai foglalkozásokon, korrepetálásokon, a sportkörök foglalkozásain, a szakkörök foglalkozásain, a különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon, a tanulmányi munkát segítő iskolán kívüli rendezvényeken. Kérned átvételedet másik, azonos vagy más típusú oktatási intézménybe. Kérelmedre (kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával) a jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adj számot tudásodról. Ha magántanuló vagy, ugyanazok a jogok illetnek meg, mint a többi tanulót. 2. A tanulók kötelességei Minden tanuló az iskolai közösség tagja, be kell tartania a szervezeti és működési szabályzatban, továbbá az iskolai házirendben foglaltakat. Ebből fakadóan kötelezettségeid különösen, hogy : részt vegyél a kötelező és választott foglalkozásokon, eleget tegyél - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeidnek megfelelően tanulmányi kötelezettségednek; életkorodhoz és fejlettségedhez, továbbá az iskolai elfoglaltsághoz igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett a házirendben meghatározottak szerint közreműködj saját környezeted és az általad alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában; megtartsd az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait; óvd saját és társaid testi épségét, egészségét, elsajátítsd az egészségedet és biztonságodat védő ismerteket; megőrizd, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezeld a rád bízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvd az iskola létesítményeit, felszereléseit; választott tisztségedet, megbízatásodat lelkiismeretesen teljesítsd, a gyermekfelelősök utasításait, kéréseit köteles vagy figyelembe venni, és azok szerint cselekedni, az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsd; jogellenes a mások bántalmazása, megalázása,

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola Napközis Házirendje 2009.

A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola Napközis Házirendje 2009. A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola Napközis Házirendje 2009. Az iskolai Házirend kiegészítő dokumentuma. Minden tanuló alapjoga a napközis ellátás. /K.T. 2003.06.23./ 1. A napközi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 E törvényerejű rendelet célja az, hogy szabályozza a büntetések és intézkedések (Btk IV. fejezet) végrehajtását, meghatározza

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben