A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény"

Átírás

1 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói kötelességek és jogok gyakorlásával, az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályokat. Ez a szabályozás nem irányulhat a jogszabályokban biztosított joggyakorlás korlátozására, megszüntetésére. Ezt a szabályzatot a nevelőtestület fogadja el az iskolai diákönkormányzat és a szülői szervezet a cigány kisebbségi önkormányzat egyetértésével. A házirend feladata A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény törvényes működését közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával, közösségi életének szervezését, pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását, a nevelő-oktató munkájának maradéktalan ellátását, szabályozzák az iskolahasználók, de főként a gyermekek, tanulók egymással való kapcsolatát, kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és kollektív jogok érvényesülését, de nem az iskola munkájának rovására, hanem az ott folyó nevelő-oktató tevékenység erősítése érdekében. A házirend tartalmazza 1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályait, eljárási rendjét 2. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályait, eljárási rendjét 3. Az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályokat 4. Létesítmények és helyiségek használatával kapcsolatos szabályokat 5. A diákjogok-és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályokat 6. A tanulók jutalmazásának formáit, rendjét 7. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formáit, rendjét

2 2 8. A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás és anyagi kártérítési felelősség szabályait 9. Az osztályozó-, javító-, vizsgák eljárási szabályait 10. A tantárgyi, tanévi, részleges, vagy teljes felmentések eljárási szabályait 11. A szülők tájékoztatását a tankönyvekről, taneszközökről a megelőző tanév végén 12. Védő -, óvó (betartandó) előírásokat, szabályokat 13. Fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos szabályokat 14. A szociális és normatív kedv ezmények, támogatások elv eit, a kérelemelbírálás eljárási rendjét 15. A foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályokat 16. A fakultatív hit-és vallásoktatás idejének, helyének meghatározását 17. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályokat 18. A záró rendelkezéseket 19. A függeléket /a tanulók jogai, kötelességei/ 1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 1.1. Felvétel, átvétel feltételei, eljárási rendje Az iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A körzeten kívüli tanulók esetében az átvétel feltétele legalább változó/3/ magatartásjegy, /súlyos magatartászavar, fegyelmi vétség kizáró ok lehet/ illetve jó/4/szorgalomjegy Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról / az osztályok csoportokra bonthatók/ a szakmai munkaközösség véleménye alapján az igazgató dönt A felvétel, átvétel elutasításának eljárási rendje Az iskolai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a tanuló szülőjét az intézményvezető személyesen tájékoztatja, amennyiben a felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján kerül sor, a határozatot annak írásban megküldi. 2. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje Megszűnik a tanulói jogviszony a. ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján; b. az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján; c. a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem kívánja tovább folytatni;

3 3. Az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályok 3 A tanév, ezen belül a tanítási év rendjét az Oktatási Minisztérium határozza meg, ennek módosítása a tantestület határozata alapján és a fenntartó önkormányzat jóváhagyásával lehetséges A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások rendje Az iskolában a tanítás reggel 8 órakor kezdődik, a tanulóknak 7.50-ig kell megérkeznie az iskolába. A szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak. Csengetési rend: 1. óra óra óra óra óra óra óra 45 perc után a tanárt az osztályteremben várják a tanulók. Az osztálytermeket, a szaktantermeket az ügyeletes nevelő nyitja. Az utolsó óra után a tanulók kötelesek a szemetet a padokból kivenni. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a villany. A tanítási órát a szülők, iskolai vendégek, diákok, nevelők nem zavarhatják. A napközi munkarendje: ebédeltetés, levegőztetés és szabadidős programok tanulási idő szabadidős programok, hittan A tanulót hazavinni a tanulási idő előtt vagy után lehet a napközis nevelő engedélyével, indokolt esetben. A tanulási időt ne zavarjuk, ha a gyermek a tanórát nem tölti a napköziben a szülő felelőssége a másnapi felkészülés. A tanulószoba munkarendje: ebédeltetés, levegőztetés és szabadidős programok tanulási idő A tanórán kívüli foglalkozások /szakkörök, tömegsport, hittan/ az utolsó tanítási óra után szervezhetők Tanítási órák közötti szünetek rendje Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárnak ezt biztosítania kell.

4 4 Szünetekben tanári és diákügyeleti rendszer működik. A tanulók a szüneteket rossz idő esetén a folyosón, egyébként az udvaron tölthetik az ügyeletes tanárok felügyeletével A nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai Az iskola munkanapokon 7 órától ig tart nyitva, ez idő alatt biztonsági szolgálat is működik. Ettől eltérő időpontban és hétvégén igazgatói engedéllyel történt egyeztetés után szervezhetők programok. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletet. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. Az osztálytermekbe jó idő esetén kor, rossz idő esetén kor lehet bemenni. Tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. Indokolt esetben csak az ügyeletes nevelő, az osztályfőnök, illetve az igazgató engedélyével lehet igazoltan távozni A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai Az iskolában a szorgalmi idő, a tanítási év minden év szeptemberének első munkanapján kezdődik, és minden év június 15-én, illetve, ha ez nem munkanap, a június 15-ét megelőző munkanapon fejeződik be. Tanítási szünetek: őszi szünet téli szünet tavaszi szünet A szünetek idejét, időtartamát tanévenként az oktatási miniszter határozza meg, attól az iskola csak rendkívüli esetben tér el. A tanítás nélküli munkanapok felhasználása: Egy tanítás nélküli munkanap a diákönkormányzat szervezésében diákközgyűlés Két tanítás nélküli munkanap nevelőtestületi értekezlet Egy tanítás nélküli munkanap városi szintű pedagógusnap Egy tanítás nélküli munkanap tantestületi kirándulás 3.5. Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje, szabályai: Iskolai ünnepek: Tanévnyitó A Köztársaság kikiáltásának napja - október 23. Karácsony Farsang

5 5 Nemzeti ünnep - március 15. Tanévzáró, ballagás Az iskola ünnepélyein ünnepi ruha viselése ajánlott. Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz. Fiúknak: sötét nadrág, fehér ing, sötét ing 3.6. A tanulók által az iskolába bevitt dolgok megőrzőben /öltözőben/ való elhelyezési szabályai A tanulók testnevelés óra előtt kérhetik nagyobb értékű tárgyaik elhelyezését a zárható testnevelő tanári szobában. Az iskola csak az így elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitele Nagy értékű tárgyak iskolába hozása nem ajánlott. Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat mindenki csak saját felelősségére hozhat az iskolába, azok eltűnésért, felderítéséért az iskola nem tud felelősséget vállalni. Az órákon ne használjanak az oktatást zavaró tárgyakat (pl. mobiltelefon, walkman... stb.). Ezek használata esetén a pedagógus elveheti az adott tárgyat, amit az óra végén kaphat csak vissza tulajdonosa. Ne hozzon be a tanuló az iskolába veszélyes eszköznek minősülő tárgyat. Ezeknek birtoklása törvényi jogszabályba ütközik, és fegyelmi büntetést, vagy eljárást von maga után A diákkörök létrehozásának szabályai Az évek óta jól működő szakkörök és foglalkozások mellett az iskola tanulói kezdeményezhetik bármilyen, képességeiket fejlesztő diákkör létrehozását. Diákkörök tanévenként legalább 10 tanulóval szervezhetők, amennyiben a közös érdeklődés jellege szerinti személyi és tárgyi feltételek megteremthetők. A diákköri tagságot a következő tanévre május 20-ig a diákönkormányzatnál kell kezdeményezni. A meghatározott létszám teljesülése esetén a diákönkormányzat minden év június 15-ig kezdeményezi az adott diákkör létrehozását. Az iskola igazgatója kifogást emel, ha a tervezett diákkör működése ellentétes az iskola pedagógiai programjával, esetleg egyéb szabályokat sért. 4. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok 4.1. Az intézmény területének, épületének, helyiségeinek, berendezéseinek használati lehetőségei, szabályai tanórán, tanórán kívül, hétvégén, szünetekben A tanulók az intézmény területén, épületében csak a nyitva tartás ideje alatt tartózkodhatnak. A szaktantermekben csak a szaktanár felügyelete mellett lehet tartózkodni. A technikai, demonstárciós és egyéb kísérleti eszközök használata csak az erre

6 6 hivatott, megfelelő szakismerettel rendelkező és anyagi felelősséggel tartozó, felnőtt személy, iskolai dolgozó jelenlétében lehetséges. Tantermek kulcsai csak iskolai dolgozónak adhatóak ki. A tornaterem és a hozzá tartozó helyiségek használata: A tornateremben tanári felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni. A testnevelési órákon a tanulók kötelessége önmaguk és társaik testi épségét védő szabályokat és tanári utasításokat betartani. A tornaterembe való belépéshez kötelező a tornacipő használata. Balesetvédelmi okból bármilyen anyagból készült ékszert nem viselhetnek a tanulók. Testnevelésóra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az öltözőket tisztán, rendben kell hagyni, mely az óravezető tanár felelőssége. Az egyéb iskolához tartozó helyiségek használata: Az ebédlőben a tanuló köteles betartani az ebédeltető tanár utasításait a nyugodt és kulturált étkezés érdekében. Az iskola könyvtárát minden tanuló látogathatja a meghatározott nyitvatartási időben. A kikölcsönzött könyveket a tanév befejezése előtt 10 nappal köteles mindenki visszavinni a könyvtárosnak. A számítástechnika szaktanterem és a konyha használatára vonatkozó szabályokat minden tanév elején az első tanítási órán a szaktanárok ismertetik. A diákönkormányzat díjmentesen használhatja az iskola helyiségeit, a diákönkormányzatot segítő nevelő felügyelete mellett. Tanítási szünetekben, hétvégén az iskola helyiségei csak az igazgató engedélyével használhatók. Az iskola helyiségei az igazgató előzetes engedélye alapján bérbe adhatók. A bérleti szerződésben meg kell határozni a rendeltetésszerű használat rendjét és idejét. A bérbeadás nem zavarhatja az iskolai élet rendjét. 5. A diákjogok-és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok 5.1. A tanulói érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés iskolai rendszere A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekképviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Jogköreit magasabb jogszabályok rögzítik. A diákönkormányzatot segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének egyetértésével az igazgató bízza meg, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. Évente diákközgyűlést kell tartani, melyen meghívottként részt vesz az intézmény vezetője. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzat vezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről

7 7 és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A tanulók Diákönkormányzaton keresztül döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleménye meghallgatásával, saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában. A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni minden olyan kérdésben, amelyben az iskolában egyetértési jog illeti meg. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő kérdésekben: szervezeti és működési szabályzat megalkotása, módosítása házirend megalkotása, módosítása 5.1. A kérdezés-érdemi válasz, véleménynyilvánítás, a tájékoztatás, véleményezés, információhoz jutás formái, rendje Kérdezés-érdemi válasz A tanulók kérdést intézhetnek az iskola vezetőihez és pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk. Érdemi válasz: amelyből megállapítható a megkérdezett, illetve intézkedésre jogosult személy véleménye, döntése, valamint ennek indokai. Véleménynyilvánítás Az emberi méltóság tiszteletben tartásával, mások személyiségi jogainak megsértése nélkül szabadon véleményt nyilváníthat a tanuló minden kérdésről, ami összefügg az iskola életével: az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, adott esetben olyan kérdésről is, ami az iskola falain kívül történik. A véleménynyilvánítás elsődleges fórumai: diákközgyűlés osztályképviselők, DÖK tisztségviselők megbeszélései a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógussal osztályfőnöki óra, tanóra Tanítási órán a véleménynyilvánítás jogával az órát vezető pedagógus által irányított keretek között élhet a tanuló, alkalmazkodva az óra menetéhez. Amikor él a véleménynyilvánítás jogával, nem használhat olyan kifejezéseket, amelyekkel megsérti tanulótársait, a pedagógusok, az iskolai dolgozók emberi méltóságát.

8 8 Tájékoztatás Az iskola egészének életéről, a tervekről, feladatokról, eredményekről tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyen, diákközgyűlésen, évente az aktualitásokról szóbeli és írásbeli hirdetésekben, faliújságokon, tájékoztatjuk a tanulókat. A diákok jogairól és kötelességeiről, a joga gyakorlásához szükséges információkról a tanulókat legalább egy osztályfőnöki óra felhasználásával az osztályfőnök tájékoztatja. Amennyiben a tanuló tájékozódni kíván valamilyen kérdésben, azt osztályfőnökénél, illetve a diákönkormányzatot segítő nevelőnél jelezheti szóban, vagy írásban. Véleményezés, javaslattétel A diákönkormányzatnak egyetértési, kezdeményezési és véleményezési joga van több, az iskola működését befolyásoló kérdésben, amelyeket jogszabályok írnak le és garantálnak. A DÖK a diákokat érintő kérdésekben javaslatot (indítványt) tehet az igazgatónak az alábbiak szerint: 1. A tanuló a diákönkormányzat tagjának vagy elnökének jelzi a javaslatát. 1. A DÖK elnöke a tanulók indítványát ismerteti a diákönkormányzatot segítő pedagógussal, aki erről szóban vagy írásban tájékoztatja az iskola igazgatóját. 3. A javaslattételt követően az intézményvezetés feladata, hogy 30 napon belül, szóban, vagy írásban érdemi választ adjon a javaslatra, melyet személyesen, vagy a diákönkormányzatot segítő pedagógus közvetítésével juttat el az érintettekhez. Az információhoz jutás formái, rendje 1. Az iskola dokumentumainak (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat minőségirányítási program) megtekintését a tanulók kérhetik a diákönkormányzatot segítő pedagógus közvetítésével az intézmény igazgatójától. 2. A házirend valamennyi tanteremben, az iskola folyosóján, jól látható helyen ki van függesztve, bármikor megtekinthető, ill. az első tanítási napon az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal, szülői értekezleten a szülőkkel. 3. A tanuló a saját személyes adatainak megismerését, (amelyek róla az iskola birtokában vannak) kérheti az osztályfőnökétől. A kérelemtől számított 3 tanítási napon belül az osztályfőnök köteles az adatokat a tanulóval megismertetni. 4. Amennyiben a tanuló független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról osztályzatának megállapítása céljából, közvetlenül az iskola igazgatójához fordulhat kérésével, akitől a szükséges tájékoztatást megkapja.

9 Tantárgy-, foglalkozás választás rendje A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy a délutáni szabadidős foglalkozásokra jelentkezzenek, a meghirdetésben megadott időpontig. A tanórán kívüli foglalkozások nem kötelezőek, de ha a tanuló arra jelentkezett egy tanévig kötelező a részvétel. Az egészséges életmódra nevelés érdekében a napi testedzés biztosítására tömegsport órákat tartunk, melyekre a jelentkezés önkéntes A kedvezményes étkeztetés, tankönyvellátás A kedvezményes étkeztetés a mindenkori önkormányzati rendelet függvényében igényelhető az arra rászoruló tanulók részére az intézmény gazdasági vezetőjénél. Ingyenes tankönyvellátásra a tanulók a szükséges igazolások beszerzésével válnak jogosulttá A taneszközökért, felszerelésekért a felelősség szabályai, a rábízás rendje A tanuló törekedjen arra, hogy az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott taneszközöket, hogy azokban ne essen kár. Véletlen károkozásért a tanulót felelősség nem terheli A tanuló saját környezetének és az általa használt eszközök rendben tartásának szabályai Egyénileg felelős a tanuló a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személy tulajdon megőrzéséért, védelméért. Minden tanulónak tisztán kell tartania azt a padot, széket, amelyet használ a tanítási órákon, délutáni foglalkozásokon. Az iskola vagyonának védelme, a tanterem leltári tárgyainak megőrzése, a rongálók elleni erélyes fellépés minden tanuló kötelessége. Az elkövetett vétségekért minden diák egyénileg és anyagilag felelős. A kárt okozó tanuló anyagilag felelősségre vonható, vagy a helyreállításra kötelezhető A számonkérés formái, összeférhetetlenségi szabályok A tanítási órákon a tananyag számonkérése a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint történik. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, felkészülten, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg. A tanulónak minden órára magával kell vinnie a tájékoztató füzetét, (ellenőrzőjét) s a kapott osztályzatokat másnapra alá kell íratnia a gondviselőjével. Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére, ezért az írásbeli dolgozatok időpontját legalább két órarendi órával megírásuk előtt jelezni kell a tanulóknak. Naponta a tanulók legfeljebb

10 10 csak két témazáró dolgozatot írhatnak. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy annál több óra anyagának elsajátítását ellenőrzi. A dolgozatot a tanár két héten belül köteles kijavítani, és eredményét ismertetni A tanulók nagyobb csoportja %-os meghatározása A szülői szervezetnek (közösségnek) a közoktatásról szóló törvény 59. (5) bekezdésében biztosított jogainak a gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább a mindenkori tanulólétszám 50%-át, plusz egy fő tanulót érinti. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének a mindenkori tanulólétszám 50%-a, plusz egy fő minősül. 6. A tanulók jutalmazásának formái, rendje Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti. Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári dicséret napközis nevelői dicséret osztályfőnöki dicséret igazgatói dicséret Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő szorgalomért, példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 7. A tanulókra vonatkozó fegyelmi intézkedések formái, rendje Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.

11 A büntetés fokozatai: 11 szóbeli figyelmeztetés szaktanári figyelmeztetés napközis nevelői figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetés osztályfőnöki intés osztályfőnöki megrovás igazgatói figyelmeztetés igazgatói intés igazgatói megrovás tantestületi figyelmeztetés tantestületi intés tantestületi megrovás 8. A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás és anyagi kártérítési felelősség szabályai Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal - fegyelmi büntetésben részesítendő. Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. A közoktatási törvény alapján fegyelmi büntetések a következők: - megrovás - szigorú megrovás, - áthelyezés másik tanulócsoportba, vagy iskolába. A vagyonvédelem miatt a tanulók az előírásoknak megfelelően kezeljék, óvják az iskola eszközeit, bútorait és berendezési tárgyait. Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz - a kár értékének megállapítása után - a kárt meg kell téríteni. A szándékos rongálást elkövetett tanuló köteles a megrongált tárgyban, eszközben bekövetkezett kár 50%-át megtéríteni. Az intézmény az elveszett tárgyakért nem vállal felelősséget. 9. Az osztályozó-, javítóvizsgák eljárási szabályai A vizsgák időpontja a tanév megkezdése előtti hét. /augusztus utolsó hete/ A pontos időpont az intézmény bejárati ajtajára kifüggesztésre kerül, illetve a tanuló szülője/gondviselője/ írásbeli értesítést kap erről. Amennyiben a tanuló a vizsgán nem jelenik meg, távolmaradását nem tudja érdemben megindokolni, akkor az évfolyamot meg kell ismételnie. 10. A tantárgyi részleges, vagy teljes felmentések eljárási szabályai A tanuló akkor kaphat valamely tantárgy tanulása alól teljes, vagy részleges felmentést, ha rendelkezik a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleményével, melyről az iskola igazgatója is értesítést kapott. A felmentés a szakvéleményben meghatározott időpontig érvényes.

12 12 A tanulók felmentését a testnevelés óra alól a szülő is kérheti, amit a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. Egy hétnél hosszabb felmentés a szakorvos javaslata alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni az osztálya testnevelési óráján. 11. A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről a megelőző tanév végén A leendő első osztályos tanulók szüleit, az iskolába történő beiratkozáskor tájékoztatja az iskola a tankönyvekről. A tanévet megelőző május hónapban tartandó szülői értekezleten a szükséges /megvásárolandó/ taneszközök listáját minden szülő megkapja. A következő évi tankönyvek osztályonkénti jegyzékét a szülők az iskola folyosóján jól látható helyen kifüggesztve megtekinthetik, erről az intézmény igazgatójánál véleményt nyilváníthatnak. 12. A tanulókra vonatkozó védő-óvó előírások A gyermek -és ifjúságvédelmet ellátó személy és elérhetősége A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok segítésére két ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik, külön az alsó és külön a felső tagozatos gyermekek számára. Nevük, elérhetőségük az iskola bejárati előterében elhelyezett faliújságon található A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos elvégzi, vagy szakorvos részvételével biztosítja a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését. A tanulók a következő szűréseken vesznek részt: havonta tisztasági szűrés évente két alkalommal fogászati szűrés valamennyi évfolyamon kétévente egy alkalommal színlátás vizsgálat, hallásvizsgálat mozgásszervi és általános orvosi vizsgálat ötödik évfolyamon golyvaszűrés a tanulók fizikai állapotának mérése év ente egyszer, gyógytestnevelésre, könnyített testnevelésre történő beosztás az iskolaorvos döntése alapján A tanulók számára a dohányzás, az alkohol és kábítószerek fogyasztása, árusítása, az iskola területére való bejuttatása tilos. Az iskola épületében dohányozni csak felnőtt, nagykorú személynek és csak a kijelölt helyen lehet. A dohányzóhelyeket az iskola igazgatója jelöli ki A baleset megelőzési eljárások Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége a munka során: a munkavédelmi és balesetvédelmi feladatok betartása,

13 13 a munkavégzéssel kapcsolatos eszközök biztonságos tárolása, a veszélyt jelentő rendellenesség elvárható módon történő megszüntetése és a felelős vezető tájékoztatása, baleset esetén elsősegélynyújtás, jelentési kötelezettség. A pedagógusok feladatai a tanulói baleset-megelőzésben: A tanulókat a tanév első napján az osztályfőnökök, ill. a napközis nevelők munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatásban részesítik, amelynek rögzítése a naplókban történik. Munka és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés előtt: technika tanár testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő fizika és kémia kísérleteket végző tanár kirándulások előtt a kirándulást szervező személy A tanulók feladatai a tanulói baleset-megelőzésben: Megismerjék az iskola kiürítési tervét, és részt vegyenek annak évenkénti gyakorlatában; Tűzriadó, bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény esetén pontosan tartsák be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervben szereplő előírásokat (az osztályfőnökök vagy szaktanár által ismertetett útvonalon hagyják el az épületet) Tiltott magatartások: az iskola területén tanítási idő alatt mobiltelefon használata, az iskolába hozni önvédelmi, vagy támadó eszköznek minősülő tárgyakat, az agresszió (a másik tanuló megverése, bántalmazása, erőszakos megalázása) pénzzel történő szerencsejátékok, az udvaron átmenő gázcsövek ütögetése, az udvari aknatetők felemelése, elektromos készüléket tanári felügyelet nélkül kezelni, az emeleti ablakokból kihajolni A baleset esetén teendő intézkedések A tanuló azonnal jelentse a folyosón ügyelő tanárnak, az igazgatóság valamelyik tagjának, vagy a gazdasági iroda dolgozóinak, ha balesetveszélyt észlel; Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének amennyiben ezt állapota lehetővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült. 13. Fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos szabályok Térítési díj megállapítása, befizetése, Az iskola tanulói térítési díjat fizetnek az alábbiak szerint:

14 14 Az étkezési térítési díj mértékét minden gazdasági évre a város önkormányzata rendeletben szabályozza. Az étkezési térítési díjat havonta előre, minden hónap 15. munkanapjáig kell az iskolában befizetni, ha a diák a következő hónapban igénybe kívánja venni az iskolai étkeztetést A visszafizetés rendje A gyermekvédelmi támogatás intézménybe történő utalása esetén az étkezési térítési díj összegén felüli rész minden hónap 15. napjáig felvehető az iskola pénztárában. 14. A szociális és normatív kedvezmények, támogatások igénybevételének rendje Étkezéssel összefüggő kedvezmények Alanyi jogon 50% kedvezmény jár a három, vagy több gyermeket nevelő családoknak, a gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek, a tartósan beteg gyermeket nevelő szülőknek. A kedvezmények igénybevételéhez a szükséges igazolásokat be kell szerezni. További /20, 40, 50, 60%/ kedvezmény vehető igénybe az önkormányzat rendelete alapján, valamint méltányossági alapon /egyéni elbírálás alapján/ a család jövedelmi helyzetétől függően, melyet évente két alkalommal igazolni kell A tankönyvtámogatás szabályai A költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatás mértékéig ingyenes tankönyv ellátásra jogosultak a három, vagy több gyermeket nevelő családok, a gyermekvédelmi támogatásban részesülők, a tartósan beteg gyermeket nevelő, és a gyermeküket egyedül nevelő szülők. A kedvezmények igénybevételéhez a szükséges igazolásokat be kell szerezni. 15. A foglalkozásról való távolmaradással kapcsolatos szabályok A távolmaradás kérésének rendje Jelentős családi esemény miatt a tanulók szülei tanévenként 5 tanítási napot igazolhatnak, melyet az ellenőrző könyvbe kell bejegyezni. További előre látható hiányzásokra (kirándulás, családi program) előzetesen az osztályfőnök, vagy az igazgató engedélye szükséges A mulasztás igazolásának módja A tanulóknak betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk. Az igazolást, a hiányzást követő első tanítási napon, de legkésőbb 5 tanítási napon belül a tanuló köteles átadni osztályfőnökének, aki a tanév végéig megőrzi azt. (Ha a diák távolmaradását öt napon belül nem igazolja, a mulasztását igazolatlannak kell tekinteni.) A mulasztott órák heti összesítésekor a hiányzások szülői és orvosi indoklását az osztályfőnök mérlegeli, és ennek függvényében igazolja a mulasztást.

15 A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra. Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el Késések 15 Késésnek minősül, ha a tanuló 8 óra 00 perc után érkezik. Öt alkalommal történő késés egy igazolatlan órát jelent. A késések csak indokolt esetben igazolhatók. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje Tanköteles tanuló esetében az 5. igazolatlan óra után az osztályfőnök hivatalos levélben értesíti a szülőt, illetve a 10. igazolatlan óra után a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 200 óra hiányzásnál az osztályfőnök írásban értesíti a szülőt. 16. A hit- és vallásoktatás ideje, helye Az iskolában a Római katolikus Egyház hit- és vallásoktatást szervez, amelyet előzetesen egyeztet az iskola igazgatójával. A hit és vallásoktatáson való részvétel önkéntes. A hitoktatás heti egy alkalommal, 45 perces időtartamban történik. Alsó tagozaton megfelelő létszám esetén osztályonként, felső tagozaton egy csoportban valósul meg a délutáni időszakban, az igazgató által kijelölt tantermekben. 17. A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok Tájékoztatás, megismertetés rendje A házirendet az elfogadástól számított 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az intézményvezető köteles intézkedni. A házirendet minden tanév elején ismertetni kell az első osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, illetve szülői értekezleten, vagy szükség szerint bármikor. A házirend egy példányát a tanuló iskolába történő beíratásakor, illetve annak érdemi változása esetén is át kell adni a szülőnek, tanulónak A házirend elhelyezése A házirendet, illetve annak kivonatolt változatát az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni:

16 16 folyosói hirdetőtáblán osztálytermekben tanári szobában iskolatitkár irodájában könyvtárban 18. Záró rendelkezések A házirend hatálya, hatályba lépése Ez a házirend vonatkozik minden iskolahasználóra (iskolába járó tanulókra, pedagógusokra, és iskolai alkalmazottakra) A házirend előírásai, szabálya, az iskolába való belépéstől az iskola jogszerű elhagyásáig terjedő időben, valamint az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra, arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az iskolánk ellátja az intézményünkbe járó gyermekek, tanulók felügyeletét. A házirendben foglaltak megsértése fegyelmező, illetve fegyelmi intézkedést von maga után. A házirendet az igazgató javaslata alapján az intézmény nevelőtestülete fogadja el a diákönkormányzat, a szülői szervezet, a cigány kisebbségi önkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. A nevelőtestületi döntés előtt be kell szerezni az egyetértési jogot gyakorlók nyilatkozatát arról, hogy a házirendben foglaltakkal egyetértenek. Az elfogadást, illetve az egyetértést a felek képviselői (nevelők, diákönkormányzat, szülői szervezet, kisebbségi önkormányzat, igazgató) aláírásukkal hitelesítik A házirend felülvizsgálata, módosítása Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha jogszabályi változások következnek be, az intézményvezető, a nevelőtestület, a DÖK, a szülői szervezet (SZMK) együttesen igényt tartanak erre. Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását az indítvány benyújtásától számított 30 napon belül el kell végezni.

17 A Pécsi Utcai Általános Iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat év november hó. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. Kelt: Kaposvár,2004. november..... iskolai diákönkormányzat elnöke Az iskolai házirendet a Szülői szervezet év november hó.. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. Kelt: Kaposvár, november..... szülői szervezet elnöke Az iskolai házirendet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat év november hó.. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. Kelt: Kaposvár,2004. november..... az önkormányzat elnöke Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete év november hó.. napján tartott ülésén elfogadta. Kelt: Kaposvár, november..... igazgató A Pécsi Utcai Általános Iskola házirendjét a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése év december hó napján tartott ülésén jóváhagyta. Kelt: Kaposvár, december... polgármester

18 Függelék 1. A tanulók jogai Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy a közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen, ezért: a tanulói jogviszonyon alapuló jogaidat a beíratás napjától kezdve gyakorolhatod. Jogod van arra, hogy A nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljenek és oktassanak, iskolai tanulmányi rendedet a szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával alakítsák ki; személyiségedet, emberi méltóságodat és jogaidat tiszteletben tartsák; védelmet biztosítsanak számodra a fizikai és lelki erőszakkal szemben, nem vethetnek alá testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek; képességednek, érdeklődésednek, adottságaidnak megfelelő nevelésben és oktatásban részesülj, képességeidhez mérten tovább tanulj; nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásodnak megfelelő nevelésben és oktatásban részesülj; a tanítás során az ismereteket, a tájékoztatást tárgyilagosan, többoldalúan közölje az iskola; személyiségi jogaidat, így különösen személyiséged kibontakoztatásához való jogodat, önrendelkezési jogodat, cselekvési szabadságodat, családi élethez és magánélethez való jogodat az iskola tiszteletben tartsa, e jogodnak gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását; amennyiben valamilyen oknál fogva segítségre szorulsz, a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez fordulj segítségért, családod anyagi helyzetétől függően, kérelemre kedvezményes étkeztetésben, ingyenes tankönyvellátásban részesülj, továbbá, hogy részben, vagy egészben mentesülj az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapj a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy részletekben való fizetésre; napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesülj; válassz a választható foglalkozások közül,

19 19 igénybe vedd az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit /könyvtár, számítástechnikai eszközök, sport-és szabadidő létesítmények/; rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülj, hozzájuss a jogod gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassanak a jogaid gyakorlásához szükséges eljárásokról; részt vegyél a diákkörök munkájában, és kezdeményezd azok létrehozását, tagja legyél iskola művelődési, művészeti, sport és más köröknek ha törvény másképp nem rendelkezik -, az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek; az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníts minden kérdésről, tájékoztatást kapj személyedet és tanulmányaidat érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyél, kérdést intézz az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapj; vallási, világnézeti vagy más meggyőződésedet, nemzeti vagy etnikai önazonosságodat tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttasd, feltéve, hogy e jogod gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását; jogaid megsértése esetén jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indíts, továbbá igénybe vedd a nyilvánosságot; személyesen vagy képviselőid útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyél az érdekeidet érintő döntések meghozatalában; magántanulóként folytathatod tanulmányaidat, (szüleid beleegyezésével) kérheted a tanórai foglalkozáson való részvétel alóli felmentésedet; részt vegyél hit-és vallásoktatásban, kérd az iskola igazgatójától a nyilvántartott személyes adataid megtekintését, törlését, helyesbítését, választhatsz, illetve választható vagy a diákképviseletbe: élhetsz mindazokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségedből, felelősi megbízatásodból fakadnak, az iskolai közösségek életének bármely területére vonatkozóan véleményt nyilváníthatsz, javaslatot tehetsz (a véleménynyilvánítás történhet egyénileg, vagy a diákönkormányzaton keresztül), a diákönkormányzat véleményezési jogával élhet az iskolai élet bármely részével kapcsolatban. feladatot vállalhatsz közösségi programok összeállításában, lebonyolításában. tanulmányi munkádhoz a tanítási órán kívül is minden segítséget megkapj, ezért részt vehetsz:

20 20 napközi otthoni és tanulószobai foglalkozásokon, korrepetálásokon, a sportkörök foglalkozásain, a szakkörök foglalkozásain, a különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon, a tanulmányi munkát segítő iskolán kívüli rendezvényeken. Kérned átvételedet másik, azonos vagy más típusú oktatási intézménybe. Kérelmedre (kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával) a jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adj számot tudásodról. Ha magántanuló vagy, ugyanazok a jogok illetnek meg, mint a többi tanulót. 2. A tanulók kötelességei Minden tanuló az iskolai közösség tagja, be kell tartania a szervezeti és működési szabályzatban, továbbá az iskolai házirendben foglaltakat. Ebből fakadóan kötelezettségeid különösen, hogy : részt vegyél a kötelező és választott foglalkozásokon, eleget tegyél - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeidnek megfelelően tanulmányi kötelezettségednek; életkorodhoz és fejlettségedhez, továbbá az iskolai elfoglaltsághoz igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett a házirendben meghatározottak szerint közreműködj saját környezeted és az általad alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában; megtartsd az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait; óvd saját és társaid testi épségét, egészségét, elsajátítsd az egészségedet és biztonságodat védő ismerteket; megőrizd, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezeld a rád bízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvd az iskola létesítményeit, felszereléseit; választott tisztségedet, megbízatásodat lelkiismeretesen teljesítsd, a gyermekfelelősök utasításait, kéréseit köteles vagy figyelembe venni, és azok szerint cselekedni, az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsd; jogellenes a mások bántalmazása, megalázása,

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma I. TANULÓI MUNKAREND 1. A házirend célja és tartalma 1. A házirend célja A tanulói házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestülete fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

4. 2. Foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok. 7. Étkezési, térítési díjak befizetésével kapcsolatos szabályok

4. 2. Foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok. 7. Étkezési, térítési díjak befizetésével kapcsolatos szabályok Házirendje 1 2 Tartalom 1. A házirend hatálya 2. A házirend elfogadásának szabályai 3. A tanulók, gyermekek jogai 4. A tanulók kötelességei: 4. 1. A tanulók távolmaradása és igazolása 4. 2. Foglalkozásokról

Részletesebben

A Leg a láb. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje

A Leg a láb. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje A Leg a láb Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a szándékkal jött létre, hogy lehetőséget nyújtsunk az esztétikai érzékenység, a szépre való

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói házirendje

A Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói házirendje A Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói házirendje A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA. (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND. Budapest, 2013. március 26.

FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA. (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND. Budapest, 2013. március 26. FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND Budapest, 2013. március 26. Az intézmény neve: Székhelye: 1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4. Ellátandó alaptevékenysége:

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet. Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.hu Érvényes: visszavonásig HÁZIREND Minden közösség akkor működik megfelelően,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE A közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei szellemében a Nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség véleményének egyeztetésével készült. Általános tudnivalók Ez

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI 2012. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa Kissné Hegedűs Éva mb. igazgató részére Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai u. 6-14. Tárgy: házirend véleményezése. Tisztelt Igazgató Asszony! Köszönettel vettük a Batthyány Kázmér Gimnázium új házirendjének

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE

Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések 1.1 Az intézmény adatai... 3 1.2 A házirend személyi hatálya... 3 1.3 A házirend testületi hatálya... 3 1.4

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 A tanuló jogai...6 A tanuló kötelességei...7 A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6.

5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6. Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1 Általános elvárások... 3 1.1.2 A házirend célja... 3 1.1.3 A házirend feladata... 4 1.2 A házirend szabályinak

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010.

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND 2010. Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja és feladata... 4. oldal 2. A házirend hatálya, jogszabályi háttere... 4. oldal 3.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013 Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola

H Á Z I R E N D 2013 Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola H Á Z I R E N D 2013 Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola 3903 Bekecs, Honvéd út 79. Tel: 47-568-000, Fax: 47-368-132 E-mail: bekecsiskola@gmail.com 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

OM: 039432 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. Tel: 375-0372, 225-1804 www.farkasferenc-zeneiskola.hu E-mail: farkasferenc.zeneiskola@t-online.

OM: 039432 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. Tel: 375-0372, 225-1804 www.farkasferenc-zeneiskola.hu E-mail: farkasferenc.zeneiskola@t-online. FARKAS FERENC ZENEISKOLA HÁZIREND 2013 1 1. Az intézmény adatai Elnevezése: Rövidített elnevezés: Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Farkas Ferenc Zeneiskola OM azonosító:

Részletesebben

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez 1. Tanulói jogviszony 1.1. A tankötelezettség a szülő választása alapján iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.

Részletesebben

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján.

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. HÁZIREND Kossuth Lajos Általános Iskola A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK

OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és

Részletesebben

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. )

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) I. Általános rész A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) HÁZIRENDJE Iskolánk alapvető feladata a 6-14 éves korosztály oktatása,

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

DISCIMUS SZAKKÖZÉPISKOLA DEBRECEN OM: 100571 HÁZIREND 2013

DISCIMUS SZAKKÖZÉPISKOLA DEBRECEN OM: 100571 HÁZIREND 2013 DISCIMUS SZAKKÖZÉPISKOLA DEBRECEN OM: 100571 HÁZIREND 2013 Hatálybalépés ideje: 2013. március 26. Felülvizsgálat módja: évente, nevelőtestületi záróértekezleten; jogszabályváltozás esetén 1 A Discimus

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D. Tard

FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D. Tard FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D Tard Tartalom I. A tanulók jogai II. A tanulók kötelességeit III. Az iskolai munkarend IV. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje V. Tanítási órák közöttii szünetek

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

HÁZIREND. az órák közi szüneteket személyes szükségleteinek kielégítésére igénybe vegye

HÁZIREND. az órák közi szüneteket személyes szükségleteinek kielégítésére igénybe vegye HÁZIREND A tanuló joga, hogy: vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák és azt kifejezésre juttathassa feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Jelentkezés az érettségi vizsgára + A 2013/2014-es tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje. Hatálybalépésének dátuma: 2013. március 01.

Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje. Hatálybalépésének dátuma: 2013. március 01. A Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje Hatálybalépésének dátuma: 2013. március 01. I. Bevezető I/1. Általános elvek Művészeti intézményünk közösségi életét és tevékenységét a Házirend szabályozza.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 71. OM

SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 71. OM SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: vasvarigimn@gmail.com iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu honlap:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje

A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje Módosítva: Budaörs, 2009. szeptember 1. 1 Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai II. A Házirend hatálya, kihirdetése III. A Házirend jogi alapja IV. Diák érdekképviselet

Részletesebben

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola. Házirendje

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola. Házirendje 1 Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Házirendje 2 I.Bevezetés A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola teljes körű tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és a pedagógiai program, továbbá

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D

BUDAPEST XXI. KERÜLETI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D BUDAPEST XXI. KERÜLETI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D Budapest, 2015. szeptember 1. 1 Tartalomjegyzék LEGITIMÁCIÓS LAP... 4 Preambulum... 5 1. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének

Részletesebben

HAJÓPINCÉR ISKOLA HÁZIREND 2013.

HAJÓPINCÉR ISKOLA HÁZIREND 2013. HAJÓPINCÉR ISKOLA HÁZIREND 2013. cégjegyzékszám: 01-09-872647., adószám: 13777889-2-41., KSH szám: 13777889-8532-113-01 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 2. A FELNŐTTOKTATÁS FORMÁI, SZABÁLYAI

Részletesebben

EURÓPA 2000 KÖZGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJÁNAK III/2005 (08. 22) SZÁMÚ UTASÍTÁSA

EURÓPA 2000 KÖZGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJÁNAK III/2005 (08. 22) SZÁMÚ UTASÍTÁSA EURÓPA 2000 KÖZGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJÁNAK III/2005 (08. 22) SZÁMÚ UTASÍTÁSA AZ egységes szerkezetbe foglalt HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Dr. Pappné Herr Anna Igazgató

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013 A házirend célja A diákokkal közösen megalkotott házirend rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

tanév folyamán kötelező. Ha balesetet, tűzesetet vagy magadat illetve másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet észlelsz, kötelességed

tanév folyamán kötelező. Ha balesetet, tűzesetet vagy magadat illetve másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet észlelsz, kötelességed HÁZIREND 1. A Házirend azoknak a szabályoknak a gyűjteménye, amelyek betartása kötelező a tanulók, iskolai dolgozók, szülők számára az iskola egész területén. Elkészítése a hatályos jogszabályok alapján

Részletesebben

A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE H Á Z I R E N D A Batthyány Lajos Gimnázium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2014 HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Dr. Szántó Imre Általános Iskola HÁZIREND

A Dr. Szántó Imre Általános Iskola HÁZIREND A Dr. Szántó Imre Általános Iskola HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 5 1.1. Jogszabályi alapok... 5 1.2. Az intézmény adatai... 5 2. Jogok és kötelességek... 6 3. A tanulók véleménynyilvánításának,

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2013 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2013 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2013 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 01. Tartalom 1. Bevezető rendelkezések...3

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és a nevelőtestület.

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és a nevelőtestület. A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és a nevelőtestület. 2014. 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE. 2013. Március 31.

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE. 2013. Március 31. A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE 2013. Március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata 3 A házirend hatálya 3 A házirend nyilvánossága 3 Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

2015. Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1

2015. Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 2 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 3 A házirend hatálya A házirend előírásait be kell tartania

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Általános Iskola OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri út. 27. Tel.: 96/279-137 E-mail: altiskfarad@gmail.com Intézményvezető: Márczisné

Részletesebben

Aranyi Imre intézményvezető

Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2015. augusztus 31. Hatálybalépés ideje: 2015. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre intézményvezető 1 T A R

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben